Обяви и съобщения

Обява за инвестиционно предложение (ИП), за обособяване на площадка за временно съхраняване на отпадъци, южна промишлена зона, гр. Варна, с възложител „ЯНИКА КЛИЙН ТРАНС“ ЕООД
Достъп до Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС, свързано с обособяване на център за лечебни услуги в съществуваща сграда апарт-хотел на ул. „Ал. Дякович“ гр. Варна, с възложител „ШАМ 10“ ЕООД
Обява за ИП за изграждане на три къщи, автосервиз за ел. диагностика и автомивка в ПИ с идентификатори 10135.4018.20, 10135.4018.21, 10135.4018.22 и 10135.4018.23, р-н „Вл. Варненчик“, гр. Варна, с възложител ИВЕЛИН ЦВЕТКОВ
Достъп до Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС, свързано с промяна предназначението на първи етаж от многофамилна жилищна сграда, намираща се в кв. Виница, гр. Варна, с възложител „ХОУМС ЕС“ ООД
Достъп до Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС, свързана с ИП за изграждане на сграда със смесено предназначение в м-ст „Боклук тарла“, р-н „Вл. Варненчик“, Варна, с възложител ТОНЧО ДИМИТРОВ
Обява за процедура по разработване на доклад за ЕО на ПУП-ПРЗ за имоти в местност „Малка чайка“, с възложители МУ - ВАРНА И ИУ - ВАРНА
Съобщение на дирекция "АГУП", че е изготвена виза за проучване и проектиране по ПУП-ПРЗ на КК "Св. Св. Константин и Елена", Община Варна
Съобщение на дирекция "АГУП" за изработен проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на СО “Балъм дере“, район „Вл.Варненчик“, гр.Варна
Одобрен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на „Аспарухов парк” и улична регулация
Бул. "Левски" от ул. "Подвис" до бул. "Девня" - трасе