Влезли в сила ПУП - ПУР

ПУП - ПРЗ ЗА УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ И ОСОВИ ТОЧКИ - ЧАСТ ОТ РАЗШИРЕНИЕТО НА СЪЩЕСТВУВАЩИЯ "ГРОБИЩЕН ПАРК - ТОПОЛИ", м. „Бостан Тарла“, з-ще с. Тополи, общ. Варна - частни имоти , одобрен с Решение № 1088- 10(26)/31.01.2018 г. на Общински съвет Варна
ПУП-ПРЗ за УПИ I-103 „за жилищно строителство" и УПИ II-103 „за озеленяване" в кв. 63 и улична регулация от о.т.99 до о.т.187 по плана на с.Каменар, общ.Варна, така както е показано с черен, червен, син и кафяв цвят в графичната част, представляваща нера
ПУП-ПП-/парцеларен план/ за обект: „Довеждащ канализационен колектор от с. Каменар, община Варна“, одобрен с Решение №482-6, по протокол №10 от 16.12.2020г. на Общински съвет Варна, обявен в ДВ бр.№13/16.02.2021г.
ПУП-ПР за УПИ I-45 „за озеленяване и охранителен канал“, кв.2, улична регулация от о.т.86 до о.т.91 и алея, по плана на м-ст Карантината, район Аспарухово, гр.Варна, съгласно Заповед №Р-326/19.10.2020г. на зам.кмет на община Варна
Проект за подробен устройствен план - фаза окончателен проект за обект "ПРЕНОСЕН ГАЗОПРОВОД ЮЖЕН ПОТОК НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ" - изтегли документи
Одобрен проект за ПУП-ПП-ПР - обект за интервенция „Възстановяване водопроводи мостта на източен охранителен канал на територията на район „Аспарухово", обявен в ДВ. бр. 38/20.05.2016Г.и Решение № 239-8 по Протокол № 7 от 20.04.2016г. на Общински съвет
Одобрен проект за ПУП-ПП-ПР - обект за интервенция „Възстановяване водопроводимостта на западен охранителен канал на територията на район „Аспарухово", обявен в ДВ. бр. 38/20.05.2016г. и Решение № 237-8 по Протокол № 7 от 20.04.2016г. на Общински съвет
Одобрен проект за ПУП - ПРЗ за УПИ IV-19, УПИ V-24, УПИ VI-7, УПИ VII-25, УПИ Х-26, УПИ LX-20 и УПИ LXII-26 „за инж. инфр.", кв. 207 и улична регулация от о.т. 1590 до о.т. 1593 през о.т. 1613 и о.т. 1614, м. „Коджа тепе", гр. Варна, одобрен с решение на
Одобрен проект за ПУП - ПРЗ за за кв. 1, кв. 2, кв. 3, кв. 4, кв. 5, кв. 6, кв. 7 и кв. 8, част от устройствена зона ЖМ (м. Дели Сава и м. Саръ Баир), гр. Варна, одобрен с решение на Общински съвет - Варна №242-8 от 20 април 2016 г., обнародвано в бр. 41
Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект „Оптична кабелна линия 0719-071/ТШ2-075“ – 2, участък „075-075-1“ в землището на с. Каменар, Община Варна
ПУП - ПРЗ ЗА УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ И ОСОВИ ТОЧКИ - ЧАСТ ОТ РАЗШИРЕНИЕТО НА СЪЩЕСТВУВАЩИЯ "ГРОБИЩЕН ПАРК - ТОПОЛИ", м. „Бостан Тарла“, з-ще с. Тополи, общ. Варна - частни имоти (2)
ПУП - ПРЗ ЗА УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ И ОСОВИ ТОЧКИ - ЧАСТ ОТ РАЗШИРЕНИЕТО НА СЪЩЕСТВУВАЩИЯ "ГРОБИЩЕН ПАРК - ТОПОЛИ", м. „Бостан Тарла“, з-ще с. Тополи, общ. Варна - частни имоти
ПУП - ПРЗ ЗА УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ И ОСОВИ ТОЧКИ - ЧАСТ ОТ РАЗШИРЕНИЕТО НА СЪЩЕСТВУВАЩИЯ "ГРОБИЩЕН ПАРК - ТОПОЛИ", м. „Бостан Тарла“, з-ще с. Тополи, общ. Варна - общински имоти
План-извадка от Подробен устройствен план на Приморска зона Варна на част от крайбрежна зона – съставна зона 5 (Стария градски плаж) и съставна зона 6 (Плажна зона под „Салтанат“) - РЕГУЛАЦИОНЕН ЧЕРТЕЖ
План-извадка от Подробен устройствен план на Приморска зона Варна на част от крайбрежна зона – съставна зона 5 (Стария градски плаж) и съставна зона 6 (Плажна зона под „Салтанат“)
ПУР - ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ НА СО "ТЕЛЕВИЗИОННА КУЛА"
ПУП – ПРЗ за УПИ ІV-1016 „за обществено обслужване и воден център”, кв. 1, гр. Варна, представляващ изменение на ПУП-ПРЗ на Приморска зона - Варна, част от Крайбрежна зона – Съставна зона 6, гр. Варна
ПУП – ПРЗ за част от кв. 1 и част от кв. 3 и ПУП – ПР за част от кв. 1 и улична регулация от о.т. 69 до о.т. 74, представляващ изменение на ПУП-ПРЗ на Приморска зона-Варна, част от Крайбрежна зона – Съставна зона 6, гр. Варна
ПУР - ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ НА СО"ВАЯЛАР",СО"ТРАКАТА",СО"ГОРНА ТРАКА"
ПУР - ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ НА СО"ПОДСЕЛО"