Разрешения за строеж за 2023 г. на ИИБ


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
№ и дата на РС Наименование на строежа
1/ГИ/05.01.2023 Фотоволтаична електрическа инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяем източник с обща инсталирана мощност 26,7 kWp, разположена върху покрива на съществуваща сграда с ид. №10135.5502.14.2, находяща се в УПИ XVI-218, кв. 4 (с ид. №10135.5502.14), ул. „Орел“ №14-Б, по плана на 27-ми микрорайон, гр. Варна.
2/ГИ/06.01.2023 г. Фотоволтаична електрическа инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяем източник с инсталирана мощност 28,42 kWp, разположена върху покрива на съществуваща сграда с ид. №72709.23.31.1, находяща се в УПИ II-23007 „за търговски обект“, кв. 23 (ид. №72709.23.31), местност „Козаджи“, село Тополи, община Варна.
3/ГИ/06.01.2023 г. Трафопост, тип БКТП 2х1000 kVA, 20/0,4 kV с инсталиран един тр-р 630 kVA в УПИ VIII-1434, 1435, 1436, 1437, 1438, кв. 1 (ПИ 10135.3511.1547), по плана на ж.к. Възраждане, гр. Варна, захранен с кабелни линии 20 kV, чрез разкъсване на извод „Калофер“ между ТП №910 и ТП №909 и чрез разкъсване на извод „Батак“ между ТП №910 ТП №915. Кабелни линии 0.4 kV от нов БКТП до 2 (два) броя кабелни шкафа ШК-4 и резервна връзка между тях, кабелни линии 0,4 kV от нови ШК-4 до 4 (четири) броя ел.табла, тип ТЕПО в ПИ 10135.3511.1547. Тръбна мрежа с PVC тръби и 10 (десет) броя кабелни шахти в ПИ 10135.3511.195, 10135.3511.200 и 10135.3511.1547.
4/ГИ/09.01.2023 Уличен водопровод Ф110 ПЕВП с дължина 60м по ул. „Моряшка“, от съществуващ уличен водопровод Ф80Е пред УПИ XII-1582 /ПИ 10135.5506.283/, кв.138, по плана на 29-ти м.р., гр. Варна
5/ГИ/10.01.2023 1. Трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 1х1000 kVA (с монтаж на трансформаторнa машинa 250 kVA) в УПИ XXIII-649, кв. 8 (с ид. №10135.5510.649), ул. „Кап. I ранг Георги Купов“ №65 и електрозахранването му, чрез разкъсване на кабелна линия 20 kV, извод „Галата“ (между ТП №1539 и КТП №1584), по плана на кв. „Галата“, район „Аспарухово“, гр. Варна. 2. Кабелна линия ниско напрежение 0,4 kV от новия трафопост до електромернo таблo тип ТЕПО, разположено на фасадата на трафопоста.
6/ГИ/11.01.2023 Уличен водопровод ПЕВП ф160 с дължина 629,00 м. от о.т. 109 през о.т. 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 96, 95, 118, 119, 121, 122, 124, 78, 79, 80 към о.т. 81 и ПЕВП ф160 с дължина 212,00 м. от о.т. 78 през о.т. 157 с водопроводни отклонение към УПИ XXVIII-134 по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна.
7/ГИ/11.01.2023 Улична канализация от ос.т. 185 до ос.т. 208, от ос.т. 208 до ос.т. 460, от ос.т. 211 до ос.т. 209 и от ос.т. 440 до ос.т. 523 по плана на СО „Планова“, гр. Варна, ЕТАП 1: Изграждане на улична канализация от ос.т. 185 до ос.т. 208, от ос.т. 208 до ос.т. 460, от ос.т. 211 до ос.т. 209 по плана на СО „Планова“, гр. Варна, ЕТАП 2: Изграждане на улична канализация от ос.т. 440 до ос.т. 523 по плана на СО „Планова“, гр. Варна
8/ГИ/11.01.2023 г. Фотоволтаична мрежова система за производство на електрическа енергия от възобновяем източник с инсталирана мощност 50,05 kWp и максимална променливотокова мощност 50 kW, разположена върху покрива на съществуваща сграда с ид. №72709.510.206.9, находяща се в поземлен имот с ид. №72709.510.206, в землището на село Тополи, община Варна.
9/ГИ/13.01.2023 Улична битова канализация ф315 ПЕВП, с дължина 32 м. от о.т. 328 към о. т. 329, кв. 5, по плана на кв. „Виница“, район „Приморски“, гр. Варна
10/ГИ/16.01.2023 Преустройство на приемно – предавателна станция на “ЦЕТИН България” ЕАД с №4012 за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900, 1800, 2100MHz, 2600 MHz и неподвижната радиослужба от вида „точка към точка” разположена на покрива на сграда с идентификатор 10135.5504.7.1 по КК и КР на гр. Варна, с адрес, р-н „Аспарухово“, ул. „Искър“, бл. 43, гр. Варна.
11/ГИ/ - няма такъв номер
12/ГИ/19.01.2023 Преустройство на приемно – предавателна станция на “ЦЕТИН България” ЕАД с №4464 за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900, 1800, 2100MHz, 2600MHz и неподвижната радиослужба от вида „точка към точка” разположена на покрива на сграда с идентификатор 10135.2573.1067.7 и поземлен имот с идентификатор 10135.2573.1067 по КК и КР на гр. Варна, с адрес, район „Приморски“, к.к. „Чайка“, гр. Варна.
13/ГИ/20.01.2023 Основен ремонт/реконструкция на ул. „Кольо Фичето" в участъка от ОТ 4084 през ОТ 4359-4367, 4388, 4223, 4221, 4295-4285 до ОТ 4284, по плана на ЗПЗ, гр. Варна
14/ГИ/24.01.2023 Уличен водопровод ПЕВП ф 110 с дължина 30,00 м, от о.т. 1607 до пред УПИ ІІІ-1353,1354 /ПИ с ид. 10135.2552.5506/, кв. 123 по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна
15/ГИ/26.01.2023 Преустройство на приемно – предавателна станция на “ЦЕТИН България” ЕАД с №4037 за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900, 1800, 2100MHz и неподвижната радиослужба от вида „точка към точка” разположена на покрива на сгради с идентификатори 10135.2555.39.3 по КК и КР на гр. Варна, с адрес, район „Приморски“, ул. „Студентска“, №3, бл.3, вх. Г и вх. Д, гр. Варна.
16/ГИ/26.01.2023 Преустройство на приемно – предавателна станция на “ЦЕТИН България” ЕАД с №4182 за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900, 1800, 2100MHz, и неподвижната радиослужба от вида „точка към точка” разположена на покрива на сграда с идентификатор 10135.2553.632.5 по КК и КР на гр. Варна, с адрес: ул. „Зюмбюл“, бл.10, район „Приморски“, гр. Варна
17/ГИ/27.01.2023 Изграждане на спортни площадки на открито в ОУ "Свети Патриарх Евтимий" в УПИ I "за училище" (ид. 10135.4504.499), кв. 25а по плана на 1 м. р. на ж. к. "Вл. Варненчик", гр. Варна, с административен адрес ул. "Димитър Дончев-Доктора" №10, гр. Варна
18/ГИ/27.01.2023 Изграждане на спортни площадки на открито в ОУ "Стефан Караджа" в УПИ "за училище" (ид. 10135.2556.176), кв. 622 по плана на 5 м. р. на гр. Варна, с административен адрес ул. "Братя Бъкстон" №11, р-н Приморски гр. Варна
19/ГИ/27.01.2023 Изграждане на спортни площадки на открито в ОУ "Черноризец Храбър" в УПИ "за училище" (ид. 10135.2554.62), кв. 35 по плана на 24 м. р. на гр. Варна, с административен адрес ул. "Студентска" №5, ж. к. "Левски", гр. Варна
20/ГИ/30.01.2023 Изместване на разпределителен топлопровод ? 273 мм от поземлен имот с идентификатор 10135.3511.1510 по КК и КР на гр. Варна и изграждане на разпределителен топлопровод DN 400 в поземлен имот с идентификатор 10135.3511.170 по КК и КР на гр. Варна, находящи се в ж. к. „Възраждане“ I-ви м. р., гр. Варна, с дължина на трасето 55,00 м.
21/ГИ/30.01.2023 1. Реконструкция на трафопост №2189 (подмяна на съществуваща трансформаторна машина 630 kVA с нова 1000 kVA), находящ се в поземлен имот с ид. №10135.3514.528; 2. Външно кабелно електрозахранване от ТП №2189 до 3 броя кабелни шкафа тип ШК-4А пред УПИ XXV-1087, 1110, 1111, 1149, кв. 38 (с ид. №10135.3514.529) и от тях до 6 броя електромерни табла тип ТЕПО, находящи се в имота, по плана на Западна промишлена зона, гр. Варна.
22/ГИ/31/01/2023 Изместване на съществуваща битова канализация Б ф500, минаваща през ХІV-429 „за жилищно строителство“, кв. 9 по плана на ж.к. „Владислав Варненчик“ – ІІ м.р., гр. Варна
23/ГИ/01.02.2023 Подмяна на главен водопровод ?630 Ст с водопровод ?500 ПЕВП по бул. „Цар Освободител“ от пешеходен светофар, намиращ се преди ул. „Вяра“ до бл.109 ж.к. Младост с дължина L=1431м и нов разпределителен водопровод ?315 ПЕВП от ул. „Вяра“ до бул. „Република“ с дължина 832м, гр. Варна
24/ГИ/02.02.2023 Улична канализация от ос.т. 388 до ос.т. 24 пред УПИ II–968 /ид. 10135.2575.1396/кв. 20 В, по плана кв. „Виница“, гр. Варна
25/ГИ/02.02.2023 Уличен водопровод от ос.т. 26 през ос.т. 387 и ос.т. 388 до ос.т. 24 пред УПИ II–968 /ид. 10135.2575.1396/кв. 20 В, по плана кв. „Виница“, гр. Варна
26/ГИ/02.02.2023 г. Трафопост, тип БКТП 20/0,4 kV, 1000 kVA (с монтаж на трансформатор 400 kVA) в УПИ XIII-339, 1493, кв. 11 (ПИ с ид. №10135.2526.2618), по плана на ж.к. „Бриз“, гр. Варна, захранен с кабелна линия 20 kV от нов СРС в оста на ВЕЛ 20 kV, извод „Дружба“. Кабелни линии 0,4 kV от новия трафопост до ел. табла, тип ТЕПО (ГЕТ1 и ГЕТ2) в УПИ XХХI-339, 1493, кв. 5 (ид. №10135.2526.2617). Кабелна канална мрежа с три броя шахти в ПИ с ид. №10135.2526.2619 и в ПИ с ид. №10135.2526.2617 по плана на ж.к. „Бриз“, гр. Варна.
27/ГИ/02.02.2023 г. Трафопост, тип БКТП 1x1000 kVA 20/0,4 kV (с монтаж на трансформатор 63 kVA) в УПИ VIII-16„за складова и логистична дейност“, кв. 32 (ид. №72709.110.22), по плана на ЗПЗ-Варна, м-ст „Гарата“, з-ще с. Тополи, Община Варна. Захранване с кабелна линия 20 kV от РОМЗК 20/400 на нов СРС, тип ЪМ 60-951 в оста на ВЕЛ 20 kV, извод „Етър“. Монтаж на електромерно табло, тип ТЕПО на фасадата на нов БКТП в ПИ с ид. №72709.110.22, м-ст „Гарата“, з-ще с. Тополи, Община Варна.
28/ГИ/03.02.2023 г. Трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 2х1000 kVA в УПИ I-44 „за жилищна сграда и ТП“, кв. 5 (с ид. №10135.2570.44), по плана на к .к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна, електрозахранен чрез разкъсване на кабелна линия 20 kV (между трафопост №2028 и трафопост №1907). Кабелни линии ниско напрежение от новия трафопост до 12 броя електромерни табла тип ТЕПО в същия имот. Монтаж на кабелен шкаф тип ШК-4 пред новия трафопост и изграждане на тръбна канална мрежа с 9 броя кабелни шахти в поземлени имоти с ид. №10135.2570.44 и №10135.2570.57. I-ви етап, Трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 2х1000 kVA в УПИ I-44 „за жилищна сграда и ТП“, кв. 5 (с ид. №10135.2570.44), по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна, електрозахранен чрез разкъсване на кабелна линия 20 kV (между трафопост №2028 и трафопост №1907). Кабелни линии ниско напрежение от новия трафопост до 8 броя електромерни табла тип ТЕПО/сграда 1 и сграда 2/ в същия имот. Монтаж на кабелен шкаф тип ШК-4 пред новия трафопост и изграждане на тръбна канална мрежа с 6 броя кабелни шахти в поземлени имоти с ид. №10135.2570.44 и №10135.2570.57. II-ри етап, Кабелни линии ниско напрежение от новия трафопост до 4 броя електромерни табла тип ТЕПО/сграда 3/ в същия имот и изграждане на тръбна канална мрежа с 3 броя кабелни шахти в поземлен имот с ид. №10135.2570.44.
29/ГИ/07.02.2023 Преустройство на приемно – предавателна станция на “ЦЕТИН България” ЕАД с №4165 за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900, 1800, 2100MHz и неподвижната радиослужба от вида „точка към точка” разположена на покрива на сграда с идентификатор 10135.4502.114.5 по КК и КР на гр. Варна, с адрес, р-н „Владислав Варненчик“, ж.к.. „Владислав Варненчик“, бл. 403, гр. Варна.
30/ГИ/07.02.2023 Преустройство на приемно – предавателна станция на “ЦЕТИН България” ЕАД с №4471 за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900, 1800, 2100MHz, и неподвижната радиослужба от вида „точка към точка” разположена на покрива на сграда с идентификатор 10135.1.98.6 по КК и КР на гр. Варна, с адрес, район „Одесос, ул. „Илю войвода“ бл. 12, гр. Варна.
31/ГИ/07.02.2023 Физическа инфраструктура предназначена за оптична кабелна свързаност по две независими трасета от действащо оптично трасе на „А1 България“ ЕАД до приемно - предавателна станция на “ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ” ЕАД с №4329, находяща се на покрива на сграда с идентификатор 10135.4502.195.25 по КК и КР на гр. Варна, с административен адрес ж.к. „Владислав Варненчик”, бл. 305, вх. 7, гр.Варна
32/ГИ/09.02.2023 Водопроводно и канализационно отклонение за УПИ II-545 /ПИ с идентификатор 72709.501.545/ кв.22, по плана на с. Тополи, Община Варна
33/ГИ/09.02.2023 Улична канализация DN300 между ос.т. 3348 и ос.т. 350 с дължина 49,70м, по плана на ПЗ „Планова“, гр. Варна
34/ГИ/09.02.2023 Трафопост, подземен 20/10/0,4 kV, 1x1000 kVA с инсталиран трансформатот 1000 kVA-промяна предназначение на обект с ид. ПИ 10135.2563.1996.1.11, в УПИ XL-53, кв. 50, по плана на 21-ви м.р. гр. Варна. Kабелни линии СрН, извод „Салтанат“ и изграждане на кабелна шахта. Кабелни линии ниско напрежение от подземен ТП до 5 (пет) броя електромерни табла, тип ТЕПО в ПИ 10135.2563.1995 и ПИ 10135.2563.1996, по плана на 21-ви м.р., гр. Варна
35/ГИ/13.02.2023 Преустройство на приемно – предавателна станция на “ЦЕТИН България” ЕАД с №4004 за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900, 1800, 2100MHz и неподвижната радиослужба от вида „точка към точка” разположена на покрива на сграда с идентификатор 10135.1502.174.5 по КК и КР на гр. Варна, с адрес, район „Одесос“, ул. „Македония“, №119, гр. Варна.
36/ГИ/13.02.2023 Преустройство на приемно – предавателна станция на “ЦЕТИН България” ЕАД с №4329 за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900, 1800, 2100MHz, и 2600MHz неподвижната радиослужба от вида „точка към точка” разположена на покрива на сграда с идентификатор 10135.4502.195.25 по КК и КР на гр. Варна, с адрес, район „Владислав Варненчик“, ж.к. „Владислав Варненчик“, бл. 305, вх.7, гр. Варна.
37/ГИ/13.02.2023 Преустройство на приемно – предавателна станция на “ЦЕТИН България” ЕАД с №4232 за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900, 1800, 2100MHz и неподвижната радиослужба от вида „точка към точка” разположена на покрива на сграда с идентификатор 10135.3511.216.5 по КК и КР на гр. Варна, с адрес, район „Младост“, кв. „Възраждане“, бл.44, вх. 2, гр. Варна.
38/ГИ/13.02.2023 Преустройство на приемно – предавателна станция на “ЦЕТИН България” ЕАД с №4491 за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900, 1800, 2100MHz и неподвижната радиослужба от вида „точка към точка” разположена в имот с идентификатор 10135.5401.4013 по КК и КР на гр. Варна, с адрес , район „Аспарухово“, с.о. „БОРОВЕЦ СЕВЕР“, гр. Варна.
39/ГИ/ - няма такъв номер
40/ГИ/20.02.2023 Изместване на ВЕЛ 20 kV, извод „Елена“, преминаващ над УПИ VIII-6093, кв. 224, поземлен имот с ид. №10135.2520.7439 (стар ПИ с ид. №10135.2520.6093), чрез монтаж на два броя нови стоманорешетъчни стълбове (СРС) 20 kV в рамките на същият имот, по плана на СО „Траката“, местност „Таушан тепе“, гр. Варна.
41/ГИ/20.02.2023 Монтаж на един брой КРУ модул „мерене“ в БКТП №2134, находящ се в УПИ II-300005, кв. 5 (ПИ 10135.4507.287), по плана на ПЗ „Метро“, гр. Варна
42/ГИ/21.02.2023 Изграждане на улица между о. т. 386 и о. т. 387 и пътна връзка към УПИ VIII- 1434, 1435, 1436, 1437, 1438 „за жилищно строителство и трафопост“, (ПИ с ид. 10135.3511.1547 по КК и КР на гр. Варна), кв. 1, по плана на ж. к. „Възраждане“ II м. р., гр. Варна - Етап I.
43/ГИ/21.02.2023 Водопроводно отклонение за ПИ с идентификатор 10135.5545.4046, по плана на СО „Зеленика“, град Варна
44/ГИ/22.02.2023 Уличен водопровод ПЕВП ф110/10 с дължина 160,30 м от съществуващ водопровод ф80-Етернит от О.Т.434 през О.Т.433, О.Т.432, О.Т.431, О.Т.479, О.Т.478, О.Т.477 и О.Т.475 до О.Т.476, кв. 128 по плана на СО „Траката”, гр. Варна
45/ГИ/22.02.2023 Уличен водопровод” DN110 между о.т. 253 и о.т. 370, м/у о.т. 302 и о.т. 303 м/у о.т. 380 и о.т. 382 и СВО до ПИ 10135.4501.202, ПИ 10135.4501.2190, ПИ 10135.4501.2531, ПИ 10135.4501.2532, ПИ 10135.4501.2533, ПИ 10135.4501.2534, ПИ 10135.4501.2191 ,ПИ 10135.4501.2471, ПИ 10135.4501.2314, ПИ 10135.4501.4895, ПИ 10135.4501.4896,ПИ 10135.4501.1759, ПИ 10135.4501.2313,ПИ 10135.4501.2250, ПИ 10135.4501.2242,ПИ 10135.4501.2247 и ПИ 10135.4501.2485, кв. 21, по плана на СО „Ментеше”, район „Владислав Варненчик, гр. Варна
46/ГИ/23.02.2023 Уличен водопровод ПЕВП ф110 между о.т.1 и о.т. 42 с дължина 29,6 м и улична канализация между о.т.316 и о.т.42 /тласкател ПЕ ф110 с дължина 10,0м, гравитация DN 300 с дължина 11,8м/, сградно канализационно отклонение тласк. ПЕ ф75 с дължина 12,0м и шахта за препомпване на отпадъчни води в УПИ ХVІ-22 /ПИ 10135.2039.168/, по плана на местност „Таушан тепе“, гр. Варна
47/ГИ/23.02.2023 Уличен водопровод ПЕВП Ф110 с обща дължина 308 м между ос.т. 47 до ос.т. 494 и водопроводни отклонения до граница на ПИ с ИД. №№ 10135.2723.3, 10135.2723.4, 10135.2723.5, 10135.2723.9, 10135.2723.11, 10135.2723.12, 10135.2723.929, 10135.2723.930, 10135.2723.931 по плана на СО „Горна Трака“, град Варна, Клон 1 - от ос.т. 47 до ос.т. 494 /с дължина 239 м/ ,Клон 2 - от ос.т. 43 до ПИ с ИД. №10135.2723.11 /с дължина 69 м/
48/ГИ/24.02.2023 Изграждане на спортни площатки на открито в Национално училище по изкуства "Добри Христов" в ПИ с ид. 10135.1508.207 по КК в кв.719 по плана на 3-ти м.р., гр. Варна, с административен адрес ул. "Стефан Караджа" №34, гр. Варна
49/ГИ/24.02.2023 Фотоволтаична електрическа централа за производство на електрическа енергия от възобновяем източник за собствено потребление с обща инсталирана мощност 100 kWp, разположена върху покриви на съществуващи сгради с ид. №10135.513.50.2; №10135.513.50.3 и №10135.513.50.4, находящи се в поземлен имот с ид. №10135.513.50, хотел „ЛУНА“, по плана на к.к. „Златни Пясъци“, гр. Варна.
50/ГИ/27.02.2023 Основен ремонт на ул. „Зевс" от о. т. 2 до о. т. 18, по плана на СО „Добрева чешма", район Приморски, гр. Варна - I-ви етап
51/ГИ/27.02.2023 Основен ремонт на ул. „Орфей" от о. т. 18 (ул. „Зевс"), през о. т. 62, 63, о. т. 146 - о. т. 151, о. т. 157 - о. т. 173, о. т. 177 - о. т. 181, о. т. 210 - о. т. 213, о. т. 216 - о. т. 221, до о. т. 29 (ул. "1-ва"), по плана на СО "Добрева чешма", район Приморски, гр. Варна. Етап 1 - Основен ремонт на ул. „Орфей" от о. т. 18 (ул. „Зевс"), през о. т. 62, 63, о. т. 146 - о. т. 151, о. т. 157 - о. т. 173, о. т. 177 - о. т. 181, по плана на СО „Добрева чешма", район Приморски, гр. Варна
52/ГИ/27.02.2023 Уличен водопровод от о.т.676 до о.т. 678, кв. 133, по плана на СО „Ваялар“, СО „Траката“ и СО „Горна Трака“, гр. Варна
53/ГИ/27.02.2023 Реконструкция и изграждане на велоалеи на ул. „Подвис“ в участъка от бул. „Хр. Смирненски“ до бул. „В. Левски“, гр. Варна
54/ГИ/ - няма такъв номер
55/ГИ/28.02.2023 г. Пътна връзка за търговски крайпътен обект: „Търговски и сервизен център за леки автомобили в ПИ с ид. 10135.4038.33 по КК и КР на гр. Варна“, район „Владислав Варненчик“, местност „Капелова градина“, представляващ УПИ VI- 33, кв. 1, в обхвата на АМ „Хемус“ от км 424+746 до км 424+825 дясно.
56/ГИ/28.02.2023 Изместване на шахта за регулатор на налягане на Батовски водопровод Ч Ф375 в района на кв. „Изгрев“, в ПИ 10135.2551.125 (за второстепенна улица), район „Приморски“, град Варна
57/ГИ/28.02.2023 1. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от трафопост №768 до четири броя кабелни шкафа тип ШК-7 в поземлен имот с ид. №10135.2569.431, по плана на к. к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна, 2. Резервни кабелни линии 0,4 kV между ШК-7.1 и ШК-7.2, между ШК-7.3 и ШК-7.4, 3. Тръбна мрежа с PVC тръби и 18 бр. кабелни шахти в поземлени имоти с ид. №10135.2569.181; №10135.2569.431; №10135.2569.445 и №10135.2569.446, 4. Кабелни линии 0,4 kV от нов кабелен шкаф ШК-7.1 до електромерно табло тип ТЕПО пред поземлен имот с ид. №10135.2569.411, от нов кабелен шкаф ШК-7.2 до електромерно табло тип ТЕПО пред поземлен имот с ид. №10135.2569.415, от нов кабелен шкаф ШК-7.3 до електромерно табло тип ТЕПО пред поземлен имот с ид. №10135.2569.404 и от нов кабелен шкаф ШК-7.4 до електромерно табло тип ТЕПО пред поземлен имот с ид. №10135.2569.423, по плана на к. к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна
58/ГИ/28.02.2023 1. Реконструкция на трафопост №909, сграда с ид. №10135.3511.203.1, 2. Външно кабелно електрозахранване от трафопост №909 до 3 броя кабелни шкафoве тип ШК-4А и от тях до 3 броя електромерни табла тип ТЕПО, находящи се пред УПИ VI-187, кв. 1 (с ид. №10135.3511.1478), по плана на ж.к. „Възраждане“ II-ри микрорайон, гр. Варна.
59/ГИ/06.03.2023 Преустройство на приемно – предавателна станция на “ЦЕТИН България” ЕАД с №4011 за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900, 1800, 2100, 2600MHz, и неподвижната радиослужба от вида „точка към точка” разположена на покрива на сграда с идентификатор 10135.4504.452.5 по КК и КР на гр. Варна, с адрес: ж.к. „Владислав Варненчик“, бл.8, вход 5, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна
60/ГИ/06.03.2023 Реконструкция на кръстовище между о.т. 115-о.т. 120, о.т. 162, о.т. 163, о.т. 121-о.т. 127 по плана на к. к. "Св. Св. Константин и Елена", община Варна
61/ГИ/10.03.2023 Изместване на разпределителен топлопровод ? 219 мм от поземлен имот с идентификатор 10135.4505.429 по КК и КР на гр. Варна и отклонение за новострояща се сграда в същия имот находящи се в ж. к. „Владислав Варненчик“ II-ви м. р., район „Владислав Варненчик“, гр. Варна с дължина на трасето 65,00 м.
62/ГИ/15.03.2023 1. Трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 2х1000 kVA (с монтаж на трансформаторна машинa 1000 kVA) в УПИ XХ-193, кв. 14 (с ид. №10135.3513.2052) и електрозахранването му с кабелни линии 20 kV, чрез разкъсване и муфиране на кабелна линия 20 kV (между П/ст „Варна Запад“ и трафопост тип БКТП в поземлен имот с ид. №10135.3513.1777), по плана на 26-ти микрорайон, гр. Варна, 2. Кабелни линии 0,4 kV oт новия трафопост до 5 броя електромерни табла тип ТЕПО в УПИ XХ-193, кв. 14 (с ид. №10135.3513.2052), по плана на 26-ти микрорайон, гр. Варна., 3. Изграждане на тръбна канална мрежа с 3 броя кабелни шахти в поземлен имот с ид. №10135.3513.2052.
63/ГИ/16.03.2023 Външно кабелно електрозахранване 0,4 kv/сградно отклонение/ от БКТП №2035 до ново електромерно табло,тип ТЕПО пред ПИ 10135.2572.4793, ул. "Боян Бъчваров"№54 по плана на к.к."Чайка"гр.Варна
64/ГИ/17.03.2023 Външно кабелно електрозахранване 0,4 KV/сградно отклонение/ от БКТП №2148 до ново електромерно табло,тип ТЕПО пред ПИ 10135.2571.4709, по плана на к.к. "Чайка", гр.Варна
65/ГИ/21.03.2023 1. Реконструкция на трафопост тип БКТП №2062 (подмяна на съществуваща трансформаторна машина 400 kVA с нова 630 kVA), находящ се в поземлен имот с ид. №10135.2568.132, 2. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от трафопост/БКТП/ №2062 до 3 броя кабелни шкафа тип ШК/ШК-4 №1, ШК-4 №2 и ШК-7/ пред УПИ XI-796, кв. 29 (с ид. №10135.2568.140) и изграждане на тръбно канална мрежа с 2 броя шахти, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна, 3. Кабелно електрозахранване (сградно отклонение) от 3 броя нови кабелни шкафа тип ШК/ШК-4 №1, ШК-4 №2 и ШК-7/ пред УПИ XI-796, кв. 29 (с ид. №10135.2568.140) до 4 броя електромерни табла тип ТЕПО, находящи се в имота и изграждане на тръбно канална мрежа с 6 броя шахти, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна
66/ГИ/21.03.2023 1. Трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 2х1000 kVA в УПИ I-19, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 146, кв. 6 (с ид. №10135.2039.191), м-ст „Таушан тепе“, гр. Варна и електрозахранването му с кабелна линия 20 kV от П/ст „Траката“, кабелна линия 20 kV от ЖР стълб, находящ се пред поземлен имот с ид. №10135.2039.163, част от ВЕЛ 20 kV - извод „Фармахим“ и кабелна линия 20 kV от трафопост тип БКТП №2039, находящ се в поземлен имот с ид. №10135.2520.6827, по плана на кв. „Виница“, СО „Ваялар“, СО „Траката“, СО „Горна Трака“ и м-ст „Таушан тепе“ гр. Варна, 2. Кабелни линии 0,4 kV oт новия трафопост до кабелен шкаф тип ШК-4 и от него до 2 броя електромерни табла тип ТЕПО, находящи се пред поземлен имот с ид. №10135.2039.191, по плана на м-ст „Таушан тепе“, гр. Варна, 3. Кабелни линии 0,4 kV oт новия трафопост до 20 броя електромерни табла тип ТЕПО, находящи се пред поземлен имот с ид. №10135.2039.191, по плана на м-ст „Таушан тепе“, гр. Варна, 4. Изграждане на тръбна канална мрежа с 1 брой кабелна шахта в поземлен имот с ид. №10135.2520.9570
67/ГИ/24.03.2023 1. Трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 2х1000 kVA (с монтаж на трансформаторна машинa 1х400) kVA) в УПИ II-72, кв. 4 (с ид. №10135.2019.375) и електрозахранването му с кабелна линия 20 kV от съществуващ стоманорешетъчен стълб (част от ЕП 20 kV „Манастирски рид“ към П/ст 110/20 kV “Траката), по плана на местност „Дели Сава“ и местност „Саръ баир“, гр. Варна. 2. Външно кабелно електрозахранване от новия трафопост до два броя електромерни табла тип ТЕПО пред УПИ II-72, кв. 4 (с ид. №10135.2019.375), по плана на местност „Дели Сава“ и местност „Саръ баир“, гр. Варна
68/ГИ/27.03.2023 Преустройство на приемно – предавателна станция на “ЦЕТИН България” ЕАД с №4038 за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900, 1800, 2100MHz и неподвижната радиослужба от вида „точка към точка” разположена на покрива на сграда с идентификатор 10135.1030.308.1 по КК и КР на гр. Варна, с адрес, район „Одесос“, бул. „Вл. Варненчик“, №112, гр. Варна
69/ГИ/27.03.2023 Уличен водопровод ПЕВП Ф 110 с дължина 128,00м в ПИ72709.54.11 от ос.т.2 към ос.т. 3, пред ПИ 72709.54.25 и водопроводни отклонения за УПИ ll-2 (ПИ 72709.54.20) и ПИ 72709.54.25, до границата на имотите, кв.1 по плана на с. Тополи, община Варна
70/ГИ/27.03.2023 Преустройство на приемно – предавателна станция на “ЦЕТИН България” ЕАД с №4061 за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900, 1800, 2100MHz и неподвижната радиослужба от вида „точка към точка” разположена на покрива на сградa с идентификатор 10135.1502.206.4 по КК и КР на гр. Варна, с адрес район „Одесос“, ул. „Георги Раковски“ №79, гр. Варна
71/ГИ/27.03.2023 Преустройство на приемно – предавателна станция на “ЦЕТИН България” ЕАД с №4186 за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900, 1800, 2100MHz, и неподвижната радиослужба от вида „точка към точка” разположена на покрива на сграда с идентификатор 10135.51.146.2 по КК и КР на гр. Варна, с адрес ул. „Кракра“, №43, район „Одесос“, гр. Варна
72/ГИ/27.03.2023 Фотоволтаична инсталация с изходяща максимална променливотокова мощност от 10 kW за собствено потребление и продажба на електроенергия, монтирана на фасада на съществуваща сграда с ид. №10135.5404.1681.1 и върху покрив на съществуваща сграда с ид. №10135.5404.1681.2, находящи се в поземлен имот с ид. №10135.5404.1681, по плана на С.О. „Боровец-юг“, район „Аспарухово“, гр. Варна
73/ГИ/28.03.2023 Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV /сградно отклонение/ от трафопост в поземлен имот с ид. №10135.2569.216 до два броя електромерни табла тип ТЕПО в УПИ IX-270, кв. 19 (с ид. №10135.2569.270), по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна
74/ГИ/29.03.2023 Разширение на инсталация за видеонаблюдение, чрез монтаж на камери и уредба за запис на територията на „Зоопарк-СЦ“, в имот с идентификатор 10135.2561.4 по КК и КР на гр. Варна, с административен адрес „Приморски парк“
75/ГИ/30.03.2023 Вход изход от к. к. "Св. Св. Константин и Елена" към път I-9 при км. 95+550 ляво по плана на к. к. "Св. Св. Константин и Елена", община Варна
76/ГИ/30.03.2023 Междублоково пространство затворено от ул. "Асен Разцветников", бул. "Света Елена", бул. "Константин и Фружин" и ул."Боян Илиев", гр. Варна
77/ГИ/30.03.2023 Междублоково пространство затворено между бул. "Света Елена", ул. "Георги Минков", бул. "Трети март" и бул. "Константин и Фружин", гр. Варна
78/ГИ/03.04.2023 Фотоволтаична електрическа централа за собствени нужди с мощност 250 kWр, разположена върху терен и открит паркинг в УПИ VIII-7 „за производствено складова дейност“, кв. 1 (с ид. №72709.12.89), както и върху покривите на съществуващи сгради с ид. №72709.12.89.2 и №72709.12.89.4, по плана на м-ст „Пред Гробища“, з-ще село „Тополи“, Община Варна
79/ГИ/04.04.2023 Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от трафопост /БКТП/ №2102 до нова разпределителна кутия тип РК-3 и от нея до електромерно табло тип ТЕМО, находящи се пред УПИ Х-3, кв. 18 (с ид. №10135.2568.3), ул. „45-та“ №7, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна
80/ГИ/04.04.2023 Трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 1х1000 kVA (с монтаж на трансформаторна машинa 1х250) kVA) в УПИ IV-4 „за обществено обслужване“, кв. 1 (с ид. №72709.27.81), местност „Ачмите“, землището на село Тополи, Община Варна, електрозахранването му с кабелни линии 20 kV, чрез разкъсване и муфиране на кабелна линия 20 kV, извод „Рожен“ (между трафопост БКТП №2017 и трафопост №1971) и монтаж на електромерно табло тип ТЕПО на фасадата на трафопоста, по плана на местност „Ачмите“, землището на село Тополи и местност „Трошеви ниви“, землището на кв. Владиславово, гр. Варна, община Варна
81/ГИ/06.04.2023 Фотоволтаична електрическа централа за собствени нужди с обща инсталирана мощност 126,49 kWр, разположена върху покрив на съществуваща сграда с ид. №30497.38.5.1, находяща се в поземлен имот с ид. №30497.38.5, село Звездица, община Варна
82/ГИ/10.04.2023 Основен ремонт на ул. "Цариброд", в участъка от ул. "Ал. Дякович" до ул. "Дунав" по плана на 7-ми м. р., район Одесос, гр. Варна
83/ГИ/ - няма такъв номер
84/ГИ/18.04.2023 Водопроводно отклонение за ПИ с идентификатор 30497.502.148.кв.8, по плана на СО "Орехчето",община Варна
85/ГИ/20.04.2023 Преустройство на приемно – предавателна станция на “ЦЕТИН България” ЕАД с №4208 за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900, 1800, 2100MHz, и неподвижната радиослужба от вида „точка към точка” разположена на покрива на сграда с идентификатор 10135.2559.157.1 по КК и КР на гр. Варна, с адрес: ул. „Д-р Анастасия Головина“, бл.13, район „Приморски“, гр. Варна
86/ГИ/25.04.2023 Основен ремонт на ул. „Хан Аспарух" от ул. „Св. Климент" до ул. „Шипка", район Одесос, гр. Варна
87/ГИ/25.04.2023 Основен ремонт на ул. „Радко Димитриев” от ул. "Георги Бенковски" до ул. "Ген. Колев", район Одесос, гр. Варна
88/ГИ/26.04.2023 Уличен водопровод ПЕВП ф 110 с дължина 16,35 м и водопроводно отклонение до границата на ПИ 10135.25.17, кв. 115, по ул. "Дамяница" 8ПИ с ид. 10135.2517.9620/, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", гр. Варна
89/ГИ/26.04.2023 Улична канализация ППР ф315 с дължина 122,35 м между РШ 1 същ. При ос.т. 656 и РШ 4 нова при ос. т. 651 и водопроводно отклонение до границата на ПИ 10135.2517.5584, кв. 115, по плана на СО 4Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", гр. Варна
90/ГИ/27.04.2023 Изграждане на фотоволтаична електрическа инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност до 131 kW върху покрив на съществуващи сгради с ид. №10135.513.316.1 и ид. №10135.513.316.4, находящи се в поземлен имот с ид. №10135.513.316, по плана на к.к. „Златни пясъци”, гр. Варна
91/ГИ/27.04.2023 1. Реконструкция на трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 2x1000 (подмяна на трансформаторна машина 1х250 kVA с нова 1х630 kVA), находящ се в поземлен имот с ид. №10135.4510.645, 2. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от трафопост БКТП в поземлен имот с ид. №10135.4510.645 до нов кабелен шкаф тип ШК-4 и от него до електромерно табло тип ТЕПО, находящи се пред УПИ XLV-818, кв. 34 (поземлен имот с ид. №10135.4510.1028), по плана на Западна промишлена зона, район „Владислав Варненчик”, гр. Варна
92/ГИ/27.04.2023 1. Реконструкция на трафопост тип БКТП (монтаж на втора трансформаторна машина 400 kVA), находящ се в поземлен имот с ид. №10135.1503.113, 2. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от БКТП в поземлен имот с ид. №10135.1503.113 до 2 броя кабелни шкафа тип ШК-4 и от тях до 2 електромерни табла тип ТЕПО, находящи се пред УПИ ХIII-26, 28, 29, кв. 355 (с ид. №10135.1503.1024), по плана на 10-ти микрорайон, гр. Варна
93/ГИ/27.04.2023 Фотоволтаична електрическа централа за собствено потребление с номинална мощност 49,50 kWp, разположена върху покрив на съществуваща сграда с ид. №72709.502.65.1, находяща се в УПИ VI-65, кв. 3 (с ид. №72709.502.65), ПЗ „Клисе баир“, з-ще село Тополи, община Варна
94/ГИ/03.05.2023 Основен ремонт на улица от о. т. 162 - до о. т. 176 и улица от о. т. 87 - до о.т. 127 по плана на к. к. "Св. Св. Константин и Елена
95/ГИ/05.05.2023 Електрозахранване на зарядни станции за електрически автобуси. 1. Изграждане на трафопост с кабелни линии СН и НН за ел. захранване на Зарядни станции за градски транспорт, 2. Подмяна на кабелна линия 20kV към БКТП в ПИ 10135.3513.1777. Монтаж на два броя КРУ 20kV в подстанция "Варна-Изток" и разкъсване на извод „Орфей”
96/ГИ/09.05.2023 Преустройство на приемно - предавателна станция на “А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД и “А1 ТАУЪРС БЪЛГАРИЯ” ЕООД с №VAR 0513.А002 „Akva Azur" за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900 MHz, 1800MHz, 2100MHz и 2600MHz и неподвижната радиослужба от вида „точка към точка”, разположена на покрива на сграда с идентификатор 10135.2570.28.5 по КК и КР на гр. Варна, с адрес к.к. Св. Св. Константин и Елена, район‚ Приморски, гр. Варна
97/ГИ/05.05.2023 Външно газопроводно отклонение към многофамилна жилищна сграда находяща се в УПИ XX-264, 265, 266, кв. 18, имот с ид. №10135.2569.383 по КК и КР на гр. Варна, по плана на к. к. ”Св. Св. Константин и Елена”, гр. Варна с обща дължина на трасето 69 м
98/ГИ/10.05.2023 Улична дъждовна канализация с дължина 641 м от ПЕВП тръби с диаметър ID500 от ос. т. 43 до ос. т. 207 и дъждовно канализационно отклонение до граница на ПИ10135.2526.2511, кв. "Свети Никола", гр. Варна
99/ГИ/12.05.2023 Трафопост тип БКТП 1х1000 kVА 20/10/0.4kv(с монтаж на ТМ 630 KKVA) в УПИ VIII-757,770771,758,759 кв.45,по плана на 25 м.р. гр.Варана(ПИ10135.2553.1928) захранен с кабелна линия СрН,извод "Меркурий", тръбна канална мрежа с 3 бр. кабелни шахти. Кабелни линии ниско напрежение от нов БКТП 1x1000 kVA 20/10/0,4 KV до 2 бр. нови кабелни шкафа ШК-4 пред ПИ10135.2553.463 и ПИ10135.2553.1882. Кабелни линии НН от нов БКТП 1x1000 KvA 20/10//0,4 KV до електромерни табла в ПИ 10135.2553.1928, гр.Варна
100/ГИ/16.05.2023 Преустройство на приемно – предавателна станция на “ЦЕТИН България” ЕАД с №4052 за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900, 1800, 2100MHz и неподвижната радиослужба от вида „точка към точка” разположена на покрива на сграда с идентификатор 10135.2553.22.3 по КК и КР на гр. Варна, с адрес, район „Приморски“, ж.к. „Победа“, бл.11, вх. А, гр. Варна
101/ГИ/16.05.2023 Уличен водопровод ПЕВП ф110/10 с дължина 48м, от ос. т. 95 към ос. т. 91 и водопроводно отклонение до граница на поземлен имот 10135.5426.926 по плана на СО"Ракитника", гр. Варна
102/ГИ/17.05.2023 Основен ремонт на ул. „Крайбрежна", кв. Галата, гр. Варна
103/ГИ/17.05.2023 Основен ремонт на ул. „Кап. I-ви ранг Георги Купов", кв. Галата, гр. Варна
104/ГИ/18.05.2023 1. Трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 1х1000 kVA (с монтаж на трансформаторна машинa 63 kVA) в УПИ I-4884, кв. 205 (с ид. №10135.5043.4899) и електрозахранването му, чрез изграждане на кабелна линия 20 kV от съществуващ железорешетъчен стълб /ЖРС/ на въздушeн електропровод /ВЕЛ/ 20 kV, извод „Лонгоз“, по плана на местност „Карач Борун“, гр. Варна, 2. Монтаж на електромерно табло тип ТЕПО на фасадата на БКТП
105/ГИ/18.05.2023 1. Трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 2х1000 kVA (с монтаж на трансформаторна машинa 1х1000 kVA) в УПИ IV-„за ел. подстанция и трафопост“, кв. 3 (ид. №10135.4024.70) и електрозахранването му с кабелни линии 20 кV, чрез разкъсване на кабелен извод „Мелник“ (между П/ст „Север“ и трафопост №852 Варна), по плана на м-ст „Боклук тарла“, гр. Варна, 2. Външно кабелно електрозахранване от новия трафопост до 3 броя кабелни шкафа тип ШК-4 пред УПИ V-230039, кв. 2 (с ид. №10135.4023.68) и от тях до 5 броя електромерни табла тип ТЕПО, находящи се в имота, по плана на м-ст „Боклук тарла“, гр. Варна
106/ГИ/25.05.2023 Външно кабелно електрозахранване 0,4 Kv/сградно отклонение/ от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-4 пред поземлен имот с идентификатор 10135.2572.189/електрозахранен от ТП №1906/до ново електромерно табло,тип ТЕПО пред ПИ 10135.2572.37, по плана на к.к."Чайка", гр.Варна
107/ГИ/30.05.2023 1. Трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 2х1000 kVA (с монтаж на трансформаторна машинa 1х630 kVA) в УПИ VI-5, кв. 4 (с ид. №10135.4022.117) и електрозахранването му с кабелни линии 20 кV, чрез разкъсване на кабелен извод „Мелник“ (между трафопост №856 Варна и трафопост в поземлен имот с ид. №10135.4021.76), по плана на м-ст „Караулницата“, район „Владислав Варненчик“ и ж.к. „Владислав Варненчик“ III-ти микрорайон, гр. Варна, 2. Кабелни линии ниско напрежение 0,4 kV от новия трафопост до 5 броя електромерни табла тип ТЕПО, находящи се в УПИ VI-5, кв. 4 (с ид. №10135.4022.117), по плана на м-ст „Караулницата“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, 3. Изграждане на тръбна канална мрежа с 7 броя кабелни шахти в поземлени имоти с ид. №10135.4502.288, №10135.4022.117 и №10135.4022.54
108/ГИ/31.05.2023 1. Реконструкция на трафопост тип БКТП №2177 (монтаж на трета трансформаторна машина 1000 kVA), находящ се в УПИ II-208, кв. 12 (с ид. №10135.3511.182), по плана на ж.к. „Възраждане“ I-ви микрорайон, гр. Варна, 2. Кабелни линии ниско напрежение 0,4 kV от БКТП №2177 до 9 броя електромерни табла тип ТЕПО (разположени на фасадата на блокове „В“ и „Г“), изтеглени в новоизградена кабелна канална система с 4 бр. шахти, находящи се в УПИ II-208, кв. 12 (с ид. №10135.3511.182), по плана на ж.к. „Възраждане“ I-ви микрорайон, гр. Варна
109/ГИ/31.05.2023 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от ТП №667 до нов кабелен шкаф,тип ШК-4 пред ПИ10135.5502.552,по плана на 27-ми м.р., ул."Народни будители" №7,гр.Варна и от ШК-4 до ново електромерно табло,тип ТЕПО пред ПИ 10135.5502.552. Подмяна на съществуваща ТМ 100 kVA в ТП №667
110/ГИ/31.05.2023 Основен ремонт на ул. "Петър Попов" от пътен възал с бул. "Княз Борис I" до кръстовище с ул. "Семьон Дежньов",по плана на СО" Ален Мак", гр. Варна
111/ГИ/31.05.2023 Основен ремонт на ул." Проф. Петър Ников" в участъка от ул."Петър Попов до ул."Боян Бъчваров" по плана на СО"Ален Мак", гр. Варна
112/ГИ/31.05.2023 Основен ремонт на ул."Инж. Цаню Цанев,в участъка от ул."Янко Славчев" до ул."Атанас Липчев", по плана на СО "Ален Мак", гр. Варна
113/ГИ/02.06.2023 Разширение на Зона за платено улично паркиране – Зелена Зона в гр. Варна, и ремонт на улична мрежа в обхвата й на територията на р-н Одесос и р-н Приморски
114/ГИ/02.06.2023 Уличен водопровод Ф200 ПЕВП с дължина 110м от ос.т. 12 към ос. т. 12" и водопроводно отклонение до УПИ XXV-170,542, кв.6, улична битова канализация Ф315 PVC с дължина 34м и канализационно отклонение до УПИ XXV-170,542, кв.6, всичките по плана на ж.к."Бриз-юг" кв.6, град Варна
115/ГИ/06.06.2023 Основен ремонт на ул. "Девня" от бул. "В. Левски" до ул. "Преслав" по плана на район Одесос, гр. Варна, етап 1 и етап 2
116/ГИ/06.06.2023 Трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 1х1000 kVA (с монтаж на трансформаторна машинa 1х250 kVA) в УПИ II-50, кв. 27 (с ид. №10135.4027.50), по плана на местност „Атанас тарла“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна и електрозахранването му с кабелни линии 20 кV, чрез разкъсване на кабелен извод „Автосервиз“ 20 кV (между трафопост №729 и трафопост №1639), по плана на местност „Атанас тарла“ и ПЗ „Метро“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна
117/ГИ/07.06.2023 Напорна улична канализация ПЕВП Ф75 с обща дължина 162,00 м и гравитачна улична канализация РР Ф315 с дължина 2,00 м от ос.т.176 към ос.т.169 и КПС в УПИ XXX-770/10135.3506.1274/, кв.10, по плана на СО "Пчелина", гр.Варна
118/ГИ/07.06.2023 Фотоволтаична електрическа централа за собствено потребление и продажба на електроенергия с мощност 30 kWp, разположена върху покрив на съществуваща сграда с ид. №72709.26.90.1, находяща се в УПИ II-25 „за производствено-складова дейност“, кв. 46 (с ид. №72709.26.90.1), ул. „Йордан Николов“ №19, по плана на м-ст „Ачмите“, з-щето на село Тополи, община Варна
119/ГИ/08.06.2023 Аварийна подмяна участък от магистрален водопровод стъклопласт ф800 със стомана ф820 от о. т. 50 до о. т. 58, по плана на ж. к. „Бриз“, ул. „Петър Скорчев“, гр. Варна
120/ГИ/08.06.2023 Уличен водопровод между о.т. 95 и о.т. 85 и водопроводни отклонения до границата на ПИ1654 и ПИ 2145, кв. 68, по плана на кв. „Добрева чешма“, гр. Варна
121/ГИ/09.06.2023 „Основен ремонт на общински път VAR3089 от кръстовище с общински път VAR1087 до спирка „Обръщач
122/ГИ/12.06.2023 Трафопост,тип БКТП 2x1000 KVA ,20/10/0,4 kv с инсталиран тр-р 1000 KVA в ПИ 10135.1.1692 (УПИ VI-31" за трафопост",кв 2), по плана на 11-ти м.р., гр. Варна, захранен чрез разкъсване на КЛ 10 KV, извод"Лаврентий" между ТП 303 и ТП 303 и ТП 1036. Кабелни линии 0,4 kV от нов БКТП до 3 (три) броя съществуващи кабелни шкфа тип ШК-4 пред ПИ 10135.1.1005 (УПИ XIV,кв.868). Кабелни линии 0,4 kv от нов БКТП до 3(три) броя електромерни табла, тип ТЕПО в ПИ 10135.1.1005 (УПИ XIV кв.868), по планана 11-ти м.р., ул. П. "Медникаров"№4, гр.Варна
123/ГИ/ - няма такъв номер
124/ГИ/15.06.2023 Основен ремонт на ул."Янко Славчев" от спирка "Варненски свободен университет" до ул. "Атанас Липчев", по плана на СО "Ален Мак", гр. Варна
125/ГИ/15.06.2023 Основен ремонт на ул. "Арх.Манол Йорданов", в участъка от кръгово кръстовище с път I-9 до бул. "Осми Приморски полк" по плана на 21 м.р., гр. Варна
126/ГИ/15.06.2023 Основен ремонт на ул. "Мир" в участъка от ул. "Лоза" до обръщача на автобусна спирка на линия №32, р-н "Приморски", гр.Варна
127/ГИ/15.06.2023 Основен ремонт на бул."Христо Смирненски" от ул." Прилеп" до бул." Осми приморски полк", по плана на район Приморски, гр.Варна
128/ГИ/16.06.2023 1. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от трафопост тип БКТП №2093 до нов кабелен шкаф тип ШК-7 пред поземлен имот с ид. №30497.502.289, по плана на с.о. „Орехчето“, село Звездица, община Варна, 2. Въздушна кабелна мрежа 0,4 кV с 9 броя нови стоманобетонни стълбове, електрозахранена от нов кабелен шкаф тип ШК-7 пред поземлен имот с ид. №30497.502.289 до електромерно табло тип ТЕМО, монтирано на стълб №9 пред поземлен имот с ид. №30497.502.220, по плана на с.о. „Орехчето“, село Звездица, община Варна, 3. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от нов кабелен шкаф тип ШК-7 пред поземлен имот с ид. №30497.502.289 до нова разпределителна кутия тип РК-3 и от РК-3 до електромерно табло тип ТЕМО, находящи се пред поземлен имот с ид. №30497.508.25, по плана на с.о. „Орехчето“, село Звездица, община Варна.
129/ГИ/19.06.2023 Външно кабелно електрозахранване 0,4 kv ot TП №1810 "Трапезица" до 4 броя електромерни табла,тип ТЕПО в УПИ VIII-289,кв.48/ПИ 10135.513.289/, по плана на к.к."Златни пясъци", гр.Варна. Демонтаж на съществуващи РТ и ГТТ към ТМ-2, монтаж на нови РТ 2x1000 kVA и ГТТ в ТП 1810 "Трапезица"
130/ГИ/19.06.2023 Външно кабелно електрозахранване от ТП №168 до два броя ШК-4 пред УПИ I-13,кв. 382 и от тях до два броя ел. табла тип тепо в УПИ I-13, кв. 328 (ПИ 10135.1503.329), по плана на 10-ти м.р., ул. "Панайот Волов" №42, гр. Варна. Реконструкция в ТП №168, находящ се в ПИ 10135.1503.639 по КККР на гр. Варна, включваща, подмяна на трансформатор 400 kVA,20/10/0,4 kV с трансформатор 630 kVА 20/10/0,4 kV, Подмяна на съществуваща класическа уредба СН с уредба КРУ 20kV, Демонтиране на съществуващо табло НН от помещение на ТМ 3 и монтаж на ново табло НН в помещение на ТМ 2, състоящо се от ГТТ 1600/1000 и два броя РТ 4x400A.
131/ГИ/27.06.2023 1. Трафопост тип БКТП 20/10/0,4 kV, 1х1000 kVA (с монтаж на трансформаторна машинa 1х400 kVA) в УПИ II-33, кв. 62 (с ид. №10135.2553.1933) и електрозахранването му с кабелни линии СрН, чрез разкъсване на кабелен извод „Ялта“ (между трафопост №378 и трафопост №82), по плана на 25-ти микрорайон, гр. Варна, 2. Кабелни линии ниско напрежение 0,4 kV от нов трафопост БКТП до 4 броя електромерни табла тип ТЕПО, находящи се в УПИ II-33, кв. 62 (с ид. №10135.2553.1933), по плана на 25-ти микрорайон, гр. Варна
132/ГИ/27.06.2023 1. Реконструкция на трафопост №1674 (подмяна на съществуваща трансформаторна машина 400 kVA с нова 630 kVA), сграда с ид. №10135.2552.2110.4, 2. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от трафопост №1674 до нов 1 брой кабелен шкаф тип ШК-7, находящ се пред трафопоста и от него до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред УПИ III-2710, 2084, 2085, кв. 235 (с ид. №10135.2552.5477), по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна, 3. Кабелно електрозахранване (сградно отклонение) от нов кабелен шкаф тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ III-2710, 2084, 2085, кв. 235 (с ид. №10135.2552.5477), по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна
133/ГИ/03.07.2023 Изместване на водопровод ф300Ч и подмяната му с ф315 ПЕВП с дължина 245 м в ПИ 10135.4024.160 по плана на м. „Боклук Тарла“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна
134/ГИ/03.07.2023 Изместване на водопровод ф300Ч, с дължина 37.65 м, находящ се в урегулиран поземлен имот V-1938, кв. 18 по плана на ж.к. „Владислав Варненчик“, II-ри микрорайон, гр. Варна
135/ГИ/04.07.2023 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с дължина 39.50 м. от о.т. 1085, през о.т. 1204 към о.т. 1203, кв. 72, по плана на СО „Ваялар“, „Траката“ и „Горна Трака“, гр. Варна
136/ГИ/05.07.2023 Подмяна на съществуващ уличен водопровод ф426 Ст. с ф315 ПЕВП с дължина 290 м в ПИ 10135.3514.77 (за улица), между о.т. 4035 и о.т. 4040, по плана на ЗПЗ, гр. Варна и водопроводни отклонения до границата на имотите за УПИ ХІІІ-540 /ПИ 10135.3514.632/, кв. 24 и УПИ VІ-1797,1798 /ПИ 10135.3514.594/, кв.22, по плана на ЗПЗ, гр. Варна
137/ГИ/06.07.2023 Уличен водопровод с дължина 80 м между ос.т. 109 и ос.т. 103 пред УПИ XII-287/ПИ с идентификатор 10135.2564.1890/,кв.23,по плана на "Вилна зона",гр. Варна
138/ГИ/07.07.2023 Основен ремонт на улица към ЮПЗ - Западна наземна връзка от Северен пътен възел (СПВ) на Аспарухов мост до обръщач на Остров пред Петролна база, по плана на южна промишлена зона (ЮПЗ), гр. Варна, I етап Основен ремонт на улица към ЮПЗ - Западна наземна връзка, в участъка от СПВ на Аспарухов мост до клапов мост, включително улица - напречна връзка към БУЛЯРД, по плана на ЮПЗ, гр. Варна, II етап Основен ремонт на улица към ЮПЗ - Западна наземна връзка, в участъка от Клапов мост до обръщач на Остров пред Петролна база, по плана на ЮПЗ, гр. Варна
139/ГИ/10.07.2023 1. Трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 2х1000 kVA (с монтаж на трансформаторна машинa 1х630) kVA) в УПИ IV-11, 12, 1149, 1150, кв. 65 (с ид. №10135.2028.17) и електрозахранването му с кабелнa линия 20 kV, чрез разкъсване и муфиране на кабелна линия 20 kV, извод „Метеор“ (между трафопост №890 и трафопост №2040), по плана на кв. Виница, гр. Варна, 2. Външно кабелно електрозахранване от новия трафопост до 4 броя електромерни табла тип ТЕПО пред УПИ IV-11, 12, 1149, 1150, кв. 65 (с ид. №10135.2028.17), по плана на кв. Виница, гр. Варна
140/ГИ/12.07.2023 Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV (сградно отклонение) от трафопост №2035 до 2 броя електромерни табла тип ТЕПО пред УПИ ХII-113, 180, кв. 17 (с ид. №10135.2572.222), по плана на к.к. „Чайка“, гр. Варна
141/ГИ/ - няма такъв номер
142/ГИ/13.07.2023 Реконструкция на ул. „Прилеп” в участъка от бул. „Ян Палах” до вход м-ст „Пчелина“, в т. ч. реконструкция на съоръжения, гр. Варна” – I-ви етап
143/ГИ/13.07.2023 Уличен водопровод ПЕВП Ф110/10 с дължина 81,34 м от съществуващ водопровод ф150 С, ос. т. 190 през ос.т. 189, ос. т. 188 и ос. т. 477,кв. 33, по плана на ж.к. "Бриз", гр. Варна
144/ГИ/13.07.2023 Уличен водопровод ПЕВП ф 110 с дължина 143,10 м, между ос. т. 139 и ос. т. 326 по плана на м. "Зеленика", кв. Галата, гр. Варна
145/ГИ/13.07.2023 1.Външно кабелно електрозахранване от БКТП №2183 до два нови кабелни шкафа тип ШК-4(ШК-4.1 и ШК-4.2) пред УПИ II-225 "за жил.стр. и ТП", кв. 20 в позелен имот с ид. №10135.2569.312, по плана на к.к. "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна, 2. Кабелни линии от ШК-4.1 до ТЕПО А, от ШК4.2 до ТЕПО Б пред ПИ 10135.2569.312, 3. Кабелни линии от ШК-4.1 до ШК-4.2
146/ГИ/13.07.2023 Уличен водопровод ПЕВП Ф110 с дължина 146,75 м от ос. Т. 367 и ос.т.367 и ос. Т. 828 и водопроводни отклонения до границите на ПИ 86/10135.5403.86/,ПИ 4643/10135.5403.4643/, ПИ 4644 /10135.5403.4644/, ПИ 744 /10135.5403.744, ПИ 4629 /10135.5403.5405/ и ПИ 61//10135.5403.61/, по плана на СО "Боровец- Юг", гр. Варна
147/ГИ/27.07.2023 Реконструкция на бул."Девня" от ул. "Ат. Москов" до бул. "Република", гр. Варна
148/ГИ/28.07.2023 Укрепителни съоръжения в УПИ XIV-952, кв. 61 (ид. 10135.2526.952 по КК и КР на гр. Варна), по плана на кв. „Свети Никола“, гр. Варна
№ и дата на РС Наименование на строежа

Разрешения за строеж 2023 г. на ИИБ