Разрешения за строеж за 2023 г. на ИИБ


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
№ и дата на РС Наименование на строежа
1/ГИ/05.01.2023 Фотоволтаична електрическа инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяем източник с обща инсталирана мощност 26,7 kWp, разположена върху покрива на съществуваща сграда с ид. №10135.5502.14.2, находяща се в УПИ XVI-218, кв. 4 (с ид. №10135.5502.14), ул. „Орел“ №14-Б, по плана на 27-ми микрорайон, гр. Варна.
2/ГИ/06.01.2023 г. Фотоволтаична електрическа инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяем източник с инсталирана мощност 28,42 kWp, разположена върху покрива на съществуваща сграда с ид. №72709.23.31.1, находяща се в УПИ II-23007 „за търговски обект“, кв. 23 (ид. №72709.23.31), местност „Козаджи“, село Тополи, община Варна.
3/ГИ/06.01.2023 г. Трафопост, тип БКТП 2х1000 kVA, 20/0,4 kV с инсталиран един тр-р 630 kVA в УПИ VIII-1434, 1435, 1436, 1437, 1438, кв. 1 (ПИ 10135.3511.1547), по плана на ж.к. Възраждане, гр. Варна, захранен с кабелни линии 20 kV, чрез разкъсване на извод „Калофер“ между ТП №910 и ТП №909 и чрез разкъсване на извод „Батак“ между ТП №910 ТП №915. Кабелни линии 0.4 kV от нов БКТП до 2 (два) броя кабелни шкафа ШК-4 и резервна връзка между тях, кабелни линии 0,4 kV от нови ШК-4 до 4 (четири) броя ел.табла, тип ТЕПО в ПИ 10135.3511.1547. Тръбна мрежа с PVC тръби и 10 (десет) броя кабелни шахти в ПИ 10135.3511.195, 10135.3511.200 и 10135.3511.1547.
4/ГИ/09.01.2023 Уличен водопровод Ф110 ПЕВП с дължина 60м по ул. „Моряшка“, от съществуващ уличен водопровод Ф80Е пред УПИ XII-1582 /ПИ 10135.5506.283/, кв.138, по плана на 29-ти м.р., гр. Варна
5/ГИ/10.01.2023 1. Трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 1х1000 kVA (с монтаж на трансформаторнa машинa 250 kVA) в УПИ XXIII-649, кв. 8 (с ид. №10135.5510.649), ул. „Кап. I ранг Георги Купов“ №65 и електрозахранването му, чрез разкъсване на кабелна линия 20 kV, извод „Галата“ (между ТП №1539 и КТП №1584), по плана на кв. „Галата“, район „Аспарухово“, гр. Варна. 2. Кабелна линия ниско напрежение 0,4 kV от новия трафопост до електромернo таблo тип ТЕПО, разположено на фасадата на трафопоста.
6/ГИ/11.01.2023 Уличен водопровод ПЕВП ф160 с дължина 629,00 м. от о.т. 109 през о.т. 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 96, 95, 118, 119, 121, 122, 124, 78, 79, 80 към о.т. 81 и ПЕВП ф160 с дължина 212,00 м. от о.т. 78 през о.т. 157 с водопроводни отклонение към УПИ XXVIII-134 по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна.
7/ГИ/11.01.2023 Улична канализация от ос.т. 185 до ос.т. 208, от ос.т. 208 до ос.т. 460, от ос.т. 211 до ос.т. 209 и от ос.т. 440 до ос.т. 523 по плана на СО „Планова“, гр. Варна, ЕТАП 1: Изграждане на улична канализация от ос.т. 185 до ос.т. 208, от ос.т. 208 до ос.т. 460, от ос.т. 211 до ос.т. 209 по плана на СО „Планова“, гр. Варна, ЕТАП 2: Изграждане на улична канализация от ос.т. 440 до ос.т. 523 по плана на СО „Планова“, гр. Варна
8/ГИ/11.01.2023 г. Фотоволтаична мрежова система за производство на електрическа енергия от възобновяем източник с инсталирана мощност 50,05 kWp и максимална променливотокова мощност 50 kW, разположена върху покрива на съществуваща сграда с ид. №72709.510.206.9, находяща се в поземлен имот с ид. №72709.510.206, в землището на село Тополи, община Варна.
9/ГИ/13.01.2023 Улична битова канализация ф315 ПЕВП, с дължина 32 м. от о.т. 328 към о. т. 329, кв. 5, по плана на кв. „Виница“, район „Приморски“, гр. Варна
10/ГИ/16.01.2023 Преустройство на приемно – предавателна станция на “ЦЕТИН България” ЕАД с №4012 за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900, 1800, 2100MHz, 2600 MHz и неподвижната радиослужба от вида „точка към точка” разположена на покрива на сграда с идентификатор 10135.5504.7.1 по КК и КР на гр. Варна, с адрес, р-н „Аспарухово“, ул. „Искър“, бл. 43, гр. Варна.
11/ГИ/ - няма такъв номер
12/ГИ/19.01.2023 Преустройство на приемно – предавателна станция на “ЦЕТИН България” ЕАД с №4464 за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900, 1800, 2100MHz, 2600MHz и неподвижната радиослужба от вида „точка към точка” разположена на покрива на сграда с идентификатор 10135.2573.1067.7 и поземлен имот с идентификатор 10135.2573.1067 по КК и КР на гр. Варна, с адрес, район „Приморски“, к.к. „Чайка“, гр. Варна.
13/ГИ/20.01.2023 Основен ремонт/реконструкция на ул. „Кольо Фичето" в участъка от ОТ 4084 през ОТ 4359-4367, 4388, 4223, 4221, 4295-4285 до ОТ 4284, по плана на ЗПЗ, гр. Варна
14/ГИ/24.01.2023 Уличен водопровод ПЕВП ф 110 с дължина 30,00 м, от о.т. 1607 до пред УПИ ІІІ-1353,1354 /ПИ с ид. 10135.2552.5506/, кв. 123 по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна
15/ГИ/26.01.2023 Преустройство на приемно – предавателна станция на “ЦЕТИН България” ЕАД с №4037 за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900, 1800, 2100MHz и неподвижната радиослужба от вида „точка към точка” разположена на покрива на сгради с идентификатори 10135.2555.39.3 по КК и КР на гр. Варна, с адрес, район „Приморски“, ул. „Студентска“, №3, бл.3, вх. Г и вх. Д, гр. Варна.
16/ГИ/26.01.2023 Преустройство на приемно – предавателна станция на “ЦЕТИН България” ЕАД с №4182 за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900, 1800, 2100MHz, и неподвижната радиослужба от вида „точка към точка” разположена на покрива на сграда с идентификатор 10135.2553.632.5 по КК и КР на гр. Варна, с адрес: ул. „Зюмбюл“, бл.10, район „Приморски“, гр. Варна
17/ГИ/27.01.2023 Изграждане на спортни площадки на открито в ОУ "Свети Патриарх Евтимий" в УПИ I "за училище" (ид. 10135.4504.499), кв. 25а по плана на 1 м. р. на ж. к. "Вл. Варненчик", гр. Варна, с административен адрес ул. "Димитър Дончев-Доктора" №10, гр. Варна
18/ГИ/27.01.2023 Изграждане на спортни площадки на открито в ОУ "Стефан Караджа" в УПИ "за училище" (ид. 10135.2556.176), кв. 622 по плана на 5 м. р. на гр. Варна, с административен адрес ул. "Братя Бъкстон" №11, р-н Приморски гр. Варна
19/ГИ/27.01.2023 Изграждане на спортни площадки на открито в ОУ "Черноризец Храбър" в УПИ "за училище" (ид. 10135.2554.62), кв. 35 по плана на 24 м. р. на гр. Варна, с административен адрес ул. "Студентска" №5, ж. к. "Левски", гр. Варна
20/ГИ/30.01.2023 Изместване на разпределителен топлопровод ? 273 мм от поземлен имот с идентификатор 10135.3511.1510 по КК и КР на гр. Варна и изграждане на разпределителен топлопровод DN 400 в поземлен имот с идентификатор 10135.3511.170 по КК и КР на гр. Варна, находящи се в ж. к. „Възраждане“ I-ви м. р., гр. Варна, с дължина на трасето 55,00 м.
21/ГИ/30.01.2023 1. Реконструкция на трафопост №2189 (подмяна на съществуваща трансформаторна машина 630 kVA с нова 1000 kVA), находящ се в поземлен имот с ид. №10135.3514.528; 2. Външно кабелно електрозахранване от ТП №2189 до 3 броя кабелни шкафа тип ШК-4А пред УПИ XXV-1087, 1110, 1111, 1149, кв. 38 (с ид. №10135.3514.529) и от тях до 6 броя електромерни табла тип ТЕПО, находящи се в имота, по плана на Западна промишлена зона, гр. Варна.
22/ГИ/31/01/2023 Изместване на съществуваща битова канализация Б ф500, минаваща през ХІV-429 „за жилищно строителство“, кв. 9 по плана на ж.к. „Владислав Варненчик“ – ІІ м.р., гр. Варна
23/ГИ/01.02.2023 Подмяна на главен водопровод ?630 Ст с водопровод ?500 ПЕВП по бул. „Цар Освободител“ от пешеходен светофар, намиращ се преди ул. „Вяра“ до бл.109 ж.к. Младост с дължина L=1431м и нов разпределителен водопровод ?315 ПЕВП от ул. „Вяра“ до бул. „Република“ с дължина 832м, гр. Варна
24/ГИ/02.02.2023 Улична канализация от ос.т. 388 до ос.т. 24 пред УПИ II–968 /ид. 10135.2575.1396/кв. 20 В, по плана кв. „Виница“, гр. Варна
25/ГИ/02.02.2023 Уличен водопровод от ос.т. 26 през ос.т. 387 и ос.т. 388 до ос.т. 24 пред УПИ II–968 /ид. 10135.2575.1396/кв. 20 В, по плана кв. „Виница“, гр. Варна
26/ГИ/02.02.2023 г. Трафопост, тип БКТП 20/0,4 kV, 1000 kVA (с монтаж на трансформатор 400 kVA) в УПИ XIII-339, 1493, кв. 11 (ПИ с ид. №10135.2526.2618), по плана на ж.к. „Бриз“, гр. Варна, захранен с кабелна линия 20 kV от нов СРС в оста на ВЕЛ 20 kV, извод „Дружба“. Кабелни линии 0,4 kV от новия трафопост до ел. табла, тип ТЕПО (ГЕТ1 и ГЕТ2) в УПИ XХХI-339, 1493, кв. 5 (ид. №10135.2526.2617). Кабелна канална мрежа с три броя шахти в ПИ с ид. №10135.2526.2619 и в ПИ с ид. №10135.2526.2617 по плана на ж.к. „Бриз“, гр. Варна.
27/ГИ/02.02.2023 г. Трафопост, тип БКТП 1x1000 kVA 20/0,4 kV (с монтаж на трансформатор 63 kVA) в УПИ VIII-16„за складова и логистична дейност“, кв. 32 (ид. №72709.110.22), по плана на ЗПЗ-Варна, м-ст „Гарата“, з-ще с. Тополи, Община Варна. Захранване с кабелна линия 20 kV от РОМЗК 20/400 на нов СРС, тип ЪМ 60-951 в оста на ВЕЛ 20 kV, извод „Етър“. Монтаж на електромерно табло, тип ТЕПО на фасадата на нов БКТП в ПИ с ид. №72709.110.22, м-ст „Гарата“, з-ще с. Тополи, Община Варна.
28/ГИ/03.02.2023 г. Трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 2х1000 kVA в УПИ I-44 „за жилищна сграда и ТП“, кв. 5 (с ид. №10135.2570.44), по плана на к .к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна, електрозахранен чрез разкъсване на кабелна линия 20 kV (между трафопост №2028 и трафопост №1907). Кабелни линии ниско напрежение от новия трафопост до 12 броя електромерни табла тип ТЕПО в същия имот. Монтаж на кабелен шкаф тип ШК-4 пред новия трафопост и изграждане на тръбна канална мрежа с 9 броя кабелни шахти в поземлени имоти с ид. №10135.2570.44 и №10135.2570.57. I-ви етап, Трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 2х1000 kVA в УПИ I-44 „за жилищна сграда и ТП“, кв. 5 (с ид. №10135.2570.44), по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна, електрозахранен чрез разкъсване на кабелна линия 20 kV (между трафопост №2028 и трафопост №1907). Кабелни линии ниско напрежение от новия трафопост до 8 броя електромерни табла тип ТЕПО/сграда 1 и сграда 2/ в същия имот. Монтаж на кабелен шкаф тип ШК-4 пред новия трафопост и изграждане на тръбна канална мрежа с 6 броя кабелни шахти в поземлени имоти с ид. №10135.2570.44 и №10135.2570.57. II-ри етап, Кабелни линии ниско напрежение от новия трафопост до 4 броя електромерни табла тип ТЕПО/сграда 3/ в същия имот и изграждане на тръбна канална мрежа с 3 броя кабелни шахти в поземлен имот с ид. №10135.2570.44.
29/ГИ/07.02.2023 Преустройство на приемно – предавателна станция на “ЦЕТИН България” ЕАД с №4165 за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900, 1800, 2100MHz и неподвижната радиослужба от вида „точка към точка” разположена на покрива на сграда с идентификатор 10135.4502.114.5 по КК и КР на гр. Варна, с адрес, р-н „Владислав Варненчик“, ж.к.. „Владислав Варненчик“, бл. 403, гр. Варна.
30/ГИ/07.02.2023 Преустройство на приемно – предавателна станция на “ЦЕТИН България” ЕАД с №4471 за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900, 1800, 2100MHz, и неподвижната радиослужба от вида „точка към точка” разположена на покрива на сграда с идентификатор 10135.1.98.6 по КК и КР на гр. Варна, с адрес, район „Одесос, ул. „Илю войвода“ бл. 12, гр. Варна.
31/ГИ/07.02.2023 Физическа инфраструктура предназначена за оптична кабелна свързаност по две независими трасета от действащо оптично трасе на „А1 България“ ЕАД до приемно - предавателна станция на “ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ” ЕАД с №4329, находяща се на покрива на сграда с идентификатор 10135.4502.195.25 по КК и КР на гр. Варна, с административен адрес ж.к. „Владислав Варненчик”, бл. 305, вх. 7, гр.Варна
32/ГИ/09.02.2023 Водопроводно и канализационно отклонение за УПИ II-545 /ПИ с идентификатор 72709.501.545/ кв.22, по плана на с. Тополи, Община Варна
33/ГИ/09.02.2023 Улична канализация DN300 между ос.т. 3348 и ос.т. 350 с дължина 49,70м, по плана на ПЗ „Планова“, гр. Варна
34/ГИ/09.02.2023 Трафопост, подземен 20/10/0,4 kV, 1x1000 kVA с инсталиран трансформатот 1000 kVA-промяна предназначение на обект с ид. ПИ 10135.2563.1996.1.11, в УПИ XL-53, кв. 50, по плана на 21-ви м.р. гр. Варна. Kабелни линии СрН, извод „Салтанат“ и изграждане на кабелна шахта. Кабелни линии ниско напрежение от подземен ТП до 5 (пет) броя електромерни табла, тип ТЕПО в ПИ 10135.2563.1995 и ПИ 10135.2563.1996, по плана на 21-ви м.р., гр. Варна
35/ГИ/13.02.2023 Преустройство на приемно – предавателна станция на “ЦЕТИН България” ЕАД с №4004 за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900, 1800, 2100MHz и неподвижната радиослужба от вида „точка към точка” разположена на покрива на сграда с идентификатор 10135.1502.174.5 по КК и КР на гр. Варна, с адрес, район „Одесос“, ул. „Македония“, №119, гр. Варна.
36/ГИ/13.02.2023 Преустройство на приемно – предавателна станция на “ЦЕТИН България” ЕАД с №4329 за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900, 1800, 2100MHz, и 2600MHz неподвижната радиослужба от вида „точка към точка” разположена на покрива на сграда с идентификатор 10135.4502.195.25 по КК и КР на гр. Варна, с адрес, район „Владислав Варненчик“, ж.к. „Владислав Варненчик“, бл. 305, вх.7, гр. Варна.
37/ГИ/13.02.2023 Преустройство на приемно – предавателна станция на “ЦЕТИН България” ЕАД с №4232 за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900, 1800, 2100MHz и неподвижната радиослужба от вида „точка към точка” разположена на покрива на сграда с идентификатор 10135.3511.216.5 по КК и КР на гр. Варна, с адрес, район „Младост“, кв. „Възраждане“, бл.44, вх. 2, гр. Варна.
38/ГИ/13.02.2023 Преустройство на приемно – предавателна станция на “ЦЕТИН България” ЕАД с №4491 за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900, 1800, 2100MHz и неподвижната радиослужба от вида „точка към точка” разположена в имот с идентификатор 10135.5401.4013 по КК и КР на гр. Варна, с адрес , район „Аспарухово“, с.о. „БОРОВЕЦ СЕВЕР“, гр. Варна.
39/ГИ/ - няма такъв номер
40/ГИ/20.02.2023 Изместване на ВЕЛ 20 kV, извод „Елена“, преминаващ над УПИ VIII-6093, кв. 224, поземлен имот с ид. №10135.2520.7439 (стар ПИ с ид. №10135.2520.6093), чрез монтаж на два броя нови стоманорешетъчни стълбове (СРС) 20 kV в рамките на същият имот, по плана на СО „Траката“, местност „Таушан тепе“, гр. Варна.
41/ГИ/20.02.2023 Монтаж на един брой КРУ модул „мерене“ в БКТП №2134, находящ се в УПИ II-300005, кв. 5 (ПИ 10135.4507.287), по плана на ПЗ „Метро“, гр. Варна
42/ГИ/21.02.2023 Изграждане на улица между о. т. 386 и о. т. 387 и пътна връзка към УПИ VIII- 1434, 1435, 1436, 1437, 1438 „за жилищно строителство и трафопост“, (ПИ с ид. 10135.3511.1547 по КК и КР на гр. Варна), кв. 1, по плана на ж. к. „Възраждане“ II м. р., гр. Варна - Етап I.
43/ГИ/21.02.2023 Водопроводно отклонение за ПИ с идентификатор 10135.5545.4046, по плана на СО „Зеленика“, град Варна
44/ГИ/22.02.2023 Уличен водопровод ПЕВП ф110/10 с дължина 160,30 м от съществуващ водопровод ф80-Етернит от О.Т.434 през О.Т.433, О.Т.432, О.Т.431, О.Т.479, О.Т.478, О.Т.477 и О.Т.475 до О.Т.476, кв. 128 по плана на СО „Траката”, гр. Варна
45/ГИ/22.02.2023 Уличен водопровод” DN110 между о.т. 253 и о.т. 370, м/у о.т. 302 и о.т. 303 м/у о.т. 380 и о.т. 382 и СВО до ПИ 10135.4501.202, ПИ 10135.4501.2190, ПИ 10135.4501.2531, ПИ 10135.4501.2532, ПИ 10135.4501.2533, ПИ 10135.4501.2534, ПИ 10135.4501.2191 ,ПИ 10135.4501.2471, ПИ 10135.4501.2314, ПИ 10135.4501.4895, ПИ 10135.4501.4896,ПИ 10135.4501.1759, ПИ 10135.4501.2313,ПИ 10135.4501.2250, ПИ 10135.4501.2242,ПИ 10135.4501.2247 и ПИ 10135.4501.2485, кв. 21, по плана на СО „Ментеше”, район „Владислав Варненчик, гр. Варна
46/ГИ/23.02.2023 Уличен водопровод ПЕВП ф110 между о.т.1 и о.т. 42 с дължина 29,6 м и улична канализация между о.т.316 и о.т.42 /тласкател ПЕ ф110 с дължина 10,0м, гравитация DN 300 с дължина 11,8м/, сградно канализационно отклонение тласк. ПЕ ф75 с дължина 12,0м и шахта за препомпване на отпадъчни води в УПИ ХVІ-22 /ПИ 10135.2039.168/, по плана на местност „Таушан тепе“, гр. Варна
47/ГИ/23.02.2023 Уличен водопровод ПЕВП Ф110 с обща дължина 308 м между ос.т. 47 до ос.т. 494 и водопроводни отклонения до граница на ПИ с ИД. №№ 10135.2723.3, 10135.2723.4, 10135.2723.5, 10135.2723.9, 10135.2723.11, 10135.2723.12, 10135.2723.929, 10135.2723.930, 10135.2723.931 по плана на СО „Горна Трака“, град Варна, Клон 1 - от ос.т. 47 до ос.т. 494 /с дължина 239 м/ ,Клон 2 - от ос.т. 43 до ПИ с ИД. №10135.2723.11 /с дължина 69 м/
48/ГИ/24.02.2023 Изграждане на спортни площатки на открито в Национално училище по изкуства "Добри Христов" в ПИ с ид. 10135.1508.207 по КК в кв.719 по плана на 3-ти м.р., гр. Варна, с административен адрес ул. "Стефан Караджа" №34, гр. Варна
49/ГИ/24.02.2023 Фотоволтаична електрическа централа за производство на електрическа енергия от възобновяем източник за собствено потребление с обща инсталирана мощност 100 kWp, разположена върху покриви на съществуващи сгради с ид. №10135.513.50.2; №10135.513.50.3 и №10135.513.50.4, находящи се в поземлен имот с ид. №10135.513.50, хотел „ЛУНА“, по плана на к.к. „Златни Пясъци“, гр. Варна.
50/ГИ/27.02.2023 Основен ремонт на ул. „Зевс" от о. т. 2 до о. т. 18, по плана на СО „Добрева чешма", район Приморски, гр. Варна - I-ви етап
51/ГИ/27.02.2023 Основен ремонт на ул. „Орфей" от о. т. 18 (ул. „Зевс"), през о. т. 62, 63, о. т. 146 - о. т. 151, о. т. 157 - о. т. 173, о. т. 177 - о. т. 181, о. т. 210 - о. т. 213, о. т. 216 - о. т. 221, до о. т. 29 (ул. "1-ва"), по плана на СО "Добрева чешма", район Приморски, гр. Варна. Етап 1 - Основен ремонт на ул. „Орфей" от о. т. 18 (ул. „Зевс"), през о. т. 62, 63, о. т. 146 - о. т. 151, о. т. 157 - о. т. 173, о. т. 177 - о. т. 181, по плана на СО „Добрева чешма", район Приморски, гр. Варна
52/ГИ/27.02.2023 Уличен водопровод от о.т.676 до о.т. 678, кв. 133, по плана на СО „Ваялар“, СО „Траката“ и СО „Горна Трака“, гр. Варна
53/ГИ/27.02.2023 Реконструкция и изграждане на велоалеи на ул. „Подвис“ в участъка от бул. „Хр. Смирненски“ до бул. „В. Левски“, гр. Варна
54/ГИ/ - няма такъв номер
55/ГИ/28.02.2023 г. Пътна връзка за търговски крайпътен обект: „Търговски и сервизен център за леки автомобили в ПИ с ид. 10135.4038.33 по КК и КР на гр. Варна“, район „Владислав Варненчик“, местност „Капелова градина“, представляващ УПИ VI- 33, кв. 1, в обхвата на АМ „Хемус“ от км 424+746 до км 424+825 дясно.
56/ГИ/28.02.2023 Изместване на шахта за регулатор на налягане на Батовски водопровод Ч Ф375 в района на кв. „Изгрев“, в ПИ 10135.2551.125 (за второстепенна улица), район „Приморски“, град Варна
57/ГИ/28.02.2023 1. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от трафопост №768 до четири броя кабелни шкафа тип ШК-7 в поземлен имот с ид. №10135.2569.431, по плана на к. к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна, 2. Резервни кабелни линии 0,4 kV между ШК-7.1 и ШК-7.2, между ШК-7.3 и ШК-7.4, 3. Тръбна мрежа с PVC тръби и 18 бр. кабелни шахти в поземлени имоти с ид. №10135.2569.181; №10135.2569.431; №10135.2569.445 и №10135.2569.446, 4. Кабелни линии 0,4 kV от нов кабелен шкаф ШК-7.1 до електромерно табло тип ТЕПО пред поземлен имот с ид. №10135.2569.411, от нов кабелен шкаф ШК-7.2 до електромерно табло тип ТЕПО пред поземлен имот с ид. №10135.2569.415, от нов кабелен шкаф ШК-7.3 до електромерно табло тип ТЕПО пред поземлен имот с ид. №10135.2569.404 и от нов кабелен шкаф ШК-7.4 до електромерно табло тип ТЕПО пред поземлен имот с ид. №10135.2569.423, по плана на к. к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна
58/ГИ/28.02.2023 1. Реконструкция на трафопост №909, сграда с ид. №10135.3511.203.1, 2. Външно кабелно електрозахранване от трафопост №909 до 3 броя кабелни шкафoве тип ШК-4А и от тях до 3 броя електромерни табла тип ТЕПО, находящи се пред УПИ VI-187, кв. 1 (с ид. №10135.3511.1478), по плана на ж.к. „Възраждане“ II-ри микрорайон, гр. Варна.
59/ГИ/06.03.2023 Преустройство на приемно – предавателна станция на “ЦЕТИН България” ЕАД с №4011 за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900, 1800, 2100, 2600MHz, и неподвижната радиослужба от вида „точка към точка” разположена на покрива на сграда с идентификатор 10135.4504.452.5 по КК и КР на гр. Варна, с адрес: ж.к. „Владислав Варненчик“, бл.8, вход 5, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна
60/ГИ/06.03.2023 Реконструкция на кръстовище между о.т. 115-о.т. 120, о.т. 162, о.т. 163, о.т. 121-о.т. 127 по плана на к. к. "Св. Св. Константин и Елена", община Варна
61/ГИ/10.03.2023 Изместване на разпределителен топлопровод ? 219 мм от поземлен имот с идентификатор 10135.4505.429 по КК и КР на гр. Варна и отклонение за новострояща се сграда в същия имот находящи се в ж. к. „Владислав Варненчик“ II-ви м. р., район „Владислав Варненчик“, гр. Варна с дължина на трасето 65,00 м.
62/ГИ/15.03.2023 1. Трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 2х1000 kVA (с монтаж на трансформаторна машинa 1000 kVA) в УПИ XХ-193, кв. 14 (с ид. №10135.3513.2052) и електрозахранването му с кабелни линии 20 kV, чрез разкъсване и муфиране на кабелна линия 20 kV (между П/ст „Варна Запад“ и трафопост тип БКТП в поземлен имот с ид. №10135.3513.1777), по плана на 26-ти микрорайон, гр. Варна, 2. Кабелни линии 0,4 kV oт новия трафопост до 5 броя електромерни табла тип ТЕПО в УПИ XХ-193, кв. 14 (с ид. №10135.3513.2052), по плана на 26-ти микрорайон, гр. Варна., 3. Изграждане на тръбна канална мрежа с 3 броя кабелни шахти в поземлен имот с ид. №10135.3513.2052.
№ и дата на РС Наименование на строежа

Разрешения за строеж 2023 г. на ИИБ