Разрешения за строеж за 2023 г. на ИИБ


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
№ и дата на РС Наименование на строежа
1/ГИ/05.01.2023 Фотоволтаична електрическа инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяем източник с обща инсталирана мощност 26,7 kWp, разположена върху покрива на съществуваща сграда с ид. №10135.5502.14.2, находяща се в УПИ XVI-218, кв. 4 (с ид. №10135.5502.14), ул. „Орел“ №14-Б, по плана на 27-ми микрорайон, гр. Варна.
2/ГИ/06.01.2023 г. Фотоволтаична електрическа инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяем източник с инсталирана мощност 28,42 kWp, разположена върху покрива на съществуваща сграда с ид. №72709.23.31.1, находяща се в УПИ II-23007 „за търговски обект“, кв. 23 (ид. №72709.23.31), местност „Козаджи“, село Тополи, община Варна.
3/ГИ/06.01.2023 г. Трафопост, тип БКТП 2х1000 kVA, 20/0,4 kV с инсталиран един тр-р 630 kVA в УПИ VIII-1434, 1435, 1436, 1437, 1438, кв. 1 (ПИ 10135.3511.1547), по плана на ж.к. Възраждане, гр. Варна, захранен с кабелни линии 20 kV, чрез разкъсване на извод „Калофер“ между ТП №910 и ТП №909 и чрез разкъсване на извод „Батак“ между ТП №910 ТП №915. Кабелни линии 0.4 kV от нов БКТП до 2 (два) броя кабелни шкафа ШК-4 и резервна връзка между тях, кабелни линии 0,4 kV от нови ШК-4 до 4 (четири) броя ел.табла, тип ТЕПО в ПИ 10135.3511.1547. Тръбна мрежа с PVC тръби и 10 (десет) броя кабелни шахти в ПИ 10135.3511.195, 10135.3511.200 и 10135.3511.1547.
4/ГИ/09.01.2023 Уличен водопровод Ф110 ПЕВП с дължина 60м по ул. „Моряшка“, от съществуващ уличен водопровод Ф80Е пред УПИ XII-1582 /ПИ 10135.5506.283/, кв.138, по плана на 29-ти м.р., гр. Варна
5/ГИ/10.01.2023 1. Трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 1х1000 kVA (с монтаж на трансформаторнa машинa 250 kVA) в УПИ XXIII-649, кв. 8 (с ид. №10135.5510.649), ул. „Кап. I ранг Георги Купов“ №65 и електрозахранването му, чрез разкъсване на кабелна линия 20 kV, извод „Галата“ (между ТП №1539 и КТП №1584), по плана на кв. „Галата“, район „Аспарухово“, гр. Варна. 2. Кабелна линия ниско напрежение 0,4 kV от новия трафопост до електромернo таблo тип ТЕПО, разположено на фасадата на трафопоста.
6/ГИ/11.01.2023 Уличен водопровод ПЕВП ф160 с дължина 629,00 м. от о.т. 109 през о.т. 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 96, 95, 118, 119, 121, 122, 124, 78, 79, 80 към о.т. 81 и ПЕВП ф160 с дължина 212,00 м. от о.т. 78 през о.т. 157 с водопроводни отклонение към УПИ XXVIII-134 по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна.
7/ГИ/11.01.2023 Улична канализация от ос.т. 185 до ос.т. 208, от ос.т. 208 до ос.т. 460, от ос.т. 211 до ос.т. 209 и от ос.т. 440 до ос.т. 523 по плана на СО „Планова“, гр. Варна, ЕТАП 1: Изграждане на улична канализация от ос.т. 185 до ос.т. 208, от ос.т. 208 до ос.т. 460, от ос.т. 211 до ос.т. 209 по плана на СО „Планова“, гр. Варна, ЕТАП 2: Изграждане на улична канализация от ос.т. 440 до ос.т. 523 по плана на СО „Планова“, гр. Варна
8/ГИ/11.01.2023 г. Фотоволтаична мрежова система за производство на електрическа енергия от възобновяем източник с инсталирана мощност 50,05 kWp и максимална променливотокова мощност 50 kW, разположена върху покрива на съществуваща сграда с ид. №72709.510.206.9, находяща се в поземлен имот с ид. №72709.510.206, в землището на село Тополи, община Варна.
9/ГИ/13.01.2023 Улична битова канализация ф315 ПЕВП, с дължина 32 м. от о.т. 328 към о. т. 329, кв. 5, по плана на кв. „Виница“, район „Приморски“, гр. Варна
10/ГИ/16.01.2023 Преустройство на приемно – предавателна станция на “ЦЕТИН България” ЕАД с №4012 за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900, 1800, 2100MHz, 2600 MHz и неподвижната радиослужба от вида „точка към точка” разположена на покрива на сграда с идентификатор 10135.5504.7.1 по КК и КР на гр. Варна, с адрес, р-н „Аспарухово“, ул. „Искър“, бл. 43, гр. Варна.
11/ГИ/ - няма такъв номер
12/ГИ/19.01.2023 Преустройство на приемно – предавателна станция на “ЦЕТИН България” ЕАД с №4464 за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900, 1800, 2100MHz, 2600MHz и неподвижната радиослужба от вида „точка към точка” разположена на покрива на сграда с идентификатор 10135.2573.1067.7 и поземлен имот с идентификатор 10135.2573.1067 по КК и КР на гр. Варна, с адрес, район „Приморски“, к.к. „Чайка“, гр. Варна.
13/ГИ/20.01.2023 Основен ремонт/реконструкция на ул. „Кольо Фичето" в участъка от ОТ 4084 през ОТ 4359-4367, 4388, 4223, 4221, 4295-4285 до ОТ 4284, по плана на ЗПЗ, гр. Варна
14/ГИ/24.01.2023 Уличен водопровод ПЕВП ф 110 с дължина 30,00 м, от о.т. 1607 до пред УПИ ІІІ-1353,1354 /ПИ с ид. 10135.2552.5506/, кв. 123 по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна
15/ГИ/26.01.2023 Преустройство на приемно – предавателна станция на “ЦЕТИН България” ЕАД с №4037 за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900, 1800, 2100MHz и неподвижната радиослужба от вида „точка към точка” разположена на покрива на сгради с идентификатори 10135.2555.39.3 по КК и КР на гр. Варна, с адрес, район „Приморски“, ул. „Студентска“, №3, бл.3, вх. Г и вх. Д, гр. Варна.
16/ГИ/26.01.2023 Преустройство на приемно – предавателна станция на “ЦЕТИН България” ЕАД с №4182 за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900, 1800, 2100MHz, и неподвижната радиослужба от вида „точка към точка” разположена на покрива на сграда с идентификатор 10135.2553.632.5 по КК и КР на гр. Варна, с адрес: ул. „Зюмбюл“, бл.10, район „Приморски“, гр. Варна
17/ГИ/27.01.2023 Изграждане на спортни площадки на открито в ОУ "Свети Патриарх Евтимий" в УПИ I "за училище" (ид. 10135.4504.499), кв. 25а по плана на 1 м. р. на ж. к. "Вл. Варненчик", гр. Варна, с административен адрес ул. "Димитър Дончев-Доктора" №10, гр. Варна
18/ГИ/27.01.2023 Изграждане на спортни площадки на открито в ОУ "Стефан Караджа" в УПИ "за училище" (ид. 10135.2556.176), кв. 622 по плана на 5 м. р. на гр. Варна, с административен адрес ул. "Братя Бъкстон" №11, р-н Приморски гр. Варна
19/ГИ/27.01.2023 Изграждане на спортни площадки на открито в ОУ "Черноризец Храбър" в УПИ "за училище" (ид. 10135.2554.62), кв. 35 по плана на 24 м. р. на гр. Варна, с административен адрес ул. "Студентска" №5, ж. к. "Левски", гр. Варна
20/ГИ/30.01.2023 Изместване на разпределителен топлопровод ? 273 мм от поземлен имот с идентификатор 10135.3511.1510 по КК и КР на гр. Варна и изграждане на разпределителен топлопровод DN 400 в поземлен имот с идентификатор 10135.3511.170 по КК и КР на гр. Варна, находящи се в ж. к. „Възраждане“ I-ви м. р., гр. Варна, с дължина на трасето 55,00 м.
21/ГИ/30.01.2023 1. Реконструкция на трафопост №2189 (подмяна на съществуваща трансформаторна машина 630 kVA с нова 1000 kVA), находящ се в поземлен имот с ид. №10135.3514.528; 2. Външно кабелно електрозахранване от ТП №2189 до 3 броя кабелни шкафа тип ШК-4А пред УПИ XXV-1087, 1110, 1111, 1149, кв. 38 (с ид. №10135.3514.529) и от тях до 6 броя електромерни табла тип ТЕПО, находящи се в имота, по плана на Западна промишлена зона, гр. Варна.
22/ГИ/31/01/2023 Изместване на съществуваща битова канализация Б ф500, минаваща през ХІV-429 „за жилищно строителство“, кв. 9 по плана на ж.к. „Владислав Варненчик“ – ІІ м.р., гр. Варна
23/ГИ/01.02.2023 Подмяна на главен водопровод ?630 Ст с водопровод ?500 ПЕВП по бул. „Цар Освободител“ от пешеходен светофар, намиращ се преди ул. „Вяра“ до бл.109 ж.к. Младост с дължина L=1431м и нов разпределителен водопровод ?315 ПЕВП от ул. „Вяра“ до бул. „Република“ с дължина 832м, гр. Варна
24/ГИ/02.02.2023 Улична канализация от ос.т. 388 до ос.т. 24 пред УПИ II–968 /ид. 10135.2575.1396/кв. 20 В, по плана кв. „Виница“, гр. Варна
25/ГИ/02.02.2023 Уличен водопровод от ос.т. 26 през ос.т. 387 и ос.т. 388 до ос.т. 24 пред УПИ II–968 /ид. 10135.2575.1396/кв. 20 В, по плана кв. „Виница“, гр. Варна
26/ГИ/02.02.2023 г. Трафопост, тип БКТП 20/0,4 kV, 1000 kVA (с монтаж на трансформатор 400 kVA) в УПИ XIII-339, 1493, кв. 11 (ПИ с ид. №10135.2526.2618), по плана на ж.к. „Бриз“, гр. Варна, захранен с кабелна линия 20 kV от нов СРС в оста на ВЕЛ 20 kV, извод „Дружба“. Кабелни линии 0,4 kV от новия трафопост до ел. табла, тип ТЕПО (ГЕТ1 и ГЕТ2) в УПИ XХХI-339, 1493, кв. 5 (ид. №10135.2526.2617). Кабелна канална мрежа с три броя шахти в ПИ с ид. №10135.2526.2619 и в ПИ с ид. №10135.2526.2617 по плана на ж.к. „Бриз“, гр. Варна.
27/ГИ/02.02.2023 г. Трафопост, тип БКТП 1x1000 kVA 20/0,4 kV (с монтаж на трансформатор 63 kVA) в УПИ VIII-16„за складова и логистична дейност“, кв. 32 (ид. №72709.110.22), по плана на ЗПЗ-Варна, м-ст „Гарата“, з-ще с. Тополи, Община Варна. Захранване с кабелна линия 20 kV от РОМЗК 20/400 на нов СРС, тип ЪМ 60-951 в оста на ВЕЛ 20 kV, извод „Етър“. Монтаж на електромерно табло, тип ТЕПО на фасадата на нов БКТП в ПИ с ид. №72709.110.22, м-ст „Гарата“, з-ще с. Тополи, Община Варна.
28/ГИ/03.02.2023 г. Трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 2х1000 kVA в УПИ I-44 „за жилищна сграда и ТП“, кв. 5 (с ид. №10135.2570.44), по плана на к .к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна, електрозахранен чрез разкъсване на кабелна линия 20 kV (между трафопост №2028 и трафопост №1907). Кабелни линии ниско напрежение от новия трафопост до 12 броя електромерни табла тип ТЕПО в същия имот. Монтаж на кабелен шкаф тип ШК-4 пред новия трафопост и изграждане на тръбна канална мрежа с 9 броя кабелни шахти в поземлени имоти с ид. №10135.2570.44 и №10135.2570.57. I-ви етап, Трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 2х1000 kVA в УПИ I-44 „за жилищна сграда и ТП“, кв. 5 (с ид. №10135.2570.44), по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна, електрозахранен чрез разкъсване на кабелна линия 20 kV (между трафопост №2028 и трафопост №1907). Кабелни линии ниско напрежение от новия трафопост до 8 броя електромерни табла тип ТЕПО/сграда 1 и сграда 2/ в същия имот. Монтаж на кабелен шкаф тип ШК-4 пред новия трафопост и изграждане на тръбна канална мрежа с 6 броя кабелни шахти в поземлени имоти с ид. №10135.2570.44 и №10135.2570.57. II-ри етап, Кабелни линии ниско напрежение от новия трафопост до 4 броя електромерни табла тип ТЕПО/сграда 3/ в същия имот и изграждане на тръбна канална мрежа с 3 броя кабелни шахти в поземлен имот с ид. №10135.2570.44.
29/ГИ/07.02.2023 Преустройство на приемно – предавателна станция на “ЦЕТИН България” ЕАД с №4165 за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900, 1800, 2100MHz и неподвижната радиослужба от вида „точка към точка” разположена на покрива на сграда с идентификатор 10135.4502.114.5 по КК и КР на гр. Варна, с адрес, р-н „Владислав Варненчик“, ж.к.. „Владислав Варненчик“, бл. 403, гр. Варна.
30/ГИ/07.02.2023 Преустройство на приемно – предавателна станция на “ЦЕТИН България” ЕАД с №4471 за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900, 1800, 2100MHz, и неподвижната радиослужба от вида „точка към точка” разположена на покрива на сграда с идентификатор 10135.1.98.6 по КК и КР на гр. Варна, с адрес, район „Одесос, ул. „Илю войвода“ бл. 12, гр. Варна.
31/ГИ/07.02.2023 Физическа инфраструктура предназначена за оптична кабелна свързаност по две независими трасета от действащо оптично трасе на „А1 България“ ЕАД до приемно - предавателна станция на “ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ” ЕАД с №4329, находяща се на покрива на сграда с идентификатор 10135.4502.195.25 по КК и КР на гр. Варна, с административен адрес ж.к. „Владислав Варненчик”, бл. 305, вх. 7, гр.Варна
32/ГИ/09.02.2023 Водопроводно и канализационно отклонение за УПИ II-545 /ПИ с идентификатор 72709.501.545/ кв.22, по плана на с. Тополи, Община Варна
33/ГИ/09.02.2023 Улична канализация DN300 между ос.т. 3348 и ос.т. 350 с дължина 49,70м, по плана на ПЗ „Планова“, гр. Варна
34/ГИ/09.02.2023 Трафопост, подземен 20/10/0,4 kV, 1x1000 kVA с инсталиран трансформатот 1000 kVA-промяна предназначение на обект с ид. ПИ 10135.2563.1996.1.11, в УПИ XL-53, кв. 50, по плана на 21-ви м.р. гр. Варна. Kабелни линии СрН, извод „Салтанат“ и изграждане на кабелна шахта. Кабелни линии ниско напрежение от подземен ТП до 5 (пет) броя електромерни табла, тип ТЕПО в ПИ 10135.2563.1995 и ПИ 10135.2563.1996, по плана на 21-ви м.р., гр. Варна
35/ГИ/13.02.2023 Преустройство на приемно – предавателна станция на “ЦЕТИН България” ЕАД с №4004 за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900, 1800, 2100MHz и неподвижната радиослужба от вида „точка към точка” разположена на покрива на сграда с идентификатор 10135.1502.174.5 по КК и КР на гр. Варна, с адрес, район „Одесос“, ул. „Македония“, №119, гр. Варна.
36/ГИ/13.02.2023 Преустройство на приемно – предавателна станция на “ЦЕТИН България” ЕАД с №4329 за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900, 1800, 2100MHz, и 2600MHz неподвижната радиослужба от вида „точка към точка” разположена на покрива на сграда с идентификатор 10135.4502.195.25 по КК и КР на гр. Варна, с адрес, район „Владислав Варненчик“, ж.к. „Владислав Варненчик“, бл. 305, вх.7, гр. Варна.
37/ГИ/13.02.2023 Преустройство на приемно – предавателна станция на “ЦЕТИН България” ЕАД с №4232 за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900, 1800, 2100MHz и неподвижната радиослужба от вида „точка към точка” разположена на покрива на сграда с идентификатор 10135.3511.216.5 по КК и КР на гр. Варна, с адрес, район „Младост“, кв. „Възраждане“, бл.44, вх. 2, гр. Варна.
38/ГИ/13.02.2023 Преустройство на приемно – предавателна станция на “ЦЕТИН България” ЕАД с №4491 за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900, 1800, 2100MHz и неподвижната радиослужба от вида „точка към точка” разположена в имот с идентификатор 10135.5401.4013 по КК и КР на гр. Варна, с адрес , район „Аспарухово“, с.о. „БОРОВЕЦ СЕВЕР“, гр. Варна.
39/ГИ/ - няма такъв номер
40/ГИ/20.02.2023 Изместване на ВЕЛ 20 kV, извод „Елена“, преминаващ над УПИ VIII-6093, кв. 224, поземлен имот с ид. №10135.2520.7439 (стар ПИ с ид. №10135.2520.6093), чрез монтаж на два броя нови стоманорешетъчни стълбове (СРС) 20 kV в рамките на същият имот, по плана на СО „Траката“, местност „Таушан тепе“, гр. Варна.
41/ГИ/20.02.2023 Монтаж на един брой КРУ модул „мерене“ в БКТП №2134, находящ се в УПИ II-300005, кв. 5 (ПИ 10135.4507.287), по плана на ПЗ „Метро“, гр. Варна
42/ГИ/21.02.2023 Изграждане на улица между о. т. 386 и о. т. 387 и пътна връзка към УПИ VIII- 1434, 1435, 1436, 1437, 1438 „за жилищно строителство и трафопост“, (ПИ с ид. 10135.3511.1547 по КК и КР на гр. Варна), кв. 1, по плана на ж. к. „Възраждане“ II м. р., гр. Варна - Етап I.
43/ГИ/21.02.2023 Водопроводно отклонение за ПИ с идентификатор 10135.5545.4046, по плана на СО „Зеленика“, град Варна
44/ГИ/22.02.2023 Уличен водопровод ПЕВП ф110/10 с дължина 160,30 м от съществуващ водопровод ф80-Етернит от О.Т.434 през О.Т.433, О.Т.432, О.Т.431, О.Т.479, О.Т.478, О.Т.477 и О.Т.475 до О.Т.476, кв. 128 по плана на СО „Траката”, гр. Варна
45/ГИ/22.02.2023 Уличен водопровод” DN110 между о.т. 253 и о.т. 370, м/у о.т. 302 и о.т. 303 м/у о.т. 380 и о.т. 382 и СВО до ПИ 10135.4501.202, ПИ 10135.4501.2190, ПИ 10135.4501.2531, ПИ 10135.4501.2532, ПИ 10135.4501.2533, ПИ 10135.4501.2534, ПИ 10135.4501.2191 ,ПИ 10135.4501.2471, ПИ 10135.4501.2314, ПИ 10135.4501.4895, ПИ 10135.4501.4896,ПИ 10135.4501.1759, ПИ 10135.4501.2313,ПИ 10135.4501.2250, ПИ 10135.4501.2242,ПИ 10135.4501.2247 и ПИ 10135.4501.2485, кв. 21, по плана на СО „Ментеше”, район „Владислав Варненчик, гр. Варна
46/ГИ/23.02.2023 Уличен водопровод ПЕВП ф110 между о.т.1 и о.т. 42 с дължина 29,6 м и улична канализация между о.т.316 и о.т.42 /тласкател ПЕ ф110 с дължина 10,0м, гравитация DN 300 с дължина 11,8м/, сградно канализационно отклонение тласк. ПЕ ф75 с дължина 12,0м и шахта за препомпване на отпадъчни води в УПИ ХVІ-22 /ПИ 10135.2039.168/, по плана на местност „Таушан тепе“, гр. Варна
47/ГИ/23.02.2023 Уличен водопровод ПЕВП Ф110 с обща дължина 308 м между ос.т. 47 до ос.т. 494 и водопроводни отклонения до граница на ПИ с ИД. №№ 10135.2723.3, 10135.2723.4, 10135.2723.5, 10135.2723.9, 10135.2723.11, 10135.2723.12, 10135.2723.929, 10135.2723.930, 10135.2723.931 по плана на СО „Горна Трака“, град Варна, Клон 1 - от ос.т. 47 до ос.т. 494 /с дължина 239 м/ ,Клон 2 - от ос.т. 43 до ПИ с ИД. №10135.2723.11 /с дължина 69 м/
48/ГИ/24.02.2023 Изграждане на спортни площатки на открито в Национално училище по изкуства "Добри Христов" в ПИ с ид. 10135.1508.207 по КК в кв.719 по плана на 3-ти м.р., гр. Варна, с административен адрес ул. "Стефан Караджа" №34, гр. Варна
49/ГИ/24.02.2023 Фотоволтаична електрическа централа за производство на електрическа енергия от възобновяем източник за собствено потребление с обща инсталирана мощност 100 kWp, разположена върху покриви на съществуващи сгради с ид. №10135.513.50.2; №10135.513.50.3 и №10135.513.50.4, находящи се в поземлен имот с ид. №10135.513.50, хотел „ЛУНА“, по плана на к.к. „Златни Пясъци“, гр. Варна.
50/ГИ/27.02.2023 Основен ремонт на ул. „Зевс" от о. т. 2 до о. т. 18, по плана на СО „Добрева чешма", район Приморски, гр. Варна - I-ви етап
51/ГИ/27.02.2023 Основен ремонт на ул. „Орфей" от о. т. 18 (ул. „Зевс"), през о. т. 62, 63, о. т. 146 - о. т. 151, о. т. 157 - о. т. 173, о. т. 177 - о. т. 181, о. т. 210 - о. т. 213, о. т. 216 - о. т. 221, до о. т. 29 (ул. "1-ва"), по плана на СО "Добрева чешма", район Приморски, гр. Варна. Етап 1 - Основен ремонт на ул. „Орфей" от о. т. 18 (ул. „Зевс"), през о. т. 62, 63, о. т. 146 - о. т. 151, о. т. 157 - о. т. 173, о. т. 177 - о. т. 181, по плана на СО „Добрева чешма", район Приморски, гр. Варна
52/ГИ/27.02.2023 Уличен водопровод от о.т.676 до о.т. 678, кв. 133, по плана на СО „Ваялар“, СО „Траката“ и СО „Горна Трака“, гр. Варна
53/ГИ/27.02.2023 Реконструкция и изграждане на велоалеи на ул. „Подвис“ в участъка от бул. „Хр. Смирненски“ до бул. „В. Левски“, гр. Варна
54/ГИ/ - няма такъв номер
55/ГИ/28.02.2023 г. Пътна връзка за търговски крайпътен обект: „Търговски и сервизен център за леки автомобили в ПИ с ид. 10135.4038.33 по КК и КР на гр. Варна“, район „Владислав Варненчик“, местност „Капелова градина“, представляващ УПИ VI- 33, кв. 1, в обхвата на АМ „Хемус“ от км 424+746 до км 424+825 дясно.
56/ГИ/28.02.2023 Изместване на шахта за регулатор на налягане на Батовски водопровод Ч Ф375 в района на кв. „Изгрев“, в ПИ 10135.2551.125 (за второстепенна улица), район „Приморски“, град Варна
57/ГИ/28.02.2023 1. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от трафопост №768 до четири броя кабелни шкафа тип ШК-7 в поземлен имот с ид. №10135.2569.431, по плана на к. к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна, 2. Резервни кабелни линии 0,4 kV между ШК-7.1 и ШК-7.2, между ШК-7.3 и ШК-7.4, 3. Тръбна мрежа с PVC тръби и 18 бр. кабелни шахти в поземлени имоти с ид. №10135.2569.181; №10135.2569.431; №10135.2569.445 и №10135.2569.446, 4. Кабелни линии 0,4 kV от нов кабелен шкаф ШК-7.1 до електромерно табло тип ТЕПО пред поземлен имот с ид. №10135.2569.411, от нов кабелен шкаф ШК-7.2 до електромерно табло тип ТЕПО пред поземлен имот с ид. №10135.2569.415, от нов кабелен шкаф ШК-7.3 до електромерно табло тип ТЕПО пред поземлен имот с ид. №10135.2569.404 и от нов кабелен шкаф ШК-7.4 до електромерно табло тип ТЕПО пред поземлен имот с ид. №10135.2569.423, по плана на к. к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна
58/ГИ/28.02.2023 1. Реконструкция на трафопост №909, сграда с ид. №10135.3511.203.1, 2. Външно кабелно електрозахранване от трафопост №909 до 3 броя кабелни шкафoве тип ШК-4А и от тях до 3 броя електромерни табла тип ТЕПО, находящи се пред УПИ VI-187, кв. 1 (с ид. №10135.3511.1478), по плана на ж.к. „Възраждане“ II-ри микрорайон, гр. Варна.
59/ГИ/06.03.2023 Преустройство на приемно – предавателна станция на “ЦЕТИН България” ЕАД с №4011 за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900, 1800, 2100, 2600MHz, и неподвижната радиослужба от вида „точка към точка” разположена на покрива на сграда с идентификатор 10135.4504.452.5 по КК и КР на гр. Варна, с адрес: ж.к. „Владислав Варненчик“, бл.8, вход 5, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна
60/ГИ/06.03.2023 Реконструкция на кръстовище между о.т. 115-о.т. 120, о.т. 162, о.т. 163, о.т. 121-о.т. 127 по плана на к. к. "Св. Св. Константин и Елена", община Варна
61/ГИ/10.03.2023 Изместване на разпределителен топлопровод ? 219 мм от поземлен имот с идентификатор 10135.4505.429 по КК и КР на гр. Варна и отклонение за новострояща се сграда в същия имот находящи се в ж. к. „Владислав Варненчик“ II-ви м. р., район „Владислав Варненчик“, гр. Варна с дължина на трасето 65,00 м.
62/ГИ/15.03.2023 1. Трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 2х1000 kVA (с монтаж на трансформаторна машинa 1000 kVA) в УПИ XХ-193, кв. 14 (с ид. №10135.3513.2052) и електрозахранването му с кабелни линии 20 kV, чрез разкъсване и муфиране на кабелна линия 20 kV (между П/ст „Варна Запад“ и трафопост тип БКТП в поземлен имот с ид. №10135.3513.1777), по плана на 26-ти микрорайон, гр. Варна, 2. Кабелни линии 0,4 kV oт новия трафопост до 5 броя електромерни табла тип ТЕПО в УПИ XХ-193, кв. 14 (с ид. №10135.3513.2052), по плана на 26-ти микрорайон, гр. Варна., 3. Изграждане на тръбна канална мрежа с 3 броя кабелни шахти в поземлен имот с ид. №10135.3513.2052.
63/ГИ/16.03.2023 Външно кабелно електрозахранване 0,4 kv/сградно отклонение/ от БКТП №2035 до ново електромерно табло,тип ТЕПО пред ПИ 10135.2572.4793, ул. "Боян Бъчваров"№54 по плана на к.к."Чайка"гр.Варна
64/ГИ/17.03.2023 Външно кабелно електрозахранване 0,4 KV/сградно отклонение/ от БКТП №2148 до ново електромерно табло,тип ТЕПО пред ПИ 10135.2571.4709, по плана на к.к. "Чайка", гр.Варна
65/ГИ/21.03.2023 1. Реконструкция на трафопост тип БКТП №2062 (подмяна на съществуваща трансформаторна машина 400 kVA с нова 630 kVA), находящ се в поземлен имот с ид. №10135.2568.132, 2. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от трафопост/БКТП/ №2062 до 3 броя кабелни шкафа тип ШК/ШК-4 №1, ШК-4 №2 и ШК-7/ пред УПИ XI-796, кв. 29 (с ид. №10135.2568.140) и изграждане на тръбно канална мрежа с 2 броя шахти, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна, 3. Кабелно електрозахранване (сградно отклонение) от 3 броя нови кабелни шкафа тип ШК/ШК-4 №1, ШК-4 №2 и ШК-7/ пред УПИ XI-796, кв. 29 (с ид. №10135.2568.140) до 4 броя електромерни табла тип ТЕПО, находящи се в имота и изграждане на тръбно канална мрежа с 6 броя шахти, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна
66/ГИ/21.03.2023 1. Трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 2х1000 kVA в УПИ I-19, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 146, кв. 6 (с ид. №10135.2039.191), м-ст „Таушан тепе“, гр. Варна и електрозахранването му с кабелна линия 20 kV от П/ст „Траката“, кабелна линия 20 kV от ЖР стълб, находящ се пред поземлен имот с ид. №10135.2039.163, част от ВЕЛ 20 kV - извод „Фармахим“ и кабелна линия 20 kV от трафопост тип БКТП №2039, находящ се в поземлен имот с ид. №10135.2520.6827, по плана на кв. „Виница“, СО „Ваялар“, СО „Траката“, СО „Горна Трака“ и м-ст „Таушан тепе“ гр. Варна, 2. Кабелни линии 0,4 kV oт новия трафопост до кабелен шкаф тип ШК-4 и от него до 2 броя електромерни табла тип ТЕПО, находящи се пред поземлен имот с ид. №10135.2039.191, по плана на м-ст „Таушан тепе“, гр. Варна, 3. Кабелни линии 0,4 kV oт новия трафопост до 20 броя електромерни табла тип ТЕПО, находящи се пред поземлен имот с ид. №10135.2039.191, по плана на м-ст „Таушан тепе“, гр. Варна, 4. Изграждане на тръбна канална мрежа с 1 брой кабелна шахта в поземлен имот с ид. №10135.2520.9570
67/ГИ/24.03.2023 1. Трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 2х1000 kVA (с монтаж на трансформаторна машинa 1х400) kVA) в УПИ II-72, кв. 4 (с ид. №10135.2019.375) и електрозахранването му с кабелна линия 20 kV от съществуващ стоманорешетъчен стълб (част от ЕП 20 kV „Манастирски рид“ към П/ст 110/20 kV “Траката), по плана на местност „Дели Сава“ и местност „Саръ баир“, гр. Варна. 2. Външно кабелно електрозахранване от новия трафопост до два броя електромерни табла тип ТЕПО пред УПИ II-72, кв. 4 (с ид. №10135.2019.375), по плана на местност „Дели Сава“ и местност „Саръ баир“, гр. Варна
68/ГИ/27.03.2023 Преустройство на приемно – предавателна станция на “ЦЕТИН България” ЕАД с №4038 за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900, 1800, 2100MHz и неподвижната радиослужба от вида „точка към точка” разположена на покрива на сграда с идентификатор 10135.1030.308.1 по КК и КР на гр. Варна, с адрес, район „Одесос“, бул. „Вл. Варненчик“, №112, гр. Варна
69/ГИ/27.03.2023 Уличен водопровод ПЕВП Ф 110 с дължина 128,00м в ПИ72709.54.11 от ос.т.2 към ос.т. 3, пред ПИ 72709.54.25 и водопроводни отклонения за УПИ ll-2 (ПИ 72709.54.20) и ПИ 72709.54.25, до границата на имотите, кв.1 по плана на с. Тополи, община Варна
70/ГИ/27.03.2023 Преустройство на приемно – предавателна станция на “ЦЕТИН България” ЕАД с №4061 за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900, 1800, 2100MHz и неподвижната радиослужба от вида „точка към точка” разположена на покрива на сградa с идентификатор 10135.1502.206.4 по КК и КР на гр. Варна, с адрес район „Одесос“, ул. „Георги Раковски“ №79, гр. Варна
71/ГИ/27.03.2023 Преустройство на приемно – предавателна станция на “ЦЕТИН България” ЕАД с №4186 за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900, 1800, 2100MHz, и неподвижната радиослужба от вида „точка към точка” разположена на покрива на сграда с идентификатор 10135.51.146.2 по КК и КР на гр. Варна, с адрес ул. „Кракра“, №43, район „Одесос“, гр. Варна
72/ГИ/27.03.2023 Фотоволтаична инсталация с изходяща максимална променливотокова мощност от 10 kW за собствено потребление и продажба на електроенергия, монтирана на фасада на съществуваща сграда с ид. №10135.5404.1681.1 и върху покрив на съществуваща сграда с ид. №10135.5404.1681.2, находящи се в поземлен имот с ид. №10135.5404.1681, по плана на С.О. „Боровец-юг“, район „Аспарухово“, гр. Варна
73/ГИ/28.03.2023 Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV /сградно отклонение/ от трафопост в поземлен имот с ид. №10135.2569.216 до два броя електромерни табла тип ТЕПО в УПИ IX-270, кв. 19 (с ид. №10135.2569.270), по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна
74/ГИ/29.03.2023 Разширение на инсталация за видеонаблюдение, чрез монтаж на камери и уредба за запис на територията на „Зоопарк-СЦ“, в имот с идентификатор 10135.2561.4 по КК и КР на гр. Варна, с административен адрес „Приморски парк“
75/ГИ/30.03.2023 Вход изход от к. к. "Св. Св. Константин и Елена" към път I-9 при км. 95+550 ляво по плана на к. к. "Св. Св. Константин и Елена", община Варна
76/ГИ/30.03.2023 Междублоково пространство затворено от ул. "Асен Разцветников", бул. "Света Елена", бул. "Константин и Фружин" и ул."Боян Илиев", гр. Варна
77/ГИ/30.03.2023 Междублоково пространство затворено между бул. "Света Елена", ул. "Георги Минков", бул. "Трети март" и бул. "Константин и Фружин", гр. Варна
78/ГИ/03.04.2023 Фотоволтаична електрическа централа за собствени нужди с мощност 250 kWр, разположена върху терен и открит паркинг в УПИ VIII-7 „за производствено складова дейност“, кв. 1 (с ид. №72709.12.89), както и върху покривите на съществуващи сгради с ид. №72709.12.89.2 и №72709.12.89.4, по плана на м-ст „Пред Гробища“, з-ще село „Тополи“, Община Варна
79/ГИ/04.04.2023 Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от трафопост /БКТП/ №2102 до нова разпределителна кутия тип РК-3 и от нея до електромерно табло тип ТЕМО, находящи се пред УПИ Х-3, кв. 18 (с ид. №10135.2568.3), ул. „45-та“ №7, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна
80/ГИ/04.04.2023 Трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 1х1000 kVA (с монтаж на трансформаторна машинa 1х250) kVA) в УПИ IV-4 „за обществено обслужване“, кв. 1 (с ид. №72709.27.81), местност „Ачмите“, землището на село Тополи, Община Варна, електрозахранването му с кабелни линии 20 kV, чрез разкъсване и муфиране на кабелна линия 20 kV, извод „Рожен“ (между трафопост БКТП №2017 и трафопост №1971) и монтаж на електромерно табло тип ТЕПО на фасадата на трафопоста, по плана на местност „Ачмите“, землището на село Тополи и местност „Трошеви ниви“, землището на кв. Владиславово, гр. Варна, община Варна
81/ГИ/06.04.2023 Фотоволтаична електрическа централа за собствени нужди с обща инсталирана мощност 126,49 kWр, разположена върху покрив на съществуваща сграда с ид. №30497.38.5.1, находяща се в поземлен имот с ид. №30497.38.5, село Звездица, община Варна
82/ГИ/10.04.2023 Основен ремонт на ул. "Цариброд", в участъка от ул. "Ал. Дякович" до ул. "Дунав" по плана на 7-ми м. р., район Одесос, гр. Варна
83/ГИ/ - няма такъв номер
84/ГИ/18.04.2023 Водопроводно отклонение за ПИ с идентификатор 30497.502.148.кв.8, по плана на СО "Орехчето",община Варна
85/ГИ/20.04.2023 Преустройство на приемно – предавателна станция на “ЦЕТИН България” ЕАД с №4208 за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900, 1800, 2100MHz, и неподвижната радиослужба от вида „точка към точка” разположена на покрива на сграда с идентификатор 10135.2559.157.1 по КК и КР на гр. Варна, с адрес: ул. „Д-р Анастасия Головина“, бл.13, район „Приморски“, гр. Варна
86/ГИ/25.04.2023 Основен ремонт на ул. „Хан Аспарух" от ул. „Св. Климент" до ул. „Шипка", район Одесос, гр. Варна
87/ГИ/25.04.2023 Основен ремонт на ул. „Радко Димитриев” от ул. "Георги Бенковски" до ул. "Ген. Колев", район Одесос, гр. Варна
88/ГИ/26.04.2023 Уличен водопровод ПЕВП ф 110 с дължина 16,35 м и водопроводно отклонение до границата на ПИ 10135.25.17, кв. 115, по ул. "Дамяница" 8ПИ с ид. 10135.2517.9620/, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", гр. Варна
89/ГИ/26.04.2023 Улична канализация ППР ф315 с дължина 122,35 м между РШ 1 същ. При ос.т. 656 и РШ 4 нова при ос. т. 651 и водопроводно отклонение до границата на ПИ 10135.2517.5584, кв. 115, по плана на СО 4Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", гр. Варна
90/ГИ/27.04.2023 Изграждане на фотоволтаична електрическа инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност до 131 kW върху покрив на съществуващи сгради с ид. №10135.513.316.1 и ид. №10135.513.316.4, находящи се в поземлен имот с ид. №10135.513.316, по плана на к.к. „Златни пясъци”, гр. Варна
91/ГИ/27.04.2023 1. Реконструкция на трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 2x1000 (подмяна на трансформаторна машина 1х250 kVA с нова 1х630 kVA), находящ се в поземлен имот с ид. №10135.4510.645, 2. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от трафопост БКТП в поземлен имот с ид. №10135.4510.645 до нов кабелен шкаф тип ШК-4 и от него до електромерно табло тип ТЕПО, находящи се пред УПИ XLV-818, кв. 34 (поземлен имот с ид. №10135.4510.1028), по плана на Западна промишлена зона, район „Владислав Варненчик”, гр. Варна
92/ГИ/27.04.2023 1. Реконструкция на трафопост тип БКТП (монтаж на втора трансформаторна машина 400 kVA), находящ се в поземлен имот с ид. №10135.1503.113, 2. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от БКТП в поземлен имот с ид. №10135.1503.113 до 2 броя кабелни шкафа тип ШК-4 и от тях до 2 електромерни табла тип ТЕПО, находящи се пред УПИ ХIII-26, 28, 29, кв. 355 (с ид. №10135.1503.1024), по плана на 10-ти микрорайон, гр. Варна
93/ГИ/27.04.2023 Фотоволтаична електрическа централа за собствено потребление с номинална мощност 49,50 kWp, разположена върху покрив на съществуваща сграда с ид. №72709.502.65.1, находяща се в УПИ VI-65, кв. 3 (с ид. №72709.502.65), ПЗ „Клисе баир“, з-ще село Тополи, община Варна
94/ГИ/03.05.2023 Основен ремонт на улица от о. т. 162 - до о. т. 176 и улица от о. т. 87 - до о.т. 127 по плана на к. к. "Св. Св. Константин и Елена
95/ГИ/05.05.2023 Електрозахранване на зарядни станции за електрически автобуси. 1. Изграждане на трафопост с кабелни линии СН и НН за ел. захранване на Зарядни станции за градски транспорт, 2. Подмяна на кабелна линия 20kV към БКТП в ПИ 10135.3513.1777. Монтаж на два броя КРУ 20kV в подстанция "Варна-Изток" и разкъсване на извод „Орфей”
96/ГИ/09.05.2023 Преустройство на приемно - предавателна станция на “А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД и “А1 ТАУЪРС БЪЛГАРИЯ” ЕООД с №VAR 0513.А002 „Akva Azur" за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900 MHz, 1800MHz, 2100MHz и 2600MHz и неподвижната радиослужба от вида „точка към точка”, разположена на покрива на сграда с идентификатор 10135.2570.28.5 по КК и КР на гр. Варна, с адрес к.к. Св. Св. Константин и Елена, район‚ Приморски, гр. Варна
97/ГИ/05.05.2023 Външно газопроводно отклонение към многофамилна жилищна сграда находяща се в УПИ XX-264, 265, 266, кв. 18, имот с ид. №10135.2569.383 по КК и КР на гр. Варна, по плана на к. к. ”Св. Св. Константин и Елена”, гр. Варна с обща дължина на трасето 69 м
98/ГИ/10.05.2023 Улична дъждовна канализация с дължина 641 м от ПЕВП тръби с диаметър ID500 от ос. т. 43 до ос. т. 207 и дъждовно канализационно отклонение до граница на ПИ10135.2526.2511, кв. "Свети Никола", гр. Варна
99/ГИ/12.05.2023 Трафопост тип БКТП 1х1000 kVА 20/10/0.4kv(с монтаж на ТМ 630 KKVA) в УПИ VIII-757,770771,758,759 кв.45,по плана на 25 м.р. гр.Варана(ПИ10135.2553.1928) захранен с кабелна линия СрН,извод "Меркурий", тръбна канална мрежа с 3 бр. кабелни шахти. Кабелни линии ниско напрежение от нов БКТП 1x1000 kVA 20/10/0,4 KV до 2 бр. нови кабелни шкафа ШК-4 пред ПИ10135.2553.463 и ПИ10135.2553.1882. Кабелни линии НН от нов БКТП 1x1000 KvA 20/10//0,4 KV до електромерни табла в ПИ 10135.2553.1928, гр.Варна
100/ГИ/16.05.2023 Преустройство на приемно – предавателна станция на “ЦЕТИН България” ЕАД с №4052 за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900, 1800, 2100MHz и неподвижната радиослужба от вида „точка към точка” разположена на покрива на сграда с идентификатор 10135.2553.22.3 по КК и КР на гр. Варна, с адрес, район „Приморски“, ж.к. „Победа“, бл.11, вх. А, гр. Варна
101/ГИ/16.05.2023 Уличен водопровод ПЕВП ф110/10 с дължина 48м, от ос. т. 95 към ос. т. 91 и водопроводно отклонение до граница на поземлен имот 10135.5426.926 по плана на СО"Ракитника", гр. Варна
102/ГИ/17.05.2023 Основен ремонт на ул. „Крайбрежна", кв. Галата, гр. Варна
103/ГИ/17.05.2023 Основен ремонт на ул. „Кап. I-ви ранг Георги Купов", кв. Галата, гр. Варна
104/ГИ/18.05.2023 1. Трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 1х1000 kVA (с монтаж на трансформаторна машинa 63 kVA) в УПИ I-4884, кв. 205 (с ид. №10135.5043.4899) и електрозахранването му, чрез изграждане на кабелна линия 20 kV от съществуващ железорешетъчен стълб /ЖРС/ на въздушeн електропровод /ВЕЛ/ 20 kV, извод „Лонгоз“, по плана на местност „Карач Борун“, гр. Варна, 2. Монтаж на електромерно табло тип ТЕПО на фасадата на БКТП
105/ГИ/18.05.2023 1. Трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 2х1000 kVA (с монтаж на трансформаторна машинa 1х1000 kVA) в УПИ IV-„за ел. подстанция и трафопост“, кв. 3 (ид. №10135.4024.70) и електрозахранването му с кабелни линии 20 кV, чрез разкъсване на кабелен извод „Мелник“ (между П/ст „Север“ и трафопост №852 Варна), по плана на м-ст „Боклук тарла“, гр. Варна, 2. Външно кабелно електрозахранване от новия трафопост до 3 броя кабелни шкафа тип ШК-4 пред УПИ V-230039, кв. 2 (с ид. №10135.4023.68) и от тях до 5 броя електромерни табла тип ТЕПО, находящи се в имота, по плана на м-ст „Боклук тарла“, гр. Варна
106/ГИ/25.05.2023 Външно кабелно електрозахранване 0,4 Kv/сградно отклонение/ от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-4 пред поземлен имот с идентификатор 10135.2572.189/електрозахранен от ТП №1906/до ново електромерно табло,тип ТЕПО пред ПИ 10135.2572.37, по плана на к.к."Чайка", гр.Варна
107/ГИ/30.05.2023 1. Трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 2х1000 kVA (с монтаж на трансформаторна машинa 1х630 kVA) в УПИ VI-5, кв. 4 (с ид. №10135.4022.117) и електрозахранването му с кабелни линии 20 кV, чрез разкъсване на кабелен извод „Мелник“ (между трафопост №856 Варна и трафопост в поземлен имот с ид. №10135.4021.76), по плана на м-ст „Караулницата“, район „Владислав Варненчик“ и ж.к. „Владислав Варненчик“ III-ти микрорайон, гр. Варна, 2. Кабелни линии ниско напрежение 0,4 kV от новия трафопост до 5 броя електромерни табла тип ТЕПО, находящи се в УПИ VI-5, кв. 4 (с ид. №10135.4022.117), по плана на м-ст „Караулницата“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, 3. Изграждане на тръбна канална мрежа с 7 броя кабелни шахти в поземлени имоти с ид. №10135.4502.288, №10135.4022.117 и №10135.4022.54
108/ГИ/31.05.2023 1. Реконструкция на трафопост тип БКТП №2177 (монтаж на трета трансформаторна машина 1000 kVA), находящ се в УПИ II-208, кв. 12 (с ид. №10135.3511.182), по плана на ж.к. „Възраждане“ I-ви микрорайон, гр. Варна, 2. Кабелни линии ниско напрежение 0,4 kV от БКТП №2177 до 9 броя електромерни табла тип ТЕПО (разположени на фасадата на блокове „В“ и „Г“), изтеглени в новоизградена кабелна канална система с 4 бр. шахти, находящи се в УПИ II-208, кв. 12 (с ид. №10135.3511.182), по плана на ж.к. „Възраждане“ I-ви микрорайон, гр. Варна
109/ГИ/31.05.2023 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от ТП №667 до нов кабелен шкаф,тип ШК-4 пред ПИ10135.5502.552,по плана на 27-ми м.р., ул."Народни будители" №7,гр.Варна и от ШК-4 до ново електромерно табло,тип ТЕПО пред ПИ 10135.5502.552. Подмяна на съществуваща ТМ 100 kVA в ТП №667
110/ГИ/31.05.2023 Основен ремонт на ул. "Петър Попов" от пътен възал с бул. "Княз Борис I" до кръстовище с ул. "Семьон Дежньов",по плана на СО" Ален Мак", гр. Варна
111/ГИ/31.05.2023 Основен ремонт на ул." Проф. Петър Ников" в участъка от ул."Петър Попов до ул."Боян Бъчваров" по плана на СО"Ален Мак", гр. Варна
112/ГИ/31.05.2023 Основен ремонт на ул."Инж. Цаню Цанев,в участъка от ул."Янко Славчев" до ул."Атанас Липчев", по плана на СО "Ален Мак", гр. Варна
113/ГИ/02.06.2023 Разширение на Зона за платено улично паркиране – Зелена Зона в гр. Варна, и ремонт на улична мрежа в обхвата й на територията на р-н Одесос и р-н Приморски
114/ГИ/02.06.2023 Уличен водопровод Ф200 ПЕВП с дължина 110м от ос.т. 12 към ос. т. 12" и водопроводно отклонение до УПИ XXV-170,542, кв.6, улична битова канализация Ф315 PVC с дължина 34м и канализационно отклонение до УПИ XXV-170,542, кв.6, всичките по плана на ж.к."Бриз-юг" кв.6, град Варна
115/ГИ/06.06.2023 Основен ремонт на ул. "Девня" от бул. "В. Левски" до ул. "Преслав" по плана на район Одесос, гр. Варна, етап 1 и етап 2
116/ГИ/06.06.2023 Трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 1х1000 kVA (с монтаж на трансформаторна машинa 1х250 kVA) в УПИ II-50, кв. 27 (с ид. №10135.4027.50), по плана на местност „Атанас тарла“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна и електрозахранването му с кабелни линии 20 кV, чрез разкъсване на кабелен извод „Автосервиз“ 20 кV (между трафопост №729 и трафопост №1639), по плана на местност „Атанас тарла“ и ПЗ „Метро“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна
117/ГИ/07.06.2023 Напорна улична канализация ПЕВП Ф75 с обща дължина 162,00 м и гравитачна улична канализация РР Ф315 с дължина 2,00 м от ос.т.176 към ос.т.169 и КПС в УПИ XXX-770/10135.3506.1274/, кв.10, по плана на СО "Пчелина", гр.Варна
118/ГИ/07.06.2023 Фотоволтаична електрическа централа за собствено потребление и продажба на електроенергия с мощност 30 kWp, разположена върху покрив на съществуваща сграда с ид. №72709.26.90.1, находяща се в УПИ II-25 „за производствено-складова дейност“, кв. 46 (с ид. №72709.26.90.1), ул. „Йордан Николов“ №19, по плана на м-ст „Ачмите“, з-щето на село Тополи, община Варна
119/ГИ/08.06.2023 Аварийна подмяна участък от магистрален водопровод стъклопласт ф800 със стомана ф820 от о. т. 50 до о. т. 58, по плана на ж. к. „Бриз“, ул. „Петър Скорчев“, гр. Варна
120/ГИ/08.06.2023 Уличен водопровод между о.т. 95 и о.т. 85 и водопроводни отклонения до границата на ПИ1654 и ПИ 2145, кв. 68, по плана на кв. „Добрева чешма“, гр. Варна
121/ГИ/09.06.2023 „Основен ремонт на общински път VAR3089 от кръстовище с общински път VAR1087 до спирка „Обръщач
122/ГИ/12.06.2023 Трафопост,тип БКТП 2x1000 KVA ,20/10/0,4 kv с инсталиран тр-р 1000 KVA в ПИ 10135.1.1692 (УПИ VI-31" за трафопост",кв 2), по плана на 11-ти м.р., гр. Варна, захранен чрез разкъсване на КЛ 10 KV, извод"Лаврентий" между ТП 303 и ТП 303 и ТП 1036. Кабелни линии 0,4 kV от нов БКТП до 3 (три) броя съществуващи кабелни шкфа тип ШК-4 пред ПИ 10135.1.1005 (УПИ XIV,кв.868). Кабелни линии 0,4 kv от нов БКТП до 3(три) броя електромерни табла, тип ТЕПО в ПИ 10135.1.1005 (УПИ XIV кв.868), по планана 11-ти м.р., ул. П. "Медникаров"№4, гр.Варна
123/ГИ/ - няма такъв номер
124/ГИ/15.06.2023 Основен ремонт на ул."Янко Славчев" от спирка "Варненски свободен университет" до ул. "Атанас Липчев", по плана на СО "Ален Мак", гр. Варна
125/ГИ/15.06.2023 Основен ремонт на ул. "Арх.Манол Йорданов", в участъка от кръгово кръстовище с път I-9 до бул. "Осми Приморски полк" по плана на 21 м.р., гр. Варна
126/ГИ/15.06.2023 Основен ремонт на ул. "Мир" в участъка от ул. "Лоза" до обръщача на автобусна спирка на линия №32, р-н "Приморски", гр.Варна
127/ГИ/15.06.2023 Основен ремонт на бул."Христо Смирненски" от ул." Прилеп" до бул." Осми приморски полк", по плана на район Приморски, гр.Варна
128/ГИ/16.06.2023 1. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от трафопост тип БКТП №2093 до нов кабелен шкаф тип ШК-7 пред поземлен имот с ид. №30497.502.289, по плана на с.о. „Орехчето“, село Звездица, община Варна, 2. Въздушна кабелна мрежа 0,4 кV с 9 броя нови стоманобетонни стълбове, електрозахранена от нов кабелен шкаф тип ШК-7 пред поземлен имот с ид. №30497.502.289 до електромерно табло тип ТЕМО, монтирано на стълб №9 пред поземлен имот с ид. №30497.502.220, по плана на с.о. „Орехчето“, село Звездица, община Варна, 3. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от нов кабелен шкаф тип ШК-7 пред поземлен имот с ид. №30497.502.289 до нова разпределителна кутия тип РК-3 и от РК-3 до електромерно табло тип ТЕМО, находящи се пред поземлен имот с ид. №30497.508.25, по плана на с.о. „Орехчето“, село Звездица, община Варна.
129/ГИ/19.06.2023 Външно кабелно електрозахранване 0,4 kv ot TП №1810 "Трапезица" до 4 броя електромерни табла,тип ТЕПО в УПИ VIII-289,кв.48/ПИ 10135.513.289/, по плана на к.к."Златни пясъци", гр.Варна. Демонтаж на съществуващи РТ и ГТТ към ТМ-2, монтаж на нови РТ 2x1000 kVA и ГТТ в ТП 1810 "Трапезица"
130/ГИ/19.06.2023 Външно кабелно електрозахранване от ТП №168 до два броя ШК-4 пред УПИ I-13,кв. 382 и от тях до два броя ел. табла тип тепо в УПИ I-13, кв. 328 (ПИ 10135.1503.329), по плана на 10-ти м.р., ул. "Панайот Волов" №42, гр. Варна. Реконструкция в ТП №168, находящ се в ПИ 10135.1503.639 по КККР на гр. Варна, включваща, подмяна на трансформатор 400 kVA,20/10/0,4 kV с трансформатор 630 kVА 20/10/0,4 kV, Подмяна на съществуваща класическа уредба СН с уредба КРУ 20kV, Демонтиране на съществуващо табло НН от помещение на ТМ 3 и монтаж на ново табло НН в помещение на ТМ 2, състоящо се от ГТТ 1600/1000 и два броя РТ 4x400A.
131/ГИ/27.06.2023 1. Трафопост тип БКТП 20/10/0,4 kV, 1х1000 kVA (с монтаж на трансформаторна машинa 1х400 kVA) в УПИ II-33, кв. 62 (с ид. №10135.2553.1933) и електрозахранването му с кабелни линии СрН, чрез разкъсване на кабелен извод „Ялта“ (между трафопост №378 и трафопост №82), по плана на 25-ти микрорайон, гр. Варна, 2. Кабелни линии ниско напрежение 0,4 kV от нов трафопост БКТП до 4 броя електромерни табла тип ТЕПО, находящи се в УПИ II-33, кв. 62 (с ид. №10135.2553.1933), по плана на 25-ти микрорайон, гр. Варна
132/ГИ/27.06.2023 1. Реконструкция на трафопост №1674 (подмяна на съществуваща трансформаторна машина 400 kVA с нова 630 kVA), сграда с ид. №10135.2552.2110.4, 2. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от трафопост №1674 до нов 1 брой кабелен шкаф тип ШК-7, находящ се пред трафопоста и от него до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред УПИ III-2710, 2084, 2085, кв. 235 (с ид. №10135.2552.5477), по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна, 3. Кабелно електрозахранване (сградно отклонение) от нов кабелен шкаф тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ III-2710, 2084, 2085, кв. 235 (с ид. №10135.2552.5477), по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна
133/ГИ/03.07.2023 Изместване на водопровод ф300Ч и подмяната му с ф315 ПЕВП с дължина 245 м в ПИ 10135.4024.160 по плана на м. „Боклук Тарла“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна
134/ГИ/03.07.2023 Изместване на водопровод ф300Ч, с дължина 37.65 м, находящ се в урегулиран поземлен имот V-1938, кв. 18 по плана на ж.к. „Владислав Варненчик“, II-ри микрорайон, гр. Варна
135/ГИ/04.07.2023 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с дължина 39.50 м. от о.т. 1085, през о.т. 1204 към о.т. 1203, кв. 72, по плана на СО „Ваялар“, „Траката“ и „Горна Трака“, гр. Варна
136/ГИ/05.07.2023 Подмяна на съществуващ уличен водопровод ф426 Ст. с ф315 ПЕВП с дължина 290 м в ПИ 10135.3514.77 (за улица), между о.т. 4035 и о.т. 4040, по плана на ЗПЗ, гр. Варна и водопроводни отклонения до границата на имотите за УПИ ХІІІ-540 /ПИ 10135.3514.632/, кв. 24 и УПИ VІ-1797,1798 /ПИ 10135.3514.594/, кв.22, по плана на ЗПЗ, гр. Варна
137/ГИ/06.07.2023 Уличен водопровод с дължина 80 м между ос.т. 109 и ос.т. 103 пред УПИ XII-287/ПИ с идентификатор 10135.2564.1890/,кв.23,по плана на "Вилна зона",гр. Варна
138/ГИ/07.07.2023 Основен ремонт на улица към ЮПЗ - Западна наземна връзка от Северен пътен възел (СПВ) на Аспарухов мост до обръщач на Остров пред Петролна база, по плана на южна промишлена зона (ЮПЗ), гр. Варна, I етап Основен ремонт на улица към ЮПЗ - Западна наземна връзка, в участъка от СПВ на Аспарухов мост до клапов мост, включително улица - напречна връзка към БУЛЯРД, по плана на ЮПЗ, гр. Варна, II етап Основен ремонт на улица към ЮПЗ - Западна наземна връзка, в участъка от Клапов мост до обръщач на Остров пред Петролна база, по плана на ЮПЗ, гр. Варна
139/ГИ/10.07.2023 1. Трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 2х1000 kVA (с монтаж на трансформаторна машинa 1х630) kVA) в УПИ IV-11, 12, 1149, 1150, кв. 65 (с ид. №10135.2028.17) и електрозахранването му с кабелнa линия 20 kV, чрез разкъсване и муфиране на кабелна линия 20 kV, извод „Метеор“ (между трафопост №890 и трафопост №2040), по плана на кв. Виница, гр. Варна, 2. Външно кабелно електрозахранване от новия трафопост до 4 броя електромерни табла тип ТЕПО пред УПИ IV-11, 12, 1149, 1150, кв. 65 (с ид. №10135.2028.17), по плана на кв. Виница, гр. Варна
140/ГИ/12.07.2023 Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV (сградно отклонение) от трафопост №2035 до 2 броя електромерни табла тип ТЕПО пред УПИ ХII-113, 180, кв. 17 (с ид. №10135.2572.222), по плана на к.к. „Чайка“, гр. Варна
141/ГИ/ - няма такъв номер
142/ГИ/13.07.2023 Реконструкция на ул. „Прилеп” в участъка от бул. „Ян Палах” до вход м-ст „Пчелина“, в т. ч. реконструкция на съоръжения, гр. Варна” – I-ви етап
143/ГИ/13.07.2023 Уличен водопровод ПЕВП Ф110/10 с дължина 81,34 м от съществуващ водопровод ф150 С, ос. т. 190 през ос.т. 189, ос. т. 188 и ос. т. 477,кв. 33, по плана на ж.к. "Бриз", гр. Варна
144/ГИ/13.07.2023 Уличен водопровод ПЕВП ф 110 с дължина 143,10 м, между ос. т. 139 и ос. т. 326 по плана на м. "Зеленика", кв. Галата, гр. Варна
145/ГИ/13.07.2023 1.Външно кабелно електрозахранване от БКТП №2183 до два нови кабелни шкафа тип ШК-4(ШК-4.1 и ШК-4.2) пред УПИ II-225 "за жил.стр. и ТП", кв. 20 в позелен имот с ид. №10135.2569.312, по плана на к.к. "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна, 2. Кабелни линии от ШК-4.1 до ТЕПО А, от ШК4.2 до ТЕПО Б пред ПИ 10135.2569.312, 3. Кабелни линии от ШК-4.1 до ШК-4.2
146/ГИ/13.07.2023 Уличен водопровод ПЕВП Ф110 с дължина 146,75 м от ос. Т. 367 и ос.т.367 и ос. Т. 828 и водопроводни отклонения до границите на ПИ 86/10135.5403.86/,ПИ 4643/10135.5403.4643/, ПИ 4644 /10135.5403.4644/, ПИ 744 /10135.5403.744, ПИ 4629 /10135.5403.5405/ и ПИ 61//10135.5403.61/, по плана на СО "Боровец- Юг", гр. Варна
147/ГИ/27.07.2023 Реконструкция на бул."Девня" от ул. "Ат. Москов" до бул. "Република", гр. Варна
148/ГИ/28.07.2023 Укрепителни съоръжения в УПИ XIV-952, кв. 61 (ид. 10135.2526.952 по КК и КР на гр. Варна), по плана на кв. „Свети Никола“, гр. Варна
149/ГИ/13.07.2023 г. Реконструкция и преоборудване на подстанция "Варна Център"20/10 kv включваща монтаж на 42 бр. шкафа за комплексна разпрделителна уредба (КРУ), находяща се в ПИ 10135.1502.111.6.2 и ПИ 10135.1502.111.6.5 с административен адрес ул. "Оборище" 13-А, гр. Варна
150/ГИ/02.08.2023 г. Укрепителни мероприятия в УПИ XII-335,336 (ПИ10135.2571.4601), кв. 19 по плана на к. к. "Чайка", гр. Варна
151/ГИ/07.08.2023 г. Подмяна на съществуваща улична канализация ф200 Б с РР Ф 315(с дължина 45,0 м) между ос. т. 1099 и ос. т. 1098 до РШ 1 същ. на битов канализационен колектор ф600/900 СБ, по плана на 10 м.р., ул. "Панайот Волов", гр. Варна
152/ГИ/08.08.2023 г. 1. Реконструкция на трафопост а тип БКТП в поземлен имот с ид. 10135.2012.188 (монтаж на втора трансформаторна машина 1x400 kVa), 2. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от трафопост БKTП в поземлен имот с ид. 10135.2012.188 до 2 броя нови кабелни шкафове тип ШК-4 (ШК-4.1 и ШК-4.2) пред УПИ lll-15, 54, кв. 226 (с ид.№10135.2012.211), по плана на местност "Мешелик", кв. Виница, гр. Варна и резервна връзка между ШК-4.1 и ШК-4.2, 3. Кабелни линии 0,4 kV от нов кабелен шкаф ШК-4.1 до електромерно табло тип ТЕПО-А и от нов кабелен шкаф ШК-4.1 до електромерно табло тип ТЕПО-А и от нов кабелен шкаф ШК-4.2 до електромерно табло тип ТЕПО-Б в поземлен имот с ид. 10135.2012.211, по плана на местност "Мешелик", кв. Виница, гр. Варна
153/ГИ/09.08.2023 г. Нови кабелни линии 3 броя-20 kv от подстанция №1 (сграда с ид. №10135.5501.459.8) находяща се в УПИ XX-311, кв. 2 (с ид. №10135.5501.459) до подстанция №3(сграда с ид. №10135.5501.356.14), находяща се в УПИ III-356, кв. 4 (с ид №10135.5501.356), чрез муфиране до КШ-1 пред поземлен имот с ид. №10135.5501.356 на съществуващи кабелни линии 3 броя-20kv (между Подстанция № 1 и Подстанция №3) и изграждане на тръбноканална мрежа със 17 броя кабелни шахти в поземлени имоти с ид. 10135.5501.24, 10135.5501.410 и 10135.5501.279, по плана на Южна промишлена зона,гр. Варна.
154/ГИ/09.08.2023 г. Временен открит паркинг в УПИ IX-750 "за производствени, складови и търговски дейности свързани с третиране на отпадъци и вторини суровини", кв. 50 (ид. 10135.4504.750 по КК и КР на гр. Варна), по плана на м-ст "Стопански двор", ж. к. "Вл. Варненчик" 1-ви м. р., гр. Варна
155/ГИ/10.08.2023 г. Фотоволтаична електрическа инсталация за производство на електроенергия с максимална мощност 60,00 kW, разположена върху покрив на съществуваща сграда с ид. 10135.513.575.1, находяща се в поземлен имот с ид. 10135.513.575, по плана на к.к. "Златни пясъци", гр. Варна
156/ГИ/11.08.2023 г. 1.Реконструкция на трафопост №2169 (подмяна на трансформаторна машина 1х400 KVA с нова 1х1000 KVA), 2. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от трафопост 2169 до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред УПИ ll-140, кв. 37 (с ид. 10135.5010.162), по плана на кв. Галата, гр. Варна, 3. Кабелни линии 0,4kV (сградни отклонения) от нов кабелен шкаф ШК-4 до 2 броя електромерни табла тип ТЕПО в УПИ II-140, кв. 37 (с ид. 10135.5010.162), по плана на кв. Галата, гр.Варна, 4. Тръбна канална мрежа с HDPE тръби и 3 бр. кабелни шахти в поземлен имот с ид. 10135.5010.162
157/ГИ/13.07.2023 г. Уличен водопровод ПЕВП Ф110 с дължина 77,10 м от ос. т. 1845, през ос. т. 1843 към ос. т. 1814, кв.220, по плана на ж.к. „Изгрев“, град Варна
158/ГИ/14.08.2023 г. Изместване на канализационен колектор Бф800 в рамките на УПИ I-"за хуманитарна гимназия" /с идентификатор 10135.1504.35/, кв. 410 по плана на 4-ти м. р., ул. "Атанас Георгиев" 20, гр. Варна
159/ГИ/16.08.2023 г. 1. Реконструкция на трафопост БКТП (подмяна на трансформаторна машина 1x630 kVA с нова 1x 1000 kVA), находящ се в поземлен имот с ид. 10135.4021.76, 2. Външно кабелно електрозахранване 0,4KV от трафопост БКТП в поземлен имот с ид. 10135.4021.76 до 2 бр. нови кабелни шкафа тип ШК-4 пред УПИ ll-2, кв. 2 (с ид. 10135.4021.73), плана на местности "Джанаварски път" и "Караулницата", землищв кв. "Вл.Варненчик", гр. Варна, 3. Кабелни линии 0,4 kV от 2 броя нови кабелни шкафа тип ШК-4 до 2 броя електромерни табла тип ТЕПО, находящи се пред УПИ ll-2, кв. 2 (с ид. 10135.4021.73), по планана местности "Джанаварски път"и "Караулницата", землище кв. "Вл. Варненчик", гр. Варна
160/ГИ/16.08.2023 г. Реконструкция на бул. "Атанас Москов" в участъка от път I-2 до ул. "Кольо Фичето", гр. Варна.
161/ГИ/17.08.2023 г. Сградно водопроводно отклонение за УПИ XIX-273, кв.15,по плана на с. Звездица,община Варна
162/ГИ/22.08.2023 Основен ремонт на ул. „Младежка“ в участъка от бул. "Република" до ул. "Тихомир", вкл. ремонт на пешеходен подлез при сп. "Драгаш" и транспортно съоръжение - автомобилен надлез над Елпромско дере, по плана на 16-ти м.р., гр. Варна
163/ГИ/23.082023г. Основен ремонт на ул. "Георги Минков" от бул. "Света Елена" до ул. "Антон Франгя", по плана на ж. к. "Владислав Варненчик" I м. р., район "Владислав Варненчик", гр. Варна
164/ГИ/23.08.2023 г. Основен ремонт на ул. "6-ти септември" от бул. "Света Елена" до ул. "Боян Илиев", по плана на ж. к. "Владислав Варненчик" I м. р., район "Владислав Варненчик", гр. Варна“
165/ГИ/23.08.2023 г. Основен ремонт на ул. "Асен Разцветников" от бул. "Света Елена" до ул. "Боян Илиев", по плана на ж. к. "Владислав Варненчик" I м. р., район "Владислав Варненчик", гр. Варна
166/ГИ/23.08.2023 г. Основен ремонт на ул. "Янко Мустаков" от бул. "Света Елена" до бул. "Константин и Фружин", по плана на ж. к. "Владислав Варненчик" III м. р., район "Владислав Варненчик", гр. Варна
167/ГИ/23.08.2023 г. Основен ремонт на ул. „Кестен“ по плана на с. Тополи, Община Варна
168/ГИ/23.08.2023 г. Основен ремонт на ул. „Чинар“ по плана на с. Тополи, Община Варна
169/ГИ/23.08.2023 г. Основен ремонт на път VAR 2033 от кръстовище с VAR 2028 до кръстовище с ул. „Цар Симеон І“, по плана на с. Каменар, община Варна
170/ГИ/23.08.2023 г. Основен ремонт на ул. „Цар Симеон І“ от ул. „Цар Асен“ до „Общински приют за безстопанствени кучета“, по плана на с. Каменар, община Варна: І-ви етап от км 0+000 до км 0+560
171/ГИ/23.08.2023 г. Кабелна линия CpH от съществуващ стоманорешетъчен стълб /СРС/ в поземлен имот с ид. 10135.2564.867 до стълб в поземлен имот с ид. 10135.2564.1177 (МТП №624), част от ВЕЛ "Марек"20 kV, Удължаване на кабелна линия CpH от стоманорешетъчен стълб /СРС/ в поземлен имот с ид. 10135.2564.868, по плана на "Вилна зона", СО "Траката", "Ваялар" и "Горна Трака", гр. Варна
172/ГИ/24.08.2023 г. Основен ремонт на ул. "Никола Й. Вапцаров", гр. Варна
173/ГИ/24.08.2023 г. Основен ремонт на ул. "Чаталджа" от бул. "Ген. Колев" до ул. "Любен Каравелов" и ул. " Никола Михайловски" от ул. "Любен Каравелов" до ул. "Васил Друмев", район Приморски, гр. Варна
174/ГИ/24.08.2023 г. Въздушна кабелна мрежа ниско напрежение /НН/ с усукан изолиран проводник /УИП/ от стълб №2 на въздушна мрежа ниско напрежение /ВМНН/ към трафопост /БКТП/ №2083 „Тополи“ с 11 бр. нови стоманобетонни стълба /СБС/ и до електромерно табло тип ТЕМО, монтирано на стоманобетонен стълб /СБС/ №13 между поземлен имот с ид. 72709.520.21 и поземлен имот с ид. 72709.520.22, по плана на зона СОП – село Тополи, община Варна
175/ГИ/25.08.2023 г. Уличен водопровод Ф110ПЕВП с дължина 42м, улична битова канализация Ф315 PVC с дължина 48м от о.т. 164,през о.т.163,към0.т.162, по плана на "Паркова зона за обществено обслужване",район "Вл. Варненчик",гр.Варна
176/ГИ/ - няма такъв номер
177/ГИ/28.08.2023 г. Основен ремонт на ул. "Мечтание", в участъка от ул. "Васил Чекаларов" до улица западно от парк "Младост" по плана на ж. к. "Младост" I-м.р., район Младост, гр. Варна
178/ГИ/28.08..2023 г. Основен ремонт на ул. "Поп Димитър", от бул. "Цар Освободител" до о.т. 255 по плана на ж.к. "Възраждане" 3-ти м. р., район "Младост", гр. Варна
179/ГИ/28.08.2023 г. Основен ремонт на ул. "Петко Стайнов", по плана 26-ти м. р., район "Младост, гр. Варна
180/ГИ/28.08.2023 г. Основен ремонт на ул. "Перла" от бул. "Владислав Варненчик" до бул. "Д-р Атанас Москов" по плана на ЗПЗ, гр. Варна
181/ГИ/28.08.2023 г. Основен ремонт на ул. "Прилеп" по плана на район Младост, гр. Варна-ll-ри и lll-ти етап
182/ГИ/30.08.2023 г. Основен ремонт на улица" Евлоги Георгиев" от бул."Христо Смирненски" до ул."Арх. П. Момилов",по плана на 24-ти м.р., гр.Варна
183/ГИ/30.08.2023 г. Основен ремонт на път VAR1085 до вход с. Звездица, община Варна
184/ГИ/01.09.2023 г. Основен ремонт на път VAR1080 (ул. "Д-р Атанас Липов"), по плана на с. Тополи, община Варна
185/ГИ/04.09.2023 г. Битова улична канализация между РШ 1 при ОТ 79 и РШ3 нова от ППР OD315SN10 тръба с дължина 18.35 м и дъждовна улична канализация между РШ2 при ОТ 79 и РШ4 нова при ОТ 78 от ППР OD400SN10 тръба с дължина 14.95 м, по улица с ПИ 10135.4507.298, кв. 3, по плана на ПЗ ‚Метро", гр. Варна
186/ГИ/13.09.2023 г. Монтаж на отоплителна инсталация, разположена във вх. 2, в сграда с идентификатор 10135.4505.68.6 по КК и КР на гр. Варна, с административен адрес ж. к. „Владислав Варненчик“, бл. 216, гр. Варна
187/ГИ/20.09.2023г. 1. Реконструкция на трафопост КТП №597, 2. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от KТП №597 до два броя нови кабелни шкафа тип ШК-7 (ШК-7.1 и ШК-7.2), разкъсване на съществуващи кабелни линии от трафопост 1638 за кабелен шкаф ШК-4 пред поземлен имот с ид. 10135.5506.54 и подвеждането им в кабелен шкаф ШК-7.1, и от трафопост 1638 за кабелен шкаф ШК-4 пред поземлен имот с ид. 10135.5506.20 и подвеждането им в кабелен шкаф ШК-7.1. Монтаж на нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред УПИ III-1618, кв. 128 (поземлен имот с ид. 10135.5506.38), захранен чрез разкъсване на съществуващи кабелни линии за кабелен шкаф ШК-4 пред поземлен имот с ид. 10135.5506.54, по плана на 29-ти микрорайон, гр. Варна, 3. Кабелна линия от нов кабелен шкаф ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО, находящи се пред поземлен имот с ид. 10135.5506.38, ул. „Кирил Пейчинович“ 14, по плана на 29-ти микрорайон, гр. Варна
188/ГИ/20.09.2023 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП 311 до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред УПИ XXV-465, кв. 40 (идентично с ПИ 10135.2554.666), по плана на 24-ти м.р., ул. "Дубровник" 17, гр. Варна, Кабелно ел.захранване 0,4 kV от нов кабелен шкаф тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ XXV-465, кв. 40 (ПИ 10135.2554.666), Монтаж на ново разпределително табло РТ 4х400А в ТП 311
189/ГИ/20.09.2023 г. Сградно водопроводно отклонение за УПИ XXI-380, кв. 18, по плана на с. Звездица, община Варна
190/ГИ/21.09.2023 г. Уличен водопровод ПЕВП Ф110 с L=44.0 м между ос.т. 2652 и ос.т. 779, кв. 253 по плана на ж.к. „Изгрев“, гр. Варна
191/ГИ/25.09.2023 г. 1. Реконструкция на трафопост 927, находящ се в поземлен имот с ид. 10135.3511.139, 2. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от трафопост 927 до 3 броя кабелни шкафове тип ШК-4 пред УПИ VI-1416, кв. 26 (с ид. 10135.3511.1528), по плана на ж.к. „Възраждане“ I-ви микрорайон, гр. Варна, 3. Кабелни електрозахранвания (сградни отклонения) от новите кабелни шкафове тип ШК-4 до 4 броя електромерни табла тип ТЕПО в УПИ VI-1416, кв. 26 (с ид. №10135.3511.1528), по плана на ж.к. „Възраждане“ I-ви микрорайон, гр. Варна
192/ГИ/26.09.2023 г. 1. Външно кабелно електрозахранване от нов размножителен кабелен шкаф тип ШК-7 пред УПИ ХХIХ-1454, кв. 35 /поземлен имот с идентификатор 10135.3514.500/, захранен от трафопост КТП 1951 до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред УПИ ХIII-920, кв. 17 /поземлен имот с идентификатор 10135.4510.920/ и до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред УПИ XXXVIII-524,525, кв. 50 /поземлен имот с идентификатор 10135.3514.875/ с резервна връзка от съществуващ кабелен шкаф тип ШК-4 пред поземлен имот с идентификатор 10135.3514.637, по плана на Западна промишлена зона, район „Вл. Варненчик" и район „Младост”, гр. Варна, 2. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред УПИ ХIII-920 /поземлен имот с идентификатор 10135.4510.920/, кв. 17 до електромерно табло тип ТЕПО пред същия поземлен имот, по плана на Западна промишлена зона, район „Вл. Варненчик", гр. Варна, 3. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред УПИ XXXVIII-524,525 /поземлен имот с идентификатор 10135.3514.875/, кв. 50 до електромерно табло тип ТЕПО пред същия поземлен имот, по плана на Западна промишлена зона, район „Младост”, гр. Варна
193/ГИ/26.09.2023 г. Преустройство на приемно – предавателна станция на “ЦЕТИН България” ЕАД с №4151 за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900, 1800, 2100MHz и неподвижната радиослужба от вида „точка към точка” разположена на покрива на сграда с идентификатор 10135.3511.68.3 по КК и КР на гр. Варна, с адрес, район „Младост“, кв. „Възраждане“, бл.15, вх. 3 и вх. 4, гр. Варна
194/ГИ/26.09.2023 г. Преустройство на приемно – предавателна станция на “ЦЕТИН България” ЕАД с №4107 за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900, 1800, 2100MHz, 2600 MHz и неподвижната радиослужба от вида „точка към точка” разположена на покрива на сграда с идентификатор 10135.4505.117.18 по КК и КР на гр. Варна, с адрес, р-н „Владислав Варненчик“, ж.к. „Владислав Варненчик“, бл. 223, вх. 3, гр. Варна
195/ГИ/26.09.2023 г. Приемно - предавателна станция за глас и/ или данни на „ВИВАКОМ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД – VA4328 F Schar с честотен обхват 900, 1800 , 2100 и 2600MHz и неподвижната радиослужба от вида „точка към точка”, разположена на покрива на сграда с идентификатор 10135.1502.174.5 по КК и КР на гр. Варна, с административен адрес: район „Одесос“, ул. „Македония“ №119, Община Варна
196/ГИ/27.09.2023 г. Трафопост тип БКТП 2х1000 kVA, 20/0,4 kV (с първоначален монтаж на трансформаторна машинa630 kVA, 20/0,4 kV) в УПИ VII-148, (с ид. 10135.3506.148), кв. 10 по плана на СО "Пчелина", гр. Варна. Електрозахранване с кабелнa линия средно напрежение 20 kV чрез разкъсване и муфиране между БКТП в ПИ 10135.3506.1304, кв. 24 и БКТП в ПИ 10135.3506.1358, кв. 8, по плана на СО "Пчелина", гр. Варна. Кабелни линии ниско напрежение от новия БКТП до 2 бр. ел. табла тип ТЕПО пред УПИУПИ VII-148, (с ид. 10135.3506.148), кв. 10 по плана на СО "Пчелина", гр. Варна
197/ГИ/28.09.2023 г. Уличен водопровод ПЕВП ф110/10 с дължина 82 м от съществуващ водопровод ф250 Е от ос. Т. 13 към ос. Т. 802 и СВО ПЕВП ф32 с дължина 2 м до граница на ПИ 10135.2026.19, кв. 61, по плана на Виница-север, м-ст "Кара Али", гр. Варна
198/ГИ/29.09.2023 г. Уличен водопровод ПЕВП ф110 с дължина 32 м от ос. Т. 835 до ос. Т. 836 по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна
199/ГИ/02.10.2023 г. 1. Трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 1х1000 kVA (с монтаж на трансформаторна машинa 1х250 kVA) в УПИ XVII-758, кв. 55 (с ид. 30497.501.832) и електрозахранването му с кабелнa линия 20 kV от съществуващ желязорешетъчен стълб (ЖРС) пред поземлен имот с ид. 30497.501.465, извод „Лонгоз“, по плана на село Звездица, община Варна, 2. Въздушна кабелна мрежа ниско напрежение /НН/ от новия трафопост с 3 броя стоманобетонни стълбове (СБС) и електромерно табло тип ТЕПО, монтирано на стълб №2 между поземлен имот с ид. 30497.501.506 и поземлен имот с ид. 30497.501.465, по плана на село Звездица, община Варна,3. Изграждане на тръбна канална мрежа с 1 брой кабелна шахта в поземлен имот с ид. 30497.501.806
200/ГИ/05.10.2023 г. Външно кабелно електрозахранване на нов размножителен шкаф, тип ШК-7 (мобтиран до МТП 1621) до ново електромерно табло, тип ТЕПО пред ПИ 10135.5549.1725, по плана на СО "Прибой", гр. Варна
201/ГИ/09.10.2023 г. Уличен водопровод ПЕВП ф110/10 с дължина 85 м. от о.т.3471 до о.т.3465,кв. 37 по плана на СО "Сотира",гр.Варна
202/ГИ/09.10.2023г. Преустройство на приемно – предавателна станция на “ЦЕТИН България” ЕАД с №4010 за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900, 1800, 2100MHz, 2600MHz и неподвижната радиослужба от вида „точка към точка” разположена на покрива на сграда с идентификатор 10135.3512.153.2 по КК и КР на гр. Варна, с адрес, район „Младост“, бл.123, вх.7, гр. Варна.
203/ГИ/09.10.2023г. Преустройство на приемно – предавателна станция на “ЦЕТИН България” ЕАД с №4233 за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900, 1800, 2100MHz и неподвижната радиослужба от вида „точка към точка” разположена на покрива на сграда с идентификатор 10135.2557.238.1 по КК и КР на гр. Варна, с адрес, район „Приморски“, ул. „Генерал Киселов“, № 8, бл. 8, гр. Варна.
204/ГИ/10.10.2023г. Въздушна кабелна мрежа ниско напрежение /НН/ 0,4 kV с 15 броя нови стоманобетонни стълбове (СБС), електрозахранена от съществуващ кабелен шкаф тип ШК-4 (електрозахранен от МТП №1562), находящ се пред поземлен имот с ид. №30497.504.2010 и ново електромерно табло тип ТЕМО, монтирано на стълб №10 пред УПИ ХХV-38, кв. 98 (с ид. №30497.13.97), по плана на село Звездица, община Варна.
205/ГИ/12.10.2023г. Реконструкция на част от улица от о.т. 3743 през о.т.3744 до о.т. 3748.кв.996, по плана на 5 м. р., район Приморски,гр. Варна
206/ГИ/16.10.2023г. Преустройство на приемно – предавателна станция на “ЦЕТИН България” ЕАД с №4053 за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900, 1800, 2100MHz и неподвижната радиослужба от вида „точка към точка” разположена на покрива на сграда с идентификатор 10135.5505.247.1 по КК и КР на гр. Варна, с адрес, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, №42, гр. Варна.
207/ГИ/16.10.2023г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV (сградно отклонение) от трафопост БКТП 2171 през съществуваща кабелна канална система в поземлени имоти с ид. 10135.2569.273, 10135.2569.271, 10135.2569.216 и 10135.2569.398, както и през нова кабелна канална система с 1бр шахта до 4 бр. електромерни табла тип ТЕПО, находящи се в УПИ XI-314, кв. 19 (с ид.№10135.2569.398), по плана на к.к. "Св.Св. Константин и Елена", гр. Варна
208/ГИ/17.10.2023г. 1.Реконстркция на трафопост КТП №597, сграда с ид. 10135.55006.319.15 (подмяна на съществуваща трансформаторна машина 1x250 kVA с нова 1x630 kVa), 2.Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от трафопост КТП 597 до два броя нови кабелни шкафа тип ШК-7 (ШК-7.1 и ШК-7.2) пред поземлен имот с ид. 10135.5506.319, разкъсване на съществуващи кабелни линии от трафопост 1638 за кабелен шкаф тип ШК-4 пред поземлен имот с ид. 10135.5506.54 и подвеждането им в кабелен шкаф ШК-7.1 и от трафопост 1638 за кабелен шкаф тип ШК-4 пред поземлен имот с ид 10135.5506.20 и подвеждането им в кабелен шкаф ШК-7.2., по плана на 29-ти микрорайон, гр. Варна, 3. Монтаж на нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред УПИ III-1618, кв.128 (поземлен имот с ид. 10135.5506.38), ул."Кирил Пейчинович" №14, електрозахранен чрез разкъсване на съществуващи кабелни линии за кабелен шкаф тип ШК-4 пред поземлен имот с ид. 10135.5506.54, по плана на 29-ти микрорайон, 4. Кабелна линия 0,4 kV (сградно отклонение) от нов кабелен шкаф тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО, находящи се пред поземлен имот с ид. 10135.5506.38, по плана на 29-ти микрорайон, гр.Варна.
209/ГИ/17.10.2023г. Фотоволтаична електрическа инсталация "Явор" за собствено потребление и продажба на електроенергия с мощност 242,72 kWp, разположена върху покрив на сграда с ид. №10135.513.692.1, находяща се в поземлен имот с ид. 10135.513.692, по плана на к.к. "Златни пясъци", гр. Варна.
210/ГИ/23.10.2023г. Основен ремонт на спортни площадки на открито в ПГГСД "Николай Хайтов" в УПИ II "техникум по дървообработване" (ПИ с ид. 10135.3513.1800 по КК), кв.13 по плана на 26-ти м.р. на гр. Варна, с административен адрес ул. "Орех" №11, район "Младост", гр.Варна
211/ГИ/24.10.2023г. Водопроводно отклонение за УПИ XXVII-189(ПИ с ид. №30497.502.329),кв. 11 по плана на местност "Орехчето",с. Звездица,община Варна.
212/ГИ/24.10.2023г. Уличен водопровод ПЕВП Ф90 с дължина 55,50м,между ос.т.82 до ос.т.168,кв.15 по плана на СО "Ален Мак",гр. Варна
213/ГИ/24.10.2023г. Уличен водопровод PEНD Ф110 с дължина 78м от о.т.464 към о.т.461 в ПИ 10135.2571.456,кв 63 по плана на СО "Ален Мак",гр.Варна
214/ГИ/26.10.2023г. Улична канализация PVC ф315 в ПИ10135.4505.498(второстепенна улица) от о.т. 763 до РШ пред ПИ10135.4505.360 по ККР на гр. Варна,ж.к. "Владислав Варненчик" II м.р., гр. Варна
215/ГИ/26.10.2023г. Улична водопроводна мрежа ПЕ Ф110 с обща дължина 708м и сградни водопроводни отклонения до границата на ПИ с ид. № 10135.4501.2285, ид. №10135.4501.2286, ид. №10135.4501.2287, ид. №10135.4501.2288, ид. №10135.4501.2430, ид. №10135.4501.2426, ид. №10135.4501.2425, ид. №10135.4501.1274, ид. №10135.4501.2143, ид. №10135.4501.1662,ид. №10135.4501.1716, ид. №10135.4501.1214, ид. №10135.4501.1216, ид. №10135.4501.1619, ид. №10135.4501.385 и ид. №10135.4501.2355 по плана на СО „Ментеше”, район „Владислав Варненчик“, гр.Варна, Клон 1 - от о.т. 239 до о.т. 328 с дължина 402м, Клон 2 - от о.т. 361 до ПИ с ид. № ид.№10135.4501.1619, с дължина 37 м, Клон 3 - от о.т. 357 до о.т. 397 с дължина 139 м, Клон 4 - от о.т. 327 до о.т. 320 с дължина 130 м
216/ГИ/31.10.2023г. Уличен водопровод ф110 ПЕВП с дължина 23 м. в ПИ 10135.2520.9645 /за улица/ от о.т. 689 до о.т. 690 и водопроводно отклонение за ПИ 10135.2520.6991 до границата на имота, кв. 161 по плана на СО „Ваялар“, СО „Траката“ и СО „Горна Трака“, гр. Варна
217/ГИ/01.11.2023г. Водопровод за топла минерална вода от сондаж Р-66x за ПИ №10135.2570.12 в к.к. "Св.Св. Константин и Елена", гр. Варна от предварително изолирани тръби PPR GF с дължина 223 м
218/ГИ/03.11.2023г. Уличен водопровод ПЕВП Ф110 с обща дължина 249м разположен между ос.т 4097 и ос.т. 4099 по плана на „Западна промишлена зона“, гр. Варна и водопроводно отклонение ПЕВП Ф63 с дължина 2м до границата на ПИ с идентификатор 10135.4510.685 по КК и КР на гр. Варна и улична напорна канализация ПЕВП Ф63 с дължина 46,70м, СКО ПЕВП Ф63 с дължина 12.50м , разположени между ос.т. 4098 и КПС в УПИ II-255, ПИ с идентификатор 10135.4510.685 по КК и КР на гр. Варна, кв. 53, по плана на „Западна промишлена зона“, гр. Варна
219/ГИ/07.11.2023 г. Фотоволтаична електрическа инсталация за собствено потребление и продажба на електроенергия с обща инсталирана мощност 71,5 kWр, разположена върху покрив на сграда с ид. №10135.513.741.2, находяща се в поземлен имот с ид. №10135.513.741, по плана на к.к. „Златни Пясъци“, гр. Варна.
220/ГИ/09.11.2023г. Основен ремонт на общински път VAR1082 oт км. 0+000 (кръстовище с път I-9) до км.1+700 (кръстовище при комплекс "Ривиера"), по плана к.к. "Златни пясъци" община Варна
221/ГИ/09.11.2023г. Трафопост тип БКТП 2х1000kVA, 20/0.4kV с инсталирани два броя трансформатори по 630kVA в ПИ 10135.1503.1020 (УПИ I-335, 599, 600, кв. 383), по плана на 10-ти м.р., гр. Варна, захранен с кабелна линия Ср.Н от Подстанция (ПС) “Варна-юг“ и кабелна линия Ср.Н, чрез разкъсване на извод „Сакар“, между трафопост (ТП) 1566 и ТП 1626, Един брой кабелна шахта в ПИ с ид. 10135.1503.598, Кабелни линии НН от нов БКТП до пет броя кабелни шкафове тип ШК пред ПИ с ид. 10135.1503.1020 и от нови кабелни шкафове тип ШК до десет броя електромерни табла тип ТЕПО пред ПИ с ид. 10135.1503.1020 (УПИ I-335, 599, 600, кв. 383), по плана на 10-ти м.р., гр. Варна, ул.“Парижка комуна“ №26, 28 - етапно строителство, I-ви етап: Трафопост тип БКТП 2х1000kVA, 20/0.4kV с инсталирани два броя трансформатори по 630kVA в ПИ 10135.1503.1020 (УПИ I-335, 599, 600, кв. 383), по плана на 10-ти м.р., гр. Варна, захранен с кабелна линия Ср.Н от Подстанция (ПС) “Варна-юг“ и кабелна линия Ср.Н, чрез разкъсване на извод „Сакар“, между трафопост (ТП) 1566 и ТП 1626, Един брой кабелна шахта в ПИ с ид. 10135.1503.598, Кабелни линии 0,4kV от нов БКТП до три броя кабелни шкафове тип ШК пред ПИ с ид. 10135.1503.1020 и от нови кабелни шкафове до шест броя електромерни табла тип ТЕПО пред ПИ с ид. 10135.1503.1020 (УПИ I-335, 599, 600, кв. 383), по плана на 10-ти м.р., гр. Варна, ул. “Парижка комуна“ №26, 28, II-ри етап: Кабелни линии 0,4kV от нов БКТП до два броя кабелни шкафове тип ШК, пред ПИ с ид. 10135.1503.1020 и кабелни линии 0,4kV от нови кабелни шкафове тип ШК до четири броя електромерни табла тип ТЕПО пред ПИ с ид. 10135.1503.1020 (УПИ I-335, 599, 600, кв. 383), по плана на 10-ти м.р., гр. Варна, ул. “Парижка комуна“ №26, 28
222/ГИ/20.11.2023г. Пътна връзка към бул. „Атанас Москов“ за обслужване на УПИ III-6 „за търговски комплекс и изложбен център“, кв. 1 (ПИ с ид. 10135.4038.34 по КК и КР на гр. Варна) и УПИ IV-7, 8, кв. 1 (ПИ с ид. 10135.4038.35 по КК и КР на гр. Варна), по плана на м-ст „Капелова градина“, гр. Варна, Етап 1 - Пътна връзка към бул. „Атанас Москов“ за обслужване на УПИ III-6 „за търговски комплекс и изложбен център“, кв. 1 (ПИ с ид. 10135.4038.34 по КК и КР на гр. Варна), по плана на м-ст „Капелова градина“, гр. Варна
223/ГИ/20.11.2023г. Уличен водопровод ПЕВП ф110, кл. 1- от о.т. 267 към о.т. 246, с д-на 230 м, кл. 2- от о.т. 259 до о.т.503, с д-на 55 м, кл. 3- от о.т. 252 към о.т. 245, с д-на 55 м, кл. 4- от о.т. 249 към о.т. 344, с д-на 56 м, кл.5- м-у о.т. 247 и о.т. 246 до ПИ 352, с д-на 26 м по плана на СО "Сълзица", Община Варна и водопроводни отклонения до границата на ПИ.
224/ГИ/27.11.2023г. Реконструкция на кабелни линии средно напрежение /СрН/, извод „Абатко“, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна, в участъци, 1. Трафопост 948 и трафопост БКТП 2158 – от муфа пред поземлен имот с ид. №10135.2568.236 до муфа пред поземлен имот с ид. №10135.2569.396, 2. Трафопост БКТП 2158 и трафопост БКТП 2197 – от муфа пред поземлен имот с ид. 10135.2569.396 до муфа пред поземлен имот с ид. 10135.2569.117
225/ГИ/27.11.2023г. 1. Трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 2х1000 kVA (с монтаж на трансформаторна машинa 1х630 kVA) в УПИ Х-249, кв. 3 (с ид. 10135.2555.249) и електрозахранването му с кабелни линии 20 кV, чрез разкъсване на кабелен извод „Спартак“ (между трафопост КТП 1777 и трафопост БКТП 2157), по плана на „Жилищна група западно от болничен комплекс на ВМИ-Варна“, гр. Варна. 2. Кабелни линии ниско напрежение 0,4 kV от нов трафопост БКТП до 3 броя електромерни табла тип ТЕПО, находящи се в УПИ Х-249, кв. 3 (с ид. 10135.2555.249), по плана на „Жилищна група западно от болничен комплекс на ВМИ-Варна“, гр. Варна. 3. Изграждане на 1 брой кабелна шахта в поземлен имот с ид. 10135.2555.266.
226/ГИ/27.11.2023г. Кабелна линия Ср.Н (20 kV) от трафопост 4 до трафопост БКТП 1094, извод „Депо“ и кабелна линия Ср.Н (20 kV) от трафопост 332 до трафопост БКТП 1094, по плана на 7-ми микрорайон, гр. Варна.
227/ГИ/29.11.2023г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от съществуващ кабелен шкаф тип ШК-7 пред поземлен имот с ид. 30497.502.289 (електрозахранен от БКТП №2093) до нова разпределителна кутия тип РК-3 (РК-3.1) пред поземлен имот с ид. 30497.508.19, от РК-3.1 до нова разпределителна кутия тип РК-3 (РК-3.2) пред поземлен имот с ид. 30497.508.10 и от РК-3.2 до ново електромерно табло ТЕМО пред същия имот, по плана на СО „Орехчето“, село Звездица, община Варна.
228/ГИ/01.12.2023г. Уличен водопровод ПЕВП Ф125 с дължина 16,00 м. и улична канализация PVC Ф315 с дължина 106,80 м. между о.т. 14 и о.т. 15, по улица с ид. 10135.4024.69 и водопроводно и канализационно отклонение до граница на УПИ II-240007 /ПИ 10135.4024.76/ и на УПИ III-240008 /10135.4024.77/, по плана на „Зона за обществено обслужване“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна
229/ГИ/01.12.2023г. Уличен водопровод ПЕВП Ф110 с дължина 70 м. и улична канализация PVC Ф315 с дължина 69,50 м., в улична регулация от о.т. 58 през о.т. 57, кв. 2 по плана на МБАЛ „Св. Марина“, 23 м.р., м. „Сотира“, гр. Варна
230/ГИ/01.12.2023г. Уличен водопровод Ф110 с дължина 168,45 м между о.т. 1257 и о.т. 1260, кв. 190, по плана на СО „Горна Трака“, гр. Варна и водопроводно отклонение до ПИ с идентификатор 10135.2623.6090 по КК и КР на гр. Варна
231/ГИ/04.12.2023 г. Фотоволтаична електрическа инсталация за собствено потребление и продажба на електроенергия с мощност 144,15 kW, разположена върху покрив на сгради с ид. 10135.513.159.1 и 10135.513.159.2, находящи се в поземлен имот с ид. 10135.513.159, по плана на к.к. „Златни Пясъци“, гр. Варна.
232/ГИ/07.12.2023г. Уличен водопровод ПЕВП Ф110 с дължина 29 м. между о.т. 824 и о.т. 348 и сградно водопроводно отклонение до граница на поземлен имот 10135.5403.639,кв.51 по плана на СО "Боровец-юг", гр.Варна
233/ГИ/07.12.2023 г. Фотоволтаична електрическа централа за собствено потребление и продажба на електроенергия с мощност 29,44 kW, разположена върху покрива на самостоятелен обект с ид. 10135.513.265.2.4 в сграда с ид. 10135.513.265.2, находяща се в УПИ II-265 „за развлекателен комплекс“, кв. 47 (с ид. 10135.513.265), по плана на к.к. „Златни Пясъци“, гр. Варна.
234/ГИ/11.12.2023г. Разпределителни газопроводи,отклонения и съоръжения до консуматори по опис със сигнатура ВН-01-А56 и изграждане на физическа инфраструктура за електронна съобщителна мрежа за собствени нужди в комплекс "Грийн Котидж" в к.к. "Св. Св. Константин и Елена" по плана на район "Приморски" (приложение №1), гр. Варна. Дължина на трасето-435,40м.
235/ГИ/12.12.2023г. Преустройство на приемно - предавателна станция на „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД и „А1 ТАУЪРС БЪЛГАРИЯ” ЕООД с VAR0154.А014 „Sv. Sv. Konstantin i Elena" за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900 MHz, 1800MH, 2100MHz, 2600MHz и неподвижната радиослужба от вида „точка към точка”, разположена на покрива на сграда с идентификатор 10135.2569.455.1 по КК и КР на гр. Варна, с адрес р-н „Приморски“, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна.
236/ГИ/12.12.2023г. Благоустрояване на междублоково пространство заключено между бул. „Чаталджа", ул. „Цар Асен", ул. „Войнишка" и ул. ‚Драва Чех", по плана на 6-ти м. р., гр. Варна
237/ГИ/13.12.2023г. Приемно - предавателна станция за глас и/ или данни на „ВИВАКОМ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД – VA4022 D Asparuhovo DKC с честотен обхват 900, 1800 , 2100 и 2600MHz и неподвижната радиослужба от вида „точка към точка”, разположена на покрива на сграда с идентификатор 10135.5502.148.1 по КК и КР на гр. Варна, с административен адрес, район „Аспарухово“, ул. „Народни будители“ 5, Община Варна.
238/ГИ/19.12.2023г. Уличен водопровод ф110 ПЕВП от о.т. 732 до о.т. 730 и водопроводно отклонение до границата на УПИ XXIV-6898 (стар 7524), кв. 134 по плана на СО „Ваялар“, СО „Траката“ и СО „Горна Трака“, гр. Варна
239/ГИ/19.12.2023г. Уличен водопровод, част от клон 43, между о.т. 423 и о.т. 409, и водопрпводно отклонение до границата на ПИ 10135.5404.4857 (УПИ XV-4690, кв. 44), по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна.
240/ГИ/19.12.2023г. Сградно водопроводно отклонение за ПИ с идентификатор 72709.512.20, по КККР на с. Тополи, Община Варна
241/ГИ/29.12.2023г. Уличен водопровод ф110 ПЕВП, с дължина 50 м., от ПИ 177, през о.т. 102 към о.т. 103 и водопроводно отклонение до границата на ПИ 10135.5426.3219 (УПИ I-85, кв. 32), по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна
№ и дата на РС Наименование на строежа

Разрешения за строеж 2023 г. на ИИБ