Разрешения за строеж за 2010 г. на ИИБ


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
№ и дата на РС Наименование на строежа Местонахождение Забележка
1/ГИ/05.01.2010г. Обслужваща улица от о.т 2 до о.т 17 поетапно изграждане- І етап кв.2,м.'Боклук тарла', ж.к.Вл. Варненчик,Варна
2/ГИ/07.01.2010г. В и К отклонение УПИ -ХLІ-121,122 с ид.№ 10135.3515.1712, кв.6, по плана на 16 м.р.север, ул.'Усмивка'№10-12, гр.Варна
3/ГИ/07.01.2010г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ VІ-851=ХІІІ-310, кв.41, по плана на кв. Виница /ул. Ламбо Пасков'№20/ гр.Варна
4/ГИ/08.01.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост БКТП №2006 до четири броя кабелни шкафа ШК-4А/ШК1 пред бл.1,ШК2иШК4пред бл.2,ШК3 пред бл.3/ и резервни връзки между тях УПИ ид.№10135.4504.584 =VІІ-894,кв.45 по плана на 1м.р., ж.к. 'Вл.Варненчик гр.Варна
5/ГИ/11.01.2010г. Реконструкция на кабелна линия 10кV между трафопостове №№106 и 41, извод 'Бдин' Подстанция 'Юг' по плана на 4 м.р.и 8 м.р.,гр. Варна
6/ГИ/11.01.2010г. Кабелно електрозахранване 0,4кV/сград- но отклонение/ от ел.табло/ТЕПО/при трафопост до главно разпредел.табло /ГРТ/на търговски комплекс ТП-УПИ-481за търг. компл. УПИХІІІ-29006,кв.2 по плана на паркова зона за общест- вено обслужване/ОП.З/, район Вл.Варненчик
7/ГИ/11.01.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №1509 до кабелен шкаф ШК-7А Пред УПИІV-1150,1151, кв.24 по плана на 27м.р., ул.'Средец'№51,район Аспарухово, гр.Варна
8/ГИ/11.01.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от трафопост №1998 до кабелен шкаф ШК-5А Пред УПИІХ-159,кв.8 по плана на 1м.р., ж.к. 'Въз -раждане',гр.Варна
9/ГИ/11.01.2010г. Трафопост тип БКТП 2?1000кVА, 20/0,4кV с монтаж на трансформаторна машина 1000кVА и ел.захранването му с кабелна линия 20кV чрез разкъсва- не извод'Кичево' между ТП 890 и 889 ПИ с ид.№10135.2575.1463 /УПИІV-за ТП, кв.20В/ по плана на кв.Виница, район Приморски, гр. Варна
10/ГИ/11.01.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №1643 до кабелен шкаф ШК-7А Пред УПИ-ХІ-236,кв.23А /ид.№10135.2575.251/ ул.'Цар БорисІІІ' №61 кв. Виница, гр. Варна
11/ГИ/11.01.2010г. Монтаж на трансформаторна машина 800кVА в килия №2 на трафопост БКТП №1991 УПИ ХІІ-3088,кв.2 по плана на вилна зона 'Траката' община Варна
12/ГИ/11.01.2010г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ ІІІ-470, УПИVІ-470, кв.43 по плана на ж.к.' Вл. Варненчик', гр. Варна
13/ГИ/14.01.2010г. Водопроводно отклонение за Хипермар- кет Кауфланд-Варна 2 УПИХХІІ-566,кв.27 по плана на 26 м.р., бул.'Хр. Смир- ненски', гр. Варна
14/ГИ/15.01.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост БКТП №2018 до кабелен шкаф ШК-7А Пред УПИХХІІІ-263, кв.31 /ид.№10135.2516.4760 /по плана на СО' Манастирски рид, Бялата чешма, Дърб -равата', община Варна
15/ГИ/18.01.2010г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ ІІ-1531,кв.139 по плана на 29 м.р.,ул.'Константин Арабаджиев' №8, кв. Аспарухово, гр. Варна
16/ГИ/20.01.2010г. В и К отклонение за жилищна сграда с магазини и гаражи УПИХХ-1382,1383,1384; кв.28, ул.'Ст. Стамболов' №11-15, по плана на 8 м.р., гр. Варна
17/ГИ/19.01.2010г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ1219,кв.16,по плана на С.О.'Св. Никола',гр.Варна
18/ГИ/19.01.2010г. Сградно водопроводно отклонение към сграда с ваканционни жилища УПИ ІІІ-13846а,кв.54 по пла- на на Вилна зона, гр.Варна
19/ГИ/19.01.2010г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИV-14,кв.624,по плана на 5м.р.,ул.'Полковник Свещаров'№17, гр.Варна
20/ГИ/20.01..2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от два съществуващи електро -разпределителни шкафа пред ТП№1727 до кабелен шкаф ШК-4А УПИVІІІ-7, кв.169 по плана на 11м.р., ул.'Антон Стра- шимиров' №34, гр.Варна
21/ГИ/20.01.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от трафопост №78 до кабелен шкаф ШК-6А и резервна връзка чрез разкъсване на съществуващ кабел между кабелния шкаф и новия шкаф Пред УПИV-17, кв.285А по плана на 9м.р.,ул.Г.Мамар чев'№8,район Одесос; връзка между шкафове на ул.'П.Стоянов'№1 и ул. 'Г. Мамарчев' №9, гр. Варна
22/ГИ/20.01.2010г. Външно кабелно захранване 0,4кV чрез разкъсване на резервен кабел от трафо- пост №96 за стоманено-бетонов стълб и удължаване то със съединителна муфа до нов кабелен шкаф ШК-4А Ул.'Макгахан'№19; удъл -жаването пред УПИІ-10, кв178-А по плана на 11м.р., ул. 'Хан Кардам' №28, район Одесос, гр.Варна
23/ГИ/20.01.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №188 чрез удължаване на кабел до кабелен шкаф ШК-4А и ре -зервна връзка между двата кабелни шкафа Пред УПИІІІ-3, ул'Радецки' №37 до УПИІІ-2,ул.'Радец - ки'№39,кв.352,по плана на 10м.р.,район Одесос,
24/ГИ/20.01.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №469 до кабелен шкаф ШК-4А УПИІХ-6,кв.507,по плана на 13м.р.,ул.'Оборище'№29' район Одесос, гр.Варна
25/ГИ/20.01.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от трафопост №169 до два броя кабелени шкафа ШК-4А и резервна връзка между тях Пред УПИVІІІ-24,28;кв.4А /ид.№10135.2555.310/ по плана на 23м.р., ул.'Мир', район Приморски,гр.Варна
26/ГИ/20.01.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от трафопост №15 до два броя кабелени шкафа ШК-7А и от тях до три броя кабелни шкафа и резервни връзки между тях УПИІХ-7,кв.358,по плана на 10м.р.,ул.'Георги Бенков -ски' №90' ,район Одесос ,гр.Варна
27/ГИ/20.01.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от трафопост №1089 до кабелен шкаф ШК-4А ПИ с ид.№10135.2559.197, вход 3 /УПИІІ-3035,3036, 3038А,3038В,3038Г;кв.8/ по плана на 17м.р.,район Приморски, гр. Варна
28/ГИ/25.01.2010г. Дъждовно канализационно отклонение за административна сграда с магазин, нощен клуб и трафопост УПИVІ-357,кв.6 по плана на ЗПЗ,ул.'Януш Хунияди' №6, гр. Варна
29/ГИ/25.01.2010г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ ІІІ-2, кв.312, по плана на 9м.р., ул 'Стара плани- на'№25, гр. Варна
30/ГИ/25.01.2010г. Водопроводно отклонение ПИ 1436-б по плана на ж.к. 'Изгрев' гр. Варна
31/ГИ/25.01.2010г. Водопроводно отклонение ПИ 1049 по плана на 'Горна Трака' гр. Варна
32/ГИ/25.01.2010г. В и К отклонение УПИХVІІІ-221,кв.121по пла- на на 7 м.р. Ул.'Райко Жинзифов' №21, гр.Варна
33/ГИ/25.01.2010г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ VІ-1341, кв.24, по пла -на на 23м.р., ул 'Народен юмрук'№12, гр. Варна
34/ГИ/25.01.2010г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИІ-131,кв.29,по плана на 'Св.св.Константин и Елена' гр.Варна
35/ГИ/25.01.2010г. Канализационно отклонение ПИ-784, по плана на м-ст 'Франга дере' №30
36/ГИ/25.01.2010г. Канализационно отклонение към сграда за курортен туризъм УПИ ІІІ-1152,кв.50, по плана на вилна зона'Траката',ул. '1./първа/' №131 гр. Варна С молба вх.№ЗАО-21589/14.06.2010г. на основание чл.154, ал.5 от ЗУТ се допуска промяна по време на строителство. 29.11.2010г. инж.Гърбузов, инж.Никова
37/ГИ/25.01.2010г. Канализационен тласкател ПИ1562,по плана на вилна зона'Св. Никола'гр.Варна С молба вх.№ЗАО-42457/07.02.2011г. на основание чл.62, ал.2 от АПК се допуска корекция в текста. 09.02.2011г. инж.Гърбузов
38/ГИ/25.01.2010г. Уличен водопровод ПИ №306 по плана на вил -на зона 'Свети Никола'
39/ГИ/25.01.2010г. Канализационен тласкател за битово-фекални води ПИ-923, по плана на С.О. 'Ваялар',ул.'11-та', Варна
40/ГИ/26.01.2010г. Канализационно отклонение за жилищна сграда УПИІХ-798,кв.37,по плана на к.к.'Св.св.Константин и Елена' гр.Варна
41/ГИ/26.01.2010г. В и К отклонение сградно ПИ-885/обединени 247 и 248/ през ПИ-760,236,238 и 240; кв.63, по плана на С.О. 'Ваялар', гр. Варна
42/ГИ/27.01.2010г. Водопроводно отклонение за жилищна сграда УПИVІ-954,кв.57а, по плана на 25м.р.,ул.'Божур ' №10, гр. Варна
43/ГИ/27.01.2010г. Уличен водопровод, захранващ имоти ПИ №493,499,504,514,516, 519,521,527,528,530,533, 538,539,541,546,547,548, 793,794,814,352,661,137, 138,303,139,284,394,395, 668,396 СО'КОЧМАР' и СО'СЪЛЗИЦА' С молба вх.№ЗАО-42092/16.04.2010г. на основание чл.62, ал.2 от АПК се допуска корекция в датата на разрешението. 20.04.2010г. инж.Гърбузов, инж.Никова
44/ГИ/28.01.2010г Водопроводно отклонение за офисна сграда УПИХІІІ-4,кв.337, по плана на 9м.р.,ул.'Поп Харитон' №5, гр. Варна
45/ГИ/29.01.2010г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИХVІІІ-155,156,170; кв.9 по плана на 16 м.р., гр.Варна
46/ГИ/01.02.2010г. Реконструкция на бул.'Хр.Смирненски' км.0+000 до км 0+740 бул.'Хр.Смирненски' в участък от ул.'Тролейна' до бул.'Цар Освободител'
47/ГИ/01.02.2010г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ І-211, кв.1089а, по плана на 26 м.р.,ул.'Чи- нар ' №2, гр. Варна
48/ГИ/01.02.2010г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ ХІІ-992, кв.2, по плана на кв. Виница гр. Варна
49 -отпада
50/ГИ/01.02.2010г. Външно кабелно захранване 0,4кV чрез разкъсване на резервен кабел от трафо- пост №1001 за съществуващ кабелен шкафШК-4А до кабелен шкаф ШК-4А и резервна връзка между тях УПИ V-14, кв.591,ул.'Гоце Делчев' от №7 до №9,по плана на 14 м.р.,гр. Варна
51/ГИ/09.02.2010г. Улична канализация-ІІ етап на обект 'Канализация ПИ 2964' УПИ Х-2876 по плана на ж.к. 'Изгрев', гр. Варна С молба вх.№ЗАО-35975/10.03.2010г. на основание чл.62, ал.2 от АПК се допуска корекция в текста. 12.04.2010г. инж.Драгнева
52/ГИ/10.02.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от трафопост №51 до кабелен шкаф ШК-4А УПИ ІІІ-5, кв.161по плана на 11 м.р.,ул.'Тодор Влайков' №5, гр. Варна
53/ГИ/15.02.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ електроразпредели- телен шкаф при КТП №1888 до разкло -нителна кутия РК-3 УПИVІ-3449, кв.19 по плана на СО'Ален мак', община Варна
54/ГИ/10.02.2010г. Водопроводно отклонение за жилищна сграда УПИ ІІ-782, кв.35, по плана на к.к. 'Чайка', гр. Варна
55/ГИ/15.02.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от трафопост №631 до разклонителна кутия РК-3 УПИХІІ-1039, кв.58,по плана на вилна зона 'Траката', ул.'28-ма' №21, община Варна
56/ГИ/15.02.2010г. Основен ремонт на индустриален ЖП-клон от км 0+565 до км 0+790 върху подвижен Аспарухов мост част от ПИ10135.5501.24 и ПИ 10135.5501.139 от КК на административен район Аспарухово,по плана на Южна промишлена зона
57/ГИ/18.02.2010г. Авариен ремонт за осигуряване на пешеходен достъп на подлез При спирка 'Траката' на път І-9 Варна- Зл. Пясъци
58/ГИ/18.02.2010г. Премо-предавателна станция на БТК АД от подвижна клетъчна мрежа и неподвижна радиослужба от вида 'точка към точка', разположена на покрива на сграда УПИVІІ-160,161; кв.25 /ид.№10135.513.160.1/ по плана на к.к.'Зл.пясъци', х-л 'Дана палас', община Варна
59/ГИ/19.02.2010г. Водопроводно отклонение за административна сграда УПИ ІІ-2, кв.49А, 8 м.р., ул.'Тича' №5 гр.Варна
60/ГИ/19.02.2010г. Кабелно електрозахранване 0,4кV /сградно отклонение/ от ШК-6А / след подмяна на кабелен шкаф ШК-4А/ до електромерно табло УПИ ХVІІ-2947, кв.61; ПИ с ид.№10135.2526.942 до ПИ с ид.№10135.2526.1527, по плана на кв.' Св. Никола' Варна
61/ГИ/19.02.2010г. Водопроводно отклонение за вилна сграда ПИ ид.№10135.2515.3300= ПИ 3300, кв.14 по плана СО'Ален мак'
62/ГИ/22.02.2010г. Канализационно отклонение и подмяна на водопроводно отклонение за жилищна сграда УПИХ-104, кв.6, по плана на 16 м.р., ул.'Фантазия' 69 гр.Варна
63/ГИ/22.02.2010г. Водопроводно отклонение за едноетажна жилищна сграда УПИ ІV-367, кв.9, по плана на с. Звездица
64/ГИ/22.02.2010г. Водопроводно отклонение за жилищна сграда УПИ ХХІІІ-659,660,662; кв.1 по плана на кв. Виница, ул.'Св. Параскева'№9А
65/ГИ/22.02.2010г. Улична битова канализация за жилищна сграда УПИ ІІ-355, кв.14, по плана на 24 м.р., ул.'Архитект Мирчев' гр. Варна
66/ГИ/22.02.2010г. Водопроводно и канализационно отклонение за сграда със смесено предназначение УПИ V №/10135.3517.447/, кв.13, 15.м.р., гр.Варна С молба вх.№ЗАО-28988/09.08.2010г. на основание чл.154, ал.5 от ЗУТ се допуска промяна по време на строителство. 10.09.2010г. инж.Гърбузов
67/ГИ/23.02.2010г. Уличен водопровод за жилищна сграда с гаражи УПИ VІ-940,кв.60, по плана на 25 м.р.,ул.'Ружа' №17
68/ГИ/25.02.2010г. Реконструкция бул.'Девня'-трети етап Кръгово кръстовище бул. 'Девня' с бул.Република'
69/ГИ/25.02.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от трафопост №1650 до кабелен шкаф ШК-4А ПИ с ид. №10135.2575.1554 /УПИ ХІV-617, кв.5/ по пла- на на кв.Виница, гр. Варна
70/ГИ/01.03.2010г. Рехабилитация /среден ремонт/ на улица ул.'Колю Фичето'
71/ГИ/02.03.2010г. Уличен водопровод и канализация за жилищна сграда с един вход-вход 6 и подземен гараж и за жилищна сграда с един вход-вход 7 УПИ ІІ-3035,3036,3038А, 3038В и 3038Г; кв. 8, по плана на 17 м.р., гр.Варна
72/ГИ/05.03.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №527 до кабелен шкаф ШК-4А Пред УПИ VІ-309,кв.35, ул. 'Черно море'№11,по плана на кв. Виница, гр. Варна
73/ГИ/05.03.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от трафопост №41 до кабелен шкаф ШК-4А ПИ с ид. №10135.1505.121 /УПИ VІ-19, кв.448/ по пла- на на 1 м.р., ул.'Цар Асен' №7, гр Варна
74/ГИ/05.03.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от трафопост №317 до кабелен шкаф ШК-4А ПИ с ид. №10135.1503.135 /УПИ VІ-7,кв.352/ по плана на 10 м.р.,ул.'Йосиф Стоя -нов' №11, гр Варна
75/ГИ/05.03.2010г. Външно кабелно захранване 0,4кVот трафопост КТП №449 /чрез разкъсване на кабели, захранващи ЖР стълб на ул.'Антон Страшимиров' и ул.'Ал. Богориди' и съществуващ ШК-4А на ул.'Хан Пресиян'№10/ до два броя кабелени шкафа ШК-4А и резервна връзка между тях УПИ І-7,8,15, кв.156А по плана на 11 м.р., ул.'Хан Пресиян' №13,15,15А, гр.Варна
76/ГИ/05.03.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от трафопост №244 до кабелен шкаф ШК-4А УПИ V-9, кв.536 по плана на 14 м.р., ул.'Константин Величков' №15, гр. Варна
77/ГИ/05.03.2010г. Реконструкция на въздушен електро -провод/ВЕП/ 20 кV,1.Чрез кабелиране изводи 'Спартак' и 'Вапцаров' 2.На проходна разпредилителна будка /ПРБ/ №847.3. На част от кабелна линия 20 кV между ПРБ №847 и трафопост №694 По бул.'Хр.Смирненски' в участък от ул.'Тролейна' до бул.'Сливница', по плана на16-ти и 26-ти м.р., гр.Варна
78/ГИ/09.03.2010г. Премо-предавателна станция от електронната съобщителна мрежа на 'Транс телеком'АД от неподвижна радиослужба от вида 'точка към много точки', разположена на покрива на сграда ПИ ид.№10135.4509.22 , кв.1, по плана обслужваща зона'БИЗНЕС ПАРК ВАР -НА', сграда 1,м-ст 'Радио -станцията, р-н Вл. Варнен -чик', гр. Варна
79/ГИ/09.03.2010г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ ХІХ-22=10135.1502.205, кв.487, по плана на 13 м.р., ул.'Македония'/ул.Янкул войвода', гр. Варна
80/ГИ/10.03.2010г. Улица обслужваща УПИ ІV-5,6, кв.1, по плана на СО'Ален мак', гр. Варна
81/ГИ/09.03.2010г. Трафопост тип БКТП 630кVА;20/0,4 кV и ел.захранването му с кабелни линии 20кV чрез разкъсване на съществува -ща кабелна линия, извод'Дъбравата' между трафопостове №№1594 и 812 УПИ ІV-5,6, кв.1, /ид.№10135.2515.3703 /, по плана на СО'Ален мак', община Варна С молба вх.№ЗАО-21249/10.06.2010г. на основание чл.154, ал.2 т.8 и ал.5 от ЗУТ се допуска промяна по време на строителство. 17.06.2010г. инж.Гороломова
82/ГИ/10.03.2010г. Кабелно електрозахранване 0,4кV /сградно отклонение/ от трафопост тип БКТП до главно електроразпредилител- но табло УПИ І-244, кв.22, по плана на СО'Кочмар', гр. Варна
83/ГИ/10.03.2010г. Изграждане на топлопровод от топлофикационна камера К.-ІІ-5 до к.ІІ-7/1, находящи се по плана на І м.р., ж.к. 'Младост', гр. Варна
84/ГИ/11.03.2010г. Премо-предавателна станция на БТК АД от подвижна клетъчна мрежа, разположена в имот ПИ ид.№10135.2506.155, м-ст 'Ташлъ тепе', РРС Кичево, Община Варна
85/ГИ/11.03.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от трафопост №51 до два броя кабелени шкафове ШК-4А и резервна връзка между тях УПИ ХVІ-2,3; кв.156А , по плана на 11 м.р., ул. 'Хан Пресиян' №1,3, гр. Варна
86/ГИ/11.03.2010г. Трафопост тип БКТП 1000кVА, 20/0,4кV с монтаж на трансформаторна машина 250кVА и ел.захранването му с кабелна линия 20кV от съществуващ ЖР стълб на ВЕП 20кV извод'Марек' УПИ ІІІ-13846а, /ид.№10135. 2564.997/; извод 'Марек' пред УПИ VІІІ-13841, по пла- на на вилна зона'Траката', община Варна
87/ГИ/12.03.2010г. Пробив на ул.'Драгоман' и ул.'Драган Цанков' и организация на движение на район ул.'Драгоман' ,ул.' Драган Цанков' района между 'Фр.Шопен',бул. 'Мария Луиза' ул.'Шипка'
88/ГИ/12.03.2010г. Уличен водопровод и улична битова и дъждовна канализация УПИ ХІІ-851, кв.16, по плана на СО'Пчелина' гр. Варна С молба вх.№ЗАО-20846/08.06.2010г. на основание чл.154, ал.5 от ЗУТ се допуска промяна по време на строителство. 10.06.2010г. инж.Гърбузов
89/ГИ/15.03.2010г. Трафопост тип БКТП 2?1000кVА, 10/0,4 кV/с монтаж на трансформаторна маши- на1000 и 400кVА /и ел.захранването му с кабелна линия СрН, чрез разкъсване на кабелен извод'Автогара' УПИ ХХІІ-556, кв.27/ ид.№ 10135.3516.158/;, по плана на 26 м.р, район Младост; извод'Автогара'между под- станция 'Запад'и ТП№1050
90/ГИ/15.03.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от трафопост тип БКТП до четери броя кабелени шкафа ШК-4А и изграждане на канална мрежа ПИ ид.№10135.2575.1463 /УПИ-ІV, кв.20В/;до УПИ І-1040, кв.20, по плана на кв. Виница, район Приморски
91/ГИ/15.03.2010г. Трафопост тип БКТП 1?1000кVА, 20/0,4кV и електрозахранването му с кабелна линия 20кV чрез разкъсва- не, муфиране и подмяната му с нов извод'Струма' ПИ ид.№10135.3511.616 /УПИ ІV-за търг./ по плана на промишл.зона 'Планова' По бул.'Трети март' между подстанция 'Север' и трафопост №957, гр. Варна
92/ГИ/15.03.2010г. Кабелно електрозахранване 0,4кV /сградно отклонение/ от електромернно табло тип ТЕПО при трафопост №944 до електроразпредилително табло в жилищна сграда ПИ с ид.№10135.2522.772 /ПИ 772/ , по плана на СО 'Акчалар', община Варна
93/ГИ/16.03.2010г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ ХХХ-639, кв Виница,ул. 'КонстантинПавлов' №25, гр. Варна
94/ГИ/22.03.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №1569 до кабелен шкаф ШК-4А и резервна връзка от ШК-5А УПИ ХІІ-3, ул.'Три уши' №7 УПИ ХІ-2,ул'Три уши'№9,11 кв.152, по плана на 11 м.р. гр. Варна
95/ГИ/22.03.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV на кабелен шкаф ШК-7А чрез муфи -ране и удължаване на резервен кабел от трафопост №890 до кабелен шкаф ШК-6А УПИ ХV-140, кв.21 по плана на кв. Виница, ул.'Петрич' №18 до №16, район Приморски , гр. Варна
96/ГИ/24.03.2010Г. Трафопост тип БКТП 2х1000кVА, 20/0,4 кV с монтаж на две трансформаторни машини 250кVА и ел.захранването му с кабелна линия 20кV от новомонтиран ЖР стълб на ВЕП извод'Крумово' УПИ- ХІХ-57, кв.1,по плана на промиш. зона 'Клисе баир', община Варна
97/ГИ/24.03.2010г. Водопроводно и канализационно откло -нение за жилищно-административна сграда и допълващо застрояване УПИ ХІІІ-9, кв.729, по плана на 3 м.р., ул.' Любен Кара- велов '№5, гр Варна
98/ГИ/25.03.2010г. Изместване на битова канализация и превключване на дъждоприемни шахти УПИ VІІІ,кв.2, по плана на 1 м.р., ж.к. 'Младост', Варна С молба вх.№ЗАО-37756/21.10.2010г. на основание чл.154, ал.5 от ЗУТ се допуска промяна по време на строителство. 12.11.2010г. инж.Гърбузов
99/ГИ/26.03.2010г. Превключване на водопровод и сградно водопроводно отклонение ПИ ХХVІІ-1302, по плана на м-ст 'Траката' гр. Варна
100/ГИ/29.03.2010г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ ІІ-5, кв.587, по плана на 14 м.р., ул.'Петър Берон' №5, гр. Варна
101/ГИ/29.03.2010г. Битов канализационен клон ПИ №№1846,1847,992,993, 994,995,1524, по плана на м-ст 'Св. Никола',гр. Варна
102/ГИ/30.03.2010г. Подмяна на сградно водопроводно отклонение Ул. '27-ми' №19, гр. Варна
103/ГИ/06.04.2010г. Уличен водопровод и улична канализа- ция УПИ ХХІІІ-466,УПИ ХХІV-465, кв.5,по Паркоустройствен и релулационен план, район 'Вл. Варненчик',гр. Варна
104/ГИ/31.03.2010г.
105/ГИ/31.03.2010г. Премо-предавателна станция от елек -тронната съобщителна мрежа на 'Транс- телеком' АД от неподвижна радиослуж -ба от вида 'точка към много точки', раз- положена на покрива на сграда ПИ с ид.10135.4505.80 по КК и КР на администрати -вен район 'Вл. Варненчик', ж.к. Вл. Варненчик бл.230, вх.4, гр. Варна
106/ГИ/31.03.2010г. Премо-предавателна станция от електронната съобщителна мрежа на 'Транс телеком'АД от неподвижна радиослужба от вида 'точка към много точки', разположена на покрива на сграда ПИ с ид.10135.1502.174 по КК и КР на администрати -вен район 'Одесос', ул.'Шар' №26, гр. Варна
107/ГИ/31.03.2010г. Премо-предавателна станция от елек -тронната съобщителна мрежа на 'Транс телеком'АД от неподвижна радиослуж -ба от вида 'точка към много точки', разположена на покрива на сграда ПИ с ид.10135.2562.182 по КК и КР на администрати -вен район 'Приморски', ж.к. 'Чайка' бл.63, гр. Варна
108/ГИ/31.03.2010г. Премо-предавателна станция от електронната съобщителна мрежа на 'Транс телеком'АД от неподвижна радиослужба от вида 'точка към много точки', разположена на покрива на сграда ПИ с ид.10135.3511.273 по КК и КР на администрати -вен район 'Младост', ж.к.'Възраждане' бл.55, вх.2, гр. Варна
109/ГИ/31.03.2010г. Премо-предавателна станция от подвиж- на клетъчна мрежа и неподвижна ра -диослужба от вида 'точка към точка', разположена на покрива на сграда ПИ с ид.10135.2562.182 по КК и КР на администрати -вен район 'Приморски', ж.к.'Чайка' бл.67, гр.Варна
110/ГИ/01.04.2010г. Водопроводно и канализационно откло- нение за търговски обект /Супермаркет/ 'ПЕНИ МАРКЕТ' ПИ 10135.4019.61, м-ст 'Те -расите'по КК на адм. район 'Вл. Варненчик',гр.Варна
111/ГИ/01.04.2010г. Премо-предавателна станция на БТК АД от подвижна клетъчна мрежа и неподвижна радиослужба от вида 'точка към точка', разположена на покрива на сграда ПИ с ид.10135.3515.768 по КК и КР на администрати -вен район 'Младост', ж.к.'Вл. Варненчик' бл.54, вх.Б, гр. Варна
112/ГИ/09.04.2010г. Улична канализация за търговски обект /Супермаркет/ 'ПЕНИ МАРКЕТ' ПИ 10135.4019.61, м-ст 'Те -расите'по КК на адм. район 'Вл. Варненчик',гр.Варна
113/ГИ/08.04.2010г. Водопроводно, битово и дъждовно канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ VІ-1548,1549; кв.35, по плана на 24 м.р. ,ул.'Сту -дентска' №14, гр. Варна С молба вх.№ЗАО-9362/17.06.2010г. на основание чл.62, ал.2 от АПК се допуска корекция в текста. 02.07.2010г. инж.Драгнева
114/ГИ/08.04.2010г. Водопроводно отклонение и канализационен тласкател ф63 за курортна сграда УПИ ХІ-42, кв. 66, по плана на к.к. 'Св.св. Константин и Елена', гр Варна
115/ГИ/09.04.2010г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ ІV-1,15; кв.293, по плана на 9 м.р., ул. 'Патр. Евтимий' №62, гр. Варна
116/ГИ/09.04.2010г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда със средно застрояване УПИ VІІІ-3, кв.556, по плана на 14 м.р., ул.'Константин Иречек' №18, гр. Варна
117/ГИ/12.04.2010г. Канализационно отклонение ПИ-1606А, по плана на ж.к.'Изгрев', ул Подвис' №96, гр. Варна С молба вх.№ЗАО-10089/21.06.2010г. на основание чл.62, ал.2 от АПК се допуска корекция в текста. 02.07.2010г.
118/ГИ/12.04.2010г. Премо-предавателна станция на БТК АД от подвижна клетъчна мрежа и неподвижна радиослужба от вида 'точка към точка', разположена на покрива на сграда ПИ с ид.10135.2515.1513 по КК и КР на гр. Варна /ПИ-1513, кв.78/, по плана на С.О. 'Ален мак', община Варна
119/ГИ/15.04.2010г. Премо-предавателна станция на БТК АД от подвижна клетъчна мрежа и не- подвижна радиослужба от вида 'точка към точка', разположена на покрива на сграда в парцел ПИ за общ. жил. строит. и трафопост, кв.567, 14 м.р., с адрес ул.'Струга' №25, гр. Варна
120/ГИ/16.04.2010г. Изместване на уличен водопровод УПИХХV-193иУПИХХV-2, кв. 34 по плана на ж.к.'Бриз' гр. Варна
121/ГИ/19.04.2010г. ВиК за жил. сграда УПИ IV-13, кв.591, 14м.р., ул.'Гоце Делчев'11
122/ГИ/19.04.2010г. ВКЕЗ Ид.№10135.2559.197, вх.5 (УПИ II-3035, 3036, 3038А, 3038В, 3038Г, кв.8) 17м.р.
123/ГИ/22.04.2010г. ВКЕЗ Ид.№10135.2569.40 (УПИ XV-104, кв.18) к.к.'Св.К и Е'
124/ГИ/23.04.2010г. Сградно водопроводно и канализацион- но отклонение за жилищна сграда УПИ ХІ-16, кв.194 по плана на 9 м.р., ул.'Ивайло' №42
125/ГИ/26.04.2010г. ВКЕЗ УПИ VI-7, кв.852, ул.'Стара планина'12А, УПИ II-2, кв.319, ул.'Цар Иван Срацимир'9, 9м.р.
126/ГИ/26.04.2010г. Водопроводно и канализационно отклонение за офис сграда УПИ ІІІ-5, кв.161по плана на 11 м.р.,ул.'Тодор Влайков' №5, гр. Варна
127/ГИ/30.04.2010г. Сградно КЕЗ Ид.№10135.2563.632 (УПИ XXXV-59, кв.50) ид.№10135.2563.633 (УПИ XXVI-2096(59Ч), кв.50) 21м.р.
128/ГИ/30.04.2010г. Водопроводно и канализационно отклонение за Хипермаркет 'Кауфланд' УПИІІІ-230001,230002, 230006,230008,230040, кв.2, по пла на на 'Зона за обществено обслужване, местност 'Боклук тарла, район Вл. Варненчик, гр. Варна
129/ГИ/30.04.2010г. Сградно КЕЗ Ид.№10135.2563.632 (УПИ XXXV-59, кв.50) ид.№10135.2563.745 (УПИ LV-323, кв.50) 21м.р.
131/ГИ/05.05.2010г. ВКЕЗ Ид.№10135.3515.655 (УПИ IX-557, кв.53) 16м.р., ул.'Хан Кубрат', ул.'Иваница Данчев'
132/ГИ/05.05.2010г. ВКЕЗ Ид.№10135.2555.144 (УПИ X-1035) 23м.р., ул.'Тодор Бояджиев'3
133/ГИ/05.05.2010г. ВКЕЗ Ид.№10135.2569.191 (УПИ XVI-148, кв.73) к.к.'Св.К и Е', м-ст Абатко
134/ГИ/05.05.2010г. ВКЕЗ Ид.№10135.3515.1746 (УПИ V-635, 636, кв.48) 16м.р., ул.'Фантазия'13
135/ГИ/05.05.2010г. ВКЕЗ Ид.№10135.2553.428 (УПИ IIIА-787, кв.45) 25м.р., ул.'Иглика'4
136/ГИ/05.05.2010г. ВКЕЗ Ид.№10135.2553.570 (УПИ VI-940, кв.60) 25м.р., ул.'Ружа'17
137/ГИ/05.05.2010г. ВКЕЗ Ид.№10135.4504.30 (УПИ VI-470, кв.43) ж.к.'Вл.Варненчик', 1м.р.
138/ГИ/05.05.2010г. ВКЕЗ ПИ 833, кв.126. СО'Акчелар'
139/ГИ/05.05.2010г. БКТП Ид.№10135.5501.142 (ПИ 148=23) ЮПЗ, р-н Аспарухово
140/ГИ/10.05.2010г. ВКЕЗ УПИ XXXVI-197,УПИ XXXVII-876, кв.18, СО'Пчелина'
141/ГИ/13.05.2010г. ВиК за жил. сграда УПИ VIII-108, кв.1, 26м.р., ул.'Паско Желев'2
142/ГИ/15.05.2010г. ВиК за жил. сграда УПИ VII-697, кв.47а, 16м.р., ул.'Фантазия'8
143/ГИ/15.05.2010г. ВиК за жил. сграда УПИ VIII-8, кв.358, 10м.р., ул.'Г.Бенковски'88
144/ГИ/20.05.2010г. БКТП УПИ I-244, кв.24, СО'Кочмар' С молба вх.№ЗАО-17594/11.11.2010г. на основание чл.62, ал.2 от АПК се допуска корекция в текста. 16.11.2010г. инж.Ангелова
145/ГИ/20.05.2010г. ВКЕЗ Ид.№10135.1508.167 (УПИ XIV-5, кв.724) 3м.р., ул.'П.Каравелов'26
146/ГИ/20.05.2010г. ВКЕЗ Ид.№10135.2559.197, вх.6 и 7 (УПИ II-3035, 3036, 3038А, 3038В, 3038Г, кв.8) 17м.р.
147/ГИ/20.05.2010г. ВКЕЗ Ид.№10135.2575.1120 (УПИ VI-851, кв.41) ул.'Л.Пасков'20, кв.Виница
148/ГИ/20.05.2010г. ВКЕЗ Ид.№10135.2575.1389 (УПИ XX-966, кв.58) кв.Виница С молба вх.№ЗАО-18087/30.09.2010г. на основание чл.62, ал.2 от АПК се допуска корекция в текста. 04.10.2010г. инж.Гороломова
149/ГИ/20.05.2010г. Сградно КЕЗ УПИ XI-852, УПИ XII-851, кв.16, СО'Пчелина' С молба вх.№ЗАО-17927/21.06.2010г. на основание чл.62, ал.2 от АПК се допуска корекция в текста. 24.06.2010г. инж.Никитасов
150/ГИ/21.05.2010г. Топлопровод От бл.2А и бл.2Б, ж.к.Трошево, 16м.р. до УПИ XIV-341, кв.57, ид.№10135.3514.552, ЗПЗ
151/ГИ/21.05.2010г. Реконструкция на КЛ бул.'Хр.Смирненски' в участък от ул.'Тролейна' до бул.'Цар Освободител', 26м.р.
152/ГИ/26.05.2010г. ППС 'Транс телеком'АД Ид.№10135.2555.113.2, ул.'Мир'26, бл.2, вх.Б
153/ГИ/26.05.2010г. ППС 'Транс телеком'АД Ид.№10135.3517.103.1, ул.'Свобода', бл.22, вх.2
154/ГИ/28.05.2010г. Реконструкция на ВиК УПИ II-175, 80, кв.28, к.к.'Зл. Пясъци'
155/ГИ/02.06.2010г. БКТП Ид.№10135.2517.714 (ПИ 714, кв.5) СО'Манастирски рид, бялата чешма и дъбравата'
156/ГИ/02.06.2010г. БКТП УПИ II-за жил.стр.имагазини, кв.13, 11м.р.
157/ГИ/08.06.2010г. ВКЕЗ УПИ V-5, кв.155, 11м.р., ул.'Веслец'40, 46, ул.'А.Страшимиров'4
158/ГИ/08.06.2010г. ВКЕЗ Ид.№10135.1501.282 и 10135.1501.284 (УПИ XXI-6, 7, кв.303) 9м.р., ул.'Кап.Райчо'40, 42
159/ГИ/08.06.2010г. ВКЕЗ Ид.№10135.2553.803 (УПИ XVII-277, кв.38) 25м.р., ул.'Бели лилии'22, 24, 28
160/ГИ/08.06.2010г. ВКЕЗ Ид.№10135.51.572 (УПИ VIII-8, 16, кв.209А) ул.'И.Рилски'4, ид.№10135.51.573 (УПИ VII-7, 17, 18, кв.209А) ул.'И.Рилски'2, 12м.р.
161/ГИ/07.06.2010г. Сградно КЕЗ Ид.№10135.513.560, к.к.'Зл.пясъци'
162/ГИ/08.06.2010г. Водопроводно откл. за жил.сграда ПИ 283, СО'Траката'
163/ГИ/08.06.2010г. ВиК за жил. сграда УПИ XIII-1139, кв.64, 25м.р., ул.'Прилеп'10А
164/ГИ/08.06.2010г. ВиК за жил. сграда УПИ IV-1111, кв.64, 28м.р., ул.'Балатон'4
165/ГИ/10.06.2010г. ВиК за жил. сграда УПИ V-12, кв.621, 5м.р., ул.'Битоля'8 С молба вх.№ЗАО-20040/20.07.2010г. на основание чл.62, ал.2 от АПК се допуска корекция в текста. 12.08.2010г. инж.Гърбузов
166/ГИ/10.06.2010г. Сградно канализационно отклонение УПИ XXXIII-3, кв.3, кв.Виница
167/ГИ/10.06.2010г. ВКЕЗ Ид.№10135.2723.549 (ПИ 1230, кв.96) СО'Ваялар'
168/ГИ/11.06.2010г. Реконструкция съобщителна мрежа бул.'Хр.Смирненски' от ул.'Тролейна' до бул.'Цар Освободител', 26м.р.
169/ГИ/10.06.2010г. ВиК за жил. сграда УПИ XXII-2257, 2257Б, кв.4, ж.к.'Бриз'
170/ГИ/11.06.2010г. ВКЕЗ Ид.№10135.2723.967 (ПИ 3595, кв.99) СО'Ваялар'
171/ГИ/11.06.2010г. Улична канализация УПИ XXII-2257, 2257Б, кв.4, ж.к.'Бриз'
172/ГИ/14.06.2010г. Водопроводно отклонение УПИ LVI-70, кв.50, 21м.р., ул.'130-та'10А, 10Б
173/ГИ/15.06.2010г. БКТП Ид.№10135.2526.1811 (УПИ XXVIII-1640, 1641=916, 925, кв.54) м-ст Св.Никола
174/ГИ/17.06.2010г. ВиК за офис сграда УПИ XV-8, кв.165, 11м.р., ул.'Хан Тервел'19
175/ГИ/18.06.2010г. ВиК за търговски обект Ид.№10135.5502.560 (УПИ IX-83 за общ.обслужване, кв.6) 27м.р.
176/ГИ/18.06.2010г. Дъждовно канализационно отклонение Ид.№10135.5502.560 (УПИ IX-83 за общ.обслужване, кв.6) 27м.р.
177/ГИ/18.06.2010г. Водопроводно отклонение ПИ 95, СО'Ваялар'
178/ГИ/22.06.2010г. ППС 'БТК'АД Ид.№10135.2559.112.1, ул.'Д-р А.Железкова', бл.27
179/ГИ/22.06.2010г. Водопроводно отклонение ПИ 1798, кв.41, СО'Манастирски рид'
180/ГИ/22.06.2010г. ВиК за жил. сграда Ид.№10135.2553.428 (УПИ IIIА-787, кв.45) 25м.р., ул.'Иглика'4
181/ГИ/22.06.2010г. ВиК за жил. сграда Ид.№10135.1501.839 (УПИ VIII-13, кв.313а) 9м.р., ул.'А.Неделчев'4
182/ГИ/22.06.2010г. ВКЕЗ Ид.№10135.2723.590 (ПИ 590, кв.120) СО'Ваялар' С молба вх.№ЗАО-20596/27.08.2010г. на основание чл.62, ал.2 от АПК се допуска корекция в текста. 30.08.2010г. инж.Ангелова
183/ГИ/23.06.2010г. БКТП Ид.№10135.2563.51 (УПИ I-51 за бензиностанция, кв.8) ж.к.'Бриз-юг'
184/ГИ/24.06.2010г. ВКЕЗ Ид.№10135.2571.465 (УПИ XXIII-621) к.к.'Чайка'
185/ГИ/25.06.2010г. ВКЕЗ Ид.№10135.2563.613 (УПИ XXXIV-270, кв.50) 21м.р.
186/ГИ/28.06.2010г. Водопроводно отклонение УПИ XXIV-689, 688а, 680, кв.6, кв.Виница
187/ГИ/29.06.2010г. Водопроводно отклонение ПИ 1692, ЗПЗ
188/ГИ/29.06.2010г. БКТП Ид.№10135.45.230 (УПИ XXIII-472, кв.5) паркова зона за общ.обслужване Вл.Варненчик С молба вх.№ЗАО-23133/02.09.2010г. на основание чл.154, ал.5 от ЗУТ се допуска промяна по време на строителство. 07.09.2010г. инж.Ангелова С молба вх.№ЗАО-23133/06.10.2010г. на основание чл.62, ал.2 от АПК се допуска корекция в текста. 13.10.2010г. инж.Ангелова
189/ГИ/30.06.2010г. БКТП ПИ 867, кад.район 505, СО'Под село'
190/ГИ/01.07.2010г. Водопроводно отклонение Ид.№10135.2564.1411 (УПИ XX-2616, 2617, кв.38) вилна зона Варна, ул.'22-ра'8Б
191/ГИ/02.07.2010г. Сградно канализационно отклонение Ид.№10135.2552.2784 (ПИ 3685) ж.к.'Изгрев'
192/ГИ/30.06.2010г. ВКЕЗ Ид.№10135.1501.515 (УПИ XII-30, кв.194-А) 9м.р., ул.'Хан Маламир'38
193/ГИ/01.07.2010г. Уличен водопровод Ид.№10135.3512.293 (УПИ I-207, 208, 209, 29 за спортен комплекс Младост, кв.10) ж.к.'Младост', 1 м.р.
194/ГИ/06.07.2010г. Обслужваща улица (ВиК, дъждовна, ул.осветление) От км 0+000 до км 0+154 с ид.№10135.4023.83 (УПИ IV-230038, кв.7) м-ст 'Боклук тарла'
195/ГИ/06.07.2010г. ВКЕЗ Ид.№10135.2556.353 (УПИ V-14, кв.624) 5 м.р., ул.'Полк.Свещаров'17
196/ГИ/12.07.2010г. ВКЕЗ Ид.№10135.2575.1410 (УПИ XIV-125, кв.22) кв.'Виница', ул.'Цар Борис'73
197/ГИ/12.07.2010г. ВКЕЗ Ид.№10135.2723.151 (ПИ 151, кв.175) СО'Ваялар'
198/ГИ/12.07.2010г. ВКЕЗ Ид.№10135.2515.3098 (ПИ 3098) СО'Ален мак'
199/ГИ/12.07.2010г. ВиК за жил. сграда УПИ VI-663, кв.42, ж.к.'Вл.Варненчик', 1м.р.
200/ГИ/13.07.2010г. ВиК за автоработилница Ид.№10135.3513.1796 (УПИ VIII-518, кв.2) 26м.р.
201/ГИ/14.07.2010г. ППС на 'Космо България Мобайл'ЕАД Ид.№10135.4039.42, Вл.Варненчик, м-ст Голям пясък
202/ГИ/14.07.2010г. Канализационно отклонение УПИ XV-5, 6, кв.448, 1м.р.
203/ГИ/14.07.2010г. ППС на 'Космо България Мобайл'ЕАД Ид.№10135.5068.54, Аспарухово, м-ст Патрабана
204/ГИ/14.07.2010г. ВиК отклонения Ид.№10135.2723.553 (ПИ 553=1233, кв.96), м-ст Ваялар
205/ГИ/15.07.2010г. Светофарна уредба бул.'Цар Освободител' пред АГ болница С молба вх.№ЗАО-25804/22.10.2010г. на основание чл.62, ал.2 от АПК се допуска корекция в текста. 22.10.2010г. инж.Николова
206/ГИ/15.07.2010г. Светофарна уредба бул.'Цар Освободител' до бл.54 кв.Възраждане IIIм.р. С молба вх.№ЗАО-25807/22.10.2010г. на основание чл.62, ал.2 от АПК се допуска корекция в текста. 22.10.2010г. инж.Николова
207/ГИ/15.07.2010г. Светофарна уредба бул.'Първи май', кв.Аспарухово С молба вх.№ЗАО-25803/22.10.2010г. на основание чл.62, ал.2 от АПК се допуска корекция в текста. 22.10.2010г. инж.Николова
208/ГИ/15.07.2010г. ВКЕЗ Ид.№10135.1509.11 (ПИ 5), бул.'Приморски 2
209/ГИ/16.07.2010г. ВКЕЗ Ид.№10135.5545.426 (ПИ 426), СО Зеленика
210/ГИ/16.07.2010г. БКТП Ид.№10135.4023.65 (УПИ III-230001, 230002, 230006, 230008, 230040, кв.2), м-ст Боклук тарла
211/ГИ/16.07.2010г. Рехабилитация на първа топлофикационна магистрала от ОЦ до камера К.I-8, ж.к.Вл.Варненчик II м.р.
212/ГИ/19.07.2010г. Сградно КЕЗ Ид.№10135.2515.3686 (УПИ IV-1147, 2102, кв.84), СО Ален мак
213/ГИ/19.07.2010г. БКТП Ид.№10135.2515.3686 (УПИ IV-1147, 2102, кв.84), СО Ален мак
214/ГИ/19.07.2010г. Уличен водопровод СО Боровец юг, част от кл.49, 50, 51
215/ГИ/21.07.2010г. ППС 'БТК'АД Ид.№10135.5069.6, Аспарухово, м-ст Патрабана
216/ГИ/21.07.2010г. Канализационно отклонение УПИ XXVI-1227, кв.35, ЗПЗ
217/ГИ/22.07.2010г. ВКЕЗ УПИ II-1141, 1142, кв.10, 8м.р., ул.Юджин Скайлер 1, 3
218/ГИ/22.07.2010г. Сградно КЕЗ Ид.№10135.2564.997 (УПИ III-13846а, кв.54), ВЗ Траката, ул.30-та
219/ГИ/22.07.2010г. ВКЕЗ Ид.№10135.1503.606 (УПИ XIII-12, 14, кв.370), 10м.р., ул.А.Георгиев 18 С молба вх.№ЗАО-26658/11.10.2010г. на основание чл.62, ал.2 от АПК се допуска корекция в текста. 12.10.2010г. инж.Ангелова
219/ГИ/29.07.2010г. Водопроводно отклонение УПИ III-2882, кв.170, ж.к.Изгрев
220/ГИ/29.07.2010г. ВиК отклонения УПИ 023002, кв.23, м-ст Козаджи, с.Тополи С молба вх.№ЗАО-38451/27.10.2010г. на основание чл.154, ал.5 от ЗУТ се допуска промяна по време на строителство. 09.11.2010г. инж.Никова
221/ГИ/29.07.2010г. Улични ВиК УПИ 023002, кв.23, м-ст Козаджи, с.Тополи С молба вх.№ЗАО-38444/27.10.2010г. на основание чл.154, ал.5 от ЗУТ се допуска промяна по време на строителство. 09.11.2010г. инж.Никова
222/ГИ/06.08.2010г. Светофарна уредба Военоморска болница
223/ГИ/06.08.2010г. Светофарна уредба бул.'Цар Освободител' с ул.'Поп Димитър'
224/ГИ/06.08.2010г. Светофарна уредба бул.'Вл.Варненчик' с ул.'Струга'
225/ГИ/02.08.2010г. Канализационно отклонение Ид.№10135.2564.997 (УПИ III-13846а, кв.54) м-ст Вилна зона, ул.30-та 19
226/ГИ/03.08.2010г. Водопроводно отклонение за имот 060227, кв.Виница, м-ст Чукур тарла
227/ГИ/05.08.2010г. Въздушна мрежа ПИ 1418, СО Ментеше
228/ГИ/05.08.2010г. ВКЕЗ Ид.№10135.2554.528 (УПИ II-1505, кв.32) 24м.р., ул.Студентска 56
229/ГИ/05.08.2010г. ВКЕЗ Ид.№10135.3515.1726 (УПИ II-4660, 4661, 4662, 4663, 4664, кв.1201) 16м.р., ул.Глаголица; Ид.№10135.3515.1727 (УПИ III-4659, 4660, 4664, кв.1201) 16м.р., ул.Йосиф Брадати
230/ГИ/05.08.2010г. ТП Ид.№10135.2554.545 (УПИ VI-1548, 1549, кв.35) 24м.р., ул.Студентска 14 С молба вх.№ЗАО-38987/01.11.2010г. на основание чл.154, ал.5 от ЗУТ се допуска промяна по време на строителство. 18.11.2010г. инж.Никитасов
231/ГИ/05.08.2010г. БКТП Ид.№10135.2522.847 (ПИ 847, кв.28) СО Акчелар С молба вх.№ЗАО-28242/02.09.2010г. на основание чл.154, ал.5 от ЗУТ се допуска промяна по време на строителство. 07.09.2010г. инж.Ангелова
232/ГИ/05.08.2010г. Сградно КЕЗ УПИ XV-260033, кв.7, ПЗ Метро
233/ГИ/05.08.2010г. Сградно КЕЗ Ид.№10135.2563.658 (УПИ XXII-2257, 2257б, кв.4) ж.к.Бриз №26
234/ГИ/06.08.2010г. Уличен водопровод и отклонения клон 25 (от о.т.80 до о.т.82) и клон 29 (от о.т.82 до о.т.763) СО Боровец юг и до имоти 2990, 461, 465, 468, 469, 472, 473, 474, 4119, 477, 3631, 4666, 4665, 4663, 4664, 482, 2547, 2548, 2549, 2551, 4573, 4575, 2555, 2556, 3619 На основание чл.62, ал.2 от АПК се допуска корекция в текста. 29.09.2010г. инж.Симеонов
235/ГИ/10.08.2010г. Площадкови ВиК и отклонения УПИ XI-252, кв.38, 16м.р. С молба вх.№ЗАО-28242/02.09.2010г. на основание чл.154, ал.2 от ЗУТ се допуска промяна по време на строителство. 13.05.2011г. инж.Власова
236/ГИ/11.08.2010г. Реконструкция на КЛ бул.Вл.Варненчик и ул.Й.Йовков, ЗПЗ 16м.р.
237/ГИ/11.08.2010г. Уличен водопровод за минерална вода От кални бани , Шишкова градинка, Билкова аптека
238/ГИ/11.08.2010г. Водопроводно и битово-канализационно отклонения УПИ XI-726, кв.53, 25м.р., ул.Люляк 33а
239/ГИ/11.08.2010г. Водопроводно и битово-канализационно отклонения УПИ X-725, кв.53, 25м.р., ул.Люляк 33
240/ГИ/17.08.2010г. Улични ВиК ул.Люляк 33, 33а, 25м.р.
241/ГИ/13.08.2010г. ВКЕЗ Ид.№10135.2039.8 (ПИ 039008) СО Траката-разширение, м-ст Таушан теше
242/ГИ/13.08.2010г. Водопроводно и битово-канализационно отклонения УПИ V-9, кв.536 по плана на 14 м.р., ул.'Константин Величков' №15, гр. Варна
243/ГИ/16.08.2010г. БКТП Ид.№10135.2568.132 (УПИ III-119, кв.36) к.к.Св.КиЕ
244/ГИ/16.08.2010г. ВКЕЗ Ид.№10135.3517.447 (УПИ V-смесено предназначение, кв.13) 15м.р., ул.Кап.Райчо Николов
245/ГИ/16.08.2010г. Газификация на СО'Михаил Колони' Ид.№10135.2556.309 (УПИ I-за общежитие, кв.996) 5м.р., бул.Цар Освободител 150
246/ГИ/19.08.2010г. ВКЕЗ Ид.№10135.2553.812 (УПИ VI-954, кв.57а) 25м.р., ул.Божур 10
247/ГИ/19.08.2010г. ВКЕЗ ул.Кукуш 6, УПИ XI-4, кв.579, 14м.р., ул.Гоце Делчев 34, 36
248/ГИ/19.08.2010г. Въздушни кабелни ел.линии и реконструкция УПИ III-за тп и общ.обсл., кв.57, с.Константиново
249/ГИ/24.08.2010г. ВиК отклонения УПИ II-629, кв.2, 24м.р., ул.Н.Козлев 6
250/ГИ/27.08.2010г. Уличен водопровод и отклонения клон 43, 45, 46, 47, 48, 1А, СО Боровец юг, ПИ 1732, 1733, 1734, 1739, 1738, 1737, 1606, 1754, 1761, 1740, 2203, 1741, 1780, 4422, 4423, 1748, 1747, 1774, 1776, 2111, 2113, 1746, 1745, 4265, 2115, 2112, 4310, 4309, 2110, 4272, 2129, 2128, 2225, 4330, 4332, 2126, 4234, 4358, 4357
251/ГИ/25.08.2010г. ЛОГИСТИЧЕН ПАРК ВАРНА, Водопроводно отклонение и дъждовна канализация УПИ XVII-13, кв. 50 и УПИ XL-13, кв. 35 по плана за ЗПЗ, ул. 'Перла' , гр. Варна
252 ЛИПСВА
253/ГИ/27.08.2010г. Табло трансформаторно тип МТТ 100 KVA, 20/0,4 KV Външно кабелно електрозахранване 0,4 KV жр стълб в линията на извод 'Галата' (отклонение ' Фичоза' ) Кабелен шкаф ШК-4А ПИ №10135.5549.1318 СО 'Прибой', Варна
254/ГИ/27.08.2010г. Кабелни електрозахранвания (сградни отклонения) 0,4 KV от трафопост тип БКТП 1000 KVA, 20/0,4 KV до електромерно табло тип ТЕПО и до два бр. електромерни табла тип ТЕПЗ УПИ II - за жил. Строителство и магазини, кв. 13, 11-ти микрорайон, гр.Варна
255/ГИ/27.08.2010г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда Имот 10135.1501.152 УПИ XIV-11, кв. 293, по плана на 9-ти м.р., ул. 'Трайко Китанчев' №5 гр. Варна
256/ГИ/27.08.2010г. Трафопост тип БКТП 2X1000 KVA, 20/0,4 KV (с монтаж на един трансформатор 630 KVA) УПИ XXXII-925, кв. 18, по плана на СО ' Пчелина' , Община Варна
257/ГИ/27.08.2010г. Водопроводно и канализационно отклонение УПИ III-13, кв. 314в, по плана на 9-ти м.р., ул. 'Антон Неделчев' №11, гр. Варна
258/ГИ/27.08.2010г. Сградни газови инсталации УПИ V-12 с идентификатор 10135.1501.1212 /по к.к./, кв. 343, по плана на 9 м.р., гр. Варна
259/ГИ/30.08.2010г. Водопроводно, битово-канализационно и дъждовно-канализационно отклонения за търговски обект тип 'ЛИДЛ' УПИ IX-98,99, масив 4019, м-ст 'Терасите', район 'Вл. Варненчик' , гр. Варна
260/ГИ/31.08.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 KV от трафопост №1094 (чрез муфиране на захранващ кабел за ШК-5А на ул. 'Бачо Киро' №18) до кабелен шкаф тип ШК-4А пред поземлен имот с ИД №10135.1506.104 УПИ VII-251, кв. 134 по плана на 7-ми микрорайон, ул. 'Околчица' №14, гр. Варна
261/ГИ/31.08.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 KV от трафопост №368 до кабелен шкаф ШК-4А пред поземлен имот ИД №10135.1503.160, УПИ XI-15, кв. 347, по плана на 10-ти микрорайон, ул.'Христо Попович' №33, гр. Варна
262/ГИ/01.09.2010г. Сградно водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ II - 1414, кв. 144, по плана на 29-ти м.р., гр. Варна, ул. 'Кирил и Методий' №73
263/ГИ/01.09.2010г. Изграждане и подмяна на улична канализация УПИ-I-244, кв. 22 по плана на СО 'Кочмар', гр. Варна С молба №ЗАО-25888/25.07.2011г. на основание чл. 154, ал.5 от ЗУТ се допуска изменение към настоящото разрешение за строеж №263/ГИ/01.09.2010г.
264/ГИ/01.09.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 KV от ШК-6А на ул. 'Трайко Китанчев' №23 до кабелен шкаф ШК-4А ИД №10135.1501.474, УПИ III-11, кв. 286
265/ГИ/01.09.2010г. Сградно водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ III - 1655, кв. 126, по плана на 29-ти м.р.,гр. Варна
266/ГИ/02.09.2010г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ I-10, кв. 178а по плана на 11-ти м.р., ул. 'Хан Кардам' №28, гр. Варна В разрешение за строеж №266/02.09.2010г., на основание чл.62, ал. 2 от АПК се допуска поправка вместо №266/02.09.2010г., да се чете №266/ГИ/02.09.2010г.
267/ГИ/02.09.2010г. Газификация на гр. Варна Разпределителен газопровод, захранващ попътни консуматори, с дължина на трасето 2893м, гр. Варна ж.к. 'Вл. Варненчик', местност 'Ментеше' и ПЗ 'Метро'
268/ГИ/02.09.2010г. Газификация на гр. Варна Разпределителен газопровод, захранващ попътни консуматори, с дължина на трасето 1537м, гр. Варна-III етап с.о. 'Кочмар'
269/ГИ/02.09.2010г. Газификация на гр. Варна Разпределителен газопровод, захранващ попътни консуматори, с дължина на трасето 978м, гр. Варна ЗПЗ-Варна, по ул. 'Перла'
270/ГИ/02.09.2010г. Газификация на гр. Варна Разпределителен газопровод, захранващ 'Товарни превози-Варна' АД, 'Хайат България Кемикъл' ООД, и други попътни консуматори, с дължина на трасето 1940м, гр. Варна ЗПЗ-Варна
271/ГИ/02.09.2010г. Газификация на гр. Варна Разпределителен газопровод, захранващ попътни консуматори, с дължина на трасето 1054м, гр. Варна бул. 'Вл. Варненчик', ул. 'Поп Харитон' и ул. 'Бяла черква', находящи се в район 'Младост' по плана на 15 м.р.
272/ГИ/02.09.2010г. Озеленяване и изграждане на подпорна стена в поземлен имот ИД №10135.513.530, кв. 31 по плана на к.к. 'Златни Пясъци', Община Варна
273/ГИ/09.09.2010г. Сградни газови инсталации, за газификация на котелно помещение в кух. Бокс УПИ 3 с идентификатор 10135.2570.29.4/по к.к./, по плана на к.к. 'Св. Св. Константин и Елена', Община Варна
274/ГИ/10.09.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 KV от трафопост №932 до два боря кабелни шкафа ШК-4А в поземлен имот ИД №10135.2552.2693 (УПИ XVIII - 3175А, кв. 15) по плана на ж.к. 'Изгрев', гр. Варна
275/ГИ/10.09.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 KV от трафопост №699 до кабелен шкаф ШК-4А пред поземлен имот ИД №10135.2575.1522 (УПИ XXX-639, кв. 1), ул. 'Константин Павлов' №25 по плана на кв. Виница, гр. Варна
276/ГИ/10.09.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 KV от трафопост №384 до кабелен шкаф тип ШК-4А УПИ XV-8, кв.165, 11м.р., ул.'Хан Тервел'19 гр. Варна
277/ГИ/10.09.2010г. Изместване на водопровод УПИ XIV-953, кв. 50, по плана на кв. Виница, гр.Варна
278/ГИ/10.09.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 KV от БКТП №1099 до кабелен шкаф ШК-4А ИД №10135.2555.108 (УПИ VI - 1341, кв. 24), по плана на 23-ти м.р., ул. 'Народен юмрук' №12, гр. Варна
279/ГИ/13.09.2010г. Реконструкция на улица ул. 'Кольо Фичето' в участъка от бул. 'Република' до ул. 'Атанас Москов', ЗПЗ, гр. Варна По искане с №ЗАО- 17219/17.05.2011г. се актуализират строителните книжа към издаденото РС №279/ГИ/13.09.2010г. по чл. 154, ал. 2 от ЗУТ. Изменението се допуска съгласно заповед №009/15.10.2009г.
280/ГИ/13.09.2010г. Реконструкция на булевард бул. 'Девня' в участъка от ул. 'Атанас Москов' до бул. 'Република', ЗПЗ, гр. Варна
281/ГИ/13.09.2010г. Реконструкция на булевард бул. 'Атанас Москов' в участъка от кръговото кръстовище на път 1-2 до ул. 'Кольо Фичето', ЗПЗ, гр. Варна
282/ГИ/14.09.2010г. Лента за дясно завиване бул. 'Вл. Варненчик', сграда в поземлен имот XIV-341, кв. 57 по плана за ЗПЗ, гр. Варна
283/ГИ/15.09.2010г. Водопроводно отклонение за вилна сграда ПИ 967, по плана на м-ст 'Под село', с. Звездица, гр. Варна
284/ГИ/15.09.2010г. Трафопост тип БКТП 1000 кVА, 20/0,4кV (с монтаж на трансформатор 630 kVA) ИД №10135.2723.623 (УПИ XI-1771, кв. 101) по плана на СО 'Ваялар', Община Варна
285/ГИ/15.09.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от трафопост №1094 до кабелен шкаф тип ШК-4А пред поземлен имот ИД №10135.1506.110 (УПИ XVIII-221, кв. 121) по плана на 7-ми м.р., ул. 'Райко Жинзифов' №21, гр. Варна
286/ГИ/15.09.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП №84 до КШ №10135.1506.265 (УПИ II-276, общ.обсл., кв. 123, ул. 'Кап. Петко Войвода' №49, гр. Варна
287/ГИ/15.09.2010г. Уличен водопровод Поземлени имоти №№554, 505, 517,3793, 577, 508, 680, 576, 552, 519, 529, 528, 516, 3227, 553, 561, 509, 510, 580, 557, 526, 578, 564, 506, 678, 527, 523, 551, 511, 574, 677, 514, 555, 515 и 562 Поради грешка в РС №278/ГИ/17.08.2010г., се допуска поправка, както следва:вместо №278/ГИ/17.08.2010г., да се чете №278/ГИ/17.09.2010г.
288/ГИ/17.09.2010г. Водопроводно и битово-канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ XI-4, кв. 579, ул. 'Гоце Делчев' №34, гр. Варна
289/ГИ/20.09.2010г. Водопроводно и канализационно отклонения на двуетажна жилищна сграда УПИ-I-244, кв. 22 по плана на СО 'Кочмар', гр. Варна
290/ГИ/20.09.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV до КШ УПИ III-9,9A, кв. 580, ул. 'Кукуш' №3, гр. Варна
291/ГИ/23.09.2010г. Светофарна уредба ул. 'Под игото' и ул. 'Георги Пеячевич', гр. Варна
292/ГИ/23.09.2010г. Кабелна линия 10 kV за електрозахранване на вграден ТП №10135.1508.91 (УПИ V-7, кв. 728
293/ГИ/24.09.2010г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда №10135.2557.247 (стар УПИ IV-6, кв. 697, ул. 'Ген. Цимерман' №19, гр. Варна
294/ГИ/24.09.2010г. Улична битова канализация УПИ-V, кв. 19 до включване на РШ съществуваща в м-ст 'Св. Никола', гр.Варна
295/ГИ/27.09.2010г. Водопроводно отклонение за вилна сграда ПИ-2800, кв. 29, гр. Варна
296/ГИ/27.09.2010г. Водопроводна мрежа на СО 'Боровец-юг' отклонение през поземлен имот №923, СО 'Боровец-юг'
297/ГИ/27.09.2010г. Уличен водопровод и водопроводни отклонения от уличния водопровод Част от клон 43 и част от клон 44 по плана на СО 'Боровец-юг' и до границите на поземлени имоти с №№3871, 1570, 1571, 2043, 2042, 1576, 1577, 4710, 4711, 1579, 1580, 4048, 1755, 1758, 1759, 1763, 2206, 2205, 2204, 1766, 1768, 1769, 1770, 1771 По искане с №ЗАО-32026/01.02.2011г., чл. 154, ал. 5, от ЗУТ се допуска изменение към настоящото РС №297/ГИ/27.09.2010г., като се заличава водопроводно отклонение ПИ 2206.
298/ГИ/27.09.2010г. Водопроводно и канализационно отклонения за жил. сграда с гаражи, магазини, подземен паркинг и открит басейн №10135.2526.1814 (стар УПИ V-732, 1392, 1392а, 1392б, кв.19
299/ГИ/30.09.2010г. Водопроводно, битово и дъждовно канализационно отклонение за жилищна сграда ПИ №10135.5502.523= УПИ XIII-1379a, кв. 17, ул 'Искър' №7, гр. Варна
300/ГИ/30.09.2010г. Приемо-предавателна станция на 'БТК' АД от подвижната клетъчна мрежа по стандарти GSM и UMTS,и неподвижната радиослужба от вида 'точка към точка' с NoVA4021 'Galata' Покрив на сграда №10135.5510.318.1 по КК и КР на район 'Аспарухово', ул. 'Адм. Грейг' No28, гр. Варна
301/ГИ/01.10.2010г. Реконструкция на кабелна линия 110 kV, извод 'Брилянт' Между подстанция 'Юг' на ул. 'Девня' №2 и подстанция 'Чайка' на ул. 'Ген. Скобелев' №67, гр. Варна
302/ГИ/01.10.2010г. Водопроводно и канализационно отклонения за сграда със смесено предназначение УПИ IV-142, кв. 190, ул. 'Мануш Войвода' №11, гр. Варна
303/ГИ/01.10.2010г. Водопроводна мрежа на СО 'Боровец-юг' и водопровпдни отклонения Част от клон 23, пред парцели 319, 321, 339, 340, 345, 346 и 347
304/ГИ/01.10.2010г. Водопроводно и канализационно отклонение на жилищна сграда ул. 'Никола Палаузов' №2 и ул. 'Панайот Медникаров' №14 в УПИ VII-1, 20, кв. 868 гр. Варна
305/ГИ/04.10.2010г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда ул. 'Скопие' №13 в УПИ IX-12, кв.572, гр. Варна
306/ГИ/04.10.2010г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда ул. 'Доспат' №19, №10135.1501.402 (стар УПИ XI-402), кв. 310, гр. Варна
307/ГИ/30.09.2010г. Кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП до електромерно табло пред поземлен имот №10135.1506.905 (УПИ V-18, кв. 86), ул. 'Габрово' №11, гр. Варна
308/ГИ/30.09.2010г. Кабелно електрозахранване 0,4kV от ТП до два броя електромерни табла №10135.2568.132 (УПИ III-119, кв. 36) по плана на к.к. 'Св. св. Константин и Елена', гр. Варна
309/ГИ/04.10.2010г. Улична канализация и водопроводно и канализационни отклонения за жилищна сграда ул. 'Тодор Радев Пенев' №7 в поземлен имот №10135.3513.202 (стар УПИ II-544, кв. 9), гр. Варна
310/ГИ/04.10.2010г. Външна канализация-тласкател УПИ XVI-1240, кв. 28, гр. Варна
311/ГИ/05.10.2010г. Водопроводно и канализационно отклонение на жилищна сграда УПИ XI-1580, кв. 138, кв. 'Аспарухово', ул. 'Моряшка' №7, гр. Варна
312/ГИ/05.10.2010г. Водопроводно и канализационно отклонение на жилищна сграда ул. 'Ж. Кюри' №96, УПИ XI-6, кв. 354, гр. Варна
313/ГИ/07.10.2010г. Кабелно електрозахранване 0,4 kV от съществуващ КШ пред поземлен имот до електромерно табло в жил. сграда №10135.1508.90 (УПИ XIII-6); №10135.1508.87 (УПИ VI-8, кв. 728), бул. 'Княз Борис I' №63, гр.Варна
314/ГИ/07.10.2010г. Водопроводна мрежа СО 'Боровец юг' - водопроводен клон 24 и отклонения пред парцели 312, 366А, 367, 314, 322, 323
315/ГИ/08.10.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV чрез удължаване на резервен кабел от ШК и резервна връзка от нея до кабелен шкаф ШК-4А ШК пред УПИ IX-1510-3 ШК-4А пред УПИ XIII-1510-К, кв. 2, м-ст 'Долна Трака', Варна
316/ГИ/08.10.2010г. Кабелни линии средно напрежение за захранване на ТП, вграден в обслужваща сграда в поземлен имот №10135.3513.443.1.80 (УПИ XII-83, кв. 14), ул. '8-ми септември' №36, гр. Варна
317/ГИ/08.10.2010г. Реконструкция на кабелна въздушна електропроводна мрежа 0,4 kV от стълб пред ПИ с №10135.2551.203 до стълб пред ПИ с №10135.2551.332, СО 'Франга дере и кокараджа', кв. 'Изгрев', гр. Варна
318/ГИ/11.10.2010г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ XXV за жилищно строителство №10135.2563.631, кв. 20, по плана на ж.к. 'Бриз', гр. Варна
319/ГИ/11.10.2010г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда ул. 'Братя Тедески' №9а, УПИ VIII-7, кв. 284, гр. Варна
320/ГИ/11.10.2010г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ III-34, 35, кв. 58-б, ул. 'Барутен погреб' №73А, 74, гр. Варна
321/ГИ/11.10.2010г. Уличен канализационен клон УПИ III-34, 35, кв. 58-б, ул. 'Барутен погреб' №73А, 74, гр. Варна
322/ГИ/11.10.2010г. Водопроводно и канализационно отклонения за Магазин и дърводелска работилница УПИ VI-820, кв. 62, ул. 'Александър Дякович' №15, гр. Варна
323/ГИ/11.10.2010г. Външно кабелно електрозахранване от ТП №1541 до КШ пред поземлен имот №10135.5506.265 (УПИ VI - 1562, кв. 137), ул. 'Нишава' №5, гр. Варна
324/ГИ/11.10.2010г. Въздушна кабелна електропроводна линия 0,4 kV, електрозахранена от МТП №683 по плана на СО 'Манастирски рид, бялата чешма и дъбравата', Община Варна
325/ГИ/11.10.2010г. Въздушни кабелни електропроводни линии 0,4 kV, електрозахранени от БКТП №2021 По плана на СО 'Ален Мак', Община Варна
326/ГИ/11.10.2010г. Въздушни кабелни електропроводни линии 0,4 kV, електрозахранени от БКТП №2002 По плана на СО 'Ален Мак' и к.к. 'Чайка', Община Варна
327/ГИ/11.10.2010г. Реконструкция на въздушна кабелна електропроводна линия 0,4 kV, електрозахранена от съществуващ КШ и кабелни линии 0,4 kV от нов КШ до четири броя РК ПИ 372; ПИ 341, по плана на СО 'Ален мак', Община Варна
328/ГИ/11.10.2010г. Въздушни кабелни електропроводни линии 0,4 kV, електрозахранени от БКТП №1888 По плана на СО 'Ален Мак', Община Варна
329/ГИ/11.10.2010г. Въздушни кабелни електропроводни линии 0,4 kV, електрозахранени от нов КШ, захранен от съществуващ КШ по плана на СО 'Манастирски рид, бялата чешма и дъбравата', Община Варна
330/ГИ/11.10.2010г Кабелно електрозахранване 0,4 kV от МТТ №2015 до електромерно табло тип ТЕМО в поземлен имот №10135.2520.432 (ПИ 432, кв. 164), по плана на СО 'Траката - разширение', Община Варна
331/ГИ/11.10.2010г Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП в поземлен имот до КШ пред поземлен имот №10135.2575.1393 (УПИ XXXI-648, кв. 1); №10135.2575.1469 (УПИ XXIII-660, 659, 662, кв. 1), по плана на кв. Виница, гр. Варна
332/ГИ/12.10.2010г. Отвеждащ колектор за битови отпадъчни води за премахване на заустванията в зоната на съществуващо и перспективно ползване на водите между буна 109 и яхтено пристанище; КПС 'Слънчев ден'; Тласкател от КПС 'Слънчев ден' к.к 'Св. Св. Константин и Елена' - гр. Варна Допуска се изменение към настоящото РС 332/ГИ/12.10.2010г., като наименоването на обекта да се чете: Реконструкция на съществуваща сграда в КПС 'Слънчев ден'; Тласкател и гравитачна канализация от КПС 'Слънчев ден' в к.к. 'Св.Св. Константин и Елена', имот ПИ 10135.2570.78 - гр. Варна
333/ГИ/13.10.2010г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда ул. 'Пенчо Славейков' №38 в УПИ XV-7, кв. 577, гр.Варна Поради грешка в РС №333/ГИ/17.11.2010г., се допуска поправка, както следва:вместо 'Съгласно одобрен проект на 14.09.2009. от Гл. арх. на Община Варна', да се чете:'Съгласно одобрен ИП на 14.09.2009г. от Гл. арх. на Община Варна и преодобрен на 24.09.2010г. от Директора на дирекция ИИБ в Община Варна, на основание заповед 009/15.10.2009г. на Гл. арх. на Община Варна'
334/ГИ/13.10.2010г. Водопроводно и канализационно отклонение за офис сграда УПИ VII-247 в кв. 699
335/ГИ/13.10.2010г. Водопроводно и канализационни (дъждовно и битово) отклонения Супермаркет ЛИДЛ' №10135.3511.568 (стар УПИ III - за обществено застрояване, кв. 7)
336/ГИ/13.10.2010г. Водопеоводно отклонение за вилна сграда ПИ №1830, кв. 42
337/ГИ/13.10.2010г. Пътна връзка към поземлен имот №10135.4024.81 /идентичен с УПИ VII 240012, кв. 5/, м.Боклук Тарла, р-н Вл. Варненчик, гр. Варна По искане с ЗАО-33029/18.10.2010г. се допуска промяна в наименованието на РС №337/ГИ/13.10.2010г.: Временна пътна връзка към поземлен имот
338/ГИ/13.10.2010г. Монтиране и електрозахранване на шкафове за кабелна телевизия 'Кейбълтел' ЕАД Район Приморски, ул. 'В.Друмев' 32, ул. 'Цани Гинчев' 18, ж.к. 'Чайка' бл. 19, бл. 33, бл. 43, бл. 44, бл. 68, ул. 'Драва Соболч' 8, ул. 'Евлоги Георгиев' 25, ул. 'Л. Каравелов' 27, бул. 'Цар Освободител' 21, гр. Варна
339/ГИ/14.10.2010г. ТП (с монтаж на трансформаторна машина 400 KVA) №10135.2551.529 (ПИ 981, кв. 1), ж.к. 'Изгрев'
340/ГИ/14.10.2010г. Водопроводно и канализационно отклонение ПИ 10135.4505.73, ж.к. 'Вл. Варненчик', гр. Варна
341/ГИ/14.10.2010г. Приемо-предавателна станция от електронната съобщителна мрежа на 'МАКС ТЕЛЕКОМ' ООД ПИ 10135.5510.318.1, Район 'Аспарухово', ул. 'Адмирал Грейг' 28, гр. Варна
342/ГИ/20.10.2010г. Реконструкция на тръбни линии и връзка с хидранта на ГСМ-Тополи с цел зареждане на автоцистерни УПИ 'Разливно стопанство на ГСМ', по плана на Промишлена зона-Тополи, гр. Варна
343/ГИ/20.10.2010г. Водопроводно и канализационни (дъждовно и битово) отклонения за търговски комплекс УПИ XI-480 - 'търговски комплекс', кв. 2, ОПЗ район 'Вл. Варненчик', гр. Варна
344/ГИ/20.10.2010г Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП №60 до КШ №10135.3516.41 (УПИ XIII-99, кв. 1), ул. 'Паско Желев' №12, гр. Варна
345/ГИ/20.10.2010г. Трафопост и електрозахранването му чрез разкъсване на кабелна линия УПИ III-за тп, кв. 151, р-н 'Аспарухово', гр. Варна
346/ГИ/20.10.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV до КШ №10135.51.571 (УПИ V-82, 86, кв. 199), ул. 'Майор Минчо Димитриев' №27 А, гр. Варна
347/ГИ/20.10.2010г. Приемо-предавателна станция на 'БТК' АД от подвижната клетъчна мрежа по стандарти GSM и UMTS,и неподвижната радиослужба от вида 'точка към точка' с NoVA4071_C 'Pchelina area' УПИ IX 239, кв. 14, ул. 'Прилеп', гр. Варна
348/ГИ/22.10.2010г. Сградно водопроводно и канализационно отклонения УПИ XXXVIII-869, 742, гр. Варана
349/ГИ/22.10.2010г. Водопроводно и битово-канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ XXI-414 кв. 43, ул. 'Ламбо Пасков' 10, гр. Варна
350/ГИ/22.10.2010г. Водопроводна мрежа на СО 'Боровец-юг' и водопроводни отклонения част от клон 67, клон 67А и клон 68;Пред парцели 658, 719, 671, 665, 723, 726, 669, 667, 660, 765, 682, 764, 684, 672, 731, 670, 722, 727, 683, и 729
351/ГИ/22.10.2010г. Водопроводно и битово-канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ II-1501.88=13, кв. 248 А, ул. 'Ивайло' №73, гр. Варна
352/ГИ/27.10.2010г. Газификация на гр.Варна; Разпределителен газопровод с с отклонения до консуматори по опис Вн-01-А28, гр. Варна
353/ГИ/27.10.2010г. Кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП до два броя електромерни табла в поземлени имоти №10135.2551.529 (ПИ 891, кв.1); №10135.2551.527 (ПИ 890, кв. 1) и №10135.2551.526 (ПИ 889, кв. 1)
354/ГИ/27.10.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от нов КШ №10135.3515.249 (УПИ XXXI-125), ул. 'Усмивка' №18, до ел. табло в ПЗ №10135.3515.1712 (УПИ XLI-121,122), кв. 6, гр. Варна
355/ГИ/27.10.2010г. Водопроводно отклонение за вилна сграда УПИ XXVI-620, кв. 37, гр. Варна
356/ГИ/28.10.2010г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ XII-10135.3513.328 = 274, кв. 1087, ул. 'Чинар' №33, гр. Варна
357/ГИ/29.10.2010г. Въздушни кабелни електропроводни линии 0,4 kV, електрозахранени от ТП ТП №1859 по плана на кв. 'Св. Никола', ж.к. 'Бриз', гр. Варна
358/ГИ/29.10.2010г. Въздушни кабелни електропроводни линии 0,4 kV, електрозахранени от КТП КТП №1819, по плана на СО 'Сотира', Община Варна
359/ГИ/29.10.2010г. Въздушни кабелни електропроводни линии 0,4 kV, електрозахранени от МТП МТП №944, по плана на СО 'Акчелар', Община Варна
360/ГИ/29.10.2010г. Въздушни кабелни електропроводни линии 0,4 kV, електрозахранени от ТП ТП №1938, по плана на кв. 'Св. Никола', ж.к. 'Бриз', гр. Варна
361/ГИ/29.10.2010г. Въздушни кабелни електропроводни линии 0,4 kV, електрозахранени от ТП ТП №1830 по плана на кв. 'Св. Никола', ж.к. 'Бриз', гр. Варна; I клон-пред ПИ 275 до стълб пред ПИ 229 и до стълб пред ПИ 417; II клон-пред ПИ 275 до стълб пред ПИ 292 и до стълб пред ПИ 276 По искане с ЗАО-38248/12.05.2011г., поради допусната грешка в настоящото РС, се допуска да се направи промяна в наименованието на строежа (I клон): I клон - ВКЕЛ от кабелен шкаф ШК-6А пред ПИ 427(захранен от ТП №1830) до стълб пред ПИ 229 и до стълб пред ПИ 417
362/ГИ/01.11.2010г. Въздушни кабелни електропроводни линии 0,4 kV, електрозахранени от нов КШ Пред ПИ 2614, захранен с кабелна линия до ТП №239, по плана на ж.к. 'Изгрев', гр. Варна
363/ГИ/01.11.2010г. Въздушни кабелни електропроводни линии 0,4 kV, електрозахранени от съществуваща ВКЕЛ, захранена от съществуващ КШ Пред Пи 2448, по плана на ж.к. 'Изгрев', гр. Варна
364/ГИ/01.11.2010г. Въздушни кабелни електропроводни линии 0,4 kV, електрозахранени от нов КШ Пред ПИ 1184, захранен с кабелна линия 0,4 kV от БКТП №1982, ж.к. 'Изгрев', гр. Варна
365/ГИ/01.11.2010г. Въздушни кабелни електропроводни линии 0,4 kV, електрозахранени от ТП ТП №932 по плана на ж.к. 'Изгрев', гр. Варна: I и II клон -ВКЕЛ от ТП №932; III клон-ВКЕЛ от ШК-4А пред ПИ 1147; IV клон-ВКЕЛ от ШК-4А пред ПИ 1147; V клон-ВКЕЛ от РК-3А пред ПИ 2361 По искане с ЗАО-23961/08.07.2011г. се допуска изменение в наименованието на строежа: '...(пет клона с 104 броя стълбове)...'
366/ГИ/01.11.2010г Въздушни кабелни електропроводни линии 0,4 kV, електрозахранени от съществуваща ВКЕЛ 0,4 kV, захранена от КПТ КПТ №1803, по плана на ж.к. 'Изгрев', гр. Варна
367/ГИ/01.11.2010г. Водопроводно и канализационно отклонения за 'Офис сграда и ограда с височина до 2.20 м. УПИ XIV-5, кв. 373, ул. 'Христо Попович' №26
368/ГИ/04.11.2010г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда вход А, ул. 'Ивайло' №33, 35, 37 ПИ №10135.1501.1173 (стар УПИ XI-13, 14, 15, кв. 302а), гр. Варна
369/ГИ/04.11.2010г. Главен водопроводен клон V и второстепенни водопроводни клонове кл. 108, кл. 108а, част от кл. 103, кл. 103а, кл. 103б, кл. 103в, част от кл. 105, кл. 29, кл. 29а, кл. 29б и кл. 30 На основание чл.62, ал.2 от АПК се допуска корекция в текста (виж РС). инж.Гърбузов
370/ГИ/04.11.2010г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда ул. 'Георги Мамарчев' №8 ПИ №10135.1501.106 (стар УПИ V - 17, кв. 285а), гр. Варна
371/ГИ/04.11.2010г. Светофарни уредби на кръстовища Път III-902 'Оброчище-Варна' при км.23+400 и км.23+560. I етап:Път III-902 'Оброчище-Варна' при км.23+400 и път към кв. 'Виница'
372/ГИ/08.11.2010г. Уличен тласкател за отпадни води от група помпени станции ПИ 2436, 2437, 1081 и УПИ XX 1079, XXXXVIII 1077, XVIII 3446, IX 1062, XVIII 1082, XVI 1058, XXII 1057, XXVI 1082, IV 1066, XVII 3445, V 1066, XI 1060, III 945, XXXXVIII 1077, I 1088
373/ГИ/11.11.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП до КШ №10135.2563.69 (УПИ XIII-85, кв. 22)
374/ГИ/11.11.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП до КШ ТП №317; №10135.1503.132 (УПИ XI-5, кв.352), ул. 'Йосиф Стоянов' №15 и резервна връзка от КШ пред ПИ №10135.1503.135 (УПИ VI-7, кв. 352), ул. 'Йосиф Стоянов' №11
375/ГИ/11.11.2010г. Реконструкция на ВКЕЛ 0,4 kV, електрозахранени с кабелна линия 0,4 kV ТП ТП №123, кв. 'Максуда'; 1 клон - по ул. 'Наум', ул. 'Мануш войвода' и ул. 'Дончо Ватаха'; 2 клон - по ул. 'Проф. Кирил Попов' и ул. 'Дончо Ватаха'
376/ГИ/11.11.2010г. ВКЕЛ от ТП ТП №186, КШ пред ПЗ №10135.2553.514 (УПИ XXIII-707, кв. 43), ул. 'Еделвайс' №12, гр. Варна
377/ГИ/11.11.2010г. ТП тип БКТП 4X1000 KVA, 20/10/0,4 kV №10135.2558.149 (УПИ III-1 за общинско обслужване, кв. 660) и електорозахранването му от подстанция 'Чайка' и чрез разкъсване на кабелна линия 10 kV, извод 'Войнишка', между ТП №№151, 152
378/ГИ/11.11.2010г. Кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП тип БКТП до осем броя електромерни табла тип ТЕПЗ в сграда за обществено обслужване №10135.2558.149 (УПИ III-1 за общинско обслужване, кв. 660), бул. 'Осми приморски полк' №115, гр. Варна
379/ГИ/12.11.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП №5 до КШ №10135.1504.2 (пред вътрешната югоизточна фасада на сграда с №10135.1504.2.13, бул. 'Вл. Варненчик' №48
380/ГИ/11.11.2010г. ТП тип БКТП 1000 KVA, 20/0,4 kV №10135.4019.101 (УПИ 98, 99 за търговски обект), Район 'Вл. Варненчик' (м-ст 'Терасите')
381/ГИ/12.11.2010г. Водопроводна мрежа с.о. 'Боровец-юг', част клон 21, клон 30 и клон 30а, гр. Варна
382/ГИ/12.11.2010г. Сградни водопроводно и канализационни отклонения Пристройка на 'ЗАЛА АУЛА', към съществуващата сграда на Икономически университет, УПИ I, кв.27, бул. 'Княз Борис I' №77
383/ГИ/16.11.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП КТП №84 до КШ №10135.2568.63 (УПИ I-131 за жилищна сграда, кв. 29)
384/ГИ/16.11.2010г. Реконструкция на кабелна линия СрН Извод 'Брегалница' от подстанция 'Чайка' в участъка между ул.'Топра хисар' и ТП №30
385/ГИ/16.11.2010г. Водопроводно и канализационно отклонение за вилна сграда №10135.2723.830 (стар ПИ - 830)
386/ГИ/19.11.2010г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда ул. 'Кавала' №3 в ПИ №10135.1506.143.1 (стар УПИ VIII-6, кв. 117, по плана на 7-ми м.р.)
387/ГИ/19.11.2010г. Водопроводно и канализационно отклонение за вилна сграда ПИ 3595, кв. 99, по КП 'Траката', гр. Варна
388/ГИ/19.11.2010г. Водопроводно отклонение и сградно канализационно отклонение (напорна канализация) за жилищна сграда УПИ XIII-85, кв. 22, по плана на ж.к. 'Бриз', гр. Варна
389/ГИ/19.11.2010г. Водопроводно отклонение за ваканционни жилища УПИ XXXII-2409, кв. 53 по плана за 'Вилна зона', гр. Варна
390/ГИ/19.11.2010г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ XXX-258, кв. 20, по плана на кв. 'Виница', гр. Варна
391/ГИ/23.11.2010г. Кабелна линия 0,4 kV от електромерно табло тип ТЕПО до разпределителна касета УПИ XII-26, 72 за асфалтова база, по плана на ПЗ 'Клисе баир', с. Тополи, Община Варна
392/ГИ/22.11.2010г. ВКЕЛ 0,4 kV, електорзахранени от КТП №1802 По плана на СО 'Сотира' I клон-ВКЕЛ електрозахранени от нов ШК-4А пред ПИ 974; II и III клон-ВКЕЛ електрозахранени от нов ШК-4А пред КТП №1802 IV клон-ВКЕЛ електрозахранени от съществуващ ШК-6А пред ПИ 874 По искане с ЗАО-26832/01.08.2010г. се допуска промяна на част от трасето на въздушната линия и броя на стълбовете (виж РС) инж.Гороломова
393/ГИ/22.11.2010г. ВКЕЛ 0,4 kV По плана на кв. 'Св. Никола', ж.к. 'Бриз', гр. Варна I клон, II клон, III клон-ВКЕЛ електрозахранени от ТП №1686 IV клон-ВКЕЛ, електрозахранени от БКТП №2012 По искане с ЗАО-25417/20.07.2010г. се допуска промяна на част от трасето на въздушната линия и броя на стълбовете и начина на захранване на втори и трети клонове (виж РС) инж.Гороломова
394/ГИ/24.11.2010г. Реконструкция на въздушни кабелни електропроводни линии (ВКЕЛ) 0,4kV От МПТ №4 по плана на СО 'Добрева чешма'
395/ГИ/24.11.2010г. Реконструкция на въздушни кабелни електропроводни линии (ВКЕЛ) 0,4kV От МПТ №5 по плана на СО 'Добрева чешма'
396/ГИ/25.11.2010г. Пътна връзка От о.т. 1087 до о.т. 1099, към ПИ №10135.4019.101 УПИ 98,99 за търговски обект, м. Терасите, р-н 'Вл. Варненчик'
397/ГИ/26.11.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от нов КШ при БКТП №1988 до разпределителна касета РК-3 Пред ПИ №10135.2566.90 (УПИ III-1514-Б, кв. 1,бул. 'Княз Борис I' №99
398/ГИ/26.11.2010г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда ул. 'Хан Маламир' №24 в ПИ №10135.1501.537 (стар УПИ XI-23, кв. 310а)
399/ГИ/29.11.2010г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда ул. 'Янтра' №2 в ПИ №10135.5504.531 (стар УПИ XXII-1247, кв. 56)
400/ГИ/30.11.2010г. Външни ВиК връзки за обществено обслужваща сграда УПИ VIII-5, кв. 718 по плана на 3 м.р., гр. Варна
401/ГИ/30.11.2010г. Уличен водопровод част от клон 39, 39А, 40, 40А по плана на СО 'Боровец-юг', Община Варна
402/ГИ/30.11.2010г. Външно кабелно електрозахранване чрез удължаване на резервен кабел от ТП №1509 до КШ На ул. 'Средец' №41 до КШ пред ПИ №10135.5502.475 (УПИ IV-1177, кв. 20), ул. 'Средец' №37
403/ГИ/30.11.2010г. Водопроводно и канализационно отклонения за Многофункционална сграда УПИ XII-14, кв. 11-Б, ул. 'Генерал Столетов' №3
404/ГИ/30.11.2010г. Водопроводно и канализационно отклонения за ваканционни жилища ПИ 842, кв. 70 по ПНИ на СО 'Ваялар', гр. Варна
405/ГИ/30.11.2010г. Водопроводно и канализационно отклонение за еднофамилна жилищна сграда ПИ 789, кв. 96 (№10135.2723.789) по ПНИ на СО 'Ваялар'
406/ГИ/30.11.2010г. Реконструкция на съществуваща приемо-предавателна станция на 'МОБИЛТЕЛ' ЕАД от мобилна наземна мрежа по стандарти GSM, UMTS и неподвижна радиослужба от вида 'точка към точка' с NoVAR0105 №10135.2560.273.5, ул. 'Цани Гинчев' 6
407/ГИ/01.12.2010г. Аварийно укрепване на откос Кръстовището на ул. 'Младежка' и бул. 'Република'
408/ГИ/01.12.2010г. Аварийно укрепване на участък от път VAR 1090 на пътя Варна-кв. 'Виница'
409/ГИ/01.12.2010г. Аварийно възстановяване и укрепване на обслужваща улица В местност 'Св. Никола'
410/ГИ/01.12.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП №707 до КШ ПИ №10135.5506.836 (УПИ II-1414, кв. 144) ул. 'Кирил и Методий' №73, кв. ,Аспарухово'
411/ГИ/02.12.2010г. Водопроводно и канализационно отклонение за вилна сграда УПИ XVI-1511г, 13846, кв.2 №10135.2566.126
412/ГИ/02.12.2010г. Кабелно електрозахранване 0,4 kV от КШ ПИ №10135.2553.534 (УПИ II-1179, кв. 61), ул. 'Прилеп' №26 до ел. табло в ПИ №10135.2553.744 (УПИ VI-1177, 1178, кв.61), ул. 'Божур' №17, 17А
413/ГИ/03.12.2010г. Външно кабелно електрозахранване и тръбна канална мрежа от ТП №477 до КШ ПИ №10135.3515.1790 (УПИ XIV-616, 617, 630 кв. 51), ул. 'Ивац Войвода' №1
414/ГИ/03.12.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП №915 до КШ №10135.3511.568 (УПИ III за обществено застрояване', кв. 7), ж.к. 'Възраждане'
415/ГИ/03.12.2010г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда №10135.2553.766 (УПИ XXIII-378, 381, кв. 1082), ул. 'Бяла Мура' №2
416/ГИ/03.12.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV до КШ ПИ №10135.2553.557 (УПИ XIII-1139, кв. 64), ул. 'Прилеп' №10-А
417/ГИ/03.12.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП №91 до КШ ПИ №10135.3516.46 (УПИ XIII-108, кв. 1), ул. 'Паско Желев' №2
418/ГИ/03.12.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП №448 до КШ ПИ №10135.1503.381 (УПИ XIV-5, кв. 373), ул. 'Христо Попович' №26 и резервна връзка от съществуващ КШ на ул. 'Христо Попович' №24
419/ГИ/03.12.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП №299 до КШ ПИ №10135.2557.247 (УПИ IV-6, кв. 697), ул. 'Генерал Цимерман' № 19
420/ГИ/03.12.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП №347 до КШ ПИ №10135.3513.1786 (УПИ I-211, кв. 1089-А), ул. 'Чинар' №2
421/ГИ/03.12.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП №400 до КШ ПИ №10135.3517.448 (УПИ VI за магазини и жил. засторояване, кв. 13), ул. 'Бяла черква' №16
422/ГИ/06.12.2010г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда с магазини УПИ IV-9, кв. 80, ул. 'Преслав' №49
423/ГИ/06.12.2010г. Канализационно отклонение ПИ 3138в по плана на ж.к. 'Изгрев'
424/ГИ/06.12.2010г. Северна и южна пътни връзки - подходи към ПИ Севрна-от локално платно на бул. 'Вл. Варненчик' Южна-кръстовище с бул. 'Република' ПИ №10135.3514.104 (УПИ III-979, кв. 22), р-н Младост
425/ГИ/06.12.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV до КШ ПИ №10135.1501.384 (УПИ XI-16, кв. 194), ул. 'Ивайло' №42 По искане с ЗАО-11147/28.03.2011г. се допуска промяна на трасето на кабелната линия инж.Ангелова
426/ГИ/06.12.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП №688 до КШ ПИ №10135.2575.323 (УПИ III-56A, кв. 26), кв. 'Виница' По искане с ЗАО-42862/02.02.2011г. се допуска да се направи промяна в наименованието на стрежа (виж РС) инж.Ангелова
427/ГИ/06.12.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП №890 до КШ №10135.2575.1418 (УПИ XVIII-119, кв. 22), ул. 'Цар Борис' III
428/ГИ/06.12.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП №1901 до КШ №10135.2564.135 (УПИ XVI-1556, кв. 7), ул. '3-та' по плана на 'Вилна зона'
429/ГИ/07.12.2010г. Напорна канализация и пречиствателна станция за отпадъчни води от УПИ 3532, кв. 46 по плана на СО 'Ален мак'
430/ГИ/09.12.2010г. Въздушни кабелни електропроводни линии 0,4 kV, електрозахранени от нов КШ пред МТП №688 по плана на СО 'Сотира' По искане с ЗАО-43909/06.01.2011г. поради допусната грешка, наименованието на строежа да се чете като: 'пред МТП №668.' инж.Никитасов
431/ГИ/09.12.2010г. Въздушни кабелни електропроводни линии 0,4 kV, електрозахранени от нов КШ пред МТП №887 по плана на вилна зона 'Траката'
432/ГИ/09.12.2010г. Въздушни кабелни електропроводни линии 0,4 kV, електрозахранени от нов КШ пред МТП №1669 по плана на вилна зона 'Траката'
433/ГИ/09.12.2010г. Въздушни кабелни електропроводни линии 0,4 kV, електрозахранени от нов КШ Пред ТП №1561 по плана на вилна зона 'Траката'
434/ГИ/09.12.2010г. Въздушни кабелни електропроводни линии 0,4 kV, електрозахранени от нов КШ пред МТП №624 по плана на вилна зона 'Траката' По искане с ЗАО-27651/08.08.2011г. поради промяна на част от трасето на въздушната линия и броя на стълбовете се допуска изменение: '...(три клона с 26 броя стълбове)...' инж.Гороломова
435/ГИ/09.12.2010г. Въздушни кабелни електропроводни линии 0,4 kV, електрозахранени от нов КШ пред МТП №1000, ж.к. 'Бриз'
436/ГИ/09.12.2010г. Въздушни кабелни електропроводни линии 0,4 kV, електрозахранени от нов КШ Пред ТП №1617, ж.к. 'Бриз' По искане с ЗАО-23889/07.07.2011г. поради промяна на част от трасето на въздушната линия и броя на стълбовете се допуска изменение: '...(два клона с 19 броя стълбове)...' инж.Гороломова
437/ГИ/09.12.2010г. Въздушни кабелни електропроводни линии 0,4 kV, електрозахранени от нов КШ и ВКЕЛ 0,4 kV, електрозахранена от нов КШ МТП №626; ТП №1925, по плана на кв. 'Св. Никола' и СО 'Акчелар'
438/ГИ/09.12.2010г. Въздушни кабелни електропроводни линии 0,4 kV, електрозахранени от нов КШ МТП №1654, по плана на СО 'Акчелар' По искане с ЗАО-27650/08.08.2011г. поради промяна на част от трасето на въздушната линия и броя на стълбовете се допуска изменение: '...(три клона с 10 броя стълбове)...' инж.Гороломова
439/ГИ/09.12.2010г. Въздушни кабелни електропроводни линии 0,4 kV, електрозахранени от нов КШ Пред ТП №536, по плана на СО 'Акчелар'
440/ГИ/09.12.2010г. Реконструкция на детска площадка В междублоковото пространство между ул. 'Люлебургас', ул. 'Лозенград' и ул. 'Ген. Стефан Тошев'
441/ГИ/16.12.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП №1005 до КШ ПИ №10135.3515.468 (УПИ XVIII - 154, 155, 170, кв. 9), ул. 'Нежност' №20, 22, 24
442/ГИ/22.12.2010г. Транспортно-комуникационно обслужване /стоманобетонов плочест водосток/ От ул. 'Моряшка' за УПИ II-1414, кв.144, р-н Аспарухово
443/ГИ/29.12.2010г. Водопроводно отклонение за жилищна сграда ПИ №10135.5549.2280 (стар ПИ 2280), р-н Аспарухово
444/ГИ/20.12.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП №429 до КШ ПИ №10135.2556.183 (УПИ V-12, кв. 621), ул. 'Битоля' №37
445/ГИ/20.12.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от чрез разкъсване на резервен кабел от ТП №114 до КШ и удължаване до нов КШ ПИ №10135.1508.56 (УПИ X-7, кв. 730), ул. 'Македония' №42 и ПИ №10135.1508.56 (УПИ XI-5, кв. 729), ул. 'Македония' №25
446/ГИ/27.12.2010г. Водоснабдяване и отвеждане на битови и дъждовни отпадни води 1.Водопроводен клон с дължина-2,50 м; 2.Канализационен клон за битови води дължина-54 м; 3.Канализационен клон за дъждовни води дължина-272,50 м УПИ III-979, кв. 22, ЗПЗ Варна
447/ГИ/27.12.2010г. Сградна газова инсталация за офис на две нива №10135.2558.128.1.23 в ПИ №10135.2558.128, ул. 'Ген. Колев' №96
448/ГИ/27.12.2010г. Газификация на гр. Варна Разпределителен газопровод, захранващ попътни консуматори, с дължина на трасето 109м ж.к. 'Възраждане'IV

Разрешения за строеж 2010 г. на ИИБ