Разрешения за строеж за 2010 г. на ИИБ


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
№ и дата на РС Наименование на строежа Местонахождение Възложител ОСИП фирми или ЕСУТ Забележка Издал РС Входящ номер Такса Влязло в сила Влязло в сила-заб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1/ГИ/05.01.2010г. Обслужваща улица от о.т 2 до о.т 17 поетапно изграждане- І етап кв.2,м.'Боклук тарла', ж.к.Вл. Варненчик,Варна Община Варна Стройнадзор-М' ООД инж.Самсарова ЗАО-45926/15.12.2009г. 19.01.2010г.
2/ГИ/07.01.2010г. В и К отклонение УПИ -ХLІ-121,122 с ид.№ 10135.3515.1712, кв.6, по плана на 16 м.р.север, ул.'Усмивка'№10-12, гр.Варна 1.Община Варна 2.Йорданка Кирилова Тодорова 3.Георги Енев Ламбов и Светла Митева Ламбова 4.Мария Стоянова Стоянова и Явор Насков Якимов 5.'Терастрой БГ'ЕООД 6.Димитричка Ив.Сапунджиева 7.Мартин Живков Станев 8.Пламен Пенчев Петров ЛИМА'ЕООД Заповед №459/03.11.2009 инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-43698/04.11.2009г. 100,00 28.01.2010г.
3/ГИ/07.01.2010г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ VІ-851=ХІІІ-310, кв.41, по плана на кв. Виница /ул. Ламбо Пасков'№20/ гр.Варна 1.Параскева Янчева Атанасова 2.Петър Янчев Иванов 3.Иван Янчев Янчев 4.Веселин Валентинов Илиев 5.Илиян Валентинов Илиев 6.Община Варна Иво-90' ООД Заповед №440/15.10.2009г. инж. Гърбузов ЗАО-41731/21.10.2009г. 100,00 23.02.2010г.
4/ГИ/08.01.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост БКТП №2006 до четири броя кабелни шкафа ШК-4А/ШК1 пред бл.1,ШК2иШК4пред бл.2,ШК3 пред бл.3/ и резервни връзки между тях УПИ ид.№10135.4504.584 =VІІ-894,кв.45 по плана на 1м.р., ж.к. 'Вл.Варненчик гр.Варна Е.ОН България мрежи' АД МД КОНТРОЛ' ООД инж. Гороломова ЗАО-41241/15.12.2009г. 112,20 29.01.2010г.
5/ГИ/11.01.2010г. Реконструкция на кабелна линия 10кV между трафопостове №№106 и 41, извод 'Бдин' Подстанция 'Юг' по плана на 4 м.р.и 8 м.р.,гр. Варна Е.ОН България мрежи' АД САНТА 2004' ЕООД Заповед №549/29.12.2009г. инж. Гороломова ЗАО-236/05.01.2010г. 268,60 29.01.2010г.
6/ГИ/11.01.2010г. Кабелно електрозахранване 0,4кV/сград- но отклонение/ от ел.табло/ТЕПО/при трафопост до главно разпредел.табло /ГРТ/на търговски комплекс ТП-УПИ-481за търг. компл. УПИХІІІ-29006,кв.2 по плана на паркова зона за общест- вено обслужване/ОП.З/, район Вл.Варненчик 1. 'ОТО СИСТЕМ' ООД 2.Община Варна АТИКА КОНСУЛТ' ЕООД Заповед №558/29.12.2009г. инж. Гороломова ЗАО-367/05.01.2010г. 100,00 28.01.2010г.
7/ГИ/11.01.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №1509 до кабелен шкаф ШК-7А Пред УПИІV-1150,1151, кв.24 по плана на 27м.р., ул.'Средец'№51,район Аспарухово, гр.Варна Е.ОН България мрежи' АД САНТА 2004' ЕООД Заповед №554/29.12.2009г. инж. Гороломова ЗАО-567/06.01.2010г. 100,00 29.01.2010г.
8/ГИ/11.01.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от трафопост №1998 до кабелен шкаф ШК-5А Пред УПИІХ-159,кв.8 по плана на 1м.р., ж.к. 'Въз -раждане',гр.Варна Е.ОН България мрежи' АД СС КОНСУЛТ' ЕООД Заповед №553/29.12.2009г. инж. Гороломова ЗАО-568/06.01.2010г. 100,00 29.01.2010г.
9/ГИ/11.01.2010г. Трафопост тип БКТП 2?1000кVА, 20/0,4кV с монтаж на трансформаторна машина 1000кVА и ел.захранването му с кабелна линия 20кV чрез разкъсва- не извод'Кичево' между ТП 890 и 889 ПИ с ид.№10135.2575.1463 /УПИІV-за ТП, кв.20В/ по плана на кв.Виница, район Приморски, гр. Варна Е.ОН България мрежи' АД Билдконтрол' ЕООД Заповед №550/29.12.2009г. инж. Гороломова ЗАО-571/06.01.2010г. 404,00 29.01.2010г.
10/ГИ/11.01.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №1643 до кабелен шкаф ШК-7А Пред УПИ-ХІ-236,кв.23А /ид.№10135.2575.251/ ул.'Цар БорисІІІ' №61 кв. Виница, гр. Варна Е.ОН България мрежи' АД Строй контрол сервиз'ООД Заповед №546/21.12.2009г. инж. Гороломова ЗАО-609/06.01.2010г. 118,32 29.01.2010г.
11/ГИ/11.01.2010г. Монтаж на трансформаторна машина 800кVА в килия №2 на трафопост БКТП №1991 УПИ ХІІ-3088,кв.2 по плана на вилна зона 'Траката' община Варна Е.ОН България мрежи' АД шеста категория инж. Гороломова ЗАО-613/06.01.2010г. 100,00 04.02.2010г.
12/ГИ/11.01.2010г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ ІІІ-470, УПИVІ-470, кв.43 по плана на ж.к.' Вл. Варненчик', гр. Варна 1.'Инфинити' ЕООД 2.Комна Великова Николова 3.Община Варна Райнова Консултинг' ООД Заповед №536/11.12.2009г. инж. Гърбузов ЗАО-49080/14.12.2009г. 100,00 01.02.2010г.
13/ГИ/14.01.2010г. Водопроводно отклонение за Хипермар- кет Кауфланд-Варна 2 УПИХХІІ-566,кв.27 по плана на 26 м.р., бул.'Хр. Смир- ненски', гр. Варна 1.Община Варна 2.'Кауфланд България' ЕООД Енд Ко-Кд НБС-Инженеринг' Заповед №557/29.12.2009г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-907/08.01.2010г. 100,00 02.02.2010г.
14/ГИ/15.01.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост БКТП №2018 до кабелен шкаф ШК-7А Пред УПИХХІІІ-263, кв.31 /ид.№10135.2516.4760 /по плана на СО' Манастирски рид, Бялата чешма, Дърб -равата', община Варна Е.ОН България мрежи' АД МД КОНТРОЛ' ООД Заповед №547/21.12.2009г. Прот.№33т.7/20.11.2009г. инж. Гороломова ЗАО-750/07.01.2010г. 180,00 04.02.2010г.
15/ГИ/18.01.2010г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ ІІ-1531,кв.139 по плана на 29 м.р.,ул.'Константин Арабаджиев' №8, кв. Аспарухово, гр. Варна 1.Керка Николова Николова, Димитричка Георгиева Атанасо- ва, Снежана Янкова Дякова, Николай Янков Николов, 'Артстрой инвест' ООД 2. Община Варна СТРОЙНАДЗОР' ООД Заповед№540/19.12.2009г. инж. Гърбузов ЗАО-50053/22.12.2009г. 100,00 08.02.2010г.
16/ГИ/20.01.2010г. В и К отклонение за жилищна сграда с магазини и гаражи УПИХХ-1382,1383,1384; кв.28, ул.'Ст. Стамболов' №11-15, по плана на 8 м.р., гр. Варна 1.Румяна Николаева Пенева, Сабин Андонов Пенев, Антония Сабинова Пенева, Елица Дене - любова Мутафчиева, Катя Пав- лова Николова, Николай Петров Николов, Теа Денолюбова Нико - лова, Добрин Петров Николов, Таня Руменова Жекова, Искра Димитрова Мектупчи ИНЖИНЕРИНГ КОНТРОЛ ' ООД Заповед №523/10.12.2009г. инж. Гърбузов ЗАО-48790/11.12.2009г. 100,00 10.02.2010г.
17/ГИ/19.01.2010г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ1219,кв.16,по плана на С.О.'Св. Никола',гр.Варна 1. Община Варна 2.'Рубикон' ООД 3.Румянка Георгиева Стрелухова РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ' ООД Заповед №405/03.09.2009г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-46486/25.11.2009г. 100,00 05.02.2010г.
18/ГИ/19.01.2010г. Сградно водопроводно отклонение към сграда с ваканционни жилища УПИ ІІІ-13846а,кв.54 по пла- на на Вилна зона, гр.Варна 1. Община Варна 2.'БИГЛА КОНСУЛТ' ООД Проток.№5,т.6/12.02.2009г. Заповед №532/11.12.2009г. инж.Симеонов инж.Гърбузов ЗАО-49820/19.12.2009г. 100,00 18.02.2010г.
19/ГИ/19.01.2010г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИV-14,кв.624,по плана на 5м.р.,ул.'Полковник Свещаров'№17, гр.Варна 1.Община Варна 2.'Инвестиции и строителство'ООД 3.Олга Лю - бомирова Тодорова 4. Борисла- ва Веселинова Тодорова 5. Ни -кола Атанасов Маждраков 6.Тин- ка Борисова Маждракова 7.Маг -далена Николова Маждракова 8. Пламена Николова Маждракова Иво-90-консулт' ООД Заповед №544/19.12.2009г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-1211/11.01.2010г. 100,00 08.02.2010г.
20/ГИ/20.01..2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от два съществуващи електро -разпределителни шкафа пред ТП№1727 до кабелен шкаф ШК-4А УПИVІІІ-7, кв.169 по плана на 11м.р., ул.'Антон Стра- шимиров' №34, гр.Варна Е.ОН България мрежи' АД Строй контрол сервиз'ООД Заповед №003/15.01.2010г. инж. Гороломова ЗАО-2395/18.01.2010г. 163,20 08.02.2010г.
21/ГИ/20.01.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от трафопост №78 до кабелен шкаф ШК-6А и резервна връзка чрез разкъсване на съществуващ кабел между кабелния шкаф и новия шкаф Пред УПИV-17, кв.285А по плана на 9м.р.,ул.Г.Мамар чев'№8,район Одесос; връзка между шкафове на ул.'П.Стоянов'№1 и ул. 'Г. Мамарчев' №9, гр. Варна Е.ОН България мрежи' АД МД КОНТРОЛ' ООД Заповед №555/29.12.2009г. инж. Гороломова ЗАО-2391/18.01.2010г. 141,44 08.02.2010г.
22/ГИ/20.01.2010г. Външно кабелно захранване 0,4кV чрез разкъсване на резервен кабел от трафо- пост №96 за стоманено-бетонов стълб и удължаване то със съединителна муфа до нов кабелен шкаф ШК-4А Ул.'Макгахан'№19; удъл -жаването пред УПИІ-10, кв178-А по плана на 11м.р., ул. 'Хан Кардам' №28, район Одесос, гр.Варна Е.ОН България мрежи' АД САНТА 2004' ЕООД Заповед №004/15.01.2010г. инж. Гороломова ЗАО-2397/18.01.2010г. 100,00 08.02.2010г.
23/ГИ/20.01.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №188 чрез удължаване на кабел до кабелен шкаф ШК-4А и ре -зервна връзка между двата кабелни шкафа Пред УПИІІІ-3, ул'Радецки' №37 до УПИІІ-2,ул.'Радец - ки'№39,кв.352,по плана на 10м.р.,район Одесос, Е.ОН България мрежи' АД Билдконтрол' ЕООД Заповед №552/29.12.2009г. инж. Гороломова ЗАО-2400/18.01.2010г. 100,00 08.02.2010г.
24/ГИ/20.01.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №469 до кабелен шкаф ШК-4А УПИІХ-6,кв.507,по плана на 13м.р.,ул.'Оборище'№29' район Одесос, гр.Варна Е.ОН България мрежи' АД СС КОНСУЛТ' ЕООД Заповед №551/29.12.2009г. инж. Гороломова ЗАО-2401/18.01.2010г. 100,00 08.02.2010г.
25/ГИ/20.01.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от трафопост №169 до два броя кабелени шкафа ШК-4А и резервна връзка между тях Пред УПИVІІІ-24,28;кв.4А /ид.№10135.2555.310/ по плана на 23м.р., ул.'Мир', район Приморски,гр.Варна Е.ОН България мрежи' АД Строй контрол сервиз'ООД Заповед №002/15.01.2010г. инж. Гороломова ЗАО-2564/18.01.2010г. 163,20 09.02.2010г.
26/ГИ/20.01.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от трафопост №15 до два броя кабелени шкафа ШК-7А и от тях до три броя кабелни шкафа и резервни връзки между тях УПИІХ-7,кв.358,по плана на 10м.р.,ул.'Георги Бенков -ски' №90' ,район Одесос ,гр.Варна Е.ОН България мрежи' АД МД КОНТРОЛ' ООД Заповед №005/15.01.2010г. инж. Гороломова ЗАО-2570/18.01.2010г. 217,60 09.02.2010г.
27/ГИ/20.01.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от трафопост №1089 до кабелен шкаф ШК-4А ПИ с ид.№10135.2559.197, вход 3 /УПИІІ-3035,3036, 3038А,3038В,3038Г;кв.8/ по плана на 17м.р.,район Приморски, гр. Варна Е.ОН България мрежи' АД Билдконтрол' ЕООД Заповед №001/15.01.2010г. инж. Гороломова ЗАО-2575/18.01.2010г. 100,00 09.02.2010г.
28/ГИ/25.01.2010г. Дъждовно канализационно отклонение за административна сграда с магазин, нощен клуб и трафопост УПИVІ-357,кв.6 по плана на ЗПЗ,ул.'Януш Хунияди' №6, гр. Варна 1.Община Варна 2. 'Стъни' ЕООД Стройконтрол ЯН-99' ЕООД Заповед№533/11.12.2009г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-48973/14.12.2009г. 100,00 17.02.2010г.
29/ГИ/25.01.2010г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ ІІІ-2, кв.312, по плана на 9м.р., ул 'Стара плани- на'№25, гр. Варна 1. Община Варна 2.Галина Стефанова Жекова Инекс консулт' ООД Заповед №466/03.11.2009г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-48340/08.12.2009г. 100,00 16.02.2010г.
30/ГИ/25.01.2010г. Водопроводно отклонение ПИ 1436-б по плана на ж.к. 'Изгрев' гр. Варна 1.Община Варна 2.Стоян Иванов Овчаров Проток.№28,т.9/15.10.2009г. Заповед№520/07.12.2009г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-48212/08.12.2009г. 100,00 15.02.2010г.
31/ГИ/25.01.2010г. Водопроводно отклонение ПИ 1049 по плана на 'Горна Трака' гр. Варна 1.Община Варна 2.Станчо Николов Станчев Проток.№24,т.9/10.09.2009г. Заповед№479/09.11.2009г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-44700/12.11.2009г. 100,00 16.02.2010г.
32/ГИ/25.01.2010г. В и К отклонение УПИХVІІІ-221,кв.121по пла- на на 7 м.р. Ул.'Райко Жинзифов' №21, гр.Варна 1.Община Варна 2.'Възраждане 2004' ЕООД 3.Христо Костов Тороманов и Сета Маргос Мине -гьозян 4.Бою Павлов Пенчев 5.Марина Боева Петрова. Строй контрол сервиз'ООД Заповед №534/11.12.2009г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-49173/15.12.2009г. 100,00 10.03.2010г.
33/ГИ/25.01.2010г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ VІ-1341, кв.24, по пла -на на 23м.р., ул 'Народен юмрук'№12, гр. Варна 1.Община Варна 2. 'Кондор-Комерс' ЕООД Проток.№32,т.9/12.11.2009г. Заповед№535/11.12.2009г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-49226/15.12.2009г. 100,00 12.02.2010г.
34/ГИ/25.01.2010г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИІ-131,кв.29,по плана на 'Св.св.Константин и Елена' гр.Варна 1.'Бавадон Консулт' ООД 2.Христо Спиров Иванов КОРЕКТ 99' ООД Проток.№3/22.01.2009г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-50103/22.12.2009г. 100,00 08.03.2010г.
35/ГИ/25.01.2010г. Канализационно отклонение ПИ-784, по плана на м-ст 'Франга дере' №30 1. Община Варна 2.Станислав Емануилов Дойчев Проток.№32,т.6/12.11.2009г. Заповед№542/19.12.2009г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-50043/22.12.2009г. 100,00 19.02.2010г.
36/ГИ/25.01.2010г. Канализационно отклонение към сграда за курортен туризъм УПИ ІІІ-1152,кв.50, по плана на вилна зона'Траката',ул. '1./първа/' №131 гр. Варна 1.Община Варна 2.'Алдо-ЖВ' ЕООД 3.Петър Иванов Балканджиев пета категория С молба вх.№ЗАО-21589/14.06.2010г. на основание чл.154, ал.5 от ЗУТ се допуска промяна по време на строителство. 29.11.2010г. инж.Гърбузов, инж.Никова инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-1293/12.01.2010г. 100,00 19.02.2010г. 17.12.2010г.
37/ГИ/25.01.2010г. Канализационен тласкател ПИ1562,по плана на вилна зона'Св. Никола'гр.Варна 1.Община Варна 2.Ганчо Илиев Ганев и Снежа Христова Ганева Строй контрол сервиз'ООД Заповед №437/15.10.2009г. С молба вх.№ЗАО-42457/07.02.2011г. на основание чл.62, ал.2 от АПК се допуска корекция в текста. 09.02.2011г. инж.Гърбузов инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-42457/27.10.2009г. 100,00 15.02.2010г. 28.02.2011г.
38/ГИ/25.01.2010г. Уличен водопровод ПИ №306 по плана на вил -на зона 'Свети Никола' Георги Траянов Милев Строй контрол сервиз'ООД инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-42460/27.10.2009г. 100,00 15.02.2010г.
39/ГИ/25.01.2010г. Канализационен тласкател за битово-фекални води ПИ-923, по плана на С.О. 'Ваялар',ул.'11-та', Варна 1.Община Варна 2.Александър Миланов Михайлов РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ' ООД Заповед №541/19.12.2009г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-311/05.01.2010г. 100,00 16.02.2010г.
40/ГИ/26.01.2010г. Канализационно отклонение за жилищна сграда УПИІХ-798,кв.37,по плана на к.к.'Св.св.Константин и Елена' гр.Варна 1. Община Варна 2.'ЕМОНА 2003'ООД КОРЕКТ 99' ООД Заповед№543/19.12.2009г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-1790/14.01.2010г. 100,00 26.02.2010г.
41/ГИ/26.01.2010г. В и К отклонение сградно ПИ-885/обединени 247 и 248/ през ПИ-760,236,238 и 240; кв.63, по плана на С.О. 'Ваялар', гр. Варна 1. Община Варна 2.'Рубикон' ООД 3.Венцислав Лилов Диков 4.Донка Петрова Илиева 5.Кънчо Иванов Илиев и Петър Иванов Кънчев РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ' ООД Заповед №454/02.11.2009г. инж.Симеонов инж.Гърбузов ЗАО-43827/05.11.2009г. 100,00 16.02.2010г.
42/ГИ/27.01.2010г. Водопроводно отклонение за жилищна сграда УПИVІ-954,кв.57а, по плана на 25м.р.,ул.'Божур ' №10, гр. Варна 1.Община Варна 2.'Техно Билд'ООД СТРОЙКО' ЕООД Заповед №507/20.11.2009г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-46465/25.11.2009г. 100,00 18.02.2010г.
43/ГИ/27.01.2010г. Уличен водопровод, захранващ имоти ПИ №493,499,504,514,516, 519,521,527,528,530,533, 538,539,541,546,547,548, 793,794,814,352,661,137, 138,303,139,284,394,395, 668,396 СО'КОЧМАР' и СО'СЪЛЗИЦА' 1. Община Варна 2.ДЗЗД'СЪЛЗА-2007' НБС-Инженеринг' Заповед №431/06.10.2009г. Прот.№22т.20/30.07.2009г. С молба вх.№ЗАО-42092/16.04.2010г. на основание чл.62, ал.2 от АПК се допуска корекция в датата на разрешението. 20.04.2010г. инж.Гърбузов, инж.Никова инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-42092/23.10.2009г. 100,00 24.02.2010г. 17.05.2010г.
44/ГИ/28.01.2010г Водопроводно отклонение за офисна сграда УПИХІІІ-4,кв.337, по плана на 9м.р.,ул.'Поп Харитон' №5, гр. Варна 1.Община Варна 2.'НАГЕНА'ООД МАР КОНСУЛТ'ЕООД Заповед №548/21.12.2009г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-50228/23.12.2009г. 100,00 18.02.2010г.
45/ГИ/29.01.2010г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИХVІІІ-155,156,170; кв.9 по плана на 16 м.р., гр.Варна 1.Община Варна 2.'Корект-63' ЕООД 3.Величко Янков Велич- ков и Димитричка Христова 4. Стоян Янков Великов и Марийка Кирилова Великова 5. Стоянка Йодрданова Кючукова и Николай Йорданов Кючуков 6.Петя Кири- лова Христова и Христофор Или- ев Христов 7.Цона ДИ ЕМ-КОНСУЛТ' ООД Заповед №476/09.11.2009г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-44532/11.11.2009г. 100,00 24.02.2010г.
46/ГИ/01.02.2010г. Реконструкция на бул.'Хр.Смирненски' км.0+000 до км 0+740 бул.'Хр.Смирненски' в участък от ул.'Тролейна' до бул.'Цар Освободител' Община Варна Прот.№34/26.11.2010г. инж. Самсарова ЗАО-4063/01.02.2010г. 17.02.2010г.
47/ГИ/01.02.2010г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ І-211, кв.1089а, по плана на 26 м.р.,ул.'Чи- нар ' №2, гр. Варна 1.Община Варна 2.'Корект-63' ЕООД 3.Стоянка Друмева Бъч- варова 4.Николай Атанасов Бъч- варов и Димитринка Димитрова Бъчварова 5.Виолета Атанасова Бъчварова ДИ ЕМ-КОНСУЛТ' ООД Заповед №467/05.11.2009г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-44533/11.11.2009г. 100,00 24.02.2010г.
48/ГИ/01.02.2010г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ ХІІ-992, кв.2, по плана на кв. Виница гр. Варна 1.Община Варна 2.ЕТ 'Върбанов-44-Цоло Петков' 3.Галина Михайлова Атанасова, Атанас Костадинов Атанасов, МигленаАтанасова Атанасова , Славена Атанасова Атанасова Стройконтрол ЯН-99' ЕООД Заповед№007/21.01.2010г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-3653/27.01.2010г. 100,00 18.02.2010г.
49 -отпада
50/ГИ/01.02.2010г. Външно кабелно захранване 0,4кV чрез разкъсване на резервен кабел от трафо- пост №1001 за съществуващ кабелен шкафШК-4А до кабелен шкаф ШК-4А и резервна връзка между тях УПИ V-14, кв.591,ул.'Гоце Делчев' от №7 до №9,по плана на 14 м.р.,гр. Варна Е.ОН България мрежи' АД Билдконтрол' ЕООД инж.Гороломова ЗАО-2396/18.01.2010г. 100,00 22.02.2010г.
51/ГИ/09.02.2010г. Улична канализация-ІІ етап на обект 'Канализация ПИ 2964' УПИ Х-2876 по плана на ж.к. 'Изгрев', гр. Варна 1. Община Варна 2.'Алфа ДЗЗД СД'Димитрова 2000 и с-ие' Заповед №391/03.09.2009г. С молба вх.№ЗАО-35975/10.03.2010г. на основание чл.62, ал.2 от АПК се допуска корекция в текста. 12.04.2010г. инж.Драгнева инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-35975/04.09.2009г. 01.03.2010г. 05.05.2010г.
52/ГИ/10.02.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от трафопост №51 до кабелен шкаф ШК-4А УПИ ІІІ-5, кв.161по плана на 11 м.р.,ул.'Тодор Влайков' №5, гр. Варна Е.ОН България мрежи' АД САНТА 2004' ЕООД Заповед №326/14.07.2009г. инж. Гороломова ЗАО-5050/08.02.2010г. 240,72 01.03.2010г.
53/ГИ/15.02.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ електроразпредели- телен шкаф при КТП №1888 до разкло -нителна кутия РК-3 УПИVІ-3449, кв.19 по плана на СО'Ален мак', община Варна Е.ОН България мрежи' АД Билдконтрол' ЕООД Заповед №019/10.02.2010г. Прот.№28т.7/15.10.2009г. инж. Гороломова ЗАО-5685/11.02.2010г. 100,00 04.03.2010г.
54/ГИ/10.02.2010г. Водопроводно отклонение за жилищна сграда УПИ ІІ-782, кв.35, по плана на к.к. 'Чайка', гр. Варна 1. 'Чайка-Инвест' ООД 2. Община Варна ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ' ООД Заповед №011/27.01.2010г. инж. Гърбузов ЗАО-4934/08.02.2010г. 100,00 05.03.2010г.
55/ГИ/15.02.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от трафопост №631 до разклонителна кутия РК-3 УПИХІІ-1039, кв.58,по плана на вилна зона 'Траката', ул.'28-ма' №21, община Варна Е.ОН България мрежи' АД СС КОНСУЛТ' ЕООД Заповед №020/10.02.2010г. Прот.№28т.5/15.10.2009г. инж. Гороломова ЗАО-5688/11.02.2010г. 136,50 04.03.2010г.
56/ГИ/15.02.2010г. Основен ремонт на индустриален ЖП-клон от км 0+565 до км 0+790 върху подвижен Аспарухов мост част от ПИ10135.5501.24 и ПИ 10135.5501.139 от КК на административен район Аспарухово,по плана на Южна промишлена зона Община Варна СС КОНСУЛТ' ЕООД Заповед №009/15.10.2009г. инж. Самсарова ЗАО-6075/16.02.2010г. ЗАО-4412/03.02.2010г. 04.03.2010г.
57/ГИ/18.02.2010г. Авариен ремонт за осигуряване на пешеходен достъп на подлез При спирка 'Траката' на път І-9 Варна- Зл. Пясъци Община Варна ГЛОБЪЛ КОНСУЛТ 07' ООД Зап. №009/15.10.2009 инж. Самсарова ЗАО-6489/18.02.2010г. 04.03.2010г.
58/ГИ/18.02.2010г. Премо-предавателна станция на БТК АД от подвижна клетъчна мрежа и неподвижна радиослужба от вида 'точка към точка', разположена на покрива на сграда УПИVІІ-160,161; кв.25 /ид.№10135.513.160.1/ по плана на к.к.'Зл.пясъци', х-л 'Дана палас', община Варна БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКА- ЦИОННА' КОМПАНИЯ АД Дарис' ООД Прот.№4т.1/11.02.2010г. инж. Никова ЗАО-52740/04.12.2008г. 1 350,00 10.03.2010г.
59/ГИ/19.02.2010г. Водопроводно отклонение за административна сграда УПИ ІІ-2, кв.49А, 8 м.р., ул.'Тича' №5 гр.Варна 1.Организация на евреите в Бъл гария'Шалом-регионална органи- зация Варна 2.'Валис-инвест' ЕООД Инекс консулт' ООД Заповед №009/09.01.2008г. инж. Гърбузов ЗАО-5678/11.02.2010г. 100,00 11.03.2010г.
60/ГИ/19.02.2010г. Кабелно електрозахранване 0,4кV /сградно отклонение/ от ШК-6А / след подмяна на кабелен шкаф ШК-4А/ до електромерно табло УПИ ХVІІ-2947, кв.61; ПИ с ид.№10135.2526.942 до ПИ с ид.№10135.2526.1527, по плана на кв.' Св. Никола' Варна Е.ОН България мрежи' АД СС КОНСУЛТ' ЕООД Заповед №021/12.02.2010г. инж.Гороломова ЗАО-5939/15.02.2010г. 100,00 11.03.2010г.
61/ГИ/19.02.2010г. Водопроводно отклонение за вилна сграда ПИ ид.№10135.2515.3300= ПИ 3300, кв.14 по плана СО'Ален мак' 1.Община Варна 2.'Томич 2008'ЕООД Проток.№33,/29.06.2009г. Заповед№477/09.11.2009г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-44431/10.11.2009г. 100,00 11.03.2010г.
62/ГИ/22.02.2010г. Канализационно отклонение и подмяна на водопроводно отклонение за жилищна сграда УПИХ-104, кв.6, по плана на 16 м.р., ул.'Фантазия' 69 гр.Варна 1.Община Варна 2.Недка Димова Атанасова и Атанас Михайлов Атанасов Проток.№2,т.6/14.01.2010г. Заповед№399/03.09.2009г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-36251/07.09.2009г. 100,00 11.03.2010г.
63/ГИ/22.02.2010г. Водопроводно отклонение за едноетажна жилищна сграда УПИ ІV-367, кв.9, по плана на с. Звездица 1.Община Варна 2.Теодора Станева Иванова Заповед №441/15.10.2009г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-3987/29.01.2010г. 100,00 11.03.2010г.
64/ГИ/22.02.2010г. Водопроводно отклонение за жилищна сграда УПИ ХХІІІ-659,660,662; кв.1 по плана на кв. Виница, ул.'Св. Параскева'№9А 1.Община Варна 2.'ЗСК-ДЕВНЯ' АД 3.Юлиян Нейчев Нейчев Инекс консулт' ООД Заповед №008/21.01.2010г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-4102/01.02.2010г. 100,00 17.03.2010г.
65/ГИ/22.02.2010г. Улична битова канализация за жилищна сграда УПИ ІІ-355, кв.14, по плана на 24 м.р., ул.'Архитект Мирчев' гр. Варна 1.Община Варна 2.'ОКСИ ДЕНТ' ЕООД ЕВРОСТАНДАРТ' ЕООД Заповед №254/25.04.2007г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-44178/09.11.2009г. 100,00 12.03.2010г.
66/ГИ/22.02.2010г. Водопроводно и канализационно отклонение за сграда със смесено предназначение УПИ V №/10135.3517.447/, кв.13, 15.м.р., гр.Варна 1.'Калена' ООД 2.Община Варна Тест Билдинг' ООД Заповед №012/27.01.2010г. С молба вх.№ЗАО-28988/09.08.2010г. на основание чл.154, ал.5 от ЗУТ се допуска промяна по време на строителство. 10.09.2010г. инж.Гърбузов инж. Гърбузов ЗАО-4008/29.01.2010г. 100,00 15.03.2010г. 04.10.2010г.
67/ГИ/23.02.2010г. Уличен водопровод за жилищна сграда с гаражи УПИ VІ-940,кв.60, по плана на 25 м.р.,ул.'Ружа' №17 1.Община Варна 2.'Цитадела Стройинвест' ООД ГЛОБАЛ КОНСУЛТ 07' ООД Заповед№396/03.09.2009г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-36096/07.09.2009г. 100,00 15.03.2010г.
68/ГИ/25.02.2010г. Реконструкция бул.'Девня'-трети етап Кръгово кръстовище бул. 'Девня' с бул.Република' Община Варна Прот.№5 т.2/18.02.2010 г. инж. Самсарова ЗАО-7377/24.02.2010г. 12.03.2010г.
69/ГИ/25.02.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от трафопост №1650 до кабелен шкаф ШК-4А ПИ с ид. №10135.2575.1554 /УПИ ХІV-617, кв.5/ по пла- на на кв.Виница, гр. Варна Е.ОН България мрежи' АД СС КОНСУЛТ' ЕООД Заповед №022/18.02.2010г. инж. Гороломова ЗАО-6850/22.02.2010г. 100,00 17.03.2010г.
70/ГИ/01.03.2010г. Рехабилитация /среден ремонт/ на улица ул.'Колю Фичето' Община Варна Прот.№15 т.2/15.12.2005 г. инж. Самсарова ЗАО-7655/26.02.2010г. 100,00 15.03.2010г.
71/ГИ/02.03.2010г. Уличен водопровод и канализация за жилищна сграда с един вход-вход 6 и подземен гараж и за жилищна сграда с един вход-вход 7 УПИ ІІ-3035,3036,3038А, 3038В и 3038Г; кв. 8, по плана на 17 м.р., гр.Варна 1.Община Варна 2.'ДИЛОВ ИНВЕСТ' ЕООД ЕМ ИНЖЕНЕРИНГ' ЕООД Заповед №331/15.07.2009г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-6504/18.02.2010г. 100,00 29.03.2010г.
72/ГИ/05.03.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №527 до кабелен шкаф ШК-4А Пред УПИ VІ-309,кв.35, ул. 'Черно море'№11,по плана на кв. Виница, гр. Варна Е.ОН България мрежи' АД Билдконтрол' ЕООД Заповед №031/01.03.2010г. инж. Ангелова ЗАО-8077/02.03.2010г. 106,76 26.03.2010г.
73/ГИ/05.03.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от трафопост №41 до кабелен шкаф ШК-4А ПИ с ид. №10135.1505.121 /УПИ VІ-19, кв.448/ по пла- на на 1 м.р., ул.'Цар Асен' №7, гр Варна Е.ОН България мрежи' АД САНТА 2004' ЕООД Заповед №024/01.03.2010г. инж. Ангелова ЗАО-8088/02.03.2010г. 174,76 26.03.2010г.
74/ГИ/05.03.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от трафопост №317 до кабелен шкаф ШК-4А ПИ с ид. №10135.1503.135 /УПИ VІ-7,кв.352/ по плана на 10 м.р.,ул.'Йосиф Стоя -нов' №11, гр Варна Е.ОН България мрежи' АД Строй контрол сервиз'ООД Заповед №027/01.03.2010г. инж. Никитасов ЗАО-8110/02.03.2010г. 100,00 26.03.2010г.
75/ГИ/05.03.2010г. Външно кабелно захранване 0,4кVот трафопост КТП №449 /чрез разкъсване на кабели, захранващи ЖР стълб на ул.'Антон Страшимиров' и ул.'Ал. Богориди' и съществуващ ШК-4А на ул.'Хан Пресиян'№10/ до два броя кабелени шкафа ШК-4А и резервна връзка между тях УПИ І-7,8,15, кв.156А по плана на 11 м.р., ул.'Хан Пресиян' №13,15,15А, гр.Варна Е.ОН България мрежи' АД Билдконтрол' ЕООД Заповед №025/01.03.2010г. инж. Никитасов ЗАО-8086/01.03.2010г. 100,00 26.03.2010г.
76/ГИ/05.03.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от трафопост №244 до кабелен шкаф ШК-4А УПИ V-9, кв.536 по плана на 14 м.р., ул.'Константин Величков' №15, гр. Варна Е.ОН България мрежи' АД САНТА 2004' ЕООД Заповед №029/01.03.2009г. инж. Никитасов ЗАО-8113/02.03.2010г. 100,00 26.03.2010г.
77/ГИ/05.03.2010г. Реконструкция на въздушен електро -провод/ВЕП/ 20 кV,1.Чрез кабелиране изводи 'Спартак' и 'Вапцаров' 2.На проходна разпредилителна будка /ПРБ/ №847.3. На част от кабелна линия 20 кV между ПРБ №847 и трафопост №694 По бул.'Хр.Смирненски' в участък от ул.'Тролейна' до бул.'Сливница', по плана на16-ти и 26-ти м.р., гр.Варна Е.ОН България мрежи' АД СС КОНСУЛТ' ЕООД Заповед №026/01.03.2010г. инж. Ангелова ЗАО-8084/02.03.2010г. 507,68 26.03.2010г.
78/ГИ/09.03.2010г. Премо-предавателна станция от електронната съобщителна мрежа на 'Транс телеком'АД от неподвижна радиослужба от вида 'точка към много точки', разположена на покрива на сграда ПИ ид.№10135.4509.22 , кв.1, по плана обслужваща зона'БИЗНЕС ПАРК ВАР -НА', сграда 1,м-ст 'Радио -станцията, р-н Вл. Варнен -чик', гр. Варна ТРАНС ТЕЛЕКОМ' АД СС КОНСУЛТ' ЕООД инж. Никова ЗАО-8374/04.03.2010г. 100,00 29.03.2010г.
79/ГИ/09.03.2010г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ ХІХ-22=10135.1502.205, кв.487, по плана на 13 м.р., ул.'Македония'/ул.Янкул войвода', гр. Варна 1.Община Варна 2.'СПЕДСТРОЙ' ЕООД Кънстракшън Супервижън Къмпани' ООД Заповед №032/02.03.2010г. инж. Никова инж. Гърбузов ЗАО-8100/02.03.2010г. 100,00 26.03.2010г.
80/ГИ/10.03.2010г. Улица обслужваща УПИ ІV-5,6, кв.1, по плана на СО'Ален мак', гр. Варна 1.Община Варна 2.'ЛАРИС ВЕГА' ООД инж. Самсарова ЗАО-3273/01.03.2010г. ЗАО-8866/09.03.2010г. 23.03.2010г.
81/ГИ/09.03.2010г. Трафопост тип БКТП 630кVА;20/0,4 кV и ел.захранването му с кабелни линии 20кV чрез разкъсване на съществува -ща кабелна линия, извод'Дъбравата' между трафопостове №№1594 и 812 УПИ ІV-5,6, кв.1, /ид.№10135.2515.3703 /, по плана на СО'Ален мак', община Варна Е.ОН България мрежи' АД Инекс консулт' ООД Заповед №368/27.08.2009г. Прот.16/21.05.2009г. С молба вх.№ЗАО-21249/10.06.2010г. на основание чл.154, ал.2 т.8 и ал.5 от ЗУТ се допуска промяна по време на строителство. 17.06.2010г. инж.Гороломова инж. Гороломова ЗАО-4233/01.03.2010г. 330,00 31.03.2010г. 07.07.2010г.
82/ГИ/10.03.2010г. Кабелно електрозахранване 0,4кV /сградно отклонение/ от трафопост тип БКТП до главно електроразпредилител- но табло УПИ І-244, кв.22, по плана на СО'Кочмар', гр. Варна Е.ОН България мрежи' АД СС КОНСУЛТ' ЕООД инж. Никитасов ЗАО-5194/09.02.2010г. 100,00 31.03.2010г.
83/ГИ/10.03.2010г. Изграждане на топлопровод от топлофикационна камера К.-ІІ-5 до к.ІІ-7/1, находящи се по плана на І м.р., ж.к. 'Младост', гр. Варна ДАЛКИЯ-ВАРНА' ЕАД ЛИМА'ЕООД Заповед №038/09.03.2010г. инж. Драгнева ЗАО-8956/10.03.2010г. 100,00 30.03.2010г.
84/ГИ/11.03.2010г. Премо-предавателна станция на БТК АД от подвижна клетъчна мрежа, разположена в имот ПИ ид.№10135.2506.155, м-ст 'Ташлъ тепе', РРС Кичево, Община Варна БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКА- ЦИОНН КОМПАНИЯ' АД ТЕЛЕКОНТРОЛ 99' ЕООД инж. Никова ЗАО-8163/02.03.2010г. 100,00 01.04.2010г.
85/ГИ/11.03.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от трафопост №51 до два броя кабелени шкафове ШК-4А и резервна връзка между тях УПИ ХVІ-2,3; кв.156А , по плана на 11 м.р., ул. 'Хан Пресиян' №1,3, гр. Варна Е.ОН България мрежи' АД СС КОНСУЛТ' ЕООД Заповед №040/09.03.2010г. инж. Ангелова ЗАО-9002/10.03.2010г. 292,40 31.03.2010г.
86/ГИ/11.03.2010г. Трафопост тип БКТП 1000кVА, 20/0,4кV с монтаж на трансформаторна машина 250кVА и ел.захранването му с кабелна линия 20кV от съществуващ ЖР стълб на ВЕП 20кV извод'Марек' УПИ ІІІ-13846а, /ид.№10135. 2564.997/; извод 'Марек' пред УПИ VІІІ-13841, по пла- на на вилна зона'Траката', община Варна Е.ОН България мрежи' АД МД КОНТРОЛ' ООД Заповед №044/09.03.2010г. инж. Ангелова ЗАО-9024/10.03.2010г. 187,50 31.03.2010г.
87/ГИ/12.03.2010г. Пробив на ул.'Драгоман' и ул.'Драган Цанков' и организация на движение на район ул.'Драгоман' ,ул.' Драган Цанков' района между 'Фр.Шопен',бул. 'Мария Луиза' ул.'Шипка' Община Варна Протокол №7т.3/11.03.2010г инж. Самсарова ЗАО-9376/12.03.2010г. 30.03.2010г.
88/ГИ/12.03.2010г. Уличен водопровод и улична битова и дъждовна канализация УПИ ХІІ-851, кв.16, по плана на СО'Пчелина' гр. Варна 1. Община Варна 2. 'НМ БИЛД' ЕООД Проток. №32т.3/12.11.2009г Заповед №010/21.01.2010г. С молба вх.№ЗАО-20846/08.06.2010г. на основание чл.154, ал.5 от ЗУТ се допуска промяна по време на строителство. 10.06.2010г. инж.Гърбузов инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-3485/26.01.2010г. 100,00 06.04.2010г. 28.06.2010г.
89/ГИ/15.03.2010г. Трафопост тип БКТП 2?1000кVА, 10/0,4 кV/с монтаж на трансформаторна маши- на1000 и 400кVА /и ел.захранването му с кабелна линия СрН, чрез разкъсване на кабелен извод'Автогара' УПИ ХХІІ-556, кв.27/ ид.№ 10135.3516.158/;, по плана на 26 м.р, район Младост; извод'Автогара'между под- станция 'Запад'и ТП№1050 1'КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО' КД 2.'Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ ' АД НБС-Инженеринг' ООД Заповед №041/09.03.2010г. инж. Ангелова ЗАО-9317/12.03.2010г. 370,72 06.04.2010г.
90/ГИ/15.03.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от трафопост тип БКТП до четери броя кабелени шкафа ШК-4А и изграждане на канална мрежа ПИ ид.№10135.2575.1463 /УПИ-ІV, кв.20В/;до УПИ І-1040, кв.20, по плана на кв. Виница, район Приморски Е.ОН България мрежи' АД Билдконтрол' ЕООД Заповед №043/09.03.2010г. инж. Ангелова ЗАО-9328/12.03.2010г. 123,80 06.04.2010г.
91/ГИ/15.03.2010г. Трафопост тип БКТП 1?1000кVА, 20/0,4кV и електрозахранването му с кабелна линия 20кV чрез разкъсва- не, муфиране и подмяната му с нов извод'Струма' ПИ ид.№10135.3511.616 /УПИ ІV-за търг./ по плана на промишл.зона 'Планова' По бул.'Трети март' между подстанция 'Север' и трафопост №957, гр. Варна Е.ОН България мрежи' АД Билдконтрол' ЕООД Заповед №042/09.03.2010г. инж. Никитасов ЗАО-9334/12.03.2010г. 388,68 06.04.2010г.
92/ГИ/15.03.2010г. Кабелно електрозахранване 0,4кV /сградно отклонение/ от електромернно табло тип ТЕПО при трафопост №944 до електроразпредилително табло в жилищна сграда ПИ с ид.№10135.2522.772 /ПИ 772/ , по плана на СО 'Акчалар', община Варна Катя Иванова Караянева СТРОЙКОНТРОЛ ЯН-99' ЕООД Заповед №046/10.03.2010г. Проток. №4т.15/11.02.2010г. инж. Никитасов ЗАО-9350/12.03.2010г. 515,00 06.04.2010г.
93/ГИ/16.03.2010г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ ХХХ-639, кв Виница,ул. 'КонстантинПавлов' №25, гр. Варна 1. Община Варна 2. 'ПН ИНВЕСТ 08' ООД 3. Здравка Атанасова Шибилева ЕМ ИНЖЕНЕРИНГ' ЕООД Заповед №055/11.03.2010г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-9325/12.03.2010г. 100,00
94/ГИ/22.03.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №1569 до кабелен шкаф ШК-4А и резервна връзка от ШК-5А УПИ ХІІ-3, ул.'Три уши' №7 УПИ ХІ-2,ул'Три уши'№9,11 кв.152, по плана на 11 м.р. гр. Варна Е.ОН България мрежи' АД СС КОНСУЛТ' ЕООД Заповед №057/15.03.2010г. инж. Ангелова ЗАО-10033/17.03.2010г. 155,72 09.04.2010г.
95/ГИ/22.03.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV на кабелен шкаф ШК-7А чрез муфи -ране и удължаване на резервен кабел от трафопост №890 до кабелен шкаф ШК-6А УПИ ХV-140, кв.21 по плана на кв. Виница, ул.'Петрич' №18 до №16, район Приморски , гр. Варна Е.ОН България мрежи' АД САНТА 2004' ЕООД Заповед №056/15.03.2010г. инж. Ангелова ЗАО-10040/17.03.2010г. 100,00 09.04.2010г.
96/ГИ/24.03.2010Г. Трафопост тип БКТП 2х1000кVА, 20/0,4 кV с монтаж на две трансформаторни машини 250кVА и ел.захранването му с кабелна линия 20кV от новомонтиран ЖР стълб на ВЕП извод'Крумово' УПИ- ХІХ-57, кв.1,по плана на промиш. зона 'Клисе баир', община Варна Е.ОН България мрежи' АД МД КОНТРОЛ' ООД инж. Гороломова ЗАО-6453/18.02.2010г. 100,00 16.04.2010г.
97/ГИ/24.03.2010г. Водопроводно и канализационно откло -нение за жилищно-административна сграда и допълващо застрояване УПИ ХІІІ-9, кв.729, по плана на 3 м.р., ул.' Любен Кара- велов '№5, гр Варна 1. Община Варна 2.Частна пред- приемаческа банка 'Тексим' АД 3.'Топ Билд'ООД СТРОЙНАДЗОР' ООД Заповед №034/05.03.2010г. инж. Никова инж. Гърбузов ЗАО-9089/10.03.2010г. 100,00 15.04.2010г.
98/ГИ/25.03.2010г. Изместване на битова канализация и превключване на дъждоприемни шахти УПИ VІІІ,кв.2, по плана на 1 м.р., ж.к. 'Младост', Варна 1. 'Галилей' ООД 2.Община Варна ЛИМА'ЕООД Заповед №036/09.03.2010г. С молба вх.№ЗАО-37756/21.10.2010г. на основание чл.154, ал.5 от ЗУТ се допуска промяна по време на строителство. 12.11.2010г. инж.Гърбузов инж. Гърбузов ЗАО-9088/10.03.2010г. 100,00 15.04.2010г. 01.12.2010г.
99/ГИ/26.03.2010г. Превключване на водопровод и сградно водопроводно отклонение ПИ ХХVІІ-1302, по плана на м-ст 'Траката' гр. Варна 1. Елица Живкова Гюрова 2. Община Варна Заповед №038/09.03.2010г. Протокол №'т.6/ . .2010г. инж. Гърбузов ЗАО-9074/10.03.2010г. 100,00 16.04.2010г.
100/ГИ/29.03.2010г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ ІІ-5, кв.587, по плана на 14 м.р., ул.'Петър Берон' №5, гр. Варна 1.Община Варна 2.'Строй Мат' ЕООД 3. Стефан Михалев Стефанов 4.Николай Йорданов Цветилов Райнова Консултинг' ООД Заповед №446/15.10.2009г. инж. Никова инж. Гърбузов ЗАО-42607/28.10.2009г. 100,00 23.04.2010г.
101/ГИ/29.03.2010г. Битов канализационен клон ПИ №№1846,1847,992,993, 994,995,1524, по плана на м-ст 'Св. Никола',гр. Варна 1.Николай Петров Влайков 2.Гео -рги Кирилов Ковачев 3. Едуард Хартюн Прикян 4 Ахавини Хартюн Прикян-Трендафилова 5 Богомил- ка Симеонова Росетова 6. Божи -дар Славчев Стоилов и Снежанка Вълчева 7. Владимир Веселинов Ников НБС-Инженеринг' ОО инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-5740/12.02.2010г. 100,00 26.04.2010г.
102/ГИ/30.03.2010г. Подмяна на сградно водопроводно отклонение Ул. '27-ми' №19, гр. Варна 1. Община Варна 2. Илко Христов Ангелов Заповед №048/10.03.2010г. Проток..№4 т.7/08.03.2010г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-9235/11.03.2010г. 100,00 22.04.2010г.
103/ГИ/06.04.2010г. Уличен водопровод и улична канализа- ция УПИ ХХІІІ-466,УПИ ХХІV-465, кв.5,по Паркоустройствен и релулационен план, район 'Вл. Варненчик',гр. Варна 1. Община Варна 2. Красимир Атанасов Николчев 3. Андреана Атанасова Николче- ва Проток. №1т.10/07.01.2010г Заповед №017/10.02.2010г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-7416/25.02.2010г. 100,00 03.05.2010г.
104/ГИ/31.03.2010г.
105/ГИ/31.03.2010г. Премо-предавателна станция от елек -тронната съобщителна мрежа на 'Транс- телеком' АД от неподвижна радиослуж -ба от вида 'точка към много точки', раз- положена на покрива на сграда ПИ с ид.10135.4505.80 по КК и КР на администрати -вен район 'Вл. Варненчик', ж.к. Вл. Варненчик бл.230, вх.4, гр. Варна ТРАНС ТЕЛЕКОМ' АД СС КОНСУЛТ' ЕООД инж. Никова ЗАО-6922/22.02.2010г. 600,00 26.04.2010г.
106/ГИ/31.03.2010г. Премо-предавателна станция от електронната съобщителна мрежа на 'Транс телеком'АД от неподвижна радиослужба от вида 'точка към много точки', разположена на покрива на сграда ПИ с ид.10135.1502.174 по КК и КР на администрати -вен район 'Одесос', ул.'Шар' №26, гр. Варна ТРАНС ТЕЛЕКОМ' АД СС КОНСУЛТ' ЕООД инж. Никова ЗАО-6925/22.02.2010г. 600,00 26.04.2010г.
107/ГИ/31.03.2010г. Премо-предавателна станция от елек -тронната съобщителна мрежа на 'Транс телеком'АД от неподвижна радиослуж -ба от вида 'точка към много точки', разположена на покрива на сграда ПИ с ид.10135.2562.182 по КК и КР на администрати -вен район 'Приморски', ж.к. 'Чайка' бл.63, гр. Варна ТРАНС ТЕЛЕКОМ' АД СС КОНСУЛТ' ЕООД . инж. Никова ЗАО-6923/22.02.2010г. 600,00 26.04.2010г.
108/ГИ/31.03.2010г. Премо-предавателна станция от електронната съобщителна мрежа на 'Транс телеком'АД от неподвижна радиослужба от вида 'точка към много точки', разположена на покрива на сграда ПИ с ид.10135.3511.273 по КК и КР на администрати -вен район 'Младост', ж.к.'Възраждане' бл.55, вх.2, гр. Варна ТРАНС ТЕЛЕКОМ' АД СС КОНСУЛТ' ЕООД инж. Никова ЗАО-6926/22.02.2010г. 600,00 26.04.2010г.
109/ГИ/31.03.2010г. Премо-предавателна станция от подвиж- на клетъчна мрежа и неподвижна ра -диослужба от вида 'точка към точка', разположена на покрива на сграда ПИ с ид.10135.2562.182 по КК и КР на администрати -вен район 'Приморски', ж.к.'Чайка' бл.67, гр.Варна КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ' ЕАД Дарис' ООД инж. Никова ЗАО-52746/04.12.2008г. 1650,00
110/ГИ/01.04.2010г. Водопроводно и канализационно откло- нение за търговски обект /Супермаркет/ 'ПЕНИ МАРКЕТ' ПИ 10135.4019.61, м-ст 'Те -расите'по КК на адм. район 'Вл. Варненчик',гр.Варна 1. 'РИЛА ПРОЕКТ' ЕООД 2. Община Варна БОМБОВ КОНСУЛТ'ЕООД Заповед №045/10.03.2010г. инж. Гърбузов ЗАО-9468/15.03.2010г. 100,00 22.04.2010г.
111/ГИ/01.04.2010г. Премо-предавателна станция на БТК АД от подвижна клетъчна мрежа и неподвижна радиослужба от вида 'точка към точка', разположена на покрива на сграда ПИ с ид.10135.3515.768 по КК и КР на администрати -вен район 'Младост', ж.к.'Вл. Варненчик' бл.54, вх.Б, гр. Варна БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКА- ЦИОННА' КОМПАНИЯ АД Интерстройконтрол' ООД инж. Никова ЗАО-22256/27.05.2009г. 600,00 26.04.2010г.
112/ГИ/09.04.2010г. Улична канализация за търговски обект /Супермаркет/ 'ПЕНИ МАРКЕТ' ПИ 10135.4019.61, м-ст 'Те -расите'по КК на адм. район 'Вл. Варненчик',гр.Варна 1. 'РИЛА ПРОЕКТ' ЕООД 2. Община Варна БОМБОВ КОНСУЛТ'ЕООД Заповед №054/10.03.2010г. инж. Гърбузов ЗАО-9470/15.03.2010г. 100,00 29.04.2010г.
113/ГИ/08.04.2010г. Водопроводно, битово и дъждовно канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ VІ-1548,1549; кв.35, по плана на 24 м.р. ,ул.'Сту -дентска' №14, гр. Варна 1. Община Варна 2.Веселин Атанасов Вълчанов 3.'ВАРНА-СТРОЙ-06' ООД Иво-90-консулт' ООД Заповед №047/10.03.2009г. С молба вх.№ЗАО-9362/17.06.2010г. на основание чл.62, ал.2 от АПК се допуска корекция в текста. 02.07.2010г. инж.Драгнева инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-9362/12.03.2010г. 100,00 30.04.2010г. 02.08.2010г.
114/ГИ/08.04.2010г. Водопроводно отклонение и канализационен тласкател ф63 за курортна сграда УПИ ХІ-42, кв. 66, по плана на к.к. 'Св.св. Константин и Елена', гр Варна 1. Община Варна 2. 'ВИЖЕН' АД 3.Людмила Николова Спасова КОРЕКТ-Лиляна Енчева' ЕТ Заповед №461/03.11.2009г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-43680/04.11.2009г. 100,00 30.04.2010г.
115/ГИ/09.04.2010г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ ІV-1,15; кв.293, по плана на 9 м.р., ул. 'Патр. Евтимий' №62, гр. Варна 1. Община Варна 2.Янко Киров Стоянов, Цвета Ар -сенова Стоянова, Гинка Петкова Леондиева, Леонди Стефанов Леондиев, 'ИНВЕСТИЦИИ И СТРОИТЕЛСТВО' ООД Проток. №2т.9/14.01.2010г Заповед №039/09.03.2009г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-8978/10.03.2010г. 100,00 30.04.2010г.
116/ГИ/09.04.2010г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда със средно застрояване УПИ VІІІ-3, кв.556, по плана на 14 м.р., ул.'Константин Иречек' №18, гр. Варна 1. Община Варна 2. Емил Светославов Дончев Строй контрол сервиз'ООД Заповед №248/30.04.2009г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-19986/13.05.2010г. 100,00 03.05.2010г.
117/ГИ/12.04.2010г. Канализационно отклонение ПИ-1606А, по плана на ж.к.'Изгрев', ул Подвис' №96, гр. Варна 1. Община Варна 2. Георги Христов Георгиев Проток. №1т.8/07.01.2010г Заповед №053/10.03.2010г. С молба вх.№ЗАО-10089/21.06.2010г. на основание чл.62, ал.2 от АПК се допуска корекция в текста. 02.07.2010г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-10089/18.03.2010г. 100,00 03.05.2010г. 06.08.2010г.
118/ГИ/12.04.2010г. Премо-предавателна станция на БТК АД от подвижна клетъчна мрежа и неподвижна радиослужба от вида 'точка към точка', разположена на покрива на сграда ПИ с ид.10135.2515.1513 по КК и КР на гр. Варна /ПИ-1513, кв.78/, по плана на С.О. 'Ален мак', община Варна БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКА- ЦИОННА' КОМПАНИЯ АД Дарис' ООД Протокол №04/11.02.2010г. инж. Никова ЗАО-35443/01.09.2009г. 1450,00 29.04.2010г.
119/ГИ/15.04.2010г. Премо-предавателна станция на БТК АД от подвижна клетъчна мрежа и не- подвижна радиослужба от вида 'точка към точка', разположена на покрива на сграда в парцел ПИ за общ. жил. строит. и трафопост, кв.567, 14 м.р., с адрес ул.'Струга' №25, гр. Варна БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКА- ЦИОННА' КОМПАНИЯ АД ТЕЛЕКОНТРОЛ 99' ЕООД инж. Никова ЗАО-13512/14.04.2010г. 600.00 04.05.2010г.
120/ГИ/16.04.2010г. Изместване на уличен водопровод УПИХХV-193иУПИХХV-2, кв. 34 по плана на ж.к.'Бриз' гр. Варна 1.Сашка Атанасова Кацова 2. Раковски Симеонов Лашев Строй контрол сервиз'ООД инж. Гърбузов ЗАО-13078/09.04.2010г. 100.00 14.05.2010г.
121/ГИ/19.04.2010г. ВиК за жил. сграда УПИ IV-13, кв.591, 14м.р., ул.'Гоце Делчев'11 1. Община Варна 2. Благой Георгиев Николов 3. Борянка Димитрова Николова 4. Галина Благоева Николова 5. 'АРСИ'ЕООД Мартини-М-Радослава Димитрова'ЕТ инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-8492/05.03.2010г. 100.00 10.05.2010г.
122/ГИ/19.04.2010г. ВКЕЗ Ид.№10135.2559.197, вх.5 (УПИ II-3035, 3036, 3038А, 3038В, 3038Г, кв.8) 17м.р. Е.ОН България мрежи' АД Билдконтрол'ЕООД инж.Никитасов ЗАО-13831/15.04.2010г. 100.00 10.05.2010г.
123/ГИ/22.04.2010г. ВКЕЗ Ид.№10135.2569.40 (УПИ XV-104, кв.18) к.к.'Св.К и Е' Е.ОН България мрежи' АД Инекс Консулт'ООД инж.Ангелова ЗАО-14237/20.04.2010г. 435.00 12.05.2010г.
124/ГИ/23.04.2010г. Сградно водопроводно и канализацион- но отклонение за жилищна сграда УПИ ХІ-16, кв.194 по плана на 9 м.р., ул.'Ивайло' №42 1. Димо Иванов Иванов 2.Община Варна ЕМ Инженеринг' ЕООД Заповед №051/10.03.2010г. инж. Гърбузов ЗАО-9592/15.03.2010г. 100,00 17.05.2010г.
125/ГИ/26.04.2010г. ВКЕЗ УПИ VI-7, кв.852, ул.'Стара планина'12А, УПИ II-2, кв.319, ул.'Цар Иван Срацимир'9, 9м.р. Е.ОН България мрежи' АД Санта 2004'ЕООД инж.Ангелова ЗАО-14980/26.04.2010г. 183.60 12.05.2010г.
126/ГИ/26.04.2010г. Водопроводно и канализационно отклонение за офис сграда УПИ ІІІ-5, кв.161по плана на 11 м.р.,ул.'Тодор Влайков' №5, гр. Варна 1.'Варненски строежи' ООД 2.Здравка Петрова Пехливанова Маргарита Петрова Пехливанова 3.Община Варна Строй контрол сервиз'ООД Заповед №049/10.03.2010г. инж. Гърбузов ЗАО-9791/16.03.2010г. 100,00 18.05.2010г.
127/ГИ/30.04.2010г. Сградно КЕЗ Ид.№10135.2563.632 (УПИ XXXV-59, кв.50) ид.№10135.2563.633 (УПИ XXVI-2096(59Ч), кв.50) 21м.р. Е.ОН България мрежи' АД МД Контрол'ООД инж.Ангелова ЗАО-15356/28.04.2010г. 100.00 20.05.2010г.
128/ГИ/30.04.2010г. Водопроводно и канализационно отклонение за Хипермаркет 'Кауфланд' УПИІІІ-230001,230002, 230006,230008,230040, кв.2, по пла на на 'Зона за обществено обслужване, местност 'Боклук тарла, район Вл. Варненчик, гр. Варна 1'КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО' КД 2.Община Варна СТРОЙНАДЗОР' ООД Заповед №074/23.04.2010г. инж. Гърбузов ЗАО-15635/29.04.2010г. 100,00 26.05.2010г.
129/ГИ/30.04.2010г. Сградно КЕЗ Ид.№10135.2563.632 (УПИ XXXV-59, кв.50) ид.№10135.2563.745 (УПИ LV-323, кв.50) 21м.р. Е.ОН България мрежи' АД МД Контрол'ООД инж.Никитасов ЗАО-15360/28.04.2010г. 100.00 20.05.2010г.
131/ГИ/05.05.2010г. ВКЕЗ Ид.№10135.3515.655 (УПИ IX-557, кв.53) 16м.р., ул.'Хан Кубрат', ул.'Иваница Данчев' Е.ОН България мрежи' АД Билдконтрол'ЕООД Заповед №066/23.04.2010г. инж.Ангелова ЗАО-16097/03.05.2010г. 100.00 26.05.2010г.
132/ГИ/05.05.2010г. ВКЕЗ Ид.№10135.2555.144 (УПИ X-1035) 23м.р., ул.'Тодор Бояджиев'3 Е.ОН България мрежи' АД Билдконтрол'ЕООД Заповед №071/23.04.2010г. инж.Ангелова ЗАО-16038/03.05.2010г. 161.84 26.05.2010г.
133/ГИ/05.05.2010г. ВКЕЗ Ид.№10135.2569.191 (УПИ XVI-148, кв.73) к.к.'Св.К и Е', м-ст Абатко Е.ОН България мрежи' АД МД Контрол'ООД Заповед №070/23.04.2010г. инж.Ангелова ЗАО-16047/03.05.2010г. 417.00 26.05.2010г.
134/ГИ/05.05.2010г. ВКЕЗ Ид.№10135.3515.1746 (УПИ V-635, 636, кв.48) 16м.р., ул.'Фантазия'13 Е.ОН България мрежи' АД Билдконтрол'ЕООД Заповед №069/23.04.2010г. инж.Ангелова ЗАО-16093/03.05.2010г. 109.48 26.05.2010г.
135/ГИ/05.05.2010г. ВКЕЗ Ид.№10135.2553.428 (УПИ IIIА-787, кв.45) 25м.р., ул.'Иглика'4 Е.ОН България мрежи' АД Строй Контрол Сервиз'ООД Заповед №067/23.04.2010г. инж.Ангелова ЗАО-16102/03.05.2010г. 100.00 26.05.2010г.
136/ГИ/05.05.2010г. ВКЕЗ Ид.№10135.2553.570 (УПИ VI-940, кв.60) 25м.р., ул.'Ружа'17 Е.ОН България мрежи' АД Строй Контрол Сервиз'ООД Заповед №068/23.04.2010г. инж.Никитасов ЗАО-16108/03.05.2010г. 111.52 26.05.2010г.
137/ГИ/05.05.2010г. ВКЕЗ Ид.№10135.4504.30 (УПИ VI-470, кв.43) ж.к.'Вл.Варненчик', 1м.р. Е.ОН България мрежи' АД Строй Контрол Сервиз'ООД Заповед №065/23.04.2010г. инж.Никитасов ЗАО-16104/03.05.2010г. 100.00 26.05.2010г.
138/ГИ/05.05.2010г. ВКЕЗ ПИ 833, кв.126. СО'Акчелар' Е.ОН България мрежи' АД Санта 2004'ЕООД Заповед №063/17.03.2010г. инж.Никитасов ЗАО-15586/29.04.2010г. 100.00 26.05.2010г.
139/ГИ/05.05.2010г. БКТП Ид.№10135.5501.142 (ПИ 148=23) ЮПЗ, р-н Аспарухово Е.ОН България мрежи' АД СС Консулт'ЕООД Заповед №062/17.03.2010г. инж.Никитасов ЗАО-16086/03.05.2010г. 506.32 26.05.2010г.
140/ГИ/10.05.2010г. ВКЕЗ УПИ XXXVI-197,УПИ XXXVII-876, кв.18, СО'Пчелина' Е.ОН България мрежи' АД Билдконтрол'ЕООД Заповед №072/23.04.2010г. инж.Гороломова ЗАО-16040/03.05.2010г. 240.72 26.05.2010г.
141/ГИ/13.05.2010г. ВиК за жил. сграда УПИ VIII-108, кв.1, 26м.р., ул.'Паско Желев'2 1. Община Варна 2. 'Стройинвест'ЕООД ЕМ Инженеринг'ЕООД Заповед №080/26.04.2010г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-15267/27.04.2010г. 100.00 14.06.2010г.
142/ГИ/15.05.2010г. ВиК за жил. сграда УПИ VII-697, кв.47а, 16м.р., ул.'Фантазия'8 1. Станка Недялкова Трушева, Стоян Димитров Трушев, Елза Стоянова Делкова, Нели Стоянова Трушева 2. 'Билдинг Строй'ЕООД 3. Община Варна Инекс Консулт'ООД Заповед №075/26.04.2010г. инж.Гърбузов ЗАО-15721/30.04.2010г. 100.00 04.06.2010г.
143/ГИ/15.05.2010г. ВиК за жил. сграда УПИ VIII-8, кв.358, 10м.р., ул.'Г.Бенковски'88 1. Община Варна 2. Николай Димитров Узунов 3. 'Ботан-3'ООД Корект-АС'ЕООД Заповед №0746/07.11.2008г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-7834/01.03.2010г. 100.00 04.06.2010г.
144/ГИ/20.05.2010г. БКТП УПИ I-244, кв.24, СО'Кочмар' Е.ОН България мрежи' АД СС Консулт'ЕООД Заповед №081/13.05.2010г. С молба вх.№ЗАО-17594/11.11.2010г. на основание чл.62, ал.2 от АПК се допуска корекция в текста. 16.11.2010г. инж.Ангелова инж.Ангелова ЗАО-17594/14.05.2010г. 414.52 09.06.2010г. 03.12.2010г.
145/ГИ/20.05.2010г. ВКЕЗ Ид.№10135.1508.167 (УПИ XIV-5, кв.724) 3м.р., ул.'П.Каравелов'26 Е.ОН България мрежи' АД МД Контрол'ООД Заповед №091/14.05.2010г. инж.Ангелова ЗАО-17898/17.05.2010г. 100.00 09.06.2010г.
146/ГИ/20.05.2010г. ВКЕЗ Ид.№10135.2559.197, вх.6 и 7 (УПИ II-3035, 3036, 3038А, 3038В, 3038Г, кв.8) 17м.р. Е.ОН България мрежи' АД Строй Контрол Сервиз'ООД Заповед №099/14.05.2010г. инж.Ангелова ЗАО-17938/18.05.2010г. 100.00 07.06.2010г.
147/ГИ/20.05.2010г. ВКЕЗ Ид.№10135.2575.1120 (УПИ VI-851, кв.41) ул.'Л.Пасков'20, кв.Виница Е.ОН България мрежи' АД СС Консулт'ЕООД Заповед №089/14.05.2010г. инж.Ангелова ЗАО-18085/18.05.2010г. 100.00 09.06.2010г.
148/ГИ/20.05.2010г. ВКЕЗ Ид.№10135.2575.1389 (УПИ XX-966, кв.58) кв.Виница Е.ОН България мрежи' АД Строй Контрол Сервиз'ООД Заповед №092/14.05.2010г. С молба вх.№ЗАО-18087/30.09.2010г. на основание чл.62, ал.2 от АПК се допуска корекция в текста. 04.10.2010г. инж.Гороломова инж.Гороломова ЗАО-18087/18.05.2010г. 118.32 10.06.2010г. 22.10.2010г.
149/ГИ/20.05.2010г. Сградно КЕЗ УПИ XI-852, УПИ XII-851, кв.16, СО'Пчелина' Е.ОН България мрежи' АД Санта 2004'ЕООД Заповед №088/14.05.2010г. С молба вх.№ЗАО-17927/21.06.2010г. на основание чл.62, ал.2 от АПК се допуска корекция в текста. 24.06.2010г. инж.Никитасов инж.Никитасов ЗАО-17927/18.05.2010г. 100.00 10.06.2010г. 14.07.2010г.
150/ГИ/21.05.2010г. Топлопровод От бл.2А и бл.2Б, ж.к.Трошево, 16м.р. до УПИ XIV-341, кв.57, ид.№10135.3514.552, ЗПЗ ДАЛКИЯ-ВАРНА' ЕАД Лима'ЕООД инж.Драгнева ЗАО-18429/20.05.2010г. 100.00 09.06.2010г.
151/ГИ/21.05.2010г. Реконструкция на КЛ бул.'Хр.Смирненски' в участък от ул.'Тролейна' до бул.'Цар Освободител', 26м.р. Е.ОН България мрежи' АД Трафикконсулт БГ'ЕООД инж.Гороломова ЗАО-18603/21.05.2010г. 30.06.2010г.
152/ГИ/26.05.2010г. ППС 'Транс телеком'АД Ид.№10135.2555.113.2, ул.'Мир'26, бл.2, вх.Б ТРАНС ТЕЛЕКОМ' АД ГЛОБАЛ КОНСУЛТ 07'ООД инж.Никова ЗАО-18637/21.05.2010г. 600.00 14.06.2010г.
153/ГИ/26.05.2010г. ППС 'Транс телеком'АД Ид.№10135.3517.103.1, ул.'Свобода', бл.22, вх.2 ТРАНС ТЕЛЕКОМ' АД ГЛОБАЛ КОНСУЛТ 07'ООД инж.Никова ЗАО-18635/21.05.2010г. 600.00 22.06.2010г.
154/ГИ/28.05.2010г. Реконструкция на ВиК УПИ II-175, 80, кв.28, к.к.'Зл. Пясъци' 1. 'Златни пясъци'АД 2. 'Европринт трейд'ООД 3. 'Перфект 3'ЕООД ГЛОБАЛ КОНСУЛТ 07'ООД инж.Гърбузов ЗАО-14285/20.04.2010г. 100.00 21.06.2010г.
155/ГИ/02.06.2010г. БКТП Ид.№10135.2517.714 (ПИ 714, кв.5) СО'Манастирски рид, бялата чешма и дъбравата' Е.ОН България мрежи' АД МД Контрол'ООД Заповед №105/27.05.2010г. инж.Гороломова ЗАО-19796/01.06.2010г. 735.00 21.06.2010г.
156/ГИ/02.06.2010г. БКТП УПИ II-за жил.стр.имагазини, кв.13, 11м.р. Е.ОН България мрежи' АД СС Консулт'ЕООД Заповед №112/28.05.2010г. инж.Гороломова ЗАО-19798/01.06.2010г. 271.00 25.06.2010г.
157/ГИ/08.06.2010г. ВКЕЗ УПИ V-5, кв.155, 11м.р., ул.'Веслец'40, 46, ул.'А.Страшимиров'4 Е.ОН България мрежи' АД Билдконтрол'ЕООД Заповед №086/14.05.2010г. инж.Ангелова ЗАО-20118/02.06.2010г. 159.80 25.06.2010г.
158/ГИ/08.06.2010г. ВКЕЗ Ид.№10135.1501.282 и 10135.1501.284 (УПИ XXI-6, 7, кв.303) 9м.р., ул.'Кап.Райчо'40, 42 Е.ОН България мрежи' АД Строй Контрол Сервиз'ООД Заповед №085/14.05.2010г. инж.Ангелова ЗАО-20115/02.06.2010г. 100.00 25.06.2010г.
159/ГИ/08.06.2010г. ВКЕЗ Ид.№10135.2553.803 (УПИ XVII-277, кв.38) 25м.р., ул.'Бели лилии'22, 24, 28 Е.ОН България мрежи' АД СС Консулт'ЕООД Заповед №111/28.05.2010г. инж.Ангелова ЗАО-20120/02.06.2010г. 109.48 25.06.2010г.
160/ГИ/08.06.2010г. ВКЕЗ Ид.№10135.51.572 (УПИ VIII-8, 16, кв.209А) ул.'И.Рилски'4, ид.№10135.51.573 (УПИ VII-7, 17, 18, кв.209А) ул.'И.Рилски'2, 12м.р. Е.ОН България мрежи' АД Санта 2004'ЕООД Заповед №110/28.05.2010г. инж.Никитасов ЗАО-20117/02.06.2010г. 299.20 25.06.2010г.
161/ГИ/07.06.2010г. Сградно КЕЗ Ид.№10135.513.560, к.к.'Зл.пясъци' 1. 'Дилов инвест'ЕООД 2. 'Ивтур'ООД АТИКА КОНСУЛТ' ЕООД инж.Никитасов ЗАО-19724/31.05.2010г. 225.00 26.07.2010г.
162/ГИ/08.06.2010г. Водопроводно откл. за жил.сграда ПИ 283, СО'Траката' 1. Община Варна 2. Мирослав Денчев Петров Протокол №2/21.01.2010г. Заповед №104/21.05.2010г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-19093/26.05.2010г. 100.00 25.06.2010г.
163/ГИ/08.06.2010г. ВиК за жил. сграда УПИ XIII-1139, кв.64, 25м.р., ул.'Прилеп'10А 1. Община Варна 2. Станимир Н.Стоянов, Александра Й.Стоянова, Златка Д.Енчева, Никола С.Енчев, Димитър К.Йоргакиев, Димитричка М.Лодозова, Андрей К.Йоргакиев, 'Евродом 1'ЕООД Райнова Консултинг'ООД Заповед №037/09.03.2010г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-15745/30.04.2010г. 100.00 02.07.2010г.
164/ГИ/08.06.2010г. ВиК за жил. сграда УПИ IV-1111, кв.64, 28м.р., ул.'Балатон'4 1. Община Варна 2.Станка Вълкова Николова СД'Димитрова 2000 и с-ие' Заповед №097/14.05.2010г. инж.Никова инж.Гърбузов ЗАО-19548/31.05.2010г. 100.00 01.07.2010г.
165/ГИ/10.06.2010г. ВиК за жил. сграда УПИ V-12, кв.621, 5м.р., ул.'Битоля'8 1. Тодор М.Гергов и Марийка М.Гергова 2. Марин Т.Маринов 3. Мима Т.Минкова 4. 'Александрид'ООД 5. Община Варна Райнова Консултинг'ООД Заповед №101/21.05.2010г. С молба вх.№ЗАО-20040/20.07.2010г. на основание чл.62, ал.2 от АПК се допуска корекция в текста. 12.08.2010г. инж.Гърбузов инж.Гърбузов ЗАО-20040/02.06.2010г. 100.00 01.07.2010г. 31.08.2010г.
166/ГИ/10.06.2010г. Сградно канализационно отклонение УПИ XXXIII-3, кв.3, кв.Виница 1. Община Варна 2. 'Булдом'ЕООД Протокол №4/11.02.2010г., т.4 Заповед №119/01.06.2010г. инж.Симеонов инж.Гърбузов ЗАО-20778/07.06.2010г. 100.00 29.06.2010г.
167/ГИ/10.06.2010г. ВКЕЗ Ид.№10135.2723.549 (ПИ 1230, кв.96) СО'Ваялар' Е.ОН България мрежи' АД Симани консулт'ООД Протокол №4/11.02.2010г., т.14 Заповед №117/01.06.2010г. инж.Никитасов ЗАО-20945/08.06.2010г. 678.00 30.06.2010г.
168/ГИ/11.06.2010г. Реконструкция съобщителна мрежа бул.'Хр.Смирненски' от ул.'Тролейна' до бул.'Цар Освободител', 26м.р. БТК'АД Протокол №16/10.06.2010г. инж.Никова ЗАО-21149/09.06.2010г. 29.06.2010г.
169/ГИ/10.06.2010г. ВиК за жил. сграда УПИ XXII-2257, 2257Б, кв.4, ж.к.'Бриз' 1. 'Бавадон Корект'ООД 2. Жоро Боянов Дремджиев 3. Орлин Емилов Даскалов 4. Община Варна Корект 99'ООД Заповед №078/26.04.2010г. инж.Гърбузов ЗАО-15829/30.04.2010г. 100.00 07.07.2010г.
170/ГИ/11.06.2010г. ВКЕЗ Ид.№10135.2723.967 (ПИ 3595, кв.99) СО'Ваялар' Е.ОН България мрежи' АД Строй контрол сервиз'ООД Заповед №087/14.05.2010г. инж.Ангелова ЗАО-17931/09.06.2010г. 310.50 30.06.2010г.
171/ГИ/11.06.2010г. Улична канализация УПИ XXII-2257, 2257Б, кв.4, ж.к.'Бриз' 1. 'Бавадон Корект'ООД 2. Жоро Боянов Дремджиев 3. Орлин Емилов Даскалов 4. Община Варна Корект 99'ООД Заповед №079/26.04.2010г. инж.Гърбузов ЗАО-15828/30.04.2010г. 100.00 09.07.2010г.
172/ГИ/14.06.2010г. Водопроводно отклонение УПИ LVI-70, кв.50, 21м.р., ул.'130-та'10А, 10Б 1. 'Юнион Корект Варна'ООД 2. Община Варна Протокол №9/25.03.2010г., т.3 Заповед №079/14.05.2010г. инж.Гърбузов ЗАО-18113/18.05.2010г. 100.00 06.07.2010г.
173/ГИ/15.06.2010г. БКТП Ид.№10135.2526.1811 (УПИ XXVIII-1640, 1641=916, 925, кв.54) м-ст Св.Никола Е.ОН България мрежи' АД Санта 2004'ЕООД Заповед №125/10.06.2010г. инж.Гороломова ЗАО-21638/14.06.2010г. 188.76 02.07.2010г.
174/ГИ/17.06.2010г. ВиК за офис сграда УПИ XV-8, кв.165, 11м.р., ул.'Хан Тервел'19 1. Община Варна 2. ЕТ'КЯЦА-Цветан Керев' Гарант Консулт'ЕООД Заповед №102/21.05.2010г. инж.Симеонов инж.Гърбузов ЗАО-18741/25.05.2010г. 100.00 07.07.2010г.
175/ГИ/18.06.2010г. ВиК за търговски обект Ид.№10135.5502.560 (УПИ IX-83 за общ.обслужване, кв.6) 27м.р. 1. Община Варна 2. 'Рила проект'ЕООД Бомбов консулт'ЕООД Заповед №108/27.05.2010г. инж.Никова инж.Гърбузов ЗАО-19271/27.05.2010г. 100.00 08.07.2010г.
176/ГИ/18.06.2010г. Дъждовно канализационно отклонение Ид.№10135.5502.560 (УПИ IX-83 за общ.обслужване, кв.6) 27м.р. 1. Община Варна 2. 'Рила проект'ЕООД Бомбов консулт'ЕООД Заповед №107/27.05.2010г. инж.Никова инж.Гърбузов ЗАО-19274/27.05.2010г. 100.00 08.07.2010г.
177/ГИ/18.06.2010г. Водопроводно отклонение ПИ 95, СО'Ваялар' 1. Община Варна 2. Кирил Йорданов Цонев Протокол №31/05.11.2009г., т.7 Заповед №013/27.01.2010г. инж.Никова инж.Гърбузов ЗАО-9148/11.03.2010г. 100.00 08.07.2010г.
178/ГИ/22.06.2010г. ППС 'БТК'АД Ид.№10135.2559.112.1, ул.'Д-р А.Железкова', бл.27 БТК'АД Миком'ЕООД инж.Никова ЗАО-34024/20.08.2010г. 600.00 21.07.2010г.
179/ГИ/22.06.2010г. Водопроводно отклонение ПИ 1798, кв.41, СО'Манастирски рид' 1. Община Варна 2. 'Холанд трейд'ЕООД Протокол №2/14.01.2010г. Заповед №060/17.03.2010г. инж.Никова инж.Гърбузов ЗАО-17501/14.05.2010г. 100.00 13.07.2010г.
180/ГИ/22.06.2010г. ВиК за жил. сграда Ид.№10135.2553.428 (УПИ IIIА-787, кв.45) 25м.р., ул.'Иглика'4 1. Община Варна 2. 'Костофф'ЕООД Жилфонд-Инвест'ЕООД Заповед №120/01.06.2010г. инж.Никова инж.Гърбузов ЗАО-20192/03.06.2010г. 100.00 14.07.2010г.
181/ГИ/22.06.2010г. ВиК за жил. сграда Ид.№10135.1501.839 (УПИ VIII-13, кв.313а) 9м.р., ул.'А.Неделчев'4 1. Община Варна 2. 'Костофф'ЕООД Жилфонд-Инвест'ЕООД Заповед №121/01.06.2010г. инж.Никова инж.Гърбузов ЗАО-20189/03.06.2010г. 100.00 16.07.2010г.
182/ГИ/22.06.2010г. ВКЕЗ Ид.№10135.2723.590 (ПИ 590, кв.120) СО'Ваялар' Е.ОН България мрежи' АД Строй контрол сервиз'ООД Протокол №7/11.03.2010г., т.1 Заповед №114/01.06.2010г. С молба вх.№ЗАО-20596/27.08.2010г. на основание чл.62, ал.2 от АПК се допуска корекция в текста. 30.08.2010г. инж.Ангелова инж.Ангелова ЗАО-20596/07.06.2010г. 232.50 09.07.2010г. 20.09.2010г.
183/ГИ/23.06.2010г. БКТП Ид.№10135.2563.51 (УПИ I-51 за бензиностанция, кв.8) ж.к.'Бриз-юг' 1. 'Е.ОН България мрежи' АД 2. 'Петрол'АД Райнова Консултинг'ЕООД Заповед №132/22.06.2010г. инж.Никитасов ЗАО-22892/23.06.2010г. 165.00 12.07.2010г.
184/ГИ/24.06.2010г. ВКЕЗ Ид.№10135.2571.465 (УПИ XXIII-621) к.к.'Чайка' 1. 'Е.ОН България мрежи' АД 2. 'Кабакум инвестмънт'ЕООД 3. 'Кабакум резидънс'ЕООД 4. 'Специализирана болница за рехибилитация-Варна'АД Протокол №17/17.06.2010г., т.4 инж.Гороломова ЗАО-23136/24.06.2010г. 135.00 16.07.2010г.
185/ГИ/25.06.2010г. ВКЕЗ Ид.№10135.2563.613 (УПИ XXXIV-270, кв.50) 21м.р. Е.ОН България мрежи' АД Санта 2004'ЕООД Заповед №134/22.06.2010г. инж.Никитасов ЗАО-22852/22.06.2010г. 100.00 14.07.2010г.
186/ГИ/28.06.2010г. Водопроводно отклонение УПИ XXIV-689, 688а, 680, кв.6, кв.Виница 1. Община Варна 2. Антон К. Цветков и Йонко А. Димитров Протокол №9/25.03.2010г., т.2 Заповед №096/14.05.2010г. инж.Симеонов инж.Гърбузов ЗАО-18728/25.05.2010г. 100.00 16.07.2010г.
187/ГИ/29.06.2010г. Водопроводно отклонение ПИ 1692, ЗПЗ 1. Община Варна 2. 'Сити комфорт'ООД Протокол №10/15.04.2010г., т.4 Заповед №100/21.05.2010г. инж.Симеонов инж.Гърбузов ЗАО-19899/01.06.2010г. 100.00 19.07.2010г.
188/ГИ/29.06.2010г. БКТП Ид.№10135.45.230 (УПИ XXIII-472, кв.5) паркова зона за общ.обслужване Вл.Варненчик Е.ОН България мрежи' АД Строй контрол сервиз'ООД Заповед №130/17.06.2010г. С молба вх.№ЗАО-23133/02.09.2010г. на основание чл.154, ал.5 от ЗУТ се допуска промяна по време на строителство. 07.09.2010г. инж.Ангелова С молба вх.№ЗАО-23133/06.10.2010г. на основание чл.62, ал.2 от АПК се допуска корекция в текста. 13.10.2010г. инж.Ангелова инж.Никитасов ЗАО-23133/24.06.2010г. 538.00 21.07.2010г. 24.09.2010г. 21.07.2010г.
189/ГИ/30.06.2010г. БКТП ПИ 867, кад.район 505, СО'Под село' Е.ОН България мрежи' АД СС Консулт'ЕООД Заповед №090/14.05.2010г. инж.Никитасов ЗАО-18049/28.06.2010г. 649.80 21.07.2010г.
190/ГИ/01.07.2010г. Водопроводно отклонение Ид.№10135.2564.1411 (УПИ XX-2616, 2617, кв.38) вилна зона Варна, ул.'22-ра'8Б 1. Наско С.Манасиев и Дида Х.Манасиева 2. Община Варна Корект Лиляна Енчева'ЕТ Заповед №083/14.05.2010г. инж.Симеонов инж.Гърбузов ЗАО-18112/18.05.2010г. 100.00 21.07.2010г.
191/ГИ/02.07.2010г. Сградно канализационно отклонение Ид.№10135.2552.2784 (ПИ 3685) ж.к.'Изгрев' 1. 'ВМ Студио'ООД 2. Община Варна Пер енд Ви'ЕООД Заповед №050/10.03.2010г. инж.Симеонов инж.Гърбузов ЗАО-9600/15.03.2010г. 100.00 22.07.2010г.
192/ГИ/30.06.2010г. ВКЕЗ Ид.№10135.1501.515 (УПИ XII-30, кв.194-А) 9м.р., ул.'Хан Маламир'38 Е.ОН България мрежи' АД МД Контрол'ООД Заповед №133/22.06.2010г. инж.Гороломова ЗАО-22891/23.06.2010г. 100.00 21.07.2010г.
193/ГИ/01.07.2010г. Уличен водопровод Ид.№10135.3512.293 (УПИ I-207, 208, 209, 29 за спортен комплекс Младост, кв.10) ж.к.'Младост', 1 м.р. Община Варна ЕСМ'ЕООД инж.Симеонов инж.Гърбузов ЗАО-16713/10.05.2010г. 100.00 22.07.2010г.
194/ГИ/06.07.2010г. Обслужваща улица (ВиК, дъждовна, ул.осветление) От км 0+000 до км 0+154 с ид.№10135.4023.83 (УПИ IV-230038, кв.7) м-ст 'Боклук тарла' Община Варна Протокол №16/10.06.2010г., т.4 инж.Димитров ЗАО-20140/02.06.2010г. 02.08.2010г.
195/ГИ/06.07.2010г. ВКЕЗ Ид.№10135.2556.353 (УПИ V-14, кв.624) 5 м.р., ул.'Полк.Свещаров'17 Е.ОН България мрежи' АД СС Консулт'ЕООД Заповед №137/28.06.2010г. инж.Ангелова ЗАО-24047/02.07.2010г. 100.00 28.07.2010г.
196/ГИ/12.07.2010г. ВКЕЗ Ид.№10135.2575.1410 (УПИ XIV-125, кв.22) кв.'Виница', ул.'Цар Борис'73 Е.ОН България мрежи' АД Санта 2004'ЕООД Заповед №144/06.07.2010г. инж.Ангелова ЗАО-24626/07.07.2010г. 158.44 30.07.2010г.
197/ГИ/12.07.2010г. ВКЕЗ Ид.№10135.2723.151 (ПИ 151, кв.175) СО'Ваялар' Е.ОН България мрежи' АД Строй контрол сервиз'ООД Заповед №143/06.07.2010г. инж.Ангелова ЗАО-24629/07.07.2010г. 204.00 02.08.2010г.
198/ГИ/12.07.2010г. ВКЕЗ Ид.№10135.2515.3098 (ПИ 3098) СО'Ален мак' Е.ОН България мрежи' АД Санта 2004'ЕООД Заповед №145/06.07.2010г. инж.Никитасов ЗАО-24631/07.07.2010г. 235.50 30.07.2010г.
199/ГИ/12.07.2010г. ВиК за жил. сграда УПИ VI-663, кв.42, ж.к.'Вл.Варненчик', 1м.р. 1. Галин Стоянов Банков 2. Община Варна Протокол №36/07-08.07.2009г., т.4 инж.Гърбузов ЗАО-16617/10.05.2010г. 100.00 02.08.2010г.
200/ГИ/13.07.2010г. ВиК за автоработилница Ид.№10135.3513.1796 (УПИ VIII-518, кв.2) 26м.р. 1. Георги Божанов Цонев 2. Община Варна Инекс консулт'ООД Заповед №115/01.06.2010г. инж.Симеонов инж.Гърбузов ЗАО-19957/02.06.2010г. 100.00 11.08.2010г.
201/ГИ/14.07.2010г. ППС на 'Космо България Мобайл'ЕАД Ид.№10135.4039.42, Вл.Варненчик, м-ст Голям пясък КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ' ЕАД Дарис'ООД инж.Никова ЗАО-25355/12.07.2010г. 1 650.00 05.08.2010г.
202/ГИ/14.07.2010г. Канализационно отклонение УПИ XV-5, 6, кв.448, 1м.р. 1. Милка Господинова Стилянова 2. Община Варна Протокол №13/13.05.2010г., т.9 инж.Симеонов инж.Гърбузов ЗАО-19298/27.05.2010г. 100.00 03.08.2010г.
203/ГИ/14.07.2010г. ППС на 'Космо България Мобайл'ЕАД Ид.№10135.5068.54, Аспарухово, м-ст Патрабана КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ' ЕАД Дарис'ООД инж.Никова ЗАО-11735/29.03.2010г. 1 800.00 06.08.2010г.
204/ГИ/14.07.2010г. ВиК отклонения Ид.№10135.2723.553 (ПИ 553=1233, кв.96), м-ст Ваялар 1. 'Шого'ООД 2. Антония Хараламбиева Рашкова 3. Борис Харалампиев Ямалиев 4. Община Варна Симани консулт'ООД Заповед №118/01.06.2010г. инж.Симеонов инж.Гърбузов ЗАО-20944/08.06.2010г. 100.00 03.08.2010г.
205/ГИ/15.07.2010г. Светофарна уредба бул.'Цар Освободител' пред АГ болница Община Варна Протокол №18/01.07.2010г., т.16 С молба вх.№ЗАО-25804/22.10.2010г. на основание чл.62, ал.2 от АПК се допуска корекция в текста. 22.10.2010г. инж.Николова Г.Чобанова ЗАО-25804/15.07.2010г. 03.08.2010г. 12.11.2010г.
206/ГИ/15.07.2010г. Светофарна уредба бул.'Цар Освободител' до бл.54 кв.Възраждане IIIм.р. Община Варна Протокол №18/01.07.2010г., т.15 С молба вх.№ЗАО-25807/22.10.2010г. на основание чл.62, ал.2 от АПК се допуска корекция в текста. 22.10.2010г. инж.Николова Г.Чобанова ЗАО-25807/15.07.2010г. 02.08.2010г. 12.11.2010г.
207/ГИ/15.07.2010г. Светофарна уредба бул.'Първи май', кв.Аспарухово Община Варна Протокол №18/01.07.2010г., т.14 С молба вх.№ЗАО-25803/22.10.2010г. на основание чл.62, ал.2 от АПК се допуска корекция в текста. 22.10.2010г. инж.Николова Г.Чобанова ЗАО-25803/15.07.2010г. 02.08.2010г. 15.11.2010г.
208/ГИ/15.07.2010г. ВКЕЗ Ид.№10135.1509.11 (ПИ 5), бул.'Приморски 2 Е.ОН България мрежи' АД СС Консулт'ЕООД Заповед №151/13.07.2010г. инж.Ангелова ЗАО-25664/14.07.2010г. 142.80 04.08.2010г.
209/ГИ/16.07.2010г. ВКЕЗ Ид.№10135.5545.426 (ПИ 426), СО Зеленика Е.ОН България мрежи' АД Санта 2004'ЕООД Заповед №150/13.07.2010г. инж.Ангелова ЗАО-25661/14.07.2010г. 100.00 04.08.2010г.
210/ГИ/16.07.2010г. БКТП Ид.№10135.4023.65 (УПИ III-230001, 230002, 230006, 230008, 230040, кв.2), м-ст Боклук тарла Е.ОН България мрежи' АД Стройнадзор-М'ООД Заповед №146/13.07.2010г. инж.Никитасов ЗАО-25647/14.07.2010г. 221.40 05.08.2010г.
211/ГИ/16.07.2010г. Рехабилитация на първа топлофикационна магистрала от ОЦ до камера К.I-8, ж.к.Вл.Варненчик II м.р. ДАЛКИЯ-ВАРНА' ЕАД Лима'ЕООД инж.Драгнева ЗАО-25038/09.07.2010г. 724.20 13.08.2010г.
212/ГИ/19.07.2010г. Сградно КЕЗ Ид.№10135.2515.3686 (УПИ IV-1147, 2102, кв.84), СО Ален мак Е.ОН България мрежи' АД СС Консулт'ЕООД Протокол №9/25.03.2010г., т.7 инж.Ангелова ЗАО-25903/15.07.2010г. 100.00 06.08.2010г.
213/ГИ/19.07.2010г. БКТП Ид.№10135.2515.3686 (УПИ IV-1147, 2102, кв.84), СО Ален мак Е.ОН България мрежи' АД СС Консулт'ЕООД Протокол №18/01.07.2010г., т.2 инж.Никитасов ЗАО-25849/15.07.2010г. 754.50 06.08.2010г.
214/ГИ/19.07.2010г. Уличен водопровод СО Боровец юг, част от кл.49, 50, 51 1. Община Варна 2. Кооперация 'Боровец 51' Протокол №31/12.11.2009г., т.8 Заповед №538/19.12.2009г. инж.Гърбузов ЗАО-4595/04.02.2010г. 100.00 09.08.2010г.
215/ГИ/21.07.2010г. ППС 'БТК'АД Ид.№10135.5069.6, Аспарухово, м-ст Патрабана БТК'АД Дарис'ООД Протокол №18/01.07.2010г. инж.Никова ЗАО-26419/20.07.2010г. 1 700.00 12.08.2010г.
216/ГИ/21.07.2010г. Канализационно отклонение УПИ XXVI-1227, кв.35, ЗПЗ 1. Мартин Данчев Йорданов и Боряна Тодорова Йорданова 2. Община Варна Протокол №17/17.06.2010г., т.8 Заповед №158/19.07.2010г. инж.Симеонов инж.Гърбузов ЗАО-26396/20.07.2010г. 100.00 11.08.2010г.
217/ГИ/22.07.2010г. ВКЕЗ УПИ II-1141, 1142, кв.10, 8м.р., ул.Юджин Скайлер 1, 3 Е.ОН България мрежи' АД Санта 2004'ЕООД Заповед №138/28.06.2010г. инж.Ангелова ЗАО-24383/06.07.2010г. 100.00 10.08.2010г.
218/ГИ/22.07.2010г. Сградно КЕЗ Ид.№10135.2564.997 (УПИ III-13846а, кв.54), ВЗ Траката, ул.30-та Е.ОН България мрежи' АД Санта 2004'ЕООД Протокол №17/17.06.2010г., т.12 Заповед №157/19.07.2010г. инж.Ангелова ЗАО-26483/20.07.2010г. 100.00 10.08.2010г.
219/ГИ/22.07.2010г. ВКЕЗ Ид.№10135.1503.606 (УПИ XIII-12, 14, кв.370), 10м.р., ул.А.Георгиев 18 Е.ОН България мрежи' АД Строй Контрол Сервиз'ООД Заповед №153/19.07.2010г. С молба вх.№ЗАО-26658/11.10.2010г. на основание чл.62, ал.2 от АПК се допуска корекция в текста. 12.10.2010г. инж.Ангелова инж.Ангелова ЗАО-26658/21.07.2010г. 100.00 11.08.2010г. 04.11.2010г.
219/ГИ/29.07.2010г. Водопроводно отклонение УПИ III-2882, кв.170, ж.к.Изгрев 1. 'Радар Лабораторис'ЕООД 2. Община Варна Протокол №2/2010г., т.7 Заповед №059/17.03.2010г. инж.Симеонов инж.Гърбузов ЗАО-17497/14.05.2010г. 100.00 19.08.2010г.
220/ГИ/29.07.2010г. ВиК отклонения УПИ 023002, кв.23, м-ст Козаджи, с.Тополи 1. 'Велимар-2008'ЕООД 2. Пенка Атанасова Костадинова 3. Община Варна Бомбов консулт'ЕООД Заповед №126/28.06.2010г. С молба вх.№ЗАО-38451/27.10.2010г. на основание чл.154, ал.5 от ЗУТ се допуска промяна по време на строителство. 09.11.2010г. инж.Никова инж.Гърбузов ЗАО-23668/30.06.2010г. 100.00 20.08.2010г. 30.11.2010г.
221/ГИ/29.07.2010г. Улични ВиК УПИ 023002, кв.23, м-ст Козаджи, с.Тополи 1. 'Велимар-2008'ЕООД 2. Пенка Атанасова Костадинова 3. Община Варна Бомбов консулт'ЕООД Заповед №139/28.06.2010г. С молба вх.№ЗАО-38444/27.10.2010г. на основание чл.154, ал.5 от ЗУТ се допуска промяна по време на строителство. 09.11.2010г. инж.Никова инж.Гърбузов ЗАО-23666/30.06.2010г. 100.00 20.08.2010г. 30.11.2010г.
222/ГИ/06.08.2010г. Светофарна уредба Военоморска болница Община Варна Протокол №19/15.07.2010г., т.7 Г.Чобанова ЗАО-26469/20.07.2010г. 24.08.2010г.
223/ГИ/06.08.2010г. Светофарна уредба бул.'Цар Освободител' с ул.'Поп Димитър' Община Варна Протокол №19/15.07.2010г., т.8 Г.Чобанова ЗАО-26462/20.07.2010г. 24.08.2010г.
224/ГИ/06.08.2010г. Светофарна уредба бул.'Вл.Варненчик' с ул.'Струга' Община Варна Протокол №19/15.07.2010г., т.6 Г.Чобанова ЗАО-26473/20.07.2010г. 24.08.2010г.
225/ГИ/02.08.2010г. Канализационно отклонение Ид.№10135.2564.997 (УПИ III-13846а, кв.54) м-ст Вилна зона, ул.30-та 19 1. 'Бигла Консулт'ООД 2. Община Варна Протокол №13/2010г., т.7 Заповед №128/10.06.2010г. инж.Симеонов инж.Гърбузов ЗАО-21347/10.06.2010г. 100.00 20.08.2010г.
226/ГИ/03.08.2010г. Водопроводно отклонение за имот 060227, кв.Виница, м-ст Чукур тарла 1. Стелияна Светославова Радева 2. Община Варна Протокол №1/2010г., т.9 Заповед №094/14.05.2010г. инж.Симеонов инж.Гърбузов ЗАО-27456/28.07.2010г. 100.00 31.08.2010г.
227/ГИ/05.08.2010г. Въздушна мрежа ПИ 1418, СО Ментеше Е.ОН България мрежи' АД Билдконтрол'ЕООД Заповед №155/19.07.2010г. инж.Гороломова ЗАО-26531/21.07.2010г. 100.00 24.08.2010г.
228/ГИ/05.08.2010г. ВКЕЗ Ид.№10135.2554.528 (УПИ II-1505, кв.32) 24м.р., ул.Студентска 56 Е.ОН България мрежи' АД МД Контрол'ООД Заповед №162/27.07.2010г. инж.Никитасов ЗАО-28110/03.08.2010г. 100.00 24.08.2010г.
229/ГИ/05.08.2010г. ВКЕЗ Ид.№10135.3515.1726 (УПИ II-4660, 4661, 4662, 4663, 4664, кв.1201) 16м.р., ул.Глаголица; Ид.№10135.3515.1727 (УПИ III-4659, 4660, 4664, кв.1201) 16м.р., ул.Йосиф Брадати Е.ОН България мрежи' АД СС Консулт'ЕООД Заповед №161/27.07.2010г. инж.Никитасов ЗАО-28115/03.08.2010г. 308.72 24.08.2010г.
230/ГИ/05.08.2010г. ТП Ид.№10135.2554.545 (УПИ VI-1548, 1549, кв.35) 24м.р., ул.Студентска 14 Е.ОН България мрежи' АД Строй Контрол Сервиз'ООД Заповед №163/27.07.2010г. С молба вх.№ЗАО-38987/01.11.2010г. на основание чл.154, ал.5 от ЗУТ се допуска промяна по време на строителство. 18.11.2010г. инж.Никитасов инж.Никитасов ЗАО-28169/03.08.2010г. 190.80 24.08.2010г. 10.12.2010г.
231/ГИ/05.08.2010г. БКТП Ид.№10135.2522.847 (ПИ 847, кв.28) СО Акчелар Е.ОН България мрежи' АД Билдконтрол'ЕООД Протокол №6/25.02.2010г., т.2 Заповед №156/19.07.2010г. С молба вх.№ЗАО-28242/02.09.2010г. на основание чл.154, ал.5 от ЗУТ се допуска промяна по време на строителство. 07.09.2010г. инж.Ангелова инж.Никитасов ЗАО-28242/03.08.2010г. 744.00 24.08.2010г. 24.09.2010г.
232/ГИ/05.08.2010г. Сградно КЕЗ УПИ XV-260033, кв.7, ПЗ Метро Е.ОН България мрежи' АД Протокол №19/15.07.2010г., т.5 Заповед №165/03.08.2010г. инж.Гороломова ЗАО-28273/04.08.2010г. 100.00 24.08.2010г.
233/ГИ/05.08.2010г. Сградно КЕЗ Ид.№10135.2563.658 (УПИ XXII-2257, 2257б, кв.4) ж.к.Бриз №26 Е.ОН България мрежи' АД СС Консулт'ЕООД инж.Никитасов ЗАО-26534/21.07.2010г. 100.00 24.08.2010г.
234/ГИ/06.08.2010г. Уличен водопровод и отклонения клон 25 (от о.т.80 до о.т.82) и клон 29 (от о.т.82 до о.т.763) СО Боровец юг и до имоти 2990, 461, 465, 468, 469, 472, 473, 474, 4119, 477, 3631, 4666, 4665, 4663, 4664, 482, 2547, 2548, 2549, 2551, 4573, 4575, 2555, 2556, 3619 Община Варна Ди Ем-Консулт'ООД На основание чл.62, ал.2 от АПК се допуска корекция в текста. 29.09.2010г. инж.Симеонов инж.Симеонов инж.Гърбузов ЗАО-28259/03.08.2010г. 100.00 24.08.2010г. 22.10.2010г.
235/ГИ/10.08.2010г. Площадкови ВиК и отклонения УПИ XI-252, кв.38, 16м.р. 1. Държавно предприятие 'Строителство и възстановяване' София 2.Община Варна Инекс Консулт'ООД Заповед №436/15.10.2010г. С молба вх.№ЗАО-28242/02.09.2010г. на основание чл.154, ал.2 от ЗУТ се допуска промяна по време на строителство. 13.05.2011г. инж.Власова инж.Гърбузов ЗАО-26969/23.07.2010г. 100.00 01.09.2010г. 16.06.2011г.
236/ГИ/11.08.2010г. Реконструкция на КЛ бул.Вл.Варненчик и ул.Й.Йовков, ЗПЗ 16м.р. Е.ОН България мрежи' АД ЕМ Инженеринг'ЕООД Заповед №180/06.08.2010г. инж.Никитасов ЗАО-28980/09.08.2010г. 374.00 31.08.2010г.
237/ГИ/11.08.2010г. Уличен водопровод за минерална вода От кални бани , Шишкова градинка, Билкова аптека Община Варна Глобал консулт 07'ООД инж.Гърбузов ИИБ-10-0600/1/10.08.2010г. 30.08.2010г.
238/ГИ/11.08.2010г. Водопроводно и битово-канализационно отклонения УПИ XI-726, кв.53, 25м.р., ул.Люляк 33а 1. Община Варна 2. Желязко Георгиев Иванов и Георги Желязков Иванов Иво-90-Консулт'ООД Заповед №123/01.06.2010г. инж.Никова инж.Гърбузов ЗАО-20852/08.06.2010г. 100.00 03.09.2010г.
239/ГИ/11.08.2010г. Водопроводно и битово-канализационно отклонения УПИ X-725, кв.53, 25м.р., ул.Люляк 33 1. Община Варна 2. Тодор Георгиев Тодоров, Руска Герасимова Тодорова, Красимира Тодорова Георгиева, Станка Тодорова Топалова Иво-90-Консулт'ООД Заповед №122/01.06.2010г. инж.Никова инж.Гърбузов ЗАО-20851/08.06.2010г. 100.00 03.09.2010г.
240/ГИ/17.08.2010г. Улични ВиК ул.Люляк 33, 33а, 25м.р. 1. Община Варна 2. Желязко Георгиев Иванов, Георги Желязков Иванов, Тодор Георгиев Тодоров, Руска Герасимова Тодорова, Красимира Тодорова Георгиева, Станка Тодорова Топалова Иво-90-Консулт'ООД Заповед №124/01.06.2010г. инж.Никова инж.Гърбузов ЗАО-20855/08.06.2010г. 100.00 03.09.2010г.
241/ГИ/13.08.2010г. ВКЕЗ Ид.№10135.2039.8 (ПИ 039008) СО Траката-разширение, м-ст Таушан теше Е.ОН България мрежи' АД Строй Контрол Сервиз'ООД Протокол №19/15.07.2010г., т.3 Заповед №164/03.08.2010г. инж.Ангелова ЗАО-28700/06.08.2010г. 180.00 02.09.2010г.
242/ГИ/13.08.2010г. Водопроводно и битово-канализационно отклонения УПИ V-9, кв.536 по плана на 14 м.р., ул.'Константин Величков' №15, гр. Варна 1. Община Варна 2. Стоянка Филипова Александрова, Александър Цеков Александров Билдинг надзор'ЕООД Заповед №086/27.02.2009г. инж.Никова инж.Гърбузов ЗАО-25026/09.07.2010г. 100.00 07.09.2010г.
243/ГИ/16.08.2010г. БКТП Ид.№10135.2568.132 (УПИ III-119, кв.36) к.к.Св.КиЕ Е.ОН България мрежи' АД СС Консулт'ЕООД Протокол №9/25.03.2010г., т.4 Заповед №166/03.08.2010г. инж.Ангелова ЗАО-28981/09.08.2010г. 228.00 02.09.2010г.
244/ГИ/16.08.2010г. ВКЕЗ Ид.№10135.3517.447 (УПИ V-смесено предназначение, кв.13) 15м.р., ул.Кап.Райчо Николов Е.ОН България мрежи' АД МД Контрол'ООД Заповед №179/06.08.2010г. инж.Ангелова ЗАО-29293/11.08.2010г. 100.00 02.09.2010г.
245/ГИ/16.08.2010г. Газификация на СО'Михаил Колони' Ид.№10135.2556.309 (УПИ I-за общежитие, кв.996) 5м.р., бул.Цар Освободител 150 Община Варна Протокол №20/12.08.2010г., т.1 инж.Драгнева ЗАО-27132/26.07.2010г. 10.09.2010г.
246/ГИ/19.08.2010г. ВКЕЗ Ид.№10135.2553.812 (УПИ VI-954, кв.57а) 25м.р., ул.Божур 10 Е.ОН България мрежи' АД СС Консулт'ЕООД Заповед №183/11.08.2010г. инж.Ангелова ЗАО-29450/12.08.2010г. 100.00 08.09.2010г.
247/ГИ/19.08.2010г. ВКЕЗ ул.Кукуш 6, УПИ XI-4, кв.579, 14м.р., ул.Гоце Делчев 34, 36 Е.ОН България мрежи' АД МД Контрол'ООД Заповед №184/11.08.2010г. инж.Ангелова ЗАО-29382/12.08.2010г. 233.92 08.09.2010г.
248/ГИ/19.08.2010г. Въздушни кабелни ел.линии и реконструкция УПИ III-за тп и общ.обсл., кв.57, с.Константиново Е.ОН България мрежи' АД СС Консулт'ЕООД Заповед №182/11.08.2010г. инж.Никитасов ЗАО-29826/16.08.2010г. 539.92 08.09.2010г.
249/ГИ/24.08.2010г. ВиК отклонения УПИ II-629, кв.2, 24м.р., ул.Н.Козлев 6 1. Община Варна 2. 'Евростроежи'ЕООД 3. Нели Димитрова Полихронова Иво-90-Консулт'ООД Заповед №169/03.08.2010г. инж.Симеонов ЗАО-28678/05.08.2010г. 100.00 14.09.2010г.
250/ГИ/27.08.2010г. Уличен водопровод и отклонения клон 43, 45, 46, 47, 48, 1А, СО Боровец юг, ПИ 1732, 1733, 1734, 1739, 1738, 1737, 1606, 1754, 1761, 1740, 2203, 1741, 1780, 4422, 4423, 1748, 1747, 1774, 1776, 2111, 2113, 1746, 1745, 4265, 2115, 2112, 4310, 4309, 2110, 4272, 2129, 2128, 2225, 4330, 4332, 2126, 4234, 4358, 4357 Община Варна Деомид'ЕООД инж.Симеонов ЗАО-29181/10.08.2010г. 100.00 23.09.2010г.
251/ГИ/25.08.2010г. ЛОГИСТИЧЕН ПАРК ВАРНА, Водопроводно отклонение и дъждовна канализация УПИ XVII-13, кв. 50 и УПИ XL-13, кв. 35 по плана за ЗПЗ, ул. 'Перла' , гр. Варна 1.Община Варна 2.'Варна Лоджистикс' Протокол №7/ 11.03.2010 г., т. 5 Веселина Никова Петър Гарбузов ЗАО-25182/12.07.2010г. 23.09.2010г.
252 ЛИПСВА
253/ГИ/27.08.2010г. Табло трансформаторно тип МТТ 100 KVA, 20/0,4 KV Външно кабелно електрозахранване 0,4 KV жр стълб в линията на извод 'Галата' (отклонение ' Фичоза' ) Кабелен шкаф ШК-4А ПИ №10135.5549.1318 СО 'Прибой', Варна Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Протокол №15/03.06.2010г., т.3, ЗУЧК; 'БИЛДКОНТРОЛ' ЕООД Димана Ангелова ЗАО-30684/23.08.2010Г. 546.00 15.09.2010Г.
254/ГИ/27.08.2010г. Кабелни електрозахранвания (сградни отклонения) 0,4 KV от трафопост тип БКТП 1000 KVA, 20/0,4 KV до електромерно табло тип ТЕПО и до два бр. електромерни табла тип ТЕПЗ УПИ II - за жил. Строителство и магазини, кв. 13, 11-ти микрорайон, гр.Варна Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №187/19.08.2010г.; 'СС КОНСУЛТ' ЕООД Светослав Никитасов ЗАО-30681/23.08.2010г. 183,60 15.09.2010г.
255/ГИ/27.08.2010г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда Имот 10135.1501.152 УПИ XIV-11, кв. 293, по плана на 9-ти м.р., ул. 'Трайко Китанчев' №5 гр. Варна 1.Община Варна 2.Марийка Колева Христова, Ивелина Христова Димитрова, Пламен Христов Павлов 3.Лазар Павлов Христов 4.Георги Тодоров Георгиев 5.Георги Красимиров Крайчев, Даниела Красимирова Крайчева 6.Керка Георгиева Димитрова 7.Димитър Адриянов Петков Заповед №168/03.08.2010г.; 'ГЛОБАЛ КОННСУЛТ 07' ООД Светослав Симеонов ЗАО-28787/06.08.2010г. 24.09.2010г.
256/ГИ/27.08.2010г. Трафопост тип БКТП 2X1000 KVA, 20/0,4 KV (с монтаж на един трансформатор 630 KVA) УПИ XXXII-925, кв. 18, по плана на СО ' Пчелина' , Община Варна Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №189/19.08.2010г.; 'СС КОНСУЛТ' ЕООД Станислав Никитасов ЗАО-30508/20.08.2010г. 456,40 15.09.2010г.
257/ГИ/27.08.2010г. Водопроводно и канализационно отклонение УПИ III-13, кв. 314в, по плана на 9-ти м.р., ул. 'Антон Неделчев' №11, гр. Варна 1.Община Варна 2.Георги Петров Чунгаров Заповед №095/14.05.2010г.; 'ПЕР ЕНД ВИ' ЕООД Светослав Симеонов ЗАО-19269/27.05.2010г. 28.09.2010г.
258/ГИ/27.08.2010г. Сградни газови инсталации УПИ V-12 с идентификатор 10135.1501.1212 /по к.к./, кв. 343, по плана на 9 м.р., гр. Варна 1.Темелко Добролюбов Темелков 2.СХБАЛ 'Проф. Темелков' ООД Заповед №009/15.10.2009г.; 'Чакърова-77'ЕООД инж.Драгнева ЗАО-30818/24.08.2010г. 300.00 20.09.2010г.
259/ГИ/30.08.2010г. Водопроводно, битово-канализационно и дъждовно-канализационно отклонения за търговски обект тип 'ЛИДЛ' УПИ IX-98,99, масив 4019, м-ст 'Терасите', район 'Вл. Варненчик' , гр. Варна 1.Обищина Варна 2.'ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО' КД Заповед №160/27.07.2010г.; Разрешение за строеж №58/04.03.2010г.; 'Инекс консулт' ООД инж.Никова инж.Гърбузов ЗАО-28218/03.08.2010г. 27.09.2010г.
260/ГИ/31.08.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 KV от трафопост №1094 (чрез муфиране на захранващ кабел за ШК-5А на ул. 'Бачо Киро' №18) до кабелен шкаф тип ШК-4А пред поземлен имот с ИД №10135.1506.104 УПИ VII-251, кв. 134 по плана на 7-ми микрорайон, ул. 'Околчица' №14, гр. Варна Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №197/23.08.2010г.; 'СТРОЙ КОНТРОЛ СЕРВИЗ' ООД Димана Ангелова ЗАО-31209/27.08.2010г. 20.09.2010г.
261/ГИ/31.08.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 KV от трафопост №368 до кабелен шкаф ШК-4А пред поземлен имот ИД №10135.1503.160, УПИ XI-15, кв. 347, по плана на 10-ти микрорайон, ул.'Христо Попович' №33, гр. Варна Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №201/25.08.2010г.; 'САНТА 2004' ЕООД Димана Ангелова ЗАО-31098/26.08.2010г. 100.00 20.09.2010г.
262/ГИ/01.09.2010г. Сградно водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ II - 1414, кв. 144, по плана на 29-ти м.р., гр. Варна, ул. 'Кирил и Методий' №73 1.'ГЛОБАЛ БИЛД' ЕООД 2.Форса Ираклиева Стаматова 3.Стамат Ираклиев Стаматов 4.Община Варна Заповед №127/10.06.2010г.; 'ГЛОБАЛ КОНСУЛТ 07' ООД инж.Гърбузов ЗАО-21804/15.06.2010г. 12.10.2010г.
263/ГИ/01.09.2010г. Изграждане и подмяна на улична канализация УПИ-I-244, кв. 22 по плана на СО 'Кочмар', гр. Варна Община Варна Декларация с рег. №8830 ; 'ИВО-90-Консулт' ООД С молба №ЗАО-25888/25.07.2011г. на основание чл. 154, ал.5 от ЗУТ се допуска изменение към настоящото разрешение за строеж №263/ГИ/01.09.2010г. инж.Симеонов ЗАО-31450/30.08.2010г. 23.09.2010г.
264/ГИ/01.09.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 KV от ШК-6А на ул. 'Трайко Китанчев' №23 до кабелен шкаф ШК-4А ИД №10135.1501.474, УПИ III-11, кв. 286 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №198/23.08.2010г. 'БИЛДКОНТРОЛ' ЕООД Димана Ангелова ЗАО-31070/26.08.2010г. 23.09.2010г.
265/ГИ/01.09.2010г. Сградно водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ III - 1655, кв. 126, по плана на 29-ти м.р.,гр. Варна 1.ЖСК 'Мизия-1' ЕООД 2.Тихомир Георгиев Стоянов 3.Ангел Георгиев Стоянов 4.Община Варна Заповед №113/01.06.2010г.; СД 'Димитрова 2000 и Си-е' инж.Гърбузов ЗАО-20027/02.06.2010г. 23.09.2010г.
266/ГИ/02.09.2010г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ I-10, кв. 178а по плана на 11-ти м.р., ул. 'Хан Кардам' №28, гр. Варна 1.Община Варна 2.'ЗСК-ДЕВНЯ' АД Решение на ЕСИИ пр.№19, т. 5/15.07.2010г.; Заповед №190/23.08.2010г. В разрешение за строеж №266/02.09.2010г., на основание чл.62, ал. 2 от АПК се допуска поправка вместо №266/02.09.2010г., да се чете №266/ГИ/02.09.2010г. инж.Симеонов ЗАО-31005/25.08.2010г. 27.09.2010г. 31.01.2011г.
267/ГИ/02.09.2010г. Газификация на гр. Варна Разпределителен газопровод, захранващ попътни консуматори, с дължина на трасето 2893м, гр. Варна ж.к. 'Вл. Варненчик', местност 'Ментеше' и ПЗ 'Метро' ПРИМАГАЗ' АД Заповед №194/23.08.2010г.; 'ЕСМ' ЕООД инж.Драгнева ЗАО-30970/25.08.2010г. 406.00 23.09.2010г.
268/ГИ/02.09.2010г. Газификация на гр. Варна Разпределителен газопровод, захранващ попътни консуматори, с дължина на трасето 1537м, гр. Варна-III етап с.о. 'Кочмар' ПРИМАГАЗ' АД Заповед №193/23.08.2010г.; 'ЕСМ' ЕООД инж.Драгнева ЗАО-31807/01.09.2010г. 1 045.00 23.09.2010г.
269/ГИ/02.09.2010г. Газификация на гр. Варна Разпределителен газопровод, захранващ попътни консуматори, с дължина на трасето 978м, гр. Варна ЗПЗ-Варна, по ул. 'Перла' ПРИМАГАЗ' АД Заповед №191/23.08.2010г.; 'ЕСМ' ЕООД инж.Драгнева ЗАО-31809/01.09.2010г. 665.00 23.09.2010г.
270/ГИ/02.09.2010г. Газификация на гр. Варна Разпределителен газопровод, захранващ 'Товарни превози-Варна' АД, 'Хайат България Кемикъл' ООД, и други попътни консуматори, с дължина на трасето 1940м, гр. Варна ЗПЗ-Варна ПРИМАГАЗ' АД Заповед №192/23.08.2010г.; 'ЕСМ' ЕООД инж.Драгнева ЗАО-31810/01.09.2010г. 1 319.00 23.09.2010г.
271/ГИ/02.09.2010г. Газификация на гр. Варна Разпределителен газопровод, захранващ попътни консуматори, с дължина на трасето 1054м, гр. Варна бул. 'Вл. Варненчик', ул. 'Поп Харитон' и ул. 'Бяла черква', находящи се в район 'Младост' по плана на 15 м.р. ПРИМАГАЗ' АД Заповед №206/02.09.2010г.; 'ЕСМ' ЕООД инж.Драгнева ЗАО-31946/02.09.2010г. 717.00 23.09.2010г.
272/ГИ/02.09.2010г. Озеленяване и изграждане на подпорна стена в поземлен имот ИД №10135.513.530, кв. 31 по плана на к.к. 'Златни Пясъци', Община Варна НОРМА АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ' ООД Протокол №9/25.03.2010г.; 'СТРОЙНАДЗОР' ООД инж.Гороломова ЗАО-29032/10.08.2010г. 1947,20 27.09.2010г.
273/ГИ/09.09.2010г. Сградни газови инсталации, за газификация на котелно помещение в кух. Бокс УПИ 3 с идентификатор 10135.2570.29.4/по к.к./, по плана на к.к. 'Св. Св. Константин и Елена', Община Варна 1.Община Варна 2.Министерски съвет на Република Полша Протокол №23/09.09.2010г.; 'ПЕР ЕНД ВИ' ЕООД инж.Драгнева ЗАО-31347/30.08.2010г. 30.09.2010г.
274/ГИ/10.09.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 KV от трафопост №932 до два боря кабелни шкафа ШК-4А в поземлен имот ИД №10135.2552.2693 (УПИ XVIII - 3175А, кв. 15) по плана на ж.к. 'Изгрев', гр. Варна Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №204/26.08.2010г.; 'САНТА 2004' ЕООД инж.Никитасов ЗАО-32071/03.09.2010г. 208,76 30.09.2010г.
275/ГИ/10.09.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 KV от трафопост №699 до кабелен шкаф ШК-4А пред поземлен имот ИД №10135.2575.1522 (УПИ XXX-639, кв. 1), ул. 'Константин Павлов' №25 по плана на кв. Виница, гр. Варна Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №210/02.09.2010г.; 'САНТА 2004' ЕООД инж.Ангелова ЗАО-32051/03.09.2010г. 203,32 30.09.2010г.
276/ГИ/10.09.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 KV от трафопост №384 до кабелен шкаф тип ШК-4А УПИ XV-8, кв.165, 11м.р., ул.'Хан Тервел'19 гр. Варна Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №209/02.09.2010г.; 'БИЛДКОНТРОЛ' ЕООД инж.Ангелова ЗАО-32056/03.09.2010г. 166,60 30.09.2010г.
277/ГИ/10.09.2010г. Изместване на водопровод УПИ XIV-953, кв. 50, по плана на кв. Виница, гр.Варна 1.Константин Петров Стоичков 2.Община Варна Заповед №001/12.02.2009г.; 'Юнион Билдинг' ЕООД инж.Гърбузов ЗАО-28977/09.08.2010г. 04.10.2010г.
278/ГИ/10.09.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 KV от БКТП №1099 до кабелен шкаф ШК-4А ИД №10135.2555.108 (УПИ VI - 1341, кв. 24), по плана на 23-ти м.р., ул. 'Народен юмрук' №12, гр. Варна Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №211/02.09.2010г.; 'МД КОНТРОЛ' ООД инж.Никитасов ЗАО-32054/03.09.2010г. 100.00 30.09.2010г.
279/ГИ/13.09.2010г. Реконструкция на улица ул. 'Кольо Фичето' в участъка от бул. 'Република' до ул. 'Атанас Москов', ЗПЗ, гр. Варна Община Варна Протокол №23/09.09.2010г., т.1; 'ВиК Варна' ООД и 'Е.ОН България Мрежи' АД По искане с №ЗАО- 17219/17.05.2011г. се актуализират строителните книжа към издаденото РС №279/ГИ/13.09.2010г. по чл. 154, ал. 2 от ЗУТ. Изменението се допуска съгласно заповед №009/15.10.2009г. инж.Ст.Димитров ЗАО-32797/13.09.2010г. 29.09.2010г. 10.06.2011г.
280/ГИ/13.09.2010г. Реконструкция на булевард бул. 'Девня' в участъка от ул. 'Атанас Москов' до бул. 'Република', ЗПЗ, гр. Варна Община Варна Заповед №009/15.10.2009г.; 'ТРАФИККОНСУЛТ БГ' ЕООД инж.Ст.Димитров ЗАО-32801/13.09.2010г. 29.09.2010г.
281/ГИ/13.09.2010г. Реконструкция на булевард бул. 'Атанас Москов' в участъка от кръговото кръстовище на път 1-2 до ул. 'Кольо Фичето', ЗПЗ, гр. Варна Община Варна Протокол 21/26.08.2010г, т. 3 'ВиК Варна'ООД 'Е.ОН България Мрежи' Ад инж.Ст.Димитров ЗАО-32799/13.09.2010г. 29.09.2010г.
282/ГИ/14.09.2010г. Лента за дясно завиване бул. 'Вл. Варненчик', сграда в поземлен имот XIV-341, кв. 57 по плана за ЗПЗ, гр. Варна Община Варна ЕМ ИНЖЕНЕРИНГ' ЕООД инж.Ст.Димитров ЗАО-30682/23.08.2010г. 30.09.2010г.
283/ГИ/15.09.2010г. Водопроводно отклонение за вилна сграда ПИ 967, по плана на м-ст 'Под село', с. Звездица, гр. Варна 1.Мирела Христова Донкова, Стефан Тодоров Семов 2.Община Варна Протокол на ЕСУТ №20/20-21.04.2009г. инж.Гърбузов ЗАО-28861/09.08.2010г. 12.10.2010г.
284/ГИ/15.09.2010г. Трафопост тип БКТП 1000 кVА, 20/0,4кV (с монтаж на трансформатор 630 kVA) ИД №10135.2723.623 (УПИ XI-1771, кв. 101) по плана на СО 'Ваялар', Община Варна Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Протокол №19/15.07.2010г., т. 2, ЗУЧК; Заповед №167/03.08.2010г.; 'СС КОНСУЛТ' ЕООД инж.Гороломова ЗАО-28982/14.09.2010г. 466,50 04.10.2010г.
285/ГИ/15.09.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от трафопост №1094 до кабелен шкаф тип ШК-4А пред поземлен имот ИД №10135.1506.110 (УПИ XVIII-221, кв. 121) по плана на 7-ми м.р., ул. 'Райко Жинзифов' №21, гр. Варна Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №196/23.08.2010г.; 'СТРОЙ КОНТРОЛ СЕРВИЗ' ООД инж.Гороломова ЗАО-33157/14.09.2010г. 100.00 04.10.2010г.
286/ГИ/15.09.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП №84 до КШ №10135.1506.265 (УПИ II-276, общ.обсл., кв. 123, ул. 'Кап. Петко Войвода' №49, гр. Варна Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №196/23.08.2010г.; 'БИЛДКОНТРОЛ' ЕООД инж.Гороломова ЗАО-31207/09.09.2010г. 100.00 04.10.2010г.
287/ГИ/15.09.2010г. Уличен водопровод Поземлени имоти №№554, 505, 517,3793, 577, 508, 680, 576, 552, 519, 529, 528, 516, 3227, 553, 561, 509, 510, 580, 557, 526, 578, 564, 506, 678, 527, 523, 551, 511, 574, 677, 514, 555, 515 и 562 Община Варна Глобал консулт 07' ООД Поради грешка в РС №278/ГИ/17.08.2010г., се допуска поправка, както следва:вместо №278/ГИ/17.08.2010г., да се чете №278/ГИ/17.09.2010г. инж.Симеонов ЗАО-31758/01.09.2010г. 06.10.2010г. 28.10.2010г.
288/ГИ/17.09.2010г. Водопроводно и битово-канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ XI-4, кв. 579, ул. 'Гоце Делчев' №34, гр. Варна 1.Община Варна 2.Светослав Пенков Петров Заповед №212/02.09.2010г.; 'СС-КОНСУЛТ' ЕООД инж.Гърбузов ЗАО-32912/13.09.2010г. 12.10.2010г.
289/ГИ/20.09.2010г. Водопроводно и канализационно отклонения на двуетажна жилищна сграда УПИ-I-244, кв. 22 по плана на СО 'Кочмар', гр. Варна 1.Община Варна 2.Николай Атанасов Валев Заповед №214/14.09.2010г.; 'ИВО-90-Консулт' ООД инж.Симеонов ЗАО-33085/14.09.2010г. 20.10.2010г.
290/ГИ/20.09.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV до КШ УПИ III-9,9A, кв. 580, ул. 'Кукуш' №3, гр. Варна Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №215/14.09.2010г.; 'МД КОНТРОЛ' ООД инж.Никитасов ЗАО-33207/15.09.2010г. 100.00 11.10.2010г.
291/ГИ/23.09.2010г. Светофарна уредба ул. 'Под игото' и ул. 'Георги Пеячевич', гр. Варна Община Варна Протокол №24/16.09.2010г. Г.Чобанова ЗАО-33594/17.09.2010г. 13.10.2010г.
292/ГИ/23.09.2010г. Кабелна линия 10 kV за електрозахранване на вграден ТП №10135.1508.91 (УПИ V-7, кв. 728 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД СС КОНСУЛТ'' ЕООД инж.Гороломова ЗАО-33652/20.09.2010г. 100.00 12.10.2010г.
293/ГИ/24.09.2010г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда №10135.2557.247 (стар УПИ IV-6, кв. 697, ул. 'Ген. Цимерман' №19, гр. Варна 1.Община Варна 2.Веселин Павлов Павлов Заповед №219/16.09.2010г. 'ГЛОБАЛ КОНСУЛТ 07' ООД инж.Симеонов ЗАО-33756/20.09.2010г. 19.10.2010г.
294/ГИ/24.09.2010г. Улична битова канализация УПИ-V, кв. 19 до включване на РШ съществуваща в м-ст 'Св. Никола', гр.Варна Община Варна СИМАНИ КОНСУЛТ' ООД инж.Симеонов ЗАО-32277/07.09.2010г. 14.10.2010г.
295/ГИ/27.09.2010г. Водопроводно отклонение за вилна сграда ПИ-2800, кв. 29, гр. Варна 1.Община Варна 2.Галин Иванов Вълчев Заповед №199/23.08.2010г. 'ВиК-Варна' ООД инж.Симеонов ЗАО-32183/07.09.2010г. 19.10.2010г.
296/ГИ/27.09.2010г. Водопроводна мрежа на СО 'Боровец-юг' отклонение през поземлен имот №923, СО 'Боровец-юг' 1.Община Варна 2.Севдалина Димитрова Солакова и Яни Минков Солаков Заповед №016/10.02.2010г.; 'РАЙНОВА КОНСУЛТИНГ' ООД
297/ГИ/27.09.2010г. Уличен водопровод и водопроводни отклонения от уличния водопровод Част от клон 43 и част от клон 44 по плана на СО 'Боровец-юг' и до границите на поземлени имоти с №№3871, 1570, 1571, 2043, 2042, 1576, 1577, 4710, 4711, 1579, 1580, 4048, 1755, 1758, 1759, 1763, 2206, 2205, 2204, 1766, 1768, 1769, 1770, 1771 Община Варна Решение на ЕСИИ пр.№23/т. 8; 'ВиК-Варна' ООД По искане с №ЗАО-32026/01.02.2011г., чл. 154, ал. 5, от ЗУТ се допуска изменение към настоящото РС №297/ГИ/27.09.2010г., като се заличава водопроводно отклонение ПИ 2206. инж.Симеонов ЗАО-5647/11.02.2010г. 15.10.2010г. 24.06.2011г.
298/ГИ/27.09.2010г. Водопроводно и канализационно отклонения за жил. сграда с гаражи, магазини, подземен паркинг и открит басейн №10135.2526.1814 (стар УПИ V-732, 1392, 1392а, 1392б, кв.19 1.Обшина Варна 2.'МАУНТИН СТАР' ЕООД 3.Теодосий Михайлов Чакъров 4.Емилия Михайлова Чакърова 5.Фани Стефанова Иванова 6.Константин Йорданов Данов и Марийка Недялкова Данова 7.Велин Йорданов Данов и Иванка Томова Данова Заповед №177/04.08.2010г.; 'ВиК-Варна' ООД инж.Симеонов ЗАО-28664/05.08.2010г. 26.10.2010г.
299/ГИ/30.09.2010г. Водопроводно, битово и дъждовно канализационно отклонение за жилищна сграда ПИ №10135.5502.523= УПИ XIII-1379a, кв. 17, ул 'Искър' №7, гр. Варна 1.Община Варна 2.Мита Стефанова Кирякова и Трифон Димитров Трендафилов 3.'СИНТЕС' ООД Заповед №178/04.08.2010г.; 'ИНЕКС КОНСУЛТ' ООД инж.Симеонов ЗАО-32141/07.09.2010г. 21.10.2010г.
300/ГИ/30.09.2010г. Приемо-предавателна станция на 'БТК' АД от подвижната клетъчна мрежа по стандарти GSM и UMTS,и неподвижната радиослужба от вида 'точка към точка' с NoVA4021 'Galata' Покрив на сграда №10135.5510.318.1 по КК и КР на район 'Аспарухово', ул. 'Адм. Грейг' No28, гр. Варна БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ' АД Телеконтрол 99' ЕООД инж.Никова ЗАО-34607/28.09.2010г. 750.00 11.11.2010г.
301/ГИ/01.10.2010г. Реконструкция на кабелна линия 110 kV, извод 'Брилянт' Между подстанция 'Юг' на ул. 'Девня' №2 и подстанция 'Чайка' на ул. 'Ген. Скобелев' №67, гр. Варна Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №229/27.09.2010г.; 'СТРОЙ НАДЗОР' ООД инж.Гороломова ЗАО-34567/28.09.2010г. 1738,76 18.10.2010г.
302/ГИ/01.10.2010г. Водопроводно и канализационно отклонения за сграда със смесено предназначение УПИ IV-142, кв. 190, ул. 'Мануш Войвода' №11, гр. Варна 1.Община Варна 2.'ЕЛЕМЕНТ-9' ООД Заповед №131/22.06.2010г. 'ДИ ЕМ - КОНСУЛТ' ООД инж.Симеонов ЗАО-29602/13.08.2010г. 22.10.2010г.
303/ГИ/01.10.2010г. Водопроводна мрежа на СО 'Боровец-юг' и водопровпдни отклонения Част от клон 23, пред парцели 319, 321, 339, 340, 345, 346 и 347 Община Варна ВиК-Варна' ООД инж.Симеонов ЗАО-31686/01.09.2010г. 22.10.2010г.
304/ГИ/01.10.2010г. Водопроводно и канализационно отклонение на жилищна сграда ул. 'Никола Палаузов' №2 и ул. 'Панайот Медникаров' №14 в УПИ VII-1, 20, кв. 868 гр. Варна 1.Община Варна 2.Христо Радев Христов, Еленка Петрова Христова, Галина Христова Радева-Томчева, Анжела Христова Цонева Заповед №281/04.06.2009г. 'ИНЕКС КОНСУЛТ' ООД инж.Симеонов ЗАО-34705/28.09.2010г. 22.10.2010г.
305/ГИ/04.10.2010г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда ул. 'Скопие' №13 в УПИ IX-12, кв.572, гр. Варна 1.Община Варна 2.'ВИАНИ' ООД 3.Георги Василев Георгиев, Нели Вълева Георгиева, Надка Рангелова Цекова, Емил Тодоров Христосков, Румен Тодоров Христосков 4.Димитър Ангелов Сотиров 5.Нина Стоянова Колева и Христо Йорданов Колев Заповед №0261/15.04.2008г.; 'ПЕР ЕНД ВИ' ЕООД инж.Симеонов ЗАО-32163/07.09.2010г. 26.10.2010г.
306/ГИ/04.10.2010г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда ул. 'Доспат' №19, №10135.1501.402 (стар УПИ XI-402), кв. 310, гр. Варна 1.Община Варна 2.Йорданка Симеонова Гавраилова 3.Димитър Филипов Димитров 4.'ГЮРОСТРОЙ' ООД Заповед №147/13.07.2010г.; 'ЕМ ИНЖЕНЕРИНГ' ЕООД инж.Симеонов ЗАО-26817/22.07.2010Г. 25.10.2010г.
307/ГИ/30.09.2010г. Кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП до електромерно табло пред поземлен имот №10135.1506.905 (УПИ V-18, кв. 86), ул. 'Габрово' №11, гр. Варна 1.Здравко Йорданов Букаров 2.Община Варна Заповед №218/16.09.2010г.; 'САНТА 2004' ЕООД инж.Никитасов ЗАО-34031/23.09.2010г. 100.00 28.10.2010г.
308/ГИ/30.09.2010г. Кабелно електрозахранване 0,4kV от ТП до два броя електромерни табла №10135.2568.132 (УПИ III-119, кв. 36) по плана на к.к. 'Св. св. Константин и Елена', гр. Варна Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Протокол 9/25.03.2010г., т. 5, ЗУЧК; 'СС КОНСУЛТ' ЕООД инж.Никитасов ЗАО-34034/23.09.2010г. 100.00 25.10.2010г.
309/ГИ/04.10.2010г. Улична канализация и водопроводно и канализационни отклонения за жилищна сграда ул. 'Тодор Радев Пенев' №7 в поземлен имот №10135.3513.202 (стар УПИ II-544, кв. 9), гр. Варна 1.Община Варна 2.Дамян Тодоров Стилиянов 3.'В И В-СТРОЙ' ООД 4.Милен Петров Митев Заповед №216/14.09.2010г.; 'КОРЕКТ-99' ООД инж.Симеонов ЗАО-33204/15.09.2010г. 25.10.2010г.
310/ГИ/04.10.2010г. Външна канализация-тласкател УПИ XVI-1240, кв. 28, гр. Варна 1.Община Варна 2.Пеню Георгиев Пенев Заповед №061/17.03.2010г.; 'НБС-ИНЖЕНЕРИНГ' ООД - ВАРНА инж.Симеонов ЗАО-18280/19.05.2010г. 25.10.2010г.
311/ГИ/05.10.2010г. Водопроводно и канализационно отклонение на жилищна сграда УПИ XI-1580, кв. 138, кв. 'Аспарухово', ул. 'Моряшка' №7, гр. Варна 1.Живка Ангелова Терзиева и 'Артстрой инвест' ООД Община Варна Заповед №186/19.08.2010г. 'СТРОЙНАДЗОР' ООД инж.Гърбузов ЗАО-32041/03.09.2010г. 25.10.2010г.
312/ГИ/05.10.2010г. Водопроводно и канализационно отклонение на жилищна сграда ул. 'Ж. Кюри' №96, УПИ XI-6, кв. 354, гр. Варна 1.Петър Киров Ленков 2.София Георгиева Паскуали 3.Паруш Янев Парушев 4.'Димитров и Ванков' ООД Заповед №228/24.09.2010г. 'Райнова Консултинг' ЕООД инж.Гърбузов ЗАО-34308/27.09.2010г. 27.10.2010г.
313/ГИ/07.10.2010г. Кабелно електрозахранване 0,4 kV от съществуващ КШ пред поземлен имот до електромерно табло в жил. сграда №10135.1508.90 (УПИ XIII-6); №10135.1508.87 (УПИ VI-8, кв. 728), бул. 'Княз Борис I' №63, гр.Варна Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №231/01.10.2010г.; 'СС КОНСУЛТ' ЕООД инж.Гороломова ЗАО-35656/06.10.2010г. 100.00 27.10.2010г.
314/ГИ/07.10.2010г. Водопроводна мрежа СО 'Боровец юг' - водопроводен клон 24 и отклонения пред парцели 312, 366А, 367, 314, 322, 323 Община Варна Решение на ЕСИИ пр. №23, т. 10 'ВиК-Варна' ООД инж.Симеонов ЗАО-31697/01.09.2010г. 28.10.2010г.
315/ГИ/08.10.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV чрез удължаване на резервен кабел от ШК и резервна връзка от нея до кабелен шкаф ШК-4А ШК пред УПИ IX-1510-3 ШК-4А пред УПИ XIII-1510-К, кв. 2, м-ст 'Долна Трака', Варна Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №232/01.10.2010г.; 'САНТА 2004' ЕООД инж.Ангелова ЗАО-35652/06.10.2010г. 121,50 29.10.2010г.
316/ГИ/08.10.2010г. Кабелни линии средно напрежение за захранване на ТП, вграден в обслужваща сграда в поземлен имот №10135.3513.443.1.80 (УПИ XII-83, кв. 14), ул. '8-ми септември' №36, гр. Варна Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №233/01.10.2010г.; 'МИ КОНСУЛТ' ЕООД инж.Ангелова ЗАО-35742/06.10.2010г. 100.00 29.10.2010г.
317/ГИ/08.10.2010г. Реконструкция на кабелна въздушна електропроводна мрежа 0,4 kV от стълб пред ПИ с №10135.2551.203 до стълб пред ПИ с №10135.2551.332, СО 'Франга дере и кокараджа', кв. 'Изгрев', гр. Варна Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №234/01.10.2010г.; 'СТРОЙ КОНТРОЛ СЕРВИЗ' ООД инж.Ангелова ЗАО-35517/05.10.2010г. 450,84 29.10.2010г.
318/ГИ/11.10.2010г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ XXV за жилищно строителство №10135.2563.631, кв. 20, по плана на ж.к. 'Бриз', гр. Варна 1.Община Варна 2.'ЕРГОС' ЕАД Заповед №236/01.10.2010г.; 'Диалекс' ООД инж.Никова инж.Гърбузов ЗАО-35341/04.10.2010г. 29.10.2010г.
319/ГИ/11.10.2010г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда ул. 'Братя Тедески' №9а, УПИ VIII-7, кв. 284, гр. Варна 1.Данко Христов Момчилов 2.'СТАТ-1' ООД 3.Община Варна Заповед №200/23.08.2010г.; 'ЕМ ИНЖЕНЕРИНГ' ООД инж.Гърбузов ЗАО-31655/31.08.2010г. 27.10.2010г.
320/ГИ/11.10.2010г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ III-34, 35, кв. 58-б, ул. 'Барутен погреб' №73А, 74, гр. Варна 1.Георги Михайлов Попов и Йорданка Георгиева Попова 2.Денка Цонева Колева 3.'МАРТСТРОЙ' ООД 4.ОБЩИНА ВАРНА Заповед №148/13.07.2010г.; 'КОРЕКТ 99' ООД инж.Гърбузов ЗАО-34127/24.09.2010г. 28.10.2010г.
321/ГИ/11.10.2010г. Уличен канализационен клон УПИ III-34, 35, кв. 58-б, ул. 'Барутен погреб' №73А, 74, гр. Варна 1.'МАРТСТРОЙ' ООД 2.ОБЩИНА ВАРНА Заповед №149/13.07.2010г. 'КОРЕКТ 99' ООД инж.Гърбузов ЗАО-34129/24.09.2010г. 28.10.2010г.
322/ГИ/11.10.2010г. Водопроводно и канализационно отклонения за Магазин и дърводелска работилница УПИ VI-820, кв. 62, ул. 'Александър Дякович' №15, гр. Варна 1.Недко Ангелов Калчев 2.Община Варна Заповед №015/10.02.2010г. 'КОРЕКТ 99' ООД инж.Гърбузов ЗАО-6237/17.02.2010г. 28.10.2010г.
323/ГИ/11.10.2010г. Външно кабелно електрозахранване от ТП №1541 до КШ пред поземлен имот №10135.5506.265 (УПИ VI - 1562, кв. 137), ул. 'Нишава' №5, гр. Варна Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №241/06.10.2010г.; 'СС КОНСУЛТ' ЕООД инж.Ангелова ЗАО-35837/07.10.2010г. 138,72 29.10.2010г.
324/ГИ/11.10.2010г. Въздушна кабелна електропроводна линия 0,4 kV, електрозахранена от МТП №683 по плана на СО 'Манастирски рид, бялата чешма и дъбравата', Община Варна Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №253/07.10.2010г.; 'СС КОНСУЛТ' ЕООД инж.Гороломова ЗАО-35972/08.10.2010г. 781,50 28.10.2010г.
325/ГИ/11.10.2010г. Въздушни кабелни електропроводни линии 0,4 kV, електрозахранени от БКТП №2021 По плана на СО 'Ален Мак', Община Варна Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №249/07.10.2010г.; 'СС КОНСУЛТ' ЕООД инж.Гороломова ЗАО-35876/08.10.2010г. 1609,50 28.10.2010г.
326/ГИ/11.10.2010г. Въздушни кабелни електропроводни линии 0,4 kV, електрозахранени от БКТП №2002 По плана на СО 'Ален Мак' и к.к. 'Чайка', Община Варна Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №250/07.10.2010г.; 'МД КОНТРОЛ' ООД инж.Гороломова ЗАО-35979/08.10.2010г. 1 422.00 28.10.2010г.
327/ГИ/11.10.2010г. Реконструкция на въздушна кабелна електропроводна линия 0,4 kV, електрозахранена от съществуващ КШ и кабелни линии 0,4 kV от нов КШ до четири броя РК ПИ 372; ПИ 341, по плана на СО 'Ален мак', Община Варна Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №247/07.10.2010г.; 'СС КОНСУЛТ' ЕООД инж.Гороломова ЗАО-35983/08.10.2010г. 835,50 28.10.2010г.
328/ГИ/11.10.2010г. Въздушни кабелни електропроводни линии 0,4 kV, електрозахранени от БКТП №1888 По плана на СО 'Ален Мак', Община Варна Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №251/07.10.2010г.; 'СС КОНСУЛТ' ЕООД инж.Гороломова ЗАО-35988/08.10.2010г. 2 070.00 28.10.2010г.
329/ГИ/11.10.2010г. Въздушни кабелни електропроводни линии 0,4 kV, електрозахранени от нов КШ, захранен от съществуващ КШ по плана на СО 'Манастирски рид, бялата чешма и дъбравата', Община Варна Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №248/07.10.2010г.; 'СС КОНСУЛТ' ЕООД инж.Гороломова ЗАО-35990/08.10.2010г. 4 485.00 28.10.2010г.
330/ГИ/11.10.2010г Кабелно електрозахранване 0,4 kV от МТТ №2015 до електромерно табло тип ТЕМО в поземлен имот №10135.2520.432 (ПИ 432, кв. 164), по плана на СО 'Траката - разширение', Община Варна Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №252/14.09.2010г.; 'МД КОНТРОЛ' ООД инж.Гороломова ЗАО-36126/11.10.2010г. 119.00 29.10.2010г.
331/ГИ/11.10.2010г Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП в поземлен имот до КШ пред поземлен имот №10135.2575.1393 (УПИ XXXI-648, кв. 1); №10135.2575.1469 (УПИ XXIII-660, 659, 662, кв. 1), по плана на кв. Виница, гр. Варна Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №246/07.10.2010г.; 'МД КОНТРОЛ' ООД инж.Гороломова ЗАО-36129/11.10.2010г. 165,92 29.10.2010г.
332/ГИ/12.10.2010г. Отвеждащ колектор за битови отпадъчни води за премахване на заустванията в зоната на съществуващо и перспективно ползване на водите между буна 109 и яхтено пристанище; КПС 'Слънчев ден'; Тласкател от КПС 'Слънчев ден' к.к 'Св. Св. Константин и Елена' - гр. Варна Община Варна БУЛ СТРОЙ контрол инженеринг' АД Допуска се изменение към настоящото РС 332/ГИ/12.10.2010г., като наименоването на обекта да се чете: Реконструкция на съществуваща сграда в КПС 'Слънчев ден'; Тласкател и гравитачна канализация от КПС 'Слънчев ден' в к.к. 'Св.Св. Константин и Елена', имот ПИ 10135.2570.78 - гр. Варна инж.Гърбузов ЗАО-34414/27.09.2010г. 12.11.2010г. 12.11.2010г.
333/ГИ/13.10.2010г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда ул. 'Пенчо Славейков' №38 в УПИ XV-7, кв. 577, гр.Варна 1.Община Варна 2.'ДИЛОВ ИНВЕСТ' ЕООД 3.Тихомир Василев Маджаров 4.Красимир Любенов Стефанов 5.Малена Стефанова Маджарова, Моника Николаева Маджарова, Светослава Николаева Маджарова Заповед №224/24.09.2010г. 'ЕМ ИНЖЕНЕРИНГ' ЕООД Поради грешка в РС №333/ГИ/17.11.2010г., се допуска поправка, както следва:вместо 'Съгласно одобрен проект на 14.09.2009. от Гл. арх. на Община Варна', да се чете:'Съгласно одобрен ИП на 14.09.2009г. от Гл. арх. на Община Варна и преодобрен на 24.09.2010г. от Директора на дирекция ИИБ в Община Варна, на основание заповед 009/15.10.2009г. на Гл. арх. на Община Варна' инж.Симеонов ЗАО-34801/29.09.2010г. 17.11.2010г. 17.11.2010г.
334/ГИ/13.10.2010г. Водопроводно и канализационно отклонение за офис сграда УПИ VII-247 в кв. 699 1.Стойно Райчев Стойнов 2.Гинка Райчева Стойнова 3.Илияна Райчева Хубенова 4.Валя Тодорова Александрова 5.Община Варна Заповед №238/04.10.2010г.; 'Билд контрол' ЕООД инж.Гърбузов ЗАО-36145/11.10.2010г. 01.11.2010г.
335/ГИ/13.10.2010г. Водопроводно и канализационни (дъждовно и битово) отклонения Супермаркет ЛИДЛ' №10135.3511.568 (стар УПИ III - за обществено застрояване, кв. 7) 1.Община Варна 2.'ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО' КД Заповед №072/03.08.2010г.; 'ИНЕКС КОНСУЛТ' ООД инж.Симеонов ЗАО-28697/06.08.2010г. 04.11.2010г.
336/ГИ/13.10.2010г. Водопеоводно отклонение за вилна сграда ПИ №1830, кв. 42 1.Община Варна 2.Елена Тошкова Георгиева Заповед №176/04.08.2010г. инж.Симеонов ЗАО-28528/05.08.2010г. 05.11.2010г.
337/ГИ/13.10.2010г. Пътна връзка към поземлен имот №10135.4024.81 /идентичен с УПИ VII 240012, кв. 5/, м.Боклук Тарла, р-н Вл. Варненчик, гр. Варна Община Варна Протокол №21/26.08.2010г.; Протокол №57/19.09.2007г. По искане с ЗАО-33029/18.10.2010г. се допуска промяна в наименованието на РС №337/ГИ/13.10.2010г.: Временна пътна връзка към поземлен имот инж.Пеева ЗАО-33029/11.10.2010г.; ЗАО-33029/14.09.2010г. 02.11.2010г. 02.11.2010г.
338/ГИ/13.10.2010г. Монтиране и електрозахранване на шкафове за кабелна телевизия 'Кейбълтел' ЕАД Район Приморски, ул. 'В.Друмев' 32, ул. 'Цани Гинчев' 18, ж.к. 'Чайка' бл. 19, бл. 33, бл. 43, бл. 44, бл. 68, ул. 'Драва Соболч' 8, ул. 'Евлоги Георгиев' 25, ул. 'Л. Каравелов' 27, бул. 'Цар Освободител' 21, гр. Варна Кейбълтел' ЕАД Заповед №386/02.09.2009г.; 'Кънстракшън супервижън къмпани' ООД инж.Никова ЗАО-32798/13.09.2010г. 176.12 02.11.2010г.
339/ГИ/14.10.2010г. ТП (с монтаж на трансформаторна машина 400 KVA) №10135.2551.529 (ПИ 981, кв. 1), ж.к. 'Изгрев' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №230/27.09.2010г.; 'МД КОНТРОЛ' ООД инж.Ангелова ЗАО-34566/12.10.2010г. 231,60 04.11.2010г.
340/ГИ/14.10.2010г. Водопроводно и канализационно отклонение ПИ 10135.4505.73, ж.к. 'Вл. Варненчик', гр. Варна 1.Живка Василева Камбурова 2.Община Варна Заповед № 227/24.09.2010г.; 'НБС-ИНЖЕНЕРИНГ' ООД инж.Гърбузов ЗАО-34523/28.09.2010г. 03.11.2010г.
341/ГИ/14.10.2010г. Приемо-предавателна станция от електронната съобщителна мрежа на 'МАКС ТЕЛЕКОМ' ООД ПИ 10135.5510.318.1, Район 'Аспарухово', ул. 'Адмирал Грейг' 28, гр. Варна МАКС ТЕЛЕКОМ' ООД Кънстракшън Супервижън Къмпани' ООД инж.Никова ЗАО-36371/12.10.2010г. 600.00 03.01.2011г.
342/ГИ/20.10.2010г. Реконструкция на тръбни линии и връзка с хидранта на ГСМ-Тополи с цел зареждане на автоцистерни УПИ 'Разливно стопанство на ГСМ', по плана на Промишлена зона-Тополи, гр. Варна Държавата Заповед №151/20.04.1995г.; 'НБС ИНЖЕНЕРИНГ' ООД инж.Гърбузов ЗАО-36678/14.10.2010г. 131.00 15.11.2010г.
343/ГИ/20.10.2010г. Водопроводно и канализационни (дъждовно и битово) отклонения за търговски комплекс УПИ XI-480 - 'търговски комплекс', кв. 2, ОПЗ район 'Вл. Варненчик', гр. Варна 1.Община Варна 2.КООПЕРАЦИЯ 'ПАНДА' ИНТЕГРАКОНСУЛТ'ЕООД инж.Симеонов ЗАО-3084/22.01.2010г. 09.11.2010г.
344/ГИ/20.10.2010г Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП №60 до КШ №10135.3516.41 (УПИ XIII-99, кв. 1), ул. 'Паско Желев' №12, гр. Варна Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №225/15.10.2010г.; 'САНТА 2004' ЕООД инж.Ангелова ЗАО-36849/18.10.2010г. 229,84 09.11.2010г.
345/ГИ/20.10.2010г. Трафопост и електрозахранването му чрез разкъсване на кабелна линия УПИ III-за тп, кв. 151, р-н 'Аспарухово', гр. Варна Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №237/04.10.2010г.; 'СС КОНСУЛТ' ЕООД инж.Гороломова ЗАО-36598/14.10.2010г. 770,25 08.11.2010г.
346/ГИ/20.10.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV до КШ №10135.51.571 (УПИ V-82, 86, кв. 199), ул. 'Майор Минчо Димитриев' №27 А, гр. Варна Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №254/15.10.2010г.; 'СС КОНСУЛТ' ЕООД инж.Ангелова ЗАО-36846/18.10.2010г. 100.00 09.11.2010г.
347/ГИ/20.10.2010г. Приемо-предавателна станция на 'БТК' АД от подвижната клетъчна мрежа по стандарти GSM и UMTS,и неподвижната радиослужба от вида 'точка към точка' с NoVA4071_C 'Pchelina area' УПИ IX 239, кв. 14, ул. 'Прилеп', гр. Варна БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ' АД Заповед №242/06.10.2010г.; 'ГЛОБАЛ КОНСУЛТ 07' ООД инж.Никова ЗАО-37434/20.10.2010г. 800.00 09.11.2010г.
348/ГИ/22.10.2010г. Сградно водопроводно и канализационно отклонения УПИ XXXVIII-869, 742, гр. Варана 1.Община Варна 2.Диян Петров Янев 3.Светломир Йорданов Тодоров Заповед №213/02.09.2010г.; 'СТРОЙ КОНТРОЛ СЕРВИЗ' ООД инж.Симеонов ЗАО-32104/03.09.2010г. 19.11.2010г.
349/ГИ/22.10.2010г. Водопроводно и битово-канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ XXI-414 кв. 43, ул. 'Ламбо Пасков' 10, гр. Варна 1.Община Варна 2.Гриша Добрев Петров Заповед №129/10.06.2010г.; РС №412/04.08.2008г. на Район 'Приморски' инж.Никова инж.Гърбузов ЗАО-29263/11.08.2010г. 15.11.2010г.
350/ГИ/22.10.2010г. Водопроводна мрежа на СО 'Боровец-юг' и водопроводни отклонения част от клон 67, клон 67А и клон 68;Пред парцели 658, 719, 671, 665, 723, 726, 669, 667, 660, 765, 682, 764, 684, 672, 731, 670, 722, 727, 683, и 729 Община Варна Глобал консулт 07' ООД инж.Симеонов ЗАО-37733/21.10.2010г. 15.11.2010г.
351/ГИ/22.10.2010г. Водопроводно и битово-канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ II-1501.88=13, кв. 248 А, ул. 'Ивайло' №73, гр. Варна 1.Община Варна 2.Иван Минков Гочев Заповед №159/27.07.2010г.; 'ЕМ ИНЖЕНЕРИНГ' ЕООД инж.Никова инж.Гърбузов ЗАО-27972/02.08.2010г. ЗАО-27972/29.09.2010г. 11.11.2010г.
352/ГИ/27.10.2010г. Газификация на гр.Варна; Разпределителен газопровод с с отклонения до консуматори по опис Вн-01-А28, гр. Варна ОВЕРГАЗ ИЗТОК' АД Заповед №263/25.10.2010г.; 'Инфрастройконсулт' ЕООД инж.Кузманова ЗАО-38090/25.10.2010г. 4683,50 15.11.2010г.
353/ГИ/27.10.2010г. Кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП до два броя електромерни табла в поземлени имоти №10135.2551.529 (ПИ 891, кв.1); №10135.2551.527 (ПИ 890, кв. 1) и №10135.2551.526 (ПИ 889, кв. 1) Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД МД КОНТРОЛ' ООД инж.Ангелова ЗАО-37836/22.10.2010г. 100.00 15.11.2010г.
354/ГИ/27.10.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от нов КШ №10135.3515.249 (УПИ XXXI-125), ул. 'Усмивка' №18, до ел. табло в ПЗ №10135.3515.1712 (УПИ XLI-121,122), кв. 6, гр. Варна Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №262/25.10.2010г.; 'МД КОНТРОЛ' ООД инж.Ангелова ЗАО-38100/25.10.2010г. 100.00 17.11.2010г.
355/ГИ/27.10.2010г. Водопроводно отклонение за вилна сграда УПИ XXVI-620, кв. 37, гр. Варна 1.'Виртус Медикал' ЕООД 2.Община Варна Заповед №223/24.09.2010г. инж.Гърбузов ЗАО-36386/12.10.2010г. 25.11.2010г.
356/ГИ/28.10.2010г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ XII-10135.3513.328 = 274, кв. 1087, ул. 'Чинар' №33, гр. Варна 1.Петър Крумов Друмев 2.Николай Денев Николов 3.Деню Николов Колев 4.Красимира Денева Горенова 5.'ИВА-95' ЕООД 6.Община Варна Заповед №222/24.09.2010г.; 'КОРЕКТ 99' ООД инж.Гърбузов ЗАО-35791/06.10.2010г. 17.11.2010г.
357/ГИ/29.10.2010г. Въздушни кабелни електропроводни линии 0,4 kV, електрозахранени от ТП ТП №1859 по плана на кв. 'Св. Никола', ж.к. 'Бриз', гр. Варна Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №267/26.10.2010г.; 'САНТА 2004' ЕООД инж.Гороломова ЗАО-38241/26.10.2010г. 433,50 17.11.2010г.
358/ГИ/29.10.2010г. Въздушни кабелни електропроводни линии 0,4 kV, електрозахранени от КТП КТП №1819, по плана на СО 'Сотира', Община Варна Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №264/26.10.2010г.; 'САНТА 2004' ЕООД инж.Гороломова ЗАО-38244/26.10.2010г. 987.00 17.11.2010г.
359/ГИ/29.10.2010г. Въздушни кабелни електропроводни линии 0,4 kV, електрозахранени от МТП МТП №944, по плана на СО 'Акчелар', Община Варна Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №265/26.10.2010г.; 'САНТА 2004' ЕООД инж.Гороломова ЗАО-38243/26.10.2010г. 3127,50 17.11.2010г.
360/ГИ/29.10.2010г. Въздушни кабелни електропроводни линии 0,4 kV, електрозахранени от ТП ТП №1938, по плана на кв. 'Св. Никола', ж.к. 'Бриз', гр. Варна Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №266/26.10.2010г.; 'САНТА 2004' ЕООД инж.Гороломова ЗАО-38246/26.10.2010г. 1456,50 17.11.2010г.
361/ГИ/29.10.2010г. Въздушни кабелни електропроводни линии 0,4 kV, електрозахранени от ТП ТП №1830 по плана на кв. 'Св. Никола', ж.к. 'Бриз', гр. Варна; I клон-пред ПИ 275 до стълб пред ПИ 229 и до стълб пред ПИ 417; II клон-пред ПИ 275 до стълб пред ПИ 292 и до стълб пред ПИ 276 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №268/26.10.2010г.; 'САНТА 2004' ЕООД По искане с ЗАО-38248/12.05.2011г., поради допусната грешка в настоящото РС, се допуска да се направи промяна в наименованието на строежа (I клон): I клон - ВКЕЛ от кабелен шкаф ШК-6А пред ПИ 427(захранен от ТП №1830) до стълб пред ПИ 229 и до стълб пред ПИ 417 инж.Гороломова ЗАО-38248/26.10.2010г. 1 071.00 17.11.2010г. 01.06.2011г.
362/ГИ/01.11.2010г. Въздушни кабелни електропроводни линии 0,4 kV, електрозахранени от нов КШ Пред ПИ 2614, захранен с кабелна линия до ТП №239, по плана на ж.к. 'Изгрев', гр. Варна Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №272/28.10.2010г.; 'СТРОЙ КОНТРОЛ СЕРВИЗ' ООД инж.Гороломова ЗАО-38634/28.10.2010г. 659,60 19.11.2010г.
363/ГИ/01.11.2010г. Въздушни кабелни електропроводни линии 0,4 kV, електрозахранени от съществуваща ВКЕЛ, захранена от съществуващ КШ Пред Пи 2448, по плана на ж.к. 'Изгрев', гр. Варна Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №271/28.10.2010г.; 'САНТА 2004' ЕООД инж.Гороломова ЗАО-38627/28.10.2010г. 489,60 19.11.2010г.
364/ГИ/01.11.2010г. Въздушни кабелни електропроводни линии 0,4 kV, електрозахранени от нов КШ Пред ПИ 1184, захранен с кабелна линия 0,4 kV от БКТП №1982, ж.к. 'Изгрев', гр. Варна Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №275/28.10.2010г.; 'САНТА 2004' ЕООД инж.Гороломова ЗАО-38628/28.10.2010г. 3474,80 19.11.2010г.
365/ГИ/01.11.2010г. Въздушни кабелни електропроводни линии 0,4 kV, електрозахранени от ТП ТП №932 по плана на ж.к. 'Изгрев', гр. Варна: I и II клон -ВКЕЛ от ТП №932; III клон-ВКЕЛ от ШК-4А пред ПИ 1147; IV клон-ВКЕЛ от ШК-4А пред ПИ 1147; V клон-ВКЕЛ от РК-3А пред ПИ 2361 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №274/28.10.2010г.; 'САНТА 2004' ЕООД По искане с ЗАО-23961/08.07.2011г. се допуска изменение в наименованието на строежа: '...(пет клона с 104 броя стълбове)...' инж.Гороломова ЗАО-38631/28.10.2010г. 3354,78 19.11.2010г.
366/ГИ/01.11.2010г Въздушни кабелни електропроводни линии 0,4 kV, електрозахранени от съществуваща ВКЕЛ 0,4 kV, захранена от КПТ КПТ №1803, по плана на ж.к. 'Изгрев', гр. Варна Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №273/28.10.2010г.; 'СТРОЙ КОНТРОЛ СЕРВИЗ' ООД инж.Гороломова ЗАО-38633/28.10.2010г. 523,60 19.11.2010г.
367/ГИ/01.11.2010г. Водопроводно и канализационно отклонения за 'Офис сграда и ограда с височина до 2.20 м. УПИ XIV-5, кв. 373, ул. 'Христо Попович' №26 1.Община Варна 2.'Ловчий' ЕООД Заповед №186/09.04.2009г.; 'ГАРАНТ КОНСУЛТ' ООД инж.Никова ЗАО-28365/04.08.2010г. 22.11.2010г.
368/ГИ/04.11.2010г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда вход А, ул. 'Ивайло' №33, 35, 37 ПИ №10135.1501.1173 (стар УПИ XI-13, 14, 15, кв. 302а), гр. Варна 1.Община Варна 2.Николай Кирилов Дойчинов и Ирма Савова Лефтерова 3.'ПН-ИНВСЕТ 081' ООД Заповед №205/26.08.2010г.; 'ЕМ ИНЖЕНЕРИНГ' ЕООД инж.Симеонов инж.Никова ЗАО-37344/19.10.2010г. 26.11.2010г.
369/ГИ/04.11.2010г. Главен водопроводен клон V и второстепенни водопроводни клонове кл. 108, кл. 108а, част от кл. 103, кл. 103а, кл. 103б, кл. 103в, част от кл. 105, кл. 29, кл. 29а, кл. 29б и кл. 30 Община Варна Решение на ЕСИИ пр. №26, т. 15 от 14.10. 2010г. На основание чл.62, ал.2 от АПК се допуска корекция в текста (виж РС). инж.Гърбузов инж.Симеонов ЗАО-38831/01.11.2010г. 06.12.2010г. 06.12.2010г.
370/ГИ/04.11.2010г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда ул. 'Георги Мамарчев' №8 ПИ №10135.1501.106 (стар УПИ V - 17, кв. 285а), гр. Варна 1.Община Варна 2.ЕТ 'СТИНЕКС - НИКОЛА НИКОЛОВ - ДИЯН НИКОЛОВ 3.Станислав Илиев Михов и Михаил Илиев Михов 4.Екатерина Венкова Пейкова 5.Виолета Стоименова Колева 6.Фани Димчева Иванова 7.Лъчезар Стефанов Бораджиев 8.Биляна Румянова Рачева 9.Георги Иванов Георгиев. 10.Миглена Миленова Димитрова Заповед №188/19.08.2010г.; 'ДИАЛЕКС' ООД инж.Никитасов ЗАО-30906/25.08.2010г. 24.11.2010г.
371/ГИ/04.11.2010г. Светофарни уредби на кръстовища Път III-902 'Оброчище-Варна' при км.23+400 и км.23+560. I етап:Път III-902 'Оброчище-Варна' при км.23+400 и път към кв. 'Виница' Община Варна Трафикконсулт БГ' ЕООД инж.Пеева ЗАО-39539/04.11.2010г. 23.11.2010г.
372/ГИ/08.11.2010г. Уличен тласкател за отпадни води от група помпени станции ПИ 2436, 2437, 1081 и УПИ XX 1079, XXXXVIII 1077, XVIII 3446, IX 1062, XVIII 1082, XVI 1058, XXII 1057, XXVI 1082, IV 1066, XVII 3445, V 1066, XI 1060, III 945, XXXXVIII 1077, I 1088 Община Варна Глобал консулт 07' ООД инж.Гърбузов ЗАО-38013/25.10.2010г. 29.11.2010г.
373/ГИ/11.11.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП до КШ №10135.2563.69 (УПИ XIII-85, кв. 22) Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №283/04.11.2010г.; 'САНТА 2004' ЕООД инж.Никитасов ЗАО-39545/05.11.2010г. 100.00 02.12.2010г.
374/ГИ/11.11.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП до КШ ТП №317; №10135.1503.132 (УПИ XI-5, кв.352), ул. 'Йосиф Стоянов' №15 и резервна връзка от КШ пред ПИ №10135.1503.135 (УПИ VI-7, кв. 352), ул. 'Йосиф Стоянов' №11 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №281/04.11.2010г.; 'СТРОЙ КОНТРОЛ СЕРВИЗ' ООД инж.Никитасов ЗАО-39544/05.11.2010г. 125,80 02.12.2010г.
375/ГИ/11.11.2010г. Реконструкция на ВКЕЛ 0,4 kV, електрозахранени с кабелна линия 0,4 kV ТП ТП №123, кв. 'Максуда'; 1 клон - по ул. 'Наум', ул. 'Мануш войвода' и ул. 'Дончо Ватаха'; 2 клон - по ул. 'Проф. Кирил Попов' и ул. 'Дончо Ватаха' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №280/04.11.2010г.; 'СТРОЙ КОНТРОЛ СЕРВИЗ' ООД инж.Гороломова ЗАО-39547/05.11.2010г. 295,12 02.12.2010г.
376/ГИ/11.11.2010г. ВКЕЛ от ТП ТП №186, КШ пред ПЗ №10135.2553.514 (УПИ XXIII-707, кв. 43), ул. 'Еделвайс' №12, гр. Варна Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №284/04.11.2010г.; 'САНТА 2004' ЕООД инж.Гороломова ЗАО-39818/08.11.2010г. 100.00 02.12.2010г.
377/ГИ/11.11.2010г. ТП тип БКТП 4X1000 KVA, 20/10/0,4 kV №10135.2558.149 (УПИ III-1 за общинско обслужване, кв. 660) и електорозахранването му от подстанция 'Чайка' и чрез разкъсване на кабелна линия 10 kV, извод 'Войнишка', между ТП №№151, 152 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №285/04.11.2010г.; 'САНТА 2004' ЕООД инж.Гороломова ЗАО-39709/08.11.2010г. 1 042.00 02.12.2010г.
378/ГИ/11.11.2010г. Кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП тип БКТП до осем броя електромерни табла тип ТЕПЗ в сграда за обществено обслужване №10135.2558.149 (УПИ III-1 за общинско обслужване, кв. 660), бул. 'Осми приморски полк' №115, гр. Варна Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД САНТА 2004' ЕООД инж.Гороломова ЗАО-39704/08.11.2010г. 154,36 02.12.2010г.
379/ГИ/12.11.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП №5 до КШ №10135.1504.2 (пред вътрешната югоизточна фасада на сграда с №10135.1504.2.13, бул. 'Вл. Варненчик' №48 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №279/04.11.2010г.; 'СТРОЙ КОНТРОЛ СЕРВИЗ' ООД инж.Никитасов ЗАО-40181/10.11.2010г. 100.00 06.01.2011г.
380/ГИ/11.11.2010г. ТП тип БКТП 1000 KVA, 20/0,4 kV №10135.4019.101 (УПИ 98, 99 за търговски обект), Район 'Вл. Варненчик' (м-ст 'Терасите') 1.'ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО' КД 2.'Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №276/04.11.2010г.; 'ИНЕКС КОНСУЛТ ' ООД инж.Гороломова ЗАО-40208/10.11.2010г. 161,16 29.11.2010г.
381/ГИ/12.11.2010г. Водопроводна мрежа с.о. 'Боровец-юг', част клон 21, клон 30 и клон 30а, гр. Варна Община Варна ДИ ЕМ - Консулт' ООД инж.Гърбузов ЗАО-36950/18.10.2010г. 01.12.2010г.
382/ГИ/12.11.2010г. Сградни водопроводно и канализационни отклонения Пристройка на 'ЗАЛА АУЛА', към съществуващата сграда на Икономически университет, УПИ I, кв.27, бул. 'Княз Борис I' №77 1.Община Варна 2.МОН-Икономически университет Заповед №269/26.10.2010г.; 'КОРЕКТ 99' ООД инж.Гърбузов ЗАО-40063/10.11.2010г. 01.12.2010г.
383/ГИ/16.11.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП КТП №84 до КШ №10135.2568.63 (УПИ I-131 за жилищна сграда, кв. 29) Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №277/04.11.2010г. 'МД КОНТРОЛ' ООД инж.Ангелова ЗАО-40184/10.11.2010г. 174.00 06.01.2011г.
384/ГИ/16.11.2010г. Реконструкция на кабелна линия СрН Извод 'Брегалница' от подстанция 'Чайка' в участъка между ул.'Топра хисар' и ТП №30 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №278/04.11.2010г.; 'САНТА 2004' ЕООД инж.Никитасов ЗАО-40183/10.11.2010г. 249,56 06.01.2011г.
385/ГИ/16.11.2010г. Водопроводно и канализационно отклонение за вилна сграда №10135.2723.830 (стар ПИ - 830) 1.Община Варна 2.'СПАРКС ЛИМИТЕД' ООД Заповед №240/06.10.2010г.; 'ПЕР ЕНД ВИ' ЕООД инж.Симеонов ЗАО-36273/12.10.2010г. 08.12.2010г.
386/ГИ/19.11.2010г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда ул. 'Кавала' №3 в ПИ №10135.1506.143.1 (стар УПИ VIII-6, кв. 117, по плана на 7-ми м.р.) 1.Община Варна 2.ЖСК 'Кавала 3' 3.Лилия Ламбова Димитрова 4.Ивайло Рангелов Василев 5.Елисавета Пламенова Василева - Бекер Заповед №226/24.09.2010г.' 'ЮНИОН БИЛДИНГ' ООД инж.Симеонов ЗАО-34764/29.09.2010г. 14.12.2010г.
387/ГИ/19.11.2010г. Водопроводно и канализационно отклонение за вилна сграда ПИ 3595, кв. 99, по КП 'Траката', гр. Варна 1.Любомир Николаев Йовчев 2.Бранимир Николаев Йовчев 3.Добромир Николаев Йовчев 4.Oбщина Варна Заповед №181/11.08.2010г. 'НБС-ИНЖЕНЕРИНГ' ООД инж.Гърбузов ЗАО-30321/19.08.2010г. 22.12.2010г.
388/ГИ/19.11.2010г. Водопроводно отклонение и сградно канализационно отклонение (напорна канализация) за жилищна сграда УПИ XIII-85, кв. 22, по плана на ж.к. 'Бриз', гр. Варна 1.ЕТ 'ГЕРИ-М-IГЕОРГИ ИВАНОВ' 2.'СТИЛ КОМПЛЕКС'ООД 3.ОБЩИНА ВАРНА Заповед №116/01.06.2010г. 'Глобал консулт 07' ООД инж.Гърбузов ЗАО-39620/05.11.2010г. 20.12.2010г.
389/ГИ/19.11.2010г. Водопроводно отклонение за ваканционни жилища УПИ XXXII-2409, кв. 53 по плана за 'Вилна зона', гр. Варна 1.Яна Бориславова Борисова 2.Николина Бориславова Борисова 3.'БАЛКАН ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП' ООД 4.Община Варна Заповед №243/06.10.2010г. инж.Гърбузов ЗАО-35896/07.10.2010г. 20.12.2010г.
390/ГИ/19.11.2010г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ XXX-258, кв. 20, по плана на кв. 'Виница', гр. Варна 1.Васил Йорданов Андреев 2.Община Варна Заповед №293/15.11.2010г. 'Деомид' ЕООД инж.Гърбузов ЗАО-40626/15.11.2010г. 20.12.2010г.
391/ГИ/23.11.2010г. Кабелна линия 0,4 kV от електромерно табло тип ТЕПО до разпределителна касета УПИ XII-26, 72 за асфалтова база, по плана на ПЗ 'Клисе баир', с. Тополи, Община Варна 1. ЕТ 'СТАНКА ВАСИЛЕВА' 2.ОБЩИНА ВАРНА Заповед №287/12.11.2010г. инж.Гороломова ЗАО-40847/18.11.2010г. 100.00 14.12.2010г.
392/ГИ/22.11.2010г. ВКЕЛ 0,4 kV, електорзахранени от КТП №1802 По плана на СО 'Сотира' I клон-ВКЕЛ електрозахранени от нов ШК-4А пред ПИ 974; II и III клон-ВКЕЛ електрозахранени от нов ШК-4А пред КТП №1802 IV клон-ВКЕЛ електрозахранени от съществуващ ШК-6А пред ПИ 874 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №305/15.11.2010г.; 'СС КОНСУЛТ' ЕООД По искане с ЗАО-26832/01.08.2010г. се допуска промяна на част от трасето на въздушната линия и броя на стълбовете (виж РС) инж.Гороломова инж.Гороломова ЗАО-40686/15.11.2010г. 3937,72 14.12.2010г. 25.08.2011г.
393/ГИ/22.11.2010г. ВКЕЛ 0,4 kV По плана на кв. 'Св. Никола', ж.к. 'Бриз', гр. Варна I клон, II клон, III клон-ВКЕЛ електрозахранени от ТП №1686 IV клон-ВКЕЛ, електрозахранени от БКТП №2012 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №304/15.11.2010г.; 'СС КОНСУЛТ' ЕООД По искане с ЗАО-25417/20.07.2010г. се допуска промяна на част от трасето на въздушната линия и броя на стълбовете и начина на захранване на втори и трети клонове (виж РС) инж.Гороломова инж.Гороломова ЗАО-40689/15.11.2010г. 3 504.60 10.12.2010г. 23.08.2011г.
394/ГИ/24.11.2010г. Реконструкция на въздушни кабелни електропроводни линии (ВКЕЛ) 0,4kV От МПТ №4 по плана на СО 'Добрева чешма' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №286/04.11.2010г. 'МД КОНТРОЛ' ООД инж.Гороломова ЗАО-39585/22.11.2010г. 681,36 ОТМЕНЕНО
395/ГИ/24.11.2010г. Реконструкция на въздушни кабелни електропроводни линии (ВКЕЛ) 0,4kV От МПТ №5 по плана на СО 'Добрева чешма' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №306/15.11.2010г. 'СТРОЙ КОНТРОЛ СЕРВИЗ' ООД инж.Гороломова ЗАО-40620/22.11.2010г. 2412,64 ОТМЕНЕНО
396/ГИ/25.11.2010г. Пътна връзка От о.т. 1087 до о.т. 1099, към ПИ №10135.4019.101 УПИ 98,99 за търговски обект, м. Терасите, р-н 'Вл. Варненчик' Община Варна Инекс консулт' ООД инж.Пеева ЗАО-40076/22.11.2010г. ЗАО-40076/10.11.2010 13.12.2010г.
397/ГИ/26.11.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от нов КШ при БКТП №1988 до разпределителна касета РК-3 Пред ПИ №10135.2566.90 (УПИ III-1514-Б, кв. 1,бул. 'Княз Борис I' №99 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №307/18.11.2010г.; 'САНТА 2004' ЕООД инж.Гороломова ЗАО-41622/22.11.2010г. 100.00 15.12.2010г.
398/ГИ/26.11.2010г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда ул. 'Хан Маламир' №24 в ПИ №10135.1501.537 (стар УПИ XI-23, кв. 310а) 1.Община Варна 2.'МИЛИНВЕСТ' ЕООД 3.Стоянка Радева Михайлова и Илко Атанасов Михайлов 4.Красимир Йорданов Митев и Иванела Василева Митева 5.Милен Иванов Цанков и Силвия Душкова Цанкова 6.Пламен Георгиев Петров Заповед №245/06.10.2010г. 'НБС - ИНЖЕНЕРИНГ' ООД инж.Симеонов ЗАО-36040/08.10.2010г. 03.01.2011г.
399/ГИ/29.11.2010г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда ул. 'Янтра' №2 в ПИ №10135.5504.531 (стар УПИ XXII-1247, кв. 56) 1.Община Варна 2.'РУДИСТРОЙ ИНВЕСТ' ООД Заповед №292/15.11.2010г. 'БИЛД КОНТРОЛ' ЕООД инж.Симеонов ЗАО-40849/16.11.2010г. 30.12.2010г.
400/ГИ/30.11.2010г. Външни ВиК връзки за обществено обслужваща сграда УПИ VIII-5, кв. 718 по плана на 3 м.р., гр. Варна 1.'БОРД' ЕООД 2.ОБЩИНА ВАРНА Заповед №313/18.11.2010г. 'Бомбов Консулт' ЕООД инж.Кузманова инж.Гърбузов ЗАО-41755/23.11.2010г. 100.00 17.12.2010г.
401/ГИ/30.11.2010г. Уличен водопровод част от клон 39, 39А, 40, 40А по плана на СО 'Боровец-юг', Община Варна Община Варна ДИ ЕМ - Консулт' ООД инж.Гърбузов инж.Гороломова ЗАО-36916/18.10.2010г. 607,50 23.12.2010г.
402/ГИ/30.11.2010г. Външно кабелно електрозахранване чрез удължаване на резервен кабел от ТП №1509 до КШ На ул. 'Средец' №41 до КШ пред ПИ №10135.5502.475 (УПИ IV-1177, кв. 20), ул. 'Средец' №37 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №299/15.11.2010г.; 'СТРОЙ КОНТРОЛ СЕРВИЗ' ООД инж.Ангелова ЗАО-42323/26.11.2010г. 100.00 20.12.2010г.
403/ГИ/30.11.2010г. Водопроводно и канализационно отклонения за Многофункционална сграда УПИ XII-14, кв. 11-Б, ул. 'Генерал Столетов' №3 1.Сдружение 'Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва 2.Община Варна Заповед №291/12.11.2010г. ЕТ 'Корект-Лиляна Енчева' инж.Гърбузов ЗАО-41923/23.11.2010г. 23.12.2010г.
404/ГИ/30.11.2010г. Водопроводно и канализационно отклонения за ваканционни жилища ПИ 842, кв. 70 по ПНИ на СО 'Ваялар', гр. Варна 1.'ЛИТО 88' ЕООД 2.Николай Пенчев Недев и Емил Пенчев Недев 3.Община Варна Заповед №295/15.11.2010г. инж.Кузманова инж.Гърбузов ЗАО-41119/17.11.2010г. 20.12.2010г.
405/ГИ/30.11.2010г. Водопроводно и канализационно отклонение за еднофамилна жилищна сграда ПИ 789, кв. 96 (№10135.2723.789) по ПНИ на СО 'Ваялар' 1.Евгений Красимиров Генчев 2.Община Варна Заповед №235/01.10.2010г. инж.Кузманова инж.Гърбузов ЗАО-35780/06.10.2010г. 100.00 14.01.2011г.
406/ГИ/30.11.2010г. Реконструкция на съществуваща приемо-предавателна станция на 'МОБИЛТЕЛ' ЕАД от мобилна наземна мрежа по стандарти GSM, UMTS и неподвижна радиослужба от вида 'точка към точка' с NoVAR0105 №10135.2560.273.5, ул. 'Цани Гинчев' 6 МОБИЛТЕЛ' ЕАД Дарис' ООД инж.Никова ЗАО-42734/30.11.2010г. 20.12.2010г.
407/ГИ/01.12.2010г. Аварийно укрепване на откос Кръстовището на ул. 'Младежка' и бул. 'Република' Община Варна Трафикконсулт БГ' ЕООД инж.Колев ЗАО-41756/23.11.2010г. 20.12.2010г.
408/ГИ/01.12.2010г. Аварийно укрепване на участък от път VAR 1090 на пътя Варна-кв. 'Виница' Община Варна Трафикконсулт БГ' ЕООД инж.Колев ЗАО-41759/26.11.2010г. 20.12.2010г.
409/ГИ/01.12.2010г. Аварийно възстановяване и укрепване на обслужваща улица В местност 'Св. Никола' Община Варна Трафикконсулт БГ' ЕООД инж.Колев ЗАО-41758/26.11.2010г. 20.12.2010г.
410/ГИ/01.12.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП №707 до КШ ПИ №10135.5506.836 (УПИ II-1414, кв. 144) ул. 'Кирил и Методий' №73, кв. ,Аспарухово' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №327/25.11.2010г.; 'СС КОНСУЛТ' ЕООД инж.Никова ЗАО-42668/30.11.2010г. 117,80 23.12.2010г.
411/ГИ/02.12.2010г. Водопроводно и канализационно отклонение за вилна сграда УПИ XVI-1511г, 13846, кв.2 №10135.2566.126 1.Павлин Иванов Николов 2.Община Варна ДИ ЕМ - Консулт' ООД инж.Кузманова инж.Гърбузов ЗАО-36444/13.10.2010г. 28.12.2010г.
412/ГИ/02.12.2010г. Кабелно електрозахранване 0,4 kV от КШ ПИ №10135.2553.534 (УПИ II-1179, кв. 61), ул. 'Прилеп' №26 до ел. табло в ПИ №10135.2553.744 (УПИ VI-1177, 1178, кв.61), ул. 'Божур' №17, 17А Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №317/25.11.2010г. 'МД КОНТРОЛ' ООД инж.Никитасов ЗАО-42658/30.11.2010г. 100.00 20.12.2010г.
413/ГИ/03.12.2010г. Външно кабелно електрозахранване и тръбна канална мрежа от ТП №477 до КШ ПИ №10135.3515.1790 (УПИ XIV-616, 617, 630 кв. 51), ул. 'Ивац Войвода' №1 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №325/25.11.2010г.; 'СТРОЙ КОНТРОЛ СЕРВИЗ' ООД инж.Ангелова ЗАО-42660/30.11.2010г. 100.00 20.12.2010г.
414/ГИ/03.12.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП №915 до КШ №10135.3511.568 (УПИ III за обществено застрояване', кв. 7), ж.к. 'Възраждане' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №319/25.11.2010г. 'ИНЕКС КОНСУЛТ' ООД инж.Ангелова ЗАО-42565/29.11.2010г. 258,56 23.12.2010г.
415/ГИ/03.12.2010г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда №10135.2553.766 (УПИ XXIII-378, 381, кв. 1082), ул. 'Бяла Мура' №2 1.Община Варна 2.'НЮ БИЛД' ООД 3.'ВИП-СЕРВИЗ' ЕООД 4.Геновева Петрова Савова и Сава Димитров Савов 5.Светослав Петров Францов 6.Андрей Пламенов Георгиев и Дарина Горгиева Георгиева 7.Пламен Андреев Георгиев и Йорданка Георгиева Георгиева 8.Георги Пламенов Георгиев 9.Гинка Андреева Белева 10.Росица Ненчева Белева 11.Драгомир Ненчев Белев и Лиляна Недялкова Белева 12.Димитър Савов Димитров Заповед №290/12.11.2010г. 'КОРЕКТ 99' ООД инж.Гърбузов ЗАО-40580/15.11.2010г. 27.12.2010г.
416/ГИ/03.12.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV до КШ ПИ №10135.2553.557 (УПИ XIII-1139, кв. 64), ул. 'Прилеп' №10-А Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №316/25.11.2010г. 'САНТА 2004' ЕООД инж.Гороломова ЗАО-42654/30.11.2010г. 100.00 23.12.2010г.
417/ГИ/03.12.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП №91 до КШ ПИ №10135.3516.46 (УПИ XIII-108, кв. 1), ул. 'Паско Желев' №2 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №318/25.11.2010г. 'САНТА 2004' ЕООД инж.Гороломова ЗАО-42661/30.11.2010г. 162.00 23.12.2010г.
418/ГИ/03.12.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП №448 до КШ ПИ №10135.1503.381 (УПИ XIV-5, кв. 373), ул. 'Христо Попович' №26 и резервна връзка от съществуващ КШ на ул. 'Христо Попович' №24 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №329/25.11.2010г. 'САНТА 2004' ЕООД инж.Гороломова ЗАО-42662/30.11.2010г. 246,48 23.12.2010г.
419/ГИ/03.12.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП №299 до КШ ПИ №10135.2557.247 (УПИ IV-6, кв. 697), ул. 'Генерал Цимерман' № 19 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №328/25.11.2010г. 'МД КОНТРОЛ' ООД инж.Гороломова ЗАО-42665/30.11.2010г. 220,48 23.12.2010г.
420/ГИ/03.12.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП №347 до КШ ПИ №10135.3513.1786 (УПИ I-211, кв. 1089-А), ул. 'Чинар' №2 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №326/25.11.2010г. 'САНТА 2004' ЕООД инж.Гороломова ЗАО-42670/30.11.2010г. 172,88 23.12.2010г.
421/ГИ/03.12.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП №400 до КШ ПИ №10135.3517.448 (УПИ VI за магазини и жил. засторояване, кв. 13), ул. 'Бяла черква' №16 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №322/25.11.2010г. 'МД КОНТРОЛ' ООД инж.Гороломова ЗАО-42794/01.12.2010г. 100.00 23.12.2010г.
422/ГИ/06.12.2010г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда с магазини УПИ IV-9, кв. 80, ул. 'Преслав' №49 1.'АЛДО-ЖВ' ЕООД 2.Георги Петров Хадживасилев, Екатерина Димитрова Хадживасилева, Василка Иванова Мутафова, Здравко Иванов Мутафов, Станка Иванова Бостанджиева, Панайот Светославов Бостанджиев,Атанас Николаев Казаков, Вергиния Георгиева Казакова, Петър Данев Данев, Радослав Петров Данев, Деньо Петров Данев 3.Община Варна Заповед №289/12.11.2010г. 'Пер енд Ви' ЕООД инж.Кузманова инж.Гърбузов ЗАО-40819/16.11.2010г. 100.00 27.12.2010г.
423/ГИ/06.12.2010г. Канализационно отклонение ПИ 3138в по плана на ж.к. 'Изгрев' 1.Ангел Тодоров Костадинов 2.Община Варна Заповед №103/21.05.2010г. инж.Кузманова инж.Гърбузов ЗАО-36858/18.10.2010г. 100.00 28.12.2010г.
424/ГИ/06.12.2010г. Северна и южна пътни връзки - подходи към ПИ Севрна-от локално платно на бул. 'Вл. Варненчик' Южна-кръстовище с бул. 'Република' ПИ №10135.3514.104 (УПИ III-979, кв. 22), р-н Младост Община Варна Инекс консулт' ООД инж.Пеева ЗАО-41128/17.11.2010г. 27.12.2010г.
425/ГИ/06.12.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV до КШ ПИ №10135.1501.384 (УПИ XI-16, кв. 194), ул. 'Ивайло' №42 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №320/25.11.2010г. 'МД КОНТРОЛ' ООД По искане с ЗАО-11147/28.03.2011г. се допуска промяна на трасето на кабелната линия инж.Ангелова инж.Никитасов ЗАО-42860/01.12.2010г. 100.00 23.12.2010г. 29.04.2011г.
426/ГИ/06.12.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП №688 до КШ ПИ №10135.2575.323 (УПИ III-56A, кв. 26), кв. 'Виница' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №330/25.11.2010г.; 'СС КОНСУЛТ' ЕООД По искане с ЗАО-42862/02.02.2011г. се допуска да се направи промяна в наименованието на стрежа (виж РС) инж.Ангелова инж.Ангелова ЗАО-42862/01.12.2010г. 133,44 23.12.2010г. 23.02.2011г.
427/ГИ/06.12.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП №890 до КШ №10135.2575.1418 (УПИ XVIII-119, кв. 22), ул. 'Цар Борис' III Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №324/25.11.2010г. 'САНТА 2004' ЕООД инж.Никитасов ЗАО-42861/01.12.2010г. 189,04 23.12.2010г.
428/ГИ/06.12.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП №1901 до КШ №10135.2564.135 (УПИ XVI-1556, кв. 7), ул. '3-та' по плана на 'Вилна зона' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №323/25.11.2010г. 'МД КОНТРОЛ' ООД инж.Ангелова ЗАО-42796/01.12.2010г. 410,50 27.12.2010г.
429/ГИ/07.12.2010г. Напорна канализация и пречиствателна станция за отпадъчни води от УПИ 3532, кв. 46 по плана на СО 'Ален мак' 1.'Д.Т.С.-ВАРНА'ЕООД 2.Община Варна НБС-Инженеринг' ООД инж.Кузманова инж.Гърбузов ЗАО-1550/13.01.2010г. 1 131.00 05.01.2011г.
430/ГИ/09.12.2010г. Въздушни кабелни електропроводни линии 0,4 kV, електрозахранени от нов КШ пред МТП №688 по плана на СО 'Сотира' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №335/08.12.2010г. 'СТРОЙ КОНТРОЛ СЕРВИЗ' ООД По искане с ЗАО-43909/06.01.2011г. поради допусната грешка, наименованието на строежа да се чете като: 'пред МТП №668.' инж.Никитасов инж.Гороломова ЗАО-43909/09.12.2010г. 2405,50 27.12.2010г. 30.03.2011г.
431/ГИ/09.12.2010г. Въздушни кабелни електропроводни линии 0,4 kV, електрозахранени от нов КШ пред МТП №887 по плана на вилна зона 'Траката' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №351/09.12.2010г. 'МД КОНТРОЛ' ООД инж.Гороломова ЗАО-43917/09.12.2010г. 1 300.00 27.12.2010г.
432/ГИ/09.12.2010г. Въздушни кабелни електропроводни линии 0,4 kV, електрозахранени от нов КШ пред МТП №1669 по плана на вилна зона 'Траката' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №339/08.12.2010г. 'СТРОЙ КОНТРОЛ СЕРВИЗ' ООД инж.Гороломова ЗАО-43903/09.12.2010г. 4 642.00 27.12.2010г.
433/ГИ/09.12.2010г. Въздушни кабелни електропроводни линии 0,4 kV, електрозахранени от нов КШ Пред ТП №1561 по плана на вилна зона 'Траката' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №331/08.12.2010г. 'МД КОНТРОЛ' ООД инж.Гороломова ЗАО-43899/09.12.2010г. 1757,50 27.12.2010г.
434/ГИ/09.12.2010г. Въздушни кабелни електропроводни линии 0,4 kV, електрозахранени от нов КШ пред МТП №624 по плана на вилна зона 'Траката' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №336/08.12.2010г. 'СТРОЙ КОНТРОЛ СЕРВИЗ' ООД По искане с ЗАО-27651/08.08.2011г. поради промяна на част от трасето на въздушната линия и броя на стълбовете се допуска изменение: '...(три клона с 26 броя стълбове)...' инж.Гороломова инж.Гороломова ЗАО-43902/09.12.2010г. 2182,12 27.12.2010г. 31.08.2011г.
435/ГИ/09.12.2010г. Въздушни кабелни електропроводни линии 0,4 kV, електрозахранени от нов КШ пред МТП №1000, ж.к. 'Бриз' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №332/08.12.2010г. 'МД КОНТРОЛ' ООД инж.Гороломова ЗАО-43897/09.12.2010г. 2 245.00 27.12.2010г.
436/ГИ/09.12.2010г. Въздушни кабелни електропроводни линии 0,4 kV, електрозахранени от нов КШ Пред ТП №1617, ж.к. 'Бриз' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №333/08.12.2010г. 'МД КОНТРОЛ' ООД По искане с ЗАО-23889/07.07.2011г. поради промяна на част от трасето на въздушната линия и броя на стълбовете се допуска изменение: '...(два клона с 19 броя стълбове)...' инж.Гороломова инж.Гороломова ЗАО-43898/09.12.2010г. 2 847.90 27.12.2010г. 22.08.2011г.
437/ГИ/09.12.2010г. Въздушни кабелни електропроводни линии 0,4 kV, електрозахранени от нов КШ и ВКЕЛ 0,4 kV, електрозахранена от нов КШ МТП №626; ТП №1925, по плана на кв. 'Св. Никола' и СО 'Акчелар' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №340/08.12.2010г. 'СТРОЙ КОНТРОЛ СЕРВИЗ' ООД инж.Гороломова ЗАО-43900/09.12.2010г. 3 740.00 27.12.2010г.
438/ГИ/09.12.2010г. Въздушни кабелни електропроводни линии 0,4 kV, електрозахранени от нов КШ МТП №1654, по плана на СО 'Акчелар' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №338/08.12.2010г. 'СТРОЙ КОНТРОЛ СЕРВИЗ' ООД По искане с ЗАО-27650/08.08.2011г. поради промяна на част от трасето на въздушната линия и броя на стълбовете се допуска изменение: '...(три клона с 10 броя стълбове)...' инж.Гороломова инж.Гороломова ЗАО-43906/09.12.2010г. 1018,87 27.12.2010г. 31.08.2011г.
439/ГИ/09.12.2010г. Въздушни кабелни електропроводни линии 0,4 kV, електрозахранени от нов КШ Пред ТП №536, по плана на СО 'Акчелар' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №337/08.12.2010г. 'СТРОЙ КОНТРОЛ СЕРВИЗ' ООД инж.Гороломова ЗАО-43908/09.12.2010г. 880.00 27.12.2010г.
440/ГИ/09.12.2010г. Реконструкция на детска площадка В междублоковото пространство между ул. 'Люлебургас', ул. 'Лозенград' и ул. 'Ген. Стефан Тошев' Община Варна Съгласно чл. 12 от Наредба №1 от 30 юли 2003г. инж.Чобанов ЗАО-43693/08.12.2010г. 27.12.2010г.
441/ГИ/16.12.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП №1005 до КШ ПИ №10135.3515.468 (УПИ XVIII - 154, 155, 170, кв. 9), ул. 'Нежност' №20, 22, 24 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №334/08.12.2010г. 'СТРОЙ КОНТРОЛ СЕРВИЗ' ООД инж.Никитасов ЗАО-44036/09.12.2010г. 138,88 05.01.2011г.
442/ГИ/22.12.2010г. Транспортно-комуникационно обслужване /стоманобетонов плочест водосток/ От ул. 'Моряшка' за УПИ II-1414, кв.144, р-н Аспарухово Община Варна Глобал консулт 07' ООД инж.Пеева ЗАО-41827/23.11.2010г. 13.01.2011г.
443/ГИ/29.12.2010г. Водопроводно отклонение за жилищна сграда ПИ №10135.5549.2280 (стар ПИ 2280), р-н Аспарухово 1.Община Варна 2.Тошо Войчев Митов Заповед №347/09.12.2010г. инж.Симеонов ЗАО-44639/15.12.2010г. 100.00 21.01.2011г.
444/ГИ/20.12.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП №429 до КШ ПИ №10135.2556.183 (УПИ V-12, кв. 621), ул. 'Битоля' №37 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №342/09.12.2010г. 'МД КОНТРОЛ' ООД инж.Никитасов ЗАО-44331/13.12.2010г. 134,12 14.01.2011г.
445/ГИ/20.12.2010г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от чрез разкъсване на резервен кабел от ТП №114 до КШ и удължаване до нов КШ ПИ №10135.1508.56 (УПИ X-7, кв. 730), ул. 'Македония' №42 и ПИ №10135.1508.56 (УПИ XI-5, кв. 729), ул. 'Македония' №25 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №352/10.12.2010г. 'САНТА 2004' ЕООД инж.Никитасов ЗАО-44342/13.12.2010г. 100.00 14.01.2011г.
446/ГИ/27.12.2010г. Водоснабдяване и отвеждане на битови и дъждовни отпадни води 1.Водопроводен клон с дължина-2,50 м; 2.Канализационен клон за битови води дължина-54 м; 3.Канализационен клон за дъждовни води дължина-272,50 м УПИ III-979, кв. 22, ЗПЗ Варна Община Варна Инекс консулт' ООД инж.Симеонов ЗАО-41129/17.11.2010г. 223,72 21.01.2011г.
447/ГИ/27.12.2010г. Сградна газова инсталация за офис на две нива №10135.2558.128.1.23 в ПИ №10135.2558.128, ул. 'Ген. Колев' №96 Областен управител на Област Варна - Данчо Симеонов Симеонов Съгласно Наредба №1 инж.Кузманова ЗАО-44899/16.12.2010г. 14.01.2011г.
448/ГИ/27.12.2010г. Газификация на гр. Варна Разпределителен газопровод, захранващ попътни консуматори, с дължина на трасето 109м ж.к. 'Възраждане'IV ПРИМАГАЗ' АД Заповед №359/16.12.2010г. 'ЕСМ' ЕООД инж.Кузманова ЗАО-45062/20.12.2010г. 100.00 18.01.2011г.

Разрешения за строеж 2010 г. на ИИБ