BGENERGY „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“

Проект: „Рехабилитация, модернизация и изграждане на интелигентна система за управление и мониторинг на системата за външно изкуствено осветление в район „Младост“, кв.16, „Възраждане“ ІІІ м.р. и „Възраждане“ ІV м.р. на Община Варна
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BGENERGY-2.001-0078-C01, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. (ФМ на ЕИП) въз основа на подписан Меморандум за разбирателство между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия www.eeagrants.org / www.norwaygrants.org  

BGENERGY „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“
Процедура: BGENERGY-2.001 Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините
БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА ВАРНА
ПАРТНЬОР - VEILYSKOMPETANSE AS - Осло, Норвегия
ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: Продължителността на проекта е 10 месеца /от 30.03.2021 г. до 30.01.2022 г./
Обща стойност на проекта - 1 312 806.79 лв., от които Безвъзмездна финансова помощ в размер на 713 306.79 лв. и съфинасиране в размер на 599 500 лв.


Основната цел е да се повиши енергийната ефективност и да се подобри качеството на живот в община Варна чрез рехабилитация и модернизация на системата за външно изкуствено осветление, изграждане на интелигентна система за управление и мониторинг на уличното LED осветление и изграждане на автономна фотоволтаична система в част от гр. Варна.
Специфични цели:

 • Да се намалят разходите за ел.енергия и поддръжка на уличното осветление
 • Да се подобрят условията на живот на населението и привлекателността на общината
 • Да се засилят двустранните отношения със страна-донор и да се повиши експертният потенциал на общинската администрация в областта на възобновяемата енергия, енергийната ефективност и управлението на енергията.

Основна целева група са жителите на гр. Варна - 475 074 човека.
Очаквани резултати: Намалени разходите за електроенергия за улично осветление със 109 981,64 лв. с ДДС и емисиите СО2 със 714,02 tCO2.
Проектът ще допринесе за постигане целта на процедурата чрез реализация на предвидените дейности за модернизация на уличното осветление в част от гр. Варна чрез:

 • подмяна на амотризирани осветители с нови светодиодни LED осветители с високо качество и повишен светлинен добив; добавят се липсващи осветители;
 • внедряване на модерна система за управление на уличното осветеление;
 • изграждане на автономна Фотоволтаична система. След изпълнение на ЕСМ годишният добив на ел.енергия се очаква да е 10.216 МWh/y, което се явява 11,71 % от потреблението след ЕСМ.

Модернизацията на уличното осветление ще допринесе за: икономия на ел.енергия, икономия на разходи за поддръжка; по-висок КПД. Тя е съществена предпоставка за подобряване условията на живот чрез:

  • осигуряване на по-висока сигурност на движение, в резултат на подобрената осветеност и видимост на уличното платно и избягване на допълнително физиологическо и психическо натоварване, вкл. зрителен дискомфорт
  • увеличаване на пропускателната способност на пътната мрежа - допринася за намаляване броя на ПТП с 20 до 30%;
  • повишаване безопасността на жителите - статистиката сочи, че при изключване на 50% от уличното осветление кражбите с взлом се увеличават с 65%, хулиганските прояви с 25%, а кражбите на леки автомобили с 13%.

Project: Rehabilitation, modernization and construction of an intelligent system for management and monitoring of the external, artificial lighting system in Mladost district, kv. 16, Vazrazhdane district III m.r. and Vazrazhdane district IV m.r. of Varna Municipality.
GRANT CONTRACT with Reg № BGENERGY-2.001-0078-C01, financed under the Financial mechanism of the European Economic Area 2014-2021 (EEA FM) on the base of signed Memorandum of Understanding on the Implementation of the EEA FM 2014-2021 between Bulgaria and Iceland, Liechtenstein and Norway.
PROGRAMME: BGENERGY “Renewable Energy, Energy Efficiency, Energy Security”
PROCEDURE: BGENERGY-2.001 Rehabilitation and modernization of municipal infrastructure – systems for exterior artificial lighting of municipalities
BENEFICIARY: VARNA MUNICIPALITY
PARTNER: VEILYSKOMPETANSE AS, OSLO, NORWAY
PERIOD FOR IMPLEMENTATION:
The project duration is 10 months.
/from 30.03.2021 to 30.01.2022/
GRANTAMOUNT: 1 312 806.79 lv.,
713 306.79 lv. -  free financial aid and 599 500 lv. co-financing.
The main project's goal is to improve the energy efficiency and of the quality of life in Varna municipality through Rehabilitation, modernization and construction of an intelligent system for management and monitoring of the street LED lighting and construction of autonomous Photovoltaic system in part of the Varna town.
Specific goals:

 • To reduce energy and maintenance costs for street lighting
 • To improve the living conditions of the population and attractiveness of the municipality
 • To strengthen bilateral relations and partnership with the donor country and to increase the expertise of the municipal administration in the field of energy efficiency, renewable energy and energy management. The main target group are the residents of the town of Varna 475 074 people.

Expected results: Reduced costs for street lighting with BGN 109 981,64 incl. VAT and the CO2 emissions with 714,02 tCO2.
Activity goals: Increasing the energy efficiency of street lighting and reducing electricity consumption. Reduction of direct municipal expenditures for street lighting. Providing better living conditions and access to public services.
The project will contribute to the achievement of the objective of the procedure through the implementation of activities for modernization of street lighting in the town of Varna, Varna municipality by:

  • replacement of depreciated lighting fixtures with new high quality LED light fixtures and increased light output; missing lights are added;
  • implementation of a modern street lighting management system;
  • construction of autonomous Photovoltaic system. After the implementation of the EЕM, the annual electricity production is expected to be 10,216 MWh/y, which is 11.71% of the consumption after the implementation of the EЕM. For the full implementation of the prescribed ECMs and compliance with the BDS EN 13201-2 standard, activities not included in the Audit will be carried out entirely at the expense of the municipality.

Modernization of street lighting will contribute to: saving energy, saving maintenance costs; higher efficiency. It is an essential prerequisite for improving living conditions by:

   • providing higher traffic safety - result of improved illumination and visibility of the street lane; avoiding additional physiological and mental strain, incl. visual discomfort
   • increasing the capacity of the road network - contributes to the reduction of the number of traffic accidents by 20 to 30%;
   • improving the safety of residents - statistics shows: with the exception of 50% of street lighting, burglary has increased by 65%, bullying by 25% and car theft by 13%.