Разрешения за строеж за 2022 г. на ИИБ


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
№ и дата на РС Наименование на строежа
1/ГИ/05.01.2022 Уличен водопровод по ул. "Добри Иванов" от съществуващ водопровод ф80Е по посока о.т. 54 (пред УПИ XXI-578, ПЕВП ф90 с дължина 14,50 м), кв. 23, по плана на с. Тополи, община Варна
2/ГИ/11.01.2022 Трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 3x1000 kVA в УПИ I-1777, кв. 13 (ПИ 10135.3513.1777), захранван с кабелни линии 20 kV от п/ст „Варна-Запад“ и до муфа пред ПИ 10135.3513.142 с кабел към ТП №694, по плана на 16-ти м.р. и 26-ти м.р., гр. Варна. Оборудване на килия №18 в ЗРУ 20 kV в п/ст „Варна-Запад“. Кабелни линии ниско напрежение от нов БКТП до 16 (шестнайсет) броя електромерни табла, тип ТЕПО в проходим кабелен колектор и в кабелна система с 2 (два) броя шахти в УПИ I-1777, кв. 13 (ПИ 10135.3513.1777), по плана на 26-ти м.р., гр. Варна. Кабелна линия средно напрежение, 20 kV, извод „Спартак“ от новомонтирано КРУ в п/ст „Варна-Изток“ до БКТП №2162 в УПИ XL-322, кв. 1 (ПИ 10135.2555.322), по плана на „Жилищна група западно от болничен комплекс на ВМИ-Варна“, гр. Варна
3/ГИ/11.01.2022 Трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 2x1000 kVA в УПИ I-1777, кв. 13 (ПИ 10135.3513.1777), захранен чрез разкъсване на кабелна линия 20 kV между нов БКТП 3х1000 kVA в УПИ I-1777, кв. 13 (ПИ 10135.3513.1777) и ТП №694, по плана на 26-ти м. р., гр. Варна. Кабелни линии ниско напрежение от нов БКТП до 11 (единайсет) броя електромерни табла, тип ТЕПО в кабелна канална система със 6 (шест) броя шахти в УПИ I-1777, кв. 13 (ПИ 10135.3513.1777), по плана на 26-ти м. р., гр. Варна
4/ГИ/11.01.2022 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с дължина 35 м между о. т. 398 и о. т. 400, кв.121 по плана на С.О."Ваялар", С.О."Горна Трака" и С.О. "Траката", гр. Варна
5/ГИ/11.01.2022 Физическа инфраструктура предназначена за оптична кабелна свързаност по две независими трасета от действащо оптично трасе на "А1 България" ЕАД до базова станция на "Цетин България" ЕАД с №4186, находяща се на покрива на сграда с идентификатор 10135.51.146.2 по КК и КР на гр. Варна, с адрес ул. „Кракра“ №43, район „Одесос“, Община Варна
6/ГИ/11.01.2022 Приемно - предавателна станция за глас и/ или данни VA4060B/Ledenika MM на „БТК“ ЕАД с честотен обхват 900, 1800, 2100, 2600 MHz и неподвижната радиослужба от вида „точка към точка”, разположена на покрива на сграда с идентификатор 10135.4510.458.25 по КК и КР на гр. Варна, с административен адрес: район „Вл. Варненчик“, ЗПЗ, бул. „Вл. Варненчик“ №281, Община Варна
7/ГИ/11.01.2022 Изграждане на сградна газова инсталация - дворна газопроводна мрежа в поземлен имот с идентификатор 10135.2555.26, УПИ "Технически университет" и монтаж на вътрешна газова инсталация в сграда с идентификатор 10135.2555.26.42, по плана на 23-ти м. р., гр. Варна, с адрес ул. "Студентска" №1
8/ГИ/14.01.2022 Трафопост, тип БКТП 2х1000 kVA, 20/0.4 kV в ПИ 10135.3511.636, УПИ II, кв. 6, по плана на ПЗ „Планова“, гр. Варна. Електрозахранване с кабелна линия 20 kV, извод „Странджа“. Кабелни линии 0,4 kV до 13 броя табла, тип ТЕПО. Кабелно тръбна мрежа с три броя кабелни шахти в ПИ 10135.3511.636, УПИ II, кв. 6, по плана на ПЗ „Планова“, гр. Варна – етапно строителство: Етап 1 - Трафопост, тип БКТП 2х1000 kVA, 20/0.4 kV (с монтаж на една трансформаторна машина 1000 kVA, 20/0.4 kV) в ПИ 10135.3511.636, УПИ II, кв. 6, по плана на ПЗ „Планова“, гр. Варна, електрозахранването му с кабелна линия 20 kV, извод „Странджа“, табла, тип ТЕПО – ТЕПО Г1, ТЕПО Г2 и ТЕПО Г3 и кабелни линии 0,4 kV от трафопост, тип БКТП до електромерни табла, тип ТЕПО. Етап 2 - Табла, тип ТЕПО – ТЕПО В1, ТЕПО В2 и ТЕПО В3 и кабелни линии 0,4 kV от трафопост, тип БКТП до табла, тип ТЕПО. Етап 3 – Монтаж на втора трансформаторна машина 1000 kVA, 20/0.4 kV в нов БКТП. Табла, тип ТЕПО – ТЕПО Б1, ТЕПО Б2 и ТЕПО Б3 и кабелни линии 0,4 kV от трафопост, тип БКТП до табла, тип ТЕПО. Етап 4 - Табла, тип ТЕПО – ТЕПО А1, ТЕПО А2, ТЕПО А3 и ТЕПО А4 и кабелни линии 0,4 kV от трафопост, тип БКТП до табла, тип ТЕПО
9/ГИ/14.01.2022 Фотоволтаична инсталация за собствено потребление и продажба на електроенергия с мощност до 55 kW върху покривното пространство на съществуваща сграда с ид. 10135.513.271.1, находяща се в УПИ III 270, 271 - за хотел, кв.48 (с ид. 10135.513.271), по плана на к. к. "Златни пясъци", гр. Варна
10/ГИ/17.01.2022 Укрепване на подпорна стена зад хотел "Златен рог" в к. к. "Златни пясъци" в УПИ V-147, 142, 146 (ПИ 10135.513.147 по КК и КР на гр. Варна), кв. 22 по плана на к. к. "Златни пясъци", гр. Варна, Община Варна
11/ГИ/18.01.2022 Улична напорна канализация ПЕВП ф100 с обща дължина 33 м до РШ успокоителна между о.т. 448 и о.т. 447, КПС в УПИ IX - 1427, 1231 (ПИ 10135.3512.1427) и улична гравитачна канализация PVC ф 315 с дължина 2 м до РШ съществуваща, кв. 5 по плана на 1 м. р., ж. к. "Младост", гр. Варна
12/ГИ/20.01.2022 Изместване на съществуваща битова канализация Б ф500 от съществуваща шахта в близост до о.т. 451 през УПИ III-141, кв. 48 до нова РШ между о.т. 343 и 344 с дължина 86 м и изместване на съществуващ водопровод Ст ф159 в участъка между о.т. 338 и о.т. 450, през о.т. 453, 452 и 451 с дължина 113 м, по плана на 21-ви м. р., гр. Варна
13/ГИ/25.01.2022 Преустройство на приемно - предавателна станция на “А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД с №VAR0007.А007 „БАЕВ“ за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900 MHz, 1800MHz и 2100MHz, разположена на покрива на сграда с идентификатор 10135.1505.174.1 по КК и КР на гр. Варна, с адрес ул. „Г. С. Раковски“ №19, гр. Варна
14/ГИ/25.01.2022 Преустройство на приемно - предавателна станция на “А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД с №VAR0116.А008 „ВЛАДИСЛАВ" за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900 MHz, 1800MHz и 2100MHz и неподвижната радиослужба от вида „точка към точка”, разположена на покрива на сграда с идентификатор 10135.4502.230.10 по КК и КР на гр. Варна , с адрес ж.к. „Вл. Варненчик“, бл. 308 , вх. 7, гр. Варна
15/ГИ/02.02.2022 Преустройство на приемно – предавателна станция на “ЦЕТИН България” ЕАД с №4143 за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900, 1800, 2100MHz, и неподвижната радиослужба от вида „точка към точка” разположена на покрива на сграда с идентификатор 10135.2574.1.49 по КК и КР на гр. Варна, с адрес к. к. „Златни пясъци“, Ривиера, хотел „Лотос“, район „Приморски“ гр. Варна
16/ГИ/03.02.2022 Трафопост, тип БКТП 1х1000 kVA, 20/0,4 kV, с инсталиран трансформатор 630 kVA в ПИ 10135.5075.73 (идентичен с УПИ I-23, кв. 75), по плана на м-ст „Карантината“, гр. Варна. Захранване с кабелна линия 20 kV, чрез монтаж на допълнителен модул КРУ към секция II на ВС №2116. Кабелни линии 0,4 kV от нов БКТП до два броя ШК-7 и до девет броя електромерни табла, тип ТЕПО. Тръбна мрежа с PVC тръби и 31 броя кабелни шахти-етапно строителство: I-ви етап: Трафопост, тип БКТП 1х1000 kVA, 20/0,4 kV, с инсталиран трансформатор 630 kVA в ПИ 10135.5075.73 (идентичен с УПИ I-23, кв. 75), по плана на м-ст „Карантината“, гр. Варна. Захранване с кабелна линия 20 kV, чрез монтаж на допълнителен модул КРУ към секция II на ВС №2116. II-ри етап: Кабелни линии 0,4 kV от два броя ШК-7, захранени от нов БКТП до девет броя електромерни табла, тип ТЕПО в ПИ 10135.5075.73 (идентичен с УПИ I-23, кв. 75), по плана на м-ст „Карантината“, гр. Варна. Тръбна мрежа с PVC тръби и 31 броя кабелни шахти
17/ГИ/03.02.2022 1. Реконструкция в ТП№ 1604 в ПИ 10135.3511.28.23, включваща и подмяна на трансформаторна машина 630 kVA, 20/0.4 kV c трансформаторна машин 1000 kVA, 20/0.4 kV) 2. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП№ 1604 до два кабелни шкафа, тип ШК-4 пред УПИ II-76 (ПИ 10135.3511.1536), кв. 9, по плана на ж.к. „Възраждане“ IV м.р., гр. Варна 3. Сградно кабелно електрозахранване от два броя кабелни шкафа, тип ШК-4А до четири броя електромерни табла, тип ТЕПО в УПИ II-76 (ПИ 10135.3511.1536), кв. 9, по плана на ж.к. „Възраждане“ IV м.р., гр. Варна
18/ГИ/03.02.2022 Трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 1x1000 kVa (с монтаж на трансформаторна машина 160 kVa) в УПИ XLV-818, кв. 34 (с ид. №10135.4510.1028) и електрозахранването му, чрез разкъсване на кабелна линия 20 kV, извод "Винпром" (между трафопост БКТП №2109 и трафопост №2128), по плана на Западна промишлена зона, район "Владислав Варненчик", гр. Варна
19/ГИ/04.02.2022 Улична битова канализация по ул. "Нептун" с начало между о.т. 4093 и о.т. 4094 (пред УПИ IV-410025-ПИ с ид. 10135.4510.478, PVC ф315 с дължина 551 м), кв. 28 до включването в канализационен колектор 1750/2700 след о.т. 4098, по плана на ЗПЗ, гр. Варна
20/ГИ/04.02.2022 Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Тодор Влайков", ул. "Христо Македонски", ул. "Константин Доганов", ул. "Филип Тотю", р-н Одесос, гр. Варна
21/ГИ/04.02.2022 Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Патриарх Евтимий", ул. "Дунавски лебед", ул. "Български орел", бул. "Владислав Варненчик", р-н Одесос, гр. Варна
22/ГИ/04.02.2022 Мрежова фотоволтаична система за производство на електроенергия с инсталирана мощност 54,29 kWp и максимална променливотокова мощност 50 kW върху покрива на съществуваща сграда с ид. 10135.513.293.1 находяща се в УПИ I-44, 293, 256, 393 "за хотелски комплекс", кв. 46 (с ид. 10135.513.293), по плана на к.к."Златни пясъци", гр. Варна
23/ГИ/07.02.2022 Фотоволтаична електрическа централа за производство на електроенергия за собствено потребление и продажба с мощност 92,80 kW върху покрив на съществуваща сграда с ид. 10135.513.477.1, находяща се в УПИ IX-83 (с ид. 10135.513.477), кв. 38, по плана на к.к. "Златни пясъци", гр. Варна
24/ГИ/08.02.2022 Улична битова канализация от PVC ф315 с дължина 50 м. между о.т. 56 и о.т. 57, кв. 5 по плана на ПЗ "Метро", гр. Варна
25/ГИ/10.02.2022 Пътна връзка към бул. „Сливница“ за УПИ I-65 "за обществено обслужване и трафопост“, кв. 14 (ид. 10135.3513.216 по КК и КР на гр. Варна), по плана на 26-ти м. р., гр. Варна
26/ГИ/11.02.2022 Уличен водопровод PEHD ф110/10, захранен от водопровод 300Ч в ид. 10135.4501.9557 между о.т. 491 и о.т. 487 по плана на СО "Ментеше", район "Владислав Варненчик", гр. Варна
27/ГИ/21.02.2022 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с дължина 88 м. и улична канализация PVC ф315 с дължина 80 м., от о.т. 1811 до о.т. 1857 по плана на кв. "Изгрев", гр. Варна
28/ГИ/21.02.2022 Уличен водопровод ПЕРП ф110, с дължина 60 м., от о.т. 826 до о.т. 828 и водопроводно отклонение до граница на ПИ 740 /с ид. 10135.5403.740/, по плана на СО "Боровец", гр. Варна
29/ГИ/24.02.2022 Физическа инфраструктура предназначена за оптична кабелна свързаност по две независими трасета от действащо оптично трасе на „А1 България“ ЕАД до базова станция на “Цетин България” ЕАД с №4008, находяща се на покрива на сграда с идентификатор 10135.2562.85.1, ж.к. „Чайка“, бл. 25, вх. Б, гр. Варна
30/ГИ/24.02.2022 Физическа инфраструктура предназначена за оптична кабелна свързаност от действащо оптично трасе на „А1 България“ ЕАД до базова станция на “Цетин България” ЕАД с №4061, находяща се на покрива на сграда с идентификатор 10135.1502.206.4 по КК и КР на гр. Варна, с адрес ул. „Г. С. Раковски“ №79, район „Одесос“, 13-ти м. р., гр. Варна
31/ГИ/24.02.2022 Физическа инфраструктура предназначена за оптична кабелна свързаност по две независими трасета от действащо оптично трасе на „А1 България“ ЕАД до базова станция на “Цетин България” ЕАД с №4013, находяща се на покрива на сграда с идентификатор 10135.1507.547.1 по КК и КР на гр. Варна, с адрес ул. „Свети Климент“ №1, район „Одесос“, по плана на 8-ми микрорайон, гр. Варна
32/ГИ/24.02.2022 Физическа инфраструктура предназначена за оптична кабелна свързаност от действащо оптично трасе на „А1 България“ ЕАД до базова станция на “Цетин България” ЕАД с №4144, находяща се на покрива на сграда с идентификатор 10135.1501.144.1 по КК и КР на гр. Варна, с адрес ул. „Капитан Райчо“ №60, район „Одесос“, 9-ти м. р., гр. Варна
33/ГИ/24.02.2022 Физическа инфраструктура предназначена за оптична кабелна свързаност по две независими трасета от действащо оптично трасе на „А1 България“ ЕАД до базова станция на “Цетин България” ЕАД с №4188, находяща се на покрива на сграда с идентификатор 10135.1506.813.1, ул. „Ал. Дякович“ №31, бл. 25, гр. Варна
34/ГИ/24.02.2022 Преустройство на приемно - предавателна станция на “А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД с №VAR0665.В000 „Sveta Elena" за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900 MHz, 1800MHz, 2100MHz и 2600MHz, разположена на покрива на сграда с идентификатор 10135.4502.195.25 по КК и КР на гр. Варна, с адрес ж. к. „Вл. Варненчик“, бл. 305, вх. 7, гр. Варна
35/ГИ/25.02.2022 Улична битова канализация PVC ф315 с дължина 36,50 м. в ПИ 10135.2508.9555 и ПИ 10135.2552.1696, кв. 33, по плана на СО "Сотира", гр. Варна
36/ГИ/28.02.2022 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с дължина 88 м. между о.т. 540 и о.т. 538 по плана на С.О. "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", гр. Варна
37/ГИ/28.02.2022 Фотоволтаична електрическа централа за производство на електроенергия за собствено потребление и продажба с мощност 182,00 kW върху покрив на съществуваща сграда с ид. №10135.513.627.1, находяща се в УПИ VII-627 „за хотел, басейн и озеленяване” (с ид. №10135.513.627), кв. 39, по плана на к.к. „Златни пясъци”, гр. Варна
38/ГИ/01.03.2022 Ремонт-подмяна на канализационен тласкател и гравитачен участък към КПС „Чайка“ (в ПИ 10135.2573.1079), по улица ПИ 10135.2573.50, между о.т.227 и о.т.351, по плана на к.к. „Чайка“, град Варна
39/ГИ/02.03.2022 Улична канализация РР ф315 с дължина 39 м от участъка между о.т. 450 и о.т. 451 към о.т. 458 по плана на СО "Траката", гр. Варна
40/ГИ/02.03.2022 Уличен водопровод от ПЕВП ф110 с дължина 49 м от о.т. 288 до о.т. 369 по плана на "Вилна зона", гр. Варна
41/ГИ/07.03.2022 Преустройство на приемно - предавателна станция на “А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД с №VAR0051.А010 "Карамфил" за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900 MHz, 1800MHz, 2100MHz и неподвижната радиослужба от вида "точка към точка", разположена на покрива на сграда с ид. 10135.2553.42.6 по КК и КР на гр. Варна, с адрес ул. "Карамфил", бл. 34, вх. А, гр. Варна
42/ГИ/09.03.2022 Междублоково пространство заключено между ул. "Св. Св. Кирил и Методий", бул. "Мара Тасева", ул. "Средец" и ул. "Стара Загора", по плана на 27-ми м.р., гр. Варна
43/ГИ/14.03.2022 Пътна връзка към УПИ III - 356 „за пристанище“, кв. 4 (ид. 10135.5501.356 по КК и КР на гр. Варна) от улица от о. т. 219 и о. т. 218 по плана на Южна промишлена зона, район „Аспарухово“, гр. Варна
44/ГИ/14.03.2022 Междублоково пространство в обхвата на карето ул. "Х. Димитър", ул. "Пирин", бул. "Сливница", ул. "Г. С. Раковски" район Одесос, гр. Варна
45/ГИ/14.03.2022 Уличен водопровод от ПЕВП ф110 (с дължина 19.50 м.) и улична канализация РР ф315 (с дължина 16.40 м.) от о.т. 164 към о.т. 417, кв. 1, по плана на кв. „Виница“, гр.
46/ГИ/14.03.2022 Уличен водопровод ПЕВП Ф110 с дължина 100 м, от о.т.470 към о.т.749, по плана на СО „Ален Мак“, гр. Варна
47/ГИ/14.03.2022 Промяна предназначение на гараж №18 с ид.№10135.2563.1790.2.6 в ТРАФОПОСТ 20/0,4 kV, 1250 kVА с монтаж на трансформатор 1000 kVА в УПИ XXVIII-268, 305, 349, 350, кв. 46 (ид. №10135.2563.1790), захранен чрез разкъсване на кабелна линия, извод „Могилата“ между ТП №1701 и ТП №1686 с изграждане на една кабелна шахта. Кабелна линия 0.4 kV от нов трафопост до пет броя ел. табла, тип ТЕПО-четири в имот с ид.№10135.2563.1790 и едно в имот с ид.№10135.2563.1676 в кабелна канална система с осем броя шахти, по плана на 21-ви м.р., гр. Варна
48/ГИ/15.03.2022 Преустройство на приемно - предавателна станция на "А1 България" ЕАД с №VAR0038.А005 "Гладстон" за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900 MHz, 1800 MHz и 2100 MHz, разположена на покрива на сграда с ид. 10135.2558.47.1 по КК и КР на гр. Варна, с адрес ул. "Уилям Гладстон" №2, бл. 2, вх. Г, гр. Варна
49/ГИ/15.03.2022 Приемно-предавателна станция на "Цветин България" ЕАД с №2725 за осъществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900, 1800, 2100 MHz, и неподвижната радиослужба от вида "точка към точка" разположена на покрива на сграда с ид. 10135.3511.273.32 по КК и КР на гр. Варна, с адрес ж.к. "Възраждане", 3-ти микрорайон, бл. 66, вх. А, гр. Варна
50/ГИ/16.03.2022 Транспортно комуникационно обслужване от бул. „Васил Левски“ до УПИ XXIX-168 (стар УПИ V-2556) и УПИ IV-2624, кв. 6, по плана на ж. к. „Бриз-юг“, гр. Варна
51/ГИ/16.03.2022 Улица от о. т. 395 до о. т. 375 и от о. т. 386 до о. т. 394 (в имот с ид. 10135.2569.431 по КК и КР на гр. Варна), уличен водопровод от о. т. 395 до о. т. 375 и от о. т. 386 до о. т. 394, улична канализация за битови-отпадъчни води от о. т. 376 до о. т. 395 и от о. т. 394 до о. т. 386, улична канализация за дъждовни води от о. т. 394 до о. т. 386, от о. т. 376 до о. т. 383, от о. т. 386 до о. т. 136, по плана на к. к. „Св. Св. Константин и Елена“, община Варна
52/ГИ/17.03.2022 Фотоволтаична електрическа инсталация за производство на електроенергия за собствено потребление с мощност 50,00 kVA (50,625kWp) върху покрив на съществуваща сграда с ид. №72709.502.28.9, находяща се в УПИ I-28, 361, кв. 3 (с ид. №72709.502.28), по плана на ПЗ „Клисе баир”, з-ще село Тополи, Община Варна.
53/ГИ/17.03.2022 Реконструкция на ветрилото пред п/ст „Варна Запад“ за присъединяване на нова ВЛ 110 kV „Кичево“ в поземлен имот с ид. №10135.3515.1793 и поземлен имот с ид. №10135.3515.305, по плана на 16-ти микрорайон, гр. Варна
54/ГИ/28.03.2022 Изместване на водопровод от ПИ 10135.2515.1264 по улица с идентификатор 10135.2515.9585, от о. т. 557 до о. т. 770, по плана на СО „Ален мак“, гр. Варна
55/ГИ/29.03.2022 Реконструкция в ТП №477 (находящ се в ПИ 10135.3515.1967.1), включваща подмяна на трансформатор 630 kVA с 1000 kVA. Външно кабелно ел.захранване 0,4 kV от ТП №477 до нов кабелен шкаф, тип ШК-4 и два броя електромерни табла, тип ТЕПО пред УПИ IV-590, 707 (ПИ 10135.3515.1742), кв. 42, по плана на 16-ти м.р.- „Север“, ул. „Тихомир“ №27а, гр. Варна
56/ГИ/04.04.2022 Уличен водопровод PEND ф110 с дължина 88 м от о.т. 164 до о.т. 417 в кв. 1 по плана на кв. "Виница", ул. "Констанстин Илиев", гр. Варна
57/ГИ/04.04.2022 Улична канализация между ПИ 10135.5010.162 и о.т. 56 – тласкател ф110 с дължина 41 м., гравитация ф315 с дължина 2 м., СКО ПЕ ф75 с дължина 6,30 м. и шахта за препомпване на отпадни води за ПИ 10135.510.162, УПИ II-140, кв. 10, по плана на кв. „Галата“, гр. Варна
58/ГИ/17.03.2022 1.Реконструкция в ТП №1751 (находящ се в ПИ 10135.2552.2538.2), включваща подмяна на трансформатор 100 kVA с 400 kVA. 2.Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП №1751 до два кабелни шкафа, тип ШК-4 (ШК-4.1 и ШК-4.2) пред УПИ Х-4192, кв. 262 (ПИ 10135.2552.4192). 3.Кабелно електрозахранване 0,4 kV от нови ШК4 (ШК-4.1 и ШК-4.2) до два броя електромерни табла, тип ТЕПО (ТЕПО-1 и ТЕПО-2) в УПИ Х-4192, кв. 262 (ПИ 10135.2552.4192), по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна
59/ГИ/07.04.2022 Изграждане на мрежова фотоволтаична система с инсталирана мощност 5 kW (5,34 kWp) върху покрив на съществуваща сграда с ид. 72709.502.914 находяща се в УПИ XV-738, кв. 6 (ид. 72709.502.914) з-ще село Тополи, Община Варна
60/ГИ/11.04.2022 Физическа инфраструктура предназначена за оптична кабелна свързаност по две независими трасета от действащо оптично трасе на "А1 България" ЕАД до базова станция на "Цетин България" ЕАД с №4186 находяща се на покрива на сграда с ид. 10135.1502.3.4 и 10135.1502.3.5 ул. "Страхил Войвода" №5, вх. Б и В, Община Варна
61/ГИ/11.04.2022 Физическа инфраструктура предназначена за оптична свързаност по две независими трасета от действащо оптично трасе на "А1 България" ЕАД до базова станция на "Цетин България" ЕАД с №4232 находяща се на покрива на сграда с ид. 10135.3511.216.5 по КК и КР на гр. Варна, с административен адрес ж. к. "Възраждане", бл. 44, вх. 2, гр. Варна
62/ГИ/11.04.2022 Физическа инфраструктура предназначена за оптична кабелна свързаност от действащо оптично трасе на "А1 България" ЕАД до базова станция на "Цетин България" ЕАД с №4052 находяща се на покрива на сграда с ид. 10135.2553.22.3 по КК и КР на гр. Варна, с административен адрес ж. к. "Победа", бл. 11, вх. А, гр. Варна
63/ГИ/11.04.2022 1. Трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 2x1000 kVA (с монтаж на трансформаторна машина 1х400 kVA) в УПИ I-148, кв. 69 (с ид. №10135.2012.188), електрозахранването му, чрез разкъсване на кабелна линия средно напрежение /СрН/, извод „Метеор“ (между трафопост №893 и трафопост №1904), по плана на кв. Виница, гр. Варна 2. Кабелни линии ниско напрежение (НН) от новия трафопост до електромерно табло тип ТЕПО /за сграда „2“/ в УПИ I-148, кв. 69 (с ид. №10135.2012.188), по плана на кв. Виница, гр. Варна.“ 3. Изграждане на тръбна канална мрежа с 4 броя кабелни шахти в имот с ид. 10135.2012.189
64/ГИ/13.04.2022 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с дължина 63,95 м. между о.т. 285 и о.т. 603 по плана на СО "Траката", гр. Варна
65/ГИ/13.04.2022 Временен паркинг пред УПИ I- "за сграда със смесено предназначение", кв. 640 (ид. 10135.2558.143) по КК и КР на гр. Варна) по плана на 6-ти м. р., ул. Братя Бъкстон", гр. Варна
66/ГИ/13.04.2022 Трафопост тип БКТП 20/10/0,4 kV, 2x1000 kVA в УПИ VIII-213, кв. 8 (ПИ 10135.2562.279), захранен с кабелни линии 20 kV от ТП №143 и ТП №144, по плана на ж.к. „Чайка“, гр. Варна. Подмяна на оборудване в ТП №144. Кабелни линии ниско напрежение 0,4 kV, от нов БКТП до 9 (девет) броя електромерни табла, тип ТЕПО в УПИ VIII-213, кв. 8 (ПИ 10135.2562.279), по плана на ж.к. „Чайка“, гр. Варна
67/ГИ/13.04.2022 Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от трафопост (ТП) №106 до нов кабелен шкаф, тип ШК-4 пред ПИ 10135.1507.104 (УПИ Х-104, кв. 14), по плана на 8-ми м.р., ул. „27-ми юли“ №23, гр. Варна. Кабелна линия от нов ШК-4 до електромерно табло, тип ТЕПО пред ПИ 10135.1507.104. Монтаж на ново разпределително табло, тип РТ 4х400А в ТП №106
№ и дата на РС Наименование на строежа

Разрешения за строеж 2022 г. на ИИБ