Разрешения за строеж за 2022 г. на ИИБ


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
№ и дата на РС Наименование на строежа
1/ГИ/05.01.2022 Уличен водопровод по ул. "Добри Иванов" от съществуващ водопровод ф80Е по посока о.т. 54 (пред УПИ XXI-578, ПЕВП ф90 с дължина 14,50 м), кв. 23, по плана на с. Тополи, община Варна
2/ГИ/11.01.2022 Трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 3x1000 kVA в УПИ I-1777, кв. 13 (ПИ 10135.3513.1777), захранван с кабелни линии 20 kV от п/ст „Варна-Запад“ и до муфа пред ПИ 10135.3513.142 с кабел към ТП №694, по плана на 16-ти м.р. и 26-ти м.р., гр. Варна. Оборудване на килия №18 в ЗРУ 20 kV в п/ст „Варна-Запад“. Кабелни линии ниско напрежение от нов БКТП до 16 (шестнайсет) броя електромерни табла, тип ТЕПО в проходим кабелен колектор и в кабелна система с 2 (два) броя шахти в УПИ I-1777, кв. 13 (ПИ 10135.3513.1777), по плана на 26-ти м.р., гр. Варна. Кабелна линия средно напрежение, 20 kV, извод „Спартак“ от новомонтирано КРУ в п/ст „Варна-Изток“ до БКТП №2162 в УПИ XL-322, кв. 1 (ПИ 10135.2555.322), по плана на „Жилищна група западно от болничен комплекс на ВМИ-Варна“, гр. Варна
3/ГИ/11.01.2022 Трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 2x1000 kVA в УПИ I-1777, кв. 13 (ПИ 10135.3513.1777), захранен чрез разкъсване на кабелна линия 20 kV между нов БКТП 3х1000 kVA в УПИ I-1777, кв. 13 (ПИ 10135.3513.1777) и ТП №694, по плана на 26-ти м. р., гр. Варна. Кабелни линии ниско напрежение от нов БКТП до 11 (единайсет) броя електромерни табла, тип ТЕПО в кабелна канална система със 6 (шест) броя шахти в УПИ I-1777, кв. 13 (ПИ 10135.3513.1777), по плана на 26-ти м. р., гр. Варна
4/ГИ/11.01.2022 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с дължина 35 м между о. т. 398 и о. т. 400, кв.121 по плана на С.О."Ваялар", С.О."Горна Трака" и С.О. "Траката", гр. Варна
5/ГИ/11.01.2022 Физическа инфраструктура предназначена за оптична кабелна свързаност по две независими трасета от действащо оптично трасе на "А1 България" ЕАД до базова станция на "Цетин България" ЕАД с №4186, находяща се на покрива на сграда с идентификатор 10135.51.146.2 по КК и КР на гр. Варна, с адрес ул. „Кракра“ №43, район „Одесос“, Община Варна
6/ГИ/11.01.2022 Приемно - предавателна станция за глас и/ или данни VA4060B/Ledenika MM на „БТК“ ЕАД с честотен обхват 900, 1800, 2100, 2600 MHz и неподвижната радиослужба от вида „точка към точка”, разположена на покрива на сграда с идентификатор 10135.4510.458.25 по КК и КР на гр. Варна, с административен адрес: район „Вл. Варненчик“, ЗПЗ, бул. „Вл. Варненчик“ №281, Община Варна
7/ГИ/11.01.2022 Изграждане на сградна газова инсталация - дворна газопроводна мрежа в поземлен имот с идентификатор 10135.2555.26, УПИ "Технически университет" и монтаж на вътрешна газова инсталация в сграда с идентификатор 10135.2555.26.42, по плана на 23-ти м. р., гр. Варна, с адрес ул. "Студентска" №1
8/ГИ/14.01.2022 Трафопост, тип БКТП 2х1000 kVA, 20/0.4 kV в ПИ 10135.3511.636, УПИ II, кв. 6, по плана на ПЗ „Планова“, гр. Варна. Електрозахранване с кабелна линия 20 kV, извод „Странджа“. Кабелни линии 0,4 kV до 13 броя табла, тип ТЕПО. Кабелно тръбна мрежа с три броя кабелни шахти в ПИ 10135.3511.636, УПИ II, кв. 6, по плана на ПЗ „Планова“, гр. Варна – етапно строителство: Етап 1 - Трафопост, тип БКТП 2х1000 kVA, 20/0.4 kV (с монтаж на една трансформаторна машина 1000 kVA, 20/0.4 kV) в ПИ 10135.3511.636, УПИ II, кв. 6, по плана на ПЗ „Планова“, гр. Варна, електрозахранването му с кабелна линия 20 kV, извод „Странджа“, табла, тип ТЕПО – ТЕПО Г1, ТЕПО Г2 и ТЕПО Г3 и кабелни линии 0,4 kV от трафопост, тип БКТП до електромерни табла, тип ТЕПО. Етап 2 - Табла, тип ТЕПО – ТЕПО В1, ТЕПО В2 и ТЕПО В3 и кабелни линии 0,4 kV от трафопост, тип БКТП до табла, тип ТЕПО. Етап 3 – Монтаж на втора трансформаторна машина 1000 kVA, 20/0.4 kV в нов БКТП. Табла, тип ТЕПО – ТЕПО Б1, ТЕПО Б2 и ТЕПО Б3 и кабелни линии 0,4 kV от трафопост, тип БКТП до табла, тип ТЕПО. Етап 4 - Табла, тип ТЕПО – ТЕПО А1, ТЕПО А2, ТЕПО А3 и ТЕПО А4 и кабелни линии 0,4 kV от трафопост, тип БКТП до табла, тип ТЕПО
9/ГИ/14.01.2022 Фотоволтаична инсталация за собствено потребление и продажба на електроенергия с мощност до 55 kW върху покривното пространство на съществуваща сграда с ид. 10135.513.271.1, находяща се в УПИ III 270, 271 - за хотел, кв.48 (с ид. 10135.513.271), по плана на к. к. "Златни пясъци", гр. Варна
10/ГИ/17.01.2022 Укрепване на подпорна стена зад хотел "Златен рог" в к. к. "Златни пясъци" в УПИ V-147, 142, 146 (ПИ 10135.513.147 по КК и КР на гр. Варна), кв. 22 по плана на к. к. "Златни пясъци", гр. Варна, Община Варна
11/ГИ/18.01.2022 Улична напорна канализация ПЕВП ф100 с обща дължина 33 м до РШ успокоителна между о.т. 448 и о.т. 447, КПС в УПИ IX - 1427, 1231 (ПИ 10135.3512.1427) и улична гравитачна канализация PVC ф 315 с дължина 2 м до РШ съществуваща, кв. 5 по плана на 1 м. р., ж. к. "Младост", гр. Варна
12/ГИ/20.01.2022 Изместване на съществуваща битова канализация Б ф500 от съществуваща шахта в близост до о.т. 451 през УПИ III-141, кв. 48 до нова РШ между о.т. 343 и 344 с дължина 86 м и изместване на съществуващ водопровод Ст ф159 в участъка между о.т. 338 и о.т. 450, през о.т. 453, 452 и 451 с дължина 113 м, по плана на 21-ви м. р., гр. Варна
13/ГИ/25.01.2022 Преустройство на приемно - предавателна станция на “А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД с №VAR0007.А007 „БАЕВ“ за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900 MHz, 1800MHz и 2100MHz, разположена на покрива на сграда с идентификатор 10135.1505.174.1 по КК и КР на гр. Варна, с адрес ул. „Г. С. Раковски“ №19, гр. Варна
14/ГИ/25.01.2022 Преустройство на приемно - предавателна станция на “А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД с №VAR0116.А008 „ВЛАДИСЛАВ" за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900 MHz, 1800MHz и 2100MHz и неподвижната радиослужба от вида „точка към точка”, разположена на покрива на сграда с идентификатор 10135.4502.230.10 по КК и КР на гр. Варна , с адрес ж.к. „Вл. Варненчик“, бл. 308 , вх. 7, гр. Варна
15/ГИ/02.02.2022 Преустройство на приемно – предавателна станция на “ЦЕТИН България” ЕАД с №4143 за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900, 1800, 2100MHz, и неподвижната радиослужба от вида „точка към точка” разположена на покрива на сграда с идентификатор 10135.2574.1.49 по КК и КР на гр. Варна, с адрес к. к. „Златни пясъци“, Ривиера, хотел „Лотос“, район „Приморски“ гр. Варна
16/ГИ/03.02.2022 Трафопост, тип БКТП 1х1000 kVA, 20/0,4 kV, с инсталиран трансформатор 630 kVA в ПИ 10135.5075.73 (идентичен с УПИ I-23, кв. 75), по плана на м-ст „Карантината“, гр. Варна. Захранване с кабелна линия 20 kV, чрез монтаж на допълнителен модул КРУ към секция II на ВС №2116. Кабелни линии 0,4 kV от нов БКТП до два броя ШК-7 и до девет броя електромерни табла, тип ТЕПО. Тръбна мрежа с PVC тръби и 31 броя кабелни шахти-етапно строителство: I-ви етап: Трафопост, тип БКТП 1х1000 kVA, 20/0,4 kV, с инсталиран трансформатор 630 kVA в ПИ 10135.5075.73 (идентичен с УПИ I-23, кв. 75), по плана на м-ст „Карантината“, гр. Варна. Захранване с кабелна линия 20 kV, чрез монтаж на допълнителен модул КРУ към секция II на ВС №2116. II-ри етап: Кабелни линии 0,4 kV от два броя ШК-7, захранени от нов БКТП до девет броя електромерни табла, тип ТЕПО в ПИ 10135.5075.73 (идентичен с УПИ I-23, кв. 75), по плана на м-ст „Карантината“, гр. Варна. Тръбна мрежа с PVC тръби и 31 броя кабелни шахти
17/ГИ/03.02.2022 1. Реконструкция в ТП№ 1604 в ПИ 10135.3511.28.23, включваща и подмяна на трансформаторна машина 630 kVA, 20/0.4 kV c трансформаторна машин 1000 kVA, 20/0.4 kV) 2. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП№ 1604 до два кабелни шкафа, тип ШК-4 пред УПИ II-76 (ПИ 10135.3511.1536), кв. 9, по плана на ж.к. „Възраждане“ IV м.р., гр. Варна 3. Сградно кабелно електрозахранване от два броя кабелни шкафа, тип ШК-4А до четири броя електромерни табла, тип ТЕПО в УПИ II-76 (ПИ 10135.3511.1536), кв. 9, по плана на ж.к. „Възраждане“ IV м.р., гр. Варна
18/ГИ/03.02.2022 Трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 1x1000 kVa (с монтаж на трансформаторна машина 160 kVa) в УПИ XLV-818, кв. 34 (с ид. №10135.4510.1028) и електрозахранването му, чрез разкъсване на кабелна линия 20 kV, извод "Винпром" (между трафопост БКТП №2109 и трафопост №2128), по плана на Западна промишлена зона, район "Владислав Варненчик", гр. Варна
19/ГИ/04.02.2022 Улична битова канализация по ул. "Нептун" с начало между о.т. 4093 и о.т. 4094 (пред УПИ IV-410025-ПИ с ид. 10135.4510.478, PVC ф315 с дължина 551 м), кв. 28 до включването в канализационен колектор 1750/2700 след о.т. 4098, по плана на ЗПЗ, гр. Варна
20/ГИ/04.02.2022 Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Тодор Влайков", ул. "Христо Македонски", ул. "Константин Доганов", ул. "Филип Тотю", р-н Одесос, гр. Варна
21/ГИ/04.02.2022 Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Патриарх Евтимий", ул. "Дунавски лебед", ул. "Български орел", бул. "Владислав Варненчик", р-н Одесос, гр. Варна
22/ГИ/04.02.2022 Мрежова фотоволтаична система за производство на електроенергия с инсталирана мощност 54,29 kWp и максимална променливотокова мощност 50 kW върху покрива на съществуваща сграда с ид. 10135.513.293.1 находяща се в УПИ I-44, 293, 256, 393 "за хотелски комплекс", кв. 46 (с ид. 10135.513.293), по плана на к.к."Златни пясъци", гр. Варна
23/ГИ/07.02.2022 Фотоволтаична електрическа централа за производство на електроенергия за собствено потребление и продажба с мощност 92,80 kW върху покрив на съществуваща сграда с ид. 10135.513.477.1, находяща се в УПИ IX-83 (с ид. 10135.513.477), кв. 38, по плана на к.к. "Златни пясъци", гр. Варна
24/ГИ/08.02.2022 Улична битова канализация от PVC ф315 с дължина 50 м. между о.т. 56 и о.т. 57, кв. 5 по плана на ПЗ "Метро", гр. Варна
25/ГИ/10.02.2022 Пътна връзка към бул. „Сливница“ за УПИ I-65 "за обществено обслужване и трафопост“, кв. 14 (ид. 10135.3513.216 по КК и КР на гр. Варна), по плана на 26-ти м. р., гр. Варна
26/ГИ/11.02.2022 Уличен водопровод PEHD ф110/10, захранен от водопровод 300Ч в ид. 10135.4501.9557 между о.т. 491 и о.т. 487 по плана на СО "Ментеше", район "Владислав Варненчик", гр. Варна
27/ГИ/21.02.2022 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с дължина 88 м. и улична канализация PVC ф315 с дължина 80 м., от о.т. 1811 до о.т. 1857 по плана на кв. "Изгрев", гр. Варна
28/ГИ/21.02.2022 Уличен водопровод ПЕРП ф110, с дължина 60 м., от о.т. 826 до о.т. 828 и водопроводно отклонение до граница на ПИ 740 /с ид. 10135.5403.740/, по плана на СО "Боровец", гр. Варна
29/ГИ/24.02.2022 Физическа инфраструктура предназначена за оптична кабелна свързаност по две независими трасета от действащо оптично трасе на „А1 България“ ЕАД до базова станция на “Цетин България” ЕАД с №4008, находяща се на покрива на сграда с идентификатор 10135.2562.85.1, ж.к. „Чайка“, бл. 25, вх. Б, гр. Варна
30/ГИ/24.02.2022 Физическа инфраструктура предназначена за оптична кабелна свързаност от действащо оптично трасе на „А1 България“ ЕАД до базова станция на “Цетин България” ЕАД с №4061, находяща се на покрива на сграда с идентификатор 10135.1502.206.4 по КК и КР на гр. Варна, с адрес ул. „Г. С. Раковски“ №79, район „Одесос“, 13-ти м. р., гр. Варна
31/ГИ/24.02.2022 Физическа инфраструктура предназначена за оптична кабелна свързаност по две независими трасета от действащо оптично трасе на „А1 България“ ЕАД до базова станция на “Цетин България” ЕАД с №4013, находяща се на покрива на сграда с идентификатор 10135.1507.547.1 по КК и КР на гр. Варна, с адрес ул. „Свети Климент“ №1, район „Одесос“, по плана на 8-ми микрорайон, гр. Варна
32/ГИ/24.02.2022 Физическа инфраструктура предназначена за оптична кабелна свързаност от действащо оптично трасе на „А1 България“ ЕАД до базова станция на “Цетин България” ЕАД с №4144, находяща се на покрива на сграда с идентификатор 10135.1501.144.1 по КК и КР на гр. Варна, с адрес ул. „Капитан Райчо“ №60, район „Одесос“, 9-ти м. р., гр. Варна
33/ГИ/24.02.2022 Физическа инфраструктура предназначена за оптична кабелна свързаност по две независими трасета от действащо оптично трасе на „А1 България“ ЕАД до базова станция на “Цетин България” ЕАД с №4188, находяща се на покрива на сграда с идентификатор 10135.1506.813.1, ул. „Ал. Дякович“ №31, бл. 25, гр. Варна
34/ГИ/24.02.2022 Преустройство на приемно - предавателна станция на “А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД с №VAR0665.В000 „Sveta Elena" за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900 MHz, 1800MHz, 2100MHz и 2600MHz, разположена на покрива на сграда с идентификатор 10135.4502.195.25 по КК и КР на гр. Варна, с адрес ж. к. „Вл. Варненчик“, бл. 305, вх. 7, гр. Варна
35/ГИ/25.02.2022 Улична битова канализация PVC ф315 с дължина 36,50 м. в ПИ 10135.2508.9555 и ПИ 10135.2552.1696, кв. 33, по плана на СО "Сотира", гр. Варна
36/ГИ/28.02.2022 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с дължина 88 м. между о.т. 540 и о.т. 538 по плана на С.О. "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", гр. Варна
37/ГИ/28.02.2022 Фотоволтаична електрическа централа за производство на електроенергия за собствено потребление и продажба с мощност 182,00 kW върху покрив на съществуваща сграда с ид. №10135.513.627.1, находяща се в УПИ VII-627 „за хотел, басейн и озеленяване” (с ид. №10135.513.627), кв. 39, по плана на к.к. „Златни пясъци”, гр. Варна
38/ГИ/01.03.2022 Ремонт-подмяна на канализационен тласкател и гравитачен участък към КПС „Чайка“ (в ПИ 10135.2573.1079), по улица ПИ 10135.2573.50, между о.т.227 и о.т.351, по плана на к.к. „Чайка“, град Варна
39/ГИ/02.03.2022 Улична канализация РР ф315 с дължина 39 м от участъка между о.т. 450 и о.т. 451 към о.т. 458 по плана на СО "Траката", гр. Варна
40/ГИ/02.03.2022 Уличен водопровод от ПЕВП ф110 с дължина 49 м от о.т. 288 до о.т. 369 по плана на "Вилна зона", гр. Варна
41/ГИ/07.03.2022 Преустройство на приемно - предавателна станция на “А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД с №VAR0051.А010 "Карамфил" за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900 MHz, 1800MHz, 2100MHz и неподвижната радиослужба от вида "точка към точка", разположена на покрива на сграда с ид. 10135.2553.42.6 по КК и КР на гр. Варна, с адрес ул. "Карамфил", бл. 34, вх. А, гр. Варна
42/ГИ/09.03.2022 Междублоково пространство заключено между ул. "Св. Св. Кирил и Методий", бул. "Мара Тасева", ул. "Средец" и ул. "Стара Загора", по плана на 27-ми м.р., гр. Варна
43/ГИ/14.03.2022 Пътна връзка към УПИ III - 356 „за пристанище“, кв. 4 (ид. 10135.5501.356 по КК и КР на гр. Варна) от улица от о. т. 219 и о. т. 218 по плана на Южна промишлена зона, район „Аспарухово“, гр. Варна
44/ГИ/14.03.2022 Междублоково пространство в обхвата на карето ул. "Х. Димитър", ул. "Пирин", бул. "Сливница", ул. "Г. С. Раковски" район Одесос, гр. Варна
45/ГИ/14.03.2022 Уличен водопровод от ПЕВП ф110 (с дължина 19.50 м.) и улична канализация РР ф315 (с дължина 16.40 м.) от о.т. 164 към о.т. 417, кв. 1, по плана на кв. „Виница“, гр.
46/ГИ/14.03.2022 Уличен водопровод ПЕВП Ф110 с дължина 100 м, от о.т.470 към о.т.749, по плана на СО „Ален Мак“, гр. Варна
47/ГИ/14.03.2022 Промяна предназначение на гараж №18 с ид.№10135.2563.1790.2.6 в ТРАФОПОСТ 20/0,4 kV, 1250 kVА с монтаж на трансформатор 1000 kVА в УПИ XXVIII-268, 305, 349, 350, кв. 46 (ид. №10135.2563.1790), захранен чрез разкъсване на кабелна линия, извод „Могилата“ между ТП №1701 и ТП №1686 с изграждане на една кабелна шахта. Кабелна линия 0.4 kV от нов трафопост до пет броя ел. табла, тип ТЕПО-четири в имот с ид.№10135.2563.1790 и едно в имот с ид.№10135.2563.1676 в кабелна канална система с осем броя шахти, по плана на 21-ви м.р., гр. Варна
48/ГИ/15.03.2022 Преустройство на приемно - предавателна станция на "А1 България" ЕАД с №VAR0038.А005 "Гладстон" за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900 MHz, 1800 MHz и 2100 MHz, разположена на покрива на сграда с ид. 10135.2558.47.1 по КК и КР на гр. Варна, с адрес ул. "Уилям Гладстон" №2, бл. 2, вх. Г, гр. Варна
49/ГИ/15.03.2022 Приемно-предавателна станция на "Цветин България" ЕАД с №2725 за осъществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900, 1800, 2100 MHz, и неподвижната радиослужба от вида "точка към точка" разположена на покрива на сграда с ид. 10135.3511.273.32 по КК и КР на гр. Варна, с адрес ж.к. "Възраждане", 3-ти микрорайон, бл. 66, вх. А, гр. Варна
50/ГИ/16.03.2022 Транспортно комуникационно обслужване от бул. „Васил Левски“ до УПИ XXIX-168 (стар УПИ V-2556) и УПИ IV-2624, кв. 6, по плана на ж. к. „Бриз-юг“, гр. Варна
51/ГИ/16.03.2022 Улица от о. т. 395 до о. т. 375 и от о. т. 386 до о. т. 394 (в имот с ид. 10135.2569.431 по КК и КР на гр. Варна), уличен водопровод от о. т. 395 до о. т. 375 и от о. т. 386 до о. т. 394, улична канализация за битови-отпадъчни води от о. т. 376 до о. т. 395 и от о. т. 394 до о. т. 386, улична канализация за дъждовни води от о. т. 394 до о. т. 386, от о. т. 376 до о. т. 383, от о. т. 386 до о. т. 136, по плана на к. к. „Св. Св. Константин и Елена“, община Варна
52/ГИ/17.03.2022 Фотоволтаична електрическа инсталация за производство на електроенергия за собствено потребление с мощност 50,00 kVA (50,625kWp) върху покрив на съществуваща сграда с ид. №72709.502.28.9, находяща се в УПИ I-28, 361, кв. 3 (с ид. №72709.502.28), по плана на ПЗ „Клисе баир”, з-ще село Тополи, Община Варна.
53/ГИ/17.03.2022 Реконструкция на ветрилото пред п/ст „Варна Запад“ за присъединяване на нова ВЛ 110 kV „Кичево“ в поземлен имот с ид. №10135.3515.1793 и поземлен имот с ид. №10135.3515.305, по плана на 16-ти микрорайон, гр. Варна
54/ГИ/28.03.2022 Изместване на водопровод от ПИ 10135.2515.1264 по улица с идентификатор 10135.2515.9585, от о. т. 557 до о. т. 770, по плана на СО „Ален мак“, гр. Варна
55/ГИ/29.03.2022 Реконструкция в ТП №477 (находящ се в ПИ 10135.3515.1967.1), включваща подмяна на трансформатор 630 kVA с 1000 kVA. Външно кабелно ел.захранване 0,4 kV от ТП №477 до нов кабелен шкаф, тип ШК-4 и два броя електромерни табла, тип ТЕПО пред УПИ IV-590, 707 (ПИ 10135.3515.1742), кв. 42, по плана на 16-ти м.р.- „Север“, ул. „Тихомир“ №27а, гр. Варна
56/ГИ/04.04.2022 Уличен водопровод PEND ф110 с дължина 88 м от о.т. 164 до о.т. 417 в кв. 1 по плана на кв. "Виница", ул. "Констанстин Илиев", гр. Варна
57/ГИ/04.04.2022 Улична канализация между ПИ 10135.5010.162 и о.т. 56 – тласкател ф110 с дължина 41 м., гравитация ф315 с дължина 2 м., СКО ПЕ ф75 с дължина 6,30 м. и шахта за препомпване на отпадни води за ПИ 10135.510.162, УПИ II-140, кв. 10, по плана на кв. „Галата“, гр. Варна
58/ГИ/17.03.2022 1.Реконструкция в ТП №1751 (находящ се в ПИ 10135.2552.2538.2), включваща подмяна на трансформатор 100 kVA с 400 kVA. 2.Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП №1751 до два кабелни шкафа, тип ШК-4 (ШК-4.1 и ШК-4.2) пред УПИ Х-4192, кв. 262 (ПИ 10135.2552.4192). 3.Кабелно електрозахранване 0,4 kV от нови ШК4 (ШК-4.1 и ШК-4.2) до два броя електромерни табла, тип ТЕПО (ТЕПО-1 и ТЕПО-2) в УПИ Х-4192, кв. 262 (ПИ 10135.2552.4192), по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна
59/ГИ/07.04.2022 Изграждане на мрежова фотоволтаична система с инсталирана мощност 5 kW (5,34 kWp) върху покрив на съществуваща сграда с ид. 72709.502.914 находяща се в УПИ XV-738, кв. 6 (ид. 72709.502.914) з-ще село Тополи, Община Варна
60/ГИ/11.04.2022 Физическа инфраструктура предназначена за оптична кабелна свързаност по две независими трасета от действащо оптично трасе на "А1 България" ЕАД до базова станция на "Цетин България" ЕАД с №4186 находяща се на покрива на сграда с ид. 10135.1502.3.4 и 10135.1502.3.5 ул. "Страхил Войвода" №5, вх. Б и В, Община Варна
61/ГИ/11.04.2022 Физическа инфраструктура предназначена за оптична свързаност по две независими трасета от действащо оптично трасе на "А1 България" ЕАД до базова станция на "Цетин България" ЕАД с №4232 находяща се на покрива на сграда с ид. 10135.3511.216.5 по КК и КР на гр. Варна, с административен адрес ж. к. "Възраждане", бл. 44, вх. 2, гр. Варна
62/ГИ/11.04.2022 Физическа инфраструктура предназначена за оптична кабелна свързаност от действащо оптично трасе на "А1 България" ЕАД до базова станция на "Цетин България" ЕАД с №4052 находяща се на покрива на сграда с ид. 10135.2553.22.3 по КК и КР на гр. Варна, с административен адрес ж. к. "Победа", бл. 11, вх. А, гр. Варна
63/ГИ/11.04.2022 1. Трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 2x1000 kVA (с монтаж на трансформаторна машина 1х400 kVA) в УПИ I-148, кв. 69 (с ид. №10135.2012.188), електрозахранването му, чрез разкъсване на кабелна линия средно напрежение /СрН/, извод „Метеор“ (между трафопост №893 и трафопост №1904), по плана на кв. Виница, гр. Варна 2. Кабелни линии ниско напрежение (НН) от новия трафопост до електромерно табло тип ТЕПО /за сграда „2“/ в УПИ I-148, кв. 69 (с ид. №10135.2012.188), по плана на кв. Виница, гр. Варна.“ 3. Изграждане на тръбна канална мрежа с 4 броя кабелни шахти в имот с ид. 10135.2012.189
64/ГИ/13.04.2022 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с дължина 63,95 м. между о.т. 285 и о.т. 603 по плана на СО "Траката", гр. Варна
65/ГИ/13.04.2022 Временен паркинг пред УПИ I- "за сграда със смесено предназначение", кв. 640 (ид. 10135.2558.143) по КК и КР на гр. Варна) по плана на 6-ти м. р., ул. Братя Бъкстон", гр. Варна
66/ГИ/13.04.2022 Трафопост тип БКТП 20/10/0,4 kV, 2x1000 kVA в УПИ VIII-213, кв. 8 (ПИ 10135.2562.279), захранен с кабелни линии 20 kV от ТП №143 и ТП №144, по плана на ж.к. „Чайка“, гр. Варна. Подмяна на оборудване в ТП №144. Кабелни линии ниско напрежение 0,4 kV, от нов БКТП до 9 (девет) броя електромерни табла, тип ТЕПО в УПИ VIII-213, кв. 8 (ПИ 10135.2562.279), по плана на ж.к. „Чайка“, гр. Варна
67/ГИ/13.04.2022 Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от трафопост (ТП) №106 до нов кабелен шкаф, тип ШК-4 пред ПИ 10135.1507.104 (УПИ Х-104, кв. 14), по плана на 8-ми м.р., ул. „27-ми юли“ №23, гр. Варна. Кабелна линия от нов ШК-4 до електромерно табло, тип ТЕПО пред ПИ 10135.1507.104. Монтаж на ново разпределително табло, тип РТ 4х400А в ТП №106
68/ГИ/14.04.2022 Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП № 661 до нов кабелен шкаф тип ШК-4 и електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ 10135.2569.377, кв. 11, бул. "Княз Борис I" №354 по плана на КК "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна
69/ГИ/20.04.2022 Уличен водопровод и водопроводни отклонения до имотните граници на ПИ 1574, 1576, 1630, 1632, 1640, 1641, 1643, 2007, 2022, 2025, 3294, 2029, 3471, 4929, 4930, 4257, 4505, 5284, 5285 по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна
70/ГИ/26.04.2022 Фотоволтаична електрическа инсталация за производство на електроенергия за собствено потребление с мощност 50,00 kVA (49,59kWp) върху покрив на съществуваща сграда с ид. 10135.513.331.1 находяща се в УПИ VII-331, 330 - за хотел, кв. 53 (с ид. 10135.513.331) по плана на к.к. "Златни Пясъци", гр. Варна
71/ГИ/28.04.2022 Фотоволтаична електрическа централа "Варшава" с работна мощност до 30 kWp монтирана върху покрив на съществуващи сгради с ид. №10135.513.273.1 и ид. 10135.513.273.3 находяща се в УПИ I-273, 272 - за хотел, кв. 48 по плана на к.к. "Златни пясъци", гр. Варна
72/ГИ/28.04.2022 Уличен водопровод ПЕВП ф110 (с дължина 82,0 м.) от о.т. 461 към о.т. 321, ул. "Патриарх Максим" по плана на СО "Пчелина", гр. Варна
73/ГИ/28.04.2022 Основен ремонт на ул. "Тодор Икономов" по плана на 18-ти м. р., район Приморски, гр. Варна
74/ГИ/29.04.2022 Трафопост тип БКТП 1х1000, 20/10/0,4 kV с инсталиран трансформатор 400 kVa в УПИ XX-732 кв. 38 (ПИ с ид. 10135.2508.1557) по плана на СО "Сотира", гр. Варна и кабелни линии средно напрежение /СрН/ чрез разкъсване на извод "Сотира" между ТП №1136 и ТП №1064. Тръбна мрежа и един брой кабелна шахта. Външно кабелно електрозахранване от нов трафопост /БКТП/ до електромерно табло тип ТЕМО в УПИ XX-732, кв. 38 (ПИ с ид. 10135.2508.1557) по плана на СО "Сотира", гр. Варна
75/ГИ/29.04.2022 1. Трафопост тип БКТП 20/0,4 kV 1х630 kVa с инсталиран трансформатор 250 kVА в УПИ "Варна Принт" - 60 (ПИ с ид. 10135.5501.61) по плана на Южно промишлена зона гр. Варна 2. Кабелна линия 20 kV за захранване на нов БКТП от свободна килия в Подстанция "Аспарухово" 3. Оборудване на килия средно напрежение в Подстанция "Аспарухово" 110/20 kV
76/ГИ/28.04.2022 Приемо-предавателна станция "Цетин България" ЕАД с №4306 за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900, 1800, 2100 MHz и неподвижната радиослужба от вида "точка към точка" разположена на покрива на сграда с ид. 10135.4505.35.1 по КК и КР на гр. Варна с адрес ж.к. "Вл. Варненчи", бл. 203, вх. 3, район "Владислав Варненчик" - 2-ри м.р., гр. Варна
77/ГИ/03.05.2022 Преустройство на приемо-предавателна станция на "А1 Тауърс България" ЕАД с №VAR0162.А005 "Коор" за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900 MHz 1800 MHz 2100 MHz разположена в сграда с ид. 10135.1503.139.2 по КК и КР на гр. Варна, ул. Георги Бенковски 64, вх. Д, гр. Варна
78/ГИ/04.05.2022 Реконструкция на 3РУ 20 kV хотелска част с въздушно изолирано КРУ за хотел "Черно море" гр. Варна находящ се в УПИ I "за хотел-ресторант" / с ид. 10135.1507.465 / кв. 27 по плана на 8-ми м.р. бул. "Сливница" №33 гр. Варна
79/ГИ/28.04.2022 Трафопост тип БКТП 1х1000 kVa, 20/0,4 kV, с инсталиран трансформатор 630 kVa в УПИ II-217, 244, кв. 19, ПИ с ид. 10135.2569.315. Захранване на нов БКТП с кабелна линия СрН чрез разкъсване на извод "Абатко" между ТП 1836 и ТП 768 и изграждане на еидн брой кабелна шахта. Кабелни линии НН от нов БКТП до четири броя електромерни табла тип ТЕПО в ПИ с ид. 10135.2569.315 по плана на на КК "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна
80/ГИ/11.05.2022 Уличен водопровод ПЕВП Ф110 с дължина 330 м, от о.т. 45 по плана на ПЗ "Метро", гр. Варна
81/ГИ/11.05.2022 Уличен водопровод ПЕВП Ф110 с дължина 65 м, от о.т. 290 към о.т. 289, кв. 57 по плана на "Вилна зона", гр. Варна
82/ГИ/13.05.2022 Уличен водопровод и улична канализация от о.т. 437 до о.т. 439, кв. 57 по плана на кв. "Виница", гр. Варна
83/ГИ/13.05.2022 Уличен водопровод от о.т. 224 към о.т. 25, кв. 227 по плана на СО "Ваялар", СО "Траката" и СО "Горна Трака", гр. Варна
84/ГИ/16.05.2022 Битова улична канализация PVC ф315 с дължина 39 м по ул. "Хан Кубрат" /ПИ с ид. 10135.3515.622/ от РШ пред УПИ XVI-616 до РШ 1 пред XX-501, 16 м.р. - Север, гр. Варна
85/ГИ/16.05.2022 Фотоволтаична електрическа централа за собствено потребление и продажба на електроенергия с мощност 78,32 kWp върху покрив на същетвуваща сграда с ид. 10135.513.108.6 находяща се в УПИ V-108 "за хотелски комплекс" кв. 18 (с ид. 10135.513.108) по плана на к.к. "Златни Пясъци", гр. Варна
86/ГИ/17.05.2022 Трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 2х1000 kVA с монтаж на един брой трансформатор с мощност 400 kVA в УПИ IV-300021, кв. 13 (ПИ с ид. 10135.4507.309) захранен с кабелна линия СрН чрез разкъсване и муфиране на кабелна линия 20 kV на извод "Автосервиз" между ТП 727 и КТП 1884, по плана на м-ст "Узун Давлам", ж.к. "Вл. Варненчик", гр. Варна, Кабелна линия НН от нов БКТП до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ IV-300021, кв. 13 (ПИ с ид. 10135.4507.309), гр. Варна
87/ГИ/18.05.2022 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с дължина 200 м от о.т. 330 до о.т. 343, кв. 26 по плана на С.О. "Пчелина", гр. Варна
88/ГИ/20.05.2022 Реконструкция на БКТП № 1123 находящ се в ПИ 10135.3515.1772 включваща монтаж на трансорматор 630 kVA. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от БКТП № 1123 до два броя кабелни шкафа тип ШК-4 и до два броя електромерни табла тип ТЕПО пред УПИ XI-475 "за жил. строителство" ПИ 101335.3513.476, кв. 13 по плана на 26-ти м.р., гр. Варна. Изграждане на тръбна канална мрежа с три броя кабелни шахти (две в ПИ 10135.3513.232 и една в ПИ 10135.3513.475)
89/ГИ/18.05.2022 Изграждане на трафопост тип БКТП 20/10/0,4 kV, 1х1000 kVA с монтаж на трансформатор 400 kVA и кабелна линия CpH от мястото на разкъсване на извод 10 kV "Явор" в участъка между ТП №47 и ТП №1059 "Варна" до нов БКТП в УПИ XXV-1809 "за жилищно строителство", кв. 13 по плана на 26-ти м.р., гр. Варна ПИ 10135.3513.1809. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от нов БКТП в УПИ XXV-1809, кв. 13 по плана на 26-ти м.р., гр. Варна до 4 броя електромерни табла тип ТЕПО пред УПИ XXV-1809 "за жилищно строителство", кв. 13 по плана на 26-ти м.р., гр. Варна ПИ 10135.3515.1809
90/ГИ/26.05.2022 Основен ремонт на общински път VAR1087/I-9/ кв. Аспарухово - кв. Галата от отбивката за местност Карантината до кръстовището с общински път VAR3089 /I-9, Варна-Приселци/-в.з. Боровец - кв. Галата - в.з. Ракитника - х. Черноморец
91/ГИ/26.05.2022 Основен ремонт на общински път VAR 1082 от пътен възел с републикански път I-9 до свлачище „Трифон Зарезан“ и от свлачище „Трифон Зарезан“ до кръстовище при комплекс „Ривиера“, Община Варна
92/ГИ/30.05.2022 Улична канализация DN 300 с дължина 42,60 м между о.т. 88 о.т. 87 и о.т. 101 по плана на кв. „Свети Никола“, гр. Варна
93/ГИ/01.06.2022 Преустройство на приемно - предавателна станция на “А1 ТАУЪРС БЪЛГАРИЯ” ЕООД и “А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД с №VAR0055.А007 „Levski V" за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900 MHz, 1800MHz, 2100MHz и 2600MHz, разположена на покрива на сграда с ид. 10135.2554.273.1 по КК и КР на гр. Варна с адрес ул. „Евлоги Георгиев“, бл. 9, вх. 17, район „Приморски“, 24- ти м.р., Община Варна
94/ГИ/18.05.2022 Преустройство на приемно - предавателна станция на “А1 ТАУЪРС БЪЛГАРИЯ” ЕООД и “А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД с № VAR0159.А005 „Mirski" за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900 MHz, 1800MHz, 2100MHz и 2600 MHz разположенa в сграда с ид. 10135.1506.311.1 по КК и КР на гр. Варна, ул. „Капитан Петко Войвода“ №16, гр. Варна
95/ГИ/01.06.2022 Временен транспортен достъп към жилищни сгради в ПИ с ид. 10135.2552.5212 и 10135.2552.2693 по КК и КР на гр. Варна, кв. 211 по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна
96/ГИ/18.05.2022 Междублоково пространство в 17-ти м.р. заключено между бул. "Царевец", бул. "Васил Левски" и бул. "Осми приморски полк", включващ: Благоустрояване на пространството заключено между бул. "Васил Левски", ул. "Царевец", ул. "Караагач", ул. "Мир"
97/ГИ/01.06.2022 Уличен водопровод ПЕВП Ф110 с дължина 64 м пред УПИ I-2546A до УПИ VIII-2564,232 и улична канализация PVC Ф315, с дължина 64 м от РШ пред УПИ I-2546A до УПИ VIII-2564,232 от о.т. 7 до о.т. 5, кв. 2 по плана на „Жилищна група между ВМИ-Варна" и кв. „Изгрев“, гр. Варна
98/ГИ/18.05.2022 Фотоволтаична инсталация за производство на електроенергия за собствено потребление и продажба с мощност 81,87 kWp върху покрива на съществуваща сграда с ид. 10135.513.525.1 находяща се в УПИ II-39, 38, 53, 403 - за хотел, кв. 10, ид. 10135.513.525 по плана на к.к "Златни пясъци", гр. Варна
99/ГИ/28.05.2022 Уличен водопровод PEHD ф110 с дължина 47,0 м. от о.т. 163 до о.т. 179 по плана на СО "Ален мак", гр. Варна
100/ГИ/07.06.2022 Укрепителни съоръжения и мероприятия в УПИ XXVIII-1798 „за сграда със смесено предназначение“, кв. 6 (стар УПИ XXVIII-1698 „за обществено обслужване“) с ид. 10135.2563.1798 по КК и КР на гр. Варна и УПИ XXVI-169 „за озеленяване“, кв. 6 с ид. 10135.2563.1800 по плана на ж. к. „Бриз-юг“, гр. Варна
101/ГИ/08.06.2022 Временна пътна връзка към ПИ с ид. 10135.2553.2123 по КК и КР на гр. Варна по плана на 26-ти м.р., гр. Варна
102/ГИ/09.06.2022 Уличен водопровод ПЕВП ф160 с дължина 80,0 м от о.т. 129 към о.т. 130 и водопроводно отклонениe до границата на имот №2522.2716 по плана на СО „Акчелар“, гр. Варна
103/ГИ/09.06.2022 1. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от вграден трафопост №2112 в поземлен имот с ид. 10135.3514.135 и поземлен имот с ид. 10135.3514.140 по плана на ЗПЗ, гр. Варна 2. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от съществуващ кабелен шкаф тип ШК-4 находящ се между ПИ с ид. 10135.3514.135 и ПИ с ид. 10135.3514.140 до нова разпределителна кутия тип РК-3 и от нея до ново електромерно табло тип ТЕПО находящ се пред УПИ XV-1557 кв. 34 ид. 10135.4510.636, ул. "Перла" по плана на ЗПЗ, гр. Варна
104/ГИ/14.06.2022 Уличен водопровод ПЕВП Ф110 с дължина 10 м и улична канализация PVC Ф315 с дължина 10 м от о.т. 947 до о.т. 946 /пред УПИ III-2710, 2085, 2084/, кв. 235 по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна
105/ГИ/07.06.2022 Улична битова канализация PVC ф315 с обща дължина 129,80 м. разположена между от о.т. 881 и о.т. 2465, по плана на ж.к. "Изгрев", гр. Варна
106/ГИ/14.06.2022 Водопроводна мрежа на СО „Боровец юг“ Водопроводен клон 21 ПЕВП ф110 от о.т. 697 до о.т. 682 (с дължина 115 м) и водопроводни отклонения до имотните граници на ПИ 2646, 5296, 5295, 4843 и 4651, гр. Варна
107/ГИ/14.06.2022 Временно водопроводно отклонение за преместваем обект в ПИ 30497.502.220, кв. 3 по плана на СО "Орехчето", община Варна
108/ГИ/15.06.2022 Водопроводни отклонения за УПИ XX-93, кв.2 ПИ 72709.518.103 и УПИ XXV-91, кв.1 ПИ 72709.518.91 и площадков водопровод за УПИ XXV-91, кв.1 ПИ 72709.518.91 по плана на СОП 4.2 на с. Тополи, Община Варна
109/ГИ/16.06.2022 Изместване на тролеен стълб от ПИ 10135.5502.196 (УПИ VII-182, кв. 28) в ПИ 10135.5502.29 по плана на 27-ми м.р. на гр. Варна, бул. "Народни будители", кв. Аспарухово, гр. Варна
110/ГИ/16.06.2022 Изграждане на ул. "Проф. д-р Георги Георгиев" (ПИ с ид. 10135.2555.266 по КК и КР на гр. Варна) от о.т. 14 до кръстовище с ул. "Доц. Д-р Димитър Клисаров" по плана на жилищна група западно от болничен комплекс на ВМИ-Варна, кв. Изгрев, гр. Варна
111/ГИ/17.06.2022 Монтаж на отоплителна инсталация, разположена във вх. 1 в сграда с ид. 10135.3512.124.2 по КК и КР на гр. Варна с административен адрес ж.к. "Младост", бл. 120, гр. Варна
112/ГИ/17.06.2022 Улична канализация от имот с ид. 10135.2563.630 по улица с ид. 10135.2563.247 от о.т. 16 до о.т. 309, кв. 30 по плана на 21 м.р., гр. Варна
113/ГИ/22.06.2022 Основен ремонт на ул. Найчо Цанов по плана на 28-ми м.р., район Аспарухово, гр. Варна
114/ГИ/22.06.2022 Основен ремонт на ул. Искър по плана на 27-ми м.р., район Аспарухово, гр. Варна
115/ГИ/22.06.2022 Основен ремонт на ул. Инженер Каракулаков по плана на 27-ми м.р., район Аспарухово, гр. Варна
116/ГИ/23.06.2022 Фотоволтаична мрежова система за производство на електроенергия с инсталирана мощност 68,5 kWp и максимална променливотокова мощност 60 kW върху покрива на съществуваща сграда с ид. 10135.2569.184.1 находяща се в поземлен имот с ид. 10135.2569.184 по плана на к. к. Св. Св. Константин и Елена, гр. Варна
117/ГИ/24.06.2022 Външно кабелно електрозахранване 0,4 kW от БКТП №2097 до нов кабелен шкаф тип ШК-4 и ново електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ XI-1622, кв. 39 в ПИ 10135.3514.132 по плана на ЗПЗ, гр. Варна
118/ГИ/24.06.2022 Фотоволтаична мрежова електрическа инсталация за собствени нужди с инсталирана мощност 50,73 kWp и максимална променливотокова мощност 50 kW върху покрив на съществуваща сграда с ид. 10135.5502.547.1 район Аспарухово, гр. Варна
119/ГИ/29.06.2022 Изместване на водопровод ф250Е с дължина 50,50 м. в ПИ 10135.2508.507 и ПИ 10135.2508.9551 между о.т. 337 и о.т. 599 по плана на СО „Сотира“, гр. Варна
120/ГИ/28.06.2022 Фотоволтаична мрежова система за производство на електроенергия с постояннотокова мощност 106,8 kWp и номинална мощност 90 kW върху покрива на съществуващи сгради с ид. 10135.2573.141.1 и ид. 10135.2573.141.2 находящи се в поземлен имот с ид. 10135.2573.141 по плана на к. к. Чайка, гр. Варна
121/ГИ/04.07.2022 1. Трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 2х1000 kVA (с монтаж на трансформаторна машина 1х630 kVA) в УПИ V-10, 35, кв. 2 (с ид. № 10135.4021.76) и електрозахранването му, чрез разкъсване и муфиране на кабелна линия средно напрежение /СрН/ извод "Мелник" (между ТП № 856 и ТП № 857) по плана на местности "Джанаварски път", "Караулницата", землище кв. "Владислав Варненчик" и ж.к. "Владислав Варненчик" III-ти м.р., гр. Варна, 2. Кабелни линии ниско напрежение /НН/ от новия трафопост до два броя електромерни табла тип ТЕПО в УПИ V-10, 35, кв. 2 (с ид. 10135.4021.76) по плана на местности "Джанаварки път", "Караулницата", землище кв. "Вл. Варненчик", гр. Варна, 3. Изграждане на тръбна канална мрежа с един брой кабелна шахта в поземлен имот с ид. 10135.4021.93
122/ГИ/04.07.2022 1. Трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 2х1000 kVA (с монтаж на две трансформаторни машини 630 kVA) в УПИ XXIV-179, кв. 6 (с ид. № 10135.2563.179) и електрозахранването му с кабелни линии 20 kV, чрез разкъсване и муфиране на кабелна линия20 kV, извод "Могилата" (между БКТП 2165 и ТП 1968) по плана на ж.к. "Бриз-юг", гр. Варна 2. Кабелни линии 0,4 kV от новия трафопост до 11 броя електромерни табла ТЕПО пред УПИ XXIV-179, кв. 6 (с ид. 10135.2563.179) по плана на ж.к. "Бриз-юг" гр. Варна, 3. Изграждане на тръбна канална мрежа с 1 брой кабелна шахта в ПИ 10135.2563.608
123/ГИ/06.07.2022 Фотоволтаична електрическа инсталация за производство на електроенергия с мощност 91,80 kWp върху покрив на съществуваща сграда с ид. 72709.502.67.6 находяща се в ПИ 72709.502.67 по плана на село Тополи, община Варна
124/ГИ/06.07.2022 Изграждане на канализационна мрежа и довеждащ канализационен колектор с. Каменар , агломерация Варна, ЕТАП 1: Изграждане на канализационна мрежа с. Каменар, включваща клонове № 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191 и 250
125/ГИ/07.07.2022 Открит паркинг находящ се в УПИ XLIII-593, 594, 595, 599 "за безвредни производствени и складови дейности, общ. обсл. дейности и търговия", кв. 32 (ид. 10135.4510.1108 по КК и КР на гр. Варна) по плана на ЗПЗ, район Владислав Варненчик, гр. Варна
126/ГИ/07.07.2022 Фотоволтаична електрическа инсталация за собствено потребление с инсталирана (пикова) мощност 72,05 kWr и номинална изходна мощност 66 kW върху покрив на съществуваща сграда с ид. 10135.2568.230.1 находяща се в УПИ IV-230, 54, кв. 25 (ид. 10135.2568.230) по плана на к.к. "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна
127/ГИ/11.07.2022 Реконструкция на 6 бр. кабелни линии ниско напрежение /НН/, 1. От трафопост 436 до кабелен шкаф на ул. "Неофит Рилски" 15, 2. От трафопост 436 до кабелен шкаф на ул. "Неофит Рилски" 16, 3. От трафопост 436 до кабелен шкаф на ул. "Неофит Рилски" 18, 4. От трафопост 436 до кабелен шкаф на ул. "Петър Берон" 19, 5. От трафопост 436 до кабелен шкаф на ул. "Родопи" 9, 6. От трафопост 436 до кабелен шкаф на ул. "Родопи" 11, находящи се в УПИ IV, кв. 595 (ПИ с ид. 10135.2556.358) чрез изграждане на тръбна канална мрежа с 3 броя кабелни шахти в участъка от трафопост 436 до бул. "Цар Освободител" в ПИ с ид. 10135.2556.2, 10135.2556.358, 10135.2556.391, по плана на 5-ти микрорайон, гр. Варна
128/ГИ/12.07.2022 Временно водопроводно отклонение за преместваем обект в ПИ 10135.536.352, Приморски парк, местност Горчивата чешма, гр. Варна
129/ГИ/18.07.2022 Уличен водопровод ПЕВП ф110 дължина 85 м между о. т. 308 и о. т. 306 и улична напорна канализация ПЕВП ф90 с дължинна 80 м до нова изливна РШ и гравитачна канализация DN 300 с дължина 3 м до РШ съществуваща между о. т. 308 и о. т. 306 (чрез реконструкция на съществуващи СВО и СКО от ПЕВП тръби ф63), кв. 36 по плана на КК "Св. СВ. Константин и Елена", гр. Варна
130/ГИ/19.07.2022 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с дължина 42 м от о. т. 427 към о. т. 568, ул. 115-та по плана на ж.к. Бриз, Варна
133/ГИ/20.07.2022 Уличен водопровод PEHD Ф110 с дължина 77 м от о. т. 138 към о. т. 140 по плана на ж.к. Бриз, гр. Варна
134/ГИ/21.07.2022 Основен ремонт на ул. Иван Боримечката по плана на 15-ти м.р., район Младост, гр. Варна
135/ГИ/21.07.2022 Основен ремонт на ул. Блян от бул. Трети март до ул. Поп Димитър по плана на ж.к. Възраждане, 3-ти м.р., район Младост, гр. Варна
136/ГИ/21.07.2022 Основен ремонт на ул. Цар Св. Тертер по плана на ж.к. Възраждане, 2-ри м.р., район Младост, гр. Варна
137/ГИ/19.07.2022 Пътна връзка от бул. Сливница и от бул. Акад. Андрей Сахаров за УПИ XXI-1759, 1760, 1761 "за обществено обслужване", кв. 14 (ид. 10135.3513.1964 по КК и КР на гр. Варна) по плана на 26-ти м.р. и реконструкция на кръстовището на бул. Сливница и бул. Акад. Андрей Сахаров, гр. Варна
138/ГИ/21.07.2022 Основен ремонт на ул. Доброволци от ул. Никола Корчев до ул. Капитан Райчо, по плана на 15-ти м.р., район Младост, гр. Варна
139/ГИ/21.07.2022 Преустройство на съществуваща газова инсталация, отклонение за захранване на газови уреди в топла кухня и сушилня в сграда находяща се в УПИ "за детски дом", кв. 665, имот с ид. 10135.2558.90 и сграда с ид. 10135.2558.90.3 по КК и КР на гр. Варна по плана на 6-ти м.р., гр. Варна с адрес ул. Генерал Колев №90
140/ГИ/21.07.2022 Фотоволтаична електрическа инсталация за собствено потребление с мощност 111,00 kWp върху покрив на съществуваща сграда с ид. 10135.2569.46.5 находяща се в УПИ III-146, 144 кв. 19 (ид. 10135.2569.46) по плана на к.к. Св. Св. Константин и Елена, гр. Варна
141/ГИ/25.07.2022 Основен ремонт на ул. Злетово по плана на 27-ми и 28-ми м.р., район Аспарухово, гр. Варна
142/ГИ/26.07.2022 Изграждане на отводнително съоръжение в ПИ 10135.2563.1800 (общинска частна собственост) представляващо дренаж с дължина 22,85 м., както и изместване на смесена битова канализация в ПИ 10135.2563.248 (общинска публична собственост) с дължина 25.05 м находящ се в кв. 6 по плана на 21-ви м.р., ж.к. Бриз-юг, гр. Варна
143/ГИ/26.07.2022 Изместване на съществуваща канализация Б Ф200 извън УПИ Х-215 с DN 300, между о. т. 219 и о. т. 249 в кв. 8 на 19-ти м.р., гр. Варна
144/ГИ/26.07.2022 Уличен водопровод Ф110 ПЕВП с дължина 51 м от о. т. 278 до о. т. 275 и улична битова канализация Ф315 с дължина 78 м от о. т. 275 до о. т. 288, кв. 43 по плана на кв. Свети Никола, гр. Варна
145/ГИ/26.07.2022 Основен ремонт на ул. Цар Гавраил Радомир в частта северно от бл. 41 по плана на ж.к. Възраждане II-ри м.р., район Младост, гр. Варна
146/ГИ/26.07.2022 Основен ремонт на ул. Капитан Райчо по плана на 15-ти м.р., район Младост, гр. Варна
147/ГИ/26.07.2022 Основен ремонт на ул. Никола Корчев в частта от ул. Доброволци до ул. Д-р Селемински по плана на 15-ти м.р., район Младост, гр. Варна
148/ГИ/26.07.2022 Основен ремонт на ул. Самарско знаме в частта от бул. Владислав Варненчик до ул. Капитан Райчо по плана на 15-ти м.р., район Младост, гр. Варна
149/ГИ/26.07.2022 Основен ремонт на ул. Под игото по плана на 15-ти м.р., район Младост, гр. Варна
150/ГИ/26.07.2022 Основен ремонт на ул. Поп Харитон в частта от ул. Самарско знаме до ул. Злати Бръчков по плана на 15-ти м.р., район Младост, гр. Варна
151/ГИ/27.07.2022 Уличен водопровод Ф110 ПЕВП от о. т. 8 през о. т. 27 с дължина 200 м по плана на зона СОП Тополи, община Варна
152/ГИ/28.07.2022 Уличен водопровод Ф110 от о. т. 117 през о. т. 165 към о. т. 163 с дължина 100 м по плана на кв. Свети Никола, гр. Варна
153/ГИ/28.07.2022 Уличен водопроводен клон между о.т. 196 съществуващ уличен СК Ф100 (към съществуващо улично водопроводно отклонение PVC ф110 от уличен водопровод по бул. "3-ти март") и о.т. 197 СО Кочмар, гр. Варна
154/ГИ/02.08.2022 Уличен водопровод ПЕВП Ф110 с дължина 59 м и улична канализация PVC с дължина 62 м по алея с ид. номер 10135.3506.1060 през о.т. 74 по плана на СО Пчелина, гр. Варна
155/ГИ/03.08.2022 Уличен водопровод ПЕВП Ф110 с дължина 40 м и улична канализация DN300 с дължина 55,70 м между УПИ XXI-1125,1149 и о.т. 60, кв. 25 по плана на СО Акчелар, гр. Варна
156/ГИ/03.08.2022 Уличен водопровод ПЕВП Ф110 с дължина 167,0 м и улична канализация РР Ф315 с дължина 171,80 м от участъка между о.т. 65 и о.т. 126 до о.т. 149 по плана на СО Пчелина, гр. Варна
157/ГИ/05.08.2022 Реконструкция на трафопост Екарисаж с ид. № 72709.510.206.8 находящ се в поземлен имот с ид. № 72709.510.206 по плана на землището на село Тополи, община Варна
158/ГИ/08.08.2022 Основен ремонт на ул. Цар Борис III от бул. Осми приморски полк до пресичане с Фатрико дере, гр. Варна
159/ГИ/09.08.2022 Основен ремонт на ул. Ивайло от ул. Ангел Кънчев до ул. Беласица по плана на 9-ти м.р., район Одесос, гр. Варна
160/ГИ/09.08.2022 Основен ремонт на ул. Беласица от ул. Кракра до ул. Д-р Пискюлиев по плана на 9-ти м.р., район Одесос, гр. Варна
161/ГИ/09.08.2022 Основен ремонт на ул. Граф Игнатиев по плана на 8-ми м.р., район Одесос, гр. Варна
162/ГИ/09.08.2022 Основен ремонт на ул. Велико Христов от ул. Парижка комуна до бул. Съборни по плана на 4-ти м.р., район Одесос, гр. Варна
163/ГИ/09.08.2022 Основен ремонт на ул. Св. Климент от ул. Сан Стефано до площад Екзарх Йосиф по плана на 8-ми м.р., район Одесос, гр. Варна
164/ГИ/09.08.2022 Основен ремонт на ул. Петко Ю. Тодоров от ул. Патриарх Евтимий до ул. Отец Паисий до бул. Сливница по плана на 14-ти м.р., район Одесос, гр. Варна
165/ГИ/09.08.2022 Основен ремонт на ул. Хан Маламир от ул. Ангел Кънчев до ул. Беласица по плана на 9-ти м.р., район Одесос, гр. Варна
166/ГИ/09.08.2022 Основен ремонт на ул. Поп Богомил по плана на 7-ми м.р., район Одесос, гр. Варна
167/ГИ/09.08.2022 Основен ремонт на ул. Цар Иван Страцимир от ул. Ангел Кънчев до ул. Беласица по плана на 9-ти м.р., район Одесос, гр. Варна
168/ГИ/09.08.2022 Основен ремонт на ул. Константин Величков от ул. Яне Сандански до бул. Сливница по плана на 14-ти м.р., район Одесос, гр. Варна
169/ГИ/09.08.2022 Основен ремонт на ул. Княз Ал. Батенберг от ул. Архимандрит Филарет до бул. Приморски по плана на 8-ми м.р., район Одесос, гр. Варна
170/ГИ/09.08.2022 Основен ремонт на ул. Стефан Караджа от бул. Цар Освободител до площад Екзарх Йосиф по плана на 3-ти и 8-ми м.р., район Одесос, гр. Варна
171/ГИ/09.08.2022 Основен ремонт на ул. Пенчо Славейков от бул. Сливница до ул. Отец Паисий по плана на 14-ти м.р., район Одесос, гр. Варна
172/ГИ/09.08.2022 Основен ремонт на ул. Никола Бацаров от ул. Дрин до ул. Беласица по плана на 9-ти м.р., район Одесос, гр. Варна
173/ГИ/09.08.2022 Основен ремонт на ул. Г. С. Раковски от ул. Проф. Державин до ул. Пирин по плана на 1-ви м.р., район Одесос, гр. Варна
174/ГИ/09.08.2022 Основен ремонт на ул. Стара планина от ул. Ангел Кънчев до ул. Беласица по плана на 9-ти м.р., район Одесос, гр. Варна
175/ГИ/09.08.2022 Основен ремонт на ул. Начо Начев от ул. Ангел Кънчев до ул. Беласица по плана на 9-ти м.р., район Одесос, гр. Варна
176/ГИ/11.08.2022 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с дължина 40 м и водопроводно отклонение до границата на ПИ с ид. 10135.2520.6182 от о.т. 244 до о.т. 213 по плана на СО Траката, гр. Варна
177/ГИ/ - няма такъв номер
178/ГИ/12.08.2022 1. Реконструкция на трафопост №1992 (монтаж на втора трансформаторна машина 630 kVA), 2. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV трафопост №1992 до два броя кабелни шкафове тип ШК-4 пред УПИ X-154, кв. 6 (с ид. 10135.2569.154) по плана на к.к. Св. Св. Константин и Елена, гр. Варна, 3. Кабелно електрозахранване 0,4 kV от новите кабелни шкафове тип ШК-4 до три броя електромерни табла тип ТЕПО в УПИ X-154, кв. 6 (с ид. 10135.2569.154) по плана на к.к. Св. Св. Константин и Елена, гр. Варна
179/ГИ/16.08.2022 Междублоково пространство в 23 ти м.р. заключено между бул. Васил Левски, ул. Студентска, бул. Осми приморски полк и ул. Мир
180/ГИ/19.08.2022 1. Реконструкция на кабелна линия средно напрежение /СН/ 20 kV с муфиране пред трафопост 278 (ид. 10135.3517.284), кв. 15, ул. Горски пътник №2 до трафопост 389 по плана на 15 м.р., гр. Варна, 2. Реконструкция на кабелна линия средно напрежение /СН/ 20 kV от трафопост 389 до кабелна муфа в поземлен имот с ид. 10135.3517.209 (пред поземлен имот с ид. 10135.52.393) до трафопост 1052 по плана на 12 и 15 м.р., гр. Варна
181/ГИ/22.08.2022 Електрозахранване на УПИ I-2361, 2362, кв. 211 (ПИ 10135.2552.5212) по плана на кв. Изгрев, гр. Варна, включващо Вграден трафопост 20/10/0.4 kV, 1x1000 kVA с инсталиран трансформатор 630 kVA - самостоятелен обект с ид. 10135.2552.5212.3.113, захранен с кабелни линии 20 kV извод Спартак (от модул КРУ на БКТП 2059) и СРС извод Вапцаров, Кабелни линии ниско напрежение от нов ТП до 3 броя кабелни шкафа ШК-4 пред ПИ 10135.2552.5212 и до 4 броя ел. табла тип ТЕПО за захранване на УПИ I-2361, 2362, кв. 211 (ПИ 10135.2552.5212), Тръбна мрежа с PVC тръби и два броя кабелни шахти
182/ГИ/24.08.2022 Основен ремонт на ул. Васил Друмев по плана на 18 м.р., район Приморски, гр. Варна
183/ГИ/26.08.2022 Електрозахранване на УПИ XXVIII-1758, кв. 6 (ПИ 10135.2563.1758) по плана на ж.к. Бриз-юг, гр. Варна, включващо Подземен трафопост 1х1000 kVA 20/0,4 kV с инсталиран трансформатор 1000 kVA, захранен чрез разкъсване на кабелни линии 20 kV, извод Св. Никола между БКТП 2161 и БКТП 2036, Кабелни линии ниско напрежение от нов ТП до 4 бр. ел. табла, тип ТЕПО за захранване на УПИ XXVII-1758, кв. 6 (ПИ 10135.2563.1758), Тръбна мрежа с PVC тръби и два броя кабелни шахти
184/ГИ/26.08.2022 Физическа инфраструктура предназначена за оптична кабелна свързаност по две независими трасета от действащо оптично трасе на "А1 България" ЕАД до приемно-предавателна станция на "Цетин България" ЕАД с №4185 находяща се на покрива на сграда с ид. 10135.1506.129.1 по КК и КР на гр. Варна, с административен адрес район Одесос, ул. Райко Жинзифов 26, гр. Варна
185/ФИ/26.08.2022 Физическа инфраструктура предназначена за оптична кабелна свързаност по две независими трасета от действащо оптично трасе на "А1 България" ЕАД до приемно-предавателна станция на "Цетин България" ЕАД с №2708 находяща се на покрива на сграда с ид. 10135.2562.177.2 по КК и КР на гр. Варна с административен адрес ж.к. Чайка, бл. 21, вх. А и Б, гр. Варна
186/ГИ/26.08.2022 Физическа инфраструктура предназначена за оптична кабелна свързаност по две независими трасета от действащо оптично трасе на "А1 България" ЕАД до приемно-предавателна станция на "Цетин България" ЕАД с №2736 находяща се на покрива на сграда с ид. 10135.1507.827.1 по КК и КР на гр. Варна, с административен адрес ул. Княз Дондуков 29, гр. Варна
187/ГИ/26.08.2022 Физическа инфраструктура предназначена за оптична кабелна свързаност от действащо оптично трасе на "А1 България" ЕАД до приемно-предавателна станция на "Цетин България" ЕАД с №4036 находяща се на покрива на сграда с ид. 10135.1506.507.1 по КК и КР на гр. Варна с административен адрес ул. Козлодуй 11, район Одесос, гр. Варна
188/ГИ/29.08.2022 Основен ремонт на ул. Патриарх Евтимий от бул. Владислав Варненчик до бул. Сливница по плана на 14 м.р., район Одесос, гр. Варна
189/ГИ/30.08.2022 Уличен водопровод от о.т. 20 към о.т. 47, местност Атанас Тарла в район Владислав Варненчик, гр. Варна
190/ГИ/30.08.2022 Физическа инфраструктура предназначена за оптична кабелна свързаност от действащо оптично трасе на "А1 България" ЕАД до приемно-предавателна станция на "Цетин България" ЕАД с № 4432 находяща се на покрива на сграда с ид. 10135.2556.38.2 по КК и КР на гр. Варна, с администратичен адрес район Приморски, ул. Царевец, бл. 55, вх. Ж, гр. Варна
191/ГИ/30.08.2022 Основен ремонт на ул. Райко Даскалов по плана на 16 м.р., район Младост, гр. Варна (обект фактически свързан с бул. Васил Левски)
192/ГИ/31.08.2022 Преустройство на приемно-предавателна станция на "А1 България" ЕАД с № VAR0104.А005 "TU" за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900 MHz, 1800 MHz и 2100 MHz, разположена на покрива на сграда с ид. 10135.2555.26.63 по КК и КР на гр. Варна, с адрес ул. Студентска 1, гр. Варна
193/ГИ/31.08.2022 Приемно - предавателна станция на „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД и „А1 ТАУЪРС БЪЛГАРИЯ” ЕООД с №VAR0751.А000 „Yageloni" за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900 MHz, 1800MHz, 2100MHz и 2600MHz, разположена на покрива на сграда с идентификатор 10135.4504.300.46 по КК и КР на гр. Варна, с адрес бул. „Владислав Варненчик“, бл.20, район „Владислав Варненчик“, Община Варна
194/ГИ/ - няма такъв номер
195/ГИ/01.09.2022 1. Метално табло-трансформатор тип МТТ 100 kVA/20/0,4 kV (с монтаж на трансформаторна машина 100 kVA) на съществуващ стоманобетонен стълб (СБС) от ВЕЛ 20 kV, извод „Аксаково“ пред поземлен имот №342, кв. 19, по плана на СО „Планова“, гр. Варна, 2. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от новото МТТ 100 kVA/20/0,4 kV до кабелен шкаф тип ШК-7 пред поземлен имот №306, кв. 7, по плана на СО „Планова“, гр. Варна
196/ГИ/07.09.2022 Изместване на водопровод Ф150 Етернит извън рамките на ПИ 10135.2515.756 между о.т. 38, о.т. 37 и о.т. 433, кв. 56 по плана на СО Ален мак, район Приморски, гр. Варна
197/ГИ/09.09.2022 Фотоволтаична инсталация за собствено потребление и продажба на електроенергия с номинална генераторна мощност 140 kW/154 kVA и панелна мощност 163,2 kWp DC върху покрив на съществуващи сгради с ид. №10135.513.69.2 и ид. №10135.513.69.3, находящи се в УПИ I-69, кв. 17 (с ид. №10135.513.69), по плана на к.к. „Златни пясъци”, гр. Варна
198/ГИ/08.09.2022 1. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от вграден трафопост №2112 до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред УПИ XIX-1213 (с ид. №10135.3514.142), кв. 50, чрез разкъсване и муфиране на съществуваща резервна кабелна линия от вграден трафопост №2112 до кабелен шкаф пред поземлен имот с ид. №10135.3514.135 и поземлен имот с ид, №10135.3514.140, по плана на ЗПЗ, гр. Варна, 2. Кабелно електрозахранване от новия кабелен шкаф тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО, находящи се пред УПИ XIX-1213 (с ид. №10135.3514.142), кв. 50, по плана на ЗПЗ, гр. Варна
199/ГИ/09.09.2022 Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от трафопост/БКТП/ №2035 до ново електромерно табло тип ТЕМО, находящо се пред поземлен имот с ид. №10135.2572.117, по плана на к.к. „Чайка“, гр. Варна
200/ГИ/12.09.2022 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с дължина 60 м и водопроводно отклонение до граници на УПОИ XXV-3009 в кв. 1 на СО Зеленика гр. Варна
201/ГИ/15.09.2022 Мрежова фотоволтаична система за производство на електроенергия с инсталирана мощност 40,04 kWр и максимална променливотокова мощност 30 kW върху покрива на съществуваща сграда с ид. №10135.513.293.1, находяща се в УПИ I-44, 293, 256, 393 „за хотелски комплекс“, кв. 46 (с ид. №10135.513.293), по плана на к. к. „Златни пясъци”, гр. Варна
202/ГИ/16.09.2022 1. Трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 1000 kVA (с монтаж на трансформаторна машина 400 kVA) в УПИ XVII-1265, 1266, кв. 24 (с ид. №10135.3506.1304) и електрозахранването му с кабелни линии 20 kV от съществуващ ЖР стълб (от ВЕЛ „Вапцаров“ към Подстанция „Запад“), находящ се в поземлен имот с ид. №10135.3506.631, по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна. 2. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV oт трафопост тип БКТП в УПИ XVII-1265, 1266, кв. 24 (с ид. №10135.3506.1304) до електромерно табло тип ТЕПО в същия имот, по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна
203/ГИ/16.09.2022 Междублоково пространство, в обхвата на карето между ул. „Отец Паисий“, ул. „Оборище“, бул. „Сливница“, бул. „Владислав Варненчик“
204/ГИ/21.09.2022 Благоустрояване в част от 15-ти м.р. - мeждублоково пространство заключено между ул. „Георги Пеячевич“, бул. „Владислав Варненчик“, бул. „Васил Левски“ и ул. „Родина“, район Младост, гр. Варна
205/ГИ/21.09.2022 Уличен водопровод между о.т. 2451 и о.т. 772, и СВО за УПИ I-4129 (10135.2552.5405), кв. 248, по плана на ж. к. "Изгрев", район Приморски, гр. Варна
206/ГИ/21.09.2022 Уличен водопровод Ф110 между о.т. 51 и о.т. 52 (с дължина 145,10 м) и улична битова канализация от DN 300 между о.т. 51 и о.т. 52 (с дължина 142,60 м.), кв. 10, по плана на ПЗ „Метро“, гр. Варна
207/ГИ/21.09.2022 Улична битова канализация ф315 между о.т. 37 и о.т. 38 в ПИ 10135.2520.9528 (второстепенна улица), по плана на СО „Ваялар, Траката, Горна Трака“, гр. Варна
208/ГИ/23.09.2022 Благоустрояване в ж.к. „Възраждане“ III м.р. – пространство заключено между ул. „Поп Димитър“, бул. „Цар Освободител“ и бул. „Трети март“
209/ГИ/23.09.2022 Фотоволтаична електрическа централа за собствено потребление с мощност 50 kW, разположена върху покрив на съществуваща сграда с ид. №10135.1507.1030.1, бул. „Приморски“ №1, гр. Варна
210/ГИ/26.09.2022 Изместване на битова канализация бетон Ф500, преминаваща през ПИ 10135.3513.2047, в ново трасе между о.т. 19 и о.т. 23, за нуждите на УПИ IV – за жилищно строителство, кв. 5, 26 м.р., гр. Варна, ПИ 10135.3513.2047
211/ГИ/26.09.2022 Междублоково пространство заключено между бул. "Народни будители", ул. "Перник", ул. "Искър", ул. "Чонгора", ул. "Детелин войвода" ул. "Балкапан" по плана на 27-ми м.р., гр. Варна
212/ГИ/27.09.2022 1. Трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 2х1000 kVA в УПИ III-5208, 5209, кв. 227 (с ид. №10135.2552.5356) и електрозахранването му, чрез разкъсване на кабелна линия 20 kV, извод „Спартак“ (между ЖРС с приблизителни координати N43.227749 E27.921305 и ЖРС с приблизителни координати N 43.227689 E27.920304) с изграждане на един брой кабелна шахта в поземлен имот с ид. 10135.2552.5313, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна. 2. Кабелни линии ниско напрежение от новия трафопост до два броя електромерни табла тип ТЕПО с по две секции в УПИ III-5208, 5209, кв. 227 (с ид. №10135.2552.5356), по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна
213/ГИ/27.09.2022 Фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия за собствени нужди с обща инсталирана мощност 30,24 kWр върху покрив на съществуваща сграда с ид. №72709.502.40.1, находяща се в УПИ ХVII-39, 40, кв. 1 (с ид. №72709.502.40), по плана на ПЗ „Клисе баир”, з-ще село Тополи, община Варна
214/ГИ/28.09.2022 Преустройство на приемно – предавателна станция на “ЦЕТИН България” ЕАД с №4178 за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900, 1800, 2100MHz и неподвижната радиослужба от вида „точка към точка” разположена на покрива на сграда с идентификатор 10135.1507.519.1 по КК и КР на гр. Варна, с адрес , район „Одесос“, ул. „Мусала“, №2, гр. Варна
215/ГИ/28.09.2022 Преустройство на приемно – предавателна станция на “ЦЕТИН България” ЕАД с №4183 за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900, 1800, 2100MHz и неподвижната радиослужба от вида „точка към точка” разположена на покрива на сгради с идентификатори 10135.1507.3.4 и 10135.1507.3.5 по КК и КР на гр. Варна, с адрес, район „Одесос“, ул. „Страхил Войвода“, №5, вх. Б и вх. В, гр. Варна
216/ГИ/28.09.2022 Преустройство на приемно – предавателна станция на “ЦЕТИН България” ЕАД с №4406 за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900, 1800, 2100MHz и неподвижната радиослужба от вида „точка към точка” разположена на покрива на сграда с идентификатор 10135.1502.15.3 по КК и КР на гр. Варна, с адрес, район „Одесос“, ул. „Отец Паисий“, №42, гр. Варна
217/ГИ/28.09.2022 1. Реконструкция в ТП №1059, находящ се в поземлен имот с ид. №10135.3513.201. 2. Външно кабелно електрозахранване 0.4 kV от ТП №1059 до 2 броя кабелни шкафове тип ШК-4 (1) и ШК-4 (2) пред УПИ II-2033 /10135.3513.2038/, кв. 11, по плана на 26 м.р, гр. Варна. 3. Сградно кабелно електрозахранване от 2 броя ШК-4 (1) и ШК-4 (2) до 2 броя ел. табла тип ТЕПО в УПИ II-2033 /10135.3513.2038/, кв. 11, по плана на 26 м.р., гр. Варна
218/ГИ/29.09.2022 Уличен водопровод ПЕВП Ф110 с дължина 34 м. от о.т. 138 до о.т. 143 и водопроводно отклонение ПЕВП Ф25 с дължина 1.5 м. до ПИ с идентификатор 10135.2526.1864, кв. 13, по плана на ж.к. „Бриз“, гр. Варна
219/ГИ/29.09.2022 Уличен водопровод ПЕВП Ф110 с дължина 385 м. от о.т. 3465 до о.т. 358, кв. 37 по плана на СО „Сотира“, гр. Варна
220/ГИ/30.09.2022 Благоустрояване в ж.к. „Младост“ II м.р. – територия заключена между бул. „Сливница“, бул. „Република“, ул. „Хан Севар“ и ул. „Вяра“, район „Младост“, гр. Варна
221/ГИ/03.10.2022 Улица "Овеч" в участъка между ПИ 10135.2028.28 и ПИ 10135.2028.19 (УПИ I-10), по плана на кв. Виница, гр. Варна
222/ГИ/03.10.2022 Основен ремонт на ул. "Св. Св. Кирил и Методий", по плана на 27-ми и 28-ми м. р., район Аспарухово, гр. Варна
223/ГИ/03.10.2022 Фотоволтаична електрическа централа за производство на електрическа енергия с мощност 20 kWр върху покрив на съществуваща сграда с ид. №10135.1504.35.1, находяща се в УПИ I-„за хуманитарна гимназия“, кв. 410 (с ид. №10135.1504.35), по плана на 4-ти микрорайон, гр. Варна
224/ГИ/04.10.2022 Реконструкция на съществуващ трафопост №1574 (с ид. №10135.4510.1109.1), находящ се в УПИ XLVI - 1051, 1052, кв. 16 (с ид. №10135.4510.1109), ул. „Уста Кольо Фичето” №38 по плана на ЗПЗ, гр. Варна
225/ГИ/04.10.2022 1. Трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 2х1000 kVA (с монтаж на 2 броя трансформаторни машини 630 kVA) в УПИ I-282, 283, 284, кв. 33 (с ид. №10135.2573.1125) и електрозахранването му, чрез разкъсване на кабелна линия 20 kV, извод „Геотерм“ (между подстанция „Златни Пясъци“ и БКТП №2050), по плана на к.к. „Чайка“, местност „Баба Алино“, гр. Варна, 2. Кабелни линии ниско напрежение от новия трафопост до 10 броя електромерни табла тип ТЕПО в кабелна канална система с 7 броя шахти, находящи се в УПИ I-282, 283, 284, кв. 33 (с ид. №10135.2573.1125), по плана на к.к. „Чайка“, местност „Баба Алино“, гр. Варна
226/ГИ/05.10.2022 Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от трафопост /БКТП/ №2083 Тополи и въздушна мрежа с монтаж на два броя нови стоманобетонни стълба (СБС) до ново електромерно табло тип ТЕПО-1Т пред УПИ 032080 (с ид. №72709.520.80), по плана на зона СОП – село Тополи, община Варна
227/ГИ/06.10.2022 Фотоволтаична електрическа централа за производство на електрическа енергия от възобновяем източник с обща инсталирана мощност 121 kWp, разположена върху покрива и фасадите на хотел „Ерма“–съществуващи сгради с ид. №10135.513.529.1 и №10135.513.529.4, находящи се в поземлен имот с ид. №10135.513.529, по плана на к.к. „Златни Пясъци“, гр. Варна
228/ГИ/10.10.2022 Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. „Пирин“, ул. „Македония“, ул. „Отец Паисий“ и бул. „Цар Освободител“
229/ГИ/13.10.2022 Битова канализация от тръби PRAGMA DN315 с дължина 179 м. от УПИ XXVI – 3010, 3521, 3522 и през УПИ XXV – 3009, УПИ XXIV – 3008 и УПИ I – 10062 до включване в битов колектор Е400 в кв. 1 на СО „Зеленика“, район „Аспарухово“, кв. „Галата“, гр. Варна
230/ГИ/13.10.2022 Уличен водопровод ПЕВП Ф110 с дължина 22 м. от о.т. 248 до ПИ 10135.2526.1289 и улична канализация Ф315 с дължина 19 м. от ПИ 10135.2526.1289 до РШ1, по улица с идентификатор 10135.2526.9590, по плана на кв. „Свети Никола“, гр. Варна
231/ГИ/19.10.2022 Отводняване и изграждане на дренажна система за ПИ10135.2526.2173 и ПИ10135.2526.970, находяща се в ПИ10135.2526.970, ж.к. “Бриз“, м-ст „Св. Никола“ гр. Варна
232/ГИ/19.10.2022 Изграждане на слънцезащитно съоръжение за леки автомобили над паркоместа пред сграда 2-Б, като върху него ще се изгради мрежова фотоволтаична система с генераторна мощност 5,98 kWp и максимална променливо – токова мощност 5 kW, само за собствени нужди“ в УПИ XV-153,154,155,156 с идентификатор 10135.5545.4103, кв. 4 по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна, Община Варна
233/ГИ/21.10.2022 Улична канализация ф315 о.т. 12 до о.т. 8 с дължина 30 м., кв. 3 по плана на „Жилищна група западно от болничен комплекс на ВМИ“, гр. Варна
234/ГИ/21.10.2022 Уличен водопровод ПЕВП ф110 от о.т. 107, 111, 409, 407 до о.т. 406 (с дължина 245 м.) и водопроводни отклонения до имотните граници на ПИ 3979, 3978, 3977, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна
235/ГИ/21.10.2022 Уличен водопровод ПЕВП ф160/10 с дължина 85,14 м. от съществуващ водопровод Ф 326 С от о.т. 49 през о.т. 46 до УПИ VI-240028, кв. 12, местност „Боклук Тарла“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна
236/ГИ/21.10.2022 Временен паркинг в поземлен имот 10135.1508.209, УПИ I-24, 24а, кв. 722, по плана на 3 м. р., район Одесос, гр. Варна
237/ГИ/24.10.2022 Преустройство на приемно – предавателна станция на “ЦЕТИН България” ЕАД с №4079 за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900, 1800, 2100MHz и неподвижната радиослужба от вида „точка към точка” разположена на покрива на сгради с идентификатори 10135.3514.255.6 по КК и КР на гр. Варна, с адрес, Западна промишлена зона, район Младост, гр. Варна
238/ГИ/24.10.2022 Изграждане на мрежова фотоволтаична система с инсталирана мощност 22,75 kWp и максимална променлива мощност от 20 kW“ върху покривната конструкция на съществуващи сгради с ид. № 10135.2521.3081.1 и № 10135.2521.3081.2, находящи се в ПИ с идентификатор 10135.2521.3081, кв. 12 по плана на СО „Акчелар“, гр. Варна, Община Варна
239/ГИ/ - няма такъв номер
240/ГИ/25.10.2022 Физическа инфраструктура предназначена за оптична кабелна свързаност от действащо оптично трасе на "А1 България" ЕАД до приемно-предавателна станция на "Цетин България" ЕАД с №4180 находяща се на покрива на сграда с ид. 10135.1505.23.6 по КК и КР на гр. Варна с административен адрес ул. "Рила" 11, гр. Варна
241/ГИ/25.10.2022 Уличен водопровод PE Ф200/10 с дължина 90,00 м. от съществуващ водопровод Ф325- Стомана през о.т. 29 и преди о.т. 30, и улична битова канализация PVC Ф315 с дължина 70,00 м. от УПИ V-230025, между о.т. 30 през о.т. 29 до съществуващ битов канализационен колектор Ф1100/1650 ЯБ, по плана местност „Боклук Тарла“, кв. 8, гр. Варна. Улица от о.т. 29 до о.т. 31 по плана на местност „Боклук Тарла“, кв. 8 и реконструкция на кръстовището на бул. „Константин и Фружин“ и ул. „Янко Мустаков“, гр. Варна
242/ГИ/25.10.2022 Временно водопроводно отклонение за преместваем обект“ в ПИ с идентификатор 30497.502.126, м. „Орехчето“, с. Звездица, общ. Варна
243/ГИ/28.10.2022 Водопроводно отклонение за ПИ с идентификатор 10135.5403.5080 / УПИ VIII-1039, кв. 67, по плана на СО „Боровец “, гр. Варна
244/ГИ/28.10.2022 Фотоволтаична електрическа инсталация за производство на електрическа енергия с мощност до 30 kW върху покрив на съществуваща сграда с ид. №10135.4504.735.3, находяща се в поземлен имот с №10135.4504.735, ж.к. „Владислав Варненчик“, гр. Варна
245/ГИ/31.10.2022 Изместване на водопровод Ф546Е с дължина 76,80м в ПИ 10135.2553.2115, ПИ 10135.2553.2116 и ПИ 10135.2553.107 /ул. ,,Подвис"/ по плана на 25-ти м.р., гр. Варна
246/ГИ/01.11.2022 1. Реконструкция в трафопост КТП №1085 (2х800 kVA), находящ се в УПИ XXI-1759, 1760, 1761, кв. 14 (ПИ 10135.3513.1964), по плана на 26-ти м.р., гр. Варна, 2. Изместване на 2 броя кабелни линии 10 kV, захранващи трафопост КТП №1085 (от ТП №134 и БКТП №1141) в нова кабелна тръбна система с 2 броя шахти в УПИ XXI-1759, 1760, 1761, кв. 14 (ПИ 10135.3513.1964), по плана на 26-ти м.р., гр. Варна, 3. Монтаж на електромерно табло (ТЕПО 2Т+модем) на фасадата на трафопост КТП №1085
247/ГИ/03.11.2022 Уличен водопровод ПЕВП Ф110 с дължина L=39,20м между ос.т.257 и ос.т.2581, кв. 50А по плана на кв. „Виница“, гр. Варна
248/ГИ/03.11.2022 Трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 2x1000 kVA с монтаж на трансформатор 630 kVA в УПИ ХI-618, 599, кв. 54 (ПИ 10135.2052.796), захранен чрез разкъсване на КЛ 20 kV, извод „Метеор“ между ТП №890 и БКТП №2040 в кабелна канална система с една шахта. Кабелни линии ниско напрежение от нов БКТП до четири бр. ел. табла, тип ТЕПО в УПИ V-322, 328, кв. 28( ПИ 10135.2028.28) в кабелна канална система с пет броя шахти, по плана на СО „Виница-север“, гр. Варна
249/ГИ/04.11.2022 1. Трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 2х1000 kVA (с монтаж на 1 брой трансформаторнa машинa 630 kVA) в УПИ XVI-1166, кв. 10 (с ид. №10135.2573.1219) и електрозахранването му, чрез разкъсване на кабелна линия 20 kV, извод „Дипломат“ (между трафопост №566 и трафопост №2033), по плана на к.к. „Чайка“, гр. Варна, 2. Кабелни линии ниско напрежение 0,4 kV от новия трафопост до 4 броя електромерни табла тип ТЕПО в УПИ XVII-1018, кв. 10 (с ид. №10135.2573.1221), по плана на к.к. „Чайка“, гр. Варна. 3. Изграждане на тръбна канална мрежа с 9 броя кабелни шахти.
250/ГИ/09.11.2022 1. Реконструкция на ТП №554 в УПИ III-97, кв. 1(ПИ 10135.2570.97.5.2), с монтаж на два трансформатора 1000 kVA. Реконструкция на съществуващи кабелни линии 20 kV от ТП №617 и ТП №1937(захранвали до момента ТП №554). 2. Кабелни линии 20 kV чрез разкъсваяне и муфиране на извод „Строителни работници“ между БКТП №2028 и ТП №2061 до ТП №554 в УПИ III-97, кв. 1(ПИ 10135.2570.97). 3. Кабелни линии 0,4 kV от ТП №554 до до шест броя електромерни табла, тип ТЕПО в УПИ III-97, кв. 1(10135.2570.97), по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, комплекс „Слънчев ден“, гр. Варна.
251/ГИ/11.11.2022 Приемно - предавателна станция на „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД и „А1 ТАУЪРС БЪЛГАРИЯ” ЕООД с №VAR 0034.В001 „Еvksinograd" за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900 MHz, 1800MH и 2100MHz, разположена на покрива на сграда с идентификатор 10135.2567.173.20 по КК и КР на гр. Варна, с адрес: Евксиноград, р-н ‚Приморски“, гр. Варна.
252/ГИ/14.11.2022 Основен ремонт на ул. "Д-р Пискюлиев" от ул. "Ангел Кънчев" до бул. "Христо Ботев", по плана на 10-ти м. р., район Одесос, гр. Варна
253/ГИ/14.11.2022 Мрежова фотоволтаична система за производство на електрическа енергия за собствени нужди с генераторна мощност 23,78 kWp и максимална променливотокова мощност 25 kW върху покрив на съществуваща сграда с ид. 72709.501.801.1, находяща се в УПИ XI-д, кв. 19 (ид. 72709.501.801), по плана на с. Тополи, община Варна
254/ГИ/21.11.2022 Фотоволтаична електрическа централа за собствено потребление и продажба на електроенергия с мощност 190 kWp, разположена върху покрива на съществуващи сгради с ид. №10135.513.286.5 и №10135.513.286.7, находящи се в УПИ IX-286, 397 – „за хотел и учебна база”, кв. 48 (ид. №10135.513.286), по плана на к.к. „Златни Пясъци“, гр. Варна.
255/ГИ/22.11.2022 Фотоволтаична електрическа инсталация с мощност 83,64 kWр, разположена върху покрив на съществуваща сграда, магазин „ЛИДЛ“ – филиал F204 (с ид. №10135.5506.999.1), находяща се в УПИ XIII-882 „търговия, обществено обслужване и трафопост“, кв. 151 (с ид. №10135.5506.999), по плана на 29-ти микрорайон, гр. Варна.
256/ГИ/24.11.2022 1. Трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 400 kVA (с монтаж на трансформаторна машинa 250 kVA) в УПИ IX-1383, кв. 18 (с ид. №10135.4510.745) и електрозахранването му с кабелна линия 20 kV, чрез разкъсване и муфиране на кабелна линия 20 kV (между подстанция „Максуда“ и трафопост в поземлен имот с ид. №10135.3514.799), по плана Западна промишлена зона, гр. Варна.2. Кабелни линии ниско напрежение 0,4 kV oт новия трафопост до 1 брой електромерно табло тип ТЕПО-1Т на противопожарна стена до трафопоста, находящи се в УПИ IX-1383, кв. 18 (с ид. №10135.4510.745), по плана Западна промишлена зона, гр. Варна.3. Изграждане на тръбна канална мрежа с 1 брой кабелна шахта в поземлен имот с ид. №10135.4510.747.
257/ГИ/25.11.2022 1. Реконструкция на трафопост №2052 (подмяна на съществуваща трансформаторна машина 400 kVA с нова 1000 kVA), находящ се в поземлен имот 10135.3523.244.2. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от нов кабелен шкаф тип ШК-7 пред трафопост БКТП №2052 (електрозахранен от БКТП №2052) до 2 броя електромерни табла тип ТЕПО (ТЕПО-1 и ТЕПО-2) пред УПИ XI-263, кв. 16 (с ид. №10135.3523.263), по плана на СО „Кочмар“, гр. Варна.
258/ГИ/25.11.2022 1. Реконструкция на трафопост БКТП №2175 (монтаж на втора трансформаторна машина 630 kVA), находящ се в поземлен имот с ид. №10135.3506.1193.2. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от трафопост БКТП №2175 до два броя кабелни шкафа ШК-4(1) и ШК-4(2) пред УПИ ХХХV-377, 919, 1183, кв. 7 (с ид. №10135.3506.1371), по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна.3. Резервна връзка между кабелни шкафове ШК-4(1) и ШК-4(2), и изграждане на тръбна канална мрежа със седем броя кабелни шахти в поземлен имот с ид. №10135.3506.1425.4. Сградно кабелно електрозахрaнванe 0,4 kV от кабелни шкафове ШК-4(1) и ШК-4(2) до два броя електромерни табла тип ТЕПО в УПИ ХХХV-377, 919, 1183 (с ид. №10135.3506.1371), кв. 7, по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна.
259/ГИ/25.11.2022 Уличен водопровод Ф110 ПЕВП от о.т. 76 през о.т. 73, о.т. 74, о.т. 75 към о.т. 101 пред ПИ 10135.2052.516, по плана СО „Виниц-север“, гр. Варна.
260/ГИ/25.11.2022 Фотоволтаична електрическа централа с мощност 51 kWp със стационарни носещи конструкции, монтирани върху покрива на съществуваща сграда с ид. №10135.2569.335.1., находящи се в УПИ III-230 „за жилищна сграда и ТП“, кв. 24 (ид. №10135.2569.335), по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна.
261/ГИ/25.11.2022 Фотоволтаична електрическа централа с мощност 80 kW, разположена върху покрив на съществуваща сграда, магазин „ЛИДЛ“ (с ид. №10135.2569.289.5), находяща се в УПИ I-289 „за супермаркет и ТП“, кв. 12 (с ид. №10135.2569.289), ул. „45-та“ №27, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна.
262/ГИ/28.11.2022 Уличен водопровод от о.т. 505 до о.т. 501 и напорна канализация от о.т 505 до о.т. 501 за нуждите на УПИ VII-1055=1856, кв. 18=20 по плана на ж.к. „Бриз“, гр. Варна
263/ГИ/01.12.2022 Фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност 22 kWp върху покривна конструкция на съществуваща сграда, находяща се в УПИ VIII-733, кв. 16, по плана на с. Казашко, Община Варна
264/ГИ/02.12.2022 Уличен водопровод между о.т.91 и о.т.62, L=97,80м. и улична канализация между о.т.91 и о.т.62, L=105,40м., кв.18, по плана на ж.к. „Възраждане“, IV-ти м.р., гр. Варна
265/ГИ/07.12.2022 1. Трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 2х1000 kVA (с монтаж на 1 брой трансформаторнa машинa 400 kVA) в УПИ I „за трафопост“, кв. 353 (с ид. №10135.1503.113) и електрозахранването му, чрез разкъсване на кабелна линия 10 kV, извод „Радецки“ (между трафопост №322 и трафопост №353), по плана на 10-ти микрорайон, гр. Варна.2. Кабелни линии ниско напрежение от новия трафопост до 3 броя електромерни табла тип ТЕПО, находящи се в УПИ VIII-2, 8, 9, 11, кв. 469a (с ид. №10135.1503.1005), ул. „Рали Мавридов“ №36, плана на 10-ти микрорайон, гр. Варна.
266/ГИ/08.12.2022 Кабелна линия средно напрежение 20 kV от трафопост №728 (сграда с ид. №10135.4507.111.1) до трафопост №729 (сграда с ид. №10135.4027.38.1), по плана на ПЗ „Метро“, местност „Атанас Тарла“, р-н „Владислав Варненчик“, гр. Варна.
267/ГИ/19.12.2022 Фотоволтаична електрическа инсталация за собствено потребление и продажба на електроенергия с инсталирана мощност 80 kW, разположена върху покрив на съществуваща сграда с ид. №10135.513.296.1, находяща се в УПИ Х-296 „за хотел“, кв. 53 (с ид. №10135.513.296), по плана на к.к. „Златни Пясъци“, гр. Варна.
268/ГИ/19.12.2022 Газификация на гр. Варна Подобект: Газоразпределителна мрежа на гр. Варна, Етап I с обща дължина 1793,30 м., в СО "Планова", СО "Кочмар", СО "Сълзица" и район "Младост", гр. Варна, до консуматори по опис (Приложение №1)
269/ГИ/19.12.2022 1. Трафопост тип БКТП 20/10/0,4 kV, 1x1000 kVA с инсталиран трансформатот 630 kVA в УПИ V-144, кв. 48 (ПИ 10135.2562.277), захранен чрез разкъсване на извод 10 kV, “Простор“ между ТП №143 и ТП №144, по плана на ж.к. „Чайка“, гр. Варна. 2. Изграждане на тръбна мрежа с PVC тръби и една кабелна шахта. 3. Кабелни линии ниско напрежение от нов БКТП до 5 (пет) броя електромерни табла, тип ТЕПО в УПИ V-144, кв. 48 (ПИ 10135.2562.277)
270/ГИ/19.12.2022 Трафопост, тип БКТП 2x1000 kVA, 20/0,4 kV, (с първоначален монтаж на ТМ-1, 400 kVA) в ПИ 10135.3506.1358 (ид. с УПИ XХХI-408, кв. 8), по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна. Захранване с кабелни линии 20 kV от БКТП №2175 в ПИ 10135.3506.1193 (УПИ VII-384, кв. 7) и предстоящ за изграждане БКТП в ПИ 10135.3506.1304 (УПИ XVII-1265, 1266, кв. 24), по плана на СО „Пчелина“ до нов БКТП 2х1000 kVA, 20/0,4 kV в ПИ 10135.3506.1358 (ид. с УПИ XХХI-408, кв. 8), по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна. Канална-тръбна мрежа, състояща се от 14 (четиринайсет) кабелни шахти. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от нов БКТП до две електромерни табла, тип ТЕПО в ПИ 10135.3506.1358 (ид. с УПИ XХХI-408, кв. 8) по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна.
271/ГИ/19.12.2022 Трафопост, тип БКТП 20/0,4 kV, 2x1000 kVA с монтаж на трансформатот 250 kVA, в УПИ XII-1006, 1188, кв. 127, (ПИ 10135.2552.5383). Кабелни линии СрН от БКТП №1982 и от новомонтирана КРУ в БКТП в ПИ 10135.2552.5356, по плана на ж.к. „Изгрев“, гр. Варна. Кабелни линии ниско напрежение от новия трафопост до два броя електромерни табла, тип ТЕПО на фасадата на трафопоста.
272/ГИ/21.12.2022 Уличен водопровод PEHD Ф90 с дължина 26м до ос.т.481 и сградно водопроводно отклонение до имотна граница на УПИ XXVII-34 (30497.15.41), кв.96 по плана на с. Звездица, Община Варна
273/ГИ/21.12.2022 Улична напорна канализация по ул. „24“ от вр.1 до ос.т.152, сградна напорна канализация и локална КПС в УПИ II-1236a /ПИ 10135.2564.525/, кв.28 по плана на „Вилна зона“, гр. Варна
274/ГИ/21.12.2022 1. Реконструкция на трафопост №1604 (подмяна на съществуваща трансформаторна машина 630 kVA с нова 1000 kVA), сграда с ид. №10135.3511.28.23, гр. Варна.2. Външно кабелно електрозахранване от трафопост №1604 до два броя кабелни шкафа ШК-4 и от тях до два броя електромерни табла тип ТЕПО, находящи се в УПИ ХХII-1474, 1475, кв. 18 (с ид. №10135.3511.1588), по плана на ж.к. „Възраждане“ IV-ти микрорайон, гр. Варна.
275/ГИ/21.12.2022 Изграждане на спортни площадки на открито в ОУ "Васил Априлов" в УПИ II "за детски комбинат и трафопост" (ид. 10135.1502.168), кв. 477 по плана на 13 м. р. на гр. Варна, с административен адрес ул. "Братя Миладинови" №130, гр. Варна
276/ГИ/22.12.2022 Приемно – предавателна станция на “ЦЕТИН България” ЕАД с №4327 за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900, 1800, 2100MHz, и неподвижната радиослужба от вида „точка към точка” разположена на покрива на сграда с идентификатор 10135.513.712.6 по КК и КР на гр. Варна, с адрес к.к. „Златни пясъци“, район „Приморски“, гр. Варна
277/ГИ/22.12.2022 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с дължина 82,00 м. след о.т. 152, през о.т. 151, о.т. 150 към о.т. 149 по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна
278/ГИ/22.12.2022 Уличен водопровод от о.т. 1096 до о.т. 1097, кв. 77, по плана на СО „Ваялар“, гр. Варна
279/ГИ/23.12.2022 Преустройство на приемно – предавателна станция на “ЦЕТИН България” ЕАД с №4156 за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900, 1800, 2100MHz, 2600MHz и неподвижната радиослужба от вида „точка към точка” разположена на покрива на сграда с идентификатор 10135.3513.13.2 по КК и КР на гр. Варна, с адрес, район „Младост“, бл. 156, гр. Варна
280/ГИ/29.12.2022 Монтаж на два броя ел. табла тип ТЕПО и захранването им с кабелни линии ниско напрежение от ТНН на БКТП 492 в съществуващ кабелен канал в УПИ VI-203,204, кв. 48 по плана на 18 м.р., гр. Варна
№ и дата на РС Наименование на строежа

Разрешения за строеж 2022 г. на ИИБ