Заповеди за одобряване на ПУП-ПРЗ за 2024 г.


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
loading...
№ ЗАПОВЕД НАИМЕНОВАНИЕ ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ
Г-1/22.03.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-23 „за жил. стр.”, УПИ ІІ-23 „за жил. стр.“ и УПИ ІІІ-23 „за жил. стр.“, кв. 2, по плана на м-ст „Кору Кокарджа”, р-н „Аспарухово“, гр. Варна /pup/2024/1/
Г-2/22.03.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XХVІ-4920 „за жил. стр.”, кв. 16, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2024/2/
Г-3/22.03.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ LІV-4779 „за жил. стр.“, кв. 92, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2024/3/
Г-4/22.03.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-8 „за тъгр. и логистичен център“ и УПИ ІІ-7 „за търговски комплекс“, кв. 6, м-ст „Трошеви ниви“, гр. Варна /pup/2024/4/
Г-5/22.03.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-4298 „за жил. стр.“, кв. 28, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2024/5/
Г-6/22.03.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-2322 „за жил. стр.“, кв. 68, по плана на СО „Прибой“, гр. Варна /pup/2024/6/
Г-7/22.03.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІІ-4812 „за жил. стр.“, кв. 38, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2024/7/
Г-8/22.03.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-924 „за жил. стр.“, кв. 63, по плана на „СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2024/8/
Г-9/22.03.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-489 „за жил. стр.“, кв. 41, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2024/9/
Г-10/22.03.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-4355 „за жил. стр.“, кв. 1, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2024/10/
Г-11/22.03.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-76 „за сграда със смесено предназначение“, кв. 5, по плана на „Зона за обществено обслужване“, р-н „Вл. Варненчик“, гр. Варна /pup/2024/11/
Г-12/22.03.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-841,1411 „за склад и гараж“, кв. 69, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2024/12/
Г-13/22.03.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-4003 „за жил. стр.“, кв. 44, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2024/13/
Г-14/22.03.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-458 „за жил. стр.“ и УПИ ІІІ-457 „за жил. стр.", кв. 45, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна, /pup/2024/14/
Г-15/28.03.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-2059 „за жил. стр.“, кв. 30, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2024/15/
Г-16/28.03.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-434 „за жил. стр.“, кв. 43, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2024/16/
Г-17/28.03.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХX-74 „За производствени и складови дейности“ и УПИ ХХІ-74 „за производствени и складови дейности“, кв. 2, плана на ПЗ „Клисе баир“, з-ще с. Тополи, Община Варна /pup/2024/17/
Г-18/05.04.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-3227 „за жил. стр.“ и УПИ ХІХ-3227 „за жил. стр.“, кв. 50, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2024/18/
Г-19/05.04.2024 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ VI-46, УПИ VІІ-46, УПИ VІІІ-46, УПИ ІХ-46, УПИ Х-46, УПИ ХІ-46 и УПИ ХІІ-46, кв. 98, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 23, кв. 24 и кв. 98, по плана на с. Звездица, м-ст „Корията“, Общ. Варна /pup/2024/19/
Г-20/05.04.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІI-5 „за жил. стр.“ и УПИ VІІІ-6 „за жил. стр.“, кв. 72 по плана на СО „Под село“, з-ще с. Звездица, Общ. Варна /pup/2024/20/
Г-21/05.04.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VI-220, кв. 3, по плана на СО „Орехчето“, з-ще с. Звездица, Общ. Варна /pup/2024/21/
Г-22/05.04.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІI-848 „за жил. стр.“ и УПИ ХХI-848 „за жил. стр.“, кв. 57, по плана на СО „Под село“, з-ще с. Звездица, Общ. Варна /pup/2024/22/
Г-23/05.04.2024 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХVІI-1, УПИ ХVІІI-1, УПИ ХIХ-1, УПИ ХХ-1, УПИ ХХI-1, УПИ ХХІІ-1, УПИ ХХІІІ-1 и УПИ ХХІХ-„за отводняване“, кв. 2 и ул. от същ. о.т. 10 до о.т.269, по плана на с. Звездица, Общ. Варна /pup/2024/23/
Г-24/05.04.2024 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ V-577 „за жил. стр.“, кв. 47, по ПП на кв. 45, кв. 47 и кв. 48, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2024/24/
Г-25/05.04.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХVІ-2542,2543 „за жил. стр.“, кв. 65, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2024/25/
Г-26/05.04.2024 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ІV-1339 „за жил. стр.“, кв. 51, по ПП на ПУП-ПРЗ на кв. 51, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2024/26/
Г-27/05.04.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІХ-743 „за трафопост“ и УПИ ХХ-743 „за произв.-скл. д-ст“, кв. 18, по плана на ЗПЗ, гр. Варна /pup/2024/27/
Г-28/05.04.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-581, кв. 42, по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна /pup/2024/28/
Г-29/05.04.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-20, ІІ-8, ІІІ-9, ІV-16, V-15, VІ-14, VІІ-„трафопост“, VІІІ-11, ІХ-12, Х-21 „за жил. стр., общ. обсл., търговски и складови д-сти“, кв. 65 и ул. рег. от о.т.205 – същ. през о.т.252 до о.т.261, по плана на с. Тополи, Общ. Варна, м-ст „Каракуш тепе“ /pup/2024/29/
Г-30/05.04.2024 г. ПУП-РУП за УПИ ХV-524,525 и УПИ ХVІ-526,527 „за жил. стр.“, кв. 55, по плана на 16 м.р., гр. Варна /pup/2024/30/
Г-31/09.04.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXXIІІ-1375 „за жил. стр.“, кв. 8, по плана на СО „Сотира“, гр. Варна /pup/2024/31/
Г-32/09.04.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-524,525 и УПИ ХІ-069 „за жил. стр.“ и УПИ ХІІ-610 „за жил. стр.“, кв. 24, по плана на ЗПЗ, гр. Варна /pup/2024/32/
Г-33/09.04.2024 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХІІI-47 „за жил. стр.“, УПИ ХХХІІІ-47 „за жил. стр.“, УПИ ХХХІV-47 „за жил. стр.“, кв. 98 по ПП на ПУП-ПРЗ на кв. 23, кв. 24 и кв. 98, по плана на с. Звездица, м-ст „Корията“, Общ. Варна и ул. от о.т. 515, през о.т.513, о.т.514 през о.т.512, о.т.511 до о.т.500 /pup/2024/33/
Г-34/09.04.2024 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХХІV-1144 „за жил. стр.“, кв. 26, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 26, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2024/34/
Г-35/09.04.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-53 „за жил. стр“ и ПУП-ПР за УПИ І-1,2,3,4,12,13,17,18, кв. 456, по планa на 1 м.р., гр. Варна, ул. „Проф. Н. Державин“ №64, 66, 68 и ул. „Ген. Колев“ /pup/2024/35/
Г-36/09.04.2024 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ IV-316 „за жил. стр“, УПИ V-317 „за жил. стр.“, УПИ VІ-318 „за жил. стр.“, УПИ VІІ-321 „за жил. стр.“ и УПИ VІІІ-322 „за жил. стр.“, кв. 21, по планa на 8 м.р., гр. Варна, ул. „27-ми юли“ №24, 26, 28, 30 и 32 /pup/2024/36/
Г-37/09.04.2024 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХХV-476,480 „за жил. стр.“, кв. 110а, по плана на 7 м.р., гр. Варна, ул. „Марица“ №10а и №12 /pup/2024/37/
Г-38/09.04.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-304 „за жил. стр.“, УПИ ХVІ-305 „за жил. стр.“ и УПИ ХVІІ-306 „за жил. стр.“ и ПУП-РУП за УПИ ХVІІ-306 „за жил. стр.“, кв. 308, по плана на 9 м.р., гр. Варна, ул. „Доспат“ №12 и 14 и ул. „Поп Харитон“ №43 /pup/2024/38/
Г-39/09.04.2024 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХV-55,57 „за жил. стр.“, кв. 283, по плана на 9 м.р., гр. Варна, ул. „Ивайло“ №76 и 78 /pup/2024/39/
Г-40/09.04.2024 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ІІ-442 „за адм. сграда“, кв. 31, по плана на 8 м.р., гр. Варна, ул. „Екзарх Йосиф“ №3 /pup/2024/40/
Г-41/09.04.2024 г. ПУП-РУП за УПИ ІІ-2, кв. 582, по плана на 14 м.р., гр. Варна, ул. „Струга“ №27 /pup/2024/41/
Г-42/09.04.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-1691 „за жил. стр.“ и ПУП-ПР за УПИ ІХ-1691 „за фабрика Хр. Ботев“, кв. 2, по плана на 11 м.р., гр. Варна, ул. „Тодор Влайков“ №65 /pup/2024/42/
№ ЗАПОВЕД НАИМЕНОВАНИЕ ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ

Заповеди за одобряване на ПУП-ПРЗ за 2024 г.

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.