Заповеди за одобряване на ПУП-ПРЗ за 2024 г.


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
loading...
№ ЗАПОВЕД НАИМЕНОВАНИЕ ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ
Г-1/22.03.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-23 „за жил. стр.”, УПИ ІІ-23 „за жил. стр.“ и УПИ ІІІ-23 „за жил. стр.“, кв. 2, по плана на м-ст „Кору Кокарджа”, р-н „Аспарухово“, гр. Варна /pup/2024/1/
Г-2/22.03.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XХVІ-4920 „за жил. стр.”, кв. 16, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2024/2/
Г-3/22.03.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ LІV-4779 „за жил. стр.“, кв. 92, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2024/3/
Г-4/22.03.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-8 „за тъгр. и логистичен център“ и УПИ ІІ-7 „за търговски комплекс“, кв. 6, м-ст „Трошеви ниви“, гр. Варна /pup/2024/4/
Г-5/22.03.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-4298 „за жил. стр.“, кв. 28, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2024/5/
Г-6/22.03.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-2322 „за жил. стр.“, кв. 68, по плана на СО „Прибой“, гр. Варна /pup/2024/6/
Г-7/22.03.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІІ-4812 „за жил. стр.“, кв. 38, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2024/7/
Г-8/22.03.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-924 „за жил. стр.“, кв. 63, по плана на „СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2024/8/
Г-9/22.03.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-489 „за жил. стр.“, кв. 41, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2024/9/
Г-10/22.03.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-4355 „за жил. стр.“, кв. 1, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2024/10/
Г-11/22.03.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-76 „за сграда със смесено предназначение“, кв. 5, по плана на „Зона за обществено обслужване“, р-н „Вл. Варненчик“, гр. Варна /pup/2024/11/
Г-12/22.03.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-841,1411 „за склад и гараж“, кв. 69, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2024/12/
Г-13/22.03.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-4003 „за жил. стр.“, кв. 44, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2024/13/
Г-14/22.03.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-458 „за жил. стр.“ и УПИ ІІІ-457 „за жил. стр.", кв. 45, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна, /pup/2024/14/
Г-15/28.03.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-2059 „за жил. стр.“, кв. 30, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2024/15/
Г-16/28.03.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-434 „за жил. стр.“, кв. 43, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2024/16/
Г-17/28.03.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХX-74 „За производствени и складови дейности“ и УПИ ХХІ-74 „за производствени и складови дейности“, кв. 2, плана на ПЗ „Клисе баир“, з-ще с. Тополи, Община Варна /pup/2024/17/
Г-18/05.04.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-3227 „за жил. стр.“ и УПИ ХІХ-3227 „за жил. стр.“, кв. 50, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2024/18/
Г-19/05.04.2024 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ VI-46, УПИ VІІ-46, УПИ VІІІ-46, УПИ ІХ-46, УПИ Х-46, УПИ ХІ-46 и УПИ ХІІ-46, кв. 98, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 23, кв. 24 и кв. 98, по плана на с. Звездица, м-ст „Корията“, Общ. Варна /pup/2024/19/
Г-20/05.04.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІI-5 „за жил. стр.“ и УПИ VІІІ-6 „за жил. стр.“, кв. 72 по плана на СО „Под село“, з-ще с. Звездица, Общ. Варна /pup/2024/20/
Г-21/05.04.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VI-220, кв. 3, по плана на СО „Орехчето“, з-ще с. Звездица, Общ. Варна /pup/2024/21/
Г-22/05.04.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІI-848 „за жил. стр.“ и УПИ ХХI-848 „за жил. стр.“, кв. 57, по плана на СО „Под село“, з-ще с. Звездица, Общ. Варна /pup/2024/22/
Г-23/05.04.2024 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХVІI-1, УПИ ХVІІI-1, УПИ ХIХ-1, УПИ ХХ-1, УПИ ХХI-1, УПИ ХХІІ-1, УПИ ХХІІІ-1 и УПИ ХХІХ-„за отводняване“, кв. 2 и ул. от същ. о.т. 10 до о.т.269, по плана на с. Звездица, Общ. Варна /pup/2024/23/
Г-24/05.04.2024 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ V-577 „за жил. стр.“, кв. 47, по ПП на кв. 45, кв. 47 и кв. 48, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2024/24/
Г-25/05.04.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХVІ-2542,2543 „за жил. стр.“, кв. 65, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2024/25/
Г-26/05.04.2024 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ІV-1339 „за жил. стр.“, кв. 51, по ПП на ПУП-ПРЗ на кв. 51, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2024/26/
Г-27/05.04.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІХ-743 „за трафопост“ и УПИ ХХ-743 „за произв.-скл. д-ст“, кв. 18, по плана на ЗПЗ, гр. Варна /pup/2024/27/
Г-28/05.04.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-581, кв. 42, по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна /pup/2024/28/
Г-29/05.04.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-20, ІІ-8, ІІІ-9, ІV-16, V-15, VІ-14, VІІ-„трафопост“, VІІІ-11, ІХ-12, Х-21 „за жил. стр., общ. обсл., търговски и складови д-сти“, кв. 65 и ул. рег. от о.т.205 – същ. през о.т.252 до о.т.261, по плана на с. Тополи, Общ. Варна, м-ст „Каракуш тепе“ /pup/2024/29/
Г-30/05.04.2024 г. ПУП-РУП за УПИ ХV-524,525 и УПИ ХVІ-526,527 „за жил. стр.“, кв. 55, по плана на 16 м.р., гр. Варна /pup/2024/30/
Г-31/09.04.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXXIІІ-1375 „за жил. стр.“, кв. 8, по плана на СО „Сотира“, гр. Варна /pup/2024/31/
Г-32/09.04.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-524,525 и УПИ ХІ-069 „за жил. стр.“ и УПИ ХІІ-610 „за жил. стр.“, кв. 24, по плана на ЗПЗ, гр. Варна /pup/2024/32/
Г-33/09.04.2024 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХІІI-47 „за жил. стр.“, УПИ ХХХІІІ-47 „за жил. стр.“, УПИ ХХХІV-47 „за жил. стр.“, кв. 98 по ПП на ПУП-ПРЗ на кв. 23, кв. 24 и кв. 98, по плана на с. Звездица, м-ст „Корията“, Общ. Варна и ул. от о.т. 515, през о.т.513, о.т.514 през о.т.512, о.т.511 до о.т.500 /pup/2024/33/
Г-34/09.04.2024 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХХІV-1144 „за жил. стр.“, кв. 26, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 26, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2024/34/
Г-35/09.04.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-53 „за жил. стр“ и ПУП-ПР за УПИ І-1,2,3,4,12,13,17,18, кв. 456, по планa на 1 м.р., гр. Варна, ул. „Проф. Н. Державин“ №64, 66, 68 и ул. „Ген. Колев“ /pup/2024/35/
Г-36/09.04.2024 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ IV-316 „за жил. стр“, УПИ V-317 „за жил. стр.“, УПИ VІ-318 „за жил. стр.“, УПИ VІІ-321 „за жил. стр.“ и УПИ VІІІ-322 „за жил. стр.“, кв. 21, по планa на 8 м.р., гр. Варна, ул. „27-ми юли“ №24, 26, 28, 30 и 32 /pup/2024/36/
Г-37/09.04.2024 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХХV-476,480 „за жил. стр.“, кв. 110а, по плана на 7 м.р., гр. Варна, ул. „Марица“ №10а и №12 /pup/2024/37/
Г-38/09.04.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-304 „за жил. стр.“, УПИ ХVІ-305 „за жил. стр.“ и УПИ ХVІІ-306 „за жил. стр.“ и ПУП-РУП за УПИ ХVІІ-306 „за жил. стр.“, кв. 308, по плана на 9 м.р., гр. Варна, ул. „Доспат“ №12 и 14 и ул. „Поп Харитон“ №43 /pup/2024/38/
Г-39/09.04.2024 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХV-55,57 „за жил. стр.“, кв. 283, по плана на 9 м.р., гр. Варна, ул. „Ивайло“ №76 и 78 /pup/2024/39/
Г-40/09.04.2024 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ІІ-442 „за адм. сграда“, кв. 31, по плана на 8 м.р., гр. Варна, ул. „Екзарх Йосиф“ №3 /pup/2024/40/
Г-41/09.04.2024 г. ПУП-РУП за УПИ ІІ-2, кв. 582, по плана на 14 м.р., гр. Варна, ул. „Струга“ №27 /pup/2024/41/
Г-42/09.04.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-1691 „за жил. стр.“ и ПУП-ПР за УПИ ІХ-1691 „за фабрика Хр. Ботев“, кв. 2, по плана на 11 м.р., гр. Варна, ул. „Тодор Влайков“ №65 /pup/2024/42/
Г-43/22.04.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ УПИ ХХVІІІ-5498 „за жил. стр.“, кв. 14, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2024/43/
Г-44/22.04.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ Х-2087 „за жил. стр.“, кв. 66, по плана на СО „Прибой“, гр. Варна /pup/2024/44/
Г-45/22.04.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ УПИ ІІІ-3198 „за жил. стр.“, кв. 28, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2024/45/
Г-46/08.05.2024 г. ПУП-ПУР в обхват от о.т.455, през о.т.627 и о.т.628 до о.т.448, по плана на КК „Чайка“, гр. Варна /pup/2024/46/
Г-47/17.05.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІV-187 „за жил. стр.“, кв. 11, по плана на СО „Орехчето“, с. Звездица, общ. Варна /pup/2024/47/
Г-48/17.05.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-2327 „за жил. стр.“, кв. 257, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2024/48/
Г-49/17.05.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІІ-2011,2012 „за жил. стр.“, кв. 173, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2024/49/
Г-50/17.05.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-833 „за жил. стр.“, кв. 50, по плана на СО „Виница – север“, гр. Варна /pup/2024/50/
Г-51/17.05.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХІХ-155 „за жил. стр.“, кв. 16, по плана на ЖК „Бриз“, гр. Варна /pup/2024/51/
Г-52/17.05.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-251 „за жил. стр.“, кв. 18, по плана на 17 м.р., гр. Варна /pup/2024/52/
Г-53/17.05.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-1915 „за жил. стр.“, кв. 32, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2024/53/
Г-54/17.05.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-1256, УПИ ХV-1256 и УПИ ХVІ-1256, кв. 14, по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна /pup/2024/54/
Г-55/17.05.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-566 и УПИ VІІІ-566, кв. 40, по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна /pup/2024/55/
Г-56/17.05.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІІ-575, ХХІХ-585, кв. 42 и изменение на ул. рег. от о.т.476 до о.т.477, по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна /pup/2024/56/
Г-57/17.05.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ LІV-621 „за жил. стр. и гаражи“, кв. 28 и изменение на ул. регулация от о.т.422 през о.т.534 до о.т.544. по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна /pup/2024/57/
Г-58/17.05.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-1479 „за жил. стр.“, кв. 24. по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна /pup/2024/58/
Г-59/17.05.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-389 „за жил. стр.“, кв. 23 и УПИ ІІІ-389 „за жил. стр.“, кв. 31, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2024/59/
Г-60/17.05.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-789, кв. 28, по плана на СО „Под село“, с. Звездица, общ. Варна /pup/2024/60/
Г-61/17.05.2024 г. ПУП-РУП за УПИ ІІІ-755 „за жил. стр.“ и УПИ ІV-753 „за жил. стр.“, кв. 59, по плана на 8 м.р., гр. Варна, ул. „Хан Крум“ №26 и №28 /pup/2024/61/
Г-62/17.05.2024 г. ПУП-РУП за УПИ І-1016 „за жил. стр.“, УПИ ХVІІІ-458,1054 „за жил. стр.“ и УПИ ХІV-444 „за жил. стр.“, кв. 173, по плана на 11 м.р., гр. Варна, ул. „Константин Доганов“ №45 и ул. „Павел Шафарик“ №7 и №9 /pup/2024/62/
Г-63/17.05.2024 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХІІІ-724 „за жил. стр.“, кв. 53, по плана на 8 м.р., гр. Варна, ул. „Одрин“ №24 /pup/2024/63/
Г-64/06.06.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХIХ-1097,1476 „за жил. стр.”, кв. 9, по плана на кв. „Свети Никола”, гр. Варна /pup/2024/64/
Г-65/06.06.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІ-693 „за жил. стр.”, кв. 56, по плана на СО „Виница - север”, гр. Варна /pup/2024/65/
Г-66/06.06.2024 г. УПИ ХХIII-2004 „жил.”, кв. 50А, по плана на кв. „Виница”, гр. Варна /pup/2024/66/
Г-67/06.06.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VI -13 „за жил. стр.” (ПИ 10135.2520.13), кв. 224, по плана на СО „Траката”, гр. Варна /pup/2024/67/
Г-68/06.06.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XVI-517 „за жил. стр.” (ПИ 10135.2564.517), кв. 33, по плана на „Вилна зона”, гр. Варна /pup/2024/68/
Г-69/06.06.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VI-1988 „за жил. стр.”, кв. 180, по плана на „Изгрев”, гр. Варна /pup/2024/69/
Г-70/06.06.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІІ-1889 „за жил. стр.”, кв. 234 и УПИ ХХХV-1889 „за паркинг“, кв. 235, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2024/70/
Г-71/07.06.2024 г. Прекратяване на административно производство /pup/2024/71/
Г-72/07.06.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХIX- 853,1030 „за жил. строителство“, кв. 61 по плана на c. Константиново, общ. Варна /pup/2024/72/
Г-73/07.06.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXI-129 „жилищно строителство", кв. 9, по планa на с. Константиново, общ. Варна /pup/2024/73/
Г-74/07.06.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXI-3181 „за жил. стр.“ и УПИ VII-3182 „за жил. стр.“, кв. 33, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2024/74/
Г-75/07.06.2024 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ XVII-81 „за жилищно строителство“ и УПИ XVIII-82 „за жилищно строителство“ по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 20, СО Зеленика, землище Галата, район Аспарухово гр. Варна /pup/2024/75/
Г-76/07.06.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IV-715 „за жилищно строителство“, кв. 97, по плана на СО „Боровец юг“,гр. Варна /pup/2024/76/
Г-77/07.06.2024 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ІІ-176 „за жил. стр.“, кв. 54, по ПП на ПРЗ на 27 м.р., гр. Варна /pup/2024/77/
Г-78/07.06.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-164 „за жил. стр.”, кв. 11, по плана на СО „Добрева чешма”, гр. Варна /pup/2024/78/
Г-79/07.06.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXVII-4 „за жилищно застрояване“, кв. 9 и улична регулация от о.т. 71 до о.т. 72 по плана на с. Казашко, община Варна, местност „Край село“ /pup/2024/79/
Г-80/07.06.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІІ-473 „за жил. стр.“ и УПИ ХІІ-474 „за жил. стр.“, кв. 36, по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна /pup/2024/80/
Г-81/07.06.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-1894 „за жил. стр.“, кв. 18, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2024/81/
Г-82/17.06.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ II-1042 „за жил.стр.” (ПИ 10135.2623.1042), кв. 186, по плана на СО „Горна Трака”, гр. Варна /pup/2024/82/
Г-83/17.06.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІII-327 „за жил.стр.” (ПИ 10135.2515.327), кв. 12, по плана на СО „Ален мак”, гр. Варна /pup/2024/83/
Г-84/17.06.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХXI-931 „жил.” (ПИ 10135.2508.931), кв. 30, по плана на СО „Сотира”, гр. Варна /pup/2024/84/
Г-85/17.06.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XL-4398 „за жил.стр.” (ПИ 10135.2517.4398), кв. 85, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2024/85/
Г-86/17.06.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XVIII-2383 „за жилищно строителство“, кв. 38, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2024/86/
Г-87/17.06.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXX–444 „за жилищно строителство“ и УПИ XXXVIII–444 „за жилищно строителство“, кв. 45, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2024/87/
Г-88/17.06.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XIX-4803 „за жилищно строителство“, кв. 112, по плана на СО „Боровец юг“, гр. Варна /pup/2024/88/
Г-89/17.06.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-2022 „за жилищно строителство“, кв. 144, по плана на СО „Боровец юг“, гр. Варна /pup/2024/89/
Г-90/17.06.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІІ-3919 „за жилищно строителство“, кв. 23, по плана на СО „Боровец юг“, гр. Варна /pup/2024/90/
Г-91/17.06.2024 г. ПУП-ПР за УПИ ХХХІ-496 „за жил. стр.“ и РУП за УПИ ХХХ-496 и УПИ ХХХI-496 „за общ. обсл.“, кв. 40, по плана на 16 м.р., гр. Варна /pup/2024/91/
Г-92/17.06.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-2543 „за жил. стр. и обсл. дейности”, кв. 116, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2024/92/
Г-93/19.06.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХIV-233 „за жил. стр.“, кв. 12, по плана на СО “Кочмар“, гр. Варна /pup/2024/93/
Г-94/21.06.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХ-281 „за жилищно строителство“, кв. 9, по плана на с. Каменар, Община Варна /pup/2024/94/
Г-95/21.06.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ X-254 „за производствена и складова дейност“ и УПИ ХII-254 „за производствена и складова дейност“, кв. 9, по плана на ПЗ „Метро“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна /pup/2024/95/
Г-96/21.06.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XХII-3106 „за жилищно строителство“, кв. 49, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2024/96/
Г-97/21.06.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІХ-340 „за жилищно строителство“, кв. 25, по плана на СО „Боровец юг“, гр. Варна /pup/2024/97/
Г-98/21.06.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХV-1143,1144 "за апартаментен хотел”, (ПИ 10135.2573.1143 и ПИ 10135.2573.1144), кв. 48, по плана на КК “Чайка“, гр. Варна /pup/2024/98/
Г-99/21.06.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-85 „за жил. стр.”, кв. 12, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2024/99/
Г-100/21.06.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XLV-435 „за жил.стр.” (ПИ 10135.2520.435), кв. 163 по плана на СО „Траката”, СО ”Горна Трака”, СО ”Ваялар”, гр. Варна /pup/2024/100/
Г-101/21.06.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-329 „за жил. стр.” (ПИ 10135.2515.329), кв. 12, по плана на СО „Ален мак”,гр. Варна /pup/2024/101/
Г-102/03.07.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХІ-1020 „за жил. стр.“ и УПИ ХХХІІ-1020 „за жил. стр.“, кв. 56, по плана на СО „Под село“, с. Звездица, общ. Варна /pup/2024/102/
Г-103/05.07.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ Х-425 „за жил. строителство“, кв. 53, по плана на c. Константиново, общ. Варна /pup/2024/103/
Г-104/05.07.2024 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ XVI-308 „за жил. стр.“, кв. 105, по плана на 7-ми м.р., гр. Варна, ул. „Котел“ №14 /pup/2024/104/
Г-105/11.07.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-610 „за жил. стр.” и УПИ V-610 „за жил. стр.“ (ПИ 10135.3505.610), кв. 44, по плана на СО „Сълзица”, гр. Варна /pup/2024/105/
Г-106/11.07.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ X-28 „За производствено-складови и обслужващи сгради“, кв. 1, м-ст „Пред гробище“, с. Тополи, община Варна /pup/2024/106/
Г-107/11.07.2024 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ XIII-906 „за жил. стр.“ (ПИ №10135.1507.906), кв. 70, по плана на 8-ми м.р., гр. Варна, ул. „Черноризец храбър“ №5 /pup/2024/107/
Г-108/11.07.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХII-3580 „за жил. стр.”, кв. 3, по плана на СО „Ален мак”,гр. Варна /pup/2024/108/
Г-109/11.07.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VI-295 „за жил. стр.“ (ПИ 10135.2520.295), кв. 173, по плана на СО „Траката”, гр. Варна /pup/2024/109/
Г-110/11.07.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IX-7199 „жил. функции” (ПИ 10135.2520.7199), кв. 119, по плана на СО „Траката”, гр. Варна /pup/2024/110/
Г-111/11.07.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XVII-758 „за жил. стр.” и УПИ XVIII-192 „за жил. стр.” (ПИ 10135.2723.758, 10135.2723.192), кв. 72, и улична регулация от о.т. 1699 до о.т. 1700, по плана на СО „Ваялар”, гр. Варна /pup/2024/111/
Г-112/11.07.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IV-76 „за жил.стр.” (ПИ 10135.2521.76), кв. 13, по плана на СО „Акчелар”, гр. Варна /pup/2024/112/
Г-113/11.07.2024 г. ПУП-ПРЗ за ПИ ХХIХ-3047 „за жил. функции”, кв. 14, по плана на СО „Ален мак”, гр. Варна /pup/2024/113/
Г-114/11.07.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-838 „за жил.”, кв. 32, по плана на кв. „Свети Никола”, гр. Варна /pup/2024/114/
Г-115/11.07.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XV-109 „за жил.” (ПИ 10135.2522.109), кв. 2 по плана на СО „Акчелар”, гр. Варна /pup/2024/115/
Г-116/11.07.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XIV-1605 „за жил.стр.” (ПИ 10135.2517.1605), кв. 84, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2024/116/
Г-117/11.07.2024 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-1606 „за жил.стр.” (ПИ 10135.2517.1606), кв. 84, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2024/117/
Г-118/11.07.2024 г. Поправка на очевидна фактическа грешка /pup/2024/118/
№ ЗАПОВЕД НАИМЕНОВАНИЕ ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ

Заповеди за одобряване на ПУП-ПРЗ за 2024 г.

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.