Разрешения за строеж за 2019 г. на ИИБ


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
№ и дата на РС Наименование на строежа Местонахождение Забележка
1/ГИ/10.01.2019 Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт, ДГ 34 "Лястовичка", етапи от I до VII УПИ "за детски дом", 10135.3511.101 , ж. к. "Възраждане" 1 м. р., до бл. 3
2/ГИ/07.01.2019 Преустройство на съществуваща базова станция с №VA4061 "Prilep 2" 10135.2556.6.3, 4, ул. "Прилеп", бл. 2, вх. 11 и вх. 13
3/ГИ/11.01.2019 Изместване на съществуваща кабелна линия средно напрежение 20 kV, извод "Тополи" (м-у КТП 904 и ТП 671) и каб. линия 20 kV (м-у КТП 2119 и ТП 839) за изграждането на пътна връзка на Галерия Варна и изграждане на тръбно-канална мрежа със седем броя шахти 10135.3514.410, бул. "Република", ЗПЗ
4/ГИ/11.01.2019 Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район "Одесос" 2, Етап 1: Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район "Одесос" 2, включващо естетизация и модернизация на ул. "М. Колони", включително велоалея и площад "Екзарх Йосиф", Етап 2: Парков елемент на пл. "Екзарх Йосиф" - Художествена композиция с водна атракция ул. "Михаил Колони", р-н Одесос Заповед 17/ГИ/12.12.2019 г. по чл. 154
5/ГИ/11.01.2019 Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район "Одесос" 2, включващо естетизация и модернизация на ул. "Цар Симеон I", включително велоалея и пространството заключено м-у ул. "Козлодуй", ул. "Цар Симеон I", ул. "Цариброд" и ул. "Л. Заменхоф" ул. "Цар Симеон I", пространството заключено м-у ул. "Козлодуй", ул. "Цар Симеон I", ул. "Цариброд" и ул. "Л. Заменхоф", р-н Одесос Заповед 8/ГИ/27.05.2019 г. по чл. 154
6/ГИ/14.01.2019 Монтаж на инсталации и съоръжения в подстанция "Варна Север" 110/20 kV 10135.3511.9, кв. 6, СО "Планова"
7/ГИ/16.01.2019 Преустройство на съществуваща базова станция с №VA4008 "VAR8" 10135.2555.49.3, ж. к. "Левски", ул. "Студентска", бл. 13
8/ГИ/18.01.2019 Транспортно съоръжение - автомобилен надлез над бул. "В. Левски" бул. "В. Левски" при ул. "Прилеп", 25 и 26 м. р.
9/ГИ/21.01.2019 Обслужваща улица и кръстовища с бул. "Република" бул. "Република"
10/ГИ/23.01.2019 Улична канализация м-у о. т. 4018, 4052 и о. т. 4142 и уличен водопровод м-у о. т. 4018 и о. т. 4052 кв. 4, Капелова градина, кв. 32, ЗПЗ, р-н Вл. Варненчик
11/ГИ/24.01.2019 Разпределителен топлопровод и отклонения за всички входове на бл. 29 и бл. 30 с д-на 230 м бл. 29, бл. 30, ж. к. "Възраждане" 2 м. р.
12/ГИ/24.01.2019 Морска градина - рехабилитация на улична мрежа (включително алеи и площадки, осветление и елементи на ул. инфраструктура). Реконструкция и изграждане на нови площадки за спорт и игра, кътове за отдих, паркова мебел и др. реконструкция поливна система, растителност Морска градина
13/ГИ/28.01.2019 Укрепителни съоръжения, гарантиращи стабилитета на склон ид. 10135.2572.180, кв. 17, к. к. "Чайка"
14/ГИ/30.01.2019 Монтаж на отоплителна инсталация 10135.4505.37.2, бл. 204, вх. 4, ж. к. Вл. Варненчик"
17/ГИ/18.01.2019 Изместване и реконструкция на съществуващ водопровод ф100Е с водопровод ф110ПЕВП с д-на 54 м УПИ II-033010, масив 33, 72709.519.552, с. Тополи
18/ГИ/04.02.2019 Разпределителeн топлопровод и топлопроводни отклонения за всички входове на блокове 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 234, 235 и за новостроящи се сгради в имоти с идентификатори 10135.4505.400, 10135.4505.451 и 10135.4505.452 по КК и КР на гр. Варна, находящи се в ж. к. „Владислав Варненчик“ II м.р. (Кайсиева градина - Юг), гр. Варна, с дължина на трасето 2690м, Подобект: 1. Разпределителен топлопровод от т. 114 до т. 176Г и топлопроводни отклонения за всички входове на блокове 219, 220, 221, 222, 223 и 224, находящи се в ж. к. „Владислав Варненчик“ II м.р. (Кайсиева градина - Юг), гр. Варна, с дължина на трасето 1069м, Етапи от I до VII ж. к. „Владислав Варненчик“ II м.р. (Кайсиева градина - Юг), гр. Варна
19/ГИ/07.02.2019 Улична канализация м-у о. т. 101 и о. т. 99 до РШ същ. на канализация ПЕВП ф400 с д-на 152 м и сградна напорна канализация до КПС в УПИ УПИ XXVIII-189, кв. 15, ж. к. "Бриз"
20/ГИ/07.02.2019 1. Реконструкция на трафопост 1551 (подмяна на тр-р 630 kVA/20/0,4 kV с нова 630 kVA/20/0,4 kV), 2. Външно каб. ел. захранвване от ТП до 4 броя ел. табла тип ТЕПО пред УПИ УПИ V-2562, кв. 15, 10135.5502.142, 27 м. р.
21/ГИ/07.02.2019 1. Реконструкция на трафопост 477 (подмяна на тр-р 630 kVA, 10/0,4 kV с тр-р 1000 kVA, 10/20/0,4 kV), 2. Външно каб. ел. захранвване 0,4 kV от ТП до 2 броя каб. шкафове тип ШК-4А пред УПИ и от тях до 4 броя ел. табла тип ТЕПО пред УПИ УПИ XIV-450, 451, 452, 456, 10135.3515.1954, кв. 45, ул. "Милосърдие" 4, 16 м. р.
22/ГИ/11.02.2019 Монтаж на отоплителна инсталация 10135.4505.80.13, бл. 225, вх. 2, ж. к. Вл. Варненчик"
23/ГИ/12.02.2019 Табло тип МТТ 20/0,4 kVA, каб. линия 20 kV, съществуващ стомано-бетонен стълб, извод "Лонгоз" УПИ I-54, кв. 98, (30497.13.88), с. Звездица
24/ГИ/12.02.2019 Уличен водопровод ПЕВП ф110, кл. 1 от о. т. 399 към о. т. 377 с д-на 140 м и кл. 2 от о. т. 398 към о. т. 397 с д-на 70 м кв. 27, 28, СО "Зеленика"
25/ГИ/13.02.2019 Жилищна сграда I етап - геозащитни мерки и дейности УПИ II-7, 8, 9, кв. 1, к. к. "Св. Св. Константин и Елена"
26/ГИ/14.02.2019 Благоустрояване и открита фитнес площадка УПИ I "за озеленяване", кв. 81, ид. 10135.1506.580, 7 м. р., ул. "Панагюрище" 5
27/ГИ/18.02.2019 Външно кабелно ел. захранване ниско напрежение 0,4 kV (сградно отклонение) от ТП 526 "Сочи" до табло тип ТЕПО УПИ II-265 "за развлекателен комплекс", кв. 47, ид. 10135.513.265, к. к. "Зл. пясъци"
28/ГИ/20.02.2019 Улична битова канализация ф315 PVC с д-на 59 м от о. т. 723 към о. т. 722 ж. к. "Вл. Варненчик" 2 м. р.
29/ГИ/20.02.2019 Сградно газопроводно отклонение, площадков газопровод и котелно помещение УПИ II „Техникум по дървообработване“, кв. 13, ПИ с 10135.3513.1800, сграда 10135.3513.1800.9 26-ти м. р., ул. „Орех“ 11
30/ГИ/21.02.2019 Монтаж на отоплителна инсталация 10135.4505.130.7, бл. 227, вх. 1, ж. к. Вл. Варненчик"
31/ГИ/22.02.2019 Външно кабелно ел. захранване от същ. въздушен клон, захранен от БКТП 6 до нова кутия РК-3 и монтаж на табло тип ТЕПО ид. 30497.505.778, 30497.17.36, 30497.505.777, СО "Под село", землище на с. Звездица и с. Звездица
32/ГИ/26.02.2019 Улична напорна канализация ПЕВП ф90 м-у о. т. 744 до о. т. 743 до РШ същ. на канализация СБ ф1000 с д-на 73,65 м и сградна напорна канализация до КПС в ПИ ПИ 605, кв. 166. СО "Траката"
33/ГИ/27.02.2019 Подмяна на кабелни линии СрН, извод "Багра" в ново трасе, в участъците м-у ТП 724 и ТП 750, и м-у ТП 724 и ТП 707 28 м. р.
34/ГИ/05.03.2019 Улична канализация РР ф315 с д-на 98,30 м от о. т. 252 до о. т. 285 к. к. "Св. Св. Константин и Елена"
35/ГИ/06.03.2019 Обслужваща улица, успоредна на бул. "Трети март", от о. т. 19 до о. т. 17 ид. 10135.4023.78, кв. 2, м- ст "Боклук търла"
36/ГИ/15.03.2019 Изграждане на промишлена газова инсталация – площадкови газопроводи, газорегулаторни пунктове, кранови възли и горивни уредби за работа с природен газ Островна зона
37/ГИ/18.03.2019 Улична канализация DN 300 м-у о. т. 89 и о. т. 94 с д-на 159,40 м кв. 6, к. к. "Св. Св. Константин и Елена"
38/ГИ/18.03.2019 Уличен водопровод ПЕВП ф110/10 с д-на 328,95 м от съществуващ ф110 PVC от о. т. 395 до о. т.920 СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата" Заповед 212/04.04.2019 г. за оттегляне на разрешението
39/ГИ/19.03.2019 Временен открит паркинг УПИ XIII-1, кв. 448, 1 м. р., ид. 10135.1505.103, бул. "Сливница" 50
40/ГИ/20.03.2019 Преустройство на съществуваща базова станция с №VA4265 "Sunny Day" 10135.2515.1513, 10135.2515.1513.4, СО "Ален мак"
41/ГИ/21.03.2019 Рехабилитация и изместване на разпределителен топлопровод и ново топлопроводно отклонение за жилищна сграда 10135.3511.1528, ж. к. „Възраждане“ I-ви м. р.
42/ГИ/22.03.2019 Подмяна на кабелни линии СрН извод „Ботева градина“ п-ст „Варна център“ в участъка между трафопостове ТП 44 и ТП 108 10 м. р.
43/ГИ/22.03.2019 Трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 1000 kVA (с м-ж на тр-на машина 400 kVA), ел. захранване чрез разкъсване на каб. линия 20 kV, извод "Рожен" (м-у БКТП 2087 и ВС 1890) УПИ I-1271, 1272 "Складова, административна и производствена база", кв. 30, ид. 10135.4510.454, ЗПЗ, р-н Вл. Варненчик
44/ГИ/25.03.2019 1. Трафопост тип БКТП 1х1000 kVA, 20/10/0,4 kV (с първоначален монтаж на тр-на машина 630 kVA), 2. Каб. линия 20 kV чрез разкъсване и муфиране на извод „Театъра“ от Подстанция „Юг“ между ТП №386 и ТП №390 и подвеждане в ново БКТП, 3. Кабелни линии ниско напрежение от ново БКТП до 3 броя ел. табла тип ТЕПО пред УПИ УПИ XV-395, 825, 826, кв. 108 (ПИ с ид. 10135.1506.972), по плана на 7-ми м. р., ул. „Крали Марко“ №9
45/ГИ/26.03.2019 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с д-на 16 м м-у о. т. 101 до о. т. 102 кв. 35, СО "Ракитника"
46/ГИ/27.03.2019 Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от трафопост №2080 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ УПИ XII-111, 136, кв. 34 (ПИ с ид. 10135.2569.159), по плана на к. к. „Св. Св. Константин и Елена“
47/ГИ/27.03.2019 Подмяна на кабелни линии СрН извод „Ботева градина“ П-ст „Център“ в участъка между ТП№392 и ТП№228 10 м. р., гр. Варна
48/ГИ/29.03.2019 Водовземно съоръжение Р-212х УПИ V, кв. 1, ид. 10135.2536.1014, ЗРП на Приморска зона СЗ 6
49/ГИ/29.03.2019 Инсталация за видеонаблюдение, чрез монтаж на камери и уредби за запис ид. 30497.501.242.1, 30497.501.801, с. Звездица, ул. "Феникс" 59
50/ГИ/02.04.2019 Външни ВиК УПИ XIX-3210, кв. 24, ид. 10135.2572.158, к. к. "Чайка"
51/ГИ/02.04.2019 Водопроводно отклонение УПИ XI-131, кв. 36, к. к. "Св. Св. Константин и Елена"
52/ГИ/04.04.2019 Външно каб. ел.захранване от БКТП 2122 до табло тип ТЕПО УПИ III-72, 12, 253, кв. 8, ид. 10135.2569.306, к. к. "Св. Св. Константин и Елена"
53/ГИ/05.04.2019 Частична реконструкция на улична водопроводна мрежа, Етап 1: Уличен водопровод клон 31 от о. т. 153 до о. т. 148, Етап 2: Уличен водопровод клон 32 от о. т. 148 до о. т. 143, Етап 3: Уличен водопровод клон 33 от о. т. 153 до о. т. 134 кв. 16, 17, 20, к. к. "Св. Св. Константин и Елена"
54/ГИ/05.04.2019 Електрозахранване на УПИ, включващо: 1. Трафопост тип БКТП 20/0,4 kV 1000 kVA (с м-ж на тр-р 630 kVA), захранен чрез разкъсване на кабелна линия 20 kV, извод „Геотерм“ (между ТП 559 и ТП 1906), 2. Кабелни линии НН от новия ТП до два броя ел. табла тип ТЕПО УПИ ХIX-3210, кв. 24, ид. ПИ 10135.2572.158, к. к. "Чайка“
55/ГИ/05.04.2019 1. Изграждане на БКТП 1х160 kVA, 20/0,4 kV, с м-ж на тр-р 160 kVA, 2. Електрозахранване с кабелна линия 20 kV от стълб СРС от извод „Езерово“, 3. Външно кабелно ел. захранване на сграда за производство и складова дейност УПИ III-1128, (ПИ №10135.3514.293), по плана на ЗПЗ, р-н Владислав Варненчик
56/ГИ/11.04.2019 Преустройство на съществуваща базова станция с №4173 ид. 10135.513.158.1, 2, к. к. "Зл. пясъци"
57/ГИ/11.04.2019 Преустройство на съществуваща базова станция с №VA4001 „Varna Sity Center“ ид. 10135.1507.392.1, 10135.1507.392.1.4, ул. "Воден" 22
58/ГИ/11.04.2019 Преустройство на съществуваща базова станция с №VA4209 "St. Konstantin“ ид. 10135.2569.57.10, к. к. "Св. Св. Константин и Елена"
59/ГИ/11.04.2019 Комуникационно решение за транспортен достъп от бул. "Васил Левски" до УПИ УПИ XXVIII-1758 "за обществ. обсл.", кв. 6, ид. 10135.2563.1758, ж. к. "Бриз-юг"
60/ГИ/12.04.2019 1. Изграждане на БКТП 20/0,4 kV, 2х1000 kVA, с м-ж на един тр-р 250 kVA, 2. Ел. захранване с кабелна линия 20 kV от съществуващ СБ стълб на ВЕЛ 20 KV, извод „Новаково“, 3. Монтаж на ТЕПО на фасадата на БКТП УПИ ХII-3, „за административно-търговска и производствено-складова дейност“, ид. 72709.23.34, кв. 23, по плана на м-ст „Козаджи“, землище на с. Тополи Заповед 9/ГИ/30.07.2019 г. по чл. 154
61/ГИ/12.04.2019 Електрозахранване на УПИ, включващо: 1. Трафопост 20/10/0,4 kV, 1х1000 kVA, захранен чрез разкъсване на кабелна линия 10 kV, извод „Пловдив“ между ПС „Запад“ и ТП №451, 2. Кабелни линии НН от нов ТП до 2 броя ел. табла тип ТЕПО и изграждане на един брой шахта УПИ II – 1, 2, 3, 12, 13, кв. 545а, ид. 10135.1030.382, 14-ти м.р., ул. „Български орел“ 20
62/ГИ/16.04.2019 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с д-на 62,5 м м-у о. т. 121 и о. т. 124, през о. т. 122 и о. т. 123 кв. 176, СО "Ваялар"
63/ГИ/16.04.2019 Изместване на съществуващи канализации ф200Б с д-на 24,70 м и ф300Б с д-на 73,40 м УПИ XVIII-1394 "за производствени складови дейности", кв. 5, м-ст "Планова"
64/ГИ/16.04.2019 Монтаж на отоплителна инсталация 10135.4505.80.3, бл. 230, вх. 7, ж. к. Вл. Варненчик"
65/ГИ/18.04.2019 Реконструкция и защита на електронна съобщителна мрежа УПИ I-534, II-534, III-534, кв. 17, ж. к. "Вл. Варненчик" 2 м. р.
66/ГИ/25.04.2019 Уличен водопровод ф110 с д-на 85 м, подмяна на съществуващ водопровод от поцинковани тръби ф1" от о. т. 200144 към о. т. 200143 кв. 10, ул. "Димитър Солунски", кв. Виница
67/ГИ/25.04.2019 Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито, ДГ 51 "Ран Босилек" УПИ II-384, кв. 57, с. Константиново, ул. "В. Левски" 23
68/ГИ/25.04.2019 Спортен комплекс и благоустрояване УПИ "за парк и спортен терен", кв. 36, 10135.2554.158, 155, ул. "Студентска"
69/ГИ/25.04.2019 Парк и спортни съоръжения, включително и уличен водопровод УПИ VI "за спортен комплекс", кв. 36, 10135.2575.433, ул. "Албатрос", кв. Виница
70/ГИ/25.04.2019 Многофункционален спортен комплекс УПИ VIII-190 "за стадион", кв. 21, 10135.4502.344, ж. к. "Вл. Варненчик" 4 м. р. Заповед 14/ГИ/26.11.2019 г. по чл. 154
71/ГИ/25.04.2019 1. Реконструкция на ТП 859, 2. Външно кабелно ел.захранване от ТП до два шкафи тип ШК-4А, 3. Кабелни линии НН от ШК-4А до три броя ел.табла 10135.4502.195, УПИ I-8, кв. 23, 10135.4018.18, р-н Вл. Варненчик
72/ГИ/25.04.2019 Благоустройство в УПИ УПИ II-230 "за тр.п", кв. 47, 10135.2554.158, 19 м. р., ж. к. "Чайка"
73/ГИ/30.04.2019 ППС №4236 и преустройство на същ. БС №VA4032 10135.4510.1035.44, ЗПЗ
74/ГИ/02.05.2019 Физическа инфраструктура предназначена за оптична кабелна свързаност на БС с №4009 10135.3515.768.5, бул. "Вл. Варненчик", бл. 54, вх. А
75/ГИ/02.05.2019 Физическа инфраструктура предназначена за оптична кабелна свързаност на БС с №4175 10135.3512.172.9, ж. к. "Младост", бл. 139, вх. 7
76/ГИ/02.05.2019 Физическа инфраструктура предназначена за оптична кабелна свързаност на БС с №4156 10135.3513.13.2, ж. к. "Младост", бл. 156, вх. А
77/ГИ/07.05.2019 Газификация на гр. Варна.Разпределителни газопроводи, отклонения и съоръжения до консуматори по опис със сигнатура ВН-01-А50 с дължина на трасето 674 м р-н Одесос, р-н Приморски, м-ст Клисе баир, с. Тополи
78/ГИ/08.05.2019 Електрозахранване на УПИ, включващо: 1. Изграждане на БКТП 2х1000 kVA, 20/0,4 kV, (с монтаж на трансформатор 630 kVA, 20/0,4 kV), 2. Кабелна линия 20 kV, извод „Батова“ между ТП №766 и ТП№804, 3. Два броя кабелни линии 0,4 kV, до табла тип ТЕПО УПИ ХX-1418, 1419, кв. 5 (ПИ 10135.3512.1431), ж. к. „Младост“
79/ГИ/08.05.2019 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с дължина 52,05 м, между о. т. 564, о. т. 577, о. т. 576 и о. т. 575 СО „Траката“
80/ГИ/08.05.2019 Уличен водопровод ПЕВП ф110 и улична битова канализация РЕ ф315 до УПИ УПИ VIII-437, 438 (ид. 10135.3523.576), кв. 21, СО „Кочмар“
81/ГИ/08.05.2019 Уличен водопровод ПЕВП Ф110/10 с дължина 328,95 м от съществуващ ф110 PVC от о. т. 395 до о. т. 920 СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“
82/ГИ/14.05.2019 Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт, ДГ 49 "Боров кът", Етапи от I до III УПИ V- "детска градина", кв. 38, с. Каменар
83/ГИ/15.05.2019 Осветителна инсталация с резервиране на захранването чрез фотоволтаична система, разположена върху тераса 10135.1501.975.4.28, бул. "Вл. Варненчик" 81
84/ГИ/16.05.2019 Топлопроводно отклонение за новострояща се сграда, с дължина на трасето 30 м УПИ V-3 „За смесено предназначение“, кв. 62, ид. 10135.3515.3, 16-ти м. р.-север, ж. к. „Трошево“, ул. „Младежка“
85/ГИ/16.05.2019 Топлопроводно отклонение за жилищна сграда, с дължина на трасето 50 м УПИ Х-187 „за смесено застрояване“, кв. 15, ид. 10135.3512.187, ж. к. „Младост“, ул. „Хан Севар“ №5А, сграда „Опал“
86/ГИ/16.05.2019 Изместване на напорен водопровод ф100Е и улична канализация ф200Б между о. т. 115 и о. т. 114 УПИ XXVIII-1758, кв. 6, ж. к. „Бриз-юг“ Заповед 13/ГИ/14.11.2019 г. по чл. 154
87/ГИ/21.05.2019 Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт, ДГ 16 "Слънчева дъга" УПИ VIII- "за детска градина", кв. 634-А, ид. 10135.2558.153, 6 м. р., ул. "Уилям Гладстон" 5
88/ГИ/29.05.2019 Уличен водопровод ПЕВП Ф110 и улична битова канализация PVC ф315 от о. т. 442, 593, 592, 591, 590, 589 до о. т. 558 10135.4501.9584, 10135.4501.9577, кв. 52, СО „Ментеше“
89/ГИ/29.05.2019 ГАЗИФИКАЦИЯ НА ГР. ВАРНА Разпределителен газопровод за захранване на имот (Делта Планет Мол) УПИ VII-351, 847, 848, 1683, кв. 39, ид. 10135.3514.547
90/ГИ/29.05.2019 Монтаж на отоплителна инсталация 10135.4505.80.9, бл. 230, вх. 1, ж. к. Вл. Варненчик"
91/ГИ/29.05.2019 Монтаж на отоплителна инсталация 10135.4505.80.4, бл. 230, вх. 6, ж. к. Вл. Варненчик"
92/ГИ/29.05.2019 Монтаж на отоплителна инсталация 10135.4505.71.1, бл. 218, вх. 7, ж. к. Вл. Варненчик"
93/ГИ/30.05.2019 Тръбен кладенец (сондаж) с диаметър ф168 ид. 30497.505.947, кв. 62, м-ст Под село, с. Звездица
94/ГИ/31.05.2019 Уличен водопровод ПЕВП ф110 PN10 с дължина 35м м-у о. т. 949 и о. т. 950 УПИ VII-1896 (ПИ 10135.2552.1896), кв. 239, кв. „Изгрев“, ул. „Латинка“
95/ГИ/03.06.2019 Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 527 kWp върху покриви на сгради на завод "Метал" УПИ XLIV-635, 637, 873 "за произв., складова, адм. и търговска дейност, общежитие и предварително третиране на вторични суровини", кв. 34, ид. 10135.4510.1035, ЗПЗ
96/ГИ/03.06.2019 Инсталация за видеонаблюдение, чрез монтаж на камери и уредби за запис ид. 10135.255.92.2, ул. "Ген. Колев" 92
97/ГИ/04.06.2019 Изграждане на покривна мрежова фотоволтаична система с мощност 5kW ид. 30497.505.967.1, СО "Под село", с. Звездица
98/ГИ/05.06.2019 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с д-на 241м от о. т. 3052 през о. т. 4585, уличнa битова канализация HDPE ф315 с д-на 88м и улична дъждовна канализация HDPE ф315 с д-на 63м през о. т. 196 ул. „Никола Симов“, кв. 38, ЗПЗ
100/ГИ/10.06.2019 Уличен водопровод м-у о. т. 379 и о. т. 371 с д-на 199.8м и улична канализация DN 300 м-у о. т. 385 и о. т. 315А с д-на 48.7м и източно от о. т. 315А с д-на 130м с обща д-на 178,70м кв. 15, ж. к. „Възраждане", I-ви м. р.
101/ГИ/11.06.2019 Временна пътна връзка от о. т. 1102 до о. т. 1105 УПИ VI-67 (нов 109), кв. 1, ид. 10135.4019.109, м-ст Терасите, бул. "Св. Елена"
102/ГИ/13.06.2019 Електрозахранване на УПИ, включващо: 1. Подземен трафопост 20/10/0,4kV, 1000kVA (с м-ж на тр-р 630kVA) и ел. захранване чрез разкъсване на каб. линия 10 kV, извод "Драгаш" (м-у подстанция "Запад" и ТП 477), 2. Каб. линии НН от новия ТП до 3 броя ел. табла тип ТЕПО, 3. Кабелна тръбна мрежа с 3 броя шахти УПИ XIII-1838, 1839, кв. 4, ид. 10135.3515.1962, 16 м. р.-север
103/ГИ/14.06.2019 Монтаж на котел с комбинирана нафтова горелка към съществуваща вътрешна отоплителна инсталация в сградата на „Военноморски клуб – Варна“ УПИ XII-22, кв. 406, 4 м. р., ид. №10135.1504.164, 10135.1504.164.1, бул. „Вл. Варненчик“ №2
104/ГИ/20.06.2019 Инсталация за видеонаблюдение, чрез монтаж на камери и уредби за запис ид. 10135.2575.810.6.1, ул. „Цар Борис III“
105/ГИ/20.06.2019 Временен открит паркинг УПИ VII-534=4 "за смесено предназначение", кв. 393, 10 м. р., ид. 10135.1503.534, ул. "Георги Живков"3
106/ГИ/24.06.2019 БКТП 1000kVA, 20/10/0,4kV (с монтаж на тр-на машина 630kVA), чрез разкъсване на кабелна линия 10kV, извод "Рупи" (ТП 179 и ТП 180) и каб.линии НН 0,4kV (сградни отклонения) до 3 бр. ел.табла тип ТЕПО УПИ II-230, кв. 47 (10135.2562.264), УПИ III-231, кв. 47 (10135.2562.265) 19 м. р., ж. к. "Чайка"
107/ГИ/25.06.2019 1. Реконструкция на кабелни линии СН, извод "Калофер" между ТП 910 и ТП 909, 2. Реконструкция на кабелни линии СН, извод "Батак" между ТП 910 и ТП 915, 3.Реконструкция на кабелни линии НН ПИ 10135.3511.1389, ПИ 10135.3511.1390 и ПИ 10135..3511.1391, район "Младост", гр. Варна На основание чл. 62, ал. 2 от АПК отпада т. 3 от наименованието на строежа
108/ГИ/26.06.2019 Преустройство на съществуваща базова станция с №VA4075 „STRUGA 2“ ид. 10135.1026.57.3, бул. „Струга” №25
109/ГИ/26.06.2019 Временен открит паркинг УПИ IV-11, кв. 5, 10135.2570.46, к. к. "Св. Св. Константин и Елена"
110/ГИ/27.06.2019 Пътна връзка към ул. "Вяра" и към бул. "Сливница" УПИ VI-224-за търговия и обществено обслужване, кв. 5 по плана на ж. к."Младост"
111/ГИ/02.07.2019 Електрозахранване на УПИ включващо: 1. Изграждане на ТП, тип БКТП 2Х1000 kVA, 20/0.4 kV (с монтаж на две трансформаторни машини 630 kVA, 20/0.4 kV), 2. Кабелна линия СН чрез разкъсване и муфиране на съществуваща кабелна линия 20 kV, извод "Могилата" между КТП 1968 и ВС "Стадиона", 3. Кабелни линии 0.4 kV до 9 бр. табла тип ТЕПО УПИ XXXI-1795, 1796 за "жилищно строителство" (ПИ 10135.2563.1926), кв. 6, ж. к. "Бриз-юг", гр. Варна
112/ГИ/03.07.2019 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с д-на 50 м от о. т. 825 до о. т. 826 СО „Боровец-юг“
113/ГИ/03.07.2019 Уличен водопровод ПЕВП ф110 от о. т. 233 до о. т. 234 с д-на 44 м и СВО УПИ ХХV-4136, кв. 48, СО "Зеленика"
114/ГИ/09.07.2019 Преустройство на съществуваща базова станция с №4051 и нова с №VAR0664.A000 "Terasite" 10135.4504.120.2, ж. к. „Вл. Варненчик“, бл. 50, вх. 2
115/ГИ/10.07.2019 Уличен водопровод ПЕВП ф90 с д-на 370 м от о. т. 79 към о. т. 629 и 10 бр. сградни водопроводни отклонения кв. 45, "Боровец-юг", гр. Варна На основание чл. 62, ал. 1 от АПК се променя наименованието на строежа
116/ГИ/11.07.2019 Преустройство на съществуваща приемно-предавателна станция на"Булсатком"ЕАД №VAR014-Лазур и нова приемно-предавателна станция на "А1България"ЕАД с №VAR0650.А000 "Мечтание" 10135.3512.85.1, ж. к. "Младост", бл. 116, вх. 10, гр. Варна
117/ГИ/17.07.2019 Преустройство на съществуваща базова станция с №VA4264 "Zlatni 4" и изграждане на нова базова станция с №2718 10135.513.160.1, к. к. "Златни пясъци", х-л "Синчец", гр. Варна
118/ГИ/18.07.2019 Улична канализация между о. т. 177 и о. т. 112, тласкател Ф110 с дължина 13.60 м, СКО Ф75 с дължина 10. 00 м и шахта за препомпване на отпадни води ПИ 10135.2563.305, ж. к. "Бриз", 21 м.р., гр. Варна
119/ГИ/19.07.2019 Изграждане на МТТ 1Х100 kVA, 20/10/0,4kV с трансформатор 50 kVA на съществуващ СБ стълб в оста ВЕЛ 20 kV, извод "Единство" ПИ 10135.2043.9, м-ст Перчемлията, гр. Варна
120/ГИ/22.07.2019 Улична битова канализация от тръби PPR315 между о. т. 358 и о. т. 430 с дължина 257 м СО "Ален мак", гр. Варна
121/ГИ/25.07.2019 Улична битова канализация ПЕ Ф300 с дължина 88 м между о. т. 448 и о. т. 447 до съществуваща РШ ул. "Иван Церов", ж. к. "Младост" - I м.р Заповед 18/ГИ/11.11.2020 г. по чл. 154 от ЗУТ
122/ГИ/09.07.2019 Улична канализация PVC Ф315 с дължина 80 м от о. т. 34 през о. т. 62 УПИ ХХХIII-1096, кв. 23, по плана на ж. к. "Бриз", гр. Варна На основание чл. 62, ал. 1 от АПК променя се УПИ
123/ГИ/31.07.2019 Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в детска ясла № 5 „Чуден свят” УПИ V “за детскo заведение“ (ПИ с ид. № 10135.3515.771), кв. 1200 по плана на 16 м. р., ул. „Димитър Полянов“ №5, гр. Варна“
124/ГИ/31.07.2019 Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в ДЯ № 7 „Роза” УПИ “за детска ясла“ (ид. 10135.2553.81), по плана на 25 м. р., ул. „Роза“ №34, гр. Варна
125/ГИ/31.07.2019 Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в ДЯ № 1 „Щастливо детство” УПИ V-21 (ид. 10135.1508.216), кв. 722 по плана на 3 м. р., ул. „Славянска“ №21, гр. Варна“ На основание чл. 62, ал. 2 от АПК променя се УПИ
126/ГИ/31.07.2019 Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в детска ясла № 8 „Щурче” УПИ “детска ясла“ (ид. 10135.2554.103), кв. 17, 24 м. р., ул. „Евлоги Георгиев“ № 28, гр. Варна На основание чл. 62, ал. 2 от АПК променя се УПИ и адрес
127/ГИ/31.07.2019 Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в детска ясла № 9 „Детелина” УПИ II “за детска градина“ (ид. 10135.5502.158), кв. 18, 27 м. р., ул. „Средец“ №12, кв. „Аспарухово“, гр. Варна
128/ГИ/31.07.2019 Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в ДЯ № 14 „Звънче” УПИ III “за детски дом и ясли“ (ид. 10135.1505.19), кв. 463 по плана на I м. р., ул. „Рила“ № 2, гр. Варна На основание чл. 62, ал. 2 от АПК променя се идентификатор
129/ГИ/31.07.2019 Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в ДЯ № 13 „Русалка” част от УПИ “за детски комплекс“ (ид. 10135.3512.167), II м. р. ж. к. „Младост“, ул. „Любчо Патронов“ № 1, гр. Варна
130/ГИ/01.08.2019 Изграждане на булевард "Васил Левски" в участъка от ул. "Подвис"до ул."Девня" по плана на район "Приморски", район "Одесос" и район "Младост", гр. Варна Подобект: от км 2+924 до км 3+000-Кръгово кръстовище на бул. "Левски" с ул. "Девня" част от 9 м.р., част от 11 м.р., 12 м.р., 15 м.р. и 16 м.р. юг Заповед 4/ГИ/02.04.2020 г. по чл. 154
131/ГИ/02.08.2019 Укрепителни и отводнителни мероприятия в ПИ ПИ 10135.2566.222, 244 и 245, кв. 6, м-ст "Старите лозя"
132/ГИ/02.08.2019 Временен паркинг УПИ II-2 за смесено предназначение, кв. 134, 7 м. р., район "Одесос", гр. Варна
133/ГИ/05.08.2019 Външно кабелно електрозахранване от нов кабелен шкаф тип ШК-4А пред КТП 2080 до 2 броя електромерни табла тип ТЕПО и изграждане на тръбна канална мрежа с 3 бр. шахти УПИ Х-142, кв. 31, ид. № 10135.2568.142 по плана на к. к. "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна
134/ГИ/05.08.2019 1. Реконструкция на трафопост №992, 2. Външно кабелно електрозахранване от трафопост №992 до 4 броя кабелни шкафове тип ШК-4 и от тях до 4 броя електромерни табла тип ТЕПО, 3. Изграждане на тръбна канална мрежа с 10 бр. шахти ид. №10135.4505.312, УПИ VII-724, 759, кв. 4 (с ид. №10135.4505.313), по плана на ж. к. "Вл. Варненчик" - II м.р., гр. Варна На основание чл. 62, ал. 2 от АПК променя се УПИ
135/ГИ/06.08.2019 Улична битова канализация Ф315 с дължина 36 м от о. т. 1813 към о. т. 1811 ж. к. "Изгрев", гр. Варна
136/ГИ/08.08.2019 Преустройство на съществуваща приемно-предавателна станция с №VAR005-"Идеал" и нова приемно-предавателна станция с №VAR0200.А000 "Тереза" 10135.3511.80.9, ж. к. "Възраждане", бл. 22, вх. 1, гр. Варна
137/ГИ/09.08.2019 Улична канализация PVC Ф315 с дължина 22 м между о. т. 1011 и о. т. 1012 до съществуваща РШ ул. "Начо Начев", 9 м. р., гр. Варна
138/ГИ/13.08.2019 Реконструкция на кабелна линия СрН 10 kV (между трафопост №76 и трафопост №38) от точка на отклонение пред поземлен имот до трафопост №76 10135.2556.53, ул. „Братя Бъкстон“ №33, 5-ти микрорайон, гр. Варна
139/ГИ/13.08.2019 Аварийно-възстановителни работи в ПИЕтап 1: Аварийно възстановяване на брегозащитно и брегоукрепително съоръжение,Етап 2: Аварийно възстановяване на брегозащитно и брегоукрепително съоръжение „Южна буна“ ПИ с ид. №10135.2569.187, к. к. Св. Св. Константин и Елена“, община Варна
140/ГИ/21.08.2019 Улична канализация PPRФ315 с дължина 88 м от участъка между ос. т. 422 и ос. т. 421 до ос. т. 423 СО "Пчелина", гр. Варна
141/ГИ/23.08.2019 Основен ремонт и реконструкция на детска площадка за игра на открито УПИ I – 1, 2, 3, 4 (ПИ с ид. 10135.2560.390), кв. 16, 18 м. р., с адрес ул. „Иван Богоров“ №26 / ул. „Тодор Икономов“, район „Приморски“, гр. Варна
143/ГИ/26.08.2019 Уличен водопровод ПЕВП Ф110 с дължина 25,40 м между ос. т. 149, ос. т. 153 и ос. т. 28 кв. 19, с. Тополи, община Варна
144/ГИ/26.08.2019 Трафопост тип МБКТП 20/0,4 kV, 3x1250 kVA (с монтаж на две трансформаторни машини по 1250 kVA и една по 250 kVA), електрозахранен чрез разкъсване на кабелни линии 20 kV, извод „Глория“ (към трафопост №2060 и трафопост №2122) и кабелни линии ниско напрежение 0,4 kV от новия трафопост до 2 броя електромерни табла тип ТЕПО УПИ II-132, 136, 137, 145, 9515, 9517, кв. 16 (с ид. №10135.2569.100), и ид. №10135.2569.99, №10135.2569.209, к. к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна
145/ГИ/27.08.2019 Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в ОУ „Св. Иван Рилски“ УПИ I - "За училище" (ПИ с ид. 10135.3517.3), кв. 1, 15 м. р., ж. к. „Св. Иван Рилски“, гр. Варна
146/ГИ/27.08.2019 Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в ОУ „Св. Климент Охридски“ УПИ II-384 (ПИ с ид. 38354.501.541), с. Константиново, общ. Варна
147/ГИ/27.08.2019 Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в ОУ „Константин Арабаджиев“ УПИ I (ПИ с ид. 10135.1501.955), кв. 316, 9 м. р., ул. „Ангел Кънчев“ №1, гр. Варна
148/ГИ/27.08.2019 Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в СУ „Любен Кравелов “ УПИ "За училище" (ПИ с ид. 10135.5502.166), кв. 17, 27 м. р., бул. „Народни будители“ №17А, кв. Аспарухово, гр. Варна
149/ГИ/27.08.2019 Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в СУ „Св. Климент Охридски“ УПИ II – 1023, 422, 617, 1022 ( ПИ с ид. 10135.1507.1023 по КК ) , кв. 38 по плана на 8 м.р. нa гр. Варна, ул. „Михаил Колони“ №10, гр. Варна
150/ГИ/27.08.2019 Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в ОУ „Капитан Петко Войвода“ УПИ "За училище" (ид. 10135.5510.491), кв. 1, кв. Галата, гр. Варна
151/ГИ/27.08.2019 Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в СУ „Неофит Бозвели“ УПИ "За училище" (ПИ с ид. 10135.3512.165), кв. 5, II м. р. на ж. к. „Младост“, гр. Варна
152/ГИ/27.08.2019 Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в ОУ „Цар Симеон I“ УПИ III - "За училище и трафопост" (ПИ с ид. 10135.1501.270), кв. 326, 9 м. р., ул. „Неофит Бозвели“ №33, гр. Варна
153/ГИ/27.08.2019 Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в ОУ „Захари Стоянов“ УПИ I - 244 (ПИ с ид. 10135.2562.244), кв. 30, ж. к. „Чайка“, гр. Варна
154/ГИ/27.08.2019 Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в ОУ „Христо Смирненски “ УПИ I - "Училище" (ПИ с ид. 72709.501.181) , кв. 36, с. Тополи, общ. Варна
155/ГИ/27.08.2019 Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в ОУ „Антон Страшимиров“ УПИ "За училище" (ПИ с ид. 10135. 3512.50), I м. р. на ж. к. „Младост“, гр. Варна
156/ГИ/27.08.2019 Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в ОУ „Стоян Михайловски“;УПИ VII - ""За училище"" (ПИ с ид. 10135.4505.81), кв. 17, II м. р. на ж. к. „Вл. Варненчик“, гр. Варна" Община Варна
157/ГИ/30.08.2019 Уличен водопровод ПЕВП Ф160 с дължина 130.50 м между ос. т. 381 и ос. т. 1389 кв. 640, по плана на 6 м. р., гр. Варна
158/ГИ/30.08.2019 Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в СУ „Елин Пелин“ УПИ IV-105 - "За училище" (ПИ с ид. 10135.51.105), кв. 202, 12 м. р., ул. „Тодор Влайков“ №18, гр. Варна
159/ГИ/30.08.2019 Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в СУ „Найден Геров“ УПИ III -100 "За училище" (ПИ с ид. 10135.2558.100), кв. 656, 6 м. р., ул. „Царевец“ №1, гр. Варна
160/ГИ/03.09.2019 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с дължина 29 м. от о.т. 259 към о.т. 288 кв. 39, СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна
161/ГИ/03.09.2019 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с дължина 31,0 м. от о.т. 438 УПИ ХХVII-1343, кв. 39 по плана на кв. "Свети Никола", гр. Варна
162/ГИ/03.09.2019 1. Реконструкция на трафопост №320,2. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от трафопост №320 до два броя електромерни табла тип ТЕПО ид. №10135.1507.178, УПИ XVIII-1033, кв. 4 (с ид. №10135.1507.1118), ул. „Шопен“ №4, 8-ми микрорайон, гр. Варна.
163/ГИ/03.09.2019 Външно кабелно електрозахранване от БКТП №6 до кабелен шкаф тип ШК-4А и до електромерно табло тип ТЕПО УПИ IX-959, 949, кв. 63 (ид. №10135.505.1002), СО „Под Село“, с. Звездица
164/ГИ/04.09.2019 1. Реконструкция на част от ВЕЛ 20 kV, извод „Спартак“ чрез кабелна линия 20 kV в участъка от нов ЖР стълб до съществуващ ЖР стълб,2. Реконструкция на част от ВЕЛ 20 kV, извод „Вапцаров“ чрез кабелна линия 20 kV в участъка между два броя нови ЖР стълба,3. Кабелна тръбна канална мрежа с два броя шахти ПИ с ид. №10135.2552.4192, 10135.2552.1024, 10135.2552.2548 по плана на ж.к. Изгрев, гр. Варна
165/ГИ/04.09.2019 Подмяна на кабелни линии СрН извод "Ботева градинка", п/ст "Варна Център" в участъка между трафопост №108 и трафопост №324, чрез муфиране пред поземлен имот ПИ с ид.№10135.1503.162, по плана на 10 м. р., гр. Варна
166/ГИ/04.09.2019 Подмяна на кабелни линии СрН извод "Ботева градинка", п/ст "Варна Център" в участъка между трафопост №392 и трафопост №324, чрез муфиране пред поземлен имот ПИ с ид.№10135.1503.162, по плана на 10 м. р., гр. Варна
167/ГИ/05.09.2019 Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в „ ОУ „Патриарх Евтимий“ УПИ - "за училище" (ПИ с ид. 10135.4504.499), кв. 25а по плана на I м.р. на ж. к. „Владислав Варненчик“, гр. Варна
168/ГИ/03.09.2019 Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от трафопост №2129 до нов кабелен шкаф тип ШК-4А и от него до електромерно табло тип ТЕПО УПИ VI-84, кв. 5 (с ид. №10135.2570.84), по плана к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна
169/ГИ/12.09.2019 1. Изграждане на трафопост тип БКТП 1х1000 kVA, 20/0,4 kV, 2. Електрозахранване на трафопост тип БКТП 1х1000 kVA с кабелна линия 20 kV извод „Сана“ между БКТП №2011 и БКТП №2029, 3. Монтаж на електромерно табло тип ТЕПО на фасадата на нов БКТП УПИ V-20,"за общ. Обслужване-дентална клиника" (ПИ №10135.2118.20), кв. 1, по плана на "Ботаническа градина", гр. Варна
170/ГИ/12.09.2019 ГАЗИФИКАЦИЯ НА ГР. ВАРНА Разпределителен газопровод и отклонения до попътни консуматори, с дължина на трасето 380 м. СО “Планова“, гр. Варна Заповед 5/ГИ/27.04.2020 г. по чл. 154 от ЗУТ
171/ГИ/12.09.2019 Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в СУ „Гео Милев“ УПИ I - "за училище" (ПИ с ид. 10135.3512.158), кв. 8 по плана на II м. р. на ж. к. „Младост“, гр. Варна
172/ГИ/16.09.2019 Уличен водопровод от о. т. 43 през о. т. 42 до о. т. 41 с дължина 92 м., кв. 6, по плана на к. к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна кв. 6, по плана на к. к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна
173/ГИ/18.09.2019 Ремонт на улична мрежа по плана на 1 м. р., район "Одесос", гр. Варна: Ремонт на улична мрежа в обхвата между бул. "Сливница"-ул. "Пирин"-бул. "Цар Освободител"-бул."Осми приморски полк" 1 м. р., район "Одесос", гр. Варна
174/ГИ/18.09.2019 Уличен водопровод ПЕВП ф110 от о.т. 397 до о.т. 398 с дължина 40 м. СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна
175/ГИ/18.09.2019 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с дължина 175 м. в участъка от о.т. 4388 към о.т. 4391 кв. 18, по плана на Западна промишлена зона, гр. Варна
176/ГИ/18.09.2019 Канално помпена уредба (КПУ), улична напорна канализация ф75 ПЕВП с дълж. 140.0 м. и гравитачна улична канализация ф315 PVC с дължина 3.0 м. между о.т. 99 до о.т.101 УПИ XXVI-2341 по плана на ж.к. „Бриз“, кв. 15, гр. Варна
177/ГИ/18.09.2019 Ремонт на улична мрежа по плана на 27 м. р., район Аспарухово, гр. Варна: Ремонт на улична мрежа в обхвата между бул. "Народни будители"-ул. "Мара Тасева"-ул. "Найчо Цанов"-ул."Маркови кули"-ул. "Розова долина"-ул. "Перекоп"- ул. "Нарва" 27 м. р., район Аспарухово, гр. Варна
178/ГИ/18.09.2019 Ремонт на улична мрежа по плана на 25 м. р., район Приморски, гр. Варна: Ремонт на улична мрежа в обхвата между бул. "Васил Левски"-ул. "Прилеп"-бул. "Христо Смирненски"-ул."Подвис" 25 м. р., район Приморски, гр. Варна
179/ГИ/18.09.2019 Ремонт на улична мрежа по плана на ж. к. "Вл. Варненчик", 1 м. р., гр. Варна: Ремонт на улична мрежа в обхвата между бул. "Света Елена"-ул. "Констатнтин и Фружин"-ул. "Трети март"-ул."Асен Разцветников"-бул. "Цар Освободител"- ул. "Проф. д-р Емил Станчев" 1 м. р, ж. к. "Вл. Варненчик", гр. Варна
180/ГИ/18.09.2019 Ремонт на улична мрежа по плана на ж. к. „Възраждане“, 2-ри микрорайон, район „Младост“, гр. Варна:Ремонт на улична мрежа в обхвата между бул. „Трети март“ – бул. „Република“ „бул. „Цар Освободител“ ул. „Вяра“. 2-ри микрорайон, ж. к. „Възраждане“,район „Младост“, гр. Варна
181/ГИ/19.09.2019 Ремонт на улична мрежа по плана на ж. к. „Младост“, 2-ри микрорайон, район „Младост“, гр. Варна:Ремонт на улична мрежа в обхвата между „бул. „Цар Освободител“ - ул. „Вяра“- бул. „Сливница“ – бул. „Република“ 2-ри микрорайон, ж. к. „Възраждане“,район „Младост“, гр. Варна
182/ГИ/19.09.2019 Ремонт на улична мрежа по плана на 7 микрорайон, район „Одесос“, гр. Варна:Ремонт на улична мрежа в обхвата между „бул. „Христо Ботев“ - ул. „Преслав“- бул. „Девня“ 7 микрорайон, район „Одесос“, гр. Варна
183/ГИ/19.09.2019 Ремонт на улична мрежа по плана на 16-ти микрорайон, район „Младост“, гр. Варна:Ремонт на улична мрежа в обхвата между бул. „Сливница“ – бул. „Република“ „бул. „Владислав Варненчик“ - ул. „Христо Смирненски“ 16-ти микрорайон, район „Младост“, гр. Варна
184/ГИ/19.09.2019 Интелигентна транспортна система в рамките на проект"Интегриран градски транспорт на гр. Варна-втора фаза, включваща, 1. Координирано управление и видеонаблюдение на светлинно регулирани кръстовища по трасето на МГОТ(съгл. Приложение 1), 2. Интелигентни пешеходни пътеки за безопасност на пешеходците (съгл. Приложение 2), 3. Табла за информация на пътниците в реално време по спирките за МГОТ (съгл. Приложение 3), 4. Доразвиване на системата за достъпност на кръстовищата като част от проект на Община Варна "Интегриран градски транспорт на гр. Варна-втора фаза" гр. Варна Заповед 22/ГИ/23.11.2020 г. по чл. 154 от ЗУТ
185/ГИ/19.09.2019 Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от трафопост №2102 до електромерно табло тип ТЕПО УПИ ХI-1, кв. 18 (с ид. №10135.2568.1), к. к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна
186/ГИ/19.09.2019 Трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 1x1000 kVA(с монтаж на трансформаторнa машинa 100 kVA) и електрозахранването му с кабелна линия 20 kV от съществуващ стълб СБС на ВЕЛ 20 kV, извод „Новаково“ УПИ XIII-4, кв. 23 „за производствено-складова и търговска дейност“ (с ид. №72709.23.32), м-ст „Козаджи“, землище с. Тополи, община Варна
187/ГИ/20.09.2019 Ремонт на улична мрежа по плана на 9 и 10 микрорайон, район „Одесос“, гр. Варна:Ремонт на улична мрежа в обхвата между ул. „Патриарх Евтимий“ - ул. „Кракра“- бул. „Христо Ботев“-бул. "Вл. Варненчик"-ул. "Ген. Колев"-бул. "Сливница" 9 и 10 микрорайон, район „Одесос“, гр. Варна
188/ГИ/20.09.2019 Ремонт на улична мрежа по плана на 6 микрорайон, район Приморски, гр. Варна:Ремонт на улична мрежа в обхвата между бул. „Васил Левски“ - ул. „Братя Бъкстон“- бул. „Чаталджа“-бул. Осми приморски полк" 6 микрорайон, район Приморски, гр. Варна
189/ГИ/20.09.2019 Ремонт на улична мрежа по плана на с. Константиново, гр. Варна, включващ:Ремонт на улична мрежа в с. Константиново с. Константиново
190/ГИ/20.09.2019 Извънуличен паркинг в ПИ ПИ 10135.1030.4, зад бл. 39-49 на ул. "Струга", по плана на 14 м. р. , район "Одесос", гр. Варна
191/ГИ/25.09.2019 Основен ремонт, реконструкция и благоустрояване на детска площадка за игра на открито и фитнес в част от УПИ I – “за детска площадка и озеленяване“ (ПИ 10135.1030.96), кв. 574, 14 м. р., с адрес бул. „Сливница“ / ул.„Отец Паисий“, район „Одесос“, гр. Варна
192/ГИ/25.09.2019 Основен ремонт, реконструкция и благоустрояване на детска площадка за игра на открито и спортна на открито ПИ 10135.1026.289, кв. 857, 14 м. р., ул.”Пенчо Славейков“ №7 / ул. ”Васил Априлов“, гр. Варна
193/ГИ/26.09.2019 Благоустрояване на междублоково пространство ПИ10135.1503.371 между улиците "Г. Бенковски", "Сава Доброплодни", "Христо Попович" и "Панайот Волов", район "Одесос", гр. Варна
194/ГИ/26.09.2019 Трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 2х1000 kVA (с монтаж на трансформаторна машина 630 kVA), електрозахранването му, чрез разкъсване на кабелна линия 20 kV, извод „Глория“ (между трафопост №948 и трафопост №664) и кабелни линии ниско напрежение 0,4 kV от новия трафопост до 4 броя електромерни табла тип ТЕПО УПИ V-230, кв. 24 (с ид. №10135.2569.334), ид. №10135.2569.336, к. к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна
195/ГИ/26.09.2019 Извънуличен паркинг зад бл. 18, 20, 22, 24, 26, 28 и 30 на ул. "Люляк", кв. 4, 25 м. р., район Приморски, гр. Варна Заповед 16/ГИ/02.12.2019 г. по чл. 154
196/ГИ/30.09.2019 Крайезерен парк „Казашко“ УПИ II - „Парк“ (ПИ с ид. 35211.501.196), кв. 17 , ул. „Рибарска”, с. Казашко, общ. Варна
197/ГИ/01.10.2019 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с дължина 51.50 м. от о.т. 92 до о.т. 131 кв. 52, по плана СО „Виница - север”, гр. Варна
198/ГИ/03.10.2019 Приемо-предавателна станция с №VA4310"Varna Greek Quarter" ид. 10135.1507.639.2, ул. "Княз Александър Батенберг" №12, гр. Варна
199/ГИ/03.10.2019 Ремонт на улична мрежа по плана на ж. к. „Възраждане“, 2-ри микрорайон, район „Младост“, гр. Варна:Основен ремонт на ул. „Блян” ж. к. „Възраждане“, 2-ри микрорайон, ул. „Блян”, район „Младост“, гр. Варна
200/ГИ/03.10.2019 Ремонт на улична мрежа по плана на ж. к. „Младост“, 2-ри микрорайон, район „Младост“, гр. Варна:Основен ремонт на ул. „Хан Севар” ж. к. „Младост“, 2-ри микрорайон, ул. „Хан Севар”, район „Младост“, гр. Варна
201/ГИ/03.10.2019 Ремонт на улична мрежа по плана на 16-ти микрорайон, район „Младост“, гр. Варна:Основен ремонт на ул. „Милосърдие” и ул. „Гео Милев“.Етап I: ул. „Милосърдие“ от км 0+000 до км 0+410 (участъка от ул. „Радост“ до ул. „Тихомир“),Етап II: ул. „Милосърдие“ от км 0+410 до км 0+555 (участъка от ул. „Тихомир“ до ул. „Фантазия“),Етап III: ул. „Гео Милев“ от км 0+000 до км 0+245 (участъка от ул. „Фантазия“ до бул. „Христо Смирненски“) 16-ти микрорайон, ул. „Милосърдие” и ул. „Гео Милев", район „Младост“, гр. Варна На основание чл. 62, ал. 2 от АПК променя се наименованието на етапите
202/ГИ/04.10.2019 Ремонт на улична мрежа по плана на 6-ти микрорайон, район Приморски, гр. Варна: Основен ремонт на ул. „Царевец” (южно платно) в участъка от ул. "Караагач" до бул. „Васил Левски“ 6-ти микрорайон, ул. „Царевец”, район Приморски, гр. Варна
203/ГИ/04.10.2019 Ремонт на улична мрежа по плана на 25-ти микрорайон, район Приморски, гр. Варна:Основен ремонт на ул. „Лотос”, ул. "Карамфил" и ул. "Роза" 25-ти микрорайон, ул. „Лотос”, ул. "Карамфил" и ул. "Роза", район Приморски, гр. Варна
204/ГИ/04.10.2019 Ремонт на улична мрежа по плана на 1-ви микрорайон, район "Одесос", гр. Варна:Основен ремонт на ул. „Г.С. Раковски” в участъка от ул. "Проф. Марин Дринов" до ул. "Проф. Н. Державин" 1-ви микрорайон, ул. „Г.С. Раковски", район "Одесос", гр. Варна
205/ГИ/04.10.2020 Ремонт на улична мрежа по плана на 7-ми микрорайон, район "Одесос", гр. Варна:Основен ремонт на ул. „Ал. Дякович” (в участъка от ул. "Райко Жинзифов" до ул. "Девня"), ул. "Козлодуй" (в участъка от ул. " Райко Жинзифов" до ул. "Дунав"), ул. "Дунав" от ул. "Козлодуй" до ул. "Девня" 7-ми микрорайон, ул. „Ал. Дякович”, ул. "Козлодуй", ул. "Дунав", район "Одесос", гр. Варна Заповед 8/ГИ/03.06.2020 г. по чл. 154 от ЗУТ
206/ГИ/04.10.2021 Ремонт на улична мрежа по плана на 9-ти и 10-ти микрорайон, район "Одесос", гр. Варна:Основен ремонт на ул. „Д-р Пискюлиев” (в участъка от бул. "Вл. Варненчик"" до ул. "Ангел Кънчев") и ул. "Ангел Кънчев" 9-ти и 10-ти микрорайон, ул. „Д-р Пискюлиев” и "Ангел Кънчев", район "Одесос", гр. Варна
207/ГИ/04.10.2019 Ремонт на улична мрежа по плана на ж. к. "Владислав Варненчик", I микрорайон, район "Владислав Варненчик", гр. Варна, включващ:Основен ремонт на ул. „Света Елена"в участъка от ул. "Асен Разцветников" до бул. "Трети март" ж. к. "Владислав Варненчик", I микрорайон, ул. "Света Елена", район "Владислав Варненчик", гр. Варна
208/ГИ/04.10.2019 Ремонт на улична мрежа по плана на 27-ми микрорайон, район Аспарухово, гр. Варна, включващ:Основен ремонт на ул. „Стара Загора", ул. "Средец" (в участъка от ул. "Мур" до ул. "Стара Загора") и ул. "Св. Св. Кирил и Методий" (в участъка от ул. "Мара Тасева" до СУ "Христо Ботев") 27-ми микрорайон, район Аспарухово, гр. Варна, ул. „Стара Загора", ул. "Средец", гр. Варна
209/ГИ/04.10.2019 Реконструкция на ВЕЛ 110 kV „Нектар“ в участък от съществуващ стълб №1 до стълб №2, чрез монтаж на нов стълб в сервитута на електропровода имот с ид. 10135.3515.1776, 16 микрорайон, гр. Варна
210/ГИ/04.10.2019 Водопроводно отклонение УПИ XVIII-178 (ПИ с ид. 30497.502.324), кв. 11, местност "Орехчето", с. Звездица", община Варна
211/ГИ/04.10.2019 Изместване на битова канализация Ф200Б и водопровод Ф150Е УПИI-282, 283, 284-"за жилищно строителство", (ид. 10135.2573.1125), кв. 33, к. к. "Чайка", м. "Баба Алино", гр. Варна
212/ГИ/07.10.2019 Монтаж на отоплителна инсталация 10135.3512.145.15, ж. к. „Младост“, бл. 132, вх. 7
213/ГИ/08.10.2019 Електрозахранване на УПИ включващо:1. Кабелно електрозахранване от трафопост №1068 до два нови размножителни шкафа тип ШК-7 в УПИ пред трафопост №1068,2. Електрозахранване на 4 броя електромерни табла тип ТЕПО от два нови размножителни шкафа тип ШК-7,3. Изграждане на тръбна мрежа с PVC тръби с 5 броя кабелни шахти УПИ VIII-за обществено обслужване, кв. 997 (ПИ №10135.2556.27), ул. „Селиолу“ №48, гр. Варна
214/ГИ/09.10.2019 Ремонт на улична мрежа по плана на с. Константиново, гр. Варна: Основн ремонт на ул. "Трети март" с. Константиново, ул. "Трети март"
215/ГИ/09.10.2019 Извънуличен паркинг ул. "Момина сълза", зад бл. 2, 4, 6 и 8 по плана на 25 м. р., район "Приморски", гр. Варна
216/ГИ/15.10.2019 Подмяна на резервоари за светли горива и комбинирана колонка в търговски комплекс Шел УПИ VII-1023, кв. 24 по плана на ЗПЗ-юг, ПИ с ид. 10135.3514.109 по КК и КР на гр. Варна, с административен адрес гр. Варна, ул. „Акад. Игор Курчатов“ №19
217/ГИ/17.10.2019 Уличен водопровод Ф90 ПЕВП с дължина 30.0 м от ос. т. 560 до ос. т. 562 кв. 1 по плана на местност "Ботаническа градина", зем. Виница, гр. Варна
218/ГИ/17.10.2019 Укрепване на изкоп, находящ се в ПИ10135.2563.179, кв. 6 по плана на ж. к. "Бриз-юг", гр. Варна ПИ10135.2563.179, кв. 6 по плана на ж. к. "Бриз-юг", гр. Варна Заповед 3/ГИ/25.02.2020 г. по чл. 154 от ЗУТ
219/ГИ/21.10.2019 Уличен водопровод ПЕВП Ф110 с дължина 95 м от ос. т. 445 до ос. т. 65 СО"Боровец-юг", гр. Варна
220/ГИ/21.10.2019 Изместване на битова канализация Ф400Б от УПИ до съществуваща битова канализация бетон 600800-ГПК УПИV-44 (ПИ10135.2562.277), кв. 48, ж. к. "Чайка", район "Приморски", гр. Варна
221/ГИ/22.10.2019 Изграждане на покривна фотоволтаична инсталация за производство на електроенергия с мощност до 1 MW сграда с ид. №10135.5501.262.1, находяща се в поземлен имот с ид. №10135.5501.262, гр. Варна
222/ГИ/22.10.2019 Временен паркинг в границите на УПИ УПИ IV-4 "за производствено, складова и търговска дейност" (ПИ72709.12.4), кв. 1, м-ст "Пред гробищата", с. Тополи, община Варна
224/ГИ/28.10.2019 Монтаж на отоплителна инсталация 10135.3512.194.7, ж. к. „Младост“, бл. 148, вх. 2, гр. Варна
225/ГИ/28.10.2019 Монтаж на отоплителна инсталация 10135.3512.194.7, ж. к. „Младост“, бл. 148, вх. 3, гр. Варна
226/ГИ/30.10.2019 Приемно - предавателна станция с № VА4267_А 10135.2567.164.20, Евксиноград
227/ГИ/30.10.2019 Приемно - предавателна станция с № МА4268_А 10135.2567.164.31, Евксиноград
228/ГИ/04.11.2019 1. Реконструкция на трафопост, чрез подмяна на трансформаторна машина 630 kVA с трансформаторна машина 1000 kVA,2. Външни кабелни електрозахранвания 0,4 kV от трафопост в УПИ до 2 броя кабелни шкафа тип ШК-4А, резервна кабелна линия между тях и от тях до 2 броя електромерни табла тип ТЕПО УПИ XX-1418, 1419, кв. 5 (с ид. №10135.3512.1431), УПИ XVI-1417, кв. 5 (с ид. №10135.3512.1417), ж.к. „Младост“ I-ви микрорайон, гр. Варна
229/ГИ/07.11.2019 Монтаж на отоплителна инсталация 10135.4505.37.5, ж. к. „Вл. Варненчик“, бл. 204, вх. 1
230/ГИ/14.11.2019 Уличен водопровод Ф110 ПЕВП с дължина 37,0 м от ос. т. 501 към ос. т. 27 ул. "Стоян Бъчваров", ж. к. "Бриз", гр. Варна
231/ГИ/14.11.2019 Трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 2х1000 kVA (с монтаж на трансформаторна машина 630 kVA), електрозахранването му, чрез разкъсване на кабелна линия 20 kV, извод „Спартак“ (между РОС "Мир" и трафопост №1777) и кабелни линии ниско напрежение 0,4 kV от новия трафопост до 8 броя електромерни табла тип ТЕПО и изграждане на тръбна канална мрежа със 7 бр. шахти ПИ с ид. №10135.2555.2686, УПИVI-1518, кв. 2 с ид. №10135.2555.320, 23 м. р., гр. Варна
232/ГИ/14.11.2019 Трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 2х1000 kVA (с монтаж на 2 трансформаторни машини 800 kVA) в УПИ XXVI-182 "за жилищно строителство", кв. 6 с ид. №10135.2563.182, електрозахранването му, чрез разкъсване на кабелна линия 20 kV, извод „Свети Никола“ (между трафопост №1859 и трафопост №2036) и кабелни линии ниско напрежение 0,4 kV от новия трафопост до 11 броя електромерни табла тип ТЕПО в имота и изграждане на тръбна канална мрежа със 4 бр. шахти, по плана на ж. к. "Бриз-юг", 21 м.р., гр. Варна 21 м.р., гр. Варна
233/ГИ/19.11.2019 Уличен водопровод ПЕВП Ф 110 с дължина 180 м, от ос. т. 326 до ос. т. 200 (чрез реконструкция на уличен водопровод от поцинковани тръби Ф1") СО"Зеленика", гр. Варна
234/ГИ/19.11.2019 Частична реконструкция на битова канализация в кв. 6, ж. к. "Бриз-юг", гр. Варна кв. 6, ж. к. "Бриз-юг", гр. Варна
235/ГИ/21.11.2019 Уличен водопровод ПЕВП Ф 110 с дължина 20 м, от съществуващ водопровод Ф100Ч до ос. т. 358 УПИ IX-6761, кв. 146, по плана на СО "Траката", гр. Варна
236/ГИ/21.11.2019 Електрозахранване на УПИ УПИ VI-203, 204 "за сграда със смесено предназначение, ПГ и трафопост" (ПИ 10135.2562.274), кв. 48, 18 м. р., гр. Варна
237/ГИ/21.11.2019 Електрозахранване на УПИ УПИ I-9 (ПИ 38354.307.9), местност "Герена", с. Константиново, общ. Варна
238/ГИ/25.11.2019 Разпределителен топлопровод и топлопроводни отклонения , с дължина на трасето 245,00 м всички входове на жилищни сгради в имоти с идентификатори 10135.3512.1426 (УПИ VIII-1426 „за смесено предназначение“), 10135.3512.1427 (УПИ IX-1427 „за смесено предназначение“), 10135.3512.1431 (УПИ XX-1418, 1419 „за сграда със смесено предназначение“), 10135.3512.1420 (УПИ XIII-1420 „за смесено предназначение“), 10135.3512.1438 (УПИ XXI-1421, 1422, 1423) и 10135.3512.1417 (УПИ XVI-1417 „за смесени сгради“), кв. 5, ж. к. „Младост“ I-ви м. р., Варна
239/ГИ/25.11.2019 Разпределителен топлопровод и топлопроводни отклонения, с обща дължина на трасето 382,00 м всички входове на новостроящи се жилищни сгради в имоти с идентификатори 10135.4505.313 (УПИ VII-724, 759), 10135.4505.314 (УПИ VIII-562, 563) и 10135.4505.315 (УПИ IX-553, 554), кв. 4, ж. к. „Вл. Варненчик“ II-ри м. р., Варна
240/ГИ/26.11.2019 Фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяем източник с обща инсталирана мощност 15 kW Градински център "Мимоза" в УПИ III-2535д, кв. 12 (ид. 10135.536.125), "Приморска зона - Варна" - съставна зона 2, м-ст "Салтанат", гр. Варна
241/ГИ/27.11.2019 Уличен водопровод ПЕВП Ф 110 с дължина 28 м, между ос. т. 40 и ос. т. 41, кв. 2 Производствена зона "Метро", гр. Варна
242/ГИ/02.12.2019 Основен ремонт на ул. "Св. Пророк Илия" и ул. "Св. Йоан Кръстител" по плана на кв. Виница, район Приморски, гр. Варна ул. "Св. Пророк Илия" и ул. "Св. Йоан Кръстител" по плана на кв. Виница, район Приморски, гр. Варна
243/ГИ/02.12.2019 Детска площадка за игра на открито УПИ I-1869-а (10135.2560.390), кв. 10, 21 м. р., м. "Св. Никола" №117
244/ГИ/03.12.2019 Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито, IV ЕГ "Фредерик Жолио Кюри" УПИ XI (10135.2563.321), кв. 30, 21 м. р., ул. "Василаки Пападопулу" №54
245/ГИ/03.12.2019 Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито, СУЕО "А. С. Пушкин" УПИ I "за основно училище" (10135.1505.59), кв. 457, 1 м. р., ул. "Проф. Державин" №12
246/ГИ/05.12.2019 ГАЗИФИКАЦИЯ НА ГР. ВАРНА Разпределителни газопроводи, отклонения и съоръжения до консуматори по опис със сигнатура ВН-01-А52, и изграждане на физическа инфраструктура за електронна съобщителна мрежа за собствени нужди, по плана на район „Одесос“, район „Приморски“ (Приложение №1), гр. Варна. Дължина на трасето – 609,00 м район „Одесос“, район „Приморски“ (Приложение №1), гр. Варна
247/ГИ/05.12.2019 Монтаж на отоплителна инсталация 10135.4505.80.8, ж. к. „Вл. Варненчик“, бл. 230, вх. 2, гр. Варна
248/ГИ/10.12.2019 Уличен водопровод Ф110 ПЕВП с дължина 150,0 м между ос. т. 273 и ос. т. 277 и водопроводни отклонения до границите на ПИ 901, 961, 962, 965 и 966 по плана на СО "Под село", землище с. Звездица, община Варна СО "Под село", землище с. Звездица, община Варна
249/ГИ/11.12.2019 Приемно - предавателна станция за глас и/ или данни VA4348_А на „БТК“ ЕАД и Приемно – предавателна станция VAR0695 на „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД с честотен обхват 900, 1800 и 2100 MHz, разположени на покрива на сграда с идентификатор 10135.536.162.1 по КК и КР на гр. Варна, „Приморски парк“, м-ст „Салтанат“ №81, комплекс „Хоризонт“, гр. Варна сграда с идентификатор 10135.536.162.1 по КК и КР на гр. Варна, „Приморски парк“, м-ст „Салтанат“ №81, комплекс „Хоризонт“, гр. Варна
250/ГИ/11.12.2019 Пълен инженеринг (проектиране и строителство), доставка и монтаж на система за видеонаблюдение на периметъра около административна сграда на Община Варна и извеждане на видеосигнала в команден център (Зала 37) сградата на Община Варна сградата на Община Варна
251/ГИ/12.12.2019 Подпорна стена УПИ I-45, кв. 70 (ид. 30497.17.98), СО "Под село", с. Звездица
252/ГИ/17.12.2019 Монтаж на отоплителна инсталация 10135.4505.80.7, ж. к. "Вл. Варненчик", бл. 230, вх. 3
253/ГИ/17.12.2019 Монтаж на отоплителна инсталация 10135.3512.164.11, ж. к. „Младост“, бл. 126, вх. 6, гр. Варна
254/ГИ/17.12.2019 Монтаж на отоплителна инсталация 10135.3512.164.11, ж. к. „Младост“, бл. 126, вх. 7, гр. Варна
255/ГИ/17.12.2019 Аварийно-възстановителни работи след активирането на негативни геодинамични срутищно-свлачищни процеси по склона на "Приморски парк" "Приморски парк"
№ и дата на РС Наименование на строежа Местонахождение Забележка

Разрешения за строеж 2019 г. на ИИБ

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.