Разрешения за строеж за 2018 г. на ИИБ


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
№ и дата на РС Наименование на строежа Местонахождение Възложител Забележка
1/ГИ/10.01.2018 Изместване на съществуващ тласкател Етернит ф200, м-у о. т. 123 и о. т. 217 УПИ XXIII-810, кв. 53, ид. 30497.501.470, ул. "Касиопея", с. Звездица Община Варна
2/ГИ/10.01.2018 Преустройство на съществуваща БС с №VAR0177.А003 "Образцов дом" 10135.1504.2.13, бул. "Вл. Варненчик" 48 "Мобилтел" ЕАД
3/ГИ/11.01.2018 Уличен водопровод от о. т. 395 до о. т. 397 с д-на 49м СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата" Община Варна
4/ГИ/15.01.2018 Газификация на гр. Варна.Разпределителни газопроводи, отклонения и съоръжения до консуматори по опис със сигнатура ВН-01-А46 с дължина на трасето 449 м р-н Одесос, р-н Приморски, м-ст Клисе баир, с. Тополи "Овергаз Мрежи" АД
5/ГИ/15.01.2018 Реконструкция на част от ВЕЛ 20kV, извод "Манастирски рид" от П/СТ "Траката" чрез кабелна линия 20 kV в у-ка м-у ТП 527 и стоманореш. стълб 10135.2575.1583, кв. 34, кв. Виница "Енерго-Про Мрежи" АД
6/ГИ/15.01.2018 Въздушна кабелна ел.проводна линия 0,4 kV (два клона с 66 бр. стълбове с д-на 2 037 км), ел.захранени от МТП 6 и каб. линия 0,4 kV с осем броя РК-3 (с д-на 0,315 км) СО "Добрева чешма" "Енерго-Про Мрежи" АД
7/ГИ/15.01.2018 Въздушна кабелна ел.проводна линия 0,4 kV (три клона с 62 бр. стълбове), ел.захранени от МТП 7 (с обща д-на 1 790 км) СО "Добрева чешма" "Енерго-Про Мрежи" АД
8/ГИ/15.01.2018 Въздушна кабелна ел.проводна линия 0,4 kV (пет клона с 104 бр. стълбове), ел.захранени от МТП 3 (с обща д-на 3 173 км) СО "Добрева чешма" "Енерго-Про Мрежи" АД
9/ГИ/15.01.2018 Реконструкция на част от ВЕЛ 20kV, извод "Галата" чрез кабелна линия 20 kV в у-ка от стом.реш. стълб с РОС "Фара" до стом.реш. стълб отклонение за ТП 945 и каб. тр. кан. мрежа с 5 бр. шахти 10135.5510.774, 10135.5010.159, 10135.5010.84, кв. Галата "Енерго-Про Мрежи" АД
10/ГИ/15.01.2018 Реконструкция на кръстовище и изход от локално платно към бул. "Сливница" ул. "Тихомир" и ул. "Вярност", бул. "Сливница" м-у бл. 20 и бл. 21, 16 м. р. Община Варна
11/ГИ/15.01.2018 Оборудване на подземен ТП 2х1000 kVA, 20/10/0,4 kV и захранване на сграда, Етапи от 1 до 3 УПИ VII-135, кв. 12, ид. 10135.3513.1828, ул. "А. Сахаров" 15, 26 м. р. "Енерго-Про Мрежи" АД
12/ГИ/17.01.2018 Уличен водопровод ПЕВП ф110/10 с д-на 143,14 м от съш. водопровод ф80Е през о. т. 273, о. т. 297 до о. т. 294 м- ст Абатко, Вилна зона Община Варна
13/ГИ/17.01.2018 БКТП 20/10/0,4 kV, 2х1000 kVA захранен с кабелна линия 10kV и каб. линии 0,4 kV до табла тип ТЕПО УПИ XIX-1843 "за жил. строителство", кв. 14, ид. 10135.3513.1843, 26 м. р. "Енерго-Про Мрежи" АД
14/ГИ/22.01.2018 Реконструкция на част от ВЕЛ 20kV, извод "Дружба" чрез кабелна линия 20 kV в у-ка от МТП 630 до същ. стом.реш. стълб с РОС "Траката" 10135.2526.1150, 10135.2526.1243, кв. "Свети Никола" и СО "Ваялар" "Енерго-Про Мрежи" АД
15/ГИ/22.01.2018 Уличен водопровод и улична канализация, I етап-Уличен водопровод от о. т. 37 към о. т. 55 с д-на 226 м, II етап-Улична кнализация от РШ1 към о. т. 55 с д-на 55 м УПИ IX-300040, ПЗ "Метро" Община Варна
16/ГИ/22.01.2018 Уличен водопровод ПЕВП ф110 от о. т. 2146 до о. т. 553 с д-на 78 м и улична канализация от РШ1 до заустване в същ. РШ при ОК 50а с д-на 20 м УПИ IX-3303, кв. 13, ул. "40-та", СО "Траката" Община Варна
17/ГИ/29.01.2018 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с д-на 78 м между о. т. 197 и о. т. 82 и улична битова канализация ф315 РР с д-на 25.80 м м-у о. т. 197 и о. т. 80 СО "Траката" Община Варна
18/ГИ/31.01.2018 БС с №4441 и БС с №VA4331 и БС с №VAR0203 10135.3517.269.1, ул. "Д-р И. Селименски", бл. 1, вх. Б 1. "Теленор България" ЕАД, 2."БТК" ЕАД, 3. "Мобилтел" ЕАД
19/ГИ/05.02.2018 Изграждане на бул. "Васил Левски", Подобект: от км. 0+150 до км. 2+924: 1. Участък от км. 0+440.00 до км. 0+470.00, 2. Участък от км. 0+640.00 до км. 0+940.00 – южно обслужващо, южно директно трасе, включително охранителен канал, 3. Участък от км. 1+000.00 до км. 1+160.00 – южно директно трасе, включително охранителен канал (с изключение на южно обслужващо платно в участъка), 4. Участък от км. 1+160.00 до км. 1+425.00 – до северни подпорни стени (с изключение на южно обслужващо платно в участъка), включително Северен надлез на бул. „Сливница“ над бул. „В. Левски“ при км. 1+392.08, 5. Участък от км. 1+490.00 до км. 1+875.00 – до северни подпорни стени (с изключение на южно обслужващо платно в участъка), включително Северен надлез на бул. „Вл. Варненчик“ над бул. „В. Левски“ при км. 1+845.18, 6. Участък от км. 2+290.00 до км. 2+400.00, включително южна подпорна стена (с изключение на южно обслужващо платно в участъка). от ул. "Подвис" до ул. "Девня", р-н Приморски , Одесос, Младост Община Варна
20/ГИ/08.02.2018 Изместване на напорен водопровод ф426 Ст УПИ XXXVII-1734, кв. 30, 21 м. р. Община Варна
21/ГИ/09.02.2018 Разпределителен топлопровод и топлопроводни отклонения, с д-на 252 м бл. 24 и бл. 25, ж. к. "Възраждане" 1 м. р. "Веолия Енерджи Варна" ЕАД
22/ГИ/12.02.2018 Външно каб. ел. захранване от ТП "ОПСО" до каб. шкаф ШК-4А и до ел. табло ТЕПО УПИ II-28, кв. 61, ид. 72709.44.32, с. Тополи "Електроразпределение Север" АД
23/ГИ/14.02.2018 Уличен водопровод PEHD ф110 с д-на 54 м от о. т. 8 към о. т. 2 кв. 2, по плана на "Жилищна група западно от болничен комплекс на ВМИ" Община Варна
24/ГИ/14.02.2018 Улична канализация ф315 PVC с д-на 166м. От о. т. 10 към о. т. 6 кв. 4 и 2, по плана на "Жилищна група западно от болничен комплекс на ВМИ" Община Варна
25/ГИ/16.02.2018 Трафопост тип МТТ 100kVA (с тр-р 63kVA) и захранване от стомано-решетъчен стълб на ВЕЛ 20kV, извод "Амонал", и монтаж на табло ТЕПО ПИ 153038, с. Константиново Марин Жеков Мирев
26/ГИ/16.02.2018 БКТП 20/0,4 kV, 2х1000 kVA захранен с кабелна линия 20kV и каб. линии 0,4 kV до табла тип ТЕПО УПИ XV-464, 950 "за производствено складова и обслужваща дейност", кв. 20 (ид. 10135.4510.1019), УПИ V-410032, кв. 20 (ид. 10135.4510.462), ЗПЗ "Електроразпределение Север" АД
27/ГИ/19.02.2018 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито (147) ид. 10135.2553.101, 25 м. р., ул. "Подвис" южно от бл. 28 Община Варна
28/ГИ/26.02.2018 Улични ВиК клонове: 1. Уличен водопроводен клон от ПЕВП ф110 с д-на 96м с връзка от ф109С при о.к. 250 до отклонение за УПИ след о.к. 330 с подмяна на същ. водопровод ф2" с д-на 40м от о.к. 250 до о.к. 327, 2. Уличен канализационен клон за битови отпадни води PVC ф315 с д-на 31м от РШ1 пред УПИ през о.к. 330, о.к. 329 до заустване в нова РШ4 от същ. улична битова канализация PVC ф315 при о.к. 328 УПИ LI-746, кв. 50, ж. к. "Бриз" Община Варна
29/ГИ/27.02.2018 Уличен водопровод ПЕВП ф200 с д-на 470м, битова канализация PPR ф315 с д-на 432м и дъждовна канализация PPR ф400 с д-на 357м м-у о.т. 56 и о.т. 65 кв. 5, ПЗ "Метро" Община Варна
30/ГИ/01.03.2018 Уличен водопровод с д-на 149м от о.т. 297 до о.т. 293 и улична канализация с д-на 195м от о.т. 297 през о.т. 293 до о.т. 131 СО "Ментеше", ж.к. "Вл. Варненчик" Община Варна
31/ГИ/01.03.2018 Външно каб. ел. захранване 0,4kV (сградно отклонение) от ТП 1882 до ел. табло ТЕПО УПИ XVI-4620, кв. 20, ид. 10135.2571.4620, к. к. "Чайка" "Електроразпределение Север" АД
32/ГИ/06.03.2018 Ел.захранване на поземлени имоти, включващо: 1. ТП тип БКТП 20/0,4kV, 2х1000kVA, каб. линия 20kV и каб. ел. захранване 0,4kV до 2 бр. ел. табла тип ТЕПО, 2. Вн. каб. ел. захранване 0,4kV от БКТП до ел. табло тип ТЕПО, 3. Вн. каб. ел. захранване 0,4kV от БКТП до ел. табло тип ТЕПО. УПИ LIII-281 "за жил. строителство", кв. 44 (ид. 10135.2563.281), УПИ XVI-236, кв. 45 (ид. 10135.2563.1660), УПИ XII-284, кв. 45 (ид. 10135.2563.284), 21 м. р. "Електроразпределение Север" АД
33/ГИ/07.03.2018 Газификация на гр. Варна.Отклонение от разпределителен газопровод за захранване на консуматори с дължина на трасето 85 м ул. "Акад. Андрей Сахаров", 26 м. р. "Примагаз" АД
34/ГИ/09.03.2018 Вн. каб. ел. захранване от същ. разпред. кутия тип РК-3 пред УПИ до нова разпред. кутия тип РК-3 и ел. табло тип ТЕПО пред УПИ. Изваждане и муфиране на същ. кабел от същ. РК-3 до нова РК-3 УПИ VIII-291 (ид. 72709.501.291), УПИ VII-291 (ид. 72709.501.953), кв. 56, ул. "Стоян Буйнов" 41А, с. Тополи "Електроразпределение Север" АД
35/ГИ/14.03.2018 Уличен водопровод и улична битова канализация от о. т. 170 до о. т. 169 кв. 27, ж. к. "Бриз" Община Варна
38/ГИ/19.03.2018 ППС №VA4287/Chaika_A и преустройство на същ. БС №4126 10135.2526.978.1, кв. "Св. Никола", ул. "Арх. Торос Тороманян" 45 1. БТК ЕАД, 2. "Теленор България" ЕАД
39/ГИ/19.03.2018 Ел.захранване на УПИ, включващо, Етап 1: 1. БКТП 2х1000kVA, 20/0,4kV, 2. Каб. линия 20kV с разкъсване и муфиране, 3. Изграждане на каб.канална мрежа с 10 бр. шахти, 4. Каб.линия ниско напрежение от новия ТП до ШК-4А пред УПИ, Етап 2: Каб.линии ниско напрежение от новия ТП до 8 бр. ел.табла тип ТЕПО в УПИ. УПИ I-44, кв. 5 (ид. 10135.2570.44), к. к. "Св. Св. Константин и Елена" "Електроразпределение Север" АД
40/ГИ/23.03.2018 Реконструкция на съществуваща електронна съобщителна мрежа от КШ 36-I 105н до КШ 36-I 108н с изтегляне на оптични и медни съобщ.кабели ид. 10135.2569.295, 10135.2569.198, 10135.2569.54, кв. 10, к.к. "Св. Св. Константин и Елена" БТК ЕАД
41/ГИ/26.03.2018 Преустройство на съществуваща БС с №VAR0211 "Ками М" ид. 10135.536.162.1, м-ст "Салтанат" 81, комплекс Хоризонт "Мобилтел" ЕАД
42/ГИ/26.03.2018 Преустройство на съществуваща БС с №4148 ид. 10135.513.541.1, к. к. "Златни пясъци", х-л Марина гранд бийч "Теленор България" ЕАД
43/ГИ/27.03.2018 Уличен водопровод от ПЕВП ф110, с д-на 66м от о. т. 451 до о. т. 402 до връзка със същ. уличен водопровод ф159С кв. 49, 21 м. р. Община Варна
44/ГИ/27.03.2018 Изместване на съществуваща канализация ф200Б с д-на 42м УПИ V-2562, кв. 15, 27 м. р. Община Варна
45/ГИ/27.03.2018 Преустройство на съществуваща БС с №VAR0224 "Кауфланд Варна" 10135.3511.666.1, бул. "Република" 60, Хипермаркет Кауфланд "Мобилтел" ЕАД
46/ГИ/29.03.2018 Улична битова канализация (напорна ф110 ПЕВП с д-на 74м и гравитачна ф315 PVC с д-на 328м) и канализационно отклонение до КПС ид. 72709.502.366, 72709.502.403, УПИ I-1 "за крематориум и колумбарийни стени", кв. 2 (ид. 72709.38.85), по плана на "Гробищен парк Тополи", с. Тополи 1. Община Варна, 2. "Крематориум инвест" ООД
47/ГИ/29.03.2018 Улична битова канализация PVC ф315 с д-на 151.60м ид. 10135.3515.2, 10135.3515.307, УПИ V-3 "за смесено предназначение", кв. 62, 16 м.р. север, ул. "Младежка" Община Варна
48/ГИ/29.03.2018 Улична битова канализация PVC ф315 с д-на 72м от о. т. 765 към о. т. 764 кв. 17, ж. к. "Вл. Варненчик" 2 м. р. Община Варна
49/ГИ/02.04.2018 Вн. каб. ел. захранване 0,4 kV от каб. шкаф ШК-4А пред ПИ до ел.табло ТЕПО пред УПИ ид. 10135.2568.158, УПИ XI-188, кв. 27 ид. 10135.2568.188, к. к. "Св. Св. Константин и Елена" "Електроразпределение Север" АД
50/ГИ/03.04.2018 Каб.линии 20kV, извод Трапезица, м-у ТП 1550 и ТП 1740 и извод Строителни работници УПИ I-197, 199, 214, 232, 233, 234, 235, УПИ III-57, кв. 10, к. к. "Св. Св. Константин и Елена" "Електроразпределение Север" АД
51/ГИ/04.04.2018 Монтаж на инсталация за битова гореща вода ж. к. "Вл. Варненчик", бл. 22, вх. 17, ид. 10135.4504.300.14 Етажна собственост с управител Атанас Станков Георгиев
52/ГИ/04.04.2018 Частично изграждане, реконструкция, рехабилитация на канализационна мрежа, Етап II - главни колектори 3 и 4 СО "Ален Мак" Община Варна Заповед 9/ГИ/08.06.2020 г. по чл. 154 от ЗУТ, Заповед 26/ГИ/16.04.2021 г. по чл. 154 от ЗУТ
53/ГИ/05.04.2018 Вн. каб. ел. захранване 20 kV от ТП 524 до ТП 655 и тръбно-канална мрежа с шахти ид. 10135.513.315, 10135.513.328, к. к. "Зл. пясъци" "ЕРП Златни пясъци" АД Заповед 9/ГИ/08.11.2018 г. по чл. 154
54/ГИ/13.04.2018 Монтаж на отоплителна инсталация ид. 10135.3514.31.2, ж. к. "Трошево", бл. 55, вх. В Етажна собственост с управител Тихомир Христов Христакиев
55/ГИ/17.04.2018 Преустройство на съществуваща БС с №4038 10135.1030.308.1, бул. "Вл. Варненчик" 112, вх. А "Теленор България" ЕАД
56/ГИ/17.04.2018 Уличен водопровод м-у о. т. 4149 и о. т. 4130 и СВО УПИ XXV-1500, кв. 41, ЗПЗ Община Варна
57/ГИ/17.04.2018 Уличен водопровод и улична битова канализация от о. т. 60 през УПИ УПИ XXXIV-400, УПИ VII-9543 за озеленяване, кв. 24, СО "Акчелар" Община Варна
58/ГИ/17.04.2018 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с д-на 16.60 м по бул. "Сливница" УПИ III-98, УПИ II-25, кв. 1, 26 м. р. Община Варна
59/ГИ/17.04.2018 Реконструкция на съществуващ ТП тип БКТП (оборудване на втора трафокилия с машина 400 kVA) и вн. каб. ел. захранване 0,4 kV до табла тип ТЕПО УПИ XIX-1772 "за жил. строителство", кв. 13, ид. 10135.3513.1772, УПИ XXII-1774 "за жил. строителство", кв. 13, ид. 10135.3513.1917, 26 м. р. "Електроразпределение Север" АД
60/ГИ/20.04.2018 Реконструкция, модернизация и разширение на ПСОВ - к. к. "Зл. пясъци", Етап 1 - Усилване на съществуваща Пилотна конструкция 1, Етап 2 - Реконструкция, модернизация и разширение на ПСОВ - к. к. "Зл. пясъци" УПИ Х-11, 12 "за пречиствателна станция-отпадни води и озеленяване", УПИ VIII-13 "за пречиствателна станция за отпадъчни води", кв. 3, к. к. "Зл. пясъци" Община Варна Заповед 10/ГИ/29.06.2020 г. по чл. 154 от ЗУТ
61/ГИ/26.04.2018 Преустройство на съществуваща БС с №VAR0208.А003 "Екопроект" 10135.2560.7.10, ул. "Княз Н. Николаевич" 25 "Мобилтел" ЕАД
62/ГИ/26.04.2018 Преустройство на съществуваща БС с №VAR0068.А003 "Одеса" 10135.1508.291.1, бул. "Сливница" 2 "Мобилтел" ЕАД
63/ГИ/26.04.2018 Преустройство на съществуваща БС с №VAR0109.А002 "Валентина" 10135.1506.432.1, ул. "Цар Симеон I" 2 "Мобилтел" ЕАД
64/ГИ/27.04.2018 Външно кабелно ел. захрнаване на хотел "Астория Маре" от ТП 533 и 535 до ел. табла УПИ VIII-106, 107, кв. 18, к. к. "Зл. пясъци" "ЕРП Златни пясъци" АД
65/ГИ/27.04.2018 Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт, ДГ 29 "Звънче", етапи от I до VIII 10135.3511.269, УПИ "за детска градина", ж. к. "Възраждане" 3 м. р. до бл. 56 Община Варна
66/ГИ/03.05.2018 1. Изграждане на ТП тип МТП 1х400kVA, 20/0,4kV с м-ж на трансформатор 250kVA, 2. Вн. каб. ел. захранване от МТП до табло ТЕПО и изграждане на тръбна мрежа УПИ XVIII-857, кв. 28 (ид. 10135.3506.857), УПИ XLVI-623, кв. 28 (ид. 10135.3506.623), СО "Пчелина" "Електроразпределение Север" АД
67/ГИ/08.05.2018 Трафопост тип БКТП 2х1000kVA, 20/0,4kV, и каб. линия 20 kV, чрез разкъсване на извод "Електрон", и БКТП 1х1000kVA, 20/0,4kV, и каб. линия 20kV, чрез разкъсване на извод "Хлебозавод", каб. линии ниско напрежение 0,4kV от ТП до ел. табла и тръбно-канална мрежа с 8 шахти УПИ VII-538, кв. 22 (ид. 10135.3514.813), ЗПЗ "Електроразпределение Север" АД
68/ГИ/08.05.2018 1. МТТ 1х100 kVA, 20/0,4 kV, монтирано на същ. желязо-решетъчен стълб в оста на ВЕЛ 20 kV, извод "Лонгоз", 2. Външно каб. ел. захранване 0,4 kV от МТТ до шкаф тип ШК-4А и до ел. табло тип ТЕПО 10135.5404.5, 10135.5403.1084, СО "Боровец юг" "Електроразпределение Север" АД
69/ГИ/08.05.2018 БКТП 20/0,4 kV, 400 kVA, захранен с кабелна линия 20 kV, извод "Абатко" УПИ I-289, кв. 12 (ид. 10135.2569.289), к. к. "Св. Св. Константин и Елена" 1. "Лидл България ЕООД енд КО" КД, 2. "Електроразпределение Север" АД
70/ГИ/08.05.2018 Временен открит паркинг УПИ IX-11, кв. 728, 3 м. р., бул. "Княз Борис I" 57 1. Вера Николова Сиракова, 2. "Филвик" АД
71/ГИ/09.05.2018 Преустройство на съществуваща БС с №4426 10135.513.167.1, к. к. "Зл. пясъци", х-л Кемпински гранд хотел Ермитаж "Теленор България" ЕАД
72/ГИ/09.05.2018 Преустройство на съществуваща БС с №4143 10135.2574.1.49, к. к. "Зл. пясъци", х-л Ривиера "Теленор България" ЕАД
73/ГИ/11.05.2018 БКТП 1000 kVA, 20/0,4 kV и каб. линии средно напрежение 20 kV, и каб. линии ниско напрежение 0,4 kV за захранване на технологични консуматори УПИ VII-538, кв. 22 (ид. 10135.3514.813), ЗПЗ "ИСУ Инвест" ЕАД
74/ГИ/16.05.2018 Улична канализация ф315 PVC с д-на 20,5 м. от о. т. 22 към о. т. 129 кв. Виница Община Варна
75/ГИ/16.05.2018 Уличен водопровод ПЕВП ф90 от о. т. 188 до о. т. 191 с д-на 104,7 м кв. 61, м-ст "До Стадиона", с. Тополи Община Варна
76/ГИ/16.05.2018 Подмяна на водопровод собственост на Военно формирование 28870, за нуждите на Военно формирование 48670-110 СО "Боровец - юг" Община Варна
77/ГИ/17.05.2018 Улична битова канализация РЕ ф3008/SN8 с д-на 329,07 м от о. т. 417 през о. т. 414, о. т. 413 до същ. РШ СО "Пчелина", бул. "Цар Освободител", бул. "Христо Смирненски", 26 м. р. Община Варна
78/ГИ/18.05.2018 Улична напорна канализация ПЕВП ф75 м-у о. т. 59 и о. т. 51 с д-на 335 м и ПЕВП ф75 м-у о. т. 563 и о. т. 54 с д-на 66 м и сградни напорни канал. отклонения ул. "8-ма", ид. 10135.2520.2136, 10135.2520.5054, 10135.2564.960, 10135.2564.958, 10135.2564.977, СО "Траката" 1. Община Варна, 2. ДЗЗД "Сдружение "Осма"" Заповед 16/ГИ/21.10.2020 г. по чл. 154 от ЗУТ
79/ГИ/23.05.2018 Въздушно каб. ел. захранване 0,4kV от същ. клон, захранен от ТП 1 Казашко до табло тип ТЕПО УПИ XIII-160, 161, кв. 17, ид. 10135.501.273, с. Казашко, община Варна "Електроразпределение Север" АД Заповед 12/ГИ/27.12.2018 г. по чл. 154
80/ГИ/28.05.2018 Преустройство на съществуваща БС с №VAR0132.A "ММ" 10135.4510.458.25, ЗПЗ "А1 България" ЕАД
81/ГИ/29.05.2018 Акустични устройства от националната система за ранно предупреждение и оповестяване на МВР СУ „Св. Климент Охридски“, ОУ „Цар Симеон I“, ОУ „Йордан Йовков“, ОУ „Васил Априлов“, МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“-Варна, ИУ-Варна, СУ „Елин Пелин“, Второ ОУ „Никола Й. Вапцаров“, ПТГ-Варна, ДЯ 7 “Роза“, ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“, ОУ „Г. С. Раковски“, ГПЧЕ „Йоан Екзарх“, ТУ-Варна, ОУ „А. Страшимиров“, ПГИ „Д-р И. Богоров“, ОУ „Стоян Михайловски“, ОУ „Св. П. Евтимий“, ОУ „К. Арабаджиев“, ОУ „П. Р. Славейков“, Трета ПМГ „Акад. М. Попов“, ОУ „Панайот Волов“, гр. Варна МВР, ГД ПБЗН
82/ГИ/11.06.2018 БКТП 1х1000 kVA, 20/0,4 kV и каб. линия 20 kV (разкъсване извод Рила) и тр.канална мрежа с 6 бр. шахти УПИ IV-3 "за магазин и ТП", кв. 148 (ид. 10135.1506.976), 7 м. р. 1. "Кауфланд България ЕООД енд Ко"КД, 2. "ЕРП Север"АД
83/ГИ/11.06.2018 Ел. захранване на имот, включващо: 1. Изграждане на БКТП 1х1000 kVA, 20/0,4 kV (с м-ж на тр-р 1000 kVA), каб. линия 20 kV (разкъсване извод Вапцаров) и тр.кан.каб. мрежа с 1 бр. шахта; 2. Кабелни линии 0,4 kV (сградни отклонения) до ел. табла тип ТЕПО ид. 10135.2552.2244 (ПИ 3865=2244, кв. 30), кв. "Изгрев" "Електроразпределение Север" АД
84/ГИ/11.06.2018 Рехабилитация на част от топлопреносната мрежа в участъка от KII-12а до КII-12б от II-ра магистрала, д-на 110 м ж. к. "Младост" 1 м. р. "Веолия Енерджи Варна" ЕАД
85/ГИ/12.06.2018 Уличен водопровод от ПЕВП ф110, с д-на 39м от о. т. 399 и от о. т. 400 кв. 21, м-ст Зеленика Община Варна
86/ГИ/14.06.2018 Базова станция с №VAR0141.В001 "Евксиноград" 10135.2567.154.100, Евксиноград "А1 България" ЕАД
87/ГИ/15.06.2018 Реконструкция на съществуваща сградна инсталация към котелно на VII-мо СУ "Найден Геров" УПИ III-100 "за училище", кв. 656, 10135.2558.100.4, 6 м. р., ул. "Царевец" 1 Община Варна
88/ГИ/15.06.2018 Уличен водопровод от ПЕВП ф110 с д-на 140 м, от о. т. 445 към о. т. 551 кв. 55, СО "Ментеше" Община Варна
89/ГИ/21.06.2018 Реконструкция на улична мрежа по трасето на бул. „Васил Левски“, в т. ч. велоалея, изпълняване на мероприятия за подобряване на достъпната среда и ремонт на автомобилни и пешеходни подлези бул. „Васил Левски“ в участъка от ул. „Подвис" до бул. „8-ми приморски полк" Община Варна
90/ГИ/22.06.2018 Реконструкция на улична мрежа по трасето на бул. „Народни будители“, в т.ч. трасето на обръщача на МГТ по ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ бул. „Народни будители“ в участъка от ул. „Мара Тасева“ до ул. „Нарва“ и от ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ до ул. „Мара Тасева“ Община Варна Заповед 7/ГИ/24.10.2018 г. по чл. 154, Заповед 3/ГИ/13.03.2019 г. по чл. 154
91/ГИ/22.06.2018 Водопроводна мрежа, част от клон 101а, м-у о. т. 5 и о. т. 288 през о. т. 289 СО "Боровец - юг" Община Варна
92/ГИ/22.06.2018 Реконструкция на улична мрежа бул. „Осми приморски полк", вкл. основен ремонт на транспортно съоръжение (пътен възел „Виница“), пешеходен подлез и мероприятия за подобряване на достъпната среда бул. „Осми приморски полк" в участъка от бул. „Васил Левски“ до бул. „Христо Смирненски“ Община Варна Заповед 8/ГИ/24.10.2018 г. по чл. 154
93/ГИ/22.06.2018 Реконструкция на улична мрежа: ул. "Съборни", включително изпълняване на мероприятия за подобряване на достъпната среда ул. "Съборни" в участъка от бул. "Владислав Варненчик" до бул. "Сливница" Община Варна
94/ГИ/26.06.2018 Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район „Одесос” 1, включващо реконструкция на ул. „Георги Бенковски”, вкл. елементи на предблоковите пространства ул. „Георги Бенковски” в участъка от бул. „Сливница” до ул. „Кракра”, предблоковите пространства в участъка между ул. „Цар Петър”, ул. „Парижка комуна”, ул. „Кракра” и ул. „Георги Бенковски” Община Варна
95/ГИ/26.06.2018 Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район Младост, включващо естетизация и модернизация ж. к. Възраждане, I м.р., пространството заключено между ул. „Ана Феликсова”, ул. „Петър Алипиев”, улицата западно от бл. 17 и локално платно на бул. „Трети март” Община Варна
96/ГИ/27.06.2018 Благоустрояване на междублокови пространства в район „Владислав Варненчик”, в това число основен ремонт на ул. „Янко Мустаков” ж. к. „Владислав Варненчик”, IV-ти м. р., ул. „Янко Мустаков” в участъка от бул. „Константин и Фружин” до ул. „Света Елена” Община Варна
97/ГИ/27.06.2018 Уличен водопроводен ПЕВП ф110 от о. т. 345 към о. т. 44 и улична битова канализация PVC ф315 - клон 1 м-у о. т. 345 до о. т. 44 през о. т. 350 до о. т. 300, клон 2 м-у о. т. 617 и о. т. 341 до о. т. 345, клон 3 м-у о. т. 624 до о. т. 345 и клон 4 м-у о. т. 580 и о. т. 349 СО "Траката" Община Варна
98/ГИ/02.07.2018 Изграждане на подземна физическа инфраструктура, предназначена за разполагане на електронна съобщителна мрежа и изтегляне на оптичен кабел до крайно потребители ж. к. "Вл. Варненчик" 1 и 2 м. р., 9 м. р. "Цифрова корпорация" ООД
99/ГИ/05.07.2018 ТП тип БКТП 20/0,4 kV, 1x630 kVA, каб. линия 20 kV, разкъсване на извод "Вихрен" УПИ II-300005, кв. 5, ид. 10135.4507.287, ПЗ "Метро" 1. "ЕРП Север" АД, 2. "Лантан Инвестмънт" ООД
100/ГИ/09.07.2018 Основен ремонт на ул. "Баба Тонка", Етап I - Осн. ремонт на ВиК мрежи, Етап II - Осн. ремонт на улицата с обособяване на паркоместа и нова велоалея ул. "Баба Тонка", 9 м. р. 1. Община Варна, 2. "ЕРП Север" АД
101/ГИ/09.07.2018 Електрозахранване на УПИ, включващо: I ви етап - БКТП 3х1000 kVA, 20/10/0,4 kV (м-ж на 2 тр-ра 2х1000 kVA), каб. Линии СН, разкъсване извод Шабла и извод Кардам; II ри етап - Дооборудване на новия ТП с тр-р 1000 kVA, 20/10/0,4 kV, каб. линии НН до 6 бр. табла тип ТЕПО УПИ III-3, кв. 560, ид. 10135.1030.377, 14 м. р. "Електроразпределение Север" АД
102/ГИ/11.07.2018 Уличен водопровод РЕ ф160/10 с д-на 218 м от същ. водопровод ПЕВП ф315 през о. т. 26, о. т. 19 до УПИ и улична битова канализация ПЕ ф300/SN8, с д-на 396 м, през о. т. 18, о. т. 17, о. т. 16 до същ. Канализация УПИ VIII-41, 42, 43, 45, ул. "Боровец", землище "Галата" Община Варна
103/ГИ/11.07.2018 Изместване на битова канализация ф200 Б и реконструкция на същ. Канализация РЕ ф315 от участъка м-у о. т. 38 и о. т. 34 до о. т. 36 с обща д-на 85,60 м УПИ Х-606, кв. 6, ж. к. "Бриз" Община Варна
104/ГИ/11.07.2018 Комуникационно решение за подход към МБАЛ "Света Анна-Варна" АД бул. "Цар Освободител" 100, ид. 10135.2557.97 1. Община Варна, 2. "ЕРП Север" АД
105/ГИ/12.07.2018 Двустранна оптична свързаност на базова станция с №4107 10135.4505.117.18, ж. к. "Вл. Варненчик", бл. 223, вх. 3 "Теленор България" ЕАД
106/ГИ/12.07.2018 Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт, ДГ 24 "Детско градче", етапи от I до ХV УПИ "временни детски заведения", ид. 10135.3514.17, ЗПЗ, ул. "Никола Симов" 6 Община Варна
107/ГИ/13.07.2018 Площадка за игра на открито в СУУНЗ "Проф. д-р Иван Шишманов" УПИ I-"училище за слепите", ид. 10135.5506.368, 29 м. р., м-ст "Вилите" Република България
108/ГИ/13.07.2018 Базова станция с №VA4280 "Golden Sands Hotel Double Tree" 10135.513.286.7, к. к. "Зл. пясъци" БТК ЕАД
109/ГИ/16.07.2018 Електрозахранване на УПИ, включващо: 1. Изграждане на трафопост, тип БКТП 1х1000 kVA, 20/0,4 kV, (с монтаж на тр-р 630 kVA, 20/0,4 kV), кабелна линия 20 kV, ВЕЛ извод „Спартак“; 2. Изграждане на един брой кабелна шахта до новия БКТП; 3. Два броя кабелни линии 0,4 kV, до табла тип ТЕПО УПИ ХLIX-607, кв. 28 (ид. 10135.3506.1185), СО „Пчелина“ "Електроразпределение Север" АД Заповед 1/ГИ/18.01.2019 г. по чл. 154
110/ГИ/17.07.2018 Улична канализация ф315 PVC с д-на 85,35 м от о. т. 695 през о. т. 694 и о. т. 693 до връзка със същ. канализация СО "Траката" Община Варна
111/ГИ/18.07.2018 Инсталация за видеонаблюдение на "Зоопарк-СЦ" Варна 10135.2561.4, "Приморски парк" Община Варна
112/ГИ/18.07.2018 Инсталация за видеонаблюдение на ДЯ 1 "Щастливо детство" 10135.1508.216.3, 4, 5, 6, ул. "Славянска" 21 Община Варна
113/ГИ/18.07.2018 Инсталация за видеонаблюдение на ДЯ 5 "Чуден свят" 10135.3515.771.1, ул. "Димитър Полянов" 5 Община Варна
114/ГИ/18.07.2018 Инсталация за видеонаблюдение на ДЯ 13 "Русалка" 10135.3512.167.1, 2, 3, 4, 5, 6, ж. к. "Младост" 2 м. р. Община Варна
115/ГИ/18.07.2018 Инсталация за видеонаблюдение на ДЯ 8 "Щурче" 10135.2554.103.2, 3, 4, 5, ул. "Евлоги Георгиев" 26 Община Варна
116/ГИ/18.07.2018 Инсталация за видеонаблюдение на ДЯ 9 "Детелина" 10135.5502.158.1, 2, 3, кв. "Аспарухово", ул. "Средец" 12 Община Варна
117/ГИ/18.07.2018 Инсталация за видеонаблюдение на ДЯ 3 "Зайо Байо" 10135.1503.663.1, 2, 3, ул. "Никола" Кънев" 28 Община Варна
118/ГИ/18.07.2018 Инсталация за видеонаблюдение на ДЯ 6 "Мечо Пух" 10135.4504.739.3, ж. к. "Вл. Варненчик", ул. "Ниш" 29 Община Варна
119/ГИ/18.07.2018 Инсталация за видеонаблюдение на ДЯ 7 "Роза" 10135.2553.81.1, 2, 3, 4, ул. "Роза" 34 Община Варна
120/ГИ/18.07.2018 Инсталация за видеонаблюдение на ДЯ 2 "Моряче" 10135.2562.163.1, 2, 3, 4, 6, ж. к. "Чайка", ул. "Рупи" 2 Община Варна
121/ГИ/18.07.2018 Инсталация за видеонаблюдение на ДЯ 11 "Иглика" 10135.3515.11.1, 2, 3, 4, 6, 7, ж. к. "Трошево", до бл. 30 и бл. 19 Община Варна
122/ГИ/18.07.2018 Инсталация за видеонаблюдение на ДЯ 14 "Звънче" 10135.1505.19.1, ул. "Рила" 2 Община Варна
123/ГИ/18.07.2018 Инсталация за видеонаблюдение на ДЯ 4 "Приказен свят" 10135.2557.19.1, 2, 3, бул. "Чаталджа" 111 Община Варна
124/ГИ/19.07.2018 Преустройство на съществуваща БС с №VAR0294.А001 "KFK DOMO" УПИ III-1006, кв. 39, ид. 72709.516.1006.6, ЗПЗ в землището на с. Тополи "А1 България" ЕАД
125/ГИ/24.07.2018 Уличен водопровод от о. т. 489 до о. т. 486 кв. 62, СО "Ален мак" Община Варна
126/ГИ/24.07.2018 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с д-на 68м от о. т. 353 и о. т. 354 и м-у о. т. 354 и о. т. 652 кв. 225, СО "Траката" Община Варна
127/ГИ/26.07.2018 Инсталация за видеонаблюдение на СУПЦ "Анастасия д-р Железкова" 10135.3513.148.9, 10, 11, 24, ул. "Петко Стайнов" 7 Община Варна
128/ГИ/26.07.2018 Пробив на бул. "Сливница" от о. т. 49 до о. т. 65 от бул. "Ян Хунияди" до бул. "Атанас Москов", ОП.3, р-н Вл. Варненчик 1. Община Варна, 2. "ЕРП Север" АД
129/ГИ/27.07.2018 Основен ремонт на ул. "Кап. Рончевски", Етап I - Осн. ремонт на ВиК мрежи, Етап II - Осн. ремонт на улицата с усилване на асфалтова настилка и нови тротоари ул. "Кап. Рончевски", 18 м. р. Община Варна
130/ГИ/03.08.2018 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с д-на 75 м от о. т. 95 до о. т. 66 кв. 43, СО "Ракитника" Община Варна
131/ГИ/03.08.2018 Инсталация за видеонаблюдение на сградата на Община Варна 10135.1505.218.1, 2, 3, бул. "Осми приморски полк"43 Община Варна
132/ГИ/06.08.2018 Преустройство на съществуваща БС с №VAR0035 "Феста" 10135.1508.103.1, бул. "Сливница" 22 "А1 България" ЕАД
133/ГИ/10.08.2018 1. Изместване на БКТП 53 1х400 kVA чрез изграждане на БКТП 2х1000 kVA (с м-ж на тр-р 400 kVA) и изместване на каб. Линии средно и ниско напрежение, 2. Защита и изместване на съществуващи каб. линии във връзка с изграждане на бул. "В. Левски" в участъка от ул. "Подвис" до ул. "Девня", от. км 0+150 до км 2+924 УПИ VII-7, 18, 8, общ. (ид. 10135.1026.22), 14 м. р. 1. Община Варна, 2. "ЕРП Север" АД
134/ГИ/08.08.2018 БКТП 20/0,4 kV, 1000 kVA (с м-ж на тр-р 630 kVA), каб. Линия 20 kV, чрез разкъсване на извод "Миньор" УПИ XIX-95, 96 "за производствено-складова дейност", кв. 2, ид. 72709.518.102, зона СОП "Тополи", землище село Тополи 1. "Изида" ООД, 2. "ЕРП Север" АД
135/ГИ/10.08.2018 Изграждане на бул. „В. Левски“, Подобект: от км. 0+150 до км. 2+924: участък от км. 0+640.00 до км. 0+940.00 – северно директно трасе и северно обслужващо платно, 1. Участък от км. 0+940.00 до км. 1+000.00 (с изключение на южно обслужващо платно в участъка), 2. Участък от км. 1+000.00 до км. 1+160.00 – северно директно трасе и северно обслужващо платно, 3. Участък от км. 1+160.00 до км. 1+425.00 – над северни подпорни стени, 4. Участък от км. 1+490.00 до км. 1+875,00 – над северни подпорни стени, 5. Участък от км. 2+290.00 до км. 2+400,00 – южно обслужващо платно в участъка, 6. Участък от км. 2+730.00 до км. 2+924.00 в участъка от ул. „Подвис“ до ул. „Девня“ по плана на район Приморски, район Одесос и район Младост, гр. Варна Община Варна
136/ГИ/08.08.2018 Система за превенция на риска и повишаване на сигурността в пристанищен терминал Варна-Изток 10135.1510.10, 10135.1510.14, гр. Варна Държавата чрез ДП "Пристанищна инфраструктура"
137/ГИ/14.08.2018 Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт, ДГ 5 "Слънчо", етапи от I до III УПИ I "за детска градина и ясла", ид. 10135.1030.281, кв. 535, 14 м. р., ул. "Юрий Венелин" 5 Община Варна
138/ГИ/16.08.2018 Изграждане на въздушни каб. електропроводни линии 0,4 kV, от ШК пред ПИ, ел.захранени от МТП 1 (два клона с 43 бр. нови стълбове и два броя СТС), с д-на 1,596 км 10135.2510.1883, СО "Добрева чешма" "Електроразпределение Север" АД
139/ГИ/20.08.2018 Разпределителeн топлопровод и топлопроводни отклонения в ж. к. „Владислав Варненчик“ II м.р., с дължина на трасето 2690м, Подобект: 2. Разпределителен топлопровод от т. 1 до т. 88А и топлопроводни отклонения за всички входове на блокове 225, 226, 227, 228, 229, 230, 234 и 235 и за новостроящи се сгради в имоти с идентификатори 10135.4505.400, 10135.4505.451 и 10135.4505.452, с дължина на трасето 1621м, Етапи от VIII до XV ж. к. „Владислав Варненчик“ II м.р. (Кайсиева градина - Юг), гр. Варна "Веолия Енерджи Варна" ЕАД Заповед 2/ГИ/15.02.2019 г. по чл. 154
140/ГИ/21.08.2018 Уличен водопровод ПЕВП ф110 и улична канализация PVC ф315, I етап: Уличен водопровод с д-на 42 м от о. т. 161 към о. т. 120, II етап: Улична канализация с д-на 34 м от о. т. 161 към о. т. 120 кв. 10, СО "Пчелина" Община Варна
141/ГИ/22.08.2018 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с д-на 650 м м-у о. т. 568 и о. т. 351, минаващ през о. т. 279 до о. т. 294 СО "Сотира" Община Варна
142/ГИ/23.08.2018 Улична битова канализация РЕ ф300 с д-на 55,90 м и уличен водопровод ПЕВП ф110 с д-на 65 м от о. т. 145 до УПИ УПИ XI-393, кв. 7, СО "Пчелина" Община Варна
143/ГИ/28.08.2018 Уличен водопровод PEHD 110/10 с д-на 40 м, захранен от водопровод Е ф80 в ПИ м-у о. т. 396 и о. т. 399 СО "Траката" Община Варна
144/ГИ/07.09.2018 Улична канализация PVC ф400 с д-на 82м м-у о. т. 1109 и о. т. 1105 ул. "Св. Елена" Община Варна
145/ГИ/12.09.2018 Газификация на гр. Варна.Разпределителни газопроводи, отклонения и съоръжения до консуматори по опис със сигнатура ВН-01-А49 с дължина на трасето 1277 м р-н Одесос, р-н Приморски "Овергаз Мрежи" АД
146/ГИ/12.09.2018 Газификация на гр. Варна.Разпределителни газопроводи, отклонения и съоръжения до консуматори по опис със сигнатура ВН-01-А48 с дължина на трасето 19 026 м кв. Виница "Овергаз Мрежи" АД
147/ГИ/13.09.2018 Укрепителни и отводнителни мероприятия УПИ L-273 "за жил. стр.", ид. 10135.2563.273, кв. 44, 21 м. р. "Вила Свети Никола" ЕООД
148/ГИ/17.09.2018 Трафопост тип БКТП 1х630 kVA, 20/0,4 kV (с м-ж на тр-р 160 kVA) и каб. линия 20 kV от ВЕЛ "Новаково" УПИ II-47 "за производствени, складови и обслужващи дейности", ид. 72709.502.407, ПЗ "Клисе баир", землище на с. Тополи "БЕЛ-РС" ООД
149/ГИ/17.09.2018 Изместване на участъци от съществуващи кабелни линии средно напрежение: 1. Извод "Вихрен" м-у ТП 1827 и 1529; 2. Извод "Вихрен" м-у ТП 1525 и 1788; 3. Извод "Чирпан" м-у ТП 1735 и 1516; 4. Извод "Чирпан" м-у ТП 899 и 1735 УПИ II-848, кв. 33, ид. 10135.73.174, ж. к. "вл. Варненчик" 2 м. р. "Електроразпределение Север" АД
150/ГИ/17.09.2018 Въздушно каб. ел. захранване 0,4kV (3 броя нови стоманобетонни стълбове) от същ. ст. бет. стълб от МТП 3 (Звездица) до табло ТЕПО УПИ XXIV-34, кв. 96, ид. 30497.15.44, м-ст "Поляната", с. Звездица "Електроразпределение Север" АД
151/ГИ/19.09.2018 Основен ремонт на ул. "Чаталджа" и ул. "Братя Бъкстон"; Етап I - Основен ремонт на ВиК мрежи; Етап II - Основен ремонт на улиците в участъка от ул. „Ген. Колев“ до бул. „В. Левски“, 6 м. р. Община Варна
152/ГИ/19.09.2018 Реконструкция на ул. "Флора" 26 м. р., гр. Варна Община Варна
153/ГИ/19.09.2018 Битова канализация ф315 ПВЦ; Клонове 6, 11, 12, 13, 14, 24, 25, 26 СО "Виница-север" Община Варна
154/ГИ/21.09.2018 Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт, ДГ 30 "Синчец", етапи от I до V УПИ I "за детски комбинат", ид. 10135.3512.51, ж. к. "Младост" 1 м. р. до бл. 110 Община Варна
155/ГИ/25.09.2018 Външно кабелно ел. захрнаване 0,4 kV от БКТП 2062 до табло тип ТЕПО УПИ I-167, кв. 36, ид. 10135.2568.130, к. к. "Св. Св. Константин и Елена" "Електроразпределение Север" АД
156/ГИ/27.09.2018 Монтаж на отоплителна инсталация ид. 10135.4505.60.4, ж. к. "Вл. Варненчик", бл. 208, вх. 2 Етажна собственост с управител Милена Александрова Стоянова
157/ГИ/01.10.2018 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с д-на 100 от о. т. 452 към о. т. 445 кв. 58, СО "Ален Мак" Община Варна
158/ГИ/01.10.2018 Улична битова канализация РЕ ф300/SN8 с д-на 95 м от о. т. 423 през о. т. 424 до същ./ проектна РШ СО "Пчелина", бул. "Цар Освободител" Община Варна
159/ГИ/02.10.2018 Водопроводно отклонение УПИ VI-383, кв. 18 (ид. 30497.501.383), с. Звездица, ул. "Андромеда" 9 Донка Георгиева Митева, Община Варна
160/ГИ/05.10.2018 Газификация на гр. Варна. Отклонения от разпределителни газопроводи за захранване на консуматори с дължина на трасето 115 м ул. „Шести септември“, ул. „Петър Дертлиев“, ул. „Уста Колю Фичето“ и бул. „Република“, по плана на ж. к. „Вл. Варненчик“ I-ви и II-ри м. р., ЗПЗ и 16-ти м. р. "Примагаз" АД
161/ГИ/05.10.2018 Изместване на уличен водопровод ф546Е м-у о. т. 19 и о. т. 338, изместване на битова канализация ф300 Б м-у о. т. 336 и о. т. 334 и дъждовна канализация ф500 Б о. т. 336 и о. т. 334 УПИ VI-224, кв. 5, ж. к. "Младост" 2 м. р. Община Варна
162/ГИ/09.10.2018 Монтаж на отоплителна инсталация ид. 10135.3512.187.1, ж. к. "Младост", ул. "Хан Севар" 5А, сграда "Опал" Етажна собственост с управител Александър Георгиев Александров
163/ГИ/12.10.2018 Временен паркинг и временна пътна връзка ид. 10135.3515.763, бул. "Вл. Варненчик" 1. Община Варна, 2. "Апрейн България" ЕООД
164/ГИ/15.10.2018 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с д-на 36,85 м и улична канализация PVC ф315 с д-на 38,05 м от о. т. 18 през о. т. 137 до о. т. 138 кв. 49, СО "Виница-Север" Община Варна
165/ГИ/15.10.2018 БКТП 630 kVA, 20/0,4 kV, кабелна линия 20 kV, чрез разкъсване на извод "Рожен" от п/ст "Максуда" УПИ XVI-41038 "за производствено складова и търговска дейност", кв. 30, ид. 10135.4510.836, ЗПЗ 1. "Оникстрейд БГ" ООД, 2. "ЕРП Север" АД
166/ГИ/17.10.2018 Монтаж на отоплителна инсталация ид. 10135.3512.85.5, ж. к. "Младост", бл. 116, вх. 3 Етажна собственост с управител Мария Иванова Маркова
167/ГИ/17.10.2018 Монтаж на отоплителна инсталация ид. 10135.3512.85.5, ж. к. "Младост", бл. 116, вх. 5 Етажна собственост с управител Татяна Василева Тодорова
168/ГИ/17.10.2018 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с д-на 45,65 м м-у о. т. 4091 до о. т. 4092 ЗПЗ Община Варна
169/ГИ/17.10.2018 Уличен водопровод ф110 ПЕВП с д-на 183 м м-у о. т. 4094 и о. т. 4098 и улична битова канализация ПЕ DN300 с д-на 183,30 м м-у о. т. 4096 и о. т. 4099 кв. 10, ЗПЗ Община Варна
170/ГИ/17.10.2018 Изместване на 2 броя кабелни линии СрН и 12 броя кабели СПЕМТЕТ УПИ VI-224 "за търговия, обществено обслужване и паркинг", ид. 10135.3512.1433, ж. к. "Младост" 2 м. р. "Градски транспорт" ЕАД Заповед 7/ГИ/08.05.2019 г. по чл. 154
171/ГИ/17.10.2018 Външно кабелно ел. захранване 0,4 kV от МТП 4 до нова РК-3 и до ел. табло тип ТЕПО, чрез разкъсване на каб. линия 0,4 kV от МТП 4 до РК-3 УПИ VI-114, кв. 30 (ид. 30497.505.1008), 30497.505.967, СО "Под село", с. Звездица "Електроразпределение Север" АД
172/ГИ/22.10.2018 Защита и изместване на съществуващи електронно съобщителни мрежи във връзка с изграждане на бул. "В. Левски" от км. 0+150 до км. 2+924 от ул. "Подвис" до ул. "Девня", р-н Приморски , Одесос, Младост 1. "БТК" ЕАД, 2. "Варна Нет" ООД, 3. "Цифрова корпорация" ООД, 4. "Ариел Телеком" ЕООД, 5. "Телекомуникационна компания Варна" ЕАД, 6. "М САТ Кейбъл" АД, 7. "Теленор България" ЕАД, 8. "А1 България" ЕАД, 9. "Булгартел" ЕАД, 10. "Глобъл комуникейшън нет" АД, 11. "ЕСО" ЕАД, 12. "Булсатком" ЕАД
173/ГИ/23.10.2018 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с д-на 183 м м-у о. т. 2457 и о. т. 2454 и реконструкция на съществуващ водопровод 3/4" УПИ Х-2453, кв. 255, СО "Изгрев" Община Варна
174/ГИ/25.10.2018 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с д-на 37,20 м ид. 10135.5505.472, кв. 122, 28 м. р. Община Варна
175/ГИ/25.10.2018 1. Монтаж на втора трансформаторна машина 1000 kVA, 20/0,4 kV в БКТП, 2. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от БКТП до два броя ШК-4А и до два броя табла тип ТЕПО ид. 10135.2569.285, УПИ I-185 "за жил. сграда и ТП", кв. 6 (ид. 10135.2569.185), к. к. "Св. Св. Константин и Елена" "Електроразпределение Север" АД
176/ГИ/25.10.2018 БКТП 20/0,4 kV, 1000 kVA (с м-ж на тр-р 400 kVA), каб. линия 20 kV, чрез разкъсване на извод "Свети Никола" (м-у КТП 1945 и КТП 1877) и каб. линии НН до 2 бр. табла тип ТЕПО УПИ ХХХ-1692, кв. 6, ж. к. "Бриз-юг" "Електроразпределение Север" АД
177/ГИ/25.10.2018 Кабелиране на част от въздушна електропроводна линия 20 kV, извод "Копитото" от възлова станция "Стадиона" до мачтов трафопост 1662 ж. к. "Бриз" "Електроразпределение Север" АД
178/ГИ/25.10.2018 БКТП 20/0,4 kV, 1000 kVA (с м-ж на тр-р 400 kVA), каб. линия 20 kV от съществуващ ЖРС стълб ВЕЛ 20 kV "Новаково" от п/с 110/20 kV "Максуда" УПИ I-1 "за крематориум и колумбарийни стени", кв. 2, ид. 72709.38.85, Западен гробищен парк, с. Тополи "Електроразпределение Север" АД
179/ГИ/29.10.2018 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с д-на 74 м м-у о. т. 645 и о. т. 643 кв. 109, СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата" Община Варна
180/ГИ/29.10.2018 Пълен инженеринг (проектиране и строителство), доставка и монтаж на система за видеонаблюдение и извеждане на видеосигнала в команден център (зала 37) в сградата на Община Варна от кръстовището на бул. "Сливница" с бул. "Княз Борис I" до пл. "Антон Новак" и зад колонадата Община Варна
181/ГИ/01.11.2018 Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт, ДГ 3 "Звездичка", етапи от I до VII УПИ II, кв. 416, ид. 10135.1504.5, 4 м. р., ул. "Проф. Фредерик Ж. Кюри" 14 Община Варна
182/ГИ/02.11.2018 БКТП 20/0,4 kV, 630 kVA, каб. линия 20 kV извод "Вихрен" (м-у КТП 1918 и предстоящ за изграждане БКТП) УПИ VI-280006, кв. 3, ид. 10135.4507.271, УПИ II-300005, кв. 5, ид. 10135.4507.287, ПЗ "Метро" 1. "Мартин 2002" ООД, 2. "ЕРП Север" АД
183/ГИ/06.11.2018 Изместване на уличен водопровод ПЕВП ф 315 УПИ VIII-1426, УПИ IX-1427, кв. 5, ж. к. "Младост" 1 м. р. Община Варна Заповед 4/ГИ/19.03.2019 г. по чл. 154
184/ГИ/06.11.2018 Светофарна уредба бул. "Сливница" и бул. "Янош Хунияди", ОП 3, ПЗ "Метро", р-н Вл. Варненчик, р-н Младост Община Варна
185/ГИ/06.11.2018 Паркинг пред бл. 51 ул. "Балкапан", бл. 51, 27 м. р. 1. Община Варна, 2. "ЕРП Север" АД
186/ГИ/06.11.2018 Изместване на съществуващи водопровод ф324С и канализация ф300, ф400Б м-у о. т. 349 и о. т. 318А - за водопровод и м-у о. т. 349 и о. т. 325 - за канализацията УПИ VI-1528, кв. 26, ж. к. "Възраждане" Община Варна
187/ГИ/06.11.2018 КТП 20/0,4 kV, 1х400 kVA и каб. линия 20 kV от съществуващ стълб на въздушна ел.проводна линия, извод Новаково УПИ 023002 "търговски обект", кв. 23, ид. 72709.23.2, м-ст Козаджи, з-ще с. Тополи "Малери" ООД
188/ГИ/08.11.2018 Уличен водопровод от о. т. 42 до о. т. 43 с д-на 100 м и улична канализация от о. т. 42 до о. т. 43 с д-на 95 м кв. 6, к. к. "Св. Св. Константин и Елена" Община Варна Заповед 6/ГИ/08.05.2019 г. по чл. 154
189/ГИ/12.11.2018 БКТП 20/0,4 kV, 2х1000 kVA (с м-ж на две тр-ни машини 630 kVA), каб. линия 20 kV, разкъсване на извод Батак и каб. линии ниско напрежение 0,4 kV до четири табла тип ТЕПО и изграждане на тр-канална мрежа с два броя шахти УПИ II-591, кв. 17, ид. 10135.3511.591, ж. к. "Възраждане" 1 м. р. "Електроразпределение Север" АД
190/ГИ/19.11.2018 Монтаж на отоплителна инсталация 10135.4505.130.5, ж. к. "Вл. Варненчик", бл. 227, вх. 3 Етажна собственост с управител Пламен Маринов Иванов
191/ГИ/19.11.2018 Кабелна мрежа средно напрежение от три броя стълбове от извод Вапцаров, с монтаж на 16 бр. метални табла трансформатор (100 kVA, 20/0,4 kV) кв. 15, 16, 17, 18, 20, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, с. Каменар "Електроразпределение Север" АД
192/ГИ/19.11.2018 БКТП 1х1000 kVA, 20/0,4 kV (с м-ж на тр-р 400 kVA) електрозахранен от същ. стълб ВЕЛ извод "ОКС" УПИ I-1407 за трафопост, кв. 99, СО "Планова" "Електроразпределение Север" АД
193/ГИ/20.11.2018 1. Реконструкция на възлова станция 2025 (монтиране на втора тр-на машина 1000 kVA, 20/0,4 kV), 2. Външно каб.електрозахранване от възлова станция 2025 до кабелен шкаф тип ШК-7А и до два броя табла тип ТЕПО УПИ V-590, 591, кв. 5, ид. 10135.3516.142, УПИ II-25, кв. 1, ид. 10135.3516.25, 26 м. р. "Електроразпределение Север" АД
194/ГИ/20.11.2018 Водопроводна мрежа на СО "Боровец-юг" част от клон 61 с д-на 405 м от о. т. 480, 418, 417, 416, 415, 414, 413, 412, 411 до о. т. 410 и от о. т. 411, 476, 477 до о. т. 478 и водопроводни отклонения до имоти ид. 10135.5404.1668, 4003, 1681, 2189, 4678, 4885 (УПИ XIII-4770, кв. 44), 4677, 4790 (УПИ XXIII-4769, кв. 44), 4780 (УПИ XXII-1676, кв. 44), 4768(УПИ XXVIII-1669, кв. 44), 1673, 1670, СО "Боровец-юг" Община Варна
195/ГИ/22.11.2018 Пълен инженеринг (проектиране и строителство), доставка и монтаж на система за видеонаблюдение на сграда "Юнашки салон" и периметъра й за нуждите на ОП "Спорт-Варна" 7 м. р., гр. Варна Община Варна
196/ГИ/26.11.2018 Преустройство на съществуваща БС с №VA4035 "STRUGA" бул. "Сливница" 147, ид. 10135.1030.6.2 БТК ЕАД
197/ГИ/26.11.2018 Преустройство на съществуваща БС с №VA4003 "VARNA 3" 10135.2557.41.4, бул. "Чаталджа" 49, бл. 2, вх. Б БТК ЕАД
198/ГИ/26.11.2018 Преустройство на съществуваща БС с №VA4042 "TRAKIA AREA" 10135.1502.7.1, ул. "Отец Паисий" 10 БТК ЕАД
199/ГИ/26.11.2018 Преустройство на съществуваща БС с №VA4053 "WEST INDUSTRIAL 2" 10135.3515.768.5, бул. "Вл. В-к", бл. 54, вх. Б БТК ЕАД
200/ГИ/26.11.2018 Преустройство на съществуваща БС с №VA4009 "VARNA 9" 10135.3515.309.2, ул. "Младежка", бл. 39 БТК ЕАД
201/ГИ/26.11.2018 Преустройство на съществуваща БС с №VA4044 "POBEDA" 10135.3513.143.43, ул. "Петко Стайнов" 3, бл. 4 БТК ЕАД
202/ГИ/26.11.2018 Преустройство на съществуваща БС с №VA4066 "DOBROVNIK" 10135.2554.124.4, ул. "Д-р Басанович", бл. 10 БТК ЕАД
203/ГИ/26.11.2018 Преустройство на съществуваща БС с №VA4067 "BACHO KIRO" 10135.1506.257.2, ул. "Кап. Петко Войвода" 44 БТК ЕАД
204/ГИ/26.11.2018 Външно кабелно ел.захранване 0,4 kV от БКТП 1942 до три броя табла тип ТЕПО УПИ IV-122, кв. 71, ид. 10135.2568.144, к. к. "Св. Св. Константин и Елена", м-ст Абатко "Електроразпределение Север" АД
205/ГИ/30.11.2018 Пътни връзки към бул. "Република" за УПИ УПИ I-177 "за жил. Нужди", кв. 14, ж. к. "Младост" 2 м. р., ул. "Хан Севар", и ул. от о. т. 54 до о. т. 373 Община Варна
206/ГИ/30.11.2018 1. Оборудване на БКТП 2057 с втора тр-на машина 1000 kVA, 20/0,4 kV, 2. Външно кабелно ел.захранване 0,4 kV до три броя табла тип ТЕПО УПИ XXXII-935, УПИ XXXIX-936, 937, 1130 "за жил. строителство", кв. 19, ид. 10135.3506.1656, СО "Пчелина" "Електроразпределение Север" АД
207/ГИ/07.12.2018 Монтаж на отоплителна инсталация ид. 10135.4505.71.4, ж. к. "Вл. Варненчик", бл. 218, вх. 4 Етажна собственост с управител Васил Герасимов Василев
208/ГИ/11.12.2018 Канално помпена уредба (КПУ) и тласкател от ПЕВП ф90 с д-на 120 м м-у о. т. 323 и о. т. 325 УПИ XXIII-1057, кв. 57, Вилна зона 1. Община Варна, 2. Димитър Христов Балев
209/ГИ/14.12.2018 Уличен водопровод ПЕВП ф 110 с д-на 45 м м-у о. т. 115 и о. т. 1225 кв. 64, СО "Ваялар" Община Варна
210/ГИ/17.12.2018 БС с №VA2726 и БС с №VAR0287 10135.1507.456.7, бул. "Сливница" 33 1. "Теленор България" ЕАД, 2. "А1 България" ЕАД
211/ГИ/17.12.2018 Уличен водопровод ПЕВП ф 160 и ПЕВП ф 110 с обща д-на 197,65 м и улична канализация РР ф 315 с д-на 189,90 м от о. т. 268 до о. т. 280 СО "Кочмар" Община Варна
212/ГИ/17.12.2018 Монтаж на отоплителна инсталация 10135.4505.125.1, ж. к. "Вл. Варненчик", бл. 226, вх. 1 Етажна собственост с управител Снежана Стоянова Атанасова
213/ГИ/17.12.2018 Външно кабелно ел.захранване 0,4 kV от БКТП 2057 до два броя табла тип ТЕПО УПИ XLVI-471, 1012, кв. 18 (10135.3506.1652), СО "Пчелина" "Електроразпределение Север" АД
214/ГИ/19.12.2018 Уличен водопровод от ПЕВП DN110 с д-на 96м и улична битова канализация от PPR DN315 с д-на 91м и двете от о. т. 1056 до о. т. 1058 кв. 43, ж. к. "Вл. Варненчик" 1 м. р. Община Варна
215/ГИ/19.12.2018 БКТП 20/0,4kV, 1000kVA (с м-ж на тр-на машина 630 kVA), ел. захранване, чрез разкъсване на каб. линия 20kV м-у ВС "Стадиона"и МТП 1662 и сградни отклонения до 5 броя табла тип ТЕПО УПИ LI-18 "за жил. строителство", кв. 18 (ид. 10135.2563.1938), ж. к. "Бриз" "Електроразпределение Север" АД Заповед 12/ГИ/16.10.2019 г. по чл. 154
216/ГИ/20.12.2018 Електрозахранване на жилищни сгради, Етап 1: Трафопост тип БКТП 20/0,4 kV 2х1000 kVА (с монтаж на един трансформатор 1000 kVА), чрез разкъсване на кабелна линия 20 kV извод „Горчивата чешма“ между МБКТП 2103 и ТП 539 и изграждане на кабелна канална мрежа с три броя шахти, Етап 2: Кабелни линии ниско напрежение от новия трафопост до два броя електромерни табла тип ТЕПО, Етап 3: Кабелни линии ниско напрежение от новия трафопост до електромерно табло тип ТЕПО. УПИ LVII-1846 (стар УПИ XVIII-687, 688, 689), кв. 47 (ПИ 10135.2563.1846) и в УПИ XX-686, кв. 45 (ПИ 10135.2563.686), 21-ви м.р., гр. Варна "Електроразпределение Север" АД
217/ГИ/20.12.2018 Обслужваща улица от о. т. 371, през о. т. 372-385, до о. т. 315А и временна пътна връзка от о. т. 315А към бул. "Република", за административна сграда УПИ III, кв. 15, ж. к. "Възраждане" 1 м. р. Община Варна
218/ГИ/27.12.2018 Оборудване на вграден ТП 1х1000 kVA, 20/0,4 kV в Туристически център, каб. линия 20kV, чрез разкъсване на извод "Строителни работници" м-у ТП 1907 и ТП 1975 УПИ I-197, 199, 214, 232, 233, 234, 235 "за обществено обслужване, хотел, офиси и ТП", кв. 10 (10135.2569.295), к. к. "Св. Св. Константин и Елена" 1. "Св. Св. Константин и Елена холдинг" АД, 2. "ЕРП Север" АД
219/ГИ/27.12.2018 1. Външно каб. Ел. захранване 0,4kV от БКТП 2122 до ел. табло тип ТЕПО, 2. Оборудване на БКТП 2122 с втори тр-р 1000kVA, 20/0,4kV УПИ II-188, кв. 8 (10135.2569.188), 10135.2569.305.1, к. к. "Св. Св. Константин и Елена" "Електроразпределение Север" АД
220/ГИ/27.12.2018 Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт, ДГ 26 "Изворче", етапи от I до VII УПИ I "ОДЗ, ОДГ", кв. 54, 10135.3515.635, ул. "Хан Кубрат" 40 Община Варна
221/ГИ/19.12.2018 Аварийно-възстановителни работи 10135.2569.187, к. к. "Св. Св. Константин и Елена" Република България
№ и дата на РС Наименование на строежа Местонахождение Възложител Забележка

Разрешения за строеж 2018 г. на ИИБ

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.