Графична част

Заповед РД - 02-14-887/16.09.2013 г. на Министъра на РРБ
Прогноза за социално – икономическо и пространствено развитие - М 1:25 000
Прогноза за социално–икономическо и пространствено развитие – М 1:10 000
Първостепенна улична мрежа и РПМ
Схема за собствеността върху терените
1.Обитаване – М 1:25 000
2.Центрова система – М 1:25 000
3. Обществено - обслужващи функции
4. Система Труд. Производствени територии – М 1:25 000
5.1.Културно наследство - Ресурси на територията на Община Варна
5.2.Културно наследство - Ресурси на компактния град.Сравнение
5.3.Културно наследство - Концепция за опазване и развитие – М 1:25 000
5.4.Културно наследство - Концепция за опазване и развитие .Детайли – М 1:5 000
5.5.Културно наследство - Концепция за опазване и развитие. Туристически маршрути
5.6. Културно наследство - Концепция за опазване и развитие. Детайли – М 1:2000