Разрешения за строеж за 2012 г. на ИИБ


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
№ и дата на РС Наименование на строежа Местонахождение Възложител ОСИП фирми или ЕСУТ Забележка Издал РС Входящ номер Такса Влязло в сила Влязло в сила-заб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9,00 10 11
1/ГИ/03.01.2012г. Уличен водопровод и водопроводно отклонение УПИ XXVIII-24, кв. 30 Община Варна Инекс Консулт' ООД инж. Гърбузов ЗАО-15715/03.05.2011г. 100 23.01.2012г.
2/ГИ/05.01.2012г. Канализационна помпена станция и тласкател 10135.2566.188 (УПИ I-1501, кв. 3), СО 'Долна Трака' Община Варна Инекс Консулт' ООД Поради фактическа грешка, да се промени името на Възложителя: 1. Община Варна 2. 'МЗ СТРОЙ' ООД инж. Власова ЗАО-42642/29.12.2011г. 100 31.01.2012г.
3/ГИ/18.01.2012г. Изместване на съществуващ водопровод и дъждовна канализация 10135.2555.2585, УПИ XVII, кв. 4б), 23 м.р. 1. Община Варна 2. 'ДЕТЕКС' ООД 3. 'ЕНИГМА ИНВЕСТ' АД 4. ЕТ 'ЕЛЕНКОВИ-ИВАНКА ЕЛЕНКОВА' 5.Стоянка Кръстева Димова и Красимир Димов Драганов СТРОЙНАДЗОР' ООД инж. Власова ЗАО-35956/06.12.2011г. 100 24.02.2012г.
4/ГИ/18.01.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ШК-7А при МТП №955 10135.2013.140 (ПИ 000050), м-ст 'Узун Келеме', СО 'Акчелар' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД СТРОЙ КОНТРОЛ СЕРВИЗ' ООД Поради очевидна фактическа грешка, да се промени наименованието на строежа (виж текста) инж. Ангелова ЗАО-1923/16.01.2012г. 340 06.02.2012г. 24.02.2012г.
5/ГИ/
6/ГИ/19.01.2012г. ВКЕЗ 0,4 Kv от ТП №347 до ЩК-4А 10135.3513.358 (УПИ V-227) Варна, ул. 'Чинар' №8А Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД МД КОНТРОЛ' ООД инж. Ангелова ЗАО-1683/13.01.2012г. 179,84 06.02.2012г.
7/ГИ/19.01.2012г. ВКЕЗ 0,4 Kv от ТП №1923 до ЩК-4А 10135.2575.1620 (УПИ XVIII- 1156, кв. 59 ж.к.'Бриз-юг' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД САНТА 2004' ЕООД инж. Никитасов ЗАО-1687/13.01.2012 100 16.02.2012г.
8/ГИ/19.01.2012г. Трафопост тип БКТП 2Х1000 kVa-20/0,4 kV ПИ 10135.2563.760 ж.к. 'Бриз-юг' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД СТРОЙ КОНТРОЛ СЕРВИЗ' ООД инж. Ангелова ЗАО-1684/13.01.2012г. 575,48 09.02.2012г.
9/ГИ/19.01.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №96 до ШК-4А УПИ XI-11, кв. 171, 11 м.р., ул. 'Филип Тотю' 18 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД СС КОНСУЛТ' ЕООД инж. Ангелова ЗАО-1685/13.01.2012г. 158,48 06.02.2012г.
10/ГИ/19.01.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №666 до ШК-4А ПИ 10135.5505.128, УПИ XVIII-1053, кв. 86, 26 м.р Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД САНТА 2004' ЕООД инж. Никитасов ЗАО-1671/13.01.2012г. 252,44 16.02.2012г.
11/ГИ/19.01.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от БКТП №2024 до ШК-4А 10135.3506.422, УПИ XXVI- 422, кв. 8, СО 'Пчелина' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД МД КОНТРОЛ' ООД инж. Никитасов ЗАО-1681/13.01.2012г. 275,72 16.02.2012г.
12/ГИ/25.01.2012г. Реконструкция /изместване/ на битова канализация в УПИ II-57, кв. 2, 'Траката' 1. Александър Емилов Минев 2. Панайот Емилов Минев 3. 'Слънчев дом' ООД 4. Община Варна Диалекс' ООД инж. Гърбузов ЗАО-3168/23.01.2012г. 100 16.02.2012г.
13/ГИ/01.02.2012г. Приемо-предавателна станция на 'МОБИЛТЕЛ' ЕАД 10135.2560.33.1, ул 'Княз Н. Николаевич' 6, вх. А МОБИЛТЕЛ' ЕАД Дарис' ООД инж. Никова ЗАО-4376/01.02.2012г. 900 01.03.2012г.
14/ГИ/01.02.2012г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ IX-10, кв. 682, 2-ри м.р. 1. 'Еврошоп БГ' ООД 2. Община Варна Деомид' ЕООД инж. Гърбузов ЗАО-2350/18.01.2012г. 100 20.02.2012г.
15/ГИ/06.02.2012г. Водопроводно и канализационно отклонение за многофамилна жилищна сграда 10135.1501.74, УПИ IV-1, кв. 282), ул. 'Поп Харитон' 83 1. Община Варна 2. Мара Ангелова Коцева и Иван Петков Коцев 3. Ангелина Димитрова Василева 4. Иванка Иванова Русева 5. Продан Атансов Проданов 6. Ангел Иванов Коцев 7. 'Билдинг Строй' ЕООД Райнова консултинг' ООД инж. Власова ЗАО-816/16.01.2012г. 100 29.02.2012г.
16/ГИ/06.02.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от БКТП №2068 до ШК-4А ПИ 10135.5545.127, СО 'Зеленика' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД СТРОЙКОНТРОЛ ЯН-99' ЕООД инж. Гороломова ЗАО-4659/03.02.2012г. 218,44 24.02.2012г.
17/ГИ/07.02.2012г. Уличен водопровод за нуждите на склад за технически стоки УПИ XVIII-450, кв. 30, ЗПЗ Община Варна ТЕСТ БИЛДИНГ' ООД инж. Гърбузов ЗАО-4479/01.02.2012г. 100 27.02.2012г.
18/ГИ/08.02.2012г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ VII-7, кв. 469а, 10 м.р. 1. Тодор Проданов Георгиев и Деница Петкова Бодурова- Георгиева 2. Богдана Маринова Апостолова и Иван Маринов Апостолов 3. Община Варна КОРЕКТ 99' ООД инж. Гърбузов ЗАО-3034/20.01.2012г. 100 28.02.2012г.
19/ГИ/08.02.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №96 до ШК-4А УПИ VI-6, кв. 171, 11 м.р., ул. 'Хан Кардам' 11 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Сник' ЕООД Поради допусната очевидна фактическа грешка се допуска промяна в адреса на надзорната фирма инж. Ангелова ЗАО-4955/06.02.2012г. 116,96 28.02.2012г. 06.04.2012г.
20/ГИ/08.02.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №125 до ШК-4А ПИ 10135.1501.766 (УПИ IV- 13, кв. 298), ул. 'Стара планина' 33 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД МД КОНТРОЛ' ООД инж. Ангелова ЗАО-5003/07.02.2012г. 173,72 28.02.2012г.
21/ГИ/08.02.2012г. Кабелно отклонение ПИ 10135.1501.522, ул. 'Хан Маламир' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД СТРОЙ КОНТРОЛ СЕРВИЗ' ООД инж. Ангелова ЗАО-5057/07.02.2012г. 100 28.02.2012г.
22/ГИ/08.02.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №64 до ШК-4А ПИ 10135.2557.51 (УПИ XI- 11), кв. 676, 2 м.р., ул. 'Ген. Скобелев' 86 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Сник' ЕООД Поради допусната очевидна фактическа грешка се допуска промяна в адреса на надзорната фирма инж. Ангелова ЗАО-4953/06.02.2012г. 102,16 28.02.2012г. 30.03.2012г.
23/ГИ/13.02.2012г. Отводнителни мероприятия УПИ XXVI-926, кв. 54, 'Св. Никола' Марийка Димитрова Любакова и Веселин Николов Любаков КОРЕКТ 99' ООД инж. Колев ЗАО-2440/18.01.2012г. 735 05.03.2012г.
24/ГИ/14.02.2012г. Канализазионно отклонение за кафе- аператив 'Модера' ул. 'Дубровник' 48, кв. 'Левски' 1. Община Варна 2. РС-10 консулт' ООД Протокол 32/ 01.12.2011г. инж. Гърбузов ЗАО-5046/07.02.2012г. 100 01.03.2012г.
25/ГИ/14.02.2012г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда ПИ 10135.1501.965 (стар УПИ IV-6, кв. 318, 9 м.р.), ул. 'Стара Планина' 5 1. Община Варна 2. Павлина Атанасова Желязкова, Антония Илиева Кателиева, Драгомир Илиев Кателиев и Цветанка Иванова Кателиева 3. Димитър Керанов Великов 4. Виолета Керанова Градева 5. ЕТ 'Вълко Вълков-52' Райнова консултинг' ООД инж. Симеонов ЗАО-42279/21.12.11г. 100 16.03.2012г.
26/ГИ/14.02.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №436 до 2 бр.ШК-4А ПИ 10135.2553.838, УПИ IX- 357, кв. 1083, ул. 'Бяла мура' 20,22 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД СТРОЙКОНТРОЛ ЯН-99' ЕООД Поради допусната очевидна фактическа грешка се допуска промяна в наименованието на строежа: '...В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ...' инж. Ангелова ЗАО-4956/14.02.2012г. 333,52 02.03.2012г. 27.03.2012г.
27/ГИ/15.02.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №40 до 4 бр.ШК-4А ПИ 10135.2555.306 (УПИ V- 26, кв. 4А), ул. 'Мир' 33 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД МД КОНТРОЛ' ООД инж. Ангелова ЗАО-5775/14.02.2012г. 336,56 02.03.2012г.
28/ГИ/15.02.2012г. Изграждане на тръбна мрежа на 'Спектър Нет' ЕАД Кръстовището на бул. 'Република' и бул. 'Сливница', 16 м.р. Спектър Нет' ЕАД Кънстракшан супервижън къмпани' ООД инж. Никова ЗАО-5159/08.02.2012г. 8909,8 06.03.2012г.
29/ГИ/
30/ГИ/20.02.2012г. Уличен водопровод ПЕВП ф90 и водопроводни отклонения ПИ 297, 336, 337, 341, 342, 342, 344, 349 и 351, СО 'Боровец-юг' Община Варна ПЕР ЕНД ВИ' ЕООД инж. Симеонов ЗАО-5814/14.02.2012г. 100 12.03.2012г.
31/ГИ/20.02.2012г. Уличен водопровод и битова канализация УПИ XXVI-926, кв. 54, 'Св. Никола' Община Варна Диалекс' ООД инж. Гърбузов ЗАО-5944/15.02.2012г. 100 14.03.2012г.
32/ГИ/20.02.2012г. Реконструкция на съществуваща приемо-предаватаелна станция на 'Мобилтел' ЕАД ПИ 10135.2553.101.1, ул. 'Подвис', бл. 28, вх. А МОБИЛТЕЛ' ЕАД Дарис' ООД инж. Никова ЗАО-6221/17.02.2012г. 600 12.03.2012г.
33/ГИ/20.02.2012г. Реконструкция на съществуваща приемо-предаватаелна станция на 'Мобилтел' ЕАД ПИ 10135.2555.113.3, ул. 'Мир' 26, бл. 2, вх. 1А МОБИЛТЕЛ' ЕАД Дарис' ООД инж. Никова ЗАО-6222/17.02.2012г. 600 12.03.2012г.
34/ГИ/21.02.2012г. Изместване на съществуващ водопровод ф125Ч УПИ XVI-1196 = 10135.2564.1362, кв. 39 1. Неделчо Стоянов Червенков 2. Община Варна Протокол 5/02.02.2012г. инж. Гърбузов ЗАО-2753/19.01.2012г. 100 12.03.2012г.
35/ГИ/21.02.2012г. Реконструкция на съществуваща приемо-предаватаелна станция на БТК АД ПИ 10135.5502.439.4, ж.к. 'Аспарухово', ул. 'Искър' 46 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ' АД Дарис' ООД инж. Никова ЗАО-6226/17.02.2012г. 600 12.03.2012г.
36/ГИ/21.02.2012г. Аварийно укрепване на склона на седмична детска градина Детска градина 34 'Горски кът', к.к. 'Зл. Пясъци' ПИ 10135.513.139=УПИ IX 139, кв. 22 Златни пясъци' АД Глобал Консулт 07' ООД инж. Колев ЗАО-21886/22.08.2011г. 08.03.2012г.
37/ГИ/21.02.2012г. Реконструкция на съществуваща приемо-предаватаелна станция на БТК АД 10135.1506.657.1, ул. 'Девня' 12-А БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ' АД Дарис' ООД инж. Никова ЗАО-6229/17.02.2012г. 600 12.03.2012г.
38/ГИ/22.02.2012г. Уличен водопровод и водопроводни отклонения Пред парцели 492, 506, 508, 509 и 510, СО 'Планова' Община Варна ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ' ООД инж. Симеонов ЗАО-1745/13.01.2012г. 100 12.03.2012г.
39/ГИ/23.02.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от БКТП №1985 до ШК-7А ПИ 10135.5506.82, УПИ V- 1490, кв. 131, 29 м.р., ул. 'Димчо Дебелянов' 10 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД СС КОНСУЛТ' ЕООД инж. Ангелова ЗАО-6210/17.02.2012г. 303,3 14.03.2012г.
40/ГИ/23.02.2012г. КЕЗ 0,4 Kv от ШК-4А до ТЕПО ПИ 10135.2563.378, УПИ II- 78, кв. 'Св. Никола' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД МД КОНТРОЛ' ООД инж. Гороломова ЗАО-6369/20.02.2012г. 100 14.03.2012г.
41/ГИ/23.02.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №106 до ШК-4А ПИ 10135.1507.77 (УПИ IX- 1162, кв. 11), 8 м.р., ул. 'Мария Луйза' 36 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД СС КОНСУЛТ' ЕООД инж. Гороломова ЗАО-6370/20.02.2012г. 166,08 14.03.2012г.
42/ГИ/23.02.2012г. Кабелно отклонение 0,4 kV ПИ 10135.2560.118, ул. 'Райко Блъсков' 14 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД СТРОЙ КОНТРОЛ СЕРВИЗ' ООД инж. Никитасов ЗАО-6616/21.02.2012г. 151,28 12.03.2012г.
43/ГИ/23.02.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №893 до ШК-4А ПИ 10135.2575.1571 (УПИ XVII-6, кв. 50 Б), кв. Виница Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД СТРОЙ КОНТРОЛ СЕРВИЗ' ООД Поради допусната очевидна фактическа грешка се допуска да се направи поправка в наименованието на строежа ... (виж текста) инж. Ангелова ЗАО-6542/21.02.2012г. 226,6 14.03.2012г. 06.11.2012г.
44/ГИ/23.02.2012г. КЕЗ 0,4 Kv от БКТП №1928 до 2 бр.ТЕПО ПИ 10135.5545.225, СО 'Зеленика' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД МД КОНТРОЛ' ООД инж. Гороломова ЗАО-6544/21.01.2012г. 188,68 12.03.2012г.
45/ГИ/23.02.2012г. Трафопост тип БКТП 1000 kVa, 20/0,4 kV ПИ 10135.3514.401 (УПИ XII- 1402) по пл. на ЗПЗ 1. 'АМЕТИСТ 777' ООД 2. ОБЩИНА ВАРНА ЕМ ИНЖЕНЕРИНГ' ЕООД инж. Никитасов ЗАО-6471/20.02.2012г. 211,16 22.03.2012г.
46/ГИ/23.02.2012г. Канализационна помпена станция и тласкател и КПС УПИ XXIV-29007 и 29021, м-ст 'Бялата чешма и Дъбравата Община Варна РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ' ООД Поради допусната очевидна фактическа грешка се допуска да се направи поправка: за възложител да се добави ... (виж текста) инж. Симеонов ЗАО-6700/21.02.2012г. 100 26.03.2012г. 26.03.2012г.
47/ГИ/23.02.2012г. Кабелна линия 20 kV Подстанция 'Златни пясъци' ПИ 10135.2464.39, к.к. Чайка ЕРП ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ' АД МД КОНТРОЛ' ООД инж. Гороломова ЗАО-6670/21.02.2012г. 3675 14.03.2012г.
48/ГИ/24.02.2012г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда ПИ 10135.3516.27 (стар УПИ IV-101, кв. 1, 26 м.р.), бул. 'Сливница' 169 1. Община Варна 2. Биляна Стоянова Бочева ТЕСТ БИЛДИНГ' ООД инж. Симеонов ЗАО-6746/22.02.2012г. 100 14.03.2012г.
49/ГИ/27.02.2012г. Разпределителен водопровод ПИ 10135.3516.27 (стар УПИ IV-101, кв. 1, 26 м.р.), бул. 'Сливница' 169 Община Варна ТЕСТ БИЛДИНГ' ООД инж. Симеонов ЗАО-6971/23.02.2012г. 100 14.03.2012г.
50/ГИ/27.02.2012г. Улична битова канализация УПИ XV-1021 и УПИ XVI- 1021, кв. 60, кв. Виница Община Варна ТЕСТ БИЛДИНГ' ООД инж. Симеонов ЗАО-6972/23.02.2012г. 100 14.03.2012г.
51/ГИ/27.02.2012г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда ПИ 10135.2553.741 (стар УПИ XVIII-367, кв. 1082, 26 м.р.), ул. 'Бяла мура' 14 1. Община Варна 2. Георги Андреев Андреев 3. 'ВИСТО КАР' ООД ЧАКЪРОВА-77' ЕООД инж. Симеонов ЗАО-39831/28.11.2011г. 100 14.03.2012г.
52/ГИ/27.02.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №451 до ШК-4А ПИ 10135.1030.241 (УПИ IV- 11, кв. 543), 14мр, ул. 'Овчо поле' 25 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД СТРОЙ КОНТРОЛ СЕРВИЗ' ООД инж. Гороломова ЗАО-6959/23.02.2012г. 112,36 14.03.2012г.
53/ГИ/28.02.2012г. Реконструкция на съществуваща приемо-предаватаелна станция на 'Мобилтел' ЕАД ПИ 10135.2554.124.6, ул. 'Дубровник' бл.10А МОБИЛТЕЛ' ЕАД Дарис' ООД инж. Никова ЗАО-6456/20.02.2012г. 600 16.03.2012г.
54/ГИ/28.02.2012г. Реконструкция на съществуваща приемо-предаватаелна станция на 'Мобилтел' ЕАД ПИ 10135.4510.873.44, ЗПЗ МОБИЛТЕЛ' ЕАД Дарис' ООД инж. Никова ЗАО-6460/20.02.2012г. 600 16.03.2012г.
55/ГИ/28.02.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ШК-7А до ШК-4А ул. 'Средец' 51 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД СС КОНСУЛТ' ЕООД инж. Ангелова ЗАО-7074/24.02.2012г. 104,88 30.03.2012г.
56/ГИ/29.03.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №1084 до ШК-4А ПИ 10135.1026.167, УПИ I-9, кв. 578, 14мр, ул. 'Гавраил Кръстевич' 22,22Б Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД МД КОНТРОЛ' ООД инж. Ангелова ЗАО-7200/27.02.2012г. 118,48 20.03.2012г.
57/ГИ/01.03.2012г. Трафопост тип МБКТП 1000 kVa, 20/0,4 kV Извод 'Амонал' и к. Линии до УПИ I, кв.67 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД СТРОЙ КОНТРОЛ СЕРВИЗ' ООД инж. Гороломова ЗАО-7613/29.02.2012г. 1015 19.03.2012г.
58/ГИ/02.03.2012г. Трафопост тип БКТП 1000 kVa, 20/0,4 kV ПИ 289, СО 'Орехчето' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД СТРОЙ КОНТРОЛ СЕРВИЗ' ООД инж. Никитасов ЗАО-7073/24.02.2012г. 207,8 22.03.2012г.
59/ГИ/02.03.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №1771 до ШК-4А ПИ 10135.1501.107, УПИ II- 27, кв. 285А, ул. 'Цар Иван Страцимир' 67 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Сник' ЕООД инж. Ангелова ЗАО-7188/27.02.2012г. 100 22.03.2012г.
60/ГИ/02.03.2012г. Трафопост тип БКТП 2Х1000 kVa, 20/0,4 kV ПИ 10135.3513.1772, УПИ XIX-90, кв. 13, 26мр, ул. 'Акад. Андрей Сахаров' 11 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Сник' ЕООД инж. Никитасов ЗАО-7164/27.02.2012г. 445,16 22.03.2012г.
61/ГИ/02.03.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №991 до 2 бр.ШК-4А ПИ 10135.4505.3, УПИ V- 526, кв. 1, 2 мр, ж.к. 'Вл. Варненчик' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Сник' ЕООД Поради допусната очевидна фактическа грешка се допуска да се направи поправка: адреса на надзорната фирма да се чете: ... (виж текста) инж. Ангелова ЗАО-7209/27.02.2012г. 290,68 22.03.2012г. 12.04.2012г.
62/ГИ/07.03.2012г. Улична канализация ПИ 1376; ПИ 1834 и ПИ 1835, м-ст Св. Никола Община Варна САНТА 2004' ЕООД инж. Гърбузов ЗАО-7205/27.02.2012г. 100 28.03.2012г.
63/ГИ/08.03.2012г. Приемо-предавателна станция на 'МОБИЛТЕЛ' ЕАД имот No000307, м-ст 'Герена', с. Константиново МОБИЛТЕЛ' ЕАД Дарис' ООД инж. Никова АУ000847ВН/06.03.2012г. 900 27.03.2012г.
64/ГИ/08.03.2012г. 1. МТТ 100 kVa, 20/0,4 kV 2. ВКЕЗ 0,4 kVот МТТ до ШК-4А 1. ПИ 10135.5403.3638 2. ПИ 10135.5403.4578 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД СТРОЙ КОНТРОЛ СЕРВИЗ' ООД инж. Никитасов АУ000287ВН/26.03.2012г. 436,24 27.03.2012г.
65/ГИ/09.03.2012г. Кабелно отклонение 0,4 kV ПИ 10135.2517.1830, СО 'Манастирски рид, бялата чешма и Дъбравата' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Сник' ЕООД инж. Гороломова АУ000986ВН/07.03.2012г. 155,5 27.03.2012г.
66/ГИ/09.03.2012г. Изграждане на тръбна мрежа на 'Спектър Нет' ЕАД ул. 'Драва Соболч' 5, 7 Спектър Нет' ЕАД Кънстракшан супервижън къмпани' ООД инж. Никова АУ000365ВН/02.03.2012г. 4786,16 27.03.2012г.
67/ГИ/12.03.2012г. Сградно водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ I-9, кв. 578, 14мр., ул. 'Гавраил Кръстевич' 22, 22Б 1. 'Силистро' ЕООД 2. Община Варна Кънстракшан супервижън къмпани' ООД инж. Гърбузов АУ000510ВН/05.03.2012г. 100 29.03.2012г.
68/ГИ/12.03.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ШК-4А до .ШК-4А ул. 'Кап. Райчо' 51 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Сник' ЕООД инж. Никитасов АУ000479ВН/05.03.2012г. 100 29.03.2012г.
69/ГИ/12.03.2012г. Кабелни електропроводни линии 20 kV ПИ 10135.4507.290 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД СС КОНСУЛТ' ЕООД инж. Никитасов АУ000472ВН/05.03.2012г. 401,2 20.03.2012г.
70/ГИ/12.03.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №751 до ШК-4А ПИ 10135.5504.4661, УПИ XVIII-1407, кв. 66, ул. 'Атанас Калчев' 4 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД СС КОНСУЛТ' ЕООД инж. Никитасов АУ000750ВН/06.03.2012г. 174,24 02.04.2012г.
71/ГИ/12.03.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №1551 до ШК-4А ПИ 10135.5502.146, УПИ V- 2376, кв. 16, ул. 'Средец' 4 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД МД КОНТРОЛ' ООД инж. Никитасов АУ001127ВН/08.03.2012г. 100 29.03.2012г.
72/ГИ/12.03.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №125 до ШК-4А ПИ 10135.1501.685, УПИ II- 3, кв. 852, ул. 'Цар Иван Страцимир' 15 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД СС КОНСУЛТ' ЕООД инж. Никитасов АУ001130ВН/08.03.2012г. 106,92 29.03.2012г.
73/ГИ/12.03.2012г. Изграждане на тръбна мрежа на 'Спектър Нет' ЕАД ж.к. 'Вл. Варненчик 1' Спектър Нет' ЕАД Кънстракшан супервижън къмпани' ООД инж. Никова ЗАО-4894/06.02.2012г. 10609,84 29.03.2012г.
74/ГИ/13.03.2012г. Водопроводно и канализационно отклонение за сграда за курортен туризъм УПИ XXI-2564.1334, кв. 55, ВЗ 'Траката' 1. 'АРТ ХОЛИДЕЙС' ЕООД 2. Община Варна ЕМ ИНЖЕНЕРИНГ' ЕООД инж. Гърбузов АУ000879ВН/06.03.2012г. 100 02.04.2012г.
75/ГИ/13.03.2012г. Изграждане на тръбна мрежа на 'Спектър Нет' ЕАД бул. 'Св. Елена' и бул. 'Константин и Фружин', ж.к. 'Вл. Варнрнчик' Спектър Нет' ЕАД Кънстракшан супервижън къмпани' ООД инж. Никова ЗАО-4898/06.02.2012г. 3610,28 29.03.2012г.
76/ГИ/13.03.2012г. Изграждане на тръбна мрежа на 'Спектър Нет' ЕАД бул. 'Св. Елена' и бул. 'Константин и Фружин', ж.к. 'Вл. Варнрнчик' Спектър Нет' ЕАД Кънстракшан супервижън къмпани' ООД инж. Никова ЗАО-4900/06.02.2012г. 4791,6 29.03.2012г.
77/ГИ/13.03.2012г. Водопроводно отклонение ПИ 10135.5403.1321, СО 'Боровец-юг' 1. Община Варна 2. Георги Желязков Георгиев Протокол 6/16.02.2012г. инж. Симеонов АУ000913ВН/06.03.2012г. 100 02.04.2012г.
78/ГИ/14.03.2012г. Изграждане на тръбна мрежа на 'Спектър Нет' ЕАД ж.к. 'Младост 2' Спектър Нет' ЕАД Дарис' ООД инж. Никова ЗАО-4891/06.02.2012г. 2816,88 02.04.2012г.
79/ГИ/14.03.2012г. Дълбоководно заустване на пречистени води от ПСОВ 'Зл. Пясъци' УПИ X-11, 12, кв. 3, к.к. 'Зл. Пясъци' Община Варна БОМБОВ КОНСУЛТ' ЕООД инж. Гърбузов ЗАО-3793/26.01.2012г. 30.03.2012г.
80/ГИ/14.03.2012г. Изграждане на тръбна мрежа на 'Спектър Нет' ЕАД бул. '8-ми Примирски полк' и ул. 'Н. Й. Вапцаров' Спектър Нет' ЕАД Кънстракшан супервижън къмпани' ООД инж. Никова ЗАО-4903/06.02.2012г. 6231,16 04.04.2012г.
81/ГИ/14.03.2012г. Газификация на гр. Варна Разпределителен газопровод ПИ 10135.4510.431, УПИ XXVI-1219.1236, кв. 41, ЗПЗ ПРИМАГАЗ' АД ЕСМ' ЕООД инж. Тимов АУ001299ВН/09.03.2012г. 193,96 03.04.2012г.
82/ГИ/15.03.2012г. КЛ 20 kV от ТП №28 до ТП №46 и от ТП №46 до ТП №320 Извод 'Театър', 7 и 8 мр. Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД МД КОНТРОЛ' ООД инж. Гороломова АУ002022ВН/14.03.2012г. 305,32 02.04.2012г.
83/ГИ/16.03.2012г. Трафопост тип БКТП 2Х1000 kVa, 20/0,4 kV ПИ 10135.1026.386 (УПИ IV, кв. 575 ул. 'Скопие' №13 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД СТРОЙ КОНТРОЛ СЕРВИЗ' ООД инж. Гороломова АУ002078ВН/14.03.2012г. 385,68 04.04.2012г.
84/ГИ/16.03.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №1942 до ШК-4А ПИ 10135.2568.176, УПИ IX- 50, кв. 72, к.к. 'Св. Св. Константин и Елена' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Сник' ЕООД инж. Гороломова АУ002340ВН/15.03.2012г. 481,5 04.04.2012г.
85/ГИ/05.04.2012г. Захранващ водопровод за битови и противопожарни нужди и колектор Морски бани' 1. Република България 2. Холдинг Варна АД СС КОНСУЛТ' ЕООД инж. Гърбузов ЗАО-35019/07.03.2012г. 100 05.04.2012г.
86/ГИ/21.03.2012г. Реконстукция на съществуваща приемо-предавателна станция на 'Мобилтел' ЕАД ПИ 10135.3515.14.1, ж.к. 'Трошево' бл. 31, вх. В МОБИЛТЕЛ' ЕАД Дарис' ООД инж. Никова АУ002048ВН/14.03.2012г. 600 10.04.2012г.
87/ГИ/21.03.2012г. Реконстукция на съществуваща приемо-предавателна станция на 'Мобилтел' ЕАД ПИ 10135.1503.139.2, ул. 'Г. Бенковски', бл. 64, вх. Д МОБИЛТЕЛ' ЕАД Дарис' ООД инж. Никова АУ002051ВН/14.03.2012г. 600 10.04.2012г.
88/ГИ/22.03.2012г. Уличнен водопровод и канализации за жилищна сграда УПИ XXXIII-424, ид. 10135.3506.426, кв. 18, СО 'Пчелина' Община Варна Протокол 8/ 01.03.2012г. инж. Симеонов АУ001999ВН/14.03.2012г. 100 11.04.2012г.
89/ГИ/21.03.2012г. Реконстукция на съществуваща приемо-предавателна станция на 'Мобилтел' ЕАД ПИ 10135.3517.209.3, ул. 'Свобода' 3 МОБИЛТЕЛ' ЕАД Дарис' ООД инж. Никова АУ002045ВН/14.03.2012г. 600 10.04.2012г.
90/ГИ/22.03.2012г. Реконстукция на съществуваща приемо-предавателна станция на 'Мобилтел' ЕАД ПИ 10135.2556.9.2 ул. 'Отец Паисий' 60 МОБИЛТЕЛ' ЕАД Дарис' ООД инж. Никова АУ002052ВН/14.03.2012г. 600 10.04.2012г.
91/ГИ/21.03.2012г. Кабелно отклонение 0,4 kV ПИ 10135.1501.766 (УПИ IV- 13, кв. 298), ул. 'Стара планина' 33 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД МД КОНТРОЛ' ООД инж. Ангелова АУ002087ВН/14.03.2012г. 100 09.04.2012г.
92/ГИ/21.03.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ШК-7А до ШК-4А ул. 'Неофит Бозвели' 27 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Сник' ЕООД инж. Ангелова АУ002026ВН/14.03.2012г. 100 09.04.2012г.
93/ГИ/21.03.2012г. Трафопост тип БКТП 1000 kVa, 20/0,4 kV ПИ 10135.4510.681, УПИ XXV-1475, 1724, кв. 16, ЗПЗ Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД СС КОНСУЛТ' ЕООД инж. Никитасов АУ002448ВН/15.03.2012г. 590,12 12.04.2012г.
94/ГИ/21.03.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №1520 до ШК-6А ПИ 10135.5549.2203 (ПИ 1675=2111), СО 'Прибой' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД ДЕМА' ЕООД инж. Никитасов АУ002338ВН/15.03.2012г. 767,5 12.04.2012г.
95/ГИ/22.03.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №2012 до ШК-7А ПИ 10135.2526.1595, м-ст 'Св. Никола' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД САНТА 2004' ЕООД инж. Никитасов АУ002546ВН/16.03.2012г. 460 12.04.2012г.
96/ГИ/22.03.2012г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ XIII-2554.529=623, 1227, кв. 8 1. 'Рейхевън Билд' ЕООД 2. Юлияна Костадинова Панайотова, Еленка Райкова Тенева, Юлия Динчева Пандова, Борислава Динчева Тенева 3. Община Варна Инекс Консулт' ООД инж. Гърбузов АУ002067ВН/14.03.2012г. 100 06.04.2012г.
97/ГИ/22.03.2012г. Водопроводно и канализационно отклонение за търговско складова база с офисна част УПИ IV-230037, кв. 8, м-ст 'Боклук Тарла' 1. Тончо Стефанов Димитров 2. Община Варна Протокол 19/14.07.2011г. инж. Гърбузов АУ002140ВН/14.03.2012г. 100 10.04.2012г.
98
99/ГИ/22.03.2012г. Преустойство на съществуваща приемо-предавателна станция на БТК АД ПИ 10135.4504.300.46, ж.к. 'Вл. Варненчик', бл. 20, вх. 12 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ' АД Телеконтрол 99' ЕООД инж. Никова АУ002322ВН/15.03.2012г. 600 18.04.2012г.
100/ГИ/22.03.2012г. Уличен водопровод за вилна сграда ПИ 1860, кв. 42, СО 'Прибой' Община Варна Протокол 8/ 01.03.2012г. инж. Гърбузов АУ002287ВН/15.03.2012г. 100 10.04.2012г.
101/ГИ/23.03.2012г. Преустойство на съществуваща приемо-предавателна станция на БТК АД ПИ 10135.513.273.1 к.к. 'Златни пясъци', х-л Варшава БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ' АД Телеконтрол 99' ЕООД инж. Никова АУ002348ВН/15.03.2012г. 800 18.04.2012г.
102/ГИ/26.03.2012г. Изграждане на улична канализация за нуждите на складова и офис сграда УПИ V-410032, кв. 20, ЗПЗ Община Варна НОРД' ЕООД инж. Гърбузов АУ003007ВН/19.03.2012г. 100 23.04.2012г.
103/ГИ/27.03.2012г. Улична канализация за жилищна сграда ул .'Хан Кубрат' 52, ПИ 10135.3515.622 Община Варна СТРОЙ КОНТРОЛ СЕРВИЗ' ООД инж. Гърбузов АУ004171ВН/23.03.2012г. 100 17.04.2012г.
104/ГИ/27.03.2012г. Изместване на водопроводно отклонение ПИ - 804, кв. 49, СО 'Ален мак' 1. Никола Драгнев Драгнев, Мария Георгиева Драгнева, Драгомир Николов Драгнев и Стефка Николова Николова Протокол 6/16.02.2012г. инж. Гърбузов ЗАО-6930/23.02.2012г. 100 17.04.2012г.
105/ГИ/27.03.2012г. ВКЕЗ 0,4 Kv ОТ ШК-7А пред ТП №69 ПИ 10135.2553.751, УПИ II- 785, 786, кв. 45, ул. 'Иглика' 2 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД СТРОЙКОНТРОЛ ЯН-99' ЕООД инж. Ангелова АУ004683ВН/26.03.2012г. 100 17.04.2012г.
106/ГИ/27.03.2012г. КЛ 20 Kv от СР стълб до ТП №813 Извод 'Лонгоз' пред ПИ 1418, СО 'Боровец-север' и СО 'Боровец-юг' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД МД КОНТРОЛ' ООД Поради допусната очевидна фактическа грешка се допуска промяна в наименованието на строежа: (виж текста) инж. Ангелова АУ003996ВН/22.03.2012г. 523,6 17.04.2012г. 23.11.2012г.
107/ГИ/27.03.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №624 до РК-3 ПИ 10135.2564.1399, УПИ XVIII-1271А, кв. 36, 'Траката' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД САНТА 2004' ЕООД инж. Гороломова АУ004128ВН/23.03.2012г. 190 17.04.2012г.
108/ГИ/27.03.2012г. Монтаж на табло тип МТТ ПИ 10135.3514.104 , УПИ III-979, кв. 22, ЗПЗ 1.'Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД 2. 'БА КРЕДИТАНЩАЛТ БУЛУС' ЕООД Инекс Консулт' ООД инж. Никитасов АУ004696ВН/26.03.2012г. 150 17.04.2012г.
109/ГИ/
110/ГИ/28.03.2012г. Водопроводна мрежа на СО 'Боровец- юг' клон 15, 17, 18 Община Варна СТРОЙ КОНТРОЛ СЕРВИЗ' ООД инж. Гърбузов АУ004581ВН/26.03.2012г. 100 17.04.2012г.
111/ГИ/29.03.2012г. Сградно водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ I-3027, кв. 21, 21 мр., ул. 'Каймакчалан' 8 1. Венелин Боянов Колев 2. Петя Колева Панева 3. Павлин Димитров Пейчев 4. Пламен Боянов Димитров 5. Константин Александров Костадинов 6. Сидония Руменова Радева 7. Община Варна Глобал Консулт 07' ООД инж. Гърбузов ЗАО-7331/28.02.2012г. 100 19.04.2012г.
112/ГИ/29.03.2012г. Трафопост тип БКТП 800 kVa, 20/0,4 kV ПИ 10135.2515.1303, СО 'Ален мак' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД СС КОНСУЛТ' ЕООД инж. Гороломова АУ001131ВН-001/22.03.2012г. 940 17.04.2012г.
113/ГИ/29.03.2012г. ВКЕЗ 0,4 Kv ОТ ШК-7А пред ТП №1859 до ШК-4А ПИ 10135.2563.722, ж.к. Бриз Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД СТРОЙКОНТРОЛ ЯН-99' ЕООД инж. Ангелова АУ00497ВН/27.03.2012г. 111 17.04.2012г.
114/ГИ/29.03.2012г. Кабелна линия СН м/у ТП №860 и ТП№859 Извод 'Доспат', 3мр., ж.к. 'Вл. Варненчик' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД СТРОЙКОНТРОЛ ЯН-99' ЕООД инж. Никитасов АУ004975ВН/27.03.2012г. 183,6 19.04.2012г.
115/ГИ/29.03.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №506 до ШК-4А ПИ 10135.3506.111, СО 'Пчелина' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД СТРОЙКОНТРОЛ ЯН-99' ЕООД инж. Ангелова АУ004965ВН/27.03.2012г. 115,76 17.04.2012г.
116/ГИ/29.03.2012г. ВКЕЗ 0,4 Kv ОТ ШК-7А до РК-3 ул. 'Боровец' 56, ПИ 10135.5510.786 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Сник' ЕООД инж. Никитасов АУ004982ВН/27.03.2012г. 205 17.04.2012г.
117/ГИ/29.03.2012г. Реконструкция на КЛСН м/у ТП №361 и ТП№236 Извод 'Бдин' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД МД КОНТРОЛ' ООД инж. Гороломова АУ005958ВН/29.03.2012г. 666,4 17.04.2012г.
118/ГИ/30.03.2012г. Улична канализация Парцел №2726, ж.к. Изгрев Община Варна Протокол 1/ 05.01.2012г. инж. Гърбузов ЗАО-7558/29.02.2012г. 100 18.04.2012г.
119/ГИ/30.03.2012г. Водопроводно и канализационно отклонения Парцел №2726, ж.к. Изгрев 1. Община Варна 2. Павел Георгиев Темелков и Ивелина Славова Темелкова Протокол 1/ 05.01.2012г. инж. Гърбузов ЗАО-7557/29.02.2012г. 100 18.04.2012г.
120/ГИ/02.04.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №1626 до ШК-4А ПИ 10135.51.312, УПИ V- 312, кв. 227, ул. 'Средна гора' 42 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Сник' ЕООД инж. Ангелова АУ005960ВН/29.03.2012г. 120,5 19.04.2012г.
121/ГИ/03.04.2012г. Реконстукция на съществуваща приемо-предавателна станция на 'Мобилтел' ЕАД ПИ 10135.3512.189.1, ж.к. 'Младост', бл. 146, вх. 7 МОБИЛТЕЛ' ЕАД Дарис' ООД инж. Никова АУ005490ВН/28.03.2012г. 100 19.04.2012г.
122/ГИ/03.04.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №666 до ШК-4А ПИ 10135.5505.321, УПИ VII-819, кв. 102, ул. 'Мара Гидик' 54 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД СС КОНСУЛТ' ЕООД инж. Ангелова АУ005965ВН/29.03.2012г. 168,12 19.04.2012г.
123/ГИ/03.04.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №666 до ШК-7А ПИ 10135.1501.845, ул. 'Патриарх Евтимий' 45 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД СТРОЙКОНТРОЛ ЯН-99' ЕООД инж. Ангелова АУ006292ВН/02.04.2012г. 134,96 21.04.2012г.
124/ГИ/03.04.2012г. ВКЕЗ 0,4 Kv ОТ ШК-7А до ШК-4А ПИ 10135.3506.899, УПИ IV- 899, кв. 32, СО 'Пчелина' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД СТРОЙКОНТРОЛ ЯН-99' ЕООД инж. Ангелова АУ006729ВН/02.04.2012г. 156,72 21.04.2012г.
125/ГИ/04.04.2012г. Преустойство на съществуваща приемо-предавателна станция на БТК АД ПИ 10135.2562.182.7, ж.к. Чайка, бл. 63 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ' АД Телеконтрол 99' ЕООД инж. Никова АУ002320ВН-001/03.04.2012г. 600 25.04.2012г.
126/ГИ/04.04.2012г. Реконструкция на КЛСН м/у ТП №379 и ТП№499 ПИ 10135.1503.499, ул. 'Никола Кънев' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД СТРОЙКОНТРОЛ ЯН-99' ЕООД инж. Никитасов АУ006805ВН/03.04.2012г. 100 19.04.2012г.
127/ГИ/04.04.2012г. Трафопост тип МБКТП 1000 kVa, 20/0,4 kV УПИ IV кв. 42 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД СС КОНСУЛТ' ЕООД инж. Гороломова АУ006882ВН/03.04.2012г. 711,68 19.04.2012г.
128/ГИ/05.04.2012г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ II-27, кв. 285, 9 мр., ул. 'Цар Иван Страцимир' 67 1. Община Варна 2. 'Кирил' ЕООД СТРОЙНАДЗОР' ООД инж. Гърбузов АУ006710ВН/02.04.2012г. 100
129/ГИ/
130/ГИ/05.04.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от РК-3 до нова РК-3 ПИ 10135.3506.779 ПИ 10135.3506.286 ПИ 10135.3506.811, СО 'Пчелина' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД СТРОЙКОНТРОЛ ЯН-99' ЕООД инж. Никитасов АУ006287ВН/02.04.2012г. 100 21.04.2012г.
131/ГИ/05.04.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от БКТП №2012 до ШК-4А ПИ 10135.2526.708, УПИ VIII-708, кв. 58, кв. 'Св. Никола' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД МД КОНТРОЛ' ООД инж. Ангелова АУ006727ВН/02.04.2012г. 100 21.04.2012г.
132/ГИ/05.04.2012г. Трафопост тип БКТП 2Х630 kVa-20/0,4 kV ж.к. 'Вл. Варненчик' ПИ 10135.4504.536 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Инекс Консулт' ООД инж. Гороломова АУ007336ВН/04.04.2012г. 1236,36 21.04.2012г.
133/ГИ/05.04.2012г. КЛ 20 Kv от ПС 'Изток' до ТП №479 Варна, по пл на 24-ти м.р. Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД СТРОЙ КОНТРОЛ СЕРВИЗ' ООД инж. Ангелова АУ006884ВН/03.04.2012г. 635,12 21.04.2012г.
134/ГИ/05.04.2012г. Трафопост тип БКТП1000 kVa-20/0,4 kV и ЕЗ с КЛ 20kV Варна, по пл. на ЗПЗ ПИ 10135.3514.401 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД СТРОЙ КОНТРОЛ СЕРВИЗ' ООД Поради допусната очевидна фактическа грешка се допуска промяна в наименованието на строежа: '...ТРАФОПОСТ ТИП...' инж. Ангелова АУ006731ВН/02.04.2012г. 586,56 27.04.2012г. 20.08.2012г.
135/ГИ/06.04.2012г. Водопроводно и канализационно отклонения Варна, ул. 'Иглика' №2 1. Община Варна 2. Дамянка Георгиева Колева ЕМ ИНЖЕНЕРИНГ' ЕООД инж. Гърбузов АУ007363ВН/04.04.2012г. 100 26.04.2012г.
136/ГИ/09.04.2012г. Уличен водопровод ПЕВП ф110 Варна, по пл. на ЮПЗ ПИ 10135.5501.143 Община Варна СИМАНИ КОНСУЛТ' ООД Поради допусната очевидна фактическа грешка се допуска промяна в наименованието на строежа и възложителя: '...УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД...' инж. Гърбузов АУ005122ВН/27.03.2012г. 100 22.05.2012г. 29.06.2012г.
137/ГИ/09.04.2012г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда Варна, СО 'Ментешето' ПИ 1512 1. Община Варна 2. Павлина Михалева Добрева СТРОЙ КОНТРОЛ СЕРВИЗ' ООД инж. Гърбузов АУ005392ВН/28.03.2012г. 100 27.04.2012г.
138/ГИ/10.04.2012г. Улична канализация за жилищна сграда Варна, УПИ IХ-240, кв. 45, 21 мр., Община Варна Инекс Консулт' ООД инж. Гърбузов АУ006071ВН/30.03.2012г. 100 07.05.2012г.
139/ГИ/10.04.2012г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда Варна, ул. 'Хан Кубрат' №52 1. Община Варна 2. Станчо Белчев Белчев СТРОЙ КОНТРОЛ СЕРВИЗ' ООД инж. Гърбузов АУ006784ВН/02.04.2012г. 100 27.04.2012г.
140/ГИ/10.04.2012г. Водопроводно и канализационно отклонения за офис сграда Варна, УПИ ХХ-90, кв. 13, 26 мр., 1. Община Варна 2. 'РУД-Варна' АД НБС-ИНЖЕНЕРИНГ' ООД инж. Гърбузов АУ004637ВН/26.03.2012г. 100 02.05.2012г.
141/ГИ/17.04.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №1084 до ШК-4А Варна, ул. 'Патриарх Евтимий' №12 ПИ 10135.1026.187 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Сник' ЕООД инж. Никитасов АУ009297ВН/11.04.2012г. 155,2 07.05.2012г.
142/ГИ/17.04.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №2068 до ШК-4А Варна, СО 'Зеленика' ПИ 10135.5545.130 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД СТРОЙКОНТРОЛ ЯН-99' ЕООД инж. Ангелова АУ009549ВН/11.04.2012г. 153,16 07.05.2012г.
143/ГИ/17.04.2012г. КЕЗ 0,4 kV от ТП №667 до 2 бр. ТЕПО Варна, ул. 'Нродни будители' №7 ПИ 10135.5502.552 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД СТРОЙ КОНТРОЛ СЕРВИЗ' ООД инж. Никитасов АУ009698ВН/12.04.2012г. 170,32 07.05.2012г.
144/ГИ/17.04.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №363 до ШК-4А Варна, ул. 'Македония' №4 ПИ 10135.1508.250 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД СТРОЙ КОНТРОЛ СЕРВИЗ' ООД инж. Гороломова АУ009545ВН/11.04.2012г. 175,6 07.05.2012г.
145/ГИ/23.04.2012г. Улична канализация за жилищна сграда Варна, СО 'Свети Никола' ПИ 10135.2526.1744 Община Варна Протокол 11/ 29.03.2012г. Поради допусната очевидна фактическа грешка се допуска промяна в наименованието на строежа: '...УЛИЧНА КАНАЛИЗАЦИЯ...' инж. Власова АУ010064ВН/17.04.2012г. 100 18.05.2012г. 18.05.2012г.
146/ГИ/23.04.2012г. ППС №4073 'Виница' Варна, ул. 'Св. Екатерина' №2 ПИ 10135.2575.774.1 МАКС ТЕЛЕКОМ' ООД Глобал Консулт 07' ООД инж. Никова АУ008648ВН/09.04.2012г. 100 10.05.2012г.
147/ГИ/23.04.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №348 до ШК-4А Варна, ул. 'Топола' №38 ПИ 10135.3513.330 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД МД КОНТРОЛ' ООД инж. Никитасов АУ011570ВН/20.04.2012г. 172,88 09.05.2012г.
148/ГИ/25.04.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №14 до ШК-7А Варна, СО 'Тополи' ПИ №79 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД СС КОНСУЛТ' ЕООД инж. Гороломова АУ013414ВН/24.04.2012г. 396,76 10.05.2012г.
149/ГИ/26.04.2012г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда Варна, СО 'Свети Никола' ПИ 10135.2526.1744 1. Община Варна 2. Кръстина Димитрова Василева Протокол 11/ 29.03.2012г. инж. Власова АУ013511ВН/25.04.2012г. 100 17.05.2012г.
150/ГИ/26.04.2012г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда Варна, УПИ IV-7, кв.486, 13 мр., 1. Община Варна 2. Радка Райкова Вълчева ТЕСТ БИЛДИНГ' ООД инж. Гърбузов АУ007322ВН/04.04.2012г. 100 28.05.2012г.
151/ГИ/26.04.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №313 до ШК-4А Варна, ул. 'Хан Кубрат' №52 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД СТРОЙ КОНТРОЛ СЕРВИЗ' ООД инж. Ангелова АУ013569ВН/25.04.2012г. 115,76 17.05.2012г.
152/ГИ/26.04.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №491 до ШК-4А Варна, ж.к. 'Изгрев' ПИ 10135.2551.3876 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД СС КОНСУЛТ' ЕООД инж. Ангелова АУ013566ВН/25.04.2012г. 196 17.05.2012г.
153/ГИ/27.04.2012г. Трафопост тип БКТП1000 kVa-20/0,4 kV и ЕЗ с КЛ 20kV Варна, м-ст 'Терасите' ПИ 10135.4019.61 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД МД КОНТРОЛ' ООД инж. Ангелова АУ013447ВН/24.04.2012г. 234,48 17.05.2012г.
154/ГИ/26.04.2012г. ВКЕЗ 0,4 Kv ОТ ШК-4А до ШК-4А Варна, ул. 'Охрид' №13 ПИ 10135.1506.640 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД МД КОНТРОЛ' ООД инж. Ангелова АУ013049ВН/24.04.2012г. 156,72 17.05.2012г.
155/ГИ/26.04.2012г. Изграждане тръбна мрежа Варна, ж.к. 'Вл. Варненчик' БТК' АД Кънстракшан супервижън къмпани' ООД инж. Никова АУ013522ВН/25.04.2012г. 100 14.05.2012г.
156/ГИ/02.05.2012г. Водопроводна мрежа на СО 'Боровец- юг' ПИ 768,767,706,698,691,687 Община Варна Протокол 14/ 19.04.2012г. инж. Власова АУ014532ВН/26.04.2012г. 100 23.05.2012г.
157/ГИ/27.04.2012г. Благоустрояване и отводняване Варна, ж.к. 'Вл. Варненчик'бл.21,22 Община Варна Протокол 13/ 12.04.2012г. инж. Пеева ЗАО-40095/30.11.2011г. 19.05.2012г.
158/ГИ/02.05.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №195 до ШК-4А Варна, бул. 'Сливница' №22 ПИ 10135.1508.103 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД СТРОЙКОНТРОЛ ЯН-99' ЕООД инж. Гороломова АУ015157ВН/02.05.2012г. 355,24 18.05.2012г.
159/ГИ/02.05.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №840 до ШК-4А Варна, СО 'Кочмар' ПИ 10135.3523.308 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД СНИК' ООД инж. Ангелова АУ014174ВН/26.04.2012г. 172,2 18.05.2012г.
160/ГИ/02.05.2012г. Уличен водопровод за жилищна сграда Варна, м-ст 'Сотира' ПИ 10135.2508.1222 Община Варна Протокол 13/ 12.04.2012г. инж. Гърбузов АУ013373ВН/24.04.2012г. 100 23.05.2012г.
161/ГИ/04.05.2012г. Водопроводно и канализационно отклонения за хотел Варна, к.к. 'Св.св.Константин и Елена' УПИ VI-53,кв..71 1. Община Варна 2. 'МАНАУС-КОМЕРС' ООД ГАРАНТ КОНСУЛТ' ООД инж. Гърбузов АУ015633ВН/02.05.2012г. 100 22.05.2012г.
162/ГИ/07.05.2012г. Сградно водопроводно отклонение за складова база Варна, ПЗ 'Клисе баир' ПИ №19 1. Община Варна 2. 'Пътища и мостове' ЕООД ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ' ООД инж. Гърбузов АУ007479ВН/04.04.2012г. 100 13.06.2012г.
163/ГИ/07.05.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от БКТП №1888 до ТЕПО Варна, СО 'Ален мак' ПИ 10135.2515.3303 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД МД КОНТРОЛ' ООД инж. Ангелова АУ015394ВН/02.05.2012г. 250 28.05.2012г.
164/ГИ/07.05.2012г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда Варна, ул. 'Стара планина' №18 УПИ Х-1,кв.852 1. Община Варна 2. 'Ерго' ЕООД КОРЕКТ 99' ООД инж. Гърбузов АУ007453ВН/04.04.2012г. 100 28.05.2012г.
165/ГИ/07.05.2012г. Уличен водопровод Варна, ПЗ 'Метро' ПИ 10135.4507.340 Община Варна СТРОЙ КОНТРОЛ СЕРВИЗ' ООД инж. Гърбузов АУ013760ВН/25.04.2012г. 100 04.06.2012г.
166/ГИ/07.05.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №1516 до ШК-4А Варна, ул. 'Мургаш' №4 ПИ 10135.73.34 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД СС КОНСУЛТ' ЕООД инж. Никитасов АУ015772ВН/03.05.2012г. 167,6 28.05.2012г.
167/ГИ/07.05.2012г. Трафопост тип БКТП 2Х1000 kVa-20/0,4 kV Варна, р-н 'Аспарухово' ПИ 10135.5504.4690 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД СС КОНСУЛТ' ЕООД инж. Ангелова АУ016355ВН/04.05.2012г. 586,44 28.05.2012г.
168/ГИ/08.05.2012г. ППС №4071 'Димят' Варна, ул. 'Цани Гинчев' №6 ПИ 10135.2560.273.5 МАКС ТЕЛЕКОМ' ООД Глобал Консулт 07' ООД инж. Никова АУ016441ВН/04.05.2012г. 100 28.05.2012г.
169/ГИ/08.05.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №125 до ШК-4А Варна, ул. 'Иван Страцимир' №8 ПИ 10135.1501.619 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД МД КОНТРОЛ' ООД инж. Никитасов АУ015395ВН/02.05.2012г. 117,8 28.05.2012г.
170/ГИ/08.05.2012г. Реконструкция на ППС №VAR0106 Варна, ж.к. 'Младост' бл.156 ПИ 10135.3513.13.2 МОБИЛТЕЛ' ЕАД Дарис' ООД инж. Никова АУ016172ВН/03.05.2012г. 100 28.05.2012г.
171/ГИ/10.05.2012г. Изграждане оптична кабелна линия Варна, бул.'Осми Приморски полк' №128 ПИ 10135.2560.181.1 НОВАТЕЛ' ЕООД Протокол 32/ 02.12.2011г. инж. Никова АУ017370ВН/08.05.2012г. 100 30.05.2012г.
172/ГИ/10.05.2012г. Водопроводна мрежа на СО 'Боровец- юг' кл.59, 59а, 60 Община Варна Протокол 11/ 29.03.2012г. инж. Власова АУ016191ВН/03.05.2012г. 100 07.06.2012г.
173/ГИ/10.05.2012г. Частична реконструкция на В и К мрежа Варна,кв.30,по пл. на 21м.р. Община Варна Инекс Консулт' ООД Поради допусната очевидна фактическа грешка се допуска промяна в наименованието на възложителя: '...ОБЩИНА ВАРНА...' инж. Власова АУ016427ВН/04.05.2012г. 100 18.06.2012г. 18.06.2012г.
174/ГИ/10.05.2012г. Разширение на канализационна мрежа Варна, с. Тополи Община Варна Протокол 15/ 03.05.2012г. инж. Гърбузов АУ017796ВН/08.05.2012г. 20.05.2012г.
175/ГИ/11.05.2012г. Битов канализационен клон 149 м. Варна, бул. 'Христо Смирненски' Община Варна КОРЕКТ 99' ООД инж. Гърбузов АУ018431ВН/10.05.2012г. 100 26.06.2012г.
176/ГИ/14.05.2012г. Изграждане тръбна мрежа Варна, ж.к. 'Възраждане-3' Спектър Нет' ЕАД Кънстракшан супервижън къмпани' ООД инж. Никова ЗАО-3440/07.05.2011г. 100 04.06.2012г.
177/ГИ/15.05.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №125 до ШК-4А Варна, ул. 'Стара планина' №31 ПИ 10135.1501.767 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД СС КОНСУЛТ' ЕООД Поради допусната очевидна фактическа грешка се допуска промяна в наименованието на строежа: '...и резервен кабел...' инж. Ангелова АУ017960ВН/09.05.2012г. 142,44 04.06.2012г. 03.07.2012г.
178/ГИ/15.05.2012г. Изграждане на ППС №VAR0030 Варна, бул. 'Владислав Варненчик' №260 ПИ 10135.3514.64.2 МОБИЛТЕЛ' ЕАД Дарис' ООД инж. Никова АУ019197ВН/11.05.2012г. 100 01.06.2012г.
179/ГИ/16.05.2012г. Реконструкция на ППС №VAR0199 Варна, ж.к. 'Възраждане' бл. 77 ПИ 10135.3511.28.15 МОБИЛТЕЛ' ЕАД Дарис' ООД инж. Никова АУ018927ВН/10.05.2012г. 100 05.06.2012г.
180/ГИ/16.05.2012г. Изграждане на ППС №VAR0224 Варна, бул. 'Република' №60 ПИ 10135.3511.666.1 МОБИЛТЕЛ' ЕАД АГРОВОДИНВЕСТ' ЕАД инж. Никова АУ018960ВН/11.05.2012г. 100 07.06.2012г.
181/ГИ/16.05.2012г. Изграждане на ППС №VAR0272 Варна, бул. 'Христо Смирненски' №2 ПИ 10135.3516.158.1 МОБИЛТЕЛ' ЕАД АГРОВОДИНВЕСТ' ЕАД инж. Никова АУ018964ВН/11.05.2012г. 100 07.06.2012г.
182/ГИ/16.05.2012г. Отводняване асфалтова настилка Варна, ж.к. 'Владислав Варненчик' бл. 401, вх.9 Община Варна Протокол 15/ 03.05.2012г. инж. Пеева ЗАО-39075/22.11.2011г. 04.06.2012г.
183/ГИ/16.05.2012г. Изграждане на ППС №VAR0197 Варна, бул. 'Атанас Москов' №3 ПИ 10135.4508.24.2 МОБИЛТЕЛ' ЕАД АГРОВОДИНВЕСТ' ЕАД инж. Никова АУ018963ВН/11.05.2012г. 100 14.06.2012г.
184/ГИ/17.05.2012г. Реконструкция на ППС №VAR0150 Варна, бул. 'Първи май' №32 ПИ 10135.5506.319.4 МОБИЛТЕЛ' ЕАД Дарис' ООД инж. Никова АУ019692ВН/14.05.2012г. 100 05.06.2012г.
185/ГИ/19.05.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №788 до ШК-4А Варна, ж.к. 'Младост' ПИ 10135.3512.146 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД СНИК' ООД Поради допусната очевидна фактическа грешка се допуска промяна в наименованието на строежа: '...ПИ 10135.3512.246...' инж. Гороломова АУ019766ВН/14.05.2012г. 137,68 07.06.2012г. 13.07.2012г.
186/ГИ/21.05.2012г. Външни връзки за водоснабдяване и канализация в съст. зона 5 Варна, по пл. на 'Приморски парк' ХОЛДИНГ ВАРНА' АД СС КОНСУЛТ' ЕООД инж. Гърбузов ЗАО-28225/11.08.2011г. 100 13.06.2012г.
187/ГИ/28.05.2012г. КЕЗ 0,4 kV от БКТП №2056 до ТЕПО Варна, СО 'Ваялар' ПИ 10135.2723.619 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД СТРОЙКОНТРОЛ ЯН-99' ЕООД инж. Ангелова АУ023198ВН/22.05.2012г. 142 13.06.2012г.
188/ГИ/30.05.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от БКТП №2076 до ШК-7А Варна, СО 'Ваялар' ПИ 10135.2723.768 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД СС КОНСУЛТ' ЕООД инж. Ангелова АУ024237ВН/28.05.2012г. 675 14.06.2012г.
189/ГИ/04.06.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от БКТП №2080 до ШК-4А Варна, к.к. 'Св. Св. Константин и Елена' ПИ 10135.2568.72 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД СТРОЙКОНТРОЛ ЯН-99' ЕООД инж. Никитасов АУ025737ВН/30.05.2012г. 339,5 22.06.2012г.
190/ГИ/05.06.2012г. Въздушна КЕПЛ 0,4kV от МТП №944 до ТЕПО Варна, СО 'Акчелар' ПИ 10135.2522.315 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД СТРОЙКОНТРОЛ ЯН-99' ЕООД ...променя се категорията на строежа на пета..' инж. Ангелова АУ026537ВН/01.06.2012г. 175 22.06.2012г. 27.12.2012г.
191/ГИ/11.06.2012г. Закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци с участък за опасни отпадъци Варна, с. Константиново, м-т 'Герена' ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ - ВАРНА' ЕООД ПЕР ЕНД ВИ' ЕООД инж. Мустафова АУ027476ВН/05.06.2012г. 1080 28.06.2012г.
192/ГИ/08.06.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от КТП №1860 до ШК-7А Варна, СО 'Ваялар' ПИ 10135.2723.712 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД СС КОНСУЛТ' ЕООД инж. Никитасов АУ026541ВН/01.06.2012г. 275 04.07.2012г.
193/ГИ/14.06.2012г. Уличен водопровод и водопроводно отклонение Варна, с. Звездица, м-т 'Под село' Община Варна Протокол 17/ 07.06.2012г. инж. Гърбузов АУ029216ВН/08.06.2012г. 100 04.07.2012г.
194/ГИ/18.06.2012г. Газификация на гр. Варна Разпределителен газопровод Консуматори ВН-01-А33 ОВЕРГАЗ-ИЗТОК' АД ДИКРИЛ КОНСУЛТ'ЕООД инж. Тимов АУ030513ВН/12.06.2012г. 423 06.07.2012г.
195/ГИ/18.06.2012г. Газификация на гр. Варна Разпределителен газопровод Консуматори ВН-01-А20/4 ОВЕРГАЗ-ИЗТОК' АД ИНФРАСТРОЙКОНСУЛТ' ЕООД инж. Тимов АУ030517ВН/12.06.2012г. 3578 06.07.2012г.
196/ГИ/18.06.2012г. Газификация на гр. Варна Разпределителен газопровод Консуматори ВН-01-А20/3 ОВЕРГАЗ-ИЗТОК' АД ИНФРАСТРОЙКОНСУЛТ' ЕООД инж. Тимов АУ030508ВН/12.06.2012г. 100 06.07.2012г.
197/ГИ/21.06.2012г. КЛ 20 kV от МТП №1000 до СР-стълб с/у ТП №1691 Варна, кв. 'Св. Никола' кв.2526 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД ЕТ 'Тодор Григоров' - Варна инж. Гороломова АУ031122ВН/14.06.2012г. 241,4 11.07.2012г.
198/ГИ/21.06.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №2008 до ШК-4А Варна, СО 'Прибой' ПИ 10135.5549.1614 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД САНТА 2004' ЕООД инж. Гороломова АУ031232ВН/14.06.2012г. 182,5 11.07.2012г.
199/ГИ/21.06.2012г. Въздушна КЛ 0,4kV от МТП №5 до ТЕПО Варна, СО 'Добрева чешма' ПИ 10135.2510.1885 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД СТРОЙКОНТРОЛ ЯН-99' ЕООД инж. Гороломова АУ032818ВН/19.06.2012г. 164,72 11.07.2012г.
200/ГИ/21.06.2012г. Изграждане тръбна мрежа Варна, ж.к. 'Възраждане-2' Спектър Нет' ЕАД Кънстракшан супервижън къмпани' ООД инж. Никова ЗАО-41345/11.06.2012г. 100 13.07.2012г.
201/ГИ/22.06.2012г. Водопроводно, битово и дъждовно канализационни отклонения за жищна сграда Варна, ПИ 10135.1501.685, кв.852, ул. Цар Иван Срацимир' №15, 9 м.р. Община Варна, Мирослав Желязков Ковачев, Атанас Желязков Атанасов, Павлин Славов Желязков Протокол 22/ 04.08.2011г. инж. С.Власова АУ033155ВН/19.06.2012г. 100 17.07.2012г.
202/ГИ/25.06.2012г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда Варна, ПИ№10135.5506.21, кв.123, ул. 'Кирил Пейчинович' №11, 29 м.р. Община Варна,Нина Йорданова, Радко Йорданов, 'Евродом І'ЕООД ТЕСТ БИЛДИНГ' ООД инж. С.Власова АУ033362ВН/20.06.2012г. 100 16.07.2012г.
203/ГИ/25.06.2012г. Канализационна помпена станция и тласкател за поземлен имот Варна, ПИ10135.2566.189, КВ.1, 'Долна Трака' Община Варна, 'Риг-Травел' ООД Инекс Консулт' ООД инж. Симеонов АУ22455ВН/18.06.2012г. 100 19.07.2012г.
204/ГИ/25.06.2012г. Изграждане на тръбна мрежа на 'Спектър Нет' ЕАД Варна, бул. 'Трети март', ж.к. Възраждане І Спектър нет'ЕАД Кънстракшан супервижън къмпани' ООД инж. Никова ЗАО5155/25.06.2012г. 100 13.07.2012г.
205/ГИ/25.06.2012г. Реконструкция на съществуваща приемо - предавателна станция Варна, бул. ж.к. 'Чайка', бл.5, вх.А МОБИЛТЕЛ' ЕАД Дарис' ООД инж. Никова АУ034214ВН/21.06.2012г. 100 23.7.2012
206/ГИ/25.06.2012г. Реконструкция на съществуваща приемо - предавателна станция Варна, ул. 'Магнолия'№12 МОБИЛТЕЛ' ЕАД Дарис' ООД инж. Никова АУ034218ВН/21.06.2012г. 100 23.7.2012
207/ГИ/25.06.2012г. Реконструкция на съществуваща приемо - предавателна станция Варна, ул. 'Девня', №24 МОБИЛТЕЛ' ЕАД Дарис' ООД инж. Никова АУ034216ВН/21.06.2012г. 100 23.7.2012
208/ГИ/26.06.2012г. Изместване на уличен водопровод Варна, кв.32, по плана на СО 'Пчелина' Община Варна, 'Петем' ООД ТЕСТ БИЛДИНГ' ООД инж. Гърбузов АУ033092ВН/19.06.2012г. 100 18.7.2012
209/ГИ/27.06.2012г. Водопроводно, битово и дъждовно канализационни отклонения за сграда за обществено обслужване Варна, кв.32, по плана на СО 'Пчелина' Община Варна, 'Петем' ООД ТЕСТ БИЛДИНГ' ООД инж. Гърбузов АУ033089ВН/19.06.2012г. 100 18.7.2012
210/ГИ/27.06.2012г. Уличен водопровод и водопроводно отклонение пред ПИ Варна, ПИ №10135.5403.166, кв.14, СО 'Боровец-юг' Община Варна Протокол 18/ 14.06.2012г. инж. С.Власова АУ034443ВН/22.06.2012г. 100 19.7.2012
211/ГИ/02.07.2012г. Външно кабелно ел. захранване от ТП №2059 до ШК Варна, ПИ№10135.2552.2364, КВ.211, по плана на ж.к. 'Изгрев' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД СТРОЙКОНТРОЛ ЯН-99' ЕООД инж. Никитасов АУ035464ВН/26.06.2012г. 134.28 20.7.2012
212/ГИ/02.07.2012г. Външно кабелно ел. захранване от ТП №465 до ШК Варна, ПИ№10135.2554.524, 24 м.р., ул. Батова №3 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД СТРОЙКОНТРОЛ ЯН-99' ЕООД инж. Никитасов АУ035071ВН/25.06.2012г. 186,9 20.7.2012
213/ГИ/03.07.2012г. Улична канализация за поземлен имот Варна, СО 'Зеленика', ПИ 10135.5545.101 Община Варна СТРОЙ КОНТРОЛ СЕРВИЗ' ООД инж. С.Власова АУ036792ВН/28.06.2012г. 100 30.7.2012
214/ГИ/02.07.2012г. Аваррийни ремонтни работи на брегоукрепителни съоръжения Варна, Евксиноград, ПИ10135.2567.152 Република България, чрез МРРБ Глобал Консулт 07' ООД инж. Колев АУ031589ВН/14.06.2011г. 20.7.2012
215/ГИ/09.07.2012г. Водопроводно и канализационно отклонения за еднофамилна жилищна сграда с офис Варна, ПИ 10135.3513.245, 26 м.р. , ул. 'Андрей Сахаров', Община Варна, Румен Радев АТИКА КОНСУЛТ'ЕООД инж. С.Власова АУ038851ВН/04.07.2012г. 100 1.8.2012
216/ГИ/09.07.2012г. Приемо-предавателна станция на 'МОБИЛТЕЛ' ЕАД Варна, ПИ 10135.2569.57.2 по КК и КР на Варна, к.к-с 'Св. Св. Константин и Елена', МДУ 'Фредерик Жолио Кюри' МОБИЛТЕЛ' ЕАД Дарис' ООД инж. Никова АУ037608ВН/02.07.2012г. 100 31.7.2012
217/ГИ/10.07.2012г. Реконструкция на тръбна мрежа на БТК АД Варна, ж.к 'Възраждане-1' и к.к 'Възраждане -2' Българска телекомуникационна компания' АД Дарис' ООД инж. Никова АУ038721ВН/04.07.2012г. 100 31.7.2012
218/ГИ/11.07.2012г. Уличен водопровод и канализация Варна, ПИ№10135.4039.71, по плана на ж.к. 'Владиславово' Община Варна Протокол 20/ 06.07.2012г. Поради допусната очевидна фактическа грешка се допуска промяна в наименованието на възложителя: '...ОБЩИНА ВАРНА...' инж. С.Власова АУ040570ВН/10.07.2012г. 100 26.07.2012г. 26.07.2012г.
219/ГИ/13.07.2012г. КЕЗ 0,4 kV от ТП №233 до ТЕПО Варна, ул. 'Подвис' №29 ПИ 10135.2553.247 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД СС КОНСУЛТ' ЕООД инж. Ангелова АУ042435ВН/13.07.2012г. 100 1.8.2012
220/ГИ/16.07.2012г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда с кафене и фризьорски салон Варна, СО 'Пчелина', ПИ 10135.3506.900 Община Варна, 'НС Инвест' ООД Протокол 18/14.06.2012г. инж. С.Власова АУ041587ВН/12.07.2012г. 100 6.8.2012
221/ГИ/16.07.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №96 до ШК-4А Варна, ул. 'Хан Пресиян' №29 УПИ III-10,кв.170, 11м.р. Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД СТРОЙКОНТРОЛ ЯН-99' ЕООД инж. Ангелова АУ041218ВН/11.07.2012г. 100 07.08.2012г.
222/ГИ/17.07.2012г. ППС №VAR4084 'Бункера' Варна, СО 'Ваялар' ПИ 10135.2723.653.4 МАКС ТЕЛЕКОМ' ООД Глобал Консулт 07' ООД инж. Никова АУ041380ВН/11.07.2012г. 100 08.08.2012г.
223/ГИ/17.07.2012г. ППС №VAR0271 'Варна Тауърс' Варна, бул. 'Вл. Варненчик' №256 ПИ 10135.3514.552.1 МОБИЛТЕЛ' ЕАД Дарис' ООД инж. Никова АУ041351ВН/11.07.2012г. 100 08.08.2012г.
224/ГИ/17.07.2012г. Реконструкция на ППС №VAR0049 'Каменар' Варна,с. Каменар, ул. 'Цар Иван Шишман' №1 ПИ 572,кв.11 МОБИЛТЕЛ' ЕАД Дарис' ООД инж. Никова АУ041343ВН/11.07.2012г. 100 08.08.2012г.
225/ГИ/17.07.2012г. ППС №VA4074_А Варна, бул. 'Вл. Варненчик' №256 ПИ 10135.3514.552.1 Българска телекомуникационна компания' АД Дарис' ООД инж. Никова АУ043083ВН/16.07.2012г. 100 08.08.2012г.
226/ГИ/18.07.2012г. Реконструкция на КЛ Ср.Н м/у ТП №632 и ТП №1754 Варна, по пл. наЗПЗ ПИ 10135.4510.593 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД МД КОНТРОЛ' ООД инж. Ангелова АУ042954ВН/16.07.2012г. 410,72 07.08.2012г.
227/ГИ/17.07.2012г. Изграждане на тръбна мрежа, монтаж на РШ-1 Варна, ж.к 'Възраждане-4' бл. 71 до 83 Спектър нет' ЕАД Кънстракшан супервижън къмпани' ООД инж. Никова ЗАО-4902/17.07.2012г. 100 08.08.2012г.
228/ГИ/18.07.2012г. Трафопост тип БКТП 2Х1000 kVa-20/0,4 kV, ЕЗ с КЛ 20kV от ПСт 'Юг' Варна, по пл. на 7 м.р. ПИ 10135.1506.953 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД, 'Проект БГ' ЕООД Инекс Консулт' ООД инж. Никитасов АУ040370ВН-001/17.07.2012г. 517,6 07.08.2012г.
229/ГИ/18.07.2012г.
230/ГИ/23.07.2012г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда Варна, ул. 'Хан Пресиян' №29 УПИ III-10,кв.170, 11м.р. Община Варна, Стоян Богдев Протокол 20/ 06.07.2012г. инж. С.Власова АУ043508ВН/17.07.2012г. 100 17.08.2012г.
231/ГИ/27.07.2012г. КЕЗ 0,4 kV от БКТП №2036 до ТЕПО Варна, РТЦ ПИ 10135.2563.330 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД СНИК' ООД инж. Ангелова АУ044934ВН/20.07.2012г. 100 24.08.2012г.
232/ГИ/30.07.2012г. Изграждане на тръбна мрежа, изтегляне оптичен кабел Варна, р-н 'Приморски' Спектър нет' ЕАД Кънстракшан супервижън къмпани' ООД инж. Никова АУ045173ВН/23.07.2012г. 100 20.08.2012г.
233/ГИ/14.08.2012г. Оптично кабелно захранване на БС №VA4208 Варна, к.к. 'Златни пясъци' ПИ 10135.513.330 Българска телекомуникационна компания' АД Интеграконсулт' ООД инж. Никова АУ052292ВН/09.08.2012г. 100 10.09.2012г.
234/ГИ/17.08.2012г. Газификация на гр. Варна Разпределителен газопровод Варна, консуматори сигн. ВН-01-А31 ОВЕРГАЗ ИЗТОК' АД ИНФРАСТРОЙКОНСУЛТ' ЕООД инж. Тимов АУ053595ВН/13.08.2012г. 672 05.09.2012г.
235/ГИ/23.08.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №347 до ШК-4А Варна, бул. 'Атанас Томов' №5 ПИ 10135.3513.291 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД МД КОНТРОЛ' ООД инж. Ангелова АУ056389ВН/21.08.2012г. 100 12.09.2012г.
236/ГИ/23.08.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №417 до ШК-4А Варна, бул. 'Иваница Данчев' №16 ПИ 10135.3515.563 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД СТРОЙКОНТРОЛ ЯН-99' ЕООД инж. Ангелова АУ056400ВН/21.08.2012г. 236,8 13.09.2012г.
237/ГИ/24.08.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №417 до ШК-4А, каб. отклонение до ТЕПО Варна, бул. '8-ми март' №3 ПИ 10135.1030.181 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД СС КОНСУЛТ' ЕООД инж. Никитасов АУ056396ВН/21.08.2012г. 159,44 14.09.2012г.
238/ГИ/24.08.2012г. КЕЗ 0,4 kV от ШК-6А,захр. от ТП №274 до ТЕПО Варна, бул. 'Поп Харитон' №83 ПИ 10135.1501.74 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД СС КОНСУЛТ' ЕООД инж. Ангелова АУ056403ВН/21.08.2012г. 123,4 14.09.2012г.
239/ГИ/24.08.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от МТП №1514 до ШК-4А, каб. отклонение до ТЕПО Варна, СО 'Ракитника', ПИ 10135.5426.2313 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД СНИК' ООД инж. Ангелова АУ056407ВН/21.08.2012г. 569 13.09.2012г.
240/ГИ/27.08.2012г. Реконструкция на ВЕП 20kV, извод 'Фармахим' Варна, м-т 'Траката' ПИ 10135.2118.13 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Инекс Консулт' ООД инж. Гороломова АУ042898ВН-001/22.08.2012г. 616,5 14.09.2012г.
241/ГИ/28.08.2012г. Изграждане на тръбна мрежа, изтегляне оптичен кабел Варна, ж.к. 'Чайка', по пл. на 20 м.р. Спектър нет' ЕАД Кънстракшан супервижън къмпани' ООД инж. Никова АУ058590ВН/27.08.2012г. 100 18.09.2012г.
242/ГИ/28.08.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №268 до ШК-7А Варна, ул. 'Мир' №40 ПИ 10135.2559.208 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД СТРОЙКОНТРОЛ ЯН-99' ЕООД инж. Ангелова АУ052637ВН-003/23.08.2012г. 100 18.09.2012г.
243/ГИ/28.08.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №91 до ШК-4А Варна, ул. 'Паско Желев' №6 ПИ 10135.3516.44 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД СТРОЙКОНТРОЛ ЯН-99' ЕООД инж. Никитасов АУ049736ВН-002/24.08.2012г. 180,36 17.09.2012г.
244/ГИ/28.08.2012г. КЕЗ 0,4 kV от ШК-4А до ТЕПО Варна, ул. 'Св. Димитър Солунски' №7а ПИ 10135.2575.1736 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД СНИК' ООД инж. Ангелова АУ052694ВН-002/24.08.2012г. 100 19.09.2012г.
245/ГИ/29.08.2012г. Въздушен КЕП 0,4 kV, захр. от МТП №683 Варна, СО 'Манастирски рид, бялата чешма и дъбравата', ПИ 10135.2517.2886 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД СС КОНСУЛТ' ЕООД инж. Гороломова АУ058137ВН/24.08.2012г. 1979,5 17.09.2012г.
246/ГИ/29.08.2012г. Въздушен КЕП 0,4 kV, захр. от МТП №947 Варна, СО 'Манастирски рид, бялата чешма и дъбравата', ПИ 10135.2517.4699 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД СС КОНСУЛТ' ЕООД инж. Гороломова АУ058142ВН/24.08.2012г. 3886 17.09.2012г.
247/ГИ/29.08.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №924 до ШК-4А Варна, СО 'Пчелина', ПИ 10135.3506.508 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД СС КОНСУЛТ' ЕООД инж. Ангелова АУ058136ВН/24.08.2012г. 265,36 25.09.2012г.
248/ГИ/29.08.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №1989 до ШК-4А Варна, ул. 'Ивайло' №8 ПИ 10135.1501.431 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД СТРОЙ КОНТРОЛ СЕРВИЗ' ООД инж. Никитасов АУ059145ВН/28.08.2012г. 150,44 14.09.2012г.
249/ГИ/30.08.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от БКТП до ШК-4А, каб. отклонение до ТЕПО Варна, ул. 'Гаврил Кръстевич' №9 ПИ 10135.1026.326 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД МД КОНТРОЛ' ООД инж. Никитасов АУ059140ВН/28.08.2012г. 175,08 19.09.2012г.
250/ГИ/31.08.2012г. Уличен водопровод Варна, СО 'Траката', ПИ 10135.2520.1858 Община Варна Протокол 21/ 19.07.2012г. инж. Власова АУ048399ВН-002/30.08.2012г. 100 19.09.2012г.
251/ГИ/31.08.2012г. КЕЗ 0,4 kV от БКТП №1999 до 3 бр.ТЕПО Варна, ж.к. 'Възраждане' бл.3 ПИ 10135.3511.515 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД СС КОНСУЛТ' ЕООД инж. Ангелова АУ059152ВН/28.08.2012г. 329,47 20.09.2012г.
252/ГИ/31.08.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №902 до ШК-4А, каб. отклонение до ТЕПО Варна, СО 'Пчелина', ПИ 10135.3506.424 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД СНИК' ООД инж. Ангелова АУ055313ВН-002/28.08.2012г. 269,6 25.09.2012г.
253/ГИ/31.08.2012г. Газификация на гр. Варна Разпределителен газопровод Варна, СО 'Планова' ПРИМАГАЗ' АД ЕСМ' ЕООД инж. Тимов АУ059367ВН/28.08.2012г. 1373,86 20.09.2012г.
254/ГИ/10.09.2012г. Трафопост тип БКТП 2Х1000 kVa-20/0,4 kV, ЕЗ с КЛ 20kV , КЕЗ до ШК-4А и до ТЕПО Варна, ж.к. 'Вл. Варненчик', ПИ 10135.4504.591 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ АД Община Варна МД КОНТРОЛ' ООД инж. Ангелова АУ061397ВН/03.09.2012г. 616,52 02.10.2012г.
255/ГИ/11.09.2012г. Водопроводна мрежа на СО 'Боровец- юг' Варна, кл. 64, 64а, 64б Община Варна Деомид' ЕООД инж. Гърбузов АУ061309ВН/03.09.2012г. 100 01.10.2012г.
256/ГИ/12.09.2012г. Водопроводно отклонение Варна, СО 'Акчелар', ПИ 577, кв. 10 Община Варна, Десислав Желязков Протокол 23/ 30.08.2012г. инж. Гърбузов АУ063382ВН/10.09.2012г. 100 03.10.2012г.
257/ГИ/18.09.2012г. В и К отклонение за жилищна сграда Варна, ул. 'Андрей Сахаров' №8 ПИ 10135.3516.57 Община Варна, ЕТ 'Кяца-Цветан Керев' ГАРАНТ КОНСУЛТ' ООД инж. Власова АУ055258ВН-002/13.09.2012г. 100 10.10.2012г.
258/ГИ/18.09.2012г. Изграждане на тръбна мрежа, изтегляне оптичен кабел Варна, по пл. на 24-ти м.р. Спектър нет' ЕАД, Община Варна Кънстракшан супервижън къмпани' ООД инж. Никова АУ064751ВН/12.09.2012г. 100 12.10.2012г.
259/ГИ/19.09.2012г. Улична битова канализация и водопровод за жилищна сграда Варна, СО 'Сотира', УПИ XV-2508.1205, кв. 33 Община Варна Протокол 6/ 16.02.2012г. инж. Власова АУ064357ВН/12.09.2012г. 100 07.11.2012г.
260/ГИ/19.09.2012г. В и К отклонение за жилищна сграда Варна, СО 'Сотира', УПИ XV-2508.1205, кв. 33 Община Варна, Бойко Соколов Протокол 6/ 16.02.2012г. инж. Власова АУ064353ВН/12.09.2012г. 100 15.10.2012г.
261/ГИ/20.09.2012г. В и К отклонение за жилищна сграда Варна, ж.к. 'Вл. Варненчик', ПИ 10135.4504.591 Община Варна, 'Стат-1' ООД ЕМ ИНЖЕНЕРИНГ' ЕООД инж. Власова АУ064906ВН/13.09.2012г. 100 11.10.2012г.
262/ГИ/20.09.2012г. Улична канализация за жилищна сграда Варна, СО 'Св. Никола', ПИ 10135.2526.1198 Община Варна Протокол 23/ 30.08.2012г. инж. Власова АУ065271ВН/13.09.2012г. 100 11.10.2012г.
263/ГИ/24.09.2012г. Светофарна уредба на бул. 'Република' и ул. 'Хан Севар' Варна, по пл.на р-н 'Младост' 2-ри м.р. Община Варна Протокол 24/ 20.09.2012г. инж. Пеева АУ067066ВН/19.09.2012г. 10.10.2012г.
264/ГИ/24.09.2012г. Оптична кабелна линия 0719-07-0711/ТШ4 Варна,ул. 'Преслав' №20 до №26 МО на РБ, Община Варна Армстройинвест' ЕООД инж. Никова ЗАО-11167/13.09.2012г. 0 15.10.2012г.
265/ГИ/24.09.2012г. Реконструкция на ППС №VAR0158 'Ермитаж' Варна, к.к. 'Златни пясъци' ПИ 10135.513.167.1 МОБИЛТЕЛ' ЕАД, 'Съни травел' ЕООД Дарис' ООД инж. Никова АУ049493ВН/17.09.2012г. 100 15.10.2012г.
266/ГИ/24.09.2012г. Реконструкция на ППС №VAR0058 'Метропол' Варна, к.к. 'Златни пясъци' ПИ 10135.513.668.1 МОБИЛТЕЛ' ЕАД, 'Хотелско мениджърска компания' ЕООД Дарис' ООД инж. Никова АУ049490ВН/17.09.2012г. 100 17.10.2012г.
267/ГИ/24.09.2012г. Изграждане на тръбна мрежа, изтегляне оптичен кабел Варна, р-н 'Младост' Спектър нет' ЕАД, Община Варна Кънстракшан супервижън къмпани' ООД инж. Никова АУ065457ВН/14.09.2012г. 100 17.10.2012г.
268/ГИ/24.09.2012г. Изграждане на тръбна мрежа, изтегляне оптичен кабел Варна, по пл. на 16-ти м.р. Спектър нет' ЕАД, Община Варна Кънстракшан супервижън къмпани' ООД инж. Никова АУ065459ВН/14.09.2012г. 100 17.10.2012г.
269/ГИ/24.09.2012г. Изграждане на тръбна мрежа, изтегляне оптичен кабел Варна, р-н 'Вл. Варненчик' Спектър нет' ЕАД, Община Варна Кънстракшан супервижън къмпани' ООД инж. Никова АУ065461ВН/14.09.2012г. 100 17.10.2012г.
270/ГИ/28.09.2012г. Светофарна уредба на бул. 'Сливница' и ул. 'Хаджи Димитър' Варна, по пл.на р-н 'Одесос'13-ти м.р. Община Варна Протокол 25/ 27.09.2012г. инж. Пеева АУ067070ВН/19.09.2012г. 15.10.2012г.
271/ГИ/24.09.2012г. Реконструкция на ул. 'Цар Симеон I' в участъка от ул. 'Преслав' до ул.'София' Варна, по пл.на р-н 'Одесос' 7-ти м.р. Община Варна Протокол 21/ 29.07.2012г. инж. Пеева АУ009250ВН/11.04.2012г. 15.10.2012г.
272/ГИ/03.10.2012г. ППС №VAR0111 'Варненчик' Варна, ул. 'Св. Иван Рилски' бл. 55 ПИ 10135.3515.768.6 МОБИЛТЕЛ' ЕАД, Етажни собственици Дарис' ООД инж. Никова АУ069777ВН/25.09.2012г. 100 23.10.2012г.
273/ГИ/03.10.2012г. Реконструкция на ППС №VAR0157 'Дружба нова 1' Варна, ул. 'Кап. Рончевски' №10 ПИ 10135.2560.180.4 МОБИЛТЕЛ' ЕАД, Етажни собственици Дарис' ООД инж. Никова АУ070896ВН/27.09.2012г. 100 22.10.2012г.
274/ГИ/03.10.2012г. Реконструкция на ППС №VAR0163 'Вайганд' Варна, ул. 'Густав Вайганд' №20 УПИ VI-8,13, кв. 179 МОБИЛТЕЛ' ЕАД, Етажни собственици Дарис' ООД Поради допусната очевидна фактическа грешка се допуска промяна в адреса '...УПИ ХVI-8,13, кв. 179...' инж. Никова АУ070898ВН/27.09.2012г. 100 22.10.2012г. 03.12.2012г.
275/ГИ/02.10.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от БКТП до ШК-4А, каб. отклонение до ТЕПО Варна, ул. 'Искър' №4 ПИ 10135.5502.523 ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ' АД ОБЩИНА ВАРНА СНИК' ООД инж. Ангелова АУ071160ВН/27.09.2012г. 100 29.10.2012г.
276/ГИ/12.10.2012г. Трафопост тип БКТП 20/10/0,4 kV, ЕЗ с КЛ 10kV от ТП №141 и ТП №350 Варна, Канализационна ПС ПИ 10135.2562.194 ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ' АД ОБЩИНА ВАРНА ЕМ ИНЖЕНЕРИНГ' ЕООД инж. Гърбузов АУ067147ВН/19.09.2012г. 30.01.2013г.
277/ГИ/05.10.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №49 до ШК-4А Варна, ул. 'Емине' №6 ПИ 10135.2554.529 ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ' АД ОБЩИНА ВАРНА СС КОНСУЛТ' ЕООД инж. Ангелова АУ072738ВН/02.10.2012г. 175,6 29.10.2012г.
278/ГИ/05.10.2012г. КЕЗ 0,4 kV от ТП №2057 до 2 бр. ТЕПО Варна, СО 'Пчелина', ПИ 10135.3506.935 ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ' АД 'КРАТО БИЛДИНГ' ЕООД СС КОНСУЛТ' ЕООД инж. Никитасов АУ071662ВН/28.09.2012г. 126,48 30.10.2012г.
279/ГИ/05.10.2012г. Водопроводна мрежа на СО 'Боровец- юг' и водопроводни отклонения Кл. 58, 58а, част от кл. 43 Община Варна Протокол 25/ 27.09.2012г. инж. Власова АУ073919ВН/04.10.2012г. 100 31.10.2012г.
280/ГИ/12.10.2012г. Водопроводна мрежа на СО 'Боровец- юг' и водопроводни отклонения Част от кл. 103 и откл. пред имоти 1035, 1036, 4618, 4619, 1040, 1041 Община Варна Протокол 21/ 29.07.2012г. инж. Власова АУ072550ВН/01.10.2012г. 100 05.11.2012г.
281/ГИ/17.10.2012г. В и К отклонение за жилищна сграда Варна, ул. 'Паско Желев' №11 УПИ II-3516.144 Община Варна, 'Орехите-Г' ООД Глобал Консулт 07' ООД инж. Власова АУ074295ВН/05.10.2012г. 100 07.11.2012г.
282/ГИ/08.10.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ВС №671 до ШК-4А Варна, по пл. на ЗПЗ, ПИ 10135.3514.59 ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ' АД ОБЩИНА ВАРНА СТРОЙКОНТРОЛ ЯН-99' ЕООД инж. Ангелова АУ052700ВН-002/02.10.2012г. 131,4 05.11.2012г.
283/ГИ/15.10.2012г. ТПС №VAR3260 'RRTS Varna' Варна, м-т 'Ташлъ тепе, ПИ 10135.2506.155 НУРТС ДИДЖИТЪЛ' ЕАД 'НУРТС България' АД Телеконтрол 99' ЕООД инж. Никова АУ075542ВН/09.10.2012г. 100 07.11.2012г.
284/ГИ/15.10.2012г. Реконструкция на ППС №VAR0161 'Рачински' Варна, ул. 'Съборни' №24 ПИ 10135.1504.84.1 МОБИЛТЕЛ' ЕАД, Община Варна Дарис' ООД инж. Никова АУ075174ВН/08.10.2012г. 100 09.11.2012г.
285/ГИ/15.10.2012г. Реконструкция на ППС №VAR0007 'Баев' Варна, ул. 'Г.С.Раковски' №19 ПИ 10135.1505.174.1 МОБИЛТЕЛ' ЕАД, Етажни собственици Дарис' ООД инж. Никова АУ075178ВН/08.10.2012г. 100 09.11.2012г.
286/ГИ/15.10.2012г. Реконструкция на ППС №VAR0220 'Аутофинес' Варна, СО 'Пчелина' ПИ 10135.3506.315 МОБИЛТЕЛ' ЕАД, Филип Филипов Дарис' ООД инж. Никова АУ075175ВН/08.10.2012г. 100 09.11.2012г.
287/ГИ/15.10.2012г. Реконструкция на ППС №VAR0159 'Мирски' Варна, ул. 'Кап. Петко войвода' №16 ПИ 10135.1506.311.1 МОБИЛТЕЛ' ЕАД, Етажни собственици Дарис' ООД инж. Никова АУ075171ВН/08.10.2012г. 100 09.11.2012г.
288/ГИ/15.10.2012г. Реконструкция на ППС №VAR0137 'Розалинда' Варна, ж.к. 'Вл. Варненчик' бл. 208 ПИ 10135.4505.60.4 МОБИЛТЕЛ' ЕАД, Етажни собственици Дарис' ООД инж. Никова АУ075173ВН/08.10.2012г. 100 09.11.2012г.
289/ГИ/15.10.2012г. ППС №VAR0282 'Кауфланд-Владиславово' Варна, бул. 'Трети март' №77 ПИ 10135.4023.65.2 МОБИЛТЕЛ' ЕАД, 'Кауфланд България ЕООД&КО'КД Дарис' ООД инж. Никова АУ075165ВН/08.10.2012г. 100 09.11.2012г.
290/ГИ/17.10.2012г. В и К отклонение за жилищна сграда Варна, ул. 'Поп Харитон' №23 ПИ 10135.1501.1074 Община Варна, Никола Николов ТЕСТ БИЛДИНГ' ООД инж. Власова АУ076529ВН/11.10.2012г. 100 14.11.2012г.
291/ГИ/18.10.2012г. Реконструкция на улици и пробив на ул. 'Драва Чех' към бул. 'Осми Приморски полк' Варна, по пл.на р-н 'Приморски' 6-ти м.р. Община Варна Протокол 26/ 18.10.2012г. инж. Пеева АУ018800ВН/18.05.2012г. 05.11.2012г.
292/ГИ/18.10.2012г. Изграждане на тръбна мрежа, изтегляне оптичен кабел Варна, р-н 'Младост' БТК АД, Община Варна Дарис' ООД инж. Никова АУ052702ВН/08.10.2012г. 100 13.11.2012г.
293/ГИ/22.10.2012г. КЕЗ 0,4 kV от ТП №133 до ТЕПО Варна, по пл. на 15-ти м.р., ПИ 10135.3517.454 ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ' АД ОБЩИНА ВАРНА СС КОНСУЛТ' ЕООД инж. Гороломова АУ079134ВН/17.10.2012г. 100 07.11.2012г.
294/ГИ/23.10.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №299 до ШК-4А, каб. отклонение до ТЕПО Варна, ул. 'Ген. Цимерман' №5 ПИ 10135.2557.262 ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ' АД ОБЩИНА ВАРНА МД КОНТРОЛ' ООД инж. Ангелова АУ079137ВН/17.10.2012г. 239 13.11.2012г.
295/ГИ/23.10.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №456 до ШК-4А, каб. отклонение до ТЕПО Варна, ул. 'Янкул войвода' №44 ПИ 10135.1502.23 ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ' АД ОБЩИНА ВАРНА МД КОНТРОЛ' ООД инж. Ангелова АУ079136ВН/17.10.2012г. 148,28 13.11.2012г.
296/ГИ/23.10.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №247 до ШК-4А, каб. отклонение до ТЕПО Варна, ул. 'Беласица' №42 ПИ 10135.1501.917 ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ' АД ОБЩИНА ВАРНА СТРОЙКОНТРОЛ ЯН-99' ЕООД инж. Ангелова АУ079142ВН/17.10.2012г. 167,6 09.11.2012г.
297/ГИ/23.10.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от МТП №1501 до ШК-7А, от там до ШК-4А, каб. отклонение до ТЕПО Варна, СО 'Ален мак' ПИ 10135.2515.3211 ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ' АД ОБЩИНА ВАРНА СТРОЙКОНТРОЛ ЯН-99' ЕООД инж. Ангелова АУ079145ВН/17.10.2012г. 318,8 13.11.2012г.
298/ГИ/23.10.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №2003 до ШК-7А, каб. отклонение до ТЕПО Варна, СО 'Зеленика' ПИ 10135.5545.9544 ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ' АД ОБЩИНА ВАРНА СС КОНСУЛТ' ЕООД инж. Гороломова АУ079275ВН/18.10.2012г. 142,12 13.11.2012г.
299/ГИ/23.10.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №2037 до 2 бр. ШК-4А Варна, ул. 'Св. Прокопий Варненски' №7 ПИ 10135.2575.828 ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ' АД ОБЩИНА ВАРНА СТРОЙ КОНТРОЛ СЕРВИЗ' ООД инж. Никитасов АУ079144ВН/17.10.2012г. 322,64 14.11.2012г.
300/ГИ/23.10.2012г. Реконструкция на КЛСрН м/у ТП №680 и ТП №1775 и м/у ТП №714 и ТП №775 Варна, по пл. на ЗПЗ, ПИ 10135.3514.84,ПИ 10135.3514.146 ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ' АД ОБЩИНА ВАРНА МД КОНТРОЛ' ООД инж. Никитасов АУ079146ВН/17.10.2012г. 874,48 13.11.2012г.
301/ГИ/23.10.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от съществуващ ШК-4А до РК-3 и от нея до ТЕПО Варна, м-т 'Сотира' ПИ 10135.2555.251 ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ' АД ОБЩИНА ВАРНА СНИК' ООД инж. Ангелова АУ079281ВН/18.10.2012г. 162,16 13.11.2012г.
302/ГИ/23.10.2012г. Изграждане на тръбна мрежа, изтегляне оптичен кабел Варна, по пл.на 15-ти м.р. Спектър нет' ЕАД, Община Варна Кънстракшан супервижън къмпани' ООД инж. Никова АУ077888ВН/15.10.2012г. 100 15.11.2012г.
303/ГИ/23.10.2012г. В и К отклонение за жилищна сграда Варна, ул. 'Крайбрежна' №10 ПИ 10135.5510.5 Община Варна, Ангел Русев, 'Ковачев' ЕООД Ди Ем Консулт' ООД инж. Власова АУ065276ВН-002/19.10.2012г. 100 14.11.2012г.
304/ГИ/23.10.2012г. Изграждане на ППС №0197 'Дрин' Варна, ул. 'Дрин' №59 ПИ 10135.1501.43.2 МАКС ТЕЛЕКОМ ООД Етажни собственици Глобал Консулт 07' ООД инж. Никова АУ079286ВН/18.10.2012г. 100 15.11.2012г.
305/ГИ/25.10.2012г. Уличен водопровод и канализация Варна, по пл. на ж.к. 'Бриз', УПИ 1563, УПИ 1564 Община Варна Протокол 26/ 18.10.2012г. инж. Власова АУ081380ВН/23.10.2012г. 100 15.11.2012г.
306/ГИ/26.10.2012г. Изграждане на ППС №VAR0063 'Морето' Варна, пл. 'Славйков' №1 ПИ 10135.1512.10 МОБИЛТЕЛ' ЕАД, 'Пристанище Варна' ЕАД АГРОВОДИНВЕСТ' ЕАД инж. Никова АУ081047ВН/23.10.2012г. 100 20.11.2012г.
307/ГИ/29.10.2012г. Сградна газова инсталация Варна, по пл. на ЗПЗ, ПИ 10135.3514.401 АМЕТИСТ 777' ООД ЕМ ИНЖЕНЕРИНГ' ЕООД инж. Тимов АУ077093ВН/12.10.2012г. 100 19.11.2012г.
308/ГИ/29.10.2012г. КЕЗ 0,4 kV от съществуващ ШК-6А до ТЕПО Варна, ул. 'Милосърдие' №33 ПИ 10135.3515.798 ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ' АД ОБЩИНА ВАРНА СНИК' ООД инж. Ангелова АУ071156ВН-002/23.10.2012г. 100 22.11.2012г.
309/ГИ/29.10.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №317 до ШК-4А, каб. отклонение до ТЕПО Варна, ул. 'Йосиф Стоянов' №1 ПИ 10135.1503.273 ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ' АД ОБЩИНА ВАРНА МД КОНТРОЛ' ООД инж. Ангелова АУ074216ВН-002/22.10.2012г. 189,2 22.11.2012г.
310/ГИ/31.10.2012г. КЛ 0,4 kV от БКТП №1967 до 8 бр. ШК Варна, СО 'Ален мак' по пл. на кв. 2515 ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ' АД ОБЩИНА ВАРНА СНИК' ООД инж. Гороломова АУ082065ВН/25.10.2012г. 1502 19.11.2012г.
311/ГИ/31.10.2012г.
312/ГИ/31.10.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №195 до ШК-4А Варна, ул. 'Петко Каравелов' №22 ПИ 10135.1508.163 ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ' АД ОБЩИНА ВАРНА СС КОНСУЛТ' ЕООД инж. Никитасов АУ082115ВН/25.10.2012г. 293,92 19.11.2012г.
313/ГИ/31.10.2012г. КЕЗ 0,4 kV отБКТП №1938 до ТЕПО Варна, по пл. на ж.к. 'Бриз', ПИ 10135.2563.17 ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ' АД ОБЩИНА ВАРНА СС КОНСУЛТ' ЕООД инж. Ангелова АУ075679ВН/26.10.2012г. 100 21.11.2012г.
314/ГИ/31.10.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №2064 до ШК-4А, каб. отклонение до ТЕПО Варна, СО 'Ваялар' ПИ 10135.2723.714 ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ' АД ОБЩИНА ВАРНА СТРОЙ КОНТРОЛ СЕРВИЗ' ООД инж. Ангелова АУ082623ВН/26.10.2012г. 481 21.11.2012г.
315/ГИ/31.10.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №2085 до 1 бр. ШК-7А и до 2 бр. ШК-4А Варна, по пл. на ж.к. 'Бриз', ПИ 10135.2563.217 ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ' АД ОБЩИНА ВАРНА МД КОНТРОЛ' ООД инж. Ангелова АУ082122ВН/25.10.2012г. 259,4 21.11.2012г.
316/ГИ/31.10.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от съществуващ ШК-4А до РК-3 и от нея до ТЕПО Варна, СО 'Боровец-Юг' ПИ 10135.5403.1658 ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ' АД ОБЩИНА ВАРНА СТРОЙ КОНТРОЛ СЕРВИЗ' ООД инж. Ангелова АУ082120ВН/25.10.2012г. 149,92 21.11.2012г.
317/ГИ/31.10.2012г. Реконструкция на ППС №VAR0094 'Съда' Варна,бул. 'Вл. Варненчик' №57 ПИ 10135.1501.997.1 МОБИЛТЕЛ' ЕАД, Областна администрация Варна Дарис' ООД инж. Никова АУ082067ВН/25.10.2012г. 100 26.11.2012г.
318/ГИ/31.10.2012г. Реконструкция на ППС №VAR0081 'РИУ' Варна, к.к. 'Златни пясъци', х-л 'Арабела' ПИ 10135.513.516.1 МОБИЛТЕЛ' ЕАД, 'Хотелско мениджърска компания' ЕООД Дарис' ООД инж. Никова АУ082068ВН/25.10.2012г. 100 26.11.2012г.
319/ГИ/31.10.2012г. Реконструкция на ППС №VAR0112 'Вероника' Варна, к.к. 'Св.св. Константин и Елена', х-л 'Вероника' ПИ 10135.2570.79.11 МОБИЛТЕЛ' ЕАД, 'Слънчев ден' АД Дарис' ООД инж. Никова АУ082069ВН/25.10.2012г. 100 26.11.2012г.
320/ГИ/01.11.2012г. Уличен водопровод за вилна сграда Варна, СО 'Ваялар' ПИ 10135.2723.619 Община Варна Протокол 23/ 30.08.2012г. инж. Власова АУ083665ВН/30.10.2012г. 100 23.11.2012г.
321/ГИ/01.11.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от съществуващ стълб тип НСБ (на ВКЛ, захр от ТП №293) до ШК-4А Варна, ул. 'Емануил Манолов' №29 ПИ 10135.2554.209 ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ' АД ОБЩИНА ВАРНА ЕМ ИНЖЕНЕРИНГ' ЕООД инж. Никитасов АУ083668ВН/30.10.2012г. 100 22.11.2012г.
322/ГИ/05.11.2012г. Рехабилитация на път III-2008 'I-2 Девня-кв. Повеляново-Езерово-Варна' Варна,р-н 'Вл. Варненчик' Агенция 'Пътна инфраструктура' ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ' ООД инж. Пеева АУ083820ВН/30.10.2012г. 100 23.11.2012г.
323/ГИ/05.11.2012г. Изграждане на ППС №4081 'Траката' Варна, СО 'Акчелар' ПИ 10135.2522.201.5 МАКС ТЕЛЕКОМ' ООД 'Паралакс трйд' ЕООД Глобал Консулт 07' ООД инж. Никова АУ084520ВН/31.10.2012г. 100 26.11.2012г.
324/ГИ/05.11.2012г. Базова станция с №4236 Варна, ул. 'Перла' №26 ПИ 10135.3514.130.98 Космо България мобайл' ЕАД 'Варна Лоджистик' ЕАД ЖОК КОНТРОЛ' ООД инж. Никова АУ084973ВН/05.11.2012г. 100 04.12.2012г.
325/ГИ/02.11.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от БКТП №2056 до ШК-4А Варна, в.з. 'Траката' ПИ 10135.2564.1317 ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ' АД ОБЩИНА ВАРНА САНТА 2004' ЕООД инж. Гороломова АУ028539ВН-004/25.10.2012г. 191,5 27.11.2012г.
326/ГИ/07.11.2012г. В и К отклонение за жилищна сграда Варна, кв.'Галата' ПИ 10135.5510.661 Община Варна, Анна Кръстева, 'КМ Билд' ООД СИМАНИ КОНСУЛТ' ООД инж. Власова АУ086542ВН/06.11.2012г. 100 26.11.2012г.
327/ГИ/07.11.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №527 до ШК-4А Варна, ул. 'Черно море' №6 ПИ 10135.2575.418 ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ' АД ОБЩИНА ВАРНА СНИК' ООД инж. Ангелова АУ071667ВН-002/01.11.2012г. 139,56 27.11.2012г.
328/ГИ/08.11.2012г. Водопроводно отклонение Варна, ж.к. 'Бриз' ПИ 10135.2563.722 Община Варна, Христо Донкин Протокол 25/ 27.09.2012г. инж. Власова АУ087041ВН/07.11.2012г. 100 30.11.2012г.
329/ГИ/08.11.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от БКТП №2056 до ШК Варна, СО 'Ваялар',ул. '7-ма' ПИ 10135.2564.260 ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ' АД ОБЩИНА ВАРНА СТРОЙКОНТРОЛ ЯН-99' ЕООД инж. Гороломова АУ086214ВН/05.11.2012г. 820 28.11.2012г.
330/ГИ/08.11.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от БКТП №2068 до ШК1 и каб. връзка НН от ШК1 до ШК2 Варна, СО 'Зеленика', ПИ 10135.5545.137 ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ' АД ОБЩИНА ВАРНА СТРОЙКОНТРОЛ ЯН-99' ЕООД инж. Ангелова АУ086791ВН/06.11.2012г. 304,9 28.11.2012г.
331/ГИ/08.11.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №1968 до ШК-4А Варна, по пл. на 21-ви м.р., ПИ 10135.2563.194 ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ' АД ОБЩИНА ВАРНА СТРОЙ КОНТРОЛ СЕРВИЗ' ООД инж. Ангелова АУ086243ВН/05.11.2012г. 192,6 28.11.2012г.
332/ГИ/08.11.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №2048 до ШК-4А, каб. отклонение до ТЕПО Варна, СО 'Акчелар', ПИ 10135.2522.788 ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ' АД ОБЩИНА ВАРНА МД КОНТРОЛ' ООД инж. Гороломова АУ086240ВН/05.11.2012г. 420,5 28.11.2012г.
333/ГИ/08.11.2012г. КЕЗ 0,4 kV от съществуващ ШК-4А до ТЕПО Варна, СО 'Акчелар', ПИ 10135.2522.263 ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ' АД ОБЩИНА ВАРНА МД КОНТРОЛ' ООД инж. Гороломова АУ086604ВН/06.11.2012г. 190 28.11.2012г.
334/ГИ/09.11.2012г. Изграждане на ППС №VAR0294 'KFK DOMO' Варна, по пл. на ЗПЗ, УПИ III-1006, кв.39 МОБИЛТЕЛ' ЕАД, 'КФК' АД Дарис' ООД инж. Никова АУ086251ВН/05.11.2012г. 100 30.11.2012г.
335/ГИ/08.11.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №431 до ШК-4А, каб. отклонение до ТЕПО Варна, ул. 'Ген. Гурко' №5 ПИ 10135.2560.42 ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ' АД ОБЩИНА ВАРНА МД КОНТРОЛ' ООД инж. Ангелова АУ086249ВН/05.11.2012г. 111 28.11.2012г.
336/ГИ/09.11.2012г. Изграждане на ППС №VA4068-В Варна, бул. 'Вл. Варненчик' №312 ПИ 10135.4508.210.1 БТК АД, 'Автоцентър-МП' ООД Дарис' ООД инж. Никова АУ086260ВН/05.11.2012г. 100 30.11.2012г.
337/ГИ/09.11.2012г. Изграждане на ППС №VA4019-А Варна, по пл. на с. Звездица, УПИ XIV, кв.21а БТК АД, Анка Михова Дарис' ООД инж. Никова АУ086261ВН/05.11.2012г. 100 03.12.2012г.
338/ГИ/14.11.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №186 до ШК-4А, каб. отклонение до ТЕПО Варна, ул. 'Ген. Георги Попов' №8 ПИ 10135.2554.335 ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ' АД ОБЩИНА ВАРНА МД КОНТРОЛ' ООД инж. Ангелова АУ089355ВН/13.11.2012г. 247,84 07.12.2012г.
339/ГИ/14.11.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №980 до ШК-4А, каб. отклонение до ТЕПО Варна, ул. 'Дедеагач' №9 ПИ 10135.5505.88 ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ' АД ОБЩИНА ВАРНА МД КОНТРОЛ' ООД инж. Ангелова АУ089326ВН/13.11.2012г. 100 07.12.2012г.
340/ГИ/14.11.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №97 до ШК-4А Варна, ул. 'Тодор Димов' №33 ПИ 10135.2556.105 ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ' АД ОБЩИНА ВАРНА СС КОНСУЛТ' ЕООД инж. Ангелова АУ089363ВН/13.11.2012г. 100 07.12.2012г.
341/ГИ/14.11.2012г.
342/ГИ/15.11.2012г. Трафопост 'Трапезица' , ЕЗ с КЛ 20kV от извод 'Червен рак' м/у БКТП №1808 и БКТП №1809, свързване КЛ 20kV към ТП №655 Варна, по пл. на к.к. 'Златни пясъци', ПИ 10135.513.287 ЕРП ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ' АД ИНЖЕНЕРИНГ КОНТРОЛ' ООД инж. Гороломова АУ090417ВН/15.11.2012г. 345 05.12.2012г.
343/ГИ/15.11.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №1906 до ШК-4А, каб. отклонение до ТЕПО Варна, по пл. на к.к. 'Чайка', ПИ 10135.2572.189 ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ' АД ОБЩИНА ВАРНА СТРОЙ КОНТРОЛ СЕРВИЗ' ООД инж. Гороломова АУ086217ВН-002/14.11.2012г. 575 05.12.2012г.
344/ГИ/22.11.2012г. В и К отклонение за жилищна сграда Варна, ул. 'Кап. I Ранг Георги Купов' №43 ПИ 10135.5510.500 Община Варна, Христо Христов Райнова консултинг' ООД инж. Власова АУ090217ВН/15.11.2012г. 100 12.12.2012г.
345/ГИ/19.11.2012г. Реконструкция на светофарна уредба и реконструкция на кръстовище бул. 'Сливница' и бул. 'Мария Луиза' Варна, р-н 'Одесос', по пл. на 1-ви и 4-ти м.р. Община Варна Протокол 28/ 15.11.2012г. инж. Пеева АУ090266ВН/15.11.2012г. 05.12.2012г.
346/ГИ/22.11.2012г. Уличен водопровод Варна, СО 'Ален мак', ПИ 10135.2515.3812 Община Варна ЮНИОН БИЛДИНГ' ООД инж. Власова АУ091514ВН/19.11.2012г. 100 15.12.2012г.
347/ГИ/22.11.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №1996 до 2 бр. ШК-4А Варна, ул. 'Крайбрежна' №10 ПИ 10135.5510.5 ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ' АД ОБЩИНА ВАРНА СНИК' ООД инж. Никитасов АУ026831ВН-003/16.11.2012г. 191,4 18.12.2012г.
348/ГИ/22.11.2012г. Оптична кабелна линия 07-0711/ТШ4-071 Варна, р-н 'Одесос', р-н 'Приморски' Община Варна, МО на РБългария Армстройинвест' ЕООД инж. Никова АУ093283ВН/22.11.2012г. 17.12.2012г.
349/ГИ/23.11.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №1643 до ШК-4А Варна, ул. 'Цар Борис III' №52 ПИ 10135.2575.403 ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ' АД ОБЩИНА ВАРНА СС КОНСУЛТ' ЕООД инж. Ангелова АУ092115ВН/20.11.2012г. 332,64 12.12.2012г.
350/ГИ/23.11.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №187 до ШК-4А Варна, ул. 'Петко Тодоров' №18 ПИ 10135.1026.135 ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ' АД ОБЩИНА ВАРНА СТРОЙКОНТРОЛ ЯН-99' ЕООД инж. Гороломова АУ092099ВН/20.11.2012г. 148,4 18.12.2012г.
351/ГИ/29.11.2012г. Изграждане на ППС №VA4080-В Варна, ул. 'Преслав' №69 ПИ 10135.1506.431.5 БТК АД, 'Сосиете Женерал Експресбанк' АД Дарис' ООД инж. Никова АУ094556ВН/26.11.2012г. 100 18.12.2012г.
352/ГИ/03.12.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №398 до ШК-4А Варна, ул. 'Селиолу' №3 ПИ 10135.2557.73 ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ' АД ОБЩИНА ВАРНА МД КОНТРОЛ' ООД инж. Ангелова АУ095062ВН/27.11.2012г. 137,52 27.12.2012г.
353/ГИ/03.12.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №2068 до ШК-4А Варна, СО 'Зеленика', ПИ 10135.5545.3915 ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ' АД ОБЩИНА ВАРНА СНИК' ООД инж. Никитасов АУ095080ВН/27.11.2012г. 175 27.12.2012г.
354/ГИ/28.11.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №1079 до ШК-4А, каб. отклонение до ТЕПО Варна, ул. 'Страхил войвода' №46 ПИ 10135.1502.65 ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ' АД ОБЩИНА ВАРНА СТРОЙ КОНТРОЛ СЕРВИЗ' ООД инж. Ангелова АУ093392ВН/22.11.2012г. 250,4 27.12.2012г.
355/ГИ/03.12.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №477 до ШК-4А Варна, ул. 'Милосърдие' №2 ПИ 10135.3515.457 ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ' АД ОБЩИНА ВАРНА МД КОНТРОЛ' ООД инж. Ангелова АУ095455ВН/28.11.2012г. 175,6 27.12.2012г.
356/ГИ/03.12.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №2 до ШК-4А Варна, с. Тополи УПИ XXIV-746 ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ' АД ОБЩИНА ВАРНА СС КОНСУЛТ' ЕООД инж. Ангелова АУ094755ВН/27.11.2012г. 440,8 27.12.2012г.
357/ГИ/03.12.2012г. КО 0,4 kV от съществуващ ШК-4А до ТЕПО Варна, ул. 'Кокиче' №2 ПИ 10135.2553.189 ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ' АД ОБЩИНА ВАРНА СНИК' ООД инж. Ангелова АУ095193ВН/27.11.2012г. 100 27.12.2012г.
358/ГИ/03.12.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от БКТП №2090 до ШК-4А, каб. отклонение до ТЕПО Варна, СО 'Боровец-юг', ПИ 10135.5403.4283 ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ' АД ОБЩИНА ВАРНА СТРОЙ КОНТРОЛ СЕРВИЗ' ООД инж. Ангелова АУ095452ВН/28.11.2012г. 140,24 27.12.2012г.
359/ГИ/04.12.2012г. Изграждане на ППС №VAR0090 'Спортна М2' Варна, бул. 'Княз Борис I' №115 ПИ 10135.2560.405.1 МОБИЛТЕЛ' ЕАД, 'Дворец на културата и спорта' ЕАД АГРОВОДИНВЕСТ' ЕАД инж. Никова АУ095771ВН/29.11.2012г. 100 02.01.2013г.
360/ГИ/04.12.2012г. В и К отклонение за жилищна сграда Варна, ул. 'Фантазия' №17 ПИ 10135.3515.688 Община Варна, 'Дончев Груп' ООД,'Дом Строй 2008' ООД Протокол 28/ 15.11.2012г. инж. Власова АУ094891ВН/27.11.2012г. 100 27.12.2012г.
361/ГИ/05.12.2012г. Уличен водопровод Варна, по пл. на ж.к. 'Бриз', ПИ 10135.2526.347 Община Варна Деомид' ЕООД инж. Власова АУ093761ВН/23.11.2012г. 100 02.01.2013г.
362/ГИ/06.12.2012г. Уличен водопровод, битова канализация, водопроводни отклонения до ВШ, канализационни отклонения Варна, по пл. на к.к. 'Чайка' Община Варна, собственици на имоти в к.к. 'Чайка' СТРОЙКОНТРОЛ ЯН-99' ЕООД инж. Власова АУ094924ВН/27.11.2012г. 100 02.01.2013г.
363/ГИ/10.12.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от КТП №1672 до ШК-4А, каб. отклонение до ТЕПО Варна, по пл. на в.з. 'Траката', ПИ 10135.2564.1415 ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ' АД ОБЩИНА ВАРНА МД КОНТРОЛ' ООД инж. Гороломова АУ097301ВН/04.12.2012г. 282,5 02.01.2013г.
364/ГИ/10.12.2012г. Реконструкция на ППС №VAR0179 'Фружин' Варна, ж.к. 'Вл. Варненчик' бл. 403, ПИ 10135.4502.114.9 МОБИЛТЕЛ' ЕАД, Етажни собственици Дарис' ООД инж. Никова АУ097373ВН/04.12.2012г. 100 11.01.2013г.
365/ГИ/10.12.2012г. Изграждане на БС №4225 Варна, ж.к. 'Вл. Варненчик' бл. 213, ПИ 10135.4505.31.3 Космо България мобайл' ЕАД, Етажни собственици ЖОК КОНТРОЛ' ООД инж. Никова АУ098582ВН/06.12.2012г. 100 21.01.2013г.
366/ГИ/13.12.2012г. В и К отклонение за жилищна сграда Варна, ул. 'Средна гора' №42 УПИ V-312, кв. 227, 12-ти м.р. Община Варна, Благой Благоев, Колю Колев, Стоян Стоянов, Генка Пеева, Ивайла Иванова, Даниела Иванова, 'Билд Инвест Инкорпорейтид' ЕООД СС КОНСУЛТ' ЕООД инж. Власова АУ078038ВН-002/06.12.2012г. 100 02.01.2013г.
367/ГИ/18.12.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от БКТП №1925 до ШК-4А, каб. отклонение до ТЕПО Варна, по пл. на ж.к. 'Бриз', ПИ 10135.2526.209 ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ' АД ОБЩИНА ВАРНА СС КОНСУЛТ' ЕООД инж. Ангелова АУ101466ВН/14.12.2012г. 640,2 11.01.2013г.
368/ГИ/18.12.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №1659 до ШК-4А, каб. отклонение до ТЕПО Варна, СО 'Зеленика', ПИ 10135.5545.3273 ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ' АД ОБЩИНА ВАРНА МД КОНТРОЛ' ООД инж. Ангелова АУ101468ВН/14.12.2012г. 181 11.01.2013г.
369/ГИ/18.12.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №91 до ШК-4А, канално-тръбна мрежа с 5 бр. шахти Варна, бул. 'Сливница' №169 ПИ 10135.3516.27 ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ' АД ОБЩИНА ВАРНА СТРОЙКОНТРОЛ ЯН-99' ЕООД инж. Гороломова АУ101681ВН/14.12.2012г. 390,48 11.01.2013г.
370/ГИ/18.12.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ШК-7А до РК-3, каб. отклонение до ТЕПО Варна, СО 'Ваялар', ПИ 10135.2723.512 ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ' АД ОБЩИНА ВАРНА СТРОЙ КОНТРОЛ СЕРВИЗ' ООД инж. Гороломова АУ101937ВН/15.12.2012г. 485 11.01.2013г.
371/ГИ/19.12.2012г. В и К отклонение за складова и офис сграда Варна, р-н 'Вл. Варненчик', по пл. на ЗПЗ, ПИ 10135.4510.462 Община Варна, Стоян Казаков, 'Сонома' ООД НОРД' ЕООД Поради допусната очевидна фактическа грешка се допуска промяна в номера на разрешителното '...371/ГИ/19.12.2012г...' инж. Власова АУ049953ВН-002/15.12.2012г. 100 04.02.2013г. 04.02.2013г.
372/ГИ/19.12.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от МТП №722 до ШК-4А, каб. отклонение до ТЕПО Варна, СО 'Боровец-юг', ПИ 10135.5403.4573 ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ' АД ОБЩИНА ВАРНА СС КОНСУЛТ' ЕООД инж. Никитасов АУ101476ВН/14.12.2012г. 273 11.01.2013г.
373/ГИ/19.12.2012г. Изграждане на БС №4271 Варна, р-н 'Вл. Варненчик', ПИ 10135.4509.22.03 Космо България мобайл' ЕАД, 'Бизнес парк Варна' ЕАД Глобал Консулт 07' ООД инж. Никова АУ102774ВН/18.12.2012г. 100 22.01.2013г.
374/ГИ/20.12.2012г. В и К отклонение за жилищна сграда Варна, ул. 'Йоан Екзарх' №11 ПИ 10135.1507.937 Община Варна, Стефко Стефанов, Михрам Мангикян, Елена Давидова, Макрухи Авакян Протокол 21/ 19.07.2012г. инж. Власова АУ102655ВН/18.12.2012г. 100 28.01.2013г.
375/ГИ/20.12.2012г. КЛ 20 кV, захранване на БКТП №1991 Варна, по пл. на кв. 'Св. Никола' и в.з. 'Траката' ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ' АД ОБЩИНА ВАРНА МД КОНТРОЛ' ООД инж. Гороломова АУ087121ВН-004/19.12.2012г. 485 25.01.2013г.
376/ГИ/21.12.2012г. Естетизация и модернизация на главна пешеходна зона и зона за обществен отдих Варна, по пл. на 2, 3, 4, 8 и 10-ти м.р. Община Варна Протокол 31/ 21.12.2012г. инж. Гороломова АУ103658ВН/21.12.2012г. 11.01.2013г.
377/ГИ/27.12.2012г.
378/ГИ/27.12.2012г. Топлопроводно отклонение за жил. Комплекс 'Оркид Хилс', дължина на трасето 70 м. Варна, ж.к. 'Възраждане' 1-ви м.р. ДАЛКИЯ-ВАРНА' ЕАД ОБЩИНА ВАРНА Лима' ЕООД инж. Тимов АУ101030ВН/13.12.2012г. 100 17.01.2013г.
379/ГИ/27.12.2012г. Преустройство на ППС №4183 Варна, ул. 'Страхил войвода' №5 ПИ 10135.1502.3.4, ПИ 10135.1502.3.5 Космо България мобайл' ЕАД, Етажни собственици Консултантска инженерна група' ООД инж. Никова АУ103503ВН/20.12.2012г. 100 18.01.2013г.
380/ГИ/27.12.2012г. Преустройство на ППС №4005 Варна, ул. 'Парижка комуна' №35 ПИ 10135.1503.473.2 Космо България мобайл' ЕАД, Етажни собственици Консултантска инженерна група' ООД инж. Никова АУ103499ВН/20.12.2012г. 100 17.01.2013г.
381/ГИ/27.12.2012г. Преустройство на ППС №4002 Варна, ул. 'Радко Димитриев' №13 ПИ 10135.1504.27.11 Космо България мобайл' ЕАД, Етажни собственици Консултантска инженерна група' ООД инж. Никова АУ103497ВН/20.12.2012г. 100 21.01.2013г.
382/ГИ/27.12.2012г. Преустройство на ППС №4011 Варна, ж.к. 'Вл. Варненчик' бл. 8, ПИ 10135.4504.452.5 Космо България мобайл' ЕАД, Етажни собственици Консултантска инженерна група' ООД инж. Никова АУ103500ВН/20.12.2012г. 100 21.01.2013г.
383/ГИ/27.12.2012г. Преустройство на ППС №4012 Варна, ул. 'Искър' бл.43 ПИ 10135.5504.7.1 Космо България мобайл' ЕАД, Етажни собственици Консултантска инженерна група' ООД инж. Никова АУ103502ВН/20.12.2012г. 100 21.01.2013г.
384/ГИ/27.12.2012г. Изграждане на ППС №VAR0109 'Валентина' Варна, ул. 'Цар Симеон I' №2 ПИ 10135.1506.432.1 МОБИЛТЕЛ' ЕАД, 'Валентина 2000' АД АГРОВОДИНВЕСТ' ЕАД инж. Никова АУ103300ВН/19.12.2012г. 100 22.01.2013г.
№ и дата на РС Наименование на строежа Местонахождение Възложител ОСИП фирми или ЕСУТ Забележка Издал РС Входящ номер Такса Влязло в сила Влязло в сила-заб.

Разрешения за строеж 2012 г. на ИИБ