Разрешения за строеж за 2012 г. на ИИБ


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
№ и дата на РС Наименование на строежа Местонахождение Забележка
1/ГИ/03.01.2012г. Уличен водопровод и водопроводно отклонение УПИ XXVIII-24, кв. 30
2/ГИ/05.01.2012г. Канализационна помпена станция и тласкател 10135.2566.188 (УПИ I-1501, кв. 3), СО 'Долна Трака' Поради фактическа грешка, да се промени името на Възложителя: 1. Община Варна 2. 'МЗ СТРОЙ' ООД
3/ГИ/18.01.2012г. Изместване на съществуващ водопровод и дъждовна канализация 10135.2555.2585, УПИ XVII, кв. 4б), 23 м.р.
4/ГИ/18.01.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ШК-7А при МТП №955 10135.2013.140 (ПИ 000050), м-ст 'Узун Келеме', СО 'Акчелар' Поради очевидна фактическа грешка, да се промени наименованието на строежа (виж текста)
5/ГИ/
6/ГИ/19.01.2012г. ВКЕЗ 0,4 Kv от ТП №347 до ЩК-4А 10135.3513.358 (УПИ V-227) Варна, ул. 'Чинар' №8А
7/ГИ/19.01.2012г. ВКЕЗ 0,4 Kv от ТП №1923 до ЩК-4А 10135.2575.1620 (УПИ XVIII- 1156, кв. 59 ж.к.'Бриз-юг'
8/ГИ/19.01.2012г. Трафопост тип БКТП 2Х1000 kVa-20/0,4 kV ПИ 10135.2563.760 ж.к. 'Бриз-юг'
9/ГИ/19.01.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №96 до ШК-4А УПИ XI-11, кв. 171, 11 м.р., ул. 'Филип Тотю' 18
10/ГИ/19.01.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №666 до ШК-4А ПИ 10135.5505.128, УПИ XVIII-1053, кв. 86, 26 м.р
11/ГИ/19.01.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от БКТП №2024 до ШК-4А 10135.3506.422, УПИ XXVI- 422, кв. 8, СО 'Пчелина'
12/ГИ/25.01.2012г. Реконструкция /изместване/ на битова канализация в УПИ II-57, кв. 2, 'Траката'
13/ГИ/01.02.2012г. Приемо-предавателна станция на 'МОБИЛТЕЛ' ЕАД 10135.2560.33.1, ул 'Княз Н. Николаевич' 6, вх. А
14/ГИ/01.02.2012г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ IX-10, кв. 682, 2-ри м.р.
15/ГИ/06.02.2012г. Водопроводно и канализационно отклонение за многофамилна жилищна сграда 10135.1501.74, УПИ IV-1, кв. 282), ул. 'Поп Харитон' 83
16/ГИ/06.02.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от БКТП №2068 до ШК-4А ПИ 10135.5545.127, СО 'Зеленика'
17/ГИ/07.02.2012г. Уличен водопровод за нуждите на склад за технически стоки УПИ XVIII-450, кв. 30, ЗПЗ
18/ГИ/08.02.2012г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ VII-7, кв. 469а, 10 м.р.
19/ГИ/08.02.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №96 до ШК-4А УПИ VI-6, кв. 171, 11 м.р., ул. 'Хан Кардам' 11 Поради допусната очевидна фактическа грешка се допуска промяна в адреса на надзорната фирма
20/ГИ/08.02.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №125 до ШК-4А ПИ 10135.1501.766 (УПИ IV- 13, кв. 298), ул. 'Стара планина' 33
21/ГИ/08.02.2012г. Кабелно отклонение ПИ 10135.1501.522, ул. 'Хан Маламир'
22/ГИ/08.02.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №64 до ШК-4А ПИ 10135.2557.51 (УПИ XI- 11), кв. 676, 2 м.р., ул. 'Ген. Скобелев' 86 Поради допусната очевидна фактическа грешка се допуска промяна в адреса на надзорната фирма
23/ГИ/13.02.2012г. Отводнителни мероприятия УПИ XXVI-926, кв. 54, 'Св. Никола'
24/ГИ/14.02.2012г. Канализазионно отклонение за кафе- аператив 'Модера' ул. 'Дубровник' 48, кв. 'Левски'
25/ГИ/14.02.2012г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда ПИ 10135.1501.965 (стар УПИ IV-6, кв. 318, 9 м.р.), ул. 'Стара Планина' 5
26/ГИ/14.02.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №436 до 2 бр.ШК-4А ПИ 10135.2553.838, УПИ IX- 357, кв. 1083, ул. 'Бяла мура' 20,22 Поради допусната очевидна фактическа грешка се допуска промяна в наименованието на строежа: '...В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ...'
27/ГИ/15.02.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №40 до 4 бр.ШК-4А ПИ 10135.2555.306 (УПИ V- 26, кв. 4А), ул. 'Мир' 33
28/ГИ/15.02.2012г. Изграждане на тръбна мрежа на 'Спектър Нет' ЕАД Кръстовището на бул. 'Република' и бул. 'Сливница', 16 м.р.
29/ГИ/
30/ГИ/20.02.2012г. Уличен водопровод ПЕВП ф90 и водопроводни отклонения ПИ 297, 336, 337, 341, 342, 342, 344, 349 и 351, СО 'Боровец-юг'
31/ГИ/20.02.2012г. Уличен водопровод и битова канализация УПИ XXVI-926, кв. 54, 'Св. Никола'
32/ГИ/20.02.2012г. Реконструкция на съществуваща приемо-предаватаелна станция на 'Мобилтел' ЕАД ПИ 10135.2553.101.1, ул. 'Подвис', бл. 28, вх. А
33/ГИ/20.02.2012г. Реконструкция на съществуваща приемо-предаватаелна станция на 'Мобилтел' ЕАД ПИ 10135.2555.113.3, ул. 'Мир' 26, бл. 2, вх. 1А
34/ГИ/21.02.2012г. Изместване на съществуващ водопровод ф125Ч УПИ XVI-1196 = 10135.2564.1362, кв. 39
35/ГИ/21.02.2012г. Реконструкция на съществуваща приемо-предаватаелна станция на БТК АД ПИ 10135.5502.439.4, ж.к. 'Аспарухово', ул. 'Искър' 46
36/ГИ/21.02.2012г. Аварийно укрепване на склона на седмична детска градина Детска градина 34 'Горски кът', к.к. 'Зл. Пясъци' ПИ 10135.513.139=УПИ IX 139, кв. 22
37/ГИ/21.02.2012г. Реконструкция на съществуваща приемо-предаватаелна станция на БТК АД 10135.1506.657.1, ул. 'Девня' 12-А
38/ГИ/22.02.2012г. Уличен водопровод и водопроводни отклонения Пред парцели 492, 506, 508, 509 и 510, СО 'Планова'
39/ГИ/23.02.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от БКТП №1985 до ШК-7А ПИ 10135.5506.82, УПИ V- 1490, кв. 131, 29 м.р., ул. 'Димчо Дебелянов' 10
40/ГИ/23.02.2012г. КЕЗ 0,4 Kv от ШК-4А до ТЕПО ПИ 10135.2563.378, УПИ II- 78, кв. 'Св. Никола'
41/ГИ/23.02.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №106 до ШК-4А ПИ 10135.1507.77 (УПИ IX- 1162, кв. 11), 8 м.р., ул. 'Мария Луйза' 36
42/ГИ/23.02.2012г. Кабелно отклонение 0,4 kV ПИ 10135.2560.118, ул. 'Райко Блъсков' 14
43/ГИ/23.02.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №893 до ШК-4А ПИ 10135.2575.1571 (УПИ XVII-6, кв. 50 Б), кв. Виница Поради допусната очевидна фактическа грешка се допуска да се направи поправка в наименованието на строежа ... (виж текста)
44/ГИ/23.02.2012г. КЕЗ 0,4 Kv от БКТП №1928 до 2 бр.ТЕПО ПИ 10135.5545.225, СО 'Зеленика'
45/ГИ/23.02.2012г. Трафопост тип БКТП 1000 kVa, 20/0,4 kV ПИ 10135.3514.401 (УПИ XII- 1402) по пл. на ЗПЗ
46/ГИ/23.02.2012г. Канализационна помпена станция и тласкател и КПС УПИ XXIV-29007 и 29021, м-ст 'Бялата чешма и Дъбравата Поради допусната очевидна фактическа грешка се допуска да се направи поправка: за възложител да се добави ... (виж текста)
47/ГИ/23.02.2012г. Кабелна линия 20 kV Подстанция 'Златни пясъци' ПИ 10135.2464.39, к.к. Чайка
48/ГИ/24.02.2012г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда ПИ 10135.3516.27 (стар УПИ IV-101, кв. 1, 26 м.р.), бул. 'Сливница' 169
49/ГИ/27.02.2012г. Разпределителен водопровод ПИ 10135.3516.27 (стар УПИ IV-101, кв. 1, 26 м.р.), бул. 'Сливница' 169
50/ГИ/27.02.2012г. Улична битова канализация УПИ XV-1021 и УПИ XVI- 1021, кв. 60, кв. Виница
51/ГИ/27.02.2012г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда ПИ 10135.2553.741 (стар УПИ XVIII-367, кв. 1082, 26 м.р.), ул. 'Бяла мура' 14
52/ГИ/27.02.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №451 до ШК-4А ПИ 10135.1030.241 (УПИ IV- 11, кв. 543), 14мр, ул. 'Овчо поле' 25
53/ГИ/28.02.2012г. Реконструкция на съществуваща приемо-предаватаелна станция на 'Мобилтел' ЕАД ПИ 10135.2554.124.6, ул. 'Дубровник' бл.10А
54/ГИ/28.02.2012г. Реконструкция на съществуваща приемо-предаватаелна станция на 'Мобилтел' ЕАД ПИ 10135.4510.873.44, ЗПЗ
55/ГИ/28.02.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ШК-7А до ШК-4А ул. 'Средец' 51
56/ГИ/29.03.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №1084 до ШК-4А ПИ 10135.1026.167, УПИ I-9, кв. 578, 14мр, ул. 'Гавраил Кръстевич' 22,22Б
57/ГИ/01.03.2012г. Трафопост тип МБКТП 1000 kVa, 20/0,4 kV Извод 'Амонал' и к. Линии до УПИ I, кв.67
58/ГИ/02.03.2012г. Трафопост тип БКТП 1000 kVa, 20/0,4 kV ПИ 289, СО 'Орехчето'
59/ГИ/02.03.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №1771 до ШК-4А ПИ 10135.1501.107, УПИ II- 27, кв. 285А, ул. 'Цар Иван Страцимир' 67
60/ГИ/02.03.2012г. Трафопост тип БКТП 2Х1000 kVa, 20/0,4 kV ПИ 10135.3513.1772, УПИ XIX-90, кв. 13, 26мр, ул. 'Акад. Андрей Сахаров' 11
61/ГИ/02.03.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №991 до 2 бр.ШК-4А ПИ 10135.4505.3, УПИ V- 526, кв. 1, 2 мр, ж.к. 'Вл. Варненчик' Поради допусната очевидна фактическа грешка се допуска да се направи поправка: адреса на надзорната фирма да се чете: ... (виж текста)
62/ГИ/07.03.2012г. Улична канализация ПИ 1376; ПИ 1834 и ПИ 1835, м-ст Св. Никола
63/ГИ/08.03.2012г. Приемо-предавателна станция на 'МОБИЛТЕЛ' ЕАД имот No000307, м-ст 'Герена', с. Константиново
64/ГИ/08.03.2012г. 1. МТТ 100 kVa, 20/0,4 kV 2. ВКЕЗ 0,4 kVот МТТ до ШК-4А 1. ПИ 10135.5403.3638 2. ПИ 10135.5403.4578
65/ГИ/09.03.2012г. Кабелно отклонение 0,4 kV ПИ 10135.2517.1830, СО 'Манастирски рид, бялата чешма и Дъбравата'
66/ГИ/09.03.2012г. Изграждане на тръбна мрежа на 'Спектър Нет' ЕАД ул. 'Драва Соболч' 5, 7
67/ГИ/12.03.2012г. Сградно водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ I-9, кв. 578, 14мр., ул. 'Гавраил Кръстевич' 22, 22Б
68/ГИ/12.03.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ШК-4А до .ШК-4А ул. 'Кап. Райчо' 51
69/ГИ/12.03.2012г. Кабелни електропроводни линии 20 kV ПИ 10135.4507.290
70/ГИ/12.03.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №751 до ШК-4А ПИ 10135.5504.4661, УПИ XVIII-1407, кв. 66, ул. 'Атанас Калчев' 4
71/ГИ/12.03.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №1551 до ШК-4А ПИ 10135.5502.146, УПИ V- 2376, кв. 16, ул. 'Средец' 4
72/ГИ/12.03.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №125 до ШК-4А ПИ 10135.1501.685, УПИ II- 3, кв. 852, ул. 'Цар Иван Страцимир' 15
73/ГИ/12.03.2012г. Изграждане на тръбна мрежа на 'Спектър Нет' ЕАД ж.к. 'Вл. Варненчик 1'
74/ГИ/13.03.2012г. Водопроводно и канализационно отклонение за сграда за курортен туризъм УПИ XXI-2564.1334, кв. 55, ВЗ 'Траката'
75/ГИ/13.03.2012г. Изграждане на тръбна мрежа на 'Спектър Нет' ЕАД бул. 'Св. Елена' и бул. 'Константин и Фружин', ж.к. 'Вл. Варнрнчик'
76/ГИ/13.03.2012г. Изграждане на тръбна мрежа на 'Спектър Нет' ЕАД бул. 'Св. Елена' и бул. 'Константин и Фружин', ж.к. 'Вл. Варнрнчик'
77/ГИ/13.03.2012г. Водопроводно отклонение ПИ 10135.5403.1321, СО 'Боровец-юг'
78/ГИ/14.03.2012г. Изграждане на тръбна мрежа на 'Спектър Нет' ЕАД ж.к. 'Младост 2'
79/ГИ/14.03.2012г. Дълбоководно заустване на пречистени води от ПСОВ 'Зл. Пясъци' УПИ X-11, 12, кв. 3, к.к. 'Зл. Пясъци'
80/ГИ/14.03.2012г. Изграждане на тръбна мрежа на 'Спектър Нет' ЕАД бул. '8-ми Примирски полк' и ул. 'Н. Й. Вапцаров'
81/ГИ/14.03.2012г. Газификация на гр. Варна Разпределителен газопровод ПИ 10135.4510.431, УПИ XXVI-1219.1236, кв. 41, ЗПЗ
82/ГИ/15.03.2012г. КЛ 20 kV от ТП №28 до ТП №46 и от ТП №46 до ТП №320 Извод 'Театър', 7 и 8 мр.
83/ГИ/16.03.2012г. Трафопост тип БКТП 2Х1000 kVa, 20/0,4 kV ПИ 10135.1026.386 (УПИ IV, кв. 575 ул. 'Скопие' №13
84/ГИ/16.03.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №1942 до ШК-4А ПИ 10135.2568.176, УПИ IX- 50, кв. 72, к.к. 'Св. Св. Константин и Елена'
85/ГИ/05.04.2012г. Захранващ водопровод за битови и противопожарни нужди и колектор Морски бани'
86/ГИ/21.03.2012г. Реконстукция на съществуваща приемо-предавателна станция на 'Мобилтел' ЕАД ПИ 10135.3515.14.1, ж.к. 'Трошево' бл. 31, вх. В
87/ГИ/21.03.2012г. Реконстукция на съществуваща приемо-предавателна станция на 'Мобилтел' ЕАД ПИ 10135.1503.139.2, ул. 'Г. Бенковски', бл. 64, вх. Д
88/ГИ/22.03.2012г. Уличнен водопровод и канализации за жилищна сграда УПИ XXXIII-424, ид. 10135.3506.426, кв. 18, СО 'Пчелина'
89/ГИ/21.03.2012г. Реконстукция на съществуваща приемо-предавателна станция на 'Мобилтел' ЕАД ПИ 10135.3517.209.3, ул. 'Свобода' 3
90/ГИ/22.03.2012г. Реконстукция на съществуваща приемо-предавателна станция на 'Мобилтел' ЕАД ПИ 10135.2556.9.2 ул. 'Отец Паисий' 60
91/ГИ/21.03.2012г. Кабелно отклонение 0,4 kV ПИ 10135.1501.766 (УПИ IV- 13, кв. 298), ул. 'Стара планина' 33
92/ГИ/21.03.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ШК-7А до ШК-4А ул. 'Неофит Бозвели' 27
93/ГИ/21.03.2012г. Трафопост тип БКТП 1000 kVa, 20/0,4 kV ПИ 10135.4510.681, УПИ XXV-1475, 1724, кв. 16, ЗПЗ
94/ГИ/21.03.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №1520 до ШК-6А ПИ 10135.5549.2203 (ПИ 1675=2111), СО 'Прибой'
95/ГИ/22.03.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №2012 до ШК-7А ПИ 10135.2526.1595, м-ст 'Св. Никола'
96/ГИ/22.03.2012г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ XIII-2554.529=623, 1227, кв. 8
97/ГИ/22.03.2012г. Водопроводно и канализационно отклонение за търговско складова база с офисна част УПИ IV-230037, кв. 8, м-ст 'Боклук Тарла'
98
99/ГИ/22.03.2012г. Преустойство на съществуваща приемо-предавателна станция на БТК АД ПИ 10135.4504.300.46, ж.к. 'Вл. Варненчик', бл. 20, вх. 12
100/ГИ/22.03.2012г. Уличен водопровод за вилна сграда ПИ 1860, кв. 42, СО 'Прибой'
101/ГИ/23.03.2012г. Преустойство на съществуваща приемо-предавателна станция на БТК АД ПИ 10135.513.273.1 к.к. 'Златни пясъци', х-л Варшава
102/ГИ/26.03.2012г. Изграждане на улична канализация за нуждите на складова и офис сграда УПИ V-410032, кв. 20, ЗПЗ
103/ГИ/27.03.2012г. Улична канализация за жилищна сграда ул .'Хан Кубрат' 52, ПИ 10135.3515.622
104/ГИ/27.03.2012г. Изместване на водопроводно отклонение ПИ - 804, кв. 49, СО 'Ален мак'
105/ГИ/27.03.2012г. ВКЕЗ 0,4 Kv ОТ ШК-7А пред ТП №69 ПИ 10135.2553.751, УПИ II- 785, 786, кв. 45, ул. 'Иглика' 2
106/ГИ/27.03.2012г. КЛ 20 Kv от СР стълб до ТП №813 Извод 'Лонгоз' пред ПИ 1418, СО 'Боровец-север' и СО 'Боровец-юг' Поради допусната очевидна фактическа грешка се допуска промяна в наименованието на строежа: (виж текста)
107/ГИ/27.03.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №624 до РК-3 ПИ 10135.2564.1399, УПИ XVIII-1271А, кв. 36, 'Траката'
108/ГИ/27.03.2012г. Монтаж на табло тип МТТ ПИ 10135.3514.104 , УПИ III-979, кв. 22, ЗПЗ
109/ГИ/
110/ГИ/28.03.2012г. Водопроводна мрежа на СО 'Боровец- юг' клон 15, 17, 18
111/ГИ/29.03.2012г. Сградно водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ I-3027, кв. 21, 21 мр., ул. 'Каймакчалан' 8
112/ГИ/29.03.2012г. Трафопост тип БКТП 800 kVa, 20/0,4 kV ПИ 10135.2515.1303, СО 'Ален мак'
113/ГИ/29.03.2012г. ВКЕЗ 0,4 Kv ОТ ШК-7А пред ТП №1859 до ШК-4А ПИ 10135.2563.722, ж.к. Бриз
114/ГИ/29.03.2012г. Кабелна линия СН м/у ТП №860 и ТП№859 Извод 'Доспат', 3мр., ж.к. 'Вл. Варненчик'
115/ГИ/29.03.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №506 до ШК-4А ПИ 10135.3506.111, СО 'Пчелина'
116/ГИ/29.03.2012г. ВКЕЗ 0,4 Kv ОТ ШК-7А до РК-3 ул. 'Боровец' 56, ПИ 10135.5510.786
117/ГИ/29.03.2012г. Реконструкция на КЛСН м/у ТП №361 и ТП№236 Извод 'Бдин'
118/ГИ/30.03.2012г. Улична канализация Парцел №2726, ж.к. Изгрев
119/ГИ/30.03.2012г. Водопроводно и канализационно отклонения Парцел №2726, ж.к. Изгрев
120/ГИ/02.04.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №1626 до ШК-4А ПИ 10135.51.312, УПИ V- 312, кв. 227, ул. 'Средна гора' 42
121/ГИ/03.04.2012г. Реконстукция на съществуваща приемо-предавателна станция на 'Мобилтел' ЕАД ПИ 10135.3512.189.1, ж.к. 'Младост', бл. 146, вх. 7
122/ГИ/03.04.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №666 до ШК-4А ПИ 10135.5505.321, УПИ VII-819, кв. 102, ул. 'Мара Гидик' 54
123/ГИ/03.04.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №666 до ШК-7А ПИ 10135.1501.845, ул. 'Патриарх Евтимий' 45
124/ГИ/03.04.2012г. ВКЕЗ 0,4 Kv ОТ ШК-7А до ШК-4А ПИ 10135.3506.899, УПИ IV- 899, кв. 32, СО 'Пчелина'
125/ГИ/04.04.2012г. Преустойство на съществуваща приемо-предавателна станция на БТК АД ПИ 10135.2562.182.7, ж.к. Чайка, бл. 63
126/ГИ/04.04.2012г. Реконструкция на КЛСН м/у ТП №379 и ТП№499 ПИ 10135.1503.499, ул. 'Никола Кънев'
127/ГИ/04.04.2012г. Трафопост тип МБКТП 1000 kVa, 20/0,4 kV УПИ IV кв. 42
128/ГИ/05.04.2012г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ II-27, кв. 285, 9 мр., ул. 'Цар Иван Страцимир' 67
129/ГИ/
130/ГИ/05.04.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от РК-3 до нова РК-3 ПИ 10135.3506.779 ПИ 10135.3506.286 ПИ 10135.3506.811, СО 'Пчелина'
131/ГИ/05.04.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от БКТП №2012 до ШК-4А ПИ 10135.2526.708, УПИ VIII-708, кв. 58, кв. 'Св. Никола'
132/ГИ/05.04.2012г. Трафопост тип БКТП 2Х630 kVa-20/0,4 kV ж.к. 'Вл. Варненчик' ПИ 10135.4504.536
133/ГИ/05.04.2012г. КЛ 20 Kv от ПС 'Изток' до ТП №479 Варна, по пл на 24-ти м.р.
134/ГИ/05.04.2012г. Трафопост тип БКТП1000 kVa-20/0,4 kV и ЕЗ с КЛ 20kV Варна, по пл. на ЗПЗ ПИ 10135.3514.401 Поради допусната очевидна фактическа грешка се допуска промяна в наименованието на строежа: '...ТРАФОПОСТ ТИП...'
135/ГИ/06.04.2012г. Водопроводно и канализационно отклонения Варна, ул. 'Иглика' №2
136/ГИ/09.04.2012г. Уличен водопровод ПЕВП ф110 Варна, по пл. на ЮПЗ ПИ 10135.5501.143 Поради допусната очевидна фактическа грешка се допуска промяна в наименованието на строежа и възложителя: '...УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД...'
137/ГИ/09.04.2012г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда Варна, СО 'Ментешето' ПИ 1512
138/ГИ/10.04.2012г. Улична канализация за жилищна сграда Варна, УПИ IХ-240, кв. 45, 21 мр.,
139/ГИ/10.04.2012г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда Варна, ул. 'Хан Кубрат' №52
140/ГИ/10.04.2012г. Водопроводно и канализационно отклонения за офис сграда Варна, УПИ ХХ-90, кв. 13, 26 мр.,
141/ГИ/17.04.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №1084 до ШК-4А Варна, ул. 'Патриарх Евтимий' №12 ПИ 10135.1026.187
142/ГИ/17.04.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №2068 до ШК-4А Варна, СО 'Зеленика' ПИ 10135.5545.130
143/ГИ/17.04.2012г. КЕЗ 0,4 kV от ТП №667 до 2 бр. ТЕПО Варна, ул. 'Нродни будители' №7 ПИ 10135.5502.552
144/ГИ/17.04.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №363 до ШК-4А Варна, ул. 'Македония' №4 ПИ 10135.1508.250
145/ГИ/23.04.2012г. Улична канализация за жилищна сграда Варна, СО 'Свети Никола' ПИ 10135.2526.1744 Поради допусната очевидна фактическа грешка се допуска промяна в наименованието на строежа: '...УЛИЧНА КАНАЛИЗАЦИЯ...'
146/ГИ/23.04.2012г. ППС №4073 'Виница' Варна, ул. 'Св. Екатерина' №2 ПИ 10135.2575.774.1
147/ГИ/23.04.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №348 до ШК-4А Варна, ул. 'Топола' №38 ПИ 10135.3513.330
148/ГИ/25.04.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №14 до ШК-7А Варна, СО 'Тополи' ПИ №79
149/ГИ/26.04.2012г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда Варна, СО 'Свети Никола' ПИ 10135.2526.1744
150/ГИ/26.04.2012г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда Варна, УПИ IV-7, кв.486, 13 мр.,
151/ГИ/26.04.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №313 до ШК-4А Варна, ул. 'Хан Кубрат' №52
152/ГИ/26.04.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №491 до ШК-4А Варна, ж.к. 'Изгрев' ПИ 10135.2551.3876
153/ГИ/27.04.2012г. Трафопост тип БКТП1000 kVa-20/0,4 kV и ЕЗ с КЛ 20kV Варна, м-ст 'Терасите' ПИ 10135.4019.61
154/ГИ/26.04.2012г. ВКЕЗ 0,4 Kv ОТ ШК-4А до ШК-4А Варна, ул. 'Охрид' №13 ПИ 10135.1506.640
155/ГИ/26.04.2012г. Изграждане тръбна мрежа Варна, ж.к. 'Вл. Варненчик'
156/ГИ/02.05.2012г. Водопроводна мрежа на СО 'Боровец- юг' ПИ 768,767,706,698,691,687
157/ГИ/27.04.2012г. Благоустрояване и отводняване Варна, ж.к. 'Вл. Варненчик'бл.21,22
158/ГИ/02.05.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №195 до ШК-4А Варна, бул. 'Сливница' №22 ПИ 10135.1508.103
159/ГИ/02.05.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №840 до ШК-4А Варна, СО 'Кочмар' ПИ 10135.3523.308
160/ГИ/02.05.2012г. Уличен водопровод за жилищна сграда Варна, м-ст 'Сотира' ПИ 10135.2508.1222
161/ГИ/04.05.2012г. Водопроводно и канализационно отклонения за хотел Варна, к.к. 'Св.св.Константин и Елена' УПИ VI-53,кв..71
162/ГИ/07.05.2012г. Сградно водопроводно отклонение за складова база Варна, ПЗ 'Клисе баир' ПИ №19
163/ГИ/07.05.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от БКТП №1888 до ТЕПО Варна, СО 'Ален мак' ПИ 10135.2515.3303
164/ГИ/07.05.2012г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда Варна, ул. 'Стара планина' №18 УПИ Х-1,кв.852
165/ГИ/07.05.2012г. Уличен водопровод Варна, ПЗ 'Метро' ПИ 10135.4507.340
166/ГИ/07.05.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №1516 до ШК-4А Варна, ул. 'Мургаш' №4 ПИ 10135.73.34
167/ГИ/07.05.2012г. Трафопост тип БКТП 2Х1000 kVa-20/0,4 kV Варна, р-н 'Аспарухово' ПИ 10135.5504.4690
168/ГИ/08.05.2012г. ППС №4071 'Димят' Варна, ул. 'Цани Гинчев' №6 ПИ 10135.2560.273.5
169/ГИ/08.05.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №125 до ШК-4А Варна, ул. 'Иван Страцимир' №8 ПИ 10135.1501.619
170/ГИ/08.05.2012г. Реконструкция на ППС №VAR0106 Варна, ж.к. 'Младост' бл.156 ПИ 10135.3513.13.2
171/ГИ/10.05.2012г. Изграждане оптична кабелна линия Варна, бул.'Осми Приморски полк' №128 ПИ 10135.2560.181.1
172/ГИ/10.05.2012г. Водопроводна мрежа на СО 'Боровец- юг' кл.59, 59а, 60
173/ГИ/10.05.2012г. Частична реконструкция на В и К мрежа Варна,кв.30,по пл. на 21м.р. Поради допусната очевидна фактическа грешка се допуска промяна в наименованието на възложителя: '...ОБЩИНА ВАРНА...'
174/ГИ/10.05.2012г. Разширение на канализационна мрежа Варна, с. Тополи
175/ГИ/11.05.2012г. Битов канализационен клон 149 м. Варна, бул. 'Христо Смирненски'
176/ГИ/14.05.2012г. Изграждане тръбна мрежа Варна, ж.к. 'Възраждане-3'
177/ГИ/15.05.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №125 до ШК-4А Варна, ул. 'Стара планина' №31 ПИ 10135.1501.767 Поради допусната очевидна фактическа грешка се допуска промяна в наименованието на строежа: '...и резервен кабел...'
178/ГИ/15.05.2012г. Изграждане на ППС №VAR0030 Варна, бул. 'Владислав Варненчик' №260 ПИ 10135.3514.64.2
179/ГИ/16.05.2012г. Реконструкция на ППС №VAR0199 Варна, ж.к. 'Възраждане' бл. 77 ПИ 10135.3511.28.15
180/ГИ/16.05.2012г. Изграждане на ППС №VAR0224 Варна, бул. 'Република' №60 ПИ 10135.3511.666.1
181/ГИ/16.05.2012г. Изграждане на ППС №VAR0272 Варна, бул. 'Христо Смирненски' №2 ПИ 10135.3516.158.1
182/ГИ/16.05.2012г. Отводняване асфалтова настилка Варна, ж.к. 'Владислав Варненчик' бл. 401, вх.9
183/ГИ/16.05.2012г. Изграждане на ППС №VAR0197 Варна, бул. 'Атанас Москов' №3 ПИ 10135.4508.24.2
184/ГИ/17.05.2012г. Реконструкция на ППС №VAR0150 Варна, бул. 'Първи май' №32 ПИ 10135.5506.319.4
185/ГИ/19.05.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №788 до ШК-4А Варна, ж.к. 'Младост' ПИ 10135.3512.146 Поради допусната очевидна фактическа грешка се допуска промяна в наименованието на строежа: '...ПИ 10135.3512.246...'
186/ГИ/21.05.2012г. Външни връзки за водоснабдяване и канализация в съст. зона 5 Варна, по пл. на 'Приморски парк'
187/ГИ/28.05.2012г. КЕЗ 0,4 kV от БКТП №2056 до ТЕПО Варна, СО 'Ваялар' ПИ 10135.2723.619
188/ГИ/30.05.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от БКТП №2076 до ШК-7А Варна, СО 'Ваялар' ПИ 10135.2723.768
189/ГИ/04.06.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от БКТП №2080 до ШК-4А Варна, к.к. 'Св. Св. Константин и Елена' ПИ 10135.2568.72
190/ГИ/05.06.2012г. Въздушна КЕПЛ 0,4kV от МТП №944 до ТЕПО Варна, СО 'Акчелар' ПИ 10135.2522.315 ...променя се категорията на строежа на пета..'
191/ГИ/11.06.2012г. Закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци с участък за опасни отпадъци Варна, с. Константиново, м-т 'Герена'
192/ГИ/08.06.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от КТП №1860 до ШК-7А Варна, СО 'Ваялар' ПИ 10135.2723.712
193/ГИ/14.06.2012г. Уличен водопровод и водопроводно отклонение Варна, с. Звездица, м-т 'Под село'
194/ГИ/18.06.2012г. Газификация на гр. Варна Разпределителен газопровод Консуматори ВН-01-А33
195/ГИ/18.06.2012г. Газификация на гр. Варна Разпределителен газопровод Консуматори ВН-01-А20/4
196/ГИ/18.06.2012г. Газификация на гр. Варна Разпределителен газопровод Консуматори ВН-01-А20/3
197/ГИ/21.06.2012г. КЛ 20 kV от МТП №1000 до СР-стълб с/у ТП №1691 Варна, кв. 'Св. Никола' кв.2526
198/ГИ/21.06.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №2008 до ШК-4А Варна, СО 'Прибой' ПИ 10135.5549.1614
199/ГИ/21.06.2012г. Въздушна КЛ 0,4kV от МТП №5 до ТЕПО Варна, СО 'Добрева чешма' ПИ 10135.2510.1885
200/ГИ/21.06.2012г. Изграждане тръбна мрежа Варна, ж.к. 'Възраждане-2'
201/ГИ/22.06.2012г. Водопроводно, битово и дъждовно канализационни отклонения за жищна сграда Варна, ПИ 10135.1501.685, кв.852, ул. Цар Иван Срацимир' №15, 9 м.р.
202/ГИ/25.06.2012г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда Варна, ПИ№10135.5506.21, кв.123, ул. 'Кирил Пейчинович' №11, 29 м.р.
203/ГИ/25.06.2012г. Канализационна помпена станция и тласкател за поземлен имот Варна, ПИ10135.2566.189, КВ.1, 'Долна Трака'
204/ГИ/25.06.2012г. Изграждане на тръбна мрежа на 'Спектър Нет' ЕАД Варна, бул. 'Трети март', ж.к. Възраждане І
205/ГИ/25.06.2012г. Реконструкция на съществуваща приемо - предавателна станция Варна, бул. ж.к. 'Чайка', бл.5, вх.А
206/ГИ/25.06.2012г. Реконструкция на съществуваща приемо - предавателна станция Варна, ул. 'Магнолия'№12
207/ГИ/25.06.2012г. Реконструкция на съществуваща приемо - предавателна станция Варна, ул. 'Девня', №24
208/ГИ/26.06.2012г. Изместване на уличен водопровод Варна, кв.32, по плана на СО 'Пчелина'
209/ГИ/27.06.2012г. Водопроводно, битово и дъждовно канализационни отклонения за сграда за обществено обслужване Варна, кв.32, по плана на СО 'Пчелина'
210/ГИ/27.06.2012г. Уличен водопровод и водопроводно отклонение пред ПИ Варна, ПИ №10135.5403.166, кв.14, СО 'Боровец-юг'
211/ГИ/02.07.2012г. Външно кабелно ел. захранване от ТП №2059 до ШК Варна, ПИ№10135.2552.2364, КВ.211, по плана на ж.к. 'Изгрев'
212/ГИ/02.07.2012г. Външно кабелно ел. захранване от ТП №465 до ШК Варна, ПИ№10135.2554.524, 24 м.р., ул. Батова №3
213/ГИ/03.07.2012г. Улична канализация за поземлен имот Варна, СО 'Зеленика', ПИ 10135.5545.101
214/ГИ/02.07.2012г. Аваррийни ремонтни работи на брегоукрепителни съоръжения Варна, Евксиноград, ПИ10135.2567.152
215/ГИ/09.07.2012г. Водопроводно и канализационно отклонения за еднофамилна жилищна сграда с офис Варна, ПИ 10135.3513.245, 26 м.р. , ул. 'Андрей Сахаров',
216/ГИ/09.07.2012г. Приемо-предавателна станция на 'МОБИЛТЕЛ' ЕАД Варна, ПИ 10135.2569.57.2 по КК и КР на Варна, к.к-с 'Св. Св. Константин и Елена', МДУ 'Фредерик Жолио Кюри'
217/ГИ/10.07.2012г. Реконструкция на тръбна мрежа на БТК АД Варна, ж.к 'Възраждане-1' и к.к 'Възраждане -2'
218/ГИ/11.07.2012г. Уличен водопровод и канализация Варна, ПИ№10135.4039.71, по плана на ж.к. 'Владиславово' Поради допусната очевидна фактическа грешка се допуска промяна в наименованието на възложителя: '...ОБЩИНА ВАРНА...'
219/ГИ/13.07.2012г. КЕЗ 0,4 kV от ТП №233 до ТЕПО Варна, ул. 'Подвис' №29 ПИ 10135.2553.247
220/ГИ/16.07.2012г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда с кафене и фризьорски салон Варна, СО 'Пчелина', ПИ 10135.3506.900
221/ГИ/16.07.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №96 до ШК-4А Варна, ул. 'Хан Пресиян' №29 УПИ III-10,кв.170, 11м.р.
222/ГИ/17.07.2012г. ППС №VAR4084 'Бункера' Варна, СО 'Ваялар' ПИ 10135.2723.653.4
223/ГИ/17.07.2012г. ППС №VAR0271 'Варна Тауърс' Варна, бул. 'Вл. Варненчик' №256 ПИ 10135.3514.552.1
224/ГИ/17.07.2012г. Реконструкция на ППС №VAR0049 'Каменар' Варна,с. Каменар, ул. 'Цар Иван Шишман' №1 ПИ 572,кв.11
225/ГИ/17.07.2012г. ППС №VA4074_А Варна, бул. 'Вл. Варненчик' №256 ПИ 10135.3514.552.1
226/ГИ/18.07.2012г. Реконструкция на КЛ Ср.Н м/у ТП №632 и ТП №1754 Варна, по пл. наЗПЗ ПИ 10135.4510.593
227/ГИ/17.07.2012г. Изграждане на тръбна мрежа, монтаж на РШ-1 Варна, ж.к 'Възраждане-4' бл. 71 до 83
228/ГИ/18.07.2012г. Трафопост тип БКТП 2Х1000 kVa-20/0,4 kV, ЕЗ с КЛ 20kV от ПСт 'Юг' Варна, по пл. на 7 м.р. ПИ 10135.1506.953
229/ГИ/18.07.2012г.
230/ГИ/23.07.2012г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда Варна, ул. 'Хан Пресиян' №29 УПИ III-10,кв.170, 11м.р.
231/ГИ/27.07.2012г. КЕЗ 0,4 kV от БКТП №2036 до ТЕПО Варна, РТЦ ПИ 10135.2563.330
232/ГИ/30.07.2012г. Изграждане на тръбна мрежа, изтегляне оптичен кабел Варна, р-н 'Приморски'
233/ГИ/14.08.2012г. Оптично кабелно захранване на БС №VA4208 Варна, к.к. 'Златни пясъци' ПИ 10135.513.330
234/ГИ/17.08.2012г. Газификация на гр. Варна Разпределителен газопровод Варна, консуматори сигн. ВН-01-А31
235/ГИ/23.08.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №347 до ШК-4А Варна, бул. 'Атанас Томов' №5 ПИ 10135.3513.291
236/ГИ/23.08.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №417 до ШК-4А Варна, бул. 'Иваница Данчев' №16 ПИ 10135.3515.563
237/ГИ/24.08.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №417 до ШК-4А, каб. отклонение до ТЕПО Варна, бул. '8-ми март' №3 ПИ 10135.1030.181
238/ГИ/24.08.2012г. КЕЗ 0,4 kV от ШК-6А,захр. от ТП №274 до ТЕПО Варна, бул. 'Поп Харитон' №83 ПИ 10135.1501.74
239/ГИ/24.08.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от МТП №1514 до ШК-4А, каб. отклонение до ТЕПО Варна, СО 'Ракитника', ПИ 10135.5426.2313
240/ГИ/27.08.2012г. Реконструкция на ВЕП 20kV, извод 'Фармахим' Варна, м-т 'Траката' ПИ 10135.2118.13
241/ГИ/28.08.2012г. Изграждане на тръбна мрежа, изтегляне оптичен кабел Варна, ж.к. 'Чайка', по пл. на 20 м.р.
242/ГИ/28.08.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №268 до ШК-7А Варна, ул. 'Мир' №40 ПИ 10135.2559.208
243/ГИ/28.08.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №91 до ШК-4А Варна, ул. 'Паско Желев' №6 ПИ 10135.3516.44
244/ГИ/28.08.2012г. КЕЗ 0,4 kV от ШК-4А до ТЕПО Варна, ул. 'Св. Димитър Солунски' №7а ПИ 10135.2575.1736
245/ГИ/29.08.2012г. Въздушен КЕП 0,4 kV, захр. от МТП №683 Варна, СО 'Манастирски рид, бялата чешма и дъбравата', ПИ 10135.2517.2886
246/ГИ/29.08.2012г. Въздушен КЕП 0,4 kV, захр. от МТП №947 Варна, СО 'Манастирски рид, бялата чешма и дъбравата', ПИ 10135.2517.4699
247/ГИ/29.08.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №924 до ШК-4А Варна, СО 'Пчелина', ПИ 10135.3506.508
248/ГИ/29.08.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №1989 до ШК-4А Варна, ул. 'Ивайло' №8 ПИ 10135.1501.431
249/ГИ/30.08.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от БКТП до ШК-4А, каб. отклонение до ТЕПО Варна, ул. 'Гаврил Кръстевич' №9 ПИ 10135.1026.326
250/ГИ/31.08.2012г. Уличен водопровод Варна, СО 'Траката', ПИ 10135.2520.1858
251/ГИ/31.08.2012г. КЕЗ 0,4 kV от БКТП №1999 до 3 бр.ТЕПО Варна, ж.к. 'Възраждане' бл.3 ПИ 10135.3511.515
252/ГИ/31.08.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №902 до ШК-4А, каб. отклонение до ТЕПО Варна, СО 'Пчелина', ПИ 10135.3506.424
253/ГИ/31.08.2012г. Газификация на гр. Варна Разпределителен газопровод Варна, СО 'Планова'
254/ГИ/10.09.2012г. Трафопост тип БКТП 2Х1000 kVa-20/0,4 kV, ЕЗ с КЛ 20kV , КЕЗ до ШК-4А и до ТЕПО Варна, ж.к. 'Вл. Варненчик', ПИ 10135.4504.591
255/ГИ/11.09.2012г. Водопроводна мрежа на СО 'Боровец- юг' Варна, кл. 64, 64а, 64б
256/ГИ/12.09.2012г. Водопроводно отклонение Варна, СО 'Акчелар', ПИ 577, кв. 10
257/ГИ/18.09.2012г. В и К отклонение за жилищна сграда Варна, ул. 'Андрей Сахаров' №8 ПИ 10135.3516.57
258/ГИ/18.09.2012г. Изграждане на тръбна мрежа, изтегляне оптичен кабел Варна, по пл. на 24-ти м.р.
259/ГИ/19.09.2012г. Улична битова канализация и водопровод за жилищна сграда Варна, СО 'Сотира', УПИ XV-2508.1205, кв. 33
260/ГИ/19.09.2012г. В и К отклонение за жилищна сграда Варна, СО 'Сотира', УПИ XV-2508.1205, кв. 33
261/ГИ/20.09.2012г. В и К отклонение за жилищна сграда Варна, ж.к. 'Вл. Варненчик', ПИ 10135.4504.591
262/ГИ/20.09.2012г. Улична канализация за жилищна сграда Варна, СО 'Св. Никола', ПИ 10135.2526.1198
263/ГИ/24.09.2012г. Светофарна уредба на бул. 'Република' и ул. 'Хан Севар' Варна, по пл.на р-н 'Младост' 2-ри м.р.
264/ГИ/24.09.2012г. Оптична кабелна линия 0719-07-0711/ТШ4 Варна,ул. 'Преслав' №20 до №26
265/ГИ/24.09.2012г. Реконструкция на ППС №VAR0158 'Ермитаж' Варна, к.к. 'Златни пясъци' ПИ 10135.513.167.1
266/ГИ/24.09.2012г. Реконструкция на ППС №VAR0058 'Метропол' Варна, к.к. 'Златни пясъци' ПИ 10135.513.668.1
267/ГИ/24.09.2012г. Изграждане на тръбна мрежа, изтегляне оптичен кабел Варна, р-н 'Младост'
268/ГИ/24.09.2012г. Изграждане на тръбна мрежа, изтегляне оптичен кабел Варна, по пл. на 16-ти м.р.
269/ГИ/24.09.2012г. Изграждане на тръбна мрежа, изтегляне оптичен кабел Варна, р-н 'Вл. Варненчик'
270/ГИ/28.09.2012г. Светофарна уредба на бул. 'Сливница' и ул. 'Хаджи Димитър' Варна, по пл.на р-н 'Одесос'13-ти м.р.
271/ГИ/24.09.2012г. Реконструкция на ул. 'Цар Симеон I' в участъка от ул. 'Преслав' до ул.'София' Варна, по пл.на р-н 'Одесос' 7-ти м.р.
272/ГИ/03.10.2012г. ППС №VAR0111 'Варненчик' Варна, ул. 'Св. Иван Рилски' бл. 55 ПИ 10135.3515.768.6
273/ГИ/03.10.2012г. Реконструкция на ППС №VAR0157 'Дружба нова 1' Варна, ул. 'Кап. Рончевски' №10 ПИ 10135.2560.180.4
274/ГИ/03.10.2012г. Реконструкция на ППС №VAR0163 'Вайганд' Варна, ул. 'Густав Вайганд' №20 УПИ VI-8,13, кв. 179 Поради допусната очевидна фактическа грешка се допуска промяна в адреса '...УПИ ХVI-8,13, кв. 179...'
275/ГИ/02.10.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от БКТП до ШК-4А, каб. отклонение до ТЕПО Варна, ул. 'Искър' №4 ПИ 10135.5502.523
276/ГИ/12.10.2012г. Трафопост тип БКТП 20/10/0,4 kV, ЕЗ с КЛ 10kV от ТП №141 и ТП №350 Варна, Канализационна ПС ПИ 10135.2562.194
277/ГИ/05.10.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №49 до ШК-4А Варна, ул. 'Емине' №6 ПИ 10135.2554.529
278/ГИ/05.10.2012г. КЕЗ 0,4 kV от ТП №2057 до 2 бр. ТЕПО Варна, СО 'Пчелина', ПИ 10135.3506.935
279/ГИ/05.10.2012г. Водопроводна мрежа на СО 'Боровец- юг' и водопроводни отклонения Кл. 58, 58а, част от кл. 43
280/ГИ/12.10.2012г. Водопроводна мрежа на СО 'Боровец- юг' и водопроводни отклонения Част от кл. 103 и откл. пред имоти 1035, 1036, 4618, 4619, 1040, 1041
281/ГИ/17.10.2012г. В и К отклонение за жилищна сграда Варна, ул. 'Паско Желев' №11 УПИ II-3516.144
282/ГИ/08.10.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ВС №671 до ШК-4А Варна, по пл. на ЗПЗ, ПИ 10135.3514.59
283/ГИ/15.10.2012г. ТПС №VAR3260 'RRTS Varna' Варна, м-т 'Ташлъ тепе, ПИ 10135.2506.155
284/ГИ/15.10.2012г. Реконструкция на ППС №VAR0161 'Рачински' Варна, ул. 'Съборни' №24 ПИ 10135.1504.84.1
285/ГИ/15.10.2012г. Реконструкция на ППС №VAR0007 'Баев' Варна, ул. 'Г.С.Раковски' №19 ПИ 10135.1505.174.1
286/ГИ/15.10.2012г. Реконструкция на ППС №VAR0220 'Аутофинес' Варна, СО 'Пчелина' ПИ 10135.3506.315
287/ГИ/15.10.2012г. Реконструкция на ППС №VAR0159 'Мирски' Варна, ул. 'Кап. Петко войвода' №16 ПИ 10135.1506.311.1
288/ГИ/15.10.2012г. Реконструкция на ППС №VAR0137 'Розалинда' Варна, ж.к. 'Вл. Варненчик' бл. 208 ПИ 10135.4505.60.4
289/ГИ/15.10.2012г. ППС №VAR0282 'Кауфланд-Владиславово' Варна, бул. 'Трети март' №77 ПИ 10135.4023.65.2
290/ГИ/17.10.2012г. В и К отклонение за жилищна сграда Варна, ул. 'Поп Харитон' №23 ПИ 10135.1501.1074
291/ГИ/18.10.2012г. Реконструкция на улици и пробив на ул. 'Драва Чех' към бул. 'Осми Приморски полк' Варна, по пл.на р-н 'Приморски' 6-ти м.р.
292/ГИ/18.10.2012г. Изграждане на тръбна мрежа, изтегляне оптичен кабел Варна, р-н 'Младост'
293/ГИ/22.10.2012г. КЕЗ 0,4 kV от ТП №133 до ТЕПО Варна, по пл. на 15-ти м.р., ПИ 10135.3517.454
294/ГИ/23.10.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №299 до ШК-4А, каб. отклонение до ТЕПО Варна, ул. 'Ген. Цимерман' №5 ПИ 10135.2557.262
295/ГИ/23.10.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №456 до ШК-4А, каб. отклонение до ТЕПО Варна, ул. 'Янкул войвода' №44 ПИ 10135.1502.23
296/ГИ/23.10.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №247 до ШК-4А, каб. отклонение до ТЕПО Варна, ул. 'Беласица' №42 ПИ 10135.1501.917
297/ГИ/23.10.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от МТП №1501 до ШК-7А, от там до ШК-4А, каб. отклонение до ТЕПО Варна, СО 'Ален мак' ПИ 10135.2515.3211
298/ГИ/23.10.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №2003 до ШК-7А, каб. отклонение до ТЕПО Варна, СО 'Зеленика' ПИ 10135.5545.9544
299/ГИ/23.10.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №2037 до 2 бр. ШК-4А Варна, ул. 'Св. Прокопий Варненски' №7 ПИ 10135.2575.828
300/ГИ/23.10.2012г. Реконструкция на КЛСрН м/у ТП №680 и ТП №1775 и м/у ТП №714 и ТП №775 Варна, по пл. на ЗПЗ, ПИ 10135.3514.84,ПИ 10135.3514.146
301/ГИ/23.10.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от съществуващ ШК-4А до РК-3 и от нея до ТЕПО Варна, м-т 'Сотира' ПИ 10135.2555.251
302/ГИ/23.10.2012г. Изграждане на тръбна мрежа, изтегляне оптичен кабел Варна, по пл.на 15-ти м.р.
303/ГИ/23.10.2012г. В и К отклонение за жилищна сграда Варна, ул. 'Крайбрежна' №10 ПИ 10135.5510.5
304/ГИ/23.10.2012г. Изграждане на ППС №0197 'Дрин' Варна, ул. 'Дрин' №59 ПИ 10135.1501.43.2
305/ГИ/25.10.2012г. Уличен водопровод и канализация Варна, по пл. на ж.к. 'Бриз', УПИ 1563, УПИ 1564
306/ГИ/26.10.2012г. Изграждане на ППС №VAR0063 'Морето' Варна, пл. 'Славйков' №1 ПИ 10135.1512.10
307/ГИ/29.10.2012г. Сградна газова инсталация Варна, по пл. на ЗПЗ, ПИ 10135.3514.401
308/ГИ/29.10.2012г. КЕЗ 0,4 kV от съществуващ ШК-6А до ТЕПО Варна, ул. 'Милосърдие' №33 ПИ 10135.3515.798
309/ГИ/29.10.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №317 до ШК-4А, каб. отклонение до ТЕПО Варна, ул. 'Йосиф Стоянов' №1 ПИ 10135.1503.273
310/ГИ/31.10.2012г. КЛ 0,4 kV от БКТП №1967 до 8 бр. ШК Варна, СО 'Ален мак' по пл. на кв. 2515
311/ГИ/31.10.2012г.
312/ГИ/31.10.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №195 до ШК-4А Варна, ул. 'Петко Каравелов' №22 ПИ 10135.1508.163
313/ГИ/31.10.2012г. КЕЗ 0,4 kV отБКТП №1938 до ТЕПО Варна, по пл. на ж.к. 'Бриз', ПИ 10135.2563.17
314/ГИ/31.10.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №2064 до ШК-4А, каб. отклонение до ТЕПО Варна, СО 'Ваялар' ПИ 10135.2723.714
315/ГИ/31.10.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №2085 до 1 бр. ШК-7А и до 2 бр. ШК-4А Варна, по пл. на ж.к. 'Бриз', ПИ 10135.2563.217
316/ГИ/31.10.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от съществуващ ШК-4А до РК-3 и от нея до ТЕПО Варна, СО 'Боровец-Юг' ПИ 10135.5403.1658
317/ГИ/31.10.2012г. Реконструкция на ППС №VAR0094 'Съда' Варна,бул. 'Вл. Варненчик' №57 ПИ 10135.1501.997.1
318/ГИ/31.10.2012г. Реконструкция на ППС №VAR0081 'РИУ' Варна, к.к. 'Златни пясъци', х-л 'Арабела' ПИ 10135.513.516.1
319/ГИ/31.10.2012г. Реконструкция на ППС №VAR0112 'Вероника' Варна, к.к. 'Св.св. Константин и Елена', х-л 'Вероника' ПИ 10135.2570.79.11
320/ГИ/01.11.2012г. Уличен водопровод за вилна сграда Варна, СО 'Ваялар' ПИ 10135.2723.619
321/ГИ/01.11.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от съществуващ стълб тип НСБ (на ВКЛ, захр от ТП №293) до ШК-4А Варна, ул. 'Емануил Манолов' №29 ПИ 10135.2554.209
322/ГИ/05.11.2012г. Рехабилитация на път III-2008 'I-2 Девня-кв. Повеляново-Езерово-Варна' Варна,р-н 'Вл. Варненчик'
323/ГИ/05.11.2012г. Изграждане на ППС №4081 'Траката' Варна, СО 'Акчелар' ПИ 10135.2522.201.5
324/ГИ/05.11.2012г. Базова станция с №4236 Варна, ул. 'Перла' №26 ПИ 10135.3514.130.98
325/ГИ/02.11.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от БКТП №2056 до ШК-4А Варна, в.з. 'Траката' ПИ 10135.2564.1317
326/ГИ/07.11.2012г. В и К отклонение за жилищна сграда Варна, кв.'Галата' ПИ 10135.5510.661
327/ГИ/07.11.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №527 до ШК-4А Варна, ул. 'Черно море' №6 ПИ 10135.2575.418
328/ГИ/08.11.2012г. Водопроводно отклонение Варна, ж.к. 'Бриз' ПИ 10135.2563.722
329/ГИ/08.11.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от БКТП №2056 до ШК Варна, СО 'Ваялар',ул. '7-ма' ПИ 10135.2564.260
330/ГИ/08.11.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от БКТП №2068 до ШК1 и каб. връзка НН от ШК1 до ШК2 Варна, СО 'Зеленика', ПИ 10135.5545.137
331/ГИ/08.11.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №1968 до ШК-4А Варна, по пл. на 21-ви м.р., ПИ 10135.2563.194
332/ГИ/08.11.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №2048 до ШК-4А, каб. отклонение до ТЕПО Варна, СО 'Акчелар', ПИ 10135.2522.788
333/ГИ/08.11.2012г. КЕЗ 0,4 kV от съществуващ ШК-4А до ТЕПО Варна, СО 'Акчелар', ПИ 10135.2522.263
334/ГИ/09.11.2012г. Изграждане на ППС №VAR0294 'KFK DOMO' Варна, по пл. на ЗПЗ, УПИ III-1006, кв.39
335/ГИ/08.11.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №431 до ШК-4А, каб. отклонение до ТЕПО Варна, ул. 'Ген. Гурко' №5 ПИ 10135.2560.42
336/ГИ/09.11.2012г. Изграждане на ППС №VA4068-В Варна, бул. 'Вл. Варненчик' №312 ПИ 10135.4508.210.1
337/ГИ/09.11.2012г. Изграждане на ППС №VA4019-А Варна, по пл. на с. Звездица, УПИ XIV, кв.21а
338/ГИ/14.11.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №186 до ШК-4А, каб. отклонение до ТЕПО Варна, ул. 'Ген. Георги Попов' №8 ПИ 10135.2554.335
339/ГИ/14.11.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №980 до ШК-4А, каб. отклонение до ТЕПО Варна, ул. 'Дедеагач' №9 ПИ 10135.5505.88
340/ГИ/14.11.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №97 до ШК-4А Варна, ул. 'Тодор Димов' №33 ПИ 10135.2556.105
341/ГИ/14.11.2012г.
342/ГИ/15.11.2012г. Трафопост 'Трапезица' , ЕЗ с КЛ 20kV от извод 'Червен рак' м/у БКТП №1808 и БКТП №1809, свързване КЛ 20kV към ТП №655 Варна, по пл. на к.к. 'Златни пясъци', ПИ 10135.513.287
343/ГИ/15.11.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №1906 до ШК-4А, каб. отклонение до ТЕПО Варна, по пл. на к.к. 'Чайка', ПИ 10135.2572.189
344/ГИ/22.11.2012г. В и К отклонение за жилищна сграда Варна, ул. 'Кап. I Ранг Георги Купов' №43 ПИ 10135.5510.500
345/ГИ/19.11.2012г. Реконструкция на светофарна уредба и реконструкция на кръстовище бул. 'Сливница' и бул. 'Мария Луиза' Варна, р-н 'Одесос', по пл. на 1-ви и 4-ти м.р.
346/ГИ/22.11.2012г. Уличен водопровод Варна, СО 'Ален мак', ПИ 10135.2515.3812
347/ГИ/22.11.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №1996 до 2 бр. ШК-4А Варна, ул. 'Крайбрежна' №10 ПИ 10135.5510.5
348/ГИ/22.11.2012г. Оптична кабелна линия 07-0711/ТШ4-071 Варна, р-н 'Одесос', р-н 'Приморски'
349/ГИ/23.11.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №1643 до ШК-4А Варна, ул. 'Цар Борис III' №52 ПИ 10135.2575.403
350/ГИ/23.11.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №187 до ШК-4А Варна, ул. 'Петко Тодоров' №18 ПИ 10135.1026.135
351/ГИ/29.11.2012г. Изграждане на ППС №VA4080-В Варна, ул. 'Преслав' №69 ПИ 10135.1506.431.5
352/ГИ/03.12.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №398 до ШК-4А Варна, ул. 'Селиолу' №3 ПИ 10135.2557.73
353/ГИ/03.12.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №2068 до ШК-4А Варна, СО 'Зеленика', ПИ 10135.5545.3915
354/ГИ/28.11.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №1079 до ШК-4А, каб. отклонение до ТЕПО Варна, ул. 'Страхил войвода' №46 ПИ 10135.1502.65
355/ГИ/03.12.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №477 до ШК-4А Варна, ул. 'Милосърдие' №2 ПИ 10135.3515.457
356/ГИ/03.12.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №2 до ШК-4А Варна, с. Тополи УПИ XXIV-746
357/ГИ/03.12.2012г. КО 0,4 kV от съществуващ ШК-4А до ТЕПО Варна, ул. 'Кокиче' №2 ПИ 10135.2553.189
358/ГИ/03.12.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от БКТП №2090 до ШК-4А, каб. отклонение до ТЕПО Варна, СО 'Боровец-юг', ПИ 10135.5403.4283
359/ГИ/04.12.2012г. Изграждане на ППС №VAR0090 'Спортна М2' Варна, бул. 'Княз Борис I' №115 ПИ 10135.2560.405.1
360/ГИ/04.12.2012г. В и К отклонение за жилищна сграда Варна, ул. 'Фантазия' №17 ПИ 10135.3515.688
361/ГИ/05.12.2012г. Уличен водопровод Варна, по пл. на ж.к. 'Бриз', ПИ 10135.2526.347
362/ГИ/06.12.2012г. Уличен водопровод, битова канализация, водопроводни отклонения до ВШ, канализационни отклонения Варна, по пл. на к.к. 'Чайка'
363/ГИ/10.12.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от КТП №1672 до ШК-4А, каб. отклонение до ТЕПО Варна, по пл. на в.з. 'Траката', ПИ 10135.2564.1415
364/ГИ/10.12.2012г. Реконструкция на ППС №VAR0179 'Фружин' Варна, ж.к. 'Вл. Варненчик' бл. 403, ПИ 10135.4502.114.9
365/ГИ/10.12.2012г. Изграждане на БС №4225 Варна, ж.к. 'Вл. Варненчик' бл. 213, ПИ 10135.4505.31.3
366/ГИ/13.12.2012г. В и К отклонение за жилищна сграда Варна, ул. 'Средна гора' №42 УПИ V-312, кв. 227, 12-ти м.р.
367/ГИ/18.12.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от БКТП №1925 до ШК-4А, каб. отклонение до ТЕПО Варна, по пл. на ж.к. 'Бриз', ПИ 10135.2526.209
368/ГИ/18.12.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №1659 до ШК-4А, каб. отклонение до ТЕПО Варна, СО 'Зеленика', ПИ 10135.5545.3273
369/ГИ/18.12.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ТП №91 до ШК-4А, канално-тръбна мрежа с 5 бр. шахти Варна, бул. 'Сливница' №169 ПИ 10135.3516.27
370/ГИ/18.12.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от ШК-7А до РК-3, каб. отклонение до ТЕПО Варна, СО 'Ваялар', ПИ 10135.2723.512
371/ГИ/19.12.2012г. В и К отклонение за складова и офис сграда Варна, р-н 'Вл. Варненчик', по пл. на ЗПЗ, ПИ 10135.4510.462 Поради допусната очевидна фактическа грешка се допуска промяна в номера на разрешителното '...371/ГИ/19.12.2012г...'
372/ГИ/19.12.2012г. ВКЕЗ 0,4 kV от МТП №722 до ШК-4А, каб. отклонение до ТЕПО Варна, СО 'Боровец-юг', ПИ 10135.5403.4573
373/ГИ/19.12.2012г. Изграждане на БС №4271 Варна, р-н 'Вл. Варненчик', ПИ 10135.4509.22.03
374/ГИ/20.12.2012г. В и К отклонение за жилищна сграда Варна, ул. 'Йоан Екзарх' №11 ПИ 10135.1507.937
375/ГИ/20.12.2012г. КЛ 20 кV, захранване на БКТП №1991 Варна, по пл. на кв. 'Св. Никола' и в.з. 'Траката'
376/ГИ/21.12.2012г. Естетизация и модернизация на главна пешеходна зона и зона за обществен отдих Варна, по пл. на 2, 3, 4, 8 и 10-ти м.р.
377/ГИ/27.12.2012г.
378/ГИ/27.12.2012г. Топлопроводно отклонение за жил. Комплекс 'Оркид Хилс', дължина на трасето 70 м. Варна, ж.к. 'Възраждане' 1-ви м.р.
379/ГИ/27.12.2012г. Преустройство на ППС №4183 Варна, ул. 'Страхил войвода' №5 ПИ 10135.1502.3.4, ПИ 10135.1502.3.5
380/ГИ/27.12.2012г. Преустройство на ППС №4005 Варна, ул. 'Парижка комуна' №35 ПИ 10135.1503.473.2
381/ГИ/27.12.2012г. Преустройство на ППС №4002 Варна, ул. 'Радко Димитриев' №13 ПИ 10135.1504.27.11
382/ГИ/27.12.2012г. Преустройство на ППС №4011 Варна, ж.к. 'Вл. Варненчик' бл. 8, ПИ 10135.4504.452.5
383/ГИ/27.12.2012г. Преустройство на ППС №4012 Варна, ул. 'Искър' бл.43 ПИ 10135.5504.7.1
384/ГИ/27.12.2012г. Изграждане на ППС №VAR0109 'Валентина' Варна, ул. 'Цар Симеон I' №2 ПИ 10135.1506.432.1
№ и дата на РС Наименование на строежа Местонахождение Забележка

Разрешения за строеж 2012 г. на ИИБ