Разрешения за строеж за 2011 г. на ИИБ


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
№ и дата на РС Наименование на строежа Местонахождение Възложител ОСИП фирми или ЕСУТ Забележка Издал РС Входящ номер Такса Влязло в сила Влязло в сила-заб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1/ГИ/04.01.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда №10135.1503.510 ул. 'Христо Самсаров' №13 1.Община Варна 2.'КУЛИНСКИ ИНВЕСТ' ЕООД Заповед №361/30.12.2010г. 'АГРОВОДИНВЕСТ'ЕАД инж.Власова ЗАО-46073/28.12.2010г. 21.01.2011г.
2/ГИ/05.01.2011г. Приемо-предавателна станция от електронната съобщителна мрежа №10135.2552.2595.10 бул. 'Христо Смирненски' 3 МАКС ТЕЛЕКОМ' ООД Телеконтрол 99' ЕООД инж.Никова ЗАО-141/03.01.2011г. 600 26.01.2011г.
3/ГИ/05.01.2011г. ВКЕЛ №10135.5506.141 УПИ II-1531, кв. 139, ул. 'Константин Арабаджиев'8 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №364/30.12.2010г. 'МД КОНТРОЛ' ООД инж.Ангелова ЗАО-406/04.01.2011г. 268,76 25.01.2011г.
4/ГИ/05.01.2011г. ВКЕЛ УПИ IV-13, 14, 15, 16, кв. 180А, ул. 'Академик Фьодор Успенски' №6, 6А, 8, 8А Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №365/30.12.2010г. 'СТРОЙ КОНТРОЛ СЕРВИЗ' ООД инж.Ангелова ЗАО-214/03.01.2011г. 192,6 25.01.2011г.
5/ГИ/05.01.2011г. ВКЕЛ УПИ III - 10, кв. 547, ул. 'Български орел' №18 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №362/30.12.2010г. 'СТРОЙ КОНТРОЛ СЕРВИЗ' ООД инж.Ангелова ЗАО-272/04.01.2011г. 100 25.01.2011г.
6/ГИ/06.01.2011г. ВКЕЛ №10135.5504.517 УПИ XIX-1194, 1195, кв. 69, ул. 'Янтра' №5, 7 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №355/16.12.2010г. 'МД КОНТРОЛ' ООД инж.Ангелова ЗАО-276/04.01.2011г. 216,4 25.01.2011г.
7/ГИ/06.01.2011г. Помпена станция и канализационен тласкател за вилна сграда №10135.2564.238 УПИ XXXVI-1568, кв. 17 А 1.Община Варна 2.Румен Илиев Стойчовски Заповед №175/04.08.2010г. инж.Гърбузов ЗАО-28575/05.08.2010г. 28.01.2011г.
8/ГИ/07.01.2011г. Водопроводно отклонение №10135.2022.641 (УПИ VI-3,кв. 63, по плана на кв. Виница 1.Иванка Петкова Ханджийска 2.Лъчезар Величков Ханджийски 3.Община Варна Протокол №31/2010г. Заповед №239/06.10.2010г. инж.Кузманова инж.Гърбузов ЗАО-44198/11.12.2010г. 100 31.01.2011г.
9/ГИ/10.01.2011г. 1.ТП тип БКТП 800 KVA, 20/0,4 kV 2.Кабелна линия 20 kV 3.Кабелно електрозахранване 0,4 kV №10135.73.166 (ПИ 166) ТП №899 №10135.73.166 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №357/16.12.2010г. 'МД КОНТРОЛ' ООД инж.Ангелова ЗАО-408/04.01.2010г. 313,2 28.01.2011г.
10/ГИ/10.01.2011г. 1.Вграден ТП 20/0,4 kV, 400 kVa в административна сграда с магазин и нощен клуб 2.Кабелна линия 20 kV за захранване на ТП 3.Кабелна линия 0,4 kV от ТП до ЕЛ табло 1.№10135.3514.6, УПИ VI - 357, кв. 6, ул. 'Ян Хунияди' №6 2.ТП №№686, 582 3.№10135.3514.6 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №367/30.12.2010г. 'СТРОЙКОНТРОЛ ЯН-99' ЕООД инж.Никитасов ЗАО-407/04.01.2011г. 254,72 28.01.2011г.
11/ГИ/11.01.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда №10135.5510.714 (УПИ XLIII- 714, кв. 33) 1.Снежана Николаева Маркова 2.Община Варна Заповед №348/09.12.2010г. 'ИНЕКС КОНСУЛТ' ООД инж.Гороломова ЗАО-463/05.01.2011г. 28.01.2011г.
12/ГИ/10.01.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения УПИ XVIII-119, кв. 22 1.'Корани Стандарт' ООД 2.Пенка Атанасова Гендова 3.Станимир Атанасов Сотиров 4.Община Варна Протокол №29/11.11.2010г. Заповед №350/09.12.2010г. инж.Кузманова инж.Гърбузов ЗАО-44069/10.12.2010г. 100 31.01.2011г.
13/ГИ/12.01.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда №10135.52.404 (УПИ XV-404, кв. 241, ул. 'Теодосий Търновски' №35 1.Община Варна 2.Златина Стоилова Георгиева Заповед №366/30.12.2010г. 'ПЕР ЕНД ВИ' ЕООД инж.Власова ЗАО-552/05.01.2011г. 100 03.02.2011г.
14/ГИ/11.01.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.2557.316 (УПИ VII- 247, за общ. обсл., кв.699), бул. 'Осми приморски полк' №83 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №356/16.12.2010г. 'МД КОНТРОЛ' ООД инж.Ангелова ЗАО-773/06.01.2011г. 155,88 28.01.2011г.
15/ГИ/11.01.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения УПИ IX-4, кв.288 ул. 'Капитан Райчо' №58 1.'Хубав Нов Дом' ООД 2.Красимира Гочева Йовчева 3.Община Варна Заповед №343/09.12.2010г. 'Иво-90-Консулт' ООД инж.Кузманова инж.Гърбузов ЗАО-44499/14.12.2010г. 100 28.01.2011г.
16/ГИ/13.01.2011г. Водопроводно отклонение ПИ 2313, кв. 32 1.Стефан Георгиев Ангелов 2.Община Варна Протокол №26/14.10.2010г. Заповед №314/18.11.2010г. инж.Кузманова инж.Гърбузов ЗАО-41381/19.11.2010г. 100 03.02.2011г.
17/ГИ/13.01.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения УПИ XIII-3, кв. 288, ул. 'Капитан Райчо' №56 1.'Хубав Нов Дом' ООД 2.Иван Димитров Павлов, Станю Стоянов Станев, Стиляна Станева Станева, Валентина Станева Станева, Румяна Якимова Димова, Милка Иванова Павлова, Нели Иванова Павлова, Миглена Веселинова Стойкова, Антония Веселинова Димова 3.Община Варна Заповед №346/09.12.2010г. 'Иво-90-Консулт' ООД инж.Кузманова инж.Гърбузов ЗАО-44497/14.12.2010г. 100 04.02.2011г.
18/ГИ/13.01.2011г. Уличен водопровод №№716, 717, 720, 2011 и 2045, м-ст 'Ракитника' Община Варна Деомид' ЕООД инж.Кузманова инж.Гърбузов ЗАО-41021/16.11.2010г. 265 04.02.2011г.
19/ГИ/13.01.2011г. Водопроводно отклониение за вилна сграда за сезонно обитаване №10135.2515.329 (УПИ-3291, кв. 23), СО 'Ален мак' 1.Община Варна 2.Кирил Янков Янков 3.Веселина Георгиева Янкова Заповед №360/30.12.2010г. 'Райнова Консултинг' ООД инж.Власова ЗАО-232/03.01.2011г. 04.02.2011г.
20/ГИ/14.01.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.4508.182 (УПИ XVIII- 29030, кв. 3) Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД САНТА 2004' ЕООД инж.Ангелова ЗАО-1326/11.01.2011г. 122,56 03.02.2011г.
21/ГИ/14.01.2011г. ТП тип БКТП 1000 kVa, 20/0,4 kV УПИ II-196-за производствена и складова дейност в Т-52, землище на с. Тополи. Бон Марин' АД Корект 99' ООД инж.Ангелова ЗАО-44184/10.12.2010г. 192,84 07.02.2011г.
22/ГИ/14.01.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения УПИ VII-848, 847, кв. 49 №10135.2553.364, ул. 'Бели Лилии' №1 1.'Милинвест' ЕООД 2.Тони Маринов Трендафилов, Тодор Маринов Трендафилов, Силвия Душкова Цанкова, Добромир Кръстев Тодоров, Виолета Руменова Янева 3.Община Варна Заповед №344/09.12.2010г. 'НБС-Инженеринг' ООД инж.Кузманова инж.Гърбузов ЗАО-44753/16.12.2010г. 100 03.02.2011г.
23/ГИ/14.01.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения УПИ III-1145, кв. 64, №10135.2553.551, ул. 'Божур' №9 1.Ивайло Иванов Добрев 2.Павлина Иванова Христова и Деян Димитров Христов 3.Община Варна Заповед №363/30.12.2010г. 'ЛИМА' ЕООД инж.Кузманова инж.Гърбузов ЗАО-923/07.01.2011г. 100 09.02.2011г.
24/ГИ/14.01.2011г. Уличен водопровод УПИ VII-1561, кв. 137, ул . 'Нишава' №3 Община Варна НБС-Инженеринг' ООД инж.Кузманова инж.Гърбузов ЗАО-835/06.01.2011г. 100 03.02.2011г.
25/ГИ/14.01.2011г. Водопроводно отклонение за ПИ №10135.2515.3203 УПИ XVIII-3203, кв. 71 1.Станислав Добрев Неделчев 2.Община Варна Заповед №315/18.11.2010г. инж.Гърбузов инж.Гороломова ЗАО-41685/23.11.2010г. 08.02.2011г.
26/ГИ/17.01.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда №10135.2554.74, УПИ II-355, кв. 14, ул. 'Архитект Мирчев' №7 1.Община Варна 2.'ОКСИ ДЕНД' ЕООД 3.Георги Йорданов Йорданов Заповед №254/25.04.2007г. 'ЕВРОСТАНДАРТ' ЕООД инж.Никова инж.Гърбузов ЗАО-1387/10.01.1011г. 100 16.02.2011г.
27/ГИ/19.01.2011г. Водопроводно, канализационно и дъждовно отклонения за търговски обект тип 'ЛИДЛ' №10135.3514.660, УПИ XVII- 633, 634, кв. 24 1.Община Варна 2.'ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО' КД Заповед №303/15.11.2010г. 'ИНЕКС КОНСУЛТ' ООД инж.Власова ЗАО-1304/11.01.2011г. 09.02.2011г.
28/ГИ/21.01.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.5549.2280 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №270/28.10.2010г. 'СТРОЙ КОНТРОЛ СЕРВИЗ' ООД инж.Ангелова ЗАО-38678/18.01.2011г. 214,5 08.02.2011г.
29/ГИ/21.01.2011г. Временна пътна връзка към ПИ №10135.2515.3686 УПИ IV- 1147, 2102, кв. 84 1.'Кирилов и СИЕ' ООД 2.Община Варна Протокол №2/20.01.2011г. 'Стройнадзор' ООД инж.Пеева ЗАО-42594/29.11.2010г. 11.02.2011г.
30/ГИ/21.01.2011г. Водопроводно отклонение за ПИ №10135.4507.318 (УПИ X-280002) 1.Община Варна 2.Светла Стоилова Стефанова Заповед №353/15.12.2010г. инж.Власова ЗАО-1454/11.01.2011г. 11.02.2011г.
31/ГИ/21.01.2011г. Реконструкция на кръстовище бул. 'Цар Освободител' с бул. 'Христо Смирненски' Община Варна Протокол №11/22.04.2010г. Да се добави: ПИ 10135.2553.36 и имоти публична общинска собственост с №№ 10135.2553.789, 10135.2553.848, 10135.2553.849… виж текста инж.Пеева ЗАО-3220/21.01.2011г. 08.02.2011г. 18.04.2011г.
32/ГИ/21.01.2011г. Приемо-предавателна станция на 'МОБИЛТЕЛ' ЕАД VAR0003 №10135.513.290.5 УПИ I- 290, 291, 448 за хотелски комплекс, кв. 44 МОБИЛТЕЛ' ЕАД Протокол №1/06.01.2011г. 'Дарис' ООД инж.Никова ЗАО-2262/17.01.2011г. 1400 11.02.2011г.
33/ГИ/25.01.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.1501.149 (УПИ VIII- 3, кв. 288), ул. 'Трайко Китанчев' и ул. 'Капитан Райчо' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №015/20.01.2011г. инж.Ангелова ЗАО-3088/21.01.2011г. 112,36 14.02.2011г.
34/ГИ/25.01.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.1501.157 (УПИ IV- 1,15, кв.293, ул. 'Патриарх Евтимий' №62 и ул. 'Поп Харитон' №25 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД САНТА 2004' ЕООД По искане с ЗАО-3095/08.03.2011г., поради допусната грешка да се чете: ул. 'Поп Харитон' №65 инж.Ангелова ЗАО-3095/21.01.2011г. 100 16.02.2011г. 31.03.2011г.
35/ГИ/26.01.2011г. Подмяна на водопроводно отклонение за жилищна сграда в ПИ №10135.1507.144 (УПИ III-2, кв. 24А), ул. 'Александър Малинов' №23 1.Община Варна 2.Любомир Димов Георгиев 3.Радослава Пейкова Иванова 4.Красимир Савов Дамянов 5.Нина Божидарова Стефанова 6.Ани Тинева Максимова-Иванова 7.Митко Пенев Димитров 8.Величка Илиева Николова 9.Панчо Вълев Димов Заповед №345/09.12.2010г. 'Строй Контрол Сервиз' ООД инж.Власова ЗАО-38345/27.10.2010г. ЗАО-862/07.01.2011г. 14.02.2011г.
36/ГИ/26.01.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за пристройка и надстройка на двуетажна жилищна сграда №10135.2559.99.4 (УПИ XII- 2808, кв.17), ул. 'Явор' №26 1.Община Варна 2.Славчо Василев Славов и Юлияна Славчева Славова 3.Румен Англеов Драганов Заповед №354/15.12.2010г. 'ТЕСТ БИЛДИНГ' ООД инж.Власова ЗАО-44715/21.01.2011г. 14.02.2011г.
37/ГИ/27.01.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.2526.236 (УПИ IX-1139, кв.25) №10135.2526.245 (ПИ 1803 кв.35) Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №13/20.01.2011г. 'МД КОНТРОЛ' ООД инж.Власова ЗАО-3107/21.01.2011г. 208,92 15.02.2011г.
38/ГИ/27.01.2011г. ТП тип БКТП 1000 kVa, 20/0,4 kV №10135.3513.113 (УПИ I- кинефикация, кв. 6), ул. 'Тролейна' №10 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №11/20.01.2011г. 'МД КОНТРОЛ' ООД По искане с ЗАО-3418/11.07.2011г., да се допълни: ...(с монтаж на трансформатор 630 kV).. инж.Гороломова ЗАО-3318/24.01.2011г. 377,12 15.02.2011г. 11.08.2011г.
39/ГИ/27.01.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.2554.317 (УПИ II- 629, кв. 2), ул. 'Никола Козлев' №6 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №10/20.01.2011г. 'САНТА 2004' ЕООД инж.Ангелова ЗАО-3317/24.01.2011г. 133,44 16.02.2011г.
40/ГИ/27.01.2011г. ТП 20/10/0,4 kV, 1000 kVa №10135.1507.1061 (УПИ XX- 1382, 1383, 1384, кв.28), ул. 'Стефан Стамболов' №11, 13, и 15 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №17/25.01.2011г. 'Строй Контрол Сервиз' ООД инж.Никитасов ЗАО-3815/26.01.2011г. 181,96 18.02.2011г.
41/ГИ/27.01.2011г. Кабелни линии 10 kV за захранване на вграден ТП 20/10/0,4 kV №10135.2558.138 (УПИ IX- за офиси и трафопост, кв.651), бул. 'Ген. Колев' №113 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №009/20.01.2011г. 'ИНЕКС КОНСУЛТ' ООД инж.Гороломова ЗАО-3414/24.01.2011г. 133,96 15.02.2011г.
42/ГИ/27.01.2011г. ТП тип БКТП 1000 kVa, 20/10/0,4 kV №10135.2555.40 (УПИ II-за ТП) Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №12/20.01.2011г. 'МД КОНТРОЛ' ООД инж.Ангелова ЗАО-3312/24.01.2011г. 201 17.02.2011г.
43/ГИ/27.01.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV УПИ XXXII-935, кв. 18; УПИ XXVI-439, кв. 19 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД САНТА 2004' ЕООД инж.Никитасов ЗАО-3329/24.01.2011г. 15.02.2011г.
44/ГИ/27.01.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.1507.733 (УПИ II-2, кв. 49А), ул. 'Тича' №5 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №008/20.01.2011г. 'САНТА 2004' ЕООД инж.Ангелова ЗАО-3097/21.01.2011г. 196,16 16.02.2011г.
45/ГИ/27.01.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.1506.555, ъгъла на ул. 'Цариброд' и ул. 'Д-р Людвиг Заменхоф'; №10135.1506.870 (УПИ XIII-808, кв. 98, ул. 'Цариброд' №29 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №14/20.01.2011г. 'МД КОНТРОЛ' ООД инж.Никитасов ЗАО-3060/21.01.2011г. 154,16 15.02.2011г.
46/ГИ/27.01.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.2571.363 (УПИ XIII-652, кв. 39) Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №28/01.03.2010г. 'Строй Контрол Сервиз' ООД инж.Гороломова ЗАО-15822/18.01.2011г. 209,6 15.02.2011г.
47/ГИ/27.01.2011г. Водопроводно отклонение за многофамилна вилна сграда №10135.5426.2562 (ПИ №2562) 1.Община Варна 2.Калин Йосифов Георгиев Заповед №147/04.08.2010г. инж.Власова ЗАО-28481/17.01.2011г. 18.02.2011г.
48/ГИ/28.01.2011г. Уличен водопровод ПЕВП Ф90 ул 'Доспат' УПИ IV-4, 4а, кв. 306 №10135.1501.1227), бул. 'Вл. Варненчик' №95, ул. 'Доспат' №2 1. 'Инвестиции и строителство' ООД 2.Любомир Кирилов Славчев 3.Николай Георгиев Караиванов и Маргарита Спасова Караиванова Заповед №501/20.11.2009г. 'Гарант Консулт' ООД Поради допусната грешка в текста: '...одобрен ИП на 29.10.2009г. и преудобрен на 25.01.2011г....' инж.Кузманова инж.Гърбузов ЗАО-30967/25.08.2010г. 100 16.05.2011г. 16.05.2011г.
49/ГИ/28.01.2011г. Изместване на Варна # 19255 - спирка 'Детелина' бул. 'Трети Март' Община Варна Строй Контрол Корект' ЕООД инж.Пеева ЗАО-3844/26.01.2011г. 15.02.2011г.
50/ГИ/07.02.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда №10135.5510.196 (УПИ XVIII - 196, кв. 31), ул. 'Крайбрежна' №67, кв. 'Галата' 1.Община Варна 2.Павел Станев Вълканов Заповед №298/15.11.2010г. 'НБС-ИНЖЕНЕРИНГ' ООД инж.Власова ЗАО-41586/01.02.2011г. 100 25.02.2011г.
51/ГИ/07.02.2011г. Реконструкция на кръстовище Реконструкция на съществуващи кабелни линии 20 kV и две кабелни линии 20 kV бул. 'Цар Освободител' с бул. 'Христо Смирненски' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД ТРАФИККОНСУЛТ БГ' ЕООД инж.Гороломова ЗАО-4743/03.02.2011г. 24.02.2011г.
52/ГИ/07.02.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.3517.447 (УПИ V-за смесено предназначение, кв. 13, ул. 'Капитан Райчо Николов', гр. Варна Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД САНТА 2004' ЕООД инж.Ангелова ЗАО-4483/01.02.2011г. 104,2 24.02.2011г.
53/ГИ/07.02.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV УПИ XV-7, кв. 577, ул. Пенчо Славейков' №38 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №24/02.02.2011г. 'САНТА 2004' ЕООД инж.Ангелова ЗАО-4862/03.02.2011г. 134,12 24.02.2011г.
54/ГИ/07.02.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.2575.1452 (УПИ XII-992, кв. 2); №10135.2575.1559 (УПИ XIII-994, кв.2) Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №21/02.02.2011г. 'МД КОНТРОЛ' ООД инж.Никитасов ЗАО-4929/04.02.2011г. 100 28.02.2011г.
55/ГИ/07.02.2011г. Водопроводна мрежа СО 'Боровец-юг'-част от клон 21, клон 25, клон 26, клон 27 1.Община Варна ДИ ЕМ - Консулт' ООД инж.Гърбузов ЗАО-38669/29.10.2010г. 28.02.2011г.
56/ГИ/08.02.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.2554.357 (УПИ XIII- 611, кв. 6), ул. 'Никола Козлев' №22 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №23/02.02.2011г. 'СС КОНСУЛТ' ЕООД инж.Ангелова ЗАО-4916/04.02.2011г. 100 28.02.2011г.
57/ГИ/07.02.2011г. Трафопост тип БКТП 2X800 kVa, 20/0,4 kV №10135.2563.640 (УПИ XVIII- 3130, кв. 33) Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №16/20.01.2011г. 'МД КОНТРОЛ' ООД инж.Никитасов ЗАО-3085/01.02.2011г. 276,16 28.02.2011г.
58/ГИ/09.02.2011г. Водопроводно и канализационно отколонение за жилищна сграда УПИ XI-5, кв. 352, ул. 'Йосиф Стоянов' №15 1.Анниг Хрант Инджеян 2.Елена Христова Симеонова 3.Бейтия Азис Исмаил 4.Николай Тренадафилов Димов 5.'Инсаид Билд' ООД 6.Община Варна Заповед №505/20.11.2009г. 'ЛИМА' ЕООД инж.Гърбузов ЗАО-46877/26.11.2009 02.03.2011г.
59/ГИ/09.02.2011г. Уличен водопровод и канализационна помпена станция с тласкател за вилна сграда ПИ 2360, кв.52 1.Община Варна СТРОЙКОНТРОЛ ЯН-99' ЕООД Поради допусната грешка в текста се допуска изменение-виж РС инж.Гърбузов ЗАО-1414/11.01.2011г. 28.02.2011г. 07.03.2011г.
60/ГИ/10.02.2011г. Въздушни кабелни електропроводни линии 0,4 kV пред ТП №997, СО 'Акчелар' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №003/10.01.2011г. 'САНТА 2004' ЕООД инж.Гороломова ЗАО-4927/04.02.2011г. 28.02.2011г.
61/ГИ/10.02.2011г. Въздушни кабелни електропроводни линии 0,4 kV I клон-от БКТП №2042 ПИ №10135.2552.145; II клон-БКТП №2042 ПИ №10135.2552.1031 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №22/02.02.2011г. 'МД КОНТРОЛ' ООД инж.Гороломова ЗАО-4914/04.02.2011г. 28.02.2011г.
62/ГИ/10.02.2011г. Водопроводно и канализационно отколонения за жилищна сграда №10135.2575.1368 (УПИ VI-36, кв. 18), ул. 'Кастрица' №35, кв. Виница 1.Община Варна 2.Светлана Янулова Бъчварова Заповед №30/03.02.2011г. 'Иво-90-Консулт' ООД инж.Власова ЗАО-4924/04.02.2011г. 100 07.03.2011г.
63/ГИ/10.02.2011г. Водопроводно отклонение ПИ №182, кв. 48, с.Каменар 1.Община Варна 2.Иван Борисов Ангелов 3.Стефка Борисова Костадинова Заповед №28/03.02.2011г. инж.Власова ЗАО-23423/28.06.2010г. ЗАО-5064/07.02.2011г. 02.03.2011г.
64/ГИ/10.02.2011г. Реконструкция на съществуваща приемо-предавателна станция на 'МОБИЛТЕЛ' ЕАД №10135.5510.339.2, ул. 'Адм. Грейг' 23, р-н Аспарухово ,,МОБИЛТЕЛ' ЕАД Дарис' ООД инж.Никова ЗАО-5167/07.02.2011г. 500 28.02.2011г.
65/ГИ/11.02.2011г. Улична и площадкова канализация и водопроводно отклонение УПИ III-5538, кв. 46, ЗПЗ, складова база 'Елдоминвест' 1.Община Варна БИЛДИНГ НАДЗОР' ЕООД инж.Гърбузов ЗАО-3625/25.01.2011г. 07.03.2011г.
66/ГИ/11.02.2011г. Водопроводно и канализационно отколонения за жилищна сграда №10135.2557.103 (УПИ III-3, кв.675), ул. 'Ген. Скобелев' №87 1.Община Варна 2.Димитринка Иванова Дюндева 3.Йорданка Димитрова Минова-Николова и Стойне Генадиев Николов 4.'РАД - ИНВЕСТ' ООД Заповед №005/10.01.2011г. инж.Власова ЗАО-2822/20.01.2011г. 08.03.2011г.
67/ГИ/15.02.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.2553.493 (УПИ XI-726, кв. 53), ул. 'Люляк' №33А; №10135.2553.494 (УПИ X-725, кв. 53), ул. 'Люляк' №33 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №37/09.02.2011г. 'МД КОНТРОЛ' ООД инж.Никитасов ЗАО-5753/10.02.2011г. 153,32 07.03.2011г.
68/ГИ/15.02.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.3515.328 (УПИ XII- 274, кв.1087), ул. 'Чинар' №33 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №41/09.02.2011г. 'САНТА 2004' инж.Никитасов ЗАО-5661/10.02.2011г. 100 07.03.2011г.
69/ГИ/16.02.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.2553.755 (УПИ XIV- 1140, 1141, 1144, кв. 64), ул. 'Божур' №5, 7, 7А Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №35/09.02.2011г. 'СС КОНСУЛТ' ЕООД инж.Ангелова ЗАО-5774/10.02.2011г. 100 08.03.2011г.
70/ГИ/16.02.2011г. Кабелно електрозахранване 0,4 kV №10135.1503.104 (кв. 354), ул. 'Проф. Фредерик Жюлио Кюри' №94; №10135.1503.103 (УПИ XI-6 кв. 354), ул. 'Проф. Фредерик Жюлио Кюри' №96 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №42/09.02.2011г. 'МД КОНТРОЛ' ООД инж.Никитасов ЗАО-5777/10.02.2011г. 100 07.03.2011г.
71/ГИ/16.02.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV от съществуващ кабел ул. 'Пеньо Пенев' №4; №10135.2575.365, ул. 'Албена' №10, кв. Виница Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №39/03.02.2011г. 'Строй Контрол Сервиз' ООД инж.Ангелова ЗАО-5658/10.02.2011г. 100,8 08.03.2011г.
72/ГИ/16.02.2011г. Кабелна линия 20 kV за захранване на вграден ТП в жилищна сграда №10135.1501.115 (УПИ VIII- 7, кв. 284), ул. 'Братя Тедески' №9 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №36/09.02.2011г. 'ЕМ ИНЖЕНЕРИНГ' ЕООД инж.Никитасов ЗАО-5780/10.02.2011г. 100 08.03.2011г.
73/ГИ/16.02.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.2522.154 (ПИ-379-Б, кв. 19); №10135.2522.158, СО 'Акчелар' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №33/09.02.2011г. 'Строй Контрол Сервиз' ООД инж.Гороломова ЗАО-5775/10.02.2011г. 752 07.03.2011г.
74/ГИ/17.02.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда №10135.1503.94 (УПИ X-3, кв. 357), ул. 'Радецки' №55 1.Община Варна 2.Тодорка Михайлова Събева 3.Елка Кирчева Михова 4.Миглена Кирчева Михова 5.'ДИЛОВ ИНВЕСТ' ЕООД Заповед №301/15.11.2010г. 'ЕМ ИНЖЕНЕРИНГ' ЕООД инж.Власова ЗАО-2494/18.01.2011г. 16.03.2011г.
75/ГИ/17.02.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.2575.838 (УПИ XVIII- 677); №10135.2575.839 (УПИ XVIII-678), кв. 6, ул. 'Константин Павлов' №8, кв. Виница Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №40/09.02.2011г. 'СС КОНСУЛТ' ЕООД инж.Ангелова ЗАО-5880/11.02.2011г. 206,2 08.03.2011г.
76/ГИ/17.02.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.1507.1037 (УПИ IV- 5, кв. 49А), ул. 'Св. Климент' №25 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №34/09.02.2011г. 'САНТА 2004' инж.Никитасов ЗАО-5750/10.02.2011г. 157,4 08.03.2011г.
77/ГИ/17.02.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.5502.75, ул. 'Ростов' №8; №10135.5502.560 (УПИ IX-83 - за обществено обслужване, кв. 6), кв. Аспарухово Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №25/02.02.2011г. 'Строй Контрол Сервиз' ООД инж.Никитасов ЗАО-6180/15.02.2011г. 207,56 09.03.2011г.
78/ГИ/17.02.2011г. Уличен водопровод ПЕВП Ф90 и водопроводно отклонение УПИ XXVI-967, кв. 59, кв. Виница, ул. 'Света Параскева' №55 Община Варна Тест Билдинг' ООД инж.Кузманова инж.Гърбузов ЗАО-6085/14.02.2011г. 100 17.03.2011г.
79/ГИ/18.02.2011г. Водопроводно отклонение УПИ V-1212, кв. 32, №10135.2564.1433, 'Вилна зона', ул. '13-та' №20 1.Венцислав Василев Пенев 2.Елена Евгениева Пачева 3.Община Варна Протокол на ЕСИИ №26/14.10.2010г. Заповед №349/09.12.2010г. инж.Кузманова инж.Гърбузов ЗАО-44192/11.12.2010г. 100 14.03.2011г.
80/ГИ/18.02.2011г. Временен подход към автомивка от бул. 'Цар Освободител' към №10135.4507.266 (УПИ VII-280033, кв. 3, р-н 'Вл. Варненчик' Община Варна Глобал Консулт 07' ООД инж.Пеева ЗАО-3798/14.02.2011г. ЗАО-3798/26.01.2011г. 09.03.2011г.
81/ГИ/18.02.2011г. Уличен водопровод ПЕВП Ф63 за жилищна сграда ул. 'Цар Иван Страцимир' ПИ №10135.1501.1249 (УПИ V - 5, кв. 319), ул. 'Цар Иван Страцимир' №3а Община Варна Тест Билдинг' ООД инж.Власова ЗАО-5803/10.02.2011г. 100 10.03.2011г.
82/ГИ/21.02.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда №10135.1501.1249 (УПИ V-5, кв. 319), ул. 'Цар Иван Страцимир' №3А 1.Община Варна 2.'Корал Билдинг-НЗН' ЕООД Заповед №18/25.01.2011г. 'Тест Билдинг' ООД инж.Власова ЗАО-4023/28.01.2011г. 100 10.03.2011г.
83/ГИ/18.02.2011г. Уличен водопровод и водопроводни отклонения до граници ПИ №№298, 299, 326, 327, 328, 330, 331, 332, 333, 334, СО 'Боровец-юг' Община Варна Протокол №3/03.02.2011г. на ЕСИИ по ЗУЧК инж.Кузманова инж.Гърбузов ЗАО-6135/15.02.2011г. 100 15.03.2011г.
84/ГИ/22.02.2011г. Уличен водопровод ПЕВП Ф110 и водопроводно и канализационно отклонение до граница УПИ УПИ XX-2847, кв. 33, ж.к. 'Бриз' Община Варна ЕТ 'Мартини-М-Радослава Димитрова' инж.Кузманова инж.Гърбузов ЗАО-6186/15.02.2011г. 100 11.03.2011г.
85/ГИ/22.02.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.5504.531 (УПИ XXII- 1247, кв. 56), ул. 'Янтра' №2, кв. Аспарухово Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №51/18.02.2011г. 'Строй Контрол Сервиз' ООД инж.Ангелова ЗАО-6855/21.02.2011г. 262,64 11.03.2011г.
86/ГИ/23.02.2011г. Изграждане на бул. 'Васил Левски в участъка от ул. 'Подвис' до ул. 'Девня'; Южно обслужващо платно бул. 'Цар Освободител' до бул. 'Сливница' Община Варна Протокол на ЕСИИ №4/17.02.2011г. инж.Пеева ЗАО-5989/14.02.2011г. 11.03.2011г.
87/ГИ/23.02.2011г. Водопроводно отклонение за вилна сграда №10135.5054.40 (УПИ I-17, кв. 547), м. 'Мимишона', р-н Аспарухово 1.Община Варна 2.Петя Петкова Даракчиева 3.Александър Иванов Петков Заповед №341/09.12.2010г. инж.Власова ЗАО-44370/17.01.2011г. 29.03.2011г.
88/ГИ/24.02.2011г. Кабелно електрозахранване 0,4 kV №10135.2552.1949; №10135.2552.2784 (ПИ 3685), ж.к. 'Изгрев' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №50/18.02.2011г. 'СС КОНСУЛТ' ЕООД инж.Ангелова ЗАО-6884/21.02.2011г. 137,36 16.03.2011г.
89/ГИ/24.02.2011г. Трафопост тип БКТП 1000 kVa, 20/0,4 kV №10135.2723.328 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №20/02.02.2011г. 'САНТА 2004' инж.Никитасов ЗАО-4869/18.02.2011г. 206 16.03.2011г.
90/ГИ/28.02.2011г. Водопроводно отклонение №10135.5506.510.1 (ПИ 2612, м-ст Вилите, кв. Аспарухово), ул. 'Георги Стаматов' №1 1.Община Варна 2.'ГАЛАТЕКС' АД Заповед №58/23.02.2011г. инж.Власова ЗАО-7357/24.02.2011г. 100 21.03.2011г.
91/ГИ/28.02.2011г. Водопроводно отклонение за жилищна сграда №10135.2575.1502 (УПИ XVII-853, кв. 41), кв. Виница 1.Община Варна 2.'Руник' ООД 3.Антоанета Николова Николова Заповед №52/18.02.2011г 'Юнион билдинг' ООД инж.Власова ЗАО-7467/24.02.2011г. 100 22.03.2011г.
92/ГИ/28.02.2011г. Реконструкция на поле 110 kV в подстанция 'Максуда' 110/20 kV №10135.4510.694 (УПИ V-5, кв. 16) Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД СТРОЙ НАДЗОР' ООД инж.Ангелова ЗАО-7384/24.02.2011г. 885,42 22.03.2011г.
93/ГИ/......2011г.
94/ГИ/07.03.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда №10135.1501.1199 (УПИ I- 24, 25, кв. 296А), ул. 'Стара планина' №59А 1.Община Варна 2.Валерия Николаева Амура 3.Ибрахим Махмуд Амура Заповед №29/03.02.2011г. 'НБС-ИНЖЕНЕРИНГ' ООД инж.Власова ЗАО-5130/07.02.2011г. 100 28.03.2011г.
95/ГИ/07.03.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.1501.1214 (УПИ XVII-9, 16, кв. 288), ул. 'Братя Тедески' №3, 3А Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №59/25.02.2011г. 'Строй Контрол Сервиз' ООД инж.Никитасов ЗАО-7670/28.02.2011г. 100 30.03.2011г.
96/ГИ/07.03.2011г. Въздушни кабелни електропроводни линии 0,4 kV ПИ 968, вилна зона 'Траката' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД СС КОНСУЛТ' ЕООД инж.Гороломова ЗАО-7643/28.02.2011г. 1333 25.03.2011г.
97/ГИ/07.03.2011г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV №10135.2559.42 (УПИ VIII- 3041, кв.8), ул. 'Бряст' №4 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №60/25.02.2011г. 'Строй Контрол Сервиз' ООД инж.Никитасов ЗАО-7671/28.02.2011г. 100 30.03.2011г.
98/ГИ/09.03.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за пристройка, надстройка и съществуваща жилищна сграда №10135.1507.1069 (УПИ II- 1141, 1142, кв. 10), ул. 'Юджийн Скайлер' №1-3 1.Община Варна 2.Донко Василев Ковачев 3.Весела Донкова Генчева 4.Мария Маринова Димитрова 5.Десислава Руменова Кръстева 6.Людмил Илиев Чолаков 7.Тенчо Илиев Чолаков 8.'ТОРНАДО ДИЛ' ООД Заповед №32/09.02.2011г. инж.Власова ЗАО-5706/10.02.2011г. 100 31.03.2011г.
99/ГИ/10.03.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за сграда със смесено предназначение №10135.2555.106 (УПИ IV- 106, кв. 24), ул. 'Народен юмрук' 1.Община Варна 2.'Кондор Комерс' ЕООД Заповед №26/03.02.2011г. инж.Власова ЗАО-5621/10.02.2011г. 100 30.03.2011г.
100/ГИ/28.03.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда №10135.1506.158 (УПИ VII-7, кв. 116), ул. 'Райко Жинзифов' №12 1.Община Варна 2.Стоянка Христова Василева 3.Николина Маринова Димитрова 4.Стефан Йофчев Стефанов 5.Йофчо Стефанов Мойсеев 6.Живко Йовчев Стефанов 7.Иван Йорданов Колев 8.Йордан Иванов Йорданов 9.Констанца Константинова Симеонова АТИКА КОНСУЛТ' ЕООД инж.Власова ЗАО-5874/11.02.2011г. 100 19.04.2011г.
101/ГИ/11.03.2011г. Уличен водопровод и водопроводни отклонения до граница на ПИ ПИ 3151, кв. 67, СО 'Ален мак' Община Варна Деомид' ЕООД инж.Никова инж.Гърбузов ЗАО-6985/21.02.2011г. 100 01.04.2011г.
102/ГИ/14.03.2011г. Водопроводно и канализационни отклонения за 'Логистичен център' на ИСУ АД №10135.3514.125 (УПИ XXXIX-14, кв. 35) 1.Община Варна 2.'ИНТЕРСЕРВИЗ УЗУНОВИ' АД Заповед №303/15.11.2010г. 'ИНЕКС КОНСУЛТ' ООД инж.Власова ЗАО-7842/28.02.2011г. 100 04.04.2011г.
103/ГИ/15.03.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.71.142 (УПИ IV-142, кв. 190), ул. 'Мануш Войвода' №11; УПИ V-10, ул. 'Мануш Войвода' №9 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №65/09.03.2011г. 'САНТА 2004' инж.Ангелова ЗАО-8946/11.03.2011г. 100 04.04.2011г.
104/ГИ/15.03.2011г. Реконструкция на трафопост с монтаж на КРУ и три броя трансформаторни машини 1000 kVa, 20/10/0,4 kV №10135.1508.124, ул. 'Македония' №13 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД САНТА 2004' ЕООД инж.Ангелова ЗАО-8831/10.03.2011г. 450 04.04.2011г.
105/ГИ/15.03.2011г. Трафопост тип БКТП 1X630 kVa, 20/0,4 kV №10135.5545.127 (ПИ 127), СО 'Зеленика' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №67/09.03.2011г. 'САНТА 2004' инж.Ангелова ЗАО-8948/11.03.2011г. 394,8 04.04.2011г.
106/ГИ/16.03.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда, пристройка и надстройка №10135.1505.109 (УПИ XVIII-7, кв. 448), ул. 'Иван Драсов' №8 1.Община Варна 2.Розка Атанасова Кирова Заповед №57/18.02.2011г. инж.Власова ЗАО-7207/23.02.2011г. 100 05.04.2011г.
107/ГИ/16.03.2011г. ЦДГ №5 'Слънчо' Ремонт и оборудване на открита детска площадка за игра ул. 'Юрий Венелин' №5, кв. 533 Община Варна Протокол на ЕСИИ №6/10.03.2011г. инж.Чобанов ЗАО-5769/28.02.2011г. 04.04.2011г.
108/ГИ/16.03.2011г. ЦДГ №15 'Гълъбче' Ремонт и оборудване на открита детска площадка за игра ул. 'Васил Петлешков' №33 Община Варна Протокол на ЕСИИ №6/10.03.2011г. инж.Чобанов ЗАО-5769/28.02.2011г. 04.04.2011г.
109/ГИ/16.03.2011г. ЦДГ №13 'Звездичка' Ремонт и оборудване на открита детска площадка за игра №10135.1504.5, ул. 'Жулио Кюри' №14, кв. 416 Община Варна Протокол на ЕСИИ №6/10.03.2011г. инж.Чобанов ЗАО-5769/28.02.2011г. 04.04.2011г.
110/ГИ/16.03.2011г. ЦДГ №17 'Валентина Терешкова' Ремонт и оборудване на открита детска площадка за игра №10135.5506.33, ул. 'Кирил Пейчинович' №19, кв. 124 Община Варна Протокол на ЕСИИ №6/10.03.2011г. инж.Чобанов ЗАО-5769/28.02.2011г. 04.04.2011г.
111/ГИ/16.03.2011г. ОДЗ №11 'Детски свят' Ремонт и оборудване на открита детска площадка за игра №10135.4504.484, ж.к. 'Владислав Варненчик' Община Варна Протокол на ЕСИИ №6/10.03.2011г. инж.Чобанов ЗАО-5769/28.02.2011г. 04.04.2011г.
112/ГИ/16.03.2011г. ОДЗ №15 'Морска звездица' Ремонт и оборудване на открита детска площадка за игра №10135.3512.47, ж.к. 'Младост' до бл.104 Община Варна Протокол на ЕСИИ №6/10.03.2011г. инж.Чобанов ЗАО-5769/28.02.2011г. 04.04.2011г.
113/ГИ/16.03.2011г. Детска ясла №5 'Чуден свят' Ремонт и оборудване на открита детска площадка за игра №10135.3515.771, ул. 'Димитър Полянов' №3 Община Варна Протокол на ЕСИИ №6/10.03.2011г. инж.Чобанов ЗАО-5769/28.02.2011г. 04.04.2011г.
114/ГИ/16.03.2011г. Детска ясла №13 'Русалка' Ремонт и оборудване на открита детска площадка за игра №10135.3512.167, ж.к. 'Младост' Община Варна Протокол на ЕСИИ №6/10.03.2011г. инж.Чобанов ЗАО-5769/28.02.2011г. 04.04.2011г.
115/ГИ/16.03.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда №10135.2553.667 (УПИ V- 356, кв. 1083), ул. 'Кестен' №21 1.Община Варна 2.'ЖСК-Кестен 21' ЕООД 3.'СТИВЕКС-Варна' ЕООД 4.Кристияна Тодорова Янкова 5.'Ведора 2009' ЕООД Заповед №55/18.02.2011г. 'БИЛДИНГ НАДЗОР' ЕООД инж.Власова ЗАО-7170/22.02.2011г. 100 05.04.2011г.
116/ГИ/16.03.2011г. Благоустрояване на пространство северно от бл. 18 на бул. 'Христо Ботев' Община Варна Протокол на ЕСИИ №6/10.03.2011г. инж.Чобанов ЗАО-7395/08.03.2011г. 04.04.2011г.
117/ГИ/16.03.2011г. Изместване на водопровод Ф300Ч УПИ XI-89, 90, 91, кв. 8, м-ст 'Боклук тарла' 1.'ТРАСТ ХОЛДИНГ' ЕООД 2.'РСУ' ЕООД Бомбов консулт' ЕООД инж.Гърбузов ЗАО-8980/11.03.2011г. 05.04.2011г.
118/ГИ/18.03.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.2022.681 (УПИ VI 3, кв. 63), кв. Виница Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №38/09.02.2011г. 'Строй Контрол Сервиз' ООД инж.Ангелова ЗАО-5662/16.03.2011г. 111 05.04.2011г.
119/ГИ/19.03.2011г. МОСТ №10135.2569.20, УПИ III- 140 'за жилищна сграда', кв. 11, к.к. 'Св.Св. Константин и Елена' ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС' АДСИЦ Диалекс' ООД инж.Пеева ЗАО-234/21.02.2011г. 05.04.2011г.
120/ГИ/19.03.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда №10135.1503.248 (стар УПИ IV- 13, кв.360), ул. 'Хараламби Ангелов' №27 1.Община Варна 2.'ИНФИНИТИ' ЕООД Заповед №47/10.02.2011г. 'РАЙНОВА КОНСУЛТИНГ' ООД инж.Симеонов ЗАО-6080/14.02.2011г. 100 13.04.2011г.
121/ГИ/21.03.2011г. Реконструкция на кабелна линия средно напрежение (извод 'Сондьор') от подстанция 'Юг' до ТП №35, 7 м.р. Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №72/19.03.2011г. 'МД КОНТРОЛ' ООД Промяна на част от трасето съгл. одобрен ИП инж.Гороломова ЗАО-10096/19.03.2011г. 646,28 07.04.2011г. 22.06.2011г.
122/ГИ/21.03.2011г. Реконструкция на кабелна линия средно напрежение (извод 'Сан Стефано') от подстанция 'Юг' до съединителна муфа пред ТП №292, 7 м.р. Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №72/19.03.2011г. 'МД КОНТРОЛ' ООД инж.Гороломова ЗАО-10094/19.03.2011г. 427,04 07.04.2011г.
123/ГИ/21.03.2011г. Реконструкция на кабелна линия средно напрежение (извод 'ДЗИ') от подстанция 'Юг' до ТП №343, 7 м.р. Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №72/19.03.2011г. 'МД КОНТРОЛ' ООД Промяна на част от трасето съгл. одобрен ИП. В наименованоето да се чете:'...до съединителна муфа пред ТП №343...' инж.Гороломова ЗАО-10092/19.03.2011г. 1584,1 07.04.2011г. 22.06.2011г.
124/ГИ/21.03.2011г. Реконструкция на кабелна линия средно напрежение (извод 'Бдин') от подстанция 'Юг' до съединителна муфа пред ТП №361, 7 м.р. Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №72/19.03.2011г. 'МД КОНТРОЛ' ООД инж.Гороломова ЗАО-10091/19.03.2011г. 100 07.04.2011г.
125/ГИ/21.03.2011г. Реконструкция на кабелна линия средно напрежение (извод 'Интерклуб') от подстанция 'Юг' до съединителна муфа пред ТП №87, 7, 8 м.р. Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №72/19.03.2011г. 'МД КОНТРОЛ' ООД Промяна на част от трасето съгл. одобрен ИП инж.Гороломова ЗАО-10090/19.03.2011г. 1380,06 07.04.2011г. 22.06.2011г.
126/ГИ/21.03.2011г. Реконструкция на кабелна линия средно напрежение (извод 'Дебър') от подстанция 'Юг' до ТП №135, 7 м.р. Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №72/19.03.2011г. 'МД КОНТРОЛ' ООД инж.Гороломова ЗАО-10088/19.03.2011г. 425 07.04.2011г.
127/ГИ/21.03.2011г. Кабелна линия средно напрежение от подстанция 'Юг' до ТП №353, 7, 10 м.р Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №71/19.03.2011г. 'САНТА 2004' ЕООД инж.Гороломова ЗАО-10093/19.03.2011г. 462,4 07.04.2011г.
128/ГИ/21.03.2011г. Реконструкция на кабелна линия средно напрежение от ТП №343 до съединителна муфа пред ТП №57, 7 м.р. Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №70/19.03.2011г. 'МД КОНТРОЛ' ООД Промяна на част от трасето съгл. одобрен ИП. В наименованоето да се чете:'...от съединителна муфа пред ТП №343...' инж.Гороломова ЗАО-10098/19.03.2011г. 336,6 07.04.2011г. 22.06.2011г.
129/ГИ/21.03.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда №10135.1507.1037 (УПИ IV- 5, кв. 49А), ул. 'Климент' и ул. 'Тича' 1.Община Варна 2.Жана Щерева Филипова 3.Марио Михайлов Филипов 4.Михайл Савов Филипов 5.Вярка Димитрова Филипова 6.Наталия Иванова Филипова 7.Елена Петрова Даскалова 8.Иванка Петрова Даскалова 9.Вяра Марио Филипова 10.'Възраждане 2004' ЕООД 11.'Одесос стройинвест' ООД 12.Темелко Добролюбов Темелков 13.Ангел Неделчев Иванов 14.Атанаска Костадинова Неделчева 15.Такухи Нишанова Пешдималджиян 16.Диана Георгиева Балинова 17.Петър Станиславов Станев Заповед №310/18.11.2010г. 'СТРОЙ КОНТРОЛ СЕРВИЗ' ООД инж.Власова ЗАО-7567/25.02.2011г. 100 14.04.2011г.
130/ГИ/22.03.2011г. Канална помпена станция и тласкател ПИ 2180, СО 'Прибой' Община Варна СТРОЙ КОНТРОЛ СЕРВИЗ' ООД Поради допусната грешка да се чете: '..Улична напорна канализация и канализационно отклонение до граница на ПИ 2180...' инж.Гърбузов ЗАО-39291/03.11.2010г. 330 15.04.2011г.
131/ГИ/22.03.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ II-3, кв.69, №10135.1507.982, ул. 'Цар Иван Шишман' №7 1.Живко Валентинов Василев 2.Йоанна Валентинова Василева 3.Община Варна Заповед №296/15.11.2011г. 'Рубикон Инженеринг' ООД инж.Кузманова инж.Гърбузов ЗАО-40761/15.11.2010г. 100 11.04.2011г.
132/ГИ/22.03.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV и реконструкция на съществуващи кабелни шкафове №10135.1508.202 (УПИ VIII- 5, кв. 718), ул. 'Стефан Караджа' №30 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №73/19.03.2011г. 'САНТА 2004' ЕООД инж.Ангелова ЗАО-10183/21.03.2011г. 245,96 11.04.2011г.
133/ГИ/25.03.2011г. Водопроводно отклонение за 'ВИЛНА СГРАДА' №10135.5549.1518 (ПИ- 1518, кв. 35), СО 'Прибой' 1.Община Варна 2.'Евдиалит' ООД Заповед №297/15.11.2010г. 'ТРАФИККОНСУЛТ БГ' ЕООД инж.Власова ЗАО-6078/17.03.2011г. 100 18.04.2011г.
134/ГИ/25.03.2011г. Улично осветление на път, монтаж на електромерно табло тип ТЕПО и захранването му от съществуващ КШ път №VAR 1090 (в участъка от кв. Виница до кръстовище с път III-902); ПИ 966, ул. 'Цар Борис III', кв. Виница Община Варна Протокол на ЕСИИ №6/10.03.2011г. инж.Гороломова 12.04.2011г.
135/ГИ/28.03.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV, чрез разкъсване и удължаване на резервна кабелна линия 0,4 kV между два броя съществуващи КШ №10135.1506.158 (УПИ VII- 7, кв. 116), ул. 'Райко Жинзифов' №12; ул. 'Пирот' №6 и ул. 'Райко Жинзифов' №16 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №66/09.03.2011г. 'МД КОНТРОЛ' ООД инж.Ангелова ЗАО-9060/23.03.2011г. 100 14.04.2011г.
136/ГИ/28.03.2011г. Обслужваща улица за сграда ПИ №10135.4024.81 (УПИ III-140 'за жилищна сграда'), кв.11, к.к. 'Св. Св. Константин и Елена 1.Община Варна 2.'ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС' АДСИЦ Диалекс' ООД инж.Николова ЗАО-233/03.01.2011г. 15.04.2011г.
137/ГИ/28.03.2011г. Приемо-предавателна станция на 'БТК' АД №10135.3514.255.6 УПИ- 286 'за мелница', кв. 46, ул. 'Академик Курчатов' №1 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ' АД Глобал Консулт 07' ООД инж.Никова ЗАО-10786/24.03.2011г. 500 15.04.2011г.
138/ГИ/28.03.2011г. Подмяна на водопроводно отклонение №10135.51.229 (УПИ IV-9, 10, 11, кв. 222 А) 1.Община Варна 2.Наско Йорданов Симеонов 3.Красимира Николова Щерева Заповед №56/18.02.2011г. инж.Власова ЗАО-10156/21.03.2011г. 100 26.04.2011г.
139/ГИ/28.03.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV УПИ IX-5, кв.592 ул. 'Гоце Делчев' №10 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №77/22.03.2011г. 'МД КОНТРОЛ' ООД инж.Никитасов ЗАО-10596/23.03.2011г. 289,16 18.04.2011г.
140/ГИ/29.03.2011г. Изместване на второстепенен водопроводен клон УПИ XIV-105=XIV-12, кв. 681, ул. 'Илинден' Община Варна НБС-Инженеринг' ООД инж.Кузманова инж.Гърбузов ЗАО-10244/21.03.2011г. 100 26.04.2011г.
141/ГИ/19.04.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда №10135.2559.60 (УПИ II- 2891, кв. 20), ул. 'Мадара' №23а 1.Община Варна 2.Ивелин Йорданов Николов 3.Пенка Атанасова Мирчева и Милчо Георгиев Мирчев 4.'Проактив БГ' Заповед №74/19.03.2011г. 'БОМБОВ КОНСУЛТ' ЕООД инж.Власова ЗАО-10554/22.03.2011г. 100 19.04.2011г.
142/ГИ/04.04.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения №10135.2575.1655 (УПИ XI- 1140, 1139, кв. 64), ул. 'Делфин' №9, кв. Виница 1.Община Варна 2.Калоян Генов Баев Заповед №82/29.03.2011г. инж.Власова ЗАО-11493/30.03.2011г. 100 26.04.2011г.
143/ГИ/06.04.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда №10135.5506.332 (УПИ I- 1658, кв. 126), ул. 'К. Пейчинович' №32 - 'Лайош Кошут' №5 1.Община Варна 2.Яни Иванов Янев 3.Галина Илиева Павлова и Пламен Желязков Павлов 4.Маринка Бойчева Костадинова, Петя Атанасова Петрова, Еленка Атанасова Петрова и Стоян Атанасов Петров 5.'Стас' ЕООД Заповед №68/09.03.2011г. 'ДИАЛЕКС' ООД инж.Власова ЗАО-9349/15.03.2011г. 100 27.04.2011г.
144/ГИ/06.04.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.1506.444 (УПИ V- 146, кв. 94), ул. 'Цар Симеон I' №14 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №87/30.03.2011г. 'САНТА 2004' ЕООД инж.Ангелова ЗАО-11785/01.04.2011г. 111 26.04.2011г.
145/ГИ/07.04.2011г. Канализационно отклонение за жилищни сгради №10135.2022.643 (УПИ IV- 991, кв. 61), кв. Виница 1.Община Варна 2.Тодорка Тодорова Димитрова 3.'НИКИ 2002' ЕООД Деомид' ЕООД инж.Власова ЗАО-5883/11.02.2011г. 100 03.05.2011г.
146/ГИ/06.04.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV и резервно захранване от съществуващ КШ УПИ II-5, кв.587, ул. 'Петър Берон'5; УПИ I-3, 4, кв. 587, ул. 'Екатерина Симитчиева'9 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №85/30.03.2011г. 'САНТА 2004' ЕООД инж.Никитасов ЗАО-11793/01.04.2011г. 112,36 26.04.2011г.
147/ГИ/07.04.2011г. Трафопост тип БКТП 1000 kVa, 20/0,4 kV и електрозахранването му с кабелна линия 20 kV №10135.3514.218 (УПИ XV- 1240, кв. 11); №10135.3514.289, р-н Младост Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №75/22.03.2011г. 'МД КОНТРОЛ' ООД инж.Ангелова ЗАО-10445/05.04.2011г. 398,2 26.04.2011г.
148/ГИ/07.04.2011г. Кабелно електрозахранване 0,4 kV №10135.2560.94 (УПИ XII-4, кв. 37), ул. 'Сава Радулов' №18; №10135.2560.90 (УПИ XIV-6, кв. 37), 'Сава Радулов' №22 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №84/30.03.2011г. 'МД КОНТРОЛ' ООД инж.Ангелова ЗАО-11789/01.04.2011г. 100 26.04.2011г.
149/ГИ/07.04.2011г. Кабелно електрозахранване 0,4 kV ул. 'Иван Страцимир' №5 до №10135.35.1501.702 (УПИ V-5, кв. 319), ул. 'Цар Страцимир' №3А Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №86/30.03.2011г. 'САНТА 2004' ЕООД инж.Ангелова ЗАО-11786/01.04.2011г. 100 26.04.2011г.
150/ГИ/08.04.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда №10135.3513.383 (УПИ VI- 292, кв. 1085), ул. 'Чинар' №32 1.Община Варна 2.Кръстю Колев Филев и Гергина Кирилова Филева 3.Димчо Кръстев Филев и Маргарита Паскалева Филева 4.Марийка Кръстева Арнаудова и Стоян Димитров Арнаудов 5.'БИЛД 2004' ООД Заповед №31/03.02.2011г. 'ЕМ ИНЖЕНЕРИНГ' ЕООД инж.Власова ЗАО-5666/11.03.2011г. 100 02.05.2011г.
151/ГИ/07.04.2011г. Трафопост тип БКТП 800 kVa, 20/0,4 kV №10135.2564.954 (УПИ III- 1152, кв. 50, Траката Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №106/27.05.2010г. 'МД КОНТРОЛ' ООД инж.Гороломова ЗАО-20073/02.06.2010г. 409,76 26.04.2011г.
152/ГИ/07.04.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.1506.235 (УПИ XIV- 16, кв. 133), ул. 'Козлудуй' №64 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №83/30.03.2011г. 'Строй Контрол Сервиз' ООД инж.Ангелова ЗАО-11787/01.04.2011г. 198,04 26.04.2011г.
153/ГИ/11.04.2011г. Кабелно електрозахранване 0,4 kV №10135.3514.660 (УПИ XVII- 633, 634, кв. 24) Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №94/06.04.2011г. 'САНТА 2004' ЕООД инж.Ангелова ЗАО-12550/06.03.2011г. 137,36 28.04.2011г.
154/ГИ/11.04.2011г. Газификация на гр. Варна Разпределителен газопровод м-ст 'Боклук тарла', ж.к. 'Вл. Варненчик' до 'Кауфланд' ПРИМАГАЗ' АД Заповед №89/06.04.2011г. 'ЕСМ' ЕООД инж.Кузманова ЗАО-12834/08.04.2011г. 230 28.04.2011г.
155/ГИ/11.04.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ XIII-14, кв. 173, ул. 'Ендрю Карнеги' №10 1.Община Варна 2.'ЕКИП' ЕООД 3.Пламен Иванов Денев, Иван Иванов Денев и Кина Рачева Денева 4.Антоанета Тодорова Вуткова Заповед 119/10.03.2009г. 'ИНЕКС КОНСУЛТ' ООД инж.Симеонов ЗАО-10610/23.03.2011г. 100 28.04.2011г.
156/ГИ/11.04.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.3517.447 (УПИ V-за смесено предназначение, кв. 13, ул. 'Капитан Райчо Николов', гр. Варна Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД МД КОНТРОЛ' ООД Поради допусната очевидна фактическа грешка се допуска да се направи промяна в наименованието на обекта (виж текста) инж.Ангелова ЗАО-10624/06.04.2011г. 100 28.04.2011г. 26.05.2011г.
157/ГИ/11.04.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.1503.306 (УПИ IX-3, кв. 388А), ул. 'Тодор Шишков' №4 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №92/06.04.2011г. 'САНТА 2004' ЕООД инж.Ангелова ЗАО-12643/11.12.2011г. 101,48 28.04.2011г.
158/ГИ/11.04.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ XIII-21, 22, (пл. №21), кв. 162-а, ул. 'Тодор Влайков' №17 1.Община Варна 2.Ерина Троянова Сотирова и Светослав Иванов Сотиров 3.Таня Добрева Маркова и Господин Вълчев Марков 4.Стефан Димитров Киров 5.Йордан Стефанов Каров 6.'БИЗНЕСКОНСУЛТ-2000' ООД Заповед №195/23.08.2010г. 'КОРЕКТ 99' ООД инж.Власова ЗАО-31513/25.03.11г. 100 03.05.2011г.
159/ГИ/11.04.2011г. Реконструкция на кабелна линия средно напрежение ул. 'Архимандрит Филарет', ул. 'Воден', ул. 'Хан Аспарух' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД СТРОЙ КОНТРОЛ СЕРВИЗ' ООД инж.Ангелова ЗАО-12877/08.04.2011г. 126,48 28.04.2011г.
160/ГИ/12.04.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда №10135.2575.1763 (УПИ XXIX-441, 434а, кв. 10), кв. Виница 1.Община Варна 2.'АВТО ЕЛИТ ГРУП' ЕООД 3.Лиляна Дойчева Митева Заповед №80/23.03.2011г. инж.Власова ЗАО-10990/25.03.2011г. 100 05.05.2011г.
161/ГИ/13.04.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV ул. 'Крали Марко' и ул. 'Козлудуй' пред ПИ №10135.1506.394 (УПИ XII- 304, кв. 108 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №95/06.04.2011г. 'САНТА 2004' ЕООД инж.Ангелова ЗАО-13064/11.04.2011г. 100 29.04.2011г.
162/ГИ/15.04.2011г. Трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 2X630 kVa УПИ XI-89, 90, 91, кв. 8, м-ст 'Боклук тарла' 1.'РСУ' ЕООД 2.'ТРАСТ ХОЛДИНГС' ЕООД 3.'Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №93/06.04.2011г. 'РИГАРА' ЕООД инж.Никитасов ЗАО-12969/11.04.2011г. 299,28 05.05.2011г.
163/ГИ/19.04.2011г. Уличен водопровод за двойно захранване УПИ XI-89, 90, 91, кв. 8, м-ст 'Боклук тарла' Община Варна БОМБОВ КОНСУЛТ' ЕООД инж.Гърбузов ЗАО-14177/19.04.2011г. 100 05.05.2011г.
164/ГИ/19.04.2011г. Уличен водопровод и канализация УПИ II-2891, кв. 20, ул. 'Мадара' №23а Община Варна БОМБОВ КОНСУЛТ' ЕООД Въз основа на одобрен ИП се допуска изменение към настоящото разрешение за строеж. инж.Власова инж.Гърбузов ЗАО-14232/19.04.2011г. 100 05.05.2011г.
165/ГИ/19.04.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.2557.103 (УПИ III-3, кв.675), ул. 'Ген. Скобелев' №87 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №110/14.04.2011г. 'САНТА 2004' ЕООД инж.Никитасов ЗАО-13829/15.09.2011г. 100 09.05.2011г.
166/ГИ/26.04.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.2575.1239, ул. 'Св. Параскева', кв. Виница Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №111/14.04.2010г. 'МД КОНТРОЛ' ООД инж.Ангелова ЗАО-13893/18.04.2011г. 286,76 12.05.2011г.
167/ГИ/26.04.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.1506.110 (УПИ XIII- 221, кв.121), ул. 'Райко Жинзифов' №21; №10135.1506.143 (УПИ-6, кв. 117), ул. 'Кавала' №3 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №115/15.04.2011г. 'Строй Контрол Сервиз' ООД инж.Ангелова ЗАО-13953/18.04.2011г. 105,56 12.05.2011г.
168/ГИ/26.04.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.2555.106 (УПИ IV- 106, кв. 24), ул. 'Народен юмрук'; №10135.2555.108 (УПИ VI- 1341, кв. 24), ул. 'Народен юмрук' №12 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №112/15.04.2011г. 'САНТА 2004' ЕООД инж.Ангелова ЗАО-13956/18.04.2011г. 100 12.05.2011г.
169/ГИ/26.04.2011г. Кабелно електрозахранване 0,4 kV №10135.1501.1199 (УПИ I- 24, 25, кв. 296А), ул. 'Стара планина' №59А Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №116/15.04.2010г. 'МД КОНТРОЛ' ООД инж.Ангелова ЗАО-13958/18.04.2011г. 100 12.05.2011г.
170/ГИ/21.04.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ XVIII-1434, кв. 32 1.'Артстрой Строителна Компания' ООД 2.'ИРА-2000' ЕООД 3.Община Варна Заповед №116/01.06.2010г. 'ЕМ Инженеринг' ЕООД инж.Гърбузов ЗАО-13910/18.04.2011г. 100 12.05.2011г.
171/ГИ/26.04.2011г. Преустройство на съществуваща приемо-предавателна станция на 'Мобилтел' ЕАД №10135.2556.33.1, ул. 'Брегалница' №3 МОБИЛТЕЛ' ЕАД Дарис' ООД инж.Никова ЗАО-14058/18.04.2011г. 700 13.05.2011г.
172/ГИ/26.04.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.2563.640 (УПИ XVIII-3130, кв. 33) №10135.2563.639 (УПИ XVII-3130, кв.33), ж.к. 'Бриз' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №113/15.04.2010г. 'МД КОНТРОЛ' ООД инж.Ангелова ЗАО-14198/19.04.2011г. 100 17.05.2011г.
173/ГИ/27.04.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за офисна сграда №10135.1508.82 (УПИ II-2 'за офис', кв. 728), ул. 'Любен Каравелов' №4А 1.Община Варна 2.Росен Иванов Колелиев и Ганка Атанасова Колелиева 3.Пламен Христов Цанков и Таня Иванова Цанкова 4.'КОНКОРД - КЦ' ООД Заповед №27/03.02.2011г. 'ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ' ООД инж.Власова ЗАО-4944/10.03.2011г. 100 18.05.2011г.
174/ГИ/28.04.2011г. Основен ремонт на бул. 'Константин и Фружин' в участъка от бул. 'Цар Освободител' до ул. 'Св. Елена', ж.к. 'Вл. Варненчик' Община Варна Протокол №11/21.04.2011г. Във връзка с промяна на инвестиционните намерения на Община Варна се допуска изменение на ИП (виж текста) инж.Пеева ЗАО-13850/15.04.2011г. 15.06.2011г. 29.06.2011г.
175/ГИ/28.04.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ IV-11, кв. 534, ул. 'Овчо поле' №25 1.Община Варна 2.'НВТ ИНВЕСТ' ООД Заповед №81/24.03.2011г. 'Райнова Консултинг' ООД инж.Власова ЗАО-12206/04.04.2011г. 100 16.05.2011г.
176/ГИ/27.04.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.2560.423 (УПИ XII- 14 'за общ. обс.', кв. 11-Б), ул. 'Ген. Столетов' №3 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №118/21.04.2011г. 'Строй Контрол Сервиз' ООД инж.Ангелова ЗАО-14504/21.04.2011г. 114,4 18.05.2011г.
177/ГИ/02.05.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ I-39, кв. 58Б, ул. 'Антон Страшимиров' №31А 1.Община Варна 2.'ИНВЕСТ БИЛДИНГ' ООД Заповед №103/08.04.2011г. 'Диалекс' ООД инж.Власова ЗАО-13439/13.04.2011г. 100 26.05.2011г.
178/ГИ/02.05.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда №10135.1503.306 (УПИ IX-3, кв. 388А), ул. 'Тодор Шишков' №4 1.Община Варна 2.Йорданка Петрова Янчева и Митко Петров Янчев 3.Донка Петрова Радева 4.Виктория Веселинова Маринова и Тодор Веселинов Илиев 5.Димитричка Илиева Николова 6.Николай Йорданов Стоев 7.Румяна Иванова Иванова 8.Ирина Стойкова Димова 9.'СТИЛСТРОЙ-ВАРНА' ООД Заповед №105/08.04.2011г. 'ТЕСТ БИЛДИНГ' ООД инж.Власова ЗАО-13826/15.04.2011г. 25.05.2011г.
179/ГИ/04.05.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда №10135.5506.65 (УПИ X-91, кв. 130), ул. 'Св. Св. Кирил и Методий' №7 1.Община Варна 2.Нели Георгиева Трайкова 3.Петър Стефанов Петров 4.Росен Кирилов Трайков и Стефан Кирилов Трайков 5.'СТРОЙ-УНИВЕРС 2007' ДЗЗД Заповед №46/16.02.2011г. 'ГЛОБАЛ КОНСУЛТ' ООД инж.Власова ЗАО-10231/21.03.2011г. 100 25.05.2011г.
180/ГИ/04.05.2011г. Битова канализация и подмяна на дъждовна канализация 16-ти м.р. на ЗПЗ Община Варна Наредба №1 инж.Гърбузов ЗАО-1306/11.01.2011г. 100 27.05.2011г.
181/ГИ/04.05.2011г. Реконструкция на кабелна линия 10 kV извод 'Надежда', кв. 1504 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №114/15.04.2011г. 'САНТА 2004' ЕООД инж.Ангелова ЗАО-14196/02.05.2011г. 100 26.05.2011г.
182/ГИ/05.05.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.3511.589 (УПИ VI- 180A, кв. 16), ж.к. 'Възраждане' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №125/29.04.2011г. 'Строй Контрол Сервиз' ООД инж.Никитасов ЗАО-15475/02.05.2011г. 138 31.05.2011г.
183/ГИ/05.05.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.2560.101 (УПИ VIII- 14, кв. 37), ул. 'Любен Каравелов' №61 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №120/29.04.2010г. 'МД КОНТРОЛ' ООД инж.Ангелова ЗАО-15471/02.05.2011г. 125,96 01.06.2011г.
184/ГИ/05.05.2011г. Канализационно отклонение за вилна сграда №10135.2520.532 (ПИ №532 кв. 161), Траката 1.Община Варна 2.Григор Илиев Чобанов Заповед №96/07.04.2011г. инж.Власова ЗАО-15788/03.05.2011г. 100 25.05.2011г.
185/ГИ/05.05.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ XI-11, кв. 171, ул. 'Филип Тотю' №18 1.Община Варна 2.Николай Димитров Велков Заповед №127/29.04.2011г. 'РАЙНОВА КОНСУЛТИНГ' ООД инж.Власова ЗАО-15463/02.05.2011г. 100 27.05.2011г.
186/ГИ/05.05.2011г. Рехабилитация на сградно топлопроводно отклонение от камера К-II-24 до абонатни станции на бл.55, ж.к. 'Младост' ДАЛКИЯ-ВАРНА' ЕАД Лима' ЕООД Допуска се промяна в настоящото РС:'..по плана на ж.к. 'Трошево', район 'Младост инж.Кузманова ЗАО-15913/04.05.2011г. 346,8 25.05.2011г. 25.08.2011г.
187/ГИ/05.05.2011г. Пътна връзка и рехабилитация на част от уличната мрежа бул. 'Константин и Фружин', ПИ №10135.4023.133, идентичен с УПИ XI-89, 90, 91 'за търговски комплекс'; за магазин за промишлени стоки 'JUMBO', кв.8, м. 'Боклук Тарла', р-н Вл. Варненчик 1.Община Варна 2.'Траст Холдингс' ЕООД 3.'РСУ' ЕООД Ригара' ЕООД инж.Пеева ЗАО-15873/04.05.2011г. 25.05.2011г.
188/ГИ/09.05.2011г. Обществен извънуличен паркинг ул. 'Никола Козлев' /в участъка между ул. 'Подвис' и ул. 'Ген. Георги Попов'/, кв. 1 Община Варна Протокол от ЕСИИ №12/05.05.2011г. инж.Пеева ЗАО-14404/20.04.2011г. 25.05.2011г.
189/ГИ/10.05.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.5510.714 (УПИ XLIII- 714, кв. 33) Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №121/29.04.2011г. 'Строй Контол Сервиз' ООД инж.Никитасов ЗАО-15912/04.05.2011г. 143,64 30.05.2011г.
190/ГИ/11.05.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда №10135.2560.101 (УПИ VIII- 14, кв. 37), ул. 'Любен Каравелов' №61 1.Община Варна 2.Димитър Йовчев Василев 3.Петър Валентинов Петров 4.'КОМПАС ТРАНС АД' ЕООД Заповед №99/07.04.2011г. 'РАЙНОВА КОНСУЛТИНГ' ООД инж.Власова ЗАО-14772/26.04.2011г. 100 01.06.2011г.
191/ГИ/10.05.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.2554.478 (УПИ V- 605, кв. 2), ул. 'Евлоги Георгиев' №4 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №126/29.04.2011г. 'САНТА 2004' ЕООД инж.Ангелова ЗАО-15909/04.05.2011г. 120,58 31.05.2011г.
192/ГИ/11.05.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.2526.170 (УПИ VII- 890, кв. 5), ж.к. 'Бриз' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №76/26.03.2011г. 'САНТА 2004' ЕООД инж.Ангелова ЗАО-10801/05.05.2011г. 132,76 01.06.2011г.
193/ГИ/12.05.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда №10135.2526.162 (ПИ 964 б, кв.. 4), ул. 'Д-р Любен Попов' №71, ж.к. 'Бриз' 1.Община Варна 2.Никола Иванов Македонски 3.Соня Иванова Денева 4.Нина Йончева Македонска Заповед №109/13.04.2011г. инж.Власова ЗАО-13783/15.04.2011г. 100 03.06.2011г.
194/ГИ/12.05.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.2575.795 (УПИ-435), ул. 'Свети Димитър Солунски'5, кв. Виница Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №64/09.03.2011г. 'Строй Контрол Сервиз' ООД инж.Ангелова ЗАО-9280/04.05.2011г. 113 02.06.2011г.
195/ГИ/17.05.2011г. Водопроводна мрежа СО 'Боровец-юг'-части от клонове: клон 62, клонове от 62а до 62е, клон 65, клон 66 и клон 67 Община Варна Деомид' ЕООД инж.Гърбузов ЗАО-16136/05.05.2011г. 100 30.06.2011г.
196/ГИ/18.05.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ IX-18, кв. 547, ул. '8-ми март' №3 1.Община Варна 2.'САУЛЕ' ЕООД Заповед №106/08.04.2011г. 'ДИ ЕМ - КОНСУЛТ' ООД инж.Власова ЗАО-16616/11.05.2011г. 100 13.06.2011г.
197/ГИ/18.05.2011г. Улично осветление бул. 'Цар Освободител' в участъка от бул. 'Атанас Москов' до разклона за летищен комплекс, р-н 'Вл. Варненчик' Община Варна Протокол №9/07.03.2011г. и №11/21.04.2011г. инж.Станев ЗАО-13849/15.04.2011г. 03.06.2011г.
198/ГИ/19.05.2011г. Водопроводно отклонение за жилищна сграда №10135.3515.36 (УПИ XI- 165, кв. 9), ул. 'Вярност' №19 1.Община Варна 2.Петя Михова Томанова Заповед №123/29.04.2011г. 'КИПС 6' ООД инж.Власова ЗАО-15663/03.05.2011г. 100 09.06.2011г.
199/ГИ/19.05.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за вилна сграда №10135.2723.850 (ПИ 850, кв. 80), СО 'Ваялар' 1.Община Варна 2.Павел Владимиров Маринов 3.Нина Ненчева Маринова Заповед №128/29.04.2011г. инж.Власова ЗАО-15676/03.05.2011г. 100 09.06.2011г.
200/ГИ/19.05.2011г. Водоснабдяване на група имоти СО 'Пчелина' - УПИ XII-732, XI-731, XIX-152, XVIII-153, XVI-155, VI-181, VII-182, V-188, XXI-186, XX-185, XIX-184, XXIII-191 Община Варна Протокол №13/19.05.2011г. инж.Гърбузов ЗАО-11155/28.03.2011г. 100 16.06.2011г.
201/ГИ/20.05.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ II-8, кв. 546, ул. 'Български орел' №17 1.Община Варна 2.'ЕДА - 03' ЕООД Заповед 124/29.04.2011г. 'ТЕСТ БИЛДИНГ' ООД инж.Власова ЗАО-15937/04.05.2011г. 100 13.06.2011г.
202/ГИ/20.05.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV ул. 'Рали Мавридов' №36; №10135.1503.39 (УПИ VII-7, кв. 496 А), ул. 'Радецки' №54 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №131/13.05.2011г. 'Строй Контрол Сервиз' ООД инж.Ангелова ЗАО-17232/17.05.2011г. 120,52 10.06.2011г.
203/ГИ/25.05.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.2573.329 (ПИ-681, кв. 11), к.к.Чайка 1.'ДНЕПР' ООД 2.ОБЩИНА ВАРНА Заповед №135/13.05.2011г. 'ЮНИОН БИЛДИНГ' ООД инж.Гороломова ЗАО-17288/17.05.2011г. 215,5 15.06.2011г.
204/ГИ/25.05.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.1507.982 (УПИ II-3, кв. 69), ул. 'Цар Иван Шишман' №7 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №130/13.05.2011г. 'Строй Контрол Сервиз' ООД инж.Никитасов ЗАО-17382/18.05.2011г. 100 13.06.2011г.
205/ГИ/01.06.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда със средно застрояване ул. 'Карнеги' №5 в УПИ V- 4, кв. 172 1.Община Варна 2.Светла Николова Георгиева 3.Радослав Жоров Георгиев 4.Гергана Жорова Георгиева 5.Младен Георгиев Рашков Заповед №48/10.02.2011г. 'АТИКА КОНСУЛТ' ЕООД инж.Власова ЗАО-5949/14.02.2011г. 100 22.06.2011г.
206/ГИ/27.05.2011г. Отвеждащ колектор за битови отпадъчни води за премахване заустванията в зоната на съществуващо перспективно ползване на водите между буна 109 и яхтено пристанище; Довеждащ гравитачен канал към КПС1 к.к. 'Св. Св. Константин и Елена' Община Варна БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ' АД инж.Гърбузов ЗАО-16571/11.05.2011г. 13.06.2011г.
207/ГИ/27.05.2011г. Водопроводно отклонение за жилищна сграда №10135.2555.155 (УПИ VII- 1540, кв. 10), ул. 'Тодор Бояджиев' №7 1.Община Варна 2.Светлозар Иванов Стефанов и Таня Николова Стефанова 3.Мария Петкова Петкова 4.Христо Димчев Станев 5.Виолета Иванова Стефанова 6.Латинка Христова Станева и Димчо Миланов Станев 7.Мария Милчева Петровска 8.Георги Русев Николов 9.Александър Димитров Петровски 10.'АЛЕКСАНДРИД' ООД Заповед №122/29.04.2011г. 'РАЙНОВА КОНСУЛТИНГ' ООД инж.Власова ЗАО-15769/03.05.2011г. 100 15.06.2011г.
208/ГИ/28.05.2011г. Изместване на уличен водопровод ф219-С при сграда за обществено обслужване УПИ III, кв. 5 Община Варна Симани консулт' ООД инж.Гърбузов ЗАО-17229/17.05.2011г. 100 30.06.2011г.
209/ГИ/01.06.2011г. Водопроводно отклонение №10135.2039.148 (ПИ №28), м-ст 'Таушан тепе' 1.Община Варна 2.Костадин Иванов Левков Заповед №102/08.04.2011г. инж.Власова ЗАО-16046/05.05.2011г. 100 22.06.2011г.
210/ГИ/02.06.2011г. Изграждане на сградно топлопроводно отклонение от камера южно от вх.3 на бл.166 до административна сграда на фирма 'Баумарк', ж.к. 'Младост', 16 м ДАЛКИЯ-ВАРНА' ЕАД Заповед №147/31.05.2011г. 'Лима' ЕООД инж.Кузманова ЗАО-19094/01.06.2011г. 100 20.06.2011г.
211/ГИ/02.06.2011г. Базова станция ПИ №4013, СО 'Боровец- Север' КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ' ЕАД ТЮФ НОРД България' ЕООД инж.Никова ЗАО-13441/13.04.2011г. 660 24.06.2011г.
212/ГИ/06.06.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда №10135.2557.162 (стар УПИ IV-4), кв. 702, ул. 'Генерал Паренсов' №23 1.Община Варна 2.'Ситиконсулт' ООД 3.Кузмил Христов Кузов 4.Иван Райнов Копчев 5.Румяна Иванова Станчева 6.Пламен Благов Илиев, Дарина Русева Бобева-Илиева и Благовест Пламенов Илиев 7.Добромир Пламенов Илиев 8.Еленка Димитрова Иванова и Христина Александрова Желязкова 9.Радослава Алексанрова Атанасова Заповед №140/25.05.2011г. 'ЕВРОСТАНДАРТ' ЕООД инж.Симеонов ЗАО-18440/27.05.2011г. 100 24.06.2011г.
213/ГИ/06.06.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда №10135.2553.308 (УПИ III- 877, кв.34), ул. 'Карамфил' №19а 1.Община Варна 2.Николинка Кирякова Събева 3.Кирил Тодоров Събев 4.'СКАЙ СИТИ' ООД Заповед №136/13.05.2011г. 'ЮНИОН БИЛДИНГ' ООД инж.Власова ЗАО-17265/17.05.2011г. 100 27.06.2011г.
214/ГИ/06.06.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.2554.552 (УПИ XIX- 1434, кв.32), ул. 'Дубровник' №46-А Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №79/22.03.2010г. 'МД КОНТРОЛ' ООД инж.Никитасов ЗАО-19319/02.06.2011г. 269,44 27.06.2011г.
215/ГИ/07.06.2011г. Изграждане на кабелна линия 20 kV извод 'Палма' между ТП №№402 и 404 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №145/26.05.2011г. 'Строй Контрол Сервиз' ООД инж.Ангелова ЗАО-19116/01.06.2011г. 100,64 24.06.2011г.
216/ГИ/07.06.2011г. Трафопост тип БКТП 1000 kVa, 20/0,4 kV №1354, СО 'Ментеше' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №151/31.05.2011г. 'САНТА 2004' ЕООД инж.Никитасов ЗАО-19140/01.06.2011г. 158,16 27.06.2011г.
217/ГИ/07.06.2011г. Микроклетка МА4323 'Мол Варна' на 'БТК' от мобилна наземна мрежа GSM №10135.3516.140 по КК и КР бул. 'Владислав Варненчик' №186 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ' АД Телеконтрол 99' ЕООД инж.Никова ЗАО-13278/12.04.2011г. 600 18.06.2011г.
218/ГИ/08.06.2011г. Водопроводно отклонение за вилна сграда №10135.5545.412 (ПИ 412), м-ст 'Зеленика', кв. Галата 1.Община Варна 2.Ясен Тихомиров Тодоров Заповед №129/29.04.2011г. инж.Власова ЗАО-16366/10.05.2011г. 100 30.06.2011г.
219/ГИ/07.06.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.1503.621 (УПИ XIII- 8, 9, кв. 388), ул. 'Тодор Шишков' №5, 7 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №144/26.05.2011г. 'ИНЖЕНЕРИНГ КОНТРОЛ' ЕООД инж.Никитасов ЗАО-19100/01.06.2011г. 102,84 27.06.2011г.
220/ГИ/07.06.2011г. Уличен водопровод и улична напорна канализация за вила Ети УПИ XXI-1442А, ул. '7-ма', кв. 17, в.з. Траката Община Варна Протокол №6/10.03.2011г. инж.Гърбузов ЗАО-19076/01.06.2011г. 100 28.06.2011г.
221/ГИ/07.06.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.1503.94 (УПИ X-3, кв. 357), ул. 'Радецки' №55 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №143/26.05.2011г. 'СТРОЙКОНТРОЛ ЯН-99' ЕООД инж.Ангелова ЗАО-19103/01.06.2011г. 100 27.06.2011г.
222/ГИ/08.06.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда №10135.1503.621 (УПИ XIII- 8, 9, кв. 388), ул. 'Тодор Шишков' №5, 7 1.Община Варна 2.Красимира Василева Георгиева 3.Мариана Василева Страшилова 4.Николай Василев Сираков 5.Нина Петрова Динкова 6.'РУСЕВБИЛД' ООД Заповед №62/12.02.2009г. 'Строй Контрол Сервиз' ООД инж.Власова ЗАО-17856/20.05.2011г. 100 29.06.2011г.
223/ГИ/13.06.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда №10135.4504.387 (УПИ XVI- 586, кв. 7), ул. 'Ниш' №2А, ж.к. 'Вл. Варненчик' 1.Община Варна 2.Гинка Вълканова Михалева 3.Недялка Вълканова Николова 4.'РИКОМ СТРОЙ' ЕООД Заповед 138/25.05.2011г. инж.Власова ЗАО-18457/27.05.2011г. 100 29.06.2011г.
224/ГИ/13.06.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV МТП №1628, кв.2623, СО 'Горна Трака' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №4/10.01.2011г. 'МД КОНТРОЛ' ООД инж.Гороломова ЗАО-19787/07.06.2011г. 5695 29.06.2011г.
225/ГИ/13.06.2011г. Уличен водопровод за жилищна сграда ПИ 70=344, ж.к. 'Възраждане' Община Варна ДИ ЕМ - Консулт' ООД инж.Гърбузов ЗАО-19330/02.06.2011г. 100 01.07.2011г.
226/ГИ/13.06.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за временна жилищна сграда №10135.3511.344 (УПИ 70), ж.к. 'Възраждане' 1.Община Варна 2.Деян Николов Жейнов 3.Георги Деянов Жейнов 4.Георги Дончев Кръстев Заповед №97/07.04.2011г. 'ДИ ЕМ - Консулт' ООД инж.Гърбузов ЗАО-13004/11.04.2011г. 100 01.07.2011г.
227/ГИ/15.06.2011г. Приемо-предавателна станция на 'БТК' АД ПИ-572, кв. 11, с. Каменар, ул. 'Иван Шишман' №1 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ' АД Телеконтрол 99' ЕООД инж.Никова ЗАО-7848/02.06.2011г. 600 05.07.2011г.
228/ГИ/15.06.2011г. Приемо-предавателна станция на 'БТК' АД №10135.3512.127.2 по КК и КР на административен район 'Младост', бл. 122, вх. 8 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ' АД Телеконтрол 99' ЕООД инж.Никова ЗАО-12918/08.04.2011г. 750 05.07.2011г.
229/ГИ/15.06.2011г. Изграждане на бул. 'Васил Левски в участъка от ул. 'Подвис' до ул. 'Девня'; Южно обслужващо платно в участъка от бул. 'Цар Освободител' до бул. 'Сливница'; Реконструкция на три броя кабелни линии средно напрежение ул. 'Петър Берон'; ул. 'Васил Априлов' №24 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Протокол №6/10.03.2011г. инж.Гороломова ЗАО-20047/08.06.2011г. 08.07.2011г.
230/ГИ/16.06.2011г. Спортен комплекс с две игрища за футбол, техническо помещение, детска площадка и паркинги №10135.536.596, Приморска зона, С3-2, 'Салтанат' ПРОЕКТ БГ' ЕООД Диалекс' ООД инж.Гороломова ЗАО-19451/02.06.2011г. 4036,76 01.07.2011г.
231/ГИ/15.06.2011г. Реконструкция на светофарна уредба и изграждане на нова свтофарна уредба бул. 'Левски' /ул. 'Струга'/ и бул. 'Цар Освободител'; бул. 'Левски', ул. 'Струга' и бул. 'Сливница' Община Варна Протокол №16/09.06.2011г. инж.Пеева ЗАО-19001/31.05.2011г. 04.07.2011г.
232/ГИ/20.06.2011г. Газификация на гр. Варна Газопроводни отклонения до консуматори по опис Вн-01-А29 с дължина на трасето 15м ОВЕРГАЗ ИЗТОК' АД Заповед №153/13.06.2011г. 'Инфрастройконсулт' ЕООД инж.Кузманова ЗАО-20697/14.06.2011г. 100 07.07.2011г.
233/ГИ/20.06.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.5506.265, ул. 'Нишава' №5; №10135.5506.266 (УПИ VII- 1561, кв.137), ул. 'Нишава' №3 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №154/14.06.2011г. 'САНТА 2004' ЕООД инж.Ангелова ЗАО-20992/15.06.2011г. 100 08.07.2011г.
234/ГИ/20.06.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.1501.402 (УПИ XI-1, кв. 310), ул. 'Доспат' №19 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №155/14.06.2011г. 'Строй Контол Сервиз' ООД инж.Ангелова ЗАО-20990/15.06.2011г. 100 08.07.2011г.
235/ГИ/20.06.2011г. Кабелно електрозахранване 0,4 kV №10135.2553.665 (УПИ IV- 355, кв. 1083), ул. 'Кестен' №23; №10135.2553.667 (УПИ V-356, кв. 1083), ул. 'Кестен' №21 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №157/14.06.2011г. 'Строй Контрол Сервиз' ООД инж.Ангелова ЗАО-20993/15.06.2011г. 100 11.07.2011г.
236/ГИ/21.06.2011г. Канализационно отклонение за жилищна сграда №10135.5545.3132 (ПИ 3132, кв. Галата), СО 'Зеленика' 1.Община Варна 2.Нина Илиева Събева Заповед №132/13.05.2011г. инж.Власова ЗАО-17275/17.05.2011г. 100 13.07.2011г.
237/ГИ/21.06.2011г. Кабелна линия 0,4 kV извод 'Чирпан' от подстанция 'Север' до муфа пред ТП №899, ПЗ 'Планова' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №156/14.06.2011г. 'МД КОНТРОЛ' ООД инж.Ангелова ЗАО-20989/15.06.2011г. 562,36 11.07.2011г.
238/ГИ/21.06.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.2566.124 (УПИ II- 1512a) до нова разпределителна кутия пред ПИ №10135.2566.126 (УПИ XVI-1511), СО 'Долна Трака' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №164/16.06.2011г. 'МД КОНТРОЛ' ООД инж.Ангелова ЗАО-21283/17.06.2011г. 184 11.07.2011г.
239/ГИ/21.06.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.1501.145 (УПИ IX-4, кв. 288), ул. 'Капитан Райчо' №62 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №161/16.06.2011г. 'МД КОНТРОЛ' ООД инж.Никитасов ЗАО-21352/17.06.2011г. 100 11.07.2011г.
240/ГИ/21.06.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.5506.320 (УПИ I- 1658, кв. 126), ул. 'Кирил Пейчинович' №32 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №160/16.06.2011г. 'МД КОНТРОЛ' ООД инж.Никитасов ЗАО-21331/17.06.2011г. 100 11.07.2011г.
241/ГИ/22.06.2011г. Канализационно отклонение за жилищна сграда и автосервиз УПИ XXIX-499, кв. 18, СО 'Пчелина' 1.Община Варна 2.Георги Димитров Кърджилов Заповед №148/31.05.2011г. 'НБС-ИНЖЕНЕРИНГ' ООД инж.Власова ЗАО-19115/01.06.2011г. 100 14.07.2011г.
242/ГИ/22.06.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV УПИ II-8, кв. 546, ул. 'Български орел' №17 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №163/16.06.2011г. 'МД КОНТРОЛ' ООД инж.Ангелова ЗАО-21482/20.06.2011г. 100 11.07.2011г.
243/ГИ/22.06.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ XII-7, кв. 543, ул. 'Дунавски лебед' №8 1.Община Варна 2.Димитър Трендафилов Димитров 3.Мара Георгиева Игнатова 4.'ИВА СТИЛ' ООД Заповед №141/25.05.2011г. 'РАЙНОВА КОНСУЛТИНГ' ООД инж.Власова ЗАО-19705/06.06.2011г. 100 13.07.2011г.
244/ГИ/24.06.2011г. Оборудване на вграден в жилищна сграда ТП 1000 kVa, 20/0,4 kV №10135.2526.1814 (УПИ V- 732, 1392, 1392-A, 1392-Б, кв. 19), ж.к. 'Бриз' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №162/16.06.2011г. 'СИМАНИ КОНСУЛТ' ООД инж.Никитасов ЗАО-21276/17.06.2011г. 218,68 15.07.2011г.
245/ГИ/28.06.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда №10135.2575.1752 (УПИ XIV-953, кв. 50), кв. Виница 1.Община Варна 2.Константин Петров Стоичков Заповед №152/31.05.2011г. 'ГЛОБАЛ КОНСУЛТ 07' ООД инж.Власова ЗАО-19550/03.06.2011г. 100 21.07.2011г.
246/ГИ/30.06.2011г. Водопроводно отклонение №10135.5506.843 (УПИ III- 1765, м-ст 'Вилите' 1.Община Варна 2.Алена Йорданова Ангелова Заповед №100/07.04.2011г. Пророкол №7/17.03.2011г. инж.Власова ЗАО-13822/17.06.2011г. 100 21.07.2011г.
247/ГИ/30.06.2011г. Водопроводно отклонение за жилищна сграда №10135.2510.428 (ПИ №428), СО 'Добрева чешма' 1.Община Варна 2.Светлана Василева Желязкова Заповед №49/18.02.2011г. 'Интегра Консулт' ООД инж.Власова ЗАО-13833/27.06.2011г. 100 22.07.2011г.
248/ГИ/05.08.2011г. Водопроводно отклонение за жилищна сграда №10135.2572.115 (УПИ III- 3071, кв. 7), КК 'Чайка' 1.Община Варна 2.Николай Димов Тотев и Евелина Михайлова Тотева 3.'Черноморски сгради' ООД 4.'Комфорт' ООД Заповед №158/14.06.2011г. 'Инекс консулт' ООД инж.Власова ЗАО-21094/05.08.2011г. 100 24.08.2011г.
249/ГИ/04.07.2011г. Приемо-предавателна станция от електронната съобщителна мрежа на 'МАКС ТЕЛЕКОМ' ООД №10135.4502.146.2, ж.к. 'Вл. Варненчик' бл.408, вх. 10 МАКС ТЕЛЕКОМ' ООД Глобал Консулт 07' ООД инж.Никова ЗАО-22303/27.06.2011г. 600 22.07.2011г.
250/ГИ/04.07.2011г. Приемо-предавателна станция от електронната съобщителна мрежа на 'МАКС ТЕЛЕКОМ' ООД №10135.3511.71.1 ж.к. 'Възраждане' бл.17, вх. 1 МАКС ТЕЛЕКОМ' ООД Глобал Консулт 07' ООД инж.Никова ЗАО-22296/27.06.2011г. 600 22.07.2011г.
251/ГИ/04.07.2011г. Улична канализация за пречистени отпадни води УПИ I-734, кв. 10, КЗ 'Прибой' Община Варна Протокол №16/09.06.2011г. инж.Гърбузов ЗАО-21511/20.06.2011г. 100 22.07.2011г.
252/ГИ/01.07.2011г. Улично осветление път I-9 от км. 90+764 до км. 93+194-ляво платно Община Варна Протокол №18/30.06.2011г. инж.Гороломова ЗАО-21747/21.06.2011г. 20.07.2011г.
253/ГИ/01.07.2011г. Метално трансформаторно табло 100 kVa, 20/0,4 kV №10135.2115.26, СО 'Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата' ИЕС ООД САНТА 2004' ЕООД инж.Гороломова ЗАО-22794/29.06.2011г. 150 21.07.2011г.
254/ГИ/05.07.2011г. Уличен водопровод ф90 от съществуващ водопровод ф110 до СВО УПИ IX-50, кв. 72, 'Св. Св. Константин и Елена' Община Варна Протокол №16/09.06.2011г. инж.Гърбузов ЗАО-22887/29.06.2011г. 100 26.07.2011г.
255/ГИ/06.07.2011г. Улична водопроводна мрежа СО 'Боровец-юг', част от клон 107а и 107б Община Варна Протокол №18/30.06.2011г. инж.Гърбузов ЗАО-17017/16.05.2011г. 100 28.07.2011г.
256/ГИ/07.07.2011г. Благоустрояване на спортен комплекс 'Локомотив' №10135.3516.162 (УПИ XIV- 12,13 'за спорт и възстановителни дейности') и ПИ №10135.3516.163 (УПИ XV-12, 478 'за спорт и възстановителни дейности'), кв. 27, бул. 'Сливница', 26 Община Варна Протокол №12/05.05.2011г. инж.Гороломова ЗАО-16010/05.05.2011г. 25.07.2011г.
257/ГИ/07.07.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.2553.766 (УПИ XXIII- 378, 381, кв. 1082), ул. 'Бяла мура' №2 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №169/27.06.2011г. 'МД КОНТРОЛ' ООД инж.Никитасов ЗАО-23260/04.07.2011г. 157,24 29.07.2011г.
258/ГИ/07.07.2011г. Реконструкция на ВиК проводи част от 6-ти м.р. и 17-ти м.р. Община Варна Протокол №12/05.05.2011г. инж.Гърбузов ЗАО-15929/04.05.2011г. 26.07.2011г.
259/ГИ/07.07.2011г. Противосвлачищни съоръжения за апартаментен комплекс (сграда за сезонно обитаване) №10135.2572.186 (УПИ XXXIII-3091,3092, кв. 36), к.к. 'Чайка' ЕЙЧ ЕНД ВИ ПРОДЖЕКТ' ООД ИНЕКС КОНСУЛТ' ООД инж.Колев ЗАО-5451/04.04.2011г. 9284 27.07.2011г.
260/ГИ/11.07.2011г. Водопроводно и канализационно отклонение за пристройка и надстройка на жилищна сграда УПИ XVIII-1407, кв. 66, ул. 'Атанас Калчев'№4 1.Димитър Атанасов Гюров 2.Атанас Димитров Гюров 3.'ВАМО - Б' ЕООД 4.Община Варна Заповед №137/25.05.2011г. 'КОРЕКТ 99' ООД инж.Гърбузов ЗАО-18344/26.05.2011г. 100 03.08.2011г.
261/ГИ/12.07.2011г. Водоснабдяване и отвеждане на отпадни води УПИ I-2915, кв. 5, м-ст 'Св. Никола' Община Варна ИНЕКС КОНСУЛТ' ООД инж.Гърбузов ЗАО-20198/05.06.2011г. 100 01.08.2011г.
262/ГИ/12.07.2011г. Кръгово кръстовище бул. 'Княз Борис I' и улица- изход от Алея I, м-ст 'Салтанат' Община Варна ТРАФИККОНСУЛТ БГ' ЕООД инж.Пеева ЗАО-24130/11.07.2011г. 28.07.11г.
263/ГИ/13.07.2011г. Реконструкция на съществуваща приемо-предавателна станция на 'МОБИЛТЕЛ' ЕАД ПИ 117001, с. Константиново, м. Боаза МОБИЛТЕЛ' ЕАД Дарис' ООД инж.Никова ЗАО-23387/04.07.2011г. 500 01.08.2011г.
264/ГИ/13.07.2011г. Приемо-предавателна станция на 'КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ' ЕАД №10135.513.525.1, к.к. 'Златни пясъци', х-л 'Еделвайс' КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ' ЕАД Екоинженеринг' ЕООД инж.Никова ЗАО-23759/06.07.2011г. 800 04.08.2011г.
265/ГИ/13.07.2011г. Базова станция на 'КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ' ЕАД №10135.2556.38.1, ул. 'Царевец', бл. 55, вх. Ж КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ' ЕАД Екоинженеринг' ЕООД инж.Никова ЗАО-23758/06.07.2011г. 639 04.08.2011г.
266/ГИ/13.07.2011г. Изместване на дъждовна канализация и уличен водопровод за жилищна сграда УПИ II-2650, кв. 28 Община Варна Гарант Консулт' ООД инж.Гърбузов ЗАО-24437/12.07.2011г. 100 02.08.2011г.
267/ГИ/13.07.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.3513.383 (УПИ VI- 292, кв. 1085), ул. 'Чинар' №32 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД МД КОНТРОЛ' ООД инж.Ангелова ЗАО-24218/11.07.2011г. 100 02.08.2011г.
268/ГИ/14.07.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.5506.65 (УПИ X-91, кв. 130), ул. 'Св. Св. Кирил и Методий' №7 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №183/08.07.2011г. 'Строй Контрол Сервиз' ООД инж.Ангелова ЗАО-24217/11.07.2011г. 165,4 02.08.2011г.
269/ГИ/14.07.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.2554.551 (УПИ XVIII- 1434, кв. 32), ул. 'Дубровник' №46-Б Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №185/08.07.2011г. 'Строй Контрол Сервиз' ООД инж.Ангелова ЗАО-24219/11.07.2011г. 100 02.08.2011г.
270/ГИ/14.07.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.2560.44 (УПИ IV-8, кв. 3А), ул. 'Ген. Гурко' №3 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №184/08.07.2011г. 'Строй Контрол Сервиз' ООД инж.Ангелова ЗАО-24221/11.07.2011г. 119,16 02.08.2011г.
271/ГИ/14.07.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV №10135.2564.954 (УПИ III- 1152, кв. 50; №10135.2564.1321 (УПИ XXII-1150, кв. 42), Траката Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №182/08.07.2011г. 'МД КОНТРОЛ' ООД инж.Ангелова ЗАО-24201/11.07.2011г. 328 04.08.2011г.
272/ГИ/14.07.2011г. Реконструкция на кабелна линия средно напрежение (извод 'Устрем') от подстанция 'Изток' до ТП №349 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №180/08.07.2011г. 'Строй Контрол Сервиз' ООД инж.Ангелова ЗАО-24264/12.07.2011г. 358,36 02.08.2011г.
273/ГИ/18.07.2011г. Уличнен водопровод, битова и дъждовна канализация за жилищна сграда УПИ XXXI-440, кв. 19, СО 'Пчелина' Община Варна РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ' ООД инж.Симеонов ЗАО-24816/15.07.2011г. 100 16.08.2011г.
274/ГИ/18.07.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV кв. 2510 СО 'Добрева чешма' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №286/04.11.2010г. 'МД КОНТРОЛ' ООД Поради допусната очевидна фактическа грешка, наименованието на строежа да се чете: '... От МТП №4...' инж.Ангелова инж.Гороломова ЗАО-24653/14.07.2011г. 633,08 04.08.2011г. 02.08.2011г.
275/ГИ/18.07.2011г. ВКЕЛ 0,4 kV кв. 2510 СО 'Добрева чешма' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №306/15.11.2010г. 'МД КОНТРОЛ' ООД Поради допусната очевидна фактическа грешка, наименованието на строежа да се чете: '... От МТП №5...' инж.Ангелова инж.Гороломова ЗАО-24649/14.07.2011г. 2108 04.08.2011г. 26.09.2011г.
276/ГИ/19.07.2011г. Приемо-предавателна станция на 'МОБИЛТЕЛ' ЕАД №10135.2526.150.4, ж.к. 'Бриз' МОБИЛТЕЛ' ЕАД Дарис' ООД инж.Никова ЗАО-25163/18.07.2011г. 900 08.08.2011г.
277/ГИ/20.07.2011г. Отклонение на оптична кабелна мрежа на 'КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ' ЕАД №10135.4504.536 (УПИ VIII- 11, кв. 48, ж.к. 'Вл. Варненчик') КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ' ЕАД Заповед №191/13.07.2011г. 'Кънстракшън супервижън къмпани' ООД инж.Никова ЗАО-25138/18.07.2011г. 100 09.08.2011г.
278/ГИ/21.07.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда №10135.2560.44 (стар УПИ IV-8), кв. 3а, ул. 'Ген. Гурко' №3 1.Община Варна 2.'РУДИСТРОЙ ИНВЕСТ' ООД Заповед №188/13.07.2011г. 'БИЛД КОНТРОЛ' ЕООД инж.Симеонов ЗАО-24695/14.07.2011г. 100 06.10.2011г.
279/ГИ/21.07.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ IV-899, кв. 32 СО 'Пчелина' 1.Община Варна 2.Юлиян Николов Йосифов Заповед №195/14.07.2011г. инж.Симеонов ЗАО-25096/18.07.2011г. 100 24.8.2011г.
280/ГИ/21.07.2011г. Кабелна линия 0,4 kV №10135.2559.42 (УПИ VIII- 3041, кв.8), ул. 'Бряст' №4 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №168/27.06.2011г. 'САНТА 2004' ЕООД Поради допусната очевидна фактическа грешка, наименованието на строежа да се чете: '... ул. 'Бряст' №2А...' инж.Ангелова инж.Никитасов ЗАО-23117/18.07.2011г. 100 12.08.2011г.
281/ГИ/21.07.2011г. ВКЕЗ №10135.3516.155 (УПИ XV- 564), бул. 'Сливница' №189 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №198/14.07.2011г. 'Строй Контол Сервиз' ООД инж.Гороломова ЗАО-24840/15.07.2011г. 276,4 10.08.2011г.
282/ГИ/12.07.2011г. ВКЕЗ 0,4 kV №10135.5403.1884 СО 'Боровец-юг' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №190/13.07.2011г. 'МД КОНТРОЛ' ООД инж.Ангелова ЗАО-24871/15.07.2011г. 127,32 11.08.2011г.
283/ГИ/21.07.2011г. Трафопост тип БКТП 1000 kVa, 20/0,4 kV №10135.2569.138 (УПИ V- 109, 137, кв. 34) Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №181/08.07.2011г. 'Строй Контрол Сервиз' ООД инж.Никитасов ЗАО-24864/15.07.2011г. 210,5 12.08.2011г.
284/ГИ/21.07.2011г. ВКЕЗ 0,4 kV УПИ XII-7, кв.170, ул. 'Фьодор Успенски' №23 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №193/14.07.2011г. 'МД КОНТРОЛ' ООД инж.Ангелова ЗАО-25050/18.07.2011г. 117,8 11.08.2011г.
285/ГИ/21.07.2011г. Трафопост тип БКТП 800 kVa, 20/0,4 kV №10135.3514.125 (УПИ XXXIX-14, кв. 35) 1.'ИНТЕРСЕРВИЗ УЗУНОВИ' АД 2.Община Варна Заповед №189/13.07.2011г. 'Инекс консулт' ООД инж.Никитасов ЗАО-25221/19.07.2011г. 286 12.08.2011г.
286/ГИ/25.07.2011г. Улична канализация и водопровод за еднофамилна вилна сграда ПИ 35, кв.1, СО 'Траката' 1.Община Варна Интегра консулт' ООД инж.Гърбузов ЗАО-23294/04.07.2011г. 100 17.08.2011г.
287/ГИ/26.07.2011г. ВКЕЗ 0,4 kV №10135.1501.1173 (УПИ XI- 13, 14, 15, кв. 302 А), ул. 'Ивайло' №33, 35, 37 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №204/21.07.2011г. 'Строй Контрол Сервиз' ООД инж.Ангелова ЗАО-25690/22.07.2011г. 100 12.08.2011г.
288/ГИ/27.07.2011г. ВКЕЗ 0,4 kV №10135.1502.28 (УПИ XVII- 21, 22, кв. 487), ул. 'Янкул Войвода' №40 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №221/22.07.2011г. 'СС КОНСУЛТ' ЕООД инж.Ангелова ЗАО-26058/26.07.2011г. 100 16.08.2011г.
289/ГИ/27.07.2011г. ВКЕЗ 0,4 kV УПИ XV-13, кв.177, ул. 'Фьодор Успенски' №5 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №210/22.07.2011г. 'МД КОНТРОЛ' ООД инж.Ангелова ЗАО-26060/26.07.2011г. 174,24 16.08.2011г.
290/ГИ/28.07.2011г. Кабелно електрозахранване 0,4 kV №1563 СО 'Ментеше', р-н 'Вл. Варненчик' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №207/22.07.2011г. 'Строй Контрол Сервиз'ООД инж.Ангелова ЗАО-26166/26.07.2011г. 100 16.08.2011г.
291/ГИ/28.07.2011г. Приемо-предавателна станция на 'МАКС ТЕЛЕКОМ' ООД №10135.2559.110.4, ул. 'Доктор Желязкова' бл.31 МАКС ТЕЛЕКОМ' ООД Глобал Консулт 07' ООД инж.Никова ЗАО-26298/27.07.2011г. 600 17.08.2011г.
292/ГИ/28.07.2011г. Аварийно изграждане на отводнителни и осушителни противосвлачищни мероприятия по десния склон на дере 'Почивка', м-ст 'Св. Никола', ж.к. 'Бриз' Община Варна ТРАФИККОНСУЛТ БГ' ЕООД инж.Колев ЗАО-25184/19.07.2011г. 19.08.2011г.
293/ГИ/02.08.2011г. Улична канализация и сградно водопроводно и канализационно отклонение УПИ XIX-1633, кв. 7, 'Вилна зона', ул. '7-ма' Община Варна Протокол №12/05.05.2011г. инж.Гърбузов ЗАО-20386/10.06.2011г. 100 23.08.2011г.
294/ГИ/02.08.2011г. Кабелни линии 0,4 kV №10135.2569.20 (УПИ III-140 'за жилищна сграда', кв. 11), к.к. 'Св. Св. Константин и Елена' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД САНТА 2004' ЕООД инж.Никитасов ЗАО-26828/01.08.2011г. 534 22.08.2011г.
295/ГИ/02.08.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за 'сграда със смесено предназначение, с подземен гараж и магазин на два етажа за промишлени стоки' №10135.2553.692 (УПИ IX- 380, кв. 1082), ул. 'Прилеп' №31 1.Община Варна 2.'Орекс България' ООД Заповед №196/14.07.2011г. 'ГЛОБАЛ КОНСУЛТ 07' ООД инж.Власова ЗАО-24886/15.07.2011г. 100 22.08.2011г.
296/ГИ/02.08.2011г. Трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 630 kVa №10135.2723.765 №10135.2723.770 СО 'Ваялар' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №199/20.07.2011г. 'СС КОНСУЛТ' ЕООД инж.Гороломова ЗАО-26518/29.07.2011г. 605 22.08.2011г.
297/ГИ/08.08.2011г. Водопроводно битово и дъждовно канализационни отклонения за жилищна сграда №10135.2554.478 (УПИ V- 605, кв. 2), ул. 'Евлоги Георгиев' №4 1.Община Варна 2.Петранка Добрева Димова и Людмил Петров Димов 3.Росица Станчева Илчева и Веселин Дянков Илчев 4.Ефросиния Стефанова Стефанова 6.'МОНОЛИТ - УЗУНОВ'ЕООД Заповед №175/06.07.2011г. 'ТЕСТ БИЛДИНГ' ООД инж.Власова ЗАО-23904/07.07.2011г. 100 02.09.2011г.
298/ГИ/08.08.2011г. ВКЕЗ №10135.1501.555 (УПИ VI-8, кв. 321), ул. 'Беласица' №14 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №212/02.08.2011г. 'Строй Контрол Сервиз'ООД инж.Гороломова ЗАО-27452/05.08.2011г. 100 26.08.2011г.
299/ГИ/09.08.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда №10135.1508.250 (УПИ XI-8, кв. 721), ул. 'Македония' №4 1.Община Варна 2.Емануела Иванова Райчева 3.Диана Василева Димитрова 4.Лиляна Георгиева Василева 5.Асен Александров Алексиев 6.'СТРОИТЕЛ' ЕООД Заповед №178/08.07.2011г. 'СТРОЙКО' ЕООД инж.Власова ЗАО-24670/14.07.2011г. 100 31.08.2011г.
300/ГИ/09.08.2011г. Изграждане на улична канализация и иличен водопровод ПИ 3726, кв. 171, ж.к. 'Изгрев' Община Варна Иво-90-Консулт' ООД инж.Гърбузов ЗАО-17403/18.05.2011г. 100 29.08.2011г.
301/ГИ/09.08.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда №10135.51.586 (УПИ VI-7, кв. 195), ул. 'Зограф' №8 1.Община Варна 2.Илка Маринова Славова Заповед №45/10.02.2011г. 'Георгиев Проект' ЕООД инж.Власова ЗАО-12239/03.08.2011г. 100 27.09.2011г.
302/ГИ/10.08.2011г. Ремонт на кейова стена на яхтено пристанище 'Хидродинамик' №10135.5200.105, кв. 'Аспарухово', м-ст 'Малка Чайка' БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНЕКС КОНСУЛТ' ООД инж.Гърбузов ЗАО-28054/10.08.2011г. 100 01.09.2011г.
303/ГИ/10.08.2011г. ВКЕЗ 0,4 kV №10135.2554.251 (УПИ XVI- 624), кв. 8, ул. 'Емине' №4 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №216/03.08.2011г. 'БОМБОВ КОНСУЛТ' ЕООД инж.Никитасов ЗАО-27294/04.08.2011г. 349,84 31.08.2011г.
304/ГИ/10.08.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда №10135.2554.239 (УПИ XVI- 378, кв. 32), ул. 'Дубровник' №36 1.Община Варна 2.'АРИПРОЕКТ' ЕООД Заповед №201/20.07.2011г. 'ГЛОБАЛ КОНСУЛТ' ООД инж.Власова ЗАО-25661/21.07.2011г. 100 07.09.2011г.
305 ОТМЕНЕНО
306/ГИ/11.08.2011г. Уличен водопровод, сградно водопроводно и канализационно отклонения №10135.2052.667 (ПИ 667, кв. 2052), зона 'Виница Север' м-ст Розмарин Община Варна Протокол №12/19.05.2011г. инж.Власова ЗАО-27698/09.08.2011г. 100 07.09.2011г.
307/ГИ/12.08.2011г. ВКЕЗ 0,4 kV №10135.2526.105, ж.к. 'Бриз' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №209/22.07.2011г. 'МД КОНТРОЛ' ООД инж.Никитасов ЗАО-27844/09.08.2011г. 227,44 01.09.2011г.
308/ГИ/12.08.2011г. Реконструкция на съществуваща приемо-предавателна станция на 'МОБИЛТЕЛ' ЕАД №10135.4510.582.20, бул. 'Вл. Варненчик' №281 МОБИЛТЕЛ' ЕАД Дарис' ООД инж.Никова ЗАО-27950/10.08.2011г. 600 07.09.2011г.
309/ГИ/12.08.2011г. Реконструкция на съществуваща приемо-предавателна станция на 'МОБИЛТЕЛ' ЕАД №10135.2562.182.5, ж.к. 'Чайка', бл. 68, вх. А МОБИЛТЕЛ' ЕАД Дарис' ООД инж.Никова ЗАО-27944/10.08.2011г. 600 07.09.2011г.
310/ГИ/12.08.2011г. Реконструкция на съществуваща приемо-предавателна станция на 'МОБИЛТЕЛ' ЕАД №10135.3512.16.29, ж.к. 'Младост' бл. 111, вх. 4 МОБИЛТЕЛ' ЕАД Дарис' ООД инж.Никова ЗАО-27952/10.08.2011г. 600 07.09.2011г.
311/ГИ/12.08.2011г. Реконструкция на съществуваща приемо-предавателна станция на 'МОБИЛТЕЛ' ЕАД Ремонтна работилница' в ПИ пл. №19, с.Тополи МОБИЛТЕЛ' ЕАД Дарис' ООД инж.Никова ЗАО-27955/10.08.2011г. 900 07.09.2011г.
312/ГИ/12.08.2011г. Реконструкция на съществуваща приемо-предавателна станция на 'МОБИЛТЕЛ' ЕАД №10135.3514.506.6, ул. 'Курчатов' №1 МОБИЛТЕЛ' ЕАД Дарис' ООД инж.Никова ЗАО-27953/10.08.2011г. 600 07.09.2011г.
313/ГИ/12.08.2011г. ВКЕЗ 0,4 kV №10135.5545.3672 СО 'Зеленика' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №222/08.08.2011г. 'САНТА 2004' ЕООД инж.Никитасов ЗАО-27802/09.08.2011г. 228,8 01.09.2011г.
314/ГИ/12.08.2011г. ВКЕЗ 0,4 kV №10135.2553.759 (УПИ III- 955, 956, кв. 57-А), ул. 'Божур' №8, 8А Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №221/08.08.2011г. 'САНТА 2004' ЕООД инж.Ангелова ЗАО-27798/09.08.2011г. 216,04 02.09.2011г.
315/ГИ/12.08.2011г. ВКЕЗ 0,4 kV №10135.1501.429 (УПИ XII- 14, кв. 323), ул. 'Ивайло' №10 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №223/08.08.2011г. 'МД КОНТРОЛ' ООД инж.Ангелова ЗАО-27804/09.08.2011г. 119,16 02.09.2011г.
316/ГИ/12.08.2011г. Реконструкция на кабелна линия 10 kV Подстанция 'Чайка' до ТП №277, извод 'Столетов' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №208/22.07.2011г. 'САНТА 2004' ЕООД инж.Ангелова ЗАО-27845/09.08.2011г. 291,04 02.09.2011г.
317/ГИ/16.08.2011г. Улична канализация и канализационни отклонения ПИ 2938 и ПИ 1818, кв. 36, ж.к. 'Бриз' Община Варна Протокол №12/05.05.2011г. инж.Гърбузов ЗАО-27712/09.08.2011г. 100 07.09.2011г.
318/ГИ/17.08.2011г. Водопроводно отклонение за жилищна сграда на един етаж УПИ XXI-213, кв. 9, СО 'Пчелина' 1.Община Варна 2.Райка Петрова Ангелова Заповед №217/03.08.2011г. 'Деомид' ЕООД инж.Власова ЗАО-27230/04.08.2011г. 100 07.09.2011г.
319/ГИ/17.08.2011г. Трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 1000 kVa №10135.2569.20, к.к. 'Св. Св. Константин и Елена' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №213/02.08.2011г. 'САНТА 2004' ЕООД инж.Гороломова ЗАО-28226/11.08.2011г. 503 07.09.2011г.
320/ГИ/18.08.2011г. Канализационно отклонение №10135.1503.118 (УПИ III-8, кв. 353), ул. 'Радецки' №43 1.Община Варна 2.Яни Димитров Янев 3.Тодоричка Атанасова Аристителова 4.Силвия Тодорова Вълчева 5.Елена Иванова Аристотелова Заповед №227/16.08.2011г. 'НБС-ИНЖЕНЕРИНГ' ООД инж.Власова ЗАО-27856/09.08.2011г. 100 08.09.2011г.
321/ГИ/22.08.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда ул. 'Петко Тодоров' №45, УПИ XVII-17, 18, кв. 569 1.Община Варна 2.Костадинка Костова Йорданова 3.Димитричка Емануилова Божинкова 4.Бистра Емануилова Илиева 5.Кремена Монева Маринова 6.Лъчезар Монев Маринов 7. 'ЕРСТРОЙ' ООД Заповед №214/02.08.2011г. 'РАЙНОВА КОНСУЛТИНГ' ООД инж.Власова ЗАО-27231/04.08.2011г. 100 17.09.2011г.
322/ГИ/23.08.2011г. ВКЕЗ 0,4 kV №10135.1505.109 (УПИ XVIII-7, кв. 448), ул. 'Иван Драсов' №8 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №236/16.08.2011г. 'Строй Контрол Сервиз'ООД инж.Ангелова ЗАО-28635/17.08.2011г. 202,8 09.09.2011г.
323/ГИ/23.08.2011г. Реконструкция на съществуваща приемо-предавателна станция на 'БТК' АД №10135.1502.206.6, ул. 'Георги Раковски' №75 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ' АД Дарис' ООД инж.Никова ЗАО-28908/19.08.2011г. 600 17.09.2011г.
324/ГИ/24.08.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за офис сграда №10135.1506.214 (УПИ VIII- 181, кв. 107), ул. 'Пирот' №11 1.Община Варна 2.'ВЕДАСТАР' ООД Заповед №104/08.04.2011г. 'КОРЕКТ 99' ООД инж.Власова ЗАО-29443/24.08.2011г. 100 13.09.2011г.
325/ГИ/26.08.2011г. Улична битова и дъждовна канализация, водопровод и сградни канализационни отклонения УПИ XXVI-422, кв. 8, СО 'Пчелина' Община Варна Протокол №20, т.9/21.07.2011г. инж.Власова ЗАО-13395/18.08.2011г. 100 16.09.2011г.
326/ГИ/26.08.2011г. Водопроводно отклонение за жилищна сграда УПИ VI-180a, кв. 16, ж.к. 'Възраждане' 1.Венелина Панайотова Ганева 2.'ЕВРО КА' ООД 3.Община Варна ИНЕКС КОНСУЛТ' ООД инж.Гърбузов ЗАО-28656/17.08.2011г. 100 15.09.2011г.
327/ГИ/26.08.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда №10135.5502.146 (УПИ V- 2376, кв. 16), ул. 'Средец' №4, кв. Аспарухово 1.Община Варна 2.ЕТ 'КЯЦА - Цветан Керев' Заповед №228/16.08.2011г. 'МАР КОНСУЛТ' ЕООД инж.Власова ЗАО-29066/22.08.2011г. 100 27.09.2011г.
328/ГИ/30.08.2011г. Водопроводна мрежа СО 'Боровец-юг' част от кл. 21, кл. 21 а, кл. 12 а, кл. 12 б, кл. 14 а, кл. 14 и водопроводни отклонения пред имоти №№2988, 2504, 2509, 2598, 2599, 2601, 2602, 2606, 2607, 2609, 2610, 2611, 2620, 2621, 2628, 3766, 2593, 2593, 2503, 2511, 2510, 2594, 2617 Община Варна Протокол №21/, т.2/28.07.2011г. инж.Симеонов ЗАО-28106/11.08.2011г. 100 26.09.2011г.
329/ГИ/31.08.2011г. Уличен водопровод ПИ 506.784, м-ст 'Под село', р-н 'Аспарухово' Община Варна Деомид' ЕООД инж.Власова ЗАО-29778/29.08.2011г. 100 26.09.2011г.
330/ГИ/31.08.2011г. Реконструкция на съществуваща приемо-предавателна станция на 'БТК' АД УПИ-отоплителна централа, кв. 4, ПЗ Планова, бул. 'Янош Хуняди' №5 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ' АД Дарис' ООД инж.Никова ЗАО-29849/26.08.2011г. 600 26.09.2011г.
331/ГИ/01.09.2011г. Улична канализация и канализационни отклонения №10135.2564.1242 (УПИ VI13843 Б и №10135.2564.1243 (УПИ VIII 937 Б), кв. 75, ул. '36-та' и ул. '33-та' Община Варна Протокол №22, т. 10/04.08.2011г. инж.Власова ЗАО-27568/31.08.2011г. 100 26.09.2011г.
332/ГИ/31.08.2011г. ВКЕЗ 0,4 kV Кабелни линии НН №10135.1505.241 (УПИ XIII- 12, 13, кв. 448), ул. 'Цар Асен'; №10135.1505.103, №10135.1505.113 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №232/16.08.2011г. 'МД КОНТРОЛ' ООД инж.Ангелова ЗАО-29472/24.08.2011г. 795,4 19.09.2011г.
333/ГИ/30.08.2011г. Кабелна линия средно напрежение 20 kV От подстанция 'Варна Запад' до ТП №1032 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №229/16.08.2011г. 'САНТА 2004' ЕООД инж.Никитасов ЗАО-29473/24.08.2011г. 1154 26.09.2011г.
334/ГИ/02.09.2011г. Приемо-предавателна станция от електронната съобщителна мрежа на 'МАКС ТЕЛЕКОМ' ООД №10135.1507.421.4, ул. 'Михаил Колони' бл. 15, вх. А МАКС ТЕЛЕКОМ' ООД Глобал Консулт 07' ООД инж.Никова ЗАО-30088/30.08.2011г. 600 26.09.2011г.
335/ГИ/02.09.2011г. Улична напорна канализация №10135.2575.1655 (УПИ XI- 1140, 1139, кв. 64), ул. 'Делфин' №9, кв. Виница Община Варна Протокол №5, т.4/24.02.2011г. инж.Власова ЗАО-26257/22.08.2011г. 100 05.10.2011г.
336/ГИ/07.09.2011г. Реконструкция на електропроводна мрежа 0,4 kV От ТП №1563, кв. Аспарухово Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №241/22.08.2011г. 'Строй Контрол Сервиз' ООД инж.Ангелова ЗАО-30416/01.09.2011г. 307,52 26.09.2011г.
337/ГИ/07.09.2011г. Въздушна кабелна електропроводна мрежа 0,4 kV От ТП №759 (осем клона), кв. Аспарухово Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №240/22.08.2011г. 'Строй Контрол Сервиз' ООД инж.Ангелова ЗАО-30419/01.09.2011г. 713,8 26.09.2011г.
338/ГИ/02.09.2011г. Въздушна кабелна електропроводна мрежа 0,4 kV От ТП №1510 (шест клона, 47 броя стълбове), кв. Аспарухово Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №242/22.08.2011г. 'Строй Контрол Сервиз' ООД инж.Ангелова ЗАО-30421/01.09.2011г. 749,52 26.09.2011г.
339/ГИ/07.09.2011г. Кабелно електрозахранване 0,4 kV №10135.2560.302, ул. 'Васил Друмев' №20 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №246/25.08.2011г. 'МД КОНТРОЛ' ООД По искане с ЗАО-30543/ГИ/06.10.2011г. се допуска промяна в ред 19 инж.Ангелова ЗАО-30543/02.09.2011г. 100 26.09.2011г. 28.10.2011г.
340/ГИ/09.09.2011г. Изместване на битова канализация ф200-Б в рамките на поземлен имот №10135.2568.176 (УПИ IX-50, кв. 72), к.к. 'Св. Св. Константин и Елена' МАРИЦА 10' ЕООД Протокол №40, т.2/ 14.07.2011г. инж.Власова ЗАО-30949/07.09.2011г. 100 28.09.2011г.
341/ГИ/09.09.2011г. Водопроводно и канализационно отклонение за бизнес сграда с магазини и офиси УПИ II-2, кв. 707, бул. 'Осми Приморски полк' №60 1.Енчо Петров Радев 2.'ПЕРЕС' ЕООД 3.Община Варна Заповед №200/20.07.2011г. 'Инекс Консулт' ООД инж.Гърбузов ЗАО-26313/27.07.2011г. 100 17.10.2011г.
342/ГИ/19.09.2011г. Водопроводна мрежа м-ст 'Орехчето'- I-ви етап /клон I, клон II, клон III, клон IV, клон V, клон VII и водопроводни отклонения до ПИ №118, 114, 115, 112, 274, 103, 150, 149, 145, 155, 175, 250, 173, 182, 183, 180, 188, 190, 191, 192 Община Варна СТРОЙНАДЗОР' ООД инж.Власова ЗАО-27939/17.09.2011г. 100 13.10.2011г.
343/ГИ/20.09.2011г. Уличен водопровод и водопроводни отклонения СО 'Боровец-юг', главен клон IV, главен клон V, клон 100а, клон 100б и водопроводни отклонения до №№956, 925, 930, 931, 944, 943, 933, 934, 936, 1539, 1544, 1540, 1568, 1559, 1552 Община Варна ДИ-ЕМ-КОНСУЛТ' ООД инж.Власова ЗАО-28224/11.08.2011г. 100 12.10.2011г.
344/ГИ/20.09.2011г. ВКЕЗ 0,4 kV №10135.2557.4 (УПИ VIII- 96=31, кв. 681), ул. 'Битоля' №32 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №248/15.09.2011г. 'Строй Контрол Сервиз' ООД инж.Гороломова ЗАО-32303/19.09.2011г. 204,84 11.10.2011г.
345/ГИ/20.09.2011г. ВКЕЗ №10135.5506.282 (УПИ XI- 1581, кв. 138), ул. 'Моряшка' №7, кв. Аспарухово Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №254/15.09.2011г. 'Строй Контрол Сервиз' ООД инж.Гороломова ЗАО-32302/19.09.2011г. 232,04 11.10.2011г.
346/ГИ/20.09.2011г. ВКЕЗ 0,4 kV №10135.3515.719.5, ул. 'Гео Милев' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №253/15.09.2011г. 'САНТА 2004' ЕООД инж.Гороломова ЗАО-32365/19.09.2011г. 128 11.10.2011г.
347/ГИ/20.09.2011г. ВКЕЗ 0,4 kV №10135.2575.1465 (УПИ XXII-414, кв. 43), кв. Виница, ул. 'Ламбо Пасков' №10 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №250/15.09.2011г. 'СС Консулт' ЕООД инж.Гороломова ЗАО-32366/19.09.2011г. 151,12 11.10.2011г.
348/ГИ/20.09.2011г. ВКЕЗ 0,4 kV №10135.2575.1502 (УПИ XVII-853, кв. 41), кв. Виница, ул. 'Ламбо Пасков' №22-А Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №252/15.09.2011г. 'СС Консулт' ЕООД инж.Гороломова ЗАО-32368/19.09.2011г. 106,24 11.10.2011г.
349/ГИ/20.09.2011г. ВКЕЗ №10135.2557.162 (УПИ IV-4, кв. 702), ул. 'Генерал Паренсов' №23 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №251/15.09.2011г. 'САНТА 2004' ЕООД инж.Гороломова ЗАО-32137/16.09.2011г. 100 11.10.2011г.
350/ГИ/20.09.2011г. ВКЕЗ 0,4 kV УПИ XXXII-935, кв. 18, СО 'Пчелина' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД СС КОНСУЛТ' ЕООД инж.Никитасов ЗАО-31852/15.09.2011г. 100 11.10.2011г.
351/ГИ/20.09.2011г. ВКЕЗ 0,4 kV УПИ XLI-372, кв. 8; УПИ XXII-922, кв. 7, СО 'Пчелина' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №249/15.09.2011г. 'САНТА 2004' ЕООД инж.Никитасов ЗАО-32367/19.09.2011г. 290,68 11.10.2011г.
352/ГИ/20.09.2011г. ВКЕЗ 0,4 kV №10135.2508.1225 (УПИ XVI-399, кв. 31), СО 'Сотира' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №247/15.09.2011г. 'САНТА 2004' ЕООД инж.Никитасов ЗАО-32207/17.09.2011г. 100 11.10.2011г.
353/ГИ/21.09.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда №10135.1501.373 (УПИ III-6, кв. 194), ул. 'Капитан Райчо' №49 1.Община Варна 2.Иван Петров Йосифов, Михаил Иванов Петров и Боряна Иванова Йосифова 3.Николай Георгиев Лазаров Заповед №239/18.08.2011г. 'ИНВЕСТКОМЕРС-Емил Иванов' ЕООД инж.Власова ЗАО-31995/15.09.2011г. 100 13.10.2011г.
354/ГИ/27.09.2011г. Реконструкция на съществуваща приемо-предавателна станция на 'МОБИЛТЕЛ' ЕАД №10135.3513.143.29, ул. 'Петко Стайнов' №3 МОБИЛТЕЛ' ЕАД Дарис' ООД инж.Никова ЗАО-32218/17.09.2011г. 600 17.10.2011г.
355/ГИ/27.09.2011г. Реконструкция на съществуваща приемо-предавателна станция на 'МОБИЛТЕЛ' ЕАД кв.563, ул. 'Струга' №39 МОБИЛТЕЛ' ЕАД Дарис' ООД инж.Никова ЗАО-32217/17.09.2011г. 600 17.10.2011г.
356/ГИ/27.09.2011г. Реконструкция на съществуваща приемо-предавателна станция на 'БТК' ЕАД №10135.2562.76.1, ж.к. 'Чайка', бл. 11, вх.Б БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ' АД Дарис' ООД инж.Никова ЗАО-32212/17.09.2011г. 600 17.10.2011г.
357/ГИ/27.09.2011г. Реконструкция на съществуваща приемо-предавателна станция на 'БТК' ЕАД №10135.3513.82.1, ул. 'Вяра', бл. 2, вх. Г БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ' АД Дарис' ООД инж.Никова ЗАО-32214/17.09.2011г. 600 17.10.2011г.
358/ГИ/27.09.2011г. Реконструкция на съществуваща приемо-предавателна станция на 'МОБИЛТЕЛ' ЕАД №10135.2554.273.1, ул. 'Евлоги Георгиев' бл. 9, вх. 17 МОБИЛТЕЛ' ЕАД Дарис' ООД инж.Никова ЗАО-32216/17.09.2011г. 600 17.10.2011г.
359/ГИ/27.09.2011г. Уличен водопровод СО 'Боровец-юг', главен клон III Община Варна Глобал Консулт 07' ООД инж.Власова ЗАО-28328/16.08.2011г. 13.10.2011г.
360/ГИ/28.09.2011г. Базова станция на 'КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ' ЕАД Търговски център 'Варна Тауърс', УПИ XIV-341, кв. 57, бул. 'Вл. Варненчик' №256 КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ' ЕАД Надзор консулт' ООД инж.Никова ЗАО-33100/27.09.2011г. 1000 24.10.2011г.
361/ГИ/29.09.2011г. ВКЕЗ 0,4 kV №10135.3511.344, ж.к. 'Възраждане' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №261/26.09.2011г. 'СС Консулт' ЕООД инж.Ангелова ЗАО-32975/27.09.2011г. 131,4 21.10.2011г.
362/ГИ/30.09.2011г. ВКЕЗ 0,4 kV №10135.1501.814 (УПИ VIII- 15, кв. 317), ул. 'Беласица' №28; №10135.1501.1188 (УПИ IX-16, кв. 317), ул. 'Беласица' №30 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №262/26.09.2011г. 'САНТА 2004' ЕООД инж.Ангелова ЗАО-32972/27.09.2011г. 314,48 21.10.2011г.
363/ГИ/03.10.2011г. Приемо-предавателна станция от електронната съобщителна мрежа на 'МАКС ТЕЛЕКОМ' ООД №10135.1506.231.1, ул. 'Бачо Киро' №16 МАКС ТЕЛЕКОМ' ООД Заповед №259/26.09.2011г. 'Глобал Консулт 07' ООД инж.Никова ЗАО-33336/29.09.2011г. 612,24 25.10.2011г.
364/ГИ/03.10.2011г. Водопроводно отклонение №10135.2515.785 (ПИ №785), СО 'Ален Мак' 1.Община Варна 2.Надя Иванова Георгиева Заповед №260/26.09.2011г. инж.Власова ЗАО-32953/27.09.2011г. 100 04.11.2011г.
365/ГИ/04.10.2011г. Реконструкция на кабелни линии 20 kV От бул. 'Сливница' до ул. 'Георги Атанасов' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД СТРОЙ КОНТРОЛ СЕРВИЗ' ООД инж.Никитасов ЗАО-21111/29.09.2011г. 155,04 24.10.2011г.
366/ГИ/04.10.2011г. ВКЕЗ 0,4 kV №10135.5549.1519 (ПИ 1519, кв. 35), СО 'Прибой' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №219/08.08.2011г. 'Строй Контрол Сервиз' ООД инж.Гороломова ЗАО-27807/30.09.2011г. 676 21.10.2011г.
367/ГИ/04.10.2011г. ВКЕЗ 0,4 kV №10135.2723.830, СО 'Ваялар' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №220/08.08.2011г. 'Строй Контрол Сервиз' ООД инж.Гороломова ЗАО-27794/30.09.2011г. 505 21.10.2011г.
368/ГИ/29.09.2011г. ВКЕЗ 0,4 kV №10135.2517.1830 (ПИ 1830, кв. 42), СО 'Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №282/04.11.2010г. 'САНТА 2004' ЕООД инж.Гороломова ЗАО-39542/28.09.2011г. 500,5 21.10.2011г.
369/ГИ/04.10.2011г. Кабелна линия 0,4 kV №10135.2723.623 (УПИ XI- 1771, кв. 101), СО 'Ваялар' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №267/29.09.2011г. 'СС Консулт' ЕООД инж.Гороломова ЗАО-33510/30.09.2011г. 139 21.10.2011г.
370/ГИ/04.10.2011г. Кабелна линия 0,4 kV №10135.2556.38.5, ул. 'Царевец' бл. 55, вх. Г Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №265/29.09.2010г. 'САНТА 2004' ЕООД инж.Гороломова ЗАО-33536/30.09.2011г. 240,2 21.10.2011г.
371/ГИ/04.10.2011г. ВКЕЗ 0,4 kV №10135.2575.1655 (УПИ XI- 1140, 1139, кв. 64), ул. 'Делфин' №9, кв. Виница Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №266/29.09.2011г. 'Строй Контрол Сервиз' ООД инж.Гороломова ЗАО-33532/30.09.2011г. 315 21.10.2011г.
372/ГИ/04.10.2011г. ВКЕЗ 0,4 kV №10135.2575.825 (УПИ II- 685, кв. 6), ул. 'Св. Прокопий Варненски' №15 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №264/29.09.2011г. 'Строй Контрол Сервиз' ООД инж.Никова ЗАО-33539/30.09.2011г. 104,2 21.10.2011г.
373/ГИ/04.10.2011г. Канализационно отклонение №10135.2526.1045 (УПИ XII- 1375, кв. 33), м-ст 'Св. Никола' 1.Община Варна 2.Росица Красимирова Петрова 3.Георги Каменов Петров Заповед №277/29.09.2011г. 'Глобал Консулт 07' ООД инж.Власова ЗАО-33560/30.09.2011г. 100 24.10.2011г.
374/ГИ/06.10.2011г. Реконструкция на закрита разпределителна уредба 20 kV №10135.1506.927 (УПИ XV- 840, за административно обслужване, търговия на ел. енергия, ел. подстанция, кв. 132) Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Строй Контрол Сервиз' ООД инж.Гороломова ЗАО-33650/03.10.2011г. 3298,46 27.10.2011г.
375/ГИ/10.10.2011г. Канализационно отклонение №10135.2553.304 (парцел №880), ул. 'Карамфил' №23 1.Община Варна 2.Виолета Колева Йорданова 3.Кръстинка Колева Трайкова Заповед №269/29.09.2011г. инж.Власова ЗАО-33877/05.10.2011г. 100 28.10.2011г.
376/ГИ/10.10.2011г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ XII-4, кв. 278 1.Замфир Алдинов Бабаджаков 2.Зюмбюлка Стефанова Бабаджаков 3.Община Варна Заповед №274/29.09.2011г. 'Билд Контрол' ЕООД инж.Гърбузов ЗАО-33659/03.10.2011г. 100 27.10.2011г.
377/ГИ/05.10.2011г. Трафопост тип БКТП 1000 kVa, 20/0,4 kV №10135.5403.4277 (ПИ 4277), СО 'Боровец-юг' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №282/04.10.2011г. 'САНТА 2004' ЕООД инж.Ангелова ЗАО-33933/05.01.2011г. 215,96 03.11.2011г.
378/ГИ/11.10.2011г. Водопроводно и канализационно отклонение за многофункционална жилищна сграда УПИ V-1490, кв. 131, ул. 'Димчо Дебелянов' 1. 'Брадърс Билдинг' ООД 2.Велянка Стоянова Маринова 3.Мирослав Иванов Маринов 4.Стоян Иванов Маринов 5.Община Варна Заповед №280/04.10. 2011г. 'Юнион Билдинг' ООД инж.Гърбузов ЗАО-34110/06.10.2011г. 100 28.10.2011г.
379/ГИ/11.10.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за Сграда за Обществено обслужване №10135.1507.1002 (УПИ IX- 2, кв. 75), ул. 'Генуа' №7 1.Община Варна 2.'Бон Марин Юнион' ЕООД Заповед №275/29.09.2011г. 'ИВО-90-Консулт' ООД инж.Власова ЗАО-33549/30.09.2011г. 100 01.11.2011г.
380/ГИ/11.10.2011г. Сградно водопроводно отклонение №10135.3506.432 (УПИ VIII- 432, кв. 18), СО 'Пчелина' 1.Община Варна 2.Детелин Добрев Иванов 3.Ралица Димчева Хаджидемирова 4.'РВК-ГРУП' ООД Протокол №54, т. 4/ 05.10.2010г. инж.Власова ЗАО-34461/10.10.2011г. 100 09.11.2011г.
381/ГИ/11.10.2011г. ВКЕЗ 0,4 kV №10135.2563.312 (УПИ XXIII- 24, кв. 30) Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №281/04.10.2011г. 'САНТА 2004' ЕООД инж.Никитасов ЗАО-33937/05.10.2011г. 100 04.11.2011г.
382/ГИ/11.10.2011г. Трафопост тип БКТП 800 kVa, 20/0,4 kV ПИ 036001, село Тополи Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №263/29.09.2011г. 'СС Консулт' ЕООД инж.Никитасов ЗАО-33852/04.10.2011г. 288,04 04.11.2011г.
383/ГИ/14.10.2011г. Реконструкция на кабелна линия 110 kV №10135.2554.65 до №10135.2557.115 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Заповед №293/14.10.2011г. 'Строй Контрол Сервиз' ООД инж.Гороломова ЗАО-35084/14.10.2011г. 1108 04.11.2011г.
384/ГИ/13.10.2011г. Монтаж на табло тип МТТ до съществуващ СР стълб на ВЕЛ 20 kV Извод 'Роса', с. Тополи Валентин Дамянов Каравълчев ЕМ ИНЖЕНЕРИНГ' ЕООД инж.Никитасов ЗАО-34309/07.10.2011г. 150 04.11.2011г.
385/ГИ/17.10.2011г. Сградни водопроводни отклонения №10135.3514.104 (УПИ III- 979, кв. 22) 1.Община Варна 2.'БА КРЕДИТАНЩАЛТ БУЛУС' ЕООД Заповед №202/20.07.2011г. 'ИНЕКС КОНСУЛТ' ООД инж.Власова ЗАО-25761/05.10.2011г. 100 09.11.2011г.
386/ГИ/18.10.2011г. Реконструкция на съществуваща приемо-предавателна станция на 'БТК' ЕАД №10135.2575.413.1, кв. Виница, ул. 'Черно море' №1 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ' АД Телеконтрол 99' ЕООД инж.Никова ЗАО-33893/05.10.2011г. 600 08.11.2011г.
387/ГИ/18.10.2011г. Реконструкция на съществуваща приемо-предавателна станция на 'БТК' ЕАД №10135.5506.319.5, кв Аспарухово, ул. 'Първи май' №36 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ' АД Телеконтрол 99' ЕООД инж.Никова ЗАО-33895/05.10.2011г. 600 08.11.2011г.
388/ГИ/18.10.2011г. Реконструкция на съществуваща приемо-предавателна станция на 'БТК' ЕАД №10135.4505.80.9, ж.к. 'Вл. Варненчик', бл. 230, вх. 1 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ' АД Телеконтрол 99' ЕООД инж.Никова ЗАО-33896/05.10.2011г. 600 08.11.2011г.
389/ГИ/18.10.2011г. Реконструкция на съществуваща приемо-предавателна станция на 'БТК' ЕАД №10135.1505.258.1, ул. 'Цар Асен' №27 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ' АД Телеконтрол 99' ЕООД инж.Никова ЗАО-33897/05.10.2011г. 600 08.11.2011г.
390/ГИ/18.10.2011г. Улична канализация на сграда за бърза закуска, сладкарница и производство на закуски ПИ 10135.3515.798 УПИ XXVIII-789, кв. 40, ул. 'Милосърдие' Община Варна ДИАЛЕКС ООД инж. Власова ЗАО-33237/28.09.2011г. 100 14.11.2011г.
391/ГИ/19.10.2011г. Реконструкция на кабелна линия средно напрежение, извод 'Поп Харитон' ТП №493 до №279, по плана на 9 и 15 м.р Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД САНТА 2004' ЕООД инж. Ангелова ЗАО-35098/14.10.2011г. 272 09.11.2011г.
392
393/ГИ/19.10.2011г. Сградна газова инсталация хотел 'Емона', ПИ 10135.2569.77, УПИ IV-112, кв. 16, к.к. Константин и Елена Св. Св. Константин и Елена Холдинг' АД Протокол 28/06.10.2011г. инж. Ангелова ЗАО-34823/12.10.2011г. 145,5 08.11.2011г.
394/ГИ/19.10.2011г. ВКЕЗ 0,4 KV ПИ 10135.1501.254, ул. 'Поп Харитон' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД САНТА 2004' ЕООД инж. Ангелова ЗАО-35082/14.10.2011г. 100 09.11.2011г.
395/ГИ/21.10.2011г. ВКЕЗ 0,4 KV ПИ 10135.2554.259, УПИ XV-618, кв. 8, 24 м.р., ул. 'Батова' 7 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД МД КОНТРОЛ' ООД инж..Гороломова ЗАО-35104/14.10.2011г. 140,92 09.11.2011г.
396/ГИ/21.10.2011г. ВКЕЗ 0,4 KV ПИ 10135.2555.155, УПИ VII-1540, кв. 10, 23 м.р. Ул. 'Тодор Бояджиев' 7 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД МД КОНТРОЛ' ООД инж. Ангелова ЗАО-35088/14.10.2011г. 172,2 11.11.2011г.
397/ГИ/21.10.2011г. ТП тип БКТП 630 KVA, 20/0,4 KV ПИ 10135.2552.2113, УПИ X-2876, кв. 123 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД СТРОЙ КОНТОЛ СЕРВИЗ' ООД инж. Никитасов ЗАО-35086/14.10.2011г. 194,2 11.11.2011г.
398/ГИ/21.10.2011г. Подмяна на съществуваща ОК-6А ул. 'Вардар' и ул. 'Хан Омуртаг' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД МД КОНТРОЛ' ООД инж. Гороломова ЗАО-35083/14.10.2011г. 155,36 09.11.2011г.
399/ГИ/21.10.2011г. ВКЕЗ 0,4 KV ПИ 10135.2566.213, УПИ XVI-1516, кв. 1 СО 'Долна Трака' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД САНТА 2004' ЕООД инж. Гороломова ЗАО-35085/14.10.2011г. 167,5 09.11.2011г.
400/ГИ/21.10.2011г. ВКЕЗ 0,4 KV ПИ 10135.2558.99, ул. 'Найден Геров' 74 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД САНТА 2004' ЕООД инж. Ангелова ЗАО-35105/14.10.2011г. 265,52 11.11.2011г.
401/ГИ/21.10.2011г. ВКЕЗ 0,4 KV ПИ 10135.3516.144, УПИ II-86, кв. 4, ул. 'Паско Желев' 11 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД СС КОНСУЛТ' ЕООД инж. Никитасов ЗАО-35102/14.10.2011г. 100 11.11.2011г.
402/ГИ/24.10.2011г. Реконструкция на съществ. БС на БТК ид. 10135.2558.27.4, ул. 'Уилям Гладстон' 1, вх.г БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ' АД Телеконтрол 99' ЕООД инж. Никова ЗАО-35679/21.10.2011г. 600 22.11.2011г.
403/ГИ/27.10.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за сграда със смесено предназначение 10135.1507.77 УПИ IX-1162, кв. 11, бул. 'Мария Луиза' 36 1.Методи Асенов Методиев 2.Анка Атанасова Бумова 3.Калинка Иванова Недкова 4.Росен Димитров Чардаклиев 5. Община Варна Тест Билдинг' ООД инж. Власова ЗАО-33666/03.10.2011г. 100 23.11.2011г.
404/ГИ/27.10.2011г. Улична канализация за жилищна сграда I етап УПИ V-30, кв. 180б, ул. 'Хан Кардам' 20А, 11 м.р. Община Варна Протокол 29/20.04.2011г. инж. Власова ЗАО-35687/21.10.2011г. 100 14.11.2011г.
405/ГИ/27.10.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда - I етап УПИ V-30, кв. 180б, ул. 'Хан Кардам' 20А, 11 м.р. 1.Община Варна 2.Петко Неделчев Кръстев и Неделя Иванова Кръстева 3.Марийка Петкова Четова 4.Живка Петкова Тодорова 5.Милка Добрева Костова 6.Николай Иванов Четов Протокол 29/20.04.2011г. инж. Власова ЗАО-35691/21.10.2011г. 100 14.11.2011г.
406/ГИ/26.10.2011г. ВКЕЗ 0,4 KV ПИ 10135.2553.551 УПИ III-1145, кв. 64, 25 м.р., ул. 'Божур' 9 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД САНТА 2004' ЕООД инж. Ангелова ЗАО-36049/25.10.2011г. 100 14.11.2011г.
407/ГИ/27.10.2011г. ВКЕЗ 0,4 kV ПИ 10135.1503.510 УПИ III-3, кв.395, 10 м.р. Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД МД КОНТРОЛ' ООД инж. Ангелова ЗАО-36039/25.10.2011г. 236,64 17.11.2011г.
408/ГИ/27.10.2011г. Кабелна линия 0,4 kV ПИ 10135.3513.382 УПИ XII-274, ул. 'Чинар' 33 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Строй Контрол Сервиз' ООД инж. Ангелова ЗАО-36054/25.10.2011г. 100 17.11.2011г.
409/ГИ/27.10.2011г. Кабелна линия 20 kV извод 'Брегалница', 5 м.р. Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Строй Контрол Сервиз' ООД инж. Ангелова ЗАО-36041/25.10.2011г. 210,8 18.11.2011г.
410/ГИ/27.10.2011г. Кабелна линия 0,4 kV ПИ 10135.2515.3709 (ПИ 238), СО 'Ален мак' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Строй Контрол Сервиз' ООД инж. Никитасов ЗАО-36055/25.10.2011г. 161,5 16.11.2011г.
411/ГИ/27.10.2011г. ВКЕЗ 0,4 kV УПИ I-39, кв. 58Б, ул. 'Антон Страшимиров' №31А Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД МД КОНТРОЛ' ООД инж. Гороломова ЗАО-36311/26.10.2011г. 187,16 16.11.2011г.
412/ГИ/27.10.2011г. ВКЕЗ 0,4 kV 10135.2559.68 УПИ I-3027, кв. 21, ул. 'Каймакчалан' 8, 17 м.р. Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД СС КОНСУЛТ' ЕООД инж. Никитасов ЗАО-36259/26.10.2011г. 138,88 15.11.2011г.
413/ГИ/27.10.2011г. ВКЕЗ 0,4 kV 10135.2553.800 УПИ XVIII-229, кв. 25, 25 м.р., ул. 'Кокиче' 2-Г Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД САНТА 2004' ЕООД инж. Гороломова ЗАО-36316/26.10.2011г. 100 15.11.2011г.
414/ГИ/31.10.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за вилна сграда ПИ 10135.2723.1758, СО 'Ваялар' 1.Община Варна 2.'РУС БИЛДИНГ' ООД Протокол 59/ 20.10.2010г. инж. Власова ЗАО-35712/21.10.2011г. 100 17.11.2011г.
415/ГИ/31.10.2011г. Водопроводно отклонение за жилищна сграда ПИ 10135.5549.1965 СО 'Прибой' 1.Община Варна 2.Петър Димитров Великов 3.Лилия Тонева Великова Протокол 22/04.08.2011г. инж. Власова ЗАО-33748/04.10.2011г. 100 18.11.2011г.
416/ГИ/31.10.2011г. Противоерозионно укрепване на скат зона 'А' УПИ IV, ПИ 10135.2536.1018 1.ХОЛДИНГ ВАРНА 2.ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРНА ЕВРОСТАНДАРТ' ЕООД инж. Колев ЗАО-28055/10.08.2011г. 26 220 21.11.2011г.
417/ГИ/31.10.2011г. Противоерозионно укрепване на скат зона 'С' УПИ IV, ПИ 10135.2536.1006 1.ХОЛДИНГ ВАРНА 2.ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРНА ЕВРОСТАНДАРТ' ЕООД инж. Колев ЗАО-28052/10.08.2011г. 42 780 21.11.2011г.
418/ГИ/01.11.2011г. Водопроводно отклонение за жилищна сграда и магазин за хранителни стоки ПИ 713, СО 'Ментеше' 1.Община Варна 2.Злати Бахов Иванов Протокол 21/28.07.2011г. инж. Власова ЗАО-33729/01.11.2011г. 100 25.11.2011г.
419/ГИ/01.11.2011г. Приемо-предавателна станция на 'МАКС ТЕЛЕКОМ' ООД 10135.1026.57.4, ул. 'Струга' 27-29 МАКС ТЕЛЕКОМ' ООД Глобал Консулт 07' ООД инж. Никова ЗАО-36438/27.10.2011г. 600 30.11.2011г.
420/ГИ/02.11.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда 10135.2554.259 УПИ XV-618, кв. 8, ул. 'Батова' 7 1.Община Варна 2.Тодорка Пройнова Станева 3.Галин Георгиев Станев и Мария Георгиева Николова 4.Любомир Георгиев Костадинов 5.'Нивстрой' ЕООД НБС-Инженеринг' ООД инж. Власова ЗАО-34361/01.11.2011г. 100 21.11.2011г.
421/ГИ/04.11.2011г. Уличен водопровод за жилищна сграда с търговски помещения ПИ 10135.1506.342 УПИ I-7, кв. 126а, ул. 'Ал. Дякович' 12 Община Варна ЕТ 'Мартини-М-Радослава Димитрова' инж. Власова ЗАО-6604/04.11.2011г. 100 09.12.2011г.
422/ГИ/04.11.2011г. Улична канализация и канализационни отклонения 10135.5545.3567 (ПИ 3567) СО 'Зеленика' Община Варна Протокол 29/20.04.2011г. инж. Гърбузов ЗАО-35996/24.10.2011г. 100 28.11.2011г.
423/ГИ/07.11.2011г. ВКЕЗ 0,4 KV 10135.1507.135, бул. 'Сливница' 59, 8 м.р. Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД СС КОНСУЛТ' ЕООД инж. Ангелова ЗАО-37102/02.11.2011г. 123,24 28.11.2011г.
424/ГИ/09.11.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда 10135.5506.106 УПИ I-1521, кв. 133 ул. 'Цар Иван Александър' 7. 29 м.р. 1.Мария Панчева Тодорова 2.Димитричка Иванова Пандова 3.Екатерина Стефанова Стоянова 4.'Вип Билдинг Инвест' ООД ИНЕКС КОНСУЛТ' ООД инж. Власова ЗАО-37297/04.11.2010г. 100 30.11.2011г.
425
426/ГИ/10.11.2011г. ВКЕЛ 0,4 KV ПИ 10135.2510.1805 СО 'Добрева Чешма' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД САНТА 2004' ЕООД инж. Ангелова ЗАО-37430/07.11.2011г. 100 01.12.2011г.
427/ГИ/11.11.2011г. Приемо-предавателна станция на БТК АД ИД 10135.2723.725 СО 'Ваялар' БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ' АД Телеконтрол 99' ЕООД инж. Никова ЗАО-14906/26.04.2011г. 800 05.12.2011г.
428/ГИ/15.11.2011г. Приемо-предавателна станция на 'Макс Телеком' ООД 10135.3513.199, ул. 'Петко Стайнов' 12, вх. 11 МАКС ТЕЛЕКОМ' ООД Глобал Консулт 07' ООД инж. Никова ЗАО-3819/10.11.2011г. 600 06.12.2011г.
429/ГИ/21.11.2011г. Водопроводно отклониение 10135.2517.911 (ПИ 911. кв. 72) СО 'Бялата чешма и Дъбравата' 1.Община Варна 2.Васил Михайлов Гюлеметов 3.Екатерина Кирилова Гюлеметова Протокол 22/04.08.2011г. инж. Власова ЗАО-36598/17.11.2011г. 100 12.12.2011г.
430/ГИ/05.12.2011г. Уличен водопровод и улична канализация за жилищна сграда 10135.2563.638 УПИ XXIV 289, кв. 43, 21 м.р Община Варна РУПИПОНТ-КОНСУЛТ'ООД инж. Власова ЗАО-39161/22.11.2011г. 100 23.12.2011г.
431/ГИ/21.11.2011г. Реконструкция на съществуваща БС на БТК АД 10135.1507.711.2, бул. 'Приморски' 91 вх. А БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ' АД Дарис' ООД инж. Никова ЗАО-38237/14.11.2011г. 600 12.12.2011г.
432/ГИ/21.11.2011г. Приемо-предавателна станция на 'МОБИЛТЕЛ' ЕАД 10135.5501.301 Аспарухово, 'Южна промишлена зона' МОБИЛТЕЛ' ЕАД Дарис' ООД инж. Никова ЗАО-38239/14.11.2011г. 900 12.12.2011г.
433/ГИ/21.11.2011г. Реконструкция на приемо-предавателна станция на 'Мобилтел' ЕАД 10135.1501.86.1, бул. 'Владислав Варненчик' 115, бл. 43 МОБИЛТЕЛ' ЕАД Дарис' ООД инж. Никова ЗАО-38241/14.11.2011г. 600 12.12.2011г.
434/ГИ/21.11.2011г. Реконструкция на приемо-предавателна станция на 'Мобилтел' ЕАД 10135.4502.230.10 ж.к. Вл. Варненчик' бл. 308, вх. 7 МОБИЛТЕЛ' ЕАД Дарис' ООД инж. Никова ЗАО-38245/14.11.2011г. 600 12.12.2011г.
435/ГИ/21.11.2011г. Реконструкция на приемо-предавателна станция на 'Мобилтел' ЕАД 10135.2559.110.3 ул. 'Д-р Железкова' 33 МОБИЛТЕЛ' ЕАД Дарис' ООД инж. Никова ЗАО-38247/14.11.2011г. 600 16.12.2011г.
436/ГИ/21.11.2011г. Реконструкция на приемо-предавателна станция на 'Мобилтел' ЕАД 10135.4504.487.7, ж.к. 'Вл. Варнрнчик' бл. 10, вх. 7 МОБИЛТЕЛ' ЕАД Дарис' ООД инж. Никова ЗАО-38249/14.11.2011г. 600 16.12.2011г.
437/ГИ/21.11.2011г. Реконструкция на приемо-предавателна станция на 'Мобилтел' ЕАД 10135.2557.113.3 ул. 'Генерал Киселов' 64 МОБИЛТЕЛ' ЕАД Дарис' ООД инж. Никова ЗАО-38250/14.11.2011г. 600 16.12.2011г.
438
439/ГИ/22.11.2011г. ВКЕЗ 0,4 KV СО 'Акчелар' и кв. 'Св. Никола' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД САНТА 2004' ЕООД инж. Гороломова ЗАО-37105/21.11.2011г. 253,5 13.12.2011г.
440/ГИ/24.11.2011г. Реконструкция на приемо-предавателна станция на 'Мобилтел' ЕАД 10135.2553.42.6 ул. 'Карамфил' бл. 34, вх. А МОБИЛТЕЛ' ЕАД Дарис' ООД инж. Никова ЗАО-39136/22.11.2011г. 600 16.12.2011г.
441/ГИ/29.11.2011г. ВКЕЗ 0,4 KV 10135.2559.60 УПИ II-2891, кв. 20, 17 м.р., ул. 'Мадара' 23 А Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД МД КОНТРОЛ' ООД инж. Ангелова ЗАО-39540/25.11.2011г. 128 16.12.2011г.
442/ГИ/30.11.2011г. ВКЕЗ 0,4 KV 10135.2554.239 УПИ XVI-387кв. 32, 24 м.р., ул. 'Дубровник' 36 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД МД КОНТРОЛ' ООД инж. Никитасов ЗАО-39562/25.11.2011г. 179 16.12.2011г.
443/ГИ/30.11.2011г. ВКЕЗ 0,4 KV ул. 'Филип Тотю' 14 ; ул. 'Карнеги' 5 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД САНТА 2004' ЕООД инж. Ангелова ЗАО-39732/28.11.2011г. 145,5 20.12.2011г.
444/ГИ/30.11.2011г. Кабелна линия 0,4 kV 10135.51.18, ул. 'Горазд' 10 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Строй Контрол Сервиз' ООД инж. Ангелова ЗАО-39672/28.11.2011г. 100 22.12.2011г.
445/ГИ/30.11.2011г. ВКЕЗ 0,4 KV 10135.1030.232 УПИ VII-2, ул. 'Пловдив' 18 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД МД КОНТРОЛ' ООД инж. Ангелова ЗАО-39683/28.11.2011г. 194,12 21.12.2011г.
446/ГИ/01.12.2011г. Комуникационна мрежа на площадката на подстанция 'ЮГ' 10135.1506.927, 7 м.р. Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Строй Контрол Сервиз' ООД инж. Никитасов ЗАО-39491/24.11.2011г. 100 23.12.2011г.
447/ГИ/01.12.2011г. Газификация на гр. Варна Отклонение газопровод до офис сграда, магазини и жилища бул. 'Сливница' 189 и Спортни зали 'Локомотив' в ПИ 10135.3516.162, 26 м.р ПРИМАГАЗ' АД ЕСМ' ЕООД инж. Никитасов ЗАО-39508/24.11.2011г. 100 22.12.2011г.
448/ГИ/05.12.2011г. 1.Кабелна линия 0,4 kV 2.Кабелни линии 0,4 kV 3.Кабелни линии 0,4 kV 4.Кабелни линии 0,4 kV 5.Кабелна линия 0,4 kV 6.Кабелна линия 0,4 kV 7.Кабелна линия 0,4 kV 1. 10135.3513.112, ул. 'Тролейна' 2. 10135.3513.446, ул. 'Тролейна' 3. 10135.3513.104, ул. 'Тролейна' 4. ул. 'Тролейна' 5. ТП 203 до нов ШК-7А 6. 10135.3513.617, бул. 'Хр. Смирненски' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД СС КОНСУЛТ' ЕООД Промяна в наименованието на строежа-последен ред (виж текста) инж. Гороломова ЗАО-39724/28.11.2011г. 813,48 22.12.2011г. 14.03.2012г.
449/ГИ/05.12.2011г. 1. ВКЕЗ 0,4 kV 2. Кабелно електрозахранване 0,4 kV 1. 10135.3515.713 УПИ VII, кв. 47А, ул. 'Фантазия' 8 2. 10135.3515.713 УПИ VII-697, кв. 47А, ул. 'Фантазия' 8 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД МД КОНТРОЛ' ООД инж. Никитасов ЗАО-39719/28.11.2011г. 143,8 22.12.2011г.
450/ГИ/05.12.2011г. ВКЕЗ 0,4 kV 10135.1501.1191 10135.1501.1223, УПИ VI-11, кв. 853, ул. 'Черни връх' 36, 36А Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД МД КОНТРОЛ' ООД инж. Ангелова ЗАО-40251/01.12.2011г.
451/ГИ/05.12.2011г. 1. ВКЕЗ 0,4 kV 2. Кабелно електрозахранване 0,4 kV 1. ул. 'Тунджа' 10 до ПИ 10135.5504.37 2. ПИ 10135.5504.37 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД МД КОНТРОЛ' ООД Промяна в наименованието на строежа- (виж текста) инж. Никитасов ЗАО-40253/01.12.2011г. 138,36 22.12.2011г. 12.04.2012г.
452/ГИ/05.12.2011г. Уличен водопровод ПЕВП Ф90 и водопроводно отклонение №№3851, 2148, 2152, 1750, 2135, 2220, 2132, 2140, 2131, 2149, 2138, 2150, 1744, 2141, 2139, 2134, 2136 в СО 'Боровец-юг' Община Варна ПЕР ЕНД ВИ' ЕООД инж. Симеонов ЗАО-40225/01.12.2011г. 100 16.02.2012г.
453/ГИ/06.12.2011г. Канализационна помпена станция с тласкател ПИ 10135.2563.522, 21 м.р. Община Варна Деомид' ЕООД инж. Симеонов ЗАО-40123/01.12.2011г. 100 27.12.2011г.
454/ГИ/06.12.2011г. Реконструкция на съществуваща БС на БТК АД 10135.513.525.1, к.к. 'Зл. Пясъци', х-л Еделвайс БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ' АД Дарис' ООД инж. Никова ЗАО-39998/30.11.2011г. 800 27.12.2011г.
455/ГИ/06.12.2011г. Приемо-предавателна станция на 'МОБИЛТЕЛ' ЕАД 10135.513.482.1, к.к. 'Зл. Пясъци' х-л Сердика МОБИЛТЕЛ' ЕАД Дарис' ООД инж. Никова ЗАО-39999/30.11.2011г. 1500 27.12.2011г.
456/ГИ/09.12.2011г. Приемо-предавателна станция на БТК АД ПИ 10135.2723.634/ 635/ 636, СО 'Траката' БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ' АД Телеконтрол 99' ЕООД инж. Никова ЗАО-14903/26.04.2011г. 800 30.12.2011г.
457/ГИ/09.12.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за Ваканционна сграда ПИ 10135.2573.1077 , УПИ XL - 799, кв. 10, к.к. Чайка 1.Община Варна 2. 'Сорес Инвест' ООД Протокол 30/ 03.11.2011г. инж. Власова ЗАО-40530/05.12.2011г. 100 20.01.2012г.
458/ГИ/12.12.2011г. Реконструкция на приемо-предавателна станция на 'Мобилтел' ЕАД 10135.5502.433.1, ул. 'Бакапан' 2 МОБИЛТЕЛ' ЕАД Дарис' ООД инж. Никова ЗАО-40552/ 05.12.2011г. 600 30.12.2011г.
459/ГИ/12.12.2011г. Реконструкция на кабелна линия 0,4 kV 10135.2554.29, ул. 'Евлоги Георгиев' 32 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД СС КОНСУЛТ' ЕООД инж. Ангелова ЗАО-40532/05.12.2011г. 100 30.12.2011г.
460/ГИ/12.12.2011г. ВКЕЗ 0,4 KV ул. 'Битоля' 36 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД МД КОНТРОЛ' ООД инж.Ангелова ЗАО-40844/07.12.2011г. 134,64 30.12.2011г.
461/ГИ/12.12.2011г. ВКЕЗ 0,4 KV 10135.4504.387 (УПИ XVI- 586, кв. 7, ул. 'Ниш' 2А Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД САНТА 2004' ЕООД инж. Ангелова ЗАО-41019/08.12.2011г. 222,52 03.01.2012г.
462/ГИ/12.12.2011г. Преустройство на съществуващо котелно за работа от дизелово гориво на природен газ Банка ДСК, 10135.2555.100 УПИ V-1085, ул. 'Дружба' 2 Банка ДСК' ЕАД Юнион Билдинг' ООД ЗАО-40423/05.12.2011г. 399 29.12.2011г.
463/ГИ/12.12.2011г. Реконструкция на приемо-предавателна станция на 'Мобилтел' ЕАД 10135.2555.26.63, ул. 'Студентска' 1 МОБИЛТЕЛ' ЕАД Дарис' ООД инж. Никова ЗАО-40553/05.12.2011г. 600 30.12.2011г.
464/ГИ/12.12.2011г. Реконструкция на приемо-предавателна станция на 'Мобилтел' ЕАД 10135.1505.3.1, ул. 'Пирин' 8, вх. А МОБИЛТЕЛ' ЕАД Дарис' ООД инж. Никова ЗАО-40547/05.12.2011г. 600 30.12.2011г.
465/ГИ/12.12.2011г. Реконструкция на приемо-предавателна станция на 'Мобилтел' ЕАД 10135.2558.47.1, ул. 'Уилям Гладстон' бл. 2, вх. Г МОБИЛТЕЛ' ЕАД Дарис' ООД инж. Никова ЗАО-40550/05.12.2011г. 600 03.01.2011г.
466/ГИ/13.12.2011г. Реконструкция на съществуваща приемо-предавателна станция на БТК АД 10135.3511.249.6, ж.к. Възраждане бл. 49, вх. 5 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ' АД Дарис' ООД инж. Никова ЗАО-41046/08.12.2011г. 600 03.01.2011г.
467/ГИ/13.12.2011г. Реконструкция на съществуваща приемо-предавателна станция на БТК АД 10135.51.146.3, ул. 'Кракра' 41 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ' АД Дарис' ООД инж. Никова ЗАО-41049/08.12.2011г. 600 03.01.2012г.
468/ГИ/13.12.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за сграда със смесено предназначение ПИ 10135.3513.358, УПИ V- 227, кв. 1088, ул. 'Чинар' 18а 1.Община Варна 2. Ангел Калудов Ангелов и Виолета Жекова Ангелова 3. Златка Калудова Недева 4. Румяна Николаева Георгиева 6. 'Дамян Йорданов' ЕООД СТРОЙНАДЗОР' ООД инж. Власова ЗАО-40713/06.12.2011г. 100 24.01.2012г.
469/ГИ/14.12.2011г. Приемо-предавателна станция на 'МОБИЛТЕЛ' ЕАД 10135.1510.10.100, пл. 'Славейков' 1, Пристанище 'Варна-Изток' МОБИЛТЕЛ' ЕАД Дарис' ООД инж. Никова ЗАО-40790/07.12.2011г. 900 13.01.2012г.
470/ГИ/14.12.2011г. Водопроводно отклонение за жилищна сграда 10135.2575.1638 УПИ XXI-645, кв. 1, ул. 'Св. Параскева' 11, кв. Виница 1. Община Варна 2. Ирина Илиева Костова Протокол 28/06.10.2011г. инж. Власова ЗАО-39731/28.11.2011г. 100 04.01.2012г.
471/ГИ/15.12.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения до площадка на ИУЕЕО и ИУМПС 10135.4507.269, УПИ IV- 280004, кв. 3 1. Община Варна 2. 'Трансинс Индъстри' АД Протокол 27/ 29.09.2011г. инж. Власова ЗАО-39883/29.11.2011г. 100 04.01.2012г.
472/ГИ/15.12.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда 10135.1026.187, УПИ III-6, кв. 567, ул. 'Патриарх Евтимий' 12 1. Община Варна 2. Снежа Стойчева Пенева 3. Жасмина Живкова Пенева 4. Калинка Стоянова Замова 5. Мария Иванова Паликова 6. Иван Атанасов Иванов 7. Николай Димитров Николов 8. Веселина Константинова Танева 9. Мирян Янков Христов 10. Веселка Стафанова Райнова Райнова Консултинг' ООД инж. Власова ЗАО-39853/29.11.11 г. 100 19.1.2012
473/ГИ/16.12.2011г. Улична водопроводна мрежа СО 'Боровец-юг', клон 72 и част от клон 71 Община Варна Юнион Билдинг' ООД инж. Гърбузов ЗАО-23052/30.06.2011г. 100 05.01.2012г.
474/ГИ/19.12.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за вилна сграда 10135.2517.4602 (ПИ 4602), СО 'Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата' 1. Община Варна 2. Снежинка Здравкова Белчева Протокол 27/ 29.09.2011г. инж. Власова ЗАО-40761/07.12.2011г. 100 18.01.2012г.
475/ГИ/19.12.2011г. ВКЕЗ 0,4 kV 10135.1501.684 (УПИ X-1, кв. 852), ул. 'Стара планина' 18 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД СС КОНСУЛТ' ЕООД инж. Никитасов ЗАО-41401/13.12.2011г. 100 11.01.2012г.
476/ГИ/19.12.2011г. ВКЕЗ 0,4 kV 10135.2563.638 (УПИ XXIV- 289, кв. 43 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД МД КОНТРОЛ' ООД инж. Никитасов ЗАО-41397/13.12.2011г. 134,8 11.01.2012г.
477/ГИ/19.12.2011г. 1. ВКЕЗ 0,4 kV 2. Кабелно електрозахранване 1. 10135.5506.106, УПИ I- 1521, кв. 133 2. 10135.5506.106, УПИ I- 1521, кв. 133 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД МД КОНТРОЛ' ООД инж. Никитасов ЗАО-41403/13.12.2011г. 117,8 11.01.2012г.
478/ГИ/20.12.2011г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда 10135.1503.273, УПИ XVII- 273, кв. 361, ул. 'Йосиф Стоянов' 1 1.Община Варна 2. Ина Манолова Одуан 3. Ала Ел Дин Абдала Хюсеин Одуан НОРД' ООД инж. Власова ЗАО-41750/15.12.2011г. 100 18.02.2012г.
479/ГИ/20.12.2011г. ВКЕЗ 0,4 kV 10135.2560.3.1, ул. 'Ген. Паренсов' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД САНТА 2004' ЕООД инж. Никитасов ЗАО-41614/14.12.2011г. 268,24 11.01.2012г.
480/ГИ/22.12.2011г. Водопроводно и канализационно отклониения за обществено обслужваща сграда 10135.4505.3 (УПИ V-526, кв. 1), ж.к. 'Вл. Варнренчик' 1. Община Варна 2. Радостин Петров Радев и Милка Мойсеева Радева 3. 'Експириан' ЕООД Глобал Консулт' ООД инж. Власова ЗАО-39849/29.11.2011г. 100 11.01.2012г.
481/ГИ/23.12.2011г. Изграждане на тръбна оптична мрежа на 'Спектър Нет' ЕАД ж.к. 'Младост 2' Спектър Нет' ЕАД Кънстракшън супервижън къмпани' ООД инж. Никова ЗАО-41344/13.12.2011г. 6846,4 16.01.2012г.
482/ГИ/27.12.2011г. Изграждане на тръбна мрежа на БТК АД ж.к. 'Чайка' БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ' АД Кънстракшън супервижън къмпани' ООД инж. Никова ЗАО-41662/14.12.2011г. 11 105,68 12.01.2012г.
483/ГИ/27.12.2011г. ВКЕЗ 0,4 kV 10135.1501.973.51, кв. 333, ул. 'Ангел Кънчев' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД МД КОНТРОЛ' ООД инж. Никитасов ЗАО-42126/20.12.2011г. 175 18.01.2012г.
484/ГИ/27.12.2011г. Кабелно отклонение 0,4 kV 10135.4504.598 УПИ IV-663, кв. 42 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД САНТА 2004' ЕООД инж. Никитасов ЗАО-42130/20.12.2011г. 100 18.01.2012г.
485/ГИ/27.12.2011г. ВКЕЗ 0,4 kV 10135.1508.82, УПИ II-2 за офис, кв. 728, ул. 'Любен Каравелов' 4А Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД Строй Контрол Сервиз' ООД инж. Никитасов ЗАО-42127/20.12.2011г. 208,4 18.01.2012г.
486/ГИ/27.12.2011г. ВКЕЗ 0,4 kV 10135.2558.116, бул. '8-ми Приморски полк' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД СС КОНСУЛТ' ЕООД инж. Гороломова ЗАО-42128/20.12.2011г. 251,76 18.01.2012г.
487/ГИ/27.12.2011г. Кабелно отклонение 0,4 kV ул. 'Св. Прокопий Варненски' 50, ПИ 10135.2575.671, УПИ VIII-553, кв. 14 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД МД КОНТРОЛ' ООД инж. Гороломова ЗАО-42125/20.12.2011г. 113,4 18.01.2012г.
488/ГИ/27.12.2011г. 1. Реконструкция на ТП 2. ВКЕЗ 0,4 kV 1. ТП 352 2. 10135.1026.281.1 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД МД КОНТРОЛ' ООД инж. Никитасов ЗАО-42270/21.12.2011г. 195,48 18.01.2012г.
489/ГИ/27.12.2011г. ВКЕЗ 0,4 kV 10135.5505.155, ул. 'Драма' 8 Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД СС КОНСУЛТ' ЕООД инж. Гороломова ЗАО-42274/21.12.2011г. 147,2 18.01.2012г.
490/ГИ/27.12.2011г. Кабелно отклонение 0,4 kV 10135.2564.183, УПИ XV- 1583, кв. 14, СО 'Ваялар' Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ' АД САНТА 2004' ЕООД инж. Гороломова ЗАО-42279/21.12.2011г. 169 18.01.2012г.

Разрешения за строеж 2011 г. на ИИБ