Обява на дирекция ИИБ на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК за издадено разрешение за строеж №203/ГИ/09.10.2023 г. от Главен архитект на Община Варна

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, във връзка с чл. 149, ал. 1 от ЗУТ, Община Варна съобщава, с писмо с изх.  №АУ095748ВН_002ВН/09.10.2023 г., на Венка Христостомова Сноррасон – управител на етажната собственост на сграда с идентификатор 10135.2557.238.1 по кадастралните карти и кадастралните регистри на гр. Варна и с адрес, район „Приморски“, ул. „Генерал Киселов“, № 8, бл. 8, гр. Варна, че е издадено разрешение за строеж №203/ГИ/09.10.2023 г. от Главен архитект на Община Варна, за строеж: Преустройство на приемно – предавателна станция на “ЦЕТИН България” ЕАД с №4233 за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900, 1800, 2100MHz и неподвижната радиослужба от вида „точка към точка” разположена на покрива на сграда с идентификатор 10135.2557.238.1 по КК и КР на гр. Варна, с адрес, район „Приморски“, ул. „Генерал Киселов“, № 8, бл. 8, гр. Варна.

Документацията е на разположение в стая 603, ет. 6.


За повече информация: инж. Пламен Кънчев, тел: 052/ 820 322.

 

Публикувано на 09.11.2023 г.