Oбявление на дирекция ''АГУП'' на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ за издадена Заповед №367/16.08.2023г. на Заместник кмета на община Варна


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Варна обявява на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 135, ал. 7 от ЗУТ, издадена Заповед №367/16.08.2023г. на Заместник кмета на община Варна, с която на основание на заявление с Рег. № ОСИСД21002632ВН/20.05.2021г. от Директор на Дирекция ОСИСД, представляващо искане за разрешаване на изработване на проект за ПУП; като взех предвид становище на ЕСУТ, изразено в т.2 от Протокол №19/25.05.2021г. на основание чл. 135, ал. 5 от ЗУТ за служебно изменение на ПУП, като са проведени процедури за изработване на ПУП по реда на ЗОП, като взех предвид Заповед № 1212/13.04.2023г. на Кмета на община Варна за контрол по изпълнението на Договор  №Д23000261ВН/28.02.2023г. с предмет: „Изработване на ПУП-ПУР в обхват ПИ с идентификатори ПИ10135.2553.406, ПИ 10135.2553.401 и ПИ 10135.2553.405, кв. 46, по плана на 25-ти м.р., гр. Варна“, във връзка с чл. 134, ал. 1, т.1 от ЗУТ; взех предвид Решение изразено в т. 6 по Протокол №26/11.07.2023г. на ЕСУТ, че Заповед №246/17.06.2021г. на Главен архитект на община Варна е загубила правно действие и се решава да се издаде нова заповед за разрешаване на изработване на проект за ПУП, и представена скица по чл. 135, ал. 2 от ЗУТ, при спазване на действащата нормативна уредба за устройство на територията, в съответствие с ОУП на Община Варна и Правилата и нормативите за прилагането му, одобрени със Заповед №РД-02-14-2197/03.09.2012г. на Министъра на РРБ (ДВ бр. 70/14.09.2012г.), при запазване на ценната едроразмерна растителност и на основание Заповед №5512/31.12.2019 на Кмета на община Варна.

 

Изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за улична регулация (ПУР) на улица с ширина до 10 м., свързваща ул. „Роза“ и ул. „Синчец“, представляващо изменение на УПИ I-общ. и УПИ II – общ. /ПИ10135.2553.406, ПИ 10135.2553.401 и ПИ 10135.2553.405/ в кв.46, по плана на 25-ти м.р., гр. Варна, одобрен със Заповед №130/06.07.1983г. на ИК на ОбНС.

 

Обявлението е за срок от 14 дни от датата на публикуване на сайта и поставянето на иопределените за това места в сградата на община Варна и на подходящо място на съответната територия.

 

 

 

Обявлението е публикувано на дата 17.08.2023г.