Обяснителна записка

„Публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо значение на територията на Община Варна” съгласно чл. 63, ал. 1 на ЗУТ

 Обяснителна записка

Публичният регистър на озеленените площи, дълготрайните декоративни дървета и дървета с историческо значение в община Варна се изготвя въз основа на ЗУТ, чл. 63 (1) и на приетата от Общинския съвет на община Варна Наредба за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената система на територията на Община Варна съгласно чл.62, ал.10 от ЗУТ (приета на 2 април 2009г.). При разработването му са отчетени всички законови и нормативни изисквания и наличната информационна база и проектна готовност за устройствени дейности, и в частност, предварителния проект за ОУП на Варна и „Специфичните правила и норми” към ОУП.

По същество, Регистърът представлява специализирана информационна система за мониторинг на състоянието на откритите, озеленени площи на община Варна, различните видове растителност в тях, тяхното използване, управление и стопанисване. В регистъра ще се обхваща цялата съвкупност от разновидности на зелени площи и цялата територия на общината, в това число общоградските паркове и териториите, предвидени за изграждане на крайградски и извънградски паркове, парковете със специално предназначение. 

Чрез методическия подход на заданието в Регистъра са заложени постановките за: непрекъснатостта и единството на зелената система; за комплексната обусловеност на качеството на озеленените площи, за тяхната динамика и развитие във времето и за използването на регистъра за ефективното управление на зелената система на Варна като цяло. Затова регистърът съдържа освен система (база) данни и система от необходими първични оценки, а също така позволява (чрез структурирането и формализацията на информацията) извършването на разнообразни анализи по отделни проблеми и териториални единици, подпомагащи проектирането, програмирането, остойностяването, вземането на управленчески решения, свързани със зелената система на община Варна. Регистърът ще се използва и в изготвянето на интегрирания план за управлението на Варна. 

Регистърът се оформя в „текстова част” (текст, таблици) и „част -  илюстративна”: картен материал, фотоси, чертежи с обяснителен характер, като материалите са изцяло дигитализирани. 

Регистърът на озеленените площи, трайните декоративни дървета и дърветата с историческа стойност в Община Варна ще даде подробна и пълна картина на:

•Териториалното разпределение на озеленените площи в територията на общината и в отделните административни и териториални единици;

•Характерът, обемът и териториалното разпределение на специфичните за Варна негативни явления и процеси в зелените площи;

•Специфичната роля в общоградската зелена система и живота на града на отделните озеленени площи;

•Потенциала за развитие на отделните озеленени площи – елементи на зелената система.

Основната функция на Регистъра е чрез събирането и съответната обработка да служи за текущо наблюдение и контрол (мониторинг) на състоянието на озеленените площи и ценните дървесни екземпляри.

Същевременно, Регистърът ще се използва за решаване на широк кръг управленчески задачи като:

•Изготвяне на задания за устройствено проектиране.

•Оценка на устройствени проекти.

•В отделни случаи: изготвяне на задание и оценка на инвестиционни проекти.

•Сътрудничество с неправителствени организации и обществеността.

•Текущ контрол по състоянието на зелените площи.

•Профилирани и комплексни оценки, обобщени по териториални единици.

•Програмиране на мерки за подобряване състоянието на зелените площи.

•Набелязване на необходимите мерки за охрана на конкретни обекти и на зелените площи като цяло.

•Предварителни разчети, изготвяне на обобщени финансови проучвания за различни дейности и мерки.

•Изготвяне на интегрирани планове за управление на отделни комплексни обекти и за Варна като цяло.

•Изготвяне на документация за кандидатстване по европроекти.

•Проучване на предложения за публично-частно партньорство.