Разрешения за строеж за 2020 г. на ИИБ


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
№ и дата на РС Наименование на строежа Местонахождение Забележка
1/ГИ/06.01.2020 Улична канализация PPR DN315 от о. т. 794 до о. т. 791 с д-на 88 м кв. 18, ж. к. "Вл. Варненчик" 2 м. р.
2/ГИ/08.01.2020 Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в ДГ №40 „Детски свят” УПИ I "за детска градина" (10135.4504.484), кв. 21, ж. к. "Вл. Варненчик" 1 м. р., ул. "Шести септември"
3/ГИ/09.01.2020 Уличен водопровод ф90 ПЕВП с д-на 20 м от о. т. 99 през о. т. 102 кв. 11, м-ст "Орехчето", с. Звездица
4/ГИ/09.01.2020 Уличен водопровод ф110 ПЕВП с д-на 40 м от о. т. 42 до о. т. 441 кв. 2, "Вилна зона"
5/ГИ/09.01.2020 Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в ДГ №31 „Крилатко” УПИ "за детски дом" (10135.3511.227), ж. к. "Възраждане" 2 м. р., до бл. 53
6/ГИ/17.01.2020 Уличен водопровод ф200 ПЕВП с д-на 63 м от о. т. 5 през о. т. 72 до о. т. 71 УПИ XXIX-1680, кв. 7, 21 м. р.
7/ГИ/17.01.2020 Улична канализация ф500 PVC с д-на 236 м от о. т. 60, през о. т. 61, о. т. 62 до РШ същ. ж. к. "Чайка" пред бл. 55, бул. "В. Левски"
8/ГИ/17.01.2020 БКТП 20/10/0,4kV, 1000kVA ел.захранване с каб. линия 10kV, извод "Вежен" (м-у ТП 49 и ТП 276) и каб.линия НН 0,4 kV до 6 бр. табла тип ТЕПО УПИ I "общински за обезщетение на собственици от кв. 2" (10135.2554.570), кв. 2А, 24 м. р.
9/ГИ/22.01.2020 Уличен водопровод ПЕВП ф160/10 с д-на 67,3 м от същ. водопровод ф150 Етернит от о. т. 246 до УПИ УПИ V-144, 10135.2562.277, кв. 48, ж. к. "Чайка"
10/ГИ/23.01.2020 Фотоволтаична инсталация за производство на ел. енергия от възобновяем източник с обща инсталирана мощност 28.80 kW върху покрива на навес м-у склад 1 и склад 2 УПИ II-196 "за производствена и складова дейност", кв. Т-52, 72709.512.196, землище на с. Тополи
11/ГИ/29.01.2020 Улична битова канализация PVC ф315 с д-на 27 м по ул. "Милосърдие" УПИ XIV-450, 451, 452, 456, 10135.3515.1954, кв. 45, 16 м. р.
12/ГИ/30.01.2020 Електрозахранване на УПИ, включващо: 1. Изграждане на БКТП 1х1000 kVA, 20/0,4 kV, ел.захранване чрез разкъсване на каб. линия 20 kV, извод "Могилата" м-у ТП 1765 и ТП 1934, 2. Кабелни линии 0,4 kV до 1 бр. табло тип ТЕПО УПИ XXXVI-1750, кв. 30, 10135.2563.1917, 21 м. р.
13/ГИ/04.02.2020 Външно кабелно ел.захранване 0,4 kV от БКТП до два броя ел.табла тип ТЕПО УПИ ХХ-1418, 1419, 10135.3512.1431, УПИ XIII-1420, кв. 5, ж. к. "Младост" 1 м. р.
14/ГИ/04.02.2020 Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в ДГ №19 „Славейче” УПИ II "за детски дом и ясли", 10135.2555.41, кв. 4, 23 м. р., ул. "Студентска" 7
16/ГИ/06.02.2020 Външно кабелно ел.захранване 0,4 kV от БКТП до шест броя ел.табла тип ТЕПО, монтаж на втора тр-на машина 630 kVA, 20/0,4 kV в БКТП УПИ V-230, кв. 24, 10135.2569.334, УПИ III-230, 10135.2569.335, кв. 24, к. к. "Св. Св. Константин и Елена" Заповед 7/ГИ/01.06.2020 г. по чл. 154 от ЗУТ
17/ГИ/07.02.2020 Приемно-предавателна станция с №VA4155_C и външно ел.захранване с каб. линия НН 0,4 kV от ТЕПО 1Т1М, монтирано на стоманобетонен стълб УПИ I-3713, м-ст "Зеленика", кв. "Галата", 10135.5545.4187
18/ГИ/07.02.2020 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с д-на 118,50 м м-у о. т. 79 и о. т. 144 и водопроводни отклонения до ПИ кв. 33, СО "Виница-север", 10135.2052.768, 769, 770, 772, 773, 620
19/ГИ/07.02.2020 Улична канализация ПЕ ф315 с д-на 142,6 м м-у о. т. 98 и о. т. 144 и канализационни отклонения до ПИ кв. 33, СО "Виница-север", 10135.2052.768, 769, 770, 772, 773, 85, 620, 776, 767
20/ГИ/10.02.2020 Реконструкция на канавка в УПИ УПИ XIII-882 за търговия, обществено обслужване и трафопост, кв. 151, 29 м. р.
21/ГИ/10.02.2020 1. Реконструкция на ТП 1529 (м-ж на РТ 4х400), 2. Външно каб. ел.захранване от ТП 1529 до 2 броя каб. шкафа тип ШК-4А и до 2 броя табла ТЕПО, 3. Изграждане на тръбна канална мрежа с 3 броя шахти УПИ XI-352 "жилищно", кв. 18, 10135.4505.555, ж. к. "Вл. Варненчик" 2 м. р.
22/ГИ/10.02.2020 1. Реконструкция на ТП 991, 2. Външно каб. ел.захранване от ТП 991 до 2 броя каб. шкафа тип ШК-4А и до табло ТЕПО УПИ IV-288 "за жилищна строителство", кв. 1, 10135.4505.288, ж. к. "Вл. Варненчик" 2 м. р.
23/ГИ/11.02.2020 Физическа инфраструктура предназначена за оптична кабелна свързаност за базова станция с №4128 10135.2553.38.1, ул. "Ружа", бл. 8
24/ГИ/11.02.2020 Физическа инфраструктура предназначена за оптична кабелна свързаност за базова станция с №4330 10135.3511.203.5, ж. к. "Възраждане", бл. 35, вх. 1 и вх. 2
25/ГИ/11.02.2020 Физическа инфраструктура предназначена за оптична кабелна свързаност за базова станция с №4007 10135.2554.168.2, ул. "Ген. Георги Попов", бл. 27, вх. А
26/ГИ/11.02.2020 Физическа инфраструктура предназначена за оптична кабелна свързаност за базова станция с №4004 10135.1502.174.5, ул. "Македония" 119
27/ГИ/11.02.2020 Физическа инфраструктура предназначена за оптична кабелна свързаност за базова станция с №4208 10135.2559.157.1, ул. "Д-р Анастасия Головина", бл. 13
28/ГИ/12.02.2020 1. Изграждане на БКТП 1х1000 kVA, 20/0,4 kV с м-ж на тр-р 400 kVA, 2. ел.захранване на БКТП с каб. линия 20 kV извод "Строителни работници" м-у ТП 2028 и ТП 1907 с изграждане на три броя каб. шахти, 3. Монтаж на ел. табло тип ТЕПО на фасадата на БКТП УПИ IV-11, кв. 5, 10135.2570.46, к. к. "Св. Св. Константин и Елена"
29/ГИ/12.02.2020 Проектиране и изграждане на оптична свързаност м-у БЦ Варна и офис СпД "РКТ-Черно море" 8 м. р., част от пристанищен терминал Варна-Изток, част от Естакада северен пътен възел, Аспарухов мост, и част от кв. Аспарухово
30/ГИ/17.02.2020 Физическа инфраструктура предназначена за оптична кабелна свързаност за базова станция с №4184 10135.2559.2.4, ул. "Д-р Анастасия Железкова", бл. 4
31/ГИ/17.02.2020 Физическа инфраструктура предназначена за оптична кабелна свързаност за базова станция с №4179 10135.2560.400.1, 1.55, ул. "В. Друмев", бл. 40, вх. Е и вх. Ж
32/ГИ/17.02.2020 Физическа инфраструктура предназначена за оптична кабелна свързаност за базова станция с №4165 10135.4502.114.5, ж. к. "Вл. Варненчик", бл. 403, вх. 8
33/ГИ/24.02.2020 Укрепване на част от Кемер дере, западно от УПИ УПИ IV обсл. =10135.2552.4313, 10135.2552.4312, 4311, 2187, кв. 6, по плана на жилищна група, западно от болничен комплекс на ВМИ-Варна, ж. к. "Изгрев"
34/ГИ/24.02.2020 Пилотно укрепване на ПИ УПИ VI-2392, кв. 44, 10135.5549.2392, СО "Прибой"
35/ГИ/26.02.2020 БКТП 20/0,4 kV, 2х1000 kVA (с м-ж на две тр-ни машини 630 kVА) ел.захранване с каб. линия 20 kV, извод "Тополи" (м-у КТП 904 и ПБ 671) и каб.линии НН 0,4 kV до 7 бр. табла тип ТЕПО 10135.3515.2, УПИ V-3 "за смесено предназначение", кв. 62, 10135.3515.3, 16 м. р.
36/ГИ/28.02.2020 БКТП 20/0,4kV, 1х1000kVA (с м-ж на тр-на машина 250 kVА) ел.захранване с каб. линия 20kV, извод "Рожен" (м-у БКТП 1576 и БКТП 2132) УПИ I-54, 387 "за административна, търговска, обслужваща и произв.-складови дейности", кв. 10, 10135.4043.82, ЗПЗ
37/ГИ/02.03.2020 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с д-на 209 м от о. т. 0 през о. т. 180 до о. т. 181 ПИ 283, кв. 55, землище на с. Тополи
38/ГИ/04.03.2020 Временен паркинг 10135.2552.4336, ж. к. "Изгрев"
39/ГИ/04.03.2020 Монтаж на отоплителна инсталация 10135.3512.181.3, ж. к. „Младост“, бл. 149, вх. 5
41/ГИ/05.03.2020 Улични водопроводи, нов водоем 300м3, помпена станция и сградни водопроводни отклонения, етап I и II СО "Планова"
42/ГИ/12.03.2020 Уличен водопровод ф160 от о. т. 53 до о. т. 42 и битова канализация PVC ф315 м-у о. т. 42 и о. т. 48 бул. "Св. Св. Константин и Елена"
43/ГИ/13.03.2020 Външно кабелно ел.захранване 0,4 kV от предстоящ за изграждане ТП 20/0,4 kV до три броя ел.табла тип ТЕПО, тръбна канална мрежа с три броя кабелни шахти, подмяна на тр-р 630 kVA с тр-р 1000 kVA УПИ XIII-1838, 1839, УПИ XII-807, кв. 4, 10135.3515.1836, 16 м. р.
44/ГИ/16.03.2020 Водопроводно отклонение за ПИ УПИ VIII-1410, кв. 36, 10135.5504.86, 27 м. р., ул. "Св. Св. Кирил и Методий"
45/ГИ/19.03.2020 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с д-на 82 м от о. т. 94 до о. т. 104 СО "Виница-север"
46/ГИ/20.03.2020 Преустройство на съществуваща приемно-предавателна станция на №VA4006 "VARNA 6" 10135.2553.295.1, ул. "Ружа", бл. 10
47/ГИ/20.03.2020 Физическа инфраструктура предназначена за оптична кабелна свързаност за базова станция с №4011 10135.4504.452.5, ж. к. "Вл. Варненчик", бл. 8, вх. 5
48/ГИ/20.03.2020 Физическа инфраструктура предназначена за оптична кабелна свързаност за базова станция с №4054 10135.2555.49.3, ул. "Студентска", бл. 13
49/ГИ/20.03.2020 Физическа инфраструктура предназначена за оптична кабелна свързаност за базова станция с №4037 10135.2555.39.3, ул. "Студентска" №3, вх. Г и вх. Д
50/ГИ/20.03.2020 Физическа инфраструктура предназначена за оптична кабелна свързаност за базова станция с №4431 10135.3512.31.14, ж. к. "Младост", бл. 104, вх. 1
51/ГИ/23.03.2020 Укрепване с пилотна конструкция на ПИ (алея №4) 10135.2569.135, к. к. "Св. Св. Константин и Елена"
52/ГИ/25.03.2020 Уличен водопровод ф110 ПЕВП с д-на 138 м по улица VI през о. т. 93 до о. т. 1022 "Вилна зона" Заповед 20/ГИ/16.11.2020 г. по чл. 154 от ЗУТ
53/ГИ/25.03.2020 Разпределителен топлопровод и топлопроводни отклонения за всички входове на новостроящи се жилищни сгради в имоти, с обща д-на на трасето 382 м, етапи II, III, IV 10135.4505.313 (УПИ VII-724, 759), 10135.4505.314 (УПИ VIII-562, 563), 10135.4505.315 (УПИ IX-553, 554), кв. 4, ж. к. „Вл. Варненчик“ II-ри м. р.
54/ГИ/26.03.2020 1. БКТП 2х1000 kVA, 20/0,4 kV (с м-ж на един бр тр-рна маш. 630 kVA), ел.захранване с каб. линия 20 kV, извод "Спартак" (м-у РОС "Мир" и КТП 1777), 2. Каб. линии НН 0,4 kV до 4 бр. ел.табла тип ТЕПО, 3. Изграждане на тръбна канална мрежа с 1 бр. каб. шахта УПИ XL-322, 331, кв. 1, 10135.2555.322, "Жилищна група западно от болничен комплекс на ВМИ-Варна"
55/ГИ/26.03.2020 Буна "Минерален басейн" - крило север "Голям плаж" в акваторията на Черно море от о. т. 360 до о. т. 360 д и от о. т. 360 до о. т. 360 л к. к. "Св. Св. Константин и Елена" Заповед 21/ГИ/19.11.2020 г. по чл. 154 от ЗУТ
56/ГИ/26.03.2020 Буна "Минерален басейн" - крило юг "Малък плаж" в акваторията на Черно море от о. т. 360 м до о. т. 360 к к. к. "Св. Св. Константин и Елена" Заповед 3а/ГИ/26.03.2020 г. по чл. 154 от ЗУТ
57/ГИ/27.03.2020 Реконструкция на кръгово кръстовище по алея 45, включително благоустрояване чрез оформяне на зона за отдих и нова чешма с минерална вода, захранена чрез водопровод от минерален сондаж Р-6X алея 45 и ПИ 10135.2569.4, к. к. „Свети Свети Константин и Елена“
58/ГИ/30.03.2020 Улична канализация DN 300 с д-на 18,10 м м-у о. т. 752 и о. т. 754 кв. 238, кв. "Изгрев"
59/ГИ/30.03.2020 Улична канализация РР ф315 с д-на 202 м м-у о. т. 354 и о. т. 353 до о. т. 347 кв. Виница
60/ГИ/07.04.2020 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с д-на 110 м от о. т. 23 към о. т. 294 и о. т. 25 м-ст "Дели Сава", м-ст "Саръ баир"
61/ГИ/10.04.2020 1. Реконструкция на ТП 598, 2. БКТП 20/0,4 kVA, каб. линия 20 kV, извод "Прогрес" (м-у ТП 1588 и ТП 1507) 10135.5506.927, УПИ XIII-882 "за търговия, обществено обслужване и трафопост", кв. 151, 10135.5506.999, 29 м. р.
62/ГИ/15.04.2020 Уличен водопровод от о. т. 190 към о. т. 122 с. Звездица
63/ГИ/15.04.2020 Изместване на съществуващ водопровод Е ф300 м-у о. т. 2626 и о. т. 2642 УПИ XIII-1838, 1839, кв. 4, 10135.3515.1962, 16 м. р., ул. "Фантазия"
64/ГИ/15.04.2020 Изграждане на локално платно на бул. "Трети март" от о. т. 702, през о. т. 711 - о. т. 708 до о. т. 704 кв. 4, ж. к. "Вл. Варненчик" 2 м. р. Заповед 15/ГИ/05.10.2020 г. по чл. 154 от ЗУТ
65/ГИ/16.04.2020 Основен ремонт на улична мрежа, кв. Виница кв. Виница, ул. "Св. Димитър Солунски", ул. "Константин Павлов"
66/ГИ/16.04.2020 Пътна автомобилна рампа на АМ "Хемус" - качване от бул. "Ат. Москов" от о. т. 1100 до о. т. 1105 ПЗ "Метро", бул. "Атанас Москов", р-н Вл. Варненчик Заповед 14/ГИ/21.09.2020 г. по чл. 154 от ЗУТ, Заповед 4/ГИ/02.04.2021 г. по чл. 154 от ЗУТ
67/ГИ/21.04.2020 Изместване на улична канализация PVC ф315 м-у о. т. 10 и о. т. 16, с д-на 39 м кв. 4, "Жилищна група западно от мед. комплекс"
68/ГИ/22.04.2020 Уличен водопровод м-у о. т. 45 и о. т. 105 ул. "Дядо Димитър Македонеца", кв. 2, кв. "Галата"
69/ГИ/28.04.2020 Външно кабелна ел. захранване 0,4 kV от ТП 1976 до кабелен шкаф ШК-4А пред УПИ и кабелно ел.захранване 0,4 kV до табло ТЕПО УПИ II-89, кв. 37, 10135.2568.89, к. к. "Св. Св. Константин и Елена"
70/ГИ/30.04.2020 Газификация на гр. Варна, Разпределителен газопровод и отклонения до попътни консуматори, с д-на на трасето 230 м ул. "Лира", ул. "Усмивка", ул. "Елин Пелин", 16 м. р.
71/ГИ/30.04.2020 Пешеходна пасарелка над бул. "Цар Освободител" при ул. "Кестен" и временна връзка (пробив на ул. "Кестен") 26 м. р.
72/ГИ/04.05.2020 Битова канализация ф315 PVC с д-на 41 м от о. т. 111 до о. т. 112 УПИ XII-1897, 1898, кв. 38, ж. к. "Бриз"
73/ГИ/04.05.2020 Уличен водопровод ПЕВП ф90 с д-на 12 м от о. т. 422 пред ПИ (подмяна на поцинковани тръби ф1") 10135.3506.938, кв. 26, СО "Пчелина"
74/ГИ/07.05.2020 ГАЗИФИКАЦИЯ НА ГР. ВАРНА, Външна връзка от газоразпределителната мрежа за Делфинариум – гр. Варна, със сигнатура ВН-01-А51, и изграждане на физическа инфраструктура за електронна съобщителна мрежа за собствени нужди, Дължина на трасето – 415,00 м район „Приморски“, Приморски парк, м-ст „Салтанат“
75/ГИ/08.05.2020 Реконструкция на подстанция "Варна Запад" 110/20/10 kV с изграждане на ново поле за извод 110 kV "Кичево" УПИ III "подстанция Варна запад", кв. 4, 16 м. р., 10135.3515.305, бул. "Христо Смирненски" 17А
76/ГИ/11.05.2021 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с д-на 81,60 м и улична канализация РР ф315 с д-на 52 м по алея 10135.3506.1073, СО "Пчелина"
77/ГИ/12.05.2020 Ремонт на напорен тръбопровод ф 500 за отпадъчни води под дъното на Варненско езеро Заповед 6/ГИ/13.05.2020 г. по чл. 60, ал. 1, ал. 2 от АПК
78/ГИ/15.05.2020 Трафопост тип МБКТП 1х630 kVA 20/0,4 kV, с м-ж на тр-р 630 kVA, кабелни линии средно напрежение от ВЕЛ "Фармахим", ВС 551, кабелна линия ниско напрежение до два броя табла тип ТЕПО УПИ XL-1310, 1311, 1440, 1314, 2279-за жил. строителство, кв. 36, 10135.2526.2335, кв. Св. Никола
79/ГИ/26.05.2020 БКТП 20/0,4 kV, 2x1000 kVA, 20/0.4 kV с м-ж на един тр-р 400 kVA, кабелна киния 20 kV от съществуващ СБ стълб на ВЕЛ „Копитото“ между ТП №626 и ТП №1617, кабелни линии ниско напрежение до два броя табла тип ТЕПО, тръбна канална мрежа с осем броя шахти в ПИ, Етап 1- БКТП, КЛ 20 kV, КЛ НН, ТКМ от КШ2 до КШ5, Етап 2- ТКМ от КШ6 до КШ8 и от КШ1 до КШ2 УПИ III-900, 10135.2526.2500, УПИ IV-899, 10135.2526.1721, 10135.2526.9515, 10135.2526.2441, 10135.2526.2527, 10135.2526.323, 10135.2526.2500, 10135.2526.2499, 10135.2526.2489, кв. 12, ж. к. „Бриз“
80/ГИ/26.05.2020 1. Реконструкция на БКТП 2139 (подмяна на тр-на машина 400 kVA с 1000 kVA), 2. Външно кабелно ел.захранване 0,4 kV до два броя кабелни шкафове тип ШК-4А и кабелно ел.захранване 0,4 kV до два броя ел.табла тип ТЕПО 10135.2563.1692, УПИ XVIII-160 "за жил. строителство", кв. 6, 10135.2563.160, ж. к. "Бриз-юг"
81/ГИ/29.05.2020 Реконструкция на кабелна линия 20 kV, средно напрежение, от ПС "Север" до ТП 992, извод "Вихрен" от муфа в ПИ до ТП 10135.4505.564, ж. к. "Вл. Варненчик" 2 м. р.
82/ГИ/03.06.2020 Улична канализация PVC ф315 с д-на 43 м от о. т. 540 към о. т. 328 кв. 50, 21 м. р.
83/ГИ/04.06.2020 Външно кабелна ел. захранване 0,4 kV от ТП 14 до кабелен шкаф ШК-4А пред УПИ и от него до 2 броя табла ТЕПО УПИ IV-301, кв. 53, 72709.501.301, ул. "Райко Панчелиев" 36
84/ГИ/04.06.2020 Монтаж на отоплителна инсталация 10135.3512.16.19, вх. 1, бл. 112, ж. к. "Младост"
85/ГИ/04.06.2020 Монтаж на отоплителна инсталация 10135.3512.16.25, вх. 5А, бл. 113, ж. к. "Младост"
86/ГИ/04.06.2020 Монтаж на отоплителна инсталация 10135.4505.33.7, вх. 1, бл. 212, ж. к. "Вл. Варненчик"
87/ГИ/04.06.2020 Монтаж на отоплителна инсталация 10135.4505.12.3, вх. 1, бл. 211, ж. к. "Вл. Варненчик"
88/ГИ/08.06.2020 Въздушна кабелна електропроводна линия 0,4 kV (един клон с 15 бр. СБС и 12 бр. СТС), ел.захранена от същ. каб. шкаф тип ШК-7, захранен от МТП с диспечерски №4 Звездица, с обща д-на 0,639 км с. Звездица
89/ГИ/10.06.2020 Изместване на част от ВЕЛ 20 kV, извод „Горски кът“, нова кабелна линия 20 kV, от БКТП 2018 до СРС с РОМ за МТП 965, муфиране със съществуваща кабелна линия за МТП 965 и изграждане на нова кабелна линия 20 kV от СРС с РОС „Дилбер чешма“ на ВЕЛ 20 kV, извод „Елена“ до ТП 962 СО "Манастирски рид", м-ст "Дилбер чешма"
91/ГИ/15.06.2020 Улична битова канализация PVC ф315 с д-на 214 от о. т. 238 до о. т. 274 и от о. т. 255 към о. т. 256 с д-на 26 м СО "Кочмар"
92/ГИ/15.06.2020 Пътна връзка към жилищна сграда УПИ III-252 "за жил. строителство", кв. 6, ж. к. "Възраждане" 2 м. р. Заповед 287/01.07.2020 г. за оттегляне на разрешението
93/ГИ/17.06.2020 Кабелна линия СрН извод "Мусала" м-у ТП 84 и ТП 241 (подмяна на съществуваща кабелна линия СрН) 7 м. р.
94/ГИ/17.06.2020 1. Монтаж на втора тр-на машина 630 kVA в ТП 2154, 2. Външно кабелно ел.захранване 0,4 kV от ТП 2154 до два броя шкафове тип ШК-4А и до четири броя табла тип ТЕПО 10135.3512.1431, УПИ XXI-1421, 1422, 1423, кв. 5 (10135.3512.1438), ж. к. "Младост" 1 м. р.
95/ГИ/19.06.2020 Външно кабелно ел.захранване 0,4 kV от ТП 5 "Тополи" до шкаф тип ШК-4А и до два броя табла тип ТЕПО УПИ XI-д, кв. 19 (72709.501.801), с. Тополи
96/ГИ/22.06.2020 Изместване на три броя кабелни линии 20 kV и осем броя кабелни линии 0,4 kV УПИ IV-406, кв. 20 (10135.4505.406), 10135.4505.404, 532, 531, ж. к. "Вл. Варненчик" 2 м. р.
97/ГИ/22.06.2020 1. Реконструкция на ТП 992 (монтаж на 2 броя РТ 4х400), 2. Външно каб. ел.захранване от ТП 992 до 2 броя каб. шкафа тип ШК-4А и до 2 броя табло ТЕПО, 3. Изграждане на тръбна канална мрежа с 2 броя шахти 10135.4505.312, УПИ VIII-562, 563, кв. 4 (10135.4505.314), ж. к. "Вл. Варненчик" 2 м. р. На основание чл. 62, ал. 2 от АПК променя се надзора
98/ГИ/22.06.2020 1. БКТП 2х1000 kVA, 20/0,4 kV, ел.захранване чрез разкъсване на каб.линии СрН извод "Калофер" (м-у ТП 909 и ТП 910) и извод "Батак" (м-у ТП 910 и ТП 915), 2. Каб. линии НН 0,4 kV до 7 бр. ел.табла тип ТЕПО и до 8 бр. ел.табла тип ТЕПО, 3. Изграждане на тръбна канална мрежа с 10 бр. каб. шахти УПИ V-621, кв. 16 (10135.3511.1389), УПИ IV-621, кв. 16 (10135.3511.1390), ж. к. "Възраждане" 1 м. р.
99/ГИ/23.06.2020 Укрепване на изкопа на сграда УПИ XVIII-620, кв. 83, 7 м. р., ул. "Цариброд" 10
100/ГИ/03.07.2020 Монтаж на отоплителна инсталация 10135.4505.401.1, ж. к. „Вл. Варненчик"“, бл. 234, вх. А
101/ГИ/03.07.2020 Монтаж на инсталация за битова гореща вода 10135.4505.401.1, ж. к. „Вл. Варненчик"“, бл. 234, вх. А
102/ГИ/03.07.2020 Монтаж на отоплителна инсталация 10135.4505.401.2, ж. к. „Вл. Варненчик"“, бл. 234, вх. Б
103/ГИ/03.07.2020 Монтаж на инсталация за битова гореща вода 10135.4505.401.2, ж. к. „Вл. Варненчик"“, бл. 234, вх. Б
104/ГИ/03.07.2020 Тръбен кладенец ТК-1 (сондаж) с диаметър ф168/160 мм и водопровод за промишлени нужди 10135.73.619, кв. 4, ПЗ "Планова" Заповед 25/ГИ/17.12.2020 г. по чл. 154 от ЗУТ
105/ГИ/07.07.2020 Електрозахранване на УПИ, включващо: 1. Изграждане на БКТП 1000 kVA, 20/0,4 kV (с м-ж на тр-на машина 630kVA), 2. Кабелна линия средно напрежение, чрез разкъсване на каб.линия 20 kV извод "Строителни работници" преди БКТП 1907 "Варна", 3. Кабелни линии 0,4 kV до 2 бр. каб.шкафа и до 5 броя табла тип ТЕПО УПИ VII-261 "за хотел, жилища, спа жентър и ТП", кв. 6 (10135.2569.261), к. к. "Св. Св. Константин и Елена"
106/ГИ/09.07.2020 1. Реконструкция на БКТП 1137, 2. Външно кабелно ел.захранване до 6 броя ел.табла тип ТЕПО, 3. Изграждане на тръбна канална мрежа с 2 броя шахти 10135.3513.1772, УПИ XI-475 "за жилищно строителство", кв. 13 (10135.3513.475), 26 м. р.
107/ГИ/14.07.2020 Уличен водопровод ф110 ПЕВП с д-на 33 м м-у о. т. 499 и о. т. 498 СО "Ален мак"
108/ГИ/16.07.2020 Укрепване на свлачище местност "Св. Никола" с национален идентификатор VAR 06.10135-06-04, първи етап местност "Св. Никола" Заповед 2/ГИ/09.02.2021 г. по чл. 154 от ЗУТ
109/ГИ/20.07.2020 Електрозахранване на УПИ, включващо: 1. Подмяна на трафопост КТП 2х630 kVA, 10/0,4 kV, с диспечерски номер №1068 с нов трафопост, тип БКТП 2х1000 kV, 20/10/0,4 kV, с инсталирани трансформатори 2х1000 kVA, 2. Реконструкция на кабелни линии средно напрежение и кабелни линии ниско напрежение, 3. Изместване на съществуващ кабелен шкаф, тип ШК-7-1 в УПИ, 4. Монтаж на електромерно табло, тип ТЕПО на фасадата на БКТП. УПИ VI?9 "за търговски комплекс с бензиностанция", кв. 997 (10135.2556.40), УПИ VII-10, кв. 997 (10135.2556.26), 5-ти м. р., ул. „Ян Палах“ 4
110/ГИ/21.07.2020 Битова канализация ф315 по алея до същ.битова канализация PVC ф315 10135.2575.1993, кв. 45, ул. "Сава Геренов", кв. Виница
111/ГИ/21.07.2020 Временно водопроводно отклонение за преместваем обект УПИ XI-336, кв. 34, 72709.501.974, с. Тополи
112/ГИ/23.07.2020 Уличен водопровод PEND ф110/10 ПЕВП с д-на 77 м, захранен от водопровод 250 Е м-у о. т. 4148 и о. т. 4151 10135.4510.673, ЗПЗ, р-н Вл. Варненчик
113/ГИ/28.07.2020 Улична канализация PVC ф315 с д-на 100 м от о. т. 1819 към о. т. 1813 и канализационни отклонения до границите на ПИ 10135.2552.2237, 3931, 2391, ж. к. "Изгрев"
114/ГИ/28.07.2020 Трафопост тип МТТ 20/0,4 kV, 100 kVА, захранване чрез кабелна линия 20 kV от нов стомано-решетъчен стълб в оста на ВЕЛ 20 kV извод "Новаково", монтаж на ел.табло тип ТЕПО до новоизграден трафопост тип МТТ УПИ XIV-19, кв. 23, 72709.23.33, с. Тополи
115/ГИ/29.07.2020 Монтаж на отоплителна инсталация 10135.3512.152.9, ж. к. „Младост“, бл. 134, вх. 5
116/ГИ/03.08.2020 Улична напорна канализация ПЕВП ф90 с д-на 129 м от ПИ 663 (в близост до о. т. 1116), през ПИ 1231, ПИ 687, през о. т. 1113 до о. т. 1112 и КПУ 1 и КПУ 2 ПИ 663, 1231, 687, кв. 79, СО "Траката", "Горна Трака", "Ваялар"
117/ГИ/03.08.2020 Главна КПС в УПИ, тласкател през УПИ до КПС "Акациите", външни водопровод и канализация в инсталационен колектор по улица м-у о. т. 25 и о. т. 36, разпределителни мрежи за водоснабдяване и помпено-напорна битова канализация в квартали 1, 2, 3 и 8, ЕТАП 1: Комплексен проект за инвестиционна инициатива-Главна КПС в УПИ, тласкател през УПИ до КПС "Акациите", външни водопровод и канализация в инсталационен колектор по улица м-у о. т. 25 и о. т. 36, разпределителни мрежи за водоснабдяване и помпено-напорна битова канализация в кв. 1 от СЗ 6 и кв. 8 от СЗ 5 УПИ VII-18, кв. 8, СЗ-5, кв. 1 от СЗ-6, ПРЗ "Приморска зона", Приморски парк
118/ГИ/03.08.2020 Електрозахранване на УПИ, Етап 1: включва 7 позиции, Етап 2: включва 3 позиции УПИ VII-41, 42, 43, 46, кв. 4, ид. 10135.5061.74, зона 5.3, кв. Галата, м-ст Зеленика
119/ГИ/03.08.2020 Фотоволтаична инсталация за производство на ел. енергия от възобновяем източник с обща инсталирана мощност 100 kW върху покривните конструкции на жилищни сгради А, Б, В и Г в жилищен комплекс "Варна сити парк юг" УПИ VII-538, кв. 22, ид. 10135.3514.813, бул. "Вл. Варненчик" 267, ЗПЗ
120/ГИ/04.08.2020 Изместване на водопровод ф250-етернит извън УПИ УПИ IV-393, кв. 32, ид. 10135.2508.1598, СО "Сотира"
121/ГИ/06.08.2020 Разпределителен топлопровод и топлопроводни отклонения за всички входове на новостроящи се жилищни сгради в имот ид. 10135.3513.1845, УПИ VII-„за жил. стр., общ. обсл. и спортна площадка“, кв. 4, 26-ти м. р. и ж. к. „Младост“ II-ри м. р.
122/ГИ/07.08.2020 Реконструкция на ВЕЛ 20kV "Вапцаров" с кабелна линия 20kV от възлова станция "Стадиона" до нов стоманорешетъчен стълб в оста на ВЕЛ "Вапцаров" 10135.2563.31, 2522.25, СО "Акчелар"
123/ГИ/12.08.2020 Пътна връзка към жилищна сграда УПИ III-252 "за жил. строителство", кв. 6, ж. к. "Възраждане" 2 м. р.
124/ГИ/13.08.2020 Изграждане на трафопост тип БКТП 1х1000 kVA с монтаж на трансформатор 630 kVA, 20/0.4 kV захранен чрез разкъсване на кабелна линия 20 kV, извод „Струма“ между ТП №957 и БКТП № 2099, Изграждане на канално – тръбна мрежа с два броя кабелни шахти, Ел.захранване от нов БКТП до два броя ШК и до два броя табла тип ТЕПО през канално – тръбна мрежа с три броя кабелни шахти УПИ VI-67, кв. 1, м-ст „Терасите“, ПИ 10135.4019.109
125/ГИ/14.08.2020 Подмяна на КЛ средно напрежение извод "Полиграфия" м-у ТП 78 и ТП 131 в ново трасе 12 м. р.
126/ГИ/14.08.2020 Реконструкция на трафопост 2х400 kVA, "Асфалтова база Инжстрой Клисе баир", подмяна на трансформатор 1 от 400 kVA, 20/0,4 kV на 630 kVA, 20/ 0,4 kV УПИ за асф. и складова база, 72709.502.428, ПЗ "Клисе баир", с. Тополи
127/ГИ/19.08.2020 Уличен водопровод PEHD ф110/ PN16 с д-на 81,50 м от о. т. 62 и улична напорна канализация PEHD ф75/ PN16 с д-на 98,65 м до същ. РШ на битова канализация PEHD ф315 до о. т. 62 и КПС в УПИ УПИ XIII-363, кв. 14, ид. 10135.4507.363, ПЗ "Метро"
128/ГИ/19.08.2020 Изместване на кабелна и въздушна линия ниско напрежение, 1. Изместване на кабелна линия ниско напрежение от ТП 598 до ТЕПО, 2. Демонтаж на въздушна мрежа ниско напрежение м-у СБ стълб в УПИ и СБ стълб пред УПИ, 3. Външно кабелно ел.захранване 0,4 kV от същ. РК-3 до същ. ТЕПО монтирано на същ. СБ стълб УПИ I-151, кв. 142а, 10135.5506.1006, 10135.5506.972, 494, 160 29 м. р.
129/ГИ/20.08.2020 Подмяна на КЛ средно напрежение извод "Черничева градина" м-у ТП 239 и ТП 262 в ново трасе 24 м. р.
130/ГИ/20.08.2020 Монтаж на отоплителна инсталация 10135.4505.130.6, бл. 227, вх. 2, ж. к. "Вл. Варненчик"
131/ГИ/24.08.2020 Външно кабелно ел.захранване от ТП 424 до 7 броя табла тип ТЕПО, реконструкция в ТП 424 включваща подмяна на тр-р 400 kVA с тр-р 1000kVA УПИ I, кв. 640, 10135.2558.143, 6 м. р.
132/ГИ/27.08.2020 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с д-на 12,5 м м-у о. т. 629 и о. т. 626 СО "Траката, Горна Трака, Ваялар"
133/ГИ/27.08.2020 Улична битова PPR ф315 с д-на 12,10 м и дъждовна канализация PPR ф315 с д-на 29,25 и ПЕВП ф500 с д-на 18,75 м и м-у о. т. 309 и о. т. 3029 кв. 651, 6 м. р.
134/ГИ/31.08.2020 Дострояване на буна "Минерален басейн" в акваторията на Черно море от о. т. 360 до о. т. 360м к. к. "Св. Св. Константин и Елена"
135/ГИ/04.09.2020 Уличен водопровод ф110 ПЕВП с д-на 86 м м-у о. т. 372 и о. т. 511 до о. т. 513 кв. 151. СО "Траката"
136/ГИ/04.09.2020 Изместване на водопровод ф160 с д-на 85 м извън УПИ УПИ II-76, кв. 9, ж. к. "Възраждане" 4 м. р. Заповед 24/ГИ/02.12.2020 г. по чл. 154 от ЗУТ
137/ГИ/04.09.2020 Уличен водопровод ф110 ПЕВП с д-на 221,5 м през о.т. 95, 96, 98, 99 до о. т. 100, ф110 ПЕВП с д-на 51 м от о. т. 100 СО "Добрева чешма"
138/ГИ/09.09.2020 Подземен проход в ПИ, реконструкция с подмяна на съществуващ водопровод Е ф80 с ПЕВП ф90 с д-на 9 м в обхвата на прохода и улична дъждовна канализация ф500 с д-на 29,2 м през о. т. 282 до колектор Б ф1220 10135.2562.270, УПИ Х-215 "за жил. строителство и търговия", УПИ VI "за покрит пазар", кв. 8, 19 м. р.
139/ГИ/10.09.2020 Уличен водопровод ф110 ПЕВП с д-на 50 м и улична канализация ППР ф315 с д-на 45 м от о. т. 108 до о. т. 457 кв. 65, ул. "Аладжа Манастир", кв. Виница
140/ГИ/10.09.2020 Монтаж на отоплителна инсталация 10135.3512.37.3, бл. 103, вх. 7А, ж. к. "Младост"
141/ГИ/10.09.2020 Пълен инженеринг (проектиране и строителство), доставка и монтаж на система за видеонаблюдение за 3 броя подлези и извеждане на видеосигнал в команден център (зала 37) в сградата на Община Варна бул. "Княз Борис I"
142/ГИ/14.09.2020 Преустройство на съществуваща приемно-предавателна станция с №4127 10135.2526.1150 и сграда 10135.2526.1150.1, ж. к. "Бриз, м-ст "Св. Никола"
143/ГИ/14.09.2020 Уличен водопровод захранващ УПИ УПИ VI-1270, кв. 34, кв. "Св. Никола"
144/ГИ/16.09.2020 Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в ДЯ №3 „Зайо Байо” УПИ III "за детска ясла", кв. 390, 10135.1503.663, 10 м. р., ул. "Никола Кънев" 28 На основание чл. 62, ал. 2 от АПК да се чете ДЯ 3 и решение по т. 39 от протокол
145/ГИ/18.09.2020 Реконструкция на светофарна уредба бул. "Първи май" с улица към СУУНЗ "Проф. Д-р Иван Шишманов", м-ст "Вилите"
146/ГИ/18.09.2020 Преустройство на съществуваща приемно-предавателна станция с №VA4026_С 10135.2568.104.1.37, бул. "Княз Борис I" 296
147/ГИ/18.09.2020 Приемно-предавателна станция с №VA4371_А 10135.513.167.1, к. к. "Зл. Пясъци"
148/ГИ/18.09.2020 Фотоволтаична централа "Норма сън" за производство на ел. енергия от възобновяем източник с обща инсталирана мощност 28.80 kW върху покрива на сграда 10135.513.529.4, хотел "Ерма", к. к. "Зл. пясъци"
149/ГИ/23.09.2020 Подмяна на съществуващ уличен водопровод ф3/4" с водопровод ф110 РЕ/PN от о. т. 53 до о. т. 56, с д-на 123,6 м СО "Виница-север"
150/ГИ/23.09.2020 Укрепителни противосвлачищни мероприятия УПИ VIII-946, кв. 61, 10135.2526.946, Св. Никола
151/ГИ/23.09.2020 Уличен водопровод ф110 ПЕВП с д-на 40 м от о. т. 445 до о. т. 430 кв. 48, СО "Ален мак"
152/ГИ/23.09.2020 Газификация на гр. Варна.Разпределителни газопроводи, отклонения и съоръжения до консуматори по опис със сигнатура ВН-01-А53 с дължина на трасето 794 м район „Приморски“
153/ГИ/23.09.2020 Tрафопост тип БКТП 3х1250 kVA с монтаж на 2 бр. TM 1250 kVA, захранен с КЛ 20kV от п/ст „Максуда“ и КЛ 20kV от БКТП 2067, реконструкция в п/ст „Максуда“ – оборудване на килия УПИ LXXVIII-799, кв. 35, 10135.3514.799, ЗПЗ
154/ГИ/24.09.2020 Пътна връзка за обслужване на Комплекс за обитаване с обществено обслужване УПИ XVI-590, кв. 1, 10135.73.590, ПЗ "Планова"
155/ГИ/24.09.2020 Фотоволтаична централа за производство на ел. енергия от възобновяем източник с обща инсталирана мощност 99,36 kW върху покрива на сграда УПИ II-258 "за хотел", кв. 41, 10135.513.620.1, хотел "Тинтява", к. к. "Зл. пясъци"
156/ГИ/29.09.2020 Приемно-предавателна станция с №VAR0620.A000 "Hotel Zhurnalist" 10135.2573.1139.1, к. к. "Чайка"
157/ГИ/30.09.2020 Уличен водопровод м-у о. т. 64 и о. т. 9 с д-на 41,4 м и улична канализация м-у о. т. 64 и о. т. 9 с д-на 44 м с реконструкция на съществуваща улична канализация от о. т. 9 към о. т. 7 с д-на 14,7 м кв. 21, ж. к. "Бриз"
158/ГИ/30.09.2020 Улична канализация DN ф300 с д-на 61,5 м кв. 11, 10135.4504.306, ж. к. "Вл. Варненчик" 1 м. р.
159/ГИ/01.10.2020 Временно канализационно отклонение за преместваем обект УПИ XI-336, кв. 34, 72709.501.974, с. Тополи
160/ГИ/05.10.2020 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с д-на 47,90 м и улична канализация PVC ф315 с д-на 31,30 м от о. т. 1053 към о. т. 1056 кв. 327, 9 м. р., локално платно на бул. "Вл. Варненчик"
161/ГИ/05.10.2020 Електрозахранване на УПИ, включващо: 1.Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП 2035 до нов кабелен шкаф, тип ШК-4 пред УПИ, 2. Кабелно електрозахранване 0,4 kV от нов кабелен шкаф, тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО УПИ ХХIV-428, кв. 18 (ид. с ПИ 10135.2571.4677), к.к. „Чайка“ Заповед 474/26.10.2020 г. за оттегляне на разрешението
162/ГИ/05.10.2020 Водопроводно отклонение за ПИ ид. 72709.26.3, кв. 26, м-ст "Ачмите", землище на с. Тополи
163/ГИ/07.10.2020 Разпределителeн топлопровод и топлопроводни отклонения, Етап I – Разпределителeн топлопровод и топлопроводни отклонения в ж. к. „Владислав Варненчик“, 2 м. р., Етап II – Топлопроводно отклонение в 16 м. р.-север 10135.4505.450 (УПИ VII-546, кв. 16), 10135.4505.401 (УПИ II-401, кв. 20) – блок 234, ж. к. „Владислав Варненчик“, 2 м. р., 10135.3515.1954 (УПИ XIV-450, 451, 452, 456, кв. 45), 16 м. р.-север
164/ГИ/08.10.2020 Фотоволтаична инсталация за производство на ел. енергия от възобновяем източник с обща инсталирана мощност 180 kW върху открит паркинг УПИ V-20 "за обществено обслужване-дентална клиника", кв. 1, 10135.2118.20, м-ст "Ботаническа градина", землище Виница На основание чл. 62, ал. 1 от АПК да се чете АУ097094ВН/06.10.2020 г.
165/ГИ/08.10.2020 Фотоволтаична инсталация за производство на ел. енергия от възобновяем източник с обща инсталирана мощност 60 kW върху покривно пространство на сграда УПИ V-20 "за обществено обслужване-дентална клиника", кв. 1, 10135.2118.20.1, м-ст "Ботаническа градина", землище Виница На основание чл. 62, ал. 1 от АПК да се чете АУ097095ВН/06.10.2020 г.
166/ГИ/08.10.2020 Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” УПИ II "за училище и трафопост", кв. 709, 10135.1508.37, 3 м. р., ул. "Братя Миладинови" 19
167/ГИ/08.10.2020 Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в Първа езикова гимназия УПИ II-247 "за училище", кв. 33, 10135.2553.247, 25 м. р., ул. "Подвис" 29
168/ГИ/19.10.2020 Уличен водопровод ф110 с д-на 75 м от о. т. 21 до УПИ УПИ VIII-597, кв. 49, СО "Виница-север"
169/ГИ/19.10.2020 Реконструкция на улица от бул. "Първи май" към рибарско пристанище, включително обръщач, Етап I: Ремонт и реконструкция на улица и съоръжения към нея от км. 0+000 до км. 0+260, м-у о. т. 21 и о. т. 538 м-ст "Карантината", Аспарухов парк, р-н Аспарухово
170/ГИ/19.10.2020 Електрозахранване на УПИ включващо, Монтаж на комплексна разпределителна уредба /КРУ/ 20 kV в подстанция „Варна-Изток“, имот с ид. 10135.2554.608, Кабелни линии 20 kV, чрез разкъсване на извод „Свети Никола“ между трафопост в ПИ 10135.2563.1692 и трафопост /КТП/ № 1877, Трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 3х1000 kVА с монтаж на два трансформатора по 800 kVА, Кабелни линии ниско напрежение 0,4 kV от новия трафопост до четири броя електромерни табла, тип ТЕПО, Изграждане на тръбна канална мрежа с четири броя шахти УПИ XXIX-1680, 1883, кв. 7, 10135.2563.1680, ж. к. "Бриз-юг"
171/ГИ/21.10.2020 Трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 3x1000 kVA с монтаж на два трансформатора по 1000 kVA, захранен чрез разкъсване, муфиране и удължаване на кабелни линии изводи „Клисура“ (между ТП 927 и ТП 926) и „Чумерна“ (между БКТП 2026 и БКТП 1943), Кабелни линии 0,4 kV НН от табло ниско напрежение до девет броя ТЕПО (за блокове „А“ и „Б“ и за УО), Кабелна канална мрежа с осем броя шахти УПИ II-208, кв. 12 (10135.3511.182), по плана на ж. к. „Възраждане“, I-ви м. р.
172/ГИ/21.10.2020 Аварийно възстановяване на брегоукрепителна стена в тила на морски плаж "Св.Св. Константин и Елена-юг" 10135.2569.145, к. к. "Св. Св. Константин и Елена" Заповед 17/ГИ/21.10.2020 г. по чл. 60, ал. 1, ал. 2 от АПК
173/ГИ/27.10.2020 Монтаж на отоплителна инсталация 10135.3511.88.15, бл. 7, вх. 1, ж. к. "Възраждане"
174/ГИ/27.10.2020 Монтаж на отоплителна инсталация 10135.3511.88.15, бл. 7, вх. 2, ж. к. "Възраждане"
175/ГИ/27.10.2020 Монтаж на отоплителна инсталация 10135.3512.16.6, бл. 108, вх. 1, ж. к. "Младост"
176/ГИ/27.10.2020 Монтаж на отоплителна инсталация 10135.3512.16.20, бл. 112, вх. 3, ж. к. "Младост"
177/ГИ/27.10.2020 Монтаж на отоплителна инсталация 10135.3512.127.4, бл. 122, вх. 4, ж. к. "Младост"
178/ГИ/30.10.2020 Въздушна кабелна мрежа ниско напрежение /НН/ с усукан изолиран проводник от КПТ 1 „Казашко“ клон 1 с 5 бр. нови стоманобетонни стълба до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ УПИ VII, кв. 17, 35211.501.195, с. Казашко, ул. „Рибарска“ 2
179/ГИ/04.11.2020 Основен ремонт на пътни връзки на бул. „Васил Левски“ при ул. "Царевец" – улици фактически свързани (довеждащи и отвеждащи пътни връзки) с бул. "Васил Левски" ул. "Царевец" при бул. "В. Левски"
180/ГИ/04.11.2020 Основен ремонт на пътна връзка на бул. „Васил Левски“ към ул. "Мир" – улици фактически свързани (довеждащи и отвеждащи пътни връзки) с бул. "Васил Левски" ул. "Мир" при бул. "В. Левски"
181/ГИ/05.11.2020 Реконструкция на улица от бул. "Първи май" към рибарско пристанище, включително обръщач, Етап II: Реконструкция на улица от км. 0+260 до км. 0+625, обръщач и съоръженията към тях, Етап III: Охранителен канал в участъка от км. 0+00 (т. 0) до км. 0+124,40 (т. 8) м-ст "Карантината", Аспарухов парк, р-н Аспарухово
182/ГИ/09.11.2020 1. Реконструкция в БКТП 2039, включваща и подмяна на трансформатор 630 kVA с трансформатор 1000 kVA, 2. Външно кабелно ел. захранване от БКТП 2039 до два броя кабелни шкафа, тип ШК-4(1) и ШК-4(2) и резервна връзка между двата кабелни шкафа, 3. Сградно кабелно електрозахранване от два броя кабелни шкафа, тип ШК-4(1) и ШК-4(2), до два броя електромерни табла, тип ТЕПО 10135.2520.6827, кв. 3, СО „Траката-разширение“, УПИ II-5, ПИ 10135.2039.152, кв. 2, местност „Таушан тепе“
183/ГИ/09.11.2020 Улична канализация PVC ф315 с д-на 109 м м-у о. т. 273 и о. т. 349 до РШ1 същ. СО "Пчелина" и ж. к. "Възраждане"
184/ГИ/13.11.2020 Основен ремонт на ул. "Д-р Анастасия Железкова" и връзка с бул. "В. Левски" от ул. "Разлог" до бул. "Осми приморски полк" Заповед 3/ГИ/04.03.2021 г. по чл. 154 от ЗУТ
185/ГИ/19.11.2020 Улична канализация PVC ф315 с д-на 86 м м-у о. т. 392 и о. т. 529 до о. т. 530 кв. 58, кв. "Св. Никола"
186/ГИ/20.11.2020 Електрозахранване на УПИ, включващо: 1. Изграждане на БКТП 2х1000 kVA, 20/0,4 kV, разкъсване на КЛ 20 kV извод "Абатко" м-у ТП 1813 и ТП 1837, 2. Тръбна канална мрежа с 3 броя шахти, 3. Захранване на 3 броя ел.табла тип ТЕПО УПИ VII-272, кв. 19, 10135.2569.272, к. к. "Св. Св. Константин и Елена"
187/ГИ/25.11.2020 Основен ремонт на бул. "В. Левски" при ул. "Подвис" ул. "Подвис"
188/ГИ/25.11.2020 Фотоволтаична инсталация за производство на ел. енергия от възобновяем източник с обща инсталирана мощност 30 kW върху сграда Градински център "Мимоза" УПИ III-2535д, кв. 12, 10135.536.125, "Приморска зона-Варна", СЗ 2, м-ст "Салтанат"
189/ГИ/26.11.2020 Битова канализация от Рш42 до РШ2 (част от главен клон 2) кв. 19, 24, 25, 27, 31, к. к. "Св. Св. Константин и Елена"
190/ГИ/30.11.2020 Уличен водопровод ПЕВП ф90, част от клон 48 с д-на 35 м, част от клон 49 с д-на 179 м, част от клон 49а с д-на 78 м, част от клон 51 с д-на 84 м и водопроводни отклонения ПИ 3851, 2148, 2152, 1750, 2135, 2220, 1751, 2140, 2149, 2138, 2150, 1744, 2141, 2139, 2134, 2136, СО "Боровец-юг"
191/ГИ/30.11.2020 Уличен водопровод ф 110 ПЕВП с д-на 55 м от о. т. 545 към о. т. 65 и водопроводно отклонение 10135.2522.1232, СО "Акчелар"
192/ГИ/30.11.2020 Фотоволтаична инсталация за производство на ел. енергия от възобновяем източник с обща инсталирана мощност 29,98 kW върху покривната конструкция на сграда УПИ IV-230 "за жилищна сграда и ТП", кв. 24, 10135.2569.336, к. к. "Св. Св. Константин и Елена"
193/ГИ/03.12.2020 Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито в ДГ №2 „Щастливо детство” УПИ II "детска площадка", кв. 58б, 10135.1.1030, 11 м. р., ул. "Парутен погреб", бл. 6
194/ГИ/07.12.2020 Приемно-предавателна станция с №4453 10135.3511.88.8, ж. к. "Възраждане", бл. 8
195/ГИ/07.12.2020 Приемно-предавателна станция с №4269 10135.513.516.1, к. к. "Зл. пясъци", х-л "Арабела"
196/ГИ/07.12.2020 Електрозахранване на УПИ, включващо: 1. Изграждане на БКТП 1х1000 kVA, 20/0,4 kV, с м-ж на тр-р 400 kVA, 2. Захранване на ТП чрез разкъсване на КЛ 20 kV извод "Галата" СРС с РОС "Фара" и отклонителен стълб за ТП 945, 3. Захранване на 2 броя ел.табла тип ТЕПО УПИ I-141, кв. 37, 10135.5010.159, кв. "Галата", м-ст "До село"
197/ГИ/07.12.2020 Уличен водопровод м-у о. т. 473 и о. т. 475 СО "Ментеше", р-н "Вл. Варненчик"
198/ГИ/07.12.2020 Укрепване на изкоп за жилищна сграда УПИ I-1827, кв. 68, 10135.1507.967, 8 м. р., ул. "Цар Иван Шишман" 18
199/ГИ/07.12.2020 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с д-на 36 м и улична канализация PVC ф315 с д-на 91 м, I етап - Уличен водопровод, II етап - Улична канализация СО "Сотира", зона МБАЛ "Св. Марина"
200/ГИ/09.12.2020 Пълен инженеринг (проектиране и строителство), доставка и монтаж на системи за видеонаблюдение на територията на Приморски парк и извеждане на видеосигнал в команден център (зала 37) в сградата на Община Варна Приморски парк, сграда 10135.1505.218.3, от входа на морската градина (под ФКЦ-Варна) до паметник Пантеона
201/ГИ/09.12.2020 Изместване на водопровод ф 100 Етернит в рамките на УПИ УПИ I-278, 279, кв. 23, 10135.2569.320, к. к. "Св. Св. Константин и Елена"
202/ГИ/17.12.2020 Улична напорна канализация ф90 PEHD с д-на 80 м м-у о. т. 245 и о. т. 155 и КПС в УПИ УПИ IV-1044, кв. 33, 10135.2526.3171, кв. "Св. Никола"
203/ГИ/18.12.2020 1. БКТП 2х1000 kVA, 20/0,4 kV, ел.захранване чрез разкъсване на каб.линия 20 kV извод "Батак" (м-у ТП 910 и ТП 915), 2. Каб. линии НН 0,4 kV до 8 бр. ел.табла тип ТЕПО, 3. Изграждане на тръбна канална мрежа с 1 брой шахта УПИ VI-1388 "за жил.строителство", кв. 16, 10135.3511.1388, ж. к. "Възраждане" 1 м. р.
204/ГИ/21.12.2020 Приемно-предавателна станция с №VAR0471.B000 "Rubikon" 10135.1506.275.1, ул. "Кавала" 19
205/ГИ/21.12.2020 Улична битова канлизация РЕ ф400/SN8 с д-на 128,21 м от о. т. 113 през о. т. 112 до съществуваща битова канализация РЕ ф400 ул. "Ана Феликсова", ж. к. "Възраждане", 1 м. р.
206/ГИ/22.12.2020 1. Реконструкция на ТП 1608, 2. ВКЕЗ от ТП 1608 до три броя кабелни шкафове тип ШК-4А, 3. Сградно кабелно електрозахранване до три броя ел.табла тип ТЕПО 10135.4505.367, УПИ I-534 (10135.4505.374), УПИ II-534 (10135.4505.373), УПИ III-534 (10135.4505.372), кв. 17, ж. к. "Вл. Варненчик" 2 м. р.
207/ГИ/31.12.2020 Реконструкция и реновиране на спортни площадки в Технически университет-Варна УПИ "технически университет", кв. 2, ид. 10135.2555.26, 23 м. р., ул. "Студентска" 1
№ и дата на РС Наименование на строежа Местонахождение Забележка

Разрешения за строеж 2020 г. на ИИБ

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.