Разрешения за строеж за 2015 г. на ИИБ


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
№ и дата на РС Наименование на строежа Местонахождение Забележка
1/ГИ/06.01.2015 Реконструкция на съществуваща БС с №VAR0082.А001 "RIVIERA" Варна, к.к. "Златни пясъци", сграда с ид.10135.2574.1.48
2/ГИ/12.01.2015 ППС с №VAR0196.С000 "SVETI ILIYA NOVA" Варна, к.к. "Св. Св. Константин и Елена", сграда с ид.10135.2569.127.9
3/ГИ/15.01.2015 ППС с №VA4321_А "Avetisyan Corporation" Варна, район "Младост", ЗПЗ, сграда с ид. 10135.3514.338.1
4/ГИ/21.01.2015 Разпределителни газопроводи, отклонения и съоръжения по консуматори по опис със сигнатура ВН-01-А39 с дължина на трасето 603м Варна, район "Приморски"
5/ГИ/27.01.2015 Трафопост 3Х1000kVA, 20/0.4 kV и електрозахранването му чрез разкъсване и муфиране на кабелен извод "Калиакра"(между ТП №1692 "Метропол" и ТП №533 "Астория" ) Варна, к.к. "Златни пясъци", ид.10135.513.84, кв.16
6/ГИ/30.01.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито (№288) Варна, район "Младост", ж.к. "Възраждане", ПИ с ид. 10135.3511.66 по КК, южно от бл.13 по плана на 1 м.р.
7/ГИ/30.01.2015 Преустройство на съществуваща БС с №4126 Варна, кв. "Св. Никола", ул. "Арх.Торос Тороманян" №45, сграда с ид. 10135.2526.978.1
8/ГИ/30.01.2015 Преустройство на съществуваща БС с №4104 с. Константиново, м. Кабата, община Варна, имот №084028 с ЕКАТТЕ 38354
9/ГИ/30.01.2015 Укрепване и отводнителни мероприятия в УПИ VIII-288 Варна, ПИ с ид.10135.2563.288, кв.45 по плана на 21 м.р.
10/ГИ/30.01.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито (№28) Варна, район "Приморски" ул. "Найден Геров" 68 и 70, УПИ I, ид. 10135.2558.119
11/ГИ/30.01.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито (№373) Варна, район Аспарухово, бул. "Народни будители" до бл.11, ПИ с ид. 10135.5502.154
12/ГИ/30.01.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито (№27) Варна,район "Приморски", ул. "Дж. Баучер" бл.2, ПИ с ид. 10135.2958.60
13/ГИ/25.02.2015 Външен водопровод 1195м от ос.т. 2227 на бул.Васил Левски" до водомерна шахта в ПИ 10135.2536.1006 Варна, "Алея Първа", съставна зона 6, Приморска зона
14/ГИ/04.02.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито (№405) Варна, ж.к. "Вл. Варненчик" до бл.7, УПИ VI, ид.10135.4504.435, кв.14, 1 м.р
15/ГИ/05.02.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито (№247) Варна, район "Младост", ПИ с ид. 10135.3512.37, южно от южно от бл.103 по плана на 1 м.р. на ж.к. "Младост"
16/ГИ/09.02.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито (№102) Варна, район "Приморски", ид.10135.2562.182 по КК, ж.к. "Чайка", бл.62, 63, 67, 20 м.р.
17/ГИ/10.02.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито (№208) Варна, ул."Тодор Влайков" 53, УПИ I , кв.181 по плана на 11 м.р.
18/ГИ/11.02.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито (№218) Варна, ул. "Черни връх" 60, УПИ II, ид.10135.51.109, кв.202, 12 м.р.
19/ГИ/13.02.2015 Улична канализация 58м между ос.т.274 и ос.т. 283 Варна, к.к. "Св. Св. Константин и Елена", пред УПИ II-118 и УПИ III-119, кв.36
20/ГИ/18.02.2015 Основен ремонт на отоплителна система в учебен блок 2 на Икономически университет-Варна Варна, ул. "Евлоги Георгиев"24, ид.10135.2554.105, 24 м.р.
21/ГИ/19.02.2015 БС с №VAR015 "Трошево" Варна, ул. "Гео Милев" бл.74, сграда с ид. 10135.3515.719.1
22/ГИ/18.02.2015 Реконструкция главен водопровод, клон за водоснабдяване на кв. 'Аспарухово', кв. 'Галата', с. Звездица и гр. Варна. Участък от връзката със съществуващ водопровод тъклопласт 00 на бул. 'Девня' до шахта за спирателни кранове и въздушници в промишлена зона 'ЮГ' Варна, бул."Девня"
23/ГИ/19.02.2015 Преустройство на съществуваща БС с №4145 Варна, район "Вл. Варненчик" бул. "Януш Хуняди" 1, сграда с ид.10135.4508.164.1
24/ГИ/19.02.2015 Преустройство на съществуваща БС с №4127 Варна, кв. "Св. Никола", ул. "Втора" 43, сграда с ид.10135.2562.1150.1
25/ГИ/20.02.2015 Изместване на улична канализация Ф315 с дължина 31.40м Варна, СО "Кочмар", УПИ XIII-261 кв. 16(ид.10135.3523.261)
26/ГИ/27.02.2015 Уличен водопровод с дължина 10.85м Варна, бул."Сливница", пред УПИ V-102 и XVI-29, кв.1, 26 м.р.
27/ГИ/04.03.2015 Вграден трафопост 1000 kVA, 20/04 kVелектрозахранването му с кабелна линия 20 kV чрез разкъсване и муфиране на кабелна линия 20kV между ТП№632 и ТП №1754 и изграждане на 1 бр. кабелна шахта Варна, УПИ VI-1276(ид.10135.3514.83), кв.33 по плана на ЗПЗ
28/ГИ/09.03.2015 Уличен водопровод с дължина 52м по ул. Синчец"(от ул."Детелина" до УПИ VII-229, кв. 38, 25 м.р.) Варна, ул. "Синчец"
29/ГИ/10.03.2015 Разпределителен топлопровод и топлпопроводни отклонения, 173м Варна, район "Вл. Варненчик", бл.206, вх. 1, 2, 3,и 4, 2 м.р.
30/ГИ/10.03.2015 Реконструкция на съществуваща БС с №VAR0071.А001 "PLAZHA" Варна, к.к. "Златни пясъци", сграда с ид. 10135.2574.1.52
31/ГИ/11.03.2015 Реконструкция на съществуваща БС с №VAR0015.А003 "BRIZ" Варна, Приморски парк "Горчивата чешма", сграда с ид.10135.536.327.1
32/ГИ/11.03.2015 Обслужваща улица от о.т. пред УПИ VIII-3965 Варна,район "Приморски", по плана на "Жилищна група западно от болничен комплекс на ВМИ"
33/ГИ/12.03.2015 Реконструкция на уличен водопровод (подмяна на поцинковани тръби Ф 1" с ПЕВП ф90) от ос.т. 420 до ос.т. 422 Варна, СО "Пчелина"
34/ГИ/13.03.2015 Автомобилен достъп(пътна връзка)от ул. "Отец Паисий" до паркинга на "Сосиете Женерал Експресбанк" АД Варна,район "Одесос", парцел II, кв. 527, 13 п.р.
35/ГИ/17.03.2015 1.Трафопост БКТП 2Х1000 kVA, 20/0.4 kV в УПИ VIII-123, кв. 20 (10135.2569.224)електрозахранен с кабелна линия 20kV, чрез разкъсване и муфиране на кабелен извод "Глория"(между ТП №513 и ТП №1979) 2. Външно кабелно захранване 0.4 kV от новото БКТП до 7 бр.кабелни шкафове и кабелни линии НН от тях до 7 бр. електромерни табла в УПИ VIII-123, кв.20(ид.10135.2569.224) 3. Кабелни линии НН новото БКТП до 3бр. електромерни табла в УПИ IV-117, 124, кв.11(ид.10135.2569.157) Варна, к.к. "Св.Св. Константин и Елена"
36/ГИ/23.03.2015 Преустройство на съществуваща БС с №4180 Варна, ул. "Рила" №14, сграда с ид. 10135.1505.23.6
37/ГИ/23.03.2015 Преустройство на съществуваща БС с №4256 Варна, м. "Акчелар" №22, сграда с ид. 10135.2522.249
38/ГИ/23.03.2015 Външно кабелно захранване 0.4 kV от БКТП №2080 до кабелен шкаф ШК-4А Варна, к.к. "Св. Св. Константин и Елена", пред ПИ с ид. 10135.2568.205
39/ГИ/24.03.2015 Уличен водопровод и улична битова канализация от ос.т.54 до ос. т. 354 Варна, ж.к. "Възраждане", 1 м.р.
40/ГИ/24.03.2015 Пътна връзка-вход/изход за ПИ 101.3512.265, към бул."Цар Освободител" и ул. "Вяра" Варна, район "Младост"
41/ГИ/25.03.2015 Реконструкция на съществуваща БС с №VAR0029.А003 "EFENDULOV" Варна, ул. "Славянска" №11, сграда с ид. 10135.1508.204.1
42/ГИ/25.03.2015 БС с №VAR0169.Е000 "YANKUL" Варна, ул. "Отец Паисий" №24, сграда с ид. 10135.1502.8.2
43/ГИ/27.03.2015 БС с №VAR0491.А000 "NIKULITZEL" Варна, ул. "Генерал Колев" №113 сграда с ид.10135.2558.138.1
44/ГИ/27.03.2015 Реконструкция на съществуваща БС с №VAR0271.А001 "VARNA-TAUARS" Варна, бул. "Вл. Варненчик" №256 сграда с ид. 10135.3514.552.1
45/ГИ/01.04.2015 Улична битова канализация по ул. "Поп Димитър" от ос. т. 216 до ос.т. 255 Варна, район "Младост", СО "Пчелина"
46/ГИ/08.04.2015 Укрепване на територията на УПИ V-704 (ПИ 10135.513.704) Варна, к.к. "Златни пясъци"
47/ГИ/09.04.2015 Уличен водопровод 79м между ос.т. 4164 и ос.т.4172 по ул. "Перла" Варна, ЗПЗ
48/ГИ/09.04.2015 Улична канализация 142м между ос.т. 177 и ос.т.171 Варна, кв. "Св. Никола"
49/ГИ/09.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на двадесет площадки за игра на открито Варна, район "Приморски"
50/ГИ/09.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на двадесет и девет площадки за игра на открито Варна, район "Одесос"
51/ГИ/09.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на седемнадесет площадки за игра на открито Варна, район Аспарухово
52/ГИ/09.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на шест площадки за игра на открито Варна, район "Вл. Варненчик"
53/ГИ/09.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на три площадки за игра на открито Варна, район "Младост"
54/ГИ/14.04.2015 Укрепване и възстановяване на участък от 300м между спирки "Резервоара", "Моста" и "Светкавица" Варна, Варна-Виница
55/ГИ/17.04.2015 Уличен водопровод Ф110/10 РЕ с дължина на трасето 18.43м и улична канализация Ф300 РЕ с дължина на трасето 16.55м Варна, район "Вл. Варненчик", пред УПИ XXV-384а, 464, кв. 5 по Паркоустройствения и регулационния план ОПЗ
56/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№198) Варна, район "Одесос", УПИ I, кв.291 по плана на 9 м.р., ПИ 10135.1501.86 по КК
57/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№179) Варна, район "Одесос", ул. "Рила" №7, УПИ I, кв.464 по плана на 1 м.р., ПИ 10135.1505.6 по КК
58/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№217) Варна, район "Одесос", ул."Тодор Влайков" пред бл.6, УПИ I, кв.204 по плана на 12м.р., ПИ 10135.51.128 по КК
59/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№227) Варна, район "Одесос", УПИ I, кв. 479 по плана на 13 м.р., ПИ 10135.1502.184 по КК
60/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№224) Варна, район "Одесос", ул. "Ал. Кънчев" пред бл.6, УПИ I, кв. 493 по плана на 13 м.р., ПИ 10135.1502.57 по КК
61/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№230) Варна, район "Одесос", бул. "Цар Освободител" пред бл.107, УПИ II, кв. 485 по плана на 13 м.р., ПИ 10135.1502.57 по КК
62/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№221) Варна, район "Одесос", ул. "Отец Паисий" пред бл.8 и 10, УПИ I, кв. 528 по плана на 13 м.р., ПИ 10135.1502.7 по КК
63/ГИ/24.04.2014 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№222) Варна, район "Одесос", ул. "Страхил войвода" пред бл.24, УПИ I, кв. 493 по плана на 13 м.р., ПИ 10135.1502.13 по КК
64/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№228) Варна, район "Одесос", бул. "Цар Освободител" пред бл.103, УПИ I, кв. 480 по плана на 13 м.р., ПИ 10135.1502.103 по КК
65/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№233) Варна, район "Одесос", ул. "Г.Раковски" пред бл.103, УПИ I, кв. 493 по плана на 13 м.р., ПИ 10135.1502.13 по КК
66/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№180) Варна, район "Одесос", ул. "Рила" №2, УПИ I, кв. 464 по плана на 1 м.р., ПИ 10135.1505.5 по КК
67/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№190) Варна, район "Одесос", ул. "Ал. Рачински" №15, УПИ II, кв. 427 по плана на 4 м.р., ПИ 10135.1504.38 по КК
68/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№232) Варна, район "Одесос", ул. "Македония" и ул. "Оборище", УПИ VII, кв. 475 по плана на 13 м.р., ПИ 10135.1502.191 по КК
69/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№226) Варна, район "Одесос", бул. "Цар Освободител" пред бл.93, УПИ VII, кв. 475 по плана на 13 м.р., ПИ 10135.1502.192 по КК
70/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№225) Варна, район "Одесос", ул."Хаджи Димитър" пред бл.6, УПИ I, кв. 505 по плана на 13 м.р., ПИ 10135.1502.130 по КК
71/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№203) Варна, район "Одесос", ул."Ж. Кюри", УПИ I, кв. 363 по плана на 10 м.р., ПИ 10135.1503.136 по КК
72/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№191) Варна, район "Одесос", ул."Ж. Кюри" пред бл.16, УПИ I, кв. 416 по плана на 4 м.р., ПИ 10135.1504.4 по КК
73/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№229) Варна, район "Одесос", УПИ I, кв. 480 по плана на 13 м.р., ПИ 10135.1502.100 по КК
74/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№231) Варна, район "Одесос", УПИ II, кв. 485 по плана на 13 м.р., ПИ 10135.1502.35 по КК
75/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№243) Варна, район "Одесос", ул. "Ангел Кънчев" №16, УПИ II, кв. 522 по плана на 13 м.р., ПИ 10135.1502.46 по КК
76/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№186) Варна, район "Одесос", бул. "Цар Освободител" бл.75, УПИ I, кв. 459по плана на 1 м.р., ПИ 10135.1505.69 по КК
77/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№202) Варна, район "Одесос", ул. "Ж. Кюри"/ул. "Хр. Попович", УПИ I, кв. 345 по плана на 10 м.р., ПИ 10135.1503.29 по КК
78/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№209) Варна, район "Одесос", ул. "Ж. Кюри" зад бл.55, УПИ I, кв. 181 по плана на 11 м.р.
79/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№237) Варна, район "Одесос", ул. "Д. Груев" №10, кв. 537 по плана на 14 м.р.
80/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№183) Варна, район "Одесос", УПИ I, кв. 453(пространството около църква "Св. Петка") по плана на 1 м.р, ПИ 10135.1505.84 по КК
81/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№236) Варна, район "Одесос",ул. "Патриарх Ефтимий" №42, УПИ I, кв. 549 по плана на 14 м.р, ПИ 10135.1030.247 по КК
82/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№178) Варна, район "Одесос",ул. "Рила" зад бл.23/ул."Пирин" №30, УПИ I, кв. 468 по плана на 1 м.р, ПИ 10135.1505.12 по КК
83/ГИ/24.04.20154 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№220) Варна, район "Одесос", УПИ I, кв. 528 по плана на 13 м.р, ПИ 10135.1502.7 по КК
84/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№100) Варна, район "Приморски", ж.к. "Чайка" до бл.60, ПИ10135.2562.169 по КК
85/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№152) Варна, район "Приморски", ул. "Подвис" до бл.31, 32, ПИ10135.2553.87 по КК
86/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№98) Варна, район "Приморски", ж.к. "Чайка" до бл.56, ПИ10135.2562.40 по КК
87/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№95) Варна, район "Приморски", ж.к. "Чайка" до бл.53, ПИ10135.2562.67 по КК
88/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№79) Варна, район "Приморски", ж.к. "Чайка" до бл.30, ПИ10135.2562.23 по КК
89/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№159) Варна, район "Приморски", ул. "Карамфил" до бл.13, ПИ10135.2553.56 по КК
90/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№94) Варна, район "Приморски", ж.к. "Чайка" до бл.52, ПИ10135.2562.70 по КК
91/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№156) Варна, район "Приморски", ул. "Роза" до бл.18, ПИ10135.2553.66 по КК
92/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№97) Варна, район "Приморски", ж.к. "Чайка" до бл.55, ПИ10135.2562.34 по КК
93/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№146) Варна, район "Приморски", ул. "Подвис" до бл.29, ПИ10135.2553.98 по КК
94/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№96) Варна, район "Приморски", ж.к. "Чайка" до бл.54, ПИ10135.2562.36 по КК
95/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№148) Варна, район "Приморски", ул. "Подвис" до бл.27, ПИ10135.2553.103 по КК
96/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№151) Варна, район "Приморски", ул. "Подвис" до бл.30, ПИ10135.2553.84 по КК
97/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№51) Варна, район "Приморски", ул. "К. Фотинов, кв. 20, по плана на 18 м.р., ПИ10135.2560.400 по КК
98/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№59) Варна, район "Приморски", ж.к. "Чайка" до бл.13, ПИ10135.2562.80 по КК
99/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№101) Варна, район "Приморски", ж.к. "Чайка" до бл.61, ПИ10135.2562.170 по КК
100/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№65) Варна, район "Приморски", ж.к. "Чайка" до бл.18, ПИ10135.2562.138 по КК
101/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№87) Варна, район "Приморски", ж.к. "Чайка" до бл.44, ПИ10135.2562.111 по КК
102/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№104) Варна, район "Приморски", ж.к. "Чайка" до бл.68, ПИ10135.2562.182 по КК
103/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№308) Варна, район "Младост", ж.к. "Св. Иван Рилски" южно от бл.29, кв.12, 15 м.р., ПИ10135.2562.182 по КК
104/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№330) Варна, район "Младост", ул. "Тролейна" източно от бл.159, УПИ III, кв.11, 26 м.р., ПИ10135.3513.13 по КК
105/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№423) Варна, район "Вл. Варненчик", източно от бл.36, вх.2, УПИ I, кв.7, 1 м.р., ПИ10135.4504.378 по КК
106/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№453.1) Варна, район "Вл. Варненчик", УПИ I, кв.34 по действащия регулационен план на с. Тополи
107/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№453.1) Варна, район "Вл. Варненчик", западно от бл. 20, вх. 23, 24, УПИ II, кв.12, 1 м.р., ПИ 10135.4504.300
108/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№434) Варна, район "Вл. Варненчик", южно от бл. 308, вх. 8, УПИ I, кв.12, 3 м.р., ПИ 10135.4502.230
109/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№436) Варна, район "Вл. Варненчик", южно от бл. 309, вх. 2, УПИ I, кв.12, 3 м.р., ПИ 10135.4502.230
110/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№382) Варна, район Аспарухово, ул. "Керч"№15 - кръстовище с ул."Нарва", УПИ "СД В и К", кв.139, 27 м.р., ПИ 10135.5502.256
111/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№387) Варна, район Аспарухово, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" - кръстовище с ул."Мара Гидик"(северозападно от бл. 36), УПИ "за жилищен комплекс", кв.103, 28 м.р., ПИ 10135.5505.245
112/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№386) Варна, район Аспарухово, ул. "Детелин войвода" (южно от бл. 39), УПИ "за жилищен комплекс", кв.59, 27 м.р., ПИ 10135.5504.7
113/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№389) Варна, район Аспарухово, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" (югоизточно от бл. 36, вх. А и Б), ПИ 10135.5506.28
114/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№391) Варна, район Аспарухово, ул. "Моряшка" (северно от бл. 25), кв.107, 29 м.р., ПИ10135.5506.234
115/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№381) Варна, район Аспарухово, ул. "Кишинев" (северозападно от №17), кв.24, 27 м.р., ПИ10135.5502.214
116/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№378) Варна, район Аспарухово, северозападно от бл. №18, 27 м.р., ПИ10135.5502.109
117/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№379) Варна, район Аспарухово, ж.к. "Дружба", североизточно от бл. №5, 27 м.р., ПИ10135.5502.125
118/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№372) Варна, район Аспарухово, ул. "Перник", южно от №5 а, ПИ10135.5502.610
119/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№373) Варна, район Аспарухово, ул. "Перник", западно от бл. №2, кв. 18, 27 м.р., ПИ10135.5502.177
120/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№383) Варна, район Аспарухово, ул. "Чонгора", северозападно от №57, кв. 148, 28 м.р., ПИ10135.5504.486
121/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№377) Варна, район Аспарухово, ул. "Гривица", северно от бл.2 и 4, кв.28, 27 м.р., ПИ10135.5502.208
122/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№388) Варна, район Аспарухово, ул. "Св. Св. Кирил и Методий", североизточно от №120, ПИ10135.5505.469
123/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№376) Варна, район Аспарухово, ул. "Мур", западно от бл. №17, кв.44, 27 м.р., ПИ10135.5502.443
124/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№397) Варна, район Аспарухово,кв. Галата, ул. "Галатея", кръстовище с ул. "Фичоза", ПИ10135.5510.558 и ПИ10135.5510.559
125/ГИ/24.04.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№396) Варна, район Аспарухово,кв. Галата, ул. "Дядо Димитър Македонеца", кръстовище с ул. "Крайбрежна", кв.5, УПИ III, ПИ10135.5510.407
126/ГИ/24.04.2015 Уличен водопровод с дължина 57.25м Варна,от ул. "25-та" до УПИ XXXIX -1105 по плана на "Вилна зона Варна"
127/ГИ/27.04.2015 ППС с №VAR0237.B000 "TOPOLI" с. Тополи, Община Варна, УПИ-41082
128/ГИ/27.04.2015 Реконструкция на съществуваща БС с №VAR0097.А002 "SVETA MARINA" Варна, ул. "Хр. Смирненски" №1, сграда с ид.10135.2555.330.28 по КК и КР
129/ГИ/28.04.2015 БС с №4051 Варна,ж.к. "Вл. Варненчик", бл.50, вх.2 , сграда с ид. 10135.4504.120.2 по КК и КР
130/ГИ/04.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№189) Варна, район "Одесос", ул. "Бр. Миладинови", бл. 68, УПИ I, кв.453, 1м.р., ПИ10135.1505.85
131/ГИ/04.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№192) Варна, район "Одесос", ул. "Панагюрище" № 3, УПИ I, кв.81, 7 м.р., ПИ10135.1506.580
132/ГИ/04.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№193) Варна, район "Одесос", ул. "Габрово" № 37, УПИ I, кв.99, 7 м.р., ПИ10135.1506.688
133/ГИ/04.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№196) Варна, район "Одесос", ул. "Арх. Панарет", УПИ I-1, 2, кв.65, 8 м.р., ПИ10135.1507.924
134/ГИ/04.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№200) Варна, район "Одесос", бул. "Вл.Варненчик" № 40, кв.289, 9 м.р., ПИ10135.1501.75
135/ГИ/04.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№204) Варна, район "Одесос", пл. "Лаврентий", УПИ III, кв.385, 10 м.р., ПИ10135.1503.286
136/ГИ/04.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№214) Варна, район "Одесос", ул. "К. Доганов", №55, УПИ I, кв.181, 11 м.р.
137/ГИ/04.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№215) Варна, район "Одесос", ул. "Барутен погреб", бл.2 и 3, кв.158, 11 м.р.
138/ГИ/04.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№235) Варна, район "Одесос", ул. "П. Ефтимий" №40, УПИ I, кв.548, 14 м.р., ПИ10135.1030.185
139/ГИ/04.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№239) Варна, район "Одесос", бул. "Сливница"бл.145, УПИ I, кв.561, 14 м.р., ПИ10135.1030.6
140/ГИ/04.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№240) Варна, район "Одесос", бул. "Сливница"бл.149, УПИ I, кв.561, 14 м.р., ПИ10135.1030.4
141/ГИ/04.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№244.2) Варна, район "Одесос", ул."Барутен погреб" на изток от бл.6 , УПИ II, кв.586, 11 м.р.
142/ГИ/04.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№244.3) Варна, район "Одесос", ул."Братя Миладинови", УПИ I, кв.508, 13 м.р, ПИ10135.1502.163.
143/ГИ/04.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№244.4) Варна, район "Одесос", УПИ II, северозападно от ОУ "В. Априлов", кв.477, 13 м.р, ПИ10135.1502.167.
144/ГИ/04.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№244.5) Варна, район "Одесос", ул."Шар", УПИ I, кв.471, 13 м.р, ПИ10135.1502.174.
145/ГИ/04.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№244.6) Варна, район "Одесос", УПИ I, кв.476, ограничен от ул. Тракия", ул."Шар" и ул." Т. Каблешков", 13 м.р, ПИ10135.1502.174.
146/ГИ/04.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№244.7) Варна, район "Одесос", ул."Барутен погреб" на изток от бл.6, кв.158, 11 м.р.
147/ГИ/04.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№318) Варна, район "Младост", УПИ I, ж.к. "Св. Иван Рилски" западно от бл.52, кв.1200, 16 м.р.-юг, ПИ10135.3515.1882
148/ГИ/04.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№347) Варна, район "Младост",ж.к. "Трошево", ул.Г. Милев" до бл. 13, УПИ II, , кв.61, 16 м.р.-север, ПИ10135.3515.733
149/ГИ/04.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№350) Варна, район "Младост",ж.к. "Трошево", южно от бл. 3, УПИ I, кв.18, 16 м.р.-север, ПИ10135.3515.313
150/ГИ/04.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№356) Варна, район "Младост",ж.к. "Трошево", до бл. 15, вх. А, УПИ I, кв.1, 16 м.р.-север, ПИ10135.3515.7
151/ГИ/04.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№358) Варна, район "Младост",ж.к. "Трошево", до бл. 18, вх. А, УПИ I, кв.1, 16 м.р.-север, ПИ10135.3515.7
152/ГИ/04.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№359) Варна, район "Младост",ж.к. "Трошево", южно от бл. 20, УПИ I, кв.1, 16 м.р.-север, ПИ10135.3515.7
153/ГИ/04.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№364) Варна, район "Младост",ж.к. "Трошево", южно от бл. 28, УПИ I, кв.14, 16 м.р.-север, ПИ10135.3515.18
154/ГИ/04.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№368) Варна, район "Младост",ж.к. "Трошево", до бл. 40 А, УПИ I, кв.20, 16 м.р.-север, ПИ10135.3515.328
155/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№172) Варна, район "Приморски", кв. "Победа" до бл. 11, УПИ I, кв.30, 26 м.р., ПИ10135.2553.22
156/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№256) Варна, район "Младост",ж.к. "Младост", южно от бл. 109, кв.20, 1 м.р, ПИ10135.3512.16
157/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№257) Варна, район "Младост",ж.к. "Младост", западно от бл. 111, , 1 м.р., ПИ10135.3512.16
158/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№257) Варна, район "Младост",ж.к. "Младост", южно от бл. 117, 1 м.р., ПИ10135.3512.16
159/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№264) Варна, район "Младост",ж.к. "Младост", между бл. 119 и бл.120, 2 м.р., ПИ10135.3512.124
160/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№265) Варна, район "Младост",ж.к. "Младост", южно от бл. 122, 2 м.р., ПИ10135.3512.127
161/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№266) Варна, район "Младост",ж.к. "Младост", южно от бл. 123, 2 м.р., ПИ10135.3512.153
162/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№268) Варна, район "Младост",ж.к. "Младост", северно от бл. 126, 2 м.р., ПИ10135.3512.136
163/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№280) Варна, район "Младост",ж.к. "Младост", южно от бл. 149, 2 м.р., ПИ10135.3512.181
164/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№285) Варна, район "Младост",ж.к. "Възраждане", северно от бл. 2, 1 м.р., ПИ10135.3511.137
165/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№287) Варна, район "Младост",ж.к. "Възраждане", северно от бл. 9, 1 м.р., ПИ10135.3511.88
166/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№290) Варна, район "Младост",ж.к. "Възраждане", южно от бл. 18, 1 м.р., ПИ10135.3511.71
167/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№292) Варна, район "Младост",ж.к. "Възраждане", източно от бл. 29, 2 м.р., ПИ10135.3511.236
168/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№293) Варна, район "Младост",ж.к. "Възраждане", южно от бл. 35, 2 м.р., ПИ10135.3511.203
169/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№294) Варна, район "Младост",ж.к. "Възраждане", между бл. 38 и 39, 2 м.р., ПИ10135.3511.208
170/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№298) Варна, район "Младост",ж.к. "Възраждане", южно от бл. 49 , 2 м.р., ПИ10135.3511.249
171/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№299) Варна, район "Младост",ж.к. "Възраждане", южно от бл. 51 , 2 м.р., ПИ10135.3511.244
172/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№301) Варна, район "Младост",ж.к. "Възраждане", южно от бл. 66 , 3 м.р., ПИ10135.3511.273
173/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№303) Варна, район "Младост",ж.к. "Възраждане", южно от бл. 63 , 3 м.р., ПИ10135.3511.264
174/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№305) Варна, район "Младост",ж.к. "Възраждане", южно от бл. 66 , 3 м.р., ПИ10135.3511.273
175/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№333) Варна, ул."Бук", зад супермаркет "Макао" , 26 м.р., ПИ10135.3513.264
176/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№337) Варна, район "Младост",ж.к. "Трошево" до бл. 80, УПИ II, кв.30, 16 м.р.-север, ПИ10135.3515.598
177/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№338) Варна, район "Младост",ж.к. "Трошево" до бл. 83, УПИ I, кв.28, 16 м.р.-север, ПИ10135.3515.595
178/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№341) Варна, район "Младост",ж.к. "Трошево" до бл. 75, вх. Г, УПИ I, кв.28, 16 м.р.-север, ПИ10135.3515.595
179/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№458) с. Каменар, Община Варна, ул. "Цар Симеон I и ул. "Княз Борис", УПИ I, кв.42
180/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№408) Варна, ж.к. "Вл. Варненчик" източно от бл.9, вх. 1, УПИ II, кв.21, 1 м.р., ПИ 10135.4504.483
181/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№425) Варна, ж.к. "Вл. Варненчик" южно от бл.206, вх. 3, УПИ IV, кв.13, 2 м.р., ПИ 10135.4505.434
182/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№429.1) Варна, ж.к. "Вл. Варненчик" южно от бл.224, вх. 3, УПИ I, кв.28, 2 м.р., ПИ 10135.4505.117
183/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№173) Варна, район "Приморски", кв. "Победа" до бл. 12, УПИ VI, кв.28, 26 м.р., ПИ10135.2553.22
184/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№1) Варна, район "Приморски", УПИ I, кв. 694, 2 м.р., ПИ10135.2557.148
185/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№5) Варна, район "Приморски", ул. "Ген. Столето"в до бл. 68, УПИ I, кв. 672, 2 м.р., ПИ10135.2557.38
186/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№11) Варна, район "Приморски", ул. "Прилеп" до бл. 2, УПИ "за жилищно строителство", кв. 596, 5 м.р., ПИ10135.2556.6
187/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№12) Варна, район "Приморски", ул. "Драва Соболч" №10, 6 м.р., ПИ10135.2558.99
188/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№20) Варна, район "Приморски", ул. "Братя Бъкстон" до бл.5, УПИ "за жилищно строителство", 6 м.р., ПИ10135.2558.4
189/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№29) Варна, район "Приморски", ул. "Царевец" до бл.7, 17 м.р., ПИ10135.2559.142
190/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№44) Варна, район "Приморски", ул. "Ген. Скобелев" , кв.11, 18 м.р., ПИ10135.2560.47
191/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№48) Варна, район "Приморски", бул. "Осми приморски полк" до бл.120/118 , кв.7, 18 м.р., ПИ10135.2560.7
192/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№116) Варна, район "Приморски", ул. "Тодор Бояджиев",УПИ "за градина", кв.12, 23м.р., ПИ10135.2555.146
193/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№124) Варна, район "Приморски", ул. "Петър Райчев" до бл.4, УПИ "за жилищен комплекс", кв.38, 24м.р., ПИ10135.2554.410
194/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№128) Варна, район "Приморски", ул. "Петър Райчев" до бл.36, кв.32, 24м.р., ПИ10135.2554.241
195/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№129) Варна, район "Приморски", ул. "Железни врата" до бл.33, 24м.р., ПИ10135.2554.223
196/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№138) Варна, район "Приморски", ул. "Дубровник" до бл.9, кв.35, 24м.р., ПИ10135.2554.58
197/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№139) Варна, район "Приморски", ул. "Дубровник" до бл.7, кв.35, 24м.р., ПИ10135.2554.555
198/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№144) Варна, район "Приморски", бул. "В. Левски" до бл.22, УПИ "за жилищен комплекс", кв.2, 24м.р., ПИ10135.2554.479
199/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№163.2) Варна, район "Приморски", ул. "Евлоги Георгиев" до бл.9, 24м.р., ПИ10135.2554.273
200/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№166) Варна, район "Приморски", ул. "Ружа" до бл.6, УПИ "за жилищен комплекс", кв.1, 25м.р., ПИ10135.2555.38
201/ГИ/15.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№170) Варна, район "Приморски", ул. "Люляк" до бл.28, УПИ "за жилищен комплекс", кв.1, 25м.р., ПИ10135.2555.646
202/ГИ/15.05.2015 Преустройство на съществуващаБС с №4154 Варна, ул."Петко Стайнов" бл.3, сграда с ид. 10135.3513.143.42 по КК и КР
203/ГИ/15.05.2015 Преустройство на съществуващаБС с №4036 Варна, ул."Козлодуй" №11, сграда с ид. 10135.1506.507.1 по КК и КР
204/ГИ/15.05.2015 Преустройство на съществуваща БС с №4120 "BOROVEC" Варна, СО 'Боровец-юг", район Аспарухово, сграда с ид. 10135.5074.2.2 по КК и КР
205/ГИ/19.05.2015 БС с №2717 "ВАРНА" Варна, СО 'Зеленика", район Аспарухово, сграда с ид. 10135.5545.351 по КК и КР
206/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№15) Варна, район "Приморски", ул. "Царевец" пред бл.9, УПИ III, кв.634-А, 6м.р.
207/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№17) Варна, район "Приморски", ул. "Уилям Гладстон" до бл.4, УПИ "за обезщетяване на собствениците от ел. подстанция "Чайка", кв.645, 6 м.р., ПИ 10135.2558.49
208/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№23) Варна, район "Приморски", ул. "Никулицел" до бл.7, УПИ "за жилищно строителство", кв.649, 6 м.р., ПИ 10135.2558.66
209/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№24) Варна, район "Приморски", ул. "Никулицел" до бл.6, УПИ "за жилищно строителство", кв.648, 6 м.р.,ПИ 10135.2558.60
210/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№25) Варна, район "Приморски", бул. "Чаталджа" до бл.1, УПИ "за жилищно строителство и супермаркет", кв.642, 6 м.р.,ПИ 10135.2558.45
211/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№30) Варна, район "Приморски", ул. "Д-р Басанович" до бл.25, 17м.р.,ПИ 10135.2559.112
212/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№33) Варна, район "Приморски", ул. "Разлог" до бл.705-2, 17м.р.,ПИ 10135.2559.27
213/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№34) Варна, район "Приморски", ул. "Бор" до бл.2, 17м.р.,ПИ10135.2559.24
214/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№35) Варна, район "Приморски",бул. "В. Левски" до бл.6, 17м.р.,ПИ10135.2559.18
215/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№37) Варна, район "Приморски",бул. "В. Левски" до бл.7, 17м.р.,ПИ10135.2559.18
216/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№40) Варна, район "Приморски",бул. "В. Левски" до бл.12, 17м.р.,ПИ10135.2559.8
217/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№47) Варна, район "Приморски",ул. "Морска сирена" до бл.4, УПИ "за жилищно строителство", кв.8, 18 м.р.,ПИ10135.2560.180
218/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№49) Варна, район "Приморски",ул. "Княз Николаевич" до бл.23, кв.7, 18 м.р.,ПИ10135.2560.7
219/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№53.1) Варна, район "Приморски",ул. "Феликс Каниц" до бл.52, 18 м.р.,ПИ10135.2560.291
220/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№90) Варна,район"Приморски", ж.к."Чайка" до бл.49, 19 м.р.,ПИ10135.2562.119
221/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№107) Варна, район "Приморски",ул. "Студентска" до бл.11/бл.12, 23 м.р.,ПИ10135.2555.49
222/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№108) Варна, район "Приморски",ул. "Студентска" до бл.11, 23 м.р.,ПИ10135.2555.49
223/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№110) Варна, район "Приморски",ул. "Студентска" до бл.14, вх. Е, 23 м.р.,ПИ10135.2555.43
224/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№114) Варна, район "Приморски",ул. "Студентска" до бл.3, 23 м.р.,ПИ10135.2555.39
225/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№119) Варна, район "Приморски",ул. "Мадара" до бл.7, УПИ " за жилищен комплекс", кв.4, 23 м.р.,ПИ10135.2555.157
226/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№122) Варна, район "Приморски",бул. "В. Левски" до бл.1 и бл. 2, УПИ " за жилищен комплекс", кв.14, 23 м.р.,ПИ10135.2555.211
227/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№123) Варна, район "Приморски",ул. "Димитър Икономов" до бл.1, кв.14А, 23м.р.,ПИ10135.2555.159
228/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№127) Варна, район "Приморски",ул. "Петър Райчев" до бл.2, 24 м.р.,ПИ10135.2554.414
229/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№131) Варна, район "Приморски",ул. "Васил Ставрев" до бл.10А, кв. 32, 24 м.р.,ПИ10135.2554.414
230/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№132) Варна, район "Приморски",ул. "Васил Ставрев" до бл.11, УПИ " за жилищен комплекс" кв. 33, 24 м.р.,ПИ10135.2554.34
231/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№135) Варна, район "Приморски",ул. "Евлоги Георгиев" до бл.22, УПИ " за жилищен комплекс и гаражи", кв. 15, 24 м.р.,ПИ10135.2554.18
232/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№137) Варна, район "Приморски",ул. "Евлоги Георгиев" до бл.24, УПИ " за жилищен комплекс и гаражи", кв. 15, 24 м.р.,ПИ10135.2554.22
233/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№140) Варна, район "Приморски",ул. "Дубровник" до бл.8, УПИ " за жилищен комплекс", кв. 35, 24 м.р.,ПИ10135.2554.58
234/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№141) Варна, район "Приморски",ул. "Дубровник" до бл.6, УПИ " за жилищен комплекс", кв. 35, 24 м.р.,ПИ10135.2554.58
235/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№169) Варна, район "Приморски", ж.к. "Изгрев" до бл.37, ПИ10135.2551.510
236/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№255) Варна, район "Младост", ж.к. "Младост" южно от бл.108, 1 м.р. ПИ10135.3512.16
237/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№261) Варна, район "Младост", ж.к. "Младост" южно от бл.115, 1 м.р. ПИ10135.3512.87
238/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№263) Варна, район "Младост", ж.к. "Младост", УПИ V, кв.3, 1 м.р. ПИ10135.3512.48
239/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№269) Варна, район "Младост", ж.к. "Младост", южно от бл. 130, 2 м.р. ПИ10135.3512.136
240/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№270) Варна, район "Младост", ж.к. "Младост", южно от бл. 131, 2 м.р. ПИ10135.3512.145
241/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№273) Варна, район "Младост", ж.к. "Младост", южно от бл. 138, 2 м.р. ПИ10135.3512.172
242/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№276) Варна, район "Младост", ж.к. "Младост", южно от бл. 142, 2 м.р. ПИ10135.3512.189
243/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№277) Варна, район "Младост", ж.к. "Младост", южно от бл. 145, 2 м.р. ПИ10135.3512.215
244/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№278) Варна, район "Младост", ж.к. "Младост", южно от бл. 146, 2 м.р. ПИ10135.3512.189
245/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№279) Варна, район "Младост", ж.к. "Младост", южно от бл. 148, 2 м.р. ПИ10135.3512.194
246/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№281) Варна, район "Младост", ж.к. "Младост", южно от бл. 150 , 2 м.р. ПИ10135.3512.181
247/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№307) Варна, ж.к. "Възраждане", западно от бл. 77, 4 м.р., ПИ10135.3511.28
248/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№326) Варна, ул. "Магнолия", кв.17, 26 м.р. ПИ10135.3513.267
249/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№328) Варна, ул. "Атанас Томов", кв.19, 26 м.р. ПИ10135.3513.261
250/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№329) Варна, ж.к. "Победа", I-ви жилищен комплекс, кв.8, южно от бл.6, 26 м.р. ПИ10135.3513.157
251/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№336) Варна, ж.к. "Трошево", ул. "Гео Милев" до бл.9,УПИ II "комплексно жилищно строителство, кв.47, 16 м.р.- север ПИ10135.3515.721
252/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№351) Варна, ж.к. "Трошево", кв.26 (до парк "Елин Пелин), 16 м.р.- север ПИ10135.3515.160
253/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", УПИ II "за озеленяване", кв.19 (Районен парк №400), 1м.р., ПИ10135.4504.479
254/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№407) Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", УПИ II "за комплексно жилищно строителство", кв.15 (източно от бл.5 вх.1), 1м.р., ПИ10135.4504.460
255/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№409) Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", УПИ I "за комплексно жилищно строителство", кв.23 (източно от бл.10 вх.1), 1м.р., ПИ10135.4504.492
256/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№410) Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", УПИ I "за комплексно жилищно строителство", кв.23 (източно от бл.11 вх.10), 1м.р., ПИ10135.4504.492
257/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№411) Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", УПИ I "за комплексно жилищно строителство", кв.25 (източно от бл.12 вх.4), 1м.р., ПИ10135.4504.505
258/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№413) Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", УПИ I "за комплексно жилищно строителство", кв.29 (западно от бл.16 вх.1), 1м.р., ПИ10135.4504.613
259/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№414) Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", УПИ IV"за комплексно жилищно строителство" 6, кв.16(западно от бл.17 вх.6), 1м.р., ПИ10135.4504.449
260/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№415.1) Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", УПИ II "за комплексно жилищно строителство", кв.12 (западно от бл.20 вх.15), 1м.р., ПИ10135.4504.300
261/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№416) Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", УПИ VII "за озеленяване", кв.12 (западно от бл.21 вх.9), 1м.р., ПИ10135.4504.300
262/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№417) Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", УПИ II "за комплексно жилищно строителство", кв.12 (южно от бл.22 вх.9, 10), 1м.р., ПИ10135.4504.300
263/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№417.1) Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", УПИ II "за комплексно жилищно строителство", кв.12 (южно от бл.22 вх.18), 1м.р., ПИ10135.4504.300
264/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№421) Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", УПИ II "за комплексно жилищно строителство", кв.10 (южно от бл.34 вх.2), 1м.р., ПИ10135.4504.392
265/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№424) Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", УПИ III "за озеленяване", кв.2 (южно от бл.201 вх.5), 2 м.р., ПИ10135.4504.292
266/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№426) Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", УПИ II "за жилищно застрояване-бл. 209", кв.3 (южно от бл.209 вх.1), 2 м.р., ПИ10135.4505.11
267/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№428) Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", УПИ IV "за озеленяване", кв.11 (южно от бл.216 вх.4), 2 м.р., ПИ10135.4505.334
268/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№431) Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", УПИ I "за жилищно застрояване, благоустрояване, КОО и гаражи", кв.14 (южно от бл.302 вх.13), 3 м.р., ПИ10135.4502.272
269/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№432.1) Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", УПИ I "за жилищно застрояване, благоустрояване, КОО и гаражи", кв.18 (южно от бл.303 вх.12, 13), 3 м.р., ПИ10135.4502.272
270/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№433.1) Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", УПИ I "за жилищно застрояване, благоустрояване, трафопост и КОО ", кв.1 (южно от бл.306 вх.9), 3 м.р., ПИ10135.4502.195
271/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№435) Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", УПИ I "за жилищно застрояване, благоустрояване, КОО, гаражи и трафопост ", кв.4 (южно от бл.308 вх.13, 14), 3 м.р., ПИ10135.4502.230
272/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№437) Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", УПИ I "за жилищно строителство, гаражи, благоустройство ", кв.20 (южно от бл.401вх.7), 4 м.р., ПИ10135.4502.149
273/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№438) Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", УПИ I "за жилищно строителство, гаражи, КОО, трафопост, благоустройство ", кв.17(западно от бл.402 вх.13), 4 м.р., ПИ10135.4502.89
274/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№439) Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", УПИ I "за жилищно строителство, гаражи, КОО, благоустройство ", кв.15 (западно от бл.403 вх.6), 4 м.р., ПИ10135.4502.114
275/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№439.1) Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", УПИ I "за жилищно строителство, гаражи, КОО, благоустройство ", кв.15 (западно от бл.403 вх.15), 4 м.р., ПИ10135.4502.114
276/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№444) Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", УПИ I "за жилищно строителство, гаражи, трафопост,благоустройство и КОО", кв.14 (западно от бл.408 вх.23), 4 м.р., ПИ10135.4502.149
277/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№454) с. Казашко, гр. Варна, УПИ V "здравна служба", кв. 4
278/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№374) Варна, район Аспарухово, ул. "Злетово" (югоизточно от бл. 2), 27 м.р., ПИ10135.5502.163
279/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№448) с. Константиново, община Варна ул. "Георги Бенковски", УПИ XIX-113, кв.15
280/ГИ/25.05.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито(№449) с. Звездица, община Варна, УПИ VIII "детска градина", кв.9,
281/ГИ/25.05.2015 Реконструкция на съществуваща БС с №VAR0062.А002 "MONTAZHI" Варна, бул. "Хр. Ботев" №8, сграда с ид.10135.1503.592.1
282/ГИ/29.05.2015 Изместване на кабелна линия 10 kV, извод "БМФ" (между ТП104 и ТП255), от муфа в ПИ10135.2553.107 до муфа в ПИ10135.2554.532 и изграждане на канална мрежа с 2 бр. шахти Варна, ул. "Подвис"
283/ГИ/29.05.2015 Улична канализация Ф315 PVC от ос.т. 1120 до ос.т. 1120а с дължина 69м Варна, СО "Ваялар", кв.77
284/ГИ/08.06.2015 Реконструкция на съществуваща БС с №VAR0114.А003 "Vinitza" Варна, ул. "Ангел Главчев" №22, сграда с ид.10135.2575.1171.1
285/ГИ/08.06.2015 БС с №4284 Варна, бул. "Осми приморски полк" №84, сграда с ид. 10135.1508.27.1
286/ГИ/08.06.2015 БС с №4050 Варна, ж.к. "Изгрев", ул. "Ягода" №27, сграда с ид.10135.2552.1917.1
287/ГИ/17.06.2015 Уличен водопровод м/у ос.т. 1085 и ос.т. 1085 с дължина 40.55 м Варна, СО"Ваялар", УПИ III-818, кв.76
288/ГИ/17.06.2015 Водопроводна и канализационна мрежи по плана на СО"Пчелина" Варна, СО"Пчелина"
289/ГИ/23.06.2015 Уличен водопровод от ос.т. 219 до ос.т. 223 с дължина 124 м Варна, СО"Прибой", землище Галата, кв.29
290/ГИ/24.06.2015 Уличен водопровод с дължина 64 м м/у ос.т. 65 и ос.т.47 Варна, СО"Прибой", кв.90
291/ГИ/24.06.2015 Корекция и възстановяване на нарушените вследствие на ерозионни процеси и антропогенно въздействие граници на имоти с идентификатори 10135.2020.209 и 10135.2020.7 Варна, район Приморски, местност "Драгу дере"
292/ГИ/29.06.2015 БС с №VAR019 "Басанович" Варна, ул. "Д-р Басанович" №10
293/ГИ/02.07.2015 Частична реконструкция на водопроводната мрежа с дължина 117м Варна, кв.45, 21м.р.
294/ГИ/09.07.2015 Реконструкция на площадкови водопроводи, нова площадкова канализация и сградно дъждовно канализационно отклонение за Факултет по фармация към Медицински университет Варна, УПИ IX, кв.995. 5 м.р. ПИ 10135.2556.315
295/ГИ/07.07.2015 ППС с №VAR0513.А000 "AKVA AZUR" Варна, к.к. "Св.Св. Константин и Елена", сграда с ид. 10135.2570.28.5
296/ГИ/07.07.2015 Кабелна линия НН от ТП 363 до електромерно табло ТЕПО, монтирано на фасадата на ТП Варна, ул."Славянка" 30
297/ГИ/13.07.2015 Реконструкция на ТП 43 и монтаж на електромерно табло тип ТЕПО на фасадата на ТП Варна, ул. "Хр. Морфова", ПИ 10135.2556.313, 5 м.р.
298/ГИ/14.07.2015 Система за видеонаблюдение на територията на "Градска градина" в нова и съществуваща тръбна мрежа и обособяване на център за видеонаблюдение в сградата на Община Варна Варна, "Русе", ул."Преслав", пл. "Независимост", бул."Княз Борис I" и бул. "Сливница"
299/ГИ/15.07.2015 Укрепване и отводнителни мероприятия в УПИ LIII-281 Варна, район "Приморски"кв.44, 24 м.р.
300/ГИ/21.07.2015 Реконструкция на разпределителен газопровод, изместване с дължина на трасето 29.30м Варна, УПИ I, ид. 10135.3511.1384, кв.11 по плана на ж.к. "Възраждане", 4 м.р.
301/ГИ/23.07.2015 Пътна връзка-вход/изход за обслужване на УПИ V-147 към ул. "Петко Стайнов" Варна, УПИ V-147, кв.7, ПИ10135.3513.1905, 26 м.р.
302/ГИ/30.07.2015 Дренаж и сградно дъждовно канализационно отклонение за Нов корпус към ОДЗ №24 "Иглика" I и II етап Варна, кв. Виница, ул. "Албатрос" №5, УПИ I, ид.10135.2575.453
303/ГИ/30.07.2015 Уличен водопровод Ф110 ПЕВП от о.т. 23 до о.т. 26 с дължина 148 м Варна, ж.к. "Бриз" ул. "Стоян Бъчваров"
304/ГИ/31.07.2015 Трафопост тип БКТП 1000kVA, 20/10/0.4 kV и електрозахранване на жилищна сграда Варна, УПИ VII-531, ид. 10135.2554.531, кв.11, 25 м.р.
305/ГИ/04.08.2015 Фотоволтаична ел. централа с инсталирана мощност 30 kW, монтирана на покрива на сградата на Института по океанология Варна, м-ст "Вилите", ПИ 10135.5506.863.1=ПИ 10135.5506.421.1
306/ГИ/05.08.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито (№429.2) Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", северно от бл.228, вх.2, УПИ III, кв.23, 2 м.р., ПИ 10135.4505.468
307/ГИ/11.08.2015 Частична реконструкция на битова и дъждовна канализация Варна, ж.к. "Възраждане", УПИ I, ПИ 10135.3511.1384
308/ГИ/13.08.2015 Трафопост 20/0.4 kV, 3X1000 kVA (с монтаж на 3x630 kVA) с възлова станция 20 kV и захранването им с кабелни линии 20 kV и оптичен кабел от подстанция "ЮГ" Варна, УПИ I, кв.6, ПИ 10135.2561.32 по ПРЗ на Приморска зона-съставна зона 5
309/ГИ/13.08.2015 Изместване на кабелна линия 20 kV, извод "Батак" (между ТП737 и ТП910), от муфа в ПИ10135.3511.1384 до муфа в ПИ10135.3511.35 Варна, ж.к. "Възраждане" УПИ I, кв.11, 4 м.р.
310/ГИ/18.08.2015 БС с №4062 Варна, СО "Акчелар 522" №801 сграда с ид. 10135.2522.801.1
311/ГИ/28.08.2015 Уличен водопровод по ул. "Генуа"от ос.т. 9 с дължина 20 м Варна, пред УПИ I-5 I УПИ X-9, кв. 75, 8 м.р.
312/ГИ/28.08.2015 Аварийно укрепителни и възстановителни мероприятия в обхвата на ерозионно-свлачищните зони в района на ул."Св. Св. Кирил и Методий" и ул. "Моряшка" Варна, район Аспарухово, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" и ул. "Моряшка"
313/ГИ/31.08.2015 Преустройство на съществуваща БС с №4006 Варна, ул. "Струга" №45, сграда с ид. 10135.1030.4.5
314/ГИ/31.08.2015 РРС с №4455 Варна, бул. "Сливница" №201, сграда с ид. 10135.3515.9.1
315/ГИ/31.08.2015 Преустройство на съществуваща БС с №4013 Варна, ул. "Св. Климент" №1, сграда с ид. 10135.1507.547.1
316/ГИ/01.09.2015 БС с №4093 "Свободен университет" Варна, к.к. "Чайка", ВСУ "Черноризец Храбър", сграда с ид. 10135.2571.80.13
317/ГИ/03.09.2015 Топлопроводно отклонение за жилищен комплекс "Варна Сити Парк" с дължина 446.27 м Варна, УПИ XVI-533, кв. 57 ид. 10135.3514.766 по плана на ЗПЗ Забележка за очевидна фактическа грешка
318/ГИ/03.09.2015 Уличен водопровод между ос.т. 106 и ос.т. 108 с дължина 48 м Варна, кв. "Св. Никола", кв.17
319/ГИ/07.09.2015 Външно водопроводно, битово и дъждовно канализационни отклонения за жилищен комплекс "Варна Сити Парк" Варна, УПИ XVI-533, кв. 57 ид. 10135.3514.766 по плана на ЗПЗ
320/ГИ/07.09.2015 Трафопост тип БКТП 2х1000 kVA, 20/10/0,4 kV в УПИ ХI-341„за смесено предназначение”, кв. 57 (ид. №10135.3514.767) и електрозахранването му с кабелна линия kV, чрез разкъсване и муфиране на кабелен извод „Тихомир” (между трафопост №249 и трафопост №259), по плана на ЗПЗ, гр. Варна. Варна, ЗПЗ
321/ГИ/08.09.2015 Реконструкция на съществуваща ППС с №VAR0197.A003 "KRASI" Варна, бул. "Ат. Москов" №3, сграда с ид. 10135.4508.24.2
322/ГИ/09.09.2015 Топлопроводно отклонение за жилищна сграда с дължина на трасето 11м Варна, район "Вл. Варненчик" УПИ VI-607, кв. 18, ид. 10135.4505.359,2 м.р.
323/ГИ/15.09.2015 Трафопост тип МБКТП 1000kVA, 20/10/0.4 kV и електрозахранването му с кабелна линия 20 kV чрез разкъсване и муфиране на кабелен извод "Винпром"(м/у ТП632 и 1754) Варна, ЗПЗ, УПИ V-99, 722, кв.21 (ид.№10135.3514.772) Очевидна фактическа грешка вместо "в УПИ V-99, 722 "за търговска дейност" да се чете:" в УПИ VII-100, 722 "за търговска дейност, покриване на отводнителен анал, озеленяване и паркинг"
324/ГИ/17.09.2015 Уличен водопровод 25м м/у ос.т.826 и ос.т.827 Варна, СО "Траката", кв.73
325/ГИ/18.09.2015 Компонент 5: BRT (Bus Rapid Transit) коридор – коридор за бързи автобусни линии в участъка от терминал в ж. к. „Вл. Варненчик“, бул. „Константин и Фружин“, бул. „Трети март“, бул. „Ян Хунияди“, бул. „Вл. Варненчик“, бул. „Съборни“, бул. „Христо Ботев“, бул. „Мария Луиза“, бул. „Осми Приморски полк“, бул. „Васил Левски“, пътен възел до бул. „Княз Борис I“, ул. „113-та“, ул. „Василаки Пападополу“ до терминал в ж. к. „Бриз“ като част от проект на Община Варна BG161PO001-1.5.03-0002 „ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА ВАРНА“ Варна,от терминал в ж.к. "Вл. Варненчик" до терминал в ж.к. "Бриз"
326/ГИ/23.09.2015 Трафопост БКТП 2Х1000 kVA, 20/10/0.4 kV и реконструкция на съществуващи кабелни линии СрН и НН чрез муфиране и удължаване до новия ТП и изграждане на канална мрежа с 2 бр. шахти Варна, ул. "Дебър" №8, УПИ VIII-579, кв. 81 (ид.№10135.1506.579 ), 7 м.р.
327/ГИ/24.09.2015 Реконструкция на бул."Цар Освободител" в участъка от ул. "Поп Димитър" до ул."Вяра" Варна, район "Младост"
328/ГИ/24.09.2015 БС с №4188 Варна, ул. "Ал. Дякович" №31, бл.25, сграда с ид. №10135.1506.813.1
329/ГИ/24.09.2015 ППС с №МА4052_А "KAUFLAND VLADISLAVOVO" Варна, район "Вл. Варненчик", бул."Трети март" №77, сграда с ид.№10135.4023.65.2
330/ГИ/29.09.2015 Преустройство на ППС с №VА4210 А "VINITSA PO" Варна, кв. Виница, ул. "Черно море" №1, ид. №10135.2575.413.1
331/ГИ/01.10.2015 БС с №4468 Варна, кв. "Галата", ул. "Галатея"№21, ид. №10135.5510.612.2
332/ГИ/01.10.2015 БС с №4329 Варна, ж.к."Вл. Варненчик" бл.305 вх.7, ид. №10135.4502.195.25
333/ГИ/07.10.2015 Газификация на гр. Варна. Разпределителен газопровод по бул. "Трети март"и отклонения до попътни консуматори с дължина на трасето 387 м Варна, ж.к. "Възраждане", 2 м.р.
334/ГИ/07.10.2015 Реконструкция на ул. "Мир"в участъкаот ул. "Студентска" до бул. "Хр. Смирненски" чрез лента заляво завиване и пътна връзка към УПИ V-22, 23 Варна, ул. "Мир", кв. 2, 23 м.р.
335/ГИ/07.10.2015 Реконструкция на светофарна уредба на кръстовище на бул. "Хр. Смирненски" пред Военноморска болница Варна Варна,район "Приморски", ж.к. "Изгрев",ул. "Дубровник", 24 м.р.
336/ГИ/07.10.2015 Изграждане на спортно съоръжение - многофункционално игрище Варна, район "Приморски", кв. Виница, ул. "Кастрица", УПИ I, кв. 26, ид. №10135.2575.324
337/ГИ/07.10.2015 Изместване на кабелна линия 10 kV, извод "Черничева градина" (между ТП284 и ТП262), от муфа в ПИ10135.2554.1 до муфа в ПИ10135.2554.549 Варна, кв. 11, 25 м.р.
338/ГИ/07.10.2015 Светофарна уредба с пешеходна заявка на бул. "Цар Освободител" при автобусна спирка "Победа"/магазин "Тойота"/ Варна, райони "Младост" и "Приморски", 26 м.р.
339/ГИ/07.10.2015 Детска площадка и игрище Варна, район Аспарухово, кв. Галата, УПИ I, ид. №10135.5510.465, кв.32
340/ГИ/13.10.2015 Електрозахранване на поземлени имоти в кв.1, м-ст "Карантината" Варна, район Аспарухово
341/ГИ/14.10.2015 Уличен водопровод с дължина 163 м от о.т. 206 до о.т. 280 и улична канализация с дължина 305 м от о.т. 206 до о.т. 266 Варна, кв. "Св. Никола" и ж.к. "Бриз"
342/ГИ/16.10.2015 Терминал в квартал „Владислав Варненчик“, находящ се в УПИ II-592„за обръщач и диспечерски пунк за тролея“, кв. 12а (ПИ 10135.4504.723), район „Вл. Варненчик“, гр. Варна по мпонент 8: Подобрения на крайни спирки като част от проект на Община Варна BG161PO001-1.5.03-0002 „ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА ВАРНА“ Варна, район 'Вл. Варненчик", УПИ II-592, кв. 12а (ПИ 10135.4504.723)
343/ГИ/16.10.2015 Терминал „Аспарухов мост“, находящ се в ПИ 10135.5501.24, район „Аспарухово“, гр. Варна по Компонент 8: Подобрения на крайни спирки като част от проект на Община Варна G161PO001-1.5.03-0002 „ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА ВАРНА“ Варна, район Аспарухово, ПИ10135.5501.24
344/ГИ/16.10.2015 Терминал в кв. „Бриз“, находящ се в УПИ I-„за диспечерски пункт“, кв. 51, по плана на 21 м.р., ж.к. Бриз и ПИ 10135.2563.249, район Приморски, гр. Варна по Компонент 8: Подобрения на крайни спирки като част от проект на Община Варна BG161PO001-1.5.03-0002 „ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА ВАРНА“ Варна, район "Приморски", ж.к "Бриз".УПИ Iкв.51, 21 м.р., ПИ10135.2563.249
345/ГИ/23.10.2015 Компонент 1: Aвтоматизирана билетна система на 60 спирки и 24 стратегически места по трасето на коридора за бързи автобусни линии като част от проект на Община Варна BG161PO001-1.5.03-0002 „ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА ВАРНА“ Варна
346/ГИ/23.10.2015 Компонент 3: Система за информация на пътниците в реално време на 60 спирки и 24 стратегически места по трасето на коридора за бързи автобусни линии като част от проект на Община Варна BG161PO001-1.5.03-0002 „ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА ВАРНА“ Варна
347/ГИ/26.10.2015 Вертикална планировка и отводняване на дворните площадки на ЦДГ №15 "Гълъбче" Варна, УПИ IX, кв.4, 23 м.р. ПИ 10135.2555.85
348/ГИ/28.10.2015 Уличен водопровод м/у ос.т. 222 и ос.т. 212 Варна, кв. Виница, кв. 34а
349/ГИ/30.10.2015 Водопроводна мрежа на СО"Боровец-Юг": клон 82(от о.т. 24 до о.т. 994), клон 83(от о.т. 997 до о.т. 998), част от клон 79(от о.т. 334 до о.т. 978), клон 79Б(от о.т. 337 до о.т.995), клон 1(от о.т. 190 до о.т. 1020), част от клон 79А(от о.т. 986 до о.т.988), част от клон 80(от о.т. 190 до о.т. 193), част от клон 82(от о.т. 988 до о.т. 1026), клон 82А(от о.т. 1026 до о. т.1034), клон 82Б(от о.т. 197 до о.т. 193), клон 82В(от о. т. 192 до о.т. 1028), част от клон 80А(от о.т. 190 до о.т. 185) Варна, СО"Боровец-Юг"
350/ГИ/30.10.2015 Уличен водопровод между о.т.39 и о.т. 41 и канализация между о.т. 42 и о.т. 44 Варна, ж.к. "Бриз-юг"
351/ГИ/05.11.2015 Компонент 7: Съоръжения за колоездене: 1. Велосипедна алея по бул. „Константин и Фружин“, бул. „Трети март“, бул. „Ян Хунияди“, бул. „Сливница“ и ул. „Георги Бенковски“, 2. Велосипедна алея по бул. „Вл. Варненчик“ до бул. „Мария Луиза“, 3. Велосипедна алея по бул. „Осми Приморски полк“ и бул. „Христо Смирненски“, 4. Велосипедна алея по ул. „Осми Приморски полк“ и бул. „Васил Левски“. като част от проект на Община Варна BG161PO001-1.5.03-0002 „ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА ВАРНА“ Варна, по бул. "Константин и Фружин", бул. "Трети март", бул."Ян Хунияди", бул. "Сливница" и ул. "Г. Бенковски"; бул. "Вл.Варненчик" до бул. "Мария Луиза", бул. Осми приморски полк" и бул."Хр. Смирненски", бул. "Осми Приморски полк" и бул. "В. Левски"
352/ГИ/09.11.2015 Парк "Възраждане", изграждане на спортни съоръжения - мнгофункционални игрища и алея от о.т.355 до о.т. 360 Варна, район "Младост", ж.к.Възраждане, УПИ III-621, кв.16 ПИ 10135.3511.1391
353/ГИ/09.11.2015 Преустройство на съществуваща БС с №4056 "Бизнес парк Варна" Варна, район "Вл. Варненчик", "Бизнес парк Варна",сграда №1 ид. №10135.4509.22.2
354/ГИ/09.11.2015 БС с №4494 Варна, ул. "Родина" №1, бл.23, вх. А, ид. №10135.3517.9.1
355/ГИ/09.11.2015 БС с №4096 "Иглика" Варна, ул. "Генерал Георги Попов", бл.27, вх. А, ид. №10135.2554.168.2
356/ГИ/12.11.2015 Дъждовна дворна канализация, отвеждане на дъждовните води от двора на СОУ "Любен Каравелов" и подход към сградата, с цел достъп на хора с увреждания Варна, ул. "Народни будители" №17
357/ГИ/17.11.2015 Компонент 9: Подобряване на производствено–техническата база на „Градски транспорт“ ЕАД, находяща се в УПИ IV„Тролейбусно депо“ (ПИ 10135.3513.457) и УПИ V„Градски спорт“ ЕООД (ПИ 10135.3513.458), кв. 1 по плана на 26 микрорайон на гр. Варна: 1. Сграда на производствено-техническата база – автобусно депо;2. Контактна мрежа – тролейбусно депо. като част от проект на Община Варна BG161PO001-1.5.03-0002 „ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА ВАРНА“ Варна, УПИ IV "Тролейбусно депо" (ПИ 10135.3513.457) и УПИ V "Градски транспорт" ЕООД (ПИ 10135.3513.458), кв. 126 м.р.
358/ГИ/16.11.2015 Изместване на кабелни линии НН, разпределителна касета тип РК-3и изграждане на кабелна канална мрежа с 2 броя шахти Варна, ул. "Дебър" №44, УПИ VI-646, кв. 113 (ид.№10135.1506.389 ), 7 м.р.
359/ГИ/16.11.2015 ППС с №VAR0507.А000 "GENUA NOVA" Варна, район "Аспарухово", Южна промишлена зона, ид.№10135.5501.130
360/ГИ/24.11.2015 Улична канализация с дължина 301.30 м от о.т. 252 до о.т.444/5/ до връзка със съществуваща канализация Ф1000СБ Варна, кв. Св. Никола"
361/ГИ/24.11.2015 Газификация на гр. Варна. Разпределителен газопроводи, отклонения и съоръжения до консуматори по опис със сигнатура ВН-01-А40 с дължина на трасето 62 м Варна, район "Приморски"
362/ГИ/24.11.2015 Промяна предназначение на абонатна станция в котелно помещение и сградно газопроводно отклонение за сграда на РТВЦ-Варна Варна, м. "Св. Никола" №117, УПИ I-РТЦ-Варна, кв. 50, 21 м.р. ид. №10135.2563.330, кв.32
363/ГИ/26.11.2015 БС с №2708 Варна, ж.к. "Чайка" бл. 21, вх.А и вх. Б
364/ГИ/03.12.2015 Трафопост тип БКТП 2Х1000kVA, 20/10/0.4 kV и електрозахранването му с кабелна линия 10 kV чрез разкъсване и муфиране на кабелен извод "Тихомир"(м/у ТП 249 и ТП 259) Варна, Западна промишлена зона, УПИ XVII-553, кв.57 ид. №10135.3514.767
365/ГИ/04.12.2015 Основен ремонт и реконструкция на 6 броя площадки за игра на открито Варна, кв. Виница, ОДЗ 24 "Иглика", УПИ I, кв.32а ид. №10135.2575.453
366/ГИ/04.12.2015 Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито (№291.1) Варна, ж.к. "Възраждане", ул. "Иван Янев"(северно от бл. 24), ПИ 10135.3511.105, 1 м.р.
367/ГИ/07.12.2015 Преустройство на съществуваща БС с №4122 Варна, р-н "Одесос", сградата на Морска гара с ид. №10135.1510.14.3
368/ГИ/07.12.2015 няма издаден акт с този номер
369/ГИ/07.12.2015 Преустройство на съществуваща БС с №4163 с. Тополи, Община Варна, ул. "Медвен" 16, вх. Б ид. №72709.501.290.2
370/ГИ/08.12.2015 Топлопроводно отклонение за жилищна сграда с дължина на трасето 116 м Варна, ж.к. "Младост", УПИ IX-72, кв. 1, 1 м.р. ид. №10135.3512.72
371/ГИ/08.12.2015 Уличен водопровод от о.т. 168 до о.т. 167 с дължина 50 м Варна, СО "Пчелина", УПИ XXVIII-134 (ид. №10135.3506.134) и УПИ XXVII-833 (ид. №10135.3506.833)
372/ГИ/10.12.2015 Външно кабелно електрозахранване от ТП 2112 в УПИ VI-1276 (ид. №10135.3514.83), кв.33 до нов кабелен шкаф тип ШК-7А пред УПИ I-824 (ид.№10135.4510.626), кв.36 и от него до ов кабелен шкаф тип ШК-4А пред УПИ XXXII-1675 (ид.№10135.4510.601), кв.32 Варна, ЗПЗ
373/ГИ/12.12.2015 Пътна връзка към бул."Република", преминаваща през ПИ 10135.3514.785 и ПИ 10135.3514.101 за обслужване на УПИ VII-100,772(Магазин "Практикер") Варна, кв. 21 по плана на ЗПЗ
374/ГИ/17.12.2015 БС №VАR0080.А001 Варна, СО "Св. Никола"№787 ид. №10135.2526.563.1
375/ГИ/18.12.2015 Основен ремонт на улична мрежа по плана на 3-ти и 8-ми микрорайони, район Одесос Варна, район Одесос, бул. "Приморски", бул. "Цар Освободител"
376/ГИ/18.12.2015 Реконструкция и благоустрояване на ул. "Ал. Стамболийски" чрез обособяване на зони за отдих, подмяна на ул.ичното осветление, обновление на ландшафта по пешеходната на на улицата и предблоково пространство в ПИ 10135.2562.182 по плана на 19-ти и 20-ти м.р., район Приморски Варна, район Приморски ул. "Ал. Стамболийски"
377/ГИ/18.12.2015 Пътна отсечка пред УПИ XII-29012 кв. 2, кв. Виница Варна, кв. Виница, масив 29 от плана за земеразделяне на Землище кв. Виница
378/ГИ/18.12.2015 Мостово съоръжение към улица пред УПИXII-29012 над "Драгу дере" Варна, кв. Виница, кв.2, землище Виница
379/ГИ/22.12.2015 Основен ремонт на улици по плана на 29-ти м.р., район Аспарухово Варна, район Аспарухово
380/ГИ/23.12.2015 Реконструкция и благоустрояване на ул. „Мара Тасева” в обхват от бул. „Първи май” до бул. „Народни будители” с изграждане на пешеходни пасарелки, скатно залесяване на брега Kанал „море – езеро”, изграждане на детски площадки, зони за отдих, атракциони, спортни площадки и велоалеи на територията на паркоустройствена зона за обществено обслужване по плана на 27-ми микрорайон, район Аспарухово, гр. Варна като част от проект на Община Варна BG161PO001-5.3.02-0011 „В подкрепа на Варна за програмен период 2014-2020 година“ Варна, район Аспарухово
381/ГИ/23.12.2015 Реконструкция на ул. „Мадара” в участъка на ул. „Д-р Анастасия Железкова” до ул. „Явор” и благоустрояване пространствата в карето между бул. „Царевец” – ул. „Караагач” – ул. ” - бул. „Васил Левски” – бул. „Осми Приморски полк”, чрез изграждане на детски площадки, зони за отдих, спортни площадки, озеленяване и др. по плана на 17-ти микрорайон, район Приморски, гр. Варна – 11 етапа, като част от проект на Община Варна BG161PO001-5.3.02-0011 „В подкрепа на Варна за програмен период 2014-2020 година Варна, район "Приморски"
382/ГИ/23.12.2015 Електронна съобщителна мрежа и прилежаща инфраструктура на "Близу Медиа енд Броудбенд" ЕАД в съществуваща канална мрежа и прилежащата инфраструктура на БТК ЕАД Варна, 25-ти и 26-ти м.р. Строежът е ШЕСТА категория
383/ГИ/28.12.2015 Реконструкция на съществуваща БС с №VАR0013 "Боровете" Варна, СО "Боровец-юг", сграда с ид. №10135.5074.4644.1
384/ГИ/30.12.2015 Реконструкция на съществуваща ППС с №VАR0081 "РИУ" в ППС с №VАR0081. А002 "RIU" Варна,к. к. "Златни пясъци" х-л "Арабела" №10135.513.516.1
№ и дата на РС Наименование на строежа Местонахождение Забележка

Разрешения за строеж 2015 г. на ИИБ

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.