Разрешения за строеж за 2024 г. на ИИБ


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
№ и дата на РС Наименование на строежа
1/ГИ/10.01.2024 Улична канализация между о.т.273-тласкател ф110 с дължина 279,80м, гравитация ф315 с дължина 3,00 м, сградно канализационно отклонение тласк. ПЕ ф90 с дължина 31.10 м и шахта за препомпване на отпадъчни води в УПИ II-72/ПИ 10135.2019.375/, кв. 4 по плана на метност "Саръ баир", гр.Варна
2/ГИ/15.01.2024 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с дължина 116 м. от о.т. 228 към о.т. 1014 и водопроводно отклонение до границата на ПИ 10135.5043.4900 /УПИ II-4897, кв. 205 по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна
3/ГИ/17.01.2024 Временен транспортен достъп до поземлен имот находящ се в УПИ II-1952, кв.5 с идентификатор 10135.2526.1952 по КК и КР на гр. Варна, находящ се в кв. „Свети Никола“, район „Приморски“, гр. Варна
4/ГИ/23.01.2024 Трафопост, тип БКТП 2х1000 kVA, 20/10/0.4 kV (с първоначален монтаж на тр-р ТМ-1 400 kVA) в УПИ IХ-87, 88 “за производствено-складова дейност“, кв. 1 (ПИ 72709.12.113), по плана на м-ст „под гробищата“, землище с. Тополи, Община Варна, захранен с кабелна линия Ср.Н с изваждане, муфиране и удължаване на съществуващ кабел Ср.Н 20 kV между БКТП №2172 и БКТП №2141 и кабелна линия Ср.Н от нов БКТП до съществуващ БКТП №2172 Кабелни линии 0,4 kV от нов БКТП до нов кабелен шкаф, тип ШК-4-1 пред УПИ II-2, кв. 1 (ПИ 72709.12.2) и до ШК-4-2 пред УПИ IV-4, кв. 1 (ПИ 72709.12.4) и резервна връзка междудвата кабелни шкафа Кабелни линии 0,4 kV (сградни отклонения) от нов БКТП до електромерно табло, тип ТЕПО на фасадата на БКТП от нов кабелен шкаф тип ШК-4-1 до електромерно табло тип ТЕПО-1 пред УПИ II-2, кв. 1 (ПИ 72709.12.2) и от нов кабелен шкаф тип ШК-4-2 до електромерно табло тип ТЕПО-2 пред УПИ IV-4, кв. 1 (ПИ 72709.12.4) Един брой кабелна шахта в ПИ 72709.502.403
5/ГИ/23.01.2024 Трафопост тип БКТП 2х1000kVA (с монтаж на 2 бр. трансформаторни машини 1000 kVA, 20/0,4 kV) в УПИ IV, кв. 6 (ПИ 10135.4507.171), захранен чрез разкъсване на кабелна линия 20 kV, извод „Вихрен“ от Подстанция (ПС) “Север“ между трафопост, тип БКТП №2134 и БКТП №2149 по плана на ПЗ „Метро“, гр. Варна Монтаж на електромерно табло, тип ТЕПО на фасадата на нов БКТП Външно кабелно ел. захранване от нов БКТП 2х1000 kVA в УПИ IV, кв. 6 (ПИ 10135.4507.171) до разпределителен шкаф тип ШК-4 и от него до електромерно тип ТЕПО пред УПИ I-300004, кв. 5 (ПИ с ид. 10135.4507.288), по плана на ПЗ „Метро“, гр. Варна Изграждане на един брой кабелна шахта
6/ГИ/23.01.2024 1. Трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 2х1000 kVA (с монтаж на 2 броя трансформаторни машини 2х630 kVA) в УПИ LIV-771, кв. 37 (с ид. №10135.2571.478), електрозахранен с кабелна линия средно напрежение 20 kV от трафопост №692, извод „Геотерм“ и кабелна линия 20 kV от трафопост №1839, извод „Горски кът“, по плана на к. к. „Чайка“, гр. Варна, 2. Изграждане на тръбна канална мрежа с 1 брой кабелна шахта в поземлен имот с ид. №10135.2571.418, 3. Оборудване на килия СрН в трафопост №1839, сграда с ид. №10135.2571.477.10 и реконструкция на трафопост №692 (монтиране на КРУ 20 kV модул „вход/изход“), сграда с ид. №10135.2571.4774.1, 4. Кабелни линии ниско напрежение 0,4 kV от новия трафопост до 4 броя електромерни табла тип ТЕПО на фасадата на трафопоста, находящи се в УПИ LIV-771, кв. 37 (с ид. №10135.2571.478), по плана на к. к. „Чайка“, гр. Варна, 5. Кабелни линии ниско напрежение 0,4 kV от новия трафопост до 4 броя електромерни табла тип ТЕПО пред УПИ LIV-771, кв. 37 (с ид. №10135.2571.478), по плана на к. к. „Чайка“, гр. Варна.
7/ГИ/ - няма такъв номер
8/ГИ/25.01.2024 Улична канализация между о.т. 149 и о.т. 148 — тласкател ПЕВП ф110 с дължина 27,40 м, сградно канализационно отклонение тласк. ПЕВП ф75 с дължина 13,20 м и шахта за препомпване на отпадни води в УПИ ІІІ-175 /ПИ 10135.5010.186/, кв. 10, по плана на кв. „Галата”, гр. Варна
9/ГИ/25.01.2024 1. Реконструкция в трафопост тип БКТП 2х1000 kVA, 20/0,4 kV (монтаж на втора трансформаторна машина ТМ-2 с мощност 630 kVA) в УПИ ХХХI-408 (с ид. №10135.3506.1358), кв. 8, по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна, 2. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от нов трафопост БКТП в УПИ ХХХI-408, кв. 8 (с ид. №10135.3506.1358) до три броя кабелни шкафове тип ШК-4(1), ШК-4(2) и ШК-4(3) пред УПИ ХХIХ-133, кв. 9 (с ид. №10135.3506.1405) и резервна връзка между кабелните шкафове, по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна, 3. Кабелни електрозахранвания (сградни отклонения) от три броя кабелни шкафа тип ШК-4(1), ШК-4(2) и ШК-4(3) до три броя електромерни табла тип ТЕПО пред УПИ ХХIХ-133, кв. 9 (с ид. №10135.3506.1405), по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна.
10/ГИ/26.02.2024 Фотоволтаична електрическа централа за собствено потребление и продажба на електроенергия с мощност 81,60 kWр, разположена върху покрива на „Административна сграда - ведомствен учебен център“ с ид. №10135.2560.428.25, ул. „Васил Друмев” № 73, находяща се в поземлен имот с ид. №10135.2560.428, по плана на 18-ти микрорайон, район „Приморски“, гр. Варна.
11/ГИ/26.01.2024 Реконструкция в ТП №798 (находящ се в ПИ 10135.4504.410.1), Външно кабелно ел. захранване 0,4 kV от ТП №798 до нов кабелен шкаф, тип ШК-4 пред УПИ ХVII-417, (ПИ 10135.4504.417), кв. 9, по плана на ж.к. „Вл. Варненчик“, I-ви м.р., гр. Варна, Кабелно електрозахранване 0,4 kV от нов ШК-4 до два броя електромерни табла, тип ТЕПО (ТЕПО-1 и ТЕПО-2) пред УПИ ХVII-417, (ПИ 10135.4504.417), кв. 9, по плана на ж.к. „Вл. Варненчик“, I-ви м.р., гр. Варна
12/ГИ/29.01.2024 Улична битова канализация PVC Ф315 с дължина 63,37 м. между о.т. 198 и о.т. 200 до съществуваща битова канализация ф250 Б, превключване на уличен водопровод ф80 Е към ф 159 Ст (елиминира се ф80 Е през ПИ 10135.2553.610, 612 и 614), кв. 56, по плана на 25 м.р., район „Приморски“, гр. Варна
13/ГИ/29.01.2024 Уличен водопровод от ПЕВП ф110 с дължина 197 м. от о.т. 62 до о.т. 253 с разпределителен уличен водопровод ф110 с дължина 90 м. в локалното платно и водопроводни отклонения до граници на ПИ30497.15.45, ПИ 30497.15.46, ПИ 30497.15.47, ПИ 30497.15.48, ПИ 30497.15.49 и ПИ 30497.31.43, кв. 96, местност „Поляните“, с. Звездица, Община Варна
14/ГИ/29.01.2024 Уличен водопровод ф110 ПЕВП, с дължина 238 м от о.т. 4386 до о.т. 4392 и водопроводни отклонения ф25 ПЕВП до граници на ПИ 10135.4510.727, ПИ 10135.4510.746, ПИ 10135.4510.745, ПИ 10135.4510.731, ПИ 10135.4510.732 и ПИ 10135.4510.744, кв. 18 по плана ЗПЗ, гр. Варна
15/ГИ/31.01.2024 Външно кабелно електрозахранване 0,4kV от БКТП №2116 до нов кабелен шкаф, тип ШК-4 пред УПИ II-„рибен ресторант“, (ПИ 10135.5506.1048), Кабелни линии от нов кабелен шкаф, тип ШК-4 до два броя нови разпределителни кутии, тип РК-3-1 пред УПИ I-„рибарско селище“ (ПИ 10135.5506.1041) и РК-3-2 пред УПИ III-„информационен център“ (ПИ 10135.5506.425), Кабелни линии (сградни отклонения) от нов кабелен шкаф, тип ШК-4 до ново електромерно табло пред ПИ 10135.5506.1048, от РК-3-1 до електромерно табло пред ПИ 10135.5506.1041 и от РК-3-2 до електромерно табло пред ПИ 10135.5506.425, кв. 4, по плана на „Аспарухов парк“, кв. Аспарухово, гр. Варна
16/ГИ/05.02.2024 Сградно канализационно отклонение за УПИ V-1112 /ПИ с идентификатор 10135.5504.175/, кв. 64, по плана на 28-ми м.р., ул. „Балатон“ №4-а, гр. Варна
17/ГИ/06.02.2024 Електрозахранване на УПИ I-1441, кв. 5(ПИ №10135.2526.2511), кв. „Свети Никола“, район Приморски, гр. Варна, включващо, 1.Изграждане на трафопост, тип БКТП(1), 20/0,4 kV, 2х1000 kVA с монтаж на два броя трансформаторни машини 630 kVA и трафопост, тип БКТП(2), 20/0,4 kV, 2х800 kVA с монтаж на две трансформаторни машини 630 kVA. 2.Кабелни линии 20 kV от съществуващ СРС на ВЕЛ 20 kV, извод „Балкантурист“ до БКТП (1) и от съществуващ СРС на ВЕЛ 20 kV „Дружба“ до БКТП(2), 3. Кабелни линии 20 kV от нов БКТП(1) до БКТП №2010, 4. Кабелни линии 20 kV от нов БКТП(1) до нов БКТП(2), 5.Кабелни линии ниско напрежение от нови БКТП(1) и БКТП(2) до 19 броя електромерни табла, тип ТЕПО в кабелна канална система с 32 броя шахти в УПИ I-1441, кв. 5(ПИ №10135.2526.2511), кв. „Свети Никола“, район Приморски, гр. Варна.
18/ГИ/06.02.2024 Преустройство на приемно - предавателна станция на „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД и „А1 ТАУЪРС БЪЛГАРИЯ” ЕООД с име „ЕСКЕНАЗИ“, VAR 0033.A007 за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900 MHz, 1800MHz, 2100MHz и 2600MHz, разположена на покрива на сграда с идентификатор 10135.1505.3.1 по КК и КР на гр. Варна, с адрес ул. „Пирин“, №8, вход А, район „Одесос“, Община Варна.
19/ГИ/07.02.2024 Уличен водопровод ПЕВП ф 110 с дължина 70 м от ос. т. 611 през ос. т. 612 към ос. т. 617 по плана на СО „Траката“, гр. Варна
20/ГИ/07.02.2024 Трафопост, подземен 20/10/0,4 kV, 1x1000 kVA с инсталиран трансформатот 1000 kVA-промяна предназначение на обект с ид. ПИ 10135.2563.1996.1.11, в УПИ XL-53, кв. 50, по плана на 21-ви м.р. гр. Варна Kабелни линии СрН, извод „Салтанат“ и изграждане на кабелна шахта Кабелни линии ниско напрежение от подземен ТП до 5 (пет) броя електромерни табла, тип ТЕПО в ПИ 10135.2563.1995 и ПИ 10135.2563.1996, по плана на 21-ви м.р., гр. Варна
21/ГИ/14.02.2024 1. Реконструкция в трафопост тип БКТП 2х1000 kVA, 20/0,4 kV (подмяна на трансформаторна машина TM-1 400 kVA с нова трансформаторна машина 1000 kVA) в УПИ ХХХI-408 (с ид. №10135.3506.1358), кв. 8, по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна, 2. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от нов трафопост БКТП в УПИ ХХХI-408, кв. 8 (с ид. №10135.3506.1358) до два броя кабелни шкафoве тип ШК-4(1) и ШК-4(2) пред УПИ ХV-49, кв. 5 (с ид. №10135.3506.1407) и резервна връзка между кабелните шкафове, по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна, 3. Кабелни електрозахранвания (сградни отклонения) от два броя нови кабелни шкафове ШК-4(1) и ШК-4(2) до два броя електромерни табла тип ТЕПО пред УПИ ХV-49, кв. 5 (с ид. №10135.3506.1407), по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна.
22/ГИ/15.02.2024 1. Реконструкция в трафопост №15 Тополи (подмяна на съществуваща трансформаторна машина 400 kVA с нова трансформаторна машина 1000 kVA), сграда с ид. №72709.501.175.1, 2. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от трафопост №15 до нов кабелен шкаф тип ШК-4 и от него до електромерно табло тип ТЕПО, находящи се пред УПИ II-„за детска градина“, кв. 36 (с ид. №72709.501.250), по плана на село Тополи, гр. Варна, 3. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от трафопост №15 до нов кабелен шкаф тип ШК-4 и от него до електромерно табло тип ТЕПО, находящи се пред УПИ ХVIII-1071 „за жилищно застрояване“ , кв. 20 (с ид. №72709.501.1071), по плана на село Тополи, гр. Варна.
23/ГИ/15.02.2024 Уличен водопровод от ПЕВП ф110 с дължина 101 м. от о.т. 1852 до о.т. 1865, кв. 22, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна
24/ГИ/15.02.2024 Подмяна на съществуващ уличен водопровод 2“ с нов ПЕВП ф110 с дължина 370 м. от о.т. 491 до о.т. 422, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна
25/ГИ/19.02.2024 Уличен водопровод ПЕВП Ф160/10 с дължина 530 м от съществуващ водопровод ФЗ25 Стомана от о.т. 1 до о.т. 5, кв. 5063 и водопроводни отклонения до границата на ПИ 10135.5063.37, ПИ 10135.5063.34, ПИ 10135.5063.28, ПИ 10135.5063.29, ПИ 10135.5065.54, ПИ 10135.5065.28, ПИ 10135.5065.29, ПИ 10135.5065.52, ПИ 10135.5065.14 и ПИ 10135.5065.40, СО„Прибой”, гр.Варна
26/ГИ/20.02.2024 Основен ремонт на ул."Св. Св. Константин и Елена",кв. Виница, в участъка от ул. "Цар Борис III" до Гробищен парк,гр.Варна
27/ГИ/22.02.2024 Фотоволтаична електрическа инсталация за собствено потребление с инсталирана мощност 90,47 kWр, разположена върху покриви на съществуваща сграда с ид. №72709.12.99.1, находяща се в УПИ VII-012033, кв. 7 (с ид. №72709.12.99), по плана на местност „Пред гробище”, село Тополи, община Варна.
28/ГИ/23.02.2024 1. Реконструкция на трафопост тип БКТП № 2040 (подмяна на съществуваща трансформаторна машина 630 kVA с нова 1000 kVA) в УПИ IV-„за тр.п. и общ. обсл.”, кв. 20в (с ид. №10135.2575.1463), по плана на кв. „Виница“, гр. Варна, 2. Кабелни линии ниско напрежение 0,4 kV (сградно отклонение) от БКТП № 2040, изтеглени през съществуваща канална мрежа и в изкоп, до 2 броя електромерни табла тип ТЕПО, разположени на фасадата на жилищна сграда, находяща се в УПИ III-1122, кв. 20в (с ид. №10135.2575.1397), по плана на кв. „Виница“, гр. Варна.
29/ГИ/23.02.2024 Фотоволтаична електрическа инсталация за производство на електрическа енергия за собствено потребление с постояннотокова пикова мощност 15,54 kWp и номинална мощност 15 kW, разположена върху покрив на съществуваща сграда с ид. №10135.2568.160.1, находяща се в УПИ ХV-40, кв. 66 (с ид. №10135.2568.160), по плана на местност „Абатко”, к.к. „Св. Св. Константин и Елена”, гр. Варна.
30/ГИ/28.02.2024 Уличен водопровод ПЕВП ф 110 с дължина 56 м с връзка от съществуващ Еф80 при о.т. 53 между о.т. 51 и о.т. 53 през о.т. 52 по плана на СО „Виница-Север“, м-ст Розмарин, гр. Варна
31/ГИ/29.02.2024 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с дължина 157 м. от о.т. 293 към о.т. 302 и водопроводни отклонения ПЕВП ф25 до граници на ПИ 10135.5545.4337, ПИ 10135.5545.4336, ПИ 10135.5545.4211 в кв. 45, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна
32/ГИ/06.03.2024 Кабелиране на част от ВЕЛ „Балкантурист“ с кабелни линии 20 kV от БКТП №2048 до МТП №1721 и до съществуващ ЖР стълб в ПИ 10135.2522.704, по плана на м-ст „Акчелар“, гр. Варна
33/ГИ/14.03.2024 Реконструкция на въздушен електропровод 20 kV, извод 20 kV„Орхидея“ и нова кабелна линия 20 kV от съществуващ трафопост, тип ТП №625 в ПИ 10135.2564.257 до съществуващ трафопост, тип КТП №1901 в ПИ 10135.2564.177, район Приморски, гр. Варна
34/ГИ/15.03.2024 ПАРКОУСТРОЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ на УПИ IV-49 „за озелен.“ /с идентификатор 10135.513.49 /, кв. 12, по плана на к.к. „Златни пясъци“, гр. Варна
35/ГИ/15.03.2024 Пешеходен надлез с асаньорна клетка в УПИ I-48 „за хотелски комплекс“, /с идентификатор 10135.513.48 /кв. 12, УПИ I-100 „плажни атракции, търг. обекти и озел.“ /с идентификатор 10135.513.742 /, кв. 68 и над ПИ с идентификатор 10135.513.750, по плана на к.к. „Златни пясъци“, гр. Варна
36/ГИ/18.03.2024 Преустройство на приемно – предавателна станция на “ЦЕТИН България” ЕАД с №4080 за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900, 1800, 2100MHz, 2600MHz и неподвижната радиослужба от вида „точка към точка” разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.2515.691 по КК и КР на гр. Варна, находящ се в с.о. ‚Ален мак“, гр. Варна.
37/ГИ/18.03.2024 Преустройство на приемно – предавателна станция на “ЦЕТИН България” ЕАД с №4464 за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900, 1800, 2100MHz, 2600MHz и неподвижната радиослужба от вида „точка към точка” разположена на покрива на сграда с идентификатор 10135.2573.1067.7 и поземлен имот с идентификатор 10135.2573.1067 по КК и КР на гр. Варна, с адрес, район „Приморски“, к.к. „Чайка“, гр. Варна.
38/ГИ/20.03.2024 Улиен водопровод ф 110 ПЕВП, ОТ О.Т.2270 КЪМ О.Т.2254, през о.т.2257-2255, с дължина 102 м по плана на кв. „Изгрев",гр. Варна
39/ГИ/21.03.2024 Фотоволтаична електрическа система за производство на електрическа енергия за собствено потребление с номинална мощност 250 kW, разположена върху покривите на съществуващи сгради с ид. №10135.2555.26.35 (Машинен факултет), ид. №10135.2555.26.37 (Топла връзка) и ид. №10135.2555.26.40 (Електротехнически факултет), находящи се в поземлен имот с ид. №10135.2555.26, ул. „Студентска” №1, по плана на район „Приморски”, гр. Варна.
40/ГИ/21.03.2024 Фотоволтаична електрическа система за производство на електрическа енергия за собствено потребление с номинална мощност 180 kW, разположена върху покрив на съществуваща сграда с ид. №10135.2555.26.63 (НУК), находяща се в поземлен имот с ид. №10135.2555.26, ул. „Студентска” №1, по плана на район „Приморски”, гр. Варна.
41/ГИ/28.03.2024 Временна пътна връзка в поземлени имоти с идентификатори 10135.3506.1109 и 10135.3506.1110 за вход – изход към OMВ бензиностанция на бул. „Христо Смирненски“ и бул. „Цар Освободител“, находяща се в УПИ VI 655, 657, 758, кв. 29 СО „Пчелина“, гр. Варна.
42/ГИ/01.04.2024 1. Трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 2х1000 kVA (с монтаж на 1 брой трансформаторна машина 1х630 kVA) в УПИ XLVIII-1678, кв. 18 (с ид. №10135.3506.1678), електрозахранен чрез разкъсване на кабелна линия 20 kV, извод „Оборище“ (между ВС №900 и трафопост БКТП №2057), по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна, 2. Кабелни линии ниско напрежение 0,4 kV (сградни отклонения) от новия трафопост БКТП до 4 броя електромерни табла тип ТЕПО в УПИ XLVIII-1678, кв. 18 (с ид. №10135.3506.1678), по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна; 3. Изграждане на тръбна канална мрежа с 8 броя кабелни шахти в поземлен имот с ид. №10135.3506.1678. Първи етап, 1. Трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 2х1000 kVA (с монтаж на 1 брой трансформаторна машина 1х630 kVA) в УПИ XLVIII-1678, кв. 18 (с ид. №10135.3506.1678), електрозахранен чрез разкъсване на кабелна линия 20 kV, извод „Оборище“ (между ВС №900 и трафопост БКТП №2057), по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна, 2. Кабелна линия ниско напрежение 0,4 kV (сградно отклонение) от трафопост БКТП до 1 брой електромерно табло тип ТЕПО (блок 1), 3. Изграждане на тръбна канална мрежа с 4 броя кабелни шахти (от КШ №1 до КШ №4). Втори етап, 4. Кабелна линия ниско напрежение 0,4 kV (сградно отклонение) от трафопост БКТП до 1 брой електромерно табло тип ТЕПО (блок 2). Трети етап, 5. Кабелни линии ниско напрежение 0,4 kV (сградни отклонения) от трафопост БКТП до 2 броя електромерни табла тип ТЕПО (блок 3 и блок 4), 6. Изграждане на тръбна канална мрежа с 4 броя кабелни шахти (от КШ №4 до КШ №8).
43/ГИ/04.04.2024 Улична битова канализация ф 315 РVС с дължина 135 м, между ос. т. 1135 и ос. т. 1133, местност „Траката“, Район „Приморски“, гр. Варна
44/ГИ/04.04.2024 Изместване на водопровод ф546 Е в рамките на УПИ XL-93,кв.21(ПИ с идентификатор 10135.2563.2037), по плана на ж.к. "Бриз",гр.Варна
45/ГИ/04.04.2024 Уличен водопровод ф110 ПЕВП от о.т. 4077 към о.т. 4385 с дължина 200 м, кв. 19, по плана ЗПЗ, гр. Варна
46/ГИ/05.04.2024 Фотоволтаична електрическа централа за собствено потребление и продажба на електроенергия с обща номинална изходна мощност 50 kW, разположена върху покрив на сграда с ид. №30497.17.37.2, находяща се в поземлен имот с ид. №30497.17.37, по плана на село Звездица, община Варна. Етап1: Фотоволтаична електрическа централа за собствено потребление и продажба на електроенергия с номинална изходна мощност 30 kW, разположена върху покрив на сграда с ид. №30497.17.37.2, Етап2: Фотоволтаична електрическа централа за собствено потребление и продажба на електроенергия с номинална изходна мощност 20 kW, разположена върху покрив на сграда с ид. №30497.17.37.2
47/ГИ/09.04.2024 Tрафопост, тип БКТП, 20/0,4 kV, 1х1000 kVА в ПИ 10135.1507.1180, УПИ I-1424, кв. 31, 8-ми м.р., гр. Варна и електрозахранването му с кабелни линии 20 kV от кабелна линия 20 kV, извод „Дебър“. Кабелни линии 0,4 kV до четири електромерни табла, тип ТЕПО
48/ГИ/09.04.2024 Tрафопост, тип БКТП, 20/0,4 kV, 2х1000 kVА /с монтаж на тр-р 400 kVA/ в УПИ II-260001 /ПИ 10135.4507.158/, кв. 8, по плана на ПЗ „Метро“, гр. Варна, електрозахранен с к.л. 20 kV чрез разкъсване и муфиране между БКТП №2322 в ПИ 10135.4027.50 и ТП №1639 до нов БКТП в ПИ 10135.4507.158 и кабелна линия 0,4 kV до електромерно табло, тип ТЕПО
49/ГИ/09.04.2024 Уличен водопровод ПЕВП ф 110 с дължина 162 м от ос.т. 230 към ос.т. 235, ул. „Арх. Стоян Доков“, по плана на кв. „Свети Никола“, гр. Варна и 10 броя водопроводни отклонения до границата на поземлени имоти с идентификатори №№ 10135.2526.855, 10135.2526.853, 10135.2526.854, 10135.2526.1846, 10135.2526.856, 10135.2526.850, 10135.2526.9622, 10135.2526.852, 10135.2526.992, 10135.2526.849 по КК и КР на гр. Варна
50/ГИ/09.04.2024 Електрозахранване на жилищен комплекс от затворен тип "Светлина" с магазин, подземни гаражи и ограда в УПИ II "за жилищно строителство", ПИ с идент. 10135.3511.531, кв. 15, ж. к. "Възраждане" I-ви м. р., гр. Варна, бул. "Република" 121, гр. Варна, с предвидено етапно строителство включващо - Етап I, Етап II, Етап III и Етап IV
51/ГИ/10.04.2024 Газификация на гр. Варна Подобект: Газоразпределителна мрежа на гр. Варна, Етап II - ИП 2023 г., с обща дължина 236,70 м., от които 181,80 м. разпределителни газопроводи в ПЗ "Планова", ПЗ "Метро", 15-ти м. р. и 16-ти м. р., гр. Варна, до консуматори по опис (Приложение №1)
52/ГИ/12.04.2024 Уличен водопровод ф110 ПЕВП, с дължина 36 м от о.т. 653 до о.т. 652 (ПИ 10135.2012.163), м. „Мешелик“, кв. Виница, гр. Варна
53/ГИ/12.04.2024 Трафопост тип БКТП 1х1000 kVA 20/0,4 kV (с монтаж на трансформатор 400 kVA) в УПИ XI-271, кв. 3 (ид. 10135.4507.377), по плана на ПЗ "Метро", гр. Варна, захранен с кабелна линия Ср.Н, чрез разкъсване на извод "Чирпан", между ТП 899 и ТП 1735 "Метро". Два броя кабелни шахти в ПИ с ид. 10135.4507.377 и в ПИ с ид. 10135.4507.298. Монтаж на електромерно табло, тип ТЕПО ма фасадата на нов БКТП
54/ГИ/16.04.2024 Фотоволтаична електрическа система за собствено потребление и продажба на електроенергия с максимална произведена мощност 10 kW, разположена върху съществуващо слънцезащитно съоръжение, находящо се в УПИ VI-1458, кв. 177 (с ид. 10135.2723.107), по плана на СО "Ваялар", гр. Варна
55/ГИ/18.04.2024 Улична канализация PVC ф315 с дължина 26,0 м. между о.т. 342 и о.т. 338 и с дължина 120,0 м. между о.т. 338 и о.т. 279 по плана на СО „Пчелина“ , гр. Варна, Етап 1 – Битова улична канализация PVC ф315 с дължина 26,0 м. между о.т. 342 и о.т. 338, Етап 2 - Битова улична канализация PVC ф315 с дължина 120,0 м. между о.т. 338 и о.т. 279.
56/ГИ/22.04.2024 Реконструкция на трафопост /МТП/ 870 пред ПИ 10135.4501.2269 с монтаж на транформаторна машина/ТМ/ 400Kva/20/0.4 Kv елетрозахранен с нова кабелна линия, средно напрежение /CH/-20 КV от съществуващ стоманорешетъчен стълб/СРС/ от ВЕЛ 20kV, извод "Летец", гр.Варна с подмяна на табло ниско напрежение и коша на трафопост/МТП/ №870 в СО Ментеше, гр. Варна
57/ГИ/22.04.2024 Временен транспортен достъп до поземлен имот находящ се в УПИ I-1441, кв.5 с идентификатор 10135.2526.2511 по КК и КР на гр. Варна, находящ се в кв. „Свети Никола“, район „Приморски“, гр. Варна
58/ГИ/29.04.2024 Уличен водопровод ф110 ПЕВП с дължина 84 м. от о.т. 805 към о.т. 807, през о.т. 408-803-808 и водопроводно отклонение ф25 ПЕВП до граница на ПИ 10135.2520.7536 по плана на СО „Траката“, гр. Варна
59/ГИ/29.04.2024 " Уличен водопровод ф110 ПЕВП, с дължина 59 м от о.т. 351 до о.т. 346, улична битова канализация ф315 PVC с дължина 59 м. от о.т. 346 до о.т. 351, водопроводно отклонение ф25 ПЕВП и канализационно отклонение ф200 PVC до граница на ПИ 10135.2001.14, по плана кв. Виница, м. „Пелит тарла“ гр. Варна
60/ГИ/29.05.2024 Улична канализация ф315 РР с дължина 65,30 м. между о.т. 285 и о.т. 603 и канализационно отклонение до граница на ПИ 10135.2520.6848 по плана на СО „Траката“, гр. Варна
61/ГИ/30.04.2024 Уличен водопровод ПЕВП ф 110 от о.т. 126 до о.т. 127 в ПИ с идентификатор 10135.2575.296 (за второстепенна улица) по улица „Лозарска“, кв. Виница, гр. Варна
62/ГИ/07.05.2024 Уличен водопровод ПЕВП ф110 от о.т.106 през о.т.107 до о.т.108 в ПИ с идентификатор 10135.5545.9543,10135.5545.9528 по КК и КР на гр.Варна, район Аспарухово
63/ГИ/09.05.2024 Улична канализация ф315 PVC с дължина 41.0 м между о.т. 81 и о.т. 82 по плана на СО"Виница-Север", гр. Варна
64/ГИ/13.05.2024 Уличен водопровод ПЕВП ф110 от о.т. 96 през о.т. 97 към о.т. 40, по плана на СО "Пчелина", гр.Варна
65/ГИ/13.05.2024 Уличен водопровод по ул. "Крушунски водоподи" от о.т. 463 до о.т. 326 в СО "Манастирски рид", бялата чешма, Дъбравата, район "Приморски'', гр. Варна
66/ГИ/13.05.2024 Улична битова канализация PVC Ф315 с дължина 113,66 м. между о.т. 438 и о.т. 439, о.т. 440, о.т. 440а и о.т. 441 и 5 броя канализационни отклонения до границата на ПИ10135.2522.1162, ПИ10135.2522.566, ПИ 10135.2522.567, ПИ10135.2522.559 И ПИ 10135.2522.568 СО "Акчелар", гр. Варна
67/ГИ/16.05.2024 Улична битова канализация Ф315 с начало между о.т. 27 и о.т. 26 и заустване между о.т. 19 и о.т. 18 и уличен водопровод ф110 между о.т. 26 и о.т. 27 в ПИ 10135.5061.30 (местен път) и ПИ 10135.5061.32 (второстепенна улица) землище Галата, гр. Варна
68/ГИ/20.05.2024 Трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 1x800 kVA с монтаж на трансформатор 400 kVA в УПИ VII-197 „за обществено обслужване и търговия“, кв. 5, 26 м.р (ПИ 10135.3516.246), захранен с кабелна линия 20 kV, чрез разкъсване на съществуващи кабелни линии, 1. Извод 10 kV „Автогара“ от мястото на разкъсване на при преходна муфа в ПИ 10135.3516.229, в участъка между БКТП 273 Варна и БКТП 91 Варна, 2. Извод 10 kV „Автогара“, в участъка между БКТП 273 Варна и ТП 342 Варна, 3. Извод 10 kV „Автогара“ от място на разкъсване на при преходна муфа в ПИ 10135.3516.229, в участъка между БКТП Варна и ТП 1038 Варна, 4. Монтаж на електромерно табло ТЕПО
69/ГИ/21.05.2024 Приемно – предавателна станция на “ЦЕТИН България” ЕАД с № 4322 за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа в честотен обхват 900, 1800, 2100MHz, 2600MHz и неподвижната радиослужба от вида „точка към точка” разположена на покрива на сграда с идентификатор 10135.5502.148.1 по КК и КР на гр. Варна, находящ се в район „Аспарухово“, ул. „Народни будители“, № 5 , гр. Варна.
70/ГИ/22.05.2024 Подмяна на съществуващ уличен водопровод 1“ с ф110 ПЕВП през о.т. 950 и СВО до граница на УПИ XXII-2045, 2046 (ПИ 10135.2517.5356) по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна
71/ГИ/22.05.2024 Уличен водопровод ф110 ПЕВП с дължина 112,90 м. между о.т. 170 и о.т. 166 през о.т. 167 и СВО до граница на ПИ 10135.2510.1550 по плана на СО „Добрева чешма“, гр. Варна
72/ГИ/22.05.2024 1. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от трафопост БКТП №2047 до 3 броя електромерни табла тип ТЕПО пред УПИ ХХХI-259 (с ид. №10135.4508.259), кв. 5, по плана на Паркова зона за обществено обслужване (ОП.3), район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, 2. Реконструкция на трафопост БКТП №2047 (монтаж на нова трансформаторна машина 630 kVA), сграда с ид. №10135.4508.230.2, 3. Изграждане на тръбно-канална мрежа с 6 броя кабелни шахти в поземлен имот с ид. №10135.4508.300.
73/ГИ/30.05.2024 1. Реконструкция на трафопост тип БКТП №2005 (подмяна на съществуваща трансформаторна машина 250 kVA с нова 630 kVA), сграда с ид. №10135.2623.8856.1, 2. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от трафопост БКТП №2005 до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред поземлен имот с ид. №10135.2623.8872, по плана на СО „Ваялар“, СО „Горна трака“ и СО „Траката“, гр. Варна, 3. Кабелно електрозахранване 0,4 kV (сградно отклонение) от нов кабелен шкаф тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО в поземлен имот с ид. №10135.2623.8872, по плана на СО „Ваялар“, СО „Горна трака“ и СО „Траката“, гр. Варна.
74/ГИ/30.05.2024 1. Реконструкция на трафопост БКТП №2153 (подмяна на съществуваща трансформаторна машина 630 kVA с нова 1000 kVA), находящ се в поземлен имот с ид. №10135.2563.1938, 2. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от кабелен шкаф тип ШК-7 (пред трафопост БКТП №2153) до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред УПИ ХLIII-34, кв. 19 (с ид. №10135.2563.2044), по плана на ж.к. „Бриз“, 21-ви микрорайон, гр. Варна, 3. Кабелно електрозахранване 0,4 kV (сградно отклонение) от нов кабелен шкаф тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХLIII-34, кв. 19 (с ид. №10135.2563.2044), по плана на ж.к. „Бриз“, 21-ви микрорайон, гр. Варна, 4. Кабелна линия 0,4 kV от съществуващ кабелен шкаф тип ШК-4 пред поземлен имот с ид. №10135.2563.1992 до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред поземлен имот с ид. №10135.2563.2044, по плана на ж.к. „Бриз“, 21-ви микрорайон, гр. Варна
75/ГИ/30.05.2024 1. Реконструкция на трафопост БКТП №2307 (монтаж на втора трансформаторна машина 630 kVA), находящ се в поземлен имот с ид. №10135.4021.76, 2. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от трафопост БКТП №2307 до 4 броя кабелни шкафoве тип ШК-4 и от тях до 4 броя електромерни табла тип ТЕПО, находящи се пред УПИ IХ-1, кв. 3 (с ид. №10135.4022.60), по плана на местности „Джанаварски път“ и „Караулницата“, землище кв. „Владислав Варненчик“, гр. Варна
76/ГИ/30.05.2024 1. Трафопост тип МТП 400 kVA (с първоначален монтаж на трансформаторна машина 100 kVA) 20/0,4 kV на нов стоманорешетъчен стълб /СРС/, отклонение от въздушна електропроводна линия /ВЕЛ/ 20 kV, извод „Вапцаров“ (п/ст „Варна – Запад“) в поземлен имот с ид. №10135.2551.2244 пред УПИ ХХIII-30 (с ид. №10135.3506.30) в сервитута на съществуващия електропровод, по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна, 2. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от новия трафопост /МТП/ до нова разпределителна кутия тип РК-3 и от РК-3 до електромерно табло тип, находящи се пред УПИ LVI-924, кв. 1 (с ид. №10135.3506.924), по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна.
77/ГИ/04.06.2024 Уличен водопровод ПЕВП Ф110 с дължина 183 м. между о.т. 2457 и о.т. 2454 по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна
№ и дата на РС Наименование на строежа

Разрешения за строеж 2024 г. на ИИБ