Разрешения за строеж 2008 г. на ИИБ


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
№ и дата на РС Наименование на строежа Местонахождение Възложител ОСИП фирми или ЕСУТ Забележка Издал РС Входящ номер Такса Влязло в сила Влязло в сила-заб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1/ГИ/07.01.2008 г. Водопроводно отклонение УПИ I-7, 14, кв.546, 14м.р., ул.Български орел 19 1.Любомир Желев Йовев 2.Радостин Грозданов Алексиев и Антония Илиева Алексиева 3.Христо Гроздев Христов 4.Димчо Гроздев Христов 5.Йовка Желева Гроздева 6.'Алдо-ЖВ'ЕООД 7.Община Варна Стройнадзор'ООД; Заповед №0766/09.11.2007 г. инж.Власева ЗАО-48317/19.11.2007г. 10 28.01.2008г.
2/ГИ/08.01.2008 г. Пътна връзка ПИ 4392=425, 26м.р. Община Варна ЕСИИ Протокол №17/29.11.2007г., т.4 инж.Пеева ЗАО-51428/21.12.2007г. 28.01.2008г.
3/ГИ/10.01.2008г. Улична канализация УПИ VI-260 за офиси и складове, кв.17, СО'Пчелина' 1.'Изо-гарант'ЕООД 2.Община Варна Георгиев проект'ЕООД; Заповед №0637/12.10.2007 г. инж.Власева ЗАО-53091/19.12.2007г. 10 30.01.2008г.
4/ГИ/10.01.2008г. Система за видеонаблюдение бул.М.Луиза, бул.Вл.В-к, Шипка, О.Паисий, Сахаров, Република, Смирненски, Освободител.... Варна-Ефкон'ООД ЕСИИ - Протокол №19/13.12.2007г., т.1 на основание чл.154, ал. 5 от ЗУТ допуска се промяна в инвести- ционния проект по вре ме на строителство инж.Рубанисти ЗАО-52224/13.12.2007г. 28.01.2008г. 25.06.2009г.
5/ГИ/11.01.2008г. ВиК отклонения УПИ XXIX-29014 за търг.к-кс, кв.3, ОПЗ Вл.В-к 1.'Стинг'АД 2.Община Варна Корект 99'ООД; Заповед №0833/30.11.2007 г. инж.Власева ЗАО-52353/14.12.2007г. 10 30.01.2008г.
6/ГИ/15.01.2008г. Водопроводна връзка ЗПЗ 1.'Агромашина импекс 2000'ООД 2.Милко Йорданов Малев 3.Община Варна Санта 2004'ЕООД; Заповед №0010/09.01.2008 г. инж.Власева ЗАО-2264/15.01.2008г. 13,5 06.02.2008г.
7 -отпада
8/ГИ/16.01.2008 г. 1. Дъждновно сградно канализационно отклонние; 2. Улична битова и дъждовна канализация 1. УПИ ХІІІ-25012, кв.2;ПЗ 'Метро', бул. 'Конст. и Фружин' - о.т. 42 до продължението на ул. 'А. Разцветников' - О.Т.39; ПЗ 'Метро', гр. Варна Италмоделуче - България' ООД Юнион Билдинг'ООД; Заповед №0774/30.11.2007 г. на основание чл.154, ал. 2 от ЗУТ поради промяна в инвестиционните намерения се допуска да се добави и чл.152, ал.2 от ЗУТ инж. Власева ЗАО-52095/12.12.2007 г.; ЗАО-52096/12.12.2007 г. 160 06.02.2008 г.
14.11.2008 г.
9 -отпада
10/ГИ/23.1.2008 г. Основен ремонт на ул. 'Кракра' от бул. 'Хр. Ботев' до Кръговото кръстовище, гр. Варна Община Варна ЕСИИ - Протокол №17/29.11.2007, т.3 ЗАО-2960/17.01.2008 г. 06.02.2008 г.
11/ГИ/01.02.2008 г. Трафопост тип БКТП 2х630 КVA, 20/0,4 KV и електрозахранването му с кабелна линия 20 КV чрез разкъсване на кабелна линия СрН ТП №541 УПИ VІ-1512, кв. 1 по плана на м-ст 'Старите лозя', гр. Варна Е.ОН България Мрежи'АД Стройконтрол Ян - 99' ЕООД; Заповед №0033/18.01.2008 г. На основание чл.62, ал.2 от АПК се допус-ка корекция на наиме-нованието на обекта инж. Гороломова ЗАО-40438/25.09.2007 г.; ЗАО-4756/28.01.2008 г. 68,5 21.02.2008 г. 28.07.2009г.
12/ГИ/01.02.2008 г. Кабелно електрозахранване 10 KV от съществуващ кабел, разкъсан между ТП №332 и ТП №441 на ул. 'Русе' до вграден трафопост 630 KVA, 10/0,4 KV УПИ ІІ - 732, 734, 739, кв. 135 по плана на 7-ми м.р. Гр. Варна 1. Община Варна; 2. 'Рубикон' ООД Стройконтрол Ян - 99' ЕООД; Заповед №0062/18.02.2008 г. инж. Гороломова ЗАО-47684/14.11.2007 г.; ЗАО-4396/24.01.2008 г. 10,5 21.02.2008 г.
13/ГИ/04.02.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ-ХІV-14, кв. 582, по плана на 14-ти м.р. /ул. 'Неофит Рилски' №20/, гр. Варна 1. Маноил Иванов Манолов; 2. ДЗЗД 'Билд Строй'; 3. Илия Димитров Михалев и Йорданка Недева Михалева; 4. Димитър Илиев Великов и Цветомира Николова Великова; 5. Деница Станиславова Трифонова и Георги Трифонов Трифонов; 6. Галина Тодорова Пашова и Купен Стоянов Пашов; 7. Евгени Кирилов Цветков и Даринка Христова Цветкова; 8. Община Варна Тест Билдинг' ООД; Заповед №0150/26.03.2008 г. инж. Власева ЗАО-5438/30.01.2008 г. 10 22.02.2008 г.
14/ГИ/04.02.2008 г. Частична реконструкция на водопроводна мрежа и битова канализация кк 'Св. Св. Константин и Елена', кв. 6 1. 'Варна ойл' ООД; 2. 'Бели Бреди' ООД; 3. 'Ириси' АД 4. Община Варна Корект 99'ООД; Заповед №4445/27.12.2006 г. На основание чл. 62, ал. 2 от АПК се вписва поправка, ред 18 се чете:'РС се издава на основание чл.142,ал.1,ал.4,ал.6 т.2 и чл.148 ал.1,2 и 4 от ЗУТ' инж. Власова ЗАО-50473/03.12.2007г. 45 22.02.2008 г. 22.02.2008 г.
15/ГИ/05.02.2008 г. Вътрешна газова инсталация на адмнистративнасграда УПИ-VІІІ-9, кв. 68, по плана на 8 м.р./ул. 'Цар Иван Шишман' №14, ГР. Варна Кинтекс' ЕАД по чл. 147 от ЗУТ - шеста категория инж. Драгнева ЗАО-1796/14.01.2008 г. 20 25.02.2008 г.
16/ГИ/05.02.2008 г. Пътна връзка с ул. 'Ат. Москов' за УПИ ХХХ-1124, кв. 35, по плана на ЗПЗ към складова сграда с адмнистративна част, гр. Варна Община Варна ЕС за обекти от инж.инфраструктура на Община Варна №18/16.12.2007 г. инж. Пеева ЗАО-53430/17.01.2008 г. 22.02.2008 г.
17/ГИ/06.02.2008 г. Канализационно отклонение за ПИ 1590 ПИ 1902, 8-ми подрайон, /ул.'Одесос'/, гр. Варна 1. Областна администрация - Варна; 2. Община Варна ЕСИИ - Протокол №1/31.01.2008 г. На осн. Чл.62 ал.2 от АПК - РС се изд. На основание чл.142, ал.1,ал.4, ал.6 т.2 и чл.148 ал.1,2 и 4 от' инж. Власева ЗАО-5562/30.01.2008 г. 22.02.2008 г. 22.02.2008 г.
18/ГИ/11.02.2008 г. Разширение на пътна връзка от бул. 'Република' до УПИ ХІV-341 - от п.т. В1 до п.т. 9, кв. 57, по плана на ЗПЗ, гр. Варна - първи етап 1. 'Варна Тауърс' ООД 2. 'Черно море' АД ЕМ Инеженеринг' ЕООД; инж. Пеева ЗАО-6447/05.02.2008 г. 63 29.02.2008 г.
19/ГИ/20.02.2008 г. Трафопост тип подземен, 2х630 КVA, 20/0,4 KV с кабелно електрозахранване 20 КV чрез разкъсване на кабелна линия извод 'Могилата' между ТП 1747 и ТП 1911 УПИ VІ-92, кв.50, по плана на 21-ви м.р., гр. Варна 1. 'Алея първа 'ЕАД 2. Община варна Корект 99'ООД; Заповед №0069/31.01.2008 г. инж. Гороломова ЗАО-8240/14.02.2008 г.; ЗАО-50265/30.11.2007 г. 47 10.03.2008 г.
20 - отпада
21 - отпада
22/ГИ/11.02.2008 г. Кабелна линия 20 KV от ЖР стълб пред почивен дом 'Геолог' до ЖР стълб пред парцел №1937 по плана на м-ст 'Манастирски рид, гр. Варна /Реконструкция на част от въздушна електрическа линия 20 KV, извод 'Виница, преминаваща над парцел №1944 Е.ОН България Мрежи'АД Санта 2004'ЕООД; Заповед №0016/17.01.2008 г. инж. Гороломова ЗАО-48958/22.11.2007 г.; ЗАО-6424/05.02.2008 г. 46,5 28.02.2008 г.
23/ГИ/11.02.2008 г. Водоснабдяване на имоти 2540,2543,2539,2537,2534,2533,2532,2531,2530,2529,2520,2603,2519,2518,2515,808,2736,2739,1392,1393,1394,1395,1397,1398,1399,1400,1401,1402,1403,1404,1406,2766 по плана на м-ст 'Боровец 1 Гражданско дружество 'Борова вода'; 2. Община Варна Юнион Билдинг'ООД; Заповед №0007/09.01.2008 г. инж. Власева ЗАО 42760/10.10.2007 г. 98 04.03.2008 г.
24/ГИ/11.02.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонение за офис сграда ПИ №1899, по кадастралния план на 8 м.р. / ъгъл на ул. 'Хан Аспарух' и ул. 'Преслав'/, гр. Варна 1. 'Тева' ЕООД; 2. Община Варна Тест Билдинг' ООД; Заповед №0453/09.08.2007 г. инж. Власева ЗАО-4082/23.01.2008 г. 10 04.03.2008 г.
25/ГИ/12.02.2008 г. Външно кабелно електрозахранване от трафопост №768 до два броя касети тип ШК-6А и един брой касета тип ШК-3А УПИ ІІ-148, кв. 18 по плана на КК 'Св. Св. Константин и Елена' Е.ОН България Мрежи'АД Строй контрол сервиз' ООД инж. Гороломова ЗАО-6296/04.02.2008 г. 12 29.2.2008 г.
26/ГИ/13.02.2008 г. 1. Реконструкция на ул. 'Цар Асен' в участъка между ул. 'Ив. Аксаков' и ул. 'Ген. Гурко', във връзка с въвеждане на двоица еднопосочни улици 'Ген. Колев' -'Цар Асен, гр. Варна 2. Подобект: Светофарна уредба на кръстовище ул. 'Цар Асен' - 'Чаталджа' 'Реконструкция на кабелни линии НН и кабелни тръбни мрежи Община Варна ЕСИИ - Протокол №4/25.05.2006 г. т.14 и Протокол №15/15.12.2005 г. т.8 инж. Пеева ЗАО -6640/06.02.2008 г. 29.02.2008 г.
27/ГИ/13.02.2008 г. Организация на движение за въвеждане на двоица еднопосочни улици 'Ген Колев - 'Цар Асен', гр. Варна и Светофарна уредба на кръстовище на ул. 'Цар Асен' и бул. 'Цар освободител' Община Варна ЕСИИ - Протокол №4/25.05.2006 г. т.13 и Протокол №15/15.12.2005 г. т.7 инж. Пеева ЗАО-6639/06.02.2008 г. 29.02.2008 г.
28/ГИ/13.02.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонение за сграда със смесено предназначение УПИ І-1, кв. 12 по плана 18-ти м.р. /ул. 'Добри Чинтулов' №18/, гр. Варна 1. Евгений Петков Иванов; 2. Радосвета Петкова Иванова; 3. Милка Николова Табакова; 4. 'Диметра Билд' ЕООД 5. Община варна Георгиев Проект' ЕООД; Заповед №0510/10.08.2007 г. инж. Власева ЗАО-3429/21.01.2008 г. 10 29.02.2008 г.
29/ГИ/15.02.2008 г. Оптична кабелна свързаност на Първа инвестиционна банка АД КК 'Златни пясъци', х-л 'Камчия', кв. 46 с МАN мрежата на БТК Българска Телекомуникационна компания' АД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО- 1582/11.01.2008 г. 05.03.2008 г.
30/ГИ/15.02.2008 г. Телефонно кабелно захранване от ТС 5 РКШ2061 до жилищни сгради ул. 'Кестен' №13, УПИ ІІІ-366, кв. 1086 и ул. 'Кестен' №5, 26 м.р. Гр. Варна Българска Телекомуникационна компания' АД Интегра Консулт' ЕООД; Заповед №0050/18.01.2008 г. инж. Рубанисти ЗАО 3664/22.01.2008 г. 34,8 05.03.2008 г.
31/ГИ/15.02.2008 г. Телефонно кабелно захранване от РКШ 7211 ул. 'Цар Асен' до сграда на ул. 'Чаталджа' №20 /УПИ ІІ-1/, кв. 660, 6 м.р., гр. Варна Българска Телекомуникационна компания' АД Интегра Консулт' ЕООД; Заповед №0055/18.01.2008 г. инж. Рубанисти ЗАО 3665/22.01.2008 г. 10,5 05.03.2008 г.
32/ГИ/15.02.2008 г. Телефонно кабелно захранване жилищна сграда УПИ ІV-2824, кв. 28, ж.к. 'Чайка', бл. 198, 19 м.р., гр. Варна Българска Телекомуникационна компания' АД Интегра Консулт' ЕООД; Заповед №0056/18.01.2008 г. инж. Рубанисти ЗАО 3668/23.01.2008 г. 10,5 05.03.2008 г.
33/ГИ/15.02.2008 г. Телефонни кабелни захранвания на 10 броя жилищни сгради 23-ти м.р. на ж.к. 'Левски', гр. Варна Българска Телекомуникационна компания' АД Интегра Консулт' ЕООД; Заповед №0054/18.01.2008 г. инж. Рубанисти ЗАО 3653/22.01.2008 г. 76,7 05.03.2008 г.
34/ГИ/15.02.2008 г. Нов първичен кабел от резерва в РКШ 1151 до нов РКШ 1153 пред УПИ І-3583, кк 'Чайка' / х-л 'Никеа парк' и телефонно кабелно захранване от РКШ 1153 до сгради в сп. 'Република - кк 'Чайка до х-л 'Никеа парк' кк 'Чайка' Българска Телекомуникационна компания' АД Интегра Консулт' ЕООД; Заповед №0052/18.01.2008 г. инж. Рубанисти ЗАО 3660/22.01.2008 г. 79,25 05.03.2008 г.
35/ГИ/18.02.2008 г. Телефонно кабелно захранване от РКШ 2092 /к.к. 'Зл. Пясъци, УПИ ІІІ-74 за озеленяване/ до вилно селище 'Болеро' в УПИ ІІІ-94,84 /за вилно селище/, кв.16, к.к. 'Зл. Пясъци' Българска Телекомуникационна компания' АД Интегра Консулт' ЕООД; Заповед №0057/18.01.2008 г. инж. Рубанисти ЗАО 3670/22.01.2008 г. 10,5 10.3.2008
36/ГИ/18.02.2008 г. Телефонни кабелни захранвания на 18 бр. жилищни сгради ж.к. 'Левски', 25 м.р., гр. Варна Българска Телекомуникационна компания' АД Интегра Консулт' ЕООД; Заповед №0063/18.01.2008 г. инж. Рубанисти ЗАО 3673/22.01.2008 г. 67,4 10.03.2008 г.
37/ГИ/18.02.2008 г. Телефонни кабелни захранвания на 18 бр. жилищни сгради ж.к. 'Бриз', 21 м.р. Българска Телекомуникационна компания' АД Интегра Консулт' ЕООД; Заповед №0053/18.01.2008 г. инж. Рубанисти ЗАО 3674/22.01.2008 г. 99,35 10.03.2008 г.
38/ГИ/18.02.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонение за павилион между ул. 'Ал. Рачински' и ул. 'Цар Петър' 4-ти м.р. Гр. Варна 1. 'Браво Инвестмънтс' ООД 2. Община варна ЕСИИ - Протокл №18, т. 17/31.01.2008 г.; Заповед №0091/18.02.2008 г. инж. Власева ЗАО 71111/07.02.2008 г 10 05.03.2008 г.
39/ГИ/18.02.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонение за павилион поз. №691, ул. 'Под игото' 15-ти м.р. Гр. Варна 1. 'Браво Инвестмънтс' ООД 2. Община варна ЕСИИ - Протокол №18, т. 18/31.01.2008 г.; Заповед №0090/18.02.2008 г. инж. Власева ЗАО 7112/07.02.2008 г. 10 05.03.2008 г.
40/ГИ/19.02.2008 г. Канализация за за УПИ VІІ-896,2099, УПИ ХХХ-896,2099, УПИ ХХХІ-896,2099, УПИ ХХХІІІ-3147 КВ. 60, м-ст 'Ален мак' 1. Красимира Цонева Петкова 2. Община Варна Ригара' ЕООД; Заповед №0088/15.02.2008 г. инж. Власева ЗАО 51683/11.12.2007 г. 44 10.03.2008 г.
41/ГИ/20.02.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонение на жилищна сграда УПИ ІV-8, кв. 227 б, по плана на 12 м.р. /ул. 'Черни връх' №58/ гр. Варна 1. Лиляна Стефанова Терзиева 2. Иво Борисов Сакъзов 3. Калоян Тодоров Стефанов 4. Светломир тодоров Стефанов 5. Василка Янакиева Стефанова 6. 'Пирени' ООД 7. Община Варна Иво - 90 Консулт' ООД; Заповед №0071/31.01.2008 г. инж. Власева ЗАО 48533/20.11.2007 г. 10 11.03.2008 г.
42/ГИ/21.02.2008 г. Изместване на водопровод за бензиностанция 2119 Петрол УПИ ІІ 'Бензиностанция', кв. 22, ж.к. 'Вл. Варненчик' ІІІ м.р. Гр. Варна 1. 'Петрол' АД 2. Община Варна Стрикт' ООД; Заповед №0075/31.01.2008 г. инж. Власева ЗАО 49967/28.11.2007 г. 19,7 10.03.2008 г.
43/ГИ/25.02.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ ІV-7, кв.39, 18-ти м.р. /ул. 'Сава Радулов', гр. Варна 1. Васил Николов Кривски 2. Мариана Василева Петрова 3. Николай Димитров Николов 4. 'Строй мат' ЕООД 5. Община Община Райнова Консултинг' ЕООД; Заповед №0109/21.02.2008 г. инж. Власева ЗАО 9753/25.02.2008 г. 10 13.03.2008 г.
44/ГИ/26.02.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ VІІІ-15, кв.317 по плана на 9-ти м.р. / ул. 'Беласица' №28 гр. Варна 1. Румен Василев Желязков 2. Райна Анастасова Желязкова 3. 'Стандарт Строй' ООД 4. Община Варна ЕСИИ - Протокол №9, т. 6/07.03.2007 г.; Заповед №0079/31.01.2008 г. инж. Власева ЗАО 8301/14.02.2008 г. 10 20.03.2008 г.
45/ГИ/27.02.2008 г. Реконструкция и преместване на ТП №518, находящ се в УПИ ХVІІ-13, кв. 50, ЗПЗ, Варна, изграждане на нов трафост /ТП №1/ тип КТП 1000 KVA 20/0,4 KV в УПИ ХVІІ-13, кв. 50, по плана на ЗПЗ, ул. 'Перла', и електрозахранването му с кабелни линии 20 KV след реконструкция на кабелни линии, захранващи трафост №518 ЗПЗ, гр. Варна Варна Лоджистик' АД Агроводинвест' АД инж. Гороломова ЗАО 43250/15.10.2007 г. 105 19.03.2008 г.
46/ГИ/27.02.2008 г. Реконструкция и преместване на ТП №518, находящ се в УПИ ХVІІ-13, кв. 50, ЗПЗ, Варна, изграждане на нов трафост /ТП №2/ тип КТП 1000 KVA 20/0,4 KV и електрозахранването му с кабелна линия 20 KV от ТП №1, находящ се в в УПИ ХVІІ-13, кв. 50, по плана на ЗПЗ, ул. 'Перла', ЗПЗ Варна Лоджистик' АД Агроводинвест' АД инж. Гороломова ЗАО 43246/15.10.2007 г. 101 19.03.2008 г.
47/ГИ/28.02.2008 г. Трафопост тип БКТП 2х1000KVA, 20/0,4 KV в УПИ ХІ-1443, кв. 17, по плана на СО 'Траката', гр. Варна, захранен чрез разкъсване пред имота на кабелна линия 20 KV ;между трафопост І625 и КТП №1728 УПИ ХІ-1443, кв. 17, по плана на СО 'Траката', гр. Варна Е.ОН България Мрежи'АД Кънстракшън супервижън къмпани' ООД; Заповед №0100/21.02.2008 г. инж. Гороломова ЗАО 9731/25.02.2008 г.; ЗАО 45890/01.11.2007 г. 39 19.03.2008 г.
48/ГИ/28.02.2008 г. Трафопост тип БКТП 2х800KVA, 20/0,4 KV с монтаж на една трансформаторна машина 630 KVA и електрозахранването му с кабелна линия 20 KV от подстанция 'Максуда' УПИ ХХVІ - 1725, кв.16, по плана на ЗПЗ, р-н 'Вл. Варненчик', гр. Варна 1. 'Одисейстрой' ООД 'Одисейтранс' ООД 'Одисейстил' ООД 'Калипсо ДВ' ЕООД 2. 'Е.ОН България мрежи' АД Райнова Консултинг' ЕООД; Заповед №0106/21.02.2008 г. При условията на чл.154, ал.2,т.8 и ал.5 от ЗУТ се допуска промяна трасето на кабелната линия инж. Гороломова ЗАО 9735/25.02.2008 г.; ЗАО 6808/06.02.2008 г. 121 19.03.2008 г. 10.07.1008 г.
49/ГИ/28.02.2008 г. Трафопост тип БКТП 400 KVA, 20/0,4 KV и електрозахранването му с кабелна линия 20 KV от БКТП №1734 УПИ VІІ - 1531, кв. 50 по плана на жк 'Изгрев', гр. Варна Е.ОН България Мрежи'АД Райнова Консултинг' ЕООД; Заповед №0103/21.02.2008 г. инж. Гороломова ЗАО 9739/25.02.2008 г. ЗАО 52718/17.12.2007 г. 102 19.03.2008 г.
50/ГИ/28.02.2008 г. Противосвлачищни съоръжения УПИ ХІХ - 3210, кв. 24 по плана на к.к. 'Чайка, гр. Варна ЕФ Инвест' ЕООД Корект 99'ООД инж. Драгнева ЗАО 7792/12.02.2008 г. 650 14.03.2008 г.
51/ГИ/29.02.2008 г. Монтаж и ел. захранване на шкафове за кабелна телевизия 'Кейбълтел' - 17 бр. ул. Стдентска' 14, вх.а, ул. Мадара 28, ул. 'Петър райчев' бл.4 вх. К; ул. 'Железни врата' бл.26 вх. Г; ул. 'Карамфил бл.14 вх. А; ул. 'Зеленика' бл.21, вх.Д; бул. 'В. Левски' бл.1,вх.А;ул.'Бр.Георгиевич'бл.15 вх.Г; ул.'Бр. Миладинови'/'Ген.Колев'(ТП№3);'Д-р Железкова'10;бу. 'Сливница'124;ул.'Никулицел'1;ул.'Железни врата 29; ул. 'Г. Раковски' бл.50 вх.А, ул.'Люляк'17; ул.'Кокиче'бл.9; жк'Чайка' бл.8 Кейбълтел' ЕАД Кънстракшън супервижън къмпани' ООД; Заповед №0072/31.01.2008 г. инж. Рубанисти ЗАО 8193/14.02.2008 г. 53 24.03.2008 г.
52/ГИ/04.03.2008 г. Подземна канална мрежа на 'Варна нет'ООД Вл. Варненчик', гр. Варна Варна Нет' ООД Билдинг надзор' ЕООД; Заповед №0137/28.02.2008 г. екзекутив - 07.06'11 инж. Рубанисти ЗАО 10672/29.02.2008 г. 701,2 26.03.2008 г.
53/ГИ/04.03.2008 г. Подземна канална мрежа М САТ Вл. Варненчик', гр. Варна М-САТ' АД Билдинг надзор' ЕООД; Заповед №0137/28.02.2008 г. инж. Рубанисти ЗАО 10614/29.02.2008 г. 932,25 24.03.2008 г.
54/ГИ/07.03.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонения на офис сграда УПИ № VІІ - 9,10, кв. 708, 3-ти м.р., бул. 'Сливница' и бул. 'Осми приморски полк', гр. Варна 1. 'Комфорт' ООД 2. 'Д - Транс' ООД 3. Община Варна Инекс консулт'ООД; Заповед №0135/21.02.2008 г. инж. Власева ЗАО 10069/26.02.2008 г. 50 27.03.2008 г.
55/ГИ/10.03.2008 г. Уличен водопровод част от кл. 84 и кл. 86 СО 'Боровец - Север, община варна 1. Гражданско сдружение 'Самодивска поляна' 2. Община варна МИ Консулт' ЕООД; Заповед №0143/28.02.2008 г. инж. Власева ЗАО 11836/10.03.2008 г. 151,25 31.03.2008 г.
56/ГИ/10.03.2008 г. Трафопост тип БКТП 400 KVA, 20/0,4 KV и електрозахранването му с кабелна линия 20 KV чрез разкъсване на извод 'Хлебозавод' между ТП №583 и ТП №1600 УПИ ІІ - 1228, кв. 45 по плана на ЗПЗ, район 'Младост, гр. Варна Е.ОН България Мрежи'АД Стройконтрол Ян - 99' ЕООД; Заповед №0019/17.01.2008 г. инж. Гороломова ЗАО 47675/14.11.2007 г. ЗАО 10567/28.02.2008 г. 47 27.03.2008 г.
57/ГИ/11.03.2008 г. Подземна канална мрежа на 'Херос Кейбъл - Варна' ООД район 'Вл. Варненчик', гр. Варна Херос Кейбъл - Варна' ООД Билдинг надзор' ЕООД; Заповед №0137/28.02.2008 г. инж. Рубанисти ЗАО 10674/29.02.2008 г. 759,75 31.03.2008 г.
58/ГИ/11.03.2008 г. Подземна канална мрежа - 'Спектър нет' район 'Вл. Варненчик', гр. Варна Спектър Нет' АД Билдинг надзор' ЕООД; Заповед №0137/28.02.2008 г. инж. Рубанисти ЗАО 10669/29.02.2008 г. 701,25 31.03.2008 г.
59/ГИ/12.03.2008 г. Подземна канална мрежа - 'Спектър нет' от шахта югозападно на кръстовище ул. 'РV Жинзифов'/ул.'Бачо Киро' до ул.'Девня №2; 2. Р-н Приморски от шахта угозападно на кръстовище бул. 'Цар Освобоител'/бул.'Осми прим.полк' до 'Ген. Колев'92 Спектър Нет' АД Кънстракшън супервижън къмпани' ООД инж. Рубанисти ЗАО 6797/06.02.2008 г. 426,75 31.03.2008 г.
60/ГИ/13.03.2008 г. Базова станция 'БС - 4004', разположена на покрива на административан сграда 'Рила' поз. Имот №10135.513.158, УПИ ІХ - 158, кв. 24, к.к. 'Златни пясъци', гр. Варна 1. 'Макс телеком' ЕООД 2. 'Златни пясъци' АД 3. ЕРП 'Златни пясъци' АД 4. 'Елиттур' ООД Миком' ЕООД; ЕСИИ - Протокол №2/13.03.2008 г., т.25 инж. Рубанисти ЗАО 8111/13.02.2008 г. 100 10.04.2008 г.
61/ГИ/12.03.2008 г. Базова станция 'Гилгамеш', разположена на покрива на жилищна сграда кв. 'Възраждане', бл.77, вх. А, гр. Варна 1. 'МобилТел' ЕАД 2. Всички етажни собственици, живущи на адреса, представлявани от Жана Боева Кондова Консултантска инженерна група'ООД инж. Рубанисти ЗАО 6875/07.02.2008 г. 100 03.04.2008 г.
62/ГИ/13.03.2008 г. Подземна канална мрежа на 'Булгартел' ЕАД район 'Вл. Варненчик', гр. Варна Булгартел' ЕАД Кънстракшън супервижън къмпани' ООД; Заповед №0137/28.02.2008 г. инж. Рубанисти ЗАО 10915/04.03.2008 Г. 454,5 04.04.2008 г.
63/ГИ/14.03.2008 г. Реконструкция и модернизация на плувен комплекс 'Приморски' - Реконструкция на трафопост №328, включваща Демонтаж на съществуващия трафопост, 2. Изграждане на нов трафопост БКТП 2Х800 kva, 10/0,4 kv с монтаж на два броя трансформаторни машини 630 KVA] 3. Реконструкция на кабелна линия 10 KV от трафопост №215 до новия трафопост УПИ І, кв. 1 по плана на Приморска зона, /Крайбрежна зона, гр. Варна Община Варна Инжконсултпроект' ООД; Заповед №0154/11.03.2008 г. инж. Гороломова ЗАО 10643/29.02.2008 г. 04.04.2008 г.
64/ГИ/14.03.2008 г. Реконструкция и модернизация на плувен комплекс 'Приморски' - Агрегатно за дизел - агрегат УПИ І, кв. 1 по плана на Приморска зона /Крайбрежна зона, гр. Варна Община Варна Инжконсултпроект' ООД инж. Гороломова ОБС 8-9303/12.03.2008 г. 04.04.2008 г.
65/ГИ/14.03.2008 г. Газификация на гр. Варна - подобект: Разпределителни газопроводи с отклонения до консуматори по опис /Приложение 1/, сигнатура Вн-01-А 20/2 с дължина на трасето 3042 м по плана на к.к. 'Св. Св. Константин и Елена', гр. Варна Варнагаз' АД Инфрастройконсулт' ЕООД; Заповед №053/07.03.2008 г. На осн. чл.154 ал.5 от ЗУТ допуска се изме- нение в инвестацион- ния проект инж. Драгнева ЗАО 11828/10.03.2008 г. ЗАО 50899/ 05.12.2007 г. 1630 31.03.2008 г. 11.05.2009г.
66/ГИ/14.03.2008 г. Отвеждащ колектор за битови отпадъчни води за премахване на заустванията в зоната на съществуващо и перспективно ползване на водите между буна 109 и яхтено пристанище - _І-ви етап; Подобект: КПС 1, трафопост с АДГ, външно ел. захранване КЛ - 20 КV, шлицова стена, подпорни стени и пъттна връзка между буна 109 и яхтено пристанище Община Варна Бул Строй Контрол Инженеринг' АД инж. Власева ЗАО 10620/29.02.2008 г. 01.04.2008 г.
67/ГИ/14.03.2008 г. Битова канализация - улични канализационни клонове №4,16,17,39,40,41,42,44,45,70,71,73,79,79а,81 и 1,2,6,12,12,20,21,23 и 24 кв. Виница, гр. Варна Община Варна ЕСИИ - Протокол №2, т. 18/13.03.2008 г. инж. Власева ЗАО 11308/06.03.2008 г. 01.04.2008 г.
68/ГИ/14.03.2008 г. Трафопост тип 'БКТП 2х800 КVA, 20/0,4 KV с монтаж на една трансформаторна машина 800 КVA и електрозахранването му с кабелна линия чрез разкъсване на извод 'Копитото' пред имотна граница УПИ ХІІ-3088, кв.2 по плана на вилна зона 'Траката', гр. Варна Е.ОН България Мрежи'АД Инекс консулт'ООД инж. Гороломова ЗАО 4179/24.01.2008 г. 101 04.04.2008 г.
69/ГИ/17.03.2008 Уличен водопровод и водопроводно отклонение за жилищна сграда УПИ ХV-104, кв.18, по плана на КК 'Св.св. Константин и Елена', гр Варна 1. Лиляна Николова Дочева и Петко Ганев Дочев 2. Димитър Борисов Христов 3. Росица Михайлова Христова 4. 'Комфорт' ООД 5. Фонд 'Републиканска пътна инфраструктура' Инекс консулт'ООД ЕСИИ - Протокол №2/13.03.2008 г., т.19 инж. Власова ЗАО 7544/11.02.2008 г. 50 04.04.2008 г.
70/ГИ/18.03.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ VІІІ-11, кв. 19, по плана на 18 м.р. /ул. Иван Богоров №14, гр. Варна 1. Донка Господинова Пенчева 2. Димитричка Желязкова Стаматова; 3. Янка Господинова Желязкова и Желязко Петров Желязков; 4. Петър Валентинов Петров; 5. 'Компас Транс' АД; 6. Община Варна Диалекс' ООД Заповед №0129/21.02.2008 г. инж. Власова ЗАО 10025/26.02.2008 г. 50 04.04.2008 г.
71/ГИ/25.03.2008 г. Трафопост тип БКТП 800 кVА, 20/0,4 кV с монтаж на трансформатор 630 кVА и външно кабелно електрозахранване от трафопост упи ХХVІ-1725, находящ се в УПИ ХХVІІІ-1728, кв.16, по плана на ЗПЗ, гр.Варна 1. 'Анима груп' ООД; 2. Община Варна С Консулт' ЕООД Заповед №0192/14.03.2008 г. инж. Гороломова ЗАО 14395/24.03.2008 г.; ЗАО 53351/20.12.2007 г. 102 11.04.2008 г.
72/ГИ/20.03.2008 г. Трафопост тип БКТП 2х1000кVА, 10/0,4кV и електрозахранването му чрез разкъсването на кабелна линия 10кV между подстанция 'Изток' и ТП №175 УПИ VІІІ-1503'за трафопост', кв.22, по плана на 23-ти м.р., гр. Варна Е.ОН България мрежи'АД Строй Контрол Сервиз' ООД; Заповед №0167/14.03.2008 г. инж. Гороломова ЗАО 13480/18.03.2008 г.; ЗАО 7668/12.02.2008 г. 49 04.04.2008 г.
73/ГИ/20.03.2008 г. Приемо - предавателна станция GSM/UMTS - VA4032 - A_IND_W, находяща се на покрива на административна сграда на 'Метал' АД ЗПЗ, УПИ ХІІІ-310, кв.34, гр. Варна 1. 'БТК Мобайл' ЕАД; 2. 'Метал' АД ЕТ 'Фастай - Васил Стайков' инж. Рубанисти ЗАО 12623/13.03.2008 г. 100 14.04.2008 г.
74/ГИ/20.03.2008 г. Приемо - предавателна станция GSM/UMTS - VA4040 - A,Sv. Nikola находяща се на покрива на общкежитие на Шуменски Университет 'Епископ Константин Преславски' ПИ №37, 21 м.р., сп. Почивка, гр. Варна 1. 'БТК Мобайл' ЕООД; 2. Шуменски Университет 'Епископ Константин Преславски' ЕСИИ - Протокол №2/13.03.2008 г.; ЕТ 'Фастай - Васил Стайков' инж. Рубанисти ЗАО 12626/13.03.2008 г. 100 14.04.2008 г.
75/ГИ/20.03.2008 г. Приемо - предавателна станция GSM/UMTS-VA 4045-D Mladost-2 на покрива ва жилищна сграда ж.к. 'Младост' бл.113, вх.7, 1 м.р., гр. Варна 1. 'БТК Мобайл' ЕООД; 2. Всички етажни собственици от адрес: ж.к. 'Младост', бл.113; вх.7 ЕТ 'Фастай - Васил Стайков' инж. Рубанисти ЗАО 12625/13.03.2008 г. 100 14.04.2008 г.
76/ГИ/20.03.2008 г. Приемо - редавателна станция GSM/UMTS - VA 4066_/Dubrovnik - , находяща се на покрива на жилищна сграда ул. 'Д-р басанович', бл.10, гр. Варна 1. 'БТК Мобайл' ЕАД; 2. Всички етажни собственици от адрес: ул. 'Д-р Басанович' бл.10 Интерконсулт' ЕООД инж. Рубанисти ЗАО 10321/24.02.2008 14.04.2008 г.
77/ГИ/24.03.2008 г. Разширение на UMTS оборудване на базова станция на GSM оператор на 'ГЛОБУЛ' №4004' ул. 'Македония' №119, гр. Варна 1. 'Космо България Мобайл' ЕАД; 2. Всички собственици от ул. 'Македония' №119 шеста категория инж. Рубанисти ЗАО 6898/04.02.2008 г. 50 11.04.2008 г.
78/ГИ/21.03.2008 г. Пътна връзка с бул. 'Цар Освободител' към магазин за гуми, автосервиз, гараж и склад за авточасти ПИ 509 по плана на 26-ти м.р., гр. Варна Община Варна ЕСИИ - Протокол №13/20.09.2007 г., т.14 инж. Пеева ЗАО 8125/19.03.2008 г. 08.04.2008 г.
79/ГИ/21.03.2008 г. Улица от п.т.27 през о.т.76 и о.т.82 до п.т.1 кв. 3 по плана на ОПЗ - паркова зона на район 'Вл. Варненчик', гр. Варна Община Варна Корект 99' ООД инж. Пеева ЗАО 7807/20.03.2008 г. 08.04.2008 г.
80/ГИ/24.03.2008 г. Трафопост тип БКТП 800кVА, 20/0,4кV с електрозахранване 20кV чрез разкъсване на кабелна линия СрН между ТП 596 и ТП 1706 УПИ ІІІ-2610 по плана на част от 27-ми м.р., район 'Аспарухово', гр. Варна Е.ОН България мрежи' АД СС Консулт' ЕООД; Заповед №0180/14.03.2008 г. инж. Гороломова ЗАО 13533/19.03.2008 г.; ЗАО 3066/18.01.2008 г. 34 11.04.2008 г.
81/ГИ/24.03.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонение за търговско административен комплекс и подземен паркинг УПИ І, кв.320 по плана на 9-ти м.р., гр. Варна 1. 'Експириан' ЕООД; 2. Община Варна Стройнадзор'ООД; Заповед № 0829/30.11.2007 г. инж. Власова ЗАО 12112/11.03.2008 г. 50 11.04.2008 г.
82/ГИ/25.03.2008 г. Възстановяване аварирал участък на магистрален водопровод ф1000 Варна - Аспарухово ул. 'Ал. Томов', в района на Макао / фаза работен проект/ 1. 'Водоснабдяване и канализация'ООД - Варна; 2. Община Варна ЕСИИ - Протокол №2/13.03.2008 г., т.27 инж. Власова ЗАО 13308/18.03.2008 г. 11.04.2008 г.
83/ГИ/26.03.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ І-12, кв.293, по плана на 9-ти м.р., гр. Варна 1. 'Юстиниан' ООД; 2. Христина Демирева Станчева; 3. Община Варна Юнион Билдинг'ООД; Заповед №0132/21.02.2008 г. инж. Власова ЗАО 23473/18.03.2008 г. 50 11.04.2008 г.
84/ГИ/26.03.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонение за многофамилна жилищна сграда УПИ V-959,960, кв. 57а по плана на 25-ти м.р., ул. 'Божур' №6, гр. Варна 1. 'Белос' ООД; 2. Община Варна Юнион Билдинг' ООД; Заповед №0133/21.02.2008 г. инж. Власова ЗАО 13467/18.03.2008 г. 50 11.04.2008 г.
85/ГИ/26.03.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонение за многофамилна жилищна сграда УПИ VІ - 6, кв.359а по плана на 10-ти м.р., ул. 'Стоенчо Хаджииванов' №9, гр. Варна 1. 'Белос' ООД; 2. Община Варна Юнион Билдинг' ООД; Заповед №0133/21.02.2008 г. инж. Власова ЗАО 13471/18.03.2008 г. 50 11.04.2008 г.
86/ГИ/25.03.2008 г. Уличен водопровод за жилищна сграда УПИ VІІ-2, кв.556, 14 м.р. /ул. 'Константин Иричек' №16/, гр. Варна 1. Петранка Иванова Димитрова; 2. Община Варна Гарант Консулт' ООД; Заповед №0174/14.03.2008 г. инж. Власова ЗАО 14542/25.03.2008 г. 10 11.04.2008 г.
87/ГИ/26.03.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ ХІІ-20, кв. 162-А по плана на 11-ти м.р. /ул. 'Тодор Влайков' №19/, гр. Варна 1. Надка Борисова Жекова; 2. Виолетка Иванова Иванова и Костадин Александров Иванов; 3. 'Бизнесконсулт - 2000' ООД 4. Община Варна Корект 99' ООД; Заповед №0188/14.03.2008 г. инж. Власова ЗАО 5342/30.01.2008 г. 50 11.04.2008 г.
88/ГИ/26.03.2008 г. ТКЗ на 2 броя ЖС в 6-ти м.р. - от РКШ 4121 до жилищна сграда и от съществуваща кабелна резарва в КШ ІV 1.7.4.2 до ЖС от ул. 'Ген. Колев' до УПИ V-10, ул. 'Ген. Колев' №96, УПИ ІV, ул. 'Ген. Тошев' №36 а, ж.к. 'Ленски', гр. Варна 1. 'БТК' АД Интегра Консулт' ЕООД; Заповед №0178/14.03.2008 г. инж. Рубанисти ЗАО 23579/19.03.2008 г. 50 16.04.2008 г.
89/ГИ/26.03.2008 г. ТКЗ от резерва в КШ /ТС 6/ до ЖС и от резерва в КШ 1 /ТС 6/ до ЖС ул. 'Ген. Гурко'№51 и ул. 'Ген. Паренсов' №35 по плана на 2-ри м.р., гр. Варна БТК' АД Интегра кКонсулт' АД; Заповед №0182/14.03.2008 г. инж. Рубанисти ЗАО 13573/19.03.2008 г. 50 16.04.2008 г.
90/ГИ/28.03.2008 г. Газификация на гр. Варна - подобект - Разпределителен газопровод с дължина на трасето 415 м по бул. 'Янош Хуниади' от бул. 'Цар Освободител' с отклонение за Автошкола Щали, УПИ ХХІІ-389 по плана на ОПЗ 'Вл. Варненчик', р-н Вл. Варненчик и отклонение за 'Информационно обслужване ЕАД в ПИ-382 по плана на ЗПЗ, р-н Младост, гр. Варна Примагаз' АД ЕСМ' ЕООД; Заповед №0177/14.03.2008 г. инж. Драгнева ЗАО 53494/21.12.2007 г.; ЗАО 14387/24.03.2008 г. 112 16.04.2008 г.
91/ГИ/01.04.2008 г. Подстанция 'Зл.пясъци' 110/20кV - реконструкция на открита разпределителна уредба /ОРУ/ 110 кV ПИ №1 по плана на к.к. 'Чайка', гр. Варна Национална електрическа компания' ЕАД Стройнадзор' ООД; Заповед №0189/31.01.2008 г. инж. Гороломова ЗАО 3571/19.03.2008 г. 2280 16.04.2008 г.
92/ГИ/31.03.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ ХІІ-232, кв. 25 по плана на 25-ти м.р. /ул. 'Кокиче'№2А, гр. Варна 1. Георги Железов Георгиев; 2. Султанка Георгиева Железова; 3. 'Канака' ЕООД; 4. Община Варна Тест билдинг' ООД; Заповед №0142/28.02.2008 г. инж. Власова ЗАО 10682/29.02.2008 г. 50 16.04.2008 г.
93/ГИ/31.03.2008 г. Противосвлачищни съоръжения УПИ ХХХІІ-3815, 3079А, кв. 36 по плана на к.к. 'Чайка', гр. Варна Тортуга' ООД; Инекс Консулт' ООД; Заповед №0466/20.11.2007 г. инж. Михнева ЗАО 14187/24.03.2008 г. 900 21.04.2008 г.
94/ГИ/31.03.2008 г. Противосвлачищни съоръжения УПИ ХХХІ-3736, кв. 36 по плана на к.к. 'Чайка', гр. Варна Фондация 'Св. Петка'Варна' Инекс Консулт' ООД; Заповед №0466/20.11.2007 г. инж. Михнева ЗАО 14182/24.03.2008 г. 560,56 21.04.2008 г.
95/ГИ/31.03.2008 г. Противосвлачищни съоръжения УПИ ХХХІІ-3086, кв. 36 по плана на к.к. 'Чайка', гр. Варна Фамилия' ООД Инекс Консулт' ООД; Заповед №0466/20.11.2007 г. инж. Михнева ЗАО 14185/24.03.2008 г. 200 21.04.2008 г.
96/ГИ/01.04.2008 г. Трафопост тип КТП 630 кVА, 20/0,4 кV с външно кабелно електрозахранване 20 кV от трафопост УПИ Х-794, кв.29, УПИ VІІІ -129, кв.29, по плана на к.к. “Св.св. Константин и Елена”, гр.Варна Е.ОН България мрежи' АД Сидирама' ООД; Заповед №0213/28.03.2008 г. инж. Гороломова ЗАО 15565/31.03.2008 г.; ЗАО 3064/18.01.2008 г. 127 16.04.2008 г.
97/ГИ/01.04.2008 г. Трафопост тип БКТП 2х1000кVА, 10/0,4кV и електрозахранването му с кабелни линии 10кV от трафопостове №1015 и 294 УПИ ІІ - 17'за обществено обслужване и хотел', кв. 44 по плана на 18-ти м.р., гр. Варна 1. 'Гала Тур' ООД 2. Община Варна Корект 99' ООД; Заповед №0216/01.04.2008 г. инж. Гороломова ЗАО 15781/01.04.2008 г.; ЗАО 10676/29.02.2008 г. 415 16.04.2008 г.
98/ГИ/04.04.2008 г. Външен водопровод и канализация за битови и дъждовни води УПИ ХІ-852, кв.16 по плана на СО 'Пчелина', гр. Варна 1. Галя Николова Димова и Росен Тодоров Димов; 2. 'Домикат Груп' ООД 3. Община Варна Корект 99' ООД; Заповед №0205/28.03.2008 г. инж. Власова ЗАО 15478/31.03.2008 г. 105,35 22.04.2008 г.
99/ГИ/04.04.2008 г. Подземна канална кабелна мрежа на 'Херос Кейбъл - Варна' ООД бул. 'Цар Освободител' и бул. 'Осми прим. Полк' до ул. 'Ген. Колев' №100, р-н 'Приморски', гр. Варна Херос Кейбъл - Варна' ООД Кънстракшън супервижън къмпани' ООД; Заповед №1956/27.07.2006 г. инж. Рубанисти ЗАО 15174/27.03.2008 г. 278,55 24.04.2008 г.
100/ГИ/04.04.2008 г. Телефонно кабелно захранване от РШ 1152 до апартаментен комплекс 'Аквамарин' от х-л 'Плиска' до УПИ VІІ-484, кв.50, к.к. 'Зл. Пясъци', гр. Варна БТК' АД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО 15769/01.04.2008 г. 24.04.2008 г.
101/ГИ/07.04.2008 г. Телефонно кабелно захранване от РШ 2091 ТС 5 до офис сграда на фирма 'КАР КОМ' ООД ПИ - 3968, по плана на 26 м.р., бул. 'Цар Освободител'м.'Шашкъна', гр. Варна БТК' АД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО 16495/04.04.2008 г. 24.04.2008 г.
102/ГИ/07.04.2008 г. Оптична кабелна свързаност с МАN мрежата на БТК от резерва в КШ ІІІ 1.3.2.05 до офиси на 'Агенция по вписванията бул. 'Осми приморски полк' №119, гр. Варна БТК' АД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО 16497/04.04.2008 г. 24.04.2008 г.
103/ГИ/07.04.2008 г. Реконструкция на ул. 'Ян Палах' ул. 'Ан Палах', от ул. 'Подвис' до ул. 'Прилеп', 25 м.р., р-н 'Приморски, гр. Варна Община Варна ЕСИИ - Протокол №3/20.03.2008 г., т.3 инж. Пеева ЗАО 14521/25.03.2008 г. 23.04.2008 г.
104/ГИ/09.04.2008 г. Водоснабдяване УПИ І-1525, УПИ VІ-1737, кв.14, ЗПЗ гр. Варна 1. 'Метални конструкции и изделия' ООД; 2. 'Талодерма' ООД; 3. Община Варна Инвесткомерс - Емил Иванов' ЕООД; Заповед №0115/21.02.2008 г. инж. Власова ЗАО 9704/25.02.2008 г. 30,2 29.04.2008 г.
105/ГИ/08.04.2008 г. Външно кабелно електрозахранване от новоизградени два броя трафопостове №1960 и 1961 до десет броя кабелни шкафове тип ШК УПИ І-207,208, кв. 12, 1-ви м.р. по плана на ж.к. 'Възраждане', гр. варна Е.ОН България мрежи' АД МД Контрол' ООД На основание чл.154, ал.2 т.8 и ал.5 от ЗУТ промяна на трасето, чл.62,ал.2 корекция в наименованието инж. Гороломова ЗАО 16100/02.04.2008 г. 149 25.04.2008 г. 27.04.2009г.
106/ГИ/10.04.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ ХІV-274, кв.38 по плана на 25 м.р., /ул. 'Бели лилии' №20 А/, гр. Варна 1. Диян Милков Донков 2. Величка Милкова Донкова 3. Община Варна Корект 99' ООД, Заповед №0008/09.01.2008 г. инж. Власова ЗАО 10709/29.02.2008 г. 50 07.05.2008 г.
107/ГИ/10.04.2008 г. Кабелни линии 20кV от подстанция 'Траката' до 1. Възлова станция, 2. Трафопост № 768 от УПИ ХІІІ-19'ел.подстанция', кв.61, кв.Виница, гр. Варна до кк 'Св. Св. Константин и Елена' Е.ОН България мрежи' АД Строй Контрол Сервиз' ООД; Заповед №0748/09.11.2007 г. инж. Гороломова ЗАО 5603/30.01.2008 г.; ЗАО 42493/09.10.2007 г. 1797 29.04.2008 г.
108/ГИ/10.04.2008 г. Трафопост тип БКТП 2х800 кVА, 20/0,4 кV и електрозахранването му с кабелна линия 20 кV от ЖР стълб от извод 'Вапцаров' УПИ VІ-260, кв.17 по плана на СО 'Пчелина и УПИ ІІІ-261 в СО 'Пчелина', гр. Варна Е.ОН България мрежи' АД Георгиев проект' ЕООД, Заповед №0231/07.04.2008 г. инж. Гороломова ЗАО 16835/08.04.2008 г.; ЗАО 12723/13.03.2008 г. 136 29.04.2008 г.
109/ГИ/10.04.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна кооперация УПИ ІХ-26,26а,кв. 623 по плана на 5-ти м.р. /ул.'Братя Бъкстон'/, гр. Варна 1. Красимира Димитрова Тодорова; 2. Николинка Александрова Стоянова; 3. Димитър Павлов Димитров и Недлина Илиева Димитрова; 4. Димитър Томчев Иванов; 5. Иван Томчев Иванов; 6. Община Варна ЕТ 'Корект - Лиляна Енчева'; Заповед №0850/31.11.2007 г. инж. Власова ЗАО 10711/29.02.2008 г. 50 07.05.2008 г.
110/ГИ/11.04.2008 г. Газификация на котелно помещение на студентско общежитие на Медицински университет - Варна, бл.35 бл.35, парцел ІІ, кв. 32, по плана на 24 м.р. /ул.'Петър Райчев'/, гр. Варна Медицински университет - Варна 'Проф. Д-р Парескев Стоянов' Инекс консулт' ООД инж. Драгнева ЗАО 17228/09.04.2008 г. 630,5 07.05.2008 г.
111/ГИ/11.04.2008 г. Газификация на котелно помещение на студентско общежитие на Медицински университет - Варна, бл.3, УПИ І_студентско общежитие, кв.998, по плана на 5-ти м.р. /ул. 'Брегалница'/ , гр. Варна Медицински университет - Варна 'Проф. Д-р Парескев Стоянов' Инекс консулт' ООД инж. Драгнева ЗАО 17224/09.04.2008 г. 630,5 07.05.2008 г.
112/ГИ/14.04.2008 г. Уличен водопровод, улична канализация, подмяна водопровод Сф 159 от т.2 до т.7 ул. 'Драва Чех', ул. 'Войнишка', УПИ ІІІ-1, кв.660, 6-ти м.р. По плана на гр. Варна 1. 'Оркид гардънс Варна' ЕООД 2. Община Варна Стадион' ЕООД; Заповед 0219/04.04.2008 г. инж. Власова ЗАО 16584/07.04.2008 г. 210,2 07.05.2008 г.
113/ГИ/14.04.2008 г. Алеен водопровод ПУЗ 'Вл. Варненчик', район 'Мешели тепе', гр. Варна 1. Гражданско дружество 'Владислав - 2004' 2. Община Варна Инекс консулт' ООД; Заповед №0147/28.02.2008 г. инж. Гърбузов ЗАО 17230/09.04.2008 г. 94.25 07.05.2008 г.
114/ГИ/14.04.2008 г. Външен топлопровод захранващ ЦДЯ 'Руслка' и ЦДГ 'Моряче' от алея пред бл.140, вх.7 до абонатна станция в ЦДЯ №13 'Русалка с дължина 101 м парцел №13 'Русалка', по плана на жк 'Младост - 2 м.р., гр. Варна Топлофикация - Варна' ЕАД Лима' ЕООД; Заповед №0223/07.04.2008 г. инж. Драгнева ЗАО 5072/29.01.2007 г., ЗАО 17684/11.04.2008 г. 65,65 07.05.2008 г.
115/ГИ/16.04.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ V - 114, кв. 19 по плана на к.к. 'Св. Св. Константин и Елена', гр. Варна 1. 'Макси консулт' ООД; 2. Община Варна Инекс консулт' ООД; ЕСИИ - Протокол №4/27.03.2008 г. допусната явна фактическа грешка, на осн.чл.62, ал.2 от АПК в РС да се чете:вместо Макси консулт ООД до се чете Макси консулт ЕООД,вместо община Варна да се чете Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД инж. Власова ЗАО 14495/25.03.2008 г. 50 07.05.2008 г. 20.10.2008 г.
116/ГИ/16.04.2008 г. Външна канализация за жилищна сграда УПИ V - 114, кв.19 по плана на к.к.'Св. Св. Константин и Елена', гр. Варна 1. 'Макси консулт' ООД; 2. Община Варна Инекс консулт' ООД; ЕСИИ - Протокол №4/27.03.2008 г. допусната явна фактическа грешка, на осн.чл.62, ал.2 от АПК в РС да се чете:вместо Макси консулт ООД до се чете Макси консулт ЕООД,вместо община Варна да се чете Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД инж. Власова ЗАО 14496/25.03.2008 г. 85 07.05.2008 г.
117/ГИ/16.04.2008 г. Трафопост тип БКТП 800 кVА, 20/0,4 кV с монтаж на трансформаторна машина 630 кVА и електрозахранването му с кабелна линия 20 КV чрез разкъсване на съществуваща кабелна линия между възлова станция УПИ ІІ-130'за курортно строителство', кв.4 по плана на кк 'Св. Св. Константин и Елена', гр. Варна Естрея' ООД Инекс консулт' ООД; Заповед №0561/03.03.2008 г. по искане със ЗАО-38635/1.09.2008 се допуска пр.по време на стр. на основание чл.154, ал.2,т.8 и ал.5 от ЗУТ инж. Гороломова ЗАО 4321/24.01.2008 г. 36 07.05.2008 г. 03.10.2008 г.
118/ГИ/16.04.2008 г. Реконструкция на кръстовище Път І-19 при км.100+288.82,І-ви етап /Включване към съществуваща напречна улица/ м-ст 'Горчивата чешма', гр. Варна, от м-ст 'Св. Никола', гр. Варна Община Варна Трафикконсулт - БГ'ЕООД; ЕСИИ - Протокол № 5/10.04.2008 г. На основание ЗАО-55113/19.02.2008г. чл.152, ал.2 се въвеж- да етапност инж. Пеева ЗАО 18033/15.04.2008 г. 07.05.2008 г. 23.09.2009г.
119/ГИ/17.04.2008 г. Телефонно кабелно захранване от RSU 'Ален мак' - ТС 33 до сграда за обитаване и отдих в НПИ 180 от УПИ 714 /до блока на ВСУ/ до СО 'Ален мак', гр. Варна БТК' АД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО 17601/11.04.2008 г. 07.05.2008 г.
120/ГИ/17.04.2008 г. Канализационно отклонение и улична канализация за Факултет по дентална медицина към Медицински университет ул. 'Тракия', УПИ - 'Медицински колеж', кв. 995, 5 м.р. По плана на гр. Варна 1. МОН - Медицински университет - Варна; 2. Община Варна НБС - Инженеринг' ООД; Заповед №0189/14.03.2008 г. по искане със ЗАО-15335/26.09.08 г. на осн.чл.62 ал.2 от АПК поради допусната явна фактическа грешка в '..в УПИ-…' да се чете 'в УПИ ІХ..' инж. Власова ЗАО 15335/28.03.2008 г. 50 07.05.2008 г. 13.10.2008 г.
121/ГИ/18.04.2008 г. Разпределителни газопроводи с отклонения до консуматори по опис /Приложение 1/, сигнатура Вн01-А 20/4 с дължина на трасето 1615 м - Іетап гр. Варна Варнагаз' АД Инфрастройконсулт' ЕООД; ЕСИИ - Протокол №6/14.04.2008 г. инж. Драгнева ЗАО 15970/02.04.2008 г. 7093 07.05.2008 г.
122/ГИ/18.04.2008 г. Разпределителен газопровод с дължина на трасето 325 м м-ст 'Пчелина' от ул. 'Поп Димитър' до ПИ 785, гр. Варна Примагаз' АД ЕСМ' ЕООД; Заповед №0201/28.03.2008 г. инж. Драгнева ЗАО 3556/22.01.2007 г.; ЗАО 17545/11.04.2008 г. 100 14.05.2008 г.
123/ГИ/18.04.2008 г. Помпени станции І и ІІ подем за отвеждане на отпадни води от ристанищет терминал 'Леспорт' гр. Варна 1. 'Пристанище Леспорт' АД 2. Община Варна Иво - 90-консулт' ООД; Заповед №0242/14.04.2008 г. инж. Гърбузов ЗАО 10283/27.02.2008 г. 50 08.05.2008 г.
124/ГИ/18.04.2008 г. Частична реконструкция на водопроводна мрежа кв.11 и кв.6 по плана на к.к. 'Св. Св. Константин и Елена' - гр. Варна 1. 'Хелт енд Уелнес' АДСИЦ 2. Община Варна Диалекс' ООД, ЕСИИ - Протокол №2/13.03.2008 г. инж. Власова ЗАО 10350/27.02.2008 г. 1100 07.05.2008 г.
125/ГИ/21.04.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонение за сграда за обществено обслужване УПИ ІІІ-7, 11, кв. 162 по плана на 11-ти м.р. /ул. 'Константин Доганов' и ул. 'Хан Тервел' /, гр. Варна 1. Петко нанчев Иванов и Тодорка Братанова Нанчева; 2. Марийка Нанева Попова; 3. Георги Маринов Маринов; 4. 'Брадърс Билдинг' ООД; 5. Община Варна Юнион Билдинг' ООД; Заповед №0264/15.04.2008 г. инж. Власова ЗАО 19028/21.04.2008 г. 50 07.05.2008 г.
126/ГИ/22.04.2008г. Външен водопровод и външна канализация УПИ ХV-2507, УПИ ХІІІ-2487 в м-ст 'Салтанат', Приморски парк, гр. Варна 1. Елена Николаева Василева; 2. Община Варна Корект 99' ООД на осн. Чл.62 ал.2 от АПК заличава т.2 вписването на община Варна като Възложител в издаденото РС инж. Власова ЗАО 18602/17.04.2008 г. 369,63 14.05.2008 г. 25.06.2008 г.
127/ГИ/23.04.2008 г. Закрита разпределителна уредба /ЗРУ/ 20кV и електрозахранването й с кабелна линия 20 КV чрез- разкъсване на извод 'Езерово' УПИ ІІІ - 979, кв. 22 по плана на ЗПЗ, гр. Варна 1. 'Родакар' АД; 2. 'Е.ОН България мрежи'АД Диалекс' ООД; Заповед №0287/22.04.2008 г. инж. Гороломова ЗАО 19387/22.04.2008 г.; ЗАО 15508/31.03.2008 г. 142 08.05.2008 г.
128/ГИ/24.04.2008 г. Кабелно електрозахранване 0,4 КV /сградно отклонение/ от трафопост №1909 до табло елетромерно тип ТЕМЗ УПИ V-114, кв. 119 по плана на к.к. 'Св. Св. Константин и Елена', гр. Варна Макси консулт' ЕООД Инекс консулт' ООД; Заповед №0561/06.03.2008 г. инж. Гороломова ЗАО 19016/21.04.2008 г. 50 12.05.2008 г.
129/ГИ/24.04.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонение УПИ ІV'за обществено обслужване', кв. 5, жк 'Младост', ІІ-ри м.р., гр. Варна (ШОУ РУМ 'Досев Импекс') 1. Мария Христова Досева; 2. 'Досев Импекс' ЕООД; 3. Община Варна Корект 99' ООД; Заповед №0294/22.04.2008 г. инж. Власова ЗАО 12192/11.03.2008 г. 110,78 15.05.2008 г.
130/ГИ/24.04.2008 г. Водопроводна мрежа С.О. 'Боровец - юг' клон 57 и част от клон 43 1. Кооперация 'Боровец - юг - 57'; 2. Община Варна Ригара' ЕООД; Заповед №0194/14.03.2008 г. инж. Власова ЗАО 3030/18.01.2008 г. 72,5 21.05.2008 г.
131/ГИ/25.04.2008 г. Уличен водопровод и водопроводно отклонение ПИ №969 по плана на м-ст 'Добрева чешма', гр. Варна 1. Теодора Сашева Василева; 2. Община Варна Гарант консулт' ООД; Заповед №0202/28.03.2008 г. инж. Гърбузов ЗАО 15940/02.04.2008 г. 50 23.05.2008 г.
132/ГИ/07.05.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ Х-80, кв.4 по плана на 26-ти м.р. /ул.'Андрей Сахаров' №6/, гр. Варна 1. Галя Иванова Генова; 2. Дияна Олегова Пенева и Марина Олегова Пенева; 3. 'ДЕ ГРУП' ООД; 4. Община Варна ЕТ 'Мартини - М - Радослава Димитрова'; Заповед №0196/13.04.2008 г. инж. Власова ЗАО 20634/07.05.2008 г. 50 26.05.2008 г.
133/ГИ/29.04.2008 г. Улична канализация ул. 'Мадара' пред УПИ ІV-1, кв.790, 17-ти м.р. По плана на гр. Варна Дамян Йорданов' ЕООД Интегра Консулт' ЕООД; Заповед №0141/28.02.2008 г. инж. Власова ЗАО 13892/20.03.2008 г. 50 26.05.2008 г.
134/ГИ/29.04.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонение за обществена сграда УПИ ІV-1 'за общ. обсл', кв. 790, 17-ти м.р./ъгъл на ул. 'Мадара' и ул. 'Головина'/, гр. Варна 1. 'Дамян Йорданов' ЕООД; 2. Ивайло Дамянов Йорданов; 3. Велина Йорданова Стамова; 4. Любица Велкова Петрова; 5. Община Варна Стройнадзор' ООД; Заповед №0151/28.02.2008 г. инж. Власова ЗАО 13260/17.03.2008 г. 50 26.05.2008 г.
135/ГИ/10.05.2008 г. Улична канализация по ул. 'Струга' пред УПИ ІІ-2,3, кв.581, 14-ти м.р. По плана на гр. Варна Недеви' ООД ЕМ Инженеринг' ООД; Заповед №0317/29.04.2008 г. инж. Власова ЗАО 20495/30.04.2008 г. 50 28.05.2008 г.
136/ГИ/10.05.2008 г. Уличен водопровод и канализация част жт м-ст 'Сотира', гр. Варна Ивилина Илиева Тодорова Тест билдинг' ООД; Заповед №0203/28.03.2008 г. инж. Власова ЗАО 15819/01.04.2008 г. 229,8 28.05.2008 г.
137/ГИ/10.05.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ ІІ-2,3, кв. 581, 14-ти м.р. /ул. 'Струга' №31,33/, гр. Варна 1. Краси Борисова Атанасова; 2. Желю Йорданов Недев; 3. Пеню Йорданов Недев; 4. Йордан Пенев Недев; 5. 'Недеви' ООД 6. Община Варна ЕМ Инженеринг' ООД; Заповед №0245/14.04.2008 г. инж. Власова ЗАО 20498/30.04.2008 г. 50 28.05.2008 г.
138/ГИ/15.05.2008 г. Пътен възел Автомагистрала 'Хемус' и бул. 'Атанас Москов' - Западна част Община Варна Трафикконсулт - БГ'ЕООД; ЕСИИ - Протокол № 6/17.04.2008 г., т. 3 На основание чл.154, ал.5 от ЗУТ се допус- ка изменение по вре- ме на строителство инж. Пеева ЗАО 21618/12.05.2008 г. 02.06.2008 г. 25.09.2008г.
139/ГИ/15.05.2008 г. Открити паркинги при Спортна зала /в обхвата на пътен възел/ бул. 'Сливница /между ул. 'Ген. Колев' и ул. 'Проф. Державин'/, гр. Варна Община Варна Решение на ЕСИИ - Протокол №5/10.04.2008 г., т.3 инж. Пеева ЗАО 21620/12.05.2008 г. 02.06.2008 г.
140/ГИ/19.05.2008г. Реконструкция на бул.'Трети март' - ре -монт и изграждане на разделителна ивица в І участък -тротоар от км1+490 до км1+ 840 - дясно и нова светофарна уредба участъка от бул.'Цар Освободител' до бул. 'Ян Хунияди' Община Варна Проток.№8т.9/15.05.2008г. инж. Пеева ЗАО-22844/19.05.2008г. 04.06.2008г.
141/ГИ/21.05.2008 г. Благоустрояване на пространство между ул. 'Пиячевич' и училище 'Иван Рилски' Община Варна Протокол на ЕСУТ №17/13-14/05.2008, т.1, Решение №338-5 по Протокол №5/19.03.2008 на ОбС Варна Тенчева; Ефтимова ЗАО 16971/19.04.2008 г. 06.06.2008 г.
142/ГИ/23.05.2008г. Реконструкция на кръстовище и нова светофарна уредба ул.'Цар Борис' III и ул.'30-та', кв.Виница Община Варна Решение на ЕСИИ с Протокол № 8/15.05.2008г., т.2 на основание чл. 154, ал.2, т.8 и ал.5 от ЗУТ допуска пр.по вр.на стр. по подадено искане със ЗАО-53094/08.12.2008 г. инж. Пеева ЗАО 23586/22.05.2008г. 11.06.2008г. 29.12.2008 г.
143/ГИ/27.05.2008г. трафопост тип БК 2 х 800кVA,20/0.4кV с кабелно електрозахранване чрез разкъсване на извод 'Сана' между ТП №661 и ТП № 4929 УПИ IV-132 'хотел,жилища и ТП'кв. 11 по плана на кк.'Св.Св.Константим и Елена' Вселена'АД Протокол №8/15.05.2008г.,т.1 от ЕСИИ, 'Стройконтрол-Ян 99' ЕООД инж. Гороломова ЗАО-17518/11.04.2008г. 193 12.06.2008г.
144/ГИ/27.05.2008г. Трафопост тип КТП 2 х 630кVA,20/0.4кV и електрозахранването му с кабелна линия 20 кV чрез разкъсване на извод 'СВ.Никола' УПИ XI-2263 , кв. 3, по плана на ж.к.Бриз-юг', УПИ XV-2259 1.Пътища и мостове ЕООД 2.Община Варна Заповед № 0290/22.04.2008г. Стройнадзор' ЕООД инж. Гороломова ЗАО23008/20.05.2008г 130 16.06.2008г.
145/ГИ/28.05.2008г. Изместване на водопровод С 400 бул.'В.Левски 'южно от стадион Варна, УПИ XXV.кв.7, 21-ви м.р.(ж.к.Бриз-юг) 1.Спортен цинтър Варна ЕООД 2.Община Варна Заповед № 0324/09.05.2008г. Инекс'ООД инж. Гърбузов ЗАО 21341/10.05.2008г. 50 16.06.2008г.
146/ГИ/29.05.2008г. ВиК отклонение за жилища сграда УПИ IV-5,13,kв.227,по плана на 12-ти м.р. Ул.'Средна Гора' 38' 1.'Мелчик'ЕООД 2.Румен Стефанов Ангелов и Елка Драгнева Ангелова 3.Община Варна Заповед № 0330/22.05.2008г. Билдинг надзор'ЕООД инж. Гърбузов ЗАО 23719/23.05.2008г. 50 17.06.2008г.
147/ГИ/29.05.2008г. Рампи за инвалиди и основен ремонт на подлези бул'Княз Борис I ' Община Варна Решение на ЕСИИ Протокол № 9/т.2 от 22.09.2008г. На основание чл.154, ал.2,т.8 и ал.5 от ЗУТ се допуска актуализ. на строителни книжа инж. Пеева ЗАО 24163/27.05.2008г. 13.06.2008г. 14.08.2009г.
148/ГИ/30.05.2008г. Трафопост тип КТП 2 х 800кVA,20/0.4кV и електрозахранването му с кабелна линия 20 кV чрез разкъсване на кабекна линия между ТП № 913 и ТП № 914' УПИ II-172,204,205,кв.5, по плана на й.к.'Възраждане' II-ри,м.р. 1.Благовест Владимиров Кунев и Здрафко Владимиров Кунев 2.'Балкан хотелс'АД 3.'Е.ОН Бългрия мрейи'АД Решение №0189/31.01.2008г. Стройконтрол Ян 99'ЕООД инж. Гороломова ЗАО 19612/29.05.2008г. 101 19.06.2008г.
149/ГИ/30.05.2008г. Изместване на канализасия Б 400 района на стадион Варна УПИ XXV>кв.7,21-ви м.р.(ж.к. Бриз-юг) 1.Спортен центар Варна АД 2.Община Варна Заповед № 0324/9 .05.2008g. Инекс консулт'ООД инж. Гърбузов ЗАО 24581/29.05.2008г. 50 16.06.2008г.
150/ГИ/30.05.2008г. Изместване на държажна канализация Б 600;Б 200 по бул.'Васил Левски' ж района на стадион Варна,УПИ XXV,кв.7,21-ви м.р.(ж.к.Бриз-юг) 1.'Спортен Център Варна'АД 2.Община Варна Заповед № 0324/09.05.2008g. Инекс консулт'ООД инж. Гърбузов ЗАО 24579/29.05.2008г. 50 16.06.2008г.
151/ГИ/02.08.2008г. Телефонни кабелни захранвания тип РШ 1081/вилно селище на ТС 36 до жилищен комплекс 'Хармония',жилища сграда и хотел'Сантана' УПИ IV-109,УПИ II -148,по плана на кв.'Виница' БТК АД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО 23897/26,05,08 50 23.06.2008г.
152/ГИ/02.06.2008г. Обслужвща улица от о.т 319 до о.т.52 между кв.2 и кв.61, по плана на кв.'Виница' Община Варна Протокол №7/29.06.2008г.,т.5 от ЕСИИ инж. Пеева ЗАО 15496/29.05.2008г. 17.06.2008г.
153/ГИ/02.06.2008Г. Уличен водопровод, водопроводно и канализационно отклонение за Много фамилна жилища сграда -втори етаж(тяло Б) УПИ V -959-960,кв.57а,по плана на 29-ти,м.р.(ул.Бужор № 6) 1.Галин Георгиев Георгиев 2.Димитуър Георгиев Гееотгиев 3.Ганха Тодорова Димитрова 4.Христина Тодорова Шомова 5.'Белос'ООД 6.'Тандем'ЕООД 7.Силвия Светломирова Иванова 8.Община Варна Юнион Билдинг'ООД Заповед № 0351/23.05.2008г. инж. Власова ЗАО 20703/7.05.2008г. ЗАО 20708/7.05.2008г. 50 20.06.2008г.
154/ГИ/02.06.2008 г. Пътна връзка на ул'.Атанас Москов' към многофункционална сграда УПИ XV-31025,кв. 7 по плана на ж.к.'Вл.Варненчик' Община Варна Протокол №8/15.05.2008г.,т.6 от ЕСИИ инж. Пеева ЗАО-20127/29.05.2008 г. 19.06.2008 г.
155/ГИ/02.06.2008 г. Уличен канал, водопроводно и канализационно отклонение УПИ ХVІІ-1434, кв. 32 по плана на 24 м.р. /ул. Дубровник/, гр. Варна 1. Атанаска Янакиева Пенчева и Димитър Ангелов Пенчев; 2. 'Артстрой' ООД; 3. Община Варна ЕМ ИНЖЕНЕРИНГ' ЕООД Заповед №0114/21.02.2008 год. инж. Власева ЗАО-15155/27.03.2008 г. 50 20.06.2008 г.
156/ГИ/02.06.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонение за 'Жилищни сгради и басейни' УПИ №3324, м-ст Зеленика, землище Галата, гр. Варна 1. 'Алфори' ООД; 2. Община Варна Рубикон инженеринг' ООД, Заповед №0334/22.03.2008 г. На основание чл.62, ал.2 от АПК се допус -ка корекция нанаиме -нованието на обекта; На основ. чл.62, ал.2 от АПК се допуска корекция на категор. инж. Власева ЗАО-23057/20.05.2008 г. 55,4 23.06.2008 г. 01.07.2009г. 18.07.2009г.
157/ГИ/03.06.2008 г. Трафопост тип БКТП 630 кVА, 20/0,4КV с кабелно електрозахранване чрез разкъсване на извод 'Сана' оп подстанция 'Траката' УПИ ХІІ-1200 А, кв.39 по плана на вилна зона Траката, гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Протокол №5/10.04.2008 г., т.6, 'Стройконтрол Ян -99' ЕООД, Заповед №0361/26.05.2008 г. инж. Гороломова ЗАО-24247/28.05.2008 г.; ЗАО-16565/07.04.2008 г. 115 23.06.2008 г.
158/ГИ/03.06.2008 г. Телефонни кабелни захранвания от РШ 2061/до х-л 'Чучулига'/ на ТС35 до апартаментен потел 'Дръстър' и хотел 'Синигер' УПИ І-205, 399 н кк 'Златни пясъци', гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО-20718/07.05.2008 г. 50 23.06.2008 г.
159/ГИ/03.06.2008 г. Улична канализация по ул. Подвис - от нова РШ1 до РШ съществуваща и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ VІІ-1531, кв. 50 по плана на ж.к. Изгрев, гр. Варна 1. Сънрайз сити ООД; 2. Община Варна Райнова консултинг' ЕООД, Заповед №0337/22.05.2008 г. инж.Власева ЗАО-15650/01.04.2008 г. 368,5 25.06.2008 г.
160/ГИ/06.06.2008 г. Базова станция №4256 на GSM оператор 'GLOBUL', разположен на стълб за улично осветление пред паркинг на ресторант 'Никова къща' на ул. 'Акчелар' 22, гр. Варна 1. 'Космо България Мобайл' ЕАД; 2. Община Варна Дарис' ООД категория първа инж. Рубанисти ЗАО-22373/15.05.2008 г. 50 25.06.2008 г.
161/ГИ/12.06.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонение за обществено-обслужваща сграда УПИ 'за обществено обслужване-169', кв. Възраждане, І-ви м.р., гр. Варна 1. Щерчо Павлов Щерев; 2. Парашкева Тодорова Щерева; 3. 'ДОМ' ООД; МИ Консулт' ЕООД инж.Власева ЗАО-25833/06.06.2008 г. 50 01.07.2008 Г.
162/ГИ/13.06.2008 г. Второстепенен водопроводен клон имоти 1429, 1447, 2957, 2975 по плана на м-ст Боровец-север, община Варна, Галата 1. Гражданско сружество 'Сухия дол'; 2. Община Варна Юнион Билдинг'ООД Заповед № 0354/23.05.2008г. инж.Власева ЗАО-13662/19.03.2008 г. 50 03.07.2008 г.
163/ГИ/18.06.2008 г. Уличен водопровод УПИ V-6, кв. 111а по ул. Карлово, 7-ми м.р., гр. Варна 1. Варненска строителна компания ООД; 2. Община Варна ЕМ ИНЖЕНЕРИНГ' ЕООД, Заповед №0256/15.04.2008 год. С молба вх.ЗАО-22645/28.05.2009г. на основание чл.154, ал.2, т.8 и ал.5 от ЗУТ се допуска промяна по време на строителство. 14.09.2009г. инж.Симеонов, инж.Гърбузов инж.Власева ЗАО-25339/03.06.2008 г. 50 14.07.2008 г. 05.10.2009 г.
164/ГИ/19.06.2008 г. Битова канализация м-ст 'Зеленика' Варна 1. Кооперация 'Зеленика 2'; 2. Община Варна Протокол №8/15.05.2008 г. на ЕСИИ, Заповед №0396/16.06.2008 г. инж.Власева ЗАО-27587/18.06.2008 г. 336 04.07.2008 г.
165/ГИ/19.06.2008 г. Водопроводна мрежа на СО 'Боровец - север' част от водопроводен клон 4, клон 4а и клон 4б, гр. Варна 1. Гражданско дружество 'Извор'; 2. Община Варна Инвест Контрол - ЕГ' ЕООД, Заповед №0409/16.06.2008 г. инж.Власева ЗАО-27419/17.06.2008 г. 164,75 04.07.2008 г.
166/ГИ/24.06.2008 г. Изместване на уличен водопровод участъка между ок 1650 по ул. В. Априлов до кръстовището на ул. Отец Паисий, гр. Варна Община Варна Протокол №12/19.06.2008 г. на ЕСИИ инж.Власева ЗАО-15697/01.04.2008 г. 50 10.07.2008 г.
167/ГИ/24.07.2008 г. Газификация на котелно помещение в СУПЦ 'Д-р Анастасия Железкова' - Варна с прилежащия площадков газопровод с дължина 113 м УПИ ІV-УПП 'Труд', кв. 7 по плана на 26 м.р. /ул. Петко Стайнов №7/, гр. Варна Министерстово на труда и социалната политика - СУПЦ 'Д-р Анастасия Железкова' - Варна Инекс консулт'ООД инж. Драгнева ИИБ-8-5300/25/24.06.2008 г. - 15.07.2008 г.
168/ГИ/25.06.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ Х-6, кв.159, 11 м.р. /ул. 'Антон Страшимиров' №26/, гр. Варна 1. Радослав Ненов Михайлов; 2. Николай Радославов Михайлов; 3. Радослав Радославов Михайлов; 4. Димитричка Стоянова Добрева; 5. 'ЕН ЕР ГРУП' ООД; 6. Община Варна Строй Контрол Сервиз' ООД, Заповед №0238/14.04.2008 г. инж.Власева ЗАО-20524/30.04.2008 г. 50 14.07.2008 г.
169/ГИ/26.06.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ VІ-16, кв. 314, 9 м.р. /ул. Беласица №38/, гр. Варна 1. Александър Венецов Петков 2. Валентин Асенов Икономов; 3.'ЕН ЕР ГРУП' ООД; 4. Община Варна Тест Билдинг' ООД, Заповед №0237/14.04.2008 г. инж.Власева ЗАО-20520/30.04.2008 г. 50 14.07.2008 г.
170/ГИ/26.06.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда ПИ 510, кв. 41 по плана на СО 'Ален мак', гр. Варна 1. Тодор Веков Тодоров; 2. Община Варна Диалекс' ООД, Заповед №0404/16.06.2008 г. инж.Власева ЗАО-19586/23.04.2008 г. 50 16.07.2008 г.
171/ГИ/01.07.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ ХІХ-1434, кв. 32 по плана на 24 м.р. /ул. Дубровник/, гр. Варна 1. ЖСК 'Прогрес-3'; 2. Мария Янкова Маджарова; 3. Матей Янков Кръстев; 4. Янко Кръстев Тодоров; 5. Елена Славова Илиева; 6. Община Варна СД 'Димитрова 2000 и Си-е', Заповед №0352/23.05.2008 г. инж.Власева ЗАО-19843/24.04.2008 г. 50 18.07.2008 г.
172/ГИ/01.07.2008 г. Електрозахранване на вграден трафопост 2х630 КVА, 10/0,4 кV чрез разкъсване на кабелна линия 10 кV, извод 'РУПИ' между трафопост №1086 и подстанция 'Изток' УПИ ІІІ-1425, кв.18 по плана на 23 м.р., гр. Варна 1. 'Металекс Билд' ООД; 2. Община Варна ЕТ 'Тодор Гриторов', Заповед №0759/09.11.2007 г. инж. Гороломова ЗАО-40872/22.05.2008 г. 50 21.07.2008 г.
173/ГИ/02.07.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ І-8, кв. 625 по плана на 5-ти м.р. /ул. Брегалница №52/, гр. Варна 1. Наум Ангелов Костов; 2. Иванка Борисова Костова; 3. Минка Лефтерова Овчарова; 4. Росен Борисов Русев; 5. Строителство и монтаж ООД 6. Община Варна ПЕР ЕНД ВИ' ЕООД, Заповед №0048/18.01.2008 г. инж.Власева ЗАО-20837/07.05.2008 г. 50 23.07.2008 г.
174/ГИ/03.07.2008 г. Уличен водопровод и улична канализация за жилищна сграда кв. 36 по плана на кк 'Св. Св. Константин и Елена', гр. Варна 1. 'Ириси' АД; 2. Община Варна Инекс консулт'ООД, Заповед №0359/23.05.2008 г. инж.Власева ЗАО-23934/26.05.2008 г. 124 25.07.2008 г.
175/ГИ/03.07.2008 г. Оптична кабелна свързаност на фирма 'Аргос' ООД с MAN мрежата на БТК АД Южна промишлена зона БТК АД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО-27784/18.06.2008 г. 50 23.07.2008 г.
176/ГИ/03.07.2008 г. Телефонно кабелно захранване от резерва в КШ ІІ 1.15.01 /пред УПИ 3413/ на РК 01 от РШ 7661 /ТС 52766/ до ЖС в УПИ ХХХІ-216=3674 и ЖС УПИ ХХХVІІІ-688 в кк Чайка БТК АД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО-29094/26.06.2008 г. 50 23.07.2008 г.
177/ГИ/04.07.2008 г. Водопорводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ ХVІ-2067, кв.97 по плана на кв. Аспарухово, 28-ми м.р. /ул. Чонгора №68/, гр. Варна 1. 'Манаус Комерс' ООД; 2. Община Варна Гарант консулт' ООД, Заповед № 0331/22.05.2008 г. инж.Власева ЗАО-23785/26.05.2008 г. 50 25.07.2008 г.
178/ГИ/04.07.2008 г. Стадион Варна: Реконструкция на кабелни линии 10 кV, изводи 'Гагарин', 'Салтанат', 'Терапия' и 'Хоризонт' УПИ ХХV 'стадион', кв. 7 по плана на 21-ви м.р., г.к. 'Бриз-юг', гр. Варна 1. 'Спортен комплекс Варна' АД; 2. Община Варна Инекс консулт' ООД, Заповед №0414/04.07.2008 г. на основание чл. 154, ал.2, т.8 и ал.5 от ЗУТ инж. Гороломова ЗАО-28292/20.06.2008 г. 530 28.07.2008г. 13.01.2009 г.
179/ГИ/08.07.2008 г. Уличен водопровод и канализация ПИ №432, землището на кв. Виница, С.О. Малкою (Таушан), гр. Варна 1. Янчо Димитров Несторов; 2. Община Варна Юнион билдинг' ООД, Заповед №0415/04.07.2008 г. инж.Власева ЗАО-27012/13.06.2008 г. 198,95 25.07.2008 г.
180/ГИ/08.07.2008 г. Подход към вътрешна част на паркинг към вход на собствения им първи етаж в ЖСК 'Момина сълза' ул. 'Атанас Георгиев' №55, УПИ І, кв. 416 по плана на 4-ти м.р. гр. Варна Община Варна Протокол №7/29.06.2008г.,т.1 от ЕСИИ инж. Михнева ЗАО-26007/23.07.2008 г. 23.07.2008 г.
181/ГИ/11.07.2008 г. Водопорводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ ІІІ-1050, кв.10а по плана на 23 м.р. /ул.Острава №16/ гр. Варна 1. Марияна Стоянова Янкова и Димитър Маринов Янков; 2. Ангел Стоянов Стоянов и Дарина Спирова Стоянова; 3. Димитра Костадинова Стоянова; 4. Веселин Тодоров Дилов; 5. Община Варна Б.И.С. Инженеринг' ЕООД, Заповед №0394/16.06.2008 г. инж.Власева ЗАО-29586/30.06.2008 г. 50 31.07.2008 г.
182/ГИ/11.07.2008 г. Водопорводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ ІV-1051, кв.10а по плана на 23 м.р. /ул. Острава №18/ гр. Варна 1. Калудка Вълчева Николова; 2. Стефан Станев Николов; 3.Диана Станева Желева; 4. Веселин Тодоров Дилов; 5.Община Варна Ем Инженеринг' ЕООД, Заповед №0395/16.06.2008 год. инж.Власева ЗАО-29587/30.06.2008 г. 50 31.07.2008 г.
183/ГИ/09.07.2008 г. Водоснабдяване на част от С.О. 'Добрева чешма' Водопроводен клон 1, клон2 и клон 3, землището на кв. Виница, гр. Варна 1. Гражданско дружество 'Добрева чешма - 2007'; 2. Община Варна Протокол №9, т.6/22.05.2008 г. на ЕСИИ, Заповед №0413/02.07.2008 г. инж.Власева ЗАО-30919/09.07.2008 г. 1055 28.07.2008 г.
184/ГИ/10.07.2008 г. Водопроводно, битово и дъждовно канализационно отклонения за жилищна сграда и изместване на съществуваща битова Ф300 Б и дъждовна ф400 Б канализации УПИ ІІІ-1425, кв.18 по плана на 23 м.р., гр. Варна 1.'Металекс Билд' ООД; 2. 'Евробилд' ООД; 3. Община Варна СД 'Димитрова 2000 и Си-е', Заповед №0741/09.11.2007 г. инж.Власева ЗАО-41762/22.05.2008 г. 62,1 25.07.2008 г.
185/ГИ/10.07.2008 г. Газификация на котелно помещение в Гранд Хотел - Варна с прилежащия площадков газопровод с дължина 56 м УПИ ІІІ-117, 123 'за курортно строителство', кв.11, по плана на к.к. 'Св. Св. Константин и Елена', гр. Варна Гранд Хотел Варна' АД Протокол №12/19.06.2008 г. на ЕСИИ инж. Драгнева ЗАО-26642/12.06.2008 г. 100 29.07.2008 г.
186/ГИ/10.07.2008 г. Газификация на кухненско помещение на Професионална гимназия по туризъм 'Проф. д-р Асен Златаров' с прилежащия площадков газопровод с дължина 71 м ПИ пл.№18 /за техникум по туризъм/, кв. 745 по плана на 18-ти м.р. гр. Варна, /ул.Найден Геров №1/ Министерство на образованието и науката чрез директора на Професионална гимназия по туризъм 'Проф. д-р Асен Златаров' Протокол №12/19.06.2008 г., т.5 на ЕСИИ инж. Драгнева ЗАО-28524/23.06.2008 г. 29.07.2008 г.
187/ГИ/16.07.2008 г. Телефонно кабелно захранване от РКШ 1101 /Дирекция Златни пясъци/ до сгради УПИ /х-л 'Хермес'/ и сгради в УПИ ІІІ-214,253 /Ваканционен жилищен комплекс 'Джоя парк'/, кк 'Златни пясъци' БТК АД Интегра консулт' ООД, Заповед №0309/29.04.2008 г. инж. Рубанисти ЗАО-20715/07.05.2008 г. 50 05.08.2008 г.
188/ГИ/16.07.2008 г. Телефонно кабелно захранване от ТС 5 РКШ 4041 до административна сграда на 'Епарко Интертранс' ЗПЗ /зад Бизнес парк/, гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО-31193/10.07.2008 г. 50 05.08.2008 г.
189/ГИ/23.07.2008 г. Уличен водопровод по ул. Атанас Москов от т.1 пред УПИ ХХІХ-1454 до т.2 пред УПИ ХХV-1409 по плана на ЗПЗ, гр. Варна 1. Светла Андонова Симеонова 2. Община Варна Инвесткомерс - Емил Иванов' ЕООД, Заповед №0399/16.06.2008 г. инж. Гърбузов инж. Драгнева ЗАО-28401/23.06.2008 г. ЗАО-22519/16.05.2008 г. 50 08.08.2008 г.
190/ГИ/05.08.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ ІV-11, кв.621 по плана на 5 м.р. /ул. Братя Бъкстон №9/, гр. Варна 1. Красимир Димитров Кечеджиев и Снежина Кирилова Кечеджиева; 2. Монолит Узунов ЕООД; 3. Община Варна Мар Консулт' ЕООД, Заповед №0313/29.04.2008 г. инж.Власева ЗАО-11238/11.03.2008 г. 50 27.08.2008 г.
191/ГИ/29.07.2008 г. Изместване на уличен водопровод Е80 от имоти 1323, 1322, 1321, 1320, 1319, 1318, 1317, 1174, 1175, 1178, 1316, 1185, 1241, 1242 по плана на С.О. Перчемлията, гр. Варна 1. ДЗЗД 'Водно дружество Перчемлията'; 2. Община Варна Иво-90 Консулт' ООД, Запвоед №0435/17.07.2008 г. инж.Власева ЗАО-33691/28.07.2008 г. 216,5 18.08.2008 г.
192/ГИ/29.07.2008 г. GSM базова станция 'Аутофинес' УПИ ХХІХ-315, кв.23 /ул. Съединение, м-ст Пчелина/, гр. Варна 1. 'МобилТел' ЕАД; 2. Филип Стоянов Филипов; 3. Виолета Стоянова Филипова 4. Никола Стоянов Филипов Консултантска инженерна група' ООД, инж. Рубанисти ЗАО-24448/29.05.2008 г. 50 18.08.2008 г.
193/ГИ/31.07.2008 г. Реконструкция и благоустрояване на пространството пред Летен театър историческо ядро на Морска градина, гр. Варна Христо Контров - Областен управител на област Варна Протокол №12/03.07.2008 г., т.3 на ЕСИИ инж. Гороломова ИИБ-8-0600/2/30.07.2008 г. 25.08.2008 г.
194/ГИ/31.07.2008 г. Телефонно кабелно захранване от ТС 46 РКШ 3101 до жилищни сгради СО Планова, ПИ 796, 797, 802,805,815,816, гр. Варна БТК АД Кънстракшън Супервижън Къмпани' ООД, Заповед №0472/24.07.2008 г. инж. Рубанисти ЗАО-33753/28.07.2008 г. 50 21.08.2008 г.
195/ГИ/31.07.2008 г. Телефонно кабелно захранване от резерва в КШ 7 на хотел и ресторант и от КРШ 2182 на офис сграда с пиано бар на ул. Баба Рада №6 и ул. Бдин №21 в VІІІ м.р. по плана на гр. Варна БТК АД Кънстракшън Супервижън Къмпани' ООД, Заповед №0463/24.07.2008 г. инж. Рубанисти ЗАО-33756/28.07.2008 г. 50 21.08.2008 г.
196/ГИ/31.07.2008 г. Телефонно кабелно захранване на 6 броя сгради и сграда за обществено обслужване и хотел ХVІІІ м.р. по плана на гр. Варна Кънстракшън Супервижън Къмпани' ООД, Заповед №0469/24.07.2008 г. инж. Рубанисти ЗАО-33757/28.07.2008 г. 50 21.08.2008 г.
197/ГИ31.07.2008 г. Телефонно кабелно захранване от РШ в ТС 36 до жилищни сгради и еднофамилни къщи м-ст 'Старите лозя', гр. Варна БТК АД Кънстракшън Супервижън Къмпани' ООД, Заповед №0474/24.07.2008 г. инж. Рубанисти ЗАО-33752/28.07.2008 г. 50 21.08.2008 г.
198/ГИ/31.07.2008 г. Дъждовна канализация за отводняване УПИ ХV-1240, кв.11, ЗПЗ, гр. Варна 1. 'Агромашина импекс 2000' ООД; 2- Милко Йорданов Малев; 3. Община Варна Санта 2004' ЕООД, Заповед №0400/16.06.2008 г. инж.Власева ЗАО-28236/20.06.2008 г. 131,36 22.08.2008 г.
199/ГИ/06.08.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонения за сграда за обществено обслужване УПИ ІІІ-1, кв. 660, 6-ти м.р., бул. Осми приморски полк 115, гр. Варна 1.'Оркид Гардънс Варна' ЕООД; 2. Община Варна Стадион' ЕООД, Заповед №0267/21.04.2008 г. инж.Власева ЗАО-19060/21.04.2008 г. 50 26.08.2008 г.
200/ГИ/04.08.2008 г. Ел.захранване на ТКШ до сп. 'Журналист', к.к. Чайка, гр. Варна БТК АД Кънстракшън Супервижън Къмпани' ООД, Заповед №0474/24.07.2008 г. инж. Рубанисти ЗАО-33755/28.07.2008 г. 50 25.08.2008 г.
201/ГИ/01.08.2008 г. Обект: Газификация на гр. Варна,Подобект: Разпределителни газопроводи с отклонения до консуматори по опис, сигнатура: Вн-01-А 20/4 с дължина на трасето 520 м, ІІ етап гр. Варна Варнагаз' АД Протокол №6/17.04.2008 г., Заповед №0447/23.07.2008 г. инж. Драгнева ЗАО-33967/29.07.2008 г. 7043 21.08.2008 г.
202/ГИ/04.08.2008 г. Телефонно кабелно захранване от ТС 46, РШ 3011 до офис сграда м-ст Планова, УПИ VІІ-176, гр. Варна БТК АД Кънстракшън Супервижън Къмпани' ООД, Заповед №0474/24.07.2008 г. инж. Рубанисти ЗАО-33760/28.07.2008 г. 50 25.08.2008 г.
203/ГИ/04.08.2008 г. Телефонно кабелно захранване на жилищни сгради от ТС 6 КРШ 4301 до ЖС, от КРШ4293 до ЖС; от КРШ 4292 до ЖС; от КРШ 4291 до ЖС; от КРШ 3152 до ЖС; от КРШ 4391 до ЖС; от резерва в КШ 55 до ЖС; от КРШ 4041 до ЖС; от КРШ 4091 до ЖС; и от ТС 64 КРШ 4101 до ЖС на ул. Беласица №22,28, ул.Ст.планина №5,12, на ул. Цар Иван Страцимир №15,17,18,ул.Черни връх№36,ул.Ст.планина №18; на ул.Хан Маламир 19, ул. Цар Ив. Страцимир 38,38;ул.Антон Неделчев 22;ул.Антон Неделчев 3,6, ул. Черни връх 50; ул. Н.Бозвели 34;ул. А.Велешки 16; ул.Кап.Райчо 51; ул.Цар Ив.Страцимир 66,68,65 и ул. Ивайло 79; ул. Поп Харитон 69а, ул. Кап.Райчо 66 и Кап.Райчо 68 БТК АД Кънстракшън Супервижън Къмпани' ООД, Заповед №0474/24.07.2008 г. инж. Рубанисти ЗАО-33762/28.07.2008 г. 50 25.08.2008 г.
204/ГИ/05.08.2008 г. Оптична кабелна свързаност от ТС 6 и ТС 62 от бул. Съборни 42 и ул. Преслав 26 до сградата на ул. Д-р Заменхоф 38 /Единен номер за спешни повиквания-т.112/, гр. Варна БТК АД Кънстракшън Супервижън Къмпани' ООД, Заповед №0474/24.07.2008 г. инж. Рубанисти ЗАО-34634/01.08.2008 г. 50 25.08.2008 г.
205/ГИ/19.08.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ ІХ-11,18, кв.305 по плана на 9-ти м.р. /ул. Средна гора №8/, гр. Варна 1. Иван Стоянов Вергиев; 2. 'Билд Универс' ЕООД; 3.Община Варна НБС Инженернинг' ООД, Заповед №0195/14.03.2008 г. инж. Власева ЗАО-18204/15.04.2008 г. 50 08.09.2008 г.
206/ГИ/11.08.2008 г. Тръбна кабелна мрежа 'Спектър нет' от съществуваща КШ1 (Бизнес парк) до шоурум на 'Балкан стар' ООД ПИ 34048 в землището на кв. Вл. Варненчик, гр. Варна Спектър нет' АД Билдинг надзор'ЕООД, Заповед №0456/24.07.2008 г. инж. Рубанисти ЗАО-33497/25.07.2008 г. 50 28.08.2008 г.
207/ГИ/11.08.2008 г. Канална кабелна мрежа на М САТ от СКШ /Бизнес парк Варна/ до шоурум на 'Балкан стар' ООД част от водопроводен клон 4, клон 4а и клон 4б, гр. Варна М-САТ' АД Билдинг надзор'ЕООД, Заповед №0456/24.07.2008 г. инж. Рубанисти ЗАО-33746/28.07.2008 г. 50 27.08.2008 г.
208/ГИ/11.08.2008 г. Тръбна кабелна мрежа 'Варна нет' от съществуваща шахта 12 югоизточно от кръстовище на ул. Кап. Ронченски /бул. Осми приморски полк/ до ж.к. Чайка, бл. 68, гр. Варна Варна Нет' ООД Кънстракшън Супервижън Къмпани' ООД, Заповед №0419/09.07.2008 г. инж. Рубанисти ЗАО-33499/25.07.2008 г. 50 27.08.2008 г.
209/ГИ/12.08.2008 г. Телефонно кабелно захранване от резерва в КШ 1 до ЖС; от КРШ 2221 до ЖС; от КРШ 2172 до ЖС; от КРШ 3242 до ЖС и от резерва в КШ 9 до ЖС ул. Прага 14, ул. Кап.П. Войвода 47; ул. Д-р Заменхоф 12; ул. Кавала 28, ул. Козлодуй 23; ул. Балик 4 и ул. Бачо Киро 18 в VІІ-ми м.р., гр. Варна БТК АД Кънстракшън Супервижън Къмпани' ООД, Заповед №0471/24.07.2008 г. инж. Рубанисти ЗАО-33763/28.07.2008 г. 50 27.08.2008 г.
210/ГИ/12.08.2008 г. Телефонно кабелно захранване от РШ 1041 на ТС 33 до к-с 'Дебора' ПИ 583, кв.20 по плана на кк Чайка, гр. Варна БТК АД Кънстракшън Супервижън Къмпани' ООД, Заповед №0466/24.07.2008 г.; Протокол №10/05.06.2008 г.,т.8 на ЕСИИ инж. Рубанисти ЗАО-33765/28.07.2008 г. 50 28.08.2008 г.
211/ГИ/13.08.2008 г. Телефонни кабелни захранвания от ТС 63 КРШ 2101 на жилищни сгради и от резерва в КШ 2 на жилищни сгради ул. Т. Димов 18 и ул. Топрахисар 30; ул.Полк.Свещаров 11,12,27 и 31 и ул.Бр.Бъкстон 13 в V-ти м.р., гр. Варна БТК АД Кънстракшън Супервижън Къмпани' ООД, Заповед №0470/24.07.2008 г. инж. Рубанисти ЗАО-33768/28.07.2008 г. 50 28.08.2008 г.
212/ГИ/14.08.2008 г. Телефонно кабелно захранване на 5 броя ЖС ул. Прилеп 26, ул. Люляк 22, ул. Трендафил 6, ул. Кокиче 6а, ул. Бели лилии 15 в 25 м.р., ж.к. Левски, гр. Варна БТК АД Кънстракшън Супервижън Къмпани' ООД, Заповед №0468/24.07.2008 г. инж. Рубанисти ЗАО-33779/28.07.2008 г. 50 28.08.2008 г.
213/ГИ/14.08.2008 г. Телефонно кабелно захранване от РШ 2041 ТС 5231 до ЖС от ул. Подвис бл.29 в ПИ 3870, ж.к. Изгрев, гр. Варна БТК АД Кънстракшън Супервижън Къмпани' ООД, Заповед №0464/24.07.2008 г. инж. Рубанисти ЗАО-33769/28.07.2008 г. 50 28.08.2008 г.
214/ГИ/14.08.2008 г. Оптична и медна кабелна свързаност на търговски комплекс - логистичен център и шоурум на 'Балкан Стар' ООД (Мерцедес) ПИ 34048 в землището на кв. Вл. Варненчик, гр. Варна БТК АД Кънстракшън Супервижън Къмпани' ООД, Заповед №0456/24.07.2008 г. инж. Рубанисти ЗАО-33772/28.07.2008 г. 50 28.08.2008 г.
215/ГИ/22.08.2008 г. Водопроводно отклонение за жилищна сграда УПИ VІІІ-3, кв. 295-б по плана на 9 м.р. /ул. Цар Иван Страцимир №64/, гр. Варна 1. Петя Николова Петрова; 2. Теменуга Николова Петрова; 3. Галина Николова Христова; 4. Община Варна Райнова консултинг' ЕООД, Заповед №0427/09.07.2008 г. инж. Власева ЗАО-31559/14.07.2008 г. 50 12.09.2008 г.
216/ГИ/21.08.2008 г. Рехабилитация на част от топлоразпределителната мрежа с дължина 2 136 м, Подобект: 1.Реконструкция на топлопровод от / камера/ КІІ-7 до 11 бр.абонатни станции и от камера КІІ-8 до 11 бр.абонатни станции; 2.Реконструкция на топлопровод от камера К 7/3 до 10 бр.абонатни станции и от камера К 7/3 до 9 бр.абонатни станции ж.к. Младост-1м.р., гр. Варна, бл.106, бл.107, бл.104 и 105, бл.108 и 109, бл.110 и 112; Далкия-Варна' ЕАД Лима' ЕООД, Заповед №2855/20.08.2008 г. инж. Драгнева ЗАО-35006/05.08.2008 г. 962 08.09.2008 г.
217/ГИ/22.08.2008 г. Преустройство на абонатна станция в котелна централа на природен газ в ОДЗ №11 'Детски свят' УПИ І-'за детска градина', кв.21 по плана на жк 'Вл. Варненчик',1-ви м.р., гр. Варна Община Варна Протокол №13/24.07.2008, т. 11 на ЕСИИ инж. Драгнева О-8-9303/53/09.07.2008 г. 18.09.2008 г.
218/ГИ/22.08.2008 г. Преустройство на котелна централа на природен газ на ОУ 'Патриарх Евтимий' кв. 25А 'за училище' по плана на жк 'Вл. Варненчик', 1-ви м.р., гр. Варна Община Варна Протокол №13/24.07.2008, т. 12 на ЕСИИ инж. Драгнева О-8-9303/53/09.07.2008 г. 18.09.2008 г.
219/ГИ/22.08.2008 г. Преустройство и газоснабдяване на водогрейно котелно в СОУ 'П. Кр. Яворов' УПИ ІІІ 'за училище', кв. 11 по плана на жк 'Вл. Варненчик', 3-ти м.р., гр. Варна Община Варна Протокол №13/24.07.2008, т. 13 на ЕСИИ инж. Драгнева О-8-9303/53/09.07.2008 г. 18.09.2008 г.
220/ГИ/25.08.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ ХVІІ-263, кв. 1087 по плана на 26 м.р. /ул.Чинар №23/, гр. Варна 1. Златка Великова Михайлова 2. Петя Михайлова Диамандиева; 3. Силвия Михайлова Златарова; 4. Георги Христов Михайлов. 5. 'Ню билд' ООД; 6. Община Варна Юнион билдинг' ООД, Заповед №0794/30.11.2007 г. инж. Власева ЗАО-36394/14.08.2008 г. 50 11.09.2008 г.
221/ГИ/25.08.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ ІV-1163, кв.50 по плана на 25 м.р. /ул. Люляк №25/, гр. Варна 1. Петинка Иванова Кръстева и Христо Костадинов Кръстев; 2. Женя Стойчева Петрова; 3. Иван Стойчев Ставрев; 4. Кремена Кирилова Ангелова 5. 'Корект 63' ООД 6. Община Варна Стройнадзор' ЕООД, Заповед №0355/23.05.2008 г. инж. Власева ЗАО-26042/09.06.2008 г. 50 12.09.2008 г.
222/ГИ/26.08.2008 г. Изместване на съществуващ водопровод и водопроводно отклонение имот 033010 землището на с. Тополи 1. Наталия Белчева Жекова и Даниел Живков Жеков; 2. Община Варна Корект 99' ООД, Заповед №0537/19.08.2008 г. инж. Власева ЗАО-31278/10.07.2008 г. 78,3 15.09.2008 г.
223/ГИ/22.08.2008 г. Газификация на котелно помещение в ОУ 'Алеко Константинов' УПИ ІІ, кв. 21, по плана на жк 'Вл. Варненчик', 4 м.р., гр. Варна Община Варна Протокол №14/21.08.2008 г. инж. Драгнева О-8-9303/65/21.08.2008 г. 18.09.2008 г.
224/ГИ/22.08.2008 г. Газификация на котелно помещение в ДКЦ 1 'Св. Клементина - Варна' ПИ 1, кв. 402 по плана на 10 м.р., гр. Варна /бул. Съборни №40/ Община Варна Инекс консулт' ООД инж. Драгнева ЗАО-37604/22.08.2008 г. 12.09.2008 г.
225/ГИ/27.08.2008 г. Телефонно кабелно захранване от нов РКШ 4011, ТС 32 до офис сграда от УПИ ХІІІ-2487-м-ст Салтанат до УПИ ХІ-2527, кв.14 по плана на Приморска зона /С32-Салтанат/, гр. Варна БТК АД Кънстракшън Супервижън Къмпани' ООД, Заповед №0515/08.07.2008 г. инж. Рубанисти ЗАО-36198/13.08.2008 г. 50 16.09.2008 г.
226/ГИ/27.08.2008 г. Телефонно кабелно захранване от РШ 4031 в ТС 5234 до ЖС и ЖС ХХІІ-966, от ТС 5234 по ДК 102 до жилищни сгради; от РШ 4021 в ТС 5234 до жилищни сгради м-ст 'Фатрико дере',ПИ 3193, ул. Цар Борис ІІІ, УПИ ІV-287 и УПИ 428; УПИ ХІV-1052 и УПИ V-1038 в кв. Виница, гр. Варна БТК АД Кънстракшън Супервижън Къмпани' ООД, Заповед №0514/08.07.2008 г. инж. Рубанисти ЗАО-36199/13.08.2008 г. 50 16.09.2008 г.
227/ГИ/01.09.2008 г. Аварийно укрепване на котлован и възстановяване на канализационен колектор бул. 'Ян Хунияди' при УПИ Х-958, кв.1 жк Младост Ім.р.,гр. Варна 1. 'Заводски строежи Марица изток' АД; 2. Атанас Митев Несторов; 3. Община Варна Санта 2004' ЕООД, инж. Власева ЗАО-38041/26.08.2008 г. 50 01.09.2008 г.
228/ГИ/28.08.2008 г. Пътна връзка до новострояща се жилищна сграда УПИ ІІ-155 кв. 9 по плана на жк 'Възраждане', І-ви м.р., гр. Варна Община Варна Георгиев проект' ЕООД, ЗАОІ35160/14.08.2008 г. 15.09.2008 г.
229/ГИ/28.08.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ VІІ-3,4, кв.33 по плана на 8-ми м.р. /ул. Ст. Стамболов №31,33/, гр. Варна 1. Митка Христова Балтаджиева; 2. Силвана Максимова Недева; 3. Тихомир Тодоров Аврамов; 4. Росен Дянков Димитров; 5. Николинка Георгиева Димитрова; 6. Бонка Петрова Драганова; 7. Петър Николов Пеев; 8. Камен Николов Пеев; 9. Женичка Георгиева Илчева; 10. Емилия Янкова Шкодрова; 11. Ясен Георгиев 12.Полина Стоянова Момчева; 13.Николай Христов Момчев; 14.Серафим Крумов Серафимов; 15. Савка Петрова Серафимова; 16. 'Стоител 65' ООД; 17. Община Варна Строй Контрол Сервиз' ООД, Заповед №0293/22.04.2008 г. инж. Власева ЗАО-19510/23.04.2008 г. 50 17.09.2008 г.
230/ГИ/01.09.2008 г. Електрозахранване на трафопост с кабелна линия 20 кV чрез разкъсване на извод 'КРАКРА' между трафопостове №1714 и №1727 УПИ І-1'за търговско-жилищен комплекс и подземен паркинг', кв.320а по плана на 9-ти м.р., гр. Варна 1. 'Експириан' ЕООД; 2. Община Варна Корект 99' ООД, Заповед №0535/19.08.2008 г. инж. Гороломова ЗАО-37994/26.08.2008 г. 50 19.09.2008 г.
231/ГИ/02.09.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ ІІІ-2492, кв.19, 23 м.р. с адм.адрес Осми прим.полк 155, гр. Варна 1. Димитър Иванов Петков и Седефка Ангелова Петкова; 2. Здравка Йорданова Петкова 3. Димитринка Йорданова Станчева и Стамен Димитров Станчев; 5. Ивелина Димитрова Маринова; 6. Община Варна Юнион билдинг' ООД, Заповед № 0443/23.07.2008 г. инж. Гърбузов ЗАО-36420/14.08.2008 г. 50 24.09.2008 г.
232/ГИ/03.09.2008 г. Ремонт на път ІV-29016 'Новаково - Долище - Варна' участък от км14+000 до км22+300 /Път VАR 2028 от км 16+470 до км 20+600/ Община Варна Трафикконсулт БГ' ЕООД Протокол №13/16.11.2006 г. инж. Михнева ЗАО-39237/03.09.2008 г. 19.09.2008 г.
233/ГИ/05.09.2008 г. Телефонно кабелно захранване от резерва в КШ ІІІ 1.4.04 до жилищна сграда от УПИ ХІІІ, м-ст Св. Никола до УПИ ХІІІ-151, м-ст Св. Никола, гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО-38760/01.09.2008 г. 50 24.09.2008 г.
234/ГИ/05.09.2008 г. Пренасочване на първична мрежа от ТС 5725 от РКШ 7262 Варна Лоджистик АД, УПИ ХVІІ-13, кв. 50, УПИ ХL, кв.35, гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО-38764/01.09.2008 г. 50 24.09.2008 г.
235/ГИ/05.09.2008 г. Оптична кабелна свързаност на офис на ПИБ с мрежата на БТК в ТС 37 ул. Кирил и Методий №15, жк Аспарухово, гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО-38767/01.09.2008 г. 50 24.09.2008 г.
236/ГИ/05.09.2008 г. Телефонно кабелно захранване от резерва в КШ ІV 1.6.02 на РК 08 от РКШ 1041 на ТС 5232 до жилищна сграда УПИ ХVІ-288 в жк Бриз, гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО-38770/01.09.2008 г. 50 24.09.2008 г.
237/ГИ/08.09.2008 г. Тръбен водосток за пътна връзка УПИ І-131 и УПИ ІІ-132, кв.29 по плана на кк 'Св. Св. Константин и Елена', гр. Варна Община Варна Протокол №13/24.07.2008 г., т.13 инж. Самсарова ЗАО-33534/01.09.2008 г. 26.09.2008 г.
238/ГИ/08.09.2008 г. Телефонно кабелно захранване от ТС 6 КРШ 1161 на офис сграда , административна сграда, обществено обслужваща сграда, от КРШ на Художествена галерия УПИ VІІ-9,10(бул.Осми прим.полк, бул. Сливница),бул. Осми прим.полк 54,бул.Сливница 24, бул. Княз Борис №65 в ІІІ м.р., гр. Варна БТК АД Кънстракшън Супервижън Къмпани' ООД, Заповед №0548/26.07.2008 г. инж. Рубанисти ЗАО-38761/01.09.2008 г. 50 28.09.2008 г.
239/ГИ/08.09.2008 г. Телефонни кабелни захранвания от РШ 2021 (до ВПД в м-ст Ален мак) на ТС 33 до вилно селище Максим и сграда с ваканционни жилища УПИ 3647 и УПИ LV-3004 на СО Ален мак в кк Чайка, гр. Варна БТК АД Кънстракшън Супервижън Къмпани' ООД, Заповед №0546/26.07.2008 г. инж. Рубанисти ЗАО-38765/01.09.2008 г. 50 28.09.2008 г.
240/ГИ/10.09.2008 г. ТКЗ от РШ 1242 ТС3 до 2 бр. жилищни сгради, от РШ 1062 ТС 3 до ЖС, от РШ 1032 ТС 4 до ЖС ул.Дубровник 18 в УПИ ХVІІ-1434, ул. Евл.Георгиев 29, ул. Ем. Манолов 25а в УПИ ХVІІІ-1214,115; ул. Ем. Манолов 14 в УПИ ІV-411 ,ул. К. Щъркелов 5 в УПИ VІ-412, ул. Ген.Попов 25, ул. Н. Козлев 10-12 в УПИ ХVІІІ-673,674, ул. Подп.Калитин 17 в УПИ ХХІ-661, Подп. Калитин 15 в УПИ ХVІІІ-660 на 24 м.р. на жк Левски, гр. варна БТК АД Кънстракшън Супервижън Къмпани' ООД, Заповед №0547/26.07.2008 г. инж. Рубанисти ЗАО-38769/01.09.2008 г. 50 29.09.2008 г.
241/ГИ/10.09.2008 г. ТКЗ от РШ 1243 ТС3 до ЖС и тръбни отклонения ул. П. Райчев бл.4, УПИ ІІ-3129, жк Левски, гр. Варна БТК АД Кънстракшън Супервижън Къмпани' ООД, Заповед №0559/26.07.2008 г. инж. Рубанисти ЗАО-38772/01.09.2008 г. 50 26.09.2008 г.
242/ГИ/10.09.2008 г. Телефонно кабелно захранване от резерва в кабелна шахта 3-01-060 до офис сграда пред блок 222 в жк 'Вл. Варненчик' до парцел 478, ІІ-ри м.р., ж.к. Вл. Варненчик, гр. Варне БТК АД Кънстракшън Супервижън Къмпани' ООД, Заповед №0558/26.07.2008 г. инж. Рубанисти ЗАО-38774/01.09.2008 г. 50 26.09.2008 г.
243/ГИ/10.09.2008 г. Трафопост тип БКТП 2х800кVА, 20/0,4КV с монтаж на една трансформаторна машина 800 кVА и електрозахранването му с кабелни линии 20 кV чрез разкъсване на кабел СрН между ТП №842 и ТП №843 УПИ ХV-636,кв.30, кв. Галата, гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Инекс консулт' ООД, Заповед №0481/06.08.2008 г. инж. Гороломова ЗАО-39900/09.09.2008 г. 287 26.09.2008 г.
244/ГИ/10.09.2008 г. Битова канализация за курортна сграда с жилища за сезонно обитаване с дължина 71 м УПИ ІХ-172 до УПИ І-159, кв.38 по плана на кк Св. Св. Констанин и Елена, гр. Варна 1. Кремена Сайкова Данаилова и Тодор Петров Колев Инвесткомерс - Емил Иванов' ЕООД, Протокол №14/21.08.2008 г., т. 8 на осн.чл.62,ал.2 от АПК се допуска измение като вместо '244/ГИ/10.08.2008' се чете '244/ГИ/10.09.2008' инж. Гърбузов инж. Драгнева ЗАО-32512/18.07.2008 г. 50 08.10.2998 г. 08.10.2008 г.
245/ГИ/10.09.2008 г. Система за видеонаблюдение на гр. Варна КПП Почивка, Виница, Каменар, Вл. Варненчик, Хемус, Главен път №2, Девня, Аспарухово и пунктове 1.Подлез Катедралата,2. Подлез Районен съд Варна Ефкон' ООД Протокол №13/24.07.2008 г., т.13 инж. Рубанисти ЗАО-31310/10.07.2008 г. 50 03.10.2008 г.
246/ГИ/18.09.2008 г. Уличен водопровод от път ІІІ-902 'Кичево-Варна' с дължина 791 м Пи 8855, кв.189 по плана на КП Траката, м-ст Ваялар, гр. Варна 1. 'Вилауоркс' ЕООД; 2. Община Варна Иво-90 Консулт' ООД, Запвоед №0522/11.08.2008 г., Протокол №16/11.09.2008 г., т.4 инж. Гърбузов ЗАО-31558/14.07.2008 г. ЗАО-35975/12.08.2008 г. 355,95 13.10.2008 г.
248/ГИ/19.09.2008 г. Сградно канализационно отклонение на ЦДГ №17 'Валентина Терешкова' ул. Първи май по плана на 29 м.р., гр. Варна Община Варна Райнова консултинг' ООД инж. Гърбузов ЗАО-41382/19.09.2008 г. 09.10.2008 г.
249/ГИ/19.09.2008 г. Улична канализация на ЦДГ №17 'Валентина Терешкова' ул. Първи май по плана на 29 м.р., гр. Варна Община Варна Райнова консултинг' ООД инж. Гърбузов ЗАО-41382/19.09.2008 г. 09.10.2008 г.
250/ГИ/24.09.2008 г. Уличен водопровод за еднофамилна жилищна сграда ПИ 2310=1858/ч/ по КПна СО Бялата чешма и Дъбравата, гр. Варна 1. Петьо Савов Георгиев; 2. Община Варна Юнион билдинг' ООД, Заповед №0611/02.10.2008 г., Протокол №14/21.08.2008 г. инж.Власева ЗАО-23680/23.05.2008 г. 50 15.10.2008 г.
251/ГИ/24.09.2008 г. Водопроводно отклонение за еднофамилна жилищна сграда ПИ 2310=1858/ч/ по КПна СО Бялата чешма и Дъбравата, гр. Варна 1. Петьо Савов Георгиев; 2. Община Варна Протокол №14/21.08.2008 г., т.6 инж.Власева ЗАО-23617/23.05.2008 г. 50 15.10.2008 г.
252/ГИ/23.09.2008 г. Телефонно кабелно захранване на сгради и 15 бр. автосалони УПИ ХІІІ-250012,УПИ ХІІ-250018,УПИ ХІ-250017 и УПИ ІІІ-280033 в землището на кк Вл. Варненчик, гр. Варна БТК АД Кънстракшън Супервижън Къмпани' ООД, Заповед №0562/12.09.2008 г. инж. Рубанисти ЗАО-40824/16.09.2008 г. 50 10.10.2008 г.
253/ГИ/23.09.2008 г. Телефонно кабелно захранване от резерва в КШ ІV 1.2.01а до жилищна сграда бул.Цар Освободител, бул.Янош Хуняди до бул.Св.К и Е 8, до бизнес парк Варна, Район 'Владислав Варненчик' БТК АД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО-40816/16.09.2008 г. 50 10.10.2008 г.
254/ГИ/24.09.2008 г. Телефонно кабелно захранване от КРШ 1041 до сграда от ул. Евл. Георгиев бл.20а до сграда на ул. Евл. Георгиев №2-4, тяло А (УПИ ІІ-3282, кв.16, 24 м.р.),гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО-40829/16.09.2008 г. 50 14.10.2008 г.
255/ГИ/26.09.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ VІІІ-1'общ', кв.567 по плана на 14 м.р. /ул. Гоце Делчев №63/, гр. Варна 1. Община Варна; 2. 'БИРС' ООД Стройнадзор' ООД, Заповед №0369/12.06.2008 г. инж. Власева ЗАО-29666/01.07.2008 г. 50 15.10.2008 г.
256/ГИ/26.09.2008 г. Външни ВиК връзки за Търговски комплекс УПИ ХХІІІ-472 по плана на ОП.З-Паркова зона,р-н Вл. Варненчик, гр. Варна 1. 'Манд Х Инвест' ООД; 2. 'ЕЛ ДЖИ ГРУП' ООД; 3. Община Варна Корект 99' ООД, Заповед №0606/23.09.2008 г. инж. Власева ЗАО-36544/14.08.2008 г. 50 15.10.2008 г.
257/ГИ/26.09.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ VІІ-385, кв.1081 по плана на 26м.р. /ул. Бяла мура №5/, гр. Варна 1. Симеонка Петкова Атанасова и Делчо Дянков Атанасов; 2. 'Черноморски строителен холдинг' АД; 3. Община Варна Мар Консулт' ЕООД, Заповед №0588/16.09.2008 г. инж. Власева ЗАО-41776/23.09.2008 г. 50 15.10.2008 г.
258/ГИ/01.10.2008 г. Трафопост тип КТП 630кVА, 10/0,4КV и електрозахранването му с кабелни линии 10 кV чрез разкъсване на извод 'Смолян' между ТП №452 и ТП №40 УПИ ІІ(за трафопост),кв.8 А, 23 м.р., гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Санта 2004' ЕООД инж. Гороломова ЗАО-42086/25.09.2008 г. 102,25 17.10.2008 г.
259/ГИ/29.09.2008 г. Улична канализация за Търговски комплекс с дължина 55 м УПИ І-210'за търговски комплекс',кв. 11 по плана на жк Младост-1 м.р., гр. Варна 1. 'Явор' АД; 2. Община Варна НБС Инженернинг' ООД, Заповед №0589/16.09.2008 г. инж. Гърбузов инж. Драгнева ЗАО-32080/16.07.2008 г. ЗАО-36356/13.08.2008 г. 50 22.10.2008 г.
260/ГИ/29.09.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонение за Търговски комплекс с дължина 23 м УПИ І-210'за търговски комплекс',кв. 11 по плана на жк Младост-1 м.р., гр. Варна 1. 'Явор' АД; 2. Община Варна НБС Инженернинг' ООД, Заповед №0590/16.09.2008 г. инж. Гърбузов инж. Драгнева ЗАО-32080/16.07.2008 г. ЗАО-36356/13.08.2008 г. 50 22.10.2008 г.
261/ГИ/01.10.2008 г. Противосвлачищни съоръжения в рамките на коите ще се реализират следните съоръжения: Брегоукрепване с габиони и озеленяване,охранителна канавка и охранителен траншеен дрена УПИ ІІ-72143, кв.17 по плана на кк Прибой - гр. Варна Красимир Стафанов Ботушаров Корект 99' ООД, Протокол №16/11.09.2008 г., т.7 инж. Михнева ЗАО-35164/06.08.2008 г. 104,6 23.10.2008 г.
262/ГИ/03.10.2008 г. Реконстуркция на част от въздушни електропроводи 20 кV (изводи 'Вапцаров' и 'Спартак') в кабелни линии 20 кV УПИ VІІІ-3965, кв. 3 по планана жилищна група, западно от болничен комплекс на ВМИ - гр. Варна 1. 'Е.ОН България Мрежи'АД; 2. 'Многопрофилна болница за активно лечение Света Марина' АД; 3. Валентин Вълков Александров, Руска Александрова Стоянова и Вълко Александров Стоянов; Стройнодзор' ООД, Заповед №584/12.09.2008 г. инж. Гороломова ЗАО-42932/01.10.2008 г.; ЗАО-32028/16.07.2008 г. 310,5 22.10.2008 г.
263/ГИ/22.10.2008 г. Силово укрепване и възстановяване на аварирал участък от път Аспарухово-Галата', гр. Варна Варна Саут Бей' ЕООД Атика Консулт' ЕООД, Протокол №16/11.09.2008 г., т9 инж. Михнева ЗАО-41736/23.09.2008 г. 213,6 23.10.2008 г.
264/ГИ/03.10.2008 г. Рехабилитация на обслужваща улица бул. Вл. Варненчик в участъка от бул. Република до бензиностанция Шел Община Варна Протокол №14/21.08.2008 г., т.2 инж. Самсарова ЗАО-41653/30.09.2008 г. 23.10.2008 г.
265/ГИ/09.10.2008 г. Гадификация на гр. Варна: Разпределителни газопроводи до консуматори по опис, сигнатура:Вн-01-А /с дължжина на трасето 2 345 м гр. Варна Варнагаз' АД Инфрастройконсулт' ЕООД, Заповед №0607/26.09.2008 г. инж. Драгнева ЗАО-43879/08.10.2008 г. 50 31.10.2008 г.
266/ГИ/08.10.2008 г. Рехабилитация на бул. Република в участъка от бул. Вл. Варненчик до бул. Сливница Община Варна Протокол №16/11.09.2008 г., т.15 На основание чл. 152, ал. 2 и чл.154, ал.5 от ЗУТ се допуска актуализация на строителните книжа инж. Самсарова ЗАО-42962/01.10.2008 г. 28.10.2008 г. 28.10.2010г.
267/ГИ/08.10.2008 г. Уличен водопровод УПИ ХХХІV-270 и УПИ ХХVІІ-271, кв.50 по плана на 21-ви м.р. гр. Варна 1. 'Гещалт България' ЕООД; 2. Община Варна Санта' ЕООД, Заповед №0332/22.05.2008 г. На основание чл.154, ал.5 от ЗУТ се налага промяна на трасе; На осн.чл.62,ал.2 от АПК се допуска корек- ция наименованието на обекта инж. Власева ЗАО-23707/23.05.2008 г. 50 24.10.2008 г. 17.07.2009г. 02.09.2009г.
268/ГИ/09.10.2008 г. Частично благоустрояване и озеленяване на чеждублоково пространство между блокове №№71,72,73,74,75,76,77 и 78 в ПИ №№10135.3511.35 и 10135.3511.28 по плана на жк 'Възраждане' ІV, гр. Варна Община Варна Протокол №15/04.09.2008 г.,т.7 на ЕСИИ арх. Ангелова ЗАО-43611/06.10.2008 г. 24.10.2008 г.
269/ГИ/09.10.2008 г. Благоустрояване на междублоково пространство между блокове №№31,32 и 33 по плана на жк 'Възраждане' ІІ, гр. Варна Община Варна Протокол №11/19.06.2008 г.,т.2 на ЕСИИ арх. Ангелова ЗАО-27601/17.06.2008 г. 24.10.2008 г.
270/ГИ/13.10.2008 г. Благоустрояване на междублоково пространство между блокове №№143, 144 и 146 по плана на жк 'Младост', І м.р., гр. Варна Община Варна Протокол №18/09.10.2008 г. на ЕСИИ арх. Ангелова ЗАО-44358/10.10.2008 г. 03.11.2008 г.
271/ГИ/13.10.2008 г. Благоустрояване на междублоково пространство между блокове №№104, 106 и 106 по плана на жк 'Младост', І м.р., гр. Варна Община Варна Протокол №17/25.09.2008 г., г.15 на ЕСИИ арх. Ангелова ЗАО-44348/10.10.2008 г. 03.11.2008 г.
272/ГИ/10.10.2008 г. Благоустрояване на междублоково пространство между блокове №№42, 43, 44 и 45 по плана на жк 'Възраждане', ІІ м.р., гр. Варна Община Варна Протокол №11/19.06.2008 г.,т.1 на ЕСИИ арх. Ангелова ЗАО-44354/10.10.2008 г. 03.11.2008 г.
273/ГИ/13.10.2008 г. Благоустрояване на междублоково пространство УПИ І 'за жлищно строителство и трафопост', заключено между бул. Чаталджа, ул. Цар Асен, ул. Драва Чех и ул. Ген. Колев, 6-ти м.р., гр. Варна Община Варна Протокол №18/09.10.2008 г. на ЕСИИ На основание чл.154, ал.2 и ал.5 от ЗУТ се допуска актуализация на строителните книжа арх. Ангелова ЗАО-44357/10.10.2008 г. 03.11.2008 г. 31.12.2009г.
274/ГИ/13.10.2008 г. Кабелно електрозахранване на вграден трафопост 'Златна котва' чрез разкъсване и мефиране на съществуваща кабелна линия 20 кV между ТП №528 'Казино' и ТП №966 'Червен рак' УПИ ІІ-172 'за хотелски к-кс' в УПИ І-171 'за магазини и трафопост', кв.27 по ПРЗ на кк Златни пясъци, гр. Варна ЕРП Златни пясъци' АД - гр. Варна Протокол №18/09.10.2008 г., т.1 на ЕСИИ, 'Диалекс' ООД инж. Гороломова ЗАО-42978/25.09.2008 г. 70 31.10.2998 г.
275/ГИ/13.10.2008 г. Вдопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ ІІ-522, кв.28 по плана на 24 м.р. /ул. Подп.Калитин №57/, гр. Варна 1. Марийка Атанасова Дмитрова; 2. Юлия Атанасова Мешничарова; 3. Калинка Колева Минчева; 4. Стоян Здравков Радев; 5. Йорданка Иванова Герова; 6. Богдан Ненков Евтимов и Гинка Кръстева Евтимова; 7. 'Крапекс' 2004' ООД Иво-90' ЕООД, Заповед №0591/16.09.2008 г. инж. Власева ЗАО-41999/25.09.2008 г. 50 05.11.2008 г.
276/ГИ/16.10.2008 г. Вдопроводно и канализационно отклонения за офис сграда УПИІІ-141, кв. 528 по плана на 13 м.р. /ул. Моис Меви №28/, гр. Варна 1. 'Миг Маркет' ООД; 2. Община Варна Диалекс' ООД, Заповед №0403/16.06.2008 г. инж. Власева ЗАО-17257/09.04.2008 г. 50 06.11.2008 г.
277/ГИ/16.10.2008 г. Частично благоустрояване и озеленяване на чеждублоково пространство УПИ ІІІ-149, кв. 528 по плана на 13 м.р. /ул. Страхил войвода №15/, гр. Варна 1. 'Миг Маркет' ООД; 2. Община Варна Диалекс' ООД, Заповед №0402/16.06.2008 г. инж. Власева ЗАО-17255/09.04.2008 г. 50 06.11.2008 г.
278/ГИ/16.10.2008 г. Отвеждащ колектор да битови отпадъчни води за премахване на зауствания в зоната на съкествуващо и перспективно ползване на водите между буна 109 и яхтено пристанище, Подобект: КПС2, трафопост с АДГ, външно ел.захранване КЛ 20кV и подпорни стени по плана на кк 'Св. Св. Констанин и Елена' Община Варна Протокол №16/11.09.2008 г., 'Бул Строй Контрол Инженеринг' АД София На основание чл.154, ал.2, т. 8 и чл. 154, ал.5 от ЗУТ се допуска актуализация на строителните книжа инж. Гороломова ЗАО-23311/21.05.2008 г. 31.10.2008 г.
279/ГИ/16.10.2008 г. Газификация на Спортна зала на Технически университет - Варна с прилежащия площадков газопровод с дължина 171 м УПИ 'Технически университет' по плана на 23 м.р., гр. Варна Технически университет - Варна Инекс консулт' ООД инж. Драгнева ЗАО-45081/15.10.2008 г. 316,5 31.10.2008 г.
280/ГИ/20.10.2008 г. Два броя трафопостове тип БКТП 2х800 кVА,20/0,4кV и електрозахранването им чрез разкъсване и муфиране на кабелна линия 20кV, извод 'Чумерна' мжду трафопостове №№922 и 921 УПИ ХVІ-131, жк Възраждане, кв.1,І-ви м.р., гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД СС Консулт' ЕООД, Запвоед №0672/14.10.2008 г. по искане със ЗАО-2959/20.01.2009 г. се допуска пр.по вр.на стр.на осн.чл.154,ал.2,т.8,и ал.5 от ЗУТ инж. Гороломова ЗАО-34070/29.07.2008 г. ЗАО-44959/15.10.2008 г. 301 10.11.2008 г. 26.02.2009 г.
281/ГИ/20.10.2008 г. Водопроводна мрежа на СО 'Боровец - север' части от водопроводен клон 92, клон 95, клон 96, клон 97 и клон 97а 1. ДЗЗД 'Водолей-Боронец18'; 2. Община Варна Ми Консулт' ЕООД; Заповед №0677/17.10.2008 г. инж. Власева ЗАО-35354/07.08.2008 г. 50 12.11.2008 г.
282/ГИ/22.10.2008 г. Телефонно кабелно захранване от ПШ 1252 /ул. Мир, п-л 892/ на ТС 3 до жилищна сграда УПИ ХV-389, кв.22 в м-ст Сотира, гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО-41862/24.09.2008 г. 50 07.11.2008 г.
283/ГИ/22.10.2008 г. Оптична кабелна свързаност на ваканционно селище Ривиера с МАН мрежата на БТК АД, ТС 35 кк Златни пясъци, гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО-43647/07.10.2008 г. 50 07.11.2008 г.
284/ГИ/22.10.2008 г. Уличен водопровод с обща дължина 86,86 м от А. до т.С пред УПИ ІІІ-795=ПИ 142, кв.55 по плана на с. Звездица, гр. Варна 1. 'КИД Консулт' ООД; 2. Община Варна Евростандарт' ООД, Заповед №0657/14.10.2008 г. инж. Симеонов ЗАО-40506/12.09.2008 г. 50,5 12.11.2008 г.
285/ГИ/23.10.2008 г. Трафопост тип БКТП 630кVА, 20/0,4КV и електрозахранването му с кабелна линия 20 кV от РОМзК на съществуващ Ж.Р. стълб на мачтов трафопост №1547, извод 'Галата' ПИ 3823 по плана на СО Зеленика, землище на кв. Галата, гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Инвесткомерс - Емил Иванов' ЕООД, Заповед №0673/14.10.2008 г. На основание чл.62, ал.2 от АПК се допус -ка корекция нанаиме -нованието на обекта; инж. Гороломова ЗАО-34834/04.08.2008 г. ЗАО-46116/22.10.2008 г. 116 12.11.2008 г. 22.03.2010г.
286/ГИ/23.10.2008 г. Телефонни кабелни захранвания от резерва в КШ ІІ 1.15.01 /пред УПИ 3413/ до ЖС и от резерва в КШ І 1.1.03 /хпед УПИ 3470/ до ЖС УПИ 681 и УПИ ХХХ-706 в кк Чайка, гр. Варна БТК АД Кънстракшън Супервижън Къмпани' ООД, Заповед №0611/03.10.2008 г. инж. Рубанисти ЗАО-43981/08.08.2008 г. 50 10.11.2008 г.
287/ГИ/23.10.2008 г. Телефонно кабелно захранване от ТС КРШ 3161 до ЖС, от КРШ 4241 до ЖС, от КРШ 3153 до ЖС, от КРШ 3331 до ЖС, от КРШ 3341 до ЖС ул. Рали Мавридов 12; ул. Радецки 11 и 13; ул. Хр. Попович 26; ул. Ст. Хаджииванов 8; ул. Й.Стоянов 5, 5а; ул. Хар.Ангелов 25; ул. Рали Мавридов 31; пл. Лаврентий 26 по плана на Х м.р., гр. варна БТК АД Кънстракшън Супервижън Къмпани' ООД, Заповед №0610/03.10.2008 г. инж. Рубанисти ЗАО-43983/08.08.2008 г. 50 12.11.2008 г.
288/ГИ/23.10.2008 г. Телефонно кабелно захранване от ТС 66 КРШ 4021 до ЖС ХІІ м.р. на гр. Варна БТК АД Кънстракшън Супервижън Къмпани' ООД, Заповед №0612/03.10.2008 г. инж. Рубанисти ЗАО-43986/08.08.2008 г. 50 12.11.2008 г.
289/ГИ/24.10.2008 г. Телефонни кабелни захранвания от РШ 7661 на ТС 52761 до комплекс Бутик Траката УПИ ХІІ-3088 и вилна сграда в УПИ ХІІ-1610,1611 на м-ст Траката, гр. Варна БТК АД Кънстракшън Супервижън Къмпани' ООД, Заповед №0614/03.10.2008 г. инж. Рубанисти ЗАО-43987/08.08.2008 г. 50 12.11.2008 г.
290/ГИ/24.10.2008 г. Телефонно кабелно захранване от РШ 2081 /пред п-л 1008, Акчелар/ в ТС до офисна сграда УПИ 947 /в комплекс Параклис/ по плана на СО Акчелар, гр. Варна БТК АД Кънстракшън Супервижън Къмпани' ООД, Заповед №0613/03.10.2008 г. инж. Рубанисти ЗАО-43990/08.08.2008 г. 50 12.11.2008 г.
291/ГИ/30.10.2008 г. Водоснабдяване на част от м-ст Дабравата водопроводен клон 1 до клон 8, гр. Варна 1. ДЗЗД 'Дъбравата'; 2. Община Варна Протокол №17/25.09.2008 г., г.10 на ЕСИИ инж. Власева ЗАО-47153/29.10.2008 г. 1080 14.11.2008 г.
292/ГИ/29.10.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ ХІІ-273, кв. 38 по плана на 25 м.р. /ул. Бели лилии №20, гр. Варна 1. 'Ремстрой 03' ООД 2. Община Варна Атика Консулт' ЕООД, Заповед №0585/16.09.2008 г. инж. Гърбузов ЗАО-41705/23.09.2008 г. 50 13.11.2008 г.
293/ГИ/29.10.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ VІІ-2, кв. 295-Б по плана на 9 м.р. /ул. Цар Иван Страцимир №62/, гр. Варна 1. Шохрю Хюсменов Ферадов; 2. Шерифе Ахмедова Фера; 3. 'СТАТ-1' ООД; 4. Община Варна ЕМ Инженеринг' ЕООД, Заповед №0580/12.09.2008 г. инж. Власева ЗАО-41966/24.09.2008 г. 50 20.11.2008 г.
294/ГИ/30.10.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда с вграден 800 кVа, 20/0,4кV УПИ ХІІІ-1,12, кв.322,9-ти м.р. /ул. Ивайло, ул. Беласица и ул. Хан Маламир/, гр. Варна 1. Дафинка Василева Николова 2. Атанас Василев Калков; 3. Петър Ангелов Коларов; 4. Надя Ангелова Паякова; 5. Димитър Петров Коларов; 6. Христо Асенов Коларов; 7. 'ДОМ ЕЛИТ' ООД; 8. Община Варна ЕТ 'Мартини-М-Радослава Димитрова', Заповед №0621/03.10.2008 г. инж. Симеонов ЗАО-33830/28.07.2008 г. 50 14.11.2008 г.
295/ГИ/03.11.2008 г. Уличен водопровод по ул. Хан Пресиян пред УПИ ХІV-2, кв. 169-2, кв. 169-а по плана на 11 м.р., гр. Варна 1. 'Пътстрой' ЕООД; 2. Община Варна Инвесткомерс - Емил Иванов' ЕООД, Заповед №0553/26.08.2008 г. инж. Власева ЗАО-39296/03.09.2008 г. 50 18.11.2008 г.
296/ГИ/03.11.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонения за обществено обслужваща сграда УПИ VІ-7 'за администрация и търговия',кв.708 по плана на 3 м.р., бул. Сливница №24, гр. Варна 1. 'Лендмарк България Парк' ЕООД; 2. Община Варна ЕТ 'Мартини-М-Радослава Димитрова', Заповед №0680/28.10.2008 г. инж. Власева ЗАО-47713/03.11.2008 г. 50 19.11.2008 г.
297/ГИ/04.11.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ ІV-11, кв. 299 по плана на 9-ти м.р., ул. Стара планина №45, гр. Варна 1. 'Билдинг инженеринг' ООД 2. Донка Маринова Петрова 3. Атанас Маринов Добрев 4. Климент Христов Костов 5. Таня Стоянова Костова 6. Жельо Георгиев Желев 7. Община Варна Стройнадзор' ООД, Заповед №0624/03.10.2008 г. инж. Симеонов ЗАО-45928/21.10.2008 г. 50 24.11.2008 г.
298/ГИ/04.11.2008 г. Премо-предавателна станция GSM/UMTS - VA 4060_A /WEST BUSS/ на покрива на съществуваща сграда ЗПЗ, УПИ ХІV-304, кв. 20 по плана на гр. Варна 1. 'БТК Мобайл' ЕООД 2. 'Агро Трейд 2002' ЕООД ЕТ 'Интерконсулт' ЕООД инж. Рубанисти ЗАО-26289/10.06.2008 г. ЗАО-26289/08.09.2008 г. 50 27.11.2008 г.
299/ГИ/04.11.2008 г. Оптична кабелна свързаност на офис на Първа Инвестиционна банка АД с МАН мрежата на БТК ул. Цар Борис ІІІ, УПИ VІ-287 в жк Виница, гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО-47134/29.10.2008 г. 50 19.11.2008 г.
300/ГИ/04.11.2008 г. Телефонно кабелно захранване от резерва в кабелна шахта 4-01-9 46 до търговски комплекс и склад УПИ ІІ-300024, кв.15 по плана на ОПЗ, р-н Вл. Варненчик, гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО-47137/29.10.2008 г. 50 26.11.2008 г.
301/ГИ/04.11.2008 г. Оптична кабелна свързаност от резерва в КШ 1 до офиса на 'Панда КООП' от ул. Пирин №2 до бул. Вл. Варненчик №82, гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО-47141/29.10.2008 г. 50 25.11.2008 г.
302/ГИ/04.11.2008 г. Телефонно кабелно захранване от РШ 4021 /ул. Боровец №58/ в ТС 52371 /Галата/ до ЖС ул. Боровец №50 в УПИ VІІІ-442 в жк Галата, гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО-47143/29.10.2008 г. 50 26.11.2008 г.
303/ГИ/04.11.2008 г. Оптична кабелна свързаност с МАН мрежата на БТК Резиденция 'Евксиноград', гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО-46275/22.10.2008 г. 50 25.11.2008 г.
304/ГИ/05.11.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ ХVІ-17, кв. 330 по плана на 9 м.р. /ул. Н. Бозвели №34/, гр. Варна 1. 'Рудистрой Инвест' ООД 2. Община Варна Билд Контрол' ЕООД, Заповед №0568/12.09.2008 г. инж. Власева ЗАО-40858/16.09.2008 г. 50 28.11.2008 г.
305/ГИ/06.11.2008 г. Водопроводно отклонение за оръжеен магазин и раздавателен склад към него, представляващ промяна предназначението на гараж УПИ ІХ, кв.162, 11 м.р.,ул. Хан Тервел 11, гр. Варна 1. 'Арсенал 2000' АД 2. Община Варна Тест Билдинг' ООД, Заповед №0460/24.07.2008 г. инж. Симеонов ЗАО-36440/14.08.2008 г. 50 21.11.2008 г.
306/ГИ/07.11.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонения с вграден трафопост 800 кV, 10/0,4кV УПИ І-946,947,948,949, кв.57, 25-ти м.р., ул. Божур, гр. Варна 1. Димитър Деянов Колев и Руска Захариева Колева; 2. Христо Георгиев Колев; 3. Пеер Богомилов Ефтимов; 4. Калинка Георгиева Балтаджиева; 5. Шеряна Георгиева Йорданова; 6. Анка Георгиева Костадинова; 7. Магда Николова Кожухарова; 8. Любен Николов Пенев; 9. Красимира Иванова Русева; 10. 'ДОМ ЕЛИТ' ООД; 11. Община Варна ЕТ 'Мартини-М-Радослава Димитрова', Заповед №0702/05.11.2008 г. инж. Симеонов ЗАО-39158/03.09.2008 г. 50 24.12.2008 г.
307/ГИ/01.12.2008 г. Сградни канализационни отклонения, дъждовна и битова канализация за GRAND MALL /сграда за обществено обслужване и разпределителна уредба с възлови функции 20/0,4кV/ УПИ V 590,591, кв.5 по плана на 26-ти м.р., гр. Варна 1. 'Оркид мулти комплекс Варна' ООД; 2. Областен управител на Област Варна; 3. Община Варна Корект 99' ООД Варна, Заповед №0726/06.11.2008 г. инж. Симеонов ЗАО-27559/17.06.2008 г. 50 17.12.2008 г.
308/ГИ/12.11.2008 г. Телефонно кабелно захранване от ТС 5 РШ 1042 до търговска база УПИ ХХХІІ-1239,1515, кв.35 по плана на ЗПЗ, гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО-47914/04.11.2008 г. 50 03.12.2008 г.
309/ГИ/13.11.2008 г. Сг радна газова инсталация с прилежащия плащадков газопровод с дължина 135 м за оранжерия ПИ 49,50, масив 10, м-ст Варна Йолу, по КВС на землище Виница, гр. Варна Хедера' ЕООД шеста категория инж. Драгнева ЗАО-48744/10.11.2008 г. 50 27.11.2008 г.
310/ГИ/17.11.2008 г. Телефонно кабелно захранване от ТС 5 РШ 1212 до жилищна сграда ж.к. Младост, ул. Хан Кубрат №33, гр. Варна БТК АД инж. Рубанисти ЗАО-48785/10.11.2008 г. 50 04.12.2008 г.
311/ГИ/18.11.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонение зажилищна сграда УПИ ХІІ-1540, кв.53 по плана на 25-ти м.р. /ул.Еделвайс/, гр. Варна 1. Магдалена Вълчева Янакиева; 2. Иван Вълчев Иванов; 3. Василка Вълчева Христова; 4. ЗСК 'Девна' АД 5. Община Варн Иво-90-Консулт' ООД, Заповед №0592/16.09.2008 г. инж. Симеонов ЗАО-43929/08.10.2008 г. 50 09.12.2008 г.
312/ГИ/19.11.2008 г. Външно кабелно захранване от трафопост тип №1021 до ШК-4 УПИ ІV-1163, кв.50 по плана на 25 м.р. /ул. Люляк №25/, гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Стройнадзор' ООД, Заповед №0773/10.11.2008 г. инж. Гороломова ЗАО-49545/14.11.2008 г. ЗАО-42676/30.09.2008 г. 51,75 09.12.2008 г.
313/ГИ/20.11.2008 г. Рампи за инвалиди на пешеходен подлез Акации бул. Княз Борис І, гр. Варна Община Варна Протокол №19/23.10.2008 г., т.7 инж. Самсарова ЗАО-24163/27.05.2008 г. 18.12.2008 г.
314/ГИ/19.11.2008 г. Телефонно кабелно захранване от РШ 1112 /ул. 1-ва,№65, Траката/ в ТС 36 до Ваканционно селище Света Анна УПИ ХІ-1443 и жилищна сграда в УПИ ХІІІ-1446 в СО Траката, гр. Варна БТК АД Кънстракшън Супервижън Къмпани' ООД, Заповед №0725/06.11.2008 г. инж. Рубанисти ЗАО-48784/10.11.2008 г. 50 08.12.2008 г.
315/отпада
316/ГИ/20.11.2008 г. Тръбна кабелна мрежа 'Кейбълтел' от съществуваща шахта - ш.9 до ш.6 югоизточно на кръстовище ул. Н.Вапцаров /бул. Осми прим.полк зо бл.20, жк.Чайка, гр. Варна Кейбълтел'ЕОД Кънстракшън Супервижън Къмпани' ООД, Заповед №0605/23.09.2008 г. инж. Рубанисти ЗАО-49508/13.11.2008 г. 50 09.12.2008 г.
317/ГИ/09.12.2008 г. Външни ВиК връзки за Търговски комплекс 'Рувик' УПИ ІІІ-20, кв. 3 по плана на ПРЗ на СОО м-ст 'Капелова градина', р-н Вл. Варненчик, гр. Варна 1. 'Рувик' ООД; 2. Община Варна НБС Инженеринг' ООД - Варна, Заповед №0700/05.11.2008 г. На основание чл.62, ал.2 от АПК допуска се корекция на катего -рията На основание чл.154 ал2 и ал.5 от ЗУТ до -пуска се промяна на инвестацион. проект инж. Симеонов ЗАО-36977/19.08.2008 г. 50 28.12.2008 г. 13.11.2009г. 28.12.2009г.
318/ГИ/21.11.2008г. Благоустрояване и озеленяване на меж- ду блоково пространство,между блакове №№ 71,72,73,74,75,76,77 и 78 ПИ№№10135.3511.35 и 10135.3511.28 по плана на ж.к.'Възраждане' ІVм.р., гр. Варна Община Варна Прот.№15т.7/04.09.2008г. На основ. чл.154, ал.2 т.5 от ЗУТ е приета коригирана част Пеева ЗАО-50579/20.11.08г. 05.12.2008г. 10.06.2009г.
319/ГИ/24.11.2008 г. Базова станция 'Янкул', разположена на покрива на жилищна сграда ул. Братя Миладинови №101, 13-ти м.р.,р-н Одесос, гр. Варна 1. 'МобилТел' ЕАД; 2. Всички етажни собственици на адрес ул. Братя Миладинови №101 Консултантска инженерна група' ООД, инж. Рубанисти ЗАО-16195/03.04.2008 г. 50 12.12.2008 г.
320/ГИ/24.11.2008 г. Базова станция 'Ендику', разположена на покрива на жилищна сграда жк Младост, бл.146, вх. 7 гр. Варна 1. 'МобилТел' ЕАД; 2. Всички етажни собственици на адрес жк Младост, бл.146, вх. 7 гр. Варна Консултантска инженерна група' ООД, инж. Рубанисти ЗАО-27732/18.06.2008 г. 50 22.12.2008 г.
321/ГИ/24.11.2008 г. Микро базова станция на 'Транс Телеком' ЕАД - VА 084, разположена на покрива на жилищна сграда жк Възраждане, бл.1 1. 'Транс Телеком' ЕАД; 2. Всички етажни собственици на адрес жк Възраждане, бл.1 Стройнадзор НСН' ООД инж. Рубанисти ЗАО-11415/06.03.2008 г. 50 15.12.2008 г.
322/ГИ/24.11.2008 г. Микро базова станция на 'Транс Телеком' ЕАД - VА 080, разположена на покрива на жилищна сграда кв. Аспарухово, ул. Гривица №1124, кв.28, бл.10 1. 'Транс Телеком' ЕАД; 2. Всички етажни собственици на адрес кв. Аспарухово, ул. Гривица №1124, кв.28, бл.10 Стройнадзор НСН' ООД инж. Рубанисти ЗАО-11418/06.03.2008 г. 50 16.12.2008 г.
323/ГИ/26.11.2008 г. Улична канализация до жилищна сграда ПИ 3700, щв.11 м-ст Зеленика по плана на гр. Варна 1. 'Артстрой' ЕООД; 2. Община Варна Мар Консулт' ЕООД, Заповед №0679/27.10.2008 г. инж. Симеонов ЗАО-50628/21.11.2008 г. 50 15.12.2008 г.
324/ГИ/24.11.2008 г. Изграждане на котелно помещение, сградна газова инсталация с прилежащите площадкови газопроводи, отоплителна инсталация и ремонт на бойлери в спортен комплекс 'Простор' УПИ ІV 'за спортни зали Простор', кв. 997, по плана на 5-ти м.р., гр. Варна /ул.Селиолу №39А/ Община Варна Инекс консулт' ООД инж. Драгнева ЗАО-50454/20.11.2008 г. 12.12.2008 г.
325/ГИ/25.11.2008 г. Водопровод за минерална вода от съществуващ топлопровод УПИ ІV 136, 145 А, кв.22 до х-л Глория УПИ ІІІ 126,127,кв.І по плана на гр. Варна, кк Св. Св. Константин и Елена Св. Св. Константин и Елена Холдинг' АД Инекс консулт' ООД, Протокол №20/30.10.2008 г., т.10 инж. Симеонов ЗАО-39438/04.09.2008 г. 497,95 13.12.2008 г.
326/ГИ/25.11.2008 г. Оптична кабелна свързаност с МАН мрежата на БТК от резерва в КШ 2-01-028 (ул. Хр. Смирненски) до сградата на 'Панда КООП' ул. Цоньо Тодоров №1, гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО-48372/06.11.2008 г. 50 15.12.2008 г.
327/ГИ/26.11.2008 г. Корекция на съществуващите ВиК УПИ 146, кв.12, по плана на кк Чайка, гр. Варна 1. Валентин Симеонов Минков и Виолетка Стоянова Минкова; 2. Община Варна Заповед №0731/07.11.2008 г. инж. Симеонов ЗАО48884/11.11.2008 г. 467,5 17.12.2008 г.
328/ГИ/25.11.2008 г. Микро базова станция на 'Транс Телеком' ЕАД - VА 081, разположена на покрива на жилищна сграда ул. Боровец №30, кв. Галата, гр. Варна 1. 'Транс Телеком' ЕАД; 2. Всички етажни собственици на адрес ул. Боровец №30, кв. Галата, гр. Варна Стройнадзор НСН' ООД инж. Рубанисти ЗАО-22297/15.05.2008 г. 50 17.12.2008 г.
329/ГИ/25.11.2008 г. Микро базова станция на 'Транс Телеком' ЕАД - VА 083, разположена на покрива на жилищна сграда жк Вл. Варненчик, бл.308, вх.6, гр. Варна 1. 'Транс Телеком' ЕАД; 2. Всички етажни собственици на адрес жк Вл. Варненчик, бл.308, вх.6, гр. Варна Стройнадзор НСН' ООД инж. Рубанисти ЗАО-11410/06.03.2008 г. 50 17.12.2008 г.
330/ГИ/25.11.2008 г. Микро базова станция на 'Транс Телеком' ЕАД - VА 085, разположена на покрива на жилищна сграда жк Вл. Варненчик, бл.112, вх.Б, гр. Варна 1. 'Транс Телеком' ЕАД; 2. Всички етажни собственици на адрес жк Вл. Варненчик, бл.112, вх.Б, гр. Варна Стройнадзор НСН' ООД инж. Рубанисти ЗАО-22299/15.09.2008 г. 50 18.12.2008 г.
331/ГИ/25.11.2008 г. Микро базова станция на 'Транс Телеком' ЕАД - VА 086, разположена на покрива на жилищна сграда ул.Джеймс Баучер бл.5, жк Левски, гр. Варна 1. 'Транс Телеком' ЕАД; 2. Всички етажни собственици на адрес ул.Джеймс Баучер бл.5, жк Левски, гр. Варна Стройнадзор НСН' ООД инж. Рубанисти ЗАО-11443/06.03.2008 г. 50 17.12.2008 г.
332/ГИ/25.11.2008 г. Микро базова станция на 'Транс Телеком' ЕАД - VА 087, разположена на покрива на жилищна сграда ул. Никола Михайловски №1, гр. Варна 1. 'Транс Телеком' ЕАД; 2. Всички етажни собственици на адрес ул.ул. Никола Михайловски №1, гр. Варна Стройнадзор НСН' ООД инж. Рубанисти ЗАО-11440/06.03.2008 г. 50 17.12.2008 г.
333/ГИ/25.11.2008 г. Микро базова станция на 'Транс Телеком' ЕАД - VА 088 , разположена на покрива на жилищна сграда ул. Христо Ботев №18, вх.5, гр. Варна 1. 'Транс Телеком' ЕАД; 2. Всички етажни собственици на адрес ул. Христо Ботев №18, вх.5, гр. Варна Стройнадзор НСН' ООД инж. Рубанисти ЗАО-11442/06.03.2008 г. 50 17.12.2008 г.
334/ГИ/26.11.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонение към същуствувща жилищна сграда ПИ 102, кв.184, по плана на СО Ваялар, гр. Варна 1. Добрин Добрев Василев; 2. Община Варна Заповед №0750/07.11.2008 г. На основ. чл.62, ал.2 АПК се допуска кори -гиране на категория инж. Симеонов ЗАО-49188/12.11.2008 г. 50 17.12.2008 г. 28.01.2009г.
335/ГИ/27.11.2008 г. ВиК външни връзки за офисна сграда УПИ І-2, кв. 567 А, по плана на 14 м.р, ул. Константин Величков 32, гр. Варна 1. Геновева Христова Ненчева, 2. Петя Христова Великова; 3. Минко Янев Петков; 4. Цонка Александрова Петкова; 5. Сияна Янева Илиева; 6. Илиян Николаев Илиев; 7. 'Поликомерс' СГ ЕООД; 8. Община Варна Инекс консулт' ЕООД, Заповед №0737/07.11.2008 г. инж. Симеонов ЗАО-43373/06.10.2008 г. 50 12.12.2008 г.
336/ГИ/27.11.2008 г. Въиншни В и К връзки за жилищна сграда УПХІІ-1630, кв. 52, по плана на 8-ми м.р., ул. Княз Ал. Батемберг 37, гр. Варна 1. Добринка Тодорова Димитрова; 2. 'МОНТЕКОРЕ' ЕООД; 3. Община Варна Заповед №0697/05.11.2008 г. инж. Симеонов ЗАО-49877/17.11.2008 г. 50 13.11.2008 г.
337/ГИ/01.12.2008 г. Сградно В и К отклонение за фамилна жилищна сграда УПИ ІІІ-2945 и УПИ ХVІІ-2947, кв.6 по плана на Св. Никола, гр. Варна 1. Мария Георгиева Грудева; 2. 'Манаус комерс' ООД; 3. Община Варна Санта 2004' ЕООД, Заповед №0754/10.11.2008 г. инж. Симеонов ЗАО-51143/25.11.2008 г. 50 17.11.2008 г.
338/ГИ/01.12.2008 г. Сградно В и К отклонение за фамилна жилищна сграда УПИ ХVІ-2946, кв.61 по плана на Св. Никола, гр. Варна 1. Марин Георгиев Велчев; 2. 'Манаус комерс' ООД; 3. Община Варна Санта 2004' ЕООД, Заповед №0751/10.11.2008 г. инж. Симеонов ЗАО-51144/25.11.2008 г. 50 16.11.2008 г.
339/ГИ/28.11.2008 г. Благоустрояване и озеленяване на междублоково пространство между бл.№№1,2 и 3 на ул. Брегалница, гр. Варна Община Варна Протокол №22/27.11.2008 г. На основ. чл.152,ал.2 от ЗУТ се допуска етапност в изпълнен. инж. Пенева ЗАО-50793/21.11.2008 г. 12.12.2008 г. 11.06.2009г.
340 - отпада
341/ГИ/02.12.2008 г. Външно водопроводно и канализационно отклонение за многофамилна жилищна сграда УПИ ІХ-131 кв. 169-а, 11-ти м.р. 1. 'Спедстрой' ЕООД; 2. Община Варна Агроинвест' ЕАД, Заповед №0807/25.11.2008 г. инж. Симеонов ЗАО-51401/26.11.2008 г- 50 19.12.2008 г.
342/ГИ/28.11.2008 г. Уличен водопровод клон 101 СО Боровец - юг, район Аспарупово, гр. Варна 1. ГД 'Извор - 2008; 2. Община Варна Агроинвест' ЕАД, Заповед №0820/26.11.2008 г. инж.Власева ЗАО-42957/01.10.2008 г. 977 18.12.2008 г.
343/ГИ/01.12.2008 г. Уличен водопровод за жилищни сгради и корекция на трасе на канализационен колектор DN 1400 за жиищни сгради УПИ ІХ и Х,кв. 997 по плана на 5-ти м.р., гр. Варна 1. 'Бългериън - Америкън Пропърти Мевиджмънт' ЕООД; 2. Община Варна ЛИФО' ЕООД; Заповед №0227/07.04.2008 г. инж. Власева ЗАО-51813/28.11.2008 г. 96,35 19.12.2008 г.
344/ГИ/01.12.2008 г. Трафопост 4х1000,20/0,4кV и електрозахранването му чрез разкъсване и муфиране на съществуваща кабелна линия 20 кV, извод 'Воденицата' УПИ ІІ-163 'за жил.строителство и ТП', кв.25 по плана за регулация и застрояване на кк 'Златни пясъци', община Варна (идентичен с №10135.513.163 п кадастрална карта) 1. ЕРП 'Златни пясъци' АД; 2. 'Куолити Девелопмент Груп' ООД НБС Инженеринг' ООД - Варна, Протокол №22/27.11.2008 г. инж. Гороломова ЗАО-50998/24.11.2008 г. 130 20.12.2008 г.
345/ГИ/01.12.2008 г. Сградна газова инсталация с прилежащия площадков газопровод за жилищна сграда УПИ ХХІ-държавна, кв. 59 по плана на Виница, гр. Варна Красимира Желева Желева - Колева шеста категория инж. Драгнева ЗАО-50249/19.11.2008 г. 50 17.12.2008 г.
346 - отпада
347/ГИ/02.12.2008 г. В и К отклонения за Галерия Варна 'Многофункционален търговско - развлекателен комплекс' УПИ VІІ-351, 847, 848, 1683, 1684, кв. 39, ЗПЗ, гр. Варна 1.'Галерия Варна' ЕООД; 2. Община Варна Инекс консулт' ЕООД, Заповед №0740/07.11.2008 г. ЗАО-11440/13.03.09 - промяна по вр.на стр на осн.чл.154,ал.2,т.8 от ЗУТ инж. Симеонов ЗАО-48750/10.11.2008 г. 50 18.12.2008 г. 21.04.2009 г.
348/ГИ/02.12.2008 г. Изместване на битов канализационен клон за Галерия Варна 'Многофункционален търговско - развлекателен комплекс' УПИ VІІ-351, 847, 848, 1683, 1684, кв. 39, ЗПЗ, гр. Варна 1.'Галерия Варна' ЕООД; 2. Община Варна Инекс консулт' ЕООД, Заповед №0739/07.11.2008 г. инж. Симеонов ЗАО-48753/10.11.2008 г. 50 18.12.2008 г.
349/ГИ/02.12.2008 г. Разширение на приемо предавателна станция VА 4206 и инсталация на UMTS оборудване на БТК Мобайл ЕООД навираща се на покрива на сградата на Варненски свободен университет кк Чайка 1. БТК Мобайл ЕООД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО-52174/02.12.2008 г. 50 23.12.2008 г.
351/ГИ/02.12.2008 г. Сградна газова инсталация с прилежащия площадков газопровод за жилищна сграда УПИ ХІ-131, кв.5 по плана на жк Възраждане - І м.р., ул. Ана Феликсова 15, гр. Варна Ремзи Незиров Мхмедов и Нуршен Зюлкярова Мехмедова шеста категория инж. Драгнева ЗАО-50453/20.11.2008 г. 50 19.12.2008 г.
352/ГИ/04.12.2008 г. Газификация на х-л Света Елена с прилежащия площадков газопровод с дължина 100 м. УПИ ІV-132, кв.11 по плана на кк Св.Св. Константин и Елена, гр. Варна Вселена'АД Протокол №22/27.11.2008 г., 'Атика консулт' ЕООД ЗАО-5461/03.02.2009 - промяна в одобрен ИП на осн.чл.154, ал.5 инж. Драгнева ЗАО-43286/03.10.2008 г. ЗАО-49160/12.11.2008 г. 157 05.01.2009 г. 19.03.2009 г.
353/ГИ/02.12.2008 г. В и К отклонения за сграда със смесено предназначение УПИ ІІІ, кв. 12 по плана на гк Възраждане 1-ви м.р., гр. Варна 1. 'Спедстрой' ЕООД; 2. Община Варна Агроинвест' ЕАД, Заповед №0806/25.11.2008 г. На основание чл.154, ал.2 от ЗУТ се допус- ка промяна на инвест. намерения инж. Симеонов ЗАО-51404/26.11.2008 г. 50 17.12.2008 г. 29.07.2009г.
354/ГИ/02.12.2008 г. Подобект Детска зона към обект Благоустрояване на междублоково пространство между бл.№№5,27,19 и 45 в жк Чайка, гр. Варна по паркоустройствен план на парк Чайка, УПИ І за парк ,квартал 10,19 подрайон, гр. Варна Община Варна Протокол №21/13.11.2008 г.,т.7 инж. Пенева ЗАО-50576/20.11.2008 г. 15.12.2008 г.
355/ГИ/02.12.2008 г. Улична канализация ПИ 6864, кв.117 по плана на СО Траката, гр. Варна 1. 'Манаус Комерс' ООД; 2. Община Варна Санта 2004' ЕООД, Заповед №0805/18.11.2008 г. инж. Симеонов ЗАО-51485/26.11.2008 г. 50 19.12.2008 г.
356/ГИ/02.12.2008 г. Улична канализация (тласкател) и водопроводно отклонение УПИ ХVІІ-2947, кв.61 по плана на Св. Никола, гр. Варна 1. 'Манаус Комерс' ООД; 2. Община Варна Санта 2004' ЕООД, Заповед №0804/18.11.2008 г. инж. Симеонов ЗАО-51483/26.11.2008 г. 50 19.12.2008 г.
357/ГИ/02.12.2008 г. Външни В и К връзки за жилищна сграда УПИ ХІХ-7, кв. 194, ул. Капитан Райчо 45, 9-ти м.р., гр. Варна 1. 'Синтес Билд' ЕООД; 2. Община Варна Инекс консулт' ЕООД, Заповед №0744/07.11.2008 г. инж. Симеонов ЗАО-51757/28.11.2008 г. 50 19.12.2008 г.
358/ГИ/03.12.2008 г. Външни В и К връзки за жилищна сграда с офиси УПХVІІІ-162, 163, кв.9, 16-ти север м.р. на гр. Варна 1. 'Синтес Билд' ЕООД; 2. Община Варна Инекс консулт' ЕООД, Заповед №0745/07.11.2008 г. инж. Симеонов ЗАО-51760/28.11.2008 г. 50 19.12.2008 г.
359/ГИ/02.12.2008 г. Сградна газова инсталация за апартамент от жилищна сграда ПИ ХІХ, кв.6 по плана на кв.Виница, ул. Св. Прокопий Варненски 11, гр. Варна Йордан Костов Баналиев шеста категория инж. Драгнева ЗАО-49870/17.11.2008 г. 50 18.12.2008 г.
360/ГИ/03.12.2008 г. Благоустрояване на междублоково пространство бл.147, бл.151 и бул. Сливница в жк Младост, ІІ м.р, гр. Варна Община Варна шеста категория инж. Пенева ЗАО-52049/01.12.2008 г. 17.12.2008 г.
361/ГИ/03.12.2008 г. Реконструкция на бул. Трети март от бул. Цар Освободител до бул. Ян Хунияди Община Варна Протокол на ЕСИИ №15/04.09.2008 г., т.2 Протокол №23/4.12.08, т.1 на осн.чл.62,ал.2 от АПК в настоящото РС 361/ГИ/3.12.08се направи поправка в ред 5 като след т.2 да отпадне текста 'и част дъждовна канализация на определени участъци по бул.Трети март и предвиждане на необх.съоръжения за равномерно отводняване на уличните платна по булеварда приета с Решение на ЕСИИ при Община Варна с Протокол №23/4.12.08, т.1 и одобрена на 5.12.2008 г.' инж. Самсарова ЗАО-5128/02.12.2008 г. 29.12.2008 г. 29.12.2008 г.
362- отпада
363/ГИ/05.12.2008 г. Кабелна линия за захранване на вграден трафопост 10/0,4 кV чрез разкъсване и муфиране на съществуваща кабелна линия между трафопостове №№2 и 106 УПИ VІІ-9,10, кв.708 (бул.Осми прим.полк, бул. Сливница), гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Инекс консулт' ООД, Заповед №0821/03.12.2008 г. инж. Гороломова ЗАО-52571/04.12.2008 г. ЗАО-50749/21.11.2008 г. 50 20.12.2008 г.
364/ГИ/05.12.2008 г. Връзка на сградно В и К с уличната мрежа за жилищна сграда УПИ ІІІ-119, кв. 36 н кк Константин и Елена, гр. Варна 1. 'Ириси' АД; 2. ЕТ 'Супур Арт - 17 - Кръстю Вапцаров' 3. Община Варна Запвоед №0692/05.11.2008 г. инж. Симеонов ЗАО-48343/08.102008 г. 50 20.12.2008 г.
365/ГИ/04.12.2008 г. Сградна газова инсталация за апартамент от жилищна сграда УПИ V-държавна, кв. 58, по плана на кв. Виница, ул. Константин Илиев 10, гр. Варна Снежана Маринова Василева и Сергей Николов Василев шеста категория инж. Драгнева ЗАО-49213/12.11.2008 г. 50 05.01.2009 г.
366/ГИ/03.12.2008 г. Трансформация на ПСОВ Аспарухово в помпена станция и конструиране на транспортиращ водопровод Аспарухово Община Варна Консорциум БТ Инженеринг ЕООД и Нирас А/С инж. Гърбузов ИИБ-8-9901/20/26.11.2008 г. 19.12.2008 г.
367/ГИ/08.12.2008 г. Рехабилитация на бул. Република от бул. Сливница до бул. Цар Освободител Община Варна Протокол №22/27.11.2008 г., т.7 инж. Самсарова ЗАО-52420/03.12.2008 г. 23.12.2008 г.
368/ГИ/10.12.2008 г. Реконструкция на кръстовище бул. Цар Освободител с бул. Хр. Смирненски Община Варна Протокол №21/13.11.2008 г.,т.5 инж. Самсарова ЗАО-52419/03.12.2008 г. 29.12.2008 г.
369 - отпада
370 - отпада
371/ГИ/09.12.2008 г. Уличен водопровод ПИ 1555, по плана на СО Прибой, гр. Варна 1. Павел Иванов Бораджиев; 2. Община Варна Протокол №14/21.08.2008 г.,т.5, Заповед №0752/10.11.2008 г. На основание чл.62, ал.2 от АПК се допус-ка корекция на наиме- нованието инж. Власева ЗАО-51774/28.11.2008 г. 178,5 23.12.2008 г. 09.07.2009г.
372/ГИ/0.12.2008 г. Благоустрояване на зелена площ бул. Вл. Варненчик между ул. Родина и ул. Доброволци пред бл.24 да бл. 29, гр. Варна Община Варна Протокол №23/04.12.2008 г., т.9 На основание чл.152, ал.2 от ЗУТ се допус- ка етапност на строеж Лучева ЗАО-52789/04.12.2008 г. 23.12.2008 г. 17.06.2009г.
373/ГИ/09.12.2008 г. Сградна газова инсталация за жилищна сграда УПИ ІІІ-2615, кв.50по плана на ПВЗ Свети Никола, гр. Варна Росица Петрова Прухова и Женя Петрова Живкова шеста категория инж. Драгнева ЗАО-51812/28.11.2008 г. 50 05.01.2009 г.
374/ГИ/10.12.2008 г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ ХІ-2, кв. 371 по плана на 10 м.р, ул. Ангел Теоргиев 8, гр. Варна 1. Васил Върбанов Куманов; 2. Вярка Виктор Куманова; 3. Стефан Димитров Дамаскинв 4. Васил Димитров Дамаскинов 5. Община Варна Билдинг надзор' ЕООД, Заповед №0831/08.12.2008 г- инж. Власева ЗАО-53189/09.12.2008 г. 50 29.12.2008 г.
375/ГИ/11.12.2008 г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ ХІ-11=ПИ 18, кв.487 по плана на 13 м.р., гр. Варна, ул. Страхил войвода 51 1. Райна Стефанова Колева; 2. Савко Стефанов Попов; 3. Кирушка Димитрова Попова; 4. 'Вива Строй' ООД; 5. Община Варна Юнион билдинг' ООД, Заповед №0696/05.11.2008 г. инж. Симеонов ЗАО-51276/26.11.2008 г. 50 29.12.2008 г.
376/ГИ/09.12.2008 г. Сградна газова инсталация за жилищна сграда ПИ 743=1680а и 1680б, кв.51 по плана на Св. Никола, гр. Варна Светлана Дочева Урумова шеста категория инж. Драгнева ЗАО-50447/20.11.2008 г. 50 05.01.2009 г.
378/ГИ/11.12.2008 г. Външни В и К връзки за жилищна сграда УПИ ІІІ-12, кв.58а по плана на 11-ти м.р., гр. Варна, ул. Антон Страшимиров 23 а 1. 'Йосифов билд' ЕООД; 2. Община Варна Заповед 0720/06.11.2008 г. инж. Симеонов ЗАО-50631/21.11.2008 г. 50 05.01.2009 г.
379/ГИ/11.12.2008 г. Външно В и К отклонение УПИ Х-164, кв.9,ул. Вярност 21, гр. Варна 1. Енис Велиев Узунов; 2- Община Варна Заповед №0683/05.11.2008 г. инж. Симеонов ЗАО-49875/17.11.2008 г. 50 05.01.2009 г.
380 - отпада
381/ГИ/15.12.2008 г. Водоснаб6 и 550 дяване на п-ли 59 р-н Вл. Варненчик, гр. Варна 1. Васил Тодоров Василев; 2. Калинка Димитрова Петрова; 3. Община Варна Протокол №20/30.10.2008 г., т.6, Заповед №0834/10.12.2008 г. инж. Власева ЗАО-54058/15.12.2008 г. 177 05.01.2009 г.
382/ГИ/12.12.2008 г. Изграждане на уличен канализационен клон зо обект вилва сграда ПИ 3536, кв.77 по плана на м-ст Траката, гр. Варна 1. Петранка Горанова Славова; 2. Община Варна Стройнадзор 2000' ЕООД Заповед /0749/07.11.2008 г. инж. Симеонов ЗАО-50004/18.11.2008 г. 50 05.01.2009 г.
383/ГИ/12.12.2008 г. Реконстукция на ул. Девня в участъка от фабрика Хр. Ботев от ул. Г. Теячевич до бензиностанция Шел Община Варна Протокол №22/27.11.2008 г., т.14 и Протокол №15/15.12.2005 г., т.8 На основан. чл.62, ал. 2 от АПК се допуска добавяне навъзлож.; На основание чл.154, ал.2,т.8 и ал.5 промя- на в наименованието; На основание чл.154, ал.2т.8 и ал.5 промяна на инвестац. намерен. инж. Самсарова ЗАО-53185/09.12.2008 г. 29.12.2008 г. 15.09.2009г. 14.10.2009г. 16.11.2009г.
384/ГИ/12.12.2008 г. Рехабилитация на бул. Република бул. Цар Освободител до бул. Трети март Община Варна Протокол №23/04.12.2008 г., т.2 инж. Самсарова ЗАО-53183/09.12.2008 г. 30.12.2008 г.
385/ГИ/12.12.2008 г. Базова станция на Макс телеком ООД БС 4014 'Маяк'разположена на покрива на х-л Маяк кк Св. Св. Константин и Елена, гр. Варна 1. 'Макс телеком' ООД; 2. Изпълнителна агенция 'Социални дейности' на МО Кънстракшън супервижън къмпани' ООД; Протокол №23/04.12.2008 г., т.4 инж. Рубанисти ЗАО-50932/24.11.2008 г. 50 05.01.2009 г.
386/ГИ/12.12.2008 г. Базова станция на Макс телеком ООД БС 4012 'Акваполис', разположена на покрива на х-л Акваполис кк Златни пясъци, гр. Варна 1. 'Макс телеком' ООД; 2. 'Акваполис' ООД Кънстракшън супервижън къмпани' ООД; Протокол №23/04.12.2008 г., т.5 инж. Рубанисти ЗАО-50928/24.11.2008 г. 50 20.01.2009 г.
387/ГИ/12.12.2008 г. Базова станция на Макс телеком ООД БС 4010 'Адмирал', разположена на покрива на х-л Адмирал кк Златни пясъци, гр. Варна 1. 'Макс телеком' ООД; 2.Златни пясъци АД Кънстракшън супервижън къмпани' ООД; Протокол №23/04.12.2008 г., т.3 инж. Рубанисти ЗАО-50930/24.11.2008 г. 50 20.01.2009 г.
388/ГИ/15.12.2008 г. В и К отклонение п-л 550 в р-н Вл. Варненчик гр. Варна 1. Васил Тодоров Василев; 2. Община Варна Протокол №20/30.10.2008 г., т.7, Заповед №0836/10.12.2008 г. инж. Власева ЗАО-54060/15.12.2008 г. 50 05.01.2009 г.
389/ГИ/15.12.2008 г. В и К отклонение за жилищна сграда п-л 596 в р-н Вл. Варненчик гр. Варна 1. Калинка Димитрова Павлова 2. Община Варна Протокол №20/30.10.2008 г., т.8, Заповед №0835/10.12.2008 г. инж. Власева ЗАО-54056/15.12.2008 г. 50 05.01.2009 г.
390/ГИ/15.12.2008 г. Изместване водопровод Варна - Зл. Пясъци ІІ етап УПИ VІ-1827а, кв.37, жк Бриз, гр. Варна 1. Марга Борисова Гавраилова и Гавраил Борисов Костов; 2. Община Варна Стройнадзор', инж. Власева ЗАО-51953/01.12.2008 г. 50 05.01.2009 г.
391/ГИ/15.12.2008 г. Приемо-предавателна станция GSM/UMTS - VA 4206_А на покрива на Варненски свободен университет'Черноризец Храбър' кк Чайка, гр. Варна 1. 'БТК Мобайл' ЕООД 2. Варненски свободен университет'Черноризец Храбър' Интерконсулт' ЕООД, Протокол №23/04.12.2008 г., т.7 инж. Рубанисти ЗАО-44119/09.10.2008 г. 50 06.01.2009 г.
392/ГИ/15.12.2008 г. Микроклетка МС 4300_А(Varna_DKS_1) - част от третата национална мрежа за безжична комуникация по стандарт GSM/UMTS, разположена в административна сграда ДКЦ, гр. Варна 1. 'БТК Мобайл' ЕООД; 2. ДКЦ ЕАД Протокол №23/04.12.2008 г., т.6 инж. Рубанисти ЗАО-42050/25.09.2008 г. 50 06.01.2009 г.
393 -отпада
394/ГИ/16.12.2008 г. В и К отклонения за жилищна сграда УПИ ІІ-1174, кв. 20, ул. Средец 41, по плана на 27-ми м.р., гр. Варна 1. Веселинка Петрова Тодорова; 2. Тодор Добрев Тодоров; 3. Антон Петров Хомяков; 4. Пенка Георгиева Хомякова;5. Община Варна Юнион билдинг', Заповед №0736/07.11.2008 г. инж. Симеонов ЗАО-50326/19.11.2008 г. 50 05.01.2009 г.
395/ГИ/16.12.2008 г. В и К отклонения за жилищна сграда УПИ ІІ-1177, кв. 20, ул. Средец 41, по плана на 27-ми м.р., гр. Варна 1. Петър Иванов Костов; 2. Надежда Иванова Иванова; 3. Еврострой 04 ЕООД; 4. Община Варна Юнион билдинг', Заповед №0735/07.11.2008 г. инж. Симеонов ЗАО-50331/19.11.2008 г. 50 05.01.2009 г.
396/ГИ/16.12.2008 г. Базова станция 'Брава', разположена на покрива на втори производствен корпус на завод 'Метал' АД ЗПЗ, гр. Варна 1. 'МобилТел' ЕАД; 2. 'Метал' АД Консултантска инженерна група' ООД, инж. Рубанисти ЗАО-51594/27.11.2008 г. 50 05.01.2009 г.
397/ГИ/22.12.2008 г. Уличен водопровод ПИ 328=1353, м-ст Траката Ваялар, гр. Варна 1. 'Александрид' ООД; 2. Община Варна Протокол №20/30.10.2008 г., т.13, Заповед №0833/10.12.2008 г. инж. Симеонов ЗАО-54932/18.12.2008 г. 50 05.01.2009 г.
398/ГИ/16.12.2008 г. Телефонно кабелно захранване от ТС 5 РШ 2121 до сградата на Панда КООП ул. Цоньо Тодоров №1, гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО-52752/04.12.2008 г. 50 05.01.2009 г.
399/ГИ/17.12.2008 г. В и К отклонения за жилищна сграда У м.р. ПИ ІІІ-1161, кв.50, ул.Роза 15 по плана на 25 на гр. Варна 1. 'Глобо Трейд' ЕООД; 2. Община Варна ПеР ЕНД ВИ' ЕООД, Заповед №706/05.11.2008 г. инж. Симеонов ЗАО-48869/11.11.2008 г. 50 09.01.2009 г.
400/ГИ/18.12.2008 г. Вооснаб2481дяване на имоти №№1017, 1015, 1014, 2530, 1006, 1005, по плана на м. Ракитника, гр. Варна 1. ГД 'Ракитника - 07' 2. Община Варна Протокол №18/09.10.2008 г., т.3, Заповед №0839/10.12.2008 г. инж. Власева ЗАО-40706/15.09.2008 г. 182 05.01.2009 г.
401/ГИ/18.12.2008 г. Телефонно кабелно захранване от резерва в КШ І 1.11.1.11 ул. Д-р Басанович №112, гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО-52748/04.12.2008 г. 50 05.01.2009 г.
402/ГИ/18.12.2008 г. Телефонно кабелно захранване от ТС 63 до Факултета по Дентална медицина бул. Цар Освободител №150 БТК АД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО-52750/04.12.2008 г. 50 05.01.2009 г.
403 отпада
404/ГИ/17.12.2008 г. Паркинг зад кафе-бар на ул. Гео Милев, гр. Варна Община Варна Протокол №16/11.09.2008 г., т.10, инж. Самсарова ЗАО-52880/05.12.2008 г. 05.01.2009 г.
405/ГИ/20.12.2008 г. Пътна връзка с бул. Република УПИ V, кв. 15, жк Възраждане, І-ви м.р. Община Варна Протокол №12/03.07.2008 г., т.2, инж. Самсарова ЗАО-54174/15.12.2008 г. 05.01.2009 г.
406/ГИ/19.12.2008 г. Реконструкция на част от въздушен електропровод 20 кV, извод Горчивата чешма, в участъка от секционен прекъсвач №2 до секционен прекъсвач Горчивата чешма в кабелна линия 20 кV УПИ ХХХІ-2656, кв.54 по плана на СО Св. Никола, гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД НБС Инженеринг' ООД - Варна, Заповед №0842/17.12.2008 г. инж. Гороломова ЗАО-54207/15.12.2008 г. ЗАО-54926/18.12.2008 г. 67,5 07.01.2009 г.
407/ГИ/19.12.2008 г. Сградно водопродно отклонение УПИ 8855=3623, кв.189 по плана на СО Траката гр. Варна 1. 'Спейсуоркс' ЕООД; 2. Община Варна Заповед №0716/06.11.2008 г. инж. Симеонов ЗАО-52429/03.12.2008 г. 50 07.01.2009 г.
408/ГИ/20.12.2008 г. Сградно водопродно отклонение УПИ 8855=3624, кв.189 по плана на СО Траката гр. Варна 1. 'Вилауоркс' ЕООД; 2. Община Варна Заповед №0717/06.11.2008 г. инж. Симеонов ЗАО-52430/03.12.2008 г. 50 09.01.2009 г.
409/ГИ/19.12.2008 г. Уличен водопрод ПИ 113 по плана на м-ст Боровец, гр. Варна 1. ЕТ 'Козирог 96'; 2. д-р Янко Петров Станев Мар Консулт' ЕООД инж. Симеонов ЗАО-54822/18.12.2008 г. 50 07.01.2009 г.
410/ГИ/19.12.2008 г. В и К отклонения за жилищна сграда УПИ-616, 617, 630, кв.51 по плана на 16 м.р., ул. Ивац №1, гр. Варна 1. 'Ириси' АД; 2. Община Варна Инекс консулт' ООД, Заповед №0693/05.11.2008 г. инж. Симеонов ЗАО-50768/21.11.2008 г. 50 05.01.2009 г.
411/ГИ/30.12.2008 г. Външни В и К връзки за жилищна сграда УПИ VІІІ-379, кв.1082 по плана на 26-ти м.р., ул. Кестен 3, гр. Варна 1. Веселин Митков Гочев; 2. Община Варна НБС Инженеринг' ООД - Варна, Заповед №0748/07.11.2008 г. инж. Симеонов ЗАО-51673/21.11.2008 г. 50 16.01.2009 г.
412/ГИ/20.12.2008 г. Сградно В и К отклонение за жилищна сграда със средно застрояване УПИ Х-14(ПИ 136),кв.437 по плана на 4-ти м.р.,ул.Братя Шкорпил 12, гр. Варна 1. 'Рудва' ООД; 2. Община Варна Инекс консулт' ООД, Заповед №0825/08.12.2008 г. инж. Симеонов ЗАО-53463/10.12.2008 г. 50 09.01.2009 г.
413/ГИ/20.12.2008 г. Приемо-предавателна станция 'Глобул' 4232 /Варна-Трети март/ на покрива на жилищна сграда жк Възраждане, бл.44, вх.Б, гр. Варна 1. Всички етажни собственици, живущи на адрес жк Възраждане, бул. Трети март, бл.44, вх.2, гр. Варна; 2. 'Космо България Мобайл' ЕАД Екоинженеринг' ЕООД, инж.Рубанисти ЗАО-17635/29.09.2008 г. 50 17.02.2009 г.
414/ГИ/20.12.2008 г. Уличен водопровод ПИ 977 по плана на СО Бялата чешма и Дъбравата, гр. Варна 1. Панайот Томов Панайотов и Стефка Георгиева Панайотова; 2. Община Варна Протокол №18/09.10.2008 г., Заповед №0753/10.11.2008 г. инж. Власева ЗАО-55186/20.12.2008 г. 160,5 07.01.2009 г.
415/ГИ/22.12.2008 г. Водопроводна мрежа на СО 'Боровец - юг' клон 73, гр. Варна 1. ГД Бор-Боровец 73; 2. Община Варна Протокол №21/13.11.2008 г., Заповед №0753/10.11.2008 г. инж. Власева ЗАО-55367/22.12.2008 г. 165 12.01.2009 г.
416/ГИ/23.12.2008 г. Външи В и К връзки за жилищна сграда УПИ ІV-554, кв.29,ул. Евлоги Бакалов №20 по плана на 24-ти м.р.,гр. Варна 1. 'Галант Стилстрой' ООД; 2. Община Варна НБС Инженеренинж' ООД Варна, Заповед №0850/20.12.2008 г. инж. Симеонов ЗАО-18817/18.04.2008 г. 50 07.01.2009 г.
417 отпада
418 отпада
419/ГИ/29.12.2008 г. Трафопоснт тип БКТП 4х1000 кVА,20/0,4 и улична регулация с паркинг между о.т. 371 и о.т. 375 и електрозахранване на трафопоста чрез разкъсване и муфиране на съществуваща кабелна линия 20 кV извод 'Възраждане' между трафопостове №№1969 и 918 УПИ ІV,кв.12 по плана на І-ви м.р.,жк Възраждане, тр. Варна 1. Община Варна; 2. 'Е.ОН България Мрежи' АД СС Консулт' ЕООД, Запвоед №0853/29.12.2008 г. На основание чл.152, ал.2 от ЗУТ се допус- ка етапност на строеж инж. Гороломова ЗАО-55483/23.12.2008 г. 20.01.2009 г.
420/ГИ/30.12.2008 г. Канализационен тласкател тръбопровод до съществуваща РШ на канализационен колектор ф1000 УПИ ХІV-1556,кв.7 във вилна зона Варна 1. Дивеста ООД; 2. Община Варна Корект 99 ООД, Заповед №0848/20.12.2008 г. инж. Симеонов ЗАО-47672/03.11.2008 г. 50 20.01.2009 г.

Разрешения за строеж 2008 г. на ИИБ