Разрешения за строеж 2008 г. на ИИБ


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
№ и дата на РС Наименование на строежа Местонахождение Забележка
1 2 3 6
1/ГИ/07.01.2008 г. Водопроводно отклонение УПИ I-7, 14, кв.546, 14м.р., ул.Български орел 19
2/ГИ/08.01.2008 г. Пътна връзка ПИ 4392=425, 26м.р.
3/ГИ/10.01.2008г. Улична канализация УПИ VI-260 за офиси и складове, кв.17, СО'Пчелина'
4/ГИ/10.01.2008г. Система за видеонаблюдение бул.М.Луиза, бул.Вл.В-к, Шипка, О.Паисий, Сахаров, Република, Смирненски, Освободител.... на основание чл.154, ал. 5 от ЗУТ допуска се промяна в инвести- ционния проект по вре ме на строителство
5/ГИ/11.01.2008г. ВиК отклонения УПИ XXIX-29014 за търг.к-кс, кв.3, ОПЗ Вл.В-к
6/ГИ/15.01.2008г. Водопроводна връзка ЗПЗ
7 -отпада
8/ГИ/16.01.2008 г. 1. Дъждновно сградно канализационно отклонние; 2. Улична битова и дъждовна канализация 1. УПИ ХІІІ-25012, кв.2;ПЗ 'Метро', бул. 'Конст. и Фружин' - о.т. 42 до продължението на ул. 'А. Разцветников' - О.Т.39; ПЗ 'Метро', гр. Варна на основание чл.154, ал. 2 от ЗУТ поради промяна в инвестиционните намерения се допуска да се добави и чл.152, ал.2 от ЗУТ
14.11.2008 г.
9 -отпада
10/ГИ/23.1.2008 г. Основен ремонт на ул. 'Кракра' от бул. 'Хр. Ботев' до Кръговото кръстовище, гр. Варна
11/ГИ/01.02.2008 г. Трафопост тип БКТП 2х630 КVA, 20/0,4 KV и електрозахранването му с кабелна линия 20 КV чрез разкъсване на кабелна линия СрН ТП №541 УПИ VІ-1512, кв. 1 по плана на м-ст 'Старите лозя', гр. Варна На основание чл.62, ал.2 от АПК се допус-ка корекция на наиме-нованието на обекта
12/ГИ/01.02.2008 г. Кабелно електрозахранване 10 KV от съществуващ кабел, разкъсан между ТП №332 и ТП №441 на ул. 'Русе' до вграден трафопост 630 KVA, 10/0,4 KV УПИ ІІ - 732, 734, 739, кв. 135 по плана на 7-ми м.р. Гр. Варна
13/ГИ/04.02.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ-ХІV-14, кв. 582, по плана на 14-ти м.р. /ул. 'Неофит Рилски' №20/, гр. Варна
14/ГИ/04.02.2008 г. Частична реконструкция на водопроводна мрежа и битова канализация кк 'Св. Св. Константин и Елена', кв. 6 На основание чл. 62, ал. 2 от АПК се вписва поправка, ред 18 се чете:'РС се издава на основание чл.142,ал.1,ал.4,ал.6 т.2 и чл.148 ал.1,2 и 4 от ЗУТ'
15/ГИ/05.02.2008 г. Вътрешна газова инсталация на адмнистративнасграда УПИ-VІІІ-9, кв. 68, по плана на 8 м.р./ул. 'Цар Иван Шишман' №14, ГР. Варна
16/ГИ/05.02.2008 г. Пътна връзка с ул. 'Ат. Москов' за УПИ ХХХ-1124, кв. 35, по плана на ЗПЗ към складова сграда с адмнистративна част, гр. Варна
17/ГИ/06.02.2008 г. Канализационно отклонение за ПИ 1590 ПИ 1902, 8-ми подрайон, /ул.'Одесос'/, гр. Варна На осн. Чл.62 ал.2 от АПК - РС се изд. На основание чл.142, ал.1,ал.4, ал.6 т.2 и чл.148 ал.1,2 и 4 от'
18/ГИ/11.02.2008 г. Разширение на пътна връзка от бул. 'Република' до УПИ ХІV-341 - от п.т. В1 до п.т. 9, кв. 57, по плана на ЗПЗ, гр. Варна - първи етап
19/ГИ/20.02.2008 г. Трафопост тип подземен, 2х630 КVA, 20/0,4 KV с кабелно електрозахранване 20 КV чрез разкъсване на кабелна линия извод 'Могилата' между ТП 1747 и ТП 1911 УПИ VІ-92, кв.50, по плана на 21-ви м.р., гр. Варна
20 - отпада
21 - отпада
22/ГИ/11.02.2008 г. Кабелна линия 20 KV от ЖР стълб пред почивен дом 'Геолог' до ЖР стълб пред парцел №1937 по плана на м-ст 'Манастирски рид, гр. Варна /Реконструкция на част от въздушна електрическа линия 20 KV, извод 'Виница, преминаваща над парцел №1944
23/ГИ/11.02.2008 г. Водоснабдяване на имоти 2540,2543,2539,2537,2534,2533,2532,2531,2530,2529,2520,2603,2519,2518,2515,808,2736,2739,1392,1393,1394,1395,1397,1398,1399,1400,1401,1402,1403,1404,1406,2766 по плана на м-ст 'Боровец
24/ГИ/11.02.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонение за офис сграда ПИ №1899, по кадастралния план на 8 м.р. / ъгъл на ул. 'Хан Аспарух' и ул. 'Преслав'/, гр. Варна
25/ГИ/12.02.2008 г. Външно кабелно електрозахранване от трафопост №768 до два броя касети тип ШК-6А и един брой касета тип ШК-3А УПИ ІІ-148, кв. 18 по плана на КК 'Св. Св. Константин и Елена'
26/ГИ/13.02.2008 г. 1. Реконструкция на ул. 'Цар Асен' в участъка между ул. 'Ив. Аксаков' и ул. 'Ген. Гурко', във връзка с въвеждане на двоица еднопосочни улици 'Ген. Колев' -'Цар Асен, гр. Варна 2. Подобект: Светофарна уредба на кръстовище ул. 'Цар Асен' - 'Чаталджа' 'Реконструкция на кабелни линии НН и кабелни тръбни мрежи
27/ГИ/13.02.2008 г. Организация на движение за въвеждане на двоица еднопосочни улици 'Ген Колев - 'Цар Асен', гр. Варна и Светофарна уредба на кръстовище на ул. 'Цар Асен' и бул. 'Цар освободител'
28/ГИ/13.02.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонение за сграда със смесено предназначение УПИ І-1, кв. 12 по плана 18-ти м.р. /ул. 'Добри Чинтулов' №18/, гр. Варна
29/ГИ/15.02.2008 г. Оптична кабелна свързаност на Първа инвестиционна банка АД КК 'Златни пясъци', х-л 'Камчия', кв. 46 с МАN мрежата на БТК
30/ГИ/15.02.2008 г. Телефонно кабелно захранване от ТС 5 РКШ2061 до жилищни сгради ул. 'Кестен' №13, УПИ ІІІ-366, кв. 1086 и ул. 'Кестен' №5, 26 м.р. Гр. Варна
31/ГИ/15.02.2008 г. Телефонно кабелно захранване от РКШ 7211 ул. 'Цар Асен' до сграда на ул. 'Чаталджа' №20 /УПИ ІІ-1/, кв. 660, 6 м.р., гр. Варна
32/ГИ/15.02.2008 г. Телефонно кабелно захранване жилищна сграда УПИ ІV-2824, кв. 28, ж.к. 'Чайка', бл. 198, 19 м.р., гр. Варна
33/ГИ/15.02.2008 г. Телефонни кабелни захранвания на 10 броя жилищни сгради 23-ти м.р. на ж.к. 'Левски', гр. Варна
34/ГИ/15.02.2008 г. Нов първичен кабел от резерва в РКШ 1151 до нов РКШ 1153 пред УПИ І-3583, кк 'Чайка' / х-л 'Никеа парк' и телефонно кабелно захранване от РКШ 1153 до сгради в сп. 'Република - кк 'Чайка до х-л 'Никеа парк' кк 'Чайка'
35/ГИ/18.02.2008 г. Телефонно кабелно захранване от РКШ 2092 /к.к. 'Зл. Пясъци, УПИ ІІІ-74 за озеленяване/ до вилно селище 'Болеро' в УПИ ІІІ-94,84 /за вилно селище/, кв.16, к.к. 'Зл. Пясъци'
36/ГИ/18.02.2008 г. Телефонни кабелни захранвания на 18 бр. жилищни сгради ж.к. 'Левски', 25 м.р., гр. Варна
37/ГИ/18.02.2008 г. Телефонни кабелни захранвания на 18 бр. жилищни сгради ж.к. 'Бриз', 21 м.р.
38/ГИ/18.02.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонение за павилион между ул. 'Ал. Рачински' и ул. 'Цар Петър' 4-ти м.р. Гр. Варна
39/ГИ/18.02.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонение за павилион поз. №691, ул. 'Под игото' 15-ти м.р. Гр. Варна
40/ГИ/19.02.2008 г. Канализация за за УПИ VІІ-896,2099, УПИ ХХХ-896,2099, УПИ ХХХІ-896,2099, УПИ ХХХІІІ-3147 КВ. 60, м-ст 'Ален мак'
41/ГИ/20.02.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонение на жилищна сграда УПИ ІV-8, кв. 227 б, по плана на 12 м.р. /ул. 'Черни връх' №58/ гр. Варна
42/ГИ/21.02.2008 г. Изместване на водопровод за бензиностанция 2119 Петрол УПИ ІІ 'Бензиностанция', кв. 22, ж.к. 'Вл. Варненчик' ІІІ м.р. Гр. Варна
43/ГИ/25.02.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ ІV-7, кв.39, 18-ти м.р. /ул. 'Сава Радулов', гр. Варна
44/ГИ/26.02.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ VІІІ-15, кв.317 по плана на 9-ти м.р. / ул. 'Беласица' №28 гр. Варна
45/ГИ/27.02.2008 г. Реконструкция и преместване на ТП №518, находящ се в УПИ ХVІІ-13, кв. 50, ЗПЗ, Варна, изграждане на нов трафост /ТП №1/ тип КТП 1000 KVA 20/0,4 KV в УПИ ХVІІ-13, кв. 50, по плана на ЗПЗ, ул. 'Перла', и електрозахранването му с кабелни линии 20 KV след реконструкция на кабелни линии, захранващи трафост №518 ЗПЗ, гр. Варна
46/ГИ/27.02.2008 г. Реконструкция и преместване на ТП №518, находящ се в УПИ ХVІІ-13, кв. 50, ЗПЗ, Варна, изграждане на нов трафост /ТП №2/ тип КТП 1000 KVA 20/0,4 KV и електрозахранването му с кабелна линия 20 KV от ТП №1, находящ се в в УПИ ХVІІ-13, кв. 50, по плана на ЗПЗ, ул. 'Перла', ЗПЗ
47/ГИ/28.02.2008 г. Трафопост тип БКТП 2х1000KVA, 20/0,4 KV в УПИ ХІ-1443, кв. 17, по плана на СО 'Траката', гр. Варна, захранен чрез разкъсване пред имота на кабелна линия 20 KV ;между трафопост І625 и КТП №1728 УПИ ХІ-1443, кв. 17, по плана на СО 'Траката', гр. Варна
48/ГИ/28.02.2008 г. Трафопост тип БКТП 2х800KVA, 20/0,4 KV с монтаж на една трансформаторна машина 630 KVA и електрозахранването му с кабелна линия 20 KV от подстанция 'Максуда' УПИ ХХVІ - 1725, кв.16, по плана на ЗПЗ, р-н 'Вл. Варненчик', гр. Варна При условията на чл.154, ал.2,т.8 и ал.5 от ЗУТ се допуска промяна трасето на кабелната линия
49/ГИ/28.02.2008 г. Трафопост тип БКТП 400 KVA, 20/0,4 KV и електрозахранването му с кабелна линия 20 KV от БКТП №1734 УПИ VІІ - 1531, кв. 50 по плана на жк 'Изгрев', гр. Варна
50/ГИ/28.02.2008 г. Противосвлачищни съоръжения УПИ ХІХ - 3210, кв. 24 по плана на к.к. 'Чайка, гр. Варна
51/ГИ/29.02.2008 г. Монтаж и ел. захранване на шкафове за кабелна телевизия 'Кейбълтел' - 17 бр. ул. Стдентска' 14, вх.а, ул. Мадара 28, ул. 'Петър райчев' бл.4 вх. К; ул. 'Железни врата' бл.26 вх. Г; ул. 'Карамфил бл.14 вх. А; ул. 'Зеленика' бл.21, вх.Д; бул. 'В. Левски' бл.1,вх.А;ул.'Бр.Георгиевич'бл.15 вх.Г; ул.'Бр. Миладинови'/'Ген.Колев'(ТП№3);'Д-р Железкова'10;бу. 'Сливница'124;ул.'Никулицел'1;ул.'Железни врата 29; ул. 'Г. Раковски' бл.50 вх.А, ул.'Люляк'17; ул.'Кокиче'бл.9; жк'Чайка' бл.8
52/ГИ/04.03.2008 г. Подземна канална мрежа на 'Варна нет'ООД Вл. Варненчик', гр. Варна екзекутив - 07.06'11
53/ГИ/04.03.2008 г. Подземна канална мрежа М САТ Вл. Варненчик', гр. Варна
54/ГИ/07.03.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонения на офис сграда УПИ № VІІ - 9,10, кв. 708, 3-ти м.р., бул. 'Сливница' и бул. 'Осми приморски полк', гр. Варна
55/ГИ/10.03.2008 г. Уличен водопровод част от кл. 84 и кл. 86 СО 'Боровец - Север, община варна
56/ГИ/10.03.2008 г. Трафопост тип БКТП 400 KVA, 20/0,4 KV и електрозахранването му с кабелна линия 20 KV чрез разкъсване на извод 'Хлебозавод' между ТП №583 и ТП №1600 УПИ ІІ - 1228, кв. 45 по плана на ЗПЗ, район 'Младост, гр. Варна
57/ГИ/11.03.2008 г. Подземна канална мрежа на 'Херос Кейбъл - Варна' ООД район 'Вл. Варненчик', гр. Варна
58/ГИ/11.03.2008 г. Подземна канална мрежа - 'Спектър нет' район 'Вл. Варненчик', гр. Варна
59/ГИ/12.03.2008 г. Подземна канална мрежа - 'Спектър нет' от шахта югозападно на кръстовище ул. 'РV Жинзифов'/ул.'Бачо Киро' до ул.'Девня №2; 2. Р-н Приморски от шахта угозападно на кръстовище бул. 'Цар Освобоител'/бул.'Осми прим.полк' до 'Ген. Колев'92
60/ГИ/13.03.2008 г. Базова станция 'БС - 4004', разположена на покрива на административан сграда 'Рила' поз. Имот №10135.513.158, УПИ ІХ - 158, кв. 24, к.к. 'Златни пясъци', гр. Варна
61/ГИ/12.03.2008 г. Базова станция 'Гилгамеш', разположена на покрива на жилищна сграда кв. 'Възраждане', бл.77, вх. А, гр. Варна
62/ГИ/13.03.2008 г. Подземна канална мрежа на 'Булгартел' ЕАД район 'Вл. Варненчик', гр. Варна
63/ГИ/14.03.2008 г. Реконструкция и модернизация на плувен комплекс 'Приморски' - Реконструкция на трафопост №328, включваща Демонтаж на съществуващия трафопост, 2. Изграждане на нов трафопост БКТП 2Х800 kva, 10/0,4 kv с монтаж на два броя трансформаторни машини 630 KVA] 3. Реконструкция на кабелна линия 10 KV от трафопост №215 до новия трафопост УПИ І, кв. 1 по плана на Приморска зона, /Крайбрежна зона, гр. Варна
64/ГИ/14.03.2008 г. Реконструкция и модернизация на плувен комплекс 'Приморски' - Агрегатно за дизел - агрегат УПИ І, кв. 1 по плана на Приморска зона /Крайбрежна зона, гр. Варна
65/ГИ/14.03.2008 г. Газификация на гр. Варна - подобект: Разпределителни газопроводи с отклонения до консуматори по опис /Приложение 1/, сигнатура Вн-01-А 20/2 с дължина на трасето 3042 м по плана на к.к. 'Св. Св. Константин и Елена', гр. Варна На осн. чл.154 ал.5 от ЗУТ допуска се изме- нение в инвестацион- ния проект
66/ГИ/14.03.2008 г. Отвеждащ колектор за битови отпадъчни води за премахване на заустванията в зоната на съществуващо и перспективно ползване на водите между буна 109 и яхтено пристанище - _І-ви етап; Подобект: КПС 1, трафопост с АДГ, външно ел. захранване КЛ - 20 КV, шлицова стена, подпорни стени и пъттна връзка между буна 109 и яхтено пристанище
67/ГИ/14.03.2008 г. Битова канализация - улични канализационни клонове №4,16,17,39,40,41,42,44,45,70,71,73,79,79а,81 и 1,2,6,12,12,20,21,23 и 24 кв. Виница, гр. Варна
68/ГИ/14.03.2008 г. Трафопост тип 'БКТП 2х800 КVA, 20/0,4 KV с монтаж на една трансформаторна машина 800 КVA и електрозахранването му с кабелна линия чрез разкъсване на извод 'Копитото' пред имотна граница УПИ ХІІ-3088, кв.2 по плана на вилна зона 'Траката', гр. Варна
69/ГИ/17.03.2008 Уличен водопровод и водопроводно отклонение за жилищна сграда УПИ ХV-104, кв.18, по плана на КК 'Св.св. Константин и Елена', гр Варна
70/ГИ/18.03.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ VІІІ-11, кв. 19, по плана на 18 м.р. /ул. Иван Богоров №14, гр. Варна
71/ГИ/25.03.2008 г. Трафопост тип БКТП 800 кVА, 20/0,4 кV с монтаж на трансформатор 630 кVА и външно кабелно електрозахранване от трафопост упи ХХVІ-1725, находящ се в УПИ ХХVІІІ-1728, кв.16, по плана на ЗПЗ, гр.Варна
72/ГИ/20.03.2008 г. Трафопост тип БКТП 2х1000кVА, 10/0,4кV и електрозахранването му чрез разкъсването на кабелна линия 10кV между подстанция 'Изток' и ТП №175 УПИ VІІІ-1503'за трафопост', кв.22, по плана на 23-ти м.р., гр. Варна
73/ГИ/20.03.2008 г. Приемо - предавателна станция GSM/UMTS - VA4032 - A_IND_W, находяща се на покрива на административна сграда на 'Метал' АД ЗПЗ, УПИ ХІІІ-310, кв.34, гр. Варна
74/ГИ/20.03.2008 г. Приемо - предавателна станция GSM/UMTS - VA4040 - A,Sv. Nikola находяща се на покрива на общкежитие на Шуменски Университет 'Епископ Константин Преславски' ПИ №37, 21 м.р., сп. Почивка, гр. Варна
75/ГИ/20.03.2008 г. Приемо - предавателна станция GSM/UMTS-VA 4045-D Mladost-2 на покрива ва жилищна сграда ж.к. 'Младост' бл.113, вх.7, 1 м.р., гр. Варна
76/ГИ/20.03.2008 г. Приемо - редавателна станция GSM/UMTS - VA 4066_/Dubrovnik - , находяща се на покрива на жилищна сграда ул. 'Д-р басанович', бл.10, гр. Варна
77/ГИ/24.03.2008 г. Разширение на UMTS оборудване на базова станция на GSM оператор на 'ГЛОБУЛ' №4004' ул. 'Македония' №119, гр. Варна
78/ГИ/21.03.2008 г. Пътна връзка с бул. 'Цар Освободител' към магазин за гуми, автосервиз, гараж и склад за авточасти ПИ 509 по плана на 26-ти м.р., гр. Варна
79/ГИ/21.03.2008 г. Улица от п.т.27 през о.т.76 и о.т.82 до п.т.1 кв. 3 по плана на ОПЗ - паркова зона на район 'Вл. Варненчик', гр. Варна
80/ГИ/24.03.2008 г. Трафопост тип БКТП 800кVА, 20/0,4кV с електрозахранване 20кV чрез разкъсване на кабелна линия СрН между ТП 596 и ТП 1706 УПИ ІІІ-2610 по плана на част от 27-ми м.р., район 'Аспарухово', гр. Варна
81/ГИ/24.03.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонение за търговско административен комплекс и подземен паркинг УПИ І, кв.320 по плана на 9-ти м.р., гр. Варна
82/ГИ/25.03.2008 г. Възстановяване аварирал участък на магистрален водопровод ф1000 Варна - Аспарухово ул. 'Ал. Томов', в района на Макао / фаза работен проект/
83/ГИ/26.03.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ І-12, кв.293, по плана на 9-ти м.р., гр. Варна
84/ГИ/26.03.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонение за многофамилна жилищна сграда УПИ V-959,960, кв. 57а по плана на 25-ти м.р., ул. 'Божур' №6, гр. Варна
85/ГИ/26.03.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонение за многофамилна жилищна сграда УПИ VІ - 6, кв.359а по плана на 10-ти м.р., ул. 'Стоенчо Хаджииванов' №9, гр. Варна
86/ГИ/25.03.2008 г. Уличен водопровод за жилищна сграда УПИ VІІ-2, кв.556, 14 м.р. /ул. 'Константин Иричек' №16/, гр. Варна
87/ГИ/26.03.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ ХІІ-20, кв. 162-А по плана на 11-ти м.р. /ул. 'Тодор Влайков' №19/, гр. Варна
88/ГИ/26.03.2008 г. ТКЗ на 2 броя ЖС в 6-ти м.р. - от РКШ 4121 до жилищна сграда и от съществуваща кабелна резарва в КШ ІV 1.7.4.2 до ЖС от ул. 'Ген. Колев' до УПИ V-10, ул. 'Ген. Колев' №96, УПИ ІV, ул. 'Ген. Тошев' №36 а, ж.к. 'Ленски', гр. Варна
89/ГИ/26.03.2008 г. ТКЗ от резерва в КШ /ТС 6/ до ЖС и от резерва в КШ 1 /ТС 6/ до ЖС ул. 'Ген. Гурко'№51 и ул. 'Ген. Паренсов' №35 по плана на 2-ри м.р., гр. Варна
90/ГИ/28.03.2008 г. Газификация на гр. Варна - подобект - Разпределителен газопровод с дължина на трасето 415 м по бул. 'Янош Хуниади' от бул. 'Цар Освободител' с отклонение за Автошкола Щали, УПИ ХХІІ-389 по плана на ОПЗ 'Вл. Варненчик', р-н Вл. Варненчик и отклонение за 'Информационно обслужване ЕАД в ПИ-382 по плана на ЗПЗ, р-н Младост, гр. Варна
91/ГИ/01.04.2008 г. Подстанция 'Зл.пясъци' 110/20кV - реконструкция на открита разпределителна уредба /ОРУ/ 110 кV ПИ №1 по плана на к.к. 'Чайка', гр. Варна
92/ГИ/31.03.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ ХІІ-232, кв. 25 по плана на 25-ти м.р. /ул. 'Кокиче'№2А, гр. Варна
93/ГИ/31.03.2008 г. Противосвлачищни съоръжения УПИ ХХХІІ-3815, 3079А, кв. 36 по плана на к.к. 'Чайка', гр. Варна
94/ГИ/31.03.2008 г. Противосвлачищни съоръжения УПИ ХХХІ-3736, кв. 36 по плана на к.к. 'Чайка', гр. Варна
95/ГИ/31.03.2008 г. Противосвлачищни съоръжения УПИ ХХХІІ-3086, кв. 36 по плана на к.к. 'Чайка', гр. Варна
96/ГИ/01.04.2008 г. Трафопост тип КТП 630 кVА, 20/0,4 кV с външно кабелно електрозахранване 20 кV от трафопост УПИ Х-794, кв.29, УПИ VІІІ -129, кв.29, по плана на к.к. “Св.св. Константин и Елена”, гр.Варна
97/ГИ/01.04.2008 г. Трафопост тип БКТП 2х1000кVА, 10/0,4кV и електрозахранването му с кабелни линии 10кV от трафопостове №1015 и 294 УПИ ІІ - 17'за обществено обслужване и хотел', кв. 44 по плана на 18-ти м.р., гр. Варна
98/ГИ/04.04.2008 г. Външен водопровод и канализация за битови и дъждовни води УПИ ХІ-852, кв.16 по плана на СО 'Пчелина', гр. Варна
99/ГИ/04.04.2008 г. Подземна канална кабелна мрежа на 'Херос Кейбъл - Варна' ООД бул. 'Цар Освободител' и бул. 'Осми прим. Полк' до ул. 'Ген. Колев' №100, р-н 'Приморски', гр. Варна
100/ГИ/04.04.2008 г. Телефонно кабелно захранване от РШ 1152 до апартаментен комплекс 'Аквамарин' от х-л 'Плиска' до УПИ VІІ-484, кв.50, к.к. 'Зл. Пясъци', гр. Варна
101/ГИ/07.04.2008 г. Телефонно кабелно захранване от РШ 2091 ТС 5 до офис сграда на фирма 'КАР КОМ' ООД ПИ - 3968, по плана на 26 м.р., бул. 'Цар Освободител'м.'Шашкъна', гр. Варна
102/ГИ/07.04.2008 г. Оптична кабелна свързаност с МАN мрежата на БТК от резерва в КШ ІІІ 1.3.2.05 до офиси на 'Агенция по вписванията бул. 'Осми приморски полк' №119, гр. Варна
103/ГИ/07.04.2008 г. Реконструкция на ул. 'Ян Палах' ул. 'Ан Палах', от ул. 'Подвис' до ул. 'Прилеп', 25 м.р., р-н 'Приморски, гр. Варна
104/ГИ/09.04.2008 г. Водоснабдяване УПИ І-1525, УПИ VІ-1737, кв.14, ЗПЗ гр. Варна
105/ГИ/08.04.2008 г. Външно кабелно електрозахранване от новоизградени два броя трафопостове №1960 и 1961 до десет броя кабелни шкафове тип ШК УПИ І-207,208, кв. 12, 1-ви м.р. по плана на ж.к. 'Възраждане', гр. варна На основание чл.154, ал.2 т.8 и ал.5 от ЗУТ промяна на трасето, чл.62,ал.2 корекция в наименованието
106/ГИ/10.04.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ ХІV-274, кв.38 по плана на 25 м.р., /ул. 'Бели лилии' №20 А/, гр. Варна
107/ГИ/10.04.2008 г. Кабелни линии 20кV от подстанция 'Траката' до 1. Възлова станция, 2. Трафопост № 768 от УПИ ХІІІ-19'ел.подстанция', кв.61, кв.Виница, гр. Варна до кк 'Св. Св. Константин и Елена'
108/ГИ/10.04.2008 г. Трафопост тип БКТП 2х800 кVА, 20/0,4 кV и електрозахранването му с кабелна линия 20 кV от ЖР стълб от извод 'Вапцаров' УПИ VІ-260, кв.17 по плана на СО 'Пчелина и УПИ ІІІ-261 в СО 'Пчелина', гр. Варна
109/ГИ/10.04.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна кооперация УПИ ІХ-26,26а,кв. 623 по плана на 5-ти м.р. /ул.'Братя Бъкстон'/, гр. Варна
110/ГИ/11.04.2008 г. Газификация на котелно помещение на студентско общежитие на Медицински университет - Варна, бл.35 бл.35, парцел ІІ, кв. 32, по плана на 24 м.р. /ул.'Петър Райчев'/, гр. Варна
111/ГИ/11.04.2008 г. Газификация на котелно помещение на студентско общежитие на Медицински университет - Варна, бл.3, УПИ І_студентско общежитие, кв.998, по плана на 5-ти м.р. /ул. 'Брегалница'/ , гр. Варна
112/ГИ/14.04.2008 г. Уличен водопровод, улична канализация, подмяна водопровод Сф 159 от т.2 до т.7 ул. 'Драва Чех', ул. 'Войнишка', УПИ ІІІ-1, кв.660, 6-ти м.р. По плана на гр. Варна
113/ГИ/14.04.2008 г. Алеен водопровод ПУЗ 'Вл. Варненчик', район 'Мешели тепе', гр. Варна
114/ГИ/14.04.2008 г. Външен топлопровод захранващ ЦДЯ 'Руслка' и ЦДГ 'Моряче' от алея пред бл.140, вх.7 до абонатна станция в ЦДЯ №13 'Русалка с дължина 101 м парцел №13 'Русалка', по плана на жк 'Младост - 2 м.р., гр. Варна
115/ГИ/16.04.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ V - 114, кв. 19 по плана на к.к. 'Св. Св. Константин и Елена', гр. Варна допусната явна фактическа грешка, на осн.чл.62, ал.2 от АПК в РС да се чете:вместо Макси консулт ООД до се чете Макси консулт ЕООД,вместо община Варна да се чете Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД
116/ГИ/16.04.2008 г. Външна канализация за жилищна сграда УПИ V - 114, кв.19 по плана на к.к.'Св. Св. Константин и Елена', гр. Варна допусната явна фактическа грешка, на осн.чл.62, ал.2 от АПК в РС да се чете:вместо Макси консулт ООД до се чете Макси консулт ЕООД,вместо община Варна да се чете Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД
117/ГИ/16.04.2008 г. Трафопост тип БКТП 800 кVА, 20/0,4 кV с монтаж на трансформаторна машина 630 кVА и електрозахранването му с кабелна линия 20 КV чрез разкъсване на съществуваща кабелна линия между възлова станция УПИ ІІ-130'за курортно строителство', кв.4 по плана на кк 'Св. Св. Константин и Елена', гр. Варна по искане със ЗАО-38635/1.09.2008 се допуска пр.по време на стр. на основание чл.154, ал.2,т.8 и ал.5 от ЗУТ
118/ГИ/16.04.2008 г. Реконструкция на кръстовище Път І-19 при км.100+288.82,І-ви етап /Включване към съществуваща напречна улица/ м-ст 'Горчивата чешма', гр. Варна, от м-ст 'Св. Никола', гр. Варна На основание ЗАО-55113/19.02.2008г. чл.152, ал.2 се въвеж- да етапност
119/ГИ/17.04.2008 г. Телефонно кабелно захранване от RSU 'Ален мак' - ТС 33 до сграда за обитаване и отдих в НПИ 180 от УПИ 714 /до блока на ВСУ/ до СО 'Ален мак', гр. Варна
120/ГИ/17.04.2008 г. Канализационно отклонение и улична канализация за Факултет по дентална медицина към Медицински университет ул. 'Тракия', УПИ - 'Медицински колеж', кв. 995, 5 м.р. По плана на гр. Варна по искане със ЗАО-15335/26.09.08 г. на осн.чл.62 ал.2 от АПК поради допусната явна фактическа грешка в '..в УПИ-…' да се чете 'в УПИ ІХ..'
121/ГИ/18.04.2008 г. Разпределителни газопроводи с отклонения до консуматори по опис /Приложение 1/, сигнатура Вн01-А 20/4 с дължина на трасето 1615 м - Іетап гр. Варна
122/ГИ/18.04.2008 г. Разпределителен газопровод с дължина на трасето 325 м м-ст 'Пчелина' от ул. 'Поп Димитър' до ПИ 785, гр. Варна
123/ГИ/18.04.2008 г. Помпени станции І и ІІ подем за отвеждане на отпадни води от ристанищет терминал 'Леспорт' гр. Варна
124/ГИ/18.04.2008 г. Частична реконструкция на водопроводна мрежа кв.11 и кв.6 по плана на к.к. 'Св. Св. Константин и Елена' - гр. Варна
125/ГИ/21.04.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонение за сграда за обществено обслужване УПИ ІІІ-7, 11, кв. 162 по плана на 11-ти м.р. /ул. 'Константин Доганов' и ул. 'Хан Тервел' /, гр. Варна
126/ГИ/22.04.2008г. Външен водопровод и външна канализация УПИ ХV-2507, УПИ ХІІІ-2487 в м-ст 'Салтанат', Приморски парк, гр. Варна на осн. Чл.62 ал.2 от АПК заличава т.2 вписването на община Варна като Възложител в издаденото РС
127/ГИ/23.04.2008 г. Закрита разпределителна уредба /ЗРУ/ 20кV и електрозахранването й с кабелна линия 20 КV чрез- разкъсване на извод 'Езерово' УПИ ІІІ - 979, кв. 22 по плана на ЗПЗ, гр. Варна
128/ГИ/24.04.2008 г. Кабелно електрозахранване 0,4 КV /сградно отклонение/ от трафопост №1909 до табло елетромерно тип ТЕМЗ УПИ V-114, кв. 119 по плана на к.к. 'Св. Св. Константин и Елена', гр. Варна
129/ГИ/24.04.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонение УПИ ІV'за обществено обслужване', кв. 5, жк 'Младост', ІІ-ри м.р., гр. Варна (ШОУ РУМ 'Досев Импекс')
130/ГИ/24.04.2008 г. Водопроводна мрежа С.О. 'Боровец - юг' клон 57 и част от клон 43
131/ГИ/25.04.2008 г. Уличен водопровод и водопроводно отклонение ПИ №969 по плана на м-ст 'Добрева чешма', гр. Варна
132/ГИ/07.05.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ Х-80, кв.4 по плана на 26-ти м.р. /ул.'Андрей Сахаров' №6/, гр. Варна
133/ГИ/29.04.2008 г. Улична канализация ул. 'Мадара' пред УПИ ІV-1, кв.790, 17-ти м.р. По плана на гр. Варна
134/ГИ/29.04.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонение за обществена сграда УПИ ІV-1 'за общ. обсл', кв. 790, 17-ти м.р./ъгъл на ул. 'Мадара' и ул. 'Головина'/, гр. Варна
135/ГИ/10.05.2008 г. Улична канализация по ул. 'Струга' пред УПИ ІІ-2,3, кв.581, 14-ти м.р. По плана на гр. Варна
136/ГИ/10.05.2008 г. Уличен водопровод и канализация част жт м-ст 'Сотира', гр. Варна
137/ГИ/10.05.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ ІІ-2,3, кв. 581, 14-ти м.р. /ул. 'Струга' №31,33/, гр. Варна
138/ГИ/15.05.2008 г. Пътен възел Автомагистрала 'Хемус' и бул. 'Атанас Москов' - Западна част На основание чл.154, ал.5 от ЗУТ се допус- ка изменение по вре- ме на строителство
139/ГИ/15.05.2008 г. Открити паркинги при Спортна зала /в обхвата на пътен възел/ бул. 'Сливница /между ул. 'Ген. Колев' и ул. 'Проф. Державин'/, гр. Варна
140/ГИ/19.05.2008г. Реконструкция на бул.'Трети март' - ре -монт и изграждане на разделителна ивица в І участък -тротоар от км1+490 до км1+ 840 - дясно и нова светофарна уредба участъка от бул.'Цар Освободител' до бул. 'Ян Хунияди'
141/ГИ/21.05.2008 г. Благоустрояване на пространство между ул. 'Пиячевич' и училище 'Иван Рилски'
142/ГИ/23.05.2008г. Реконструкция на кръстовище и нова светофарна уредба ул.'Цар Борис' III и ул.'30-та', кв.Виница на основание чл. 154, ал.2, т.8 и ал.5 от ЗУТ допуска пр.по вр.на стр. по подадено искане със ЗАО-53094/08.12.2008 г.
143/ГИ/27.05.2008г. трафопост тип БК 2 х 800кVA,20/0.4кV с кабелно електрозахранване чрез разкъсване на извод 'Сана' между ТП №661 и ТП № 4929 УПИ IV-132 'хотел,жилища и ТП'кв. 11 по плана на кк.'Св.Св.Константим и Елена'
144/ГИ/27.05.2008г. Трафопост тип КТП 2 х 630кVA,20/0.4кV и електрозахранването му с кабелна линия 20 кV чрез разкъсване на извод 'СВ.Никола' УПИ XI-2263 , кв. 3, по плана на ж.к.Бриз-юг', УПИ XV-2259
145/ГИ/28.05.2008г. Изместване на водопровод С 400 бул.'В.Левски 'южно от стадион Варна, УПИ XXV.кв.7, 21-ви м.р.(ж.к.Бриз-юг)
146/ГИ/29.05.2008г. ВиК отклонение за жилища сграда УПИ IV-5,13,kв.227,по плана на 12-ти м.р. Ул.'Средна Гора' 38'
147/ГИ/29.05.2008г. Рампи за инвалиди и основен ремонт на подлези бул'Княз Борис I ' На основание чл.154, ал.2,т.8 и ал.5 от ЗУТ се допуска актуализ. на строителни книжа
148/ГИ/30.05.2008г. Трафопост тип КТП 2 х 800кVA,20/0.4кV и електрозахранването му с кабелна линия 20 кV чрез разкъсване на кабекна линия между ТП № 913 и ТП № 914' УПИ II-172,204,205,кв.5, по плана на й.к.'Възраждане' II-ри,м.р.
149/ГИ/30.05.2008г. Изместване на канализасия Б 400 района на стадион Варна УПИ XXV>кв.7,21-ви м.р.(ж.к. Бриз-юг)
150/ГИ/30.05.2008г. Изместване на държажна канализация Б 600;Б 200 по бул.'Васил Левски' ж района на стадион Варна,УПИ XXV,кв.7,21-ви м.р.(ж.к.Бриз-юг)
151/ГИ/02.08.2008г. Телефонни кабелни захранвания тип РШ 1081/вилно селище на ТС 36 до жилищен комплекс 'Хармония',жилища сграда и хотел'Сантана' УПИ IV-109,УПИ II -148,по плана на кв.'Виница'
152/ГИ/02.06.2008г. Обслужвща улица от о.т 319 до о.т.52 между кв.2 и кв.61, по плана на кв.'Виница'
153/ГИ/02.06.2008Г. Уличен водопровод, водопроводно и канализационно отклонение за Много фамилна жилища сграда -втори етаж(тяло Б) УПИ V -959-960,кв.57а,по плана на 29-ти,м.р.(ул.Бужор № 6)
154/ГИ/02.06.2008 г. Пътна връзка на ул'.Атанас Москов' към многофункционална сграда УПИ XV-31025,кв. 7 по плана на ж.к.'Вл.Варненчик'
155/ГИ/02.06.2008 г. Уличен канал, водопроводно и канализационно отклонение УПИ ХVІІ-1434, кв. 32 по плана на 24 м.р. /ул. Дубровник/, гр. Варна
156/ГИ/02.06.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонение за 'Жилищни сгради и басейни' УПИ №3324, м-ст Зеленика, землище Галата, гр. Варна На основание чл.62, ал.2 от АПК се допус -ка корекция нанаиме -нованието на обекта; На основ. чл.62, ал.2 от АПК се допуска корекция на категор.
157/ГИ/03.06.2008 г. Трафопост тип БКТП 630 кVА, 20/0,4КV с кабелно електрозахранване чрез разкъсване на извод 'Сана' оп подстанция 'Траката' УПИ ХІІ-1200 А, кв.39 по плана на вилна зона Траката, гр. Варна
158/ГИ/03.06.2008 г. Телефонни кабелни захранвания от РШ 2061/до х-л 'Чучулига'/ на ТС35 до апартаментен потел 'Дръстър' и хотел 'Синигер' УПИ І-205, 399 н кк 'Златни пясъци', гр. Варна
159/ГИ/03.06.2008 г. Улична канализация по ул. Подвис - от нова РШ1 до РШ съществуваща и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ VІІ-1531, кв. 50 по плана на ж.к. Изгрев, гр. Варна
160/ГИ/06.06.2008 г. Базова станция №4256 на GSM оператор 'GLOBUL', разположен на стълб за улично осветление пред паркинг на ресторант 'Никова къща' на ул. 'Акчелар' 22, гр. Варна категория първа
161/ГИ/12.06.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонение за обществено-обслужваща сграда УПИ 'за обществено обслужване-169', кв. Възраждане, І-ви м.р., гр. Варна
162/ГИ/13.06.2008 г. Второстепенен водопроводен клон имоти 1429, 1447, 2957, 2975 по плана на м-ст Боровец-север, община Варна, Галата
163/ГИ/18.06.2008 г. Уличен водопровод УПИ V-6, кв. 111а по ул. Карлово, 7-ми м.р., гр. Варна С молба вх.ЗАО-22645/28.05.2009г. на основание чл.154, ал.2, т.8 и ал.5 от ЗУТ се допуска промяна по време на строителство. 14.09.2009г. инж.Симеонов, инж.Гърбузов
164/ГИ/19.06.2008 г. Битова канализация м-ст 'Зеленика' Варна
165/ГИ/19.06.2008 г. Водопроводна мрежа на СО 'Боровец - север' част от водопроводен клон 4, клон 4а и клон 4б, гр. Варна
166/ГИ/24.06.2008 г. Изместване на уличен водопровод участъка между ок 1650 по ул. В. Априлов до кръстовището на ул. Отец Паисий, гр. Варна
167/ГИ/24.07.2008 г. Газификация на котелно помещение в СУПЦ 'Д-р Анастасия Железкова' - Варна с прилежащия площадков газопровод с дължина 113 м УПИ ІV-УПП 'Труд', кв. 7 по плана на 26 м.р. /ул. Петко Стайнов №7/, гр. Варна
168/ГИ/25.06.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ Х-6, кв.159, 11 м.р. /ул. 'Антон Страшимиров' №26/, гр. Варна
169/ГИ/26.06.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ VІ-16, кв. 314, 9 м.р. /ул. Беласица №38/, гр. Варна
170/ГИ/26.06.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда ПИ 510, кв. 41 по плана на СО 'Ален мак', гр. Варна
171/ГИ/01.07.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ ХІХ-1434, кв. 32 по плана на 24 м.р. /ул. Дубровник/, гр. Варна
172/ГИ/01.07.2008 г. Електрозахранване на вграден трафопост 2х630 КVА, 10/0,4 кV чрез разкъсване на кабелна линия 10 кV, извод 'РУПИ' между трафопост №1086 и подстанция 'Изток' УПИ ІІІ-1425, кв.18 по плана на 23 м.р., гр. Варна
173/ГИ/02.07.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ І-8, кв. 625 по плана на 5-ти м.р. /ул. Брегалница №52/, гр. Варна
174/ГИ/03.07.2008 г. Уличен водопровод и улична канализация за жилищна сграда кв. 36 по плана на кк 'Св. Св. Константин и Елена', гр. Варна
175/ГИ/03.07.2008 г. Оптична кабелна свързаност на фирма 'Аргос' ООД с MAN мрежата на БТК АД Южна промишлена зона
176/ГИ/03.07.2008 г. Телефонно кабелно захранване от резерва в КШ ІІ 1.15.01 /пред УПИ 3413/ на РК 01 от РШ 7661 /ТС 52766/ до ЖС в УПИ ХХХІ-216=3674 и ЖС УПИ ХХХVІІІ-688 в кк Чайка
177/ГИ/04.07.2008 г. Водопорводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ ХVІ-2067, кв.97 по плана на кв. Аспарухово, 28-ми м.р. /ул. Чонгора №68/, гр. Варна
178/ГИ/04.07.2008 г. Стадион Варна: Реконструкция на кабелни линии 10 кV, изводи 'Гагарин', 'Салтанат', 'Терапия' и 'Хоризонт' УПИ ХХV 'стадион', кв. 7 по плана на 21-ви м.р., г.к. 'Бриз-юг', гр. Варна на основание чл. 154, ал.2, т.8 и ал.5 от ЗУТ
179/ГИ/08.07.2008 г. Уличен водопровод и канализация ПИ №432, землището на кв. Виница, С.О. Малкою (Таушан), гр. Варна
180/ГИ/08.07.2008 г. Подход към вътрешна част на паркинг към вход на собствения им първи етаж в ЖСК 'Момина сълза' ул. 'Атанас Георгиев' №55, УПИ І, кв. 416 по плана на 4-ти м.р. гр. Варна
181/ГИ/11.07.2008 г. Водопорводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ ІІІ-1050, кв.10а по плана на 23 м.р. /ул.Острава №16/ гр. Варна
182/ГИ/11.07.2008 г. Водопорводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ ІV-1051, кв.10а по плана на 23 м.р. /ул. Острава №18/ гр. Варна
183/ГИ/09.07.2008 г. Водоснабдяване на част от С.О. 'Добрева чешма' Водопроводен клон 1, клон2 и клон 3, землището на кв. Виница, гр. Варна
184/ГИ/10.07.2008 г. Водопроводно, битово и дъждовно канализационно отклонения за жилищна сграда и изместване на съществуваща битова Ф300 Б и дъждовна ф400 Б канализации УПИ ІІІ-1425, кв.18 по плана на 23 м.р., гр. Варна
185/ГИ/10.07.2008 г. Газификация на котелно помещение в Гранд Хотел - Варна с прилежащия площадков газопровод с дължина 56 м УПИ ІІІ-117, 123 'за курортно строителство', кв.11, по плана на к.к. 'Св. Св. Константин и Елена', гр. Варна
186/ГИ/10.07.2008 г. Газификация на кухненско помещение на Професионална гимназия по туризъм 'Проф. д-р Асен Златаров' с прилежащия площадков газопровод с дължина 71 м ПИ пл.№18 /за техникум по туризъм/, кв. 745 по плана на 18-ти м.р. гр. Варна, /ул.Найден Геров №1/
187/ГИ/16.07.2008 г. Телефонно кабелно захранване от РКШ 1101 /Дирекция Златни пясъци/ до сгради УПИ /х-л 'Хермес'/ и сгради в УПИ ІІІ-214,253 /Ваканционен жилищен комплекс 'Джоя парк'/, кк 'Златни пясъци'
188/ГИ/16.07.2008 г. Телефонно кабелно захранване от ТС 5 РКШ 4041 до административна сграда на 'Епарко Интертранс' ЗПЗ /зад Бизнес парк/, гр. Варна
189/ГИ/23.07.2008 г. Уличен водопровод по ул. Атанас Москов от т.1 пред УПИ ХХІХ-1454 до т.2 пред УПИ ХХV-1409 по плана на ЗПЗ, гр. Варна
190/ГИ/05.08.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ ІV-11, кв.621 по плана на 5 м.р. /ул. Братя Бъкстон №9/, гр. Варна
191/ГИ/29.07.2008 г. Изместване на уличен водопровод Е80 от имоти 1323, 1322, 1321, 1320, 1319, 1318, 1317, 1174, 1175, 1178, 1316, 1185, 1241, 1242 по плана на С.О. Перчемлията, гр. Варна
192/ГИ/29.07.2008 г. GSM базова станция 'Аутофинес' УПИ ХХІХ-315, кв.23 /ул. Съединение, м-ст Пчелина/, гр. Варна
193/ГИ/31.07.2008 г. Реконструкция и благоустрояване на пространството пред Летен театър историческо ядро на Морска градина, гр. Варна
194/ГИ/31.07.2008 г. Телефонно кабелно захранване от ТС 46 РКШ 3101 до жилищни сгради СО Планова, ПИ 796, 797, 802,805,815,816, гр. Варна
195/ГИ/31.07.2008 г. Телефонно кабелно захранване от резерва в КШ 7 на хотел и ресторант и от КРШ 2182 на офис сграда с пиано бар на ул. Баба Рада №6 и ул. Бдин №21 в VІІІ м.р. по плана на гр. Варна
196/ГИ/31.07.2008 г. Телефонно кабелно захранване на 6 броя сгради и сграда за обществено обслужване и хотел ХVІІІ м.р. по плана на гр. Варна
197/ГИ31.07.2008 г. Телефонно кабелно захранване от РШ в ТС 36 до жилищни сгради и еднофамилни къщи м-ст 'Старите лозя', гр. Варна
198/ГИ/31.07.2008 г. Дъждовна канализация за отводняване УПИ ХV-1240, кв.11, ЗПЗ, гр. Варна
199/ГИ/06.08.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонения за сграда за обществено обслужване УПИ ІІІ-1, кв. 660, 6-ти м.р., бул. Осми приморски полк 115, гр. Варна
200/ГИ/04.08.2008 г. Ел.захранване на ТКШ до сп. 'Журналист', к.к. Чайка, гр. Варна
201/ГИ/01.08.2008 г. Обект: Газификация на гр. Варна,Подобект: Разпределителни газопроводи с отклонения до консуматори по опис, сигнатура: Вн-01-А 20/4 с дължина на трасето 520 м, ІІ етап гр. Варна
202/ГИ/04.08.2008 г. Телефонно кабелно захранване от ТС 46, РШ 3011 до офис сграда м-ст Планова, УПИ VІІ-176, гр. Варна
203/ГИ/04.08.2008 г. Телефонно кабелно захранване на жилищни сгради от ТС 6 КРШ 4301 до ЖС, от КРШ4293 до ЖС; от КРШ 4292 до ЖС; от КРШ 4291 до ЖС; от КРШ 3152 до ЖС; от КРШ 4391 до ЖС; от резерва в КШ 55 до ЖС; от КРШ 4041 до ЖС; от КРШ 4091 до ЖС; и от ТС 64 КРШ 4101 до ЖС на ул. Беласица №22,28, ул.Ст.планина №5,12, на ул. Цар Иван Страцимир №15,17,18,ул.Черни връх№36,ул.Ст.планина №18; на ул.Хан Маламир 19, ул. Цар Ив. Страцимир 38,38;ул.Антон Неделчев 22;ул.Антон Неделчев 3,6, ул. Черни връх 50; ул. Н.Бозвели 34;ул. А.Велешки 16; ул.Кап.Райчо 51; ул.Цар Ив.Страцимир 66,68,65 и ул. Ивайло 79; ул. Поп Харитон 69а, ул. Кап.Райчо 66 и Кап.Райчо 68
204/ГИ/05.08.2008 г. Оптична кабелна свързаност от ТС 6 и ТС 62 от бул. Съборни 42 и ул. Преслав 26 до сградата на ул. Д-р Заменхоф 38 /Единен номер за спешни повиквания-т.112/, гр. Варна
205/ГИ/19.08.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ ІХ-11,18, кв.305 по плана на 9-ти м.р. /ул. Средна гора №8/, гр. Варна
206/ГИ/11.08.2008 г. Тръбна кабелна мрежа 'Спектър нет' от съществуваща КШ1 (Бизнес парк) до шоурум на 'Балкан стар' ООД ПИ 34048 в землището на кв. Вл. Варненчик, гр. Варна
207/ГИ/11.08.2008 г. Канална кабелна мрежа на М САТ от СКШ /Бизнес парк Варна/ до шоурум на 'Балкан стар' ООД част от водопроводен клон 4, клон 4а и клон 4б, гр. Варна
208/ГИ/11.08.2008 г. Тръбна кабелна мрежа 'Варна нет' от съществуваща шахта 12 югоизточно от кръстовище на ул. Кап. Ронченски /бул. Осми приморски полк/ до ж.к. Чайка, бл. 68, гр. Варна
209/ГИ/12.08.2008 г. Телефонно кабелно захранване от резерва в КШ 1 до ЖС; от КРШ 2221 до ЖС; от КРШ 2172 до ЖС; от КРШ 3242 до ЖС и от резерва в КШ 9 до ЖС ул. Прага 14, ул. Кап.П. Войвода 47; ул. Д-р Заменхоф 12; ул. Кавала 28, ул. Козлодуй 23; ул. Балик 4 и ул. Бачо Киро 18 в VІІ-ми м.р., гр. Варна
210/ГИ/12.08.2008 г. Телефонно кабелно захранване от РШ 1041 на ТС 33 до к-с 'Дебора' ПИ 583, кв.20 по плана на кк Чайка, гр. Варна
211/ГИ/13.08.2008 г. Телефонни кабелни захранвания от ТС 63 КРШ 2101 на жилищни сгради и от резерва в КШ 2 на жилищни сгради ул. Т. Димов 18 и ул. Топрахисар 30; ул.Полк.Свещаров 11,12,27 и 31 и ул.Бр.Бъкстон 13 в V-ти м.р., гр. Варна
212/ГИ/14.08.2008 г. Телефонно кабелно захранване на 5 броя ЖС ул. Прилеп 26, ул. Люляк 22, ул. Трендафил 6, ул. Кокиче 6а, ул. Бели лилии 15 в 25 м.р., ж.к. Левски, гр. Варна
213/ГИ/14.08.2008 г. Телефонно кабелно захранване от РШ 2041 ТС 5231 до ЖС от ул. Подвис бл.29 в ПИ 3870, ж.к. Изгрев, гр. Варна
214/ГИ/14.08.2008 г. Оптична и медна кабелна свързаност на търговски комплекс - логистичен център и шоурум на 'Балкан Стар' ООД (Мерцедес) ПИ 34048 в землището на кв. Вл. Варненчик, гр. Варна
215/ГИ/22.08.2008 г. Водопроводно отклонение за жилищна сграда УПИ VІІІ-3, кв. 295-б по плана на 9 м.р. /ул. Цар Иван Страцимир №64/, гр. Варна
216/ГИ/21.08.2008 г. Рехабилитация на част от топлоразпределителната мрежа с дължина 2 136 м, Подобект: 1.Реконструкция на топлопровод от / камера/ КІІ-7 до 11 бр.абонатни станции и от камера КІІ-8 до 11 бр.абонатни станции; 2.Реконструкция на топлопровод от камера К 7/3 до 10 бр.абонатни станции и от камера К 7/3 до 9 бр.абонатни станции ж.к. Младост-1м.р., гр. Варна, бл.106, бл.107, бл.104 и 105, бл.108 и 109, бл.110 и 112;
217/ГИ/22.08.2008 г. Преустройство на абонатна станция в котелна централа на природен газ в ОДЗ №11 'Детски свят' УПИ І-'за детска градина', кв.21 по плана на жк 'Вл. Варненчик',1-ви м.р., гр. Варна
218/ГИ/22.08.2008 г. Преустройство на котелна централа на природен газ на ОУ 'Патриарх Евтимий' кв. 25А 'за училище' по плана на жк 'Вл. Варненчик', 1-ви м.р., гр. Варна
219/ГИ/22.08.2008 г. Преустройство и газоснабдяване на водогрейно котелно в СОУ 'П. Кр. Яворов' УПИ ІІІ 'за училище', кв. 11 по плана на жк 'Вл. Варненчик', 3-ти м.р., гр. Варна
220/ГИ/25.08.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ ХVІІ-263, кв. 1087 по плана на 26 м.р. /ул.Чинар №23/, гр. Варна
221/ГИ/25.08.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ ІV-1163, кв.50 по плана на 25 м.р. /ул. Люляк №25/, гр. Варна
222/ГИ/26.08.2008 г. Изместване на съществуващ водопровод и водопроводно отклонение имот 033010 землището на с. Тополи
223/ГИ/22.08.2008 г. Газификация на котелно помещение в ОУ 'Алеко Константинов' УПИ ІІ, кв. 21, по плана на жк 'Вл. Варненчик', 4 м.р., гр. Варна
224/ГИ/22.08.2008 г. Газификация на котелно помещение в ДКЦ 1 'Св. Клементина - Варна' ПИ 1, кв. 402 по плана на 10 м.р., гр. Варна /бул. Съборни №40/
225/ГИ/27.08.2008 г. Телефонно кабелно захранване от нов РКШ 4011, ТС 32 до офис сграда от УПИ ХІІІ-2487-м-ст Салтанат до УПИ ХІ-2527, кв.14 по плана на Приморска зона /С32-Салтанат/, гр. Варна
226/ГИ/27.08.2008 г. Телефонно кабелно захранване от РШ 4031 в ТС 5234 до ЖС и ЖС ХХІІ-966, от ТС 5234 по ДК 102 до жилищни сгради; от РШ 4021 в ТС 5234 до жилищни сгради м-ст 'Фатрико дере',ПИ 3193, ул. Цар Борис ІІІ, УПИ ІV-287 и УПИ 428; УПИ ХІV-1052 и УПИ V-1038 в кв. Виница, гр. Варна
227/ГИ/01.09.2008 г. Аварийно укрепване на котлован и възстановяване на канализационен колектор бул. 'Ян Хунияди' при УПИ Х-958, кв.1 жк Младост Ім.р.,гр. Варна
228/ГИ/28.08.2008 г. Пътна връзка до новострояща се жилищна сграда УПИ ІІ-155 кв. 9 по плана на жк 'Възраждане', І-ви м.р., гр. Варна
229/ГИ/28.08.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ VІІ-3,4, кв.33 по плана на 8-ми м.р. /ул. Ст. Стамболов №31,33/, гр. Варна
230/ГИ/01.09.2008 г. Електрозахранване на трафопост с кабелна линия 20 кV чрез разкъсване на извод 'КРАКРА' между трафопостове №1714 и №1727 УПИ І-1'за търговско-жилищен комплекс и подземен паркинг', кв.320а по плана на 9-ти м.р., гр. Варна
231/ГИ/02.09.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ ІІІ-2492, кв.19, 23 м.р. с адм.адрес Осми прим.полк 155, гр. Варна
232/ГИ/03.09.2008 г. Ремонт на път ІV-29016 'Новаково - Долище - Варна' участък от км14+000 до км22+300 /Път VАR 2028 от км 16+470 до км 20+600/
233/ГИ/05.09.2008 г. Телефонно кабелно захранване от резерва в КШ ІІІ 1.4.04 до жилищна сграда от УПИ ХІІІ, м-ст Св. Никола до УПИ ХІІІ-151, м-ст Св. Никола, гр. Варна
234/ГИ/05.09.2008 г. Пренасочване на първична мрежа от ТС 5725 от РКШ 7262 Варна Лоджистик АД, УПИ ХVІІ-13, кв. 50, УПИ ХL, кв.35, гр. Варна
235/ГИ/05.09.2008 г. Оптична кабелна свързаност на офис на ПИБ с мрежата на БТК в ТС 37 ул. Кирил и Методий №15, жк Аспарухово, гр. Варна
236/ГИ/05.09.2008 г. Телефонно кабелно захранване от резерва в КШ ІV 1.6.02 на РК 08 от РКШ 1041 на ТС 5232 до жилищна сграда УПИ ХVІ-288 в жк Бриз, гр. Варна
237/ГИ/08.09.2008 г. Тръбен водосток за пътна връзка УПИ І-131 и УПИ ІІ-132, кв.29 по плана на кк 'Св. Св. Константин и Елена', гр. Варна
238/ГИ/08.09.2008 г. Телефонно кабелно захранване от ТС 6 КРШ 1161 на офис сграда , административна сграда, обществено обслужваща сграда, от КРШ на Художествена галерия УПИ VІІ-9,10(бул.Осми прим.полк, бул. Сливница),бул. Осми прим.полк 54,бул.Сливница 24, бул. Княз Борис №65 в ІІІ м.р., гр. Варна
239/ГИ/08.09.2008 г. Телефонни кабелни захранвания от РШ 2021 (до ВПД в м-ст Ален мак) на ТС 33 до вилно селище Максим и сграда с ваканционни жилища УПИ 3647 и УПИ LV-3004 на СО Ален мак в кк Чайка, гр. Варна
240/ГИ/10.09.2008 г. ТКЗ от РШ 1242 ТС3 до 2 бр. жилищни сгради, от РШ 1062 ТС 3 до ЖС, от РШ 1032 ТС 4 до ЖС ул.Дубровник 18 в УПИ ХVІІ-1434, ул. Евл.Георгиев 29, ул. Ем. Манолов 25а в УПИ ХVІІІ-1214,115; ул. Ем. Манолов 14 в УПИ ІV-411 ,ул. К. Щъркелов 5 в УПИ VІ-412, ул. Ген.Попов 25, ул. Н. Козлев 10-12 в УПИ ХVІІІ-673,674, ул. Подп.Калитин 17 в УПИ ХХІ-661, Подп. Калитин 15 в УПИ ХVІІІ-660 на 24 м.р. на жк Левски, гр. варна
241/ГИ/10.09.2008 г. ТКЗ от РШ 1243 ТС3 до ЖС и тръбни отклонения ул. П. Райчев бл.4, УПИ ІІ-3129, жк Левски, гр. Варна
242/ГИ/10.09.2008 г. Телефонно кабелно захранване от резерва в кабелна шахта 3-01-060 до офис сграда пред блок 222 в жк 'Вл. Варненчик' до парцел 478, ІІ-ри м.р., ж.к. Вл. Варненчик, гр. Варне
243/ГИ/10.09.2008 г. Трафопост тип БКТП 2х800кVА, 20/0,4КV с монтаж на една трансформаторна машина 800 кVА и електрозахранването му с кабелни линии 20 кV чрез разкъсване на кабел СрН между ТП №842 и ТП №843 УПИ ХV-636,кв.30, кв. Галата, гр. Варна
244/ГИ/10.09.2008 г. Битова канализация за курортна сграда с жилища за сезонно обитаване с дължина 71 м УПИ ІХ-172 до УПИ І-159, кв.38 по плана на кк Св. Св. Констанин и Елена, гр. Варна на осн.чл.62,ал.2 от АПК се допуска измение като вместо '244/ГИ/10.08.2008' се чете '244/ГИ/10.09.2008'
245/ГИ/10.09.2008 г. Система за видеонаблюдение на гр. Варна КПП Почивка, Виница, Каменар, Вл. Варненчик, Хемус, Главен път №2, Девня, Аспарухово и пунктове 1.Подлез Катедралата,2. Подлез Районен съд
246/ГИ/18.09.2008 г. Уличен водопровод от път ІІІ-902 'Кичево-Варна' с дължина 791 м Пи 8855, кв.189 по плана на КП Траката, м-ст Ваялар, гр. Варна
248/ГИ/19.09.2008 г. Сградно канализационно отклонение на ЦДГ №17 'Валентина Терешкова' ул. Първи май по плана на 29 м.р., гр. Варна
249/ГИ/19.09.2008 г. Улична канализация на ЦДГ №17 'Валентина Терешкова' ул. Първи май по плана на 29 м.р., гр. Варна
250/ГИ/24.09.2008 г. Уличен водопровод за еднофамилна жилищна сграда ПИ 2310=1858/ч/ по КПна СО Бялата чешма и Дъбравата, гр. Варна
251/ГИ/24.09.2008 г. Водопроводно отклонение за еднофамилна жилищна сграда ПИ 2310=1858/ч/ по КПна СО Бялата чешма и Дъбравата, гр. Варна
252/ГИ/23.09.2008 г. Телефонно кабелно захранване на сгради и 15 бр. автосалони УПИ ХІІІ-250012,УПИ ХІІ-250018,УПИ ХІ-250017 и УПИ ІІІ-280033 в землището на кк Вл. Варненчик, гр. Варна
253/ГИ/23.09.2008 г. Телефонно кабелно захранване от резерва в КШ ІV 1.2.01а до жилищна сграда бул.Цар Освободител, бул.Янош Хуняди до бул.Св.К и Е 8, до бизнес парк Варна, Район 'Владислав Варненчик'
254/ГИ/24.09.2008 г. Телефонно кабелно захранване от КРШ 1041 до сграда от ул. Евл. Георгиев бл.20а до сграда на ул. Евл. Георгиев №2-4, тяло А (УПИ ІІ-3282, кв.16, 24 м.р.),гр. Варна
255/ГИ/26.09.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ VІІІ-1'общ', кв.567 по плана на 14 м.р. /ул. Гоце Делчев №63/, гр. Варна
256/ГИ/26.09.2008 г. Външни ВиК връзки за Търговски комплекс УПИ ХХІІІ-472 по плана на ОП.З-Паркова зона,р-н Вл. Варненчик, гр. Варна
257/ГИ/26.09.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ VІІ-385, кв.1081 по плана на 26м.р. /ул. Бяла мура №5/, гр. Варна
258/ГИ/01.10.2008 г. Трафопост тип КТП 630кVА, 10/0,4КV и електрозахранването му с кабелни линии 10 кV чрез разкъсване на извод 'Смолян' между ТП №452 и ТП №40 УПИ ІІ(за трафопост),кв.8 А, 23 м.р., гр. Варна
259/ГИ/29.09.2008 г. Улична канализация за Търговски комплекс с дължина 55 м УПИ І-210'за търговски комплекс',кв. 11 по плана на жк Младост-1 м.р., гр. Варна
260/ГИ/29.09.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонение за Търговски комплекс с дължина 23 м УПИ І-210'за търговски комплекс',кв. 11 по плана на жк Младост-1 м.р., гр. Варна
261/ГИ/01.10.2008 г. Противосвлачищни съоръжения в рамките на коите ще се реализират следните съоръжения: Брегоукрепване с габиони и озеленяване,охранителна канавка и охранителен траншеен дрена УПИ ІІ-72143, кв.17 по плана на кк Прибой - гр. Варна
262/ГИ/03.10.2008 г. Реконстуркция на част от въздушни електропроводи 20 кV (изводи 'Вапцаров' и 'Спартак') в кабелни линии 20 кV УПИ VІІІ-3965, кв. 3 по планана жилищна група, западно от болничен комплекс на ВМИ - гр. Варна
263/ГИ/22.10.2008 г. Силово укрепване и възстановяване на аварирал участък от път Аспарухово-Галата', гр. Варна
264/ГИ/03.10.2008 г. Рехабилитация на обслужваща улица бул. Вл. Варненчик в участъка от бул. Република до бензиностанция Шел
265/ГИ/09.10.2008 г. Гадификация на гр. Варна: Разпределителни газопроводи до консуматори по опис, сигнатура:Вн-01-А /с дължжина на трасето 2 345 м гр. Варна
266/ГИ/08.10.2008 г. Рехабилитация на бул. Република в участъка от бул. Вл. Варненчик до бул. Сливница На основание чл. 152, ал. 2 и чл.154, ал.5 от ЗУТ се допуска актуализация на строителните книжа
267/ГИ/08.10.2008 г. Уличен водопровод УПИ ХХХІV-270 и УПИ ХХVІІ-271, кв.50 по плана на 21-ви м.р. гр. Варна На основание чл.154, ал.5 от ЗУТ се налага промяна на трасе; На осн.чл.62,ал.2 от АПК се допуска корек- ция наименованието на обекта
268/ГИ/09.10.2008 г. Частично благоустрояване и озеленяване на чеждублоково пространство между блокове №№71,72,73,74,75,76,77 и 78 в ПИ №№10135.3511.35 и 10135.3511.28 по плана на жк 'Възраждане' ІV, гр. Варна
269/ГИ/09.10.2008 г. Благоустрояване на междублоково пространство между блокове №№31,32 и 33 по плана на жк 'Възраждане' ІІ, гр. Варна
270/ГИ/13.10.2008 г. Благоустрояване на междублоково пространство между блокове №№143, 144 и 146 по плана на жк 'Младост', І м.р., гр. Варна
271/ГИ/13.10.2008 г. Благоустрояване на междублоково пространство между блокове №№104, 106 и 106 по плана на жк 'Младост', І м.р., гр. Варна
272/ГИ/10.10.2008 г. Благоустрояване на междублоково пространство между блокове №№42, 43, 44 и 45 по плана на жк 'Възраждане', ІІ м.р., гр. Варна
273/ГИ/13.10.2008 г. Благоустрояване на междублоково пространство УПИ І 'за жлищно строителство и трафопост', заключено между бул. Чаталджа, ул. Цар Асен, ул. Драва Чех и ул. Ген. Колев, 6-ти м.р., гр. Варна На основание чл.154, ал.2 и ал.5 от ЗУТ се допуска актуализация на строителните книжа
274/ГИ/13.10.2008 г. Кабелно електрозахранване на вграден трафопост 'Златна котва' чрез разкъсване и мефиране на съществуваща кабелна линия 20 кV между ТП №528 'Казино' и ТП №966 'Червен рак' УПИ ІІ-172 'за хотелски к-кс' в УПИ І-171 'за магазини и трафопост', кв.27 по ПРЗ на кк Златни пясъци, гр. Варна
275/ГИ/13.10.2008 г. Вдопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ ІІ-522, кв.28 по плана на 24 м.р. /ул. Подп.Калитин №57/, гр. Варна
276/ГИ/16.10.2008 г. Вдопроводно и канализационно отклонения за офис сграда УПИІІ-141, кв. 528 по плана на 13 м.р. /ул. Моис Меви №28/, гр. Варна
277/ГИ/16.10.2008 г. Частично благоустрояване и озеленяване на чеждублоково пространство УПИ ІІІ-149, кв. 528 по плана на 13 м.р. /ул. Страхил войвода №15/, гр. Варна
278/ГИ/16.10.2008 г. Отвеждащ колектор да битови отпадъчни води за премахване на зауствания в зоната на съкествуващо и перспективно ползване на водите между буна 109 и яхтено пристанище, Подобект: КПС2, трафопост с АДГ, външно ел.захранване КЛ 20кV и подпорни стени по плана на кк 'Св. Св. Констанин и Елена' На основание чл.154, ал.2, т. 8 и чл. 154, ал.5 от ЗУТ се допуска актуализация на строителните книжа
279/ГИ/16.10.2008 г. Газификация на Спортна зала на Технически университет - Варна с прилежащия площадков газопровод с дължина 171 м УПИ 'Технически университет' по плана на 23 м.р., гр. Варна
280/ГИ/20.10.2008 г. Два броя трафопостове тип БКТП 2х800 кVА,20/0,4кV и електрозахранването им чрез разкъсване и муфиране на кабелна линия 20кV, извод 'Чумерна' мжду трафопостове №№922 и 921 УПИ ХVІ-131, жк Възраждане, кв.1,І-ви м.р., гр. Варна по искане със ЗАО-2959/20.01.2009 г. се допуска пр.по вр.на стр.на осн.чл.154,ал.2,т.8,и ал.5 от ЗУТ
281/ГИ/20.10.2008 г. Водопроводна мрежа на СО 'Боровец - север' части от водопроводен клон 92, клон 95, клон 96, клон 97 и клон 97а
282/ГИ/22.10.2008 г. Телефонно кабелно захранване от ПШ 1252 /ул. Мир, п-л 892/ на ТС 3 до жилищна сграда УПИ ХV-389, кв.22 в м-ст Сотира, гр. Варна
283/ГИ/22.10.2008 г. Оптична кабелна свързаност на ваканционно селище Ривиера с МАН мрежата на БТК АД, ТС 35 кк Златни пясъци, гр. Варна
284/ГИ/22.10.2008 г. Уличен водопровод с обща дължина 86,86 м от А. до т.С пред УПИ ІІІ-795=ПИ 142, кв.55 по плана на с. Звездица, гр. Варна
285/ГИ/23.10.2008 г. Трафопост тип БКТП 630кVА, 20/0,4КV и електрозахранването му с кабелна линия 20 кV от РОМзК на съществуващ Ж.Р. стълб на мачтов трафопост №1547, извод 'Галата' ПИ 3823 по плана на СО Зеленика, землище на кв. Галата, гр. Варна На основание чл.62, ал.2 от АПК се допус -ка корекция нанаиме -нованието на обекта;
286/ГИ/23.10.2008 г. Телефонни кабелни захранвания от резерва в КШ ІІ 1.15.01 /пред УПИ 3413/ до ЖС и от резерва в КШ І 1.1.03 /хпед УПИ 3470/ до ЖС УПИ 681 и УПИ ХХХ-706 в кк Чайка, гр. Варна
287/ГИ/23.10.2008 г. Телефонно кабелно захранване от ТС КРШ 3161 до ЖС, от КРШ 4241 до ЖС, от КРШ 3153 до ЖС, от КРШ 3331 до ЖС, от КРШ 3341 до ЖС ул. Рали Мавридов 12; ул. Радецки 11 и 13; ул. Хр. Попович 26; ул. Ст. Хаджииванов 8; ул. Й.Стоянов 5, 5а; ул. Хар.Ангелов 25; ул. Рали Мавридов 31; пл. Лаврентий 26 по плана на Х м.р., гр. варна
288/ГИ/23.10.2008 г. Телефонно кабелно захранване от ТС 66 КРШ 4021 до ЖС ХІІ м.р. на гр. Варна
289/ГИ/24.10.2008 г. Телефонни кабелни захранвания от РШ 7661 на ТС 52761 до комплекс Бутик Траката УПИ ХІІ-3088 и вилна сграда в УПИ ХІІ-1610,1611 на м-ст Траката, гр. Варна
290/ГИ/24.10.2008 г. Телефонно кабелно захранване от РШ 2081 /пред п-л 1008, Акчелар/ в ТС до офисна сграда УПИ 947 /в комплекс Параклис/ по плана на СО Акчелар, гр. Варна
291/ГИ/30.10.2008 г. Водоснабдяване на част от м-ст Дабравата водопроводен клон 1 до клон 8, гр. Варна
292/ГИ/29.10.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ ХІІ-273, кв. 38 по плана на 25 м.р. /ул. Бели лилии №20, гр. Варна
293/ГИ/29.10.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ VІІ-2, кв. 295-Б по плана на 9 м.р. /ул. Цар Иван Страцимир №62/, гр. Варна
294/ГИ/30.10.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда с вграден 800 кVа, 20/0,4кV УПИ ХІІІ-1,12, кв.322,9-ти м.р. /ул. Ивайло, ул. Беласица и ул. Хан Маламир/, гр. Варна
295/ГИ/03.11.2008 г. Уличен водопровод по ул. Хан Пресиян пред УПИ ХІV-2, кв. 169-2, кв. 169-а по плана на 11 м.р., гр. Варна
296/ГИ/03.11.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонения за обществено обслужваща сграда УПИ VІ-7 'за администрация и търговия',кв.708 по плана на 3 м.р., бул. Сливница №24, гр. Варна
297/ГИ/04.11.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ ІV-11, кв. 299 по плана на 9-ти м.р., ул. Стара планина №45, гр. Варна
298/ГИ/04.11.2008 г. Премо-предавателна станция GSM/UMTS - VA 4060_A /WEST BUSS/ на покрива на съществуваща сграда ЗПЗ, УПИ ХІV-304, кв. 20 по плана на гр. Варна
299/ГИ/04.11.2008 г. Оптична кабелна свързаност на офис на Първа Инвестиционна банка АД с МАН мрежата на БТК ул. Цар Борис ІІІ, УПИ VІ-287 в жк Виница, гр. Варна
300/ГИ/04.11.2008 г. Телефонно кабелно захранване от резерва в кабелна шахта 4-01-9 46 до търговски комплекс и склад УПИ ІІ-300024, кв.15 по плана на ОПЗ, р-н Вл. Варненчик, гр. Варна
301/ГИ/04.11.2008 г. Оптична кабелна свързаност от резерва в КШ 1 до офиса на 'Панда КООП' от ул. Пирин №2 до бул. Вл. Варненчик №82, гр. Варна
302/ГИ/04.11.2008 г. Телефонно кабелно захранване от РШ 4021 /ул. Боровец №58/ в ТС 52371 /Галата/ до ЖС ул. Боровец №50 в УПИ VІІІ-442 в жк Галата, гр. Варна
303/ГИ/04.11.2008 г. Оптична кабелна свързаност с МАН мрежата на БТК Резиденция 'Евксиноград', гр. Варна
304/ГИ/05.11.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ ХVІ-17, кв. 330 по плана на 9 м.р. /ул. Н. Бозвели №34/, гр. Варна
305/ГИ/06.11.2008 г. Водопроводно отклонение за оръжеен магазин и раздавателен склад към него, представляващ промяна предназначението на гараж УПИ ІХ, кв.162, 11 м.р.,ул. Хан Тервел 11, гр. Варна
306/ГИ/07.11.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонения с вграден трафопост 800 кV, 10/0,4кV УПИ І-946,947,948,949, кв.57, 25-ти м.р., ул. Божур, гр. Варна
307/ГИ/01.12.2008 г. Сградни канализационни отклонения, дъждовна и битова канализация за GRAND MALL /сграда за обществено обслужване и разпределителна уредба с възлови функции 20/0,4кV/ УПИ V 590,591, кв.5 по плана на 26-ти м.р., гр. Варна
308/ГИ/12.11.2008 г. Телефонно кабелно захранване от ТС 5 РШ 1042 до търговска база УПИ ХХХІІ-1239,1515, кв.35 по плана на ЗПЗ, гр. Варна
309/ГИ/13.11.2008 г. Сг радна газова инсталация с прилежащия плащадков газопровод с дължина 135 м за оранжерия ПИ 49,50, масив 10, м-ст Варна Йолу, по КВС на землище Виница, гр. Варна
310/ГИ/17.11.2008 г. Телефонно кабелно захранване от ТС 5 РШ 1212 до жилищна сграда ж.к. Младост, ул. Хан Кубрат №33, гр. Варна
311/ГИ/18.11.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонение зажилищна сграда УПИ ХІІ-1540, кв.53 по плана на 25-ти м.р. /ул.Еделвайс/, гр. Варна
312/ГИ/19.11.2008 г. Външно кабелно захранване от трафопост тип №1021 до ШК-4 УПИ ІV-1163, кв.50 по плана на 25 м.р. /ул. Люляк №25/, гр. Варна
313/ГИ/20.11.2008 г. Рампи за инвалиди на пешеходен подлез Акации бул. Княз Борис І, гр. Варна
314/ГИ/19.11.2008 г. Телефонно кабелно захранване от РШ 1112 /ул. 1-ва,№65, Траката/ в ТС 36 до Ваканционно селище Света Анна УПИ ХІ-1443 и жилищна сграда в УПИ ХІІІ-1446 в СО Траката, гр. Варна
315/отпада
316/ГИ/20.11.2008 г. Тръбна кабелна мрежа 'Кейбълтел' от съществуваща шахта - ш.9 до ш.6 югоизточно на кръстовище ул. Н.Вапцаров /бул. Осми прим.полк зо бл.20, жк.Чайка, гр. Варна
317/ГИ/09.12.2008 г. Външни ВиК връзки за Търговски комплекс 'Рувик' УПИ ІІІ-20, кв. 3 по плана на ПРЗ на СОО м-ст 'Капелова градина', р-н Вл. Варненчик, гр. Варна На основание чл.62, ал.2 от АПК допуска се корекция на катего -рията На основание чл.154 ал2 и ал.5 от ЗУТ до -пуска се промяна на инвестацион. проект
318/ГИ/21.11.2008г. Благоустрояване и озеленяване на меж- ду блоково пространство,между блакове №№ 71,72,73,74,75,76,77 и 78 ПИ№№10135.3511.35 и 10135.3511.28 по плана на ж.к.'Възраждане' ІVм.р., гр. Варна На основ. чл.154, ал.2 т.5 от ЗУТ е приета коригирана част
319/ГИ/24.11.2008 г. Базова станция 'Янкул', разположена на покрива на жилищна сграда ул. Братя Миладинови №101, 13-ти м.р.,р-н Одесос, гр. Варна
320/ГИ/24.11.2008 г. Базова станция 'Ендику', разположена на покрива на жилищна сграда жк Младост, бл.146, вх. 7 гр. Варна
321/ГИ/24.11.2008 г. Микро базова станция на 'Транс Телеком' ЕАД - VА 084, разположена на покрива на жилищна сграда жк Възраждане, бл.1
322/ГИ/24.11.2008 г. Микро базова станция на 'Транс Телеком' ЕАД - VА 080, разположена на покрива на жилищна сграда кв. Аспарухово, ул. Гривица №1124, кв.28, бл.10
323/ГИ/26.11.2008 г. Улична канализация до жилищна сграда ПИ 3700, щв.11 м-ст Зеленика по плана на гр. Варна
324/ГИ/24.11.2008 г. Изграждане на котелно помещение, сградна газова инсталация с прилежащите площадкови газопроводи, отоплителна инсталация и ремонт на бойлери в спортен комплекс 'Простор' УПИ ІV 'за спортни зали Простор', кв. 997, по плана на 5-ти м.р., гр. Варна /ул.Селиолу №39А/
325/ГИ/25.11.2008 г. Водопровод за минерална вода от съществуващ топлопровод УПИ ІV 136, 145 А, кв.22 до х-л Глория УПИ ІІІ 126,127,кв.І по плана на гр. Варна, кк Св. Св. Константин и Елена
326/ГИ/25.11.2008 г. Оптична кабелна свързаност с МАН мрежата на БТК от резерва в КШ 2-01-028 (ул. Хр. Смирненски) до сградата на 'Панда КООП' ул. Цоньо Тодоров №1, гр. Варна
327/ГИ/26.11.2008 г. Корекция на съществуващите ВиК УПИ 146, кв.12, по плана на кк Чайка, гр. Варна
328/ГИ/25.11.2008 г. Микро базова станция на 'Транс Телеком' ЕАД - VА 081, разположена на покрива на жилищна сграда ул. Боровец №30, кв. Галата, гр. Варна
329/ГИ/25.11.2008 г. Микро базова станция на 'Транс Телеком' ЕАД - VА 083, разположена на покрива на жилищна сграда жк Вл. Варненчик, бл.308, вх.6, гр. Варна
330/ГИ/25.11.2008 г. Микро базова станция на 'Транс Телеком' ЕАД - VА 085, разположена на покрива на жилищна сграда жк Вл. Варненчик, бл.112, вх.Б, гр. Варна
331/ГИ/25.11.2008 г. Микро базова станция на 'Транс Телеком' ЕАД - VА 086, разположена на покрива на жилищна сграда ул.Джеймс Баучер бл.5, жк Левски, гр. Варна
332/ГИ/25.11.2008 г. Микро базова станция на 'Транс Телеком' ЕАД - VА 087, разположена на покрива на жилищна сграда ул. Никола Михайловски №1, гр. Варна
333/ГИ/25.11.2008 г. Микро базова станция на 'Транс Телеком' ЕАД - VА 088 , разположена на покрива на жилищна сграда ул. Христо Ботев №18, вх.5, гр. Варна
334/ГИ/26.11.2008 г. Водопроводно и канализационно отклонение към същуствувща жилищна сграда ПИ 102, кв.184, по плана на СО Ваялар, гр. Варна На основ. чл.62, ал.2 АПК се допуска кори -гиране на категория
335/ГИ/27.11.2008 г. ВиК външни връзки за офисна сграда УПИ І-2, кв. 567 А, по плана на 14 м.р, ул. Константин Величков 32, гр. Варна
336/ГИ/27.11.2008 г. Въиншни В и К връзки за жилищна сграда УПХІІ-1630, кв. 52, по плана на 8-ми м.р., ул. Княз Ал. Батемберг 37, гр. Варна
337/ГИ/01.12.2008 г. Сградно В и К отклонение за фамилна жилищна сграда УПИ ІІІ-2945 и УПИ ХVІІ-2947, кв.6 по плана на Св. Никола, гр. Варна
338/ГИ/01.12.2008 г. Сградно В и К отклонение за фамилна жилищна сграда УПИ ХVІ-2946, кв.61 по плана на Св. Никола, гр. Варна
339/ГИ/28.11.2008 г. Благоустрояване и озеленяване на междублоково пространство между бл.№№1,2 и 3 на ул. Брегалница, гр. Варна На основ. чл.152,ал.2 от ЗУТ се допуска етапност в изпълнен.
340 - отпада
341/ГИ/02.12.2008 г. Външно водопроводно и канализационно отклонение за многофамилна жилищна сграда УПИ ІХ-131 кв. 169-а, 11-ти м.р.
342/ГИ/28.11.2008 г. Уличен водопровод клон 101 СО Боровец - юг, район Аспарупово, гр. Варна
343/ГИ/01.12.2008 г. Уличен водопровод за жилищни сгради и корекция на трасе на канализационен колектор DN 1400 за жиищни сгради УПИ ІХ и Х,кв. 997 по плана на 5-ти м.р., гр. Варна
344/ГИ/01.12.2008 г. Трафопост 4х1000,20/0,4кV и електрозахранването му чрез разкъсване и муфиране на съществуваща кабелна линия 20 кV, извод 'Воденицата' УПИ ІІ-163 'за жил.строителство и ТП', кв.25 по плана за регулация и застрояване на кк 'Златни пясъци', община Варна (идентичен с №10135.513.163 п кадастрална карта)
345/ГИ/01.12.2008 г. Сградна газова инсталация с прилежащия площадков газопровод за жилищна сграда УПИ ХХІ-държавна, кв. 59 по плана на Виница, гр. Варна
346 - отпада
347/ГИ/02.12.2008 г. В и К отклонения за Галерия Варна 'Многофункционален търговско - развлекателен комплекс' УПИ VІІ-351, 847, 848, 1683, 1684, кв. 39, ЗПЗ, гр. Варна ЗАО-11440/13.03.09 - промяна по вр.на стр на осн.чл.154,ал.2,т.8 от ЗУТ
348/ГИ/02.12.2008 г. Изместване на битов канализационен клон за Галерия Варна 'Многофункционален търговско - развлекателен комплекс' УПИ VІІ-351, 847, 848, 1683, 1684, кв. 39, ЗПЗ, гр. Варна
349/ГИ/02.12.2008 г. Разширение на приемо предавателна станция VА 4206 и инсталация на UMTS оборудване на БТК Мобайл ЕООД навираща се на покрива на сградата на Варненски свободен университет кк Чайка
351/ГИ/02.12.2008 г. Сградна газова инсталация с прилежащия площадков газопровод за жилищна сграда УПИ ХІ-131, кв.5 по плана на жк Възраждане - І м.р., ул. Ана Феликсова 15, гр. Варна
352/ГИ/04.12.2008 г. Газификация на х-л Света Елена с прилежащия площадков газопровод с дължина 100 м. УПИ ІV-132, кв.11 по плана на кк Св.Св. Константин и Елена, гр. Варна ЗАО-5461/03.02.2009 - промяна в одобрен ИП на осн.чл.154, ал.5
353/ГИ/02.12.2008 г. В и К отклонения за сграда със смесено предназначение УПИ ІІІ, кв. 12 по плана на гк Възраждане 1-ви м.р., гр. Варна На основание чл.154, ал.2 от ЗУТ се допус- ка промяна на инвест. намерения
354/ГИ/02.12.2008 г. Подобект Детска зона към обект Благоустрояване на междублоково пространство между бл.№№5,27,19 и 45 в жк Чайка, гр. Варна по паркоустройствен план на парк Чайка, УПИ І за парк ,квартал 10,19 подрайон, гр. Варна
355/ГИ/02.12.2008 г. Улична канализация ПИ 6864, кв.117 по плана на СО Траката, гр. Варна
356/ГИ/02.12.2008 г. Улична канализация (тласкател) и водопроводно отклонение УПИ ХVІІ-2947, кв.61 по плана на Св. Никола, гр. Варна
357/ГИ/02.12.2008 г. Външни В и К връзки за жилищна сграда УПИ ХІХ-7, кв. 194, ул. Капитан Райчо 45, 9-ти м.р., гр. Варна
358/ГИ/03.12.2008 г. Външни В и К връзки за жилищна сграда с офиси УПХVІІІ-162, 163, кв.9, 16-ти север м.р. на гр. Варна
359/ГИ/02.12.2008 г. Сградна газова инсталация за апартамент от жилищна сграда ПИ ХІХ, кв.6 по плана на кв.Виница, ул. Св. Прокопий Варненски 11, гр. Варна
360/ГИ/03.12.2008 г. Благоустрояване на междублоково пространство бл.147, бл.151 и бул. Сливница в жк Младост, ІІ м.р, гр. Варна
361/ГИ/03.12.2008 г. Реконструкция на бул. Трети март от бул. Цар Освободител до бул. Ян Хунияди на осн.чл.62,ал.2 от АПК в настоящото РС 361/ГИ/3.12.08се направи поправка в ред 5 като след т.2 да отпадне текста 'и част дъждовна канализация на определени участъци по бул.Трети март и предвиждане на необх.съоръжения за равномерно отводняване на уличните платна по булеварда приета с Решение на ЕСИИ при Община Варна с Протокол №23/4.12.08, т.1 и одобрена на 5.12.2008 г.'
362- отпада
363/ГИ/05.12.2008 г. Кабелна линия за захранване на вграден трафопост 10/0,4 кV чрез разкъсване и муфиране на съществуваща кабелна линия между трафопостове №№2 и 106 УПИ VІІ-9,10, кв.708 (бул.Осми прим.полк, бул. Сливница), гр. Варна
364/ГИ/05.12.2008 г. Връзка на сградно В и К с уличната мрежа за жилищна сграда УПИ ІІІ-119, кв. 36 н кк Константин и Елена, гр. Варна
365/ГИ/04.12.2008 г. Сградна газова инсталация за апартамент от жилищна сграда УПИ V-държавна, кв. 58, по плана на кв. Виница, ул. Константин Илиев 10, гр. Варна
366/ГИ/03.12.2008 г. Трансформация на ПСОВ Аспарухово в помпена станция и конструиране на транспортиращ водопровод Аспарухово
367/ГИ/08.12.2008 г. Рехабилитация на бул. Република от бул. Сливница до бул. Цар Освободител
368/ГИ/10.12.2008 г. Реконструкция на кръстовище бул. Цар Освободител с бул. Хр. Смирненски
369 - отпада
370 - отпада
371/ГИ/09.12.2008 г. Уличен водопровод ПИ 1555, по плана на СО Прибой, гр. Варна На основание чл.62, ал.2 от АПК се допус-ка корекция на наиме- нованието
372/ГИ/0.12.2008 г. Благоустрояване на зелена площ бул. Вл. Варненчик между ул. Родина и ул. Доброволци пред бл.24 да бл. 29, гр. Варна На основание чл.152, ал.2 от ЗУТ се допус- ка етапност на строеж
373/ГИ/09.12.2008 г. Сградна газова инсталация за жилищна сграда УПИ ІІІ-2615, кв.50по плана на ПВЗ Свети Никола, гр. Варна
374/ГИ/10.12.2008 г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ ХІ-2, кв. 371 по плана на 10 м.р, ул. Ангел Теоргиев 8, гр. Варна
375/ГИ/11.12.2008 г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ ХІ-11=ПИ 18, кв.487 по плана на 13 м.р., гр. Варна, ул. Страхил войвода 51
376/ГИ/09.12.2008 г. Сградна газова инсталация за жилищна сграда ПИ 743=1680а и 1680б, кв.51 по плана на Св. Никола, гр. Варна
378/ГИ/11.12.2008 г. Външни В и К връзки за жилищна сграда УПИ ІІІ-12, кв.58а по плана на 11-ти м.р., гр. Варна, ул. Антон Страшимиров 23 а
379/ГИ/11.12.2008 г. Външно В и К отклонение УПИ Х-164, кв.9,ул. Вярност 21, гр. Варна
380 - отпада
381/ГИ/15.12.2008 г. Водоснаб6 и 550 дяване на п-ли 59 р-н Вл. Варненчик, гр. Варна
382/ГИ/12.12.2008 г. Изграждане на уличен канализационен клон зо обект вилва сграда ПИ 3536, кв.77 по плана на м-ст Траката, гр. Варна
383/ГИ/12.12.2008 г. Реконстукция на ул. Девня в участъка от фабрика Хр. Ботев от ул. Г. Теячевич до бензиностанция Шел На основан. чл.62, ал. 2 от АПК се допуска добавяне навъзлож.; На основание чл.154, ал.2,т.8 и ал.5 промя- на в наименованието; На основание чл.154, ал.2т.8 и ал.5 промяна на инвестац. намерен.
384/ГИ/12.12.2008 г. Рехабилитация на бул. Република бул. Цар Освободител до бул. Трети март
385/ГИ/12.12.2008 г. Базова станция на Макс телеком ООД БС 4014 'Маяк'разположена на покрива на х-л Маяк кк Св. Св. Константин и Елена, гр. Варна
386/ГИ/12.12.2008 г. Базова станция на Макс телеком ООД БС 4012 'Акваполис', разположена на покрива на х-л Акваполис кк Златни пясъци, гр. Варна
387/ГИ/12.12.2008 г. Базова станция на Макс телеком ООД БС 4010 'Адмирал', разположена на покрива на х-л Адмирал кк Златни пясъци, гр. Варна
388/ГИ/15.12.2008 г. В и К отклонение п-л 550 в р-н Вл. Варненчик гр. Варна
389/ГИ/15.12.2008 г. В и К отклонение за жилищна сграда п-л 596 в р-н Вл. Варненчик гр. Варна
390/ГИ/15.12.2008 г. Изместване водопровод Варна - Зл. Пясъци ІІ етап УПИ VІ-1827а, кв.37, жк Бриз, гр. Варна
391/ГИ/15.12.2008 г. Приемо-предавателна станция GSM/UMTS - VA 4206_А на покрива на Варненски свободен университет'Черноризец Храбър' кк Чайка, гр. Варна
392/ГИ/15.12.2008 г. Микроклетка МС 4300_А(Varna_DKS_1) - част от третата национална мрежа за безжична комуникация по стандарт GSM/UMTS, разположена в административна сграда ДКЦ, гр. Варна
393 -отпада
394/ГИ/16.12.2008 г. В и К отклонения за жилищна сграда УПИ ІІ-1174, кв. 20, ул. Средец 41, по плана на 27-ми м.р., гр. Варна
395/ГИ/16.12.2008 г. В и К отклонения за жилищна сграда УПИ ІІ-1177, кв. 20, ул. Средец 41, по плана на 27-ми м.р., гр. Варна
396/ГИ/16.12.2008 г. Базова станция 'Брава', разположена на покрива на втори производствен корпус на завод 'Метал' АД ЗПЗ, гр. Варна
397/ГИ/22.12.2008 г. Уличен водопровод ПИ 328=1353, м-ст Траката Ваялар, гр. Варна
398/ГИ/16.12.2008 г. Телефонно кабелно захранване от ТС 5 РШ 2121 до сградата на Панда КООП ул. Цоньо Тодоров №1, гр. Варна
399/ГИ/17.12.2008 г. В и К отклонения за жилищна сграда У м.р. ПИ ІІІ-1161, кв.50, ул.Роза 15 по плана на 25 на гр. Варна
400/ГИ/18.12.2008 г. Вооснаб2481дяване на имоти №№1017, 1015, 1014, 2530, 1006, 1005, по плана на м. Ракитника, гр. Варна
401/ГИ/18.12.2008 г. Телефонно кабелно захранване от резерва в КШ І 1.11.1.11 ул. Д-р Басанович №112, гр. Варна
402/ГИ/18.12.2008 г. Телефонно кабелно захранване от ТС 63 до Факултета по Дентална медицина бул. Цар Освободител №150
403 отпада
404/ГИ/17.12.2008 г. Паркинг зад кафе-бар на ул. Гео Милев, гр. Варна
405/ГИ/20.12.2008 г. Пътна връзка с бул. Република УПИ V, кв. 15, жк Възраждане, І-ви м.р.
406/ГИ/19.12.2008 г. Реконструкция на част от въздушен електропровод 20 кV, извод Горчивата чешма, в участъка от секционен прекъсвач №2 до секционен прекъсвач Горчивата чешма в кабелна линия 20 кV УПИ ХХХІ-2656, кв.54 по плана на СО Св. Никола, гр. Варна
407/ГИ/19.12.2008 г. Сградно водопродно отклонение УПИ 8855=3623, кв.189 по плана на СО Траката гр. Варна
408/ГИ/20.12.2008 г. Сградно водопродно отклонение УПИ 8855=3624, кв.189 по плана на СО Траката гр. Варна
409/ГИ/19.12.2008 г. Уличен водопрод ПИ 113 по плана на м-ст Боровец, гр. Варна
410/ГИ/19.12.2008 г. В и К отклонения за жилищна сграда УПИ-616, 617, 630, кв.51 по плана на 16 м.р., ул. Ивац №1, гр. Варна
411/ГИ/30.12.2008 г. Външни В и К връзки за жилищна сграда УПИ VІІІ-379, кв.1082 по плана на 26-ти м.р., ул. Кестен 3, гр. Варна
412/ГИ/20.12.2008 г. Сградно В и К отклонение за жилищна сграда със средно застрояване УПИ Х-14(ПИ 136),кв.437 по плана на 4-ти м.р.,ул.Братя Шкорпил 12, гр. Варна
413/ГИ/20.12.2008 г. Приемо-предавателна станция 'Глобул' 4232 /Варна-Трети март/ на покрива на жилищна сграда жк Възраждане, бл.44, вх.Б, гр. Варна
414/ГИ/20.12.2008 г. Уличен водопровод ПИ 977 по плана на СО Бялата чешма и Дъбравата, гр. Варна
415/ГИ/22.12.2008 г. Водопроводна мрежа на СО 'Боровец - юг' клон 73, гр. Варна
416/ГИ/23.12.2008 г. Външи В и К връзки за жилищна сграда УПИ ІV-554, кв.29,ул. Евлоги Бакалов №20 по плана на 24-ти м.р.,гр. Варна
417 отпада
418 отпада
419/ГИ/29.12.2008 г. Трафопоснт тип БКТП 4х1000 кVА,20/0,4 и улична регулация с паркинг между о.т. 371 и о.т. 375 и електрозахранване на трафопоста чрез разкъсване и муфиране на съществуваща кабелна линия 20 кV извод 'Възраждане' между трафопостове №№1969 и 918 УПИ ІV,кв.12 по плана на І-ви м.р.,жк Възраждане, тр. Варна На основание чл.152, ал.2 от ЗУТ се допус- ка етапност на строеж
420/ГИ/30.12.2008 г. Канализационен тласкател тръбопровод до съществуваща РШ на канализационен колектор ф1000 УПИ ХІV-1556,кв.7 във вилна зона Варна

Разрешения за строеж 2008 г. на ИИБ