Заповеди за одобряване на ПУП-ПРЗ за 2020 г.


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
loading...
№ ЗАПОВЕД НАИМЕНОВАНИЕ ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ 3
Г-1/28.01.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХI-2117, кв. 75, по плана на СО „Ален мак”, гр. Варна /pup/2020/1/
Г-2/28.01.2020 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ IV-2017 „за жил. стр.“, кв.59 по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 59 по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2020/2/
Г-3/28.01.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-1304 „за жил. стр.“, кв. 81, по плана на СО „Планова”, гр. Варна /pup/2020/3/
Г-4/28.01.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VI-179, кв. 17, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2020/4/
Г-5/28.01.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-1777 „За жилищно строителство“ (ПИ 10135.3513.1777), кв. 13 по плана на 26 м.р., гр. Варна /pup/2020/5/
Г-6/28.01.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-327 „за жил. стр.“, кв. 670, по плана на 2 м.р., гр. Варна /pup/2020/6/
Г-7/28.01.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXIX-8931, кв. 209, по плана на СО „Горна Трака”, гр. Варна /pup/2020/7/
Г-8/28.01.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XVII-6124, кв. 131, по плана на СО „Траката” гр. Варна /pup/2020/8/
Г-9/28.01.2020 г. ПУП-РУП за УПИ XIV-499, кв. 53, по плана на „25-ти м.р.”, гр. Варна /pup/2020/9/
Г-10/28.01.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХ-839, кв. 66, по плана на СО „Добрева чешма”, гр. Варна /pup/2020/10/
Г-11/28.01.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХIV-819, УПИ ХХХV-819 и УПИ ХХХVI-790, кв. 10 и ул. рег. от о.т.465 до о.т.466 (нови), кв. 10, кв. Виница, гр. Варна /pup/2020/11/
Г-12/28.01.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІІ-1152,1153, кв. 7, по плана на кв. „Свети Никола”, гр. Варна /pup/2020/12/
Г-13/28.01.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XLIV-1081, кв. 20, по плана на СО „Акчелар”, гр. Варна /pup/2020/13/
Г-14/28.01.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІ-1331, кв. 121 и УПИ ІІІ-1331, кв. 122, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2020/14/
Г-15/28.01.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VI-2200, кв. 212, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2020/15/
Г-16/28.01.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХLIХ-4088, кв. 110, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2020/16/
Г-17/28.01.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХLVIII-1084, кв. 70, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2020/17/
Г-18/28.01.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-5205, кв. 74, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна и улична регулация от о.т.1223 до о.т.1226 /pup/2020/18/
Г-19/28.01.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-4548, кв. 46, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна и улична регулация от нови о.т. 1264 до о.т.1265 /pup/2020/19/
Г-20/28.01.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХVІІІ-1795, кв. 124, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2020/20/
Г-21/28.01.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІХ-65 „за скл., админ., търг. и обслуж. дейности и жилища“, кв. 32, по плана на с. Тополи, община Варна (ПИ №72709.520.65 по КК на с. Тополи) /pup/2020/21/
Г-22/28.01.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-109 „за произв.-скл. дейности“, кв. 39, по плана на с. Тополи, община Варна (ПИ №72709.520.109 по КК на с. Тополи) /pup/2020/22/
Г-23/28.01.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІ-776 „за жил. сгради“, кв. 79, по плана на СО „Планова”, гр. Варна /pup/2020/23/
Г-24/28.01.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ Х-903 „за жил. стр.“, кв. 71, по плана на СО „Планова”, гр. Варна /pup/2020/24/
Г-25/28.01.2020 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ VIII-1595 „за жилищно застрояване“, кв. 38 по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 38 по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2020/25/
Г-26/28.01.2020 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ IV-1132, кв. 23, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 23 по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2020/26/
Г-27/28.01.2020 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ III-851 „за жил. застрояване“, кв. 68, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 68, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2020/27/
Г-28/28.01.2020 г. ПУП-РУП за УПИ I-262 в кв. 123, по плана на 7-ми м. р., гр. Варна, ул. „Бачо Киро“ №13 /pup/2020/28/
Г-29/28.01.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XI-379, кв. 18 по плана на 8-ми м.р. на гр. Варна, ул. „Воден“ №23 /pup/2020/29/
Г-30/28.01.2020 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ IV-666 „за общ. обсл.“, кв. 111 по плана на 7-ми м. р. на гр. Варна, ул. „Шабла“ №4 /pup/2020/30/
Г-31/30.01.2020 г. Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и Работен устройствен план (РУП) за УПИ ХVІІ-30 и УПИ ХVІІІ-31, кв. 1, по плана на 26 м.р., гр. Варна и промяна на улична регулация между о.т.1 и о.т.2583 /pup/2020/31/
Г-32/31.01.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVІ-236 „за транспортна, административна, произв.-складова дейност“ и УПИ ХХVІІ-236 „за транспортна, административна, произв.-складова дейност“, кв. 31, по плана на ЗПЗ, гр. Варна /pup/2020/32/
Г-33/31.01.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІХ-69 „за жил. стр.“, кв. 7, по плана на СО „Планова“ гр. Варна /pup/2020/33/
Г-34/31.01.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-3069, кв. 35, по плана на СО „Ракитника”, гр. Варна /pup/2020/34/
Г-35/31.01.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IX-6135, кв. 158, по плана на СО „Траката” гр. Варна /pup/2020/35/
Г-36/31.01.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-396 „за жил. стр.”, кв. 26, по плана на СО „Добрева чешма”, гр. Варна /pup/2020/36/
Г-37/31.01.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXX-838, кв. 208 по плана на СО „Горна Трака” гр. Варна /pup/2020/37/
Г-38/31.01.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-4129, кв. 248, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2020/38/
Г-39/31.01.2020 г. ПУП-ПР) за УПИ VII-73, кв. 3, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2020/39/
Г-40/31.01.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХ-6853, кв. 120, по плана на СО „Траката” гр. Варна /pup/2020/40/
Г-41/31.01.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXVII-2497,2498 и УПИ XXVIII-2498, кв. 11, по плана на кв. „Свети Никола”, гр. Варна /pup/2020/41/
Г-42/07.02.2020 г. ПУП План-извадка ПРЗ за УПИ II-622 „за жил. стр.“, УПИ III-622 „за жил. стр.“ от кв. 4, УПИ VI-622,640 „за жил. стр.“ от кв. 3 и ул. рег. от о.т. 19 до о.т. 33 и ос.т. 32, 33, 34, 38, 37 до о.т. 36 по проекта за ПУП-ПРЗ на 27-ми м.р., гр. Варна /pup/2020/42/
Г-43/11.02.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-5037, кв. 117, по плана на СО „Траката”, гр. Варна /pup/2020/43/
Г-44/11.02.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІ-507, кв. 135, по плана на СО „Траката”, гр. Варна /pup/2020/44/
Г-45/11.02.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-6066, кв. 156, по плана на СО „Траката”, гр. Варна /pup/2020/45/
Г-46/11.02.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVІІ-454 „за жил. стр.“, кв. 162, по плана на СО „Траката”, гр. Варна /pup/2020/46/
Г-47/11.02.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ III-1103, кв. 189, по плана на СО „Горна Трака” гр. Варна /pup/2020/47/
Г-48/11.02.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-4208, кв. 195, по плана на СО „Горна Трака“, гр. Варна /pup/2020/48/
Г-49/11.02.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІІ-4828 „за жил. стр.“, кв. 83, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2020/49/
Г-50/11.02.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІІ-826, кв. 67 и ул. рег. от о.т.1256 до о.т.1260, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2020/50/
Г-51/11.02.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-1149, кв. 115, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2020/51/
Г-52/11.02.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХXII-1376 и ХХXIII-1374, 1375, кв. 8, по плана на СО „Сотира”, гр. Варна /pup/2020/52/
Г-53/11.02.2020 г. Прекратяване на административното производство по заявления с рег. №АУ 231231 ПР/12.11.2014 г. и №АУ 231232 ПР/12.11.2014 г. за процедиране, разглеждане и приемане на ПУП-ПРЗ за УПИ LІV-275, кв. 44, по плана на 21 м.р., гр. Варна и издадена Заповед №540/02.10.2014 г. на Главния архитект на Община Варна /pup/2020/53/
Г-54/11.02.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІ-1265,1266 „за жил. стр.“, кв. 24, по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна /pup/2020/54/
Г-55/11.02.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІ-171 „за жил. застрояване“ и УПИ ХVІІІ-171 „за смесено застрояване“, кв. 20, по плана на с. Тополи, общ. Варна /pup/2020/55/
Г-56/11.02.2020 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ II-9 „жилищно“, кв. 170, по плана на 11-ти м.р., гр. Варна, ул. „Хан Пресиян“ №31 /pup/2020/56/
Г-57/11.02.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XVII-250, УПИ XVIII-251 и УПИ XIX-252, 253 и РУП за УПИ XIX-252, 253, кв. 223, по плана на 12-ти м. р., гр. Варна, ул. „Теодосий Търновски“ №13, №11, №9, №7 /pup/2020/57/
Г-58/11.02.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-4216, УПИ VІІІ-4216, кв. 33 и ул. рег. от о.т.478 до о.т.473, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2020/58/
Г-59/11.02.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ Х-3124, кв. 22, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2020/59/
Г-60/11.02.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ Х-215, кв. 7, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2020/60/
Г-61/11.02.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІІ-4195,4145 „за търг.-скл. дейност и безвр. произв. и услуги“, кв. 11, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2020/61/
Г-62/11.02.2020 г. Поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед №Г-189/03.07.2019 г. на Зам.-Кмет на община Варна /pup/2020/62/
Г-63/17.02.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ Х-4030, кв. 58, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2020/63/
Г-64/19.02.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІІ-593, и ул. рег. от о.т.539 до о.т.1266, кв. 46, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2020/64/
Г-65/19.02.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХLVІ-1051,1052 „за произв.-скл. дейност и офиси“, кв. 16 по плана на ЗПЗ, гр. Варна /pup/2020/65/
Г-66/05.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХX-1394 и ХХXI-1394, кв. 31, по плана на СО „Сотира”, гр. Варна /pup/2020/66/
Г-67/06.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-137 „за водоем“, кв. 56, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2020/67/
Г-68/06.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХLІІІ-322, кв. 67, по плана на СО „Ваялар“, гр. Варна /pup/2020/68/
Г-69/06.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-515, кв. 41, по плана на СО „Ален мак“, гр. Варна /pup/2020/69/
Г-70/06.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-463, кв. 86, по плана на СО „Ваялар“, гр. Варна /pup/2020/70/
Г-71/06.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-1918, кв. 65, по плана на СО „Добрева чешма“, гр. Варна /pup/2020/71/
Г-72/06.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-1836, кв. 50, по плана на СО „Добрева чешма“, гр. Варна /pup/2020/72/
Г-73/06.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-992, кв. 203, по плана на СО „Горна Трака“, гр. Варна /pup/2020/73/
Г-74/06.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХLІІІ-436, кв. 163, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2020/74/
Г-75/06.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІ-310 „за жил. сгради“, кв. 23, по плана на 24-ти м.р., гр. Варна /pup/2020/75/
Г-76/06.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-2135, кв. 106, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2020/76/
Г-77/06.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХLVІ-4390, кв. 85, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2020/77/
Г-78/06.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-2286 „за жил. стр.“, кв. 231, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2020/78/
Г-79/06.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-2231, кв. 224, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2020/79/
Г-80/06.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІІ-458, кв. 204, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2020/80/
Г-81/06.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-1920, кв. 243, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2020/81/
Г-82/06.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-399, кв. 199, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2020/82/
Г-83/06.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-987, кв. 119, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2020/83/
Г-84/06.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-1866 „за жил. стр.“, кв. 234, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2020/84/
Г-85/06.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-394 „за жил. стр“, УПИ IX-395 „за жил. стр“, УПИ X-659 „за жил. стр“ и УПИ V-571,1519 „за жил. стр“, кв. 1 и ул. рег. от о.т. 708 до о.т. 649 и от о.т. 115 до о.т. 118 по плана ЖК „Възраждане“ IV м.р., гр. Варна /pup/2020/85/
Г-86/06.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІV-1313, кв. 75, по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна /pup/2020/86/
Г-87/06.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХІ-125, кв. 11, по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна /pup/2020/87/
Г-88/06.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХLV-4937, кв. 11, по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна /pup/2020/88/
Г-89/06.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-1192, кв. 64, по плана на СО „Прибой“, гр. Варна /pup/2020/89/
Г-90/06.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІV-3054 и УПИ ХІ-3055, кв. 39, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2020/90/
Г-91/06.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІІ-3079 и УПИ ХІV-3079, кв. 48, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2020/91/
Г-92/06.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-939, кв. 72, по плана на СО „Под село“, с. Звездица, гр. Варна /pup/2020/92/
Г-93/06.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІІІ-846, кв. 58, по плана на СО „Под село“, с. Звездица, гр. Варна /pup/2020/93/
Г-94/06.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-8 „за производствено-складови дейности“, кв. 1, по плана на с. Тополи, общ. Варна /pup/2020/94/
Г-95/13.03.2020 г. ПУП-ПР и РУП за УПИ ХVІІ-22,23, кв. 6, по плана на 29 м.р., гр. Варна /pup/2020/95/
Г-96/13.03.2020 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ УПИ VI-1104, кв. 62, по плана на 8-ми м.р., гр. Варна, ул. „Сан Стефано“ №8 /pup/2020/96/
Г-97/13.03.2020 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ІV-295 „за жилищно строителство“ и УПИ ІІІ-296 „за жилищно строителство“, кв. 16, по плана на 8-ми м. р., гр. Варна, ул. „Иван Вазов“ №16 и №18 /pup/2020/97/
Г-98/13.03.2020 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ VІІІ-643 „за жил. стр.“, кв. 51, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 51, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2020/98/
Г-99/13.03.2020 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ V-1471, кв. 2, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 2 по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2020/99/
Г-100/13.03.2020 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ III-638 „за жил. застр.“, кв. 51, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 51 по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2020/100/
Г-101/13.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-497 „за търговски комплекс, изложение и атракции“, кв. 52, по плана на ЗПЗ, гр. Варна /pup/2020/101/
Г-102/13.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІ-777, кв. 94, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2020/102/
Г-103/13.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-903, кв. 86, по плана на СО „Ваялар”, гр. Варна /pup/2020/103/
Г-104/13.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-1228, кв. 6, по плана на СО „Акчелар”, гр. Варна /pup/2020/104/
Г-105/13.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІІ-28,30, кв. 54, по плана на СО „Виница-север” и ул. рег. от о.т.388 до о.т.26 в частта за УПИ ХІІІ-28,30, гр. Варна /pup/2020/105/
Г-106/13.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-76, кв. 16, по плана на СО „Телевизионна кула”, гр. Варна /pup/2020/106/
Г-107/13.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-4800, кв. 63, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2020/107/
Г-108/13.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-325, кв. 76, по плана на СО „Ваялар”, гр. Варна /pup/2020/108/
Г-109/16.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІ-1018 „за жил. и курортно стр.“ и УПИ ХVІ-1166 „за обсл. дейности“, кв. 10 и улична регулация от о.т.688 до о.т.689, по плана на КК „Чайка”, гр. Варна /pup/2020/109/
Г-100/13.03.2020 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ III-638 „за жил. застр.“, кв. 51, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 51 по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2020/100/
Г-101/13.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-497 „за търговски комплекс, изложение и атракции“, кв. 52, по плана на ЗПЗ, гр. Варна /pup/2020/101/
Г-102/13.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІ-777, кв. 94, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2020/102/
Г-103/13.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-903, кв. 86, по плана на СО „Ваялар”, гр. Варна /pup/2020/103/
Г-104/13.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-1228, кв. 6, по плана на СО „Акчелар”, гр. Варна /pup/2020/104/
Г-105/13.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІІ-28,30, кв. 54, по плана на СО „Виница-север” и ул. рег. от о.т.388 до о.т.26 в частта за УПИ ХІІІ-28,30, гр. Варна /pup/2020/105/
Г-106/13.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-76, кв. 16, по плана на СО „Телевизионна кула”, гр. Варна /pup/2020/106/
Г-107/13.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-4800, кв. 63, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2020/107/
Г-108/13.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-325, кв. 76, по плана на СО „Ваялар”, гр. Варна /pup/2020/108/
Г-109/16.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІ-1018 „за жил. и курортно стр.“ и УПИ ХVІ-1166 „за обсл. дейности“, кв. 10 и улична регулация от о.т.688 до о.т.689, по плана на КК „Чайка”, гр. Варна /pup/2020/109/
Г-110/09.04.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-2 „за обитаване“, кв. 295а, по плана на 9-ти м.р., гр. Варна, ул. „Капитан Георги Мамарчев“ №9 /pup/2020/110/
Г-111/09.04.2020 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ VІ-1015 „за жил. стр.“, кв. 180а, по плана на 11-ти м.р., гр. Варна, ул. „Макгахан“ №15 /pup/2020/111/
Г-112/09.04.2020 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ІІІ-95 „за жил. стр.“, кв. 181, по плана на 11-ти м.р., гр. Варна, ул. „Константин Доганов“ №50 /pup/2020/112/
Г-113/09.04.2020 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ I-492 и УПИ XIV-494, кв. 110 по плана на 7-ми м. р. на гр. Варна, ул. „Дебър“ №37 и ул. „Поп Богомил“ №12 и улична регулация о.т.3734 до о.т.3735 /pup/2020/113/
Г-114/09.04.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-1904, кв. 238, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2020/114/
Г-115/09.04.2020 г. ПУ-ПРЗ за УПИ VІІ-19, кв. 61, по плана на СО „Виница-север“, гр. Варна /pup/2020/115/
Г-116/09.04.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ Х-4154, кв. 195, по плана на СО „Горна Трака“, гр. Варна /pup/2020/116/
Г-117/09.04.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХLІІІ-34, кв. 19, по плана на ЖК „Бриз“, гр. Варна /pup/2020/117/
Г-118/09.04.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ LХІІІ-379 и УПИ LХ-380-„за трафопост“, кв. 50, по плана на 21-ви м.р., гр. Варна /pup/2020/118/
Г-119/09.04.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-3057 „за общ. обсл.“, кв. 11, по плана на СО „Акчелар“, гр. Варна /pup/2020/119/
Г-120/09.04.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-6783, кв. 125, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2020/120/
Г-121/09.04.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХІІІ-145 „за търг. к-кс, изложение и атракции“, кв. 5, по Паркоустройствен и регулационен план на Паркова Зона за обществено обслужване (ОП.3), р-н „Вл. Варненчик“, гр. Варна /pup/2020/121/
Г-122/09.04.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-311 „за жил. застр.“, кв. 4, по плана на ЖК „Вл. Варненчик“ ІІ м.р., гр. Варна /pup/2020/122/
Г-123/09.04.2020 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ VІІІ-134 „за жил. стр.“, кв. 13, по плана на кв. „Балъм дере“, гр. Варна /pup/2020/123/
Г-124/09.04.2020 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ІІ-406 „за жил. стр.“, кв. 9, по плана на кв. „Балъм дере“, гр. Варна /pup/2020/124/
Г-125/09.04.2020 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ Х-3045, кв. 1, по плана на Зона за отдих „Прибой“, гр. Варна /pup/2020/125/
Г-126/09.04.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XLIX-796,797,798, кв. 23, по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна /pup/2020/126/
Г-127/09.04.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІ-1697 и УПИ ХV-156, кв. 10, по плана СО „Пчелина“, гр. Варна /pup/2020/127/
Г-128/09.04.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХLІV-3902, кв. 21, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2020/128/
Г-129/09.04.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXIII-143 и XXIV-143, кв. 3a и ул. рег. от о.т.281 до о.т.282, по плана на с. Звездица, общ. Варна /pup/2020/129/
Г-130/09.04.2020 г. ПУП-ПРЗ на кв. 4301, кв. 4302 и кв. 4303 от устройствена зона „Пп“ по ОУП - 2012 г. на гр. Варна, м-ст „Таш тарла“, с. Тополи, общ. Варна и ул. рег. от о.т.205 до о.т.219 /pup/2020/130/
Г-131/09.04.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-79 „За жил. стр., общ. обсл. и търговия“ и УПИ II-79 „За жил. стр., общ. обсл. и търговия“, кв. 53 и ул. рег. от о.т. № 226 до о.т. № 235, м-ст „Арпалъка“, з-ще с. Тополи, общ. Варна /pup/2020/131/
Г-132/21.04.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-718, кв. 32, по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна /pup/2020/132/
Г-133/21.04.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-617 „за жил. стр.“ и УПИ ІХ-618 за жил. стр.“, кв. 46 и изменение на ул. рег. от о.т.110 до о.т.111 и от о.т.111 до о.т.126, по плана на с. Каменар, община Варна /pup/2020/133/
Г-134/21.04.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVІ-92, кв. 1 и УПИ ХХ-93 и УПИ ХХІ-93, кв. 2, з-ще с. Тополи, община Варна и ул. рег. от о.т.4 до о.т.74 по ПУП-ПУР на зона СОП 4.2, с. Тополи, община Варна /pup/2020/134/
Г-135/21.04.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІХ-5134, кв. 21, по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна /pup/2020/135/
Г-136/21.04.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-1665 и УПИ ІV-1664, кв. 1, по плана на СО „Прибой“, гр. Варна /pup/2020/136/
Г-137/21.04.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-2492, кв. 45, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2020/137/
Г-138/21.04.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІІ-3086, кв. 59, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2020/138/
Г-139/21.04.2020 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ VІ-45 „за жил. стр.“ и УПИ ХІV-46 „за жил. стр.“, кв. 3, по ПП на м-ст „Патрабана“, р-н „Аспарухово“, гр. Варна /pup/2020/139/
Г-140/21.04.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-2, ІІ, ІІІ, ІV-3, VІ-5, VІІ-6, VІІІ-7, Х-8, ХІ-9, ХІІ-14, ХІІІ-15, ХІV-16, ХV-17 и ХVІ, кв. 4, улица от о.т. 12 до о.т. 45 и улица от о.т.16 до о.т. 22, по плана на м-ст „Караулницата“, р-н „Вл. Варненчик“, гр. Варна /pup/2020/140/
Г-141/21.04.2020 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХІ-356, кв. 31, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 31 по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2020/141/
Г-142/21.04.2020 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ VІІ-543 „за жил. стр.“, кв. 16, по проект на ПУП-ПРЗ на кв. „Балъм дере“, гр. Варна /pup/2020/142/
Г-143/21.04.2020 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХV-583 „за жил. стр.“, кв. 8, по проект на ПУП-ПРЗ на кв. „Балъм дере“, гр. Варна /pup/2020/143/
Г-144/21.04.2020 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХХХІ-85 „за общ. обсл.“, кв. 5, по проект на ПУП-ПРЗ на кв. „Балъм дере“, гр. Варна /pup/2020/144/
Г-145/21.04.2020 г. ПУП-РУП за УПИ VІ-3, кв. 553, по плана на 14-ти м.р., гр. Варна, ул. „Константин Величков“ №18 /pup/2020/145/
Г-146/21.04.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІІ-77 „за жил. стр.“, кв. 139, по плана на 7-ми м.р., гр. Варна, ул. „Халил Ефенди“ №9 /pup/2020/146/
Г-147/21.04.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VI-7,1310, VII-5,1311, VIII-6, IX-4,1312, X-3, XI-9,1313, XIV-11, XV-16, XVI-15, кв. 62, кв. Виница, гр. Варна и ул. рег. между о.т. 462 - о.т. 345 - о.т. 346 - о.т. 351 /pup/2020/147/
Г-148/21.04.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-79, кв. 33, по плана на СО „Виница – север“, гр. Варна /pup/2020/148/
Г-149/21.04.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-1386, кв. 168, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2020/149/
Г-150/21.04.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-153 „за жил. стр.“, кв. 14, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2020/150/
Г-151/12.05.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-1619 „за детска градина“, кв. 12, по плана на кв. „Св. Никола”, гр. Варна /pup/2020/151/
Г-152/12.05.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІ-4710, кв. 18, по плана на КК „Чайка”, гр. Варна /pup/2020/152/
Г-153/12.05.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-638, кв. 23, по плана на 24 м.р., гр. Варна /pup/2020/153/
Г-154/12.05.2020 г. ПУП-ПРЗ за кв. 5 и ул. рег. между о.т.1046 и о.т.1061, между о.т.1052 и о.т.1033 и между о.т.1043 и от.1065, м-ст „Аязма”, з-ще кв. Виница, гр. Варна /pup/2020/154/
Г-155/12.05.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІ-5155, кв. 23, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2020/155/
Г-156/12.05.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХV-3009 „за жил. стр.“ и УПИ ХХVІ-3010,3521,3522 „за жил. стр.“, кв. 1, по плана на СО „Зеленика“, р-н „Аспарухово“, гр. Варна /pup/2020/156/
Г-157/15.05.2020 г. Поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед №Г-52/08.02.2019 г. на Зам.-Кмет на община Варна /pup/2020/157/
Г-158/15.05.2020 г. Поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед №Г-101/13.03.2020 г. на Зам.-Кмет на община Варна /pup/2020/158/
Г-159/20.05.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-1790, кв. 28, по плана на СО „Прибой“, гр. Варна /pup/2020/159/
Г-160/20.05.2020 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ V-1278 и УПИ VІ-1278, кв. 35, по плана на кв. „Св. Никола“, гр. Варна /pup/2020/160/
Г-161/20.05.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-4842 „за жил. стр.“, кв. 11, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2020/161/
Г-162/20.05.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-300, кв. 139, по плана на СО „Траката”, гр. Варна /pup/2020/162/
Г-163/20.05.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-1051 и Х-1052, кв. 76, по плана на СО „Ваялар“, гр. Варна /pup/2020/163/
Г-164/20.05.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІХ-5305, кв. 134, по плана на СО „Траката”, гр. Варна /pup/2020/164/
Г-165/16.06.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХІ-5226, УПИ ХХХІІ-5226, УПИ ХХХІІІ-5226,5227, УПИ ХХХІV-5227, УПИ ХХХV-5227, УПИ ХХХVІ-5228 и УПИ ХХХVІІ-5228, кв. 20, по плана на СО „Боровец - юг“, р-н „Аспарухово“, гр. Варна, и улична регулация от о.т.1535 до о.т.1537 /pup/2020/165/
Г-166/22.06.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-2612 „за жил. стр. (ПИ 10135.2555.2612), кв. 2, по плана на „Жилищна група западно от болничен комплекс, гр. Варна /pup/2020/166/
Г-167/06.07.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-1591, кв. 38, по плана на СО „Боровец - юг”, гр. Варна /pup/2020/167/
Г-168/06.07.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VI-1270 и УПИ VII1317, кв. 34, по плана на кв. „Св. Никола“, гр. Варна /pup/2020/168/
Г-169/06.07.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХIV-796,1486 и УПИ ХХV-796,1486, кв. 5, по плана на кв. „Св. Никола”, гр. Варна /pup/2020/169/
Г-170/06.07.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ за УПИ ХIV-7271, кв. 211, по плана на СО „Траката”, гр. Варна /pup/2020/170/
Г-171/06.07.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-474, кв. 33, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2020/171/
Г-172/06.07.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ СXXIV-4859, кв. 85, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2020/172/
Г-173/06.07.2020 г. ПУП-ПРЗ за урегулиран поземлен имот (УПИ) XXII-531 „за търговия и жил. стр.”, кв. 206 и улична регулация от о.т.2568 до о.т.2571, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2020/173/
Г-174/06.07.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-75, кв. 34, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2020/174/
Г-175/06.07.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХII-5035, кв. 119 и УПИ II-5037, кв. 120, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2020/175/
Г-176/06.07.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-1192, УПИ II-1192 „за паркинг“ и УПИ IV-1362, кв. 126 и пешеходна алея, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2020/176/
Г-177/06.07.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XL-93, кв. 21 и улична регулация от о.т.578 до о.т.579, по плана на ж.к. „Бриз”, гр. Варна /pup/2020/177/
Р-178/06.07.2020 г. ПУП-ПР за УПИ XVII-481,482,484, кв. 52, по плана на „25-ти м.р.” гр. Варна /pup/2020/178/
Г-179/06.07.2020 г. ПУП-РУП за УПИ VII-28 и УПИ I-„за общ.“, кв. 4а, по плана на „23-ти м.р.“, гр. Варна /pup/2020/179/
Г-180/06.07.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-2497, кв. 66, по плана на СО „Прибой“, гр. Варна /pup/2020/180/
Г-181/06.07.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-1193, кв. 64, по плана на СО „Прибой“, гр. Варна /pup/2020/181/
Г-182/06.07.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІV-3298, кв. 51, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2020/182/
Г-183/06.07.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ LIІІ-1018, кв. 4, по плана на СО „Ракитника”, гр. Варна /pup/2020/183/
Г-184/06.07.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-2766, кв. 155, по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна /pup/2020/184/
Г-185/06.07.2020 г. ПУП план-извадка ПРЗ и РУП за УПИ ХII-22, кв. 74, по плана на 28 м.р., гр. Варна /pup/2020/185/
Г-186/06.07.2020 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ III-227, кв. 77, по плана на 28 м.р., гр. Варна /pup/2020/186/
Г-187/06.07.2020 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ VІ-1360 „за жил. стр.“, кв. 66, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2020/187/
Г-188/06.07.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVIІ-21 „за административно и складово стопанство, ремонтна работилница, други производстевни и складови дейности“ /ПИ 72709.502.21/, кв. 1, по плана на ПЗ „Клисе баир“, землище с. Тополи, общ. Варна /pup/2020/188/
Г-189/06.07.2020 г. ПУП план–извадка ПРЗ за УПИ ХІХ-31, ХХ-„за озеленяване“ и УПИ ХХІ-„за помпена станция“, кв. 24, по плана на с. Звездица, общ. Варна, /pup/2020/189/
Г-190/06.07.2020 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ XXII-„за трафопост и озеленяване“, УПИ ХХІІІ-78 „за търговски и обсл. дейности“ (ПИ 30497.13.78), УПИ ХХІV-76,77 „за жил. стр.“ (30497.13.76,77), УПИ ХХV-76 „за жил. стр.“, УПИ ХХVІ-75 „за жил. стр.“ (ПИ 30497.13.75), УПИ ХХVІІ-73 „за жил. стр.“ (ПИ 30497.13.73), кв. 23, по плана на с. Звездица, общ. Варна /pup/2020/190/
Г-191/06.07.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-656, кв. 35, по плана на СО „Планова“ гр. Варна /pup/2020/191/
Г-192/06.07.2020 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХХІІ-1474,1475 „за жил. стр.“, кв. 18, по плана на ЖК „Възраждане“ ІV м.р., гр. Варна /pup/2020/192/
Г-193/06.07.2020 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ІIІ-1404 „за жил. стр.“, кв. 18, по плана на ЖК „Възраждане“ ІV м.р., гр. Варна /pup/2020/193/
Г-194/06.07.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХII-215 „мед. център с оптика и аптека“, УПИ ХХIII-„за ТРП“, УПИ ХХIV-215 „за жил. стр.“, кв. 14, по плана на 26 м.р., гр. Варна и ул. рег. от о.т.3741 до о.т.3742 /pup/2020/194/
Г-195/06.07.2020 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ V-447 „за жил. стр.“ и УПИ VI-449 „за жил. стр.“, кв. 295а, по плана на 9 м.р., гр. Варна, ул. „Цар Иван Страцимир“ №61 и №63 /pup/2020/195/
Г-196/06.07.2020 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ Х-329 „за жил. стр.“, кв. 104, по плана на 7 м.р., гр. Варна, ул. „Д-р Людвиг Заменхоф“ №16 /pup/2020/196/
Г-197/06.07.2020 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХV-177, кв. 118, по плана на 7 м.р., гр. Варна, ул. „Прага“ №8 /pup/2020/197/
Г-198/10.07.2020 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ІХ-58 „за жилищно строителство“, кв. 730, по плана на 3-ти м.р., гр. Варна /pup/2020/198/
Г-199/20.07.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-603 „за жил. стр.“, кв. 35, по плана на 24-ти м.р., гр. Варна /pup/2020/199/
Г-200/23.07.2020 г. ПУП-ПРЗ на кв. 33, по плана на 25-ти м. р., гр. Варна /pup/2020/200/
Г-201/23.07.2020 г. ПУП-ПРЗ и РУП за за УПИ ІХ-81 „за смесено предназначение“, кв. 728, по плана на 3 м.р., гр. Варна, бул. „Княз Борис I“ №57 /pup/2020/201/
Г-202/24.07.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VII-537.772, кв. 7, по плана на СО „Акчелар“, гр. Варна /pup/2020/202/
Г-203/24.07.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IХ-244, кв. 14, по плана на СО „Добрева чешма“, гр. Варна /pup/2020/203/
Г-204/24.07.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ LIV-4129, кв. 102, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2020/204/
Г-205/24.07.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ III-84 „за жил. стр.“, кв. 5, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2020/205/
Г-206/24.07.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-145 и УПИ ХVI-45, кв. 41, по плана на СО „Виница - север”, гр. Варна /pup/2020/206/
Г-207/24.07.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-841, кв. 53, по плана на СО „Ален мак”, гр. Варна /pup/2020/207/
Г-208/24.07.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXV-678, кв. 131, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2020/208/
Г-209/24.07.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XIX-516, кв. 84, по плана на СО „Ваялар”, СО „Траката“ и СО „Горна Трака“, гр. Варна /pup/2020/209/
Г-210/24.07.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ Х-1465 и УПИ ХХVIII-1465, кв. 152, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2020/210/
Г-211/24.07.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХII-1040, кв. 138, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2020/211/
Г-212/24.07.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VIІI-165 „за жил. стр.“, кв. 37, по плана на КК „Чайка”, гр. Варна /pup/2020/212/
Г-213/24.07.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXVI-160, кв. 15, по плана на СО „Телевизионна кула”, гр. Варна /pup/2020/213/
Г-214/24.07.2020 г. ПУП-РУП за УПИ ХVIII-2 и УПИ XIX-3, кв. 621, по плана на 5-ти м.р., гр. Варна /pup/2020/214/
Г-215/24.07.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVII-1671, кв. 2, по плана на СО „Прибой“, гр. Варна /pup/2020/215/
Г-216/24.07.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ II-2329, кв. 33, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2020/216/
Г-217/24.07.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-974, кв. 63, по плана на СО „Под село“, с. Звездица, гр. Варна /pup/2020/217/
Г-218/24.07.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IV-160, кв. 10, по плана на КЗ „Прибой”, гр. Варна /pup/2020/218/
Г-219/24.07.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XLIII-317, кв. 21, по плана на СО „Зеленика”, гр. Варна /pup/2020/219/
Г-220/24.07.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VI-2356, кв. 54, по плана на СО „Ракитника”, гр. Варна /pup/2020/220/
Г-221/24.07.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-2137, кв. 35, по плана на СО „Боровец - юг”, гр. Варна /pup/2020/221/
Г-222/24.07.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ II-1125, кв. 69, по плана на СО „Прибой”, гр. Варна /pup/2020/222/
Г-223/24.07.2020 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ III-3006 и УПИ IV-3006,604, кв. 3, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 3 и кв. 4 на ЗО „Прибой”, гр. Варна /pup/2020/223/
Г-224/24.07.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-12, кв. 29, по плана на СО „Под село“, с. Звездица, гр. Варна /pup/2020/224/
Г-225/24.07.2020 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХVIIІ-580 „за жил. стр.“, кв. 8, по плана на кв. „Балъм дере“, гр. Варна /pup/2020/225/
Г-226/24.07.2020 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХХІ-253 „за жил. стр.“, кв. 17, по плана на кв. „Балъм дере“, гр. Варна /pup/2020/226/
Г-227/24.07.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XIV-34, УПИ XV-34, УПИ XVI-34 и УПИ XVIII-34, кв. 3 и улица – тупик с о.т.3748 – о.т.3749, по плана на ПЗ „Планова“, гр. Варна /pup/2020/227/
Г-228/24.07.2020 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ІІІ-1871 „за жил. стр.“, кв. 40, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 40 по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2020/228/
Г-229/24.07.2020 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХVІІ-1110 „за жил. стр.“ и УПИ XVIII-1111 „за жил. стр.“, кв. 20, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2020/229/
Г-230/24.07.2020 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХХІІІ-1013 „за жил. стр.“, кв. 1, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 1 по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2020/230/
Г-231/24.07.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VII-1834 „за смесено строителство“ /ПИ №10135.3513.1834/, кв. 14, по плана на „26-ти м.р.” гр. Варна /pup/2020/231/
Г-232/24.07.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-289, кв. 17, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2020/232/
Г-233/24.07.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVII-1812 „за жил. стр.“ кв. 55, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2020/233/
Г-234/24.07.2020 г. ПУП-РУП за УПИ ХVІ-15, кв. 327, по плана на 9-ти м.р., гр. Варна, ул. „Неофит Бозвели“ №54 /pup/2020/234/
Г-235/24.07.2020 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ УПИ ХVІІІ-574 и УПИ VІІ-575, кв. 92, по плана на 7-ми м.р., гр. Варна, ул. „Панагюрище“ №12 и №14 /pup/2020/235/
Г-236/24.07.2020 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХХІІ-194 „за жил. стр.“ и УПИ ХХIІІ-195 „за жил. стр.“, кв. 193, по плана на 12 м.р., гр. Варна, ул. „Дончо Ватаха“ №4 и ул. „Проф. Кирил Попов“ №10 /pup/2020/236/
Г-237/30.07.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-17 „за автосервиз, шоурум, офис сграда и трафопост“ и УПИ V-17 „за производствени и складови дейности и за обществено и делово обслужване“ (ПИ 72709.28.17), кв. 4, м-ст „Ачмите“, с. Тополи, община Варна /pup/2020/237/
Г-238/03.08.2020 г. ПУП-ПРЗ) за УПИ VІІ-18 „за брегоукрепване, озеленяване, обществено обслужване ПС и трафопост“ и УПИ VІ-13 „за шокъров канал“, кв. 8, по плана на Съставна зона 5, „Приморски парк Варна“, гр. Варна /pup/2020/238/
Г-239/03.08.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХ-412, кв. 168, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2020/239/
Г-240/03.08.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVII-6958, кв. 211, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2020/240/
Г-241/03.08.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ LVI-185, кв. 20, по плана на СО „Акчелар“, гр. Варна /pup/2020/241/
Г-242/03.08.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІХ-796 и ХХ-796, кв. 66, по плана на с. Константиново, общ. Варна /pup/2020/242/
Г-243/03.08.2020 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХІV-104, УПИ ХV-105 и УПИ ХVІ-106, кв. 448, по плана на 1-ви м.р., гр. Варна, ул. „Иван Драсов“ №2, 4 и 4а /pup/2020/243/
Г-244/13.08.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-462, кв. 162, по плана на СО „Траката”, гр. Варна /pup/2020/244/
Г-245/13.08.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-1053 и УПИ ХХVІ-1053, кв. 139 и улична регулация от о.т.2604 до о.т.2605, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2020/245/
Г-246/13.08.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-442, кв. 32, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2020/246/
Г-247/13.08.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IV-1242, кв. 74, по плана на СО „Ален мак“, гр. Варна /pup/2020/247/
Г-248/13.08.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХI-739, кв. 47, по плана на СО „Ален мак“, гр. Варна /pup/2020/248/
Г-249/13.08.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХIII-616, кв. 56, по плана на кв. „Виница“, гр. Варна /pup/2020/249/
Г-250/13.08.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХV-1556, кв. 5, по плана на кв. „Виница“, гр. Варна /pup/2020/250/
Г-251/13.08.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХVI-525 и УПИ ХХХVII-524, кв. 50, по плана на ЗПЗ, гр. Варна /pup/2020/251/
Г-252/13.08.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХIХ-457, кв. 54, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2020/252/
Г-253/13.08.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVIII-1380, кв. 89, ул. рег. от о.т.651 до о.т.760 и от о.т.651 до о.т.652 само в границите на ПИ 1380, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2020/253/
Г-254/13.08.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХLІІІ-593,594,595,599 (в обхвата на ПИ 10135.4510.593, 10135.4510.594, 10135.4510.595 и 10135.4510.599) и УПИ ХLІV-592,838 (в обхвата на ПИ 10135.4510.592 и 10135.4510.838), кв. 32, по плана на ЗПЗ, гр. Варна /pup/2020/254/
Г-255/13.08.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХI-1706, кв. 192, по плана на СО „Боровец - юг“, р-н „Аспарухово“, гр. Варна /pup/2020/255/
Г-256/13.08.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХV-5269, кв. 15, по плана на СО „Боровец - юг“, р-н „Аспарухово“, гр. Варна /pup/2020/256/
Г-257/13.08.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-4797, кв. 161, по плана на СО „Боровец - юг“, р-н „Аспарухово“, гр. Варна /pup/2020/257/
Г-258/13.08.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ LV-4661, кв. 9, по плана на СО „Боровец - юг“, р-н „Аспарухово“, гр. Варна /pup/2020/258/
Г-259/13.08.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-27, кв. 58, по плана на СО „Ракитника“, р-н „Аспарухово“, гр. Варна /pup/2020/259/
Г-260/13.08.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХIV-3008 „за жил. стр.“, кв. 1, по плана на СО „Зеленика“, р-н „Аспарухово“, гр. Варна /pup/2020/260/
Г-261/13.08.2020 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ІІ-1055 „за жил. стр.“, кв. 338, по плана на 9 м.р., гр. Варна, ул. „Неофит Бозвели“ №7 /pup/2020/261/
Г-262/28.08.2020 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ Х-104 „за жил. стр.“, кв. 14, по плана на 8-ми м.р., гр. Варна /pup/2020/262/
Г-263/11.09.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-87,88 „за производствено-складова дейност“, кв. 1, по плана на м-ст „Пред гробище“, з-ще с. Тополи, община Варна /pup/2020/263/
Г-264/11.09.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-694, кв. 3, по плана на кв. Виница, гр. Варна /pup/2020/264/
Г-265/11.09.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VI-2093,2094, кв. 20а, по плана на кв. Виница, гр. Варна /pup/2020/265/
Г-266/11.09.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXIX-109 „за жил.“, кв. 14 по плана на СО „Телевизионна кула” гр. Варна /pup/2020/266/
Г-267/11.09.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-6158, кв. 184, по плана на СО „Горна Трака“, гр. Варна /pup/2020/267/
Г-268/11.09.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-1078 „за жилища“, кв. 189, по плана на СО „Горна Трака” гр. Варна /pup/2020/268/
Г-269/11.09.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XIV-7023 и УПИ XX-7023, кв. 187 и улична регулация от о.т. 1661 до о.т. 1662 по плана на СО „Траката” гр. Варна /pup/2020/269/
Г-270/11.09.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХLІІ-95 „за жил. стр.“, кв. 23, по плана на ЖК „Бриз”, гр. Варна /pup/2020/270/
Г-271/11.09.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХІ-1369, кв. 29, по плана на СО „Сотира“, гр. Варна /pup/2020/271/
Г-272/11.09.2020 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХХI-508 „за жил. стр.“, кв. 18 по проект на ПУП-ПРЗ на СО „Балъм дере“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна /pup/2020/272/
Г-273/11.09.2020 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХIII-222, кв. 77, по плана на 28 м.р., гр. Варна /pup/2020/273/
Г-274/11.09.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХ-1637 и УПИ ХХI-1637, кв. 8, по плана на СО „Прибой“, гр. Варна /pup/2020/274/
Г-275/11.09.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VI-668, кв. 52, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2020/275/
Г-276/11.09.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХV-2202, кв. 32, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2020/276/
Г-277/11.09.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХV-954 „за жил. стр.“ и УПИ ХХVI-954 „за жил. стр.“, кв. 62, по плана на СО „Под село“, с. Звездица, общ. Варна /pup/2020/277/
Г-278/11.09.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXIII-221 „за жил. стр.“, кв. 4, по плана на СО „Орехчето“, с. Звездица, общ. Варна /pup/2020/278/
Г-279/11.09.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХ-946 „за жил. стр.“, кв. 29, по плана на СО „Под село“, с. Звездица, общ. Варна /pup/2020/279/
Г-280/11.09.2020 г. за прекратяване на административно производство по одобряване на ПУП-РУП за УПИ ХVІ-155, кв. 10, по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна /pup/2020/280/
Г-281/11.09.2020 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХV-71,72,73 и УПИ VI-69, кв. 2, по плана на 16 м.р. - север, гр. Варна /pup/2020/281/
Г-282/11.09.2020 г. ПУП-РУП за УПИ ХІІ-202, кв. 1089, по плана на 26 м.р., гр. Варна /pup/2020/282/
Г-283/11.09.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХII-2782 и УПИ XIII-2782, кв. 183, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2020/283/
Г-284/28.09.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ II-2388, кв. 220, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2020/284/
Г-285/28.09.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ Х-430, кв. 36 и улична регулация с нови осови точки от о.т.478 до о.т.479, по плана на кв. „Виница” гр. Варна /pup/2020/285/
Г-286/28.09.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VII-2151 и УПИ VIII-2151, кв. 27, по плана на СО „Прибой“, гр. Варна /pup/2020/286/
Г-287/28.09.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ X-73 „за жил. стр.“, кв. 9, по плана на СО „Сълзица” гр. Варна /pup/2020/287/
Г-288/28.09.2020 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ VIII-1958 “За жил.стр.“ и УПИ IХ-1806,1958 “За жил.стр. и озеленяване“, кв. 11а, по плана на 26 м.р., гр. Варна /pup/2020/288/
Г-289/28.09.2020 г. ПУП-РУП за УПИ ХІІІ-1290, кв. 314а, по плана на 9 м.р., гр. Варна, ул. „Антон Неделчев“ №5 /pup/2020/289/
Г-290/28.09.2020 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХХ-617 и УПИ ХХI-243, кв. 223, по плана на 12 м.р., гр. Варна, ул. „Ангеларий“ №4 и №6 /pup/2020/290/
Г-291/28.09.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-14, II-16 и III-15, кв. 151 и ул. рег. от о.т.1228 до о.т. 1229, м. „Канара Йолу“ /Дъбравата/, съобразен с ПУР на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2020/291/
Г-292/06.10.2020 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХХ-103 „за хотел“, кв. 448, по плана на 1 м.р., гр. Варна, бул. „Сливница“ №50 /pup/2020/292/
Г-293/09.10.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ III-1250 “за жилищно строителство“ и УПИ X-1251 „за жилищно строителство“, кв. 89, по плана на СО „Ваялар”, гр. Варна /pup/2020/293/
Г-294/09.10.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ УПИ ХVIII-156,157 „за жил. стр.“, кв. 3, по плана на м-ст „Таушан тепе“, з-ще Виница, гр. Варна /pup/2020/294/
Г-295/09.10.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ УПИ II-624 „за жил. стр.“, кв. 34, по плана на СО „Виница-север“, гр. Варна /pup/2020/295/
Г-296/09.10.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ III-1018 „за жил. стр.“, кв. 44, по плана на кв. Виница, гр. Варнаа /pup/2020/296/
Г-297/09.10.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ III-851,1661 „за жил. стр.“, кв. 43, по плана на СО „Добрева чешма“, гр. Варна /pup/2020/297/
Г-298/09.10.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХIV-923, кв. 20, по плана на СО „Акчелар“, гр. Варна /pup/2020/298/
Г-299/09.10.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-1069 „за жил. стр.“, кв. 14, по плана на СО „Акчелар“, гр. Варна /pup/2020/299/
Г-300/09.10.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ Х-286, кв. 20, по плана на СО „Ален мак“, гр. Варна /pup/2020/300/
Г-301/09.10.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХV-1159 „за жил. стр.“, кв. 71, по плана на СО „Ален мак“, гр. Варна /pup/2020/301/
Г-302/09.10.2020 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ II-213, кв. 701, по плана на 2-ри м.р., гр. Варна /pup/2020/302/
Г-303/09.10.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-855 „за жил. стр.“ и УПИ ХVI-855 „за жил. стр.“, кв. 131, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2020/303/
Г-304/09.10.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХIХ-1464, кв. 152, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2020/304/
Г-305/09.10.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IХ-314, кв. 107, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2020/305/
Г-306/09.10.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VI-83, кв. 11, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2020/306/
Г-307/09.10.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ II-5068, кв. 265, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2020/307/
Г-308/09.10.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-1465 „за жил. стр.“ и УПИ CLIII-1465 „за жил. стр.“ и улична регулация от о.т. 1271 до о.т. 1272, кв. 85, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2020/308/
Г-309/09.10.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XIХ-2418 „за жил. стр.“, кв. 108, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2020/309/
Г-310/09.10.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IV-551, кв. 46, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2020/310/
Г-311/09.10.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХVII-1646, кв. 121, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2020/311/
Г-312/09.10.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-1339 „за жил. стр.“, кв. 87, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2020/312/
Г-313/09.10.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XI-2749 „за жил. стр.“, кв. 132, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2020/313/
Г-314/09.10.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVII-5447 „за жил. стр.“, кв. 94, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2020/314/
Г-315/09.10.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-174 „за паргинги, гаражи и офиси“, кв. 33, по плана на ЖК „Владислав Варненчик“ II м.р., гр. Варна /pup/2020/315/
Г-316/09.10.2020 г. ПУП-РУП за УПИ ХV-324 „за склад с офиси“, кв. 10, по проект на ПЗ „Метро“, гр. Варна /pup/2020/316/
Г-317/09.10.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VII-430 „за промишлена и складова дейност“, кв. 3, по плана на м-ст „Клисе баир“, землище с. Тополи, общ. Варна /pup/2020/317/
Г-318/09.10.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХIII-3070 „за жил. стр.“, кв. 12, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2020/318/
Г-319/09.10.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХV-3743, кв. 26, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2020/319/
Г-320/09.10.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХIV-5258, кв. 11, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2020/320/
Г-321/09.10.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VI-2404, кв. 54, по плана на СО „Прибой“, гр. Варна /pup/2020/321/
Г-322/09.10.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IV-832,833, кв. 57, по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна /pup/2020/322/
Г-323/09.10.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ III-1250, УПИ ХI-1250 и УПИ ХII-1250, кв. 99, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2020/323/
Г-324/09.10.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VI-1367 „за жил. стр.“, кв. 33, по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна /pup/2020/324/
Г-325/09.10.2020 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ VII-1805, кв. 1088, по плана на 26-ти м.р., ул. „Атанас Томов“, гр. Варна и ул. рег. от о.т.103 до о.т.3718 /pup/2020/325/
Г-326/19.10.2020 г. ПУП-ПР за УПИ II-918 „за паркинг и озеленяване“, кв. 4 и улична регулация от о.т.86 до о.т.97, от о.т.88 до о.т.91 и от о.т.94 до о.т.99, по плана на м-ст „Карантината“, район „Аспарухово“, гр.Варна /pup/2020/326/
Г-327/23.10.2020 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ІI-280, кв. 15, по плана на 8-ми м.р., гр. Варна, ул. „Иларион Макариополски“ №12 /pup/2020/327/
Г-328/23.10.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVI-4747 „за жил. стр.“, кв. 20, по плана на СО „Боровец - юг”, гр. Варна /pup/2020/328/
Г-329/23.10.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IV-138 „за жил. стр.“, кв. 14, по плана на СО „Боровец-юг“, р-н „Аспарухово“, гр. Варна /pup/2020/329/
Г-330/23.10.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ Х-22, кв. 1, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2020/330/
Г-331/23.10.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХLІХ-192,193, кв. 20, по плана на СО „Акчелар”, гр. Варна /pup/2020/331/
Г-332/23.10.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХIХ-6925 „за жил. стр.“, кв. 145, по плана на СО „Траката”, гр. Варна /pup/2020/332/
Г-333/23.10.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХI-564, кв. 98 и ул. рег. от о.т.1693 до о.т.2600, по плана на св. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2020/333/
Г-334/23.10.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ Х-22,23,24,25,26,30 „за търговски обект, производсвено-складови и обслужващи дейности“, кв. 23, по плана на м-ст „Кайнака“, землище с. Тополи, общ. Варна /pup/2020/334/
Г-335/23.10.2020 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ VI-714 „за жил. стр.“, кв. 53, по плана на 8 м.р., гр. Варна, ул. „Цар Самуил“ №15 /pup/2020/335/
Г-336/23.10.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-581, кв. 65, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2020/336/
Г-337/10.11.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IV-794 „за жил. стр.“ и УПИ V-794,1187 „за жил. стр.“, кв. 81, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2020/337/
Г-338/10.11.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ LII-555,556,557, кв. 28, по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна /pup/2020/338/
Г-339/10.11.2020 г. ПУП план- извадка ПРЗ за УПИ II-451 „за жил. стр.“, УПИ III-452 „за жил. стр.“ и УПИ IV-453 „за жил. стр.“, кв. 21 и ул. рег. от о.т.128 до о.т.131 в частта на ПИ 10135.3511.451, ПИ 10135.3511.452 и ПИ 10135.3511.453 по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 21 по плана на ЖК „Възраждане“ IV м.р., гр. Варна /pup/2020/339/
Г-340/10.11.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-1354 „жил.“, кв. 28, по плана на СО „Перчемлията“, гр. Варна /pup/2020/340/
Г-341/10.11.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ Х-210 „жил.“, кв. 39, по плана на СО „Виница - север“, гр. Варна /pup/2020/341/
Г-342/10.11.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IХ-1453 „за жил. стр.“, кв. 83, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2020/342/
Г-343/11.11.2020 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХVII-581 „за жилищно строителство“, кв. 8, по проект на ПУП-ПРЗ на СО „Балъм дере“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна /pup/2020/343/
Г-344/07.12.2020 г. Прекратяване на административното производство по одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ IIІ-1255, кв. 15, по плана на кв. „Св. Никола“, гр. Варна /pup/2020/344/
Г-345/07.12.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХLIV-741 „за жил. стр.“, кв. 21, по плана на ЖК „Бриз“, гр. Варна /pup/2020/345/
Г-346/07.12.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-47 „за жил. стр.“, кв. 18, 21 м.р., по плана на ж.к. „Бриз”, гр. Варна /pup/2020/346/
Г-347/07.12.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-1423 „за жил., кв. 6, по плана на СО „Перчемлията”, гр. Варна /pup/2020/347/
Г-348/07.12.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XLII-1065 „за жил. стр.“, кв. 70, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2020/348/
Г-349/07.12.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХIV-7276, кв. 128, по плана на СО „Траката”, гр. Варна /pup/2020/349/
Г-350/07.12.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХII-2003 и УПИ XI-1277, кв. 50А и изменение на ул. рег. от о.т.348-349-350-450-354, по плана на кв. „Виница”, гр. Варна /pup/2020/350/
Г-351/07.12.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-493 „за жил. стр.“, кв. 34 по плана на СО „Ален мак”, гр. Варна /pup/2020/351/
Г-352/07.12.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХIV-3787, кв. 27, по плана на СО „Ален мак”, гр. Варна /pup/2020/352/
Г-353/07.12.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХI-1109 „за жил. стр.“, кв. 117, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2020/353/
Г-354/07.12.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ III-1353,1354 „за жил. стр.“, кв. 123, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2020/354/
Г-355/07.12.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХII-2728 и УПИ XXXIV-2728, кв. 145, по плана на СО „Траката”, гр. Варна /pup/2020/355/
Г-356/07.12.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-2014, кв. 173, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2020/356/
Г-357/07.12.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVIII-195,413, УПИ XXIX-195,413,307 и УПИ XXX-413,307, кв. 14, по плана на с. Звездица, общ. Варна /pup/2020/357/
Г-358/07.12.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VI-63 „за жил. стр.“, кв. 4, по плана на СО „Орехчето“, с. Звездица, общ. Варна /pup/2020/358/
Г-359/07.12.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-„за трп.“ и УПИ ХХІV-77, кв. 4, по плана на СО „Орехчето“, гр. Варна /pup/2020/359/
Г-360/07.12.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ Х-1009 „за жил. стр.“ и УПИ ХI-1009 „за жил. стр.“, кв. 102, по плана на СО „Под село“, с. Звездица, общ. Варна /pup/2020/360/
Г-361/07.12.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XVIII-962 „за жил. стр.“, кв. 49, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2020/361/
Г-362/07.12.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХII-3067 „за жил. стр.“, кв. 22, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2020/362/
Г-363/07.12.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ II-2812 „за жил. стр.“, кв. 36, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2020/363/
Г-364/07.12.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ X-665 „смесено предназначение“ и УПИ ХI-666 „за обществено обслужване“ и улица с о.т.3731 и о.т.3732 в кв. 3 по плана на ПЗ „Планова“, гр. Варна /pup/2020/364/
Г-365/07.12.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XII-1392 „за жил. стр.”, кв. 63, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2020/365/
Г-366/07.12.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-214 „за автоцентър и търговски комплекс”, кв. 7 и ул. рег. между о.т.24 и о.т.25, по плана на Паркова зона за обществено обслужване (ОП.З), гр. Варна /pup/2020/366/
Г-367/07.12.2020 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ III-387 „за жил. стр.“, кв. 8, по проект на ПУП-ПРЗ на СО „Балъм дере“,гр. Варна /pup/2020/367/
Г-368/07.12.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVIII-259 „за жил. стр.“, кв. 17, по проект на ПУП-ПРЗ на СО „Балъм дере“, гр. Варна /pup/2020/368/
Г-369/07.12.2020 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХII-157 „за жил. стр.“, кв. 20, по проект на ПУП-ПРЗ на СО „Ментеше“,гр. Варна /pup/2020/369/
Г-370/07.12.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IV-61 „за търг., скл., обсл. дейности и офис сграда“, кв. 1 в устройствена зона Жм, м-ст „Терасите“, гр. Варна /pup/2020/370/
Г-371/07.12.2020 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ VII-296 „за жил. стр.“, кв. 28, по проект на ПУП-ПРЗ на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2020/371/
Г-372/07.12.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ LXXXII-677 „за произв., скл., логистична и търг. дейности“ и УПИ LXXXIII-678 „за офиси, произв., скл., логистична и търг. дейности“, кв. 35, по плана на ЗПЗ, гр. Варна /pup/2020/372/
Г-373/07.12.2020 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХIII-592,593,594 „за жил. стр.“, кв. 301, по плана на 9 м.р., гр. Варна, ул. „Цар Иван Страцимир“ №26,28 и 28А /pup/2020/373/
Г-374/07.12.2020 г. ПУП-ПРЗ за урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ-111, кв. 52, по ПУР на КК „Чайка“, местност „Ламбур пунар“, гр. Варна /pup/2020/374/
Г-375/10.12.2020 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ Х-29,30 „за жил. стр.“ и УПИ IV-28 „за жил. стр.“, кв. 279, по плана на 9 м.р., гр. Варна, ул. „Поп Харитон“ №91, 93 и ул. „Акад. Никола Обрешков“ №10 /pup/2020/375/
Г-376/10.12.2020 г. ПУП-РУП за УПИ ІХ-19 (ПИ № 10135.1508.20), кв. 706, по плана на 3-ти м.р., гр. Варна, ул. „Братя Миладинови“ №32 /pup/2020/376/
Г-377/10.12.2020 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ IV-117,118 „за жил. стр.“, кв. 164, по плана на 11 м.р., гр. Варна, ул. „Хан Тервел“ №16а и 18 /pup/2020/377/
Г-378/10.12.2020 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХV-73 „за жил. стр.“, кв. 282, по плана на 9 м.р., гр. Варна, ул. „Поп Харитон“ №85 /pup/2020/378/
Г-379/10.12.2020 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХХII-492,493,494 „за жил. сгр.“, кв. 295, по плана на 9 м.р., гр. Варна, ул. „Цар Иван Страцимир“ №56, 58 и 58А /pup/2020/379/
Г-380/10.12.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IV-1096 „за жил. стр.“, кв. 69, по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна /pup/2020/380/
Г-381/10.12.2020 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ІІІ-711 „за произв.-скл. дейност, магазини и обсл. сгради“, кв. 17, по плана на ЗПЗ, гр. Варна /pup/2020/381/
Г-382/10.12.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХIХ-2160 „за жил. стр.“ и УПИ ХХХ-2160 „за жил. стр.“, кв. 40 и ул. рег. от о.т.272 до о.т.802, по плана на СО „Ален мак“, гр. Варна /pup/2020/382/
Г-383/10.12.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XIII-116 „жил.“, кв. 177, по плана на СО „Ваялар”, гр. Варна /pup/2020/383/
Г-384/10.12.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ II-27 „за жил. стр.“, кв. 181, по плана на СО „Ваялар”, гр. Варна /pup/2020/384/
Г-385/10.12.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХLVII-1502, 1775 „за жил. стр.“, кв. 54, по плана на „Вилна зона”, гр. Варна /pup/2020/385/
Г-386/10.12.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХIХ-991, кв. 55, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2020/386/
Г-387/10.12.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХXXIХ-216 и УПИ ХХХVIII-217 и ПУП-ПР за ХL-214 и УПИ ХLI-220, кв. 18 и улична регулация от о.т.558 до о.т.559, по РП на „Вилна зона“, гр. Варна /pup/2020/387/
Г-388/16.12.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-791 „за жил. застр.“, кв. 28, по плана на СО „Под село“, з-ще с. Звездица, гр. Варна /pup/2020/388/
Г-389/21.12.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVIII-82 „за жил. стр.“, кв. 16, по плана на СО „Телевизионна кула”, гр. Варна /pup/2020/389/
Г-390/21.12.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХI-939 „за жил. стр.“, кв. 64, по плана на СО „Ален мак”, гр. Варна /pup/2020/390/
Г-391/21.12.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VII-6, кв. 2, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2020/391/
Г-392/21.12.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IХ-5114 „за жил. стр.”, кв. 181, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2020/392/
Г-393/21.12.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-70 „за жил. стр.”, кв. 3, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2020/393/
Г-394/21.12.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХ-862 и УПИ V-862, кв. 171, по плана на СО „Ваялар”, гр. Варна /pup/2020/394/
Г-395/21.12.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-1965 „за жил. стр.“, кв. 141, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2020/395/
Г-396/21.12.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XVIII-275 „за жил. стр.“, кв. 31, по плана на СО „Добрева чешма”, гр. Варна /pup/2020/396/
Г-397/21.12.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XII-2 „за жил. стр.“, кв. 12, по плана на СО „Акчелар” гр. Варна /pup/2020/397/
Г-398/21.12.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXVIII-444 „жил.“, кв. 26 по плана на СО „Акчелар” гр. Варна /pup/2020/398/
Г-399/21.12.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ II-157 „жил.“, кв. 21, по плана на СО „Перчемлията”, гр. Варна /pup/2020/399/
Г-400/21.12.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVII-606 „за жилища“, кв. 47, по плана на СО „Виница-север”, гр. Варна /pup/2020/400/
Г-401/21.12.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XI-10,11 „за общ. обсл. и жил. стр.“, УПИ ХII-50 „за общ. обсл. и жил. стр.“ и УПИ ХIII-52 „за озеленяване“ от кв. 3 и ул. рег. от о.т.16 до о.т.23 от зона Смф1, м. „Караулницата“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна /pup/2020/401/
Г-402/21.12.2020 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ V-106 „за жилищно строителство“, кв. 8, по проект на ПУП-ПРЗ на СО „Балъм дере“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна /pup/2020/402/
Г-403/21.12.2020 г. ПУП) план-извадка ПРЗ за УПИ III-614 „за жилищно строителство“, кв. 6, по проект на ПУП-ПРЗ на СО „Балъм дере“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна /pup/2020/403/
Г-404/21.12.2020 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХХХI-589 „за жилищно строителство“, кв. 18, по проект на ПУП-ПРЗ на СО „Балъм дере“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна /pup/2020/404/
Г-405/21.12.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХI-629, кв. 13, по плана на СО „Кочмар“, гр. Варна /pup/2020/405/
Г-406/21.12.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXIV-670,249 „за жилищно застрояване“, кв. 16, по плана на СО „Кочмар“, гр. Варна /pup/2020/406/
Г-407/21.12.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-4646, кв. 76, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2020/407/
Г-408/21.12.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХIV-850 „жил. стр.“ и УПИ XV-850 „жил. стр.“, кв. 57, по плана на СО „Под село“, с. Звездица, гр. Варна, общ. Варна /pup/2020/408/
Г-409/21.12.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-975 „жил. стр.“, кв. 63, по плана на СО „Под село“, с. Звездица, общ. Варна /pup/2020/409/
№ ЗАПОВЕД НАИМЕНОВАНИЕ ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ 3

Заповеди за одобряване на ПУП-ПРЗ за 2020 г.

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.