Обява на Дирекция АГУП за допусната процедура за прокарване на временен път до ПИ 10135.2520.3298 по КК на гр.Варна, СО"Траката"

 

До: Велимира  Георгиева

гр.Варна, жк“Владислав Варненчик“ № 7-А вх.9 ет.4 ап.7

Относно вх.№ АУ045864ВН/17.05.2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 В Дирекция „АГУП“, отдел „КР“ при Община Варна е постъпило заявление от от Димчо Жеков Георгиев с искане за прокарване на временен път до ПИ 10135.2520.3298 по КК на гр.Варна, СО»Траката». Представили са декларация, че не са постигнали съгласие със собствениците на ПИ 3296, 3300 и 7020.

Съгласно ПУП-ПУР на СО“Траката, Горна Трака и Ваялар“, одобрен с решение №551-6 по Протокол № 10/26, 27.07.2012г. на ОС-Варна имота има лице на новопроектирана улица с ОТ 558-557-556-555-549. Най-късото разстояние за прокарване на временен път е следвайки уличната регулация да се премине през ПИ 10135.2520.3296 и ПИ 10135.2520.7020.

Първи вариант: Ако се прокара временен път само през ПИ 3296 ще се засегнат 94 кв.м. само от този имот, но временния път излиза извън проектираната улична регулация и се нарушава принципа на съразмерност съгл.чл.6 от АПК, като се засягат интереси в по-голяма степен само от един поземлен имот.

Втори вариант: Ако се прокара временен път по границата между поземлени имоти 3296 и 7020, като се засегнат по 1.75м от двете страни, ще се засегнат 53 кв.м. от ПИ 3296 и 54 кв.м. от ПИ 7020, или общо 107кв.м. от двата поземлени имота. Тази площ е по-голяма от първи вариант, но се засягат приблизително равни части от два поземлени имота и трасето на временния път е изцяло в проектираната улична регулация. 

 Заявлението е докладвано в Комисия за определяне на трасе за достъп до имоти, назначена със Заповед № 0415/ 06.02.2019г. на Кмета на Община Варна по Протокол № 4/ 29.06.2023г. и решението по т.4-3 е следното:

 

„Допуска започване процедура по прокарване на временен път с ширина 3.50м до ПИ 10135.2520.3298 по КК на гр.Варна, СО»Траката» през ПИ 10135.2520.3296 покрай североизточната му граница и ПИ 10135.2520.7020 по трасето на проектираната улица по ПУП-ПУР на СО»Траката». Засегнати части: 53 кв.м. от ПИ 10135.2520.3296 и 54 кв.м. от ПИ 10135.2520.7020. Това трасе е най-икономично изгодно. 

 Да се обяви на всички заинтересувани лица. Ако няма възражения, да се изготви заповед на Кмета на Община Варна на основание чл.190, ал.1, във връзка с ал.6 от ЗУТ.»

 На основание чл.26, ал.1 от  АПК, в 7-дневен срок от получаване на настоящото писмо, можете да направите писмено възражение до Община Варна, Дирекция „АГУП”(ако намерите за необходимо), като изразите становище или представите документи и доказателства, които не са известни по преписката.

 Приложение: копие от  плана с нанесен допуснат временен път.

 Обявлението е публикувано на страницата на Община Варна на 30.08.2023г.

 

Срок за обжалване : до 07.09.2023г.включително