Разрешения за строеж 2009 г. на ИИБ


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
№ и дата на РС Наименование на строежа Местонахождение Забележка 4
1/ГИ/05.01.2009 г. Сградна газова инсталация за апартамент от жилищна сграда УПИ ХVІ-21,кв.623 по плана на 5-ти м.р,ул.Подп.Свещаров10, гр. Варна инж. Драгнева
2/ГИ/05.01.2009 г. Сградна газова инсталация за апартамент от жилищна сграда Възраждане, ІІ м.р. бл.35,вх.5,ет.1,ап.98, гр. Варна инж. Драгнева
3/ГИ/05.01.2009 г. Сградна газова инсталация за жилищна сграда УПИ ІV-43р. варна2, кв.25 по плана на жк Възраждане,ул. Дим.Дончев-Доктора3,г инж. Драгнева
4/ГИ/05.01.2009 г. Сградна газова инсталация за апартамент от жилищна сграда УПИ ХІ-2,кв.991 по плана на 5 м.р., гр. Варна инж. Драгнева
5/ГИ/07.01.2009 г. Сградна газова инсталация за апартамент от жилищна сграда по плана на 26 м.р./ул.Занко Дюстабанов №6,ет.4,ап.8/ гр. Варна инж. Драгнева
6/ГИ/07.01.2009 г. Приемо-предавателна станция Глобул 4244 /Аспарухово - Кирил и Методий/, находяща се на покрива на жилищна сграда кв. Аспарухово, ул. Кичево 10, гр. Варна инж. Рубанисти
7/ГИ/07.01.2009 г. Сградна газова инсталация за апартамент от жилищна сграда жк Трошево ул. Милосърдие бл.9а вп.Б ап.29, гр. Варна инж. Драгнева
8/ГИ/07.01.2009 г. Телефонно кабелно захранване от ТС 5723 РШ 7231 до складова база УПИ ІХ 410027,кв.27 по плана на 27 м.р.по плана на ЗПЗ,р-н Мл. Варненчик,гр. Варна инж. Рубанисти
9/ГИ/07.01.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва в КШ 1 до офис сграда на Съдебна полиция ул. Радецки 70,68 инж. Рубанисти
10/ГИ/05.01.2009 г. Телефонно кабелно захранване от RSU ТС 33до жилищна сграда с магазини УПИ 714 в УПИ ХVІІ-3472 в СО Ален мак гр. Варна инж. Рубанисти
11/ГИ/08.01.2009 г. Приемо-предавателна станция Глобул 4451 , находяща се на покрива на жилищна сграда Възраждане, бл.1А,вх.Б, гр. Варна инж. Рубанисти
12/ГИ/07.01.2009 г. Сградна газова инсталация за ателие от жилищна сграда УПИ ПИ 62=ІІІ стар,кв.667 по плана на 2 м.р. гр. Варна,ул. Ген. Скобелев 44 инж. Драгнева
13/ГИ/09.01.2009 г. Изтегляне на защитна PE-HD тръба и оптичен кабел на Варна нет ООД от съществуваща шахта КШ в канална мрежа на БТК АД до зала за колокация в сградата на БТК АД - Център кръстовището на ул. Никола Кънев и ул. Христо Попович, гр. Варна инж. Рубанисти
14/ГИ/09.01.2009 г. Кабелна линия за захранване на вграден трафопост 10/0,4 кVчрез разкъсване на извод 'Меркурий' между трафопост №302 и подстанция Център УПИ І-946,947,948,кв.57 по плана на 25 м.р., ул. Божур, гр. Варна инж. Гороломова
15/ГИ/09.01.2009 г. Кабелна линия за захранване на вграден трафопост 10/0,4 кVчрез разкъсване на извод 'Беласица' между трафопостове №№1626 и 1570 УПИ ХІІІ-1,12,кв.322,9-ти м.р.,ул.Ивайло,ул.Беласица и ул.Хан Маламир инж. Гороломова
16/ГИ/10.01.2009 г. Трафопост тип БКТП 630 кVА,20/0,4кV и електрозахранването му чрез разкъсване и муфиране на съществуваща кабелна линия 20 кV между трафопостове №№892 и 893 УПИ V-1038, кв.50б по плана на кв. Виница инж. Гороломова
17/ГИ/12.01.2009 г. Открит паркинг на територията на Кооперативен пазар гр. Варна
18 - отпада
19/ГИ/10.01.2009 г. Сградно водопроводно отклонение, сградно канализационно отклонение и дъждовно отклонение УПИ ІV'за детска градина',кв.15,жк Възраждане,гр. Варна Л. Димова
20/ГИ/15.01.2009 г. Ко-генераторна инсталация ПИ с идентификатор 10135.7325,ЕКАТТЕ 10135 по кадастрална карта,одобрена със заповед №300-5-12/9.02-2004 на АК,гр. Варна инж. Гороломова
21 - отпада
22 - отпада
23 - отпада
24 - отпада
25/ГИ/19.01.2009 г. Външно кабелно захранване 0,4 кVот трафопост №97 до касета ШК 4Ачрез разкъсване на съществуваща кабелна линия до касета ШК-4А и резервна връзка между звете касети УПИ VІ-8,кв.619,ул.Т.Димов 13, УПИ VІ-9,ул. Т.Димов 11, гр. Варна допусната явна фактическа грешка,на осн.чл.62 вместо'от касета ШК-4А пред УПИ VІ-9..' да се чете 'до касета ШК пред УПИ VІ-9…'
26/ГИ/19.01.2009 г. Трафопост тип БКТП 800кVА с монтаж на една трансформаторна машина 400 кVА с кабелно електрозахранване 20 КV чрез разкъсване на извод 'Дъбравата' между ТП 564 и 1864 УПИ 3526, кв.8, СО Ален мак, гр. Варна инж. Гороломова
27/ГИ/27.01.2009 г. Приемо-предавателна станция Глобул 4254 'Електа' ЕООД находяща се на покрива на 'Електа' ЕООД ПИ №2 по плана на завод Амонал, землище на с. Звездица, община Варна инж. Рубанисти
28/ГИ/05.01.2009 г. Външни В и К връзки за жилищна сграда УПИ VІ-1087,кв.75 по плана на 28-ми м.р. кв.Аспарухово,ул. Злетово 32,гр. Варна инж. Симеонов
29/ГИ/21.01.2009 г. Приемо-предавателна станция Глобул 4451 'Янкул войвода', находяща се на покрива на жилищна сграда ул. Отец Паисий 42, по плана на 13 и 14 м.р., гр. Варна инж. Рубанисти
30/ГИ/23.01.2009 г. Път от т.1 до т.10 и от т.10 до т.19 УПИ ІІ и УПИ ІІІ, кв.15 по плана на жк Възраждане І-ви в.р., гр. Варна инж. Самсарова
31/ГИ/23.01.2009 г. Трафопост 4х1600 кVА,20/0,4 кV и електрозахранването му чре кабелна линия 20кV от възлова станция ПИ с ид. № 10135. 3514. 532 (УПИ ХІІІ -341, кв.57), ЕКАТТЕ 10135 по кад. карта, одобрена със заповед №РД-18-64/16.05.2008 г. на АГКК и УПИ ХІV-341, кв.57 по плана ЗПЗ, бул.Вл. Варненчик №256, гр. Варна инж. Гороломова
362/ГИ/07.01.2009 г. Изграждане на уличен водопровод и външна канализация за битови и дъждовни води УПИ ХХVІ-439,кв.19 по плана на СО Пчелина,тр. Варна на осн.чл.62,ал.2 от АПК се допуска поправка-1.Номерът на РС да се чете №32/ГИ/26.01.09; 2.За възложител да се чете 1.Крато билдинг ЕООД; 2.Община Варна
33/ГИ/29.01.2009 г. Водопровод и битова канализация по бул. Република от бул. Трети март до магазин Кауфланд Л. Димова
34/ГИ/28.01.2009 г. Телефонно кабелно захранване от РШ 2061 до жилищна сграда УПИ ІV,кв.29 по плана на 26 м.р,ул.Кестен 14, гр. Варна инж. Рубанисти
35/ГИ/28.01.2009 г. Телефонно кабелно захранване от РШ 1071 в ТС 33 до жилищно-хотелски комплекс УПИ LІV-771 и ЖС в УПИ ІV-619 в кк Чайка,гр. Варна инж. Рубанисти
36 - отпада
37/ГИ/28.01.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва в КШ ІV 1.14.02 /ул. Мир, бл.18 на РК 03 от РШ 7131 /ТС 52713/ до ЖС ул.Мир бл.18, гр. Варна инж. Рубанисти
38/ГИ/29.01.2009 г. Телефонно кабелно захранване от РК 06 РШ 4021 ТС до търговски комплекс УПИ ІІІ-20,кв.3 по ПРЗ СО м. Капелова градина,р.н Вл. Варненчик,гр. Варна (Рувик ООД) инж. Рубанисти
39/ГИ/29.01.2009 г. Телефонно кабелно захранване от РКШ 4021 в ТС 32 до ЖС УПИ VІ-92 кв.50 по плана на 21 м.р. гр. Варна инж. Рубанисти
40/ГИ/29.01.2009 г. Оптична кабелна свързаност на офиси на Дигитал Принт ЕООД с МАН мрежата на БТК и ТКЗ от РШ 7191 в ТС 52719 до офис сграда ул. Прилеп №173, гр. Варна инж. Рубанисти
41/ГИ/29.01.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва КШ І 1.11.1.08 на РК 02 от РШ 1021 (ТС 3) до ЖС ул. Г. Бакалов №20, гр варна инж. Рубанисти
42/ГИ/29.01.2009 г. Сградна газова инсталация на природен газ за захрнаване на газов котел тип С за отопление на двуетажна сграда ПИ №72, жк Вл. Варненчик,гр. Варна инж. Драгнева
43/ГИ/30.01.2009 г. Трафопост тип БКТП 800 кVА, 20/0,4 кV и електрозахранването му с кабелна линия 20 кV от отклонение на въздушен електропровод 20 кV, извод 'Балкантурист' УПИ І-565, кв.3 по плана на СО Св. Никола, община Варна инж. Гороломова
44/ГИ/29.01.2009 г. Комуникационно решение, временна връзка с бул. Република УПИ V-1796,кв.22 по плана на ЗПЗ, гр. Варна - Югозападен подход, инж. Самсарова
45/ГИ/30.01.2009 г. В и К отклонение за жилищна сграда с магазини и галерия УПИ ІХ-9=358, кв.92, 7 м.р., ъгъла на ул. Дебър и ул. Панагюрище, гр. Варна инж. Симеонов
46/ГИ/02.02.2009г. Трафопост тип БКТП 800 кVА, 20/0,4 кV и електрозахранването му с кабелна линия 20 кV от трафопост тип КТП №1928 ПИ 269, кв.20; ПИ 245 по плана на СО 'Зеленика', община Варна На основание чл.154, ал.2,т.8 и ал.5 от ЗУТ допуска се актуализи-ране на строителните книжа
47/ГИ/02.02.2009 г. Реконструкция на трафопост №749 и кабелни линии 20 кV УПИ ХІІІ-304 'да произв.складова дейност'=10135.4510.458 кв.20 по плана на ЗПЗ, р-н Вл. Варненчик, гр. Варна инж. Гороломова
48/ГИ/04.02.2009 г. Уличен водопровод висока зона за второ захранване на сграда за обществено ползване и х-л Димят , Л. Димова
49/ГИ/04.01.2009 г. Водопроводно отклонение висока зона за второ захранване на сграда за обществено ползване и х-л Димят УПИ ІІ-17, кв.44, 18 м.р., гр. Варна Л. Димова
50/ГИ/06.01.2009 г. Топлопровод от топлофикационна камера /Ш-1//23/ до абонатна станция в Детска градина с дължина 50 м УПИ ІV, кв.15 по плана на жк Възраждане -1 м.р., гр. Варна инж. Драгнева
51/ГИ/06.02.2009 г. Канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ 3058А, жк Изгрев по плана на жк Изгрев, гр. Варна инж. Симеонов
52/ГИ/09.02.2009 г. Външно кабелно електрозахранване чрез разкъсване на резервен кабел от ТП №234, захранващ касета тип ШК-4А до касета тип ШК-4А и резервна връзка между двете касети УПИ ІІІ-356, ул. Арх. Мирчев 5А и УПИ ІІ-355, кв.14 по плана на 24 м.р., ул. Арх. Мирчев 7, гр. Варна инж. Гороломова
53/ГИ/09.02.2009 г. Трафопост тих БКТП 2х800 кVА, 20/0,4кV с монтаж на две трансформаторни машини 630 кVА и електрозахранването му чрез разкъсване и муфиране на съществуваща кабелна линия 20 кV, извод Геотерм,м/у ТП №№559 и 1814 УПИ ІІІ-3071, кв. 45 по плана на кк Чайка, община Варна На основание чл.154, ал.2,т.8 и ал.5 от ЗУТ допуска се актуализи-ране на строителните книжа
54/ГИ/06.02.2009 г. Външни В и К мрежи и съоръжения - Магистрален водопровод ф500 на Ханорама сити ЕАД м-ст Ески балар, кв. Галата на осн. Чл.62 ал.2 се допуска изм.в основания за одобр.на ИП като се добави на ред 10 след Протокол №24/т.1/11.12.2008г. Кочплексен доклад за ОСИП със съществ.изискв.на строежите шзготвен от Икар консулт АД с адрес София,р-н Лозенец,кв.Витоша,ул.Дим.Шишманов 11,оф.1,партер,представл.от Изпълнителния директор инж.Пл.Василев Владимиров,Лиценз №ЛК000009/05.04.04г...'
55/ГИ/10.02.2009 г. Външни водопровод и канализация за жилищна сграда с магазини, офиси и гаражи УПИ ІХ-159, кв.8, гк Възраждане, гр. Варна Л. Димова
56/ГИ/12.02.2009г. Сградна газова инсталация за жилищна сграда УПИ V-1687а/758/, кв.51, по плана на 'Св. Никола' инж. Драгнева
57/ГИ/12.02.2009 г. Вътрешна газова инсталация за апартамент от жилищна сграда бл.73, вх. А, ет.1, ап.3, по плана на Вазраждане ІV м.р., тр. Варна инж. Драгнева
58/ГИ/12.02.2009 г. Сградна газова инсталация за жилищна сграда УПИ VІ-9,кв. 444 по плана на І-ви м.р.,ул. Македония 68,гр.Варна инж. Драгнева
59/ГИ/12.02.2009 г. Вътрешна газова инсталация за апартамент от жилищна сграда УПИ VІ-9,кв. 444 по плана на І-ви м.р.,ул. Македония 68, ет.4, ап. 8 ,гр.Варна инж. Драгнева
60/ГИ/06.02.2009 г. Вътрешна газова инсталация за апартамент от жилищна сграда УПИ VІ-9,кв. 444 по плана на І-ви м.р.,ул. Македония 68, ет.6, ап.10 ,гр.Варна инж. Драгнева
61/ГИ/12.02.2009 г. Водопровод за търговски комплекс УПИ Х-29007, 29008, 29009, кв.2 по плана на ПЗ р-н Вл. Варненчик гр. Варна инж. Симеонов
62/ГИ/12.02.2009 г. Сградна газова инсталация за жилищна сграда УПИ ІІ-98,кв.686 по плана ІІ-ри м.р. гр. Варна инж. Драгнева
63/ГИ/12.02.2009 г. Вътрешна газова инсталация за апартамент от жилищна сграда УПИ ІІ-98,кв.686 по плана ІІ-ри м.р.ет.5 ап.8 гр. Варна инж. Драгнева
64/ГИ/12.02.2009 г. Вътрешна газова инсталация за апартамент от жилищна сграда УПИ ІІ-98,кв.686 по плана ІІ-ри м.р.ет.3 ап.2 гр. Варна инж. Драгнева
65/ГИ/13.02.2009 г. Сградна газопроводна инсталация и газификация на котелно помещение в жилищна сграда УПИ ІІІ-15=112,кв. 407 по плана на ІV м.р.,ул.Братя Шкорпил 22,24,гр Варна инж. Драгнева
66/ГИ/13.02.2009 г. Външни В и К връзки за жилищна сграда УПИ ХІХ-523,524, 525,526, 1303, 1231 кв.28 по плана на 24 м.р.,ул. Подп.Калитин 53,53А,55, 55А,гр. Варна инж. Симеонов
67/ГИ/16.02.2009 г. Външно В и К за жилищна сграда УПИ VІІ-1558, кв.7 по плана на вилна зона гр. Варна инж. Симеонов
68/ГИ/16.02.2009 г. Външно В и К за жилищна сграда УПИ ХІІІ-5, 6, 7 кв. 556 по плана на 14 м.р., гр. Варна инж. Симеонов
69/ГИ/16.02.2009 г. Канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ пл.80 по плана на кк Св. Св. Константин и Елена гр. Варна инж. Симеонов
70/ГИ/16.02.2009 г. Трафопост тип БКТП 800кVА с монтаж на една трансформаторна машина 250кVА електрозахранването му с кабелна линия от ЖР стълб на въздушен електропровод 20 КV извод 'Балкантурист' ПИ 8856=3624, кв.189 по плана на СО Ваялар община Варна инж. Гороломова
71/ГИ/17.02.2009 г. Държавно предприятие 'Пристанищна инфраструктура' с МАН мрежата на БТК бул. Приморски 5, гр. Варна инж. Рубанисти
72/ГИ/17.02.2009 г. Телефонно кабелно захранване от РК 01 7261 ТС 5726 УПИ VІ-1276,кв.33 по плана на ЗПЗ, р-н Младост гр. Варна инж. Рубанисти
73/ГИ/17.02.2009 г. Оборудване за:1. Вграден трафопост 2х 800кVА, 10/0,4кVА;2. вграден трафопост 630 кVА, 20/0,4кVА и електрозахранването им с кабелни линии СрН от трафопостове №№305 и 30 1. УПИ ІХ,кв. 997 по плана на 5 м.р., Варна; 2. УПИ Х,кв. 997 по плана на 5 м.р., гр. Варна инж. Гороломова
74/ГИ/17.02.2009 г. Реконструкция на кабелни линии от подстанция Варна Запад до подстанция Център - 1. Електрозахранване на възлова станция чрез реконструкция на кабелни линии 20 кV, изводи Орел и Искра между, , ПС Варна Запад и ПС Център; 2. Реконструкция на кабелни линии 10 кV, изводи Пловдив, Палма, Кардам, Автогара и сигнален кабел м/у ПС Варна Запад и ПС Център;3. Изграждане на канална мрежа по бул. Сливница, гр. Варна УПИ V-590, 591 'за общ.обсружване', кв.5 по плана на 26-ти м.р., ГРАНД МОЛ ВАРНА, гр. Варна инж. Гороломова
75 - отпада
76/ГИ/18.02.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №890 до кабелна касета тип ШК-6А УПИ ХІV-138,кв.21 по плана на кв. Виница, ул. Петрич №16, гр. Варна инж. Гороломова
77/ГИ/18.02.2009 г. Външно кабелно захранване 0,4 кV от трафопост тип БКТП №1095 до два броя кабелни касети тип ШК-4А и резервна връзка между двете касети УПИ ІV-2547,2548 кв.2 по плана на 'жилищна група западно от болничен комплекс на ВМИ-Варна', гр. Варна инж. Гороломова
78/ГИ/18.02.2009 г. Трафопост тип БКТП 630 кVА, 20/0,4 кV и електрозахранването му с кабелна линия 20 кV от съществуващ стоманено-решетъчен стълб на въздушен електропровод 20 кV, извод Галата, находящ се в близост до ТП №679 ПИ 065040 по плана на м-ст Патрабана, землище Галата, община Варна инж. Гороломова
79/ГИ/19.02.2009 г. Външни В и К връзки за жилищна сграда УПИ ХІ-1167, ПИ 70, кв. 69 по плана на вилно селище Абатко, кк Св. Св. Константин и Елена, гр. Варна Л. Димова
80/ГИ/20.02.2009 г. Изместване на уличен водопровод ЕФ 546 пред УПИ V-1352, кв.14, 24 м.р., гр. Варна Л. Димова
81/ГИ/20.02.2009 г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ ІІІ-3, кв.702 по плана на 2-ри м.р., гр. Варна, ул. Ген. Паренсов 25 инж. Симеонов
82/ГИ/20.02.2009 г. Сградна газова инсталация за жилищна сграда УПИ VІІ-7,кв.12 по плана на 18 м.р., гр. Варна, ул. Васил Друмен №20 инж. Драгнева
83/ГИ/20.02.2009 г. Сградна газова инсталация за жилищна сграда УПИ VІ-596,597, кв.6 по плана на 24 м.р., гр. Варна, ул. Евлоги Георгиев №11 инж. Драгнева
84/ГИ/20.02.2009 г. Сградна газова инсталация за апартамент от жилищна сграда УПИ VІ-596,597, кв.6 по плана на 24 м.р., гр. Варна, ул. Евлоги Георгиев №11, вх.1, ет.1, ап.2 инж. Драгнева
85/ГИ/20.02.2009 г. Сградна газова инсталация за жилищна сграда ул. Ген. Столетов №35 инж. Драгнева
86/ГИ/20.02.2009 г. Сградна газова инсталация за апартамент от жилищна сграда ул. Ген. Столетов №35, ет.2 ап.2, гр. Варна инж. Драгнева
87/ГИ/23.02.2009 г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ Х-1035, кв. 9 по плана на 23 м.р., гр. Варна, ул. Т.Бояджиев 3 инж. Симеонов
88 - отпада
89/ГИ/23.02.2009 г. Приемо-предавателна станция Глобул 4233 /Варна - Медицински университет/ на покрива на жилищна сграда ул. Ген. Киселов №8, гр. Варна на осн.чл.62, ал.2 от АПК на ред 5:'…Бизнес парк София, сграда 4, ет.5,представлявано от Танасис Йоанис Кацирубас и..' да стане:'Бизнес парк София, сграда 6,представлявано от Захариос Коциобос и..'
90/ГИ/24.02.2009 г. Външно кабелно захранване 0,4 кV от трафопост №348 до касета тип ШК-4А УПИ ХVІІ-263,кв.1087 по плана на 26 м.р., ул.Чинар 23, гр. Варна инж. Гороломова
91/ГИ/24.02.2009 г. Базова станция на Макс Телеком ООД - БС 4005 РИОКОЗ, разположена на покрива на РИОКОЗ ул. Брегалница №3, гр. Варна инж. Рубанисти
92/ГИ/24.02.2009 г. Базова станция на Макс Телеком ООД - БС 4002 Трошево, бл.80, 16 м.р.,р-н Младост, гр. Варна инж. Рубанисти
93/ГИ/24.02.2009 г. Телефонно кабелно захранване от ТС 5723 РШ 7231 до офис сграда УПИ 410008 и търговски комплекс в УПИ 41007, по ПЗ на землище Владиславово, тр. Варна инж. Рубанисти
94/ГИ/24.02.2009 г. Телефонно кабелно захранване от КРШ 1261 /бул. Княз Борис І №70/ на ТС 6 до офис сграда ул. П. Каравелов 26 по плана на ІІІ м.р. гр. Варна инж. Рубанисти
95/ГИ/25.02.2009 г. Сградно водопроводно отклонение, сградно канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ ІV-356,кв.14, 24 м.р., гр. Варна Л. Димова
96/ГИ/25.02.2009 г. Оптична кабелна свързаност на офиси на Явор АД с МАН мрежата на БТК и ТКЗ от РШ 1261 в ТС5 до офис сграда на фирма Явор АД от бул. Република /бул. Цар Освободител, гр. Варна инж. Рубанисти
97/ГИ/25.02.2009 г. Телефонно кабелно захранване от РШ 1061 в ТС 36 до ЖС УПИ VІІІ-129 и УПИ Х-794 в кк Св. Св. Константин и Елена, гр. Варна инж. Рубанисти
98/ГИ/25.02.2009 г. Телефонно кабелно захранване от РШ 1161 до вилна сграда УПИ ІV-122, м-ст Абатко в кк Св.Св. Константин и Елена, гр. Варна инж. Рубанисти
99/ГИ/25.02.2009 г. Телефонни кабелни захранвания на жилищни и офис сгради жк Възраждане, УПИ І-140 и ІІ-140, гр. Варна инж. Рубанисти
100/ГИ/25.02.2009 г. Телефонни кабелни захранвания от КРШ 1211 на ТС 64 до ЖС, от КРШ 1181 на ТС 63 до ЖС, от КРШ 4111 на ТС 64 до ЖС, от КРШ 1201 на ТС 64 до ЖС, ул. К. Величков 12 и 16, ул. Родопи 8 и ул. Г. Делчев 14, ул. Овчо поле 32, ул. Ек. Симитчиева 9 по плана на ХІV м.р., гр. Варна инж. Рубанисти
101/ГИ/25.02.2009 г. Телефонни кабелни захранвания от резерва в КШ І 11.01.03 на ДК 116 от ТС 36 до хотел и ЖС и външна ЕV кутия пред сграда на Пътно управление УПИ V-17, кк Св. Св. Константин и Елена, УПИ ІV-132, гр. Варна инж. Рубанисти
102/ГИ/27.02.2009 г. Сградно водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ VІ-8, кв.619, 5 м.р., ул. Тодор Димов 13, гр. Варна Л. Димова
103/ГИ/04.03.2009 г. Водопроводно отклонение за склад за съхранение на пакетирана майонеза и минерална вода УПИ ІХ-410027, кв.20 по плана на ЗПЗ,р-н Вл. Варненчик, гр. Варна Л. Димова
104/ГИ/04.03.2009 г. Сградно водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ ІV-10,кв.328, 9 м.р. ,л. Черни връх 9, гр. Варна Л. Димова
105/ГИ/04.03.2009 г. Сградна газова инсталация за апартамент от жилищна сграда жк Вл. Варненчик І-ви м.р.,бл.19,вх.4,ет.1,ап.60,гр. Варна инж. Драгнева
106/ГИ/04.02.2009 г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ ХV-2066,кв.97,28-ми м.р.,гр.Варна, ул. Чонгора №64 инж. Симеонов
107/ГИ/09.03.2009 г. Сградно водопроводно отклонение за вилна сграда ПИ №62,м-ст Ваялар №59,гр. Варна На основание чл.62, ал.2 от АПК се допус-ка промяна категория- та на обекта
108/ГИ/06.03.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №347 до касета тип ШК-5А УПИ І-220,221,кв.1088 по плана на 26 м.р.,ул.Ат. Томов 4,гр. Варна инж. Гороломова
109/ГИ/06.03.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №1650 до касета тип ШК-5А УПИ ІV-991,кв.61 по плана на кв.Виница,ул. Константин Павлов,гр. Варна инж. Гороломова
110/ГИ/06.03.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №49 до касета тип ШК-5А УПИ І-33,кв.10 по плана на 24 м.р.,ул. Ген. Попов 16,гр.Варна инж. Гороломова
111/ГИ/06.03.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №844 до касета тип ШК-5А УПИ ХХІХ-584, кв.33 по плана на кв. Галата, ул. Крайбрежна гр. Варна инж. Гороломова
112/ГИ/06.03.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №911 до касета тип ШК-5А УПИ V.131,кв.2 по плана на І-ви м.р.,жк Възраждане, гр. Варна инж. Гороломова
113/ГИ/06.03.2009г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №247 до касета тип ШК-5А до съществуваща касета ШК-5А УПИ ХІ-19, кв.313-А, ул. 'Черни връх' №27 до ул. 'Димитър Станчев' №7 по плана на 9 м.р.,Варна инж. Гороломова
114/ГИ/09.03.2009 г. Уличен водопровод за GRAND MALL УПИ V-590,591, кв. 5,26 м.р., гр. Варна на осн.чл.62,ал.2 от АПК се допуска поправка-като категорията на строега вместо 'пета' да се чете 'трета', и наименованието на обекта вместо 'Уличен водопровод за GRAND MALL' да се чете 'Уличен водопровод и водопроводно отклонение за GRAND MALL'
115/ГИ/06.03.2009 г. Сградна газова инсталация за апартамент от жилищна сграда жк Възраждане, І-ви м.р.,ул.Иван Троянски 3,вх.Б,ет.2,ап.1,гр.Варна инж. Драгнева
116/ГИ/06.03.2009 г. Сградна газова инсталация за апартамент от жилищна сграда жк Трошево,по плана на 16 м.р.-север,бл.9А,вх.Б,ет.4,ап.41,гр.Варна инж. Драгнева
117/ГИ/06.03.2009 г. Сградна газова инсталация за апартамент от жилищна сграда Вл. Варненчик по плана на ІІ м.р.,бл.205 вх.3 ет.3 ап.80,гр.Варна инж. Драгнева
118/ГИ/06.03.2009 г. Сградна газова инсталация за апартамент от жилищна сграда Вл. Варненчик по плана на ІІ м.р.,бл.205 вх.3 ет.3 ап.78,гр.Варна инж. Драгнева
119/ГИ/06.03.2009 г. Сградна газова инсталация за апартамент от жилищна сграда Цар Борис ІІІ, №15, гр. Варна инж. Драгнева
120/ГИ/06.03.2009 г. Сградна газова инсталация за апартамент от жилищна сграда жк Изгрев/ул.Мир №263,гр. Варна инж. Драгнева
121/ГИ/06.03.2009 г. Сградна газова инсталация за апартамент от жилищна сграда жк Възраждане, бл.16 вх.2 ет.5 ап.36 с иденфикатор №10135. 3511.92/,гр.Варна инж. Драгнева
122/ГИ/06.03.2009 г. Сградна газова инсталация за апартамент от жилищна сграда УПИ ІІІ,кв.451 по плана на 1 м.р. /ул.Македония 88,ет.2,ап.3/гр.Варна инж. Драгнева
123/ГИ/09.03.2009 г. Газификация на топлоцентрала в к-с Слънчев ден с прилежащия площадков газопровод с дължина 15 м ПИ 17 по плана на кк Св. Св. Константин и Елена,община Варна, с идентификатор №2570.17 На основание чл.62, ал.2 от АПК се допус-ка промяна наимено -ванието на обекта
124/ГИ/09.03.2009 г. Сградна газова инсталация за апартамент от жилищна сграда на територията на Кооперативен пазар гр. Варна инж. Драгнева
125/ГИ/09.03.2009 г. Сградна газова инсталация за апартамент от жилищна сграда жк Възраждане,бл.35,вх.5 ет.1 ап.97,гр.Варна инж. Драгнева
126/ГИ/09.03.2009 г. Сградна газова инсталация за апартамент от жилищна сграда жк Възраждане,І-ви м.р.,ул. Ив.Троянски 3, вх.Б,ет.3 ап.3 гр.Варна инж. Драгнева
127/ГИ/09.03.2009 г. Телефонно кабелно захранване от КРШ 4041 (ул. Кап.Райчо 46) до ЖС ул. Поп Харитон 63 по плана на ІХм.р., гр.Варна инж. Рубанисти
128/ГИ/09.03.2009 г. Телефонни кабелни захранвания от резерва в КШ 1 (ул.Иларион Макариополски 20,вх.Б) до ЖС, от КРШ 2041 на ТС 62 до ЖС и от КРШ 2113 на ТС 6 до ЖС ул. 27-ми юли №44, ул. Йоан Екзарх 19 и ул. Ст.Стамболов 31/33 по плана на VІІІ м.р., гр. Варна инж. Рубанисти
129/ГИ/09.03.2009 г. Телефонни кабелни захранвания от резерва на РК 17 от РШ 1242 ТС 3 в КШ І 1.9.02 до офис и ЖС ул. Дубровник в УПИ І-1384 на 24 м.р.,гр. Варна инж. Рубанисти
130/ГИ/09.03.2009 г. Телефонни кабелни захранвания КРШ 3011 на ТС 66 до ЖС, от КРШ 3282 на ТС 6 до ЖС, от КРШ 3211 на ТС 6 до ЖС ул. Антон Страшимиров 23/26, Т.Влайков 19, Хан Пресиян 3 и 15, Три уши 9 и 11, Добротица 7/8 по плана на ХІ м.р., гр. Варна инж. Рубанисти
131/ГИ/09.03.2009 г. Телефонни кабелни захранвания от КРШ 1021 ня ТС 65 да ЖС, от КРШ 4021 на ТС 65 до офис сграда ул. Сава Радулов 18 и 22, ул.Ген.Гурко 9 по плана на ХVІІІ м.р., гр. Варна инж. Рубанисти
132/ГИ/10.03.2009 г. Сградна газова инсталация за апартамент от жилищна сграда УПИ І-403,кв.9 по плана на 26 м.р., ул. Т. Радев Пенев 11, тяло 3,вх.А, ет.5,ап.11,гр.Варна инж. Драгнева
133/ГИ/12.03.2009 г. Вънини В и К връзки за жилищна сграда УПИ ІV-4, кв.119, 7 м.р.,ул. Р. Жинзифов 24, гр. Варна Л. Димова
134/ГИ/13.03.2009 г. Напорна канализация за сграда за курортен туризъм ПИ 2298,кв.55, с.о. Манастирски рид, гр.Варна Л. Димова
135/ГИ/13.03.2009 г. Телефонно кабелно захранване на жилищна сграда от съществуваща резерва в КШ ІІІ 1.3.1.03 на РШ 419-1,ТС 3 ул. Д-р Железкова в УПИ ІV-5, гр. Варна инж. Рубанисти
136/ГИ/13.03.2009 г. Базова станция на Макс Телеков ООД - БС 4003 'Аспарухово', разположена на покрива на жилищна сграда ул. Гривица 10, кв. Аспарухово, гр. Варна инж. Рубанисти
137/ГИ/13.03.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №326 да касета ШК-5А УПИ ХІІ-4,кв.37 по плана на 18 м.р.,ул. Сава Радулов 18,гр. Варна инж. Гороломова
138/ГИ/13.03.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 КV от трафопост №1773 (от размножителни касети пред ТП №1773) до касета ШК-4А и резерввно захранване от съществуваща касета тих ШК УПИ ХІІІ-11, кв.300 по плана на 9 м.р.,ул. Цар Страцимир 38 А,гр. Варна и ул. Патриарх Евтимий 39 инж. Гороломова
139/ГИ/13.03.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 КV от нова касета ШК-6А до касета ШК-4А от ул. А. Богориди и ул. Т. Влайков до Т. влайков 19 по плана на 11 м.р., гр. Варна инж. Гороломова
140/ГИ/13.03.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №933 да касета ШК-6А пред бл.7 по плана на 27 м.р.,ул.Мара Тасева, гр. Варна инж. Гороломова
141/ГИ/13.03.2009 г. Трафопост тип БКТП 1000 кVА, 20/0,4 кV д монтаж на една трансформаторна машина 630 кVА и електрозахранването му с кабелни линии 20кV чрез разкъсване на съществуваща кабелна линия 20 кV между ТП№№1592 и 1593 УПИ VІІ-72121 'за трафопост',кв.4 по ПРЗ на курортна зона Прибой, община Варна инж. Гороломова
142/ГИ/13.03.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №1086 до три броя касети тип ШК (ШК 7, ШК 6 и ШК 5) УПИ ІІ-1502, кв. 20 по плана на 23-ти м.р., гр. Варна На основание на чл. 154, ал.2,т.8 и ал.5 от ЗУТ допуска се про-мяна на трасе
143/ГИ/13.03.2009 г. Електрическа подстанция Варна-Запад 110/20/10 кV - Монтаж на трансформатор 110/20/10 УПИ ІІІ, кв.4 по плана на 16 м.р.,р-н Младост,ул.Хр. Смирненски 17 А, гр. Варна На основание на чл. 152, ал.2 и чл.154, ал. 5 от ЗУТ допуска се промяна на инвестационните намерения
144/ГИ/13.03.2009 г. Два броя кабелни линии 20 кV от подстанция 110/20 кV Варна-север до възлова станция 20 кV УПИ VІІ-351,847,848,1683 1684,кв.39 по плана на ЗПЗ,р-н Младост,Варна инж. Гороломова
145/ГИ/14.03.2009 г. В и К отклонения за рехабилитационен център УПИ ІІ-2535в,2535г, кв.12 по ПП на ПРЗ 'Приморска зона',м-ст Салтанат,гр.Варна Л. Димова
146/ГИ/14.03.2009г. Подобект 'Спортна зона' към обект 'Благоустрояване на междублоково пространство, заключено между бл.5, бл.27, бл.19 и бл.45 в ж.к. Чайка, гр. Варна' УПИ 1 за парк, кв.10,19 подрайон по паркоустрой ствен план на парк Чай -ка, гр. Варна На основание на чл. 154, ал.2,т.8 и ал.5 от ЗУТ допуска се про-мяна на инвестацион-ните намерения
147/ГИ/16.03.2009 г. Външни В и К връзки за жилищна сграда УПИ ХІІІ-183,кв.48 по плана на с. Каменар,гр.Варна инж. Симеонов
148/ГИ/16.03.2009 г. Канализационно отклонение за имот ПИ 3725, кв.137 по плана на жк Изгрев, гр. Варна инж. Симеонов
149/ГИ/16.03.2009 г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ ХІІІ-12,14, кв.370 по плана на 10 м.р.,ул.Ангел Георгиев № 16А,№18 инж. Симеонов
150/ГИ/16.03.2009 г. Базова станция на Макс Телеком ООД - БС 4006 'Параклис', разположена на покрива на жилищна сграда кв. Младост, бл.155, вх. 1, гр. Варна инж. Рубанисти
151/ГИ/13.03.2009 г. Газификация на гр. Варна: Разпределителни газопроводи с отклонения до консуматори по опис сигнатура:Вн-01-А 20/3- І етап с дължина на трасето 1960 м,гр. Варна гр. Варна инж. Драгнева
152/ГИ/16.03.2009 г. Сградна газова инсталация за жилищна сграда ПИ 1560 по плана на м. Ваялар, гр. Варна инж. Драгнева
153/ГИ/16.03.2009 г. Сградна газова инсталация за апартамент от жилищна сграда кв. Вл. Варненчик, І-ви м.р., бл.7 вх.11 ет.5, ап. 69, гр. Варна инж. Драгнева
154/ГИ/16.03.2009 г. Сградна газова инсталация за апартамент от жилищна сграда ПИ 1808, кв.67 по плана на 8 м.р. бул. Приморски 59 вх.1 ет.2 ап.16 гр. Варна инж. Драгнева
155/ГИ/16.03.2009 г. Сградна газова инсталация за апартамент от жилищна сграда парцел с пл.№ХХІ-673,кв. 58 по плана на кв. Виница (ул. Кн.Борис ІІІ №17),гр.Варна, с идентификатор №10135. 2575.942.1 инж. Драгнева
156/ГИ/17.03.2009 г. Трафопост тип БКТП 2х800 кVА,10/0,4 кV с монтаж на две трансформаторни машини 630 кVА и електрозахранването му с кабелни линии СрН чрез разкъсване на съществуващи кабелни линии между ТП №№ 297 и 301 УПИ ІІ'за трафопост', кв. 27 по плана на 25 м.р., гр. Варна инж. Гороломова
157/ГИ/16.03.2009 г. Телекомуникационно оборудване да осъществяване комуникация от вида 'Точка към много точки' от мрежата на Транс Т х-л Вършаваелеком ЕАД ZP 111, разположена на покрива на парцел 1, кв. 48 кк Златни пясъци, гр. Варна инж. Рубанисти
158/ГИ/17.03.2009 г. В и К отклонение за павилион 'Информационен център за обслужване на граждани' 27-ми м.р., кв. Аспарухово, ул.Народни будители, гр. Варна инж.Симеонов
159/ГИ/17.03.2009 г. Базова станция на GSM/UNTS оператор GloBul №4205, разположена върху покрива на жилищна сграда м-ст Св. Никола №90,(жк Бриз), 21 м.р., гр. Варна инж. Рубанисти
160/ГИ/17.03.2009 г. Приемо-предавателна станция GSM-UMTS - VA 4067_E, разположена на покрива на жилищна сграда ул. Кап.Петко войвода 44, гр. Варна инж. Рубанисти
161/ГИ/17.03.2009 г. Приемо-предавателна станция GSM-UMTS - VA 4061_А, разположена на покрива на жилищна сграда ул. Прилеп, бл2 вх.11 и вх.13 гр. Варна инж. Рубанисти
162/ГИ/18.03.2009 г. Базова станция на GSM/UМTS оператор GloBul №4426, разположена върху покрива на хотелски комплекс Кемпински Гранд хотел Ермитаж кк Златни пясъци, гр. Варна инж. Рубанисти
163/ГИ/19.03.2009 г. Реконструкция на уличен водопровод ПЕВП ф90 за офис сграда УПИ VІІ-14, кв.573 по плана на 14 м.р.,ул Отец Паисий 11, гр. Варна инж. Симеонов
164/ГИ/19.03.2009 г. Външни В и К връзки за обществено обслужваща сграда УПИ І-2, кв.178 по плана на 11 м.р.,ул. Хан Кардам 21, гр. Варна инж. Симеонов
165/ГИ/19.03.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №894 до касета ШК-5А УПИ ХХХІІІ-1014,кв.59 по плана на кв. виница, ул. Константин Илиев, гр. Варна инж. Гороломова
166/ГИ/19.03.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №890 до два броя касети ШК-5А и резервна връзка между двете касети УПИ ХVІІІ-141 и пред УПИ ХІХ-141, кв.21 ул. Петрич и ул.Аладжа манастир по плана на кв. Виница,гр. Варна инж. Гороломова
167/ГИ/19.03.2009 г. Кабелно електрозахранване 0,4 кV (сградно отклонение)от трафопост №1095 до ТЕМЗ в жилищна сграда УПИ ХІV-3595,3596,кв.4 по плана на жилищна група западно от болничен комплекс на ВМИ-Варна, гр. Варна инж. Гороломова
168/ГИ/19.03.2009 г. Кабелно електрозахранване 0,4 кV (сградно отклонение)от подменен ШК-6А ПИ 600,кв.57 до ТЕМО пред УПИ ІІ, кв. 14А, Кв. Прокопий Варненски по плана на кв. Виница, гр. Варна инж. Гороломова
169/ГИ/19.03.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №1638 до касета ШК-4А УПИ ІІ-78, кв.129 по плана на 29 м.р., ул.Кирил Пейчинович 8, гр. Варна инж. Гороломова
170/ГИ/19.03.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуваща касета ШК-5А до разклонителна кутия РК-3 от ПИ 3436,кв.29 до ПИ 2803, кв.29 по плана на СО Ален мак, гр. Варна На основание чл.62, ал.2 от АПК се допус-ка промяна наимено -ванието на обекта
171/ГИ/19.03.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №1638 до касета ШК-5А УПИ ІІІ-1655,кв.126 по плана на 29 м.р., ул. Кирил Пейчинович 36, гр. Варна инж. Гороломова
172/ГИ/19.03.2009 г. Външни В и К връзки за жилищна сграда УПИ ІV-927,кв.927 по плана на част от 28 м.р. гр. Варна ул. Детелин Войвода №6, 6А инж. Симеонов
173/ГИ/20.03.2009 г. Приемо-предавателна станция GSM/UMTS оператор GloBul №4151, разположена на покрива на жилищна сграда жк Възраждане бл.15 вх.3 и вх. 4, гр.Варна инж. Рубанисти
174/ГИ/20.03.2009 г. Външно водопроводно отклонение за курортна сграда с апартаменти за сезонно обитаване УПИ ХVІ-148, кв.73 по плана на кк Св. Св. Константин и елена, м. Абатко, гр. .варна инж. Симеонов
175/ГИ/20.03.2009 г. Реконструкция водопровод за сграда за курортен туризъм ПИ 2298, кв. 55 с.о. Манастирски рид, гр. Варна Л. Димова
176 -
177/ГИ/23.03.2009 г. LMDS Базова станция HT-VA 4015 'Гардения', разположена на покрива на жилищна сграда ул. Васил Друмев №15, вх.Д, гр. Варна инж. Рубанисти
178/ГИ/23.03.2009 г. Външно кабелно електрозахранване от трафопост тип БКТП до касета тип ШК-6А от УПИ ІІ'за трафопост', кв.8А до УПИ ІV-25,кв.4А по плана на 23 м.р.,ул. Мир, гр. Варна инж. Гороломова
179/ГИ/23.03.2009 г. Външно кабелно електрозахранване от трафопост №792 до касета тип ШК-5А УПИ ХVІІІ-339, ул. Шести септември №41, кв.11 по плана на І м.р., жк Вл. Варненчик, гр. Варна инж. Гороломова
180/ГИ/23.03.2009 г. Външно кабелно електрозахранване от трафопост №538 до касета тип ШК-5А чрез разкачване на резервен кабел от касета ШК 4А и резервна връзка между двете касети УПИ ХL-2102=81,кв.50 по плана на 21 м.р.,жк Бриз юг,Варна инж. Гороломова
181/ГИ/23.03.2009 г. Външно кабелно електрозахранване от трафопост №1017 до два броя касети тип ШК-4А УПИ ХІІІ-721, 725, кв. 47 по плана на 16 м.р., ул. Хан Кубрат 7, гр. Варна инж. Гороломова
182/ГИ/23.03.2009 г. Външно кабелно електрозахранване от трафопост тип БКТП №299 до касета тип ШК-6А УПИ ІІІ-3=ПИ 132, ул.Ген. Паренсов 25, кв. 702 по плана на 2 м.р.,гр.Варна инж. Гороломова
183/ГИ/23.03.2009 г. Външно кабелно електрозахранване от трафопост №15 до два броя касети тип ШК-4А и аварийна връзка между тях УПИ ІV-1,2,3,4, кв. 205 по плана на 12 м.р., ул. Т. Влайков №2,4,6,8, гр. Варна инж. Гороломова
184/ГИ/23.03.2009 г. Трафопост тип БКТП 2х1000 кVА,20/0,4 кV и електрозахранването му с кабелна линия 20 кV от ТП №745 чрез разкъсване на съществуваща кабелна линия 20 кV между ТП №№ 1649 и 45 УПИ VІІ-894, кв.45 по плана на І-ви м.р., жк Вл. Варненчик, гр. Варна На основание чл.62, ал.2 от АПК се допус-ка промяна наимено -ванието на обекта
185/ГИ/23.03.2009 г. Външни В и К връзки за жилищна сграда УПИ ІІ-2, кв. 352 по плана на 10 м.р., ул. Радецки №39, гр. Варна инж. Симеонов
186/ГИ/24.03.2009 г. Базова станция на 'Макс Телеком' ООД - БС 4024 'Център', разположена на покрива на жилищна сграда ул. Н. Николаевич №6, вх.Б, гр. Варна инж. Рубанисти
187/ГИ/24.03.2009 г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ V-7,8,19, кв. 565 по плана на 14 м.р., ул. Константин Величков 63, гр. Варна инж. Симеонов
188/ГИ/24.03.2009 г. Улична канализация за битови води УПИ ХХХVІ-197, кв.18, СО Пчелина, гр. Варна На основание чл.154, ал.2 от ЗУТ допуска се промяна на инве -стационни намерения
189/ГИ/24.03.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва в КШ 23 на РК 01 от РШ 1022 (ТС 33) пред п-л 535 в м-ст Ален мак в УПИ 3532,гр. Варна инж. Рубанисти
190/ГИ/24.03.2009 г. Базова станция на 'Макс Телеком' ООД - БС 4016 'Аквариум', разположена на покрива на х-л Аква ул. Н. Николаевич №6, вх.Б, гр. Варна/ реално е ул. Девня 12, вх. А инж. Рубанисти
191/ГИ/25.03.2009 г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ ХХХVІ-197, кв.18, СО Пчелина, р-н Младост, гр. Варна инж. Симеонов
192/ГИ/25.03.2009 г. Сградна газова инсталация за апартамент от жилищна сграда УПИ ІІІ-149, кв. 20 по плана на 24 м.р. ул. Железни врата 20, ет.3 гр. Варна инж. Драгнева
193/ГИ/25.03.2009 г. Сградна газова инсталация за апартамент от жилищна сграда жк Възраждане, ІV м.р., бл.76, вх.Д ап.99, гр. Варна инж. Драгнева
194/ГИ/26.03.2009 г. Двустранна оптична свързаност на трансмисионна точка 4151 Глобул от съществуваща КШ 1 кръстовище бул. Трети март - бул.Ян Хунияди до жк Възраждане 1,бл.15 вх.3 и вх.4, гр. Варна инж. Рубанисти
195/ГИ/26.03.2009 г. Приемо- предавателна станция GSM-UMTS - VA 4025_С УПИ ХІ-1652, кв.70, в.з. Траката,гр. Варна инж. Рубанисти
196/ГИ/27.03.2009 г. Базова станция на 'Макс Телеком' ООД - БС 4013 'Владиславово', разположена на покрива на блок бл.7, вх.В, ул. Св. Св. Константин и Елена, р.н Вл.Варненчик, гр. Варна инж. Рубанисти
197/ГИ/27.03.2009 г. Сградна газова инсталация за апартамент от жилищна сграда кв.451, по плана на 1 м.р. (бул.Цар Освободител 49,вх.А ет.5 ап.43), гр. Варна инж. Драгнева
198/ГИ/27.03.2009 г. Базова станция на 'Макс Телеком' ООД - БС 4019 'Чайка', разположена на покрива на блок бл.51,вх.А жк Чайка, гр. Варна инж. Рубанисти
199 - отпада
200/ГИ/31.03.2009 г. Отводняване на бул. Девня от пл. Славейков до ул. Ат. Москов /Западна обиколна/ - втори участък от Аспарухов мост до ул. Република от км 1+500 до 2+300,гр. Варна 1. На основание чл.62, ал.2 от АПК се допус -ка корекция на наиме -нованието на обекта и категорията;на основ. чл.154, ал.2, т.8 и ал.5 от ЗУТ- промяна на инвест. намерения; 30.10.2009г. 2. На осн. чл.154, ал.2, т.8 и ал.5 от ЗУТ промяна на инв. намерения; 26.01.2010г. 3. На осн.чл.154, ал.2,т.8 и ал.5 от ЗУТ се коригира трасето; на основ. чл.62 ал.2 от АПК- корекция на наименование на обекта; 26.03.2010г. 4. С молба вх.ЗАО-25754/14.07.2010г. на основание чл.152, ал.2, чл.154, ал.5; 16.07.2010г.
201/ГИ/06.04.2009 г. Сградна газова инсталация за апартамент от жилищна сграда УПИ ІІ, кв. 461 по плана на 1 м.р., ул. Рила №22 вх.А ет 5, ап.17, гр. Варна На основание чл.62, ал.2 от АПК допуска се корекция датата на разрешението
202/ГИ/31.03.2009 г. Външо кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост тип БКТП №1089 до два броя касети тип ШК-4А УПИ ІІІ-3042,3043,3044, кв.8 по плана на 17 м.р. гр. Варна инж. Гороломова
203/ГИ/31.03.2009 г. Сградно В и К отклонение за жилищна сграда ПИ 1431 стар, нов ЕКАТТЕ: 10135,ул. Банат №25, гр. Варна Л. Димова
204/ГИ/31.03.2009 г. Сградно В и К отклонение за жилищна сграда с гаражи УПИ VІІ-1704б=704 стар, м-ст Св. Никола, гр. Варна Л. Димова
205/ГИ/31.03.2009 г. Сградна газова инсталация за жилищна сграда УПИ VІІІ-държ. Кв.58 по плана на кв. Виница ул. Константин Илиев №16, гр. Варна инж. Драгнева
206/ГИ/31.03.2009 г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ VІІІ-747, кв.44 по плана на 25 м.р. ул. Нарцис 13,гр.Варна инж. Симеонов
207/ГИ/31.03.2009 г. Уличен водопровод, сградно В и К отклонение за офисна сграда УПИ ІІІ-3, кв. 589 по плана на 14 м.р.,ул. Екатерина Симитчиева 6, гр. Варна На основание чл.62, ал.2 от АПК допуска се корекция наимено -ванието на обекта и категорията
208/ГИ/01.04.2009 г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ ХХХVІІ-876, кв.18 по плана на СО Пчелина, гр. Варна Л. Димова
209/ГИ/03.04.2009 г. Оптично кабелно свързване с МАН мрежата на БТК и ТКЗ в КШ 3-12-016 до магазин за промишлени стоки Алати строй ЕООД от бул. Трети март до УПИ ІV в ПЗ Планова, гр. Варна инж. Рубанисти
210/ГИ/03.04.2009 г. Оптично кабелно свързване с МАН мрежата на БТК на клон на Централна кооперативна банка АД бул. Съборни 58 А, гр. Варна инж. Рубанисти
211/ГИ/06.04.2009 г. Сградна газова исталация за апартамент от жилищна сграда УПИ І-1 кв. 683 по плана на 2 м.р. ул. Илинден 1 ет 6 ап 4 гр. Варна На основание чл.62, ал.2 от АПК допуска се корекция датата на разрешението
212/ГИ/06.04.2009 г. Сградна газова исталация за апартамент от жилищна сграда УПИ І-1 кв. 683 по плана на 2 м.р. ул. Илинден 1 ет 5 ап 2 гр. Варна На основание чл.62, ал.2 от АПК допуска се корекция датата на разрешението
213/ГИ/06.04.2009 г. Сградна газова исталация за апартамент от жилищна сграда УПИ І-1 кв. 683 по плана на 2 м.р. ул. Илинден 1 ет 5 ап 1 гр. Варна На основание чл.62, ал.2 от АПК допуска се корекция датата на разрешението
214/ГИ/06.04.2009 г. Сградна газова исталация за апартамент от жилищна сграда УПИ І-1 кв. 683 по плана на 2 м.р. ул. Илинден 1 ет 5 кабинет 6 гр. Варна На основание чл.62, ал.2 от АПК допуска се корекция името на възложителя и датата на разрешението
215/ГИ/06.04.2009 г. Сградна газова исталация за хотел с кафе-клуб УПИ ХVІІІ-3 кв.28 по плана на 8 м.р., ул. Баба Рада 6,гр. Варна инж. Драгнева
216/ГИ/06.04.2009 г. Сградна газова исталация за жилищна сграда УПИ І-939 кв. 56 по плана на вилна зона /ул.36-та №2, гр. Варна с идентификатор №10135. 2564.1254 инж. Драгнева
217/ГИ/06.04.2009 г. Реконструкция на кръстовище - първи етап бул. Република и бул. Вл. Варненчик, гр. Варна инж. Самсарова
218/ГИ/06.04.2009 г. Външни В и К връзки (сградни отклонения) за жилищна сграда кк Св. Св. Константин и Елена, УПИ V-109, 137,кв.34, гр. Варна Л. Димова
219/ГИ/09.04.2009 г. Външни В и К връзки (сградни отклонения) за жилищна сграда кк Св. Св. Константин и Елена, УПИ ХІІ-111,136 137,кв.34, гр. Варна Л. Димова
220/ГИ/07.04.2009 г. Сградно В и К отклонение за сграда със средно застрояване офиси и ресторант УПИ ХV-1,кв.437 по плана на 4 м.р.,ул. Братя Миладинови 2,гр.Варна инж. Симеонов
221/ГИ/08.04.2009 г. Кабелно електрозахранване (сградно отклонение) от табло ТЕМО до табло разпределително на жилищна сграда пред УПИ ХХХІ-643,кв 2А на ул Св. Параскева в УПИ ХХVІІІ-1123, кв.2А по плана на кв. Виница, гр. Варна инж. Гороломова
222/ГИ/08.04.2009 г. Трафопост тип БКТП 1000 кVА, 20/0,4 кV и електрозахранването му с кабелна линия 20кV чрез разкъсване на съществуваща кабелна линия 20 кV, извод Св. Никола между възлова станция Стадиона и ТП №1686 УПИ ХVІІІ-1704 Б=704 кв.54 (нов) по плана на СО Св. Никола, община Варна На основание чл.62, ал.2 от АПК допуска се корекция наимено -ванието на обекта
223/ГИ/08.04.2009 г. Външно кабелно електрозахранване от трафопост тип КТП №1908 до касета тип ШК-6А и изграждане на канална мрежа УПИ І-1390 кв.19 по плана на со Св. Никола община Варна инж. Гороломова
224/ГИ/08.04.2009 г. Външно кабелно електрозахранване от трафопост тип КТП №539 до касета тип ШК-6А УПИ VІІ-208 кв.47 по плана на 21 м.р. гр. Варна инж. Гороломова
225/ГИ/08.04.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV чрез разкъсване на съществуващ кабел ниско напрежение захранващ съществуващи касети тип ШК-3А до касета тип ШК-4А ул. П. Волов и П. Комуна №4 до УПИ ХІ-2, кв.371 по плана на 10 м.р.,ул.Ангел Георгиев 8 гр. Варна инж. Гороломова
226/ГИ/08.04.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост тип КТП №1921 до касета ШК-7А ПИ 527 кв.97 по плана на СО Ваялар гр. Варна инж. Гороломова
227/ГИ/08.04.2009 г. Външно кабелно електрозахранване от трафопост №477 до касета тип ШК-4А УПИ ХІІ-611,612, кв.50 по плана на 16 м.р. ул. Ивац №6 и 8 гр. Варна инж. Гороломова
228/ГИ/08.04.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV съществуваща касета пред МТП №982, захранена от трафопост №1967 до касета ШК-5А УПИ VІІІ-346 кв.20 по плана на кк Чайка, община Варна На основание чл.62, ал.2 от АПК допуска се корекция наимено -ванието на обекта
229/ГИ/07.04.2009 г. Газификация котелно помещение и кухненски блок на Хотелски комплекс Акваазур УПИ V-6 кв.1 по плана на кк Св. Св. Константин и Елена гр. Варна (с идентификатор №10135. 2570.28) инж. Драгнева
230/ГИ/13.04.2009 г. В и К отклонения за търговски комплекс УПИ 023007=739 стар,масив 23 по плана на земеразделяне на землище с. Тополи община Варна Л. Димова
231/ГИ/13.04.2009 г. Битова канализация ул.'28-ма' кв.58 и 59 по плана на Вилна зона, гр. Варна Л. Димова
232/ГИ/13.04.2009 г. В и К отклонения за имот ПИ 240=885 по плана на СО Акчелар Л. Димова
233/ГИ/13.04.2009 г. Оптично и медно кабелно свързване на Медицински университет Варна, Факултет по дентална медицина и ТПО-Варна ЦППОБО ООД с МАН мрежата на БТК ул. марин Дринов №55, УПИ ІХ-медицински колеж,кв.955,5 м.р. и бул. Цар Освободител 76, гр. Варна инж. Рубанисти
234/ГИ/13.04.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва в КШ ІІІ 1.45.01 на РК 08 от РШ 7111 до Център за рехабилитация УПИ ІІ-2535в,2535г, по плана на 'Приморска зона',м-ст Салтанат,гр.Варна инж. Рубанисти
235/ГИ/13.04.2009 г. Телефонно кабелно захранване на жилищна сграда от РКШ 7222, ТС 5722 УПИ ХVІ-131,бл.4 ул. Иван Янков, кв. Евросити,жк Възраждане І, гр. Варна инж. Рубанисти
236/ГИ/14.04.2009 г. Базова станция на Макс Телеком ООД - БС 4018 'Кайсиева градина', разположена на покрива на жилищна сграда кв. Вл. Варненчик, бл. 218 вх.7, гр. Варна инж. Рубанисти
237/ГИ/14.04.2009 г. Два броя трафопостове тип БКТП 2х800 кVА, 20/0,4 кV и електрозахранването им с кабелни линии 20 кV от муфи на разкъсана кабелна линия извод Дипломат между трафопостове №№566 и 691 ПИ с идентификатор 10135.2571.465 по кадастрална карта одобрена със Заповед №РД 18-92/14.10.08 на АГКК,гр.Варна (стар идентификатор УПИ ХХІІІ- 621) по плана на кк Чайка, община Варна инж. Гороломова
238/ГИ/14.04.2009 г. Трафопост тип БКТП 2х1000 кVА, 20/0,4 кV с монтаж на една трансформаторна машина 630 кVА и електрозахранването му с кабелни линии 20 кV чрез разкъсване на съществуваща кабелна линия 20 кV, извод Геотерм между трафопостове №№ 1990 и 1657 УПИ І-3420, кв.22 по плана на кк Чайка община Варна На основание на чл. 154, ал.2,т.8 и ал.5 от ЗУТ допуска се про-мяна на трасе
239/ГИ/15.04.2009 г. Трафопост тип БКТП 2х630 кVА, 20/0,4 кV и електрозахранването му с кабелна линия 20 кV чрез разкъсване на съществуваща кабелна линия 20 кV, между трафопостове №№ 787 и 837 УПИ І-210, кв.11, жк Младост, 1 м.р., гр. Варна инж. Гороломова
240/ГИ/15.04.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №172 до касета тип ШК-6А УПИ V-2884 кв.21 по плана на 17 м.р., ул. Каймакчалан, гр. Варна На основание на чл. 154, ал.2,т.8 и ал.5 от ЗУТ допуска се про-мяна на трасе
241/ГИ/15.04.2009 г. Външно кабелно електрозахранване от трафопост №1509 до касета тип ШК-4А УПИ ХV-1173, кв.20 по плана на 27 м.р., ул. Драва №3А, гр. Варна инж. Гороломова
242/ГИ/15.04.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №1547 до касета тип ШК-5А ПИ 550 по плана на СО Зеленика, община Варна инж. Гороломова
243/ГИ/15.04.2009 г. Трафопост тип БКТП 800 кVА, 20/0,4 кV и електрозахранването му с кабелна линия 20 кV от възлова станция №900 УПИ ХІ-852, кв.16 по плана на СО Пчелина Община Варна инж. Гороломова
244/ГИ/21.04.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №348 чрез муфиране на резервен кабел към съществуваща касета тип ШК-4А до нова касета тип ШК-4А и резервна връзка между двете касети УПИ VІІ-276,кв. 1087 по плана на 26 м.р.,ул. Топола 36 гр. Варна инж. Гороломова
245/ГИ/15.04.2009 г. Трафопост тип БКТП 800 кVА, 20/0,4 кV с монтаж на една трансформаторна машина 630 кV и електрозахранването му с кабелни линии 20 кV от въздушен електропровод 20 кV, извод Горски кът ПИ 3532, кв. 46 по плана на СО Ален мак, община Варна инж. Гороломова
246/ГИ/15.04.2009 г. Външно кабелно електрозахранване от трафопост №4 до касета тип ШК-6А (секционирана) УПИ 023007, масив 23, замлище с. Тополи, община Варна инж. Гороломова
247/ГИ/15.04.2009 г. Канални линии 20 кV на възлова станция 20 кV Варна Тауърс чрез разкъсване на кабелна линия 20 кV между трафопостове №№1757 и 714 и чрез кабелна линия от ЖР стълб на електропровод извод Езерово УПИ ХІV-341 кв.57 по плана на ЗПЗ, УПИ LVІ-971, кв.35 по плана на ЗПЗ гр. Варна инж. Гороломова
248/ГИ/15.04.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва на кабел от ТС 61 в КШ 1 на офис сграда ул. Девня 10 по плана на VІІ м.р. гр. Варна инж. Рубанисти
249/ГИ/15.04.2009 г. Телефонно кабелно захранване РШ (м-ст Зеленика п-л 3061) ТС 371 (кв. Галата) до жилищна сграда УПИ ХV-636, кв. Галата, гр. Варна инж. Рубанисти
250/ГИ/15.04.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва на кабел от ТС 6 в КШ , (ул. Батак 2) на сграда с обслужващо предназначение ул. Батак №7 по плана на VІІ гр. Варна инж. Рубанисти
251/ГИ/15.04.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва на кабел от ТС 65 в КШ 1 , (ул. Илинден 33 ) на ЖС ул. Селиолу 26 по плана на ІІ м.р. гр. Варна инж. Рубанисти
252/ГИ/15.04.2009 г. Телефонно кабелно захранване до ЖС от РШ 2131 на ТС 5, от РКШ 1201 на ТС 5 до ЖС, ул. Добрин Василев 21, 23, 25; ул. Ивац Войвода 17 и 19, ул. Драгаш, ул. Фантазия 13 и 10, ул. Елин Пелин 23, УПИ ХІІ-611,612 по плана на 16 м.р. север гр. Варна инж. Рубанисти
253/ГИ/15.04.2009 г. Телефонно кабелно захранване от ТС 5725 РКШ 7257 до жилищни сгради УПИ І-155, кв.9 и УПИ Х-166 кв. 8 по плана на жк Възраждане І м.р. гр. Варна инж. Рубанисти
254/ГИ/15.04.2009 г. Сградна газова инсталация за апартамент от жилищна сграда УПИ І-403,кв.9 по плана на 26 м.р., ул. Т. Радев Пенев 11, тяло 3,вх.4, ет.2,ап.22,гр.Варна инж. Драгнева
255/ГИ/15.04.2009 г. Сградна газова инсталация за жилищна сграда жк Възраждане 4-ти м.р. бл.74 вх. Г гр. Варна инж. Драгнева
256/ГИ/16.04.2009 г. Сградна газова инсталация и газификация на котелно помещение в административна сграда ПИ 482 кв. 694 по плана на VІІ м.р. гр. Варна с идентификатор №10135. 1506.694.1 ул. Цариброд 23 инж. Драгнева
257/ГИ/16.04.2009 г. Газификация на гр. Варна: Разпределителни газопроводи с отклонения до консуматори по опис сигнатура:Вн-01-А 20/4- ІІІ етап с дължина на трасето 855 м, гр. Варна инж. Драгнева
258/ГИ/15.04.2009 г. Телефонно кабелно захранване от КРШ 2101 на ТС 63 до ЖС и от резерва в КШ 7 до ЖС бул.Цар Освободител, бул.Янош Хуняди до бул.Св.К и Е 8, до бизнес парк Варна, Район 'Владислав Варненчик' инж. Рубанисти
259/ГИ/16.04.2009 г. Телефонно кабелно захранване от ТС 5723 РШ 7231 до офис сграда УПИ VІІ-308 кв. 42 по плана на ЗПЗ гр. Варна инж. Рубанисти
260/ГИ/16.04.2009 г. Телефонно кабелно захранване от ТС 5 РШ 1012 до търговски комплекс ПИ пл. 256, 257, 258, 259 по плана на жк Възраждане І гр. Варна инж. Рубанисти
261/ГИ/16.04.2009 г. Телефонни кабелни захранвания от РШ 7151 (ул.Роза 29) в ТС 52715 до ЖС ул. Бели лилии 25 в УПИ ХХІV-1434, ул. Роза 29 в УПИ ІV-292,293, ул. Синчец в УПИ VІ-282,ул. Бели лилии 20 в УПИ ХІІ- 273, ул. Бели лилии 22 ,24 в УПИ ХІХ-275,276, ул. Бели лилии 28 в УПИ ХVІІ-277, ул. Синчец 5 в УПИ ХІ-821,ул. Роза 15 в УПИ ІІІ-1161,ул.Люляк 25 в УПИ ІV-1163,ул. Карамфил 21 в УПИ ІІ-878 ул. Карамфил 19а в 25 м.р., гр. Варна инж. Рубанисти
262/ГИ/16.04.2009 г. Телефонно кабелно захранване от РШ 2061 (ул.Цар Борис ІІІ №82) в ТС 5234 до ЖС ул. Петрич 16, 20 в УПИ ХІХ-141 и УПИ ХVІІІ-141 в жк Виница гр. Варна инж. Рубанисти
263/ГИ/16.04.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №468 до касета тип ШК-5А УПИ ХVІІ-1434, кв.32 по плана на 24 м.р. ул. Дубровник 46в гр. Варна инж. Гороломова
264/ГИ/16.04.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №261 до касета тип ШК-4А УПИ VІІІ-11 кв.19 по плана на 18 м.р., ул. Иван Богоров 14, гр. Варна инж. Гороломова
265/ГИ/16.04.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №72 до касета тип ШК-5А УПИ ІХ-9=358, кв.92, 7 м.р., ъгъла на ул. Дебър и ул. Панагюрище, гр. Варна инж. Гороломова
266/ГИ/16.04.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №133 до касета тип ШК-4А УПИ ІV'за читалище и жилищно застрояване', кв. 13 по плана на 15 м.р. ул. Кап. Райчо 103, гр. Варна инж. Гороломова
267/ГИ/16.04.2009 г. Телефонно кабелно захранване от РШ 4021 в ТС 5234 до ЖС УПИ ІХ-1055, УПИ ХІХ-1053,1054 и УПИ ХVІІ - 1065 в кв. Виница гр. Варна инж. Рубанисти
268/ГИ/16.04.2009 г. Телефонно кабелно захранване от КРШ 4293 до ЖС, от резерва в КШ 3 до ЖС, от резерва в КШ 1 до ЖС, от КРШ 4301 до ЖС, от резерва в КШ 13 до ЖС ур. Ивайло 2, ул. Хан Маламир 4, 6, 11, и в УПИ ХІІІ-1,12, кв.322, ул. Ивайло 8, 19 , 17, ул. Цар Ив. Страцимир 9, ул. Ст. планина 12а, ул. Беласица 30 по плана на ІХ м.р. гр. Варна инж. Рубанисти
269/ГИ/16.04.2009 г. Телефонно кабелно захранване от КРШ 1231 до ЖС ул. Цар Асен №1, №7, ул. Иван Драсов №3,№4, №4а,№10а по плана на 1 м.р. гр. Варна инж. Рубанисти
270/ГИ/16.04.2009 г. Телефонно кабелно захранване от КРШ 4292 на ТС 6 до ЖС, от резерва в КШ 7 до жс, от КРШ 4291 на ТС 6 до ЖС, от КРШ 3152 на ТС 6 до ЖС ул. Хан Маламир 17, ул. доспат 23, ул. Цар Ив. Страцимир 31/33, 36, ул. Средна гора 29, ул. Ст. планина 45, 50, ул. Ант. Неделчев 38, ул. Черни връх 27 по плана на ІХ м.р. гр. Варна инж. Рубанисти
271/ГИ/16.04.2009 г. Телефонно кабелно захранване от КРШ 4041 до ЖС, от резерва в КШ 9 до ЖС, от резерва в КШ 21 до ЖС, от КРШ 4091 до ЖС, от КРШ 4461 до ЖС ул. Кап.Райчо 45/47, 40/ 42, ул. Ивайло 72, ул. Цар Ив. Страцимир 64,62 ул.Ивайло 58а, 62, ул. Ст.планина 60/62, ул. Ср. Гора 8, ул. Поп Харитон 54, ул.Н.Бозвели 56, 60, 62, ул. Доспат 4 по плана на ІХ м.р. гр. Варна инж. Рубанисти
272/ГИ/16.04.2009 г. Телефонно кабелно захранване от ТС 5 РШ 1051 до ЖС, от РШ 2071 до ЖС, от РШ 2061 до ЖС, ул.Акад.Андр.Сахаров 6, ул. Паско Желев 9, 2, бул. Сливница 171, ул. Топола 4а,12, 26,34,ул. Магнолия 5а,ул.Чинар 19а,13,23,25,29,26, ул. Г. Сотиров 9, ул. Ат. Томов 4, 26 м.р. гр. Варна инж. Рубанисти
273/ГИ/16.04.2009 г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ V-10, кв.313 по плана на 9-ти м.р., ул. Черни връх гр. Варна инж. Симеонов
274/ГИ/16.04.2009 г. В и К отклонение за офис сграда УПИ VІІ-14 кв.573 по плана на 14 м.р. гр. Варна ул. Отец Пайсий 11 инж. Симеонов
275/ГИ/16.04.2009 г. В и К отклонение за имот ПИ 683 по плана на СО Пчелина гр. Варна инж. Симеонов
276/ГИ/16.04.2009 г. Уличен водопровод за обслужване на сграда за комплексно обществено обслужване с жилищна част и трафопост УПИ І, кв.19 по плана на 23 м.р. гр. Варна инж. Симеонов
277/ГИ/17.04.2009 г. Сградни В и К отклонения за двуфамилна двуетажна сграда УПИ І-268, кв.54 по плана на с. Тополи община Варна Л. Димова
278/ГИ/21.04.2009 г. В и К отклонения за жилищна сграда УПИ ІХ-1 кв.178 11 м.р. ул. Густав Вайганд 10 гр. Варна инж. Симеонов
279/ГИ/22.04.2009 г. Уличен водопровод и сградни В и К отклонения за жилищна сграда УПИ ІІ-2 по плана на 9 м.р. гр. Варна Л. Димова
280/ГИ/22.04.2009 г. Телефонно кабелно захранване от РШ 4191 на ТС 3 до обществена сграда УПИ ІV-1 по плана на 17 м.р. на ул Головина 9 гр. Варна инж. Рубанисти
281/ГИ/22.04.2009 г. Телефонно кабелно захранване от РШ 7271 ТС 5727 до магазин за бои УПИ ХІІІ-1165 кв.29 по плана на ЗПЗ-юг гр. Варна инж. Рубанисти
282/ГИ/22.04.2009 г. Телефонно кабелно захранване от РШ 1081 ТС 37 до хотел ул. Мара Тасева 16 в УПИ ІІІ-2610, р-н Аспарухово, гр. Варна инж. Рубанисти
283/ГИ/22.04.2009 г. Телефонно кабелно захранване от КРШ 4201 до офис сгради ул. Страхил войвода 15 и ул. Моис Меви 28 по плана на ХІІІ м.р. гр. Варна инж. Рубанисти
284/ГИ/22.04.2009 г. Телефонно кабелно захранване РШ 1112 в ТС 36 до жилищна сграда и външна ЕV кутия УПИ ХV-1477,кв.21 и пред п-л 22 във в.з. Траката гр. Варна инж. Рубанисти
285/ГИ/22.04.2009 г. Продължение на двоица еднопосочни улици Бенковски - Дрин участъка ул. Дрин от км 0+000 до км 0+400 На основание чл.62, ал.2 от АПК се допус- ка корекция на текст На основание чл.62 ал.2 от АПК се допус- ка корекция на текст
286/ГИ/22.04.2009 г. Локално пътно платно на бул. Княз Борис І в участъка между ул. Найден Геров и ул. Добри Чинтулов - първи етап - между ул. н. Геров и ул. Константин Фотинов и участъка на ул. Константин Фотинов в частта между бул. Княз Борис І и ул. тодор Икономов инж. Самсарова
287/ГИ/22.04.2009 г. Сградни В и К отклонения за жилищна сграда УПИ ІV-9 кв. 536 по плана на 14 м.р. гр. Варна Л. Димова
288/ГИ/23.04.2009 г. В и К отклонения за жилищна сграда УПИ VІІІ-1485, кв.131 по плана на 29 м.р. кв. Аспарухово ул. Димчо Дебелянов 16, гр.Варна Л. Димова
289/ГИ/23.04.2009 г. В и К отклонения за административна сграда с апартаментен хотел УПИ ІІ-4, кв.708,3-ти м.р. гр. Варна бул. Осми приморски полк 54 Л. Димова
290/ГИ/24.04.2009 г. Сградно отклонение за дъждовни води за жилищна сграда УПИ VІ-92,кв. 50 по плана на 21 м.р. гр. Варна на основание чл.62 ал. 2 от АПК поради допусната очевидна фактическа грешка се допуска корекция в ред 5, вместо'Таня Петкова Парушева' да се чете ''Галина Георгиева Димитрова'
291/ГИ/24.04.2009 г. Сградни В и К отклонения за жилищна сграда УПИ VІІІ-10 кв. 619 по плана на 5 м.р. гр. Варна Л. Димова
292/ГИ/24.04.2009 г. ИСПА мярка 2002/BG/16/Р/РЕ/016 - интегриран проект за подобряване водния цикъл на гр. Варна - реконструкция и разширение на водоснабдителната и канализационната системи на гр. Варна гр. Варна На основание чл.62, ал.2 от АПК се допус -ка корекция наимено -ванието на обекта
293/ГИ/28.04.2009 г. отпада
294/ГИ/24.04.2009 г. Подход отклонение от местен път VІ клас Варна Виница за поделение 3441--1, включително лента за дясно завиване между пикетни точки, както следва: - лента за дясно завиване от п.т.13 до п.т.24; - пътна връзка към УПИ І -2917 от п.т.1 до п.т.8; напречна връзка от п.т.10 до п.т. С2; подпорни стени - ограда по границите на УПИ І-2915 и УПИ ІІ-2917 гр. Варна инж. Самсарова
295/ГИ/28.04.2009 г. Реконструкция на бул. Княз Борис І - бул. Сливница и нова организация на движението Участъка от ул. Мария Луиза до бул. Цар Освободител На основ. на чл.154, ал.2, т.8 и ал.5 от ЗУТ промяна на инвестац. Намерения; На основ. чл.62 ал.2 от АПК отпада текст от забележката; На основ. чл.154, ал.2 т.8 и ал.5 от ЗУТ до -пуска се промяна по време на строителст.;
296/ГИ/24.04.2009 г. отпада
297/ГИ/28.04.2009 г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ ХVІІ-673, 674 кв.7 по плана на 24 м.р. ул. Никола Козлев 10, 12 гр. Варна Л. Димова
298/ГИ/28.04.2009 г. Уличен водопровод и водопроводно отклонение за сграда с ваканционни жилища УПИ ІІІ-13846А, кв.54, ул.ХХХ №19 по плана на Вилна зона гр. Варна Л. Димова
299/ГИ/29.04.2009 г. Сградна газапроводна инсталация и газификация на котелна централа в сграда - УВЦ 'Св. Св. Константин и Елена' УПИ ІІ-8, кв.61 по плана на кк Св. Св. Константин и Елена, гр. Варна, с идентификатор №10135. 2570.27 инж. Драгнева
300/ГИ/29.04.2009 г. Сградна газова инсталация за апартамент от жилищна сграда УПИ ХV-17 кв.619 по плана на 5 м.р (ул. Селиолу 42, ет 7 ап 18) гр. Варна инж. Драгнева
301/ГИ/29.04.2009 г. Газификация на гр. Варна: Разпределителни газопроводи в ОПЗ Вл. Варненчик до консуматори с дължина на трасето 1373 м УПИ ХІІ-31030, УПИ ХІ-180, УПИ ІІІ-178, УПИ ІV- 60001, УПИ ХІІ-31018, гр. Варна инж. Драгнева
302/ГИ/30.04.2009 г. Сградна газова инсталация за жилищна сграда жк Вл. Варненчик І-ви м.р. - север ,бл.22,вх.3,гр. Варна инж. Драгнева
303/ГИ/29.04.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва в КШ І 1.15.04 (ул. Еделвайс 3) на РК 09 от РШ 7161 на ТС 52716 до жилищна сграда УПИ ІІІ-724 на ул. Тинтява 8 по плана на 25 м.р. гр. Варна инж. Рубанисти
304/ГИ/29.04.2009 г. Реконструкция на кръстовище бул. Приморски с ул. Преслав На основание чл.154, ал.2 т.8 и ал.5 от ЗУТ се допуска промяна по време на строител.
305/ГИ/08.05.2009 г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ ХХІV-305 кв. 42 по плана на 25 м.р. ул. Роза /ул. Зеленика гр. Варна инж. Гърбузов
306/ГИ/11.05.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №206 до касета тип ШК-6А УПИ ІV-2957 кв.26 по плана на 23 м.р. гр. Варна С молба вх.ЗАО-18423/06.07.2010г. на основание чл.62, ал.2 от АПК се допус -ка корекция в наименованието на обекта. 13.07.2010г. инж.Гороломова
307/ГИ/11.05.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №1638 до касета тип ШК-4А УПИ ІІІ-1523, кв.133 по плана на 29 м.р. ул. Стенка Разин №10, р-н Аспарухово, гр. Варна инж. Гороломова
308/ГИ/11.05.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №274 до касета тип ШК-4А ул. Поп Харитон, пазарна площадка Автогара по плана на 9-ти м.р. гр. Варна инж. Гороломова
309/ГИ/11.05.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от размножителна касета тип ШК-6А пред трафопост тип КТП №1733 чрез муфиране на резервен кабел към съществуваща касета ШК-5А до нова касета ШК-4А и резервна връзка между двете касети ул. Цар Иван Страцимир 66 и предУПИ VІІ-2, кв. 295 Б по плана на 9 м.р. ул. Цар Иван Страцимир 62 гр. Варна инж. Гороломова
310/ГИ/11.05.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №734 до касета тип ШК-5А УПИ ХІ-434=ІІІ-433 по плана на жк Вл. Варненчик І-ви м.р. ул. Д. Дончев - Доктора №5 гр. Варна инж. Гороломова
311/ГИ/11.05.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №863 до касета тип ШК-4А ХVІ-510, кв.1 по плана на 26 м.р. ул. Вяра 161 А гр. Варна инж. Гороломова
312/ГИ/11.05.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV на касета тип ШК-4А чрез муфиране на резервен кабел от трафопост №353 до касета ШК-4А и резервна връзка между двете касети УПИ І-1 кв.357 по плана на 10 м.р. ул. Коста Тюлев 13 гр. Варна и ул. Коста Тюлев 22 инж. Гороломова
313/ГИ/12.05.2009 г. Кабелин линии 10 кV за захранване на трафопост 10/0,4 кV чрез разкъсване на кабелна линия 10 кV извод Рупи, между трафопостове №№175 и 1086 и чрез разкъсване на кабелна линия 10 кV извод Хоризонт между трафопостове №№360 и 497 ПИ с идентификатор 10135.2555.277 (УПИ І, кв.19) по плана на 23 м. р., гр. Варна На основание на чл. 154, ал.2,т.8 и ал.5 от ЗУТ поради промяна по време на строител. На основание чл.62, ал.2 от АПК се допус- ка промяна на наиме -нование
314/ГИ/08.05.2009 г. Сградна газопроводна инсталация и газификация на котелно помещение в сграда ПИ 1660=пл.№2, кв. 53 по плана на VІІІ м.р. ул. Княз Александър Батемберг 41, гр. Варна инж. Драгнева
315/ГИ/12.05.2009 г. В и К отклонения за жилищна сграда УПИ VІ-1177,1178,кв.61 25 м.р., ул. Божур 17, 17А гр. Варна инж. Симеонов
316/ГИ/12.05.2009 г. Трафопост тип БКТП 2х1000кVА, 20/0,4 кV и електрозахранването му с кабелни линии 20 кV чрез разкъсване на съществуваща кабелна линия 20 кV извод Фармахим, между възлова станция Св. Св. Константин и Елена и трафопост №631 УПИ ІІ-37, кв. 1 по плана на Ботаническа градина на землище кв. Виница община Варна инж. Гороломова
317/ГИ/12.05.2009 г. В и К отклонения за жилищна сграда УПИ ХІ-19 кв. 313-А 9-ти м.р. ул. Черни връх 27 гр. Варна На основание чл.62, ал.2 от АПК допуска се корекция на катего- рия
318/ГИ/12.05.2009 г. В и К отклонения за многофамилна жилищна сграда УПИ ІІ-1505,кв.32, 24 м.р. ул. Студентска 56 гр. Варна инж. Симеонов
319/ГИ/12.05.2009 г. Канализационно отклонение за жилищна сграда ПИ 1716, жк Изгрев, гр. Варна инж. Симеонов
320/ГИ/1.05.2009 г. Уличен водоровод за обслужване на жилищна сграда, офиси и магазини УПИ ІІ-1502, кв. 20 по плана на 23-ти м.р., гр. Варна инж. Симеонов
321/ГИ/13.05.2009 г. В и К отклонения за жилищна сграда УПИ ІІ-1502, кв. 20 по плана на 23-ти м.р., гр. Варна инж. Симеонов
322/ГИ/14.05.2009 г. Външни В и К връзки за жилищна сграда УПИ ХVІ-5, кв.389 по плана на 10 подрайон ул. Рали Мавридов 12, гр. Варна инж. Симеонов
323/ГИ/14.05.2009 г. В и К отклонения за жилищна сграда УПИ І-364, кв.1082 по плана на 26 м.р., ул. Кестен 17 гр. Варна инж. Симеонов
324/ГИ/16.05.2009 г. В и К отклонения за сграда за комплексно обслужване с жилищна част и вграден трафопост УПИ І, кв.19 по плана на 23 м.р. гр. Варна инж. Симеонов
325/ГИ/16.05.2009 г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ ІІ-2, кв. 14 по плана на 18 м.р. ул. Т. Икономов 20, гр. Варна инж. Симеонов
326/ГИ/16.05.2009 г. Външни В и К отклонения за жилищна сграда УПИ ХХХІ-648, кв. 1 по плана на кв. Виница гр. Варна Л. Димова
327/ГИ/18.05.2009 г. Уличен водопровод и водопроводно отклонение ПИ №№2408, 2407, 2406, 2404, 2403, 2402, 2400, 2399, 2398, 2396, 2390, 2391, 2394, 2363, СО Боровец-юг, гр. Варна инж. Симеонов
328/ГИ/18.05.2009 г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ ІІ-5, кв. 353 по плана на 10 м.р., ул. Радецки 45, гр. Варна инж. Гърбузов
329/ГИ/18.05.2009 г. Сградна газова инсталация за жилищна сграда УПИ ХVІІ, кв. 59 по плана на кв. Виница гр. Варна, ул. Св. Параскева 45, десен близнак, идентификатор №10135.2575.1247 инж. Драгнева
330/ГИ/18.05.2009 г. Сградна газова инсталация за жилищна сграда УПИ ХVІІ, кв. 59 по плана на кв. Виница гр. Варна, ул. Св. Параскева 45, ляв близнак, идентификатор №10135.2575.1247 инж. Драгнева
331/ГИ/18.05.2009 г. Външни В и К връзки за жилищна сграда УПИ V-5, кв. 155а, по плана на 11 м.р.ул. Антон Страшимиров 4, гр. Варна инж. Гърбузов
332/ГИ/19.05.2009 г. Канализационно отклонение за търговски комплекс УПИ Х-481, кв. 2 по плана на ОПЗ Вл. Варненчик, гр. Варна Л. Димова
333/ГИ/19.05.2009 г. Водопроводно и канализационно отклонение за сграда за курортен туризъм ПИ 2298, кв. 55 с.о. Манастирски рид, гр. Варна Л. Димова
334/ГИ/20.05.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост тип БКТП 2х1000 кVА, 20/0,4 кV до седем броя кабелни шкафове тип ШК УПИ ІІ-37, кв. 1 по плана на Ботаническа градина на землище кв. Виница община Варна инж. Гороломова
335/ГИ/19.05.2009 г. Телефонно кабелно захранване от КРШ 4061 на ТС 65 на ЖС бул. Проф. М. Дринов 66, Ген. Паренсов 25 по плана на ІІ м.р. гр. Варна инж. Рубанисти
336/ГИ/19.05.2009 г. Оптично кабелно захранване на Биовет АД с МАН мрежата на БТК АД бул. Приморски 1 гр. Варна инж. Рубанисти
337/ГИ/20.05.2009 г. Пътна връзка УПИ ХV-41038, кв. 30 ЗПЗ по плана на р-н Вл. Варненчик гр. Варна инж. Самсарова
338/ГИ/20.05.2009 г. Външни В и К отклонения на павилион за офис и мострена зала за търговия с дървени изделия 26 м.р., гр. Варна инж. Гърбузов
339/ГИ/20.05.2009 г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ ІХ-6, кв. 507, по плана на 13 м.р., ул. Оборище 29, гр. Варна инж. Симеонов
340/ГИ/21.05.2009 г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ ХІІІ-99, кв. 1 по плана на 26 м.р. ул. Паско Желев 12, гр. Варна инж. Гърбузов
341/ГИ/21.05.2009 г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ ХІV-1140,1141,1144, кв. 64 по плана на 25 м.р. ул. Божур 57 гр. Варна инж. Гърбузов
342 -отпада
343 -отпада
344/ГИ/21.05.2009 г. Открит паркинг с одпорни стени УПИ ІV-1127, кв. 1 по планана кв. Виница гр. Варна инж. Самсарова
345/ГИ/18.05.2009 г. Телефонно кабелно захранване от ТС 5 РКШ 2092 до жилищна сграда ул. Тодор Пенев11, вх. 3 и вх. 4, 26 м.р. гр. Варна инж. Рубанисти
346/ГИ/22.05.2009 г. Сградна газова инсталация за жилищна сграда УПИ 348 по плана на 10 м.р. /ул. Г. Бенковски 51/ гр. Варна с идентификатор №10135.1503.348.1 инж. Драгнева
347/ГИ/22.05.2009 г. Сградна газова инсталация за апартамент от жилищна сграда УПИ 348 по плана на 10 м.р. /ул. Г. Бенковски 51у ет.1 ап.1/ гр. Варна с идентификатор №10135.1503.348.1.1 инж. Драгнева
348/ГИ/22.05.2009 г. Сградна газова инсталация за апартамент от жилищна сграда Възраждане 4-ти м.р., бл.74, вх.Г ет.7 ап. 79, гр. Варна инж. Драгнева
349/ГИ/22.05.2009 г. Сградна газова инсталация за жилищна сграда УПИ ХVІ, кв. 59 по плана на кв. виница, гр. Варна /кв. Виница, ул. Св. Параскева №43А/, идентификатор №10135.2575.1246 инж. Драгнева
350/ГИ/22.05.2009 г. Сградна газова инсталация за апартамент от жилищна сграда Възраждане 4-ти м.р., бл.74, вх.Г ет.7 ап. 63, гр. Варна на осн. Чл. 62 ал. 2 от АПК се допуска изменение като вместо '...Възраждане 4-ти м.р., бл.74, вх.Г ет.7 ап. 63…' се чете 'жк Възраждане, бл. 74, вх. Г, ет. 1, ап. 63…'
351/ГИ/22.05.2009 г. Сградна газова инсталация за апартамент от жилищна сграда УПИ VІІ-7, кв.12 по плана на 18 м.р., гр. Варна, ул. Васил Друмев 20, ет.2 ап.4 инж. Драгнева
352/ГИ/22.05.2009 г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ ІІ-78, кв. 50 по плана на 21 м.р., м-ст Св. Никола 88А, гр. Варна инж. Симеонов
353/ГИ/22.05.2009 г. Трафопост тип БКТП 800 кVА, 20/0,4 кV в поземлен имот с идентификатор №10135.4510.597 и електрозахранването му чрезз разкъсване на кабелна линия 20 кV, извод Лоза УПИ ХІV-1360 'за производствено-складова база', кв.32 по плана на ЗПЗ, гр. Варна На основание чл.62, ал.2 от АПК се допус-ка промяна на наиме -нование
354/ГИ/22.05.2009 г. Трафопост тип БКТП 800 кVА, 20/0,4 кV с монтаж на една трансформаторна машина 250 кV и електрозахранването му с кабелна линия 20 кV от съществуващ ЖР стълб на въздушен електропровод 20 кV, извод Спартак, находящ се в двора на ББАЛ-Варна към ВМА ПИ 2697, кв.16 по плана СО Изгрев, община Варна инж. Гороломова
355/ГИ/25.05.2009 г. Външно кабелно електрозахранване от трафопост №69 до кабелен шкаф ШК-6 УПИ ХІІ-273, кв.38 по плана на 25 м.р., ул. Бели лилии 20, гр. Варна инж. Гороломова
356/ГИ/25.05.2009 г. Вънино кабелно захранване 0,4 кVот кабелен шкаф ШК 6А пред трафопост тип КТП №393 чрез разкъсване на кабелна линия ниско напрежение между ШК-6А и резервна връзка о нов кабелен шкаф ШК-4А и резервна връзка от съществуващ кабелен шкаф ШК-6А ул. Патриарх Евтимий 47, 41УПИ V-19, кв.296А по плана на 9-ти м.р. ул. Антон Неделчев 38 и 40 инж. Гороломова
357/ГИ/22.05.2009 г. Сградна газова инсталация за жилищна сграда 26 м.р., гр. Варна, ул. Секвоя 12 инж. Драгнева
358/ГИ/26.05.2009 г. Рехабилитация на част от топлоразпределителната мрежа с дължина 4 000 м. жк Младост 1,2 м.р. и жк Възраждане-1м.р., гр. Варна На основание чл.62, ал.2 от АПК се допус-ка корекция на текст
359/ГИ/26.05.2009 г. Рехабилитация на топлопровод от топлоразпределителната мрежа от камера К и 12А и изграждане на нов до МОЛ Галерия Варна с дължина 255 м ЗПЗ, гр. Варна На основание чл.154, ал.2 от ЗУТ се добавя текст
360/ГИ/28.05.2009 г. Сградна газова инсталация, захранваща преместваем обект-сервизен център, построен върху общински имот между ул. Ян Палах и ул. Селиолу №39Б по плана на 5 м.р., гр. Варна инж. Драгнева
361/ГИ/26.05.2009 г. Благоустрояване междублоково пространство, обсл. Улица - северозапад с подход към сграда за комплексно обслужване УПИ І - за азминистративни и обслужващи дейности, алея югоизток, УПИ ІІ-2459, УПИ І, кв.19, 23 м.р. гр. Варна инж. Самсарова
362/ГИ/26.05.2009 г. Телефонно кабелно захранване от съществуващо КРУ до жилищна сграда пред р-л 1254 в СО Ваялар до ПИ 527, кв.97 по плана на СО Ваялар гр. Варна инж. Рубанисти
363/ГИ/26.05.2009 г. Телефонно кабелно захранване на жилищна сграда от РКШ 1031, ТС 46 УПИ ІІ-762, 763 , жк Вл. Варненчик, ІV м.р., гр. Варна инж. Рубанисти
364/ГИ/27.05.2009 г. Водопроводно отклонение за вилна сграда ПИ 432, кв. Виница, СО Перчемлията, гр. Варна На осн. Чл.62,ал. 2 от АПК датата на изд. на РС да се чете 28.05.2009 г. На същото основание се допуска промяна в наименования и категория
365/ГИ/27.05.2009 г. Сградно канализационно битово и дъждовно отклонение за магазин за промишлени стоки УПИ ІV по плана ПЗ Планова, гр. Варна инж. Симеонов
366/ГИ/28.05.2009 г. Водопроводно отклонение за жилищна сграда, УПИ ХХVІ-2096(59ч), УПИ ХХХV-59 и УПИ LV-323=ХХV-2097(стар), кв.50 по плана на 21 м.р. гр. Варна инж. Гърбузов
367/ГИ/28.05.2009 г. Водопровод от ул. К. Фичето от о.т. 4386 към о.т.4389у от т.0 до т.6 за УПИ ІІІ-1377, кв. 18, ЗПЗ, гр. Варна Л. Димова
368/ГИ/01.06.2009 г. Външно водопроводно отклонение УПИ ІV-1614, кв.12, ЗПЗ, р-н Вл. Варненчик, гр. Варна Л. Димова
369/ГИ/01.06.2009 г. Водопроводно и канализационно отклонение УПИ ІІ-5, 5а, кв. 3а по плана на 18 м.р., ул. Княз Николаевич 10, гр. Варна Л. Димова
370/ГИ/01.06.2009 г. Изместване на съществуващ резервоар за газ пропан-бутан (ПБ) и нов площадков газопровод към съществуваща газова инсталация на хотел Адмирал УПИ ІІ-175, 80, кв.28 по плана на кк Златни пясъци, община Варна, с идентификатор №10135.513.472 инж. Драгнева
371/ГИ/01.06.2009 г. Реконструкция на градинка ПИ 340, по плана на 7 м.р. с идентификатор №10135.1506.555, ул. Цариброд, гр. Варна арх. Ангелова
372/ГИ/01.06.2009 г. Улична битова канализация от ул. Ракета по ул. 13-та до УПИ 1795 и от УПИ 1795 до ПИ 249 по плана на СО Траката, гр. Варна инж. Симеонов
373/ГИ/02.06.2009 г. Канализационен тласкателен тръбопровод до съществуващо КПС от УПИ ХІІІ-1496 А, кв.16 'вилна зона', гр. Варна до УПИ 1443 инж. Симеонов
374/ГИ/02.06.2009 г. Водопроводно отклонение за вилна сграда ПИ 432, по плана на СО Перчемлията, гр. Варна инж. Симеонов
375/ГИ/02.06.2009 г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ ХVІІ-561, кв.97 по плана на 28 м.р. кв. Аспарухово, гр. Варна инж. Симеонов
376/ГИ/03.06.2009 г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ V-4, кв. 487 по плана на 13 м.р., ул. Янкул войвода 46, гр. Варна инж. Симеонов
377/ГИ/03.06.2009 г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ ХVІІІ-561, кв.97 по плана на 28 м.р., кв. Аспарухово гр. Варна инж. Симеонов
378/ГИ/03.06.2009 г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ ІІ-6422,6423, кв.30 по плана на 17 м.р., р-н. Приморски гр. Варна инж. Симеонов
379/ГИ/03.06.2009 г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ ІХ-557, кв.53 по плана на 16 м.р., ул. Хан Кубрат, гр. Варна инж. Симеонов
380/ГИ/03.06.2009 г. В и К отклонение за курортна сграда за сезонно обитаване ПИ 710, кв.77 по плана на СО Ваялар, гр. Варна инж. Симеонов
381/ГИ/01.06.2009 г. Сградна газова инсталация за апартамент от жилищна сграда бул. Чаталджа №19 вх.А ет.8 ап.56 по плана на 18 м.р. гр. Варна инж. Драгнева
382/ГИ/01.06.2009 г. Сградна газова инсталация за апартамент от жилищна сграда ул. Иван Драсов №25 вх. Б ет.3 ап. 5 кв. 452 по плана на 1 м.р. гр. Варна инж. Драгнева
383/ГИ/02.06.2009 г. Телефонно кабелно захранване от КРШ 3211, ТС 6 до жилищна сграда ул. Добротица №23 по плана на ХІ м.р. гр. Варна инж. Рубанисти
384/ГИ/02.06.2009 г. Телефонно кабелно захранване от КРШ 3011, ТС 66 до жилищна сграда ул. Антон Страшимиров №34 по плана на ХІ м.р. гр. Варна инж. Рубанисти
385/ГИ/02.06.2009 г. Оптично кабелно захранване на изнесен капацитет на 'Некском България' АД с МАН мрежата на БТК АД бул. Мария Луиза №9, гр. Варна инж. Рубанисти
386/ГИ/02.06.2009 г. Сградна газова инсталация за жилищна сграда УПИ VІІІ, кв. 59 по плана на кв. Виница /кв. Виница, ул. Константин Илиев №17, десен близнак/ с идентификатор №10135.2575.883 инж. Драгнева
387/ГИ/03.06.2009 г. Улични водопровод, битова и дъждовна канализация за жилищни сгради УПИ ХІІ-2263, ХІ-2263, кв. 3, жк Бриз-юг, гр. Варна На основание чл.154, ал.2 от ЗУТ промяна на инвест. намерения
388/ГИ/03.06.2009 г. Водопроводно, битово и дъждовно отклонение за жилищни сгради УПИ ХІІ-2263, ХІ-2263, кв. 3, жк Бриз-юг, гр. Варна инж. Симеонов
389/ГИ/04.06.2009 г. Водопроводно отклонение за имот ПИ 6123 м-ст Траката гр. Варна инж. Симеонов
390/ГИ/04.06.2009 г. В и К отклонения за жилищна сграда УПИ ХІІ-3, кв. 152,, 11 м.р., ул. Три уши №7, гр. Варна инж. Симеонов
391/ГИ/04.06.2009 г. Уличен водопровод и водопроводно отклонение ПИ 560 кв. 46 по плана на со Бялата чешма и дъбравата, гр. Варна Л. Димова
392/ГИ/04.06.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва в КШ І 1.10 на РК 01 от РШ 1041, ТС 33 до вилна сграда пред УПИ 961 в м-ст Ален мак до ПИ 962, кв. 67 по плана на м-ст Ален мак, гр. Варна инж. Драгнева
393/ГИ/04.06.2009 г. Оптична кабелна свързаност на ВСУ Черноризец Храбър с МАН мрежата на БТК АД по плана на м-ст Ален мак гр. Варна инж. Драгнева
394/ГИ/04.06.2009 г. Телефонно кабелно захранване от РШ 2121, ТС 5 до обслужваща сграда УПИ ХІІ, кв. 14 по плана на 26 м.р. (ул. Осме септември 36) гр. Варна ('Ауто гуми-Варна ООД) инж. Драгнева
395/ГИ/04.06.2009 г. Водоснабдяване на парцели №№3556, 3558, 3630-2 бр., 335 в со Зеленика, землище Галата, гр. Варна инж. Симеонов
396/ГИ/04.06.2009 г. Уличен водопровод за поземлени имоти №№863, 865, 854, 855, 976, 867 по плана на со Ален мак, гр. Варна инж. Симеонов
397/ГИ/04.06.2009 г. В и К отклонения за Еднофамилна жилищна сграда ПИ 1459 по плана на СО Ментеше гр. Варна инж. Симеонов
398/ГИ/05.06.2009 г. В и К отклонения за жилищна сграда с офиси и търговски обекти УПИ ІІ-4660, 4661, 4662, 4663, 4664, УПИ ІІІ-4659, 4660, 4664, кв. 1201 по плана на 16 м.р. гр. Варна инж. Симеонов
399/ГИ/05.06.2009 г. В и К отклонения за жилищна сграда УПИ ІІ-3, кв. 315 по плана на 9 м.р. ул. Беласица 19 гр. Варна инж. Симеонов
400/ГИ/08.06.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост тип БКТП до кабелен шкаф тип ШК-5А УПИ VІ-1512, кв.1 по плана на м-ст Старите лозя община Варна инж. Гороломова
401/ГИ/08.06.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV (сградно отклонение) от кабелен шкаф тип ШК-5А до електромерно табло тип ТЕМО УПИ VІІІ-1511 А, кв.1 до УПИ ІV-1511 Д, кв. 2 по плана на м-ст Старите лозя община Варна инж. Гороломова
402/ГИ/09.06.2009 г. Водопроводно и канализационно отклонение за павилион позиция №693, пазар Победа 26 м.р. ул. Тодор Пенев гр. Варна инж. Симеонов
403/ГИ/09.06.2009 г. Водопроводно и канализационно отклонение за павилион позиция №694,жк Възраждане, 2-ри м.р. срещу бл. 42 до спортна площадка, гр. Варна инж. Симеонов
404/ГИ/09.06.2009 г. Водопроводно и канализационно отклонение за павилион позиция №692,ул. Младежка по плана на 16 м.р. Гр. Варна инж. Симеонов
405/ГИ/09.06.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост тип БКТП №1991 до кабелен шкаф тип ШК-6А от УПИ ХІІ-3088, кв. 2 до УПИ ХІІ-1610, 1611, кв. 5 по плана на вилна зона Траката, община Варна на осн. Чл.62,ал. 2 от АПК се допуска промяна в наименованието на строежа, като се добави: …и изграждане на канална мрежа.
406/ГИ/09.06.2009 г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ ХІІ-7, кв. 170, ул. Акад. Фьодор Успенски 23 по плана на 11 м.р. гр. Варна инж. Симеонов
407/ГИ/08.06.2009 г. Пътна връзка УПИ ХVІ-41038, кв. 30, ЗПЗ, по плана на р-в Мл. Варненчик, гр. Варна инж. Самсарова
408/ГИ/08.06.2009 г. Сгарадна газова инсталация за жилищна сграда УПИ ХVІІ-1,2, кв. 624 по плана на 5 м.р., ул. Тодор Димов 18, гр. Варна инж. Драгнева
409/ГИ/11.06.2009 г. Сградна газова инсталация за жилищна сграда ПИ 144=373 /стар/ по плана на со Акчелар, гр. Варна с идентификатор 10135.2522.144 инж. Драгнева
410/ГИ/12.06.2009 г. Изграждане на топлопровод от топлоразпределителната мрежа на Далкия Варна ЕАД от камера К ІІ-0, захранващ бл.6, бл. 10 и други обекти с зължина 73 м. жк Възраждане І м.р., гр. Варна инж. Драгнева
411/ГИ/12.06.2009 г. Външно кабелно електрозахранване от трафопост тип БКТП до кабелен шкаф ШК-6А УПИ ІІ-за трафопост, кв. 27 пред УПИ ХІХ-275, 276, кв.38 по плана на 25 м.р., ул. Бели лилии, гр. Варна инж. Гороломова
412/ГИ/12.06.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №171 до кабелен шкаф ШК-5А и резервна връзка от съществуващ ШК-4А УПИ ІІ-13, кв. 58А по плана на 11 м.р., ул. Ант. Страшимиров №23 инж. Гороломова
413/ГИ/12.06.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост тип КТП №1968 до кабелен шкаф ШК-7А УПИ ХХІ-2981, кв.4 до ПИ 2957, кв.. 36 по плана на жк Бриз, гр. Варна С молба вх. ЗАО-28003/02.08.2010г. на основ. на чл.154, ал.2, т.8 и чл.154, ал.5 от ЗУТ се допуска пр.по вр.на стр. 04.08.2010г. инж.Гороломова
414/ГИ/12.06.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от метално трансформаторно табло (МТТ) тип Електрогец до кабелен шкаф ШК-4А ПИ 375 по плана на со Траката община Варна инж. Гороломова
415/ГИ/12.06.2009 г. Монтаж на метално трансформаторно табло (МТТ) тип Електрогец 100/20/0,4 кV, монтирано на желязно-решетъчен стълб от електропровод 20 кV, извод Елена ПИ 384, по плана на со Траката община Варна инж. Гороломова
416/ГИ/12.06.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №1055 до кабелен шкаф ШК-4А УПИ VІІ-385, кв.1081 по плана на 26 м.р. ул. Бяла мура №5 тр. Варна инж. Гороломова
417/ГИ/12.06.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от размножителна касета ШК-6А до кабелен шкаф ШК-5А УПИ ІV-11, кв. 625 по плана на 5-ти м.р. ул. Т. Димов гр. Варна На основание чл.62, ал.5 от АПК промяна на наименование
418/ГИ/12.06.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №1023 до кабелен шкаф ШК-4А УПИ ХІІ-1540, кв.53 по плана на 25 м.р. ул. Еделвайс №1 гр. Варна инж. Гороломова
419/ГИ/12.06.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №1503 до кабелен шкаф ШК-7А ПИ 6782 по плана на со Траката Община Варна На основ. на чл.154, ал.2, т.8 и чл.154, ал.5 от ЗУТ актуализация на строителните книжа
420/ГИ/12.06.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №187 чрез удължаване на съществуващ резервен кабел за ШК-4А до нав кабелен шкаф тип ШК-4А и резервна връзка между двата кабела УПИ ІІІ-3, кв. 589 по плана на 14 м.р.,ул. Екатерина Симитчиева 6, гр. Варна инж. Гороломова
421/ГИ/12.06.2009 г. Кабелна линия 20 кV за захранване на трафопост тип БКТП 20/0,4 кV от съществуващ желязо-решетъчен стълб на въздушен електропровод извод Арда УПИ І-7 'за помпена станция и конструиране на транспортиращ тръбопровод' в м-ст Малка чайка до ПИ №7 по плана на м-ст Малка чайка, р-н Аспарухово, гр. Варна инж. Гороломова
422/ГИ/12.06.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №1569 до два броя кабелни шкафа тих ШК-5А и редервна връзка между двата шкафа УПИ ХІ-2 и Х-1, кв. 152 по плана на 11 м.р.ул. Три уши №9 и 11 гр. Варна инж. Гороломова
423/ГИ/12.06.2009 г. Улични водопровод и канализация за жилищна сграда ПИ 522034, м-ст Акчилар гр. Варна На основание чл.62, ал.2 от АПК корекция на № на ПИ
424/ГИ/12.06.2009 г. Водопроводна система, захранваща имоти СО Планова, гр. Варна инж. Симеонов
425/ГИ/15.06.2009 г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда с гаражи УПИ VІ-940, кв. 60 25 м.р. ул. Ружа 17 гр. Варна На основание чл.62, ал.2 от АПК корекция на категорията
426/ГИ/15.06.2009 г. Телефонно кабелно захранване от КРШ 2071 на ТС 63 на ЖС УПИ ІХ, кв. 628 между ул. Кирил Шиваров и ул. Селиолу по плана на V м.р. гр. Варна инж. Рубанисти
427/ГИ/15.06.2009 г. Телефонно кабелно захранване от КРШ 1161 на ТС 64 на ЖС ул. Струга №31/33 по плана на ХІV м.р. гр. Варна инж. Рубанисти
428/ГИ/15.06.2009 г. Телефонно кабелно захранване от КРШ 7131 от ТС 52713 /MSAN Varna 4/ до жилищна сграда УПИ ІІІ-2880, 2881, 2883 на ул. Мадара 15 вх. Б и УПИ ІІ-2885 на ул. Каймакчалан №8а по плана на 17 м.р. гр. Варна инж. Рубанисти
429/ГИ/15.06.2009 г. Телефонни кабелни захранвания от резерва в КШ ІІ 1.53 на РК 04 от РШ 7663 от ТС 52766 до 2 бр. жилищни сгради УПИ ІІІ-3071, кв. 45 по плана на кк Чайка, община Варна инж. Рубанисти
430/ГИ/15.06.2009 г. Трафопост тип БКТП 800 кVА, 20/0,4 кV с монтаж на трансформаторна машина 250 кVА и електрозахранването му чрез разкъсване и муфиране на кабелна линия 20 кV от КТП №1860 ПИ №1397, кв.73 по плана на со Ваялар, община Варна инж. Гороломова
431/ГИ/16.06.2009 г. Водопроводно и канализационно отклонение за многофамилна жилищна сграда УПИ ІV-1 кв. 501 по плана на 14 м.р. ул. Гоце Делчев №36 гр. Варна инж. Симеонов
432/ГИ/16.06.2009 г. Сградна газова инсталация за жилищна сграда УПИ І-1349, кв. 18 по плана на 23 м.р., ул. Неделчо Кайков №1-3, гр. Варна с идентификатор 10135.2555.288 инж. Драгнева
433/ГИ/17.06.2009 г. Водопроводно, битово и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ VІІІ-24,28, кв. 4А по плана на 23 м.р. ул. Мир 35 В, гр. Варна инж. Симеонов
434/ГИ/17.06.2009 г. Водопроводно и канализационно отклонение за едноетажна постройка с магазин и склад УПИ ХХV-246, кв. 5, ПЗ Планова, гр. Варна инж. Симеонов
435 - отпада
436/ГИ/18.06.2009 г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ V-1015, кв. 87, по плана на 28 м.р., ул. Деде Агач №28, гр. Варна инж. Симеонов
437/ГИ/18.06.2009 г. Водопроводно и канализационно отклонение за бизнес център Никулицел с офиси и трафопост УПИ ІХ, кв. 651,по плана на 6 м.р., гр. Варна инж. Симеонов
438/ГИ/18.06.2009 г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда с магазин, офис и подземен паркинг УПИ VІІ-1531, кв. 7 жк Левски, ул. Батова №1 гр. Варна инж. Симеонов
439/ГИ/18.06.2009 г. Улична канализация УПИ VІІ-7, кв. 170 по плана на 11 м.р., ул. Акад. Фьодор Успенски 23, гр. Варна инж. Симеонов
440/ГИ/18.06.2009 г. Водопроводно отклонение УПИ ХІІІ-677, кв. 31, С. О. Пчелина, гр. Варна инж. Симеонов
441/ГИ/18.06.2009 г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ ІХ-9, кв. 209 А, по плана на 12 м.р., ул. Иван Рилски 6, гр. Варна инж. Симеонов
442/ГИ/2.06.2009 г. Приемо-предавателна станция GSM/UMTS БТК АД - VА 4208_С/RIVIERA BEACH имот 10135.513.351.47 по кадастрална карта на гр. Варна, кк Златни пясъци атракционен комплекс Конен пикник инж. Рубанисти
443/ГИ/22.06.2009 г. Реконструкция на улиен водопровод ПЕВП ф110 мм и водопроводно отклонение на 'Бензиностанция и газостанция' УПИ ІV-360, ул. Прилеп 66, гр. Варна На основание чл.62, ал.5 от АПК промяна на наименование
444/ГИ/22.06.2009 г. Сградна газова инсталация на 5 етаж в сграда УПИ ІІІ, кв. 996 по плана на 5 м.р., гр. Варна, бул. Цар Освободител 76 Г, ет. 5 инж. Драгнева
445/ГИ/23.06.2009 г. Трафопост тип БКТП 2х800 кVА,20/0,4 кV и електрозахранването му с кабелни линии 20кVА чрез разкъсване на извод Рожен и изграждане на канална мрежа ПИ с идентификатор №10135.4041.7 (УПИ 41007 'за търговски комплекс') по плана на землище Владиславово, м-ст Трошеви ниви, община Варна инж. Гороломова
446/ГИ/23.06.2009 г. Трафопост тип БКТП 800 кVА с монтаж на трансформаторна машина 630 кVА и захранването му с кабелна линия 20 кV от съществуващ желязо-решетъчен стълб на въздушен електропровод 20 кV, извод Елена УПИ ХХV-1869, кв. 31 по плана на СО Манастирски рид, Бялата чешма и дъбравата, община Варна инж. Гороломова
447/ГИ/23.06.2009 г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ VІ-3321, кв. 4 гр. Варна инж. Симеонов
448/ГИ/23.06.2009 г. Приемо-предавателна станция GSM-UMTS ПИ ІІ-1129, Западна промишлена зона, гр. Варна 1.на осн. Чл.62 да стане…'гр. София, ул. Гурко 28 - 31.07.2009; 2. на осн. Чл. 62 ал.2 вместо Зиесто АД да стане … Марциана ООД…'
449/ГИ/23.06.2009 г. Кабелно електрозахранване 0,4 кV (сградно отклонение)от съществуващ кабелен шкаф ШК 5А до трафопост №96 д електромерно табло тип ТЕМО УПИ ХІV-2, кв. 169А по плана на 11 м.р. ул. Хан Пресиян 35 гр. Варна инж. Гороломова
450/ГИ/23.06.2009 г. Кабелно електрозахранване 0,4 кV (сградно отклонение)от съществуващ кабелен шкаф ШК 5А до електромерно табло тип ТЕМО от ул. Рали Мавридов 33 до УПИ VІ-2, кв. 354 по плана на 10 м.р. ул. Рали Мавридов 31, гр. Варна инж. Гороломова
451/ГИ/23.06.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №171 до кабелен шкаф ШК-5А УПИ Х-1, кв. 156 по плана на 11 м.р., ул. Антон Страшимиров 7, гр. Варна инж. Гороломова
452/ГИ/23.06.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №384 до кабелен шкаф ШК-5А УПИ VІІІ-7, кв. 172 по плана на 11 м.р. ул. Филип Тотю 14, гр. Варна инж. Гороломова
453/ГИ/24.06.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от размвожителна касета пред трафопост №1714 до кабелен шкаф ШК-5А УПИ ХІ-11, 11А, кв. 306 по плана на 9 м.р., ул. Неофит Бозвели 62, гр. Варна На основание чл.62, ал.2 от АПК корекция на наименование
454/ГИ/24.06.2009 г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ V-26, кв. 4А по плана на 23 м.р. гр. Варна инж. Симеонов
455/ГИ/26.06.2009 г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ ХVІІІ-678, кв. 6, кв.. Виница, кр. Варна инж. Симеонов
456/ГИ/26.06.2009 г. Улична канализация за жилищни сгради УПИ ХVІІ-1065, кв. 50Б по плана на кв. Виница, гр. Варна инж. Симеонов
457/ГИ/26.06.2009 г. Реконструкция на кръстовище бул. Девня - ул. Ат. Москов, гр. Варна инж. Колев
458/ГИ/29.06.2009 г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ ІІІ-394, кв. 15 по плана на І-ви м.р. на жк Вл. Варненчик гр. Варна инж. Симеонов
459/ГИ/29.06.2009 г. В и К отклонения за жилищна сграда УПИ VІ-13, кв. 312 по плана на 9 м.р. ул. Стара планина 21, 21А гр. Варна инж. Симеонов
460/ГИ/29.06.2009 г. Улични водопровод, битова и дъждовна канализация, водопроводно и канализационно отклонения за Комплекс от апартаменти и хотели с жилища за временно обитаване УПИ ХІІ-596, кв.24 по плана на ЗПЗ, гр. Варна инж. Симеонов
461/ГИ/01.07.2009 г. Водопроводно отклонение ПИ 146=960 по плана на м-ст Св. Никола инж. Симеонов
462/ГИ/01.07.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №1063 до кабелен шкаф ШК-7А УПИ ІІ-2535В, 2535Г, кв. 12 по плана на ПП на ПРЗ на Приморска зона Варна, м-ст Салтанат гр. Варна инж. Гороломова
463/ГИ/01.07.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от кабелен разпножителен шкаф ШК-6А находящ се до трафопост тип КТП №1772 до кабелен шкаф ШК-6А и резервни връзки с два съществувщи шкафа ШК-6А пред УПИ ІХ-4, кв.295 В, ул. Ивайло62 и УПИ Х-5, 10 кв. 295 В по плана на 9 м.р., гр. Варна инж. Гороломова
464/ГИ/02.07.2009 г. Улична канализация и канализационно отклонение ПИ 270 по плана на Св. Никола гр. Варна инж. Симеонов
465/ГИ/02.07.2009 г. Водопроводно и канализационно отклонение за павилион №157 жк Младост до бл. 129 гр. Варна инж. Симеонов
466/ГИ/02.07.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от два разпножителни шкафа пред трафопост тип КТП №1714 до кабелен шкаф ШК-5А УПИ V-5, кв. 306 по плана на 9-ти м.р. ул. Доспат 4, гр. Варна инж. Гороломова
467/ГИ/02.07.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №1063 до кабелен шкаф ШК-6А от ПИ 3532, кв. 46 по плана на СО Ален мак, община Варна инж. Гороломова
468/ГИ/03.07.2009 г. Разширение на канализационна мрежа с. Тополи, канализационни клонове 33б, 53б, 25б, 21б, 39б, 13б, 20б, 40б, 34б, 31б, 24б, 23б, 35б, 38б, 52б, 59б, 54б, инж. Симеонов
469/ГИ/03.07.2009 г. Битова канализация - изместване на водопровод в участъка битов клон 6 и битова каналализация УПИ VІІ, VІІІ и ІХ, кв. 11, кв. Галата, община Варна инж. Симеонов
470/ГИ/06.07.2009 г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищни сгради №1 и №2 УПИ ХVІІ-1065, кв. 50Б по плана на кв. Виница, гр. Варна инж. Симеонов
471/ГИ/08.07.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва в КШ І 1.15.03 (ул. Еделвайс 7а) на РК 12 от РШ 7161 ТС 52716 до жилищна сграда УПИ V-722 на ул. Тинтява 10 по плана на 25 м.р., гр. Варна инж. Рубанисти
472/ГИ/08.07.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва в КШ І - 210-06 до търговска сграда УПИ Х, кв. 2 бул. Цар Освободител гр. Варна инж. Рубанисти
473/ГИ/08.07.2009 г. Телефонни кабелни захранвания от съществуващо КРУ (пред п-л 224 м-ст Зеленика) от РШ 1021 ТС 371 до жилищна сграда ПИ 226 и ПИ 225 по плана на м-ст Зеленика землище Галата, гр. Варна инж. Рубанисти
474/ГИ/08.07.2009 г. Телефонни кабелни захранвания от резерва в КШ 3 (пред УПИ ХVІІІ-206 в кк Чайка) на РК 14 от РШ 7661 в ТС 52766 (MSAN Журналист) до ЖС УПИ ХІІІ-206, УПИ ХVІІ-207 по плана на кк Чайка ІІ, гр. Варна инж. Рубанисти
475/ГИ/08.07.2009 г. Оптично кабелно захранване на активно оборудване на магазин на БТК АД към МАН мрежата на БТК АД бул. Осми приморски полк 67-69, гр. Варна инж. Рубанисти
476/ГИ/08.07.2009 г. Телефонно кабелно захранване от КРШ 4361 /ТС6/ до офис та Централна Кооперативна банка ул. Братя Георгиевич 36 гр. Варна инж. Рубанисти
477-отпада
478-отпада
479-отпада
480-отпада
481/ГИ/09.07.2009 г. Външно кабелно електрозахравнане 0,4 кV от трафопост тип КТП №1812 до пет броя кабелни шкафа ШК-4А и аварийни връзки между тях ПИ с идентификатор 10135.2568.86 (УПИ ІХ-798, кв. 37) м-ст Абатко община Варна инж. Гороломова
482/ГИ/10.07.2009 г. Реконструкция на кръстовище бул. М. Луиза - ул. Шипка, Подобект Реконструкция на светофарна уредба и система за видеонаблюдение гр. Варна инж. Самсарова
483/ГИ/13.07.2009 г. Резервоарна и изпарителна инсталация, захранваща с газ пропан-бутан (ПБ) котелно помещение и купненски блокна Дом за медико-социални грижи за деца ПИ 146 по плана на кв. Виница гр. Варна инж. Драгнева
484/ГИ/15.07.2009 г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ ІV-1200, кв. 19 по плана на 27 м.р. ул. Средец 25 гр. Варна инж. Симеонов
485/ГИ/15.07.2009 г. Водопроводно отклонение за павилион позиция №53, зона 3-та ул. Подвис и ул. Хр. Смирненски /о.т.32/, 25 м.р. гр. Варна на осн.чл.62 ал.2 от АПК се допуска корекция в наименованието на обекта като вместо 'Водопроводно отклонение за павилион' да се чете 'Водоповодно и канализационно отклонение за павилион'
486/ГИ/15.07.2009 г. Помпено водовземане и напорен водопровод за стадион кв. Аспарухово р-н Канал - езеро, УПИ І по плана на 27 м.р. гр. Варна инж. Гърбузов
487/ГИ/15.07.2009 г. Водопроводно и канализационно отклонение за многофамилна вилна сграда ПИ 835=649=3458 и 3459=1719(ч) кв. 82 по плана на СО Ваялар гр. Варна инж. Симеонов
488/ГИ/20.07.2009 г. Сградно топлопроводно отклонение за захранване на новострояща се детска градина с дължина 22 м УПИ ІХ-235, кв. 9 по плана на жк Младост - ІІ м.р. гр. Варна инж. Драгнева
489/ГИ/20.07.2009 г. Канализационно отклонение ПИ №1608а жк Изгрев гр. Варна инж. Симеонов
490/ГИ/20.07.2009 г. Реконструкция на част от ІІ-ри горнопоясен колектор гр. Варна инж. Симеонов
491/ГИ/21.07.2009 г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ ІХ-1 кв. 553 ул. Константин Величков 14 по плана на 14 м.р. гр. Варна инж. Симеонов
492/ГИ/21.07.2009 г. Водопроводно и канализационно отклонение за Павилион за търговия с пак. Стоки, безалк. Напитки и кафе №659З зона 3-та ЗПЗ южно от блока та домостроене гр. Варна инж. Симеонов
493/ГИ/21.07.2009 г. Оптично кабелно захранване на фирма Адрес към МАН мрежата на БТК АД бул. Мария Луиза №17, гр. Варна инж. Рубанисти
494/ГИ/21.07.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва в КШ ІV 1.6.02.01 (ул. Каймакчалан 6А ) на РК 06 от ТС 53713 /MSAN VARNA 4* до жилищна сграда УПИ ІІ-2879 на ул. Зора 6 по плана на 17 м.р. гр. Варна инж. Рубанисти
495/ГИ/21.07.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва в КШ1 (ул. Черни връх 30) от ТС 63 до ЖС ул. Хан Маламир 11 по плана на ІХ м.р. гр. Варна инж. Рубанисти
496/ГИ/21.07.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва в КШ 1 (ул. полк. Свещаров 23) от РС 63 на ЖС ул. Полк. Свещаров 22 по плана на V м.р. гр. Варна инж. Рубанисти
497/ГИ/22.07.2009 г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ ХІV-524, кв. 15 ул. Албена 36 кв. Виница гр. Варна инж. Симеонов
498/ГИ/22.07.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва в КШ І 1.45 (ул. Роза/ул. Зеленика) на РК 11 от РШ 7161 ТС 52716 до жилищна сграда УПИ ХХІV-305 кв. 42 по плана на 25 м.р. ул. Роза /ул. Зеленика гр. Варна инж. Рубанисти
499/ГИ/22.07.2009 г. Телефонно кабелно захранване от РШ 1081 (вилно селище) на ТС 36 (кк Св. Св. Константин и Елена)до входовете В, Г, Д на жилищен комплекс Хармония УПИ ІV-109 в кк Св. Св. Константин и Елена гр. Варна инж. Рубанисти
500/ГИ/22.07.2009 г. Телефонно кабелно захранване до сграда със смесено предназначение УПИ ІІІ, кв. 12 по плана на жк Възраждане 1-ви м.р. гр. Варна инж. Рубанисти
501/ГИ/22.07.2009 г. Телефонно кабелно захранване на жилищна сграда от РКШ 7221, ТС 5722 УПИ ХVІ-131 (бл.3 вп. Г, Д, Е, ул. Иван Троянски, кв. Евросити) жк Възраждане І, гр. Варна инж. Рубанисти
502/ГИ/22.07.2009 г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищни сгради №1 и №2 УПИ ХІV-125, кв. 22 по плана на кв. Виница гр. Варна инж. Симеонов
503/ГИ/23.07.2009 г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ VІІ-393, кв. 39А по плана на кв. Виница, гр. Варна инж. Симеонов
504/ГИ/22.07.2009 г. Кабелно електрозахранване 0,4 кV (сградно отклонение) от трафопост тип БКТП 630 кVА, 20/0,4 кV до електромерно табло тип ТЕПО ПИ 065040 по плана на м-ст Патрабана, землище Галата, община Варна инж. Гороломова
505/ГИ/27.07.2009 г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ ХV-140, кв. 21 по плана на кв. Виница гр. Варна инж. Симеонов
506/ГИ/27.07.2009 г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ Х-394, кв. 39А по плана на кв. Виница ул. Панайот Василев гр. Варна инж. Симеонов
507/ГИ/30.07.2009 г. Канализационен клон №22 и канализационен клон №25 ул. Сава Геренов кв. Виница, гр. Варна инж. Симеонов
508/ГИ/30.07.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост тип КТП №1930 до кабелен икаф ШК-4А и изграждане на канална мрежа УПИ V-37, кв. 66, м-ст Абатко, кк Св. Св. Константин и Елена, община Варна инж. Гороломова
509/ГИ/29.07.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV на кабелен шкаф ШК-4А чрез разкъсване пред имота на резервен кабел от трафопост №368 към кабелен шкаф ШК-4А УПИ ІІІ-3 кв. 347 по плана на 10 м.р. ул. Радецки 13 р-н Одесос гр. Варна инж. Гороломова
510/ГИ/29.07.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV на кабелен шкаф ШК-5А чрез разкъсване пред имота на резервен кабел от трафопост №1686 към кабелен шкаф ШК-4А ПИ 1889, кв. 42 21-ви м.р. р-н Приморски гр. Варна инж. Гороломова
511/ГИ/29.07.2009 г. Сградна газова инсталация за жилищна сграда УПИ ІХ-167, кв. 8 по плана на жк Възраждане - 1 м.р./ул. Иван Кацарски №1, ап.1/ с идентификатор № 10135. 3511.97, гр. Варна инж. Драгнева
512/ГИ/29.07.2009 г. Сградна газова инсталация за жилищна сграда УПИ ХХІІ-6,6а кв. 621 по плана на 5 м.р. /ул. Топра Хисар 26/ гр. Варна инж. Драгнева
513/ГИ/29.07.2009 г. Сградна газова инсталация за жилищна сграда УПИ ІІ-1, кв. 660 по плана на 6 м.р. ул. Чаталджа №20 вх.Г, гр. Варна с идентификатор №10135.2558.85 инж. Драгнева
514/ГИ/03.08.2009 г. Реконструкция на КПС Бриз - Довеждащ канализационен колектор до КПС Бриз; Канализационен тласкател от КПС Бриз; Реконструкция на водопроводна мрежа на част от м-ст Св. Никола гр. Варна инж. Гърбузов, инж. Симеонов
515/ГИ/03.08.2009 г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ V-1352 кв.14 по плана на 24 м.р. ул. Арх. Мирчев №1 гр. Варна инж. Гърбузов, инж. Симеонов
516/ГИ/03.08.2009 г. Основен ремонт на ул. Чавдар войвода от п.т.1 до п.т.11, гр. Варна инж. Самсарова
517/ГИ/04.08.2009 г. Водопроводно и канализационно отклонение за сграда за вакан;ионно обитаване ПИ №590 кв. 102 по плана на СО Ваялар гр. Варна инж. Симеонов
518/ГИ/07.08.2009 г. Сградна газова инсталация за ресторант Старо село (сгра І10-стол Акациите) на ВВМУ Никола Йонков Вапцаров УПИ ВВМУ 'Н.Й. Вапцаров', пл. 19, 18 м.р. гр. Варна /кв. Чайка ул. В. Друмев 73 инж. Драгнева
519/ГИ/07.08.2009 г. Водопроводно отклонение за имот ПИ 972 м-ст Ален мак, гр. Варна инж. Гърбузов, инж. Симеонов
520/ГИ/12.08.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва в КШ 1 на ТС 6 до жилищна сграда ул. Алеко Константинов 26 по плана на ІХ м.р. гр. Варна инж. Драгнева
521/ГИ/12.08.2009 г. Телефонно кабелно захранване от КРШ 2161 на ТС6 до жилищна сграда Райко Жинзифов 3 по плана на VІІ м.р. гр. Варна инж. Драгнева
522/ГИ/12.08.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва в КШ 1 (ул. Акад. Методи Попов 1) на кабел от ТС66 до жилищна сграда ул. Ак. Методи Попов №5 по плана на ХІІ м.р. гр. Варна инж. Драгнева
523/ГИ/12.08.2009 г. Телефонно кабелно захранване от КРШ 7131 (ул. Д-р Железкова бл.29) от ТС 52713 /MSAN Varna 4/ до жилищна сграда УПИ ІІІ-2880, 2881, 2883 на ул. Мадара 15 вх. А по плана на 17 м.р. гр. Варна инж. Драгнева
524/ГИ/12.08.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва в КШ 1 (ул. Антон Неделчев 10)на ТС 6 до жилищна сграда ул. Черни връх 44 по плана на 9 м.р. гр. Варна инж. Драгнева
525/ГИ/12.08.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва в КШ 1 (ВИНС)на ТС 65 до жилищна сграда УЛ. Добри Чинтулов 18 по плана на 18 м.р. гр. Варна инж. Драгнева
526/ГИ/12.08.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва КРШ 4293 (ул. Ивайло 20)на ТС 6 до жилищна сграда УПИ ХІІІ-1, 12 кв. 322 (ул. Ивайло, ул. Беласица, ул. Хан Маламир) по плана на 9 м.р. гр. Варна инж. Драгнева
527/ГИ/12.08.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва КШ 1 (ул. Одесос 20)на ТС 6 до офис сграда ул. Хан Аспарух 8 по плана на 8-ми м.р. гр. Варна инж. Драгнева
528/ГИ/12.08.2009 г. Оптично кабелно захранване на активно оборудване на Мултирама България ООД от МАН мрежата на БТК АД бул. Сливница 24, гр. Варна инж. Драгнева
529/ГИ/12.08.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва КШ І 1.21 (пред УПИ ІІ-1505 ул. Студентска) на РК 20 от РШ 1242 ТС3 до жилищна сграда сграда ул. Студентска в УПИ ІІ-1505 по плана на 24 м.р. гр. Варна инж. Драгнева
530/ГИ/12.08.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва КШ 1 (ул. Коста Тюлев 22) на ТС 6 до жилищна сграда ул. Коста Тюлев 13 по плана на Х м.р. гр. Варна инж. Драгнева
531/ГИ/12.08.2009 г. Оборудване за Вграден трафопост 2х 1000кVА, 10/0,4кVА; с монтаж на една трансформаторна машина 1000 кVА, и електрозахранването му чрез разкъсване и муфиране на кабелна линия СрН от трафопостове №№2 и 1104 УПИ VІ-7, за адм. И търг., кв. 708 по плана на 3 м.р., бул. Сливница 24, гр. Варна инж. Гороломова
532/ГИ/13.08.2009 г. Реконструкция на въздушна електрическа мрежа 0,4 кV ул. Евлоги Георгиев, жк Изгрев, гр. Варна инж. Гороломова
533/ГИ/13.08.2009 г. Реконструкция на въздушна електрическа мрежа 0,4 кV и иизграждане на канална мрежа ул. Подвис и ул. Хр. Смирненски, гр. Варна инж. Гороломова
534/ГИ:24.08.2009 г. Улична битова канализация УПИ 651 по плана на м-ст Ваялар, гр. Варна инж. Симеонов инж. Гърбузов
535/ГИ/24.08.2009 г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда ПИ 1955-Б, кв. 191 по плана на жк Изгрев, гр. Варна инж. Симеонов инж. Гърбузов
536/ГИ/14.08.2009 г. Газификация на гр. Варна, Подобект: Разпределителен газопровод в жк Вл. Варненчик, захранващ СОУ П. Яворов и ОДЗ 12 Първи юни и попътни консуматори с дължина на трасето 1114 м гр. Варна инж. Драгнева
537/ГИ/19.08.2009 г. Вътрешни пътни връзи и паркинг УПИ ІІ-1000, кв. 13 по плана на 11 м.р., гр. Варна инж. Самсарова
538/ГИ/24.08.2009 г. Подземен долепен до жилищна сграда трафопост 800 кVА, 20/0,4 кV с монтаж на трансформаторна машина 630 кVА и електрозахранването му чрез разкъсване и муфиране на съществуваща кабелна линия 20 кV между трафопостове №№894 и 1845 УПИ ХХХІ-648, кв. 1 по плана на кв. Виница гр. Варна С молба вх.ЗАО-33840/28.05.2010г. на основание чл.62 ал. 2 от АПК поради допусната очевидна фактическа грешка се допуска корекция. 04.06.2010г. инж.Гороломова
539/ГИ/25.08.2009 г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ ІХ-8, кв. 304 по плана на 9 м.р., ул. Поп Харитон 54, гр. Варна инж. Симеонов инж. Гърбузов
540/ГИ/26.08.2009 г. Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/ гр. Варна УПИ 'пречиствателна станция', в ПИ 20 по плана на ПЗ 'Клисе баир', землище на с. Тополи, община Варна инж. Гърбузов
541/ГИ/26.08.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва КШ ІІ 1.37 (пред п-л V-3226, кк Чайка) на РК 30 от РШ 7661 ТС 52766 до жилищна сграда УПИ V-3226, кв. 24 по плана на кк Чайка гр. Варна инж. Никова
542/ГИ/26.08.2009 г. Оптично кабелно захранване на активно оборудване на Практикер ЕООД с МАН мрежата на БТК бул. Република №55, гр. Варна инж. Никова
543/ГИ/27.08.2009 г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ VІ-7, кв. 357, по плана на 10 м.р. ул. ЙосифСтоянов 11, гр. Варна инж. Симеонов инж. Гърбузов
544/ГИ/28.08.2009 г. Изместване на канализация ПИ 799, по плана на кк Чайка, гр. Варна инж. Симеонов инж. Гърбузов
545/ГИ/02.09.2009 г. Уличен водопровод, битова и дъждовна канализация, водопроводни, битови и дъжводни отклонения за Черно море парк Варна - търговски комплекс с гаражи, паркинги и трафопостове - Іви етап УПИ V-1796,кв.22 по плана на ЗПЗ, гр. Варна - , инж. Симеонов инж. Гърбузов
546/ГИ/02.09.2009 г. В и К отклонение за център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания УПИ І-592, кв.12А по плана на р-н Вл. Варненчик, община Варна инж. Гърбузов
547/ГИ/03.09.2009 г. Външно кабелно ел.захранване 0,4 кV от трафопост №233 до кабелен шкаф ШК-4А УПИ ХХІV-305 кв. 42 по плана на 25 м.р. ул. Роза №32 /ул. Зеленика №2, р-н Приморски гр. Варна инж. Гороломова
548/ГИ/03.09.2009 г. Външно кабелно ел.захранване 0,4 кV от трафопост №1023 до кабелен шкаф ШК-5А УПИ ІІІ-1161, 1162, кв. 50 по плана на 25 м.р. ул. Роза 15, гр. Варна На осн. чл. 154, ал. 2 т.8 и ал.5 от ЗУТ се допуска промяна по време на строителство
549/ГИ/03.09.2009 г. Външно кабелно електрозахранване от трафопост тип КТП №1103 до кабелен шкаф ШК-4А УПИ VІІ-1025 кв.4В по плана на 23 м.р. ул. Рощок 12 гр. Варна инж. Гороломова
550/ГИ/03.09.2009 г. Външно кабелно електрозахранване от трафопост №153 чрез разкъсване и муфиране на резервен кабел ШК-4А, до кабеле шкаф-4А УПИ ІІІ-5=1650 кв.53 ул. Цар Самуил 19, УПИ ХІІ-1630 кв.52 по плана на 8 м.п ул.Княз Ал. Батемберг 37, гр. Варна инж. Гороломова
551/ГИ/03.09.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост тип КТП №1049 до два броя кабелни шкафа ШК-4А и резервна връзка между тях УПИ І-549,550,561,562 кв.53 по плана на 16 м.р. ул. Драгаш гр. Варна На основание чл.62 ал. 2 от АПК поради допусната очевидна фактическа грешка се допуска корекция
552/ГИ/03.09.2009г. Външно кабелно електрозахранване от трафопост тип КТП №1103 до кабелен шкаф ШК-4А От УПИ ІІ-за ТП, кв.8А до УПИ VІ-4А, кв. 4А, по плана на 23 м.р., ул.'Мир' №35, гр.Варна На основание чл.62 ал. 2 от АПК поради допусната очевидна фактическа грешка се допуска корекция
553/ГИ/03.09.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №922 до кабелен шкаф ШК-5А УПИ VІІІ-159 кв.8 по плана на жкВъзраждане --ви м.р. гр. Варна На осн. чл. 154, ал. 2 т.8 и ал.5 от ЗУТ се допуска промяна по време на строителство
554/ГИ/03.09.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов трафопост №2006 до 3 броя кабелени шкафа ШК-4А УПИ VІІ-894, кв.45 по плана на І-ви м.р., жк Вл. Варненчик, гр. Варна инж. Гороломова
555/ГИ/03.09.2009 г. Външно кабелно електрозахранване от трафопост тип МТП №520 до размножителен кабелен шкаф ШК-5А и оттам до кабелен шкаф ШК-5А ПИ 2187 по плана на СО Прибой, община Варна инж. Гороломова
556/ГИ/03.09.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №341 до кабелен шкаф ШК-4А и резервна връзка от съществуващ ШК-6А УПИ VІІ-13 кв.455 ул. Иван Драсов 3 и УПИ VІІІ-14, кв.455 по плна на 1 м.р. гр. Варна С молба вх.ЗАО-34908/06.08.2010г. на основание чл.62 ал. 2 от АПК поради допусната очевидна фактическа грешка се допуска корекция. 13.08.2010г. инж.Никитасова
557/ГИ/03.09.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №456 до кабелен шкаф ШК-4А УПИ V-4, кв. 487 по плана на 13 м.р., ул. Янкул войвода 46, гр. Варна инж. Гороломова
558/ГИ/03.09.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №274 до кабелен шкаф ШК-4А чрез муфиране на съществуваща кабелна линия пред ШК-5А УПИ ІХ-4, кв. 282 по плана на9 м.р. ул. Капитан Райчо 68, 66 гр. Варна инж. Гороломова
559/ГИ/03.09.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №1520 до кабелен шкаф ШК-4А ул. Хоризонт кв. Галата ПИ 063001, вилна зона Прибой, община Варна инж. Гороломова
560/ГИ/03.09.2009 г. Трафопост тип БКТП 2х1000 кVА, 20/0,4 кV и електрозахранването му с кабелни линии 20 кV чрез разкъсване на съществуваща кабелна линия 20 кV, изводи Чумерна и Възраждане УПИ ІV-521'за трафопост',кв.12 по плана на жк Възраждане І м.р. гр. Варна (ид.№10135. 3511.604) инж. Гороломова
561/ГИ/04.09.2009 г. Кабелно захранване 0,4 кV от трафопост тип БКТП 2х1000кVА, 20/0,4 кV до електромерни табла в сграда със смесено предназначение УПИ ІV-521'за трафопост',кв.12 по плана на жк Възраждане І м.р. гр. Варна УПИ ІІІ-за общ.обслужване кв.12 инж. Гороломова
562/ГИ/03.09.2009 г. Сградно топлопроводно отклонение от детска градина за захранване на открит басейн и абонатна станция с дължина 62 м УПИ ІV за детска градина, кв.15 по плана на жк Младост І м.р и УПИ V-за басейн в жк Младост І м.р, гр.Варна На основание чл.62 ал. 2 от АПК поради допусната очевидна фактическа грешка се допуска корекция
563/ГИ/07.09.2009 г. Трафопост тип БКТП 2х1000 кVА, 20/0,4 кV монтаж на един трансформатор 630 кVА и електрозахранването му с кабелни линии 20 кV от трафопост №1820, извод Чирпан УПИ Х-481 за търговски комплекс, кв. 2 по плана на ОПЗ Вл. Варненчик, гр. Варна инж. Гороломова
564 -отпада
565/ГИ/07.09.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №1638 до касета тип ШК-5А и резервно захранване от съществуващ кабелен шкаф ШК-6А УПИ І-253,кв.32 по плана на кв. Виница, ул.Албатрос гр. Варна инж. Гороломова
566/ГИ/07.09.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №688 до кабелен шкаф ШК-5А УПИ ХVІІІ-37, кв.18А по плана на кв. Виница гр. Варна инж. Гороломова
567/ГИ/07.09.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №892 до кабелен шкаф ШК-7А УПИ VІІ-852, кв.41 по плана на кв.Виница ул. Ламбо Пасков 22, гр. Варна инж. Гороломова
568/ГИ/07.09.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №892 до кабелен шкаф ШК-4А УПИ VІІ-854, кв.41 по плана на кв.Виница ул. Ангел Гравчев 36, гр. Варна инж. Гороломова
569/ГИ/07.09.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №1222 до кабелен шкаф ШК-5А УПИ ІІІ-877, кв.34 по плана на 25 м.р. ул. Карамфил №19-А,р-н Приморски гр. Варна инж. Гороломова
570/ГИ/03.09.2009 г. Битова канализация ПИ №1608а жк Изгрев гр. Варна инж. Симеонов инж. Гърбузов
571/ГИ/08.09.2009 г. Водопроводни, битово и дъждовно канализационни отклонения зза обект: жилищни сгради, офиси и магазини етап 1 УПИ ІІ-жил.сграда и обезщетяване на собственици от пробива на бул. В. Левски и др. общ. мероприятия, кв.595 по плана на 5 м.р., гр. Варна На основание чл.154 ал.5 от ЗУТ поради промяна по време на строителство
572/ГИ/07.09.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №1650 до кабелен шкаф ШК-4А УПИ ХІІІ-994, кв.2 по плана на кв. Виница, гр. Варна инж. Гороломова
573/ГИ/07.09.2009 г. Кабелно електрозахранване 0,4 кV ШК-4А до електромерно табло тип ТЕМЗ УПИ VІ-13, ул. Гаврил Кръстевич 1, УПИ VІІ-14, кв. 573 по плана на 14 м.р., ул. Отец Паисий11 гр. Варна инж. Гороломова
574/ГИ/09.09.2009 г. Улична канализация ПИ №13301 по плана на 24 м.р. гр. Варна инж. Симеонов инж. Гърбузов
575/ГИ/09.09.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №884 до кабелен шкаф ШК-5А УПИ VІІІ, кв. 28, по плана на 27 м.р. ул. Искър 44 кв. Аспарухово гр. Варна инж. Гороломова
576/ГИ/09.09.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №980 до два броя кабелни шкафа ШК-4А УПИ V-1015, кв. 87, по плана на 28 м.р., ул. Деде Агач №28, гр. Варна инж. Гороломова
577/ГИ/09.09.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №872 до кабелен шкаф ШК-4А УПИ Х, кв. 8 по плана на 27 м.р. ул. Орел №1, кв. Аспарухово, гр. Варна инж. Гороломова
578/ГИ/11.09.2009 г. Оптично кабелно захранване на активно оборудване на ЗАД Ай Ен Джи от МАН мрежата на БТК бул. Княз Борис І №64, гр. Варна инж. Никова
579/ГИ/11.09.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва КШ 1-210-07 до търговски комплекс и офис сграда (ОТО СИСТЕВ) УПИ ХІІІ-29006, кв. 2 по плана на ПЗ-р-н Вл. Варненчик /ОПЗ/, гр. Варна инж. Никова
580/ГИ/11.09.2009 г. Възлова станция с оборудване за секция І и електрозахранването и чрез разкъсване на кабелна ливия 20 кV, извод Искра между подстанция Искра между подстанция Варна Запад и подстанция Център УПИ V.590,591, кв.5, 26 м.р, гр. Варна с ид № 10135.3516.142 инж. Гороломова
581/ГИ/06.10.2009 г. Битова напорна канализация за ресторант Буната УПИ 2704 кв. 51 по плана на Приморски парк с адм. Адрес Крайбрежна алея, буна 103, гр. Варна инж. Гърбузов
582/ГИ/16.09.2009 г. І етап Водопроводно отклонение и ІІ етап Площадкови В и К мрежи за жилищни сгради УПИ VІІІ-252, кв. 38 по плана на 16 м.р. гр. Варна инж. Симеонов инж. Гърбузов
583/ГИ/16.09.2009 г. Водопроводно отклонение за сграда с ваканционни жилища УПИ Х-1227, кв. 29 по плана на вилна сграда гр. Варна инж. Симеонов инж. Гърбузов
584/ГИ/16.09.2009 г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ ХV-15, кв. 347 по плана на 10 м.р. ул. Христо Попович 33, гр. Варна инж. Симеонов инж. Гърбузов
585/ГИ/16.09.2009 г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ ХІV-617, кв. 5 по плана на кв. Виница гр. Варна инж. Симеонов инж. Гърбузов
586/ГИ/16.09.2009 г. Улични водопровод и канализация за жилищна сграда с един вход - вход 6и подземен гараж и за жилищна сграда с един вход - вход 7 УПИ ІІ-3035,3036,3038А, 3038В и 3038Г, кв.8 по плана на 17 м.р гр. Варна На основание чл.62 ал. 2 от АПК поради допусната очевидна фактическа грешка се допуска корекция
587/ГИ/17.09.2009 г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ ХІІ-12, кв. 300 по плана на 9 м.р ул. Цар Иван Страцимир 36 гр. Варна инж. Симеонов инж. Гърбузов
588/ГИ/23.09.2009 г. Улична канализация и канализационно отклонение пред парцели №№492, 506,508,509,510,511, по плана на СО Планова, гр. Варна инж. Симеонов инж. Гърбузов
589/ГИ/24.09.2009 г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ VІІІ-96, кв. 681 по плана на 2 м.р. ул. Битоля 32 гр. Варна инж. Симеонов инж. Гърбузов
590/ГИ/24.09.2009 г. Водопроводно, битово и дъждовно канализационно отклонение за търговски комплекс УПИ ХІІІ-29006, кв. 2 по плана на ПЗ-р-н Вл. Варненчик /ОПЗ/, гр. Варна инж. Симеонов инж. Гърбузов
591/ГИ/24.09.2009 г. В и К отклонение Пи №1330 по плана на 24 м.р. гр. Варна инж. Симеонов инж. Гърбузов
592/ГИ/24.09.2009 г. Улична битова канализация УПИ ХХХІІІ-3 кв. Виница гр. Варна инж. Симеонов инж. Гърбузов
593/ГИ/24.09.2009 г. В и К отклонение за сграда за обществено обслужване и подземни гаражи УПИ ІІ-27, кв.18-Б по плана на 11 м.р. ул. Фьодор Успенски 12 гр. Варна инж. Симеонов инж. Гърбузов
594/ГИ/25.09.2009 г. Трафопост (заместващ трафопост №91) 1000 кV, 10/0,4 кV и реконструкция на кабелни линии 20 средно и ниско напрежение УПИ V-591,592, кв.5 26 м.р. гр. Варна, ид.№10135.3516.142 инж. Гороломова
595/ГИ/28.09.2009 г. Уличен водопровод и канализация за жилищни сгради (бл. 1 и бл.2) УПИ VІІІ-895, кв. 45 по плана на жк Вл. Варненчик 1-ви м.р. гр. Варна инж. Симеонов инж. Гърбузов
596/ГИ/28.09.2009 г. Уличен водопровод - клон І продължение към уличен водопровод за група парцели Горна Трака, м-ст Ваялар, ПИ 151, кв.175, по плана на СО Ваялар гр. Варна инж. Симеонов инж. Гърбузов
597/ГИ/28.09.2009 г. Дворна канализация, канализационно и водопроводно отклонение за жилищна сграда ПИ 151, кв.175, по плана на СО Ваялар гр. Варна инж. Симеонов инж. Гърбузов
598/ГИ/29.09.2009 г. В и К отклонение УПИ V-402, кв. 16 по плана на жк Вл. Варненчик гр. Варна инж. Симеонов инж. Гърбузов
599/ГИ/28.09.2009 г. Уличен водопровод и водопроводно отклонение УПИ ІV-250010, кв. 2 по плана на ПЗ Метро, гр. Варна инж. Симеонов инж. Гърбузов
600/ГИ/29.09.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва КШ 1 (ул. Н. Бозвели 48) на ТС 6 до жилищна сграда УПИ ІV-10, кв. 328 (ул. Черни връх 9) по плана на 9 м.р. гр. Варна инж. Никова
601/ГИ/29.09.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва КШ ІІІ 1.2.02 (пред УПИ ІV 2957 в жк Левски) на ДК 423 от ТС 3 до жилищна сграда УПИ І2957, кв. 26 по плана на 23 м.р. гр. Варна инж. Никова
602/ГИ/29.09.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва КШ І 1.13а (ул. Мир 35) на ДК 126 от ТС 3 до ЖС ул. Мир в УПИ VІІІ-24, 28 кв. 4 по плана на 23 м.р. гр. Варна инж. Никова
603/ГИ/29.09.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва КШ 1 (ул. Т. Икономов 26) на кабел от ТС 65 на офис сграда на ул. Н. Михайловски 4 ул. Н. Михайловски в УПИ ІІІ-11 по плана на 18 м.р. гр. Варна инж. Никова
604/ГИ/29.09.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва КШ 1 (ул. Сан Стефано 23) на кабел от ТС 62 на жилищна сграда Сан Стефано 23, УПИ 1767 кв. 64 по плана на 8 м.р. гр. Варна инж. Никова
605/ГИ/29.09.2009 г. Телефонно кабелно захранване от РШ 4261 (пред УПИ ІІ-2492, 23 м.р.) в. ТС 3 до сграда за комплексно обществено обслужване с жилищна част УПИ І, кв.19 по плана на 23 м.р. гр. Варна инж. Никова
606/ГИ/29.09.2009 г. Оптично кабелно захранване на активно оборудване на Косер АД от МАН мрежата на БТК АД бул. Цар Освободител,124, УПИ 603,604,605 инж. Никова
607/ГИ/29.09.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва ТС 36 (сграда на БТК в кк Св. Св. Константин и Елена) на ДК 201 до жилищна сграда УПИ ІІ-96, по плана на кк Св. Св. Константин и Елена гр. Варна инж. Никова
608/ГИ/29.09.2009 г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ ХІ-434, кв. 25 по плана на жк Вл. Варненчик І-ви м.р. гр. Варна инж. Симеонов инж. Гърбузов
609/ГИ/29.09.2009 г. Уличен водопровод за жилищна сграда УПИ Х-1219, кв. 16 по плана на СО Св. Никола гр. Варна инж. Симеонов инж. Гърбузов
610/ГИ/29.09.2009 г. Външно кабелно захранване 0,4 кV от съществуващ кабелен шкаф ШК 4А до кабелен шкаф ШК-6А УПИ ІV-75 кв. 8 по плана на СО Кочмар Община Варна На основание чл.62, ал.2 от АПК допуска се корекция в наиме -нованието
611/ГИ/29.09.2009 г. Вънино кабелно захранване 0,4 кV от съществуващ кабелен шкаф ШК 3А до кабелен шкаф ШК-4А ПИ 3103 кв. 40 по плана на СО Ален мак община Варна инж. Гороломова
612/ГИ/29.09.2009 г. Трафопост тип БКТП 1000 кVА, 20/0у4 кV и електрозахранването му с кабелна линия 20 кV от КТП №1803 УПИ Х-607, кв. 105 по плана на жк Изгрев гр. Варна инж. Гороломова
613/ГИ/29.09.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кVот трафопост №1650 до кабелен шкаф ШК-5А УПИ ХХХІІ-3, кв. 3 по плана на кв. Виница гр. Варна инж. Гороломова
614/ГИ/30.09.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва на КШ 2 до сградата на ОДЗ УПИ ІХ 235 кв. 9 по плана на жк Младост 2 м.р гр. Варна инж. Никова
615/ГИ/30.09.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва в КШ 1 (ул. Кавала 7) ва ТС 6 до жилищна сграда ул. Райко Жиндифов №24, УПИ ІV-4, кв. 119 по плана на VІІ м.р. гр. Варна инж. Никова
616/ГИ/30.09.2009 г. Телефонно кабелно захранване от ТС 5 РКШ 1041 до Складова база І-во тяло А и Б УПИ ХV-1240 кв.11 по плана на ЗПЗ р-н Младост гр. Варна инж. Никова
617/ГИ/30.09.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва в ШК 1 (ул. Иван Вазов 34) на ТС 6 до жилищна сграда ул. Иван Вазов 36 в УПИ ХІІ-1193 кв.11 по плана на 8 м.р. гр. Варна инж. Никова
618/ГИ/30.09.2009 г. Телефонно кабелно захранване от ТС 63 (ТПО) до жилищни сгради ул. Отец Паисий 4бл.1,2,3 в УПИ ІІ кв. 595 по плана на V м.р. , гр. Варна инж. Никова
619/ГИ/30.09.2009 г. Водопроводно отклонение за складова база УПИ ІІ-47 ПЗ Клисе баир гр. Варна инж. Симеонов инж. Гърбузов
620/ГИ/05.10.2009 г. Канализационо отклонение за дъждовни отпадни води за търговски комплекс за автомобили, шжурум и офиси УПИ ХV-31025 кв. 7 по паркоустройствения и регулационен план /ОПЗ/ р-н Вл. Варненчик гр. Варна инж. Симеонов инж. Гърбузов
621/ГИ/05.10.2009 г. В и К отлонение за жилищна сграда УПИ ХVІІ-9,16 кв.313 по плана на 9 м.р. ул. Братя Тадецки 3,3А гр. Варна инж. Симеонов инж. Гърбузов
622/ГИ/06.10.2009 г. В и К отлонение за жилищна сграда УПИ VІІІ-251, кв.134 по плана на 7 м.р. ул. Околчица 14 гр. Варна инж. Симеонов инж. Гърбузов
623/ГИ/08.10.2009 г. Уличен водопровод за складова база с шоурум и офиси УПИ ІХ-1170 кв. 39 по плана на ЗПЗ гр. Варна инж. Симеонов инж. Гърбузов
624/ГИ/09.10.2009 г. Трансформатор тип БКТП 2х1000 кVА, 20/0,4 кV с монтаж на един трнсформатор 1000 кVА, електрозахранването му чрез разъсване на кабелни линии 20 кV между трафопостове №№1943 и 921 и външно кабелно захранване 0,4 кV от трафопоста до кабелен шкаф ШК-4А УПИ ІІ-за трафопост, кв. 14 (ид.10135.3511.606) пред УПИ ХVІ-131А, кв.1 по плана на жк Възраждане - 1 м.р., гр. Варна инж. Гороломова
625/ГИ/12.10.2009 г. Трафопост тип БКТП 2х1000 кVА, 20/0,4 кV и електрозахранването му с кабелна линия 20 кV чрез разкъсване на кабелен извод Бунархисар между подстанция Изток и ТП 246 УПИ VІ-за трафопост, кв.36 по плана на 24 м.р. гр. Варна инж. Гороломова
626/ГИ/12.10.2009 г. Газификация на гр. Варна, Подобект: Разпределителен газопровод с отклонения до консуматори с дължина на трасето 1363 м, сигнатура Вн-01-А 16/2 - ІІІ етап гр. Варна инж. Драгнева
627/ГИ/12.10.2009 г. Газификация на гр. Варна, Подобект: Разпределителен газопровод с отклонения до консуматори с дължина на трасето 1634 м, сигнатура Вн-01-А 19/1 - І етап гр. Варна инж. Драгнева
628/ГИ/14.10.2009 г. Газификация на гр. Варна, Подобект: Разпределителен газопровод с отклонения до консуматори с дължина на трасето 1506 м, сигнатура Вн-01-А 27 - І етап гр. Варна инж. Драгнева
629/ГИ/15.10.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV чрез удължаване на резервен кабел от ШК-4А до кабелен шкаф К-4А и резервна връзка между двата шкафа УПИ VІІ-1354, ул. Ал. Недялков 3 и УПИ V-1352, кв. 14 ул. Арх. Мирчев 1 по плана на 24 м.р. гр. Варна инж. Гороломова
630/ГИ/15.10.2009 г. Външно кабелно електрозахранване от трафопост №1988 до кабелен шкаф ШК-6А УПИ ІХ-1510 З, кв.2 по плана на м-ст Старите лозя гр. Варна инж. Гороломова
631/ГИ/15.10.2009 г. Външно кабелно електрозахранване на кабелен шкаф ШК-5А от трафопост №387 чрез разкъсване, муфиране и подвеждане на съществуващ ШК-6А и редервен кабел от съществуващ ШК- УПИ ХІХ-7,10, кв. 194 по плана на 9 м.р. ул. Кап. Райчо 45-47, 51 р-н Одесос, гр. Варна инж. Гороломова
632/ГИ/15.10.2009 г. Външно кабелно електрозахранване от трафопост №32 до кабелен шкаф ШК-4А И резервно захранване от съществеващ кабелен шкаф на ул. Зограф 11 А УПИ VІІ-11,12, кв.212 по плана на 12 м.р. ул. Зограф 19, гр. Варна инж. Гороломова
633/ГИ/05.10.2009 г. Външно кабелно електрозахранване от трафопост №302 до кабелен шкаф ШК-7А УПИ ІІІ-943,945,1285, ул. Ружа 11А,13,13Б по плана на 25 м.р. гр. Варна инж. Гороломова
634/ГИ/15.10.2009 г. Външно кабелно електрозахранване от трафопост №247 до кабелен шкаф ШК-4А и резервна връзка от съществуващ кабелен шкаф ШК-4А УПИ VІІІ-13,кв.313 А по плана на 9 м.р. ул. Антон Неделчев 4 и 6 инж. Гороломова
635/ГИ/16.10.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кVот трафопост тип КТП №1921 до кабелен шкаф ШК-4А ПИ 1308 кв. 86 по плана на СО Ваяляр община Варна инж. Гороломова
636/ГИ/16.10.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост тип БКТП №1993 до кабелен шкаф ШК-4А УПИ ІV-1189, по плана на Траката община Варна инж. Гороломова
637/ГИ/16.10.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №892 до кабелен шкаф ШК-6А УПИ VІІ-393, кв. 39А по плана на кв. Виница, ул. Ламбо Пасков 3гр. Варна инж. Гороломова
638/ГИ/16.10.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №893 до кабелен шкаф ШК-7А УПИ ХІ-723, кв. 47 по плана на кв. Виница, ул. Ангел Главчев 7 гр. Варна инж. Гороломова
639/ГИ/19.10.2009 г. Трафопост тип БКТП, 2х1000 кVА с монтаж на един трансформатор 630 кVА и електрозахранването му с кабелна линия 20 кV от съществуващ желязо-решетъчен стълб на въздушен електропровод 20 кV, извод Елена ПИ 6827 кв.3 по плана на СО Траката - разширение община Варна инж. Гороломова
640/ГИ/20.10.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва в КШ 1 (ул. Бр. Тедески 14) на ТС 64 до жилищна сграда ул.Братя Тадески 12 по плана на 9 м.р. гр. Варана инж. Никова
641/ГИ/20.10.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва в КШ 1 (ул. Евлоги Георгиев 37) на РК 08 от РШ 1962 на ТС 3 до жилищна сграда ул. евлоги Георгиев №39А УПИ ІІ-392, кв.14а по плана на 24 м.р., гр. Варна инж. Никова
642/ГИ/29.10.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кVот трафопост №795 до кабелен шкаф ШК-4А УПИ ІІ-592 кв.12А по плана на жк Вл. Варненчик, І-ви м.р. гр. Варна инж. Гороломова
643/ГИ/ отпада
644/ГИ/02.11.2009 г. Уличен водопровод от т.0 до т.9 и улица по регулация УПИ ХVІІ-Спортна зала, УПИ ХХV-за озеленяване, кв. 6, 21 м.р. жк Бриз юг гр. Варна инж. Гърбузов
645/ГИ/02.10.2009 г. Улична канализация от РШ същ. До РШ 1 за група имоти и улица по регулация УПИ І-за озеленяване, кв. 6, 21 м.р. жк Бриз юг гр. Варна На основание чл.154 ал. 2, от ЗУТ поради очевидна промяна на инвестационните на- мерения
646/ГИ/02.11.2009г. Уличен водопровод и канализационен участък за жилищна сграда УПИХІІІ-3594, ХІV-3595, 3596, кв.4, по плана на жилищна група западно от болничен комплекс на ВМИ, гр. Варна На основание чл.62, ал.2 от АПК поради допусната фактическа грешка се допуска корекция
647/ГИ/02.10.2009 г. Канализационно отклонение УПИ LV-323=ХХVІ-2097 (стар); УПИ ХХХV-59 (2096) и УПИ ХХVІ-2096 (59ч), кв.50 по плана на 21 м.р. гр. Варна инж. Гърбузов
648/ГИ/02.11.2009г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИХІІІ-3594, ХІV-3595, 3596, кв.4, по плана на жилищна група западно от болничен комплекс на ВМИ, гр. Варна На основание чл.62, ал.2 от АПК поради допусната фактическа грешка се допуска корекция
649/ГИ/03.11.2009 г. Укрепителни и противосвлачищни мероприятия по склонови участъци на ул. Девня от т.1750 до т.2250 на пътна връзка с ул. Г. Пеячевич, гр. Варна инж. Колев
650/ГИ/03.11.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва в КШ І (ул. Сава Радулов 12) на ТС 65 до жилищна сграда ул. Княз Николаевич 32/34 по плана на ХVІІІ м.р. гр. Варна инж. Никова
651/ГИ/03.11.2009 г. Телефонно кабелно захранване от РШ 4021 (жк Бриз п-л 4021) ТС 32 до жилищна сграда п-л 2102 м-ст Св. Никола гр. Варна инж. Никова
652/ГИ/03.11.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва в КШ І 1.14.04 (ул. Арх. Мирчев 7) на РК 10 от РШ 4062, ТС 3 до жилищна сграда ул. Арх. Мирчев 5 гр. Варна инж. Никова
653/ГИ/03.11.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва в КШ І 1.11.01.04 (до УПИ ІV-132, кк Св. Св. Константин и Елена) на ДК 116 от ТС 36 до жилищна сграда УПИ ІХ 156 в кк Св. Св. Константин и Елена гр. Варна инж. Никова
654/ГИ/03.11.2009 г. Телефонно кабелно захранване от КРШ 4011 (ул. Янкул войвода) на ТС 63 до жилищна сграда УПИ V-4 кв. 487 по плана на 13 м.р. ул. Янкул войвода 46 гр. Варна инж. Никова
655/ГИ/03.11.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва в КШ 15-0-17 ТС 5723 РК 14 до търговски комплекс Сити автоцентър УПИ ХVІ-41038, кв. 30, ЗПЗ, по плана на р-в Вл. Варненчик, гр. Варна инж. Никова
656/ГИ/03.11.2009г. Кабелни линии 20 кV, изводи 'Заря' и 'Комуна', от подстанция'Юг' до подстанция 'Център' ул.'Девня' №2 до ул. 'Оборище' №13, гр. Варна На основание чл.154 ал. 2,т.8 и ал.5 от ЗУТ поради промяна по време на строителст -во. С молба вх.ЗАО-11794/30.03.2010г. На основание чл.154, ал.2, т.8 и ал.5 от ЗУТ се допуска промяна по време на строителство. 05.07.2010г. инж.Гороломова
657/ГИ/03.11.2009 г. Трафопост тип БКТП 800 кVА, 20/0,4 кV с монтаж на един трансформатор 400 кVА и електрозахранването му с кабелна линия 20 кV чрез разкъсване на кабелна линия 20 кV между трафопостове №№ 1907 и 1840 и изграждане на канална мрежа УПИ ІІ-96, кв. 5 по плана на кк Св. Св. Константин и Елена гр. Варна инж. Гороломова
658/ГИ/05.11.2009 г. Външни канализационни и водопроводни отклонения за ЦДГ за 6 групи УПИ VІІІ-83=559 кв.6 р-н Аспарухово гр. Варна инж. Гърбузов
659/ГИ/10 .11.2009 г. Изместване на водопрод Еф80 за жилищна сграда УПИ VІІІ-747, кв.44 по плана на 25 м.р. ул. Нарцис 13,гр.Варна инж. Симеонов инж. Гърбузов
660/ГИ/11.11.2009 г. В и К отклонения за търговски център УПИ ІІ-1000, кв. 13 по плана на 11 м.р., бул. Христо Ботев 18, гр. Варна инж. Симеонов инж. Гърбузов
661/ГИ/11.11.2009 г. В и К отклонения за сграда УПИ VІ-маг. и жил. с-во, кв. 13 по плана на 15 м.р. гр. Варна инж. Симеонов
662/ГИ/11.11.2009 г. Уличен водопровод и канализация за захранване на сгради УПИ ІІ и УПИ ІІІ, кв.15 по плана на жк Възраждане І-ви в.р., гр. Варна инж. Симеонов инж. Гърбузов
663/ГИ/11.11.2009 г. Водопродно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ ХІХ-5, кв. 592 по плана на 14 м.р. гр. Варна На основание чл.62, ал.2 от АПК поради допусната фактическа грешка се допуска корекция .
664/ГИ/11.11.2009 г. В и К отклонение за жилищна сграда ПИ 3222=1836 (ч), кв.38 по плана на жк Бриз гр. Варна инж. Симеонов инж. Гърбузов
665/ГИ/10.11.2009 г. Кабелно електрозахранване 0,4 кV (сградно отклонение) от трафопост тип БКТП №1998 до електромерно табло тип ТЕМЗ бл.4 в УПИ ХVІ-131, кв.1 жк Възраждане І-ви м.р., р-н Младост, гр. Варна На основание чл.62 ал. 2 от АПК поради допусната очевидна фактическа грешка се допуска корекция
666/ГИ/11.11.2009 г. Реконструкция на кабелна линия средно напрежение 10 кV между трафопостове №№249 и 259, извод Тихомир от подстанция Варна Запад по плана на 16 м.р. - север, гр. Варна инж. Гороломова
667/ГИ/11.11.2009 г. Реконструкция на кабелна линия средно напрежение 10 кV между трафопостове №№443 и 346, извод Ивайло от подстанция Варна Запад по плана на 14 м.р., гр. Варна инж. Гороломова
668/ГИ/11.11.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №342 до кабелен шкаф ШК-5А УПИ VІ-1,14, кв.546 по плана на 14 м.р., ул. Овчо поле №22,22А, гр. Варна инж. Гороломова
669/ГИ/11.11.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №1541 до кабелен шкаф ШК-4А ПИ 10135.5506.148 по плана на кк кв. Аспарухово, 29 м.р., ул. Св. Св. Кирил и Методий №45, гр. Варна инж. Гороломова
670/ГИ/11.11.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от РКШ при трафопост №450 до нов кабелен шкаф ШК-5А чрез муфиране на резервен кабел за ШК-5А и резервна връзка между двата кабелни шкафа УПИ ІV-10, кв. 328 (ул. Черни връх 9) по плана на 9 м.р. гр. Варна и УПИ VІ-8, кв. 328, ул. Н. Бозвели №46 по плана на 12 м.р. гр. Варна инж. Гороломова
671/ГИ/11.11.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №308 до кабелен шкаф ШК-4А УПИ ХІ-12, кв. 197 по плана на 12 м.р., ул. Д-р Минчо Димитриев №22 гр. Варна инж. Гороломова
672/ГИ/12.11.2009 г. Въздушни кабелни електропроводни линии 0,4 кV (два клона) от съществуващ стълб, захранен от МТП №935 ПИ 792 по плана на СО Кочмар и СО Сълзица Община Варна На основание чл.154 ал. 2,т.8 и ал.5 от ЗУТ поради очевидна промяна по време на строителство
673/ГИ/16.11.2009 г. Водопроводно отклонение за жилищна сграда, УПИ ХІ-723, кв. 47 по плана на кв. Виница, ул. Ангел Главчев 7 гр. Варна инж. Симеонов инж. Гърбузов
674/ГИ/16.11.2009 г. Сградна газова инсталация и преустройство на котелно помещение за гориво-природен газ в сградата на магазин Метро - гр. Варна УПИ ІІІ-280024, кв.16 по плана на ПЗ Метро с ид. №10135.4507.274, гр. Варна инж. Драгнева
675/ГИ/17.11.2009 г. Уличен канализационен клон ф315 (РШ І до РШ ІV) за Ваканционна сграда УПИ І-131, кв. 29 по плана на Св. Св. Константин и Елена, гр. Варна инж. Симеонов инж. Гърбузов
676/ГИ/17.11.2009 г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ ІІІ-955,956, кв. 37А по плана на 25 м.р., ул. Божур 8,8А, гр. Варна инж. Симеонов инж. Гърбузов
677/ГИ/17.11.2009 г. Кабелна линия средно напрежение за захранване на трафопост тих вграден 2х1000 кVА, 10/0,4 кV в административна страда с апартаментен хотел чрез разкъсване на кабелна линия 10 кV извод Опълченска между трафопостове №№321 и 20 УПИ ІІ-4, кв.708,3-ти м.р. гр. Варна бул. Осми приморски полк 54, гр. Варна инж. Гороломова
678/ГИ/23.11.2009 г. Обслужваща улица кв. 7 по ПРЗ на част от 21 м.р., жк Бриз юг гр. Варна инж. Самсарова
679/ГИ/18.11.2009 г. Локална канална помпена станция (КПС) и напорна канализация от КПС до съществуваща канализация РVС ф400 УПИ ХХ-105, кв.70 по плана на вилна зона и УПИ ХХІ-106, кв. 70 по плана на вилна зона - Варна, Св. Св. Константин и Елена, гр. Варна инж. Симеонов инж. Гърбузов
680/ГИ/18.11.2009 г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ ІІ-10, кв. 11 по плана на 15 м.р. на ул. Кап. Райчо 96 гр. Варна инж. Симеонов инж. Гърбузов
681/ГИ/19.11.2009 г. Водопроводно отклонение за еднофамилна жилищна сграда УПИ ХІІІ-2598, кв. 18, жк Бриз 100, гр. Варна инж. Симеонов инж. Гърбузов
682/ГИ/19.11.2009 г. Канализационно ктлонение за сградата на филиали на НВШМ в гр. Варна - Военноморски музей ПИ 41 по плана на Морска градина бул. Приморски №2 гр. Варна инж. Симеонов инж. Гърбузов
683/ГИ/19.11.2009 г. Канализационно отклонение УПИ ІІІ-3757, кв.5 по плана на 'жил. група западно от медицински комплекс на ВМИ', гр. Варна инж. Симеонов инж. Гърбузов
684/ГИ/19.11.2009 г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ ІІІ-9,9А, кв.580 по плана на 14 м.р., ул. Кукуш 3, гр. Варна инж. Симеонов инж. Гърбузов
685/ГИ/20.11.2009 г. В и К отклонение за пристройка и надстройка на жилищна сграда УПИ ХІ-5 кв. 729 по плана на 3 м.р., ул. Македония 25, гр. Варна инж. Симеонов инж. Гърбузов
686/ГИ/20.11.2009 г. Телефонно кабелно захранване от ТС 5724 РКШ 7241 до търговски комплекс УПИ ХV-31025 кв. 7 по паркоустройствения и регулационен план /ОПЗ/ р-н Вл. Варненчик гр. Варна инж. Никова
687/ГИ/20.11.2009 г. Телефоно кабелно захранване от резерва в КШ І 1.1.03 (пред УПИ 3470) на РК 01 от РШ 7662, ТС 52766 до жилищна сграда УПИ ІV-185, кв. 6 по плана на кк Чайка, гр. Варна инж. Никова
688/ГИ/20.11.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва в КШ 1 (ул. Беласица 36) на ТС 6 до жилищна сграда ул. Беласица 19, УПИ ІІ-3, кв. 315 по плана на ІХ м.р. гр. Варна инж. Никова
689/ГИ/20.11.2009 г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ ХІІІ-611, кв. 6 по плана на 24 м.р. ул. Никола Козлев 22, гр. Варна инж. Симеонов инж. Гърбузов
690/ГИ/24.11.2009 г. Панорамна площадка м-ст Зеленика кв. 1 УПИ ІІ - 3519, гр. Варна инж. Самсарова
691/ГИ/23.11.2009 г. Газификация на гр. Варна, Подобект: Разпределителни гаопроводи с отклонения до консуматори по опис, сигнатура Вн-01-А27 с дължина на трасето 1323 м, ІІ етап гр. Варна инж. Драгнева
692/ГИ/23.11.2009 г. Газификация на гр. Варна, Подобект: Разпределителни гаопроводи с отклонения до консуматори по опис, сигнатура Вн-01-А19 с дължина на трасето 425 м, ІІ етап гр. Варна инж. Драгнева
693/ГИ/24.11.2009 г. Улична канализация УПИ VІІІ-111, кв. 651 по плана на 6 м.р. гр. Варна инж. Симеонов инж. Гърбузов
694/ГИ/24.11.2009 г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ VІІІ-111, кв. 651 по плана на 6 м.р. гр. Варна инж. Симеонов инж. Гърбузов
695/ГИ/24.11.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ ШК-4А до кабелен шкаф ШК-4А и резервна връзка към съществуваща РК-3А ул. Скопие №3, УПИ ІІІ, кв. 556 по плана на 14 м.р., ул. Проф. Конст. Иричек 18, 16, гр. Варна инж. Гороломова
696/ГИ/24.11.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от ТП №1638 чрез прехвърляне на съществуващ резервен кабел за ШК-6А до кабелен шкаф К-7А и резервна връзка между двата шкафа УПИ І-1499, ул. Стенка Разин 4, УПИ ХVІІ-1500, 1501, кв.132 по плана на 29 м.р., ул. Стенка Разин 6 гр. Варна инж. Гороломова
697/ГИ/24.11.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от БКТП №1989 до кабелен шкаф ШК-7А ПИ с ид.№10135.2559.69 УПИ ІІ-2885, кв.21 по плана на 17 м.р. ул. Каймакчалан 8А, гр. Варна инж. Гороломова
698/ГИ/24.11.2009 г. Реконструкция на кабелна линия средно напрежение 10 кV между трафопостове №№61 и 240 извод Пирин, подстанция Център по плана на 1 м.р. гр. Варна инж. Гороломова
699/ГИ/24.11.2009 г. Реконструкция на кабелна линия средно напрежение 10 кV между трафопостове №№362 и 384 извод Северен, подстанция Юг по плана на 11 м.р. гр. Варна инж. Гороломова
700/ГИ/24.11.2009 г. Реконструкция на кабелна линия средно напрежение 10 кV между трафопостове №№317 и 228 извод Ботева градина, подстанция Център по плана на 10 м.р. гр. Варна инж. Гороломова
701/ГИ/24.11.2009 г. Реконструкция на кабелна линия средно напрежение 10 кV между трафопостове №№188 и 317 извод Ботева градина, подстанция Център по плана на 10 м.р. гр. Варна инж. Гороломова
702/ГИ/24.11.2009 г. Реконструкция на кабелна линия средно напрежение 10 кV между подстанция Център и трафопост №44 извод Ботева градина, по плана на 10 м.р. и 11 м.р. гр. Варна инж. Гороломова
703/ГИ/25.11.2009 г. Кабелна линия 20 кV от съединителни муфи на извод Автосервиз между трафопостове №№727 И 1768 до вграден трафопост 1000 кVА, 20/0,4 Кv ПИ с ид.№10135.4508. 105 УПИ ХV-31025-зона за общ.обсл.,кв.7 по паркоустройствения и регулационен план (ОП.З) на р-н Вл. Варненчик, гр. Варна инж. Гороломова
704/ГИ/25.11.2009 г. Изместване на съществуващ водопровод УПИ VІ-1518, кв.2 по плана на 23 м.р. община Варна инж. Симеонов инж. Гърбузов
705/ГИ/25.11.2009 г. Улична канализация и канализационно отклонение ПИ 722 по плана на м-ст Ваялар, гр. Варна инж. Симеонов инж. Гърбузов
706/ГИ/25.11.2009 г. Водопроводно отклонение за складова база с шоурум и офиси УПИ ІХ-1170 кв. 39 по плана на ЗПЗ гр. Варна инж. Симеонов инж. Гърбузов
707/ГИ/25.11.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва в КШ 1 (ул. Братя Шкорпил 12) на ТС 6 до жилищна сграда УПИ Х-14, кв. 437 по плана на 4 м.р., ул. Братя Шкорпил 12 гр. Варна инж. Никова
708/ГИ/25.11.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва в КШ І 1.2.03 (ул. Острава 16) на РК 01 от РШ 1281 ТС 3 до жилищна сграда УПИ ІІІ-1050, кв. 10а по плана на 23 м.р. ул. Острава 16 гр. Варна инж. Никова
709/ГИ/26.11.2009 г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ VІІІ-9,10 по плана на 9 м.р. (ъгъла на ул. Ивайло и ул. Ангел Кънчев), гр. Варна инж. Гърбузов
710/ГИ/27.11.2009 г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ ІІ-685, кв. 6 по плана на кв. Виница, ул. Св. Прокопий Варненски 15, гр. Варна инж. Симеонов инж. Гърбузов
711/ГИ/27.11.2009 г. Въздушна кабелна електропроводна линия 0,4 кV (20 бр. стълбове) електрозахранена от нов кабелен шкаф ШК-4А захранен от ТП №558 чрез разкъсване на кабелна линия НН СО Ален мак пред ПИ №3195, община Варна инж. Гороломова
712/ГИ/27.11.2009 г. Въздушна кабелна електропроводна линия 0,4 кV (30 бр. стълбове) електрозахранена от съществуващ кабелен шкаф ШК-5А захранен от ТП №1888 СО Ален мак пред ПИ №730, община Варна инж. Гороломова
713/ГИ/27.11.2009 г. Въздушна кабелна електропроводна линия 0,4 кV (19 бр. стълбове) електрозахранена от нов кабелен шкаф ШК-4А захранен от ТП №636 чрез съществуващи кабелна линия НН СО Ален мак и кк Чайка пред ПИ 287, община Варна инж. Гороломова
714/ГИ/27.11.2009 г. Въздушни кабелни електропроводни линии 0,4 кV (59 бр. стълбове) електрозахранени от ТП №765 СО Ален мак, община Варна инж. Гороломова
715/ГИ/27.11.2009 г. Въздушна кабелна електропроводна линия 0,4 кV (6 бр. стълбове) от нов кабелен шкаф ШК-4А захранен с кабелна линия 0,4 кV от ТП №1954 до стълб ПИ 1222, ПИ 1212 в СО Ален мак, Община Варна инж. Гороломова
716/ГИ/27.11.2009 г. Въздушни кабелни електропроводни линии 0,4 кV (45 бр. стълбове) кк Св. Никола и кк Акчелар инж. Гороломова
717/ГИ/27.11.2009 г. Реконструкция на електропроводна мрежа 0,4 кV (73 бр. стълбове) кв. Св. Никола и КО Акчелар, община Варна С молба вх.ЗАО-13363/13.04.2010г. на основание чл.154, ал.2, т.8 и ал.5 от ЗУТ се допуска промяна по време на строителство. 29.04.2010г. инж.Никитасов
718/ГИ/27.11.2009 г. Кабелно електрозахранване 0,4 кV (сградно отклонение) от трафопост №1998 до три бр. електромерни табла тип ТЕМЗ в жилищна сграда бл. 3 входове Г,Д,Е и Е ПИ с ид.№10135.3511. 515, кв. 1 по плана на жк Възраждане 1, гр. Варна инж. Гороломова
719/ГИ/01.12.2009 г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ І-1040, кв. 20в по плана на кв. Виница, гр. Варна инж. Симеонов
720/ГИ/01.12.2009 г. Въздушни кабелни електропроводни линии 0,4 кV (три клона с 41 бр. стълбове) електрозахранени от нов кабелен шкаф ШК-4А пред МТП 1646 СО Ваялар, община Варна инж. Гороломова
721/ГИ/02.12.2009 г. Битова канализация до канална помпена станция (КПС) от ПИ №306 в ПИ №1476 по плана на вилна зона Св. Никола гр. Варна инж. Симеонов инж. Гърбузов
722/ГИ/02.12.2009 г. Сградни водопроводни отклонения за жилищна сграда УПИ ІІ-96, кв. 5 по плана на кк Св. Св. Константин и Елена гр. Варна инж. Гърбузов
723/ГИ/03.12.2009 г. Водопроводна мрежа на СО Боровец юг - част от главен клон V и клон 107, водопроводни отклонения ПИ №№1053,1052,1050, 3118,1048,1047,1046,1074,1076,1079,1087,1081,1107, по плана на СО Боровец инж. Симеонов инж. Гърбузов
724/ГИ/03.12.2009 г. Кабелно електрозахранване 0,4 кV (сградно отклонение) от трафопост тип БКТП 2х1000кVА, 20/0,4кV до 7 бр. електромерни табла в жилищна сграда УПИ VІ-за трафопост, ПИ с ид. 10135.2554.497 (УПИ ІІ-3129, кв.36) по плана на 24 м.р., ул. П. Райчев, гр. Варна инж. Гороломова
725/ГИ/04.12.2009 г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ V-14, кв. 298 по плана на 9 м.р. гр. Варна инж. Гърбузов
726/ГИ/07.12.2009 г. Реконструкция на улица Ген. Колев - до ул. Хр. Смирненски, Първи етап - първи етап от ул. Ген Колев до ул. Лоза от ул. Чаталджа - ул. Царевец - ул. Караагач - ул. Мир, гр. Варна инж. Самсарова
727/ГИ/07.12.2009 г. В и К отклонения за жилищна сграда УПИ VІ-8 кв.728 по плана на 3 м.р. гр. Варна инж. Гърбузов
728/ГИ/07.12.2009 г. В и К отклонения за художествена галерия за съвременно изкуство УПИ V-7, кв. 728 по плана на 3 м.р. гр. .Варна инж. Гърбузов
729/ГИ/08.12.2009 г. Изместване на магистрален водопровод Е475 ПИ 6892, кв.107 по плана на ПНИ на СО Траката, гр. Варна инж. Симеонов инж. Гърбузов
730/ГИ/09.12.2009 г. Водопроводно отклонение за вилна сграда ПИ 1451, м-ст Ваялар по плана на ВЗ Траката, гр. Варна На основание чл.62 ал. 2 от АПК поради допусната очевидна фактическа грешка се допуска корекция
731/ГИ/09.12.2009 г. Водопроводно отклонение за жилищна сграда УПИ 846 по плана на СО Планова гр. Варна инж. Гърбузов
732/ГИ/16.12.2009 г. В и К отклонения за жилищна сграда УПИ V-14, кв. 591 по плана на 14 м.р. (ул. Гоце Делчев 9) гр. Варна инж. Гърбузов
733/ГИ/09.12.2009 г. Уличен водопровод и водопроводно отклонение за жилищна сграда от ул. П. Райков в УПИ ХІХ-1053,1054,кв.50б по плана на кв. Виница гр. Варна инж. Гърбузов
734/ГИ/09.12.2009 г. Канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ ІІІ-3, кв. 582, по плана на 14 м.р., (ул. Струга 25), гр. Варна инж. Гърбузов
735/ГИ/09.12.2009 г. В и К отклонения за жилищна сграда УПИ ХХVІ-439,кв.19 по плана на СО Пчелина,гр. Варна инж. Гърбузов
736/ГИ/11.12.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №427 до кабелен шкаф ШК-4А УПИ VІІІ-111, кв. 651 по плана на 6 м.р. гр. Варна /ул. Царевец 7/ инж. Гороломова
737/ГИ/11.12.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №106 до 2 броя кабелни шкафа ШК-4А и резервно захранване чрез разкъсване на съществуваща кабелна линия 0,4 кV между ШК-8А УПИ ХІІ-1193, кв.14 по плана на 8 м.р., ул. Иван Вазов 36/ инж. Гороломова
738/ГИ/11.12.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №467 до кабелен шкаф ШК-4А и резервна връзка от съществуващ ШК-4А УПИ VІІ-1531, кв. 7 по плана на 24 м.р., ул. Батова №1 гр. Варна инж. Гороломова
739/ГИ/11.12.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ размножителен кабелен шкаф ШК-6А пред трафопост №1733 до кабелен шкаф ШК-5А ПИ с ид.№10135.1501. 109 (УПИ ІІІ-15, кв. 285 А) по плана на 9 м.р. ул. Цар Иван Страцимир 65, гр. Варна инж. Гороломова
740/ГИ/11.12.2009 г. Реконструкция на кабелна линия средно напрежение 10 кV между трафопостове №№22 и 52, извод Градска болница, подстанция Център по плана на 4 м.р., гр. Варна инж. Гороломова
741/ГИ/11.12.2009 г. Трафопост тип БКТП 1000 кVА, 20/0,4 кV с монтаж на трансформатор 630кVА и електрозахранването му с кабелна линия 20 кV, извод Св. Никола между трафопостове №№ 1859 и 1686 ПИ с ид. №10135.2563. 632 (УПИ ХХХV-59, кв.50), 21 м.р., кв. Св. Никола ( Бриз)№60, гр. Варна На основание чл.62 , ал.2 от АПК се допус -ка корекция в наиме -нованието
742/ГИ/14.12.2009 г. Реконструкция на северното платно на бул. Царевец - Първи етап от бул. Осми приморски полк до ул. Ген. Колев участъка от бул. Осми приморски полк до бул. Левски, гр. Варна инж. Самсарова
743/ГИ/14.12.2009 г. В и К отклонения за жилищна сграда УПИ ХV-13, кв. 177 по плана на 11 м.р., ул. Акад. Фьодор Успенски 5, гр. Варна инж. Симеонов инж. Гърбузов
744/ГИ/15.12.2009 г. Изграждане на улица в жк Възраждане от о.т.53 до о.т. 86 и от о.т. 86 до о.т. 85, гр. Варна инж. Самсарова
745/ГИ/11.12.2009 г. отпада
746/ГИ/16.12.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №274 до кабелен шкаф ШК-5А УПИ VІІ-14, кв. 283 по плана на 9 м.р. ул. Ивайло 72 гр. Варна инж. Гороломова
747/ГИ/16.12.2009 г. Външно кабелно електрозахранвАне от съществуващ кабелен шкаф ШК-7А и резервна връзка между двата шкафа ПИ 464, кв. 34 по плана на СО Манастирски рид, Бялата чешма и и Дъбравата, Община Варна инж. Гороломова
748/ГИ/16.12.2009 г. Трафопост тип БКТП 630 кVА, 20/0,4 кV и електрозахранването му с кабелна линия 20 кV от съществуващ ЖР стълб на въздушен електропровод 20 кV, извод Лонгоз ПИ 787 по плана на СО Под село, с. Звездица, община Варна инж. Гороломова
749/ГИ/16.12.2009 г. Трафопост тип БКТП 800 кVА с монтаж на трансформатор 400 кVА и електрозахранването му с кабелна линия 20 кV от съществуващ стоманорешетъчен стълб №16 на въздушен електропровод 20 кV, извод Амонал УПИ ІІІ-за трафопост и общ.обслужване, кв. 57 по плана на с. Константиново, община Варан инж. Гороломова
750/ГИ/16.12.2009 г. Реконструкция на електропроводна мрежа 0,4 кV (три клона с 69 бр. стълбове) от МТП №943 по плана на СО Манастирски рид, Бялата чешма и дъбравата', община Варна инж. Гороломова
751/ГИ/16.12.2009 г. Реконструкция на въздушна кабелна елекропроводна мрежа 0,4 кV (клон 2 к 29 броя стълбове) от МТП №882 по плана на СО Манастирски рид, Бялата чешма и дъбравата', община Варна На основание чл.62, ал.2 от АПК допуска се корекция в наиме -нованието
752/ГИ/16.12.2009 г. Въздушни кабелни електропроводни линии 0,4 кV (седем клона с 120 бр. стълбове) от три броя ШК-7А, електрозахранени с кабелни линии от МТП №1623 по плана на СО Ментеше, кад. Район 501, р-н Вл. Варненчик, община Варна инж. Гороломова
753/ГИ/18.12.2009 г. Реконструкция кабелни линии 20 кV (изводи Нерон и Орфей) и кабелни линии 10 кV (изводи Венера, Гагарин, Терапия и Медик) с изграждане на канална мрежа УПИ VІ-1518, кв.2 по плана на 23 м.р. община Варна инж. Гороломова
754/ГИ/18.12.2009 г. Канализационно отклонение за битово-фекални води за жилищна сграда УПИ ХХІІІ - 659,660,662, кв.1 по плана на кв. Виница ул. Св. Параскева №9А, гр. Варна инж. Симеонов инж. Гърбузов
755/ГИ/19.12.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост (КТП) №1061 до кабелен шкаф ШК-4А ПИ с ид. №10135.2563. 350 (УПИ ХХХVІІІ-352, кв.50), 21 м.р., ул. '128', №6, жк Бриз-юг, р-н Приморски, гр. Варна инж. Гороломова
756/ГИ/21.12.2009 г. Напорна канализация и изместване на водопровод Еф 100 УПИ ХVІ-205, кв.47 по плана на 21 м.р., гр. Варна инж. Гърбузов
757/ГИ/21.12.2009 г. Сградно водопроводно отклонение УПИ 1136, кв.57, 27 м.р., ул. Божур, гр. Варна инж. Гърбузов
758/ГИ/23.12.2009 г. Многофункционална площадка ул. Акад. Курчатов, УПИ ІХ-910 'за спортни дейности', /=3515.1816/, гр. Варна
759/ГИ/21.12.2009 г. Етапно изместване и подмяна на водопровод с ф426 с нов PEHD Ф400 и обслужваща улица, Първи етап участък от т.1 бул. Константин и Фружин до 3А по ул.1, кв.2 по плана на Зона за общ. Обслужване, м-ст Боклуктарла, р-н Вл. Варненчик Местност 'БОКЛУК ТАРЛА', район 'Вл. Варненчик', гр. Варна инж. Гърбузов
760/ГИ/21.12.2009 г. Етапно укрепване на магистрален водопровод 'Деривация Китка-Варна'. Първи етап участък от т.1 бул. Константин и Фружин до т.3А по ул.1, кв.2 по плана на 'Зона за общ. обслужване' Местност 'БОКЛУК ТАРЛА', район 'Вл. Варненчик', гр. Варна инж. Гърбузов
761/ГИ/22.12.2009 г. Уличен водоровод за жилищна сграда ПИ 392, кв.168, по плана на СО'Траката',гр.Варна инж. Гърбузов
762/ГИ/22.12.2009 г. Уличен битов канализационен клон кв.168,по плана на СО 'Траката', гр. Варна инж. Гърбузов
763/ГИ/28.12.2009 г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ ІІІ-943,945,1285, кв.57,по плана на 25 м.р. гр. Варна инж. Гърбузов
764/ГИ/22.12.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва в КШ І 12.05 на ДК 107 от ТС 37 до сграда на ЦДГ 18 УПИ VІІІ-83, кв.6, по плана на 27м.р., ж.к. Аспарухово, гр. Варна инж. Никова
765/ГИ/22.12.2009 г. Външни В и К връзки УПИІ-28032,кв.3,по плана на ПЗ'Метро',гр Варна инж. Гърбузов
766/ГИ/29.12.2009 г. Външно кабелно електрозахранване на базова станция №4123 от трафопост №566 до разпредилително табло в хотел 'Журналист', бл2 ПИ ид.№10135.2573.261 /ПИ189/ по плана на к.к. 'Чайка', община Варна инж. Никова

Разрешения за строеж 2009 г. на ИИБ