Разрешения за строеж 2009 г. на ИИБ


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
№ и дата на РС Наименование на строежа Местонахождение Възложител ОСИП фирми или ЕСУТ Забележка Издал РС Входящ номер Такса Влязло в сила Влязло в сила-заб. 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1/ГИ/05.01.2009 г. Сградна газова инсталация за апартамент от жилищна сграда УПИ ХVІ-21,кв.623 по плана на 5-ти м.р,ул.Подп.Свещаров10, гр. Варна 1. Янчо Щерев Мандраджиев и Нели Иванова Мандраджиева; шеста категория инж. Драгнева ЗАО-52324/03.12.2008 г. 50 29.01.2009 г.
2/ГИ/05.01.2009 г. Сградна газова инсталация за апартамент от жилищна сграда Възраждане, ІІ м.р. бл.35,вх.5,ет.1,ап.98, гр. Варна Петко Тодоров Петков шеста категория инж. Драгнева ЗАО-54373/16.12.2008 г. 50 03.02.2009 г.
3/ГИ/05.01.2009 г. Сградна газова инсталация за жилищна сграда УПИ ІV-43р. варна2, кв.25 по плана на жк Възраждане,ул. Дим.Дончев-Доктора3,г Георги Иванов Димитров шеста категория инж. Драгнева ЗАО-51689/27.11.2008 г. 50 26.01.2009 г.
4/ГИ/05.01.2009 г. Сградна газова инсталация за апартамент от жилищна сграда УПИ ХІ-2,кв.991 по плана на 5 м.р., гр. Варна Галин Методиев Тодоров и Атанаска Методиева Тодорова шеста категория инж. Драгнева ЗАО-131/05.01.2009 г. 50 04.02.2009 г.
5/ГИ/07.01.2009 г. Сградна газова инсталация за апартамент от жилищна сграда по плана на 26 м.р./ул.Занко Дюстабанов №6,ет.4,ап.8/ гр. Варна Венцислав Славков Николов шеста категория инж. Драгнева ЗАО-54269/16.12.2008 г. 50 29.01.2009 г.
6/ГИ/07.01.2009 г. Приемо-предавателна станция Глобул 4244 /Аспарухово - Кирил и Методий/, находяща се на покрива на жилищна сграда кв. Аспарухово, ул. Кичево 10, гр. Варна 1. Всички етажни собственици, живущи на адрес кв. Аспарухово, ул. Кичево 10, гр. Варна; 2. 'Космо България Мобайл' ЕАД Инекс консулт' ООД инж. Рубанисти ЗАО-55590/23.12.2008 г. 50 04.02.2009 г.
7/ГИ/07.01.2009 г. Сградна газова инсталация за апартамент от жилищна сграда жк Трошево ул. Милосърдие бл.9а вп.Б ап.29, гр. Варна Димитър Николов Бойчев шеста категория инж. Драгнева ЗАО-55581/23.12.2008 г. 50 02.02.2009 г.
8/ГИ/07.01.2009 г. Телефонно кабелно захранване от ТС 5723 РШ 7231 до складова база УПИ ІХ 410027,кв.27 по плана на 27 м.р.по плана на ЗПЗ,р-н Мл. Варненчик,гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО-55131/19.12.2008 г. 50 27.01.2009 г.
9/ГИ/07.01.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва в КШ 1 до офис сграда на Съдебна полиция ул. Радецки 70,68 БТК АД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО-54131/15.12.2008 г. 50 27.01.2009 г.
10/ГИ/05.01.2009 г. Телефонно кабелно захранване от RSU ТС 33до жилищна сграда с магазини УПИ 714 в УПИ ХVІІ-3472 в СО Ален мак гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО-55125/19.12.2008 г. 50 27.01.2009 г.
11/ГИ/08.01.2009 г. Приемо-предавателна станция Глобул 4451 , находяща се на покрива на жилищна сграда Възраждане, бл.1А,вх.Б, гр. Варна 1. Всички етажни собственици, живущи на адрес Възраждане, бл.1А,вх.Б, гр. Варна; 2. 'Космо България Мобайл' ЕАД ЖОК КОНТРОЛ' ООД, инж. Рубанисти ЗАО-25713/05.06.2008 г. 50 30.01.2009 г.
12/ГИ/07.01.2009 г. Сградна газова инсталация за ателие от жилищна сграда УПИ ПИ 62=ІІІ стар,кв.667 по плана на 2 м.р. гр. Варна,ул. Ген. Скобелев 44 Андромеда-3' ООД шеста категория инж. Драгнева ЗАО-52204/02.12.2008 г. 50 02.02.2009 г.
13/ГИ/09.01.2009 г. Изтегляне на защитна PE-HD тръба и оптичен кабел на Варна нет ООД от съществуваща шахта КШ в канална мрежа на БТК АД до зала за колокация в сградата на БТК АД - Център кръстовището на ул. Никола Кънев и ул. Христо Попович, гр. Варна Варна Нет' ООД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО-52827/05.12.2008 г. 50 09.02.2009 г.
14/ГИ/09.01.2009 г. Кабелна линия за захранване на вграден трафопост 10/0,4 кVчрез разкъсване на извод 'Меркурий' между трафопост №302 и подстанция Център УПИ І-946,947,948,кв.57 по плана на 25 м.р., ул. Божур, гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД ЕТ 'Мартини - М - Радослава Димитрова', Заповед №0851/21.12.2008 г. инж. Гороломова ЗАО-315/07.01.2009 г. ЗАО-39851/09.09.2008 г. 50 02.02.2009 г.
15/ГИ/09.01.2009 г. Кабелна линия за захранване на вграден трафопост 10/0,4 кVчрез разкъсване на извод 'Беласица' между трафопостове №№1626 и 1570 УПИ ХІІІ-1,12,кв.322,9-ти м.р.,ул.Ивайло,ул.Беласица и ул.Хан Маламир Е.ОН България Мрежи' АД ЕТ 'Мартини - М - Радослава Димитрова', Заповед №0845/20.12.2008 г. инж. Гороломова ЗАО-316/07.01.2009 г. ЗАО-49981/18.11.2008 г. 50 02.02.2009 г.
16/ГИ/10.01.2009 г. Трафопост тип БКТП 630 кVА,20/0,4кV и електрозахранването му чрез разкъсване и муфиране на съществуваща кабелна линия 20 кV между трафопостове №№892 и 893 УПИ V-1038, кв.50б по плана на кв. Виница 1. 'Е.ОН България Мрежи' АД; 2. 'Новакови и син' ЕООД Стройконтрол ЯН 99' ООД, Заповед №0859/20.12.2008 г. инж. Гороломова ЗАО-313/07.01.2009 г. ЗАО-48025/04.11.2008 г. 195 02.02.2009 г.
17/ГИ/12.01.2009 г. Открит паркинг на територията на Кооперативен пазар гр. Варна Пазари' ЕООД Протокол №22/27.11.2008 г., т-4 ЗАО-238/06.01.2009 г. 28.01.2009 г.
18 - отпада
19/ГИ/10.01.2009 г. Сградно водопроводно отклонение, сградно канализационно отклонение и дъждовно отклонение УПИ ІV'за детска градина',кв.15,жк Възраждане,гр. Варна Община Варна Протокол №1/08.01.2009 г. Л. Димова ЗАО-55756/29.12.2008 г. 23.01.2009 г.
20/ГИ/15.01.2009 г. Ко-генераторна инсталация ПИ с идентификатор 10135.7325,ЕКАТТЕ 10135 по кадастрална карта,одобрена със заповед №300-5-12/9.02-2004 на АК,гр. Варна Далкия Варна' ЕАД Лима' ЕООД инж. Гороломова ЗАО-738/09.01.2009 г. 400 04.02.2009 г.
21 - отпада
22 - отпада
23 - отпада
24 - отпада
25/ГИ/19.01.2009 г. Външно кабелно захранване 0,4 кVот трафопост №97 до касета ШК 4Ачрез разкъсване на съществуваща кабелна линия до касета ШК-4А и резервна връзка между звете касети УПИ VІ-8,кв.619,ул.Т.Димов 13, УПИ VІ-9,ул. Т.Димов 11, гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Протокол №2/15.01-2009 г. допусната явна фактическа грешка,на осн.чл.62 вместо'от касета ШК-4А пред УПИ VІ-9..' да се чете 'до касета ШК пред УПИ VІ-9…' инж. Гороломова ЗАО-26/05.01.2009 г. 50 10.02.2009 г. 27.03.2009 г.
26/ГИ/19.01.2009 г. Трафопост тип БКТП 800кVА с монтаж на една трансформаторна машина 400 кVА с кабелно електрозахранване 20 КV чрез разкъсване на извод 'Дъбравата' между ТП 564 и 1864 УПИ 3526, кв.8, СО Ален мак, гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Бул строй контрол инженеринг' АД, Протокол №14/21.08.2008 г., т.3, заповед 0667/14.10.2008 г. инж. Гороломова ЗАО-1077/12.01.2009 г. ЗАО-19162/21.04.2008 г. 106 11.02.2009 г.
27/ГИ/27.01.2009 г. Приемо-предавателна станция Глобул 4254 'Електа' ЕООД находяща се на покрива на 'Електа' ЕООД ПИ №2 по плана на завод Амонал, землище на с. Звездица, община Варна 1. 'Електа' ЕООД; 2. 'Космо България Мобайл' ЕАД Инекс консулт' ООД инж. Рубанисти ЗАО-55598/23.12.2008 г. 50 19.02.2009 г.
28/ГИ/05.01.2009 г. Външни В и К връзки за жилищна сграда УПИ VІ-1087,кв.75 по плана на 28-ми м.р. кв.Аспарухово,ул. Злетово 32,гр. Варна 1. 'Металопласт Недеви' ООД 2. Община Варна Корект 99' ООД, Заповед №0785/14.11.2008 г. инж. Симеонов ЗАО-51761/28.11.2008 г. 50 06.02.2009 г.
29/ГИ/21.01.2009 г. Приемо-предавателна станция Глобул 4451 'Янкул войвода', находяща се на покрива на жилищна сграда ул. Отец Паисий 42, по плана на 13 и 14 м.р., гр. Варна 1. Всички етажни собственици, живущи на адрес р-н Одесос, ул. Отец Паисий №42, гр. Варна; 2. 'Космо България Мобайл' ЕАД Инекс консулт' ООД инж. Рубанисти ЗАО-55594/23.12.2008 г. 50 17.02.2009 г.
30/ГИ/23.01.2009 г. Път от т.1 до т.10 и от т.10 до т.19 УПИ ІІ и УПИ ІІІ, кв.15 по плана на жк Възраждане І-ви в.р., гр. Варна Община Варна Протокол №12/03.07.2008 г., т.2 инж. Самсарова ЗАО-55329/19.01.2009 г. 11.02.2009 г.
31/ГИ/23.01.2009 г. Трафопост 4х1600 кVА,20/0,4 кV и електрозахранването му чре кабелна линия 20кV от възлова станция ПИ с ид. № 10135. 3514. 532 (УПИ ХІІІ -341, кв.57), ЕКАТТЕ 10135 по кад. карта, одобрена със заповед №РД-18-64/16.05.2008 г. на АГКК и УПИ ХІV-341, кв.57 по плана ЗПЗ, бул.Вл. Варненчик №256, гр. Варна Варна Тауърс' ООД Ем инженеринг' ЕООД, инж. Гороломова ЗАО-630/08.01.2009 г. 400 16.02.2009 г.
362/ГИ/07.01.2009 г. Изграждане на уличен водопровод и външна канализация за битови и дъждовни води УПИ ХХVІ-439,кв.19 по плана на СО Пчелина,тр. Варна 1.Паунка Михалева Иванова; 2. Крато билдинг ЕООД; 3. Детелин Добрев Иванов; 4. Община Варна Иво-90-консулт' ООД на осн.чл.62,ал.2 от АПК се допуска поправка-1.Номерът на РС да се чете №32/ГИ/26.01.09; 2.За възложител да се чете 1.Крато билдинг ЕООД; 2.Община Варна инж. Симеонов ЗАО-43921/08.10.2008 г. 50 24.01.2009 г. 15.02.2009 г.
33/ГИ/29.01.2009 г. Водопровод и битова канализация по бул. Република от бул. Трети март до магазин Кауфланд Община Варна Протокол №1/08.01.2009 г. Л. Димова ЗАО-55756/29.12.2008 г. 10.02.2009 г.
34/ГИ/28.01.2009 г. Телефонно кабелно захранване от РШ 2061 до жилищна сграда УПИ ІV,кв.29 по плана на 26 м.р,ул.Кестен 14, гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО-412/07.01.2009 г. 100 17.02.2009 г.
35/ГИ/28.01.2009 г. Телефонно кабелно захранване от РШ 1071 в ТС 33 до жилищно-хотелски комплекс УПИ LІV-771 и ЖС в УПИ ІV-619 в кк Чайка,гр. Варна БТК АД Кънтстракшън Супервижън Къмпани' ООД, Заповед №014/16.01.2009 г. инж. Рубанисти ЗАО-2966/20.01.2009 г. 100 17.02.2009 г.
36 - отпада
37/ГИ/28.01.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва в КШ ІV 1.14.02 /ул. Мир, бл.18 на РК 03 от РШ 7131 /ТС 52713/ до ЖС ул.Мир бл.18, гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО-3519/22.01.2009 г. 100 17.02.2009 г.
38/ГИ/29.01.2009 г. Телефонно кабелно захранване от РК 06 РШ 4021 ТС до търговски комплекс УПИ ІІІ-20,кв.3 по ПРЗ СО м. Капелова градина,р.н Вл. Варненчик,гр. Варна (Рувик ООД) БТК АД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО-3523/22.01.2009 г. 100 17.02.2009 г.
39/ГИ/29.01.2009 г. Телефонно кабелно захранване от РКШ 4021 в ТС 32 до ЖС УПИ VІ-92 кв.50 по плана на 21 м.р. гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО-3526/22.01.2009 г. 100 17.02.2009 г.
40/ГИ/29.01.2009 г. Оптична кабелна свързаност на офиси на Дигитал Принт ЕООД с МАН мрежата на БТК и ТКЗ от РШ 7191 в ТС 52719 до офис сграда ул. Прилеп №173, гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО-4038/26.01.2009 г. 100 17.02.2009 г.
41/ГИ/29.01.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва КШ І 1.11.1.08 на РК 02 от РШ 1021 (ТС 3) до ЖС ул. Г. Бакалов №20, гр варна БТК АД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО-4044/26.01.2009 г. 100 17.02.2009 г.
42/ГИ/29.01.2009 г. Сградна газова инсталация на природен газ за захрнаване на газов котел тип С за отопление на двуетажна сграда ПИ №72, жк Вл. Варненчик,гр. Варна Георги Финдулов Георгиев и Невяна Тодорова Георгиева шеста категория инж. Драгнева ЗАО-55237/20.12.2008 г. 50 20.02.20009 г.
43/ГИ/30.01.2009 г. Трафопост тип БКТП 800 кVА, 20/0,4 кV и електрозахранването му с кабелна линия 20 кV от отклонение на въздушен електропровод 20 кV, извод 'Балкантурист' УПИ І-565, кв.3 по плана на СО Св. Никола, община Варна Е.ОН България Мрежи' АД МД Контрол' ООД, Протокол №21/13.11.2008 г., т.2, Заповед №031/27.01.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-4844/29.01.2009 г. ЗАО-45466/17.10.2008 г. 407 16.02.2009 г.
44/ГИ/29.01.2009 г. Комуникационно решение, временна връзка с бул. Република УПИ V-1796,кв.22 по плана на ЗПЗ, гр. Варна - Югозападен подход, Община Варна Протокол №24/11.12.2008 г., т.2 инж. Самсарова ЗАО-500/08.01.2009. г. 17.02.2009 г.
45/ГИ/30.01.2009 г. В и К отклонение за жилищна сграда с магазини и галерия УПИ ІХ-9=358, кв.92, 7 м.р., ъгъла на ул. Дебър и ул. Панагюрище, гр. Варна 1. Петър Кирилов Йорданов; 2. Максим Ваханов Бозов; 3. Петър Гавраилов Вичев; 4. Владимир Василев Кръстев; 5. Община Варна Телеконтрол 99' ЕООД, Заповед №015/22.01.2009 г. инж. Симеонов ЗАО-53730/11.12.2008 г. 100 19.02.2009 г.
46/ГИ/02.02.2009г. Трафопост тип БКТП 800 кVА, 20/0,4 кV и електрозахранването му с кабелна линия 20 кV от трафопост тип КТП №1928 ПИ 269, кв.20; ПИ 245 по плана на СО 'Зеленика', община Варна Е.ОН България Мрежи' АД САНТА 2004' ЕООД Заповед № 809/26.11.2008г. На основание чл.154, ал.2,т.8 и ал.5 от ЗУТ допуска се актуализи-ране на строителните книжа инж. Гороломова ЗАО-4424/28.01.2009г. ЗАО-46861/27.10.2008г. 295 23.02.2009г. 08.05.2009г.
47/ГИ/02.02.2009 г. Реконструкция на трафопост №749 и кабелни линии 20 кV УПИ ХІІІ-304 'да произв.складова дейност'=10135.4510.458 кв.20 по плана на ЗПЗ, р-н Вл. Варненчик, гр. Варна Бул Инвестмънт' ЕАД Райнова консултинг' ЕООД, инж. Гороломова ЗАО-4759/29.01.2009 г. 208 23.02.2009 г.
48/ГИ/04.02.2009 г. Уличен водопровод висока зона за второ захранване на сграда за обществено ползване и х-л Димят , 1. 'Гала Тур' ООД; 2. Община Варна Корект 99' ООД, Заповед №001/15.01.2009 г. Л. Димова ЗАО-50845/24.11.2008 г. 100 25.02.2009 г.
49/ГИ/04.01.2009 г. Водопроводно отклонение висока зона за второ захранване на сграда за обществено ползване и х-л Димят УПИ ІІ-17, кв.44, 18 м.р., гр. Варна 1. 'Гала Тур' ООД; 2. Община Варна Корект 99' ООД, Заповед №001/15.01.2009 г. Л. Димова ЗАО-50848/24.11.2008 г. 100 25.02.2009 г.
50/ГИ/06.01.2009 г. Топлопровод от топлофикационна камера /Ш-1//23/ до абонатна станция в Детска градина с дължина 50 м УПИ ІV, кв.15 по плана на жк Възраждане -1 м.р., гр. Варна Далкия Варна' ЕАД Лима' ЕООД инж. Драгнева ЗАО-5913/05.02.2009 г. 255 20.02.2009 г.
51/ГИ/06.02.2009 г. Канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ 3058А, жк Изгрев по плана на жк Изгрев, гр. Варна Евгени Стоянов Георгиев и Георги Николаев Георгиев; 2. Община Варна Райнова консултинг' ЕООД, Запвоед №033/06.02.2009 г. инж. Симеонов ЗАО-3584/23.01.2009 г. 100 25.02.2009 г.
52/ГИ/09.02.2009 г. Външно кабелно електрозахранване чрез разкъсване на резервен кабел от ТП №234, захранващ касета тип ШК-4А до касета тип ШК-4А и резервна връзка между двете касети УПИ ІІІ-356, ул. Арх. Мирчев 5А и УПИ ІІ-355, кв.14 по плана на 24 м.р., ул. Арх. Мирчев 7, гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД инж. Гороломова ЗАО-5768/04.02.3009 г. 50 26.02.2009 г.
53/ГИ/09.02.2009 г. Трафопост тих БКТП 2х800 кVА, 20/0,4кV с монтаж на две трансформаторни машини 630 кVА и електрозахранването му чрез разкъсване и муфиране на съществуваща кабелна линия 20 кV, извод Геотерм,м/у ТП №№559 и 1814 УПИ ІІІ-3071, кв. 45 по плана на кк Чайка, община Варна Е.ОН България Мрежи' АД СС Консулт' ЕООД, Заповед №007/16.01.2009 г. На основание чл.154, ал.2,т.8 и ал.5 от ЗУТ допуска се актуализи-ране на строителните книжа инж. Гороломова ЗАО-5763/04.02.3009 г. ЗАО-47452/30.10.2008 г. 113,5 27.02.2009 г. 29.10.2009г.
54/ГИ/06.02.2009 г. Външни В и К мрежи и съоръжения - Магистрален водопровод ф500 на Ханорама сити ЕАД м-ст Ески балар, кв. Галата 1. 'Панорама сити' ЕАД; 2. Община Варна Протокол №24/11.12.2008 г., т.1 на осн. Чл.62 ал.2 се допуска изм.в основания за одобр.на ИП като се добави на ред 10 след Протокол №24/т.1/11.12.2008г. Кочплексен доклад за ОСИП със съществ.изискв.на строежите шзготвен от Икар консулт АД с адрес София,р-н Лозенец,кв.Витоша,ул.Дим.Шишманов 11,оф.1,партер,представл.от Изпълнителния директор инж.Пл.Василев Владимиров,Лиценз №ЛК000009/05.04.04г...' Л. Димова ЗАО-5927/05.02.2009 г. 23.03.2009 г. 10.04.2009 т.
55/ГИ/10.02.2009 г. Външни водопровод и канализация за жилищна сграда с магазини, офиси и гаражи УПИ ІХ-159, кв.8, гк Възраждане, гр. Варна 1. 'Комфорт' ООД; 2. Община Варна Инекс консулт' ООД, Заповед №0723/08.11.2008 г. Л. Димова ЗАО-52222/02.12.2008 г. 01.03.2009 г.
56/ГИ/12.02.2009г. Сградна газова инсталация за жилищна сграда УПИ V-1687а/758/, кв.51, по плана на 'Св. Никола' Тодор Янев Тодоров и Дешка Петрова Тодорова шеста категория инж. Драгнева ЗАО-1079/12.01.2009г. 50 06.03.2009г.
57/ГИ/12.02.2009 г. Вътрешна газова инсталация за апартамент от жилищна сграда бл.73, вх. А, ет.1, ап.3, по плана на Вазраждане ІV м.р., тр. Варна Кирчо Стоянов Киров и Валентина Димова Кирова шеста категория инж. Драгнева ЗАО-55172/20.12.2008 Г. 50 09.03.2009 г.
58/ГИ/12.02.2009 г. Сградна газова инсталация за жилищна сграда УПИ VІ-9,кв. 444 по плана на І-ви м.р.,ул. Македония 68,гр.Варна етажните собственици на адрес ул. Македония 68,гр.Варна шеста категория инж. Драгнева ЗАО-1732/14.01.2009 г. 100 13.03.2009 г.
59/ГИ/12.02.2009 г. Вътрешна газова инсталация за апартамент от жилищна сграда УПИ VІ-9,кв. 444 по плана на І-ви м.р.,ул. Македония 68, ет.4, ап. 8 ,гр.Варна Галин Баев Василев шеста категория инж. Драгнева ЗАО-1730/14.01.2009 г. 100 13.03.2009 г.
60/ГИ/06.02.2009 г. Вътрешна газова инсталация за апартамент от жилищна сграда УПИ VІ-9,кв. 444 по плана на І-ви м.р.,ул. Македония 68, ет.6, ап.10 ,гр.Варна Недялка Петрова Василева-Демирева и Ангел Иванов Демирев шеста категория инж. Драгнева ЗАО-2016/15.01.2009 г. 100 13.03.2009 г.
61/ГИ/12.02.2009 г. Водопровод за търговски комплекс УПИ Х-29007, 29008, 29009, кв.2 по плана на ПЗ р-н Вл. Варненчик гр. Варна 1. 'Интерлийз' ЕАД; 2. Община Варна Иво-90' ЕООД, инж. Симеонов ЗАО-5542/03.02.2009 г. 100 27.02.2009 г.
62/ГИ/12.02.2009 г. Сградна газова инсталация за жилищна сграда УПИ ІІ-98,кв.686 по плана ІІ-ри м.р. гр. Варна етажните собственици на адрес ул. Ген Гурко 51,гр.Варна шеста категория инж. Драгнева ЗАО-3006/20.01.2009 г. 100 13.03.2009 г.
63/ГИ/12.02.2009 г. Вътрешна газова инсталация за апартамент от жилищна сграда УПИ ІІ-98,кв.686 по плана ІІ-ри м.р.ет.5 ап.8 гр. Варна Елена Петкова Петков шеста категория инж. Драгнева ЗАО-3004/20.01.2009 г. 100 11.03.2009 г.
64/ГИ/12.02.2009 г. Вътрешна газова инсталация за апартамент от жилищна сграда УПИ ІІ-98,кв.686 по плана ІІ-ри м.р.ет.3 ап.2 гр. Варна Калинка Иванова Недкова шеста категория инж. Драгнева ЗАО-3003/20.01.2009 г. 100 13.03.2009 г.
65/ГИ/13.02.2009 г. Сградна газопроводна инсталация и газификация на котелно помещение в жилищна сграда УПИ ІІІ-15=112,кв. 407 по плана на ІV м.р.,ул.Братя Шкорпил 22,24,гр Варна Михаил Петров Михов Райнова Консултинг' ООД инж. Драгнева ЗАО-6895/11.02.2009 г. 200 06.03.2009 г.
66/ГИ/13.02.2009 г. Външни В и К връзки за жилищна сграда УПИ ХІХ-523,524, 525,526, 1303, 1231 кв.28 по плана на 24 м.р.,ул. Подп.Калитин 53,53А,55, 55А,гр. Варна Миглена Павлова Павлова, Марин Димов Павлов, Янчо Стоянов Павлов, Йордан Янков Томов, Тома Илиев Радев, Мария Илиева Русанова, Галина Тодорова Стефанова, Методи Симеонов Стефанов, Стефан Симеонов Димитров, 'Дилов Инвест' ООД, 'Корал-ИВ' ООД, Община Варна Ем инженеринг' ЕООД, Заповед№008/16.01.2009 г. инж. Симеонов ЗАО-2830/20.01.2009 г. 100 03.03.2009 г.
67/ГИ/16.02.2009 г. Външно В и К за жилищна сграда УПИ VІІ-1558, кв.7 по плана на вилна зона гр. Варна 1. Иван Луканов Славов; 2. Росица Севдалинова Колева 3. Снежана Викторова Колева; 4. Людмила Луканова Абаджиева; 5. Тодор Цветанов Драголов; 6. Община Варна Протокол №34/24.10.2008 г. на р-н Приморски инж. Симеонов ЗАО-5561/04.02.2009 г. 100 05.03.2009 г.
68/ГИ/16.02.2009 г. Външно В и К за жилищна сграда УПИ ХІІІ-5, 6, 7 кв. 556 по плана на 14 м.р., гр. Варна 1. 'Корал ИВ' ООД; 2. Сотир Тодоров Иванов; 3. Валентин Тодоров Иванов; 4. Мария Тодорова Маринова; 5 Пирин Иванов Иванов; 6. Янко Алексиев Георгиев; 7. Елвира Алфредова Георгиева; 8. Диофил Янков Казаков; 9. Мима Петкова Караджинова; 10. Едуард Мардирос Саркизов; 11. Петранка Илиева Саркизова; 12. Община Варна Корект 99' ООД, Заповед №0742/07.11.2008 г. инж. Симеонов ЗАО-5551/04.02-2009 г. 100 04.03.2009 г.
69/ГИ/16.02.2009 г. Канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ пл.80 по плана на кк Св. Св. Константин и Елена гр. Варна 1. Община Варна; 2. Любомир Геортиев Цветков; 3. Мария Георгиева Цветкова Протокол №1/08.01.2009 г. инж. Симеонов ЗАО-49364/13.11.2008 г. 100 05.03.2009 г.
70/ГИ/16.02.2009 г. Трафопост тип БКТП 800кVА с монтаж на една трансформаторна машина 250кVА електрозахранването му с кабелна линия от ЖР стълб на въздушен електропровод 20 КV извод 'Балкантурист' ПИ 8856=3624, кв.189 по плана на СО Ваялар община Варна Е.ОН България Мрежи' АД Стройконтрол ЯН 99' ООД, Заповед №0053/11.02.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-7181/12.02.2009 г. ЗАО-39479/26.01.2009 г. ЗАО-39479/04.09.2008 г. 650 06.03.2009 г.
71/ГИ/17.02.2009 г. Държавно предприятие 'Пристанищна инфраструктура' с МАН мрежата на БТК бул. Приморски 5, гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО-4430/28.01.2009 г. 100 10.03.2009 г.
72/ГИ/17.02.2009 г. Телефонно кабелно захранване от РК 01 7261 ТС 5726 УПИ VІ-1276,кв.33 по плана на ЗПЗ, р-н Младост гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО-4429/28.01.2009 г. 100 13.03.2009 г.
73/ГИ/17.02.2009 г. Оборудване за:1. Вграден трафопост 2х 800кVА, 10/0,4кVА;2. вграден трафопост 630 кVА, 20/0,4кVА и електрозахранването им с кабелни линии СрН от трафопостове №№305 и 30 1. УПИ ІХ,кв. 997 по плана на 5 м.р., Варна; 2. УПИ Х,кв. 997 по плана на 5 м.р., гр. Варна 1. 'Е.ОН България Мрежи' АД; 2. 'Бъл инж. Гороломова ЗАО-7878/17.02.2009 г. ЗАО-2026/15.01.2009 г. 466,5 06.03.2009 г.
74/ГИ/17.02.2009 г. Реконструкция на кабелни линии от подстанция Варна Запад до подстанция Център - 1. Електрозахранване на възлова станция чрез реконструкция на кабелни линии 20 кV, изводи Орел и Искра между, , ПС Варна Запад и ПС Център; 2. Реконструкция на кабелни линии 10 кV, изводи Пловдив, Палма, Кардам, Автогара и сигнален кабел м/у ПС Варна Запад и ПС Център;3. Изграждане на канална мрежа по бул. Сливница, гр. Варна УПИ V-590, 591 'за общ.обсружване', кв.5 по плана на 26-ти м.р., ГРАНД МОЛ ВАРНА, гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Санта 2004' ЕООД, Заповед №077/16.02.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-7877/17.02.2009 г. ЗАО-4311/27.01.2009 г. 1164,4 10.03.2009 г.
75 - отпада
76/ГИ/18.02.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №890 до кабелна касета тип ШК-6А УПИ ХІV-138,кв.21 по плана на кв. Виница, ул. Петрич №16, гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Санта 2004' ЕООД, Заповед №030/27.0.12009 г. инж. Гороломова ЗАО-6611/10.02.2009 г. ЗАО-53470/10.12.2009 г. 84 10.03.2009 г.
77/ГИ/18.02.2009 г. Външно кабелно захранване 0,4 кV от трафопост тип БКТП №1095 до два броя кабелни касети тип ШК-4А и резервна връзка между двете касети УПИ ІV-2547,2548 кв.2 по плана на 'жилищна група западно от болничен комплекс на ВМИ-Варна', гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Протокол №2/15.01-2009 г., т.12 инж. Гороломова ЗАО-7752/17.02.2009 г. ЗАО-28/05.01.2009 г. 292 09.03.2009 г.
78/ГИ/18.02.2009 г. Трафопост тип БКТП 630 кVА, 20/0,4 кV и електрозахранването му с кабелна линия 20 кV от съществуващ стоманено-решетъчен стълб на въздушен електропровод 20 кV, извод Галата, находящ се в близост до ТП №679 ПИ 065040 по плана на м-ст Патрабана, землище Галата, община Варна Е.ОН България Мрежи' АД Протокол №19/23.10.2008 г., т. 3 инж. Гороломова ЗАО-7754/17.02.2009 г. ЗАО-45219/26.01.2009 г. 538 10.03.2009 г.
79/ГИ/19.02.2009 г. Външни В и К връзки за жилищна сграда УПИ ХІ-1167, ПИ 70, кв. 69 по плана на вилно селище Абатко, кк Св. Св. Константин и Елена, гр. Варна 1. Община Варна; 2. Нина Крайчева; Протокол №25/18.12.2008 г., т.1 Л. Димова ЗАО-12556/12.03.2008 г. 50 12.03.2009 г.
80/ГИ/20.02.2009 г. Изместване на уличен водопровод ЕФ 546 пред УПИ V-1352, кв.14, 24 м.р., гр. Варна 1. Община Варна; 2. Мариан Иванов Ненчев; 3. Николай Иванов Ненчев; 4. Милка Маринчева Ненчева; 5. 'СТАТ - 1' ООД ЕМ Инженеринг' ЕООД, Заповед№051/10.02.2009 г. Л. Димова ЗАО-7320/13.02.2009 г. 100 20.03.2009 г.
81/ГИ/20.02.2009 г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ ІІІ-3, кв.702 по плана на 2-ри м.р., гр. Варна, ул. Ген. Паренсов 25 1. Община Варна; 2. 'Ситиконсулт' ООД Протокол №5/12.02.2009 г., Заповед №009/16.01.2009 г. инж. Симеонов ЗАО-5162/02.02.2009 г. 100 11.03.2009 г.
82/ГИ/20.02.2009 г. Сградна газова инсталация за жилищна сграда УПИ VІІ-7,кв.12 по плана на 18 м.р., гр. Варна, ул. Васил Друмен №20 Етажните собственици на сграда с адрес: Васил Друмен №20 шеста категория инж. Драгнева ЗАО-50865/24.11.2008 г. 50 31.03.2009 г.
83/ГИ/20.02.2009 г. Сградна газова инсталация за жилищна сграда УПИ VІ-596,597, кв.6 по плана на 24 м.р., гр. Варна, ул. Евлоги Георгиев №11 Етажните собственици на сграда с адрес: ул. Евлоги Георгиев №11 шеста категория инж. Драгнева ЗАО-51615/27.11.2008 г. 50 30.03.2009 г.
84/ГИ/20.02.2009 г. Сградна газова инсталация за апартамент от жилищна сграда УПИ VІ-596,597, кв.6 по плана на 24 м.р., гр. Варна, ул. Евлоги Георгиев №11, вх.1, ет.1, ап.2 Антония Драганова Георгиева шеста категория инж. Драгнева ЗАО-51614/27.11.2008 г. 50 30.03.2009 г.
85/ГИ/20.02.2009 г. Сградна газова инсталация за жилищна сграда ул. Ген. Столетов №35 Етажните собственици на сграда с адрес: ул. Ген. Столетов №35 шеста категория инж. Драгнева ЗАО-52129/02.12.2008 г. 50 29.04.2009 г.
86/ГИ/20.02.2009 г. Сградна газова инсталация за апартамент от жилищна сграда ул. Ген. Столетов №35, ет.2 ап.2, гр. Варна Даринка Николова Димитрова шеста категория инж. Драгнева ЗАО-52135/02.12.2008 г. 50 01.04.2009 г.
87/ГИ/23.02.2009 г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ Х-1035, кв. 9 по плана на 23 м.р., гр. Варна, ул. Т.Бояджиев 3 1. Община Варна; 2. 'Руник' ООД; 3. Светлозар Пенев Станев; 4. Добринка Николова Рускова Юнион Билдинг' ООД, Заповед №035/09.02.2009 г. инж. Симеонов ЗАО-7898/17.02.2009 г. 100 12.03.2009 г.
88 - отпада
89/ГИ/23.02.2009 г. Приемо-предавателна станция Глобул 4233 /Варна - Медицински университет/ на покрива на жилищна сграда ул. Ген. Киселов №8, гр. Варна Етажните собственици на сграда с адрес: ул. Ген. Киселов №8; 2. 'Космо България Мобайл' ЕАД Инекс консулт' ООД, Заповед №0723/08.11.2008 г. на осн.чл.62, ал.2 от АПК на ред 5:'…Бизнес парк София, сграда 4, ет.5,представлявано от Танасис Йоанис Кацирубас и..' да стане:'Бизнес парк София, сграда 6,представлявано от Захариос Коциобос и..' инж. Рубанисти ЗАО-8651/23.02.2009 г. 50 24.03.2009 г. 05.05.2009 г.
90/ГИ/24.02.2009 г. Външно кабелно захранване 0,4 кV от трафопост №348 до касета тип ШК-4А УПИ ХVІІ-263,кв.1087 по плана на 26 м.р., ул.Чинар 23, гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД МД Контрол' ООД, Заповед №060/12.02.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-8091/18.02.2009 г. ЗАО-1078/12.01.2009 г. 50 20.03.2009 г.
91/ГИ/24.02.2009 г. Базова станция на Макс Телеком ООД - БС 4005 РИОКОЗ, разположена на покрива на РИОКОЗ ул. Брегалница №3, гр. Варна 1. 'Макс Телеком' ООД; 2. РИОКОЗ - Варна Кънстракшън Супервижън Къмпани' ООД инж. Рубанисти ЗАО-4259/27.01.2009 г. 100 25.03.2009 г.
92/ГИ/24.02.2009 г. Базова станция на Макс Телеком ООД - БС 4002 Трошево, бл.80, 16 м.р.,р-н Младост, гр. Варна 1. 'Макс Телеком' ООД; 2. Всички етажни собственици, живущи на адрес: бл.80, 16 м.р.,р-н Младост, гр. Варна Кънстракшън Супервижън Къмпани' ООД инж. Рубанисти ЗАО-4257/27.01.2009 г. 100 25.03.2009 г.
93/ГИ/24.02.2009 г. Телефонно кабелно захранване от ТС 5723 РШ 7231 до офис сграда УПИ 410008 и търговски комплекс в УПИ 41007, по ПЗ на землище Владиславово, тр. Варна БТК АД Кънстракшън Супервижън Къмпани' ООД инж. Рубанисти ЗАО-5276/02.02.2009 г. 100 19.03.2009 г.
94/ГИ/24.02.2009 г. Телефонно кабелно захранване от КРШ 1261 /бул. Княз Борис І №70/ на ТС 6 до офис сграда ул. П. Каравелов 26 по плана на ІІІ м.р. гр. Варна БТК АД Кънстракшън Супервижън Къмпани' ООД инж. Рубанисти ЗАО-8761/23.02.2009 г. 100 16.03.2009 г.
95/ГИ/25.02.2009 г. Сградно водопроводно отклонение, сградно канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ ІV-356,кв.14, 24 м.р., гр. Варна 1. Община Варна; 2. 'Грийн парк' ЕООД; 3. Живко Янков Янков; 4. Стойка Димитрова Янкова; 5. Янко Живков Янков; 6. Мария Живкова Ковачева Иво-90 Консулт' ООД, Заповед №50/10.02.2009 г. Л. Димова ЗАО-8087/18.02.2009 г. 100 17.03.2009 г.
96/ГИ/25.02.2009 г. Оптична кабелна свързаност на офиси на Явор АД с МАН мрежата на БТК и ТКЗ от РШ 1261 в ТС5 до офис сграда на фирма Явор АД от бул. Република /бул. Цар Освободител, гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО-7642/16.02.2009 г. 100 19.03.2009 г.
97/ГИ/25.02.2009 г. Телефонно кабелно захранване от РШ 1061 в ТС 36 до ЖС УПИ VІІІ-129 и УПИ Х-794 в кк Св. Св. Константин и Елена, гр. Варна БТК АД Кънстракшън Супервижън Къмпани' ООД инж. Рубанисти ЗАО-7644/16.02.2009 г. 100 19.03.2009 г.
98/ГИ/25.02.2009 г. Телефонно кабелно захранване от РШ 1161 до вилна сграда УПИ ІV-122, м-ст Абатко в кк Св.Св. Константин и Елена, гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО-7646/16.02.2009 г. 100 19.03.2009 г.
99/ГИ/25.02.2009 г. Телефонни кабелни захранвания на жилищни и офис сгради жк Възраждане, УПИ І-140 и ІІ-140, гр. Варна БТК АД Кънстракшън Супервижън Къмпани' ООД инж. Рубанисти ЗАО-7647/16.02.2009 г. 100 19.03.2009 г.
100/ГИ/25.02.2009 г. Телефонни кабелни захранвания от КРШ 1211 на ТС 64 до ЖС, от КРШ 1181 на ТС 63 до ЖС, от КРШ 4111 на ТС 64 до ЖС, от КРШ 1201 на ТС 64 до ЖС, ул. К. Величков 12 и 16, ул. Родопи 8 и ул. Г. Делчев 14, ул. Овчо поле 32, ул. Ек. Симитчиева 9 по плана на ХІV м.р., гр. Варна БТК АД Кънстракшън Супервижън Къмпани' ООД инж. Рубанисти ЗАО-7650/16.02.2009 г. 100 19.03.2009 г.
101/ГИ/25.02.2009 г. Телефонни кабелни захранвания от резерва в КШ І 11.01.03 на ДК 116 от ТС 36 до хотел и ЖС и външна ЕV кутия пред сграда на Пътно управление УПИ V-17, кк Св. Св. Константин и Елена, УПИ ІV-132, гр. Варна БТК АД Кънстракшън Супервижън Къмпани' ООД инж. Рубанисти ЗАО-7655/16.02.2009 г. 100 19.03.2009 г.
102/ГИ/27.02.2009 г. Сградно водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ VІ-8, кв.619, 5 м.р., ул. Тодор Димов 13, гр. Варна 1. Община Варна; 2. Тиха Иванова Янакиева; 3. 'Дилов Итнвест' ЕООД; ЕМ Инженеринг' ЕООД, Заповед №064/12.02.2009 г. Л. Димова ЗАО-7857/17.02.2009 г. 100 25.03.2009 г.
103/ГИ/04.03.2009 г. Водопроводно отклонение за склад за съхранение на пакетирана майонеза и минерална вода УПИ ІХ-410027, кв.20 по плана на ЗПЗ,р-н Вл. Варненчик, гр. Варна 1. Община Варна; 2. 'Консул' ООД Иво-90 Консулт' ООД, Л. Димова ЗАО-8084/18.02.2009 г. 100 24.03.2009 г.
104/ГИ/04.03.2009 г. Сградно водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ ІV-10,кв.328, 9 м.р. ,л. Черни връх 9, гр. Варна 1. Община Варна; 2. 'СТРОИТЕЛ' ЕООД; 3. Иринка Пеева Иванова; 4. Светла Иванова Атанасова; 5. Надя Тодорова Вичева; 6. Антоанета Иванова Атанасова Стройко' ЕООД, Заповед №002/16.01.2009 г. Л. Димова ЗАО-4691/29.01.2009 г. 100 01.04.2009 г.
105/ГИ/04.03.2009 г. Сградна газова инсталация за апартамент от жилищна сграда жк Вл. Варненчик І-ви м.р.,бл.19,вх.4,ет.1,ап.60,гр. Варна Петранка Стоилова Георгиева шеста категория инж. Драгнева ЗАО-53565/10.12.2009 г. 50 30.03.3009 г.
106/ГИ/04.02.2009 г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ ХV-2066,кв.97,28-ми м.р.,гр.Варна, ул. Чонгора №64 1. Община Варна; 2.Мираткомфорт ЕООД Строй Контрол Сервиз' ООД инж. Симеонов ЗАО-3696/23.01.2009 г. 100 19.03.2009 г.
107/ГИ/09.03.2009 г. Сградно водопроводно отклонение за вилна сграда ПИ №62,м-ст Ваялар №59,гр. Варна 1. Община Варна; 2. Тодор Иванов Тодоров; 3. Паулина Тодорова Тодорова 4. Жанета Тодорова Тодорова Протокол №24/11.12.2008 г., т.12 На основание чл.62, ал.2 от АПК се допус-ка промяна категория- та на обекта Л. Димова ЗАО-50767/21.11.2008 г. 50 27.03.2009 г. 27.04.2009г.
108/ГИ/06.03.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №347 до касета тип ШК-5А УПИ І-220,221,кв.1088 по плана на 26 м.р.,ул.Ат. Томов 4,гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД МД Контрол' ООД, Заповед №104/04.03.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-10027/05.03.2009 г. ЗАО-54927/18.12.2008 г. 50 26.03.2009 г.
109/ГИ/06.03.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №1650 до касета тип ШК-5А УПИ ІV-991,кв.61 по плана на кв.Виница,ул. Константин Павлов,гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Протокол №2/15.01.2009 г., т.9, Заповед №107/04.03.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-10034/05.03.2009 г. ЗАО-15/05.01.2009 г. 100 26.03.2009 г.
110/ГИ/06.03.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №49 до касета тип ШК-5А УПИ І-33,кв.10 по плана на 24 м.р.,ул. Ген. Попов 16,гр.Варна Е.ОН България Мрежи' АД Протокол №2/15.01.2009 г., т.8, Заповед №106/04.03.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-10039/05.03.2009 г. ЗАО-16/05.01.2009 г. 115 26.03.2009 г.
111/ГИ/06.03.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №844 до касета тип ШК-5А УПИ ХХІХ-584, кв.33 по плана на кв. Галата, ул. Крайбрежна гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Протокол №2/15.01.2009 г., т.7,Заповед №079/25.02.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-9411/26.02.2009 г. ЗАО-17/05.01.2009 г. 262 26.03.2009 г.
112/ГИ/06.03.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №911 до касета тип ШК-5А УПИ V.131,кв.2 по плана на І-ви м.р.,жк Възраждане, гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Протокол №2/15.01.2009 г., т.6, Заповед №103/04.03.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-10035/05.03.2009 г. ЗАО-18/05.01.2009 г. 54 26.03.2009 г.
113/ГИ/06.03.2009г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №247 до касета тип ШК-5А до съществуваща касета ШК-5А УПИ ХІ-19, кв.313-А, ул. 'Черни връх' №27 до ул. 'Димитър Станчев' №7 по плана на 9 м.р.,Варна Е.ОН България Мрежи' АД Проток.№2 т.4/15.01.2009г. Заповед №105/04.03.2009г. инж. Гороломова ЗАО-10032/05.03.2009г. ЗАО-20/05.01.2009г. 50 26.03.2009г.
114/ГИ/09.03.2009 г. Уличен водопровод за GRAND MALL УПИ V-590,591, кв. 5,26 м.р., гр. Варна 1. Община Варна; 2. 'Оркид Мулти Комплекс Варна' ООД Корект 99' ООД на осн.чл.62,ал.2 от АПК се допуска поправка-като категорията на строега вместо 'пета' да се чете 'трета', и наименованието на обекта вместо 'Уличен водопровод за GRAND MALL' да се чете 'Уличен водопровод и водопроводно отклонение за GRAND MALL' Л. Димова ЗАО-974/10.01.2009 г. 100 25.03.2009 г. 07.05.2009 г.
115/ГИ/06.03.2009 г. Сградна газова инсталация за апартамент от жилищна сграда жк Възраждане, І-ви м.р.,ул.Иван Троянски 3,вх.Б,ет.2,ап.1,гр.Варна Чавдар Кирилов Николов шеста категория инж. Драгнева ЗАО-1577/13.01.2009 г. 100 30.03.2009 г.
116/ГИ/06.03.2009 г. Сградна газова инсталация за апартамент от жилищна сграда жк Трошево,по плана на 16 м.р.-север,бл.9А,вх.Б,ет.4,ап.41,гр.Варна Георги Иванов Янев шеста категория инж. Драгнева ЗАО-1447/13.01.2009 г. 100 31.03.2009 г.
117/ГИ/06.03.2009 г. Сградна газова инсталация за апартамент от жилищна сграда Вл. Варненчик по плана на ІІ м.р.,бл.205 вх.3 ет.3 ап.80,гр.Варна Недко Ненков Тихолов шеста категория инж. Драгнева ЗАО-2520/13.01.2009 г. 100 30.03.2009 г.
118/ГИ/06.03.2009 г. Сградна газова инсталация за апартамент от жилищна сграда Вл. Варненчик по плана на ІІ м.р.,бл.205 вх.3 ет.3 ап.78,гр.Варна Еленка Георгиева Митева шеста категория инж. Драгнева ЗАО-2524/19.01.2009 г. 100 30.03.2009 г.
119/ГИ/06.03.2009 г. Сградна газова инсталация за апартамент от жилищна сграда Цар Борис ІІІ, №15, гр. Варна Иван Николов Стоянов шеста категория инж. Драгнева ЗАО-3515/22.01.2009 г. 100 02.04.2009 г.
120/ГИ/06.03.2009 г. Сградна газова инсталация за апартамент от жилищна сграда жк Изгрев/ул.Мир №263,гр. Варна 1. Красимира Димитрова; 2.Николина Александрова Стоянова; 3. Ивайло Петров Петров шеста категория инж. Драгнева ЗАО-3516/22.01.2009 г. 100 30.03.2009 г.
121/ГИ/06.03.2009 г. Сградна газова инсталация за апартамент от жилищна сграда жк Възраждане, бл.16 вх.2 ет.5 ап.36 с иденфикатор №10135. 3511.92/,гр.Варна Маргарита Иванова Черногорова шеста категория инж. Драгнева ЗАО-4751/29.01.2009 г. 100 30.03.2009 г.
122/ГИ/06.03.2009 г. Сградна газова инсталация за апартамент от жилищна сграда УПИ ІІІ,кв.451 по плана на 1 м.р. /ул.Македония 88,ет.2,ап.3/гр.Варна Димитър Павлов Павлов шеста категория инж. Драгнева ЗАО-8922/24.02.2009 г. 100 30.03.2009 г.
123/ГИ/09.03.2009 г. Газификация на топлоцентрала в к-с Слънчев ден с прилежащия площадков газопровод с дължина 15 м ПИ 17 по плана на кк Св. Св. Константин и Елена,община Варна, с идентификатор №2570.17 Слънчев ден' АД НБС Инженеринг' ООД,Протокол №7/26.02.3009 г., т.3 На основание чл.62, ал.2 от АПК се допус-ка промяна наимено -ванието на обекта инж. Драгнева ЗАО-5260/02.02.2009 г. 447 100 30.03.2009 г. 07.05.2009г.
124/ГИ/09.03.2009 г. Сградна газова инсталация за апартамент от жилищна сграда на територията на Кооперативен пазар гр. Варна Кирил Димитров Христов шеста категория инж. Драгнева ЗАО-2604/19.01.2009 г. 100 07.04.2009 г.
125/ГИ/09.03.2009 г. Сградна газова инсталация за апартамент от жилищна сграда жк Възраждане,бл.35,вх.5 ет.1 ап.97,гр.Варна 1. Драгомир Цветанов Стоянов; 2. Куртена Кръстева Стефанова;3. Стоянка Цветанова Стоянова шеста категория инж. Драгнева ЗАО-4020/26.01.2009 г. 100 31.03.2009 г.
126/ГИ/09.03.2009 г. Сградна газова инсталация за апартамент от жилищна сграда жк Възраждане,І-ви м.р.,ул. Ив.Троянски 3, вх.Б,ет.3 ап.3 гр.Варна Гама - Ник Митев 2004' ЕООД шеста категория инж. Драгнева ЗАО-4614/28.01.2009 г. 100 30.03.2009 г.
127/ГИ/09.03.2009 г. Телефонно кабелно захранване от КРШ 4041 (ул. Кап.Райчо 46) до ЖС ул. Поп Харитон 63 по плана на ІХм.р., гр.Варна БТК АД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО-10060/05.03.2009 г. 100 26.03.2009 г.
128/ГИ/09.03.2009 г. Телефонни кабелни захранвания от резерва в КШ 1 (ул.Иларион Макариополски 20,вх.Б) до ЖС, от КРШ 2041 на ТС 62 до ЖС и от КРШ 2113 на ТС 6 до ЖС ул. 27-ми юли №44, ул. Йоан Екзарх 19 и ул. Ст.Стамболов 31/33 по плана на VІІІ м.р., гр. Варна БТК АД Кънстракшън Супервижън Къмпани' ООД инж. Рубанисти ЗАО-7660/16.02.2009 г. 100 26.03.2009 г.
129/ГИ/09.03.2009 г. Телефонни кабелни захранвания от резерва на РК 17 от РШ 1242 ТС 3 в КШ І 1.9.02 до офис и ЖС ул. Дубровник в УПИ І-1384 на 24 м.р.,гр. Варна БТК АД Кънстракшън Супервижън Къмпани' ООД, Заповед №40/10.02.2009 г. инж. Рубанисти ЗАО-7662/16.02.2009 г. 100 26.03.2009 г.
130/ГИ/09.03.2009 г. Телефонни кабелни захранвания КРШ 3011 на ТС 66 до ЖС, от КРШ 3282 на ТС 6 до ЖС, от КРШ 3211 на ТС 6 до ЖС ул. Антон Страшимиров 23/26, Т.Влайков 19, Хан Пресиян 3 и 15, Три уши 9 и 11, Добротица 7/8 по плана на ХІ м.р., гр. Варна БТК АД Кънстракшън Супервижън Къмпани' ООД, Заповед №42/10.02.2009 г. инж. Рубанисти ЗАО-7663/16.02.2009 г. 100 26.03.2009 г.
131/ГИ/09.03.2009 г. Телефонни кабелни захранвания от КРШ 1021 ня ТС 65 да ЖС, от КРШ 4021 на ТС 65 до офис сграда ул. Сава Радулов 18 и 22, ул.Ген.Гурко 9 по плана на ХVІІІ м.р., гр. Варна БТК АД Кънстракшън Супервижън Къмпани' ООД, Заповед №41/10.02.2009 г. инж. Рубанисти ЗАО-7664/16.02.2009 г. 100 27.03.2009 г.
132/ГИ/10.03.2009 г. Сградна газова инсталация за апартамент от жилищна сграда УПИ І-403,кв.9 по плана на 26 м.р., ул. Т. Радев Пенев 11, тяло 3,вх.А, ет.5,ап.11,гр.Варна Иво Кирилов Попов шеста категория инж. Драгнева ЗАО-3978/26.01.2009 г. 100 07.04.2009 г.
133/ГИ/12.03.2009 г. Вънини В и К връзки за жилищна сграда УПИ ІV-4, кв.119, 7 м.р.,ул. Р. Жинзифов 24, гр. Варна 1. Община Варна; 2.Душка Михайлова Щерева; 3. Галя Петкова Маладовска; 4. Снежанка Михайлова Маладовска; Корект 99' ООД; Заповед №0826/08.12.2008 г. Л. Димова ЗАО-46182/22.10.2008 г. 100 27.03.2009 г.
134/ГИ/13.03.2009 г. Напорна канализация за сграда за курортен туризъм ПИ 2298,кв.55, с.о. Манастирски рид, гр.Варна 1. Община Варна; 2. 'Сислей билд' ООД Протокол №3/22.01.2009 г.,т.2, Заповед №094/04.03.2009 г. Л. Димова ЗАО-10159/06.03.2009 г. 100 09.04.2009 г.
135/ГИ/13.03.2009 г. Телефонно кабелно захранване на жилищна сграда от съществуваща резерва в КШ ІІІ 1.3.1.03 на РШ 419-1,ТС 3 ул. Д-р Железкова в УПИ ІV-5, гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО-10427/09.03.2009 г. 100 06.04.2009 г.
136/ГИ/13.03.2009 г. Базова станция на Макс Телеков ООД - БС 4003 'Аспарухово', разположена на покрива на жилищна сграда ул. Гривица 10, кв. Аспарухово, гр. Варна 1. 'Макс Телеком' ООД; 2. Всички етажни собственици, живущи на адрес: ул. Гривица 10, кв. Аспарухово, гр. Варна Кънстракшън Супервижън Къмпани' ООД, инж. Рубанисти ЗАО-4262/27.01.2009 г. 100 07.04.2009 г.
137/ГИ/13.03.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №326 да касета ШК-5А УПИ ХІІ-4,кв.37 по плана на 18 м.р.,ул. Сава Радулов 18,гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Протокол №3/22.01.2009 г., т.16, Заповед №191/13.01.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-10650/10.03.2009 г. ЗАО-1431/13.01.2009 г. 173 01.04.2009 г.
138/ГИ/13.03.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 КV от трафопост №1773 (от размножителни касети пред ТП №1773) до касета ШК-4А и резерввно захранване от съществуваща касета тих ШК УПИ ХІІІ-11, кв.300 по плана на 9 м.р.,ул. Цар Страцимир 38 А,гр. Варна и ул. Патриарх Евтимий 39 Е.ОН България Мрежи' АД Протокол №3/22.01.2009 г., т.9, Заповед №199/13.01.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-10643/10.03.2009 г. ЗАО-24/05.01.2009 г. 125 01.04.2009 г.
139/ГИ/13.03.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 КV от нова касета ШК-6А до касета ШК-4А от ул. А. Богориди и ул. Т. Влайков до Т. влайков 19 по плана на 11 м.р., гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Протокол №3/22.01.2009 г., т.17, Заповед №193/13.01.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-10645/10.03.2009 г. ЗАО-1432/13.01.2009 г. 100 01.04.2009 г.
140/ГИ/13.03.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №933 да касета ШК-6А пред бл.7 по плана на 27 м.р.,ул.Мара Тасева, гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Протокол №3/22.01.2009 г., т.11, Заповед №110/09.01.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-10649/10.03.2009 г. ЗАО-27/05.01.2009 г. 120 01.04.2009 г.
141/ГИ/13.03.2009 г. Трафопост тип БКТП 1000 кVА, 20/0,4 кV д монтаж на една трансформаторна машина 630 кVА и електрозахранването му с кабелни линии 20кV чрез разкъсване на съществуваща кабелна линия 20 кV между ТП№№1592 и 1593 УПИ VІІ-72121 'за трафопост',кв.4 по ПРЗ на курортна зона Прибой, община Варна Е.ОН България Мрежи' АД Строй Контрол Сервиз' ООД, Протокол №7/26.02.2009 г., т.1 инж. Гороломова ЗАО-5691/04.02.2009 г. 210 01.04.2009 г.
142/ГИ/13.03.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №1086 до три броя касети тип ШК (ШК 7, ШК 6 и ШК 5) УПИ ІІ-1502, кв. 20 по плана на 23-ти м.р., гр. Варна 1. 'ПИ ЕЛ ЕЙЧ ИНВЕСТ' ООД 2. община Варна Инекс консулт' ООД, Заповед №0098/04.03.2008 г. На основание на чл. 154, ал.2,т.8 и ал.5 от ЗУТ допуска се про-мяна на трасе инж. Гороломова ЗАО-1055/10.03.2009 г. ЗАО-3571/23.01.2009 г. 85.50 03.04.2009 г. 04.02.2010г.
143/ГИ/13.03.2009 г. Електрическа подстанция Варна-Запад 110/20/10 кV - Монтаж на трансформатор 110/20/10 УПИ ІІІ, кв.4 по плана на 16 м.р.,р-н Младост,ул.Хр. Смирненски 17 А, гр. Варна Национална електрическа компания ЕАД Строй надзор' ООД, Заповед №001/12.02.2009 г. На основание на чл. 152, ал.2 и чл.154, ал. 5 от ЗУТ допуска се промяна на инвестационните намерения инж. Гороломова ЗАО-6461/09.02.2009 г. 2535,6 06.04.2009 г. 16.11.2010г.
144/ГИ/13.03.2009 г. Два броя кабелни линии 20 кV от подстанция 110/20 кV Варна-север до възлова станция 20 кV УПИ VІІ-351,847,848,1683 1684,кв.39 по плана на ЗПЗ,р-н Младост,Варна 1. 'Галерия Варна' ЕООД; 2. Община Варна Инекс консулт' ООД, Заповед №073/12.02.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-11040/12.03.2009 г. ЗАО-47703/03.11.2008 г. 1044 02.04.2009 г.
145/ГИ/14.03.2009 г. В и К отклонения за рехабилитационен център УПИ ІІ-2535в,2535г, кв.12 по ПП на ПРЗ 'Приморска зона',м-ст Салтанат,гр.Варна 1. Община Варна; 2. 'Глоубъл груп интернешънъл' ЕООД; 3. 'Темел' ЕООД Инекс консулт' ООД, Заповед №097/04.03.2009 г. Л. Димова ЗАО-10869/11.03.2009 г. 100 02.04.2009 г.
146/ГИ/14.03.2009г. Подобект 'Спортна зона' към обект 'Благоустрояване на междублоково пространство, заключено между бл.5, бл.27, бл.19 и бл.45 в ж.к. Чайка, гр. Варна' УПИ 1 за парк, кв.10,19 подрайон по паркоустрой ствен план на парк Чай -ка, гр. Варна Община Варна Прот.№8 т.16/12.03.2009г. На основание на чл. 154, ал.2,т.8 и ал.5 от ЗУТ допуска се про-мяна на инвестацион-ните намерения ЗАО-11192/12.03.2009г. 30.03.2009г. 15.12.2009г.
147/ГИ/16.03.2009 г. Външни В и К връзки за жилищна сграда УПИ ХІІІ-183,кв.48 по плана на с. Каменар,гр.Варна 1. Община Варна 2. Росен Пейков Георгиев и Людмила Николова Георгиева Протокол №20/10.06.2005 г., Заповед 0844/20.12.2008 г. инж. Симеонов ЗАО-55520/23.12.2008 г. 100 01.04.2009 г.
148/ГИ/16.03.2009 г. Канализационно отклонение за имот ПИ 3725, кв.137 по плана на жк Изгрев, гр. Варна 1. Община Варна; 2. Димитър Иванов Генев Райнова консултинг' ЕООД, Заповед №080/27.02.2009 г. инж. Симеонов ЗАО-6905/11.05.2009 г. 100 01.04.2009 г.
149/ГИ/16.03.2009 г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ ХІІІ-12,14, кв.370 по плана на 10 м.р.,ул.Ангел Георгиев № 16А,№18 1. Община Варна; 2. Руник ООД 3. Валентина Костадинова Великова; 4. Мадлен Капрелова Мадатян 5. Сурен Капрелов Капрелян Юнион Билдинг' ООД, Заповед №075/12.02.2009 г. инж. Симеонов ЗАО-7905/17.02.2009 г. 100 31.03.2009 г.
150/ГИ/16.03.2009 г. Базова станция на Макс Телеком ООД - БС 4006 'Параклис', разположена на покрива на жилищна сграда кв. Младост, бл.155, вх. 1, гр. Варна 1. 'Макс Телеком' ООД; 2. Всички етажни собственици, живущи на адрес:кв. Младост, бл.155, вх. 1, гр. Варна Кънстракшън Супервижън Къмпани' ООД, инж. Рубанисти ЗАО-4265/27.01.2009 г. 100 06.04.2009 г.
151/ГИ/13.03.2009 г. Газификация на гр. Варна: Разпределителни газопроводи с отклонения до консуматори по опис сигнатура:Вн-01-А 20/3- І етап с дължина на трасето 1960 м,гр. Варна гр. Варна Варнагаз' АД Инфрастройконсулт' ЕООД, Заповед №127/12.03.2009 г. инж. Драгнева ЗАО-11430/13.03.2009 г. 100 06.04.2009 г.
152/ГИ/16.03.2009 г. Сградна газова инсталация за жилищна сграда ПИ 1560 по плана на м. Ваялар, гр. Варна Сотир Симеонов Василев Протокол №8/12.03.2009 г., т.13 инж. Драгнева ЗАО-425/07.01.2009 г. 100 09.04.2009 г.
153/ГИ/16.03.2009 г. Сградна газова инсталация за апартамент от жилищна сграда кв. Вл. Варненчик, І-ви м.р., бл.7 вх.11 ет.5, ап. 69, гр. Варна Иван Славов Тодоров и Тодорка Любенова Тодорова шеста категория инж. Драгнева ЗАО-1449/13.01.2009 г. 100 08.04.2009 г.
154/ГИ/16.03.2009 г. Сградна газова инсталация за апартамент от жилищна сграда ПИ 1808, кв.67 по плана на 8 м.р. бул. Приморски 59 вх.1 ет.2 ап.16 гр. Варна Петя Иванова Вълева - Нейметне шеста категория инж. Драгнева ЗАО-7760/17.02.2009 г. 100 14.04.2009 г.
155/ГИ/16.03.2009 г. Сградна газова инсталация за апартамент от жилищна сграда парцел с пл.№ХХІ-673,кв. 58 по плана на кв. Виница (ул. Кн.Борис ІІІ №17),гр.Варна, с идентификатор №10135. 2575.942.1 Мария Тодорова Янева шеста категория инж. Драгнева ЗАО-3514/22.01.2009 г. 100 10.04.2009 г.
156/ГИ/17.03.2009 г. Трафопост тип БКТП 2х800 кVА,10/0,4 кV с монтаж на две трансформаторни машини 630 кVА и електрозахранването му с кабелни линии СрН чрез разкъсване на съществуващи кабелни линии между ТП №№ 297 и 301 УПИ ІІ'за трафопост', кв. 27 по плана на 25 м.р., гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД СС Консулт' ЕООД, Заповед №001/12.02.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-9235/25.02.2009 г. 206,75 08.04.2009 г.
157/ГИ/16.03.2009 г. Телекомуникационно оборудване да осъществяване комуникация от вида 'Точка към много точки' от мрежата на Транс Т х-л Вършаваелеком ЕАД ZP 111, разположена на покрива на парцел 1, кв. 48 кк Златни пясъци, гр. Варна 1. 'Транс Телеком' ЕАД; 2. 'Керемедчиеви' ООД Телеконтрол 99' ЕООД, Протокол №4/29.01.2009 г., т.3 инж. Рубанисти ЗАО-1902/14.01.2009 г. 100 07.04.2009 г.
158/ГИ/17.03.2009 г. В и К отклонение за павилион 'Информационен център за обслужване на граждани' 27-ми м.р., кв. Аспарухово, ул.Народни будители, гр. Варна 1. Община Варна; 2. 'Браво инвестмънтс' ООД Протокол №7/30.10.2008, т.10 инж.Симеонов ЗАО-15847/01.04.2009 г. 50 01.04.2009 г.
159/ГИ/17.03.2009 г. Базова станция на GSM/UNTS оператор GloBul №4205, разположена върху покрива на жилищна сграда м-ст Св. Никола №90,(жк Бриз), 21 м.р., гр. Варна 1. Всички етажни собственици, живущи на адрес:м-ст Св. Никола №90; 2. Светла Георгиева Миладинова и Светослав Марчев Миладинов; 3. 'Космо България Мобайл' ЕАД Дарис' ООД инж. Рубанисти ЗАО-52743/04.12.2008 г. 100 27.05.2009г.
160/ГИ/17.03.2009 г. Приемо-предавателна станция GSM-UMTS - VA 4067_E, разположена на покрива на жилищна сграда ул. Кап.Петко войвода 44, гр. Варна 1. БТК АД; 2. Всички етажни собственици живущи на адрес: ул. Кап.Петко войвода 44, гр. Варна, 3. Жасмина Тодорова Симеонова Дарис' ООД инж. Рубанисти ЗАО-53423/09.12.2008 г. 100 14.04.2009 г.
161/ГИ/17.03.2009 г. Приемо-предавателна станция GSM-UMTS - VA 4061_А, разположена на покрива на жилищна сграда ул. Прилеп, бл2 вх.11 и вх.13 гр. Варна 1. БТК АД; 2. Всички етажни собственици живущи на адрес: ул. Прилеп, бл2 вх.11 3. Всички етажни собственици живущи на адрес: ул. Прилеп, бл2 вх.13 Дарис' ООД инж. Рубанисти ЗАО-53436/10.12.2008 г. 100 12.05.2009 г.
162/ГИ/18.03.2009 г. Базова станция на GSM/UМTS оператор GloBul №4426, разположена върху покрива на хотелски комплекс Кемпински Гранд хотел Ермитаж кк Златни пясъци, гр. Варна 1. 'Съни Травел' ЕООД; 2. 'Космо България Мобайл' ЕАД Дарис' ООД инж. Рубанисти ЗАО-53437/10.12.2008 г. 100 14.04.2009 г.
163/ГИ/19.03.2009 г. Реконструкция на уличен водопровод ПЕВП ф90 за офис сграда УПИ VІІ-14, кв.573 по плана на 14 м.р.,ул Отец Паисий 11, гр. Варна 1. Община Варна; 2. 'Корект 63' ЕООД Стройнадзор' ООД, Заповед №101/04.03.2009 г. инж. Симеонов ЗАО-11321/13.03.2009 г. 100 03.04.2009 г.
164/ГИ/19.03.2009 г. Външни В и К връзки за обществено обслужваща сграда УПИ І-2, кв.178 по плана на 11 м.р.,ул. Хан Кардам 21, гр. Варна 1. Община Варна; 2. 'Дочев груп' ЕООД Корект 99' ООД инж. Симеонов ЗАО-51453/26.11.2008 г. 50 08.04.2009 г.
165/ГИ/19.03.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №894 до касета ШК-5А УПИ ХХХІІІ-1014,кв.59 по плана на кв. виница, ул. Константин Илиев, гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Протокол №3/22.01.2009 г., т. 14, Заповед №118/09.03.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-11266/13.03.2009 г. ЗАО-32/05.01.2009 г. 106 09.04.2009 г.
166/ГИ/19.03.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №890 до два броя касети ШК-5А и резервна връзка между двете касети УПИ ХVІІІ-141 и пред УПИ ХІХ-141, кв.21 ул. Петрич и ул.Аладжа манастир по плана на кв. Виница,гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Протокол №3/22.01.2009 г., т. 12, Заповед №111/09.03.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-11257/13.03.2009 г. ЗАО-30/05.01.2009 г. 267 09.04.2009 г.
167/ГИ/19.03.2009 г. Кабелно електрозахранване 0,4 кV (сградно отклонение)от трафопост №1095 до ТЕМЗ в жилищна сграда УПИ ХІV-3595,3596,кв.4 по плана на жилищна група западно от болничен комплекс на ВМИ-Варна, гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Протокол №3/22.01.2009 г., т. 10, Заповед №115/09.03.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-11259/13.03.2009 г. ЗАО-25/05.01.2009 г. 50 09.04.2009 г.
168/ГИ/19.03.2009 г. Кабелно електрозахранване 0,4 кV (сградно отклонение)от подменен ШК-6А ПИ 600,кв.57 до ТЕМО пред УПИ ІІ, кв. 14А, Кв. Прокопий Варненски по плана на кв. Виница, гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Протокол №3/22.01.2009 г., т. 15, Заповед №114/09.03.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-11263/13.03.2009 г. ЗАО-33/05.01.2009 г. 50 09.04.2009 г.
169/ГИ/19.03.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №1638 до касета ШК-4А УПИ ІІ-78, кв.129 по плана на 29 м.р., ул.Кирил Пейчинович 8, гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Протокол №3/22.01.2009 г., т. 7, Заповед №108/09.03.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-11262/13.03.2009 г. ЗАО-22/05.01.2009 г. 233 09.04.2009 г.
170/ГИ/19.03.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуваща касета ШК-5А до разклонителна кутия РК-3 от ПИ 3436,кв.29 до ПИ 2803, кв.29 по плана на СО Ален мак, гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Протокол №3/22.01.2009 г., т. 8, Заповед №117/09.03.2009 г. На основание чл.62, ал.2 от АПК се допус-ка промяна наимено -ванието на обекта инж. Гороломова ЗАО-11260/13.03.2009 г. ЗАО-23/05.01.2009 г. 50 09.04.2009 г. 12.08.2009г.
171/ГИ/19.03.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №1638 до касета ШК-5А УПИ ІІІ-1655,кв.126 по плана на 29 м.р., ул. Кирил Пейчинович 36, гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Протокол №3/22.01.2009 г., т. 6, Заповед №116/09.03.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-11265/13.03.2009 г. ЗАО-21/05.01.2009 г. 64 09.04.2009 г.
172/ГИ/19.03.2009 г. Външни В и К връзки за жилищна сграда УПИ ІV-927,кв.927 по плана на част от 28 м.р. гр. Варна ул. Детелин Войвода №6, 6А 1. Община Варна; 2. Димитрина Иванова Алтева; 3. Костадин Александров Радичков Ригара' ЕООД, Заповед №0782/14.11.2008 г. инж. Симеонов ЗАО-50746/21.11.2008 г. 50 03.04.2009 г.
173/ГИ/20.03.2009 г. Приемо-предавателна станция GSM/UMTS оператор GloBul №4151, разположена на покрива на жилищна сграда жк Възраждане бл.15 вх.3 и вх. 4, гр.Варна 1. Всички етажни собственици, живущи на адрес:жк Възраждане бл.15 вх.3 , 2.Всички етажни собственици, живущи на адрес:жк Възраждане бл.15, вх. 4, 3. 'Космо България Мобайл' ЕАД Дарис' ООД инж. Рубанисти ЗАО-54486/17.12.2008 г. 100 15.04.2009 г.
174/ГИ/20.03.2009 г. Външно водопроводно отклонение за курортна сграда с апартаменти за сезонно обитаване УПИ ХVІ-148, кв.73 по плана на кк Св. Св. Константин и елена, м. Абатко, гр. .варна 1. Община Варна; 2. 'Темел 1' ООД; 3. Румяна Димитрова Дончева Инекс консулт' ООД, Заповед №0775/10.11.2008 г. инж. Симеонов ЗАО-52623/04.12.2008 г. 50 08.04.2009 г.
175/ГИ/20.03.2009 г. Реконструкция водопровод за сграда за курортен туризъм ПИ 2298, кв. 55 с.о. Манастирски рид, гр. Варна 1. Община Варна; 2. 'Сислей билд' ООД Протокол №3/22.01.2009 г., т.1, Заповед №138/19.03.2009 г. Л. Димова ЗАО-10159/06.03.2009 г. 100 09.04.2009 г.
176 -
177/ГИ/23.03.2009 г. LMDS Базова станция HT-VA 4015 'Гардения', разположена на покрива на жилищна сграда ул. Васил Друмев №15, вх.Д, гр. Варна 1. БТК АД; 2. Всички етажни собственици, живущи на адрес: ул. Васил Друмев №15, вх.Д, гр. Варна Кънстракшън Супервижън Къмпани' ООД инж. Рубанисти ЗАО-53819/11.12.2008 г. 100 13.04.2009 г.
178/ГИ/23.03.2009 г. Външно кабелно електрозахранване от трафопост тип БКТП до касета тип ШК-6А от УПИ ІІ'за трафопост', кв.8А до УПИ ІV-25,кв.4А по плана на 23 м.р.,ул. Мир, гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД МД Контрол' ООД, Заповед №136/16.03.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-12148/18.03.2009 г. ЗАО-3265/21.01.2009 г. 50 10.04.2009 г.
179/ГИ/23.03.2009 г. Външно кабелно електрозахранване от трафопост №792 до касета тип ШК-5А УПИ ХVІІІ-339, ул. Шести септември №41, кв.11 по плана на І м.р., жк Вл. Варненчик, гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Санта 2004' ЕООД, Запвоед №001/12.02.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-12028/17.03.2009 г. ЗАО-7759/21.01.2009 г. 94,5 10.04.2009 г.
180/ГИ/23.03.2009 г. Външно кабелно електрозахранване от трафопост №538 до касета тип ШК-5А чрез разкачване на резервен кабел от касета ШК 4А и резервна връзка между двете касети УПИ ХL-2102=81,кв.50 по плана на 21 м.р.,жк Бриз юг,Варна Е.ОН България Мрежи' АД Строй Контрол Сервиз' ООД, Заповед №131/16.03.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-12462/19.03.2009 г. ЗАО-6375/09.02.2009 г. 50 10.04.2009 г.
181/ГИ/23.03.2009 г. Външно кабелно електрозахранване от трафопост №1017 до два броя касети тип ШК-4А УПИ ХІІІ-721, 725, кв. 47 по плана на 16 м.р., ул. Хан Кубрат 7, гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД СС Консулт' ЕООД, Заповед №134/16.03.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-12035/17.03.2009 г. ЗАО-2652/19.01.2009 г. 81 10.04.2009 г.
182/ГИ/23.03.2009 г. Външно кабелно електрозахранване от трафопост тип БКТП №299 до касета тип ШК-6А УПИ ІІІ-3=ПИ 132, ул.Ген. Паренсов 25, кв. 702 по плана на 2 м.р.,гр.Варна Е.ОН България Мрежи' АД Протокол №1/16.01.2009 г., т.2 на РЕСУТ, Заповед №133/16.03.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-12036/17.03.2009 г. ЗАО-6370/09.02.2009 г. 83,25 10.04.2009 г.
183/ГИ/23.03.2009 г. Външно кабелно електрозахранване от трафопост №15 до два броя касети тип ШК-4А и аварийна връзка между тях УПИ ІV-1,2,3,4, кв. 205 по плана на 12 м.р., ул. Т. Влайков №2,4,6,8, гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Строй Контрол Сервиз' ООД, Заповед №132/16.03.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-12145/18.03.2009 г. ЗАО-6538/19.02.2009 г. 111,6 10.04.2009 г.
184/ГИ/23.03.2009 г. Трафопост тип БКТП 2х1000 кVА,20/0,4 кV и електрозахранването му с кабелна линия 20 кV от ТП №745 чрез разкъсване на съществуваща кабелна линия 20 кV между ТП №№ 1649 и 45 УПИ VІІ-894, кв.45 по плана на І-ви м.р., жк Вл. Варненчик, гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД МД Контрол' ООД, Заповед №130/16.03.2009 г. На основание чл.62, ал.2 от АПК се допус-ка промяна наимено -ванието на обекта инж. Гороломова ЗАО-12150/18.03.2009 г. ЗАО-3474/22.01.2009 г. 305,3 10.04.2009 г. 19.10.2009г.
185/ГИ/23.03.2009 г. Външни В и К връзки за жилищна сграда УПИ ІІ-2, кв. 352 по плана на 10 м.р., ул. Радецки №39, гр. Варна 1. Община Варна; 2. 'Елемент 9' ООД; 3. Тонка Радославова Панайотова; 4. Димитринка Георгиева Цачева; 5. Лили Петрова Георгиева; 6. Росен Петов Климов Ригара' ЕООД, Заповед №063/12.02.2009 г. инж. Симеонов ЗАО-7854/17.02.2009 г. 100 14.04.2009 г.
186/ГИ/24.03.2009 г. Базова станция на 'Макс Телеком' ООД - БС 4024 'Център', разположена на покрива на жилищна сграда ул. Н. Николаевич №6, вх.Б, гр. Варна 1. 'Макс Телеком' ООД; 2. Всички етажни собственици, живущи на адрес:ул. Н. Николаевич №6, вх.Б, гр. Варна Кънстракшън Супервижън Къмпани' инж. Рубанисти ЗАО-10875/11.03.2009 г. 100 14.04.2009 г.
187/ГИ/24.03.2009 г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ V-7,8,19, кв. 565 по плана на 14 м.р., ул. Константин Величков 63, гр. Варна 1. Община Варна; 2. 'Монтажи Варна' АД Санта 2004' ЕООД, Заповед №057/12.02.2009 г. инж. Симеонов ЗАО-8534/20.02.2009 г. 100 10.04.2009 г.
188/ГИ/24.03.2009 г. Улична канализация за битови води УПИ ХХХVІ-197, кв.18, СО Пчелина, гр. Варна 1. Община Варна; 2. Петър Петров Профиров; 3. Светлана Стефанова Профирова; 4. Христо Нефталимов Данаилов; 5. Даниела Люцканова Данаилова ЕМ Инженеринг' ЕООД, Заповед №129/11.03.2009 г. На основание чл.154, ал.2 от ЗУТ допуска се промяна на инве -стационни намерения инж. Симеонов ЗАО-11953/17.03.2009 г. 100 10.04.2009 г. 26.03.2010г.
189/ГИ/24.03.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва в КШ 23 на РК 01 от РШ 1022 (ТС 33) пред п-л 535 в м-ст Ален мак в УПИ 3532,гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО-12231/18.03.2009 г. 100 13.04.2009 г.
190/ГИ/24.03.2009 г. Базова станция на 'Макс Телеком' ООД - БС 4016 'Аквариум', разположена на покрива на х-л Аква ул. Н. Николаевич №6, вх.Б, гр. Варна/ реално е ул. Девня 12, вх. А 1. 'Макс Телеком' ООД; 2. 'Експрес Гаранцион' ООД Кънстракшън Супервижън Къмпани' ООД инж. Рубанисти ЗАО-9522/26.02.2009 г. 100 04.06.2009г.
191/ГИ/25.03.2009 г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ ХХХVІ-197, кв.18, СО Пчелина, р-н Младост, гр. Варна 1. Община Варна; 2. Петър Петров Профиров; 3. Светлана Стефанова Профирова; 4. Христо Нефталимов Данаилов; 5. Даниела Люцканова Данаилова ЕМ Инженеринг' ЕООД, Заповед №129/11.03.2009 г. инж. Симеонов ЗАО-11945/17.03.2009 г. 100 10.04.2009 г.
192/ГИ/25.03.2009 г. Сградна газова инсталация за апартамент от жилищна сграда УПИ ІІІ-149, кв. 20 по плана на 24 м.р. ул. Железни врата 20, ет.3 гр. Варна Невянка Димитрова Христова шеста категория инж. Драгнева ЗАО-11397/13.03.2009 г. 100 21.04.2009 г.
193/ГИ/25.03.2009 г. Сградна газова инсталация за апартамент от жилищна сграда жк Възраждане, ІV м.р., бл.76, вх.Д ап.99, гр. Варна Раденко Фердинандов Стойнев и Роза Димитрова Стойнева шеста категория инж. Драгнева ЗАО-11966/17.03.2009 г. 100 20.04.2009 г.
194/ГИ/26.03.2009 г. Двустранна оптична свързаност на трансмисионна точка 4151 Глобул от съществуваща КШ 1 кръстовище бул. Трети март - бул.Ян Хунияди до жк Възраждане 1,бл.15 вх.3 и вх.4, гр. Варна Космо България Мобайл4 ЕАД Кънстракшън Супервижън Къмпани' ООД, Заповед №120/10.03.2009 г. инж. Рубанисти ЗАО-11120/12.03.2009 г. 100 21.04.2009 г.
195/ГИ/26.03.2009 г. Приемо- предавателна станция GSM-UMTS - VA 4025_С УПИ ХІ-1652, кв.70, в.з. Траката,гр. Варна 1. БТК АД; 2. Златомир Маринов Иванов; 3. Иво Маринов Иванов; 4. Красимир Маринов Иванов Дарис' ООД, Протокол №23/04.12.2008 г., т.8, Заповед №036/10.02.2009 г. инж. Рубанисти ЗАО-9195/25.02.2009 г. 100 21.04.2009 г.
196/ГИ/27.03.2009 г. Базова станция на 'Макс Телеком' ООД - БС 4013 'Владиславово', разположена на покрива на блок бл.7, вх.В, ул. Св. Св. Константин и Елена, р.н Вл.Варненчик, гр. Варна 1. 'Макс Телеком' ООД; 2. Всички етажни собственици, живущи на адрес:бл.7, вх.В, ул. Св. Св. Константин и Елена, р.н Вл.. Варненчик, гр. Варна Кънстракшън Супервижън Къмпани' ООД, инж. Рубанисти ЗАО-9525/26.02.2009 г. 100 13.05.2009 г.
197/ГИ/27.03.2009 г. Сградна газова инсталация за апартамент от жилищна сграда кв.451, по плана на 1 м.р. (бул.Цар Освободител 49,вх.А ет.5 ап.43), гр. Варна Димитър Николаев Калев и Валерия Игнатова Калева шеста категория инж. Драгнева ЗАО-10461/09.03.2009 г. 100 21.04.2009 г.
198/ГИ/27.03.2009 г. Базова станция на 'Макс Телеком' ООД - БС 4019 'Чайка', разположена на покрива на блок бл.51,вх.А жк Чайка, гр. Варна 1. 'Макс Телеком' ООД; 2. Всички етажни собственици, живущи на адрес:бл.51,вх.А жк Чайка, гр. Варна Кънстракшън Супервижън Къмпани' ООД, инж. Рубанисти ЗАО-9527/26.02.2009 г. 100 21.04.2009 г.
199 - отпада
200/ГИ/31.03.2009 г. Отводняване на бул. Девня от пл. Славейков до ул. Ат. Москов /Западна обиколна/ - втори участък от Аспарухов мост до ул. Република от км 1+500 до 2+300,гр. Варна Община Варна Протокол №5/15.06.2006 г., т.3 1. На основание чл.62, ал.2 от АПК се допус -ка корекция на наиме -нованието на обекта и категорията;на основ. чл.154, ал.2, т.8 и ал.5 от ЗУТ- промяна на инвест. намерения; 30.10.2009г. 2. На осн. чл.154, ал.2, т.8 и ал.5 от ЗУТ промяна на инв. намерения; 26.01.2010г. 3. На осн.чл.154, ал.2,т.8 и ал.5 от ЗУТ се коригира трасето; на основ. чл.62 ал.2 от АПК- корекция на наименование на обекта; 26.03.2010г. 4. С молба вх.ЗАО-25754/14.07.2010г. на основание чл.152, ал.2, чл.154, ал.5; 16.07.2010г. ЗАО-13422/26.03.2008 г. 17.04.2009 г. 1. 16.11.2009г. 2. 09.02.2010г. 3. 15.04.2010г. 3. 09.08.2010г.
201/ГИ/06.04.2009 г. Сградна газова инсталация за апартамент от жилищна сграда УПИ ІІ, кв. 461 по плана на 1 м.р., ул. Рила №22 вх.А ет 5, ап.17, гр. Варна Лиляна Димитрова Драганова и Тодор Илиев Драганов шеста категория На основание чл.62, ал.2 от АПК допуска се корекция датата на разрешението инж. Драгнева ЗАО-13952/30.03.2009 г. 100 11.05.2009 г. 15.06.2009г.
202/ГИ/31.03.2009 г. Външо кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост тип БКТП №1089 до два броя касети тип ШК-4А УПИ ІІІ-3042,3043,3044, кв.8 по плана на 17 м.р. гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Санта 2004' ЕООД инж. Гороломова ЗАО-11359/13.03.2009 г. 50 17.04.2009 г.
203/ГИ/31.03.2009 г. Сградно В и К отклонение за жилищна сграда ПИ 1431 стар, нов ЕКАТТЕ: 10135,ул. Банат №25, гр. Варна 1. Община Варна; 2. Васил Станев алексиев; 3. Мария Ненова Алексиева Протокол №2/15.01.2009 г., т.3, Заповед №100/04.03.2009 г. Л. Димова ЗАО-10574/10.03.2009 г. 100 21.04.2009 г.
204/ГИ/31.03.2009 г. Сградно В и К отклонение за жилищна сграда с гаражи УПИ VІІ-1704б=704 стар, м-ст Св. Никола, гр. Варна 1. Община Варна 2. 'НВТ Инвест' ООД Протокол №8/12.03.2009 г., т.13, Заповед №140/24.03.2009 г. Л. Димова ЗАО-13342/25.03.2009 г. 50 17.04.2009 г.
205/ГИ/31.03.2009 г. Сградна газова инсталация за жилищна сграда УПИ VІІІ-държ. Кв.58 по плана на кв. Виница ул. Константин Илиев №16, гр. Варна Асен Христов Ненов и Бялка Колева Ненова шеста категория инж. Драгнева ЗАО-944/10.01.2009 г. 100 30.04.2009 г.
206/ГИ/31.03.2009 г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ VІІІ-747, кв.44 по плана на 25 м.р. ул. Нарцис 13,гр.Варна 1. Виолета Димитрова Маврова 2. Илиян Димитров Мавров; 3. 'Ювиги' ЕООД; 4. Станка Петрова Георгиева; 5. 'Стройпроект инвест' ЕООД; 6. Община Варна РЕСУТ Протокол №1/11.01.2008 г., Заповед № 112/21.02.2008 г., 'Агроводинвест' ЕАД инж. Симеонов ЗАО-11379/13.03.2009 г. 100 18.04.2009 г.
207/ГИ/31.03.2009 г. Уличен водопровод, сградно В и К отклонение за офисна сграда УПИ ІІІ-3, кв. 589 по плана на 14 м.р.,ул. Екатерина Симитчиева 6, гр. Варна 1. Община Варна; 2. Екострой 66 ЕООД Протокол №6/19.02.2009 г., т.6 На основание чл.62, ал.2 от АПК допуска се корекция наимено -ванието на обекта и категорията инж. Симеонов ЗАО-12536/20.03.2009 г. 100 27.04.2009 г. 04.01.2010г.
208/ГИ/01.04.2009 г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ ХХХVІІ-876, кв.18 по плана на СО Пчелина, гр. Варна 1. Община Варна; 2. Галина Димитрова Михайлова; 3. Иван Христов Михайлов ЕМ Инженеринг' ЕООД, Заповед №141/31.03.2009 г. Л. Димова ЗАО-14094/31.03.2009 г. 100 22.04.2009 г.
209/ГИ/03.04.2009 г. Оптично кабелно свързване с МАН мрежата на БТК и ТКЗ в КШ 3-12-016 до магазин за промишлени стоки Алати строй ЕООД от бул. Трети март до УПИ ІV в ПЗ Планова, гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО-13122/24.03.2009 г. 100 23.04.2009 г.
210/ГИ/03.04.2009 г. Оптично кабелно свързване с МАН мрежата на БТК на клон на Централна кооперативна банка АД бул. Съборни 58 А, гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО-13124/24.03.2009 г. 100 23.04.2009 г.
211/ГИ/06.04.2009 г. Сградна газова исталация за апартамент от жилищна сграда УПИ І-1 кв. 683 по плана на 2 м.р. ул. Илинден 1 ет 6 ап 4 гр. Варна Космос Желев' ЕООД шеста категория На основание чл.62, ал.2 от АПК допуска се корекция датата на разрешението инж. Драгнева ЗАО-13693/27.03.2009 г. 100 08.05.2009 г. 05.06.2009г.
212/ГИ/06.04.2009 г. Сградна газова исталация за апартамент от жилищна сграда УПИ І-1 кв. 683 по плана на 2 м.р. ул. Илинден 1 ет 5 ап 2 гр. Варна Космос Желев' ЕООД шеста категория На основание чл.62, ал.2 от АПК допуска се корекция датата на разрешението инж. Драгнева ЗАО-13690/27.03.2009 г. 100 08.05.2009 г. 04.06.2009г.
213/ГИ/06.04.2009 г. Сградна газова исталация за апартамент от жилищна сграда УПИ І-1 кв. 683 по плана на 2 м.р. ул. Илинден 1 ет 5 ап 1 гр. Варна Космос Желев' ЕООД шеста категория На основание чл.62, ал.2 от АПК допуска се корекция датата на разрешението инж. Драгнева ЗАО-13686/27.03.2009 г. 100 08.05.2009 г. 05.06.2009г.
214/ГИ/06.04.2009 г. Сградна газова исталация за апартамент от жилищна сграда УПИ І-1 кв. 683 по плана на 2 м.р. ул. Илинден 1 ет 5 кабинет 6 гр. Варна Мария Стоянова Николова шеста категория На основание чл.62, ал.2 от АПК допуска се корекция името на възложителя и датата на разрешението инж. Драгнева ЗАО-15201/25.01.2009 г. 100 14.05.2009г. 05.06.2009г.
215/ГИ/06.04.2009 г. Сградна газова исталация за хотел с кафе-клуб УПИ ХVІІІ-3 кв.28 по плана на 8 м.р., ул. Баба Рада 6,гр. Варна 1. Експрес проект ЕООД; 2. Косара Ивайлова Цонева шеста категория инж. Драгнева ЗАО-12213/18.03.2009 г. 100 30.04.2009 г.
216/ГИ/06.04.2009 г. Сградна газова исталация за жилищна сграда УПИ І-939 кв. 56 по плана на вилна зона /ул.36-та №2, гр. Варна с идентификатор №10135. 2564.1254 Мария Иванова Бонева и Валентин Янакиев Кирязов шеста категория, Протокол №11/02.04.2009 г., т.9 инж. Драгнева ЗАО-9897/05.03.2009 г. 100 30.04.2009 г.
217/ГИ/06.04.2009 г. Реконструкция на кръстовище - първи етап бул. Република и бул. Вл. Варненчик, гр. Варна Община Варна Протокол №24/11.12.2008 г., т.16 инж. Самсарова ЗАО-53579/02.04.2009 г. 24.04.2009 г.
218/ГИ/06.04.2009 г. Външни В и К връзки (сградни отклонения) за жилищна сграда кк Св. Св. Константин и Елена, УПИ V-109, 137,кв.34, гр. Варна 1. Община Варна; 2. Крис Н ЕООД; Протокол №11/02.04.2009 г., т.19 Л. Димова ЗАО-14937/06.04.2009 г. 100 23.04.2009 г.
219/ГИ/09.04.2009 г. Външни В и К връзки (сградни отклонения) за жилищна сграда кк Св. Св. Константин и Елена, УПИ ХІІ-111,136 137,кв.34, гр. Варна 1. Община Варна; 2. Крис Н ЕООД; 3. Живка Василева Сапунджиева Протокол №11/02.04.2009 г., т.19 Л. Димова ЗАО-14934/06.04.2009 г. 100 23.04.2009 г.
220/ГИ/07.04.2009 г. Сградно В и К отклонение за сграда със средно застрояване офиси и ресторант УПИ ХV-1,кв.437 по плана на 4 м.р.,ул. Братя Миладинови 2,гр.Варна 1. Община Варна; 2. Прима 2000 ЕООД Инекс консулт' ООД, Заповед №173/02.04.2009 г. инж. Симеонов ЗАО-14954/06.04.2009 г 100 21.04.2009 г.
221/ГИ/08.04.2009 г. Кабелно електрозахранване (сградно отклонение) от табло ТЕМО до табло разпределително на жилищна сграда пред УПИ ХХХІ-643,кв 2А на ул Св. Параскева в УПИ ХХVІІІ-1123, кв.2А по плана на кв. Виница, гр. Варна Мирослав Михайлов Димитров Варна Вижън ЕООД, Заповед №153/31.03.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-14479/02.04.2009 г. ЗАО-10066/05.03.2009 г. 50 27.04.2009 г.
222/ГИ/08.04.2009 г. Трафопост тип БКТП 1000 кVА, 20/0,4 кV и електрозахранването му с кабелна линия 20кV чрез разкъсване на съществуваща кабелна линия 20 кV, извод Св. Никола между възлова станция Стадиона и ТП №1686 УПИ ХVІІІ-1704 Б=704 кв.54 (нов) по плана на СО Св. Никола, община Варна 1. 'Е.ОН България Мрежи' АД 2. 'НВТ Инвест' ООД Рубикон инженеринг ООД, Заповед №157/02.04.2009 г. На основание чл.62, ал.2 от АПК допуска се корекция наимено -ванието на обекта инж. Гороломова ЗАО-15208/07.04.2009 г. ЗАО-5580/30.12.2008 г. 355 24.04.2009 г. 28.07.2009г.
223/ГИ/08.04.2009 г. Външно кабелно електрозахранване от трафопост тип КТП №1908 до касета тип ШК-6А и изграждане на канална мрежа УПИ І-1390 кв.19 по плана на со Св. Никола община Варна Е.ОН България Мрежи' АД СС Консулт' ЕООД, Заповед №145/31.03.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-14344/01.04.2009 г. ЗАО-52614/04.12.2008 г. 85,5 29.04.2009 г.
224/ГИ/08.04.2009 г. Външно кабелно електрозахранване от трафопост тип КТП №539 до касета тип ШК-6А УПИ VІІ-208 кв.47 по плана на 21 м.р. гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Санта 2004' ЕООД, Заповед №147/31.03.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-14347/01.04.2009 г. ЗАО-7734/17.92.2009 г. 100,35 29.04.2009 г.
225/ГИ/08.04.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV чрез разкъсване на съществуващ кабел ниско напрежение захранващ съществуващи касети тип ШК-3А до касета тип ШК-4А ул. П. Волов и П. Комуна №4 до УПИ ХІ-2, кв.371 по плана на 10 м.р.,ул.Ангел Георгиев 8 гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Санта 2004' ЕООД, инж. Гороломова ЗАО-12461/19.03.2009 г. 50 27.04.2009 г.
226/ГИ/08.04.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост тип КТП №1921 до касета ШК-7А ПИ 527 кв.97 по плана на СО Ваялар гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Протокол №2/15.01.2009 г., т. 5, Заповед №176/02.04.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-14732/03.04.2009 г. ЗАО-19/05.01.2009 г. 171 29.04.2009 г.
227/ГИ/08.04.2009 г. Външно кабелно електрозахранване от трафопост №477 до касета тип ШК-4А УПИ ХІІ-611,612, кв.50 по плана на 16 м.р. ул. Ивац №6 и 8 гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Санта 2004' ЕООД, Заповед №158/02.04.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-14750/03.04.2009 г. ЗАО-9462/26.02.2009 г. 51,75 29.04.2009 г.
228/ГИ/08.04.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV съществуваща касета пред МТП №982, захранена от трафопост №1967 до касета ШК-5А УПИ VІІІ-346 кв.20 по плана на кк Чайка, община Варна Е.ОН България Мрежи' АД Санта 2004' ЕООД, Протокол №7/26.02.2009 г., т.2 На основание чл.62, ал.2 от АПК допуска се корекция наимено -ванието на обекта инж. Гороломова ЗАО-14751/01.04.2009 г. ЗАО-7731/17.02.2009 г. 155 29.04.2009 г. 05.11.2009г.
229/ГИ/07.04.2009 г. Газификация котелно помещение и кухненски блок на Хотелски комплекс Акваазур УПИ V-6 кв.1 по плана на кк Св. Св. Константин и Елена гр. Варна (с идентификатор №10135. 2570.28) Мипс Инвестмънтс АД Протокол №11/02.04.2009 г., т.10 инж. Драгнева ЗАО-14142/31.03.2009 г. 100 07.05.2009 г.
230/ГИ/13.04.2009 г. В и К отклонения за търговски комплекс УПИ 023007=739 стар,масив 23 по плана на земеразделяне на землище с. Тополи община Варна 1. Община Варна; 2. Обединена компания Варна ООД Глобал Консулт 07 ООД Л. Димова ЗАО-11168/12.03.2009 г. 100 07.05.2009 г.
231/ГИ/13.04.2009 г. Битова канализация ул.'28-ма' кв.58 и 59 по плана на Вилна зона, гр. Варна 1. Община Варна; 2. Теодор Борисов Курдов Протокол №8/12.03.2009 г., т.15, Заповед №181/09.04.2009 г. Л. Димова ЗАО-15918/10.04.2009 г. 100 07.05.2009 г.
232/ГИ/13.04.2009 г. В и К отклонения за имот ПИ 240=885 по плана на СО Акчелар 1. Община Варна; 2. Стефан Георгиев Стоянов Ми Консулт ЕООД, Заповед №047/10.02.2009 г. Л. Димова ЗАО-7526/16.02.2009 г. 100 07.05.2009 г.
233/ГИ/13.04.2009 г. Оптично и медно кабелно свързване на Медицински университет Варна, Факултет по дентална медицина и ТПО-Варна ЦППОБО ООД с МАН мрежата на БТК ул. марин Дринов №55, УПИ ІХ-медицински колеж,кв.955,5 м.р. и бул. Цар Освободител 76, гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО-14763/03.04.2009 г. 100 29.04.2009 г.
234/ГИ/13.04.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва в КШ ІІІ 1.45.01 на РК 08 от РШ 7111 до Център за рехабилитация УПИ ІІ-2535в,2535г, по плана на 'Приморска зона',м-ст Салтанат,гр.Варна БТК АД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО-14765/03.04.2009 г. 100 29.04.2009 г.
235/ГИ/13.04.2009 г. Телефонно кабелно захранване на жилищна сграда от РКШ 7222, ТС 5722 УПИ ХVІ-131,бл.4 ул. Иван Янков, кв. Евросити,жк Възраждане І, гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО-14766/03.04.2009 г. 100 29.04.2009 г.
236/ГИ/14.04.2009 г. Базова станция на Макс Телеком ООД - БС 4018 'Кайсиева градина', разположена на покрива на жилищна сграда кв. Вл. Варненчик, бл. 218 вх.7, гр. Варна 1. 'Макс Телеком' ООД; 2. Всички етажни собственици живущи на адрес: кв. Вл. Варненчик, бл. 218 вх.7, гр. Варна Кънстракшън Супервижън Къмпани' ООД, инж. Рубанисти ЗАО-9524/26.02.2009 г. 100 25.09.2009г.
237/ГИ/14.04.2009 г. Два броя трафопостове тип БКТП 2х800 кVА, 20/0,4 кV и електрозахранването им с кабелни линии 20 кV от муфи на разкъсана кабелна линия извод Дипломат между трафопостове №№566 и 691 ПИ с идентификатор 10135.2571.465 по кадастрална карта одобрена със Заповед №РД 18-92/14.10.08 на АГКК,гр.Варна (стар идентификатор УПИ ХХІІІ- 621) по плана на кк Чайка, община Варна 1. Кабакум Инвестмънт ЕООД; 2. Кабакум Резидънс ЕООД; 3. Специализирана болница за рехабилитация Варна АД; 4. Е.ОН България мрежи АД Протокол №11/02.04.2009 г., т.1, 'Стройконтрол Ян 99' ЕООД инж. Гороломова ЗАО-11651/16.03.2009 г. 555 27.04.2009 г.
238/ГИ/14.04.2009 г. Трафопост тип БКТП 2х1000 кVА, 20/0,4 кV с монтаж на една трансформаторна машина 630 кVА и електрозахранването му с кабелни линии 20 кV чрез разкъсване на съществуваща кабелна линия 20 кV, извод Геотерм между трафопостове №№ 1990 и 1657 УПИ І-3420, кв.22 по плана на кк Чайка община Варна Е.ОН България Мрежи' АД Протокол №8/12.03.2009 г., т.3, Заповед №197/10.04.2009 г., 'МД Контрол' ООД На основание на чл. 154, ал.2,т.8 и ал.5 от ЗУТ допуска се про-мяна на трасе инж. Гороломова ЗАО-15992/10.04.2009 г. ЗАО-10146/06.03.2009 г. 582 30.04.2009 г. 28.12.2009г.
239/ГИ/15.04.2009 г. Трафопост тип БКТП 2х630 кVА, 20/0,4 кV и електрозахранването му с кабелна линия 20 кV чрез разкъсване на съществуваща кабелна линия 20 кV, между трафопостове №№ 787 и 837 УПИ І-210, кв.11, жк Младост, 1 м.р., гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Стройнадзор' ООД, Заповед №204/10.04.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-16253/14.04.2009 г. ЗАО-10329/09.03.2009 г. 308 30.04.2009 г.
240/ГИ/15.04.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №172 до касета тип ШК-6А УПИ V-2884 кв.21 по плана на 17 м.р., ул. Каймакчалан, гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Санта 2004' ЕООД, Заповед №196/10.04.2009 г. На основание на чл. 154, ал.2,т.8 и ал.5 от ЗУТ допуска се про-мяна на трасе инж. Гороломова ЗАО-16170/13.04.2009 г. ЗАО-10026/05.03.2009 г. 63,9 07.05.2009 г. 05.11.2009г.
241/ГИ/15.04.2009 г. Външно кабелно електрозахранване от трафопост №1509 до касета тип ШК-4А УПИ ХV-1173, кв.20 по плана на 27 м.р., ул. Драва №3А, гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Строй Контрол Сервиз' ООД, Заповед №205/10.04.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-16229/13.04.2009 г. ЗАО-10030/05.03.2009 г. 78,3 07.05.2009 г.
242/ГИ/15.04.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №1547 до касета тип ШК-5А ПИ 550 по плана на СО Зеленика, община Варна Е.ОН България Мрежи' АД Протокол №2/15.01.2009 г., т.10, Запвоед №202/10.04.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-16220/13.04.2009 г. ЗАО-14/05.01.2009 г. 153 07.05.2009 г.
243/ГИ/15.04.2009 г. Трафопост тип БКТП 800 кVА, 20/0,4 кV и електрозахранването му с кабелна линия 20 кV от възлова станция №900 УПИ ХІ-852, кв.16 по плана на СО Пчелина Община Варна Е.ОН България Мрежи' АД Санта 2004' ЕООД, Заповед №209/13.04.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-16395/14.04.2009 г. ЗАО-10915/11.03.2009 г. 325 07.05.2009 г.
244/ГИ/21.04.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №348 чрез муфиране на резервен кабел към съществуваща касета тип ШК-4А до нова касета тип ШК-4А и резервна връзка между двете касети УПИ VІІ-276,кв. 1087 по плана на 26 м.р.,ул. Топола 36 гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД МД Контрол' ООД, Заповед №215/21.04.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-17192/21.04.2009 г. ЗАО-12700/23.03.2009 г. 50 07.05.2009 г.
245/ГИ/15.04.2009 г. Трафопост тип БКТП 800 кVА, 20/0,4 кV с монтаж на една трансформаторна машина 630 кV и електрозахранването му с кабелни линии 20 кV от въздушен електропровод 20 кV, извод Горски кът ПИ 3532, кв. 46 по плана на СО Ален мак, община Варна Е.ОН България Мрежи' АД Протокол №8/12.03.2009 г., т. 4, 'Строй Контрол Сервиз' ООД, Заповед №210/13.04.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-16397/14.04.2009 г. ЗАО-10150/06.03.2009 г. 225 07.05.2009 г.
246/ГИ/15.04.2009 г. Външно кабелно електрозахранване от трафопост №4 до касета тип ШК-6А (секционирана) УПИ 023007, масив 23, замлище с. Тополи, община Варна Е.ОН България Мрежи' АД Строй Контрол Сервиз ООД, Заповед №201/10.04.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-16227/13.04.2009 г. ЗАО-9843/04.03.2009 г. 60,3 07.05.2009 г.
247/ГИ/15.04.2009 г. Канални линии 20 кV на възлова станция 20 кV Варна Тауърс чрез разкъсване на кабелна линия 20 кV между трафопостове №№1757 и 714 и чрез кабелна линия от ЖР стълб на електропровод извод Езерово УПИ ХІV-341 кв.57 по плана на ЗПЗ, УПИ LVІ-971, кв.35 по плана на ЗПЗ гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД ЕМ Инженеринг' ЕООД, Заповед №211/15.04.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-16523/15.04.2009 г. ЗАО-14164/31.03.2009 г. 367,2 30.04.2009 г.
248/ГИ/15.04.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва на кабел от ТС 61 в КШ 1 на офис сграда ул. Девня 10 по плана на VІІ м.р. гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО-14767/03.04.2009 г. 100 30.04.2009 г.
249/ГИ/15.04.2009 г. Телефонно кабелно захранване РШ (м-ст Зеленика п-л 3061) ТС 371 (кв. Галата) до жилищна сграда УПИ ХV-636, кв. Галата, гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО-14769/03.04.2009 г. 100 30.04.2009 г.
250/ГИ/15.04.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва на кабел от ТС 6 в КШ , (ул. Батак 2) на сграда с обслужващо предназначение ул. Батак №7 по плана на VІІ гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО-14771/03.04.2009 г. 100 30.04.2009 г.
251/ГИ/15.04.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва на кабел от ТС 65 в КШ 1 , (ул. Илинден 33 ) на ЖС ул. Селиолу 26 по плана на ІІ м.р. гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО-14772/03.04.2009 г. 100 30.04.2009 г.
252/ГИ/15.04.2009 г. Телефонно кабелно захранване до ЖС от РШ 2131 на ТС 5, от РКШ 1201 на ТС 5 до ЖС, ул. Добрин Василев 21, 23, 25; ул. Ивац Войвода 17 и 19, ул. Драгаш, ул. Фантазия 13 и 10, ул. Елин Пелин 23, УПИ ХІІ-611,612 по плана на 16 м.р. север гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО-14921/06.04.2009 г. 100 07.05.2009 г.
253/ГИ/15.04.2009 г. Телефонно кабелно захранване от ТС 5725 РКШ 7257 до жилищни сгради УПИ І-155, кв.9 и УПИ Х-166 кв. 8 по плана на жк Възраждане І м.р. гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО-14925/06.04.2009 г. 100 07.05.2009 г.
254/ГИ/15.04.2009 г. Сградна газова инсталация за апартамент от жилищна сграда УПИ І-403,кв.9 по плана на 26 м.р., ул. Т. Радев Пенев 11, тяло 3,вх.4, ет.2,ап.22,гр.Варна Елица Иванова Георгиева шеста категория инж. Драгнева ЗАО-15465/08.04.2009 г. 100 11.05.2009 г.
255/ГИ/15.04.2009 г. Сградна газова инсталация за жилищна сграда жк Възраждане 4-ти м.р. бл.74 вх. Г гр. Варна Етажните собственици, живущи на адрес: жк Възраждане 4-ти м.р. бл.74 вх. Г гр. Варна шеста категория инж. Драгнева ЗАО-15153/07.04.2009 г. 100 07.05.2009 г.
256/ГИ/16.04.2009 г. Сградна газова инсталация и газификация на котелно помещение в административна сграда ПИ 482 кв. 694 по плана на VІІ м.р. гр. Варна с идентификатор №10135. 1506.694.1 ул. Цариброд 23 Българска народна банка Глобал Консулт' ЕООД инж. Драгнева ЗАО-16277/14.04.2009 г. 100 07.05.2009 г.
257/ГИ/16.04.2009 г. Газификация на гр. Варна: Разпределителни газопроводи с отклонения до консуматори по опис сигнатура:Вн-01-А 20/4- ІІІ етап с дължина на трасето 855 м, гр. Варна Варнагаз' АД Инфрастройконсулт' ЕООД, Заповед №198/10.04.2009 г. инж. Драгнева ЗАО-16289/14.04.2009 г. 7043 100 07.05.2009 г.
258/ГИ/15.04.2009 г. Телефонно кабелно захранване от КРШ 2101 на ТС 63 до ЖС и от резерва в КШ 7 до ЖС бул.Цар Освободител, бул.Янош Хуняди до бул.Св.К и Е 8, до бизнес парк Варна, Район 'Владислав Варненчик' БТК АД Кънтстракшън Супервижън Къмпани' ООД, Заповед №166/02.04.2009 г. инж. Рубанисти ЗАО-14923/06.04.2009 г. 100 07.05.2009 г.
259/ГИ/16.04.2009 г. Телефонно кабелно захранване от ТС 5723 РШ 7231 до офис сграда УПИ VІІ-308 кв. 42 по плана на ЗПЗ гр. Варна БТК АД Кънтстракшън Супервижън Къмпани' ООД, Заповед №167/02.04.2009 г. инж. Рубанисти ЗАО-14924/06.04.2009 г. 100 07.05.2009 г.
260/ГИ/16.04.2009 г. Телефонно кабелно захранване от ТС 5 РШ 1012 до търговски комплекс ПИ пл. 256, 257, 258, 259 по плана на жк Възраждане І гр. Варна БТК АД Кънтстракшън Супервижън Къмпани' ООД, Заповед №169/02.04.2009 г. инж. Рубанисти ЗАО-14927/06.04.2009 г. 100 07.05.2009 г.
261/ГИ/16.04.2009 г. Телефонни кабелни захранвания от РШ 7151 (ул.Роза 29) в ТС 52715 до ЖС ул. Бели лилии 25 в УПИ ХХІV-1434, ул. Роза 29 в УПИ ІV-292,293, ул. Синчец в УПИ VІ-282,ул. Бели лилии 20 в УПИ ХІІ- 273, ул. Бели лилии 22 ,24 в УПИ ХІХ-275,276, ул. Бели лилии 28 в УПИ ХVІІ-277, ул. Синчец 5 в УПИ ХІ-821,ул. Роза 15 в УПИ ІІІ-1161,ул.Люляк 25 в УПИ ІV-1163,ул. Карамфил 21 в УПИ ІІ-878 ул. Карамфил 19а в 25 м.р., гр. Варна БТК АД Кънтстракшън Супервижън Къмпани' ООД, Заповед №165/02.04.2009 г. инж. Рубанисти ЗАО-14929/06.04.2009 г. 100 07.05.2009 г.
262/ГИ/16.04.2009 г. Телефонно кабелно захранване от РШ 2061 (ул.Цар Борис ІІІ №82) в ТС 5234 до ЖС ул. Петрич 16, 20 в УПИ ХІХ-141 и УПИ ХVІІІ-141 в жк Виница гр. Варна БТК АД Кънтстракшън Супервижън Къмпани' ООД, Заповед №171/02.04.2009 г. инж. Рубанисти ЗАО-14931/06.04.2009 г. 100 07.05.2009 г.
263/ГИ/16.04.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №468 до касета тип ШК-5А УПИ ХVІІ-1434, кв.32 по плана на 24 м.р. ул. Дубровник 46в гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД СС Консулт' ЕООД, Заповед №208/13.04.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-16396/14.04.2009 г. ЗАО-11902/17.03.2009 г. 85,5 07.05.2009 г.
264/ГИ/16.04.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №261 до касета тип ШК-4А УПИ VІІІ-11 кв.19 по плана на 18 м.р., ул. Иван Богоров 14, гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Санта 2004' ЕООД, Заповед №212/15.04.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-16666/15.04.2009 г. ЗАО-11745/17.03.2009 г. 57,15 07.05.2009 г.
265/ГИ/16.04.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №72 до касета тип ШК-5А УПИ ІХ-9=358, кв.92, 7 м.р., ъгъла на ул. Дебър и ул. Панагюрище, гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД МД Контрол' ООД, Заповед №213/15.04.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-16645/15.04.2009 г. ЗАО-14217/01.04.2009 г. 50 07.05.2009 г.
266/ГИ/16.04.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №133 до касета тип ШК-4А УПИ ІV'за читалище и жилищно застрояване', кв. 13 по плана на 15 м.р. ул. Кап. Райчо 103, гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД СС Консулт' ЕООД, Заповед №214/15.04.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-16526/15.04.2009 г. ЗАО-13315/25.03.2009 г. 50 07.05.2009 г.
267/ГИ/16.04.2009 г. Телефонно кабелно захранване от РШ 4021 в ТС 5234 до ЖС УПИ ІХ-1055, УПИ ХІХ-1053,1054 и УПИ ХVІІ - 1065 в кв. Виница гр. Варна БТК АД Кънтстракшън Супервижън Къмпани' ООД, Заповед №170/02.04.2009 г. инж. Рубанисти ЗАО-14933/06.04.2009 г. 100 07.05.2009 г.
268/ГИ/16.04.2009 г. Телефонно кабелно захранване от КРШ 4293 до ЖС, от резерва в КШ 3 до ЖС, от резерва в КШ 1 до ЖС, от КРШ 4301 до ЖС, от резерва в КШ 13 до ЖС ур. Ивайло 2, ул. Хан Маламир 4, 6, 11, и в УПИ ХІІІ-1,12, кв.322, ул. Ивайло 8, 19 , 17, ул. Цар Ив. Страцимир 9, ул. Ст. планина 12а, ул. Беласица 30 по плана на ІХ м.р. гр. Варна БТК АД Кънтстракшън Супервижън Къмпани' ООД, Заповед №162/02.04.2009 г. инж. Рубанисти ЗАО-14935/06.04.2009 г. 100 07.05.2009 г.
269/ГИ/16.04.2009 г. Телефонно кабелно захранване от КРШ 1231 до ЖС ул. Цар Асен №1, №7, ул. Иван Драсов №3,№4, №4а,№10а по плана на 1 м.р. гр. Варна БТК АД Кънтстракшън Супервижън Къмпани' ООД, Заповед №163/02.04.2009 г. инж. Рубанисти ЗАО-14940/06.04.2009 г. 100 07.05.2009 г.
270/ГИ/16.04.2009 г. Телефонно кабелно захранване от КРШ 4292 на ТС 6 до ЖС, от резерва в КШ 7 до жс, от КРШ 4291 на ТС 6 до ЖС, от КРШ 3152 на ТС 6 до ЖС ул. Хан Маламир 17, ул. доспат 23, ул. Цар Ив. Страцимир 31/33, 36, ул. Средна гора 29, ул. Ст. планина 45, 50, ул. Ант. Неделчев 38, ул. Черни връх 27 по плана на ІХ м.р. гр. Варна БТК АД Кънтстракшън Супервижън Къмпани' ООД, Заповед №161/02.04.2009 г. инж. Рубанисти ЗАО-14941/06.04.2009 г. 100 07.05.2009 г.
271/ГИ/16.04.2009 г. Телефонно кабелно захранване от КРШ 4041 до ЖС, от резерва в КШ 9 до ЖС, от резерва в КШ 21 до ЖС, от КРШ 4091 до ЖС, от КРШ 4461 до ЖС ул. Кап.Райчо 45/47, 40/ 42, ул. Ивайло 72, ул. Цар Ив. Страцимир 64,62 ул.Ивайло 58а, 62, ул. Ст.планина 60/62, ул. Ср. Гора 8, ул. Поп Харитон 54, ул.Н.Бозвели 56, 60, 62, ул. Доспат 4 по плана на ІХ м.р. гр. Варна БТК АД Кънтстракшън Супервижън Къмпани' ООД, Заповед №160/02.04.2009 г. инж. Рубанисти ЗАО-14944/06.04.2009 г. 100 07.05.2009 г.
272/ГИ/16.04.2009 г. Телефонно кабелно захранване от ТС 5 РШ 1051 до ЖС, от РШ 2071 до ЖС, от РШ 2061 до ЖС, ул.Акад.Андр.Сахаров 6, ул. Паско Желев 9, 2, бул. Сливница 171, ул. Топола 4а,12, 26,34,ул. Магнолия 5а,ул.Чинар 19а,13,23,25,29,26, ул. Г. Сотиров 9, ул. Ат. Томов 4, 26 м.р. гр. Варна БТК АД Кънтстракшън Супервижън Къмпани' ООД, Заповед №159/02.04.2009 г. инж. Рубанисти ЗАО-14947/06.04.2009 г. 100 07.05.2009 г.
273/ГИ/16.04.2009 г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ V-10, кв.313 по плана на 9-ти м.р., ул. Черни връх гр. Варна 1. Община Варна; 2. 'ЕН ЕР Груп' ООД; 3. Димитър Душков Душков и Бойка Стоянова Душкова 4. Десислава Панайотова Георгиева Тест Билдинг' ООД, Заповед №152/31.03.2009 г. инж. Симеонов ЗАО-14722/03.04.2009 г. 100 07.05.2009 г.
274/ГИ/16.04.2009 г. В и К отклонение за офис сграда УПИ VІІ-14 кв.573 по плана на 14 м.р. гр. Варна ул. Отец Пайсий 11 1. Община Варна; 2. Марийка Димитрова Денчева 3. Валентина Димитрова Йорданова; 4. Георги Христов Борисов; 5. 'Корект 63' ЕООД Стройнодзор' ООД, Заповед №150/31.03.2009 г. инж. Симеонов ЗАО-14761/03.04.2009 г. 100 13.05.2009 г.
275/ГИ/16.04.2009 г. В и К отклонение за имот ПИ 683 по плана на СО Пчелина гр. Варна 1. Община Варна; 2. Ненчо Костов Милков Инвесткомерс - Емил Иванов' ЕООД, Заповед №155/31.03.2009 г. инж. Симеонов ЗАО-14719/03.04.2009 г. 100 08.05.2009 г.
276/ГИ/16.04.2009 г. Уличен водопровод за обслужване на сграда за комплексно обществено обслужване с жилищна част и трафопост УПИ І, кв.19 по плана на 23 м.р. гр. Варна 1. Община Варна; 2. 'ПИ ЕЛ ЕЙЧ ИНВЕСТ' ООД Инекс консулт' ООД, Заповед №185/09.04.2009 г. инж. Симеонов ЗАО-16206/13.04.2009 г. 100 07.05.2009 г.
277/ГИ/17.04.2009 г. Сградни В и К отклонения за двуфамилна двуетажна сграда УПИ І-268, кв.54 по плана на с. Тополи община Варна 1. Община Варна; 2. Димитричка Янчева Иванова 3. Каролина Красимирова Илиева; 4. Даниела Красимирова Илиева Деомид' ЕООД, Заповед №192/09.04.2009 г. Л. Димова ЗАО-17026/17.04.2009 г. 100 07.05.2009 г.
278/ГИ/21.04.2009 г. В и К отклонения за жилищна сграда УПИ ІХ-1 кв.178 11 м.р. ул. Густав Вайганд 10 гр. Варна 1. Община Варна; 2.Виолета Георгиева Стойчева; 3. Галин Иванов Иванов; 4. Елена Георгиева Иванова; 5. Красимир Манолов Стойчев Ригара' ЕООД, Заповед №187/09.04.2009 г. инж. Симеонов ЗАО-16379/14.04.2009 г. 50 12.05.2009 г.
279/ГИ/22.04.2009 г. Уличен водопровод и сградни В и К отклонения за жилищна сграда УПИ ІІ-2 по плана на 9 м.р. гр. Варна 1. Община Варна; 2. Любен Йорданов Тончев; 3. Мартин Любенов Тончев; 4. Даниела Любенова Овчарова; 5. Величка Иванова Георгиева; 6. 'Тандем и КО' ООД Диалекс' ООД, Заповед №149/31.03.2009 г. Л. Димова ЗАО-14603/02.04.2009 г. 100 12.05.2009 г.
280/ГИ/22.04.2009 г. Телефонно кабелно захранване от РШ 4191 на ТС 3 до обществена сграда УПИ ІV-1 по плана на 17 м.р. на ул Головина 9 гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО-15782/09.04.2009 г. 100 11.05.2009 г.
281/ГИ/22.04.2009 г. Телефонно кабелно захранване от РШ 7271 ТС 5727 до магазин за бои УПИ ХІІІ-1165 кв.29 по плана на ЗПЗ-юг гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО-16921/16.04.2009 г. 100 11.05.2009 г.
282/ГИ/22.04.2009 г. Телефонно кабелно захранване от РШ 1081 ТС 37 до хотел ул. Мара Тасева 16 в УПИ ІІІ-2610, р-н Аспарухово, гр. Варна БТК АД Кънстракшън Супервижън Къмпани' ООД, Заповед№207/13.04.2009 г. инж. Рубанисти ЗАО-16913/16.04.2009 г. 100 13.05.2009 г.
283/ГИ/22.04.2009 г. Телефонно кабелно захранване от КРШ 4201 до офис сгради ул. Страхил войвода 15 и ул. Моис Меви 28 по плана на ХІІІ м.р. гр. Варна БТК АД Кънстракшън Супервижън Къмпани' ООД, Заповед №206/13.04.2009 г. инж. Рубанисти ЗАО-16915/16.04.2009 г. 100 13.05.2009 г.
284/ГИ/22.04.2009 г. Телефонно кабелно захранване РШ 1112 в ТС 36 до жилищна сграда и външна ЕV кутия УПИ ХV-1477,кв.21 и пред п-л 22 във в.з. Траката гр. Варна БТК АД Кънстракшън Супервижън Къмпани' ООД, Заповед №194/09.04.2009 г. инж. Рубанисти ЗАО-16916/16.04.2009 г. 100 13.05.2009 г.
285/ГИ/22.04.2009 г. Продължение на двоица еднопосочни улици Бенковски - Дрин участъка ул. Дрин от км 0+000 до км 0+400 Община Варна Протокол №12/09.04.2009 г., т. 8 На основание чл.62, ал.2 от АПК се допус- ка корекция на текст На основание чл.62 ал.2 от АПК се допус- ка корекция на текст инж. Самсарова ЗАО-17439/22.04.2009 г. 11.05.2009 г. 30.06.2009г. 31.08.2009г.
286/ГИ/22.04.2009 г. Локално пътно платно на бул. Княз Борис І в участъка между ул. Найден Геров и ул. Добри Чинтулов - първи етап - между ул. н. Геров и ул. Константин Фотинов и участъка на ул. Константин Фотинов в частта между бул. Княз Борис І и ул. тодор Икономов Община Варна Корект 99' ООД инж. Самсарова ЗАО-17438/22.04.2009 г. 08.05.2009 г.
287/ГИ/22.04.2009 г. Сградни В и К отклонения за жилищна сграда УПИ ІV-9 кв. 536 по плана на 14 м.р. гр. Варна 1. Община Варна; 2. Стоянка Филипова Александрова; 3. Александров Цеков Александров; 4. Акропол Билд ЕООД; Билдинг Надзор' ЕООД, Заповед №086/27.02.2009 г. Л. Димова ЗАО-11768/16.03.2009 г. 100 11.05.2009 г.
288/ГИ/23.04.2009 г. В и К отклонения за жилищна сграда УПИ VІІІ-1485, кв.131 по плана на 29 м.р. кв. Аспарухово ул. Димчо Дебелянов 16, гр.Варна 1. Община Варна; 2. Мария Стефанова Даскалова 3. Мирослав Владиславов Даскалов; 4. Светла Николаева Атанасова Райнова консултинг' ЕООД, Заповед №542/26.08.2008 г. Л. Димова ЗАО-11168/12.03.2009 г. 100 11.05.2009 г.
289/ГИ/23.04.2009 г. В и К отклонения за административна сграда с апартаментен хотел УПИ ІІ-4, кв.708,3-ти м.р. гр. Варна бул. Осми приморски полк 54 1. Община Варна; 2. 'Каргоекспрес Неделчев Димитров' АД Диалекс' ООД, Заповед №156/02.04.2009 г. Л. Димова ЗАО-15921/10.04.2009 г. 100 13.05.2009 г.
290/ГИ/24.04.2009 г. Сградно отклонение за дъждовни води за жилищна сграда УПИ VІ-92,кв. 50 по плана на 21 м.р. гр. Варна 1. Община Варна; 2. Алея Първа ЕАД Корект 99 ООД, Заповед №199/10.04.2009 г. на основание чл.62 ал. 2 от АПК поради допусната очевидна фактическа грешка се допуска корекция в ред 5, вместо'Таня Петкова Парушева' да се чете ''Галина Георгиева Димитрова' Л. Димова ЗАО-16949/16.04.2009 г. 100 13.05.2009 г. 15.06.2009г.
291/ГИ/24.04.2009 г. Сградни В и К отклонения за жилищна сграда УПИ VІІІ-10 кв. 619 по плана на 5 м.р. гр. Варна 1. Община Варна; 2. Вентана ООД; Корект 99' ООД, Заповед №191/09.04.2009 г. Л. Димова ЗАО-16333/14.04.2009 г. 100 21.05.2009 г.
292/ГИ/24.04.2009 г. ИСПА мярка 2002/BG/16/Р/РЕ/016 - интегриран проект за подобряване водния цикъл на гр. Варна - реконструкция и разширение на водоснабдителната и канализационната системи на гр. Варна гр. Варна Община Варна Инекс консулт' ООД На основание чл.62, ал.2 от АПК се допус -ка корекция наимено -ванието на обекта инж. Симеонов ЗАО-17870/24.04.2009 г. 12.05.2009 г. 24.08.2009г.
293/ГИ/28.04.2009 г. отпада инж. Самсарова
294/ГИ/24.04.2009 г. Подход отклонение от местен път VІ клас Варна Виница за поделение 3441--1, включително лента за дясно завиване между пикетни точки, както следва: - лента за дясно завиване от п.т.13 до п.т.24; - пътна връзка към УПИ І -2917 от п.т.1 до п.т.8; напречна връзка от п.т.10 до п.т. С2; подпорни стени - ограда по границите на УПИ І-2915 и УПИ ІІ-2917 гр. Варна 1. Община Варна; 2. 'Вайшия Бийч България' ЕООД Протокол №2/, т.1 от 15.01.2009 г. инж. Самсарова ЗАО-15219/07.04.2009 28.05.2009 г.
295/ГИ/28.04.2009 г. Реконструкция на бул. Княз Борис І - бул. Сливница и нова организация на движението Участъка от ул. Мария Луиза до бул. Цар Освободител Община Варна Протокол №14/03-07.2008 г., т.3 На основ. на чл.154, ал.2, т.8 и ал.5 от ЗУТ промяна на инвестац. Намерения; На основ. чл.62 ал.2 от АПК отпада текст от забележката; На основ. чл.154, ал.2 т.8 и ал.5 от ЗУТ до -пуска се промяна по време на строителст.; инж. Самсарова ЗАО-18292/28.04.2009 г. 14.05.2009 г. 07.07.2009г. 24.07.2009г. 21.10.2009г.
296/ГИ/24.04.2009 г. отпада
297/ГИ/28.04.2009 г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ ХVІІ-673, 674 кв.7 по плана на 24 м.р. ул. Никола Козлев 10, 12 гр. Варна 1. Община Варна; 2. Данаил Йорданов Дойков; 3. Красимир Василен Малеевски; 4. Юлиан Андреев Малеевски; 5. Искра Андреева Николова; 6. Ивелин Николов Аврамов; 7. Антоанета Желязкова Аврамова; 8. Кина Георгиева Аврамова; 9. Никола Иванов Аврамов; 10. Станка Христова Митева; 11. 'Металекс Билд' ООД Протокол №10/26.03.2009 г., т. 1, Заповед №223/27.04.2009 г. Л. Димова ЗАО-18321/28.04.2009 г. 100 14.05.2009 г.
298/ГИ/28.04.2009 г. Уличен водопровод и водопроводно отклонение за сграда с ваканционни жилища УПИ ІІІ-13846А, кв.54, ул.ХХХ №19 по плана на Вилна зона гр. Варна 1. Община Варна; 2. 'Бигла Консулт' ООД Протокол №5/12.02.2009 г., Заповед №189/09.04.2009 г. Л. Димова ЗАО-18478/28.04.2009 г. 100 23.05.2009 г.
299/ГИ/29.04.2009 г. Сградна газапроводна инсталация и газификация на котелна централа в сграда - УВЦ 'Св. Св. Константин и Елена' УПИ ІІ-8, кв.61 по плана на кк Св. Св. Константин и Елена, гр. Варна, с идентификатор №10135. 2570.27 Държавно предприятие Ръководство на въздушно движение Протокол №13/28.04.2009 г., т.6 инж. Драгнева ЗАО-15093/06.04.2009 г. 100 760 15.05.2009 г.
300/ГИ/29.04.2009 г. Сградна газова инсталация за апартамент от жилищна сграда УПИ ХV-17 кв.619 по плана на 5 м.р (ул. Селиолу 42, ет 7 ап 18) гр. Варна Иван Руменов Кирчев шеста категория инж. Драгнева ЗАО-16990/17.04.2009 г. 100 25.05.2009 г.
301/ГИ/29.04.2009 г. Газификация на гр. Варна: Разпределителни газопроводи в ОПЗ Вл. Варненчик до консуматори с дължина на трасето 1373 м УПИ ХІІ-31030, УПИ ХІ-180, УПИ ІІІ-178, УПИ ІV- 60001, УПИ ХІІ-31018, гр. Варна Примагаз' АД ЕСМ' ЕООД, Запвоед №046/10.02.2009 г. инж. Драгнева ЗАО-18377/28-04.2009 г. 100 618 22.05.2009 г.
302/ГИ/30.04.2009 г. Сградна газова инсталация за жилищна сграда жк Вл. Варненчик І-ви м.р. - север ,бл.22,вх.3,гр. Варна Етажните собственици на сграда с адрес: жк Вл. Варненчик І-ви м.р. - север ,бл.22,вх.3,гр. Варна шеста категория инж. Драгнева ЗАО-16520/16.04.2009 г. 100 05.06.2009 г.
303/ГИ/29.04.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва в КШ І 1.15.04 (ул. Еделвайс 3) на РК 09 от РШ 7161 на ТС 52716 до жилищна сграда УПИ ІІІ-724 на ул. Тинтява 8 по плана на 25 м.р. гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО-18382/28.04.2009 г. 100 22.05.2009 г.
304/ГИ/29.04.2009 г. Реконструкция на кръстовище бул. Приморски с ул. Преслав Община Варна Протокол №14/23.04.2009, т.2 на ЕСИИ На основание чл.154, ал.2 т.8 и ал.5 от ЗУТ се допуска промяна по време на строител. инж. Самсарова ЗАО-18782/30.04.2009 г. 22.05.2009 г. 28.07.2009г.
305/ГИ/08.05.2009 г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ ХХІV-305 кв. 42 по плана на 25 м.р. ул. Роза /ул. Зеленика гр. Варна 1. Трилениум ООД; 2. ОбщинаВарна Инекс консулт' ООД, Заповед №224/29.04.2009 г. инж. Гърбузов ЗАО-18885/30.04.2009 г. 100 26.05.2009 г.
306/ГИ/11.05.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №206 до касета тип ШК-6А УПИ ІV-2957 кв.26 по плана на 23 м.р. гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Протокол №3/22.01.2009 г., т. 13, Заповед №218/21.04.2009 г. С молба вх.ЗАО-18423/06.07.2010г. на основание чл.62, ал.2 от АПК се допус -ка корекция в наименованието на обекта. 13.07.2010г. инж.Гороломова инж. Гороломова ЗАО-18423/28.04.2009 г. 154 30.05.2009 г. 02.08.2010 г.
307/ГИ/11.05.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №1638 до касета тип ШК-4А УПИ ІІІ-1523, кв.133 по плана на 29 м.р. ул. Стенка Разин №10, р-н Аспарухово, гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Санта 2004' ООД, Заповед №220/21.04.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-18445/28.04.2009 г. 80,55 30.05.2009 г.
308/ГИ/11.05.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №274 до касета тип ШК-4А ул. Поп Харитон, пазарна площадка Автогара по плана на 9-ти м.р. гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Санта 2004' ООД, Заповед №217/21.04.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-18428/28.04.2009 г. 50 30.05.2009 г.
309/ГИ/11.05.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от размножителна касета тип ШК-6А пред трафопост тип КТП №1733 чрез муфиране на резервен кабел към съществуваща касета ШК-5А до нова касета ШК-4А и резервна връзка между двете касети ул. Цар Иван Страцимир 66 и предУПИ VІІ-2, кв. 295 Б по плана на 9 м.р. ул. Цар Иван Страцимир 62 гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД СС Консулт' ЕООД, Заповед№221/21-04.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-18444/28.04.2009 г. 50 30.05.2009 г.
310/ГИ/11.05.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №734 до касета тип ШК-5А УПИ ХІ-434=ІІІ-433 по плана на жк Вл. Варненчик І-ви м.р. ул. Д. Дончев - Доктора №5 гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Строй Контрол Сервиз' ООД, Заповед №219/21.04.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-18443/28.04.2009 г. 50 30.05.2009 г.
311/ГИ/11.05.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №863 до касета тип ШК-4А ХVІ-510, кв.1 по плана на 26 м.р. ул. Вяра 161 А гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД МД Контрол' ООД, Заповед №222/21.04.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-18446/28.04.2009 г. 102,6 30.05.2009 г.
312/ГИ/11.05.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV на касета тип ШК-4А чрез муфиране на резервен кабел от трафопост №353 до касета ШК-4А и резервна връзка между двете касети УПИ І-1 кв.357 по плана на 10 м.р. ул. Коста Тюлев 13 гр. Варна и ул. Коста Тюлев 22 Е.ОН България Мрежи' АД Строй Контрол Сервиз' ООД, Заповед №216/21.04.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-18425/28.04.2009 г. 50 30.05.2009 г.
313/ГИ/12.05.2009 г. Кабелин линии 10 кV за захранване на трафопост 10/0,4 кV чрез разкъсване на кабелна линия 10 кV извод Рупи, между трафопостове №№175 и 1086 и чрез разкъсване на кабелна линия 10 кV извод Хоризонт между трафопостове №№360 и 497 ПИ с идентификатор 10135.2555.277 (УПИ І, кв.19) по плана на 23 м. р., гр. Варна 1. ПИ ЕЛ ЕЙЧ ИНВЕСТ ООД; 2. Община Варна Инекс Консулт' ООД, Заповед №230/29.04.2009 г. На основание на чл. 154, ал.2,т.8 и ал.5 от ЗУТ поради промяна по време на строител. На основание чл.62, ал.2 от АПК се допус- ка промяна на наиме -нование инж. Гороломова ЗАО-18869/30.04.2009 г. 128,25 30.05.2009 г. 30.10.2009г. 23.12.2009г.
314/ГИ/08.05.2009 г. Сградна газопроводна инсталация и газификация на котелно помещение в сграда ПИ 1660=пл.№2, кв. 53 по плана на VІІІ м.р. ул. Княз Александър Батемберг 41, гр. Варна Дарик имоти България' АД Билдинг Надзор' ЕООД, инж. Драгнева ЗАО-18447/28.04.2009 г. 100 150 04.06.2009 г.
315/ГИ/12.05.2009 г. В и К отклонения за жилищна сграда УПИ VІ-1177,1178,кв.61 25 м.р., ул. Божур 17, 17А гр. Варна 1. Община Варна; 2. Белос ООД; 3. Христо Петров Христов 4. Цонка Милчева Христова; 5. Атанас Петров Добрев; 6. Маринка Русева Добрева; 7. Нейчо Атанасов Ненов; 8. Марийка Атанасова Димова; 9.Георги Димов Брайков Юнион Билдинг' ООД, Заповед №190/09.04.2009 г. инж. Симеонов ЗАО-19322/08.05.2009 г. 100 01.06.2009 г.
316/ГИ/12.05.2009 г. Трафопост тип БКТП 2х1000кVА, 20/0,4 кV и електрозахранването му с кабелни линии 20 кV чрез разкъсване на съществуваща кабелна линия 20 кV извод Фармахим, между възлова станция Св. Св. Константин и Елена и трафопост №631 УПИ ІІ-37, кв. 1 по плана на Ботаническа градина на землище кв. Виница община Варна Е.ОН България Мрежи' АД МД Контрол' ООД, Протокол №8/12.03.2009 г., т. 7 инж. Гороломова ЗАО-9268/25.02.2009 г. 202 29.05.2009 г.
317/ГИ/12.05.2009 г. В и К отклонения за жилищна сграда УПИ ХІ-19 кв. 313-А 9-ти м.р. ул. Черни връх 27 гр. Варна 1.. Община Варна; 2. 'Юстиниан' ООД; 3. Красимир Петров Николов Юнион Билдинг' ООД, Заповед №236/29.04.2009 г. На основание чл.62, ал.2 от АПК допуска се корекция на катего- рия инж. Симеонов ЗАО-19139/07.05.2009 г. 100 01.06.2009 г. 18.11.2009г.
318/ГИ/12.05.2009 г. В и К отклонения за многофамилна жилищна сграда УПИ ІІ-1505,кв.32, 24 м.р. ул. Студентска 56 гр. Варна 1.. Община Варна; 2. 'Варнафарма Холдинг' ООД; Лима' ЕООД, Заповед №227/29.04.2009 г. инж. Симеонов ЗАО-19504/11.05.2009 г. 100 27.05.2009 г.
319/ГИ/12.05.2009 г. Канализационно отклонение за жилищна сграда ПИ 1716, жк Изгрев, гр. Варна 1. Община Варна; 2. Иван Илиев Тодоров Протокол №11/02.04.2009 г., т.22 инж. Симеонов ЗАО-19709/11.05.2009 г. 100 28.05.2009 г.
320/ГИ/1.05.2009 г. Уличен водоровод за обслужване на жилищна сграда, офиси и магазини УПИ ІІ-1502, кв. 20 по плана на 23-ти м.р., гр. Варна 1. ПИ ЕЛ ЕЙЧ ИНВЕСТ ООД; 2. Община Варна Инекс консулт' ООД, Заповед №182/09.04.2009 г. инж. Симеонов ЗАО-17808/24.04.2009 г. 100 01.06.2009 г.
321/ГИ/13.05.2009 г. В и К отклонения за жилищна сграда УПИ ІІ-1502, кв. 20 по плана на 23-ти м.р., гр. Варна 1. ПИ ЕЛ ЕЙЧ ИНВЕСТ ООД; 2. Община Варна Инекс консулт' ООД, Заповед №183/09.04.2009 г. инж. Симеонов ЗАО-17809/24.04.2009 г. 100 01.06.2009 г.
322/ГИ/14.05.2009 г. Външни В и К връзки за жилищна сграда УПИ ХVІ-5, кв.389 по плана на 10 подрайон ул. Рали Мавридов 12, гр. Варна 1. Община Варна; 2. РВТ ООД МАР Консулт' ООД, Заповед №241/14-04.2009 г. инж. Симеонов ЗАО-6764/10.02.2009 г. 100 08.06.2009 г.
323/ГИ/14.05.2009 г. В и К отклонения за жилищна сграда УПИ І-364, кв.1082 по плана на 26 м.р., ул. Кестен 17 гр. Варна 1. Община Варна; 2. 'Япис' ООД Графити' ООД, Заповед №179/09.04.2009 г. инж. Симеонов ЗАО-17306/21.04.2009 г. 100 29.05.2009 г.
324/ГИ/16.05.2009 г. В и К отклонения за сграда за комплексно обслужване с жилищна част и вграден трафопост УПИ І, кв.19 по плана на 23 м.р. гр. Варна 1. Община Варна; 2. 'ПИ ЕЛ ЕЙЧ ИНВЕСТ' ООД Инекс консулт' ООД, Заповед №184/09.04.2009 г. инж. Симеонов ЗАО-17806/24.04.2009 г. 100 08.06.2009 г.
325/ГИ/16.05.2009 г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ ІІ-2, кв. 14 по плана на 18 м.р. ул. Т. Икономов 20, гр. Варна 1. Община Варна; 2. Владимир Михайлов Захариев; 3. Жоржета Михайлова Маринова Корект 99' ООД, Заповед №193/09.04.2009 г. инж. Симеонов ЗАО-18145/27.04.2009 г. 100 05.06.2009 г.
326/ГИ/16.05.2009 г. Външни В и К отклонения за жилищна сграда УПИ ХХХІ-648, кв. 1 по плана на кв. Виница гр. Варна 1. Община Варна; 2. Косьо Василев Иванов; 3. 'Мелчин' ЕООД; Билдинг надзор' ЕООД; Запвоед №264/14.05.2009 г. Л. Димова ЗАО-20457/15.05.2009 г. 100 03.06.2009 г.
327/ГИ/18.05.2009 г. Уличен водопровод и водопроводно отклонение ПИ №№2408, 2407, 2406, 2404, 2403, 2402, 2400, 2399, 2398, 2396, 2390, 2391, 2394, 2363, СО Боровец-юг, гр. Варна 1. Община Варна; 2. ГД 'Първи май' Протокол №15/07.05.2009 г., т.6, Заповед №267/14.05.2009 г. инж. Симеонов ЗАО-20516/15.05.2009 г. 100 08.06.2009 г.
328/ГИ/18.05.2009 г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ ІІ-5, кв. 353 по плана на 10 м.р., ул. Радецки 45, гр. Варна 1. 'Бизнесконсулт 2000' ЕООД 2. Кирил Недялков Кателиев; 3. Костадин Кирилов Станков; 4. Юлия Милкова Генова; 5. Милко Костов Милков; 6. Община Варна Корект 99' ООД, Заповед №180/09.04.2009 г. инж. Гърбузов ЗАО-17272/21.04.2009 г. 100 05.06.2009 г.
329/ГИ/18.05.2009 г. Сградна газова инсталация за жилищна сграда УПИ ХVІІ, кв. 59 по плана на кв. Виница гр. Варна, ул. Св. Параскева 45, десен близнак, идентификатор №10135.2575.1247 Ели Цветанова Шойлева и Дарио Йорданов Шойлев шеста категория инж. Драгнева ЗАО-18815/30.04.2009 г. 100 09.06.2009 г.
330/ГИ/18.05.2009 г. Сградна газова инсталация за жилищна сграда УПИ ХVІІ, кв. 59 по плана на кв. Виница гр. Варна, ул. Св. Параскева 45, ляв близнак, идентификатор №10135.2575.1247 Анелия Александрова Шойлева и Жеко Йорданов Шойлев шеста категория инж. Драгнева ЗАО-18816/30.04.2009 г. 100 09.06.2009 г.
331/ГИ/18.05.2009 г. Външни В и К връзки за жилищна сграда УПИ V-5, кв. 155а, по плана на 11 м.р.ул. Антон Страшимиров 4, гр. Варна 1. Вилиан Агопов Бозов; 2. Наталия Агоп Бозова; 3. ЕТ 'Кяца-Цветан Керев'; 4. Община Варна Мар Консулт' ООД, Заповед №229/29.04.2009 г. инж. Гърбузов ЗАО-19835/12.05.2009 г. 100 08.06.2009 г.
332/ГИ/19.05.2009 г. Канализационно отклонение за търговски комплекс УПИ Х-481, кв. 2 по плана на ОПЗ Вл. Варненчик, гр. Варна 1. Община Варна; 2. 'Интерлийз' ЕОД Райнова консултинг' ЕООД, Заповед №126/10.03.2009 г. Л. Димова ЗАО-10921/11.03.2009 г. 100 12.06.2009г.
333/ГИ/19.05.2009 г. Водопроводно и канализационно отклонение за сграда за курортен туризъм ПИ 2298, кв. 55 с.о. Манастирски рид, гр. Варна 1. Община Варна; 2. 'Сислей Билд' ООД Протокол №8, т.8, Заповед №138/19.03.2009 г. Л. Димова ЗАО-3883/26.01.2009 г. 100 08.06.2009 г.
334/ГИ/20.05.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост тип БКТП 2х1000 кVА, 20/0,4 кV до седем броя кабелни шкафове тип ШК УПИ ІІ-37, кв. 1 по плана на Ботаническа градина на землище кв. Виница община Варна Е.ОН България Мрежи' АД Протокол №8/12.03.2009 г. Т.6, Заповед №001/12.02.2009 г., МД Контрол ООД инж. Гороломова ЗАО-9269/25.02.2009 г. 951 10.06.2009 г.
335/ГИ/19.05.2009 г. Телефонно кабелно захранване от КРШ 4061 на ТС 65 на ЖС бул. Проф. М. Дринов 66, Ген. Паренсов 25 по плана на ІІ м.р. гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО-20090/13.05.2009 г. 100 04.06.2009 г.
336/ГИ/19.05.2009 г. Оптично кабелно захранване на Биовет АД с МАН мрежата на БТК АД бул. Приморски 1 гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО-20092/13.05.2009 г. 100 04.06.2009 г.
337/ГИ/20.05.2009 г. Пътна връзка УПИ ХV-41038, кв. 30 ЗПЗ по плана на р-н Вл. Варненчик гр. Варна Община Варна инж. Самсарова ЗАО-16178/23.04.2009 г. 04.06.2009 г.
338/ГИ/20.05.2009 г. Външни В и К отклонения на павилион за офис и мострена зала за търговия с дървени изделия 26 м.р., гр. Варна 1. Кателиеви 90 ООД; 2. Община Варна Протокол 13/17.04.2009 г., т. 7, Заповед №256/13.05.2009 г. инж. Гърбузов ЗАО-20497/15.05.2009 г. 100 12.06.2009 г.
339/ГИ/20.05.2009 г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ ІХ-6, кв. 507, по плана на 13 м.р., ул. Оборище 29, гр. Варна 1. Община Варна; 2. ЖСК Оборище №29 Заповед №251/30.04.2009 г., Юнион Билдинг ООД инж. Симеонов ЗАО-18967/07.05.2009 г. 100 12.06.2009 г.
340/ГИ/21.05.2009 г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ ХІІІ-99, кв. 1 по плана на 26 м.р. ул. Паско Желев 12, гр. Варна 1. Община Варна; 2. Дамян Йорданов ЕООД; 3. Ангелина Костова Цвяткова; 4. Тодорка Костова Георгиева Заповед №233/29.04.2009 г., 'Стройнадзор' ООД Варна инж. Гърбузов ЗАО-19565/11.05.2009 г. 100 11.06.2009 г.
341/ГИ/21.05.2009 г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ ХІV-1140,1141,1144, кв. 64 по плана на 25 м.р. ул. Божур 57 гр. Варна 1. Община Варна; 2. Дамян Йорданов ЕООД; 3. Константин Добрев Христов; 4. Радка Костадинова Желязкова; 5. Сава Димитров Желязков; 6. Янка Демирева Пенева; 7. Румен Георгиев Пенев; 8. Димитър Станчев Демиров; 9. Марийка Демирова Демирова; 10. Виолетка Аурелова Шоповска; 11. Пламен Димитров Шоповски; 12. Анка Димитрова Тодорова Заповед №233/29.04.2009 г., 'Стройнадзор' ООД Варна инж. Гърбузов ЗАО-19657/11.05.2009 г. 100 12.06.2009 г.
342 -отпада
343 -отпада
344/ГИ/21.05.2009 г. Открит паркинг с одпорни стени УПИ ІV-1127, кв. 1 по планана кв. Виница гр. Варна Кирил Георгиев Георгиев Инжконсултпроект ООД инж. Самсарова ЗАО-19498/11.05.2009 г. 08.06.2009 г.
345/ГИ/18.05.2009 г. Телефонно кабелно захранване от ТС 5 РКШ 2092 до жилищна сграда ул. Тодор Пенев11, вх. 3 и вх. 4, 26 м.р. гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО-21587/21.05.2009 г. 100 10.06.2009 г.
346/ГИ/22.05.2009 г. Сградна газова инсталация за жилищна сграда УПИ 348 по плана на 10 м.р. /ул. Г. Бенковски 51/ гр. Варна с идентификатор №10135.1503.348.1 Етажните собственици на сграда с адрес гр. Варна ул.. Г. Бенковски №51 шеста категория инж. Драгнева ЗАО-17829/24.04.2009 г. 100 16.06.2009 г.
347/ГИ/22.05.2009 г. Сградна газова инсталация за апартамент от жилищна сграда УПИ 348 по плана на 10 м.р. /ул. Г. Бенковски 51у ет.1 ап.1/ гр. Варна с идентификатор №10135.1503.348.1.1 Донка Жекова Стоянова шеста категория инж. Драгнева ЗАО-17832/24.04.2009 г. 100 16.06.2009 г.
348/ГИ/22.05.2009 г. Сградна газова инсталация за апартамент от жилищна сграда Възраждане 4-ти м.р., бл.74, вх.Г ет.7 ап. 79, гр. Варна Жоро Дочев Жечев и Миланка Николова Жечева шеста категория инж. Драгнева ЗАО-20074/13.05.2009 г. 100 15.06.2009 г.
349/ГИ/22.05.2009 г. Сградна газова инсталация за жилищна сграда УПИ ХVІ, кв. 59 по плана на кв. виница, гр. Варна /кв. Виница, ул. Св. Параскева №43А/, идентификатор №10135.2575.1246 Александър Николаев Максимов шеста категория инж. Драгнева ЗАО-20326/14.05.2009 г. 100 16.06.2009 г.
350/ГИ/22.05.2009 г. Сградна газова инсталация за апартамент от жилищна сграда Възраждане 4-ти м.р., бл.74, вх.Г ет.7 ап. 63, гр. Варна Емил Атанасов Георгиев и Таня Горанова Георгиева шеста категория на осн. Чл. 62 ал. 2 от АПК се допуска изменение като вместо '...Възраждане 4-ти м.р., бл.74, вх.Г ет.7 ап. 63…' се чете 'жк Възраждане, бл. 74, вх. Г, ет. 1, ап. 63…' инж. Драгнева ЗАО-20287/14.05.2009 г. 100 16.06.2009 г. 07.08.2009 г.
351/ГИ/22.05.2009 г. Сградна газова инсталация за апартамент от жилищна сграда УПИ VІІ-7, кв.12 по плана на 18 м.р., гр. Варна, ул. Васил Друмев 20, ет.2 ап.4 Ваклин Петков Велев шеста категория инж. Драгнева ЗАО-21382/20.05.2009 г. 100 15.06.2009 г.
352/ГИ/22.05.2009 г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ ІІ-78, кв. 50 по плана на 21 м.р., м-ст Св. Никола 88А, гр. Варна 1. Община Варна; 2. Силвия Атанасова Димитрова, Иван Веселинов Колаксъзов, Анатоли Симеонов Хорозов и Алина Димчева Хорозова Иво-90' ЕООД, Заповед №006/16.01.2009 г. инж. Симеонов ЗАО-4393/28.01.2009 г. 100 11.06.2009 г.
353/ГИ/22.05.2009 г. Трафопост тип БКТП 800 кVА, 20/0,4 кV в поземлен имот с идентификатор №10135.4510.597 и електрозахранването му чрезз разкъсване на кабелна линия 20 кV, извод Лоза УПИ ХІV-1360 'за производствено-складова база', кв.32 по плана на ЗПЗ, гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД СС Консулт' ЕООД, Заповед №272/18.05.2009 г. На основание чл.62, ал.2 от АПК се допус-ка промяна на наиме -нование инж. Гороломова ЗАО-21075/19.05.2009 г. 156,25 10.06.2009 г. 28.12.2009г.
354/ГИ/22.05.2009 г. Трафопост тип БКТП 800 кVА, 20/0,4 кV с монтаж на една трансформаторна машина 250 кV и електрозахранването му с кабелна линия 20 кV от съществуващ ЖР стълб на въздушен електропровод 20 кV, извод Спартак, находящ се в двора на ББАЛ-Варна към ВМА ПИ 2697, кв.16 по плана СО Изгрев, община Варна Е.ОН България Мрежи' АД Санта 2004' ЕООД, Запвоед №273/18.05.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-21188/19.05.2009 г. 391,6 10.06.2009 г.
355/ГИ/25.05.2009 г. Външно кабелно електрозахранване от трафопост №69 до кабелен шкаф ШК-6 УПИ ХІІ-273, кв.38 по плана на 25 м.р., ул. Бели лилии 20, гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Стройконтрол Ян 99' ЕООД инж. Гороломова ЗАО-21358/20.05.2009 г. 64,35 15.06.2009 г.
356/ГИ/25.05.2009 г. Вънино кабелно захранване 0,4 кVот кабелен шкаф ШК 6А пред трафопост тип КТП №393 чрез разкъсване на кабелна линия ниско напрежение между ШК-6А и резервна връзка о нов кабелен шкаф ШК-4А и резервна връзка от съществуващ кабелен шкаф ШК-6А ул. Патриарх Евтимий 47, 41УПИ V-19, кв.296А по плана на 9-ти м.р. ул. Антон Неделчев 38 и 40 Е.ОН България Мрежи' АД Строй контрол сервиз' ООД, Заповед №271/18.05.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-21396/20.05.2009 г. 53,1 12.06.2009 г.
357/ГИ/22.05.2009 г. Сградна газова инсталация за жилищна сграда 26 м.р., гр. Варна, ул. Секвоя 12 Етажните собственици а адрес ул. Секвоя 12, гр. Варна шеста категория инж. Драгнева ЗАО-20040/13.05.2009 г. 100 15.06.2009 г.
358/ГИ/26.05.2009 г. Рехабилитация на част от топлоразпределителната мрежа с дължина 4 000 м. жк Младост 1,2 м.р. и жк Възраждане-1м.р., гр. Варна Далкия Варна' ЕАД Лима' ЕООД, Заповед №278/25.04.2009 г. На основание чл.62, ал.2 от АПК се допус-ка корекция на текст инж. Драгнева ЗАО-21969/25.05.2009 г. 1800 10.06.2009 г. 01.12.2009г.
359/ГИ/26.05.2009 г. Рехабилитация на топлопровод от топлоразпределителната мрежа от камера К и 12А и изграждане на нов до МОЛ Галерия Варна с дължина 255 м ЗПЗ, гр. Варна Далкия Варна' ЕАД Лима' ЕООД, Заповед №279/25.04.2009 г. На основание чл.154, ал.2 от ЗУТ се добавя текст инж. Драгнева ЗАО-21984/25.05.2009 г. 101 10.06.2009 г. 04.01.2010г.
360/ГИ/28.05.2009 г. Сградна газова инсталация, захранваща преместваем обект-сервизен център, построен върху общински имот между ул. Ян Палах и ул. Селиолу №39Б по плана на 5 м.р., гр. Варна Интерсервиз узунови' АД шеста категория инж. Драгнева ЗАО-17763/23.04.2009 г. 100 17.06.2009 г.
361/ГИ/26.05.2009 г. Благоустрояване междублоково пространство, обсл. Улица - северозапад с подход към сграда за комплексно обслужване УПИ І - за азминистративни и обслужващи дейности, алея югоизток, УПИ ІІ-2459, УПИ І, кв.19, 23 м.р. гр. Варна Община Варна Инекс консулт' ООД инж. Самсарова ЗАО-20630/26.05.2009 г. 10.06.2009 г.
362/ГИ/26.05.2009 г. Телефонно кабелно захранване от съществуващо КРУ до жилищна сграда пред р-л 1254 в СО Ваялар до ПИ 527, кв.97 по плана на СО Ваялар гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО-21873/25.05.2009 г. 100 15.06.2009 г.
363/ГИ/26.05.2009 г. Телефонно кабелно захранване на жилищна сграда от РКШ 1031, ТС 46 УПИ ІІ-762, 763 , жк Вл. Варненчик, ІV м.р., гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО-21876/25.05.2009 г. 100 12.06.2009 г.
364/ГИ/27.05.2009 г. Водопроводно отклонение за вилна сграда ПИ 432, кв. Виница, СО Перчемлията, гр. Варна 1. Община Варна; 2. Янка Атанасова Димитрова Протокол №8/12.03.2009 т.12, Заповед №244/30.04.2009 г. На осн. Чл.62,ал. 2 от АПК датата на изд. на РС да се чете 28.05.2009 г. На същото основание се допуска промяна в наименования и категория инж. Гърбузов ЗАО-19694/11.05.2009 г. 100 22.06.2009 г. 16.07.2009 г. 08.10.2009г.
365/ГИ/27.05.2009 г. Сградно канализационно битово и дъждовно отклонение за магазин за промишлени стоки УПИ ІV по плана ПЗ Планова, гр. Варна 1. Община Варна; 2. Държавно предприятие 'строителство и възстановяване' Икар консулт' АД, Заповед №246/30.04.2009 г. инж. Симеонов ЗАО-20081/13.05.2009 г. 100 15.06.2009 г.
366/ГИ/28.05.2009 г. Водопроводно отклонение за жилищна сграда, УПИ ХХVІ-2096(59ч), УПИ ХХХV-59 и УПИ LV-323=ХХV-2097(стар), кв.50 по плана на 21 м.р. гр. Варна 1. Община Варна; 2. Гранит 91 ООД; 3. Ергос ЕАД; 4. Вирго ЕАД Атика Консулт' ЕООД, Заповед №265/14.05.2009 г. инж. Гърбузов ЗАО-20351/15.05.2009 г. 100 15.06.2009 г.
367/ГИ/28.05.2009 г. Водопровод от ул. К. Фичето от о.т. 4386 към о.т.4389у от т.0 до т.6 за УПИ ІІІ-1377, кв. 18, ЗПЗ, гр. Варна 1. Община Варна; 2. 'Семела Груп' ООД РЕСУТ Протокол №24, т.1 от 28.10.2008 г. Л. Димова ЗАО-7115/12.02.2009 г. 100 19.06.2009 г.
368/ГИ/01.06.2009 г. Външно водопроводно отклонение УПИ ІV-1614, кв.12, ЗПЗ, р-н Вл. Варненчик, гр. Варна 1. Община Варна; 2. 'Нестле Айс крийм България' АД Лима' ООД, Заповед №034/09.02.2009 г. Л. Димова ЗАО-18621/29.04.2009 г. 100 26.06.2009 г.
369/ГИ/01.06.2009 г. Водопроводно и канализационно отклонение УПИ ІІ-5, 5а, кв. 3а по плана на 18 м.р., ул. Княз Николаевич 10, гр. Варна 1. Община Варна, 2. Руди стил ООД, 3. Иглика Крумова Бъчварова; 4. Румяна Неделчева Иванова; 5. Нели Петрова Иванова; 6. Розалина Николова Ганева; 7. Валентин Йорданов Ганев; 8. Пламен Николов Желязков; 9. Георги Димитров Христов Билд контрол' ЕООД, Заповед №243/30.04.2009 г. Л. Димова ЗАО-19907/12.05.2009 г. 100 26.06.2009 г.
370/ГИ/01.06.2009 г. Изместване на съществуващ резервоар за газ пропан-бутан (ПБ) и нов площадков газопровод към съществуваща газова инсталация на хотел Адмирал УПИ ІІ-175, 80, кв.28 по плана на кк Златни пясъци, община Варна, с идентификатор №10135.513.472 Златни пясъци' АД Протокол №16/21.05.2009 г., т.14 инж. Драгнева ЗАО-18870/30.04.2009 г. 300 100 21.06.2009 г.
371/ГИ/01.06.2009 г. Реконструкция на градинка ПИ 340, по плана на 7 м.р. с идентификатор №10135.1506.555, ул. Цариброд, гр. Варна Община Варна Решение на ЕСИИ с Протокол №17/28.05.2009, т.1 арх. Ангелова ЗАО-22392/27.05.2009 г. 16.06.2009 г.
372/ГИ/01.06.2009 г. Улична битова канализация от ул. Ракета по ул. 13-та до УПИ 1795 и от УПИ 1795 до ПИ 249 по плана на СО Траката, гр. Варна 1. Община Варна; 2. Жанета Божидарова Атанасова, Симеон Георгиев Атанасов, Юлия Божидарова Паскалева-Костова, Илиян Петков Костов, Божко Георгиев Божков, Коста Ставрев Христов, Слави Димитров Генов ЕМ Инженеринг' ЕООД, Заповед №054/12.02.2009 г. инж. Симеонов ЗАО-19234/08.05.2009 г. 100 22.06.2009 г.
373/ГИ/02.06.2009 г. Канализационен тласкателен тръбопровод до съществуващо КПС от УПИ ХІІІ-1496 А, кв.16 'вилна зона', гр. Варна до УПИ 1443 1. Община Варна; 2. Йорданка Стоянова Иванова Атика Консулт' ЕООД, Заповед №266/14.05.2009 г. инж. Симеонов ЗАО-20399/15.05.2009 г. 100 22.06.2009 г.
374/ГИ/02.06.2009 г. Водопроводно отклонение за вилна сграда ПИ 432, по плана на СО Перчемлията, гр. Варна 1. Община Варна; 2. Петър Петров Христов Протокол №7/26.02.2009 г, т.5, Заповед №237/30.04.2009 г. инж. Симеонов ЗАО-19689/11.05.2009 г. 100 22.06.2009 г.
375/ГИ/02.06.2009 г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ ХVІІ-561, кв.97 по плана на 28 м.р. кв. Аспарухово, гр. Варна 1. Община Варна; 2. 'Матико 2000' ООД Стройнадзор' ООД инж. Симеонов ЗАО-20335/14.05.2009 г. 100 19.06.2009 г.
376/ГИ/03.06.2009 г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ V-4, кв. 487 по плана на 13 м.р., ул. Янкул войвода 46, гр. Варна 1. Община Варна; 2. 'ДИА' ООД Веселка райнова' ЕТ, Заповед №175/02.04.2009 г. инж. Симеонов ЗАО-16315/14.04.2009 г. 100 13.07.2009 г.
377/ГИ/03.06.2009 г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ ХVІІІ-561, кв.97 по плана на 28 м.р., кв. Аспарухово гр. Варна 1. Община Варна; 2. 'Матико 2000' ООД Стройнадзор' ООД инж. Симеонов ЗАО-20340/14.05.2009 г. 100 22.06.2009 г.
378/ГИ/03.06.2009 г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ ІІ-6422,6423, кв.30 по плана на 17 м.р., р-н. Приморски гр. Варна 1. Община Варна; 2. 'Матико 2000' ООД НБС Инженеринг' ООД,Заповед №262/13.05.2009 г. инж. Симеонов ЗАО-20343/14.05.2009 г. 100 22.06.2009 г.
379/ГИ/03.06.2009 г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ ІХ-557, кв.53 по плана на 16 м.р., ул. Хан Кубрат, гр. Варна 1. Община Варна; 2. Металекс Билд ООД; 3. Мария Славова Калчева; 4. Димитър Стойков Калчев Глобал Консулт 07' ЕООД, Заповед №225/29.04.2009 г. инж. Симеонов ЗАО-19132/07.05.2009 г. 100 23.06.2009 г.
380/ГИ/03.06.2009 г. В и К отклонение за курортна сграда за сезонно обитаване ПИ 710, кв.77 по плана на СО Ваялар, гр. Варна 1. Община Варна; 2. 'ПСП' ООД Заповед №242/30.04.2009 г. инж. Симеонов ЗАО-19167/07.05.2009 г. 100 30.06.2009 г.
381/ГИ/01.06.2009 г. Сградна газова инсталация за апартамент от жилищна сграда бул. Чаталджа №19 вх.А ет.8 ап.56 по плана на 18 м.р. гр. Варна Цанко Денев Денев и Станка Господинова Денева шеста категория инж. Драгнева ЗАО-20370/15.05.2009 г. 100 30.06.2009 г.
382/ГИ/01.06.2009 г. Сградна газова инсталация за апартамент от жилищна сграда ул. Иван Драсов №25 вх. Б ет.3 ап. 5 кв. 452 по плана на 1 м.р. гр. Варна Иван Ангелов Тодоров шеста категория инж. Драгнева ЗАО-21342/20.05.2009 г. 100 02.07.2009 г.
383/ГИ/02.06.2009 г. Телефонно кабелно захранване от КРШ 3211, ТС 6 до жилищна сграда ул. Добротица №23 по плана на ХІ м.р. гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО-22191/26.05.2009 г. 100 24.06.2009 г.
384/ГИ/02.06.2009 г. Телефонно кабелно захранване от КРШ 3011, ТС 66 до жилищна сграда ул. Антон Страшимиров №34 по плана на ХІ м.р. гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО-22194/26.05.2009 г. 100 24.06.2009 г.
385/ГИ/02.06.2009 г. Оптично кабелно захранване на изнесен капацитет на 'Некском България' АД с МАН мрежата на БТК АД бул. Мария Луиза №9, гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО-22192/26.05.2009 г. 100 24.06.2009 г.
386/ГИ/02.06.2009 г. Сградна газова инсталация за жилищна сграда УПИ VІІІ, кв. 59 по плана на кв. Виница /кв. Виница, ул. Константин Илиев №17, десен близнак/ с идентификатор №10135.2575.883 Михаил Димитров Гайдаров и Галина Димитрова Тайдарова шеста категория инж. Драгнева ЗАО-20384/15.05.2009 г. 100 29.06.2009 г.
387/ГИ/03.06.2009 г. Улични водопровод, битова и дъждовна канализация за жилищни сгради УПИ ХІІ-2263, ХІ-2263, кв. 3, жк Бриз-юг, гр. Варна 1. Община Варна; 2. 'Пътища и мостове' ЕООД Инжконсултпроект' ООД, запвоед №263/14.05.2009 г. На основание чл.154, ал.2 от ЗУТ промяна на инвест. намерения инж. Симеонов ЗАО-20777/18.05.2009 г. 100 24.06.2009 г. 19.08.2009г.
388/ГИ/03.06.2009 г. Водопроводно, битово и дъждовно отклонение за жилищни сгради УПИ ХІІ-2263, ХІ-2263, кв. 3, жк Бриз-юг, гр. Варна 1. Община Варна; 2. 'Пътища и мостове' ЕООД Инжконсултпроект' ООД, запвоед №277/25.05.2009 г. инж. Симеонов ЗАО-20777/18.05.2009 г. 100 24.06.2009 г.
389/ГИ/04.06.2009 г. Водопроводно отклонение за имот ПИ 6123 м-ст Траката гр. Варна 1. Община Варна; 2. Димитър Желязков Иванов; 3. Марияна Тодорова Иванова Протокол №7/26.02.2009 г, т.6, Заповед №250/30.04.2009 г. инж. Симеонов ЗАО-22277/27.05.2009 г. 100 01.07.2009 г.
390/ГИ/04.06.2009 г. В и К отклонения за жилищна сграда УПИ ХІІ-3, кв. 152,, 11 м.р., ул. Три уши №7, гр. Варна 1. Община Варна; 2. Марин Маринов Мандалиев; 3. Мартин Славов Матев; 4. Пепа Николова Георгиева; 5. Тодор Йорданов Дурмушлийски; 6. Лилия Димитрова Мандалиева; 7. 'Стандарт Инвест' ООД ПЕР ЕНД ВИ' ЕООД, запвоед №177/09.04.2009 г. инж. Симеонов ЗАО-16986/17.04.2009 г. 100 30.06.2009 г.
391/ГИ/04.06.2009 г. Уличен водопровод и водопроводно отклонение ПИ 560 кв. 46 по плана на со Бялата чешма и дъбравата, гр. Варна 1. Община Варна; 2. Милена Вълева Русева Протокол №8/12.03.2009 т.10, заповед №245/30.04.2009 г. Л. Димова ЗАО-19893/12.05.2009 г. 100 15.07.2009 г.
392/ГИ/04.06.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва в КШ І 1.10 на РК 01 от РШ 1041, ТС 33 до вилна сграда пред УПИ 961 в м-ст Ален мак до ПИ 962, кв. 67 по плана на м-ст Ален мак, гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Драгнева ЗАО-22193/26.05.2009 г. 100 24.06.2009 г.
393/ГИ/04.06.2009 г. Оптична кабелна свързаност на ВСУ Черноризец Храбър с МАН мрежата на БТК АД по плана на м-ст Ален мак гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Драгнева ЗАО-23271/02.06.2009 г. 100 24.06.2009 г.
394/ГИ/04.06.2009 г. Телефонно кабелно захранване от РШ 2121, ТС 5 до обслужваща сграда УПИ ХІІ, кв. 14 по плана на 26 м.р. (ул. Осме септември 36) гр. Варна ('Ауто гуми-Варна ООД) БТК АД шеста категория инж. Драгнева ЗАО-23273/02.06.2009 г. 100 24.06.2009 г.
395/ГИ/04.06.2009 г. Водоснабдяване на парцели №№3556, 3558, 3630-2 бр., 335 в со Зеленика, землище Галата, гр. Варна 1. Община Варна; 2. ГД 'Зелен рай' Протокол №12/09.04.2009 г., т. 4, заповед №258/13.05.2009 г. инж. Симеонов ЗАО-20138/14.05.2009 г. 100 25.06.2009 г.
396/ГИ/04.06.2009 г. Уличен водопровод за поземлени имоти №№863, 865, 854, 855, 976, 867 по плана на со Ален мак, гр. Варна 1. Община Варна; 2. ГД 'МАК 2009' Протокол №12/03.07.2008 г., т. 7, заповед №555/26.08.2008 г. инж. Симеонов ЗАО-18754/30.04.2009 г. 100 02.07.2009 г.
397/ГИ/04.06.2009 г. В и К отклонения за Еднофамилна жилищна сграда ПИ 1459 по плана на СО Ментеше гр. Варна 1. Община Варна; 2. Галина Ангелова Павлова; 3. Павел Христов Павлов Протокол №8/12.03.2009 т. 11, заповед 252/30.04.2009 г. инж. Симеонов ЗАО-19005/07.05.2009 г. 100 29.06.2009 г.
398/ГИ/05.06.2009 г. В и К отклонения за жилищна сграда с офиси и търговски обекти УПИ ІІ-4660, 4661, 4662, 4663, 4664, УПИ ІІІ-4659, 4660, 4664, кв. 1201 по плана на 16 м.р. гр. Варна 1. Община Варна; 2. 'Д-М-С' ЕООД ПЕР ЕНД ВИ' ЕООД, запвоед №131/21.02.2009 г. инж. Симеонов ЗАО-23246/02.06.2009 г. 100 25.06.2009 г.
399/ГИ/05.06.2009 г. В и К отклонения за жилищна сграда УПИ ІІ-3, кв. 315 по плана на 9 м.р. ул. Беласица 19 гр. Варна 1. Община Варна; 2. 'Арнаудови БГ Инвест' ЕООД; 3. Лили Петрова Георгиева Тест Билдинг' ООД, Заповед №174/02.04.2009 г. инж. Симеонов ЗАО-16101/13.04.2009 г. 100 26.06.2009 г.
400/ГИ/08.06.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост тип БКТП до кабелен шкаф тип ШК-5А УПИ VІ-1512, кв.1 по плана на м-ст Старите лозя община Варна Е.ОН България Мрежи' АД Протокол №11/02.04.2009 г., т.7, заповед №275/25.05.2009 г., 'Санта 2004' ЕООД инж. Гороломова ЗАО-23244/02.06.2009 г. 50 29.06.2009 г.
401/ГИ/08.06.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV (сградно отклонение) от кабелен шкаф тип ШК-5А до електромерно табло тип ТЕМО УПИ VІІІ-1511 А, кв.1 до УПИ ІV-1511 Д, кв. 2 по плана на м-ст Старите лозя община Варна Е.ОН България Мрежи' АД Протокол №11/02.04.2009 г., т.8, заповед №276/25.05.2009 г., 'Санта 2004' ЕООД инж. Гороломова ЗАО-23247/02.06.2009 г. 59 29.06.2009 г.
402/ГИ/09.06.2009 г. Водопроводно и канализационно отклонение за павилион позиция №693, пазар Победа 26 м.р. ул. Тодор Пенев гр. Варна 1. Община Варна; 2. 'Браво инвестмънтс' ООД Протокол №7/24.04.2008 г., т. 12, заповед №121/10.03.2008 г. инж. Симеонов ЗАО-15845/01.04.2008 г. 50 09.07.2009 г.
403/ГИ/09.06.2009 г. Водопроводно и канализационно отклонение за павилион позиция №694,жк Възраждане, 2-ри м.р. срещу бл. 42 до спортна площадка, гр. Варна 1. Община Варна; 2. 'Браво инвестмънтс' ООД Протокол №7/24.04.2008 г., т. 13, заповед №124/10.03.2008 г. инж. Симеонов ЗАО-15838/01.04.2008 г. 50 09.07.2009 г.
404/ГИ/09.06.2009 г. Водопроводно и канализационно отклонение за павилион позиция №692,ул. Младежка по плана на 16 м.р. Гр. Варна 1. Община Варна; 2. 'Браво инвестмънтс' ООД Протокол №7/24.04.2008 г., т. 11, заповед №122/10.03.2008 г. инж. Симеонов ЗАО-15840/01.04.2008 г. 50 09.07.2009 г.
405/ГИ/09.06.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост тип БКТП №1991 до кабелен шкаф тип ШК-6А от УПИ ХІІ-3088, кв. 2 до УПИ ХІІ-1610, 1611, кв. 5 по плана на вилна зона Траката, община Варна Е.ОН България Мрежи' АД Протокол №11/02.04.2009 г., т. 6, заповед №288/04.06.2009 г., 'Стройконтрол Ян 99' ООД на осн. Чл.62,ал. 2 от АПК се допуска промяна в наименованието на строежа, като се добави: …и изграждане на канална мрежа. инж. Гороломова ЗАО-23994/08.06.2009 г. 150 29.06.2009 г. 12.08.2009 г.
406/ГИ/09.06.2009 г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ ХІІ-7, кв. 170, ул. Акад. Фьодор Успенски 23 по плана на 11 м.р. гр. Варна 1. Община Варна; 2. Ахил 2008 ООД; 3. Йордан Костов Славов; 4. Кръстинка Костова Савянова 5. Катя Василева Славова; 6. Юлиян Василев Илиев Глобал Консулт 07' ЕООД, Заповед №238/30.04.2009 г. инж. Симеонов ЗАО-19981/13.05.2009 г. 100 21.07.2009 г.
407/ГИ/08.06.2009 г. Пътна връзка УПИ ХVІ-41038, кв. 30, ЗПЗ, по плана на р-в Мл. Варненчик, гр. Варна Община Варна Протокол на ЕСИИ №15/07.05.2009 г., т.2 инж. Самсарова ЗАО-23478/03.06.2009 г. 01.07.2009 г.
408/ГИ/08.06.2009 г. Сгарадна газова инсталация за жилищна сграда УПИ ХVІІ-1,2, кв. 624 по плана на 5 м.р., ул. Тодор Димов 18, гр. Варна Етажните собственици на сграда с адрес ул. Т. Димов 18, гр. Варна шеста категория инж. Драгнева ЗАО-22433/27.05.2009 г. 01.07.2009 г.
409/ГИ/11.06.2009 г. Сградна газова инсталация за жилищна сграда ПИ 144=373 /стар/ по плана на со Акчелар, гр. Варна с идентификатор 10135.2522.144 Пейчо Петров Манолов шеста категория инж. Драгнева ЗАО-22802/29.05.2009 г. 100 13.07.2009 г.
410/ГИ/12.06.2009 г. Изграждане на топлопровод от топлоразпределителната мрежа на Далкия Варна ЕАД от камера К ІІ-0, захранващ бл.6, бл. 10 и други обекти с зължина 73 м. жк Възраждане І м.р., гр. Варна Далкия Варна' ЕАД Лима' ЕООД, заповед №294/09.06.2009 г. инж. Драгнева ЗАО-24390/10.06.2009 г. 100 02.07.2009 г.
411/ГИ/12.06.2009 г. Външно кабелно електрозахранване от трафопост тип БКТП до кабелен шкаф ШК-6А УПИ ІІ-за трафопост, кв. 27 пред УПИ ХІХ-275, 276, кв.38 по плана на 25 м.р., ул. Бели лилии, гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД СС Констулт' ЕООД, заповед №293/09.06.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-24427/10.06.2009 г. 67,5 07.07.2009 г.
412/ГИ/12.06.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №171 до кабелен шкаф ШК-5А и резервна връзка от съществуващ ШК-4А УПИ ІІ-13, кв. 58А по плана на 11 м.р., ул. Ант. Страшимиров №23 Е.ОН България Мрежи' АД Санта 2004' ЕООД инж. Гороломова ЗАО-24438/10.06.2009 г. 100,6 07.07.2009 г.
413/ГИ/12.06.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост тип КТП №1968 до кабелен шкаф ШК-7А УПИ ХХІ-2981, кв.4 до ПИ 2957, кв.. 36 по плана на жк Бриз, гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Протокол №3/22.01.2009 г., т. 18 С молба вх. ЗАО-28003/02.08.2010г. на основ. на чл.154, ал.2, т.8 и чл.154, ал.5 от ЗУТ се допуска пр.по вр.на стр. 04.08.2010г. инж.Гороломова инж. Гороломова ЗАО-24432/10.06.2009 г. 207 07.07.2009 г. 23.08.2010 г.
414/ГИ/12.06.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от метално трансформаторно табло (МТТ) тип Електрогец до кабелен шкаф ШК-4А ПИ 375 по плана на со Траката община Варна Е.ОН България Мрежи' АД Протокол №11/02.04.2009 г., т.3, Санта 2004 ЕООД, Заповед 298/09.06.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-24709/11.06.2009 г. 140 07.07.2009 г.
415/ГИ/12.06.2009 г. Монтаж на метално трансформаторно табло (МТТ) тип Електрогец 100/20/0,4 кV, монтирано на желязно-решетъчен стълб от електропровод 20 кV, извод Елена ПИ 384, по плана на со Траката община Варна Е.ОН България Мрежи' АД Протокол №11/02.04.2009 г., т.4 инж. Гороломова ЗАО-10485/09.03.2009 г. 100 07.07.2009 г.
416/ГИ/12.06.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №1055 до кабелен шкаф ШК-4А УПИ VІІ-385, кв.1081 по плана на 26 м.р. ул. Бяла мура №5 тр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Стройконтрол сервиз' ООД, Заповед №297/09.06.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-24712/11.06.2009 г. 100 07.07.2009 г.
417/ГИ/12.06.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от размножителна касета ШК-6А до кабелен шкаф ШК-5А УПИ ІV-11, кв. 625 по плана на 5-ти м.р. ул. Т. Димов гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД СС Консулт' ЕООД, Заповед №290/04.06.2009 г. На основание чл.62, ал.5 от АПК промяна на наименование инж. Гороломова ЗАО-24714/11.06.2009 г. 50 07.07.2009 г. 12.08.2009г.
418/ГИ/12.06.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №1023 до кабелен шкаф ШК-4А УПИ ХІІ-1540, кв.53 по плана на 25 м.р. ул. Еделвайс №1 гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Санта 2004 ЕООД, Заповед 286/04.06.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-24716/11.06.2009 г. 50 07.07.2009 г.
419/ГИ/12.06.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №1503 до кабелен шкаф ШК-7А ПИ 6782 по плана на со Траката Община Варна Е.ОН България Мрежи' АД Санта 2004 ЕООД, Заповед 285/04.06.2009 г. На основ. на чл.154, ал.2, т.8 и чл.154, ал.5 от ЗУТ актуализация на строителните книжа инж. Гороломова ЗАО-24720/11.06.2009 г. 79 07.07.2009 г. 04.12.2009г.
420/ГИ/12.06.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №187 чрез удължаване на съществуващ резервен кабел за ШК-4А до нав кабелен шкаф тип ШК-4А и резервна връзка между двата кабела УПИ ІІІ-3, кв. 589 по плана на 14 м.р.,ул. Екатерина Симитчиева 6, гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД МД Контрол' ООД, Заповед №292/09.06.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-24734/11.06.2009 г. 100 07.07.2009 г.
421/ГИ/12.06.2009 г. Кабелна линия 20 кV за захранване на трафопост тип БКТП 20/0,4 кV от съществуващ желязо-решетъчен стълб на въздушен електропровод извод Арда УПИ І-7 'за помпена станция и конструиране на транспортиращ тръбопровод' в м-ст Малка чайка до ПИ №7 по плана на м-ст Малка чайка, р-н Аспарухово, гр. Варна Община Варна Стройконтрол ЯН 99' ООД инж. Гороломова ЗАО-24806/12.06.2009 г. 29.06.2009 г.
422/ГИ/12.06.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №1569 до два броя кабелни шкафа тих ШК-5А и редервна връзка между двата шкафа УПИ ХІ-2 и Х-1, кв. 152 по плана на 11 м.р.ул. Три уши №9 и 11 гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД СС Консулт' ЕООД, Заповед №295/09.06.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-24735/11.06.2009 г. 100 07.07.2009 г.
423/ГИ/12.06.2009 г. Улични водопровод и канализация за жилищна сграда ПИ 522034, м-ст Акчилар гр. Варна 1. Община Варна; 2. Красимир Димитров Иванов и Паулина Миткова Иванова Глобал Консулт 07' ООД, заповед №0664/14.10.2008 г. На основание чл.62, ал.2 от АПК корекция на № на ПИ инж. Симеонов ЗАО-19994/13.05.2009 г. 100 02.07.2009 г. 02.07.2009г.
424/ГИ/12.06.2009 г. Водопроводна система, захранваща имоти СО Планова, гр. Варна 1. Община Варна; 2. ДЗЗД 'Медни дол' Юнион билдинг' ООД, заповед №283/04.06.2009г. инж. Симеонов ЗАО-19856/12.05.2009 г. 100 06.07.2009 г.
425/ГИ/15.06.2009 г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда с гаражи УПИ VІ-940, кв. 60 25 м.р. ул. Ружа 17 гр. Варна 1. Община Варна; 2. 'Цитадела Стройинвест' ООД Глобал Консулт 07' ООД, заповед №0284/04.06.2009 г. На основание чл.62, ал.2 от АПК корекция на категорията инж. Симеонов ЗАО-23913/08.06.2009 г. 100 02.07.2009 г. 10.03.2010г.
426/ГИ/15.06.2009 г. Телефонно кабелно захранване от КРШ 2071 на ТС 63 на ЖС УПИ ІХ, кв. 628 между ул. Кирил Шиваров и ул. Селиолу по плана на V м.р. гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО-24303/09.06.2009 г. 100 02.07.2009 г.
427/ГИ/15.06.2009 г. Телефонно кабелно захранване от КРШ 1161 на ТС 64 на ЖС ул. Струга №31/33 по плана на ХІV м.р. гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО-24300/09.06.2009 г. 100 02.07.2009 г.
428/ГИ/15.06.2009 г. Телефонно кабелно захранване от КРШ 7131 от ТС 52713 /MSAN Varna 4/ до жилищна сграда УПИ ІІІ-2880, 2881, 2883 на ул. Мадара 15 вх. Б и УПИ ІІ-2885 на ул. Каймакчалан №8а по плана на 17 м.р. гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО-24298/09.06.2009 г. 100 02.07.2009 г.
429/ГИ/15.06.2009 г. Телефонни кабелни захранвания от резерва в КШ ІІ 1.53 на РК 04 от РШ 7663 от ТС 52766 до 2 бр. жилищни сгради УПИ ІІІ-3071, кв. 45 по плана на кк Чайка, община Варна БТК АД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО-24299/09.06.2009 г. 100 02.07.2009 г.
430/ГИ/15.06.2009 г. Трафопост тип БКТП 800 кVА, 20/0,4 кV с монтаж на трансформаторна машина 250 кVА и електрозахранването му чрез разкъсване и муфиране на кабелна линия 20 кV от КТП №1860 ПИ №1397, кв.73 по плана на со Ваялар, община Варна Е.ОН България Мрежи' АД Протокол №7 от 26.02.2009 г. Заповед №203 от 10.04.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-24547/30.03.2009 г. 343 07.07.2009 г.
431/ГИ/16.06.2009 г. Водопроводно и канализационно отклонение за многофамилна жилищна сграда УПИ ІV-1 кв. 501 по плана на 14 м.р. ул. Гоце Делчев №36 гр. Варна 1. Община Варна; 2. 'Ронелстрой' ООД; 3. Михо Миленов Димов и Пенка Йонкова Димова; 4. Пенка Михова Козарева и Милена Михова Миленова; 5. Красимир Русев Костадинов Мартини - М - Радослава Димитрова' ЕТ, Заповед №178/09.04.2009 г. инж. Симеонов ЗАО-22127/26.05.2009 г. 100 08.07.2009 г.
432/ГИ/16.06.2009 г. Сградна газова инсталация за жилищна сграда УПИ І-1349, кв. 18 по плана на 23 м.р., ул. Неделчо Кайков №1-3, гр. Варна с идентификатор 10135.2555.288 Етажните собственици на сграда с адрес: ул. Неделчо Кайков №1-3 шеста категория инж. Драгнева ЗАО-23173/02.06.2009 г. 100 13.07.2009 г.
433/ГИ/17.06.2009 г. Водопроводно, битово и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ VІІІ-24,28, кв. 4А по плана на 23 м.р. ул. Мир 35 В, гр. Варна 1. Община Варна; 2. Дилов инвест ООД; 3. Любомир Иванов Петров; 4. Антоанета Иванова Маринова; 5. Петър Димитров Петров; 6. Стойна Костова Петрова; 7. Костадин Атанасов Димитров; 8. Димитър Атанасов Димитров ЕМ Инженеринг' ЕООД, Заповед №241/30.04.2009 г. инж. Симеонов ЗАО-23996/08.06.2009 г. 100 03.07.2009 г.
434/ГИ/17.06.2009 г. Водопроводно и канализационно отклонение за едноетажна постройка с магазин и склад УПИ ХХV-246, кв. 5, ПЗ Планова, гр. Варна 1. Община Варна; 2. Стефани Трейдинг Стройнадзор' ООД, Заповед №071/12.02.2009 г. инж. Симеонов ЗАО-20266/14.05.2009 г. 100 13.07.2009 г.
435 - отпада
436/ГИ/18.06.2009 г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ V-1015, кв. 87, по плана на 28 м.р., ул. Деде Агач №28, гр. Варна 1. Община Варна; 2. 'Рудистрой инвест' ООД Билд контрол' ООД, Заповед №188/09.04.2009 г. инж. Симеонов ЗАО-16345/14.04.2009 г. 100 28.07.2009 г.
437/ГИ/18.06.2009 г. Водопроводно и канализационно отклонение за бизнес център Никулицел с офиси и трафопост УПИ ІХ, кв. 651,по плана на 6 м.р., гр. Варна 1. Община Варна; 2. 'Вевас' ООД Инексконсулт' ООД, Заповед №254/30.04.2009 г. инж. Симеонов ЗАО-8881/08.06.2009 г. 100 13.07.2009 г.
438/ГИ/18.06.2009 г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда с магазин, офис и подземен паркинг УПИ VІІ-1531, кв. 7 жк Левски, ул. Батова №1 гр. Варна 1. Община Варна; 2. 'ПРАЙМ 7' ООД Протокол №11, т. 13 от 19.02.2009 г. Заповед №269 от 18.05.2009 г. инж. Симеонов ЗАО-20933/18.05.2009 г. 100 13.07.2009 г.
439/ГИ/18.06.2009 г. Улична канализация УПИ VІІ-7, кв. 170 по плана на 11 м.р., ул. Акад. Фьодор Успенски 23, гр. Варна 1. Община Варна; 2. Ахил 2008 ООД; 3. Йордан Костов Славов; 4. Кръстинка Костова Савянова 5. Катя Василева Славова; 6. Юлиян Василев Илиев; Глобал консулт 07' ООД, Заповед №239/30.04.2009 г. инж. Симеонов ЗАО-19988/13.05.2009 г. 100 28.07.2009 г.
440/ГИ/18.06.2009 г. Водопроводно отклонение УПИ ХІІІ-677, кв. 31, С. О. Пчелина, гр. Варна 1. Община Варна; 2. Павел Димитров Павлов Протокол №14/23.04.2009, на ЕСИИ инж. Симеонов ЗАО-23794/14.05.2009 г. 100 09.07.2009 г.
441/ГИ/18.06.2009 г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ ІХ-9, кв. 209 А, по плана на 12 м.р., ул. Иван Рилски 6, гр. Варна 1. Община Варна; 2. Вени Енженеринг ЕООД; 3. Пламен Димитров Ганев; 4. Димитрина Михова Ганчева; 5. Йорданка Михова Митева; 6. Елка Михова Анер Ди ЕМ Консулт' ООД, Заповед №257/13.05.2009 г. инж. Симеонов ЗАО-20849/14.05.2009 г. 100 08.07.2009 г.
442/ГИ/2.06.2009 г. Приемо-предавателна станция GSM/UMTS БТК АД - VА 4208_С/RIVIERA BEACH имот 10135.513.351.47 по кадастрална карта на гр. Варна, кк Златни пясъци атракционен комплекс Конен пикник 1. БТК АД; 2. Джи Ем Джей кетеринг ООД Протокол №15/07.05.2009 г., т.1, 'Интерконсулт' ЕООД инж. Рубанисти ЗАО-16667/15.04.2009 г. 100 14.07.2009 г.
443/ГИ/22.06.2009 г. Реконструкция на улиен водопровод ПЕВП ф110 мм и водопроводно отклонение на 'Бензиностанция и газостанция' УПИ ІV-360, ул. Прилеп 66, гр. Варна 1. Община Варна; 2. Ергос ЕАД Заповед №300/09.06.2009 г.; Диалекс ООД На основание чл.62, ал.5 от АПК промяна на наименование инж. Симеонов ЗАО-24422/10.06.2009 г. 100 10.07.2009 г. 01.04.2010г.
444/ГИ/22.06.2009 г. Сградна газова инсталация на 5 етаж в сграда УПИ ІІІ, кв. 996 по плана на 5 м.р., гр. Варна, бул. Цар Освободител 76 Г, ет. 5 Агенция по зетостта НБС Инженеринг' ООД инж. Драгнева ЗАО-25279/16.06.2009 г. 100 13.07.2009 г.
445/ГИ/23.06.2009 г. Трафопост тип БКТП 2х800 кVА,20/0,4 кV и електрозахранването му с кабелни линии 20кVА чрез разкъсване на извод Рожен и изграждане на канална мрежа ПИ с идентификатор №10135.4041.7 (УПИ 41007 'за търговски комплекс') по плана на землище Владиславово, м-ст Трошеви ниви, община Варна Е.ОН България Мрежи' АД Заповед №303/17.06.2009 г.; СС Консулт ЕООД инж. Гороломова ЗАО-25550/18.06.2009 г. 674 10.07.2009 г.
446/ГИ/23.06.2009 г. Трафопост тип БКТП 800 кVА с монтаж на трансформаторна машина 630 кVА и захранването му с кабелна линия 20 кV от съществуващ желязо-решетъчен стълб на въздушен електропровод 20 кV, извод Елена УПИ ХХV-1869, кв. 31 по плана на СО Манастирски рид, Бялата чешма и дъбравата, община Варна Е.ОН България Мрежи' АД Протокол №16/21.05.2009 г., Заповед №310/17.06.2009 г., МД Конторл ООД инж. Гороломова ЗАО-25548/18.06.2009 г. 234,5 10.07.2009 г.
447/ГИ/23.06.2009 г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ VІ-3321, кв. 4 гр. Варна 1. Община Варна; 2.Костадинка Наумова Георгиева Протокол №11, т. 11 от 02.04.2009 г. Заповед №311 от 17.06.2009 г. инж. Симеонов ЗАО-25813/19.06.2009 г. 100 15.07.2009 г.
448/ГИ/23.06.2009 г. Приемо-предавателна станция GSM-UMTS ПИ ІІ-1129, Западна промишлена зона, гр. Варна 1. 'Зиесто' АД; 2. 'Космо България мобайл' ЕАД ЖОК КОНТРОЛ' ООД, 1.на осн. Чл.62 да стане…'гр. София, ул. Гурко 28 - 31.07.2009; 2. на осн. Чл. 62 ал.2 вместо Зиесто АД да стане … Марциана ООД…' инж. Рубанисти ЗАО-19710/11.05.2009 г. 100 13.07.2009 г. 25.09.2009 г.
449/ГИ/23.06.2009 г. Кабелно електрозахранване 0,4 кV (сградно отклонение)от съществуващ кабелен шкаф ШК 5А до трафопост №96 д електромерно табло тип ТЕМО УПИ ХІV-2, кв. 169А по плана на 11 м.р. ул. Хан Пресиян 35 гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Заповед №302/17.06.2009 г., СС Консулт ООД инж. Гороломова ЗАО-25997/22.06.2009 г. 100 15.07.2009 г.
450/ГИ/23.06.2009 г. Кабелно електрозахранване 0,4 кV (сградно отклонение)от съществуващ кабелен шкаф ШК 5А до електромерно табло тип ТЕМО от ул. Рали Мавридов 33 до УПИ VІ-2, кв. 354 по плана на 10 м.р. ул. Рали Мавридов 31, гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Заповед №306/17.06.2009 г.,'МД Контрол' ООД инж. Гороломова ЗАО-25995/22.06.2009 г. 100 15.07.2009 г.
451/ГИ/23.06.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №171 до кабелен шкаф ШК-5А УПИ Х-1, кв. 156 по плана на 11 м.р., ул. Антон Страшимиров 7, гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Заповед №304/17.06.2009 г.,'САНТА 2004' ЕООД инж. Гороломова ЗАО-25992/22.06.2009 г. 136 15.07.2009 г.
452/ГИ/23.06.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №384 до кабелен шкаф ШК-5А УПИ VІІІ-7, кв. 172 по плана на 11 м.р. ул. Филип Тотю 14, гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Заповед №307/17.06.2009 г.,'МД Контрол' ООД инж. Гороломова ЗАО-25880/22.06.2009 г. 155,72 15.07.2009 г.
453/ГИ/24.06.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от размвожителна касета пред трафопост №1714 до кабелен шкаф ШК-5А УПИ ХІ-11, 11А, кв. 306 по плана на 9 м.р., ул. Неофит Бозвели 62, гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Заповед №315/24.06.2009 г.,'Строй Контрол Сервиз' ООД На основание чл.62, ал.2 от АПК корекция на наименование инж. Гороломова ЗАО-26350/24.06.2009 г. 110,16 15.07.2009 г. 04.11.2009г.
454/ГИ/24.06.2009 г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ V-26, кв. 4А по плана на 23 м.р. гр. Варна 1. Община Варна; 2. 'Билдстрой Инженеринг КОМ' ООД ПЕР ЕНД ВИ' ЕООД, Заповед №838/10.12.2008 г. инж. Симеонов ЗАО-7280/13.02.2009 г. 100 15.07.2009 г.
455/ГИ/26.06.2009 г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ ХVІІІ-678, кв. 6, кв.. Виница, кр. Варна 1. Община Варна; 2. Булстрой ООД Заповед №318/24.06.2009 г. Протокол №18, т.10 от 05.06.2009 г. инж. Симеонов ЗАО-26470/24.06.2009 г. 100 21.07.2009 г.
456/ГИ/26.06.2009 г. Улична канализация за жилищни сгради УПИ ХVІІ-1065, кв. 50Б по плана на кв. Виница, гр. Варна 1. Община Варна; 2. Стройком 1 ООД Заповед №066/12.02.2009 г., 'Нина Радославова' ЕТ инж. Симеонов ЗАО-26376/24.06.2009 г. 100 15.07.2009 г.
457/ГИ/26.06.2009 г. Реконструкция на кръстовище бул. Девня - ул. Ат. Москов, гр. Варна Община Варна Протокол №18, т.19 от 05.06.2009 г. инж. Колев ЗАО-26446/24.06.2009 г. 15.07.2009 г.
458/ГИ/29.06.2009 г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда УПИ ІІІ-394, кв. 15 по плана на І-ви м.р. на жк Вл. Варненчик гр. Варна 1. Община Варна; 2. Илия Димитров Джутев Стройконтрол Ян - 99' ЕООД, Заповед №247 от 30.04.2009 г. инж. Симеонов ЗАО-26051/22.06.2009 г. 100 16.07.2009 г.
459/ГИ/29.06.2009 г. В и К отклонения за жилищна сграда УПИ VІ-13, кв. 312 по плана на 9 м.р. ул. Стара планина 21, 21А гр. Варна 1. Община Варна; 2. 'Адвансд истейт' ООД Нина Радославова' ЕТ, Заповед №299/09.06.2009 г. инж. Симеонов ЗАО-25798/19.06.2009 г. 100 29.07.2009 г.
460/ГИ/29.06.2009 г. Улични водопровод, битова и дъждовна канализация, водопроводно и канализационно отклонения за Комплекс от апартаменти и хотели с жилища за временно обитаване УПИ ХІІ-596, кв.24 по плана на ЗПЗ, гр. Варна 1. Община Варна; 2. 'БСР Варна' АД Инекс консулт' ООД, Заповед №317/24.06.2009 г. инж. Симеонов ЗАО-26708/25.06.2009 г. 100 17.07.2009 г.
461/ГИ/01.07.2009 г. Водопроводно отклонение ПИ 146=960 по плана на м-ст Св. Никола 1. Община Варна; 2. Светлозар Стоянов Стоянов Протокол №7, т.7/26.02.2009 г., Заповед №314/23.06.2009 г. инж. Симеонов ЗАО-5057/30.01.2009 г. 100 22.07.2009 г.
462/ГИ/01.07.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №1063 до кабелен шкаф ШК-7А УПИ ІІ-2535В, 2535Г, кв. 12 по плана на ПП на ПРЗ на Приморска зона Варна, м-ст Салтанат гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Санта 2004' ЕООД инж. Гороломова ЗАО-26869/26.06.2009 г. 100 22.07.2009 г.
463/ГИ/01.07.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от кабелен разпножителен шкаф ШК-6А находящ се до трафопост тип КТП №1772 до кабелен шкаф ШК-6А и резервни връзки с два съществувщи шкафа ШК-6А пред УПИ ІХ-4, кв.295 В, ул. Ивайло62 и УПИ Х-5, 10 кв. 295 В по плана на 9 м.р., гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Строй контрол сервиз' ООД, Заповед №296/09-06.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-26347/24.06.2009 г. 100 22.07.2009 г.
464/ГИ/02.07.2009 г. Улична канализация и канализационно отклонение ПИ 270 по плана на Св. Никола гр. Варна 1. Община Варна; 2. Янка Тодорова Петкова Протокол №32/03.10.2008 г. на РЕСУТ, Заповед №231/29-04.2009 г. инж. Симеонов ЗАО-23580/04.06.2009 г. 100 20.07.2009 г.
465/ГИ/02.07.2009 г. Водопроводно и канализационно отклонение за павилион №157 жк Младост до бл. 129 гр. Варна 1. Община Варна; 2. 'Алгор 86' ЕООД Протокол №18/05.06.2009, т. 12, Заповед №316/24.06.2009 г. инж. Симеонов ЗАО-27458/01.07.2009 г. 100 21.07.2009 г.
466/ГИ/02.07.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от два разпножителни шкафа пред трафопост тип КТП №1714 до кабелен шкаф ШК-5А УПИ V-5, кв. 306 по плана на 9-ти м.р. ул. Доспат 4, гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Строй контрол сервиз' ООД, Заповед №315/24.06.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-27476/01.07.2009 г. 173,4 27.07.2009 г.
467/ГИ/02.07.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №1063 до кабелен шкаф ШК-6А от ПИ 3532, кв. 46 по плана на СО Ален мак, община Варна Е.ОН България Мрежи' АД Протокол №13/17.04.2009 г., т.2, Заповед №305/17.06.2009 г., 'Строй контрол сервиз' инж. Гороломова ЗАО-27473/01.07.2009 г. 50 23.07.2009 г.
468/ГИ/03.07.2009 г. Разширение на канализационна мрежа с. Тополи, канализационни клонове 33б, 53б, 25б, 21б, 39б, 13б, 20б, 40б, 34б, 31б, 24б, 23б, 35б, 38б, 52б, 59б, 54б, Община Варна Протокол №11, т.20/ 02.04.2009г. инж. Симеонов ЗАО-27514/02.07.2009 г. 20.07.2009 г.
469/ГИ/03.07.2009 г. Битова канализация - изместване на водопровод в участъка битов клон 6 и битова каналализация УПИ VІІ, VІІІ и ІХ, кв. 11, кв. Галата, община Варна Община Варна Протокол №17/28.05.2009 г., т. 12 инж. Симеонов ЗАО-27510/02.07.2009 г. 20.07.2009 г.
470/ГИ/06.07.2009 г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищни сгради №1 и №2 УПИ ХVІІ-1065, кв. 50Б по плана на кв. Виница, гр. Варна 1. Община Варна; 2. Стройком 1 ООД Нина Радославова' ЕТ, Заповед №065/12.02.2009 г. инж. Симеонов ЗАО-26663/23.06.2009 г. 100 02.08.2009 г.
471/ГИ/08.07.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва в КШ І 1.15.03 (ул. Еделвайс 7а) на РК 12 от РШ 7161 ТС 52716 до жилищна сграда УПИ V-722 на ул. Тинтява 10 по плана на 25 м.р., гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО- 27535/02.07.2009 г. 100 28.07.2009 г.
472/ГИ/08.07.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва в КШ І - 210-06 до търговска сграда УПИ Х, кв. 2 бул. Цар Освободител гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО-27536/02.07.2009 г. 100 28.07.2009 г.
473/ГИ/08.07.2009 г. Телефонни кабелни захранвания от съществуващо КРУ (пред п-л 224 м-ст Зеленика) от РШ 1021 ТС 371 до жилищна сграда ПИ 226 и ПИ 225 по плана на м-ст Зеленика землище Галата, гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО- 27538/02.07.2009 г. 100 28.07.2009 г.
474/ГИ/08.07.2009 г. Телефонни кабелни захранвания от резерва в КШ 3 (пред УПИ ХVІІІ-206 в кк Чайка) на РК 14 от РШ 7661 в ТС 52766 (MSAN Журналист) до ЖС УПИ ХІІІ-206, УПИ ХVІІ-207 по плана на кк Чайка ІІ, гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО- 27539/02.07.2009 г. 100 28.07.2009 г.
475/ГИ/08.07.2009 г. Оптично кабелно захранване на активно оборудване на магазин на БТК АД към МАН мрежата на БТК АД бул. Осми приморски полк 67-69, гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО- 27540/02.07.2009 г. 100 28.07.2009 г.
476/ГИ/08.07.2009 г. Телефонно кабелно захранване от КРШ 4361 /ТС6/ до офис та Централна Кооперативна банка ул. Братя Георгиевич 36 гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО- 27542/02.07.2009 г. 100 28.07.2009 г.
477-отпада
478-отпада
479-отпада
480-отпада
481/ГИ/09.07.2009 г. Външно кабелно електрозахравнане 0,4 кV от трафопост тип КТП №1812 до пет броя кабелни шкафа ШК-4А и аварийни връзки между тях ПИ с идентификатор 10135.2568.86 (УПИ ІХ-798, кв. 37) м-ст Абатко община Варна 1. 'Емона 2003' ООД; 2. Община Варна Протокол №13/17.04.2009 г., т.11, Заповед №313/23.06.2009 г., 'Строй контрол сервиз' инж. Гороломова ЗАО-27691/02.07.2009 г. 1255 28.07.2009 г.
482/ГИ/10.07.2009 г. Реконструкция на кръстовище бул. М. Луиза - ул. Шипка, Подобект Реконструкция на светофарна уредба и система за видеонаблюдение гр. Варна Община Варна Протокол №21/02.07.2009 г. т.6 инж. Самсарова ЗАО-28358/08.07.2009 г. 03.08.2009 г.
483/ГИ/13.07.2009 г. Резервоарна и изпарителна инсталация, захранваща с газ пропан-бутан (ПБ) котелно помещение и купненски блокна Дом за медико-социални грижи за деца ПИ 146 по плана на кв. Виница гр. Варна Дом за медико-социални грижи за деца гр. Варна Глобал консулт 007' ООД инж. Драгнева ЗАО-25242/16.06.2009 г. 31.07.2009 г.
484/ГИ/15.07.2009 г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ ІV-1200, кв. 19 по плана на 27 м.р. ул. Средец 25 гр. Варна 1. Община Варна; 2. 'Дрийм билд' ООД; 3. Росица Василева Йорданова; 4. Светлана Василева Гъртановар; 5. Венелин Василев Василев; 6. Живко Василев Василев; 7. Емил Василев Иванов Деомид' ЕООД, Заповед №322/06.07.2009 г. инж. Симеонов ЗАО-28199/07.07.2009 г. 100 12.08.2009 г.
485/ГИ/15.07.2009 г. Водопроводно отклонение за павилион позиция №53, зона 3-та ул. Подвис и ул. Хр. Смирненски /о.т.32/, 25 м.р. гр. Варна 1. Община Варна; 2. 'Сетлави' ООД Протокол №18/05.06.2009, т. 14, Заповед №320/29.06.2009 г. на осн.чл.62 ал.2 от АПК се допуска корекция в наименованието на обекта като вместо 'Водопроводно отклонение за павилион' да се чете 'Водоповодно и канализационно отклонение за павилион' инж. Симеонов ЗАО-28155/07.07.2009 г. 100 31.07.2009 г. 24.08.2009 г.
486/ГИ/15.07.2009 г. Помпено водовземане и напорен водопровод за стадион кв. Аспарухово р-н Канал - езеро, УПИ І по плана на 27 м.р. гр. Варна 1. Спортен комплекс Варна АД 2. Община Варна Заповед №301/1.06.209 г. Протокол №17/28.05.2009 г. т. 9 инж. Гърбузов ЗАО-29164/15.07.2009 г. 100 30.07.2009 г.
487/ГИ/15.07.2009 г. Водопроводно и канализационно отклонение за многофамилна вилна сграда ПИ 835=649=3458 и 3459=1719(ч) кв. 82 по плана на СО Ваялар гр. Варна 1. Община Варна; 2. Бета Инвест ООД Нина Радославова' ЕТ, Заповед №004/16.01.2009 г. инж. Симеонов ЗАО-5737/04.02.2009 г. 100 05.08.2009 г.
488/ГИ/20.07.2009 г. Сградно топлопроводно отклонение за захранване на новострояща се детска градина с дължина 22 м УПИ ІХ-235, кв. 9 по плана на жк Младост - ІІ м.р. гр. Варна Далкия Варна' ЕАД Лима' ЕООД, Заповед №337/17.07.2009 г. инж. Драгнева ЗАО-29645/17.07.2009 г. 100 03.08.2009 г.
489/ГИ/20.07.2009 г. Канализационно отклонение ПИ №1608а жк Изгрев гр. Варна 1. Община Варна; 2. Жени Борисова Пенева Протокол №18/05.06.2009 г., т.16, Заповед №335/ 15.07.2009 г. инж. Симеонов ЗАО-29405/16.07.2009 г. 100 10.08.2009 г.
490/ГИ/20.07.2009 г. Реконструкция на част от ІІ-ри горнопоясен колектор гр. Варна 1. Община Варна; 2. Кауфланд България ЕООД енд Ко КД НБС Инженеринг' ООД Варна инж. Симеонов ЗАО-29605/17.07.2009 г. 100 06.08.2009 г.
491/ГИ/21.07.2009 г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ ІХ-1 кв. 553 ул. Константин Величков 14 по плана на 14 м.р. гр. Варна 1. Община Варна; 2. Русевбилд ООД 3. Величко Валентинов Димитров; 4. Ради Стоянов Атанасов; 5. Зафир Стоянов Атанасов Стройконтрол сервиз' ООД, Заповед №076/13.02.2009 г. инж. Симеонов ЗАО-19674/11.05.2009 г. 100 09.09.2009 г.
492/ГИ/21.07.2009 г. Водопроводно и канализационно отклонение за Павилион за търговия с пак. Стоки, безалк. Напитки и кафе №659З зона 3-та ЗПЗ южно от блока та домостроене гр. Варна 1. Община Варна; 2. ЕТ Танко 32 - Цветан Андреев Протокол №18/05.06.2009 г., т.13, Заповед №325/ 14.07.2009 г. инж. Симеонов ЗАО-29319/15.07.2009 г. 100 04.08.2009 г.
493/ГИ/21.07.2009 г. Оптично кабелно захранване на фирма Адрес към МАН мрежата на БТК АД бул. Мария Луиза №17, гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО-27543/02.07.2009 г. 100 11.08.2009 г.
494/ГИ/21.07.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва в КШ ІV 1.6.02.01 (ул. Каймакчалан 6А ) на РК 06 от ТС 53713 /MSAN VARNA 4* до жилищна сграда УПИ ІІ-2879 на ул. Зора 6 по плана на 17 м.р. гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО-27553/02.07.2009 г. 100 10.08.2009 г.
495/ГИ/21.07.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва в КШ1 (ул. Черни връх 30) от ТС 63 до ЖС ул. Хан Маламир 11 по плана на ІХ м.р. гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО-27548/02.07.2009 г. 100 11.08.2009 г.
496/ГИ/21.07.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва в КШ 1 (ул. полк. Свещаров 23) от РС 63 на ЖС ул. Полк. Свещаров 22 по плана на V м.р. гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО-27549/02.07.2009 г. 100 10.08.2009 г.
497/ГИ/22.07.2009 г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ ХІV-524, кв. 15 ул. Албена 36 кв. Виница гр. Варна 1. Община Варна; 2. Николина Иванова Колева; 3. Радослава Иванова Колева Деомид' ЕООД, Заповед №249/30.04.2009 г. инж. Симеонов ЗАО-19251/08.05.2009 г. 100 11.08.2009 г.
498/ГИ/22.07.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва в КШ І 1.45 (ул. Роза/ул. Зеленика) на РК 11 от РШ 7161 ТС 52716 до жилищна сграда УПИ ХХІV-305 кв. 42 по плана на 25 м.р. ул. Роза /ул. Зеленика гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО-28074/07.07.2009 г. 100 11.08.2009 г.
499/ГИ/22.07.2009 г. Телефонно кабелно захранване от РШ 1081 (вилно селище) на ТС 36 (кк Св. Св. Константин и Елена)до входовете В, Г, Д на жилищен комплекс Хармония УПИ ІV-109 в кк Св. Св. Константин и Елена гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО-28078/07.07.2009 г. 100 10.08.2009 г.
500/ГИ/22.07.2009 г. Телефонно кабелно захранване до сграда със смесено предназначение УПИ ІІІ, кв. 12 по плана на жк Възраждане 1-ви м.р. гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО-28080/07.07.2009 г. 100 11.08.2009 г.
501/ГИ/22.07.2009 г. Телефонно кабелно захранване на жилищна сграда от РКШ 7221, ТС 5722 УПИ ХVІ-131 (бл.3 вп. Г, Д, Е, ул. Иван Троянски, кв. Евросити) жк Възраждане І, гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Рубанисти ЗАО-28086/07.07.2009 г. 100 11.08.2009 г.
502/ГИ/22.07.2009 г. Водопроводно и канализационно отклонения за жилищни сгради №1 и №2 УПИ ХІV-125, кв. 22 по плана на кв. Виница гр. Варна 1. Община Варна; 2. Авто Елит Груп ЕООД; 3. Вип Сервиз ЕООД; 4. Анка Димитрова Баналиева; 5. Тодорка Димитрова Стефанова; 6. Минка Христова Костадинова Протокол №31/19.10.2007 г. от Гл. арх. На р-н Приморски инж. Симеонов ЗАО-2549717.06.2009 г. 100 14.08.2009 г.
503/ГИ/23.07.2009 г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ VІІ-393, кв. 39А по плана на кв. Виница, гр. Варна 1. Община Варна; 2. Авто Елит Груп ЕООД; 3.Анка Николова Моравиева; 4. Ганка Йовчева Моравиева; 5. Николай Йовчев Моравиев Протокол №7, т.38/22.02.2008 г. от РЕСУТ инж. Симеонов ЗАО-25500/17.06.2009 г. 100 12.08.2009 г.
504/ГИ/22.07.2009 г. Кабелно електрозахранване 0,4 кV (сградно отклонение) от трафопост тип БКТП 630 кVА, 20/0,4 кV до електромерно табло тип ТЕПО ПИ 065040 по плана на м-ст Патрабана, землище Галата, община Варна Е.ОН България Мрежи' АД Протокол №18/05.06.2009 г., т.3, Заповед №329/14.07.2009 г., 'Строй контрол сервиз' ООД инж. Гороломова ЗАО-29235/15.07.2009 г. 100 12.08.2009 г.
505/ГИ/27.07.2009 г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ ХV-140, кв. 21 по плана на кв. Виница гр. Варна 1. Община Варна; 2. 'Киряков - Стефанова' ООД Заповед №195/10.04.2009 г., 'Корект - Лиляна Енчева' ЕТ инж. Симеонов ЗАО-23480/03.06.2009 г. 100 14.08.2009 г.
506/ГИ/27.07.2009 г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ Х-394, кв. 39А по плана на кв. Виница ул. Панайот Василев гр. Варна 1. Община Варна; 2. Авто Елит Груп ЕООД; 3.Анка Николова Моравиева; 4. Ганка Йовчева Моравиева; 5. Николай Йовчев Моравиев Протокол №7, т.39/22.02.2008 г. от РЕСУТ инж. Симеонов ЗАО-25491/17.06.2009 г. 100 27.08.2009 г.
507/ГИ/30.07.2009 г. Канализационен клон №22 и канализационен клон №25 ул. Сава Геренов кв. Виница, гр. Варна Община Варна НБС Инженеринг'ООД инж. Симеонов ЗАО-31499/30.07.2009 г. 100 14.08.2009 г.
508/ГИ/30.07.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост тип КТП №1930 до кабелен икаф ШК-4А и изграждане на канална мрежа УПИ V-37, кв. 66, м-ст Абатко, кк Св. Св. Константин и Елена, община Варна Е.ОН България Мрежи' АД Протокол №13/17.04.2009 г. т. 3, 'СС Консулт' ЕООД, Заповед №289/04.06.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-28219/07.07.2009 г. 230 19.08.2009 г.
509/ГИ/29.07.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV на кабелен шкаф ШК-4А чрез разкъсване пред имота на резервен кабел от трафопост №368 към кабелен шкаф ШК-4А УПИ ІІІ-3 кв. 347 по плана на 10 м.р. ул. Радецки 13 р-н Одесос гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Строй контрол сервиз' ЕООД инж. Гороломова ЗАО-29097/14.07.2009 г. 100 19.08.2009 г.
510/ГИ/29.07.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV на кабелен шкаф ШК-5А чрез разкъсване пред имота на резервен кабел от трафопост №1686 към кабелен шкаф ШК-4А ПИ 1889, кв. 42 21-ви м.р. р-н Приморски гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД 'СС Консулт' ЕООД инж. Гороломова ЗАО-27481/01.07.2009 г. 100 19.08.2009 г.
511/ГИ/29.07.2009 г. Сградна газова инсталация за жилищна сграда УПИ ІХ-167, кв. 8 по плана на жк Възраждане - 1 м.р./ул. Иван Кацарски №1, ап.1/ с идентификатор № 10135. 3511.97, гр. Варна Тихомир Иванов Вълков шеста категория инж. Драгнева ЗАО-23668/04.06.2009 г. 100 19.08.2009 г.
512/ГИ/29.07.2009 г. Сградна газова инсталация за жилищна сграда УПИ ХХІІ-6,6а кв. 621 по плана на 5 м.р. /ул. Топра Хисар 26/ гр. Варна Етажните собственици на сграда с адрес: ул. Топра Хисар №26 шеста категория инж. Драгнева ЗАО-22133/26.05.2009 г. 100 28.08.2009 г.
513/ГИ/29.07.2009 г. Сградна газова инсталация за жилищна сграда УПИ ІІ-1, кв. 660 по плана на 6 м.р. ул. Чаталджа №20 вх.Г, гр. Варна с идентификатор №10135.2558.85 Етажните собственици на сграда с адрес: ул. Чаталджа №20 вх.Г, гр. Варна шеста категория инж. Драгнева ЗАО-23088/01.06.2009 г. 100 21.08.2009 г.
514/ГИ/03.08.2009 г. Реконструкция на КПС Бриз - Довеждащ канализационен колектор до КПС Бриз; Канализационен тласкател от КПС Бриз; Реконструкция на водопроводна мрежа на част от м-ст Св. Никола гр. Варна Община Варна Протокол №12/09.04.2009 г., т. 7 инж. Гърбузов, инж. Симеонов ЗАО-31689/31.07.2009 г. 20.08.2009 г.
515/ГИ/03.08.2009 г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ V-1352 кв.14 по плана на 24 м.р. ул. Арх. Мирчев №1 гр. Варна 1. Община Варна; 2. СТАТ 1 ЕООД; 3. Мариян Иванов Ненчев; 4. Милка Маринчева Ненчева; 5. Николай Иванов Ненчев ЕМ Инженеринг' ЕООД, Заповед №125/10.03.2009 г. инж. Гърбузов, инж. Симеонов ЗАО-26291/23.06.2009 г. 100 26.08.2009 г.
516/ГИ/03.08.2009 г. Основен ремонт на ул. Чавдар войвода от п.т.1 до п.т.11, гр. Варна Община Варна Протокол №22/30.07.2009 г., т.2 инж. Самсарова ИИБ-9-5300/35/17.06.2009 г. 18.08.2009 г.
517/ГИ/04.08.2009 г. Водопроводно и канализационно отклонение за сграда за вакан;ионно обитаване ПИ №590 кв. 102 по плана на СО Ваялар гр. Варна 1. Община Варна; 2. 'Топ Билдинг Груп' ООД; 3. Жанет Йорданова Йорданова; 4. Гергана Борисова Дойкина; 5. Борис Павлов Дойкин;6. Тошко Запрянов Джаров;7. Мария Димитрова Георгиева; 8.Павлина Димитрова Проданова; 9. Галина Димитрова Джарова ЕМ Инженеринг' ЕООД, Заповед №308/17.06.2009 г. инж. Симеонов ЗАО-25737/18.06.2009 г. 100 24.08.2009 г.
518/ГИ/07.08.2009 г. Сградна газова инсталация за ресторант Старо село (сгра І10-стол Акациите) на ВВМУ Никола Йонков Вапцаров УПИ ВВМУ 'Н.Й. Вапцаров', пл. 19, 18 м.р. гр. Варна /кв. Чайка ул. В. Друмев 73 Министерство на отбраната чрез Капитан І-ви ранг Димитър Ангелов Ангелов - Началник на ВВМУ Н. Й. Вапцаров Протокол №22/30.07.2009 г., т.9 инж. Драгнева ЗАО-29568/16.07.2009 г. 27.08.2009 г.
519/ГИ/07.08.2009 г. Водопроводно отклонение за имот ПИ 972 м-ст Ален мак, гр. Варна 1. Община Варна; 2. Петър Антонов Петров и Румянка Йорданова Петрова Протокол №15/07.05.2009 г., т. 15, Запвоед №324/14.07.2009 г. инж. Гърбузов, инж. Симеонов ЗАО-29160/15.07.2009 г. 100 02.09.2009 г.
520/ГИ/12.08.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва в КШ 1 на ТС 6 до жилищна сграда ул. Алеко Константинов 26 по плана на ІХ м.р. гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Драгнева ЗАО-28945/13.07.2009 г. 100 02.09.2009 г.
521/ГИ/12.08.2009 г. Телефонно кабелно захранване от КРШ 2161 на ТС6 до жилищна сграда Райко Жинзифов 3 по плана на VІІ м.р. гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Драгнева ЗАО-28946/13.07.2009 г. 100 02.09.2009 г.
522/ГИ/12.08.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва в КШ 1 (ул. Акад. Методи Попов 1) на кабел от ТС66 до жилищна сграда ул. Ак. Методи Попов №5 по плана на ХІІ м.р. гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Драгнева ЗАО-29596/17-07.2009 г. 100 01.09.2009 г.
523/ГИ/12.08.2009 г. Телефонно кабелно захранване от КРШ 7131 (ул. Д-р Железкова бл.29) от ТС 52713 /MSAN Varna 4/ до жилищна сграда УПИ ІІІ-2880, 2881, 2883 на ул. Мадара 15 вх. А по плана на 17 м.р. гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Драгнева ЗАО-29597/17.07.2009 г. 100 02.09.2009 г.
524/ГИ/12.08.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва в КШ 1 (ул. Антон Неделчев 10)на ТС 6 до жилищна сграда ул. Черни връх 44 по плана на 9 м.р. гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Драгнева ЗАО-31106/28.07.2009 г. 100 02.09.2009 г.
525/ГИ/12.08.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва в КШ 1 (ВИНС)на ТС 65 до жилищна сграда УЛ. Добри Чинтулов 18 по плана на 18 м.р. гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Драгнева ЗАО-31104/28.07.2009 г. 100 02.09.2009 г.
526/ГИ/12.08.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва КРШ 4293 (ул. Ивайло 20)на ТС 6 до жилищна сграда УПИ ХІІІ-1, 12 кв. 322 (ул. Ивайло, ул. Беласица, ул. Хан Маламир) по плана на 9 м.р. гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Драгнева ЗАО-32304/06.08.2009 г. 100 02.09.2009 г.
527/ГИ/12.08.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва КШ 1 (ул. Одесос 20)на ТС 6 до офис сграда ул. Хан Аспарух 8 по плана на 8-ми м.р. гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Драгнева ЗАО-32629/10.08.2009 г. 100 01.09.2009 г.
528/ГИ/12.08.2009 г. Оптично кабелно захранване на активно оборудване на Мултирама България ООД от МАН мрежата на БТК АД бул. Сливница 24, гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Драгнева ЗАО-32627/10.08.2009 г. 100 02.09.2009 г.
529/ГИ/12.08.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва КШ І 1.21 (пред УПИ ІІ-1505 ул. Студентска) на РК 20 от РШ 1242 ТС3 до жилищна сграда сграда ул. Студентска в УПИ ІІ-1505 по плана на 24 м.р. гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Драгнева ЗАО-32634/10.08.2009 г. 100 02.09.2009 г.
530/ГИ/12.08.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва КШ 1 (ул. Коста Тюлев 22) на ТС 6 до жилищна сграда ул. Коста Тюлев 13 по плана на Х м.р. гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Драгнева ЗАО-32631/10.08.2009 г. 100 02.09.2009 г.
531/ГИ/12.08.2009 г. Оборудване за Вграден трафопост 2х 1000кVА, 10/0,4кVА; с монтаж на една трансформаторна машина 1000 кVА, и електрозахранването му чрез разкъсване и муфиране на кабелна линия СрН от трафопостове №№2 и 1104 УПИ VІ-7, за адм. И търг., кв. 708 по плана на 3 м.р., бул. Сливница 24, гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД ЕТ 'Мартини - М - Радослава Димитрова', Заповед №340/11.08.2009 г инж. Гороломова ЗАО-32965/12.08.2009 г. 334,6 31.08.2009 г.
532/ГИ/13.08.2009 г. Реконструкция на въздушна електрическа мрежа 0,4 кV ул. Евлоги Георгиев, жк Изгрев, гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Санта 2004' ЕООД, Заповед №342/11.08.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-32981/12.08.2009 г. 1866,6 31.08.2009 г.
533/ГИ/13.08.2009 г. Реконструкция на въздушна електрическа мрежа 0,4 кV и иизграждане на канална мрежа ул. Подвис и ул. Хр. Смирненски, гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Санта 2004' ЕООД, Заповед №34,/11.08.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-32980/12.08.2009 г. 1552,44 31.08.2009 г.
534/ГИ:24.08.2009 г. Улична битова канализация УПИ 651 по плана на м-ст Ваялар, гр. Варна 1. Община Варна; 2. Виолета Желязкова Тодорова Протокол №18/05.06.2009 г., т.11 инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-28096/07.07.2009 г. 100 15.09.2009 г.
535/ГИ/24.08.2009 г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда ПИ 1955-Б, кв. 191 по плана на жк Изгрев, гр. Варна 1. Община Варна; 2. Футура инвест ООД Протокол №22/30.07.2009 г., т.19, Заповед №457/26.06.2009 г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-23441/03.06.2009 г. 100 15.09.2009 г.
536/ГИ/14.08.2009 г. Газификация на гр. Варна, Подобект: Разпределителен газопровод в жк Вл. Варненчик, захранващ СОУ П. Яворов и ОДЗ 12 Първи юни и попътни консуматори с дължина на трасето 1114 м гр. Варна Примагаз АД ЕСМ' ЕООД, Запвоед №336/15.07.2009 г. инж. Драгнева ЗАО-33087/13.08.2009 г. 501.30 04.09.2009 г.
537/ГИ/19.08.2009 г. Вътрешни пътни връзи и паркинг УПИ ІІ-1000, кв. 13 по плана на 11 м.р., гр. Варна Община Варна Протокол №22/30.07.2009 г., т.4 инж. Самсарова ОБС-9-2600/39/17.08.2009 г. 07.09.2009 г.
538/ГИ/24.08.2009 г. Подземен долепен до жилищна сграда трафопост 800 кVА, 20/0,4 кV с монтаж на трансформаторна машина 630 кVА и електрозахранването му чрез разкъсване и муфиране на съществуваща кабелна линия 20 кV между трафопостове №№894 и 1845 УПИ ХХХІ-648, кв. 1 по плана на кв. Виница гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Билдинг надзор' ЕООД, Заповед №694/05.11.2009 г. С молба вх.ЗАО-33840/28.05.2010г. на основание чл.62 ал. 2 от АПК поради допусната очевидна фактическа грешка се допуска корекция. 04.06.2010г. инж.Гороломова инж. Гороломова ЗАО-33840/19.08.2009 г. 151,75 10.09.2009 г. 23.06.2010 г.
539/ГИ/25.08.2009 г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ ІХ-8, кв. 304 по плана на 9 м.р., ул. Поп Харитон 54, гр. Варна 1. Община Варна; 2. Тодор Димитров Янчев; 3. Витка Тодорова Янакиева; 4. 'Димитър Вълчев-1'ЕООД ЕМ-Инженеринг ЕООД, Заповед №240/30.04.2009 г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-32180/05.08.2009 г. 100 10.09.2009 г.
540/ГИ/26.08.2009 г. Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/ гр. Варна УПИ 'пречиствателна станция', в ПИ 20 по плана на ПЗ 'Клисе баир', землище на с. Тополи, община Варна Община Варна ДЗЗД Рутекс - ЕЖИС ВСЕОМ ИНТЕРНАСИОНАЛ, инж. Гърбузов ЗАО-33786/19.08.2009 г. 10.09.2009 г.
541/ГИ/26.08.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва КШ ІІ 1.37 (пред п-л V-3226, кк Чайка) на РК 30 от РШ 7661 ТС 52766 до жилищна сграда УПИ V-3226, кв. 24 по плана на кк Чайка гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Никова ЗАО-33670/18.08.2009 г. 100 15.09.2009 г.
542/ГИ/26.08.2009 г. Оптично кабелно захранване на активно оборудване на Практикер ЕООД с МАН мрежата на БТК бул. Република №55, гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Никова ЗАО-32956/12.08.2009 г. 100 15.09.2009 г.
543/ГИ/27.08.2009 г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ VІ-7, кв. 357, по плана на 10 м.р. ул. ЙосифСтоянов 11, гр. Варна 1. Община Варна; 2. Росен Николаев Димитров; 3. Димитър Николаев Димитров Диалекс ООД, Заповед №226/29.04.2009 г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-27299/30.06.2009 г. 100 14.09.2009 г.
544/ГИ/28.08.2009 г. Изместване на канализация ПИ 799, по плана на кк Чайка, гр. Варна 1. Община Варна; 2. Костадин Димитров Джамбазов Протокол №38/, т.2 от 12.02.2008 г., Заповед 255/12.05.2009 г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-25470/17.06.2009 г. 100 23.09.2009 г.
545/ГИ/02.09.2009 г. Уличен водопровод, битова и дъждовна канализация, водопроводни, битови и дъжводни отклонения за Черно море парк Варна - търговски комплекс с гаражи, паркинги и трафопостове - Іви етап УПИ V-1796,кв.22 по плана на ЗПЗ, гр. Варна - , 1. Община Варна; 2. ВТИ Варна Трейд Инвест ООД Диалекс ООД, Заповед №330/14.07.2009 г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-31808/03.08.2009 г. 100 25.09.2009 г.
546/ГИ/02.09.2009 г. В и К отклонение за център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания УПИ І-592, кв.12А по плана на р-н Вл. Варненчик, община Варна 1. Община Варна, НБС Инженеринг ООД инж. Гърбузов ЗАО-4297/1.00.2009 г. 18.09.2009 г.
547/ГИ/03.09.2009 г. Външно кабелно ел.захранване 0,4 кV от трафопост №233 до кабелен шкаф ШК-4А УПИ ХХІV-305 кв. 42 по плана на 25 м.р. ул. Роза №32 /ул. Зеленика №2, р-н Приморски гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Санта 2004 ЕООД, Заповед №343/24.08.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-34729/26.08.2009 г. 142,8 30.09.2009 г.
548/ГИ/03.09.2009 г. Външно кабелно ел.захранване 0,4 кV от трафопост №1023 до кабелен шкаф ШК-5А УПИ ІІІ-1161, 1162, кв. 50 по плана на 25 м.р. ул. Роза 15, гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД МД Контрол ООД, Заповед №349/26.08.2009 г. На осн. чл. 154, ал. 2 т.8 и ал.5 от ЗУТ се допуска промяна по време на строителство инж. Гороломова ЗАО-34901/27.08.2009 г. 100` 26.09.2009 г. 02.12.2009 г.
549/ГИ/03.09.2009 г. Външно кабелно електрозахранване от трафопост тип КТП №1103 до кабелен шкаф ШК-4А УПИ VІІ-1025 кв.4В по плана на 23 м.р. ул. Рощок 12 гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД МД Контрол ООД, Заповед №350/26.08.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-34914/27.08.2009 г. 100` 30.09.2009 г.
550/ГИ/03.09.2009 г. Външно кабелно електрозахранване от трафопост №153 чрез разкъсване и муфиране на резервен кабел ШК-4А, до кабеле шкаф-4А УПИ ІІІ-5=1650 кв.53 ул. Цар Самуил 19, УПИ ХІІ-1630 кв.52 по плана на 8 м.п ул.Княз Ал. Батемберг 37, гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Строй Контрол Сервиз ООД, Заповед №351/26.08.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-34911/27.08.2009 г. 100 29.09.2009 г.
551/ГИ/03.09.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост тип КТП №1049 до два броя кабелни шкафа ШК-4А и резервна връзка между тях УПИ І-549,550,561,562 кв.53 по плана на 16 м.р. ул. Драгаш гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД СС Консулт ЕООД, Запвоед №355/26.08.2009 г. На основание чл.62 ал. 2 от АПК поради допусната очевидна фактическа грешка се допуска корекция инж. Гороломова ЗАО-34906/27.08.2009 г. 100 26.09.2009 г. 04.11.2009 г.
552/ГИ/03.09.2009г. Външно кабелно електрозахранване от трафопост тип КТП №1103 до кабелен шкаф ШК-4А От УПИ ІІ-за ТП, кв.8А до УПИ VІ-4А, кв. 4А, по плана на 23 м.р., ул.'Мир' №35, гр.Варна Е.ОН България Мрежи' АД МД Контрол' ООД, Заповед №354/26.08.2009 г. На основание чл.62 ал. 2 от АПК поради допусната очевидна фактическа грешка се допуска корекция инж. Гороломова ЗАО-34904/27.08.2009г. 100 30.09.2009г. 08.02.2010 г.
553/ГИ/03.09.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №922 до кабелен шкаф ШК-5А УПИ VІІІ-159 кв.8 по плана на жкВъзраждане --ви м.р. гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД СС Консулт ЕООД, Запвоед №347/26.08.2009 г. На осн. чл. 154, ал. 2 т.8 и ал.5 от ЗУТ се допуска промяна по време на строителство инж. Гороломова ЗАО-34900/27.08.2009 г. 100 29.09.2009 г. 27.11.2009 г.
554/ГИ/03.09.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов трафопост №2006 до 3 броя кабелени шкафа ШК-4А УПИ VІІ-894, кв.45 по плана на І-ви м.р., жк Вл. Варненчик, гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД МД Контрол ООД, Заповед №352/26.08.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-34905/27.08.2009 г. 170,73 29.09.2009 г.
555/ГИ/03.09.2009 г. Външно кабелно електрозахранване от трафопост тип МТП №520 до размножителен кабелен шкаф ШК-5А и оттам до кабелен шкаф ШК-5А ПИ 2187 по плана на СО Прибой, община Варна Е.ОН България Мрежи' АД Протокол №21/02.07.2009 г. т.1, Заповед №348/26.08.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-34902/27.08.2009 г. 170 26.09.2009 г.
556/ГИ/03.09.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №341 до кабелен шкаф ШК-4А и резервна връзка от съществуващ ШК-6А УПИ VІІ-13 кв.455 ул. Иван Драсов 3 и УПИ VІІІ-14, кв.455 по плна на 1 м.р. гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Билдконтрол ЕООД, Заповед №345/26.08.2009 г. С молба вх.ЗАО-34908/06.08.2010г. на основание чл.62 ал. 2 от АПК поради допусната очевидна фактическа грешка се допуска корекция. 13.08.2010г. инж.Никитасова инж. Гороломова ЗАО-34908/27.08.2009 г. 115,6 30.09.2009 г. 07.09.2010 г.
557/ГИ/03.09.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №456 до кабелен шкаф ШК-4А УПИ V-4, кв. 487 по плана на 13 м.р., ул. Янкул войвода 46, гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Инженеринг контрол ЕООД, Запвоед №353/26.08.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-34897/27.08.2009 г. 100 29.09.2009 г.
558/ГИ/03.09.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №274 до кабелен шкаф ШК-4А чрез муфиране на съществуваща кабелна линия пред ШК-5А УПИ ІХ-4, кв. 282 по плана на9 м.р. ул. Капитан Райчо 68, 66 гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Билдконтрол ЕООД, Заповед №346/26.08.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-34913/27.08.2009 г. 100 30.09.2009 г.
559/ГИ/03.09.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №1520 до кабелен шкаф ШК-4А ул. Хоризонт кв. Галата ПИ 063001, вилна зона Прибой, община Варна Е.ОН България Мрежи' АД Протокол №22/30.07.2009 г., т.2, Заповед №357/27.08.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-35497/01.09.2009 г. 470 29.09.2009 г.
560/ГИ/03.09.2009 г. Трафопост тип БКТП 2х1000 кVА, 20/0,4 кV и електрозахранването му с кабелни линии 20 кV чрез разкъсване на съществуваща кабелна линия 20 кV, изводи Чумерна и Възраждане УПИ ІV-521'за трафопост',кв.12 по плана на жк Възраждане І м.р. гр. Варна (ид.№10135. 3511.604) Е.ОН България Мрежи' АД СС Консулт ЕООД, Заповед №407/03.09.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-35949/03.09.2009 г. 460,48 23.09.2009 г.
561/ГИ/04.09.2009 г. Кабелно захранване 0,4 кV от трафопост тип БКТП 2х1000кVА, 20/0,4 кV до електромерни табла в сграда със смесено предназначение УПИ ІV-521'за трафопост',кв.12 по плана на жк Възраждане І м.р. гр. Варна УПИ ІІІ-за общ.обслужване кв.12 Е.ОН България Мрежи' АД СС Консулт ЕООД, Заповед №407/03.09.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-36043/04.09.2009 г. 100 23.09.2009 г.
562/ГИ/03.09.2009 г. Сградно топлопроводно отклонение от детска градина за захранване на открит басейн и абонатна станция с дължина 62 м УПИ ІV за детска градина, кв.15 по плана на жк Младост І м.р и УПИ V-за басейн в жк Младост І м.р, гр.Варна Далкия Варна ЕАД Лима ЕООД, Заповед №376/31.08.2009 г. На основание чл.62 ал. 2 от АПК поради допусната очевидна фактическа грешка се допуска корекция инж. Гороломова ЗАО-35810/03.09.2009 г. 100 23.09.2009 г. 28.09.2009 г.
563/ГИ/07.09.2009 г. Трафопост тип БКТП 2х1000 кVА, 20/0,4 кV монтаж на един трансформатор 630 кVА и електрозахранването му с кабелни линии 20 кV от трафопост №1820, извод Чирпан УПИ Х-481 за търговски комплекс, кв. 2 по плана на ОПЗ Вл. Варненчик, гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД СС Консулт ЕООД, Заповед №369/27.08.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-35480/01.09.2009 г. 405,4 30.09.2009 г.
564 -отпада
565/ГИ/07.09.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №1638 до касета тип ШК-5А и резервно захранване от съществуващ кабелен шкаф ШК-6А УПИ І-253,кв.32 по плана на кв. Виница, ул.Албатрос гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД СС Консулт ЕООД, Заповед №365/27.08.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-35448/01.09.2009 г. 100 30.09.2009 г.
566/ГИ/07.09.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №688 до кабелен шкаф ШК-5А УПИ ХVІІІ-37, кв.18А по плана на кв. Виница гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД СС Консулт ЕООД, Заповед №366/27.08.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-35450/01.09.2009 г. 112,88 30.09.2009 г.
567/ГИ/07.09.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №892 до кабелен шкаф ШК-7А УПИ VІІ-852, кв.41 по плана на кв.Виница ул. Ламбо Пасков 22, гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Санта 2004 ЕООД, Заповед №361/27.08.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-35451/01.09.2009 г. 100 30.09.2009 г.
568/ГИ/07.09.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №892 до кабелен шкаф ШК-4А УПИ VІІ-854, кв.41 по плана на кв.Виница ул. Ангел Гравчев 36, гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Санта 2004 ЕООД, Заповед №362/27.08.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-35454/01.09.2009 г. 100 30.09.2009 г.
569/ГИ/07.09.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №1222 до кабелен шкаф ШК-5А УПИ ІІІ-877, кв.34 по плана на 25 м.р. ул. Карамфил №19-А,р-н Приморски гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД СС Консулт ЕООД, Заповед №359/27.08.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-35456/01.09.2009 г. 100 30.09.2009 г.
570/ГИ/03.09.2009 г. Битова канализация ПИ №1608а жк Изгрев гр. Варна 1. Община Варна; 2. Стоян Недялков Стоянов Сънрайз Сити' ООД, Заповед №377/02.09.2009 г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-35780/03.09.2009 г. 100 28.09.2009 г.
571/ГИ/08.09.2009 г. Водопроводни, битово и дъждовно канализационни отклонения зза обект: жилищни сгради, офиси и магазини етап 1 УПИ ІІ-жил.сграда и обезщетяване на собственици от пробива на бул. В. Левски и др. общ. мероприятия, кв.595 по плана на 5 м.р., гр. Варна 1. Община Варна; 2. Пътища и мостове ЕООД Инжконсултпроект' ЕООД, Заповед №312/17.06.2009 г. На основание чл.154 ал.5 от ЗУТ поради промяна по време на строителство инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-34941/27.08.2009 г. 100 28.09.2009 г. ?
572/ГИ/07.09.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №1650 до кабелен шкаф ШК-4А УПИ ХІІІ-994, кв.2 по плана на кв. Виница, гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Строй Контрол Сервиз ООД, Заповед №364/27.08.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-35457/01.09.2009 г. 100 30.09.2009 г.
573/ГИ/07.09.2009 г. Кабелно електрозахранване 0,4 кV ШК-4А до електромерно табло тип ТЕМЗ УПИ VІ-13, ул. Гаврил Кръстевич 1, УПИ VІІ-14, кв. 573 по плана на 14 м.р., ул. Отец Паисий11 гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Строй Контрол Сервиз ООД, Заповед №365/27.08.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-35460/01.09.2009 г. 100 30.09.2009 г.
574/ГИ/09.09.2009 г. Улична канализация ПИ №13301 по плана на 24 м.р. гр. Варна 1. Община Варна; 2. Миглена Манолова Господинова; 3. Николина Николова Манолова; 4. Галина Манолова Стефанова Заповед №375/31.08.2009 г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-35920/03.09.2009 г. 100 08.10.2009 г.
575/ГИ/09.09.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №884 до кабелен шкаф ШК-5А УПИ VІІІ, кв. 28, по плана на 27 м.р. ул. Искър 44 кв. Аспарухово гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Санта 2004 ЕООД, Заповед №395/03.09.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-35998/04.09.2009 г. 100 30.09.2009 г.
576/ГИ/09.09.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №980 до два броя кабелни шкафа ШК-4А УПИ V-1015, кв. 87, по плана на 28 м.р., ул. Деде Агач №28, гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Строй Контрол Сервиз ООД, Заповед №394/03.09.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-36000/04.09.2009 г. 166 30.09.2009 г.
577/ГИ/09.09.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №872 до кабелен шкаф ШК-4А УПИ Х, кв. 8 по плана на 27 м.р. ул. Орел №1, кв. Аспарухово, гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД СС Консулт ЕООД, Заповед №406/03.09.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-35996/04.09.2009 г. 100 30.09.2009 г.
578/ГИ/11.09.2009 г. Оптично кабелно захранване на активно оборудване на ЗАД Ай Ен Джи от МАН мрежата на БТК бул. Княз Борис І №64, гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Никова ЗАО-35394/01.09-2009 г. 100 30.09.2009 г.
579/ГИ/11.09.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва КШ 1-210-07 до търговски комплекс и офис сграда (ОТО СИСТЕВ) УПИ ХІІІ-29006, кв. 2 по плана на ПЗ-р-н Вл. Варненчик /ОПЗ/, гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Никова ЗАО-35397/01.09-2009 г. 100 30.09.2009 г.
580/ГИ/11.09.2009 г. Възлова станция с оборудване за секция І и електрозахранването и чрез разкъсване на кабелна ливия 20 кV, извод Искра между подстанция Искра между подстанция Варна Запад и подстанция Център УПИ V.590,591, кв.5, 26 м.р, гр. Варна с ид № 10135.3516.142 Е.ОН България Мрежи' АД Санта 2004 ЕООД, инж. Гороломова ЗАО-33327/14.08.2009 г. 150 30.09.2009 г.
581/ГИ/06.10.2009 г. Битова напорна канализация за ресторант Буната УПИ 2704 кв. 51 по плана на Приморски парк с адм. Адрес Крайбрежна алея, буна 103, гр. Варна ЕТ 'Се Ла Ви - Иван Киров' Протокол №12/03.07.2008 г., т.4 инж. Гърбузов ЗАО-11475/06.03.2009 г. 100 28.10.2009 г.
582/ГИ/16.09.2009 г. І етап Водопроводно отклонение и ІІ етап Площадкови В и К мрежи за жилищни сгради УПИ VІІІ-252, кв. 38 по плана на 16 м.р. гр. Варна 1. Община Варна;2. Държавно предприятие Строителство и възстановяване - София Инекс консулт ООД, Заповед №373/31.08.2009 г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-36005/04.09.2009 г. 100 12.10.2009 г.
583/ГИ/16.09.2009 г. Водопроводно отклонение за сграда с ваканционни жилища УПИ Х-1227, кв. 29 по плана на вилна сграда гр. Варна 1. Община Варна; 2. Атлантик Гама стройинвест ООД; 3. Евгения Димитрова Хаджийовкова - Марчинков Лима ЕООД, Заповед №409/10.09.2009 г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-36702/04.09.2009 г. 100 08.10.2009 г.
584/ГИ/16.09.2009 г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ ХV-15, кв. 347 по плана на 10 м.р. ул. Христо Попович 33, гр. Варна 1. Община Варна, 2. Дилов инвест ООД; 3. Марийка Николова Стефанова ; 4. Светлана Петрова Кръчмарова; 5. Татяна Николаева Тодорова; 6. Николай Петров Петров; 7. Иван Петров Петров; 8. Милен Николаев Петров; ЕМ-Инженеринг ЕООД, Заповед №319/24.06.2009 г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-31925/04.08.2009 г. 100 08.10.2009 г.
585/ГИ/16.09.2009 г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ ХІV-617, кв. 5 по плана на кв. Виница гр. Варна 1. Община Варна; 2. Виктория 98 ЕООД Протокол №20/25.06.2009 г., т. 5 Заповед 0384/02.09.2009 г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-36441/09.09.2009 г. 100 19.10.2009 г.
586/ГИ/16.09.2009 г. Улични водопровод и канализация за жилищна сграда с един вход - вход 6и подземен гараж и за жилищна сграда с един вход - вход 7 УПИ ІІ-3035,3036,3038А, 3038В и 3038Г, кв.8 по плана на 17 м.р гр. Варна 1. Община Варна; 2. Дилов инвест ООД; 3. Янаки Иванов Янакиев; 4. Снежанка ТодороваМанолова; 5. Стефан Христов Гарбаков ЕМ-Инженеринг ЕООД, Заповед №331/15.07.2009 г. На основание чл.62 ал. 2 от АПК поради допусната очевидна фактическа грешка се допуска корекция инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-31927/04.08.2009 г. 100 08.10.2009 г. 27.11.2009 г.
587/ГИ/17.09.2009 г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ ХІІ-12, кв. 300 по плана на 9 м.р ул. Цар Иван Страцимир 36 гр. Варна 1. Община Варна; 2. Билдинг строй ЕООД; 3. Ангел Вълканов Малешков; 4. Искра Телемкова Вълканова Райнова консултинг' ЕООД; Заповед №090/27.02.2009 г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-35380/01.09.2009 г. 100 13.10.2009 г.
588/ГИ/23.09.2009 г. Улична канализация и канализационно отклонение пред парцели №№492, 506,508,509,510,511, по плана на СО Планова, гр. Варна 1. Община Варна;2. Йовчо Андреев Манолов и Величка Иванова Манолова; 3. Станка Любчева Стоянова; 4. Веселина Борисова Колева; 5. Илиян Иванов Иванов; 6. Михаил Василев Михайлов; 7. Димитричка Атанасова Ненова; 8. Стою Петков Димитров; Протокол №20/25.06.2009 г., т. 1 Заповед 0387/02.09.2009 г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-36538/09.09.2009 г. 100 13.10.2009 г.
589/ГИ/24.09.2009 г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ VІІІ-96, кв. 681 по плана на 2 м.р. ул. Битоля 32 гр. Варна 1. Община Варна, 2. БЪЛТЪН ЕНД БОНД ЕСТЕЙТС ЕООД Строй Контрол Сервиз ООД, Заповед №003/16.01.2009 г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-36150/07.09.2009 г. 100 12.10.2009 г.
590/ГИ/24.09.2009 г. Водопроводно, битово и дъждовно канализационно отклонение за търговски комплекс УПИ ХІІІ-29006, кв. 2 по плана на ПЗ-р-н Вл. Варненчик /ОПЗ/, гр. Варна 1. Община Варна, 2. ОТО Систем ООД Атика консулт' ЕООД, Запоевд № 385/02.09.2009 г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-36308/09.09.2009 г. 100 13.10.2009 г.
591/ГИ/24.09.2009 г. В и К отклонение Пи №1330 по плана на 24 м.р. гр. Варна 1. Община Варна, 2. Миглена Манолова Господинова, 3. Николина Николова Манолова, 4. Галина Манолова Стефанова Протокол №20/25.06.2009 г., т. 9 Заповед 0375/31.08.2009 г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-37067/14.09.2009 г. 100 12.10.2009 г.
592/ГИ/24.09.2009 г. Улична битова канализация УПИ ХХХІІІ-3 кв. Виница гр. Варна 1. Община Варна; 2. 'Булдом' ЕООД Протокол №22/30.07.2009, т.17, Заповед №378/02.09.2009 г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-36336/08.09.2009 г. 100 12.10.2009 г.
593/ГИ/24.09.2009 г. В и К отклонение за сграда за обществено обслужване и подземни гаражи УПИ ІІ-27, кв.18-Б по плана на 11 м.р. ул. Фьодор Успенски 12 гр. Варна 1. Община Варна; 2. Лино Инженерниг ЕООД; 3. Тодорин Мехайлов Дучев; 4. Веселин Недев Вълев; 5. Христина Иванова Вълева; 6. Марияна Атанасова Касърова; 7. Ивайло Георгиев Савянов; 8. Светлана Георгиева Иванова; 9. Венелин Йорданов Иванов; 10. Михаела Юлиянова Русева 11. Георги Илиев Русев; 12. Николина Рачева Георгиева СТА-ДИОН' ЕООД, Заповед №172/02.04.2009 г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-33298/14.08.2009 г. 100 13.10.2009 г.
594/ГИ/25.09.2009 г. Трафопост (заместващ трафопост №91) 1000 кV, 10/0,4 кV и реконструкция на кабелни линии 20 средно и ниско напрежение УПИ V-591,592, кв.5 26 м.р. гр. Варна, ид.№10135.3516.142 Е.ОН България Мрежи' АД Санта 2004' ЕООД, Заповед №408/10.09.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-36671/10.09.2009 г. 221,4 19.10.2009 г.
595/ГИ/28.09.2009 г. Уличен водопровод и канализация за жилищни сгради (бл. 1 и бл.2) УПИ VІІІ-895, кв. 45 по плана на жк Вл. Варненчик 1-ви м.р. гр. Варна 1. Община Варна; 2. Кост Билд ООД Санта 2004' ЕООД, Заповед №234/29.04.2009 г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-35692/02.09.2009 г. 100 20.10.2009 г.
596/ГИ/28.09.2009 г. Уличен водопровод - клон І продължение към уличен водопровод за група парцели Горна Трака, м-ст Ваялар, ПИ 151, кв.175, по плана на СО Ваялар гр. Варна 1. Община Варна; 2. ДЕА ДИВЕЛЪПМЪНТ ООД Протокол №16/21.5.2009, т. 12, Заповед №398/03.09.2009 г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-36929/14.09.2009 г. 100 21.10.2009 г.
597/ГИ/28.09.2009 г. Дворна канализация, канализационно и водопроводно отклонение за жилищна сграда ПИ 151, кв.175, по плана на СО Ваялар гр. Варна 1. Община Варна; 2. ДЕА ДИВЕЛЪПМЪНТ ООД Протокол №16/21.5.2009, т. 12, Заповед №398/03.09.2009 г., Протокол №22/30.7.2009, т. 18, инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-36923/14.09.2009 г. 100 21.10.2009 г.
598/ГИ/29.09.2009 г. В и К отклонение УПИ V-402, кв. 16 по плана на жк Вл. Варненчик гр. Варна 1. Община Варна; 2. Мария Тодорова Стефанова и Йорданка Торова Стефанова Протокол №14/23.4.2009, т. 4, Заповед №321/02.07.2009 г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-28944/13.07.2009 г. 100 21.10.2009 г.
599/ГИ/28.09.2009 г. Уличен водопровод и водопроводно отклонение УПИ ІV-250010, кв. 2 по плана на ПЗ Метро, гр. Варна 1. Община Варна; 2. Божидарка Филева Борисова Протокол №20/25.06.2009 г., т. 3, Заповед 0402/03.09.2009 г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-36504/09.09.2009 г. 100 20.10.2009 г.
600/ГИ/29.09.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва КШ 1 (ул. Н. Бозвели 48) на ТС 6 до жилищна сграда УПИ ІV-10, кв. 328 (ул. Черни връх 9) по плана на 9 м.р. гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Никова ЗАО-37040/14.09.2009 г. 100 19.10.2009 г.
601/ГИ/29.09.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва КШ ІІІ 1.2.02 (пред УПИ ІV 2957 в жк Левски) на ДК 423 от ТС 3 до жилищна сграда УПИ І2957, кв. 26 по плана на 23 м.р. гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Никова ЗАО-37409/14.09.2009 г. 100 19.10.2009 г.
602/ГИ/29.09.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва КШ І 1.13а (ул. Мир 35) на ДК 126 от ТС 3 до ЖС ул. Мир в УПИ VІІІ-24, 28 кв. 4 по плана на 23 м.р. гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Никова ЗАО-37405/14.09.2009 г. 100 19.10.2009 г.
603/ГИ/29.09.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва КШ 1 (ул. Т. Икономов 26) на кабел от ТС 65 на офис сграда на ул. Н. Михайловски 4 ул. Н. Михайловски в УПИ ІІІ-11 по плана на 18 м.р. гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Никова ЗАО-37407/14.09.2009 г. 100 19.10.2009 г.
604/ГИ/29.09.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва КШ 1 (ул. Сан Стефано 23) на кабел от ТС 62 на жилищна сграда Сан Стефано 23, УПИ 1767 кв. 64 по плана на 8 м.р. гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Никова ЗАО-37041/14.09.2009 г. 100 19.10.2009 г.
605/ГИ/29.09.2009 г. Телефонно кабелно захранване от РШ 4261 (пред УПИ ІІ-2492, 23 м.р.) в. ТС 3 до сграда за комплексно обществено обслужване с жилищна част УПИ І, кв.19 по плана на 23 м.р. гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Никова ЗАО-37915/23.09.2009 г. 100 19.10.2009 г.
606/ГИ/29.09.2009 г. Оптично кабелно захранване на активно оборудване на Косер АД от МАН мрежата на БТК АД бул. Цар Освободител,124, УПИ 603,604,605 БТК АД шеста категория инж. Никова ЗАО-37042/14.09.2009 г. 100 21.10.2009 г.
607/ГИ/29.09.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва ТС 36 (сграда на БТК в кк Св. Св. Константин и Елена) на ДК 201 до жилищна сграда УПИ ІІ-96, по плана на кк Св. Св. Константин и Елена гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Никова ЗАО-37410/16.09.2009 г. 100 21.10.2009 г.
608/ГИ/29.09.2009 г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ ХІ-434, кв. 25 по плана на жк Вл. Варненчик І-ви м.р. гр. Варна 1. Община Варна, 2. Кралекс Груп ООД, Преслав Станиславов Пенев, 4. Катя Богомирова Събева, 5. Радослав Костадинов Шидеров и Ирина Стоянова Шидерова Протокол №20/25.06.2009 г., т. 4, Заповед 0411/10.09.2009 г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-36840/16.09.2009 г. 100 20.10.2009 г.
609/ГИ/29.09.2009 г. Уличен водопровод за жилищна сграда УПИ Х-1219, кв. 16 по плана на СО Св. Никола гр. Варна 1. Община Варна, 2. Рубикон ЕООД, 3. Румянка Георгиева Стрехулова Рубикон инженеринг' ЕООД, Заповед №405/03.09.2009 г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-36153/07.09.2009 г. 100 20.10.2009 г.
610/ГИ/29.09.2009 г. Външно кабелно захранване 0,4 кV от съществуващ кабелен шкаф ШК 4А до кабелен шкаф ШК-6А УПИ ІV-75 кв. 8 по плана на СО Кочмар Община Варна Е.ОН България Мрежи' АД МД Контрол ООД, Заповед №358/27.08.2009 г. На основание чл.62, ал.2 от АПК допуска се корекция в наиме -нованието инж. Гороломова ЗАО-35447/01.09.2009 г. 100 21.10.2009 г. 14.05.2010г.
611/ГИ/29.09.2009 г. Вънино кабелно захранване 0,4 кV от съществуващ кабелен шкаф ШК 3А до кабелен шкаф ШК-4А ПИ 3103 кв. 40 по плана на СО Ален мак община Варна Е.ОН България Мрежи' АД Санта 2004' ЕООД, Заповед №360/27.08.2009 г., Протокол №16.21.05.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-35452/01.09.2009 г. 420 21.10.2009 г.
612/ГИ/29.09.2009 г. Трафопост тип БКТП 1000 кVА, 20/0у4 кV и електрозахранването му с кабелна линия 20 кV от КТП №1803 УПИ Х-607, кв. 105 по плана на жк Изгрев гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Санта 2004' ЕООД, Заповед №367/27.09.2009 г., инж. Гороломова ЗАО-35453/01.09.2009 г. 417,75 19.10.2009 г.
613/ГИ/29.09.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кVот трафопост №1650 до кабелен шкаф ШК-5А УПИ ХХХІІ-3, кв. 3 по плана на кв. Виница гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Строй Контрол Сервиз' ООД, Заповед №363/27.08.2009 г., инж. Гороломова ЗАО-35458/01.09.2009 г. 100 22.10.2009 г.
614/ГИ/30.09.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва на КШ 2 до сградата на ОДЗ УПИ ІХ 235 кв. 9 по плана на жк Младост 2 м.р гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Никова ЗАО-38641/29.09.2009 г. 100 21.10.2009 г.
615/ГИ/30.09.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва в КШ 1 (ул. Кавала 7) ва ТС 6 до жилищна сграда ул. Райко Жиндифов №24, УПИ ІV-4, кв. 119 по плана на VІІ м.р. гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Никова ЗАО-38635/29.09.2009 г. 100 21.10.2009 г.
616/ГИ/30.09.2009 г. Телефонно кабелно захранване от ТС 5 РКШ 1041 до Складова база І-во тяло А и Б УПИ ХV-1240 кв.11 по плана на ЗПЗ р-н Младост гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Никова ЗАО-38638/29.09.2009 г. 100 21.10.2009 г.
617/ГИ/30.09.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва в ШК 1 (ул. Иван Вазов 34) на ТС 6 до жилищна сграда ул. Иван Вазов 36 в УПИ ХІІ-1193 кв.11 по плана на 8 м.р. гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Никова ЗАО-38636/29.09.2009 г. 100 21.10.2009 г.
618/ГИ/30.09.2009 г. Телефонно кабелно захранване от ТС 63 (ТПО) до жилищни сгради ул. Отец Паисий 4бл.1,2,3 в УПИ ІІ кв. 595 по плана на V м.р. , гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Никова ЗАО-38640/29.09.2009 г. 100 21.10.2009 г.
619/ГИ/30.09.2009 г. Водопроводно отклонение за складова база УПИ ІІ-47 ПЗ Клисе баир гр. Варна 1. Община Варна; 2. БЕЛ РС ООД ЕСМ - РС ООД, Заповед №404/03.09.2009 г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-36899/14.09.2009 г. 100 20.10.2009 г.
620/ГИ/05.10.2009 г. Канализационо отклонение за дъждовни отпадни води за търговски комплекс за автомобили, шжурум и офиси УПИ ХV-31025 кв. 7 по паркоустройствения и регулационен план /ОПЗ/ р-н Вл. Варненчик гр. Варна 1. Община Варна; 2. Варна Карс ООД;3 Сънии 2008 ООД; 4. Бонита 65 ЕООД Диалекс ООД, Заповед 389/02.09.2009 г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-35964/04.09.2009 г. 100 22.10.2009 г.
621/ГИ/05.10.2009 г. В и К отлонение за жилищна сграда УПИ ХVІІ-9,16 кв.313 по плана на 9 м.р. ул. Братя Тадецки 3,3А гр. Варна 1. Община Варна;2. Билдинг строй ЕООД; 3. Вичка Стоянова Костова; 4. Маргарита Стоянова Димитрова; 5. Колю Стоянов Дамянов; 6. Марийка Стоянова Петрова; 7. Георги Симеонов Георгиев Райнова Консултинг ЕООД, Заповед №088/27.02.2009 г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-27369/01.07.2009 г. 100 22.10.2009 г.
622/ГИ/06.10.2009 г. В и К отлонение за жилищна сграда УПИ VІІІ-251, кв.134 по плана на 7 м.р. ул. Околчица 14 гр. Варна 1. Община Варна; 2. Билдком ООД; 3. Румяна Василева Павлова; 4. Веса Петрова Димитрова; 5. Димитър Петров Димитров Райнова Консултинг ЕООД, Заповед 381/02.09.2009 г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-36185/07.09.2009 г. 100 29.10.2009 г.
623/ГИ/08.10.2009 г. Уличен водопровод за складова база с шоурум и офиси УПИ ІХ-1170 кв. 39 по плана на ЗПЗ гр. Варна 1. Община Варна; 2. ШОН И ЖО ООД Ригара ЕООД, Заповед №403/03.09.2009 г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-36202/07.09.2009 г. 100 28.10.2009 г.
624/ГИ/09.10.2009 г. Трансформатор тип БКТП 2х1000 кVА, 20/0,4 кV с монтаж на един трнсформатор 1000 кVА, електрозахранването му чрез разъсване на кабелни линии 20 кV между трафопостове №№1943 и 921 и външно кабелно захранване 0,4 кV от трафопоста до кабелен шкаф ШК-4А УПИ ІІ-за трафопост, кв. 14 (ид.10135.3511.606) пред УПИ ХVІ-131А, кв.1 по плана на жк Възраждане - 1 м.р., гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД ЕМ Инженеринг' ЕООД Заповед №426/05.10.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-39922/07.10.2009 г. 338,76 29.10.2009 г.
625/ГИ/12.10.2009 г. Трафопост тип БКТП 2х1000 кVА, 20/0,4 кV и електрозахранването му с кабелна линия 20 кV чрез разкъсване на кабелен извод Бунархисар между подстанция Изток и ТП 246 УПИ VІ-за трафопост, кв.36 по плана на 24 м.р. гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Интегра консулт' ЕООД Заповед №434/09.10.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-40348/12.10.2009 г. 320,4 29.10.2009 г.
626/ГИ/12.10.2009 г. Газификация на гр. Варна, Подобект: Разпределителен газопровод с отклонения до консуматори с дължина на трасето 1363 м, сигнатура Вн-01-А 16/2 - ІІІ етап гр. Варна Варнагаз' АД Инфрастройконсулт' ЕООД, Заповед №259/13.05.2009 г. и №371/31.08.2009 г инж. Драгнева ЗАО-37266/15.09.2009 г. 827 03.11.2009 г.
627/ГИ/12.10.2009 г. Газификация на гр. Варна, Подобект: Разпределителен газопровод с отклонения до консуматори с дължина на трасето 1634 м, сигнатура Вн-01-А 19/1 - І етап гр. Варна Варнагаз' АД Инфрастройконсулт' ЕООД, Заповед №410/10.09.2009 г. инж. Драгнева ЗАО-37268/15.09.2009 г. 1011 03.11.2009 г.
628/ГИ/14.10.2009 г. Газификация на гр. Варна, Подобект: Разпределителен газопровод с отклонения до консуматори с дължина на трасето 1506 м, сигнатура Вн-01-А 27 - І етап гр. Варна Варнагаз' АД Инфрастройконсулт' ЕООД, Заповед №414/05.09.2009 г. инж. Драгнева ЗАО-40460/15.09.2009 г. 1496 03.11.2009 г.
629/ГИ/15.10.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV чрез удължаване на резервен кабел от ШК-4А до кабелен шкаф К-4А и резервна връзка между двата шкафа УПИ VІІ-1354, ул. Ал. Недялков 3 и УПИ V-1352, кв. 14 ул. Арх. Мирчев 1 по плана на 24 м.р. гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Строй контрол сервиз' ООД Заповед №418/05.10.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-40026/12.10.2009 г. 100 05.11.2009 г.
630/ГИ/15.10.2009 г. Външно кабелно електрозахранване от трафопост №1988 до кабелен шкаф ШК-6А УПИ ІХ-1510 З, кв.2 по плана на м-ст Старите лозя гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Санта 2004 ЕООД Заповед №419/05.10.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-40027/12.10.2009 г. 372 04.11.2009 г.
631/ГИ/15.10.2009 г. Външно кабелно електрозахранване на кабелен шкаф ШК-5А от трафопост №387 чрез разкъсване, муфиране и подвеждане на съществуващ ШК-6А и редервен кабел от съществуващ ШК- УПИ ХІХ-7,10, кв. 194 по плана на 9 м.р. ул. Кап. Райчо 45-47, 51 р-н Одесос, гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Санта 2004 ЕООД Заповед №424/05.10.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-40032/12.10.2009 г. 100 05.11.2009 г.
632/ГИ/15.10.2009 г. Външно кабелно електрозахранване от трафопост №32 до кабелен шкаф ШК-4А И резервно захранване от съществеващ кабелен шкаф на ул. Зограф 11 А УПИ VІІ-11,12, кв.212 по плана на 12 м.р. ул. Зограф 19, гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Билдконтрол' ЕООД Заповед №421/05.10.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-40040/08.10.2009 г. 159,12 04.11.2009 г.
633/ГИ/05.10.2009 г. Външно кабелно електрозахранване от трафопост №302 до кабелен шкаф ШК-7А УПИ ІІІ-943,945,1285, ул. Ружа 11А,13,13Б по плана на 25 м.р. гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Строй контрол сервиз' ООД Заповед №423/05.10.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-40037/08.10.2009 г. 100 04.11.2009 г.
634/ГИ/15.10.2009 г. Външно кабелно електрозахранване от трафопост №247 до кабелен шкаф ШК-4А и резервна връзка от съществуващ кабелен шкаф ШК-4А УПИ VІІІ-13,кв.313 А по плана на 9 м.р. ул. Антон Неделчев 4 и 6 Е.ОН България Мрежи' АД МД контрол' ООД Заповед №422/05.10.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-40039/08.10.2009 г. 100 05.11.2009 г.
635/ГИ/16.10.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кVот трафопост тип КТП №1921 до кабелен шкаф ШК-4А ПИ 1308 кв. 86 по плана на СО Ваяляр община Варна Е.ОН България Мрежи' АД Строй контрол сервиз' ООД Заповед №420/05.10.2009 г., Протокол №22/30.07.2009 г., т.21 инж. Гороломова ЗАО-40865/14.10.2009 г. 573 05.11.2009 г.
636/ГИ/16.10.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост тип БКТП №1993 до кабелен шкаф ШК-4А УПИ ІV-1189, по плана на Траката община Варна Е.ОН България Мрежи' АД СС консулт' ЕООД Заповед №417/05.10.2009 г., Протокол №22/30.07.2009 г., т.23 инж. Гороломова ЗАО-40868/14.10.2009 г. 100 04.11.2009 г.
637/ГИ/16.10.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №892 до кабелен шкаф ШК-6А УПИ VІІ-393, кв. 39А по плана на кв. Виница, ул. Ламбо Пасков 3гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Санта 2004 ЕООД Заповед №416/05.10.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-40863/14.10.2009 г. 125,8 05.11.2009 г.
638/ГИ/16.10.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №893 до кабелен шкаф ШК-7А УПИ ХІ-723, кв. 47 по плана на кв. Виница, ул. Ангел Главчев 7 гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД СС консулт' ЕООД Заповед №415/05.10.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-40861/14.10.2009 г. 100 05.11.2009 г.
639/ГИ/19.10.2009 г. Трафопост тип БКТП, 2х1000 кVА с монтаж на един трансформатор 630 кVА и електрозахранването му с кабелна линия 20 кV от съществуващ желязо-решетъчен стълб на въздушен електропровод 20 кV, извод Елена ПИ 6827 кв.3 по плана на СО Траката - разширение община Варна Е.ОН България Мрежи' АД МД контрол' ООД Заповед №438/15.10.2009 г., Протокол №25/17.09.2009, т. 13 инж. Гороломова ЗАО-41193/16.10.2009 г. 495 04.11.2009 г.
640/ГИ/20.10.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва в КШ 1 (ул. Бр. Тедески 14) на ТС 64 до жилищна сграда ул.Братя Тадески 12 по плана на 9 м.р. гр. Варана БТК АД шеста категория инж. Никова ЗАО-40811/14.10.2009 г. 100 05.11.2009 г.
641/ГИ/20.10.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва в КШ 1 (ул. Евлоги Георгиев 37) на РК 08 от РШ 1962 на ТС 3 до жилищна сграда ул. евлоги Георгиев №39А УПИ ІІ-392, кв.14а по плана на 24 м.р., гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Никова ЗАО-40811/14.10.2009 г. 100 05.11.2009 г.
642/ГИ/29.10.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кVот трафопост №795 до кабелен шкаф ШК-4А УПИ ІІ-592 кв.12А по плана на жк Вл. Варненчик, І-ви м.р. гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Строй контрол сервиз' ЕООД, заповед №448/26.10.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-42612/28.10.2009 г. 110,16 18.11.2009 г.
643/ГИ/ отпада
644/ГИ/02.11.2009 г. Уличен водопровод от т.0 до т.9 и улица по регулация УПИ ХVІІ-Спортна зала, УПИ ХХV-за озеленяване, кв. 6, 21 м.р. жк Бриз юг гр. Варна 1. Спортен комплекс Варна АД Инекс консулт ООД, инж. Гърбузов ЗАО-41012/15.10.2009 г. 100 23.11.2009 г.
645/ГИ/02.10.2009 г. Улична канализация от РШ същ. До РШ 1 за група имоти и улица по регулация УПИ І-за озеленяване, кв. 6, 21 м.р. жк Бриз юг гр. Варна 1. Спортен комплекс Варна АД Инекс консулт ООД На основание чл.154 ал. 2, от ЗУТ поради очевидна промяна на инвестационните на- мерения инж. Гърбузов ЗАО-41010/15.10.2009 г. 100 23.11.2009 г. 12.03.2010г.
646/ГИ/02.11.2009г. Уличен водопровод и канализационен участък за жилищна сграда УПИХІІІ-3594, ХІV-3595, 3596, кв.4, по плана на жилищна група западно от болничен комплекс на ВМИ, гр. Варна 1.'АЛБАТРОС ВЕ' ЕООД 2.Невена Стефанова Димитрова 3.Георги Валентинов Апостолов 4.Силвия Валентинова Апосто- лова Интегра консулт' ЕООД На основание чл.62, ал.2 от АПК поради допусната фактическа грешка се допуска корекция инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-39492/05.10.2009г. 100 26.11.2009г. 16.02.2010г.
647/ГИ/02.10.2009 г. Канализационно отклонение УПИ LV-323=ХХVІ-2097 (стар); УПИ ХХХV-59 (2096) и УПИ ХХVІ-2096 (59ч), кв.50 по плана на 21 м.р. гр. Варна 1. Гранит 91 ООД; 2. Ергос ЕАД; 3. Вирго ЕАД; 4.Община Варна Атика Консулт ООД, Заповед №429/06.10.2009 г. инж. Гърбузов ЗАО-40338/12.10.2009 г. 100 23.11.2009 г.
648/ГИ/02.11.2009г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИХІІІ-3594, ХІV-3595, 3596, кв.4, по плана на жилищна група западно от болничен комплекс на ВМИ, гр. Варна 1.'АЛБАТРОС ВЕ' ЕООД 2.Невена Стефанова Димитрова 3.Георги Валентинов Апостолов 4.Силвия Валентинова Апосто- лова Интегра консулт' ЕООД На основание чл.62, ал.2 от АПК поради допусната фактическа грешка се допуска корекция инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-39488/05.10.2009г. 100 26.11.2009г. 16.02.2010г.
649/ГИ/03.11.2009 г. Укрепителни и противосвлачищни мероприятия по склонови участъци на ул. Девня от т.1750 до т.2250 на пътна връзка с ул. Г. Пеячевич, гр. Варна Община Варна Линк Контрол ООД инж. Колев ИИБ-9-2600/187/03.11.2009 г. 19.11.2009 г.
650/ГИ/03.11.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва в КШ І (ул. Сава Радулов 12) на ТС 65 до жилищна сграда ул. Княз Николаевич 32/34 по плана на ХVІІІ м.р. гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Никова ЗАО-42967/30.10.2009 г. 100 24.11.2009 г.
651/ГИ/03.11.2009 г. Телефонно кабелно захранване от РШ 4021 (жк Бриз п-л 4021) ТС 32 до жилищна сграда п-л 2102 м-ст Св. Никола гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Никова ЗАО-42971/30.10.2009 г. 100 24.11.2009 г.
652/ГИ/03.11.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва в КШ І 1.14.04 (ул. Арх. Мирчев 7) на РК 10 от РШ 4062, ТС 3 до жилищна сграда ул. Арх. Мирчев 5 гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Никова ЗАО-42974/30.10.2009 г. 100 24.11.2009 г.
653/ГИ/03.11.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва в КШ І 1.11.01.04 (до УПИ ІV-132, кк Св. Св. Константин и Елена) на ДК 116 от ТС 36 до жилищна сграда УПИ ІХ 156 в кк Св. Св. Константин и Елена гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Никова ЗАО-42978/30.10.2009 г. 100 24.11.2009 г.
654/ГИ/03.11.2009 г. Телефонно кабелно захранване от КРШ 4011 (ул. Янкул войвода) на ТС 63 до жилищна сграда УПИ V-4 кв. 487 по плана на 13 м.р. ул. Янкул войвода 46 гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Никова ЗАО-42981/30.10.2009 г. 100 24.11.2009 г.
655/ГИ/03.11.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва в КШ 15-0-17 ТС 5723 РК 14 до търговски комплекс Сити автоцентър УПИ ХVІ-41038, кв. 30, ЗПЗ, по плана на р-в Вл. Варненчик, гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Никова ЗАО-42983/30.10.2009 г. 100 24.11.2009 г.
656/ГИ/03.11.2009г. Кабелни линии 20 кV, изводи 'Заря' и 'Комуна', от подстанция'Юг' до подстанция 'Център' ул.'Девня' №2 до ул. 'Оборище' №13, гр. Варна Е.ОН България мрежи' АД Строй Контрол Сервиз' ООД Заповед №451/02.11.2009г. На основание чл.154 ал. 2,т.8 и ал.5 от ЗУТ поради промяна по време на строителст -во. С молба вх.ЗАО-11794/30.03.2010г. На основание чл.154, ал.2, т.8 и ал.5 от ЗУТ се допуска промяна по време на строителство. 05.07.2010г. инж.Гороломова инж. Гороломова ЗАО-43371/03.11.2009 г. 1470,16 196,70 20.11.2009г. 08.02.2010г. 23.07.2010г.
657/ГИ/03.11.2009 г. Трафопост тип БКТП 800 кVА, 20/0,4 кV с монтаж на един трансформатор 400 кVА и електрозахранването му с кабелна линия 20 кV чрез разкъсване на кабелна линия 20 кV между трафопостове №№ 1907 и 1840 и изграждане на канална мрежа УПИ ІІ-96, кв. 5 по плана на кк Св. Св. Константин и Елена гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД СС консулт' ЕООД Заповед №449/02.11.2009 г., Протокол №25/17.09.2009 г., т.14 инж. Гороломова ЗАО-43369/03.11.2009 г. 243 20.11.2009 г.
658/ГИ/05.11.2009 г. Външни канализационни и водопроводни отклонения за ЦДГ за 6 групи УПИ VІІІ-83=559 кв.6 р-н Аспарухово гр. Варна 1. Спедстрой ЕООД; 2. Община Варна Агроводинвест ЕАД инж. Гърбузов ЗАО-43025/30.10.2009 г. 25.11.2009 г.
659/ГИ/10 .11.2009 г. Изместване на водопрод Еф80 за жилищна сграда УПИ VІІІ-747, кв.44 по плана на 25 м.р. ул. Нарцис 13,гр.Варна 1. Община Варна; 2. Стройпроект инвест ЕООД Агроводинвест ЕАД, Заповед №331/15.07.2009 г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-38690/29.09.2009 г. 100 07.12.2009 г.
660/ГИ/11.11.2009 г. В и К отклонения за търговски център УПИ ІІ-1000, кв. 13 по плана на 11 м.р., бул. Христо Ботев 18, гр. Варна 1. Община Варна; 2. Експрес гаранцион комерс ЕООД Инженеринг контрол ЕООД, Заповед №435/12.10.2009 г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-40900/14.10.2009 г. 100 01.12.2009 г.
661/ГИ/11.11.2009 г. В и К отклонения за сграда УПИ VІ-маг. и жил. с-во, кв. 13 по плана на 15 м.р. гр. Варна 1. Община Варна; 2. Калена ООД; НБС Инженеринг ООД, Заповед №327/14.07.2009 г. инж. Симеонов ЗАО-31710/03.08.2009 г. 100 23.12.2009 г.
662/ГИ/11.11.2009 г. Уличен водопровод и канализация за захранване на сгради УПИ ІІ и УПИ ІІІ, кв.15 по плана на жк Възраждане І-ви в.р., гр. Варна 1. Община Варна; 2. ЕПЪЛ ГАРДЪН ЕАД Стройнадзор 2000 ЕООД, Заповед №445/15.10.2009 г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-41445/19.10.2009 г. 100 08.12.2009 г.
663/ГИ/11.11.2009 г. Водопродно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ ХІХ-5, кв. 592 по плана на 14 м.р. гр. Варна 1. Огнян Николов Стойчев, Илия Кръстев Петров, Мария Иванов Ангелова-Дойчева, Красимира Димова Иванова, Янка Боянова Тасевска, Сотир Ташков Тасевски, Стефан Йорданов Стоянов, Станка Иванова Калудова, Ованес Гарабед Ерамян, Мария Михайлова Пенева, Ангел Костадинов Арабаджиев, Йордан Николов Спасов, Димитър Христов Христов, Кирил Христов Христов, Валери Емануилов Господинов 2. Община Варна Чакърова -77 ЕООД, Заповед №428/29.04.2009 г. На основание чл.62, ал.2 от АПК поради допусната фактическа грешка се допуска корекция инж. Гърбузов ЗАО-40401/12.102009 г. 100 01.12.2009 г. 04.03.2010г. .
664/ГИ/11.11.2009 г. В и К отклонение за жилищна сграда ПИ 3222=1836 (ч), кв.38 по плана на жк Бриз гр. Варна 1. Община Варна; 2. ВЕП СТРОЙ ООД; 3. Олег Херолд Петров; 4. Пламен Херолд Петров Инекс консулт ООД, Заповед №442/15.10.2009 г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-41729/21.10.2009 г. 100 03.12.2009 г.
665/ГИ/10.11.2009 г. Кабелно електрозахранване 0,4 кV (сградно отклонение) от трафопост тип БКТП №1998 до електромерно табло тип ТЕМЗ бл.4 в УПИ ХVІ-131, кв.1 жк Възраждане І-ви м.р., р-н Младост, гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД СС консулт' ЕООД Заповед №449/02.11.2009 г., Протокол №25/17.09.2009 г., т.14 На основание чл.62 ал. 2 от АПК поради допусната очевидна фактическа грешка се допуска корекция инж. Гороломова ЗАО-31714/03.11.2009 г. 100 2.12.2009 г. 04.01.2010 г.
666/ГИ/11.11.2009 г. Реконструкция на кабелна линия средно напрежение 10 кV между трафопостове №№249 и 259, извод Тихомир от подстанция Варна Запад по плана на 16 м.р. - север, гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД МД Контрол ООД, Заповед №473/05.11.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-44020/06.11.2009 г. 169,52 2.12.2009 г.
667/ГИ/11.11.2009 г. Реконструкция на кабелна линия средно напрежение 10 кV между трафопостове №№443 и 346, извод Ивайло от подстанция Варна Запад по плана на 14 м.р., гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Билдонтрол ЕООД, Заповед №472/05.11.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-44021/06.11.2009 г. 100 2.12.2009 г.
668/ГИ/11.11.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №342 до кабелен шкаф ШК-5А УПИ VІ-1,14, кв.546 по плана на 14 м.р., ул. Овчо поле №22,22А, гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД МД Контрол ООД, Заповед №470/05.11.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-44018/06.11.2009 г. 100 2.12.2009 г.
669/ГИ/11.11.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №1541 до кабелен шкаф ШК-4А ПИ 10135.5506.148 по плана на кк кв. Аспарухово, 29 м.р., ул. Св. Св. Кирил и Методий №45, гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Билдонтрол ЕООД, Заповед №482/09.11.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-44303/06.11.2009 г. 166,6 2.12.2009 г.
670/ГИ/11.11.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от РКШ при трафопост №450 до нов кабелен шкаф ШК-5А чрез муфиране на резервен кабел за ШК-5А и резервна връзка между двата кабелни шкафа УПИ ІV-10, кв. 328 (ул. Черни връх 9) по плана на 9 м.р. гр. Варна и УПИ VІ-8, кв. 328, ул. Н. Бозвели №46 по плана на 12 м.р. гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Билдонтрол ЕООД, Заповед №471/05.11.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-44429/10.11.2009 г. 100 2.12.2009 г.
671/ГИ/11.11.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №308 до кабелен шкаф ШК-4А УПИ ХІ-12, кв. 197 по плана на 12 м.р., ул. Д-р Минчо Димитриев №22 гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД МД Контрол ООД, Заповед №474/05.11.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-44019/06.11.2009 г. 149,6 2.12.2009 г.
672/ГИ/12.11.2009 г. Въздушни кабелни електропроводни линии 0,4 кV (два клона) от съществуващ стълб, захранен от МТП №935 ПИ 792 по плана на СО Кочмар и СО Сълзица Община Варна Е.ОН България Мрежи' АД СтройкКонтрол Ян - 99 ЕООД, Заповед №483/10.11.2009 г., Протокол №30/29.10.2009 г., т.8 На основание чл.154 ал. 2,т.8 и ал.5 от ЗУТ поради очевидна промяна по време на строителство инж. Гороломова ЗАО-44504/10.11.2009 г. 1 366,50 2.12.2009 г. 10.03.2010г.
673/ГИ/16.11.2009 г. Водопроводно отклонение за жилищна сграда, УПИ ХІ-723, кв. 47 по плана на кв. Виница, ул. Ангел Главчев 7 гр. Варна 1. Община Варна; 2. Задруга-2005 ООД; 3. Росен Вълчев Радев; 4. Кремена Иванова Радева Глобал консулт 07 ООД, Заповед №444/15.10.2009 г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-43512/04.11.2009 г. 100 11.12.2009 г.
674/ГИ/16.11.2009 г. Сградна газова инсталация и преустройство на котелно помещение за гориво-природен газ в сградата на магазин Метро - гр. Варна УПИ ІІІ-280024, кв.16 по плана на ПЗ Метро с ид. №10135.4507.274, гр. Варна МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕСМ ЕООД инж. Драгнева ЗАО-42461/27.10.2009 г. 300 100 04.12.2009 г.
675/ГИ/17.11.2009 г. Уличен канализационен клон ф315 (РШ І до РШ ІV) за Ваканционна сграда УПИ І-131, кв. 29 по плана на Св. Св. Константин и Елена, гр. Варна 1. Община Варна; 2. Христо Спиров Иванов; 3. БАВАДОН КОНСУЛТ ООД Корект 99 ООД, инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-38401/28.09.2009 г. 100 07.12.2009 г.
676/ГИ/17.11.2009 г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ ІІІ-955,956, кв. 37А по плана на 25 м.р., ул. Божур 8,8А, гр. Варна 1. Община Варна;2. ЕТ Върбанов-44 - Цоло Петков; 3. Илия Минков Минков; 4. Добромир Минков Ганчев; 5. Янка Георгиева Димитрова; 6. Иванка Йорданова Тутова; 7. Диян Геопгиев Тутов СтройкКонтрол Ян - 99 ЕООД, Заповед №413/30.09.2009 г., Заповед №392/03.09.2009 г., инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-39063/01.10.2009 г. 100 07.12.2009 г.
677/ГИ/17.11.2009 г. Кабелна линия средно напрежение за захранване на трафопост тих вграден 2х1000 кVА, 10/0,4 кV в административна страда с апартаментен хотел чрез разкъсване на кабелна линия 10 кV извод Опълченска между трафопостове №№321 и 20 УПИ ІІ-4, кв.708,3-ти м.р. гр. Варна бул. Осми приморски полк 54, гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Диалекс ООД, Заповед №450/02.11.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-45011/13.11.2009 г. 100,00 04.12.2009 г.
678/ГИ/23.11.2009 г. Обслужваща улица кв. 7 по ПРЗ на част от 21 м.р., жк Бриз юг гр. Варна Община Варна Протокол №24/10.09.2009 г., т.4 инж. Самсарова ЗАО-44007/20.11.2009 г. 09.12.2009 г.
679/ГИ/18.11.2009 г. Локална канална помпена станция (КПС) и напорна канализация от КПС до съществуваща канализация РVС ф400 УПИ ХХ-105, кв.70 по плана на вилна зона и УПИ ХХІ-106, кв. 70 по плана на вилна зона - Варна, Св. Св. Константин и Елена, гр. Варна 1. Община Варна; 2. Комар инвестмънт ООД Георгиев проект ООД, Заповед №383/02.09.2009 г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-37465/17.09.2009 г. 100 07.12.2009 г.
680/ГИ/18.11.2009 г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ ІІ-10, кв. 11 по плана на 15 м.р. на ул. Кап. Райчо 96 гр. Варна 1. Община Варна; 2. Църковно настоятелство на Храм Свети пророк Илия - Варна на Българската православна църква Атика Консулт ООД, Заповед №274/25.05.2009 г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-37967/24.09.2009 г. 100 09.12.2009 г.
681/ГИ/19.11.2009 г. Водопроводно отклонение за еднофамилна жилищна сграда УПИ ХІІІ-2598, кв. 18, жк Бриз 100, гр. Варна 1. Община Варна; 2. Тодор Борисов Попов; 3. Яна Димитрова Попова Протокол №27/03.06.2009 г., т. 9, Заповед №380/02.09.2009 г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-42458/27.10.2009 г. 100 15.12.2009 г.
682/ГИ/19.11.2009 г. Канализационно ктлонение за сградата на филиали на НВШМ в гр. Варна - Военноморски музей ПИ 41 по плана на Морска градина бул. Приморски №2 гр. Варна 1. Община Варна; 2. Военноморски музей - филиал на Националния военноисторически музей София АРМСТРОЙИНВЕСТ ЕООД, Заповед №430/06.10.2009 г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-42040/22.10.2009 г. 100 09.12.2009 г.
683/ГИ/19.11.2009 г. Канализационно отклонение УПИ ІІІ-3757, кв.5 по плана на 'жил. група западно от медицински комплекс на ВМИ', гр. Варна 1. Община Варна; 2. Анвени ООД ПЕР ЕНД ВИ ЕООД; Заповед №447/15.10.2009 г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-43394/03.11.2009 г. 100 28.12.2009 г.
684/ГИ/19.11.2009 г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ ІІІ-9,9А, кв.580 по плана на 14 м.р., ул. Кукуш 3, гр. Варна 1. Община Варна; 2. Спасов ЕООД; 3. Пламен Стоянов Иреченски; 4. Стойчо Димитров Стойчев; 5. Маргарита Димитрова Ириченска; 6. Петранка Георгиева Никова Тест Билдинг ООД, Заповед №400/03.09.209 г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-36727/10.09.2009 г. 100 09.12.2009 г.
685/ГИ/20.11.2009 г. В и К отклонение за пристройка и надстройка на жилищна сграда УПИ ХІ-5 кв. 729 по плана на 3 м.р., ул. Македония 25, гр. Варна 1. Община Варна; 2. Комар инвестмънт ООД; 3. Павел Ангелов Маринов; 4. Владимир Ангелов Маринов; 5. Камен Миленов Горанов; 6. Милен Христов Петров и Диана Иванова Петрова Георгиев проект ООД, Заповед №439/15.10.2009 г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-42104/23.10.2009 г. 100 10.12.2009 г.
686/ГИ/20.11.2009 г. Телефонно кабелно захранване от ТС 5724 РКШ 7241 до търговски комплекс УПИ ХV-31025 кв. 7 по паркоустройствения и регулационен план /ОПЗ/ р-н Вл. Варненчик гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Никова ЗАО-45251/16.11.2009 г. 100 10.12.2009 г.
687/ГИ/20.11.2009 г. Телефоно кабелно захранване от резерва в КШ І 1.1.03 (пред УПИ 3470) на РК 01 от РШ 7662, ТС 52766 до жилищна сграда УПИ ІV-185, кв. 6 по плана на кк Чайка, гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Никова ЗАО-45254/16.11.2009 г. 100 10.12.2009 г.
688/ГИ/20.11.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва в КШ 1 (ул. Беласица 36) на ТС 6 до жилищна сграда ул. Беласица 19, УПИ ІІ-3, кв. 315 по плана на ІХ м.р. гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Никова ЗАО-45249/16.11.2009 г. 100 10.12.2009 г.
689/ГИ/20.11.2009 г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ ХІІІ-611, кв. 6 по плана на 24 м.р. ул. Никола Козлев 22, гр. Варна 1. Община Варна; 2. Мария Петрова Костадинова; 3. Андон Симеонов Костадинов; 4. Веселина Йовчева Славова; 5. Борислав Богомилов Кенков; 6. Евелина Венелинова Ангелова; 7. Петранка Тодорова Костова; 8. Теодора Венелинова Костова ДИ ЕМ КОНСУЛТ ООД, Заповед №291/09.06.2009 г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-30013/21.07.2009 г. 100 10.12.2009 г.
690/ГИ/24.11.2009 г. Панорамна площадка м-ст Зеленика кв. 1 УПИ ІІ - 3519, гр. Варна Община Варна Протокол №33/20.11.2009 г., т. 4 инж. Самсарова ЗАО-46288/24.11.2009 г. 09.12.2009 г.
691/ГИ/23.11.2009 г. Газификация на гр. Варна, Подобект: Разпределителни гаопроводи с отклонения до консуматори по опис, сигнатура Вн-01-А27 с дължина на трасето 1323 м, ІІ етап гр. Варна Варнагаз АД Инфрастройконсулт ЕООД, Заповед №452/02.10.2009 г., Протокол №25/17.09.2009 г., т.18 инж. Драгнева ЗАО-44057/06.11.2009 г. 1496 16.12.2009 г.
692/ГИ/23.11.2009 г. Газификация на гр. Варна, Подобект: Разпределителни гаопроводи с отклонения до консуматори по опис, сигнатура Вн-01-А19 с дължина на трасето 425 м, ІІ етап гр. Варна Варнагаз АД Инфрастройконсулт ЕООД, Заповед №452/02.10.2009 г., Протокол №25/17.09.2009 г., т.17 инж. Драгнева ЗАО-44061/06.11.2009 г. 1011 16.12.2009 г.
693/ГИ/24.11.2009 г. Улична канализация УПИ VІІІ-111, кв. 651 по плана на 6 м.р. гр. Варна 1. Община Варна; 2. Кондор Комерс ЕООД Протокол №24/10.09.2009 г., т.6 инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-44304/09.11.2009 г. 100 14.12.2009 г.
694/ГИ/24.11.2009 г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ VІІІ-111, кв. 651 по плана на 6 м.р. гр. Варна 1. Община Варна; 2. Кондор Комерс ЕООД Протокол №24/10.09.2009 г., т.6, Заповед №469/ 05.11.2009 г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-44299/09.11.2009 г. 100 14.12.2009 г.
695/ГИ/24.11.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ ШК-4А до кабелен шкаф ШК-4А и резервна връзка към съществуваща РК-3А ул. Скопие №3, УПИ ІІІ, кв. 556 по плана на 14 м.р., ул. Проф. Конст. Иричек 18, 16, гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Санта 2004 ЕООД, Заповед №491/20.11.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-46146/23.11.2009 г. 100 14.12.2009 г.
696/ГИ/24.11.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от ТП №1638 чрез прехвърляне на съществуващ резервен кабел за ШК-6А до кабелен шкаф К-7А и резервна връзка между двата шкафа УПИ І-1499, ул. Стенка Разин 4, УПИ ХVІІ-1500, 1501, кв.132 по плана на 29 м.р., ул. Стенка Разин 6 гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Билдконтрол ЕООД, Заповед №492/20.11.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-46148/23.11.2009 г. 100 14.12.2009 г.
697/ГИ/24.11.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от БКТП №1989 до кабелен шкаф ШК-7А ПИ с ид.№10135.2559.69 УПИ ІІ-2885, кв.21 по плана на 17 м.р. ул. Каймакчалан 8А, гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Санта 2004 ЕООД, Заповед №493/20.11.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-46149/23.11.2009 г. 108,8 14.12.2009 г.
698/ГИ/24.11.2009 г. Реконструкция на кабелна линия средно напрежение 10 кV между трафопостове №№61 и 240 извод Пирин, подстанция Център по плана на 1 м.р. гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Строй Контрол Сервиз ООД, Заповед №488/20.11.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-46158/23.11.2009 г. 414,8 14.12.2009 г.
699/ГИ/24.11.2009 г. Реконструкция на кабелна линия средно напрежение 10 кV между трафопостове №№362 и 384 извод Северен, подстанция Юг по плана на 11 м.р. гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Санта 2004 ЕООД, Заповед №509/20.11.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-46151/23.11.2009 г. 100 14.12.2009 г.
700/ГИ/24.11.2009 г. Реконструкция на кабелна линия средно напрежение 10 кV между трафопостове №№317 и 228 извод Ботева градина, подстанция Център по плана на 10 м.р. гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Билдконтрол ЕООД, Заповед №487/20.11.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-46157/23.11.2009 г. 156,4 14.12.2009 г.
701/ГИ/24.11.2009 г. Реконструкция на кабелна линия средно напрежение 10 кV между трафопостове №№188 и 317 извод Ботева градина, подстанция Център по плана на 10 м.р. гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Билдконтрол ЕООД, Заповед №489/20.11.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-46155/23.11.2009 г. 131,24 14.12.2009 г.
702/ГИ/24.11.2009 г. Реконструкция на кабелна линия средно напрежение 10 кV между подстанция Център и трафопост №44 извод Ботева градина, по плана на 10 м.р. и 11 м.р. гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Строй Контрол Сервиз ООД, Заповед №490/20.11.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-46153/23.11.2009 г. 337,28 14.12.2009 г.
703/ГИ/25.11.2009 г. Кабелна линия 20 кV от съединителни муфи на извод Автосервиз между трафопостове №№727 И 1768 до вграден трафопост 1000 кVА, 20/0,4 Кv ПИ с ид.№10135.4508. 105 УПИ ХV-31025-зона за общ.обсл.,кв.7 по паркоустройствения и регулационен план (ОП.З) на р-н Вл. Варненчик, гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД; 2. Варна Карс ООД; 3. Съни 2008 ЕООД; 4. Бонита 65 ЕООД Санта 2004 ЕООД, Заповед №509/20.11.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-46062/25.11.2009 г. 100 14.12.2009 г.
704/ГИ/25.11.2009 г. Изместване на съществуващ водопровод УПИ VІ-1518, кв.2 по плана на 23 м.р. община Варна 1. Община Варна; 2. Живко Димитров Кръстев Корект 99 ООД, Заповед №443/15.10.2009 г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-45537/18.11.2009 г. 100 18.12.2009 г.
705/ГИ/25.11.2009 г. Улична канализация и канализационно отклонение ПИ 722 по плана на м-ст Ваялар, гр. Варна 1. Община Варна; 2. Антония Михайлова Сидерова Протокол №28/15.10.2009 г., т. 12 инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-46041/23.11.2009 г. 100 17.12.2009 г.
706/ГИ/25.11.2009 г. Водопроводно отклонение за складова база с шоурум и офиси УПИ ІХ-1170 кв. 39 по плана на ЗПЗ гр. Варна 1. Община Варна; 2. ШОН И ЖО ООД Ромел ЕООД, Заповед №403/03.09.2009 г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-40380/12.10.2009 г. 100 16.12.2009 г.
707/ГИ/25.11.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва в КШ 1 (ул. Братя Шкорпил 12) на ТС 6 до жилищна сграда УПИ Х-14, кв. 437 по плана на 4 м.р., ул. Братя Шкорпил 12 гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Никова ЗАО-45944/20.11.2009 г. 100 14.12.2009 г.
708/ГИ/25.11.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва в КШ І 1.2.03 (ул. Острава 16) на РК 01 от РШ 1281 ТС 3 до жилищна сграда УПИ ІІІ-1050, кв. 10а по плана на 23 м.р. ул. Острава 16 гр. Варна БТК АД шеста категория инж. Никова ЗАО-46215/23.11.2009 г. 100 14.12.2009 г.
709/ГИ/26.11.2009 г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ VІІІ-9,10 по плана на 9 м.р. (ъгъла на ул. Ивайло и ул. Ангел Кънчев), гр. Варна 1. Росица Антонова Петкова; 2. Костадинка Николова Дойчева и Дойчин Димитров Дойчев; 3. СН Булбилд ООД; 4. Община Варна Гранит консултООД, Заповед №506/20.11.2009 г. инж. Гърбузов ЗАО-46052/23.10.2009 г. 100 15.12.2009 г.
710/ГИ/27.11.2009 г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ ІІ-685, кв. 6 по плана на кв. Виница, ул. Св. Прокопий Варненски 15, гр. Варна 1. Община Варна; 2. БУЛБИЛД 1 ЕООД Протокол № 31/05.11.2009 г., т.5, Заповед №484/ 16.11.2009 г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-40380/12.10.2009 г. 100 15.12.2009 г.
711/ГИ/27.11.2009 г. Въздушна кабелна електропроводна линия 0,4 кV (20 бр. стълбове) електрозахранена от нов кабелен шкаф ШК-4А захранен от ТП №558 чрез разкъсване на кабелна линия НН СО Ален мак пред ПИ №3195, община Варна Е.ОН България Мрежи' АД СС консулт' ЕООД Заповед №510/20.11.2009 г., Протокол №30/29.10.2009 г., т.1 инж. Гороломова ЗАО-46163/23.11.2009 г. 1119 14.12.2009 г.
712/ГИ/27.11.2009 г. Въздушна кабелна електропроводна линия 0,4 кV (30 бр. стълбове) електрозахранена от съществуващ кабелен шкаф ШК-5А захранен от ТП №1888 СО Ален мак пред ПИ №730, община Варна Е.ОН България Мрежи' АД Строй Контрол Сервиз ООД, Заповед №495/20.11.2009 г., Протокол №30/29.10.2009 г., т.2 инж. Гороломова ЗАО-46170/23.11.2009 г. 1297,5 14.12.2009 г.
713/ГИ/27.11.2009 г. Въздушна кабелна електропроводна линия 0,4 кV (19 бр. стълбове) електрозахранена от нов кабелен шкаф ШК-4А захранен от ТП №636 чрез съществуващи кабелна линия НН СО Ален мак и кк Чайка пред ПИ 287, община Варна Е.ОН България Мрежи' АД Строй Контрол Сервиз ООД, Заповед №496/20.11.2009 г., Протокол №30/29.10.2009 г., т.3 инж. Гороломова ЗАО-46168/23.11.2009 г. 649,5 14.12.2009 г.
714/ГИ/27.11.2009 г. Въздушни кабелни електропроводни линии 0,4 кV (59 бр. стълбове) електрозахранени от ТП №765 СО Ален мак, община Варна Е.ОН България Мрежи' АД СС консулт' ЕООД Заповед №498/20.11.2009 г., Протокол №30/29.10.2009 г., т.4 инж. Гороломова ЗАО-46165/23.11.2009 г. 2785,5 14.12.2009 г.
715/ГИ/27.11.2009 г. Въздушна кабелна електропроводна линия 0,4 кV (6 бр. стълбове) от нов кабелен шкаф ШК-4А захранен с кабелна линия 0,4 кV от ТП №1954 до стълб ПИ 1222, ПИ 1212 в СО Ален мак, Община Варна Е.ОН България Мрежи' АД Строй Контрол Сервиз ООД, Заповед №497/20.11.2009 г., Протокол №30/29.10.2009 г., т.5 инж. Гороломова ЗАО-46162/23.11.2009 г. 534 14.12.2009 г.
716/ГИ/27.11.2009 г. Въздушни кабелни електропроводни линии 0,4 кV (45 бр. стълбове) кк Св. Никола и кк Акчелар Е.ОН България Мрежи' АД СС консулт' ЕООД Заповед №511/20.11.2009 г., Протокол №30/29.10.2009 г., т.7 инж. Гороломова ЗАО-46169/23.11.2009 г. 2272,5 14.12.2009 г.
717/ГИ/27.11.2009 г. Реконструкция на електропроводна мрежа 0,4 кV (73 бр. стълбове) кв. Св. Никола и КО Акчелар, община Варна Е.ОН България Мрежи' АД Билдконтрол' ЕООД Заповед №494/20.11.2009 г., Протокол №30/29.10.2009 г., т.10 С молба вх.ЗАО-13363/13.04.2010г. на основание чл.154, ал.2, т.8 и ал.5 от ЗУТ се допуска промяна по време на строителство. 29.04.2010г. инж.Никитасов инж. Гороломова ЗАО-46161/23.11.2009 г. 2820,5 1828,13 14.12.2009 г. 18.05.2010 г.
718/ГИ/27.11.2009 г. Кабелно електрозахранване 0,4 кV (сградно отклонение) от трафопост №1998 до три бр. електромерни табла тип ТЕМЗ в жилищна сграда бл. 3 входове Г,Д,Е и Е ПИ с ид.№10135.3511. 515, кв. 1 по плана на жк Възраждане 1, гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД СС консулт' ЕООД инж. Гороломова ЗАО-47566/02.12.2009 г. 199,92 23.12.2009 г.
719/ГИ/01.12.2009 г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ І-1040, кв. 20в по плана на кв. Виница, гр. Варна 1. Община Варна; 2. Експрес гаранцион ЕООД; 3. Пегас пропърти ЕООД; 4. Джордан билд ЕООД Протокол №32/02.11.2009 г. т.8, Заповед №512/25.11.2009 г. инж. Симеонов ЗАО-46544/25.11.2009 г. 100 16.12.2009 г.
720/ГИ/01.12.2009 г. Въздушни кабелни електропроводни линии 0,4 кV (три клона с 41 бр. стълбове) електрозахранени от нов кабелен шкаф ШК-4А пред МТП 1646 СО Ваялар, община Варна Е.ОН България Мрежи' АД Стройконтрол Ян 99' ЕООД Заповед №499/20.11.2009 г., Протокол №30/29.10.2009 г., т.6 инж. Гороломова ЗАО-46164/23.11.2009 г. 1765,5 21.12.2009 г.
721/ГИ/02.12.2009 г. Битова канализация до канална помпена станция (КПС) от ПИ №306 в ПИ №1476 по плана на вилна зона Св. Никола гр. Варна 1. Георги Траянов Милен; 2. Ганчо Илиев Ганев и Снежа Христова Ганева Строй Контрол Сервиз ООД, инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-42459/27.10.2009 г. 100 28.12.2009 г.
722/ГИ/02.12.2009 г. Сградни водопроводни отклонения за жилищна сграда УПИ ІІ-96, кв. 5 по плана на кк Св. Св. Константин и Елена гр. Варна 1. Райстрой ЕООД; 2. Община Варна Корект 99 ООД, Заповед №154/31.03.2009 г. инж. Гърбузов ЗАО-44134/09.11.2009 г. 100 19.12.2009 г.
723/ГИ/03.12.2009 г. Водопроводна мрежа на СО Боровец юг - част от главен клон V и клон 107, водопроводни отклонения ПИ №№1053,1052,1050, 3118,1048,1047,1046,1074,1076,1079,1087,1081,1107, по плана на СО Боровец 1. Община Варна; 2. Кооперация Боровец Юг - 2007-13 Ди ЕМ КОНСУЛТ ООД, Заповед №333/15.07.2009 г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-40418/12.10.2009 г. 100 28.12.2009 г.
724/ГИ/03.12.2009 г. Кабелно електрозахранване 0,4 кV (сградно отклонение) от трафопост тип БКТП 2х1000кVА, 20/0,4кV до 7 бр. електромерни табла в жилищна сграда УПИ VІ-за трафопост, ПИ с ид. 10135.2554.497 (УПИ ІІ-3129, кв.36) по плана на 24 м.р., ул. П. Райчев, гр. Варна Е. ОН България мрежи' АД Интегра консулт ЕООД, Заповед №514/02.12.2009 г., инж. Гороломова ЗАО-47652/02.12.2009 г. 100 28.12.2009 г.
725/ГИ/04.12.2009 г. В и К отклонение за жилищна сграда УПИ V-14, кв. 298 по плана на 9 м.р. гр. Варна 1. Корал Билдинг НЗН ЕООД; 2. Яна Маринова Рачева; 3. Атанас Стоянов Стойчев и Галина Янева Стойчева; 4. Община Варна Тест Билдинг ООД, Заповед №836/04.04.2006 г. инж. Гърбузов ЗАО-36551/09.09.2009 г. 100 23.12.2009 г.
726/ГИ/07.12.2009 г. Реконструкция на улица Ген. Колев - до ул. Хр. Смирненски, Първи етап - първи етап от ул. Ген Колев до ул. Лоза от ул. Чаталджа - ул. Царевец - ул. Караагач - ул. Мир, гр. Варна Община Варна Инексконсулт ООД, Протокол №34/26.11.2009 г. инж. Самсарова ЗАО-47998/07.12.2009 г. 22.12.2009 г.
727/ГИ/07.12.2009 г. В и К отклонения за жилищна сграда УПИ VІ-8 кв.728 по плана на 3 м.р. гр. Варна 1. Байонета ЕООД; 2. Иван Стефанов Николов; 3. Община Варна Диалекс ООД, Заповед №433/06.10.2009 г. инж. Гърбузов ЗАО-40354/12.10.2009 г. 100 04.01.2010 г.
728/ГИ/07.12.2009 г. В и К отклонения за художествена галерия за съвременно изкуство УПИ V-7, кв. 728 по плана на 3 м.р. гр. .Варна 1. Байонета ЕООД; 2. Община Варна Диалекс ООД, Заповед №432/06.10.2009 г. инж. Гърбузов ЗАО-40353/12.10.2009 г. 100 04.01.2010 г.
729/ГИ/08.12.2009 г. Изместване на магистрален водопровод Е475 ПИ 6892, кв.107 по плана на ПНИ на СО Траката, гр. Варна 1. Община Варна; 2. С.А.Н. - ПРО 2000 ЕООД НБС Инженеринг ООД, Заповед №513/30.11.2009 г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-47959/04.12.2009 г. 100 28.12.2009 г.
730/ГИ/09.12.2009 г. Водопроводно отклонение за вилна сграда ПИ 1451, м-ст Ваялар по плана на ВЗ Траката, гр. Варна 1. Мария Петрова Радева; 2. Община Варна Протокол №24/10.09.2009 г., т.10, Заповед №481/ 09.11.2009 г. На основание чл.62 ал. 2 от АПК поради допусната очевидна фактическа грешка се допуска корекция инж. Гърбузов ЗАО-44434/10.11.2009 г. 100 04.01.2010 г. 12.01.2010 г.
731/ГИ/09.12.2009 г. Водопроводно отклонение за жилищна сграда УПИ 846 по плана на СО Планова гр. Варна 1. Гунчо Иванов Гунчев; Ивайло Гунчев Гунчев; Деян Гунчев Гунчев; 2. Община Варна Протокол №20/25.06.2009 г.,т.6, Заповед №480/ 09.11.2009 г. инж. Гърбузов ЗАО-44693/12.11.2009 г. 100 04.01.2010 г.
732/ГИ/16.12.2009 г. В и К отклонения за жилищна сграда УПИ V-14, кв. 591 по плана на 14 м.р. (ул. Гоце Делчев 9) гр. Варна 1. Билд 2004 ЕООД; 2. Община Варна Тест Билдинг ЕООД, Заповед №475/09.11.2009 инж. Гърбузов ЗАО-44713/12.11.2009 г. 100 13.01.2010 г.
733/ГИ/09.12.2009 г. Уличен водопровод и водопроводно отклонение за жилищна сграда от ул. П. Райков в УПИ ХІХ-1053,1054,кв.50б по плана на кв. Виница гр. Варна 1. Станислав Марков Маркаров 2. Божана Стоянова Маркарова 3. МАРКСТ ЕООД; 4. Община Варна Тест Билдинг ЕООД, Заповед №465/03.11.2009 инж. Гърбузов ЗАО-43977/05.11.2009 г. 100 07.01.2010 г.
734/ГИ/09.12.2009 г. Канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ ІІІ-3, кв. 582, по плана на 14 м.р., (ул. Струга 25), гр. Варна 1. Иванка Коева Костадинова 2. Милка Коева Иванова; 3. Община Варна Протокол №24/10.09.2009 г., т.8, Заповед №478/ 09.11.2009 г. инж. Гърбузов ЗАО-44484/10.11.2009 г. 100 04.01.2010 г.
735/ГИ/09.12.2009 г. В и К отклонения за жилищна сграда УПИ ХХVІ-439,кв.19 по плана на СО Пчелина,гр. Варна 1. КРАТО БИЛДИНГ ЕООД; 2. Валентин Христов Тодоров; 3. Община Варна Иво-90 ООД, Заповед № 456/02.11.2009 г. инж. Гърбузов ЗАО-43896/05.11.2009 г. 100 04.01.2010 г.
736/ГИ/11.12.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №427 до кабелен шкаф ШК-4А УПИ VІІІ-111, кв. 651 по плана на 6 м.р. гр. Варна /ул. Царевец 7/ Е.ОН България мрежи' АД Строй контрол сервиз' ООД, Заповед №517/ 07.12.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-48308/08.12.2009 г. 100 04.01.2010 г.
737/ГИ/11.12.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №106 до 2 броя кабелни шкафа ШК-4А и резервно захранване чрез разкъсване на съществуваща кабелна линия 0,4 кV между ШК-8А УПИ ХІІ-1193, кв.14 по плана на 8 м.р., ул. Иван Вазов 36/ Е.ОН България мрежи' АД МД Контрол ООД, Заповед №516/07.12.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-48315/08.12.2009 г. 146,88 04.01.2010 г.
738/ГИ/11.12.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №467 до кабелен шкаф ШК-4А и резервна връзка от съществуващ ШК-4А УПИ VІІ-1531, кв. 7 по плана на 24 м.р., ул. Батова №1 гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Билдконтрол ЕООД, Заповед №518/07.12.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-48310/08.12.2009 г. 100 04.01.2010 г.
739/ГИ/11.12.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ размножителен кабелен шкаф ШК-6А пред трафопост №1733 до кабелен шкаф ШК-5А ПИ с ид.№10135.1501. 109 (УПИ ІІІ-15, кв. 285 А) по плана на 9 м.р. ул. Цар Иван Страцимир 65, гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД СС консулт' ЕООД, Заповед №522/07.12.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-48538/09.12.2009 г. 100 04.01.2010 г.
740/ГИ/11.12.2009 г. Реконструкция на кабелна линия средно напрежение 10 кV между трафопостове №№22 и 52, извод Градска болница, подстанция Център по плана на 4 м.р., гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Санта 2004 ЕООД, Заповед №521/07.12.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-48540/09.12.2009 г. 280,84 04.01.2010 г.
741/ГИ/11.12.2009 г. Трафопост тип БКТП 1000 кVА, 20/0,4 кV с монтаж на трансформатор 630кVА и електрозахранването му с кабелна линия 20 кV, извод Св. Никола между трафопостове №№ 1859 и 1686 ПИ с ид. №10135.2563. 632 (УПИ ХХХV-59, кв.50), 21 м.р., кв. Св. Никола ( Бриз)№60, гр. Варна Е.ОН България мрежи' АД МД Контрол ООД, Заповед №515/07.12.2009 г., Протокол №26/01.10.2009 г., т. 9 На основание чл.62 , ал.2 от АПК се допус -ка корекция в наиме -нованието инж. Гороломова ЗАО-48459/09.12.2009 г. 277,5 04.01.2010 г. 10.05.2010г.
742/ГИ/14.12.2009 г. Реконструкция на северното платно на бул. Царевец - Първи етап от бул. Осми приморски полк до ул. Ген. Колев участъка от бул. Осми приморски полк до бул. Левски, гр. Варна Община Варна Протокол №35/03.12.2009 г. инж. Самсарова ОБС-9-9303/320/14.12.2009 29.12.2009 г.
743/ГИ/14.12.2009 г. В и К отклонения за жилищна сграда УПИ ХV-13, кв. 177 по плана на 11 м.р., ул. Акад. Фьодор Успенски 5, гр. Варна 1. Община Варна; 2. Корект билд ООД; 3. Георги Георгиев Стаматов Инекс консулт ООД, Заповед №519/ 07.12.2009 г. инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-48502/09.12.2009 г. 100 04.01.2010 г.
744/ГИ/15.12.2009 г. Изграждане на улица в жк Възраждане от о.т.53 до о.т. 86 и от о.т. 86 до о.т. 85, гр. Варна Община Варна Протокол №32/12.11.2009 г., т.4 инж. Самсарова ЗАО-48238/11.12.2009 г. 04.01.2010 г.
745/ГИ/11.12.2009 г. отпада
746/ГИ/16.12.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост №274 до кабелен шкаф ШК-5А УПИ VІІ-14, кв. 283 по плана на 9 м.р. ул. Ивайло 72 гр. Варна Е.ОН България Мрежи' АД Билдконтрол ЕООД, Заповед №531/10.12.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-48814/11.12.2009 г. 100 04.01.2010 г.
747/ГИ/16.12.2009 г. Външно кабелно електрозахранвАне от съществуващ кабелен шкаф ШК-7А и резервна връзка между двата шкафа ПИ 464, кв. 34 по плана на СО Манастирски рид, Бялата чешма и и Дъбравата, Община Варна Е.ОН България мрежи' АД МД Контрол ООД, Заповед №525/10.12.2009 г., Протокол №28/15.10.2009 г., т. 8 инж. Гороломова ЗАО-48818/11.12.2009 г. 451,5 04.01.2010 г.
748/ГИ/16.12.2009 г. Трафопост тип БКТП 630 кVА, 20/0,4 кV и електрозахранването му с кабелна линия 20 кV от съществуващ ЖР стълб на въздушен електропровод 20 кV, извод Лонгоз ПИ 787 по плана на СО Под село, с. Звездица, община Варна Е.ОН България мрежи' АД МД Контрол ООД, Заповед №529/10.12.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-48817/11.12.2009 г. 228,2 04.01.2010 г.
749/ГИ/16.12.2009 г. Трафопост тип БКТП 800 кVА с монтаж на трансформатор 400 кVА и електрозахранването му с кабелна линия 20 кV от съществуващ стоманорешетъчен стълб №16 на въздушен електропровод 20 кV, извод Амонал УПИ ІІІ-за трафопост и общ.обслужване, кв. 57 по плана на с. Константиново, община Варан Е.ОН България Мрежи' АД СС консулт' ЕООД, Заповед №524/10.12.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-48819/11.12.2009 г. 469,6 04.01.2010 г.
750/ГИ/16.12.2009 г. Реконструкция на електропроводна мрежа 0,4 кV (три клона с 69 бр. стълбове) от МТП №943 по плана на СО Манастирски рид, Бялата чешма и дъбравата', община Варна Е.ОН България мрежи' АД МД Контрол ООД, Заповед №527/10.12.2009 г., Протокол №31/05.11.2009 г., т.11 инж. Гороломова ЗАО-48820/11.12.2009 г. 3070,5 04.01.2010 г.
751/ГИ/16.12.2009 г. Реконструкция на въздушна кабелна елекропроводна мрежа 0,4 кV (клон 2 к 29 броя стълбове) от МТП №882 по плана на СО Манастирски рид, Бялата чешма и дъбравата', община Варна Е.ОН България мрежи' АД Санта 2004 ЕООД, Заповед №526/10.12.2009 г., Протокол №33/20.11.2009 г., т.11 На основание чл.62, ал.2 от АПК допуска се корекция в наиме -нованието инж. Гороломова ЗАО-48821/11.12.2009 г. 1018,5 04.01.2010 г. 10.05.2010г.
752/ГИ/16.12.2009 г. Въздушни кабелни електропроводни линии 0,4 кV (седем клона с 120 бр. стълбове) от три броя ШК-7А, електрозахранени с кабелни линии от МТП №1623 по плана на СО Ментеше, кад. Район 501, р-н Вл. Варненчик, община Варна Е.ОН България мрежи' АД Санта 2004 ЕООД, Заповед №528/10.12.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-48815/11.12.2009 г. 2407,2 04.01.2010 г.
753/ГИ/18.12.2009 г. Реконструкция кабелни линии 20 кV (изводи Нерон и Орфей) и кабелни линии 10 кV (изводи Венера, Гагарин, Терапия и Медик) с изграждане на канална мрежа УПИ VІ-1518, кв.2 по плана на 23 м.р. община Варна Е.ОН България мрежи' АД Корект 99 ООД, Заповед №16.11.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-49137/14.12.2009 г. 208,76 04.01.2010 г.
754/ГИ/18.12.2009 г. Канализационно отклонение за битово-фекални води за жилищна сграда УПИ ХХІІІ - 659,660,662, кв.1 по плана на кв. Виница ул. Св. Параскева №9А, гр. Варна 1. Община Варна; 2. ЗСК Девня АД; 3. Юлиян Нейчев Нейчев Деомид ЕООД инж. Симеонов инж. Гърбузов ЗАО-40575/13.10.2009 г. 100 13.01.2010 г.
755/ГИ/19.12.2009 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост (КТП) №1061 до кабелен шкаф ШК-4А ПИ с ид. №10135.2563. 350 (УПИ ХХХVІІІ-352, кв.50), 21 м.р., ул. '128', №6, жк Бриз-юг, р-н Приморски, гр. Варна Е.ОН България мрежи' АД Санта 2004 ЕООД, Заповед №537/18.12.2009 г. инж. Гороломова ЗАО-49775/18.12.2009 г. 208,76 04.01.2010 г.
756/ГИ/21.12.2009 г. Напорна канализация и изместване на водопровод Еф 100 УПИ ХVІ-205, кв.47 по плана на 21 м.р., гр. Варна 1. Тенчо Илиев Чолаков; 2. Община Варна Гарант консулт ООД, Заповед №501/20.11.2009 г. инж. Гърбузов ЗАО-45995/20.11.2009 г. 100 09.02.2009 г.
757/ГИ/21.12.2009 г. Сградно водопроводно отклонение УПИ 1136, кв.57, 27 м.р., ул. Божур, гр. Варна 1. Калоян Петров Василев; 2. Община Варна Протокол №26/01.10.2009 г., Заповед №504/ 20.11.2009 г. инж. Гърбузов ЗАО-47873/04.12.2009 г. 100 14.01.2009 г.
758/ГИ/23.12.2009 г. Многофункционална площадка ул. Акад. Курчатов, УПИ ІХ-910 'за спортни дейности', /=3515.1816/, гр. Варна Община Варна шеста категория ЗАО-45850/20.11.2009 г. ЗАО-49687/18.12.2009 г. 15.01.2009 г.
759/ГИ/21.12.2009 г. Етапно изместване и подмяна на водопровод с ф426 с нов PEHD Ф400 и обслужваща улица, Първи етап участък от т.1 бул. Константин и Фружин до 3А по ул.1, кв.2 по плана на Зона за общ. Обслужване, м-ст Боклуктарла, р-н Вл. Варненчик Местност 'БОКЛУК ТАРЛА', район 'Вл. Варненчик', гр. Варна Община Варна Стройнадзор-М' ООД Прот.№50т.8/24.01.2007г. инж. Гърбузов ЗАО-45926/15.12.2009г. 12.01.2010г.
760/ГИ/21.12.2009 г. Етапно укрепване на магистрален водопровод 'Деривация Китка-Варна'. Първи етап участък от т.1 бул. Константин и Фружин до т.3А по ул.1, кв.2 по плана на 'Зона за общ. обслужване' Местност 'БОКЛУК ТАРЛА', район 'Вл. Варненчик', гр. Варна Община Варна Стройнадзор-М' ООД Прот. №50 т.8/24.01.2007г. инж. Гърбузов ЗАО-45926/15.12.2009г. 07.01.2010г.
761/ГИ/22.12.2009 г. Уличен водоровод за жилищна сграда ПИ 392, кв.168, по плана на СО'Траката',гр.Варна 1.Румен Златев Атанасов 2.Община Варна Юнион билдинг' ООД Заповед №463/03.11.2009г. инж. Гърбузов ЗАО-43981/06.11.2009г. 100 13.01.2010г.
762/ГИ/22.12.2009 г. Уличен битов канализационен клон кв.168,по плана на СО 'Траката', гр. Варна 1.ДЗЗД 'Траката 168'-Варна 2. Община Варна Юнион билдинг' ООД Заповед №464/03.11.2009г. инж. Гърбузов ЗАО-43980/06.11.2009г. 100 12.01.2010г.
763/ГИ/28.12.2009 г. Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда УПИ ІІІ-943,945,1285, кв.57,по плана на 25 м.р. гр. Варна 1.Кристиян Димитров Вангелов Гинка Стефанова Вангелова, Живка Георгиева Георгиева, Стефан Лазаров Георгиев, Ра -да Гочева Жекова, Недялка Щерева Милева,Иван Георги-ев Милев, Добринка Николова Илиева, Илийчо Колев Илиев, 'НИП ИНВЕСТ' ООД 2. Община Варна ЕМ Инженеринг' ЕООД Заповед №485/16.11.2009г. инж. Гърбузов ЗАО-46970/27.11.2009г. 100 22.01.2010г.
764/ГИ/22.12.2009 г. Телефонно кабелно захранване от резерва в КШ І 12.05 на ДК 107 от ТС 37 до сграда на ЦДГ 18 УПИ VІІІ-83, кв.6, по плана на 27м.р., ж.к. Аспарухово, гр. Варна Българска Телекомуникацион- на компания' АД шеста категория инж. Никова ЗАО-46892/26.11.2009г. 100 12.01.2010г.
765/ГИ/22.12.2009 г. Външни В и К връзки УПИІ-28032,кв.3,по плана на ПЗ'Метро',гр Варна 1.'Агива' ООД 2. Община Варна Симани консулт' ООД Заповед №462/03.11.2009г. инж. Гърбузов ЗАО-45158/16.11.2009г. 100 13.01.2010г.
766/ГИ/29.12.2009 г. Външно кабелно електрозахранване на базова станция №4123 от трафопост №566 до разпредилително табло в хотел 'Журналист', бл2 ПИ ид.№10135.2573.261 /ПИ189/ по плана на к.к. 'Чайка', община Варна 1.'СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ ' 2. 'КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ' ЕАД ЛИМА' ЕООД Прот.№28 т3/15.10.2009г. инж. Никова ЗАО-50153/22.12.2009г. 187,5 19.01.2010г.

Разрешения за строеж 2009 г. на ИИБ