Разрешения за строеж за 2021 г. на ИИБ


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
№ и дата на РС Наименование на строежа Местонахождение Забележка
1/ГИ/04.01.2021 Временна пътна връзка за УПИ УПИ II-28 "за обслужващи дейности, офиси и гаражи", кв. 61, 72709.44.32, КВС, землище с .Тополи На основание чл. 62, ал. 1 и ал. 2 от АПК да се чете "четвърта" категория
2/ГИ/07.01.2021 Изместване на съществуваща битова канализация ф400 Б УПИ ХII-59, 10135.5502.59, 27 м. р.
3/ГИ/08.01.2021 БКТП 2х1000 kVA, 20/0,4 kV с м-ж на тр-р 1000 kVA, 20/0,4 kV, Кабелна линия 20 kV от БКТП 2024 до нов БКТП, Кабелно ел.захранване 0,4 kV до табло тип ТЕПО УПИ VII-384, 10135.3506.1193, УПИ XI-852, 10135.3506.1626, кв. 7, СО "Пчелина"
4/ГИ/08.01.2021 Геозащитни мероприятия - укрепителни и отводнителни работи УПИ VII – 78, кв.14 (ПИ с идентификатор 10135.2572.78), к.к. „Чайка“
5/ГИ/13.01.2021 Изграждане на мрежова фотоволтаична система за производство на ел.енергия с мощност 30 kW върху стационарни носещи конструкции, монтирани върху земя 10135.5404.1681, кв. Галата, СО "Боровец юг"
6/ГИ/14.01.2021 Сградно канализационно отклонение и нова хоризонтална канализация за жилищна сграда 10135.1504.2, 4 м. р., ул. "Ген. Радко Димитриев" 53, вх. А
7/ГИ/19.01.2021 Уличен водопровод ПЕВП ф110 Pn10 с обща д-на 724 м, 1. Клон 1 - от о. т. 1223, 1225, 1226, 1227, 1231-1235 до 1235А , 2. Клон 2 - от о. т. 1223, 1221, 1220, 1219, 1218, 1205, 1206 до 1207, 3. Клон 3 - от о. т. 1227, 1228, 1229 до о. т. 1230 , 4. Клон 4 - от о. т. 1233, 1238, 1239, 1240 до о. т. 1241 ул. "Посев", ул. "Алфатар", ул. "Българка", СО "Траката", СО "Горна трака", СО "Ваялар"
8/ГИ/20.01.2021 Реконструкция на кабелни линии 20 kV извод „Батова“ (м-у ТП 808 и ТП 774) и извод „Здравец“ (м-у ТП 808 и ТП 1791), чрез муфиране с нови кабелни линии 20 kV, и изграждане на кабелна канална система с три броя шахти УПИ I-177, КВ. 14, ид. 10135.3512.177 и ид. 10135.3512.178, ж. к. „Младост“ 2 м. р.
9/ГИ/27.01.2021 Трафопост, тип БКТП 20/0,4 kV, 2x1000 kVA, загранен чрез разкъсване на кабелна линия 20 kV, извод „Странджа“ между п/ст „Север“ и ТП 988. Кабелни линии ниско напрежение от новия трафопост до 15 броя електромерни табла, тип ТЕПО в кабелна канална система с 5 броя шахти УПИ XVI-590, кв. 1 (ид. 10135.73.590), Промишлена зона „Планова“ Заповед 5/ГИ/11.05.2021 г. по чл. 154 от ЗУТ
10/ГИ/01.02.2021 Канално помпена уредба в УПИ и тласкател ПЕВП ф75 с д-на 106 м, уличен водопровод ПЕВП ф110 с д-на 50 м м-у о. т. 153 и на север от о. т. 423 УПИ XXV-180, кв. 13, 10135.2526.180, ж. к. Бриз
11/ГИ/01.02.2021 Електрозахранване на УПИ, включващо: 1. Реконструкция на трафопост ТП 808, чрез подмяна на два трансформатора 630 kVA с нови 1000 kVA, 20/0,4 kV, 2. Външно кабелно електрозахранване от ТП 808 до 10 броя електромерни табла, тип ТЕПО в тръбна канална мрежа с 4 броя шахти УПИ I-177 „за жилищни нужди“, кв. 14 (ПИ 10135.3512.177), ж. к. „Младост“, II-ри м. р.
12/ГИ/01.02.2021 Водопроводна мрежа на СО "Боровец-юг" ПЕВП ф90 с д-на 17м през о. т. 501 (част от клон 58), с д-на 47 м от о. т. 497 към о. т. 499 (част от клон 58а), с д-на 45 м от о. т. 426 до о. т. 465 (клон 43а) и водопроводни отклонения до границите на ПИ 10135.5404.4090, 3902, 4798, 2165 и 4887, СО "Боровец-юг"
13/ГИ/02.02.2021 Улична битова канализация PVC ф315 SN12 с д-на 91,50 м от о. т. 4160 до о. т. 4167 кв. 32, ЗПЗ, р-н Вл. Варненчик
14/ГИ/03.02.2021 Преустройство на съществуваща базова станция с №VAR0080.А001 "Restoranta" и нова с №VA4315A 10135.2526.563.1, СО "Св. Никола" 787
15/ГИ/04.02.2021 Уличен водопровод ф125 ПЕВП с д-на 247 м, м-у о. т. 100 и о. т. 105 кв. 7, м-ст "Пред гробище", землище с. Тополи
16/ГИ/04.02.2021 Текущ ремонт на транспортно съоръжение - метален Клапов мост, връзка с остров в ЮПЗ - аварийно възстановяване ЮПЗ, р-н Аспарухово
17/ГИ/04.02.2021 Пълен инженеринг, доставка и монтаж на система за видеонаблюдение за 2 броя подлези и извеждане на видеосигнала в команден център (зала 37) 10135.1503.585.1, 3, пл. "Св. Св. Кирил и Методий", бул. "Христо Ботев", 10135.1505.218.3
18/ГИ/05.02.2021 Битова канализация и водопровод - алейна мрежа УПИ VIII-271, УПИ IX-270, кв. 19, 10135.2569.273, 10135.2568.122, к. к. "Св. Св. Константин и Елена"
19/ГИ/10.02.2021 Трафопост тип БКTП 10/0,4 kV, 2х1000 kVA (с монтаж на две трансформаторни машини 630 kVA), Захранване чрез кабелна линия 10 kV. Монтаж на електромерно табло, тип ТЕПО на новия трафопост УПИ IV-„за офиси“, кв. 595, /ПИ 10135.2556.358/, 5-ти м. р., бул. „Цар Освободител“ 90
20/ГИ/10.02.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от трафопост, до електромерно табло тип ТЕПО, кабелна канална система с 5 броя шахти УПИ VII-272, кв. 19 (ПИ 10135.2569.272), УПИ V-114, кв. 19 (ПИ 10135.2569.80), ПИ 10135.2569.273, ПИ 10135.2569.271, 10135.2569.216 и ПИ 10135.2569.314, к. к. „Св. Св. Константин и Елена“
21/ГИ/11.02.2021 Реконструкция на подземна физическа инфраструктура, предназначена за разполагане на електронна съобщителна мрежа с изтегляне на оптични и медни кабели участъка от КШ 36-I 11.07 до КШ 36-I 11.11 ПИ 10135.2569.315, чрез изместване и в ПИ 10135.2569.16 и 10135.2568.122, к. к. „Св. Св. Константин и Елена“
22/ГИ/11.02.2021 Уличен водопровод ПЕВП ф 110 и улична канализация PVC ф 315 през о.т. 127, о.т. 307, о.т. 308,о.т.309, о.т.292, о.т. 291, о.т.290, о.т.289, о.т.288, о.т.287, о.т.293, о.т.294, о.т.294, о.т.295, о.т.296, о.т. 306 о.т.303, о.т.302, о.т.301 и водопроводни и канализационни отклонения СО "Акчелар"
23/ГИ/11.02.2021 Подмяна на кабелни линии средно напрежение 20/10 kV, извод "Салтанат" от ТП 1061 до муфа към ТП 101 21-ви м. р.
24/ГИ/12.02.2021 Реконструкция на трафопост тип БКТП. Външно кабелно електрозахранване от БКТП до 2 броя кабелни шкафа и до 2 броя електромерни табла тип ТЕПО УПИ VI-2612 „за жилищно строителство“, кв. 2 (ид. 10135.2555.2612), „Жилищна група западно от болничен комплекс на ВМИ – Варна“
25/ГИ/15.02.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от трафопост №1907 до електромерно табло тип ТЕПО ПИ 10135.2569.7, УПИ VI-8, кв. 6 (ПИ 10135.2569.8), к. к. „Св. Св. Константин и Елена“
26/ГИ/17.02.2021 Трафопост тип БКTП 2х1000 kVA (с монтаж на два трансформатора 630 kVA), 20/0,4 kV, захранен чрез разкъсване и муфиране на кабелна линия 20 kV, кабелни линии ниско напрежение на новия трафопост до 3 електромерни табла, тип ТЕПО в кабелна канална мрежа с една шахта УПИ XXIX-168, кв. 8, ид. 10135.2563.168, ж. к. "Бриз-юг"
27/ГИ/17.02.2021 Два броя кабелни линии ниско напрежение, захранени от БКТП, до 2 ШК-4А, Резервна кабелна линия между двата ШК-4А и от тях с 4 кабелни линии ниско напрежение до 4 електромерни табла, тип ТЕПО. Реконструкция в БКТП ПИ 10135.3506.1185, кв. 29, ПИ 10135.3506.1234, СО „Пчелина“
28/ГИ/17.02.2021 Външно кабелно електрозахранване от БКТП, до ШК-4А, и електромерно табло ТЕПО. Реконструкция в БКТП 2161, включващо монтаж на трансформаторна машина 400 kVA, 20/0,4 kV ПИ 10135.2552.5274 (УПИ XVII-2471,3937,3938, кв. 6) На основание чл. 62, ал. 1 и ал. 2 от АПК да се чете БКТП №2162
29/ГИ/19.02.2021 Реконструкция и доизграждане на магистрални водопроводи Варна – Златни пясъци I и III етап и пресвързване на съществуващата водопроводна мрежа, Изграждане на канализационни колектори бул. „Княз Борис" I
30/ГИ/19.02.202 Доизграждане на канализационна мрежа и изграждане на водопроводни връзки към ново трасе на магистрален водопровод СО Бриз, Свети Николa, Ален мак, Ваялар, Траката, Манастирски рид
31/ГИ/19.02.2021 Доизграждане на канализационна мрежа. Реконструкция на канализационен клон, Реконструкция на магистрален водопровод СО Изгрев, Кочмар, Сълзица, Пчелина и Сотира, бул. Христо Смирненски
32/ГИ/22.02.2021 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с дължина 43,00 м о.т. 324 до о.т. 461 СО „Пчелина"
33/ГИ/22.02.2021 Уличен водопровод Ф110 ПЕВП с дължина 32,00 м, о.т. 694 и о.т. 693 кв. 212, кв. „Изгрев“
34/ГИ/23.02.2021 Уличен водопровод Ф160 ПЕВП с дължина 202,78 м., между о.т.207 и о.т.2 кв. 2, СО „Прибой“
35/ГИ/23.02.2021 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с дължина 165 м от о.т. 931 до о.т. 871 СО „Боровец-юг“
36/ГИ/25.02.2021 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с дължина 69 м между о.т. 132 и о.т. 134 кв. 77 „Вилна зона“
37/ГИ/02.03.2021 Благоустрояване на междублокови пространства „Вл. Варненчик”, ІI-ри м.р., ул. ”Петър Дертлиев” и ул. „Асен Разцветников”
38/ГИ/08.03.2021 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с дължина 138 м от ос. т. 251 към ос. т. 847 кв. 114, С.О. „Ваялар“, С.О. „Горна Трака“ и С.О. „Траката“
39/ГИ/16.03.2021 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с дължина 142.0 м по ул. „Девня” от участъка между ос. т. 4520 и ос. т. 4521 към ос. т. 4522 кв. 48, ЗПЗ
40/ГИ/19.03.2021 Изграждане на сградна газова инсталация на природен газ към котелно помещение за отопление ид. 10135.1508.291.1 УПИ VII, кв. 711, 3 м. р., ПИ с ид. 10135.1508.291, бул. „Сливница“ №2
41/ГИ/19.03.2021 Фотоволтаична централа за производство на ел. енергия от възобновяем източник „ФвЕЦ Транс Мар“ с обща инсталирана мощност 30,00 kWр върху покривната конструкция на сграда УПИ ХIII-4, кв. 23 (ид. №72709.23.32.3) с. Тополи
42/ГИ/23.03.2021 Разширение на физическа инфраструктура ЗПЗ, район Младост и район Вл. Варненчик
43/ГИ/23.03.2021 Приемно - предавателна станция с №VA4363_В 10135.513.601.1, с к.к. „Златни пясъци“
44/ГИ/25.03.2021 Основен ремонт на ул. "Дубровник" ул. "Дубровник", 24 м.р., р-н Приморски
45/ГИ/29.03.2021 Изместване на съществуващ водопровод Ч80 от с нов уличен водопровод ПЕВП Ф110 от о.т.113 през о.т.110 и към о.т.123 УПИ IV-848, кв.100, ПИ 10135.5505.306 ул. „Лерин“, ПИ 10135.5505.283 и ПИ10135.5506.28, ул. „Св. Св. Кирил и Методий, 28-ми м.р., кв. „Аспарухово“
46/ГИ/29.03.2021 Монтаж на отоплителна инсталация ид. 10135.3512.87.12, ж. к. „Младост“, бл. 116, вх. 2
47/ГИ/29.03.2021 Фотоволтаична централа за производство на ел. енергия от възобновяем източник с обща инсталирана мощност до 15,00 kWр върху покривната конструкция на съществуваща сграда ид. №10135.4510.671.2, УПИ ХVIII-1147 , кв. 34 , ЗПЗ
48/ГИ/31.03.2021 Приемно - предавателна станция с №VAR0195.С000 „Alen Mak" идентификатор 10135.2571.4626.1 идентификатор 10135.2571.4626, р-н „Приморски“
49/ГИ/01.04.2021 Проектиране и изграждане на комуникационна свързаност посредством единна електронна съобщителна мрежа р-н Аспарухово, и.д. 10135.5502.555
50/ГИ/01.04.2021 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с дължина 25 м от о.т. 570 към о.т. 410 и улична канализация РРR ф315 с дължина 13 м от о.т. 568 към о.т. 410 с.о. „Сотира“
51/ГИ/01.04.2021 1. Tрафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 1000 kVA, захранен чрез разкъсване на кабелна линия. 2. Кабелна линия ниско напрежение 0,4 kV. 3. Изграждане на тръбна канална мрежа с 4 броя кабелни шахти УПИ XLI-894, 895, кв. 1 ид. №10135.2575.2131, кв. Виница ид. №10135.2575.2131 ид. №10135.2575.845, №10135.2575.1533 и №10135.2575.2131
52/ГИ/01.04.2021 Трафопост, тип БКТП 1000 kVA (с монтаж на трансформатор 630 kVA). Изграждане на кабелна линия 20 kV, от съществуващ СРС на ВЕЛ 20 kV. Изграждане на кабелна линия 20 kV, чрез муфиране и удължаване на кабел 20 kV от БКТП. Монтаж на електромерно табло тип ТЕПО на фасадата на новоизградения трафопост. УПИ VIII-7, кв. 1, ид. 72709.12.89, местност „Пред гробище“, землище с. Тополи,
53/ГИ/05.04.2021 Улична битова канализация РVС ф315 с дължина 103 м от ос. т. 61 до ос. т. 65 УПИ ХХХІ – 1746,1747 (ПИ с ид.10135.5506.981), кв. 5, м-ст „Вилите“
54/ГИ/06.04.2021 Улична канализация ф315 с дължина 109 м. от о. т. 504 до о. т. 507 кв. 75, СО „Планова“
55/ГИ/12.04.2021 Водопроводно отклонение и уличен водопровод певп ?110 с дължина 288,11 от съществуващ водопровод ф475Е от о.т. 303 през о.т. 305, о.т. 283, о.т. 287, о.т. 229, о.т. 228 до о.т. 226 кв. 44, кв. „Св. Никола“
56/ГИ/13.04.2021 Външно водопроводно захранване РЕ Ф160/20. Улична битова гравитачна канализация PE ФЗ00/SN8. Сградни водопроводни отклонения и сградно канализационно отклонение УПИ I-23, по ПУП—ПРЗ - Зона СОП.5.2, кв.75 м. Зеленика
57/ГИ/15.04.2021 Трафопост тип БКТП "Морска звезда" с монтаж на два бр. трансформатора 1000 kVA20/0,4 kV. Захранване с кабелни линии ПИ 10135.513.105 (УПИ I-105 и УПИ VII-105, кв. 15, к.к. "Златни пясъци"
58/ГИ/19.04.2021 Трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 2х1000 kVA, „за хотел, жилища и ТП“ , чрез разкъсване на кабелна линия 20 kV, извод „Aбатко“ (между КТП №1813 и предстоящ за изграждане трафопост в поземлен имот. Муфиране на кабелен извод 20 kV. УПИ III-216, кв. 19 с ид. №10135.2569.216, ид. №10135.2569.272, к. к. „Св. Св. Константин и Елена“. ид. №10135.2569.112
59/ГИ/20.04.2021 Фотоволтаична централа за производство на ел. енергия от възобновяем източник с обща инсталирана мощност до 20,00 kWр върху покривно пространство на съществуваща сграда УПИ 505.203 "за търговски обект", ид. 72709.505.203, ул. "Акация" 7, м-ст "До стадиона", землище на с. Тополи Заповед 208/19.05.2021 г. за оттегляне на разрешението
60/ГИ/21.04.2021 Монтаж на отоплителна инсталация ид. 10135.4505.71.3, ж. к. „Вл. Варненчик“, бл. 218, вх. 5
61/ГИ/27.04.2021 Преустройство на приемно - предавателна станция с №VAR0100.А005 „Tih trud" идентификатор 10135.3513.143.29, ул. „Петко Стайнов“ №3
62/ГИ/27.04.2021 Приемно - предавателна станция с №VAR0673.B000 „SadaNova" идентификатор 10135.1501.1021.2 ул. ‚Ангел Кънчев“ №10
63/ГИ/07.04.2021 1. Подземен трафопост 20/0,4 kV, 1х1000 kVA (с монтаж на тр-на машина 1х630 kVA), електрозахранването му, чрез разкъсване на кабелна линия 20 kV, извод „Трапезица“ (между п/ст „Златни пясъци“ и БКТП 1963), 2. Изграждане на тръбна канална мрежа с 1 брой кабелна шахта ид. 10135.2573.31, 10135.2573.26, кв. 58, к. к. „Чайка”, гр. Варна
64/ГИ/28.04.2021 Газопроводни отклонения с обща дължина на трасето 103 м ул. „Атанас Христов“ и ул. „Георги В. Атанасов“ до имоти с ид. №10135.3516.79, 10135.3516.82, 10135.3516.62, 10135.3516.56 и 10135.3516.31,26-ти м.р. ул. „Д-р П. Дертлиев“ до имоти с ид. №10135.4505.137 и 10135.4505.490, ж. к. „Вл. Варненчик“, 2-ри м. р
65/ГИ/13.05.2021 Кабелна линия средно напрежение, извод „Сондьор“ (подмяна на съществуваща кабелна линия) в участъка м/у трафопост ТП №99 и трафопост ТП №148 7-ми и 8-ми м.р., район Одесос
66/ГИ/13.05.2021 БКТП 20/0,4 kV, с монтаж на трансформатор 25 kVA. Захранване с кабелна линия 20 kV чрез разкъсване и муфиране на извод. Монтиране на електромерно табло, тип ТЕПО на фасадата на нов БКТП. /ПИ 10135.65.3/ 7-ми м.р., ул. „Девня“ №17,
67/ГИ/14.05.2021 Облагородяване на достъпа до рибарско селище "Карантината" и изграждане на образователно - информационен център УПИ I, ид. 10135.5506.1041, кв. 4, „Аспарухов парк“, кв. Аспарухово
68/ГИ/17.05.2021 Временна пътна връзка за търговски крайпътен обект АМ "Хемус", ПИ 10135.4027.50, р-н. "Вл. Варненчик", м-ст "Ат. Тарла"
69/ГИ/21.05.2021 1. Трафопост тип БКТП 20/0,4 KV, 2х1000 KVA, 2. Кабелни линии ниско напрежение от ТНН1 на БКТП, 3. Кабелни линии ниско напрежение от ТНН2 на БКТП, 4. Изграждане на тръбна канална мрежа с 4 броя кабелни шахти УПИ VII , кв. 4 (с ид. №10135.3513.1845), по плана на 26-ти м.р.
70/ГИ/01.06.2021 Изместване на уличен водопровод Ст. Ф133, Е Ф125, ос. т. 222 и ос. т. 241 УПИ VIII-213, кв. 8 по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Чайка“
71/ГИ/03.06.2021 Приемно - предавателна станция за глас и/или данни на „БТК“ ЕАД № VA4070_C с честотен обхват 900,1800 и 2100 MHz ид. 10135.2555.2677.1, бул. „Христо Смирненски“, №1
72/ГИ/03.06.2021 Приемно - предавателна станция за глас и/ или данни на „БТК“ ЕАД № VA4298_B с честотен обхват 900, 1800 и 2100 MHz и неподвижна радиослужба 10135.2570.94.1, район „Приморски“, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“
73/ГИ/03.06.2021 Приемно - предавателна станция за глас и/или данни на „БТК“ ЕАД № VA4372_B с честотен обхват 900, 1800 и 2100 MHz и неподвижна радиослужба ид. 10135.513.505.1 и имот с ид. 10135.513.505, район „Приморски“, к.к. „Златни пясъци“
74/ГИ/09.06.2021 Преустройство на приемно - предавателна станция ид. 10135.1030.4.2, ул. „Струга“ №39
75/ГИ/09.06.2021 Кабелно електрозахранване от ТП №1687 УПИ III-972, кв. 5, ПИ 10135.2526.972, СО "Св. Никола"
76/ГИ/10.06.2021 Уличен водопровод, канализационен тласкател и гравитачна битова канализация в участъка от о.т.319 към о.т.328 кв. 2, СО „Акчелар"
77/ГИ/11.06.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV за захранване на електромерно табло тип ТЕПО пред , община Варна. ул. „Коево“ №13, УПИ I-29 с ид. №72709.26.89 и УПИ II-25 с ид. №72709.26.90, кв. 46, м-ст „Ачмите“, с. Тополи
78/ГИ/няма такъв номер
79/ГИ/17.06.2021 Уличен водопровод ПЕВП Ф110, L=47м от о.т.144 към о.т.253 С.О. „Ракитника“
80/ГИ/22.06.2021 Уличен водопровод ПЕВП Ф160/10 с дължина 110.94 м от съществуващ водопровод Ф200 Етернит, от о.т.204 през о.т.205, о.т.206, о.т.207, о.т.210, о.т.211 кв.21,ж.к. „Чайка”, гр. Варна
81/ГИ/23.06.2021 Преустройство на приемно–предавателна станция за глас и/ или данни с честотен обхват 900 - 2100 MHz и неподвижната радиослужба от вида „точка към точка“ с № 4138 ид. 10135.2575.986.1 р-н „Приморски“, ул. „Сава Геренов“ 14
82/ГИ/23.06.2021 Преустройство на приемно–предавателна станция за глас и/ или данни с честотен обхват 900 - 2100 MHz и неподвижната радиослужба от вида „точка към точка с № 4184 ид. 10135.2559.2.4 ул. „Д-р Анастасия Железкова“, бл. 4
83/ГИ/25.06.2021 Улична канализация от PVC DN 315 между о.т.3422 и о.т.22 с дължина 51 м кв.62, по ПУП-ПРЗ 25-ти м.р
84/ГИ/30.06.2021 Приемно-предавателна станция за глас и/ или данни на „БТК“ ЕАД № VA4340_B с честотен обхват 900, 1800 и 2100 MHz ид. 10135.2552.2595.10, бул. „Христо Смирненски“, №3
85/ГИ/02.07.2021 Уличен водопровод PEHD Ф110 с дълж. 30м от о.т. 813 до о.т. 908 СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“
86/ГИ/07.07.2021 Изместване навъздушна електропроводна линия 20 kV, монтаж на три нови стомано-решетъчни стълба ПИ 10135.2517.1893, по плана на СО „Манастирски рид“, „Бялата чешма и Дъбравата“
87/ГИ/07.07.2021 Кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП №2035 до електромерно табло, тип ТЕПО УПИ ХХIV-428, кв. 18 (ид. с ПИ 10135.2571.4677), к.к. „Чайка“
88/ГИ/07.07.2021 Кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП №2035 до електромерно табло, тип ТЕПО ПИ 10135.2572.108, к.к. „Чайка“
89/ГИ/07.07.2021 Уличен водопровод ПЕВП Ф110 с дължина 50м от о.т. 1535 през о.т. 1536 до о.т. 1537 СО „Боровец-Юг“
90/ГИ/07.07.2021 Уличен водопровод ПЕВП Ф110 с дължина 29,50 УПИ-XXV-1087,1110,1111,1149, с ИД.№/10135.3514.529/, кв. 38 по к.к. на ЗПЗ
91/ГИ/08.07.2021 Приемно-предавателна станция за глас и/ или данни VA4208_J/Sport Palas на „БТК“ ЕАД с честотен обхват 900, 1800, 2100 MHz ид. 10135.2573.1067.1 по КК и КР на гр. Варна, р-н „Приморски,“ к.к. „Чайка“
92/ГИ/09.07.2021 Фотоволтаична ел. централа за производство на електроенергия с генераторна мощност от 24,03 kWp и макс. променливотокова мощност 20 KW имот с ид. №30497.505.1002, по плана на местност „Под село”, село Звездица
93/ГИ/12.07.2021 1. Трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 1000 kVA , електрозахранването му, чрез разкъсване на кабелна линия 20 kV, 2. Кабелни линии ниско напрежение и един брой електромерно табло тип ТЕПО УПИ XV-1021, кв. 60 ид. №10135.2575.1787, УПИ XVI-1021, кв. 60 ид. №10135.2575.1788, кв. Виница
94/ГИ/14.07.2021 Кабелни линии средно напрежение 20 kV, извод „Метеор“ между ТП №893 и ТП №894 кв. Виница, гр. Варна
95/ГИ/14.07.2021 Трафопост, тип МТТ 20/0,4 kV, 100 kVA. Eлектрозахранен с кабелна линия 20 kV. Kабелна линия 0,4 kV от табло ниско напрежение на новия трафопост и електромерно таблo УПИ II-46 (ПИ 30497.17.99), кв. 70, по плана на с.о. Под село, с. Звездица. ПИ 30497.17.99 и ПИ 30497.17.98
96/ГИ/14.07.2021 1. Реконструкция на трафопост, 2. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV , чрез разкъсване, муфиране и удължаване на резервна кабелна линия и изграждане на резервна, 3. Кабелно електрозхранване от новия кабелен шкаф пред УПИ IX-377, кв. 49 (с ид. №10135.2052.377), пред поземлен имот с ид. №10135.2052.616, кв. Виница и СО „Виница-север“, УПИ IX-377, кв. 49 (с ид. №10135.2052.377), по плана на кв. Виница и СО „Виница-север“
97/ГИ/16.07.2021 Подмяна на кабелна линия СРН П-ст "Център", 9-ти, 10-ти м.р.
98/ГИ/16.07.2021 Уличен водопровод от PEHD Ф110 кв. 1, "Вилна зона"
99/ГИ/19.07.2021 Укрепително съоръжение за сграда със смесено предназначение УПИ XXII-1799, кв. 6, 21-ви м.р. ж.к. "Бриз-юг", ид. 10135.2563.1799
100/ГИ/20.07.2021 Кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП №2130 до ново електромерно табло тип ТЕПО 2Т+ТТ , за електрозахранване ПИ 10135.2563.281, УПИ I-939, кв. 61 ПИ 10135.2526.939, кв. „Свети Никола“, УПИ I-939, кв.61 ПИ 10135.2526.939 и УПИ II-940, кв.6 ПИ 10135.2526.940, кв. „Св. Никола“
101/ГИ/20.07.2021 Компресорна станция „Галата“ – монтаж, интеграция и обвръзка на нов компресорен агрегат AJAX 2804 LE ид. 10135.5103.21, кв. „Галата“, м. „Черноморец“, р-н „Аспарухово“
102/ГИ/21.07.2021 Уличен водопровод ПЕВП Ф110 с дължина 344 м от о.т. 54 през о.т. 67, о.т. 66 към о.т 65 и улична канализация PVC Ф315 с дължина 81 м между о.т. 66 и о.т. 65, кв.13 по плана на ПЗ „Метро“, район „Вл. Варненчик“
103/ГИ/26.07.2021 Разпределителен газопровод и отклонения ид. 10135.4019.61, ид. 10135.4019.108, ид. 10135.4019.109, ид. 10135.4019.110, ид. 10135.4019.24 и ид. 10135.4019.1461, ж. к. „Вл. Варненчик“
104/ГИ/26.07.2021 Уличен водопровод ПЕВП?200 и смесена канализация PVC?400 ул. „Орех" от УПИ I-1777, кв.13, 26 м.р
105/ГИ/29.07.2021 Уличен водопровод PEHD Ф110/PN10 с дължина 117,50м от о.т. 950 до о.т. 352 УПИ VI-1621/, кв.162 по плана на кв. „Изгрев"
106/ГИ/02.08.2021 Уличен водопровод ПЕВП ф110 с дължина 35 м, между о.т. 66 и о.т. 67 СО „Ракитника“
107/ГИ/02.08.2021 Уличен водопровод ПЕВП ф110/10 с дължина 69,08 м, от о.т. 178 до о.т. 179 с. Тополи, местност „Какракуш тепе“
108/ГИ/03.08.2021 Уличен водопровод ПЕВП ф90 с дължина 23 м в участъка от о.т. 460 към о.т. 461 кв. 35 по плана на СО „Боровец-юг“
109/ГИ/03.08.2021 Битова канализация м/у о.т. 165 и о. т. 162 и уличен водопровод м/у о.т. 165 и о.т. 202 СО „Кочмар“
110/ГИ/04.08.2021 Уличен водопровод ПЕВП-?110 от о.т. 503 през о.т. 505, о.т. 516, о.т. 506, о.т. 289 до о.т. 488 и уличен водопровод ПЕВП-?110 от о.т. 516 до о.т. 517 кв. 98, по плана на с. Звездица
111/ГИ/06.08.2021 1. Реконструкция на трафопост, 2. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV, 3. Кабелно електрозхранване от нов кабелен шкаф кв. 57, ид.№10135.2564.1297, СО "Вилна зона"
112/ГИ/06.08.2021 Трафопост, тип БКТП 20/0,4 kV, 1x1000 kVA с монтаж на трансформатор 250 kVA, Кабелни линии 20 kV, от съществуващ ЖР стълб, Кабелно електрозахранване от нов БКТП до електромерно табло, тип ТЕПО ПИ 10135.2517.1950, СО “Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, ПИ 10135.2565.100, извод „Манастирски рид“
113/ГИ/10.08.2021 Транспортно комуникационно решение от бул. „Васил Левски“ до УПИ до УПИ XXIV-179, кв. 6, ид. 10135.2563.179, и до УПИ XXXI-1795, 1796 и УПИ XXV-170, 542, кв. 6, ид. 10135.2563.1926, ж. к. „Бриз-юг“
114/ГИ/10.08.2021 Изместване на съществуващ водопровод Е250 между о.т.4002 и о.т.4009 УПИ VI-410033 и УПИ VII-410036, кв. 30, ЗПЗ
115/ГИ/10.08.2021 Кабелиране на участък ид. №10135.2520.2156 - ид. №1035.2564.868, СО "Траката"
116/ГИ/10.08.2021 Електрозахранване включващо: 1. Изграждане на трафопост, тип БКТП, 2. Реконструкция на кабелна линия средно напрежение, 3. Реконструкция на трафопост, 4. Изграждане на тръбна мрежа, 5. Захранване на 5 бр. електромерни табла кв. 38 (ПИ 10135.3515.1943), 16-ти м.р. Север, ул. „Радост“ №10
117/ГИ/16.08.2021 Улична битова канализация PVC Ф315 и улична дъждовна канализация PVC Ф500 ул. „Вяра“, ж.к. „Младост“, II-ри м.р.
118/ГИ/19.08.2021 Уличен водопровод Ф110 ПЕВП с дължина 170 м. м-ст "Траката"
№ и дата на РС Наименование на строежа Местонахождение Забележка

Разрешения за строеж 2021 г. на ИИБ

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.