Обява на дирекция ИИБ за издадено разрешение за строеж №68/ГИ/14.04.2022 г. от Главен архитект на Община Варна

 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 18а, ал. 9 и ал. 10 от АПК, във връзка с чл. 149, ал. 1 от ЗУТ, Община Варна съобщава, с писмо с изх. №АУ035434ВН_005ВН/15.04.2022 г., на собствениците на имот с идентификатор 10135.2569.19 по кадастралните карти и кадастралните регистри на гр. Варна, че е издадено разрешение за строеж 68/ГИ/14.04.2022 г. от Главен архитект на Община Варна, за строеж: „Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП№ 661 до нов кабелен шкаф, тип ШК-4 и електромерно табло, тип ТЕПО пред ПИ 10135.2569.377, кв. 11, бул. „Княз Борис I“ №354, по плана на КК „Св. Св. Константин и Елена“ гр. Варна“.


Документацията е на разположение в стая 603, ет. 6.

За повече информация: инж. Христина Костадинова, тел: 052/ 820 322.