Обява на Дирекция АГУП за допусната процедура за прокарване на временен път до ПИ 10135.2526.296 по КК на гр.Варна, жк"Бриз"

 

До:Ламбрин Сотиров

 и Ивелина Сотирова

 гр.Варна, ул.“Боян Блъсков“ № 22

 Относно вх.№ АУ030829ВН/31.03.2023г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

  Уведомяваме Ви че в Дирекция „АГУП” в Община Варна е постъпило заявление от «Вип Билд» ЕООД с искане за прокарване на временен път до ПИ 10135.2526.296 по КК на гр.Варна, жк»Бриз», като са предложени два варианта: 1-ви: през ПИ 10135.2526.1492 и ПИ 10135.2526.9510 по КК на гр.Варна, и 2-ри: през ПИ 288, 285, 2776 и 2909.

Съгласно ПУП на жк“Бриз“, одобрен със Заповед № Г-170/1993г. на Кмета на Община Варна имота има лице на новопроектирана улица-тупик с ОТ 159-160. Изследвайки ситуацията около имота и наличието на съществуващи пътища достъпа до ПИ 10135.2526.296 може да се осъществи следвайки уличната регулация, като от път ПИ 10135.2526.9513 се завие на изток, разшири се пътеката ПИ 10135.2526.9514 до 3.50м северно от ПИ 10135.2526.1722 и се засегнат части от този поземлен имот.

 Преписката е докладвана в Комисия за определяне на трасе за достъп до имоти, назначена със Заповед № 0415/ 06.02.2019г. на Кмета на Община Варна по Протокол № 3/ 21.04.2020г. и решението по т.3-3 е следното:

«Допуска започване процедура по прокарване на временен път до ПИ 10135.2526.296 по КК на гр.Варна, жк»Бриз» през ПИ 10135.2526.1722 покрай северната му граница. Засегнати части: 42 кв.м. от ПИ 10135.2563.1667 и 58 кв.м. от ПИ 10135.2563.1668. Това трасе се измества спрямо проектираната улица-тупик по ПУП-ПРЗ на 21м.р., гр.Варна, но е най-икономично изгодно и лесно за изпълнение на място. 

Да се обяви на всички заинтересувани лица. Ако няма възражения, да се изготви заповед на Кмета на Община Варна на основание чл.190, ал.1, във връзка с ал.6 от ЗУТ.»

На основание чл.26, ал.1 от  АПК, в 7-дневен срок от получаване на настоящото писмо, можете да направите писмено възражение до Община Варна, Дирекция „АГУП”(ако намерите за необходимо), като изразите становище или представите документи и доказателства, които не са известни по преписката.

 

Приложение: копие от  плана с нанесен допуснат временен път.

Обявлението е публикувано на страницата на Община Варна на 30.08.2023г.

Срок за обжалване : до 07.09.2023г.включително