Обява на Дирекция АГУП за издадена Заповед на Кмета на Община Варна за прокарване на временен път до до ПИ 10135.2723.358 по КК на гр.Варна, СО"Ваялар"


До: Мариана Вълканова

 

гр.София, район Лозенец

 

ул.“Персенк“ № 12

 

 

 

До: Татяна Тенкова

 

гр.Варна, ул.“Кавала“ 13

 

 

 

До: Йоана Марио Геслер,

 

пълномощник на Жослин Андре Бидо Геслер

 

гр.Варна, ул.“Густав Вайганд“ 9 ап.10 ет.2  

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Относно вх.№ АУ123509ВН-003ВН/ 08.06.2023г.

По постъпило в Община Варна заявление Михаил Кондов Димитров, Кмета на Община Варна е издал Заповед № 2497/ 19.07.2023г. за прокарване на временен път до ПИ 10135.2723.358 по КК на гр.Варна, СО»Ваялар» през ПИ 10135.2723.384, ПИ 10135.2723.473 и ПИ 10135.2723.803.

 Заповедта може да се обжалва съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление чрез Община Варна до Административен съд гр. Варна.

 

 

Обявлението е публикувано на сайта на Община Варна на 29.08.2023г.

Срок за обжалване : до 12.09.2023г.включително