Дирекция АГУП публикува неполучено съобщение до “СВЕТИК ХОЛДИНГ” ООД ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК Г-Н ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛОВ

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Варна разгласява с обявление по реда чл. 18 а, ал. (10) от АПК, за неполучено писмо от Главен архитект на Община Варна, на основание чл. 30, ал. (2) от  АПК по заявление АУ070580ВН/26.07.2023 г. за издаване на разрешение на строеж за строеж: „Водопровод за топла минерална вода от сондаж Р-66х за ПИ №1О1З5.257О.12 в к.к. "Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна от предварително изолирани тръби PPR GF с дължина от 223м“

Съдържащо следния текст относно Заявление рег. № АУ070580ВН/26.07.2023 г.:

 

ДО:

“СВЕТИК ХОЛДИНГ” ООД

ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК

Г-Н ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛОВ

„ПОРТ ПАЛАС“

К.К. „СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА“

ГР. ВАРНА

ТЕЛ: 0884 400 787

 

Относно: Ваше заявление с Рег. №АУ070580ВН/26.07.2023 г.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НИКОЛОВ,

 

Във връзка с подадено заявление от Вас с Рег. №АУ070580ВН/26.07.2023 г. за издаване на разрешение на строеж за строеж: „Водопровод за топла минерална вода от сондаж Р-66х за ПИ №1О1З5.257О.12 в к.к. "Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна от предварително изолирани тръби PPR GF с дължина от 223м“, Ви уведомявам, че за да продължи процедурата по издаването, е необходимо да бъде изпълнено следното:

  1. Да се предостави издадено разрешително за водовземане на основание чл. 46а ал.1 от Закона за Водите „Представянето на разрешително по чл. 44 и 46 е необходимо условие за одобряване на проекта и за издаване на разрешение за строеж по реда на ЗУТ“.

          На основание гореописаното, следва да представите посочените документи в 3 дневен срок от получаване на настоящото съобщение по смисъла на чл. 30, ал. 2 от АПК.