Заповеди за одобряване на ПУП-ПРЗ за 2022 г.


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
loading...
№ ЗАПОВЕД НАИМЕНОВАНИЕ ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ
Г-1/11.01.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-707 „за жил. стр.“, кв. 114, по плана на СО „Траката”, гр. Варна /pup/2022/1/
Г-2/24.01.2022 г. отказ от одобряване на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХІІІ-73 „за жил. стр.“, кв. 14, по плана на 24 м.р., гр. Варна /pup/2022/2/
Г-3/24.01.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХIV-1998 „за жил. стр.“, кв. 139, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2022/3/
Г-4/24.01.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XIX-4774 „за жил. стр.“ и УПИ XXXV-4774 „за жил. стр.“ , кв. 17 и улична регулация от о.т. 1276 до о.т. 1277, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2022/4/
Г-5/24.01.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VI-675 „за жил. стр.“, кв. 15, по плана на СО „Акчелар“, гр. Варна /pup/2022/5/
Г-6/24.01.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-722 „жил.“ , кв. 67, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2022/6/
Г-7/24.01.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ Х-133 „жил. стр.“, кв. 12, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2022/7/
Г-8/24.01.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IX-132 „за жил. стр.“ , кв. 176, по плана на СО „Ваялар”, гр. Варна /pup/2022/8/
Г-9/24.01.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XIII-482 „жил.”, кв. 33 и улична регулация от о.т. 816 до о.т.817, по плана на СО „Ален мак”, гр. Варна /pup/2022/9/
Г-10/24.01.2022 г. ПУП-ПР за УПИ XL-6109 (ПИ 10135.2520.6109), кв. 135, по плана на СО „Траката”, гр. Варна /pup/2022/10/
Г-11/24.01.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IХ-7283 „за жил. стр.“ , кв. 162, по плана на СО „Траката, СО „Горна Трака” и СО „Ваялар“, гр. Варна /pup/2022/11/
Г-12/24.01.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХXVI-4134 „за жил. стр.“ , кв. 172, по плана на СО „Горна Трака”, гр. Варна /pup/2022/12/
Г-13/24.01.2022 г. ПУП-ПЗ за УПИ VII-1184 и УПИ ХVI-854 „жил. обитаване“, кв. 19, по плана на ЗПЗ, гр. Варна /pup/2022/13/
Г-14/24.01.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-1 „за скл. и търг. д-ст“, кв. 1, по плана на м-ст „Пред гробище“, с. Тополи, Община Варна /pup/2022/14/
Г-15/24.01.2022 г. ПУП - ПРЗ за УПИ ХХII-349 „за жил. стр.“, кв. 41, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2022/15/
Г-16/24.01.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХIII-2562 „за жил. стр.“, кв. 114, по плана на СО „Боровец - юг” гр. Варна /pup/2022/16/
Г-17/24.01.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ Х-4712 „за жил. стр.“, кв. 77, по плана на СО „Боровец - юг” гр. Варна /pup/2022/17/
Г-18/24.01.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VII-665 „за жил. стр.”, кв. 52, по плана на СО „Боровец - юг” гр. Варна /pup/2022/18/
Г-19/24.01.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ III-1590 „жил. стр.” и УПИ XXIII-1590 „жил. стр.”, кв. 38, по плана на СО „Боровец - юг” гр. Варна /pup/2022/19/
Г-20/24.01.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ III-880 „жил. стр.”, кв. 58, по плана на СО „Боровец - юг” гр. Варна /pup/2022/20/
Г-21/24.01.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-5241 „за жил. стр.”, кв. 26, по плана на СО „Боровец - юг”, гр. Варна /pup/2022/21/
Г-22/24.01.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХIII-4110 „за жил. стр.“, УПИ ХХIV-4110 „за жил. стр.“ и УПИ ХХV-4110 „за жил. стр.”, кв. 16, по плана на СО „Боровец - юг” гр. Варна /pup/2022/22/
Г-23/24.01.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХ-1778 „за жил. стр.“ и УПИ ХХХI-1780 „за жил. стр.”, кв. 32, по плана на СО „Боровец - юг” гр. Варна /pup/2022/23/
Г-24/24.01.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-51 „за жил.“ , кв. 17, по плана на СО „Телевизионна кула“, гр. Варна /pup/2022/24/
Г-25/26.01.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХIII-140 „за жил. стр.“, кв. 10, по плана на СО „Акчелар“, гр. Варна /pup/2022/25/
Г-26/26.01.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХI-4051 „за жил. стр.”, кв. 200, по плана на СО „Горна Трака”, гр. Варна /pup/2022/26/
Г-27/27.01.2021 г. ПУП-ПРЗ за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) за УПИ VII-1432 „за общ. обслужване, жил. стр. и паркинг“ и УПИ VIII-223 „за магазин, трафопост и паркинг“, кв. 5, по плана на ж.к. „Младост“ II м. р., гр. Варна /pup/2022/27/
Г-28/28.01.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VI-31 „за трафопост“ и ПУП-ПР за УПИ VII-31 „за фабрика „Хр. Ботев“ и изменение на улична регулация от о.т.3314 до о.т.3317, кв. 2, по плана на 11-ти м.р., гр. Варна, ул. „Тодор Вайков“ №65 /pup/2022/28/
Г-29/07.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХII-4161,4162 „за жил. стр.“, кв. 120 и ул. рег. от о.т.730 през о.т.729 до о.т.1627, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2022/29/
Г-30/07.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХIV-1909 „за жил. стр.“, кв. 240, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2022/30/
Г-31/07.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХI-5493 „жил. стр.”, кв. 139, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2022/31/
Г-32/07.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ III-174 „за жил. стр.“, кв. 17, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2022/32/
Г-33/07.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХI-1246 „за жил. стр.“, кв. 75, по плана на СО „Ален мак“, гр. Варна /pup/2022/33/
Г-34/07.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХI-1264 „за жил. стр.“, кв. 73, по плана на СО „Ален мак” гр. Варна /pup/2022/34/
Г-35/07.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VII-716 „за жил. стр.“, кв. 70, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2022/35/
Г-36/07.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VI-331 „за жил. стр.“ и УПИ ХI-331 „за жил. стр.“, кв. 23, по плана на КК „Чайка”, гр. Варна /pup/2022/36/
Г-37/07.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ LII-8882 „за жил. стр.“, кв. 172, по плана на СО „Горна Трака“, гр. Варна /pup/2022/37/
Г-38/07.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XIV-2027 „жил. стр.“, кв. 126, по плана на СО „Траката” гр. Варна /pup/2022/38/
Г-39/07.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХL-7404 „за жил. стр.”, кв. 81, по плана на СО „Траката”, гр. Варна /pup/2022/39/
Г-40/07.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVIII-3013 „за жил. стр.”, кв. 12, по плана на СО „Акчелар”, гр. Варна /pup/2022/40/
Г-41/07.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХIХ-3020 „за жил. стр.”, кв. 12, по плана на СО „Акчелар”, гр. Варна /pup/2022/41/
Г-42/07.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-240 „за жил. стр.“, кв. 54, по плана на СО „Виница - север“, гр. Варна /pup/2022/42/
Г-43/07.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-221 „жил.“, кв. 38, по плана на СО „Виница - север“, гр. Варна /pup/2022/43/
Г-44/07.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХIV-318 „жил.“ и УПИ ХV-318 „жил.“, кв. 48, по плана на СО „Виница - север“, гр. Варна /pup/2022/44/
Г-45/07.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХII-1617,1618 „за жил. стр.“, кв. 2, по плана на кв. „Виница”, гр. Варна /pup/2022/45/
Г-46/07.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХI-829 „за жил. стр.“ и УПИ ХХII-829 „за жил. стр.“, кв. 22, по плана на кв. „Св. Никола“, гр. Варна /pup/2022/46/
Г-47/07.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ II-2877” жил.функция”, кв. 141, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2022/47/
Г-48/07.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХLVI-4834 „за жил. стр.“, кв. 60, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2022/48/
Г-49/07.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ LXIV-889 „за жил. стр.“, кв. 110, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2022/49/
Г-50/07.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXI-649 „за жил. стр.“, кв. 49, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2022/50/
Г-51/07.02.2022 г. Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ I-73 „жил.”, кв. 6, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2022/51/
Г-52/07.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХII-1971 „за жил. стр.“, кв. 102, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2022/52/
Г-53/07.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVIII-533 „за жил. стр.“, кв. 33, по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна /pup/2022/53/
Г-54/07.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-747 „за жил. стр.“, кв. 8, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2022/54/
Г-55/07.02.2022 г. Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ ХVI-5296, кв. 161, по плана на СО „Боровец - юг”, гр. Варна /pup/2022/55/
Г-56/07.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-2314 „за жил. стр.” и УПИ II-2314 „за жил. стр. и търговия”, кв. 91, по плана на СО „Прибой”, гр. Варна /pup/2022/56/
Г-57/07.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХII-389 „за пазар с павилионно застрояване и обществено хранене“, кв. 29, по плана на ЖК „Вл. Варненчик“ II м.р., гр. Варна /pup/2022/57/
Г-58/07.02.2022 г. ПУП план–извадка ПРЗ за УПИ I-1593 „за жил. стр.“, кв. 38, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 38, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2022/58/
Г-59/07.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VII-76 „за общ. обсл.“, кв. 32, по плана на зона СОП, с. Тополи, Община Варна /pup/2022/59/
Г-60/07.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХII-845 „жил.“, кв. 58, по плана на СО „Под село“, с. Звездица, общ. Варна /pup/2022/60/
Г-61/07.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХIV-619 „за жил. стр.“, кв. 23, по плана на с. Константиново, общ. Варна /pup/2022/61/
Г-62/07.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХI-323 „за водоем и резервоар“, кв. 21 и улица тупик от о.т.108 до о.т.109, по плана на м-ст „Лазур“, з-ще на с. Константиново, общ. Варна /pup/2022/62/
Г-63/07.02.2022 г. УПИ ХХІХ-88 „за жил. стр“, кв. 9, по плана на с. Каменар, община Варна /pup/2022/63/
Г-64/07.02.2022 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ VIII-190 „за жил. стр.“, кв. 211, по плана на 12 м.р., гр. Варна, ул. „Наум“ №28 /pup/2022/64/
Г-65/22.02.2022 г. ПУП-РУП за УПИ II-6, кв. 355, по плана на 10 м.р., гр. Варна, ул. „Дрин“ №77 /pup/2022/65/
Г-66/22.02.2022 г. ПУП-ПР за УПИ ХIХ-1352, кв. 194а, по плана на 9 м.р., гр. Варна, ул. „Ивайло“ №39 и 41 /pup/2022/66/
Г-67/22.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХIII-558 „за жил. стр.“, кв. 105, по плана на СО „Ваялар“, гр. Варна /pup/2022/67/
Г-68/22.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ II-6118 „за жил. стр.“, кв. 136, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2022/68/
Г-69/22.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХVIII-524,525 „за произв. и скл. д-ст“, кв. 50, по плана на ЗПЗ, гр. Варна /pup/2022/69/
Г-70/22.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VII-23, УПИ VIII-23, УПИ IX-23 и УПИ Х-23, кв. 203, по плана на м-ст „Старите лозя“ (разширение на СО „Боровец – юг“), гр. Варна /pup/2022/70/
Г-71/22.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IХ-95,96,97 „за произв.-скл. и обсл. сгради и съоръжения“, кв. 7, по плана на м-ст „Пред гробище“, с. Тополи, Община Варна /pup/2022/71/
Г-72/24.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-1428 „жил. стр.“, УПИ II-1918 „жил. стр.“ и УПИ III-1917 „жил. стр.“, кв. 62 и ул. рег. от о.т.505, о.т.637, о.т.638, о.т.639 до о.т.622, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2022/72/
Г-73/24.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ Х-675 „жил. стр.“, кв. 56, по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна /pup/2022/73/
Г-74/24.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IV-2085 „за жилища“, кв. 154, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2022/74/
Г-75/24.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XI-2174 „за жил. стр.“, кв. 1, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2022/75/
Г-76/24.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ LXVI-112 „жил.“, кв. 211, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2022/76/
Г-77/25.02.2022 г. Заповед за изменение на Заповед №Г-293/14.07.2016 г. /pup/2022/77/
Г-78/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХVI-9588 „за жил. стр.” и УПИ ХХХVII-9588 „за жил. стр.” и ул. рег. от о.т.2093 до о.т.2609, кв. 108, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2022/78/
Г-79/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IV-718 „за жил. стр.”, кв. 70, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2022/79/
Г-80/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ УПИ ХII-1704 „жил. стр.”, кв. 244, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2022/80/
Г-81/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ Х-2067 „за жил. стр.”, кв. 232, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2022/81/
Г-82/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ II-475 „за жил. стр.”, кв. 202, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2022/82/
Г-83/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХV-495 „за жил.”, кв. 16, по плана на СО „Акчелар”, гр. Варна /pup/2022/83/
Г-84/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ II-735 „за жил. стр.”, кв. 33, по плана на СО „Акчелар”, гр. Варна /pup/2022/84/
Г-85/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХIV-1055,1056 „жил.”, кв. 84, по плана на СО „Ваялар”, гр. Варна /pup/2022/85/
Г-86/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХV-829 „ за жил. стр.”, кв. 67, по плана на СО „Ваялар”, гр. Варна /pup/2022/86/
Г-87/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХIV-2040 „за жил. стр.”, кв. 121, по плана на СО „Траката”, гр. Варна /pup/2022/87/
Г-88/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IV-699 „за жил. стр.”, кв. 136, по плана на СО „Траката”, гр. Варна /pup/2022/88/
Г-89/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ II-1076 „жил.”, кв. 189, по плана на СО „Горна Трака”, гр. Варна /pup/2022/89/
Г-90/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ IХ-539,540,1959 „за жил. стр.”, кв. 61, по плана на 25 м.р., гр. Варна /pup/2022/90/
Г-91/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХII-4196 „за жил. застр.”, кв. 55, по плана на СО „Ален мак”, гр. Варна /pup/2022/91/
Г-92/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ II-425 „за жил.”, кв. 30, по плана на СО „Ален мак”, гр. Варна /pup/2022/92/
Г-93/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XIII-4050 „за жил. стр.”, кв. 55, по плана на СО „Ален мак”, гр. Варна /pup/2022/93/
Г-94/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XIV-947 „за жил. стр.”, кв. 64, по плана на СО „Ален мак”, гр. Варна /pup/2022/94/
Г-95/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-724 „жил.“, кв. 51, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2022/95/
Г-96/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVI-952 „за жил. стр.“, кв. 69, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2022/96/
Г-97/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ II-4566 „жил. функции“, кв. 88, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2022/97/
Г-98/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVII-5441 „за жил. стр.“, кв. 47, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2022/98/
Г-99/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IV-564,121 „жил.” и УПИ V-594,564,121 „жил.”, кв. 42, по плана на СО „Виница-север”, гр. Варна /pup/2022/99/
Г-100/25.02.2022 г. -ПРЗ за УПИ II-689 „жил.”, кв. 38, по плана на СО „Виница - север”, гр. Варна /pup/2022/100/
Г-101/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-726 „за жил. стр.”, кв. 62, по плана на СО „Добрева чешма”, гр. Варна /pup/2022/101/
Г-102/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IV-674 „за жил. стр.”, кв. 58, по плана на СО „Добрева чешма”, гр. Варна /pup/2022/102/
Г-103/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-45 „жил. обитаване”, кв. 4, по плана на СО „Добрева чешма”, гр. Варна /pup/2022/103/
Г-104/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XIII-70 „жил.” (ПИ 10135.2509.70), кв. 17 по плана на СО „Телевизионна кула” гр. Варна /pup/2022/104/
Г-105/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ II-333 „за жил. стр.”, кв. 19, по плана на СО „Телевизионна кула“, гр. Варна /pup/2022/105/
Г-106/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХIХ-23 „за жил. стр.”, кв. 19, по плана на СО „Телевизионна кула“, гр. Варна /pup/2022/106/
Г-107/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-336 „за жил. стр.”, кв. 20, по плана на СО „Телевизионна кула“, гр. Варна /pup/2022/107/
Г-108/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-273 „за жил. стр.“, кв. 5, по плана на „Жилищна група, западно от болничен комплекс на ВМИ - Варна“, гр. Варна /pup/2022/108/
Г-109/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-1672 и УПИ VI-1672, кв. 2, по плана на СО „Прибой“, гр. Варна /pup/2022/109/
Г-110/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ III-4 „автосервиз и паркинг за тежкотоварни автомобили“, кв. 4 и улична регулация от о.т. 86 през нови о.т. 90 до о.т. 91 по плана на ПЗ „Клисе баир“, с. Тополи, Община Варна /pup/2022/110/
Г-111/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ LI-638,1035 „за произв.-скл., адм., търг. д-ст, общежитие и прадварително третиране на вторични суровини (сортиране, балиране, шредиране)“, кв. 34, по пана на ЗПЗ, гр. Варна /pup/2022/111/
Г-112/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХIII-350 „за жилищно застрояване“ и УПИ ХIV-350 „за жилищно застрояване“, кв. 18, по пана на ЖК „Вл. Варненчик“ II м.р., гр. Варна /pup/2022/112/
Г-113/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-5047 „за жил. стр.“, кв. 37, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2022/113/
Г-114/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XVI-95 „жил. стр.“, кв. 32 по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2022/114/
Г-115/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ УПИ IV-3009 „за жил. стр.“, кв. 13, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2022/115/
Г-116/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XI-964 „за жил. стр.“, кв. 49 по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2022/116/
Г-117/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-85 „за жил. стр.“, кв. 32, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2022/117/
Г-118/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IV-692 „за жил. стр.”, УПИ V-692 „за жил. стр.” и УПИ VI-693 „за жил. стр.“, кв. 38, по плана на СО „Планова”, гр. Варна /pup/2022/118/
Г-119/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-52 „за жил. стр.“, кв. 7, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2022/119/
Г-120/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХV-442 „за жил. стр.“ и УПИ XXVI-442 „за търговия“, кв. 14, по плана на 26 м.р., гр. Варна /pup/2022/120/
Г-121/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ III-170,171,172 „за жил. стр.“, кв. 210а, по плана на 12 м.р., гр. Варна, ул. „Сава“ №1 и ул. „Владая“ №6 и 8 /pup/2022/121/
Г-122/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХХI-161 „за сграда със смесено предназначение“, кв. 437, по плана на 4-ти м.р., гр. Варна, ул. „Антим I“ №5 /pup/2022/122/
Г-123/25.05.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХII-967 „за жил. стр.“ XIII-967 „за жил. стр.“, кв. 70, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2022/123/
Г-124/04.03.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХ-3249 „за жил. стр.”, кв. 12, по плана на СО „Траката”, гр. Варна /pup/2022/124/
Г-125/15.03.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ III-755 „за жил. стр.“ и УПИ IV-753 „за жил. стр.“, кв. 59, по плана на 8 м.р., гр. Варна, ул. „Хан Крум“ №26 и 28 /pup/2022/125/
Г-126/15.03.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVII-741 „за жил. стр.”, кв. 9, по плана на СО „Акчелар”, гр. Варна /pup/2022/126/
Г-127/15.03.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХV-308 „за жил. стр.”, кв. 14, по плана на СО „Ален мак” гр. Варна /pup/2022/127/
Г-128/15.03.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IХ-4629 „за жил. стр.“, кв. 12, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2022/128/
Г-129/15.03.2022 г. ПУП-РУП за УПИ I-335,599,600 „за търговия, обслужващи дейности и жил. стр.“, кв. 383, по плана на 10-ти м.р., гр. Варна, ул. „Парижка комуна“ №26-28 /pup/2022/129/
Г-130/16.03.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVII-2118 „жил. стр.“, кв. 238, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2022/130/
Г-131/16.03.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХ-1887”за жил. стр.”, кв. 234, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2022/131/
Г-132/16.03.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХIV-2746 „за жил. стр.“, кв. 132, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2022/132/
Г-133/16.03.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХV-5095 „за жил. стр.“ и УПИ ХIV-5096 „за жил. стр.“, кв. 51 и ул. рег. от о.т.1298 до о.т.1300, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2022/133/
Г-134/16.03.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХIII-1019 „за жил. стр.“ и УПИ LХI-1019 „за жил. стр.“, кв. 4, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2022/134/
Г-135/16.03.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-398 „за жил. стр.“, УПИ II-399 „за жил. стр.“ и ул. рег. за о.т.237, о.т.238 и о.т.239, кв. 68, по плана на м-ст „Могилата“, з-ще на с. Константиново, общ. Варна /pup/2022/135/
Г-136/16.03.2022 г. поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед №Г-192/06.07.2020 г. /pup/2022/136/
Г-137/05.05.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXVIII-147 „за обществено и делово обслужване“ (ПИ 10135.3516.147), кв. 27, по плана на 26 м. р., гр. Варна /pup/2022/137/
Г-138/05.05.2022 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ VII-200 „за хотел“, кв. 438, по плана на 4-ти м.р., гр. Варна, ул. „Антим I“ №3 /pup/2022/138/
Г-139/05.05.2022 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХVI-163 „за жил. стр.“ и УПИ XV-6513 „за жил. стр.“, кв. 5, УПИ I-6513 „за жил. стр.“, УПИ III-ТРП и УПИ IV-167 „за жил. стр.“, кв. 6, и улична регулация от о.т.44' до о.т.47', от о.т.4 до о.т.37 и от о.т.37 до о.т.39 (засегнати ПИ №214, 246, 168, 251 и 250), по ПП на м-ст „Старите лозя“, (Долна Трака), гр. Варна /pup/2022/139/
Г-140/05.05.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ III-51 „за жил. стр.“, кв. 35, по плана на 24 м.р., гр. Варна /pup/2022/140/
Г-141/05.05.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XХIII-221 „жил.“, кв. 85, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2022/141/
Г-142/05.05.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XLVII-2752 „жил.” и УПИ XLVIII-2753 „жил.“, кв. 23, по плана на ЖК „Бриз“, гр. Варна /pup/2022/142/
Г-143/05.05.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ X-760 „за жил. стр.”, кв. 98, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2022/143/
Г-144/05.05.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XVII-801 „за жил.стр.”, кв. 196, по плана на СО „Горна Трака” гр. Варна /pup/2022/144/
Г-145/05.05.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XV-74 „жил.” и УПИ XХIV-74 „жил.”, кв. 178, по плана на СО „Ваялар” гр. Варна и ул. рег. от о.т.1674, 1675, 1676, 1677 до о.т.1678 /pup/2022/145/
Г-146/05.05.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XХV-1351 „за жил. стр.”, кв. 88, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата” гр. Варна /pup/2022/146/
Г-147/05.05.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XVII-4813 „за жил. стр.”, кв. 91 и ул. рег. от о.т.1296 до о.т.1297, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата” гр. Варна /pup/2022/147/
Г-148/05.05.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХIХ-382 „за жил. стр.“, кв. 21, по плана на СО „Ален мак“, гр. Варна /pup/2022/148/
Г-149/05.05.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XIX-7276 „за жил.стр.” и УПИ XX-7276 „за жил.стр.”, кв. 128 (ПИ 10135.2520.7276) по плана на СО „Траката” гр. Варна и улична регулация от о.т.476 до о.т.477 /pup/2022/149/
Г-150/05.05.2022 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХХХVII-1727 „за жил. застр.“, кв. 28, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 28, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2022/150/
Г-151/05.05.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVII-2488 „жил. стр.“, УПИ ХVIII-2488 „жил. стр.“, УПИ ХIХ-2488 „жил. стр.“, УПИ ХХ-2488 „жил. стр.“, кв. 21, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2022/151/
Г-152/05.05.2022 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ V-435 „за жил. застр.“ и УПИ VI-1919 „за жил. застр.“, кв. 42, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2022/152/
Г-153/05.05.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-71 „за жил. стр.“, кв. 9, по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна /pup/2022/153/
Г-154/05.05.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХII-352 „жил. стр.“ , кв. 29, по плана на СО „Сълзица“, район „Младост“, гр. Варна /pup/2022/154/
Г-155/05.05.2022 г. ПУП План-извадка ПРЗ за УПИ IV-579 „за жил. стр.“, кв. 2 и ул. регулация от ос.т. 7 до ос.т. 9 по ПП на ПУП-ПРЗ в обхват кв. 1 и кв. 2 по плана на Зона за отдих „Прибой“, гр. Варна /pup/2022/155/
Г-156/05.05.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IV-4290 „за жил. стр.“, кв. 21, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2022/156/
Г-157/05.05.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ LVIII-528 „за жил. обитаване“, кв. 49, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2022/157/
Г-158/05.05.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-27 „за общ. обсл.“, УПИ II-11 „за общ. обсл. и озеленяване“, УПИ III-„за трафопост“, УПИ IV-8 „за общ. обсл.“ и УПИ V-28 „за общ. обсл.“, кв. 207, м-ст „Чиган“, гр. Варна и ул. рег. от о.т.1540 до о.т.1541; от о.т. 1541 до о.т.1542; от о.т. 1430 до о.т.1542 и от о.т.1431 до о.т.1540 /pup/2022/158/
Г-159/05.05.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IV-2222 „за жил. стр.“, кв. 34, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2022/159/
Г-160/05.05.2022 г. ПУП-ПРЗ кв. 394 и кв. 394а, по плана на 10-ти м.р., гр. Варна и ул. рег. от о.т.3722 до о.т. 3724 /pup/2022/160/
Г-161/13.05.2022 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХVIII-537,541 „за жил. стр.“, кв. 179, по плана на 11 м.р., гр. Варна, ул. „Густав Вайганд“ №14 и №16 /pup/2022/161/
Г-162/13.05.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ III-867 „за жил. стр.”, кв. 44, по плана на кв. „Свети Никола” гр. Варна /pup/2022/162/
Г-163/13.05.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХIХ-1058,725 „за жил. стр.“ и УПИ ХХ-725 „за жил. стр.“, кв. 14, по плана на СО „Акчелар”, гр. Варна /pup/2022/163/
Г-164/13.05.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-7254 „за жил. стр.“, кв. 134 (ПИ 10135.2520.7254), по плана на СО „Траката”, гр. Варна /pup/2022/164/
Г-165/13.05.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-1112,152 „за жил. стр.“, кв. 72, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2022/165/
Г-166/13.05.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-4159 „за жил. стр.“, кв. 195, по плана на СО „Горна Трака“, гр. Варна /pup/2022/166/
Г-167/13.05.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-7394 „за жил. стр.“, кв. 132, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2022/167/
Г-168/13.05.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-715 „за жил. стр.”, кв. 70, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2022/168/
Г-169/13.05.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ III-7349 „за жил. функции“, кв. 81, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2022/169/
Г-170/13.05.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ LI-365 “за жил стр.“ (ПИ 10135.3506.365), кв. 8 по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна /pup/2022/170/
Г-171/13.05.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IV-670 „за жилища“ (ПИ 10135.3505.670) и УПИ V-1290 „за жилища“ (ПИ 10135.3505.1290), кв. 56, и улична регулация от о.т. 261, о.т.502 и о.т.503 по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна /pup/2022/171/
Г-172/13.05.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ LI-413,414 „жил. стр.“ , кв. 8, по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна /pup/2022/172/
Г-173/13.05.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IХ-521 „за жил. стр.“, кв. 60, по плана на СО „Под село“, з-ще с. Звездица, гр. Варна /pup/2022/173/
Г-174/13.05.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-5329,5330 „за жил. стр.“, кв. 123, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2022/174/
Г-175/13.05.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ II-5331 „за жил. стр.“, кв. 123, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2022/175/
Г-176/13.05.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VI-5392 „за жил. стр.“, кв. 99, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2022/176/
Г-177/13.05.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ III-1045 „за жил. стр.“, кв. 67, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2022/177/
Г-178/13.05.2022 г. ПУП- ПРЗ за УПИ VI-3075 „за жил. функции“, кв. 52 по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2022/178/
Г-179/13.05.2022 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ IХ-156 „за жил. стр.“, кв. 347, по плана на 10-ти м.р., гр. Варна, ул. „Проф. Фредерик Жолио Кюри“ №40 /pup/2022/179/
Г-180/13.05.2022 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХII-1367,1368 „за жил. стр.“, кв. 321а, по плана на 9-ти м.р., гр. Варна, ул. „Ивайло“ №16 и 18 /pup/2022/180/
Г-181/13.05.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХIII-68 „за жил. стр.“ и УПИ XXXXIV-68 „за жил. стр.“, кв. 21, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2022/181/
Г-182/18.05.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-84 „за жил. стр.“, кв. 16, по плана на СО „Телевизионна кула“, гр. Варна /pup/2022/182/
Г-183/18.05.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XVIII-3435 „за жил. стр.”, УПИ XIX-2121 „за жил. стр.”, УПИ XXVI-3435 „за жил. стр.”, УПИ XXVII-3435 „за жил. стр.”, УПИ XXVIII-2121 „за жил. стр.” и улична регулация от о.т.1682 до о.т. 1684, кв. 218, по плана на СО „Траката”, гр. Варна /pup/2022/183/
Г-184/10.06.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXXIV-1374 „жил.“, 8 кв., по плана на СО „Сотира“, гр. Варна /pup/2022/184/
Г-185/17.06.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХIV-669 „за жил. стр.“, кв. 15, по плана на СО „Акчелар“, гр. Варна /pup/2022/185/
Г-186/17.06.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IХ-4031 „за жил. стр.“, кв. 58, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2022/186/
Г-187/17.06.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XVIII-1125 „за жил. стр.”, УПИ XXVI-1125 „за жил. стр.”, УПИ XXVII-1125 „за жил. стр.”, УПИ XIX-1124 „за жил. стр.”, УПИ XXIX-1124 „за жил. стр.”, УПИ XXVIII-1124 „за жил. стр.”, кв. 120 и улична регулация от о.т. 2612 до о.т.2613, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2022/187/
Г-188/17.06.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ III-1925 „за жил. стр.”, кв. 118, по плана на СО „Траката”, гр. Варна /pup/2022/188/
Г-189/17.06.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VI-757 „жил.”, кв. 56, по плана на СО „Ален мак”, гр. Варна /pup/2022/189/
Г-190/17.06.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХ-601 „за жил. стр.“, кв. 43, по плана на СО „Ален мак“, гр. Варна /pup/2022/190/
Г-191/17.06.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VI-1081 „жил.”, кв. 65 по плана на СО „Ален мак”, гр. Варна /pup/2022/191/
Г-192/17.06.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХLVIII-995,996 „за жил. стр.“, кв. 54, по плана на „Вилна зона“, гр. Варна /pup/2022/192/
Г-193/17.06.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХII-45 „за жил. стр.“, кв. 13, по плана на СО „Акчелар“, гр. Варна /pup/2022/193/
Г-194/17.06.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХIII-3006 „за жил. стр.“, кв. 11, по плана на СО „Акчелар“, гр. Варна /pup/2022/194/
Г-195/17.06.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХIХ-306 „за жил. стр.“, кв. 4, по плана на СО „Акчелар“, гр. Варна /pup/2022/195/
Г-196/17.06.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХII-3996 „за жил. стр.“, кв. 195, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2022/196/
Г-197/17.06.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVI-2230 „за жил. обитаване“, кв. 205, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2022/197/
Г-198/17.06.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-327 „за жил. нужди“, кв. 63, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2022/198/
Г-199/17.06.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VII-1599 „за жил. стр.“, кв. 172, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2022/199/
Г-200/17.06.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IХ-2280 „жил.“ и УПИ ХХI-2280 „жил.“, кв. 231, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2022/200/
Г-201/17.06.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ II-2670 „за жил. стр.“, кв. 193, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2022/201/
Г-202/17.06.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ Х-4234 „жил. стр., кв. 28, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2022/202/
Г-203/17.06.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-4771 „жил. стр.“, кв. 105, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата” гр. Варна /pup/2022/203/
Г-204/17.06.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXXIX-7422 „за жил. стр.“, кв. 163, по плана на СО „Траката”, гр. Варна /pup/2022/204/
Г-205/17.06.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VI-193 „за жил. стр.“, кв. 40, по плана на СО „Виница - север“, гр. Варна /pup/2022/205/
Г-206/17.06.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-841 „за жил. стр.“, кв. 56, по плана на СО „Виница - север“, гр. Варна /pup/2022/206/
Г-207/17.06.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХII-6768 „за жил. стр.“, кв. 81, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2022/207/
Г-208/17.06.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XХХI-1590 „за жил. стр.“, кв. 10, по плана на СО „Прибой“, гр. Варна /pup/2022/208/
Г-209/17.06.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XХV-914 „за жил. стр.“, кв. 44, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2022/209/
Г-210/17.06.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XVIII-4161 „за жил. стр.“, кв. 39, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2022/210/
Г-211/17.06.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХIV-299 „за жил. стр.“ и УПИ ХХIХ-299 „за жил. стр.“, кв. 24, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2022/211/
Г-212/17.06.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VII-835 „за жил. стр.“, кв. 92, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2022/212/
Г-213/17.06.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХ-475 „за жил. стр.“, кв. 49, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2022/213/
Г-214/17.06.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VI-118 „за жил. стр.“, кв. 11, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2022/214/
Г-215/17.06.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XVII-5295 „за жил. стр.“, кв. 161, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2022/215/
Г-216/17.06.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XVII-254,255 „за жил. стр.“, кв. 23, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2022/216/
Г-217/17.06.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XХVIII-4936 „за жил. стр.“, кв. 11, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2022/217/
Г-218/17.06.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXXVII-2445,2499 „за жил. стр.“ и УПИ XXXVIIII-2445,2499 „за жил. стр.“, кв. 65, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2022/218/
Г-219/17.06.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XIX-77 „за жил. стр.“ и УПИ XVIII-77 „за жил. стр.“, кв. 2 и ул. рег. от о.т. 64 до о.т. 309, по плана на СО „Кочмар“, гр. Варна /pup/2022/219/
Г-220/17.06.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-2011 „за жил. стр.“, кв. 80, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2022/220/
Р-221/17.06.2022 г. ПУП-ПР за УПИ LXVIII-566.1572 „за жил. стр.“, кв. 26, по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна /pup/2022/221/
Г-222/17.06.2022 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ Х-133 „за жил. стр.“, кв. 13 по ПП на ПУП-ПРЗ на СО „Балъм дере“, гр. Варна /pup/2022/222/
Г-223/17.06.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-171 „за паркинг и смесено предназначение“, кв. 32 по плана на ЖК „Вл. Варненчик“ II м.р., гр. Варна /pup/2022/223/
Г-224/17.06.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVII-85 „за жил. стр.“, кв. 5, по плана на с. Константиново, общ. Варна /pup/2022/224/
Г-225/17.06.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХII-448, кв. 62, по плана на СО „Под село“, з-ще с. Звездица, гр. Варна /pup/2022/225/
Г-226/17.06.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-70,223 „за жил. стр.“, кв. 4, по плана на СО „Орехчето“, гр. Варна /pup/2022/226/
Г-227/17.06.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХI-1592 „жил. стр.”, кв. 2, по плана на СО „Добрева чешма”, гр. Варна /pup/2022/227/
Г-228/17.06.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VII-44 „за търговски комплекс“ и УПИ VIII-44 „за обществено обслужване“, кв. 27 и ул. рег. от о.т.81 до о.т.85, по плана за земеразделяне на земл. Владиславово, гр. Варна /pup/2022/228/
Г-229/17.06.2022 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХII-1688 „за жил. стр.“, кв. 48 по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 45, кв. 47 и кв. 48, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2022/229/
Г-230/22.06.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХIV-7453 „за жил. стр.” и УПИ ХХV-7453 „за жил. стр.”, кв. 148, по плана на СО „Траката”, гр. Варна /pup/2022/230/
Г-231/22.06.2022 г. ПУП-ПРЗ за І-1144 „за жил. стр.“, кв. 99, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2022/231/
Г-232/22.06.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХI-246 „за жил. стр.“, УПИ ХII-241 „за жил. стр.“, УПИ ХIII-759 „за жил. стр.“ и УПИ ХIV-240 „за жил. стр.“, кв. 64 и ул. рег. от о.т.1663 до о.т.1665, по плана на СО „Ваялар“, гр. Варна /pup/2022/232/
Г-233/22.06.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ Х-314,315 „за жил. стр.“ и ПУП-РУП за УПИ Х-314,315 „за жил. стр.“ и УПИ IV-10, кв. 572, по плана на 14-ти м.р., гр. Варна, ул. „Скопие“ №17,19 и ул. „Гаврил Кръстевич“ №15 /pup/2022/233/
Г-234/22.06.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VII-4330,4331 „жил. стр.“, кв. 28, по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна /pup/2022/234/
Г-235/07.07.2022 г. ПУП-РУП за УПИ II-577 „за жил. стр.“, кв. 50, по плана на 16 м.р., гр. Варна /pup/2022/235/
Г-236/07.07.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VII-38 „жил. стр.“, VIII-38 „жил. стр.“, IX-38 „жил. стр.“, X-38 „жил. стр.“, XI-38 „жил. стр.“, XII-38 „жил. стр.“, XIII-38 „жил. стр.“, XIV-38 „жил. стр.“, XV-38 „жил. стр.“, XVI-38 „жил. стр.“, XVII-38 „жил. стр.“, XVIII-38 „жил. стр., траф.“, XIX-38 „жил. стр.“, XX-38 „жил. стр.“, кв. 5, от ПУП-ПРЗ на смесена общ.-обсл. и произв.-складова зона „Зеленика“ /СОП 05.03/, гр. Варна и улична регулация от о.т.28 до о.т.29 /pup/2022/236/
Г-237/07.07.2022 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХХІІ-255,561 „за жил. стр.“, кв. 223, по плана на 12 м.р., гр. Варна, ул. „Теодосий Търновски“ №1, 1а и 3 /pup/2022/237/
Г-238/07.07.2022 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХІІ-143 „за жил. стр.“ и УПИ VІІІ-145 „за жил. стр.“, кв. 24, по плана на 8 м.р., гр. Варна, ул. „Марко Балабанов“ №22 и 24 /pup/2022/238/
Г-239/07.07.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-58 „за жил. стр.“, кв. 45 и ул. рег. от о.т.145 до о.т.146, по плана на СО „Виница - север“, гр. Варна /pup/2022/239/
Г-240/07.07.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІ-568 „за жил. стр.“, кв. 45, по плана на СО „Ален мак“, гр. Варна /pup/2022/240/
Г-241/07.07.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-2042,2043 „за жил. стр.“, кв. 1, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2022/241/
Г-242/07.07.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-1502 „за жил. стр.“, кв. 194, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2022/242/
Г-243/07.07.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-4388 „ за жил. стр.“, кв. 63, по плана на СО „Боровец – юг“, гр. Варна /pup/2022/243/
Г-244/07.07.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-4471 „ за жил. стр.“, кв. 121, по плана на СО „Боровец – юг“, гр. Варна /pup/2022/244/
Г-245/07.07.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІІІ-1637 „ за жил. стр.“, кв. 41, по плана на СО „Боровец – юг“, гр. Варна /pup/2022/245/
Г-246/07.07.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-2617 „ за жил. стр.“, кв. 163, по плана на СО „Боровец – юг“, гр. Варна /pup/2022/246/
Г-247/07.07.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХІ-4420 „ за жил. стр.“, кв. 9, по плана на СО „Боровец – юг“, гр. Варна /pup/2022/247/
Г-248/07.07.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХV-1665 „ за жил. стр.“, кв. 44, по плана на СО „Боровец – юг“, гр. Варна /pup/2022/248/
Г-249/07.07.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XV-318 „жилищно с малка височина“ и УПИ XVI-318 „жилищно с малка височина“, кв. 52, по плана с. Тополи, Община Варна /pup/2022/249/
Г-250/07.07.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ LІІ-820,821 „за жил. стр.“, кв. 8, по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна /pup/2022/250/
Г-251/07.07.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХ-496 „за общ. обсл.“ и УПИ ХХХІ-496 „за жил. стр.“, кв. 40, по плана на 16 м.р., гр. Варна /pup/2022/251/
Г-252/11.07.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VII-1148 „жил. стр.“, кв. 202, по плана на СО „Боровец – юг“, гр. Варна /pup/2022/252/
Г-253/11.07.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-3781 „за жил. функции“, кв. 24, по плана на СО „Ален мак“, гр. Варна /pup/2022/253/
Г-254/11.07.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХІV-5549 „жил. стр.“, кв. 110, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2022/254/
Г-255/11.07.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-2447 „жил. стр.“, кв. 110, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2022/255/
Г-256/11.07.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІV-4898 „жил. стр.“, кв. 30, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2022/256/
Г-257/11.07.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІІ-1265 „за жил.“, кв. 73, по плана на СО „Ален мак“, гр. Варна /pup/2022/257/
Г-258/13.07.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVIII-491, XIX-491, XX-491, XXI-491 и XXII-491 и ул. рег. от о.т.4061 до о.т.4679, кв. 12, по плана на ЗПЗ, гр. Варна /pup/2022/258/
Г-259/13.07.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXХІII-2416 „жил. обитаване“, УПИ XXХІV-2416 „жил. обитаване“, УПИ XXХV-2416 „жил. обитаване“, кв. 65, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2022/259/
Г-260/13.07.2022 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ XXII-507 „за жил. стр.“, кв. 18, по плана на СО „Балъм дере“, гр. Варна /pup/2022/260/
Г-261/13.07.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IХ-1252 „за жил. стр.“, кв. 37, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2022/261/
Г-262/13.07.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХII-743 „за жил. стр.“, кв. 19, по плана на СО „Сълзица“,гр. Варна /pup/2022/262/
Г-263/13.07.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VI-737 „за жил. стр.“, кв. 19, по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна /pup/2022/263/
Г-264/13.07.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-1036 „жил.“, кв. 60, по плана на СО „Под село“, с. Звездица, общ. Варна /pup/2022/264/
Г-265/13.07.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-552 „за жил. стр.“, кв. 20, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2022/265/
Г-266/13.07.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХLІХ-337 „за жил. стр.“, кв. 21, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2022/266/
Г-267/13.07.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІІ-289 „за жил. стр.“, кв. 17, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2022/267/
Г-268/13.07.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-323 „за жил. стр.“, кв. 28, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2022/268/
Г-269/13.07.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ Х-1681 „за жил. стр.“, кв. 4, по плана на СО „Прибой“, гр. Варна /pup/2022/269/
Г-270/13.07.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІ-5107 „за жил. стр.“, кв. 21, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2022/270/
Г-271/13.07.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVІІ-4221 „за жил. стр.“, кв. 19, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2022/271/
Г-272/13.07.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVІІ-5378,5379 „за жил. стр.“, кв. 16, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2022/272/
Г-273/13.07.2022 г. поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед №Г-170/22.04.2015 г. /pup/2022/273/
Г-274/13.07.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-5605 „за жил. стр.“, УПИ V-5606 „за жил. стр.“, УПИ ХІХ-5607 „за жил. стр.“, кв. 183, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2022/274/
Г-275/13.07.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХLІ-674 „за жил. стр.“, кв. 55, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2022/275/
Г-276/13.07.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-1250,1364,1365 „за жил. стр.“, кв. 29, по плана на СО „Перчемлията“, гр. Варна /pup/2022/276/
Г-277/13.07.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХLІV-4225 „жил.“, кв. 163, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2022/277/
Г-278/13.07.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-2821 „жил.“ и УПИ ХІІІ-2822 „жил.“, кв. 10, по плана на кв. „Св. Никола““, гр. Варна /pup/2022/278/
Г-279/13.07.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІV-74 „за жилища“, кв. 13, по плана на СО „Акчелар“, гр. Варна /pup/2022/279/
Г-280/13.07.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-1879 „за жил. стр.“, кв. 29, по плана на СО „Добрева чешма“, гр. Варна /pup/2022/280/
Г-281/13.07.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-3858 „за жил. стр.“, кв. 71, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2022/281/
Г-282/13.07.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ Х-635,636 „за жил. стр.“, кв. 99, по плана на СО „Ваялар“, гр. Варна /pup/2022/282/
Г-283/13.07.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХІХ-227 „за жил. стр.“ и УПИ XL-281 „за жил. стр.“, кв. 24, по плана на кв. „Виница“, гр. Варна /pup/2022/283/
Г-284/18.07.2022 г. УПИ XVІ-10,41 „за търг. обект, произв.-скл. и обсл. дейности“, кв. 23, м-ст „Кайнака“, с. Тополи, Община Варна /pup/2022/284/
Г-285/18.07.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XІІІ-1075 „за жил. стр.“, кв. 37, по плана на с. Константиново, Община Варна /pup/2022/285/
Г-286/19.07.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ III-2092 „за офис за консултантски и административни услуги и жил. стр.“, кв. 106, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2022/286/
Г-287/21.07.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XХV-1556 „за жил. стр.“ и УПИ ХХVІ-1557 „за жил. стр.“, кв. 6, по плана на ЖК „Възраждане“ ІV м.р., гр. Варна /pup/2022/287/
Г-288/21.07.2022 г. ПУП-ПР и РУП за УПИ ХVIII-558,561 „за жил. стр.“, кв. 42, по плана на 16 м.р. - север, гр. Варна ПУП-ПР и РУП за УПИ ХVIII-558,561 „за жил. стр.“, кв. 42, по плана на 16 м.р. - север, гр. Варна /pup/2022/288/
Г-289/21.07.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІI-992 „за жил. стр“, кв. 16 и ул. рег. от о.т.640 до о.т.641 в ПИ 10135.2522.9584, по плана на СО „Акчелар“, гр. Варна /pup/2022/289/
Г-290/21.07.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІI-280 „за жил. стр“, кв. 30, по плана на СО „Добрева чешма“, гр. Варна /pup/2022/290/
Г-291/21.07.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХLI-2196,2197 „жил.“, кв. 1а, по РП на кв. „Виница“, гр. Варна /pup/2022/291/
Г-292/21.07.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХV-3707 „за жил. стр.“, кв. 20, по плана на СО „Боровец – юг“, гр. Варна /pup/2022/292/
Г-293/21.07.2022 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХІII-16536 „ за жил. стр.“, кв. 65, по ПП на ПУП-ПРЗ на кв. 65 по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2022/293/
Г-294/21.07.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ LII-1030 „за произв. скл. д-ст“ и УПИ LІІІ-1030 „за произв. скл. д-ст“, кв. 34, по плана на ЗПЗ, гр. Варна /pup/2022/294/
Г-295/21.07.2022 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ІII-1326 „жил. стр.“, кв. 50, по ПП на ПУП-ПРЗ на кв. 50 по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2022/295/
Г-296/21.07.2022 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ XXХІII-431 „жил. стр.“, кв. 17, по проект на ПУП-ПРЗ на СО „Балъм дере“, гр. Варна /pup/2022/296/
Г-297/21.07.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-351 „за жил. стр.“, кв. 136, по плана на 29 м.р., гр. Варна /pup/2022/297/
Г-298/21.07.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-2223 „за жил. стр.“, кв. 34 и ул. рег. от о.т.401 до о.т.402, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2022/298/
Г-299/21.07.2022 г. ПУП-РУП за УПИ ІІІ-11, кв. 296, по плана на 9-ти м.р., гр. Варна, ул. „Антон Неделчев“ №39 /pup/2022/299/
Г-300/21.07.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІV-340 „за жил. стр“, кв. 39, по плана на СО „Виница - север“, гр. Варна /pup/2022/300/
Г-301/26.07.2022 г. ПУП-ПР за УПИ XII-68 „жил.“ и ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ XI-60,61, кв. 130, по плана на 29-ти м.р., гр. Варна /pup/2022/301/
Г-302/29.07.2022 г. ПУП-ПЗ за УПИ І-4 „за общ. обсл.“ и УПИ ІІ-4 „за ТРП“, кв. 601, по плана на 5 м.р., гр. Варна /pup/2022/302/
Г-303/03.08.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VII-197,212 „за автогара, офиси, общ. обсл. и търговия“, УПИ VIII-197 „за общ. обсл. и търговия“, УПИ IX-198 „за бензиностанция“ и УПИ X-197 „за движение и транспорт“, кв. 5, по плана на 26 м.р., гр. Варна /pup/2022/303/
Г-304/08.08.2022 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХII-313,314 „за жил. стр.”, УПИ ХIII-257,315 „за жил. стр.” и УПИ ХIV-256 „за жил. стр.”, кв. 3 по плана на „Жилищна група, западно от болничен комплекс на ВМИ-Варна”, гр. Варна /pup/2022/304/
Г-305/08.08.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VI-2232 „за офис за жил. функции“, кв. 224, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2022/305/
Г-306/08.08.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VI-419 „за жил. стр.“, кв. 33, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2022/306/
Г-307/08.08.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХI-1134 „за жил. стр.“ и УПИ ХХІІ-1134 „за жил. стр.“, кв. 59, по плана на „Вилна зона“, гр. Варна /pup/2022/307/
Г-308/08.08.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХIХ-4533 „за жил. стр.“, кв. 27, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2022/308/
Г-309/08.08.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІ-4028 „за жил. стр.“, кв. 58, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2022/309/
Г-310/08.08.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-3311 „за жил. стр.“, кв. 11, по плана на СО „Ален мак“, гр. Варна /pup/2022/310/
Г-311/08.08.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-607 „за жил. стр.“ и УПИ ІІ-1383 „за жил. стр.“, кв. 44, по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна /pup/2022/311/
Г-312/08.08.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XIII-1964,1967 „за жил. стр.“ и УПИ ХIV-1965,1967 „за жил. стр.“, кв. 55 и ул. рег. в границите на ПИ 1967, определена от о.т.754 до о.т.755, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2022/312/
Г-313/08.08.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-237 „за жил. стр.“, кв. 27, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2022/313/
Г-314/08.08.2022 г. ПУП-РУП за УПИ ХІV-68, кв. 7, по плана на 16 м.р., гр. Варна /pup/2022/314/
Г-315/08.08.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VIІ-3204 „за жил. стр.“, кв. 45, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2022/315/
Г-316/08.08.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVI-3548 „за жил. стр.“ и УПИ LІІ-3548 „за жил. стр.“, кв. 24, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2022/316/
Г-317/08.08.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХIV-3915 „за жил. стр.“, кв. 20, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2022/317/
Г-318/08.08.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVII-267,268 „за жил. стр.“, кв. 20 и изменение на ул. рег. от о.т.567 до о.т.577, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2022/318/
Г-319/08.08.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-4382 „за жил. стр.“, кв. 108, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2022/319/
Г-320/08.08.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-2089 „за жил. стр.“, кв. 29, по плана на СО „Прибой“, гр. Варна /pup/2022/320/
Г-321/08.08.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІX-1146 „за жил. стр.“, кв. 68, по плана на СО „Прибой“, гр. Варна /pup/2022/321/
Г-322/08.08.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-310 „за жил. стр.“, кв. 4, по плана на ЖК „Вл. Варненчик“ ІІ м.р., гр. Варна /pup/2022/322/
Г-323/08.08.2022 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ VІII-678 „за жил. стр.“, кв. 57, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 57, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2022/323/
Г-324/08.08.2022 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ XІII-1298 „за жил. стр.“, кв. 59, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 59, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2022/324/
Г-325/10.08.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІII-5 „жил. стр.“, кв. 2, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2022/325/
Г-326/10.08.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-78 „за търг. комплекс“ и УПИ Х-69 „за общ. обсл.“ от кв. 8 и задънена улица от о.т.57 до о.т.60 по Паркоустройствен и регулационен план с указан начин на застрояване на Паркова зона за обществено обслужване (ОП.3) район „Вл. Варненчик“, гр. Варна /pup/2022/326/
Г-327/16.08.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-842 „за жил. стр.“, УПИ ХVІІ-842 „за жил. стр.“ и УПИ VІІІ-842 „за жил. стр.“, кв. 56, по плана на СО „Виница - север“, гр. Варна /pup/2022/327/
Г-328/18.08.2022 г. ПУП-ПРЗ за кв. 10, кв. 11 и кв. 12 и ул. рег. от о.т.160 до о.т.161, между о.т.132, о.т.162 до о.т.170 и между о.т.140 и о.т.171, по Паркоустройствен и регулационен план с указа начин на застрояване на Паркова зона за общ. обслужване /ОП.3/, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна /pup/2022/328/
Г-329/18.08.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХLV-4894 „за жил. стр.“, УПИ ХLVІ-4895 „за жил. стр.“, УПИ ХLVІІ-4896 „за жил. стр.“ и УПИ ХLVІІІ-4897 „за жил. стр.“, кв. 39, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2022/329/
Г-330/18.08.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІІ-136 „за жил. стр.“ и УПИ ХІХ-136 „за жил. стр.“, кв. 14, по плана на СО „Кочмар“, гр. Варна /pup/2022/330/
Г-331/18.08.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІ-3737 „за жил. стр.“ и УПИ ХХІІ-3738 „за жил. стр.“, кв. 10 и ул. рег. от о.т.332 до о.т.334, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2022/331/
Г-332/18.08.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІ-403 „за жил. стр.“, кв. 48, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2022/332/
Г-333/18.08.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ LХІІІ-3925 „за жил. стр.“, кв. 49, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2022/333/
Г-334/18.08.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІII-4480 „за жил. стр.“, УПИ ХХ-4480 „за жил. стр.“ и УПИ ХХІ-4480 „за жил. стр.“, кв. 109, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2022/334/
Г-335/18.08.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХV-2827 „за жил. стр.“, кв. 65, по плана на СО „Ален мак“, гр. Варна /pup/2022/335/
Г-336/18.08.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХІХ-464 „за жил. стр.“ и УПИ ХL-1754 „за общ. обсл.“, кв. 26, по плана на „Вилна зона“, гр. Варна /pup/2022/336/
Г-337/18.08.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-915,916 „жил.“, кв. 144, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2022/337/
Г-338/18.08.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-4075 „жил. стр.“, кв. 54, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2022/338/
Г-339/18.08.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХІ-819,745 „за жил.“, кв. 47, по плана на СО „Виница - север“, гр. Варна /pup/2022/339/
Г-340/18.08.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-234 „за жил. стр.“, кв. 53, по плана на СО „Виница - север“, гр. Варна /pup/2022/340/
Г-341/18.08.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-1342 „за жил. стр.“, кв. 88, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2022/341/
Г-342/18.08.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-1547 „за жил. стр.“, кв. 34, по плана на СО „Добрева чешма“, гр. Варна /pup/2022/342/
Г-343/19.08.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІ-829 „за жил. стр." и УПИ ХVІІ-830 „за жил. стр.“, кв. 43, по плана на „Вилна зона”, гр. Варна /pup/2022/343/
Г-344/19.08.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІХ-1122,1289 „за жил. стр.“, кв. 8, по плана на СО „Акчелар“, гр. Варна /pup/2022/344/
Г-345/19.08.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-4071 „за жил. стр.", кв. 198, по плана на СО „Горна Трака”, гр. Варна /pup/2022/345/
Г-346/19.08.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ III-80 „за жил.стр.”, кв. 10 по плана на СО „Перчемлията”, гр. Варна /pup/2022/346/
Г-347/19.08.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XVI-610,612 и УПИ XVII-614, кв. 56, по плана на 25-ти м.р. гр. Варна /pup/2022/347/
Г-348/19.08.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXII-371 „за жилища“ и УПИ XXIII-371 „за жилища“, кв. 22, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2022/348/
Г-349/19.08.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VII-609 „за жил. стр.“ и УПИ VIII-609 „ за жил.стр.“, кв.45 и ул. рег. от о.т. 387 до о.т. 388 по плана на СО „Сълзица“ гр. Варна /pup/2022/349/
Г-350/19.08.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІII-1375 „за жил. стр.“ и УПИ ХІV-1375 „ за жил.стр.“, кв. 55, по плана на СО „Сълзица“ гр. Варна /pup/2022/350/
Г-351/19.08.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVI-3900 „за жил. стр.“, кв. 42 и изменение на ул. рег. от о.т.425 до о.т.498, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2022/351/
Г-352/19.08.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХII-1742 „за жил. стр.“, кв. 33, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2022/352/
Г-353/19.08.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XVІII-1877 „за жил. стр.“, кв. 174, по плана на 29-ти СО „Боровец – юг“, гр. Варна /pup/2022/353/
Г-354/19.08.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-102 „за произв.-скл. и обсл. сгради и съоръжения“ и УПИ VІІІ-102 „за произв.-скл. и обсл. сгради и съоръжения“, кв. 6, м-ст „Пред гробище“, з-ще с. Тополи, Община Варна /pup/2022/354/
Г-355/19.08.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VII-279 „за жил. застр.“, кв. 11, по плана на СО „Орехчето“, з-ще с. Звездица, гр. Варна /pup/2022/355/
Г-356/23.08.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХ-1916 „за жил. стр.“, кв. 119, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2022/356/
Г-357/23.08.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІII-229 „за жил. стр.“, кв. 6, по плана на 17-ти м.р., гр. Варна /pup/2022/357/
Г-358/23.08.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VI-174 „за жил. стр.“, кв. 70, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2022/358/
Г-359/23.08.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVI-975 „за жил. стр.“, кв. 65, по плана на СО „Ваялар“, гр. Варна /pup/2022/359/
Г-360/23.08.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІV-6138 „жил.“, кв. 192, по плана на СО „Траката“, СО „Горна Трака“ и СО „Ваялар“, гр. Варна /pup/2022/360/
Г-361/23.08.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-844 „жил. стр.“, кв. 131, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2022/361/
Г-362/23.08.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІ-473 „за жил. стр.“, кв. 202, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2022/362/
Г-363/23.08.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІV-5338 „за жил. стр.“ и УПИ ХХ- „за инж. инфр.“, кв. 151, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2022/363/
Г-364/23.08.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІІІ-283 „жил.“, кв. 19, по плана на СО „Акчелар“, гр. Варна /pup/2022/364/
Г-365/23.08.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-35 „за жил. стр.“, кв. 50, по плана на СО „Акчелар“, гр. Варна /pup/2022/365/
Г-366/23.08.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІV-771 „за жил. стр.“, кв. 6, по плана на СО „Акчелар“, гр. Варна /pup/2022/366/
Г-367/23.08.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-2090 „за жил. стр.“, кв. 61, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2022/367/
Г-368/23.08.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІ-635 „за жил. стр.“, кв. 48, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2022/368/
Г-369/23.08.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІХ-5263 „за жил. стр.“, кв. 109, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2022/369/
Г-370/23.08.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХV-591 „жил.“, кв. 45, по плана на СО „Добрева чешма“, гр. Варна /pup/2022/370/
Г-371/23.08.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XІV-1020 „за жил. стр.“, кв. 4, по плана на 29-ти СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2022/371/
Г-372/23.08.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-1147 „за жил. стр.“, кв. 26 от ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 26, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2022/372/
Г-373/23.08.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-2314 „за жил. застр.“, УПИ ІV-1911 „за жил. застр.“ и УПИ V-1759 „за жил. застр.“, кв. 38 от ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 38, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2022/373/
Г-374/23.09.2022 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ІХ-92 „за жил. стр.“, кв. 357а, по плана на 10 м.р., гр. Варна, ул. „Радецки“ №57 /pup/2022/374/
Г-375/23.09.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІX-1737 „за жил. стр.“, кв. 33, по плана на 29-ти СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2022/375/
Г-376/23.09.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XІ-5083 „за жил. стр.“, кв. 111 и ул. рег. от о.т.49 до о.т.50, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2022/376/
Г-377/23.09.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ X-5334 „за жил. стр.“, кв. 123, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2022/377/
Г-378/23.09.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XV-4690 „за жил. стр.“, кв. 44, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2022/378/
Г-379/23.09.2022 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ IV-338 „за жил. стр.“, кв. 18, по плана на ЖК „Възраждане“ ІV м.р., гр. Варна /pup/2022/379/
Г-380/23.09.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IV-567 „за жил. стр. и общ. обсл.“ и УПИ V-567 „за общ. обсл.“, кв. 7, по плана на ЖК „Възраждане“ ІІ м.р., гр. Варна /pup/2022/380/
Г-381/23.09.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХVІ-354,355 „за жил. стр.“, кв. 6, по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна /pup/2022/381/
Г-382/23.09.2022 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХV-71,80 „за жил. стр.“, кв. 3, по плана на 26 м.р., гр. Варна /pup/2022/382/
Г-383/23.09.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХIХ-1064 „жил.“, кв. 70, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2022/383/
Г-384/23.09.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-5604 „жил. стр.“, кв. 138, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2022/384/
Г-385/23.09.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ Х-778 „жил. стр.“, кв. 94, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2022/385/
Г-386/23.09.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-550 „жил.“, кв. 101, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2022/386/
Г-387/23.09.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-1837 „за жил. стр.“, кв. 130, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2022/387/
Г-388/23.09.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІ-576 „жил.“, кв. 45, по плана на СО „Ален мак“, гр. Варна /pup/2022/388/
Г-389/23.09.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІ-576 „жил.“, кв. 45, по плана на СО „Ален мак“, гр. Варна /pup/2022/389/
Г-390/23.09.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-59 „за жил. стр.“, кв. 45, по плана на СО „Виница - север“, гр. Варна /pup/2022/390/
Г-391/23.09.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-219 „за жил. стр.“, кв. 52, по плана на СО „Виница - север“, гр. Варна /pup/2022/391/
Г-392/23.09.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-2700 „за жил. стр.“ и УПИ ХVІ-2702 „за жил. стр.“, кв. 2 и ул. рег. от о.т.57 до о.т.58, по плана на МБАЛ „Св. Марина“, 23 м.р., м-ст „Сотира“, гр. Варна /pup/2022/392/
Г-393/10.10.2022 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ VІ-351 „за жил. стр.“, кв. 230, по плана на 12 м.р., гр. Варна, ул. „Поп Христо Въбранов“ №1 /pup/2022/393/
Г-394/10.10.2022 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХVІІІ-65 „за жил. стр.“, кв. 409, по плана на 4 м.р., гр. Варна, ул. „Хаджи Стамат Сидеров“ №9 /pup/2022/394/
Г-395/10.10.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XVІI-329 „за жил. стр.“, кв. 18, по плана на 25-ти м.р., гр. Варна /pup/2022/395/
Г-396/28.10.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ II-93 „за жилищно“, кв. 134, по плана на 7-ми м.р. на гр. Варна, ул. „Райко Жинзифов“ №33 /pup/2022/396/
Г-397/28.10.2022 г. ПУП-РУП за УПИ XVII-4, кв. 194, по плана на 9-ти м.р., гр. Варна, ул. „Ивайло“ №54 /pup/2022/397/
Г-398/28.10.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVII-532 „за жил.”, кв. 50, по плана на СО „Виница-север”, гр. Варна /pup/2022/398/
Г-399/28.10.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХII-30 „за жил. обитаване”, кв. 50 Б, м-ст „Мешелик“, з-ще кв. Виница, гр. Варна /pup/2022/399/
Г-400/28.10.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІ-5049 „за апартаментен хотел”, кв. 115, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2022/400/
Г-401/28.10.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІ-457 „жил.”, кв. 26, по плана на СО „Акчелар”, гр. Варна /pup/2022/401/
Г-402/02.11.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-98,100 „за търговски и обслужващи сгради“, кв. 10, по плана на м-ст „Боклук тарла“, гр. Варна /pup/2022/402/
Г-403/04.11.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХLІ-7002 „за жилища“, кв. 163, по плана на СО „Траката”, гр. Варна /pup/2022/403/
Г-404/04.11.2022 г. ПУП-РУП за УПИ ХII-59 „за жил.стр.“ (ПИ 10135.3516.59), кв. 3а, по плана на 26 м.р. на гр. Варна /pup/2022/404/
Г-405/18.11.2022 г. ПУП-ПЗ за ПИ 38354.640.6 „за спорт и атракции - стрелбища“ по КК на с. Константиново, Община Варна /pup/2022/405/
Г-406/18.11.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-7448 „за жил. стр.“, кв. 158, по плана на СО „Траката”, гр. Варна /pup/2022/406/
Г-407/18.11.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-77 „за смесено предназначение“ и УПИ VІІ-78 „за смесено предназначение“, кв. 12, по плана на м-ст „Джанаварски път“ и „Караулницата“, гр. Варна /pup/2022/407/
Г-408/18.11.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ X-348 „за жил. стр.“, кв. 31, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2022/408/
Г-409/18.11.2022 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ V-630 „за жил. стр.“ и УПИ XVII-628,629 „за жил. стр.“, кв. 169 по плана на 11-ти м.р. на гр. Варна, ул. „Владимир Димитров-Майстора“ № 8, 10 и 12 /pup/2022/409/
Г-410/18.11.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XIII-28,30, кв. 54 по плана на СО „Виница-север” и ул. рег. от о.т.388 до о.т. 26, гр. Варна /pup/2022/410/
Г-411/18.11.2022 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХLІI-5013,224 „за жил. стр.“ и УПИ ХХVІ-219 „ за жил.стр.“, кв. 7, по плана на 16 м.р., гр. Варна /pup/2022/411/
Г-412/18.11.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІII-1450 „за общ. обсл.“, кв. 15, по плана на ЖК „Младост“, ІІ м.р. на гр. Варна /pup/2022/412/
Г-413/18.11.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІI-1268 „за жил. стр.“, кв. 53, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2022/413/
Г-414/18.11.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XІ-5375 „за жил. стр.“, кв. 16, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2022/414/
Г-415/18.11.2022 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ XVIIІ-458,1054 „за жил. стр.“, кв. 173 по плана на 11-ти м.р. на гр. Варна, ул. „Павел Шафарик“ №5, 5А и 7 /pup/2022/415/
Г-416/18.11.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VI-565 „за жил. стр.”, кв. 55, по плана на кв. „Св. Никола”, гр. Варна /pup/2022/416/
Г-417/18.11.2022 г. ПУП-ПР за УПИ ХLІ-1308 и УПИ ХLІІ-1309, кв. 36, по плана на кв. „Св. Никола“, гр. Варна /pup/2022/417/
Г-418/18.11.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVІ-6146 „за жил. стр.“, кв. 195, по плана на СО „Горна Трака“, гр. Варна /pup/2022/418/
Г-419/18.11.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІХ-746 „за жил. стр.“, кв. 180, по плана на СО „Ваялар“, гр. Варна /pup/2022/419/
Г-420/18.11.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІІІ-1032 „за жил. стр.“, кв. 72, по плана на СО „Ваялар“, гр. Варна /pup/2022/420/
Г-421/18.11.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-203 „за жил. стр.“, кв. 65, по плана на СО „Ваялар“, гр. Варна /pup/2022/421/
Г-422/18.11.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-190 „за жил. стр.“, кв. 72, по плана на СО „Ваялар“, гр. Варна /pup/2022/422
Г-423/18.11.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-83 „за жил. стр.“, кв. 178, по плана на СО „Ваялар“, гр. Варна /pup/2022/423/
Г-424/18.11.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-611 „за жил. стр.“, кв. 54, по плана на СО „Виница - север“, гр. Варна /pup/2022/424/
Г-425/18.11.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІІ-618 „жил.“, кв. 85, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2022/425
Г-426/18.11.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-818 „за жил. стр.“, кв. 50, по плана на СО „Ален мак“, гр. Варна /pup/2022/426/
Г-427/18.11.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ LVІІ-4796 „за жил. стр.“, кв. 121, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2022/427/
Г-428/18.11.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІІІ-689 „за жил. стр.“, кв. 55, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2022/428/
Г-429/18.11.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-202 „за жил. обитаване“, кв. 14, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2022/429/
Г-430/18.11.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-1250 „за жил. стр.“, кв. 121, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2022/430/
Г-431/18.11.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VII-1623,1624,1625,1626 „за жил. стр.” и УПИ VІІІ-444 „за озеленяване“, кв. 31, по плана на ЖК „Бриз” гр. Варна /pup/2022/431/
Г-432/23.11.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IV-2 „за жил. стр.“ и УПИ VI-2 „за жил. стр. с административно и обществено обслужване и трафопост“ и План за Регулация (ПР) за УПИ VII-2 „за озеленяване“ и УПИ VIII-2 „ за озеленяване“, кв. 62 и улична регулация от о.т. 3472 до о.т. 3464, от о.т. 3472 до о.т.3788, от о.т.3788 до о.т. 3789, от о.т. 3789 до о.т. 3793 и от о.т.3791 до о.т. 3792, по плана на 16 м.р., гр. Варна /pup/2022/432/
Г-433/02.12.2022 г. поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед №Г-120/25.02.2022 г. /pup/2022/433/
Г-434/02.12.2022 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ VI-511 „за жил. стр.“, кв. 101, по плана на 7 м.р. на гр. Варна, ул. „Бузлуджа“ №6 /pup/2022/434/
Г-435/02.12.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ LI-825,893,894 „за произв.скл.дейност“ и УПИ LII-893 „за произв. скл. д-ст“, кв.11 по плана на ЗПЗ, гр. Варна /pup/2022/435/
Г-436/02.12.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVII-763,764 „за жил. стр.“, кв. 59, по плана на 8-ми м.р., на гр. Варна, ул. „Княз Дондуков“ №18 и №20А /pup/2022/436/
Г-437/02.12.2022 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХІII-58,59 „за жил. стр.“ и УПИ ХІV-59,60 „за жил. стр.“, кв. 283, по плана на 9 м.р., на гр. Варна, ул. „Капитан Райчо“ №65 и ул. „Ивайло“ №74 и №74а /pup/2022/437/
Г-438/02.12.2022 г. ПУП-РУП за УПИ VІII-3, кв. 307, по плана на 9 м.р., на гр. Варна, ул. „Поп Харитон“ №50 /pup/2022/438/
Г-439/02.12.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ L-63 „жил.”, кв. 6, по плана на СО „Ален мак”, гр. Варна /pup/2022/439/
Г-440/02.12.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ І-2842 „за жил. стр.”, кв. 28, по плана на СО „Ален мак”, гр. Варна /pup/2022/440/
Г-441/02.12.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-4089 „за жил. стр.”, кв. 43, по плана на СО „Ален мак”, гр. Варна /pup/2022/441/
Г-442/02.12.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-1949 „за жил. стр.”, кв. 142, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2022/442/
Г-443/02.12.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-310 „за жил. стр.“, кв. 134, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2022/443/
Г-444/02.12.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-1921 „жил.“, кв. 118, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2022/444/
Г-445/02.12.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-291 „за жил. стр.“ и УПИ ХІІІ-291 „за жил. стр.“, кв. 91, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2022/445/
Г-446/02.12.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХXVII-7459 „жил.“, кв. 163, по плана на СО „Траката”, гр. Варна /pup/2022/446/
Г-447/02.12.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-7216 „за жил. стр.“, кв. 153, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2022/447/
Г-448/02.12.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІІ-1910 „за жил.“, кв. 119, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2022/448/
Г-449/02.12.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХL-81,4110 „жил.“, кв. 211, по плана на СО „Горна Трака“, гр. Варна /pup/2022/449/
Г-450/02.12.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-88 „жил.“, кв. 5, по плана на СО „Добрева чешма“, гр. Варна /pup/2022/450/
Г-451/02.12.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІII-359 „жил. стр.“, кв. 19 и ул. рег. от о.т.138 до о.т.139, по плана на СО „Сотира“, гр. Варна /pup/2022/451/
Г-452/02.12.2022 г. ПУП-РУП за УПИ VII-184 „за обитаване и вилен отдих“, кв. 11, по плана на СО „Сотира“, гр. Варна /pup/2022/452/
Г-453/02.12.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІV-1869,1870 „жил. обитаване”, кв. 234, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2022/453/
Г-454/02.12.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-4156 „жил. стр.“ и УПИ ХХІV-4157 „жил. стр.“, кв. 93, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2022/454/
Г-455/02.12.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-764 „жил. стр.”, кв. 94, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2022/455/
Г-456/02.12.2022 г. ПУП-ПРЗ УПИ IV-824 „жил.”, кв. 87, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2022/456/
Г-457/02.12.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XII-320 „aвтосервиз и жилище”, кв. 107, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2022/457/
Г-458/02.12.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ L-3852 „за жил. стр.”, кв. 258 и ул. рег. от о.т.853 до о.т. 2606 и от о.т.2605 до о.т.2558, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2022/458/
Г-459/02.12.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXVII-3744 „за жил.стр.”, кв. 65, по плана на СО „Ален мак”, гр. Варна /pup/2022/459/
Г-460/02.12.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VI-515,516 „за жил. стр.”, кв. 44, по плана на СО „Виница - север”, гр. Варна /pup/2022/460/
Г-461/02.12.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХІV-618 „за жил. стр.”, кв. 56, по плана на кв. „Виница”, гр. Варна /pup/2022/461/
Г-462/02.12.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXXIII-805 „за жил.стр.” и УПИ XXXIV-805 „за жил.стр.”, кв. 44 и улична регулация от о.т.568 до о.т.569, по плана на „Вилна зона”, гр. Варна /pup/2022/462/
Г-463/02.12.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XL-3017 „за общ. обсл.”, кв. 13, по плана на СО „Акчелар”, гр. Варна /pup/2022/463/
Г-464/02.12.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XVIII-1057 „за жил.стр.”, кв. 14, по плана на СО „Акчелар”, гр. Варна /pup/2022/464/
Г-465/02.12.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVІI-4863 „за жил. стр.“, кв. 70, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2022/465/
Г-466/02.12.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІI-5524 „за жил. стр.“, кв. 56, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2022/466/
Г-467/02.12.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-4811 „за жил. функции“, кв. 15, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2022/467/
Г-468/02.12.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VII-5254 „за жил. стр.“, кв. 84, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2022/468/
Г-469/02.12.2022 г. Прекратяване на административно производство /pup/2022/469/
Г-470/02.12.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХ-5276 „за жил. стр.“, УПИ ХХII-5276 „за жил. стр.“, УПИ LVII-5276 „за жил. стр.“, УПИ LIV-5277 „за жил. стр.“ и УПИ LV-5278 „за жил. стр.“, кв. 19 и ул. рег. от о.т.1545 до о.т.1546, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2022/470/
Г-471/02.12.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XХІ-206,207 „за жил. стр.“ и УПИ ХХІІ-207 „за жил. стр.“, кв. 15, по плана на с. Константиново, Община Варна /pup/2022/471/
Г-472/02.12.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XVІІ-250 „за жил. стр.“, УПИ ХVІІІ-250 „за жил. стр.“ и УПИ ХІХ-250 „за жил. стр.“, кв. 43, по плана на с. Константиново, Община Варна /pup/2022/472/
Г-473/02.12.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVІ-2681 „за жил. стр.“, кв. 160, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2022/473/
Г-474/02.12.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІV-271 „за жил. стр.“, кв. 37, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2022/474/
Г-475/02.12.2022 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХХІІ-43 „за жил. стр.“, кв. 65, по ПП на 28 м.р., гр. Варна /pup/2022/475/
Г-476/02.12.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-1989 „за жил. стр.“, УПИ ІI-1990 „за жил. стр.“, УПИ ІІI-1991 „за жил. стр.“, УПИ IV-1992 „за жил. стр.“, УПИ V-648 „за жил. стр.“ и УПИ VI-1989 „за инж. инфраструктура“, кв. 73, по плана на СО „Под село“, с. Звездица, общ. Варна /pup/2022/476/
Г-477/02.12.2022 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ VII-1662 „за жилищно строителство“, кв. 45, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 45, кв. 47 и кв. 48 по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2022/477/
Г-478/02.12.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІV-356 „за жил. стр.“, кв. 6, по плана на ЖК „Вл. Варненчик“ І м.р., гр. Варна /pup/2022/478/
Г-479/02.12.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ LІ-1133,667 „за произв. скл. д-ст“, УПИ LII-669,1133 „за произв. скл. д-ст“ и УПИ LIII-670 „за призв. скл., адм., търг. и обсл. д-сти“, кв. 34, по плана на ЗПЗ, гр. Варна /pup/2022/479/
Г-480/02.12.2022 г. ПУП-ПРЗ за кв. 5 и улична регулация от о.т.1 до о.т.20, от о.т.20 до о.т.56, от о.т.8 до о.т.59, от о.т.60 до о.т.61 и от о.т.5 до о.т.62, по плана на „Виница-запад“ (м-ст „Варна йолу“, м-ст „Узун келеме“ и м-ст „Каракаш“), общ. Варна /pup/2022/480/
Г-481/19.12.2022 г. ПУП-ПЗ за УПИ II-191 „за жил. стр. и търговия” и УПИ III-196 „за жил. стр. и търговия”, кв. 23, по плана на 20-ти м.р., ЖК „Чайка“, гр. Варна /pup/2022/481/
Г-482/19.12.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVI-4162 „за жил. стр.”, кв. 96, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2022/482/
№ ЗАПОВЕД НАИМЕНОВАНИЕ ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ

Заповеди за одобряване на ПУП-ПРЗ за 2022 г.

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.