Заповеди за одобряване на ПУП-ПРЗ за 2022 г.


За Internet Explorer 11 или по-висока версия трябва да включите изгледа за съвместимост (compatibility view)

Търсене по критерий
loading...
№ ЗАПОВЕД НАИМЕНОВАНИЕ ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ
Г-1/11.01.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-707 „за жил. стр.“, кв. 114, по плана на СО „Траката”, гр. Варна /pup/2022/1/
Г-2/24.01.2022 г. отказ от одобряване на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХІІІ-73 „за жил. стр.“, кв. 14, по плана на 24 м.р., гр. Варна /pup/2022/2/
Г-3/24.01.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХIV-1998 „за жил. стр.“, кв. 139, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2022/3/
Г-4/24.01.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XIX-4774 „за жил. стр.“ и УПИ XXXV-4774 „за жил. стр.“ , кв. 17 и улична регулация от о.т. 1276 до о.т. 1277, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2022/4/
Г-5/24.01.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VI-675 „за жил. стр.“, кв. 15, по плана на СО „Акчелар“, гр. Варна /pup/2022/5/
Г-6/24.01.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-722 „жил.“ , кв. 67, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2022/6/
Г-7/24.01.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ Х-133 „жил. стр.“, кв. 12, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2022/7/
Г-8/24.01.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IX-132 „за жил. стр.“ , кв. 176, по плана на СО „Ваялар”, гр. Варна /pup/2022/8/
Г-9/24.01.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XIII-482 „жил.”, кв. 33 и улична регулация от о.т. 816 до о.т.817, по плана на СО „Ален мак”, гр. Варна /pup/2022/9/
Г-10/24.01.2022 г. ПУП-ПР за УПИ XL-6109 (ПИ 10135.2520.6109), кв. 135, по плана на СО „Траката”, гр. Варна /pup/2022/10/
Г-11/24.01.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IХ-7283 „за жил. стр.“ , кв. 162, по плана на СО „Траката, СО „Горна Трака” и СО „Ваялар“, гр. Варна /pup/2022/11/
Г-12/24.01.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХXVI-4134 „за жил. стр.“ , кв. 172, по плана на СО „Горна Трака”, гр. Варна /pup/2022/12/
Г-13/24.01.2022 г. ПУП-ПЗ за УПИ VII-1184 и УПИ ХVI-854 „жил. обитаване“, кв. 19, по плана на ЗПЗ, гр. Варна /pup/2022/13/
Г-14/24.01.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-1 „за скл. и търг. д-ст“, кв. 1, по плана на м-ст „Пред гробище“, с. Тополи, Община Варна /pup/2022/14/
Г-15/24.01.2022 г. ПУП - ПРЗ за УПИ ХХII-349 „за жил. стр.“, кв. 41, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2022/15/
Г-16/24.01.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХIII-2562 „за жил. стр.“, кв. 114, по плана на СО „Боровец - юг” гр. Варна /pup/2022/16/
Г-17/24.01.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ Х-4712 „за жил. стр.“, кв. 77, по плана на СО „Боровец - юг” гр. Варна /pup/2022/17/
Г-18/24.01.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VII-665 „за жил. стр.”, кв. 52, по плана на СО „Боровец - юг” гр. Варна /pup/2022/18/
Г-19/24.01.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ III-1590 „жил. стр.” и УПИ XXIII-1590 „жил. стр.”, кв. 38, по плана на СО „Боровец - юг” гр. Варна /pup/2022/19/
Г-20/24.01.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ III-880 „жил. стр.”, кв. 58, по плана на СО „Боровец - юг” гр. Варна /pup/2022/20/
Г-21/24.01.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-5241 „за жил. стр.”, кв. 26, по плана на СО „Боровец - юг”, гр. Варна /pup/2022/21/
Г-22/24.01.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХIII-4110 „за жил. стр.“, УПИ ХХIV-4110 „за жил. стр.“ и УПИ ХХV-4110 „за жил. стр.”, кв. 16, по плана на СО „Боровец - юг” гр. Варна /pup/2022/22/
Г-23/24.01.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХ-1778 „за жил. стр.“ и УПИ ХХХI-1780 „за жил. стр.”, кв. 32, по плана на СО „Боровец - юг” гр. Варна /pup/2022/23/
Г-24/24.01.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-51 „за жил.“ , кв. 17, по плана на СО „Телевизионна кула“, гр. Варна /pup/2022/24/
Г-25/26.01.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХIII-140 „за жил. стр.“, кв. 10, по плана на СО „Акчелар“, гр. Варна /pup/2022/25/
Г-26/26.01.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХI-4051 „за жил. стр.”, кв. 200, по плана на СО „Горна Трака”, гр. Варна /pup/2022/26/
Г-27/27.01.2021 г. ПУП-ПРЗ за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) за УПИ VII-1432 „за общ. обслужване, жил. стр. и паркинг“ и УПИ VIII-223 „за магазин, трафопост и паркинг“, кв. 5, по плана на ж.к. „Младост“ II м. р., гр. Варна /pup/2022/27/
Г-28/28.01.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VI-31 „за трафопост“ и ПУП-ПР за УПИ VII-31 „за фабрика „Хр. Ботев“ и изменение на улична регулация от о.т.3314 до о.т.3317, кв. 2, по плана на 11-ти м.р., гр. Варна, ул. „Тодор Вайков“ №65 /pup/2022/28/
Г-29/07.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХII-4161,4162 „за жил. стр.“, кв. 120 и ул. рег. от о.т.730 през о.т.729 до о.т.1627, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2022/29/
Г-30/07.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХIV-1909 „за жил. стр.“, кв. 240, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2022/30/
Г-31/07.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХI-5493 „жил. стр.”, кв. 139, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2022/31/
Г-32/07.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ III-174 „за жил. стр.“, кв. 17, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2022/32/
Г-33/07.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХI-1246 „за жил. стр.“, кв. 75, по плана на СО „Ален мак“, гр. Варна /pup/2022/33/
Г-34/07.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХI-1264 „за жил. стр.“, кв. 73, по плана на СО „Ален мак” гр. Варна /pup/2022/34/
Г-35/07.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VII-716 „за жил. стр.“, кв. 70, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2022/35/
Г-36/07.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VI-331 „за жил. стр.“ и УПИ ХI-331 „за жил. стр.“, кв. 23, по плана на КК „Чайка”, гр. Варна /pup/2022/36/
Г-37/07.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ LII-8882 „за жил. стр.“, кв. 172, по плана на СО „Горна Трака“, гр. Варна /pup/2022/37/
Г-38/07.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XIV-2027 „жил. стр.“, кв. 126, по плана на СО „Траката” гр. Варна /pup/2022/38/
Г-39/07.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХL-7404 „за жил. стр.”, кв. 81, по плана на СО „Траката”, гр. Варна /pup/2022/39/
Г-40/07.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVIII-3013 „за жил. стр.”, кв. 12, по плана на СО „Акчелар”, гр. Варна /pup/2022/40/
Г-41/07.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХIХ-3020 „за жил. стр.”, кв. 12, по плана на СО „Акчелар”, гр. Варна /pup/2022/41/
Г-42/07.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-240 „за жил. стр.“, кв. 54, по плана на СО „Виница - север“, гр. Варна /pup/2022/42/
Г-43/07.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-221 „жил.“, кв. 38, по плана на СО „Виница - север“, гр. Варна /pup/2022/43/
Г-44/07.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХIV-318 „жил.“ и УПИ ХV-318 „жил.“, кв. 48, по плана на СО „Виница - север“, гр. Варна /pup/2022/44/
Г-45/07.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХII-1617,1618 „за жил. стр.“, кв. 2, по плана на кв. „Виница”, гр. Варна /pup/2022/45/
Г-46/07.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХI-829 „за жил. стр.“ и УПИ ХХII-829 „за жил. стр.“, кв. 22, по плана на кв. „Св. Никола“, гр. Варна /pup/2022/46/
Г-47/07.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ II-2877” жил.функция”, кв. 141, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2022/47/
Г-48/07.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХLVI-4834 „за жил. стр.“, кв. 60, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2022/48/
Г-49/07.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ LXIV-889 „за жил. стр.“, кв. 110, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2022/49/
Г-50/07.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXI-649 „за жил. стр.“, кв. 49, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2022/50/
Г-51/07.02.2022 г. Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ I-73 „жил.”, кв. 6, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2022/51/
Г-52/07.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХII-1971 „за жил. стр.“, кв. 102, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2022/52/
Г-53/07.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVIII-533 „за жил. стр.“, кв. 33, по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна /pup/2022/53/
Г-54/07.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-747 „за жил. стр.“, кв. 8, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2022/54/
Г-55/07.02.2022 г. Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ ХVI-5296, кв. 161, по плана на СО „Боровец - юг”, гр. Варна /pup/2022/55/
Г-56/07.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-2314 „за жил. стр.” и УПИ II-2314 „за жил. стр. и търговия”, кв. 91, по плана на СО „Прибой”, гр. Варна /pup/2022/56/
Г-57/07.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХII-389 „за пазар с павилионно застрояване и обществено хранене“, кв. 29, по плана на ЖК „Вл. Варненчик“ II м.р., гр. Варна /pup/2022/57/
Г-58/07.02.2022 г. ПУП план–извадка ПРЗ за УПИ I-1593 „за жил. стр.“, кв. 38, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 38, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2022/58/
Г-59/07.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VII-76 „за общ. обсл.“, кв. 32, по плана на зона СОП, с. Тополи, Община Варна /pup/2022/59/
Г-60/07.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХII-845 „жил.“, кв. 58, по плана на СО „Под село“, с. Звездица, общ. Варна /pup/2022/60/
Г-61/07.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХIV-619 „за жил. стр.“, кв. 23, по плана на с. Константиново, общ. Варна /pup/2022/61/
Г-62/07.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХI-323 „за водоем и резервоар“, кв. 21 и улица тупик от о.т.108 до о.т.109, по плана на м-ст „Лазур“, з-ще на с. Константиново, общ. Варна /pup/2022/62/
Г-63/07.02.2022 г. УПИ ХХІХ-88 „за жил. стр“, кв. 9, по плана на с. Каменар, община Варна /pup/2022/63/
Г-64/07.02.2022 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ VIII-190 „за жил. стр.“, кв. 211, по плана на 12 м.р., гр. Варна, ул. „Наум“ №28 /pup/2022/64/
Г-65/22.02.2022 г. ПУП-РУП за УПИ II-6, кв. 355, по плана на 10 м.р., гр. Варна, ул. „Дрин“ №77 /pup/2022/65/
Г-66/22.02.2022 г. ПУП-ПР за УПИ ХIХ-1352, кв. 194а, по плана на 9 м.р., гр. Варна, ул. „Ивайло“ №39 и 41 /pup/2022/66/
Г-67/22.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХIII-558 „за жил. стр.“, кв. 105, по плана на СО „Ваялар“, гр. Варна /pup/2022/67/
Г-68/22.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ II-6118 „за жил. стр.“, кв. 136, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2022/68/
Г-69/22.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХVIII-524,525 „за произв. и скл. д-ст“, кв. 50, по плана на ЗПЗ, гр. Варна /pup/2022/69/
Г-70/22.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VII-23, УПИ VIII-23, УПИ IX-23 и УПИ Х-23, кв. 203, по плана на м-ст „Старите лозя“ (разширение на СО „Боровец – юг“), гр. Варна /pup/2022/70/
Г-71/22.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IХ-95,96,97 „за произв.-скл. и обсл. сгради и съоръжения“, кв. 7, по плана на м-ст „Пред гробище“, с. Тополи, Община Варна /pup/2022/71/
Г-72/24.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-1428 „жил. стр.“, УПИ II-1918 „жил. стр.“ и УПИ III-1917 „жил. стр.“, кв. 62 и ул. рег. от о.т.505, о.т.637, о.т.638, о.т.639 до о.т.622, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2022/72/
Г-73/24.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ Х-675 „жил. стр.“, кв. 56, по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна /pup/2022/73/
Г-74/24.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IV-2085 „за жилища“, кв. 154, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2022/74/
Г-75/24.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XI-2174 „за жил. стр.“, кв. 1, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2022/75/
Г-76/24.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ LXVI-112 „жил.“, кв. 211, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2022/76/
Г-77/25.02.2022 г. Заповед за изменение на Заповед №Г-293/14.07.2016 г. /pup/2022/77/
Г-78/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХVI-9588 „за жил. стр.” и УПИ ХХХVII-9588 „за жил. стр.” и ул. рег. от о.т.2093 до о.т.2609, кв. 108, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2022/78/
Г-79/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IV-718 „за жил. стр.”, кв. 70, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2022/79/
Г-80/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ УПИ ХII-1704 „жил. стр.”, кв. 244, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2022/80/
Г-81/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ Х-2067 „за жил. стр.”, кв. 232, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2022/81/
Г-82/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ II-475 „за жил. стр.”, кв. 202, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2022/82/
Г-83/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХV-495 „за жил.”, кв. 16, по плана на СО „Акчелар”, гр. Варна /pup/2022/83/
Г-84/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ II-735 „за жил. стр.”, кв. 33, по плана на СО „Акчелар”, гр. Варна /pup/2022/84/
Г-85/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХIV-1055,1056 „жил.”, кв. 84, по плана на СО „Ваялар”, гр. Варна /pup/2022/85/
Г-86/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХV-829 „ за жил. стр.”, кв. 67, по плана на СО „Ваялар”, гр. Варна /pup/2022/86/
Г-87/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХIV-2040 „за жил. стр.”, кв. 121, по плана на СО „Траката”, гр. Варна /pup/2022/87/
Г-88/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IV-699 „за жил. стр.”, кв. 136, по плана на СО „Траката”, гр. Варна /pup/2022/88/
Г-89/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ II-1076 „жил.”, кв. 189, по плана на СО „Горна Трака”, гр. Варна /pup/2022/89/
Г-90/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ IХ-539,540,1959 „за жил. стр.”, кв. 61, по плана на 25 м.р., гр. Варна /pup/2022/90/
Г-91/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХII-4196 „за жил. застр.”, кв. 55, по плана на СО „Ален мак”, гр. Варна /pup/2022/91/
Г-92/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ II-425 „за жил.”, кв. 30, по плана на СО „Ален мак”, гр. Варна /pup/2022/92/
Г-93/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XIII-4050 „за жил. стр.”, кв. 55, по плана на СО „Ален мак”, гр. Варна /pup/2022/93/
Г-94/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XIV-947 „за жил. стр.”, кв. 64, по плана на СО „Ален мак”, гр. Варна /pup/2022/94/
Г-95/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-724 „жил.“, кв. 51, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2022/95/
Г-96/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVI-952 „за жил. стр.“, кв. 69, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2022/96/
Г-97/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ II-4566 „жил. функции“, кв. 88, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2022/97/
Г-98/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVII-5441 „за жил. стр.“, кв. 47, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2022/98/
Г-99/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IV-564,121 „жил.” и УПИ V-594,564,121 „жил.”, кв. 42, по плана на СО „Виница-север”, гр. Варна /pup/2022/99/
Г-100/25.02.2022 г. -ПРЗ за УПИ II-689 „жил.”, кв. 38, по плана на СО „Виница - север”, гр. Варна /pup/2022/100/
Г-101/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-726 „за жил. стр.”, кв. 62, по плана на СО „Добрева чешма”, гр. Варна /pup/2022/101/
Г-102/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IV-674 „за жил. стр.”, кв. 58, по плана на СО „Добрева чешма”, гр. Варна /pup/2022/102/
Г-103/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-45 „жил. обитаване”, кв. 4, по плана на СО „Добрева чешма”, гр. Варна /pup/2022/103/
Г-104/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XIII-70 „жил.” (ПИ 10135.2509.70), кв. 17 по плана на СО „Телевизионна кула” гр. Варна /pup/2022/104/
Г-105/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ II-333 „за жил. стр.”, кв. 19, по плана на СО „Телевизионна кула“, гр. Варна /pup/2022/105/
Г-106/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХIХ-23 „за жил. стр.”, кв. 19, по плана на СО „Телевизионна кула“, гр. Варна /pup/2022/106/
Г-107/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-336 „за жил. стр.”, кв. 20, по плана на СО „Телевизионна кула“, гр. Варна /pup/2022/107/
Г-108/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-273 „за жил. стр.“, кв. 5, по плана на „Жилищна група, западно от болничен комплекс на ВМИ - Варна“, гр. Варна /pup/2022/108/
Г-109/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-1672 и УПИ VI-1672, кв. 2, по плана на СО „Прибой“, гр. Варна /pup/2022/109/
Г-110/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ III-4 „автосервиз и паркинг за тежкотоварни автомобили“, кв. 4 и улична регулация от о.т. 86 през нови о.т. 90 до о.т. 91 по плана на ПЗ „Клисе баир“, с. Тополи, Община Варна /pup/2022/110/
Г-111/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ LI-638,1035 „за произв.-скл., адм., търг. д-ст, общежитие и прадварително третиране на вторични суровини (сортиране, балиране, шредиране)“, кв. 34, по пана на ЗПЗ, гр. Варна /pup/2022/111/
Г-112/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХIII-350 „за жилищно застрояване“ и УПИ ХIV-350 „за жилищно застрояване“, кв. 18, по пана на ЖК „Вл. Варненчик“ II м.р., гр. Варна /pup/2022/112/
Г-113/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-5047 „за жил. стр.“, кв. 37, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2022/113/
Г-114/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XVI-95 „жил. стр.“, кв. 32 по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2022/114/
Г-115/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ УПИ IV-3009 „за жил. стр.“, кв. 13, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2022/115/
Г-116/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XI-964 „за жил. стр.“, кв. 49 по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2022/116/
Г-117/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-85 „за жил. стр.“, кв. 32, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2022/117/
Г-118/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IV-692 „за жил. стр.”, УПИ V-692 „за жил. стр.” и УПИ VI-693 „за жил. стр.“, кв. 38, по плана на СО „Планова”, гр. Варна /pup/2022/118/
Г-119/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-52 „за жил. стр.“, кв. 7, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2022/119/
Г-120/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХV-442 „за жил. стр.“ и УПИ XXVI-442 „за търговия“, кв. 14, по плана на 26 м.р., гр. Варна /pup/2022/120/
Г-121/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ III-170,171,172 „за жил. стр.“, кв. 210а, по плана на 12 м.р., гр. Варна, ул. „Сава“ №1 и ул. „Владая“ №6 и 8 /pup/2022/121/
Г-122/25.02.2022 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХХI-161 „за сграда със смесено предназначение“, кв. 437, по плана на 4-ти м.р., гр. Варна, ул. „Антим I“ №5 /pup/2022/122/
Г-123/25.05.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХII-967 „за жил. стр.“ XIII-967 „за жил. стр.“, кв. 70, по плана на СО „Планова“, гр. Варна /pup/2022/123/
Г-124/04.03.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХ-3249 „за жил. стр.”, кв. 12, по плана на СО „Траката”, гр. Варна /pup/2022/124/
Г-125/15.03.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ III-755 „за жил. стр.“ и УПИ IV-753 „за жил. стр.“, кв. 59, по плана на 8 м.р., гр. Варна, ул. „Хан Крум“ №26 и 28 /pup/2022/125/
Г-126/15.03.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVII-741 „за жил. стр.”, кв. 9, по плана на СО „Акчелар”, гр. Варна /pup/2022/126/
Г-127/15.03.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХV-308 „за жил. стр.”, кв. 14, по плана на СО „Ален мак” гр. Варна /pup/2022/127/
Г-128/15.03.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IХ-4629 „за жил. стр.“, кв. 12, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2022/128/
Г-129/15.03.2022 г. ПУП-РУП за УПИ I-335,599,600 „за търговия, обслужващи дейности и жил. стр.“, кв. 383, по плана на 10-ти м.р., гр. Варна, ул. „Парижка комуна“ №26-28 /pup/2022/129/
Г-130/16.03.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVII-2118 „жил. стр.“, кв. 238, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2022/130/
Г-131/16.03.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХ-1887”за жил. стр.”, кв. 234, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2022/131/
Г-132/16.03.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХIV-2746 „за жил. стр.“, кв. 132, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2022/132/
Г-133/16.03.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХV-5095 „за жил. стр.“ и УПИ ХIV-5096 „за жил. стр.“, кв. 51 и ул. рег. от о.т.1298 до о.т.1300, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /pup/2022/133/
Г-134/16.03.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХIII-1019 „за жил. стр.“ и УПИ LХI-1019 „за жил. стр.“, кв. 4, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2022/134/
Г-135/16.03.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-398 „за жил. стр.“, УПИ II-399 „за жил. стр.“ и ул. рег. за о.т.237, о.т.238 и о.т.239, кв. 68, по плана на м-ст „Могилата“, з-ще на с. Константиново, общ. Варна /pup/2022/135/
Г-136/16.03.2022 г. поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед №Г-192/06.07.2020 г. /pup/2022/136/
Г-137/05.05.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XXVIII-147 „за обществено и делово обслужване“ (ПИ 10135.3516.147), кв. 27, по плана на 26 м. р., гр. Варна /pup/2022/137/
Г-138/05.05.2022 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ VII-200 „за хотел“, кв. 438, по плана на 4-ти м.р., гр. Варна, ул. „Антим I“ №3 /pup/2022/138/
Г-139/05.05.2022 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХVI-163 „за жил. стр.“ и УПИ XV-6513 „за жил. стр.“, кв. 5, УПИ I-6513 „за жил. стр.“, УПИ III-ТРП и УПИ IV-167 „за жил. стр.“, кв. 6, и улична регулация от о.т.44' до о.т.47', от о.т.4 до о.т.37 и от о.т.37 до о.т.39 (засегнати ПИ №214, 246, 168, 251 и 250), по ПП на м-ст „Старите лозя“, (Долна Трака), гр. Варна /pup/2022/139/
Г-140/05.05.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ III-51 „за жил. стр.“, кв. 35, по плана на 24 м.р., гр. Варна /pup/2022/140/
Г-141/05.05.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XХIII-221 „жил.“, кв. 85, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2022/141/
Г-142/05.05.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XLVII-2752 „жил.” и УПИ XLVIII-2753 „жил.“, кв. 23, по плана на ЖК „Бриз“, гр. Варна /pup/2022/142/
Г-143/05.05.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ X-760 „за жил. стр.”, кв. 98, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна /pup/2022/143/
Г-144/05.05.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XVII-801 „за жил.стр.”, кв. 196, по плана на СО „Горна Трака” гр. Варна /pup/2022/144/
Г-145/05.05.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XV-74 „жил.” и УПИ XХIV-74 „жил.”, кв. 178, по плана на СО „Ваялар” гр. Варна и ул. рег. от о.т.1674, 1675, 1676, 1677 до о.т.1678 /pup/2022/145/
Г-146/05.05.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XХV-1351 „за жил. стр.”, кв. 88, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата” гр. Варна /pup/2022/146/
Г-147/05.05.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XVII-4813 „за жил. стр.”, кв. 91 и ул. рег. от о.т.1296 до о.т.1297, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата” гр. Варна /pup/2022/147/
Г-148/05.05.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХIХ-382 „за жил. стр.“, кв. 21, по плана на СО „Ален мак“, гр. Варна /pup/2022/148/
Г-149/05.05.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XIX-7276 „за жил.стр.” и УПИ XX-7276 „за жил.стр.”, кв. 128 (ПИ 10135.2520.7276) по плана на СО „Траката” гр. Варна и улична регулация от о.т.476 до о.т.477 /pup/2022/149/
Г-150/05.05.2022 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХХХVII-1727 „за жил. застр.“, кв. 28, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 28, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2022/150/
Г-151/05.05.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVII-2488 „жил. стр.“, УПИ ХVIII-2488 „жил. стр.“, УПИ ХIХ-2488 „жил. стр.“, УПИ ХХ-2488 „жил. стр.“, кв. 21, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2022/151/
Г-152/05.05.2022 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ V-435 „за жил. застр.“ и УПИ VI-1919 „за жил. застр.“, кв. 42, по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна /pup/2022/152/
Г-153/05.05.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-71 „за жил. стр.“, кв. 9, по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна /pup/2022/153/
Г-154/05.05.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХII-352 „жил. стр.“ , кв. 29, по плана на СО „Сълзица“, район „Младост“, гр. Варна /pup/2022/154/
Г-155/05.05.2022 г. ПУП План-извадка ПРЗ за УПИ IV-579 „за жил. стр.“, кв. 2 и ул. регулация от ос.т. 7 до ос.т. 9 по ПП на ПУП-ПРЗ в обхват кв. 1 и кв. 2 по плана на Зона за отдих „Прибой“, гр. Варна /pup/2022/155/
Г-156/05.05.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IV-4290 „за жил. стр.“, кв. 21, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2022/156/
Г-157/05.05.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ LVIII-528 „за жил. обитаване“, кв. 49, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2022/157/
Г-158/05.05.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-27 „за общ. обсл.“, УПИ II-11 „за общ. обсл. и озеленяване“, УПИ III-„за трафопост“, УПИ IV-8 „за общ. обсл.“ и УПИ V-28 „за общ. обсл.“, кв. 207, м-ст „Чиган“, гр. Варна и ул. рег. от о.т.1540 до о.т.1541; от о.т. 1541 до о.т.1542; от о.т. 1430 до о.т.1542 и от о.т.1431 до о.т.1540 /pup/2022/158/
Г-159/05.05.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IV-2222 „за жил. стр.“, кв. 34, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2022/159/
Г-160/05.05.2022 г. ПУП-ПРЗ кв. 394 и кв. 394а, по плана на 10-ти м.р., гр. Варна и ул. рег. от о.т.3722 до о.т. 3724 /pup/2022/160/
Г-161/13.05.2022 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХVIII-537,541 „за жил. стр.“, кв. 179, по плана на 11 м.р., гр. Варна, ул. „Густав Вайганд“ №14 и №16 /pup/2022/161/
Г-162/13.05.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ III-867 „за жил. стр.”, кв. 44, по плана на кв. „Свети Никола” гр. Варна /pup/2022/162/
Г-163/13.05.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХIХ-1058,725 „за жил. стр.“ и УПИ ХХ-725 „за жил. стр.“, кв. 14, по плана на СО „Акчелар”, гр. Варна /pup/2022/163/
Г-164/13.05.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-7254 „за жил. стр.“, кв. 134 (ПИ 10135.2520.7254), по плана на СО „Траката”, гр. Варна /pup/2022/164/
Г-165/13.05.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-1112,152 „за жил. стр.“, кв. 72, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна /pup/2022/165/
Г-166/13.05.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-4159 „за жил. стр.“, кв. 195, по плана на СО „Горна Трака“, гр. Варна /pup/2022/166/
Г-167/13.05.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-7394 „за жил. стр.“, кв. 132, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2022/167/
Г-168/13.05.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-715 „за жил. стр.”, кв. 70, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна /pup/2022/168/
Г-169/13.05.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ III-7349 „за жил. функции“, кв. 81, по плана на СО „Траката“, гр. Варна /pup/2022/169/
Г-170/13.05.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ LI-365 “за жил стр.“ (ПИ 10135.3506.365), кв. 8 по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна /pup/2022/170/
Г-171/13.05.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IV-670 „за жилища“ (ПИ 10135.3505.670) и УПИ V-1290 „за жилища“ (ПИ 10135.3505.1290), кв. 56, и улична регулация от о.т. 261, о.т.502 и о.т.503 по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна /pup/2022/171/
Г-172/13.05.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ LI-413,414 „жил. стр.“ , кв. 8, по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна /pup/2022/172/
Г-173/13.05.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IХ-521 „за жил. стр.“, кв. 60, по плана на СО „Под село“, з-ще с. Звездица, гр. Варна /pup/2022/173/
Г-174/13.05.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ I-5329,5330 „за жил. стр.“, кв. 123, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2022/174/
Г-175/13.05.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ II-5331 „за жил. стр.“, кв. 123, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2022/175/
Г-176/13.05.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VI-5392 „за жил. стр.“, кв. 99, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2022/176/
Г-177/13.05.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ III-1045 „за жил. стр.“, кв. 67, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна /pup/2022/177/
Г-178/13.05.2022 г. ПУП- ПРЗ за УПИ VI-3075 „за жил. функции“, кв. 52 по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна /pup/2022/178/
Г-179/13.05.2022 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ IХ-156 „за жил. стр.“, кв. 347, по плана на 10-ти м.р., гр. Варна, ул. „Проф. Фредерик Жолио Кюри“ №40 /pup/2022/179/
Г-180/13.05.2022 г. ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХII-1367,1368 „за жил. стр.“, кв. 321а, по плана на 9-ти м.р., гр. Варна, ул. „Ивайло“ №16 и 18 /pup/2022/180/
Г-181/13.05.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХIII-68 „за жил. стр.“ и УПИ XXXXIV-68 „за жил. стр.“, кв. 21, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна /pup/2022/181/
Г-182/18.05.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-84 „за жил. стр.“, кв. 16, по плана на СО „Телевизионна кула“, гр. Варна /pup/2022/182/
Г-183/18.05.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XVIII-3435 „за жил. стр.”, УПИ XIX-2121 „за жил. стр.”, УПИ XXVI-3435 „за жил. стр.”, УПИ XXVII-3435 „за жил. стр.”, УПИ XXVIII-2121 „за жил. стр.” и улична регулация от о.т.1682 до о.т. 1684, кв. 218, по плана на СО „Траката”, гр. Варна /pup/2022/183/
№ ЗАПОВЕД НАИМЕНОВАНИЕ ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ

Заповеди за одобряване на ПУП-ПРЗ за 2022 г.

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.