Обява на Дирекция АГУП за допусната процедура за прокарване на временен път до ПИ 10135.2508.1229, ПИ 10135.2508.866 и ПИ 10135.2508.1230 по КК на гр.Варна, СО"Сотира"

 

 

До: Аршалуис Персек Аведисян 

 гр.Варна, ул.“Поп Богомил“ № 17

Относно вх.№ АУ010926ВН/01.02.2023г.

  

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Уведомяваме Ви че в Дирекция „АГУП” в Община Варна е постъпило заявление от Росица Иванова Христова, Алис Рупен Сандалджиян, Силва Аршавир Азлъмян и Радослав Валентинов Петранов с искане за прокарване на временен път до ПИ 10135.2508.1229, ПИ 10135.2508.866 и ПИ 10135.2508.1230 по КК на гр.Варна, СО»Сотира». Съгласно ПУП-ПРЗ на СО»Сотира», одобрен 2005г. имотите имат лице на новопроектирана улица с ширина 5м с ОТ 10-11-12-13-14 от източната страна покрай дерето. Временен път не може да се прокара по трасето на улицата по регулация, тъй като трабва да се правят укрепителни мероприятия. Това трасе не е икономично изгодно.

 С решение 2-6 по Протокол № 2/10.03.2023г. на Комисия за определяне на трасе за достъп до имоти, назначена със Заповед № 0415/ 06.02.2019г. на Кмета на Община Варна е допусната процедура за прокарване на временен път с ширина 3.50м  до ПИ 10135.2508.1229, ПИ 10135.2508.866 и ПИ 10135.2508.1230 по КК на гр.Варна, СО»Сотира» през ПИ 10135.2508.1621, ПИ10135.2508.860, ПИ10135.2508.859 и ПИ 10135.2508.858 покрай южните им граници, след което пътя продължи през ПИ 10135.2508.866 и ПИ 10135.2508.1229 покрай северозападните им граници. След уведомяване, в Община варна е постъпило възражение от заявителите с искане за промяна трасето за временен път, определено с решение 2-6 по Протокол № 2/2023г. на комисията. Предлагат вариант за прокарване на временен път като се разшири път 9567 и се премине през части на ПИ 949, 950, 935, 934.

Заявлението е докладвано в Комисията за достъп по Протокол № 3/ 21.04.2023г. и решението по т.3-9 е следното:

 «Уважава се възражението. Променя се трасето, като се допуска започване процедура за прокарване на временен път с ширина 3.50м до ПИ 10135.2508.1229, ПИ 10135.2508.866 и ПИ 10135.2508.1230 по КК на гр.Варна, СО»Сотира» като път ПИ 10135.2508.9567 се разшири до 3.50м ширина на север и премине през ПИ 10135.2508.949, ПИ10135.2508.950 и ПИ10135.2508.935, след което продължи през ПИ 10135.2508.867, ПИ 10135.2508.1230 и ПИ 10135.2508.1229 покрай западните им граници. Засегнати части от ПИ 949 – 9 кв.м., от ПИ 950 -23 кв.м. и от ПИ 935- 48 кв.м., от ПИ 867 -22 кв.м., от ПИ 1230-41 кв.м. и от ПИ 1229 -38 кв.м.

 Да се обяви на всички заинтересувани лица. Ако няма възражения, да се изготви заповед на кмета на общината на основание чл.190, ал.1, ал.2, ал.3, във връзка с ал.6 от ЗУТ.»

 На основание чл.26, ал.1 от  АПК, в 7-дневен срок от получаване на настоящото писмо, можете да направите писмено възражение до Община Варна, Дирекция „АГУП”(ако намерите за необходимо), като изразите становище или представите документи и доказателства, които не са известни по преписката.

 

Приложение: копие от скицата с нанесен временен път.

Обявлението е публикувано на страницата на Община Варна на 30.08.2023г.

Срок за обжалване : до 07.09.2023г.включително