Съобщение на основание чл.128, ал.3 и ал.2 от ЗУТ

 

ОТНОСНО: административна преписка с рег. №АУ 093985 ВН/29.09.2023г. за приемане и одобряване на проект за ПУП

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 128, ал. 3 от Закон за устройство на територията Ви съобщаваме, че е изработен Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ I-2 „за жил. стр.“, УПИ II-2 „за жил. стр.“, УПИ III-2 „за жил. стр.“ и УПИ IV-1 „за жил. стр.“/ПИ 10135.2464.1 и ПИ 10135.2464.2/ в кв. 3 по плана на м-ст „Баба Алино“, гр. Варна, и улична регулация от о.т.496 до о.т.497.

Заинтересованите лица могат да прегледат проекта, който се намира в Дирекция АГУП, стая 504, Община Варна, на адрес: гр. Варна, бул. „Осми приморски полк” №43. 

На основание чл.128 ,ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на това съобщение, заинтересованите лица могат да се направят писмени възражения, предложения и искания по проект за ПУП до Дирекция АГУП - Община Варна.

Изтегли документи
Download this file (grafichna_chast.pdf)Графична част[ ]3218 Kb