Обяви и съобщения

Обява на дирекция ИИБ за издадено разрешение за строеж, приложение към което е решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Обява на дирекция ИИБ за издадено разрешение за строеж, приложение към което е решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС
Обява на дирекция ИИБ за издадено разрешение за строеж, приложение към което е решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС
Обявление на дирекция "АГУП" относно разширението на гробищен парк „Запад“, находящо се в землището на с. Тополи – община Варна
Обява на дирекция АГУП, че e изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на СО „Балъм дере”, район „Владислав Варненчик”, гр. Варна
Обява на дирекция ИИБ за издадени разрешения за строеж, приложения към които са решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка
Обява на дирекция АГУП, че изработеният проект за Подробен устройствен план /ПУП/ План за регулация и застрояване /ПРЗ/ по плана на кв. „Виница-запад” (м. „Варна Йолу”), гр. Варна
Обява на дирекция АГУП, че изработеният проект за Подробен устройствен план /ПУП/ План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на СО „Балъм дере”, район „Владислав Варненчик”, гр. Варна
Съобщение за инициатива на „ЗИ ЗИ" ООД, гр. Добрич за водовземане от минерални води от сондаж №Р-134х „Св. Св. Константин и Елена"
Съобщение за инициатива на „Шипка-Фуат-Гювен-Варна" ООД, гр. Варна за водовземане на минерални води от сондаж №Р-6х „Св. Св. Константин и Елена"