Обяви и съобщения

Обява на Дирекция АГУП за допусната процедура за прокарване на временен път до ПИ 10135.2526.296 по КК на гр.Варна, жк"Бриз"
Обява на Дирекция АГУП за допусната процедура за прокарване на временен път до ПИ 10135.2508.1229, ПИ 10135.2508.866 и ПИ 10135.2508.1230 по КК на гр.Варна, СО"Сотира"
Обява на Дирекция АГУП за допусната процедура за прокарване на временен път до ПИ 10135.2520.3298 по КК на гр.Варна, СО"Траката"
Дирекция АГУП публикува неполучено съобщение до “СВЕТИК ХОЛДИНГ” ООД ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК Г-Н ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛОВ
Обява на Дирекция АГУП за издадена Заповед на Кмета на Община Варна за прокарване на временен път до до ПИ 10135.2723.358 по КК на гр.Варна, СО"Ваялар"
Oбявление на дирекция ''АГУП'' на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ за издадена Заповед №367/16.08.2023г. на Заместник кмета на община Варна
Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на СО „Боровец север”, район „Аспарухово”, гр. Варна
Обява на дирекция ИИБ за издадено разрешение за строеж №68/ГИ/14.04.2022 г. от Главен архитект на Община Варна
Обява за процедура по разработване на доклад за ЕО на ПУП-ПРЗ за имоти в местност „Малка чайка“, с възложители МУ - ВАРНА И ИУ - ВАРНА