Обяви и съобщения

Обява на дирекция ИИБ за издадено разрешение за строеж, приложение към което е решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС
Обявление, че е изработен проект за изменение на улична регулация по Окончателния проект на Подробен устройствен план /ПУП/ План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на СО „Балъм дере”, район „Владислав Варненчик”, гр. Варна
Обявление, че е изработен проект за изменение на улична регулация по Окончателния проект на Подробен устройствен план /ПУП/ План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на СО „Балъм дере”, район „Владислав Варненчик”, гр. Варна
Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на СО „Боровец север”, район „Аспарухово”, гр. Варна
Проект за изменение на улична регулация от о.т.74 през о.т.75, 76, 77, 78, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 29 до о.т.21 – между кв.3, кв.6 и кв.4 по Предварителния проект на Подробен устройствен план /ПУП/ План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на СО „Балъм д
Обява на дирекция ИИБ за издадено разрешение за строеж №68/ГИ/14.04.2022 г. от Главен архитект на Община Варна
Обява на дирекция ИИБ за издадено разрешение за строеж, приложение към което е решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Обявление на дирекция "АГУП" относно разширението на гробищен парк „Запад“, находящо се в землището на с. Тополи – община Варна
Обява на дирекция АГУП, че e изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на СО „Балъм дере”, район „Владислав Варненчик”, гр. Варна
Обява на дирекция АГУП, че изработеният проект за Подробен устройствен план /ПУП/ План за регулация и застрояване /ПРЗ/ по плана на кв. „Виница-запад” (м. „Варна Йолу”), гр. Варна