Писмо на Дирекция АГУП за допусната процедура за прокарване на временен път до ПИ 10135.2522.358 по КК на гр.Варна, СО"Акчелар" през ПИ 10135.2522.344

 

 До: Марина Павлова

гр.Варна, ул.“Васил Ляпчев“ № 51

Относно вх.№ АУ083788ВН/31.08.2023г.

 О Б Я В Л Е Н И Е

Уведомяваме Ви, че в Община Варна е постъпило заявление от Георги Николаев Тодоров с искане за прокарване на временен път до ПИ 10135.2522.358 по КК на гр.Варна, СО»Акчелар». По КК на гр.Варна има път до поземления имот с ширина в началото по-голяма от 3.50м, който се стеснява до 2м между имоти 881 и 344, обозначен в КК с идентификатор 10135.2522.9558. Съгласно ПУП-ПУР на СО»Акчелар» ПИ 10135.2522.358 има лице на улица с ОТ 388-384-383-382, която минава по обособения в КК път и се разширява на север през ПИ 344. Най-икономично изгодно, следвайки одобрената улична регулация на СО»Акчелар» е да се прокара временен път през ПИ 10135.2522.344.

Заявлението е докладвано в Комисия за определяне на трасе за достъп до имоти, назначена със Заповед № 0415/ 06.02.2019г. на Кмета на Община по Протокол № 6/ 12.10.2023г. и решението по т.6-2 е следното:

«Допуска започване процедура по прокарване на временен път с ширина 3.50м до ПИ 10135.2522.358 по КК на гр.Варна, СО“Акчелар“ като път ПИ 10135.2522.9558 се разшири на север и се премине през част от ПИ 10135.2522.344 покрай южната му граница. Засегната част: 27 кв.м.

Да се обяви на всички заинтересувани лица. Ако няма възражения, да се изготви заповед на Кмета на Община Варна на основание чл.190, ал.1, във връзка с ал.6 от ЗУТ.»

На основание чл.26, ал.1 от  АПК, в 7-дневен срок от получаване на настоящото писмо, можете да направите писмено възражение до Община Варна, Дирекция „АГУП”(ако намерите за необходимо), като изразите становище или представите документи и доказателства, които не са известни по преписката.

Приложение: копие от  плана с нанесен допуснат временен път.

Изтегли документи
Download this file (скица 358 Акчелар.pdf)Приложение-Графична част[ ]295 Kb