Протокол №17 от 14.11.2013 г.

П Р О Т О К О Л 

 №17/ 14.11.2013 г.

 

            Днес, 14.11.2013 г., се проведе заседание на Експертния съвет за обекти на Дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване” на Община Варна, назначен със заповед №0100 от 10.01.2012 г. на Кмета на Община Варна.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Стоян Димитров – Директор на дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване” при община Варна;

         ЗАМ. председател: инж. Румяна Гороломова – началник отдел ”Инфраструктурни проекти”, дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване”

ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР: инж. В. Никова – гл. експерт „Телекомуникации”

 

ЧЛЕНОВЕ:

1.      Мартина Йорданова – главен юрисконсулт в дирекция “Правно-нормативно обслужване”;

2.      инж. Петър Гърбузов – главен експерт В и К, дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване”;

3.      инж. Десислава Пеева - Иванова - ст. експерт КБД;

4.      инж. Олег Колев – главен експерт “Свлачища и укрепване на територии”, дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване”;

5.      инж. Валентин Уруков - гл. експерт „Озеленяване”;

6.      инж. Ангелина Петрова – външен експерт;

7.      инж. Красен Якимов – Началник отдел “Строителен контрол”, дирекция УСКОР;

8.      Валя Илиева – гл. експерт, отдел  К и Р, дирекция АГУП;

9.      полк. Купен Пашов – началник отдел ДЗН;

10.  Димитричка Великова – главен специалист ИАД ОС, дирекция ОСИСД, Община Варна;

11.  инж. Стефан Манзурски – главен експерт, отдел К и Р при дирекция АГУП;

12.  инсп. Велико Маринов – Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Варна;

13.  инсп. Йордан Йорданов – ОУПБЗН - Варна;

14.  инж. Кольо Вълчев –  БТК АД;

15.  инж. Петър Ташков Карагьозов –  гл. инженер "В и К - Варна" ООД;

16.  инж. Гюнсел Алиев – специалист „Енерго Про - Мрежи” АД;

17.  инж. Кремена Иванова – гл. специалист “Развитие на ГРМ”, “Овергаз изток” АД;

18.  инж. Йовелина Цонева – Проектант подземни комуникации;

19.  инж. Николай Попов – инженер газопреносна и газоразпределителна мрежа към “Примагаз” АД;

20.  инж. Иван Иванов – Държавно горско стопанство – Варна, Изпълнителна агенция по горите;

21.  инж. Живка Йорданова – главен геолог “Геозащита” ЕООД Варна;

22.  арх. Енчо Костов Димов- външен консултант;

23.  инж. Красимир Маринов – управител на „Проект трой” ЕООД;

24.  инж. Димитър Тодоров - зам. управител „Пътища и мостове” ЕООД;

25.  инж. Владимир Владимировгл. инженер „ИнжстройинженерингEООД.

 

Представители на институциите, съгласно изискванията на чл. 16, ал. 2 на ЗУЧК:

1.      Министерство на околната среда и водите – „Басейнова дирекция Варна” – инж. Стефка Георгиева. Резервен представител по преценка на директора на „Басейнова дирекция Варна”;

2.      Министерство на околната среда и водите – РИОСВ Варна – инж. Йорданка Янева, Главен експерт "Оценка въздействието върху околната среда и екологична оценка". Резервен представител инж. Марина Димитрова;

3.      Министерство на земеделието и храните, ОД „Земеделие” Варна - инж. Милена Михайлова, гл.експерт в ГД "Аграрно развитие", ОД „Земеделие”. Резервен представител - инж. Силвия Иванова;

4.      Министерството на регионалното развитие и благоустройството - инж. Радослав Великов, ст.инспектор при РДНСК - Североизточен район, Сектор Варна. Резервен представител инж. Нели Ташева, РДНСК - Североизточен район, Сектор Варна;

5.      Министерството на отбраната, ГД "Инфраструктура на отбраната", Отдел "Инфраструктура на отбраната - гр. Шумен" - Веселинка Стоименова. Резервен представител Георги Карабахчиев, Отдел "Инфраструктура на отбраната - гр. Шумен";

6.      Министерство на здравеопазването, РЗИ Варна, Дирекция „Здравен контрол”, Гл. инсп. Възкресен Караджов. Резервен представител гл. инсп. Милена Филева;

7.      Областна администрация Варна - инж. Ваня Георгиева, главен експерт в отдел „Регионално развитие”, дирекция „АКРРДС”. Резервен представител инж. Милен Илиев, младши експерт в отдел „Регионално развитие”, дирекция „АКРРДС”;

8.      КИИП, Регионална колегия – Варна - инж. Румен Иванов. Резервен представител               инж. Вера Ковачева;

9.      КАБ, Регионална колегия – Варна - арх. Александра Бачева. Резервен представител           арх. Екатерина Пъкова.

 

Присъства юрист и повече от половината членове на ЕС.

 

Зам. председател

Имаме кворум и можем да започнем работа.

Колеги, днешното заседание на ЕС е със следния предварително обявен

 

ДНЕВЕН РЕД

 

     1. АУ114184 ВН/ 15.10.2013 г. – за Становище

Локално платно на бул. „Янош Хунияди” от о.т. 108 до о.т. 125 по плана на „ОП 3”, р-н „Вл. Варненчик”, гр. Варна

Възложител: „Термо-Клима” ЕООД

Проектант: инж. Петър Манолов

 

2.   АУ115712ВН/ 18.10.2013 г. – за оценка на съотвeтствието на ИП

Уличен водопровод от ос. т. 1217 към ос. т. 1239 и водопроводно отклонение за имот №1314 (ПИ с ид. №10135.5403.1314) по плана на СО Боровец-юг, гр. Варна

Възложител: Община Варна и Лора Стефанова Жечева

Инвеститор: Лора Стефанова Жечева

Проектант: инж. Ив. Стоименов

 

3.    АУ038780ВН_005ВН/ 15.10.2013 г. - По чл. 96 от ЗУТ

ИГП  на имоти  ПИ 072129, 072169, 072175, 072170, 072178, 072168, 072174, 072171, 072177, 072173, 072172, 072176 и 072166  по плана на КЗ “Прибой“, район  „Аспарухово”,  гр. Варна

Възложител: „Варна Билд К“ ООД Варна, Десислава Георгиева Георгиева

Проектант: „Геозащита“ ЕООД Варна

 

4.    АУ121057ВН/ 01.11.2013 г. - По чл. 96 от ЗУТ

ИГП  на имот  ПИ 10135.2526.1398  по плана на местност “Св. Никола“, район „Приморски”,  гр. Варна

Възложител: „Юнион Инвестмънтс“ ООД Варна

Проектант: „Геозащита“ ЕООД Варна

 

     5.    АУ100955 ВН/ 12.10.2013 г. - По чл. 96 от ЗУТ (Със забележка от ЕСИИ от 9.09.2013 г.)

ИГП  на имот 10135.2571.35  по плана на КК “Чайка“ , район  „Приморски”,                   гр. Варна

Възложител:  Емети Хюсеин Исмаил

Проектант: „НП-45“ Нина Попова

 

6.    АУ 124489 ВН/ 11.11.2013 г. - По чл 96 от ЗУТ

ИГП  на имот ПИ 10135. 2526.920 и ПИ 10135. 2526.921по плана на местност “Св.Никола“, район  „Приморски”,  гр. Варна

Възложител: Юлия Бондарчук

Проектант: „НП-45“ Нина Попова

    7.    АУ125220 ВН/ 12.11.2013 г. - По чл. 96 от ЗУТ (За узаконяване на сграда)

ИГП  на имот ПИ 10135.5549.1357по плана на СО “Прибой“, район  „Аспарухово”,  гр. Варна

Възложител: Теодора Белчева Матева

Проектант: „Сима“ – Венцислав Васев

 

            Пристъпваме към разглеждане на проектите:

 

По т. 1 докладва инж.P. Манолов

 

След станалите разисквания, ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,

            РЕШИ: Представеният проект не е окомплектован в съответствие с Наредба No4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Няма яснота за съществуващите подземните комуникации и за съществуващата спирка на градския транспорт.

           Комуникационно-транспортният план е необходимо да се разработи в два варианта:

1. В съответствие със съществуващото положение.

2. Бъдещото развитие - в съответствие с действащия ПУП-ПУР.

           Идейният инвестиционният проект не се приема поради неспазване на изискванията на чл. 142 от Закона за устройство на територията. Представеният комуникационно-транспортен план не подлежи на одобрение. За същия Възложителят може да поиска становище от експерт КБД.

 

По т. 2 докладва инж. Цветелина Цанкова вместо инж. Стоименов

 

След станалите разисквания и извършената оценка (Приложение No1 към Протокол No17/ 14.11.2013 г.), ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,

РЕШИ: Инвестиционният проект се приема.

 

По т. 3 докладва инж. Йорданова

 

След станалите разисквания, ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,

РЕШИ: Инженерно-геоложкото проучване не се приема – необходимо е да се окомплектова със скица от кадастъра, комбинирана с горската територия (във връзка с чл. 148, ал. 3, т. 1 от Закона за горите), извадка от действащия устройствен план и да се прецизира при необходимост.

 

По т. 4 докладва инж. Боян Тонев

 

След станалите разисквания, ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,

РЕШИ: Приема инженерно-геоложкото проучване във връзка с чл. 96, ал. 4 от ЗУТ. Да се спазват стриктно препоръките, отразени в него.

 

По т. 5 докладва инж. Нина Попова

 

След станалите разисквания, ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,

РЕШИ: Приема инженерно-геоложкото проучване във връзка с чл. 96, ал. 4 от ЗУТ. Да се спазват стриктно условията, отразени в т. 5 на ИГП:

За   определяне   на  локалната  склонова  устойчивост   са  разгледани   два варианта:

-  първи вариант - съгласно инвестиционните намерения насобственичката на имот №35. Проектира се изграждането на две двуетажни сгради разположени стъпаловидно във високата част на имота. Определената локална устойчивост на склона по време на строителството и след изграждане на проектираното застрояване, с общо натоварване на терена 30 kN/m2 доказва, че при осъществявансто на така проектираното застрояване не се нарушава локалната устойчивост на склона. Коефициентите на устойчивост на изследваните предполагаеми хлъзгателни повърхнини, остават по-високи от минимално допустимите, както при основно съчетание на натоварванията, така и при сеизмично въздействие от VIII степен.

втори вариант - в съответствие с максималните показатели поПУП - етажност до пет етажа (H=15in) при 30% застрояване.  При оценката на локалната  устойчивост   е   отчетена   и   възможността   за   изграждане   и   на   един подпокривен етаж и един подземен етажи или общо 7 етажа при общо натоварване на терена в границите на имота 105 kN/m. За осигуряване на локалната устойчивост по време на строителството е необходимо да се предвиди укрепване от северната страна на изкопа. Укрепителната конструкция трябва да поеме допълнителна сила от 20 kN/m, при което коефициентът на повърхнината, оформена в този участък, при сеизмично въздействие  от  VIII  степен  се  повишава до   1,306,  т.е.  локалната  устойчивост   е осигурена.  След изграждане  на максимално  разрешено™  по  ПУП  застрояване  и изпълнение на препоръчаното    укрепване, локалната устойчивост на склона не се нарушава.

 

По т. 6 докладва инж. Нина Попова

 

След станалите разисквания, ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,

РЕШИ: Приема инженерно-геоложкото проучване във връзка с чл. 96, ал. 4 от ЗУТ.

През двата имота (ПИ 10135. 2526.920 и ПИ 10135. 2526.921по КК и КР на                 гр. Варна) преминава изтичалото на вертикална шахта No1 – да се осигури неговия сервитут.

 

По т. 7 докладва инж. Симеон Добрев

 

След станалите разисквания, ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,

РЕШИ: Инженерно-геоложкото проучване не се приема – необходимо е да се съобрази с ПУП-ПУР за СО “Прибой”. Предложението за ПУП за ПИ 10135.5549.1357 е необходимо да отговаря на параметрите на застрояване по ОУП за гр. Варна.

 

Неразделна част от настоящия протокол е и присъствен лист от заседание на ЕСИИ,

проведено на 14.11.2013 г., Приложение No1 и Становище на РИОСВ Варна с техен                     изх.No08-01-7641/1/13.11.2013 г.

 

 

 

 

 

инж. Румяна Гороломова

Зам. Председател на ЕСИИ

 

 

Димитър Кискинов

Дирекция ПНО

инж. Веселина Никова

Технически секретар

 

Изтегли документи
Download this file (PR 17-14.11'13-website.doc)PR 17-14.11'13-website.doc[ ]116 Kb