ПРОТОКОЛ №18/ 05.12.2013 г.

П Р О Т О К О Л 

 №18/ 05.12.2013 г.

 

            Днес, 05.12.2013 г., се проведе заседание на Експертния съвет за обекти на Дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване” на Община Варна, назначен със заповед №0100 от 10.01.2012 г. на Кмета на Община Варна.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Стоян Димитров – Директор на дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване” при община Варна;

         ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Румяна Гороломова – началник отдел ”Инфраструктурни проекти”, дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване”

ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР: инж. В. Никова – гл. експерт „Телекомуникации”

 

ЧЛЕНОВЕ:

1.      Мартина Йорданова – главен юрисконсулт в дирекция “Правно-нормативно обслужване”;

2.      инж. Петър Гърбузов – главен експерт В и К, дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване”;

3.      инж. Десислава Пеева - Иванова - ст. експерт КБД;

4.      инж. Олег Колев – главен експерт “Свлачища и укрепване на територии”, дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване”;

5.      инж. Валентин Уруков - гл. експерт „Озеленяване”;

6.      инж. Ангелина Петрова – външен експерт;

7.      инж. Красен Якимов – Началник отдел “Строителен контрол”, дирекция УСКОР;

8.      Валя Илиева – гл. експерт, отдел  К и Р, дирекция АГУП;

9.      полк. Купен Пашов – началник отдел ДЗН;

10.  Димитричка Великова – главен специалист ИАД ОС, дирекция ОСИСД, Община Варна;

11.  инж. Стефан Манзурски – главен експерт, отдел К и Р при дирекция АГУП;

12.  инсп. Велико Маринов – Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Варна;

13.  инсп. Йордан Йорданов – ОУПБЗН - Варна;

14.  инж. Кольо Вълчев –  БТК АД;

15.  инж. Петър Ташков Карагьозов –  гл. инженер "В и К - Варна" ООД;

16.  инж. Гюнсел Алиев – специалист „Енерго Про - Мрежи” АД;

17.  инж. Кремена Иванова – гл. специалист “Развитие на ГРМ”, “Овергаз изток” АД;

18.  инж. Йовелина Цонева – Проектант подземни комуникации;

19.  инж. Николай Попов – инженер газопреносна и газоразпределителна мрежа към “Примагаз” АД;

20.  инж. Иван Иванов – Държавно горско стопанство – Варна, Изпълнителна агенция по горите;

21.  инж. Живка Йорданова – главен геолог “Геозащита” ЕООД Варна;

22.  арх. Енчо Костов Димов- външен консултант;

23.  инж. Красимир Маринов – управител на „Проект трой” ЕООД;

24.  инж. Димитър Тодоров - зам. управител „Пътища и мостове” ЕООД;

25.  инж. Владимир Владимировгл. инженер „Инжстройинженеринг” EООД.

 

Представители на институциите, съгласно изискванията на чл. 16, ал. 2 на ЗУЧК:

1.      Министерство на околната среда и водите – „Басейнова дирекция Варна” – инж. Стефка Георгиева. Резервен представител по преценка на директора на „Басейнова дирекция Варна”;

2.      Министерство на околната среда и водите – РИОСВ Варна – инж. Йорданка Янева, Главен експерт "Оценка въздействието върху околната среда и екологична оценка". Резервен представител инж. Марина Димитрова;

3.      Министерство на земеделието и храните, ОД „Земеделие” Варна - инж. Милена Михайлова, гл.експерт в ГД "Аграрно развитие", ОД „Земеделие”. Резервен представител - инж. Силвия Иванова;

4.      Министерството на регионалното развитие и благоустройството - инж. Радослав Великов, ст.инспектор при РДНСК - Североизточен район, Сектор Варна. Резервен представител инж. Нели Ташева, РДНСК - Североизточен район, Сектор Варна;

5.      Министерството на отбраната, ГД "Инфраструктура на отбраната", Отдел "Инфраструктура на отбраната - гр. Шумен" - Веселинка Стоименова. Резервен представител Георги Карабахчиев, Отдел "Инфраструктура на отбраната - гр. Шумен";

6.      Министерство на здравеопазването, РЗИ Варна, Дирекция „Здравен контрол”, Гл. инсп. Възкресен КараджовРезервен представител гл. инсп. Милена Филева;

7.      Областна администрация Варна - инж. Ваня Георгиева, главен експерт в отдел „Регионално развитие”, дирекция „АКРРДС”. Резервен представител инж. Милен Илиев, младши експерт в отдел „Регионално развитие”, дирекция „АКРРДС”;

8.      КИИП, Регионална колегия – Варна - инж. Румен Иванов. Резервен представител              инж. Вера Ковачева;

9.      КАБ, Регионална колегия – Варна - арх. Александра Бачева. Резервен представител          арх. Екатерина Пъкова.

 

Присъства юрист и повече от половината членове на ЕС.

 

Зам. председател

Имаме кворум и можем да започнем работа.

Колеги, днешното заседание на ЕС е със следния предварително обявен

 

ДНЕВЕН РЕД

1. АУ003781ВН/ 10.01.2013 г. – за преценка съответствието с Наредба №4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и с предоставено Задание за проектиране

Реконструкция на ул. ”Вяра” в участъка от бул. ”Сливница” до бул. ”Цар Освободител”, кръгово кръстовище при бул. ”Цар Освободител”, район Младост,            гр. Варна

Възложител: Община Варна

Проектант: ДЗЗД „ВАРНАСТРОЙ 2012”

 

2. АУ003786ВН/ 10.01.2013 г. – за преценка съответствието с Наредба №4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и с предоставено Задание за проектиране

Реконструкция на бул. ”Цар Освободител” в участъка от ул. ”Поп Димитър” до                 ул. ”Вяра” (бул. ”Трети март”), по плана на 3 м.р., район „Младост”, гр. Варна

Възложител: Община Варна

Проектант: ДЗЗД „ВАРНАСТРОЙ 2012”

 

3. АУ003791ВН/ 10.01.2013 г. – за преценка съответствието с Наредба №4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и с предоставено Задание за проектиране

Реконструкция на бул. ”Цар Освободител” в участъка от ул. ”Вяра” (бул. ”Трети март”) до бул. ”Република”, по плана на ж.к. „Възраждане”, ІІ м.р. и кв. „Младост”, ІІ м.р., район „Младост”, гр. Варна

Възложител: Община Варна

Проектант: ДЗЗД „ВАРНАСТРОЙ 2012”

 

4. АУ134816ВН/ 03.12.2013 г. – за преценка съответствието с Наредба №4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и с предоставено Задание за проектиране

Разширение на бул. “Янош Хунияди” в участъка от бул. ”Сливница” до п. в. АМ „Хемус” (Комитово ханче), район „Владислав Варненчик”, гр.Варна

Възложител: Община Варна

Проектант: “ИНЖСТРОЙНЖЕНЕРИНГ” ЕООД

 

5. АУ083311ПР_006ВН/27.11.2013 г. – за Становище, Повторно произнасяне

Техническа целесъобразност на трасе – улица от IV клас, м. „Старите лозя” (Долна трака), гр. Варна

Фаза: Предварителни проучвания

Възложител: Анна Михайлова

Инвеститор: „ЕКРО” ЕООД 

Проектант: арх. Бранимир Карагеоргиев, инж. Петър Манолов

 

6. АУ125566ВН/ 13.11.2013 г. - По чл. 96 от ЗУТ

Геотехническа експертиза за имот  ПИ 10135.2526.910  по плана на местност “Св. Никола“, район „Приморски”,  гр. Варна

Възложител: Дарина Христова Генадиева

Проектант: „Геозащита“ ЕООД Варна

 

7. АУ128452ВН/ 20.11.2013 г. - По чл. 96 от ЗУТ

ИГП за имот  ПИ 10135.2526.1578, кв.28  по плана на СО “Св. Никола“, район „Приморски”, гр. Варна

Възложител: Иван Георгиев Христов

Проектант: „Геозащита“ ЕООД Варна

 

8. АУ128452ВН/ 20.11.2013 г. - По чл. 96 от ЗУТ

ИГП за имот  ПИ 10135.2571.186 (стар 356)  по плана на КК “Чайка“, район „Приморски”,  гр.Варна

Възложител: Христо Ганев

Проектант: Нина Попова

 

9. АУ125220 ВН/ 12.11.2013 г. - По чл. 96 от ЗУТ (За узаконяване на сграда), след забележки от ЕСИИ на 14.11’13 г.

ИГП  на имот ПИ 1357  по плана на СО “Прибой“, район  „Аспарухово”,  гр. Варна

Възложител: Теодора Белчева Матева

Проектант: „Сима Васев ООД“ – Венцислав Васев

 

10. АУ134128 ВН/ 02.12.2013 г. - По чл. 96 от ЗУТ

ИГП  на имот УПИ LV516, кв. 46, УПИ XVIII 525. Кв. 45 и УПИ LV 466  по плана на 21 м.к. (ж.к. “Бриз“), район  „Приморски”,  гр. Варна

Възложител: Константин Тодоров, Десислав Гатев

Проектант: „Сима Васев ООД“ – Венцислав Васев

 

      11. АУ127929ВН/ 19.11.2013 г. – за ОСИП във връзка с чл. 154, ал. 5 от ЗУТ

Уличен водопровод през о.т. 169 към о.т.163 по плана на СО „Пчелина”, гр. Варна

Разрешение за строеж: No7/ГИ/17.01.2013 г. от Директор на Дирекция ИИБ

Възложител: Община Варна чрез Божидарка Тодорова Петрова-Крьогер

Проектант: инж. Д. Харбалиев

       12. Открити паркинги в средната разделителна ивица на бул. ”Княз Борис I” в участъка между спирка “Aкациите” и спирка „Делфинариум” по плана на 19-ти и 20-ти м.р.,  район „Приморски”, гр. Варна – за преценка съответствието с Наредба №4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и предоставено задание за проектиране

Възложител: Община Варна чрез Божидарка Тодорова Петрова-Крьогер

Проектант: „Хидрострой” АД

 

         13Приемно предавателен протокол от 03.12.2013 г. за предаден в Дирекция ИИБ инвестиционен проект – за оценка на съотвeтствието на ИП

Битова канализация СО „Виница-север“ - канализационни клонове, кл. 2, кл. 3, кл. 5 и част от битови канализационни клонове 7, 15, 20, 28

Възложител: Община Варна

Проектант: инж. Александър Тричков

 

         14. Приемно предавателен протокол от 03.12.2013 г. за предаден в Дирекция ИИБ инвестиционен проект – за оценка на съотвeтствието на ИП

Битова канализация ПЗ „Клисе баир“ – канализационни клонове, клон 3 и клон 4, гр. Варна

Възложител: Община Варна

Проектант: инж. Александър Тричков

 

         15. Приемно предавателен протокол от 03.12.2013 г. за предаден в Дирекция ИИБ инвестиционен проект – за оценка на съотвeтствието на ИП

Битова канализация на с. Каменар

Възложител: Община Варна

Проектант: инж. Александър Тричков

 

 

Пристъпваме към разглеждане на проектите с предложение обектите по т. 1, т. 2 и т. 3 да се представят и разглеждат заедно, защото са взаимносвързани.

 

По т. 1, т. 2 и т. 3 - докладва инж.Николай Колев

 

След станалите разисквания, ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,

     РЕШИ: Представените проекти по т. 1, т. 2 и т. 3 от дневния ред са в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба No4от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и съгласно предоставено задание за проектиране.

Препоръки за обект „Реконструкция на бул. ”Цар Освободител” в участъка от ул. ”Поп Димитър” до ул. ”Вяра” (бул. ”Трети март”), по плана на 3 м.р., район „Младост”, гр. Варна”: - да се извърши технико-икономически анализ в обхвата на строителните работи по отношение на съществуващата „ВиК” деривация „Китка-Варна” – защита или подмяна с нова конструкция;

- Да се прецени възможността за удължаване на разделителната ивица от кръстовището с ул. „Вяра” до светофара за пешеходци с цел осигуряване на по-безопасно пресичане.

Одобряването на инвестиционните проекти и издаване на разрешения за строеж ще се извърши след представяне на всички, изискуеми по ЗУТ, документи.

 

По т. 4 докладва инж. Николай Колев

 

След станалите разисквания, ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,

РЕШИ: Представеният проект е в обхват и съдържание съгласно изискванията на НаредбаNo4от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Необходимо е разработката да се съобрази със съществуващото положение на кръстовището с бул. “Сливница” със запазване на комуникациите.

Одобряването на инвестиционните проекти и издаване на разрешения за строеж ще се извърши след представяне на всички, изискуеми по ЗУТ, документи.

 

По т. 5 докладва инж. П. Манолов

 

След станалите разисквания, ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,

РЕШИ: От представените пет варианта на транспортно-комуникационни решения се приема вариант No5 като се допуска изключение по отношение на радиуса на завиване при УПИ I-514а, кв. 2, м. „Старите лозя”, гр. варна

 

По т. 6 докладва инж. Боян Тонев

 

След станалите разисквания, ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,

РЕШИ: Приема представената геотехническа експертиза за имот  ПИ 10135.2526.910  по плана на местност “Св. Никола“, район „Приморски”,  гр. Варна във връзка с изпълнението на условията на чл. 96 от ЗУТ.

 

По т. 7 докладва инж. Боян Тонев

 

След станалите разисквания, ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,

РЕШИ: Приема представеното инженерно-геоложко проучване във връзка с чл. 96 от ЗУТ, предвид заключенията в доклада.

 

По т. 8 не се явява инж. Попова

 

След станалите разисквания, ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,

РЕШИ: Не разглежда ИГП поради неявяване на проектанта.

 

По т. 9 не се докладва предвид непълното окомплектоване на преписката

 

След станалите разисквания, ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,

РЕШИ: Не разглежда ИГП поради непълното окомплектоване на преписката.

 

По т. 10 докладва инж. Симеон Добрев от името на „Сима Васев ООД“

 

След станалите разисквания, ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,

РЕШИ: Приема представеното инженерно-геоложко проучване във връзка с чл. 96 от ЗУТ, предвид заключенията в доклада.

 

По т. 11 докладва инж. Власова

 

След станалите разисквания и извършената оценка (Приложение No1 към ПротоколNo18/ 05.12.2013 г.), ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,

РЕШИ: Приема представения проект за изменение в одобрения инвестиционен проект къмразрешение за строеж No7/ГИ/17.01.2013 г. на Директор на Дирекция ИИБ във връзка с с чл. 154, ал. 5 от ЗУТ.

Заглавието на строежа да се чете:

Уличен водопровод през о.т. 169 към о.т.161 и към о. т. 168 по плана на СО „Пчелина”, гр. Варна

 

По т. 12 докладва инж. Др. Дойнов от името на „Хидрострой” АД

 

След станалите разисквания, ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,

РЕШИ: Инвестиционният проект е представен в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба No4и съгласно предоставено задание за проектиране. Проектът не подлежи на приемане от ЕСИИ, предвид категорията на обекта – втора. Съгласно чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ „Оценката за съответствие се извършвакато комплексен доклад, съставен от регистрирана фирма - консултант, несвързана с проектанта - за обекти от първа и втора категория задължително”.

 

 

 

По т. 13 докладва инж. Петър Гърбузов

 

След станалите разисквания и извършената оценка (Приложение 2 към Протокол18/05.12.2013 г.), ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,

РЕШИ: Инвестиционният проект се приема и се предлага да се одобри и съгласува от Директора на дирекция ИИБ при условията на чл. 143 от ЗУТ и да се издаде разрешение за строеж.

 

 По т. 14 докладва инж. Петър Гърбузов

 

След станалите разисквания и извършената оценка (Приложение 3 към Протокол18/05.12.2013 г.), ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,

РЕШИ: Инвестиционният проект се приема и се предлага да се одобри и съгласува от Директора на дирекция ИИБ при условията на чл. 143 от ЗУТ и да се издаде разрешение за строеж.

 

 По т. 15 докладва инж. Петър Гърбузов

 

След станалите разисквания и извършената оценка (Приложение 4 към Протокол18/05.12.2013 г.), ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,

РЕШИ: Инвестиционният проект се приема и се предлага да се одобри и съгласува от Директора на дирекция ИИБ при условията на чл. 143 от ЗУТ и да се издаде разрешение за строеж.

 

Неразделна част от настоящия протокол е и присъствен лист от заседание на ЕСИИ,

проведено на 05.12.2013 г., Приложение No1, Приложение No2, Приложение NoиПриложение No4,Становище на РИОСВ Варна с техенизх.No08-01-8051/1/05.12.2013 г.

 

 

 

 

инж. Румяна Гороломова

Зам. Председател на ЕСИИ

 

 

Димитър Кискинов

Дирекция ПНО

инж. Веселина Никова

Технически секретар