Протокол №16 от 10.10.2013 г.

П Р О Т О К О Л 

 №16/10.10.2013 г.

 

            Днес, 10.10.2013 г., се проведе заседание на Експертния съвет за обекти на Дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване” на Община Варна, назначен със заповед №0100 от 10.01.2012 г. на Кмета на Община Варна.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Стоян Димитров – Директор на дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване” при община Варна;

         ЗАМ. председател: инж. Румяна Гороломова – началник отдел ”Инфраструктурни проекти”, дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване”

ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР: инж. В. Никова – гл. експерт „Телекомуникации”

 

ЧЛЕНОВЕ:

1.      Мартина Йорданова – главен юрисконсулт в дирекция “Правно-нормативно обслужване”;

2.      инж. Петър Гърбузов – главен експерт В и К, дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване”;

3.      инж. Десислава Пеева - Иванова - ст. експерт КБД;

4.      инж. Олег Колев – главен експерт “Свлачища и укрепване на територии”, дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване”;

5.      инж. Валентин Уруков - гл. експерт „Озеленяване”;

6.      инж. Ангелина Петрова – външен експерт;

7.      инж. Красен Якимов – Началник отдел “Строителен контрол”, дирекция УСКОР;

8.      Валя Илиева – гл. експерт, отдел  К и Р, дирекция АГУП;

9.      полк. Купен Пашов – началник отдел ДЗН;

10.  Димитричка Великова – главен специалист ИАД ОС, дирекция ОСИСД, Община Варна;

11.  инж. Стефан Манзурски – главен експерт, отдел К и Р при дирекция АГУП;

12.  инсп. Велико Маринов – Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Варна;

13.  инсп. Йордан Йорданов – ОУПБЗН - Варна;

14.  инж. Кольо Вълчев –  БТК АД;

15.  инж. Петър Ташков Карагьозов –  гл. инженер "В и К - Варна" ООД;

16.  инж. Гюнсел Алиев – специалист „Енерго Про - Мрежи” АД;

17.  инж. Кремена Иванова – гл. специалист “Развитие на ГРМ”, “Овергаз изток” АД;

18.  инж. Йовелина Цонева – Проектант подземни комуникации;

19.  инж. Николай Попов – инженер газопреносна и газоразпределителна мрежа към “Примагаз” АД;

20.  инж. Иван Иванов – Държавно горско стопанство – Варна, Изпълнителна агенция по горите;

21.  инж. Живка Йорданова – главен геолог “Геозащита” ЕООД Варна;

22.  арх. Енчо Костов Димов- външен консултант;

23.  инж. Красимир Маринов – управител на „Проект трой” ЕООД;

24.  инж. Димитър Тодоров - зам. управител „Пътища и мостове” ЕООД;

25.  инж. Владимир Владимировгл. инженер „ИнжстройинженерингEООД.

 

Представители на институциите, съгласно изискванията на чл. 16, ал. 2 на ЗУЧК:

1.      Министерство на околната среда и водите – „Басейнова дирекция Варна” – инж. Стефка Георгиева. Резервен представител по преценка на директора на „Басейнова дирекция Варна”;

2.      Министерство на околната среда и водите – РИОСВ Варна – инж. Йорданка Янева, Главен експерт "Оценка въздействието върху околната среда и екологична оценка". Резервен представител инж. Марина Димитрова;

3.      Министерство на земеделието и храните, ОД „Земеделие” Варна - инж. Милена Михайлова, гл.експерт в ГД "Аграрно развитие", ОД „Земеделие”. Резервен представител - инж. Силвия Иванова;

4.      Министерството на регионалното развитие и благоустройството - инж. Радослав Великов, ст.инспектор при РДНСК - Североизточен район, Сектор Варна. Резервен представител инж. Нели Ташева, РДНСК - Североизточен район, Сектор Варна;

5.      Министерството на отбраната, ГД "Инфраструктура на отбраната", Отдел "Инфраструктура на отбраната - гр. Шумен" - Веселинка Стоименова. Резервен представител Георги Карабахчиев, Отдел "Инфраструктура на отбраната - гр. Шумен";

6.      Министерство на здравеопазването, РЗИ Варна, Дирекция „Здравен контрол”, Гл. инсп. Възкресен Караджов. Резервен представител гл. инсп. Милена Филева;

7.      Областна администрация Варна - инж. Ваня Георгиева, главен експерт в отдел „Регионално развитие”, дирекция „АКРРДС”. Резервен представител инж. Милен Илиев, младши експерт в отдел „Регионално развитие”, дирекция „АКРРДС”;

8.      КИИП, Регионална колегия – Варна - инж. Румен Иванов. Резервен представител               инж. Вера Ковачева;

9.      КАБ, Регионална колегия – Варна - арх. Александра Бачева. Резервен представител           арх. Екатерина Пъкова.

 

Присъства юрист и повече от половината членове на ЕС.

 

Зам. председател

Имаме кворум и можем да започнем работа.

Колеги, днешното заседание на ЕС е със следния предварително обявен

 

ДНЕВЕН РЕД

 

     1. АУ107775ВН_001ВН/ 04.10.2013 г.

Въздушен електропровод 110 кV П/ст „Варна север” – П/ст „Каварна” – за становище относно предложен вариант за трасе за определяне на обхват на парцеларен план

Възложител: НЕК ЕАД

Проектант: инж. Петър Добрев

 

2.    АУ106278ВН/ 25.09.2013 г. - По чл 96, ал. 3 и ал.4 от ЗУТ

ИГП  на имот ПИ 3641 по плана на СО “Зеленика“ , район  „Аспарухово”,  гр. Варна

Възложител:  „Нордтекст“ ЕООД Варна

Проектант: „Геозащита“ ЕООД Варна

 

3.    ЗАО № 36351 ВН/ 30.09.2013 г. - По чл 96, ал. 3 и ал.4 от ЗУТ

ИГП  на имот ПИ 6= УПИ XVI-6, кв.2  по плана на СО “Зеленика“, район  „Аспарухово”,  гр. Варна

Възложител:  Людмил Йорданов Йорданов

Проектант: „Касърова“ ЕООД

 

            Пристъпваме към разглеждане на проектите:

 

По т. 1 докладва инж. Добрев

 

След станалите разисквания ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,

             ИЗРАЗЯВА СТАНОВИЩЕ: Съгласно изискванията на чл. 126, ал. 6 от ЗУТ е представен предварителен проект с предложени два варианта за трасе на въздушния електропровод 110 кV, което обхваща поземлени имоти в район Младост, гр. Варна и землището на с. Каменар. Вариант І е разработен съгласно резервирано трасе за електропровод 110 кVпо специализираната схема към ОУП на гр. Варна - част „Електроснабдяване”. Съгласно писмо с рег. №-11-00-298/18.07.2013 г. на Директор на дирекция „Инфраструктура на отбраната” на Министерство на отбраната на РБ е дадено становище при избор на вариант на трасе на високоволтовия електропровод, същото да преминава на разстояние не по малко от 2 500 м от границите на ПИ №68 – публична държавна собственост, в управление на Министерство на отбраната. Вариант І преминава на 40 – 50 м от имота, поради което не са изпълнени специалните изисквания на МО. Със становище на Министерство на отбраната с рег. №-09-00-241/23.10.2009 г., подписано от Николай Младенов - министър на отбраната на РБ, е изразено становище относно представения предварителен проект за ОУП на община Варна. В становището не е коментирано разположението на предвидения електропровод 110 кV, поради което трасето остава непроменено и в окончателния вариант за ОУП. Предложеният Вариант ІІ е отдалечен от ПИ №68 на около 1 800 м, с което също не са изпълнени изискванията на писмо с рег. №-11-00-298/18.07.2013 г.

 

            ЕКСПЕРТНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

           Счита целесъобразно предложеното трасе за въздушния електропровод 110 кV - ІІ вариант в часта, обхващаща поземлени имоти в район Младост, гр. Варна и землището на с. Каменар. За да се даде положително становище от Експертния съвет е необходимо да се представи съгласувателно становище за ІІ вариант от Министерство на отбраната на РБ.    

 

По т. 2 докладва инж. Боян Тонев

 

След станалите разисквания, ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,

РЕШИ: Инженерно-геоложкото проучване се приема по чл. 96, ал. 4 и чл. 103, ал. 6 от ЗУТ със задължително включване в съществуващата канализация.

 

По т. 3 докладва инж. Явор Щерев

 

След станалите разисквания, ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,

РЕШИ: Инженерно-геоложкото проучване се приема по чл. 96, ал. 4 и чл. 103, ал. 6 от ЗУТ със задължително включване в съществуващата канализация.

 

 

 

Неразделна част от настоящия протокол е и присъствен лист от заседание на ЕСИИ,

проведено на 10.10.2013 г. и Становище на РИОСВ Варна с техен изх.No08-01-6841/1/09.10.2013 г.

 

 

 

 

инж. Румяна Гороломова

Зам. Председател на ЕСИИ

 

 

Димитър Кискинов

Дирекция ПНО

инж. Веселина Никова

Технически секретар

 

 

 

Изтегли документи
Download this file (PR 16-10.10'13-website.doc)PR 16-10.10'13-website.doc[ ]101 Kb