Протокол №15 от 19.09.2013 г.

П Р О Т О К О Л 

 №15/ 19.09.2013 г.

 

            Днес, 19.09.2013 г. се проведе заседание на Експертния съвет за обекти на Дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване” на Община Варна, назначен със заповед №0100 от 10.01.2012 г. на Кмета на Община Варна.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Стоян Димитров – Директор на дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване” при община Варна;

            ЗАМ. председател: инж. Румяна Гороломова – началник отдел ”Инфраструктурни проекти”, дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване”

ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР: инж. В. Никова – гл. експерт „Телекомуникации”

 

ЧЛЕНОВЕ:

1.      Мартина Йорданова – главен юрисконсулт в дирекция “Правно-нормативно обслужване”;

2.      инж. Петър Гърбузов – главен експерт В и К, дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване”;

3.      инж. Десислава Пеева - Иванова - ст. експерт КБД;

4.      инж. Олег Колев – главен експерт “Свлачища и укрепване на територии”, дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване”;

5.      инж. Валентин Уруков - гл. експерт „Озеленяване”;

6.      инж. Ангелина Петрова – външен експерт;

7.      инж. Красен Якимов – Началник отдел “Строителен контрол”, дирекция УСКОР;

8.      Валя Илиева – гл. експерт, отдел  К и Р, дирекция АГУП;

9.      полк. Купен Пашов – началник отдел ДЗН;

10.  Димитричка Великова – главен специалист ИАД ОС, дирекция ОСИСД, Община Варна;

11.  инж. Стефан Манзурски – главен експерт, отдел К и Р при дирекция АГУП;

12.  инсп. Велико Маринов – Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Варна;

13.  инсп. Йордан Йорданов – ОУПБЗН - Варна;

14.  инж. Кольо Вълчев –  БТК АД;

15.  инж. Петър Ташков Карагьозов –  гл. инженер "В и К - Варна" ООД;

16.  инж. Гюнсел Алиев – специалист „Енерго Про - Мрежи” АД;

17.  инж. Кремена Иванова – гл. специалист “Развитие на ГРМ”, “Овергаз изток” АД;

18.  инж. Йовелина Цонева – Проектант подземни комуникации;

19.  инж. Николай Попов – инженер газопреносна и газоразпределителна мрежа към “Примагаз” АД;

20.  инж. Иван Иванов – Държавно горско стопанство – Варна, Изпълнителна агенция по горите;

21.  инж. Живка Йорданова – главен геолог “Геозащита” ЕООД Варна;

22.  арх. Енчо Костов Димов- външен консултант;

23.  инж. Красимир Маринов – управител на „Проект трой” ЕООД;

24.  инж. Димитър Тодоров - зам. управител „Пътища и мостове” ЕООД;

25.  инж. Владимир Владимировгл. инженер „ИнжстройинженерингEООД.

 

Представители на институциите, съгласно изискванията на чл. 16, ал. 2 на ЗУЧК:

1.      Министерство на околната среда и водите – „Басейнова дирекция Варна” – инж. Стефка Георгиева. Резервен представител по преценка на директора на „Басейнова дирекция Варна”;

2.      Министерство на околната среда и водите – РИОСВ Варна – инж. Йорданка Янева, Главен експерт "Оценка въздействието върху околната среда и екологична оценка". Резервен представител инж. Марина Димитрова;

3.      Министерство на земеделието и храните, ОД „Земеделие” Варна - инж. Милена Михайлова, гл.експерт в ГД "Аграрно развитие", ОД „Земеделие”. Резервен представител - инж. Силвия Иванова;

4.      Министерството на регионалното развитие и благоустройството - инж. Радослав Великов, ст.инспектор при РДНСК - Североизточен район, Сектор Варна. Резервен представител инж. Нели Ташева, РДНСК - Североизточен район, Сектор Варна;

5.      Министерството на отбраната, ГД "Инфраструктура на отбраната", Отдел "Инфраструктура на отбраната - гр. Шумен" - Веселинка Стоименова. Резервен представител Георги Карабахчиев, Отдел "Инфраструктура на отбраната - гр. Шумен";

6.      Министерство на здравеопазването, РЗИ Варна, Дирекция „Здравен контрол”, Гл. инсп. Възкресен Караджов. Резервен представител гл. инсп. Милена Филева;

7.      Областна администрация Варна - инж. Ваня Георгиева, главен експерт в отдел „Регионално развитие”, дирекция „АКРРДС”. Резервен представител инж. Милен Илиев, младши експерт в отдел „Регионално развитие”, дирекция „АКРРДС”;

8.      КИИП, Регионална колегия – Варна - инж. Румен Иванов. Резервен представител               инж. Вера Ковачева;

9.      КАБ, Регионална колегия – Варна - арх. Александра Бачева. Резервен представител           арх. Екатерина Пъкова.

 

Присъства юрист и повече от половината членове на ЕС.

 

Зам. председател

Имаме кворум и можем да започнем работа.

Колеги, днешното заседание на ЕС е със следния предварително обявен

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.   АУ086963ВН/ 06.08.2013 г. – за оценка на съотвeтствието на ИП

Водопроводна мрежа  на  СО „Боровец-юг“ – клон 24 и СВО пред ПИ 2712, 2727, 4431, 2710, 2729, 2709, 2708, 2707, 2706, 3687, гр. Варна

Възложител: Община Варна

Инвеститор: Кооперация „Водоснабдителна кооперация Боровец-Юг”

Проектант: инж. Ив. Стоименов

 

      2.   АУ101172ВН/ 12.09.2013 г. – за оценка на съотвeтствието на ИП

Улична канализация от ос. т. 419 до ос. т. 416 с дължина 108 м. по плана на ж. к. „Изгрев“, гр. Варна

Възложител: Община Варна

Инвеститор: Христо Николов Христов

Проектант: инж. Ив. Стоименов

 

      3.   АУ099581ВН/ 09.09.2013 г. – за оценка на съотвeтствието на ИП

Водопроводно отклонение за жилищна сграда, находяща се в ПИ №3789 по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна

Възложител: Община Варна и Димо Николов Калчев

Проектант: инж. Ал. Тричков

 

4. АУ099902ВН/ 10.09.2013 г. - По чл 96, ал. 3 и ал.4 от ЗУТ

ИГП за ПИ 10135.2563.530 по плана на 21–ви м.р., р-н „Приморски”, гр. Варна

Възложител: Недю Събев Недев

Проектант: „Геозащита“ ЕООД Варна, инж. Йорданова

 

5. АУ091504ВН/ 19.08.2013 г. - По чл 96, ал. 3 и ал.4 от ЗУТ

ИГП за ПИ 10135.2571.348 по плана на к.к. „Чайка“, р-н „Приморски”, гр. Варна

Възложител: Димитър Николов Атанасов

Проектант: „Геозащита“ ЕООД Варна, инж. Йорданова

 

6. ЗАО5838/ 30.08.2013 г. - По чл 96, ал. 3 и ал.4 от ЗУТ

Становище относно „Оценка на локалната устойчивост на терена на УПИ VII-1569,               кв. „Свети Никола“, район „Приморски”, в съотвествие с изготвения идеен проект на еднофамилна жилищна сграда”

Възложител: „ТДС“ ЕООД

Проектант: ЕТ „НП-45“, инж. Попова

 

7. АУ100955ВН/ 12.09.2013 г. - По чл 96, ал. 3 и ал.4 от ЗУТ

ИГП  на имот 10135.2571.35 по плана на К.К.“Чайка“ , район  „Приморски”,  гр. Варна

Възложител:  Емети Хюсеин Исмаил

Проектант: ЕТ „НП-45“, инж. Попова

 

8. АУ101056/ 12.09.2013 г. – за оценка на съотвeтствието на ИП

Комуникационно решение за УПИ XXVII-53, кв. 48, ЗПЗ, гр. Варна

Възложител:  ГБС „Варна”АД

Проектант: Палекс ЕООД

 

9.   АУ069538ВН/ 21.06.2013 г. – за оценка на съотвeтствието на ИП

Комуникационно решение за обслужване на ПИ 10135.3511.591, гр. Варна

Възложител: Тодор Войнов

Проектант: инж. Людмила Урукова

 

  1.  АУ011668ВН-002ВН/ 10.09.2013г. - за Становище (с Извадка от Протокол №3/31.01.2013, т.6)

Комуникационно-транспортен план за ПУП от О.Т.76 до О.Т.88 по плана на С.О.”Зеленика”, гр. Варна

Възложител: Диан Иванов, Марин Димитров, Тодорка Желева

Проектант: инж. Людмила Урукова

 

11. АУ090373ВН/14.08.2013 г. – за оценка на съотвeтствието на ИП

Комуникационно-транспортен план към ПУП-ПРЗ за УПИ I-814,761 „за терени за транспортна инфраструктура”, кв. 150, 7 м.р., гр. Варна

Възложител : „Дорм” ООД

Проектант: инж. Людмила Урукова

 

12. АУ096919ВН/02.09.2013 г. – за Становище

Комуникационно решение за ПУП–ПРЗ на УПИ I-1063, кв. 9 и улична регулация от           о.т. 641 до о.т. 642, СО „Сотира”, гр. Варна

Възложител : Георги Върбанов

Проектант: инж. Людмила Урукова

 

13. АУ083311ПР_002ВН/ 30.08.2013 г. – за Становище

Техническа целесъобразност на трасе – улица от IV клас, м. „Старите лозя” (Долна трака), гр. Варна

Фаза: Предварителни проучвания

Възложител: Анна Михайлова

Инвеститор: „ЕКРО” ЕООД 

Проектант: арх. Бранимир Карагеоргиев, инж. Петър Манолов

       14. АУ102689ВН/ 17.09.2013 г. - По чл 96, ал. 3 и ал.4 от ЗУТ

ИГП за ПИ 10135.2515.3659 по плана на СО „Ален мак“, р-н „Приморски”, гр. Варна

Възложител: Георги Марев Прохаски

Проектант: „Геозащита“ ЕООД Варна, инж. Найденова

 

           

Пристъпваме към разглеждане на проектите:

 

По т. 1 докладва инж. Цанкова

 

След станалите разисквания и извършената оценка (Приложение No1 към Протокол No15/ 19.09.2013 г.), ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,

РЕШИ: Инвестиционният проект се приема.

 

По т. 2 докладва инж. Цанкова

 

След станалите разисквания и извършената оценка (Приложение No2 към Протокол No15/ 19.09.2013 г.), ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,

РЕШИ: Инвестиционният проект се приема.

 

По т. 3 не се явява проектант.

 

След станалите разисквания, ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,

РЕШИ: Инвестиционният проект не се разглежда поради неявяване на проектант.

 

По т. 4 докладва инж. Йорданова

 

След станалите разисквания, ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,

РЕШИ: Приема инженерно-геоложкото проучване във връзка с чл. 96, ал. 4 от ЗУТ. Да се спазват стриктно препоръките, отразени в него. При фундиране на сградата под нивото на подземните води да се изпълни дренаж.

 

По т. 5 докладва инж. Йорданова

 

След станалите разисквания, ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,

РЕШИ: Приема инженерно-геоложкото проучване във връзка с чл. 96, ал. 4 от ЗУТ. Да се спазват стриктно препоръките, отразени в него.

 

            По т. 6 докладва инж. Н. Попова

 

След станалите разисквания, ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,

РЕШИ: Предвиденият насип във вертикалната планировка противоречи на указанията за извършване на земни работи в свлачищни терени от Наредба  №12 от 3 юли 2001 г. за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони.

Необходимо е изготвяне на ново становище.

 

            По т. 7 докладва инж. Н. Попова

 

След станалите разисквания, ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,

РЕШИ: Отлага разглеждането на инженерно-геоложкото проучване до доказване устойчивостта съгласно максималните параметри, предвидени в ПУП.

По т. 8 докладва инж. П. Александров

 

След станалите разисквания, ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,

РЕШИ: Идейният инвестиционният проект не се приема поради неспазване на изискванията на чл. 142 от Закона за устройство на територията. Представеният комуникационно-транспортен план не подлежи на одобрение. За същия Възложителят може да поиска становище от експерт КБД.

 

По т. 9 докладва инж. Пеева

 

След станалите разисквания, ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,

РЕШИ: Идейният инвестиционният проект не се приема поради неспазване на изискванията на чл. 142 от Закона за устройство на територията. Представеното комуникационно решение не е предмет на разглеждане на ЕСИИ. За същото Възложителят може да поиска становище от експерт КБД.

 

 По т. 10 докладва инж. Пеева

 

След станалите разисквания, ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,

РЕШИ: Комуникационно-транспортният план не е предмет на разглеждане на ЕСИИ. Следва да се издаде становище от експерт КБД.

 

По т. 11 докладва инж. Пеева

 

След станалите разисквания, ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,

РЕШИ: Идейният инвестиционният проект не се приема поради неспазване на изискванията на чл. 142 от Закона за устройство на територията. Представеният комуникационно-транспортен планне е предмет на разглеждане на ЕСИИ. За същия Възложителят може да поиска становище от експерт КБД.

 

По т. 12 докладва инж. Пеева

 

След станалите разисквания, ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,

РЕШИ: Представеното комуникационно решение не е предмет на разглеждане на ЕСИИ. Следва да се издаде становище от експерт КБД.

 

По т. 13 докладва инж. Пеева

 

След станалите разисквания, ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,

РЕШИ: От представените пет варианта на транспортно-комуникационни решения Вариант No4 изпълнява изискванията на Наредба No2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии.

 

По т. 14 докладва инж. Светлана Найденова

 

След станалите разисквания, ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,

РЕШИ: Приема инженерно-геоложкото проучване във връзка с чл. 96, ал. 4 от ЗУТ. Да се спазват стриктно препоръките, отразени в него. При избора на конкретна застроителна схема на имота да бъдат извършени допълнителни изчисления за устойчивост и да се прецени необходимостта или не от локални укрепителни мероприятия.

 

Неразделна част от настоящия протокол е и присъствен лист от заседание на ЕСИИ,

проведено на 19.09.2013 г., Приложения NoNo1 и 2, и Становище на РИОСВ Варна с техен изх. No08-01-6406/2/18.09.2013 г.

 

 

 

 

инж. Румяна Гороломова

Зам. Председател на ЕСИИ

 

Димитър Кискинов

Дирекция ПНО

инж. Веселина Никова

Технически секретар

 

 

 

Изтегли документи
Download this file (PR 15-19.09'13-website.doc)PR 15-19.09'13-website.doc[ ]125 Kb