Протокол №14 от 20.08.2013 г.

П Р О Т О К О Л 

 №14/ 20.08.2013 г.

 

            Днес, 20.08.2013 г. се проведе заседание на Експертния съвет за обекти на Дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване” на Община Варна, назначен със заповед №0100 от 10.01.2012 г. на Кмета на Община Варна.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Стоян Димитров – Директор на дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване” при община Варна;

            ЗАМ. председател: инж. Румяна Гороломова – началник отдел ”Инфраструктурни проекти”, дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване”

ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР: инж. В. Никова – гл. експерт „Телекомуникации”

 

ЧЛЕНОВЕ:

1.      Мартина Йорданова – главен юрисконсулт в дирекция “Правно-нормативно обслужване”;

2.      инж. Петър Гърбузов – главен експерт В и К, дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване”;

3.      инж. Десислава Пеева - Иванова - ст. експерт КБД;

4.      инж. Олег Колев – главен експерт “Свлачища и укрепване на територии”, дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване”;

5.      инж. Валентин Уруков - гл. експерт „Озеленяване”;

6.      инж. Ангелина Петрова – външен експерт;

7.      инж. Красен Якимов – Началник отдел “Строителен контрол”, дирекция УСКОР;

8.      Валя Илиева – гл. експерт, отдел  К и Р, дирекция АГУП;

9.      полк. Купен Пашов – началник отдел ДЗН;

10.  Димитричка Великова – главен специалист ИАД ОС, дирекция ОСИСД, Община Варна;

11.  инж. Стефан Манзурски – главен експерт, отдел К и Р при дирекция АГУП;

12.  инсп. Велико Маринов – Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Варна;

13.  инсп. Йордан Йорданов – ОУПБЗН - Варна;

14.  инж. Кольо Вълчев –  БТК АД;

15.  инж. Петър Ташков Карагьозов –  гл. инженер "В и К - Варна" ООД;

16.  инж. Гюнсел Алиев – специалист „Енерго Про - Мрежи” АД;

17.  инж. Кремена Иванова – гл. специалист “Развитие на ГРМ”, “Овергаз изток” АД;

18.  инж. Йовелина Цонева – Проектант подземни комуникации;

19.  инж. Николай Попов – инженер газопреносна и газоразпределителна мрежа към “Примагаз” АД;

20.  инж. Иван Иванов – Държавно горско стопанство – Варна, Изпълнителна агенция по горите;

21.  инж. Живка Йорданова – главен геолог “Геозащита” ЕООД Варна;

22.  арх. Енчо Костов Димов- външен консултант;

23.  инж. Красимир Маринов – управител на „Проект трой” ЕООД;

24.  инж. Димитър Тодоров - зам. управител „Пътища и мостове” ЕООД;

25.  инж. Владимир Владимировгл. инженер „ИнжстройинженерингEООД.

 

Представители на институциите, съгласно изискванията на чл. 16, ал. 2 на ЗУЧК:

1.      Министерство на околната среда и водите – „Басейнова дирекция Варна” – инж. Стефка Георгиева. Резервен представител по преценка на директора на „Басейнова дирекция Варна”;

2.      Министерство на околната среда и водите – РИОСВ Варна – инж. Йорданка Янева, Главен експерт "Оценка въздействието върху околната среда и екологична оценка". Резервен представител инж. Марина Димитрова;

3.      Министерство на земеделието и храните, ОД „Земеделие” Варна - инж. Милена Михайлова, гл.експерт в ГД "Аграрно развитие", ОД „Земеделие”. Резервен представител - инж. Силвия Иванова;

4.      Министерството на регионалното развитие и благоустройството - инж. Радослав Великов, ст.инспектор при РДНСК - Североизточен район, Сектор Варна. Резервен представител инж. Нели Ташева, РДНСК - Североизточен район, Сектор Варна;

5.      Министерството на отбраната, ГД "Инфраструктура на отбраната", Отдел "Инфраструктура на отбраната - гр. Шумен" - Веселинка Стоименова. Резервен представител Георги Карабахчиев, Отдел "Инфраструктура на отбраната - гр. Шумен";

6.      Министерство на здравеопазването, РЗИ Варна, Дирекция „Здравен контрол”, Гл. инсп. Възкресен Караджов. Резервен представител гл. инсп. Милена Филева;

7.      Областна администрация Варна - инж. Ваня Георгиева, главен експерт в отдел „Регионално развитие”, дирекция „АКРРДС”. Резервен представител инж. Милен Илиев, младши експерт в отдел „Регионално развитие”, дирекция „АКРРДС”;

8.      КИИП, Регионална колегия – Варна - инж. Румен Иванов. Резервен представител               инж. Вера Ковачева;

9.      КАБ, Регионална колегия – Варна - арх. Александра Бачева. Резервен представител           арх. Екатерина Пъкова.

 

Присъства юрист и повече от половината членове на ЕС.

 

Зам. председател

Имаме кворум и можем да започнем работа.

Колеги, днешното заседание на ЕС е със следния предварително обявен

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.   АУ086963ВН/ 06.08.2013 г. – за оценка на съотвeтствието на ИП

Водопроводна мрежа  на  СО „Боровец-юг“ – клон 24 и СВО за ПИ 2712, 2727, 4431, 2710, 2729, 2709, 2708, 2707, 2706, 3687, гр. Варна

Възложител: Община Варна

Инвеститор: Кооперация „Водоснабдителна кооперация Боровец-Юг”

Проектант: инж. Ив. Стоименов

 

2. АУ090291ВН/ 14.08.2013 г. - По чл 96 и чл. 103, ал. 6 от ЗУТ

Актуализиране на ИГП за УПИ VII -2544 (ПИ 2058) по плана на СО  „Манастирски рид“, гр. Варна

Възложител : „Тератур“ Стара Загора

Проектант: „Геозащита – Варна“ ЕООД

 

3. ЗАО8175/ 10.03.2011 г. - По чл 96, ал. 3 от ЗУТ

ИГП за ПИ 10135.536.191 (м. „Салтанат” 81) по плана на парк „Салтанат“, Приморски парк, гр. Варна

Възложител : Община Варна

Проектант: „Геозащита – Варна“ ЕООД

 

4. РД12014466ВН_004/ 24.07.2013 г.за становище

Стоманобетонен път и подпорни Тенера-Гимназии от УПИ-XIII-3137, 2940, XXV-3139, 31380, XXV-310 по КП на ж.к. Бриз, гр. Варна

Възложител : „Деспа Евробилд“ ООД

Фаза: Идеен проект

Проектант: инж. Любомир Събев

5. АУ090327ВН/ 14.08.2013 г. – по чл. 96 и чл. 103, ал. 6 от ЗУТ

ИГП за  УПИ VIII-107-за КОО, кв. 15 по плана на КК "Чайка", гр.Варна

Възложител: Константин Недков Пеев 

Проектант: „Геозащита – Варна“ ЕООД

 

6. АУ090298ВН/ 14.08.2013 г. - за оценка на съотвeтствието на ИП

Основен ремонт и реконструкция на ул. „Бели лилии” в участъка от ул. „Детелина” до                  ул. „Карамфил” по плана на 25 м.р., р-н „Приморски”, гр. Варна.

Възложител: Община Варна

Проектант: „Хидрострой” АД

 

    7. АУ071732ВН/27.06.2013 г. – за оценка на съотвeтствието на ИП

Пътна връзка за „Складова база в УПИ II-197, кв. 1, ПИ 10135.73.17 по плана на ПЗ “Планова”, бул. “Трети март”, гр. Варна”

Фаза: Технически проект

Възложител: БГ Инвест ЕООД

Проектант: „Трафик Консулт БГ” ЕООД

 

    8. АУ074699ВН_002ВН/07.08.2013 г. – за оценка на съотвeтствието на ИП

Временен открит паркинг в ПИ 10135.2553.36 по ККР на р-н "Приморски", по плана на 26-ти м.р., гр. Варна

Възложител: Община Варна

Инвеститор: Здравко Бончев Митев

Проектант: инж. Кремена Вичева

 

            Пристъпваме към разглеждане на проектите:

 

По т. 1 докладва инж. Стоименов

 

След станалите разисквания и извършената оценка, ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,

РЕШИ: Разглеждането на инвестиционния проект се отлага. В срок от 10 (десет) календарни дни към проекта да се представят следните документи:

1.      Допълнение към регистъра на засегнатите имоти от АГКК относно ПИ9682.

2.      Скица от отдел „Кадастър и регулация” към дирекция АГУП при Община Варна.

3.      Разрешение за строеж за водопровода, към който се включва проектираният уличен водопровод, придружено с извадка от одобрения ИП.

Да се извърши взаимна съгласуваност между отделните части на проекта.

 

По т. 2 докладва инж. Светлана Найденова

 

След станалите разисквания, ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,

РЕШИ: Приема инженерно-геоложкото проучване. Да се спазват стриктно препоръките, отразени в него. Да послужи за предварително разрешение по чл. 96 и чл. 103, ал. 6 от ЗУТ.

 

По т. 3 докладва инж. Светлана Найденова

След станалите разисквания, ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,

РЕШИ: Приема инженерно-геоложкото проучване. Да се спазват стриктно препоръките, отразени в него. Да послужи за предварително разрешение по чл. 96, ал. 3 от ЗУТ.

 

По т. 4 докладва инж. Олег Колев

 

След станалите разисквания, ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,

РЕШИ: Експертният съвет не възразява срещу предложението на фирма „Деспа Евробилд“ ООД да изгради улица по влязла в сила регулация, чрез публично-частно партньорство с Община Варна, съобразно ПУП-ПРЗ NоГ-170/ 15.09.1993 г. на Кмета на Община Варна за 21 м.р. и ж. к. Бриз в частта от о.т.182 до о.т.185. Необходимо е да бъде сключен договор за възлагане на проектирането, а в последствие на строителството на инфраструктурата и други с Община Варна. Община Варна е Възложител на обекта, като собственик съгласно чл. 2 ал.1 т.1 от ЗОС, § 7 ал.1 т. 4 от ПЗР към ЗИД на ЗМСМА и чл.8,  ал. 3 от Закона за пътищата.

Оценката за съответствие не е предмет на разглеждане на ЕСИИ предвид категорията на обекта - за обекти от първа и втора категория оценката за съответствие се извършва като комплексен доклад, съставен от регистрирана фирма - консултант, несвързана с проектанта.

 

По т. 5 докладва инж. Йорданова

 

След станалите разисквания, ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,

РЕШИ: Приема инженерно-геоложкото проучване във връзка с чл. 96 и чл. 103, ал. 6 от ЗУТ. Да се спазват стриктно препоръките, отразени в него.

 

 

            По т. 6 докладва инж. Н. Иванов

 

След станалите разисквания и извършената оценка (Приложение No1 към Протокол No14/ 20.08.2013 г.), ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,

РЕШИ: Инвестиционният проект се приема. Определя се категория трета. Одобреният инвестиционен проект е основание за издаване на разрешение за строеж.

 

            По т. 7 докладва инж. Д. Пеева

 

След станалите разисквания и извършената оценка (Приложение No2 към Протокол No14/ 20.08.2013 г.), ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,

РЕШИ: Инвестиционният проект се приема.

 

По т. 8 докладва инж. Д. Пеева

 

След станалите разисквания и извършената оценка (Приложение No3 към Протокол No14/ 20.08.2013 г.), ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,

РЕШИ: Инвестиционният проект се приема във връзка с чл. 55 от ЗУТ.

 

Неразделна част от настоящия протокол е и присъствен лист от заседание на ЕСИИ, проведено на 20.08.2013 г., Приложения NoNo1, 2, 3 и Становище на РИОСВ Варна с техен изх. No08-01-5715/2/20.08.2013 г.

 

 

инж. Румяна Гороломова

Зам. Председател на ЕСИИ

 

Димитър Кискинов

Дирекция ПНО

инж. Веселина Никова

Технически секретар

 

 

 

Изтегли документи
Download this file (PR 14-20.08'13 - за сайта.doc)PR 14-20.08'13 - за сайта.doc[ ]108 Kb