Протокол № 1 от 10.01.2013 г.

Протокол  № 1 от  10.01.2013 г.

        Днес, 10.01.2013 г. се проведе заседание на Експертния съвет за обекти на Дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване” на Община Варна, назначен със заповед №0100 от 10.01.2012 г. на Кмета на Община Варна.

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Стоян Димитров – Директор на дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване” при община Варна;
            ЗАМ. председател: инж. Румяна Гороломова – началник отдел ”Инфраструктурни проекти”, дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване”
ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР: инж. В. Никова – гл. експерт „Телекомуникации”

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Мартина Йорданова – главен юрисконсулт в дирекция “Правно-нормативно обслужване”;
 2. инж. Петър Гърбузов – главен експерт В и К, дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване”;
 3. инж. Десислава Пеева - Иванова - ст. експерт КБД;
 4. инж. Олег Колев – главен експерт “Свлачища и укрепване на територии”, дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване”;
 5. инж. Валентин Уруков - гл. експерт „Озеленяване”;
 6. инж. Ангелина Петрова – външен експерт;
 7. инж. Красен Якимов – Началник отдел “Строителен контрол”, дирекция УСКОР;
 8. Валя Илиева – гл. експерт, отдел  К и Р, дирекция АГУП;
 9. полк. Купен Пашов – началник отдел ДЗН;
 10. Димитричка Великова – главен специалист ИАД ОС, дирекция ОСИСД, Община Варна;
 11. инж. Стефан Манзурски – главен експерт, отдел К и Р при дирекция АГУП;
 12. инсп. Велико Маринов – Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Варна;
 13. инсп. Йордан Йорданов – ОУПБЗН - Варна;
 14. инж. Кольо Вълчев –  БТК АД;
 15. инж. Петър Ташков Карагьозов –  гл. инженер "В и К - Варна" ООД;
 16. инж. Гюнсел Алиев – специалист „Енерго Про - Мрежи” АД;
 17. инж. Кремена Иванова – гл. специалист “Развитие на ГРМ”, “Овергаз изток” АД;
 18. инж. Йовелина Цонева – Проектант подземни комуникации;
 19. инж. Николай Попов – инженер газопреносна и газоразпределителна мрежа към “Примагаз” АД;
 20. инж. Николай Хлебаров – Държавно горско стопанство – Варна, Изпълнителна агенция по горите;
 21. инж. Живка Йорданова – главен геолог “Геозащита” ЕООД Варна;
 22. арх. Енчо Костов Димов - външен консултант;
 23. инж. Красимир Маринов – управител на „Проект трой” ЕООД;
 24. инж. Димитър Тодоров - зам. управител „Пътища и мостове” ЕООД;
 25. инж. Владимир Владимиров – гл. инженер „Инжстройинженеринг” EООД.

Представители на институциите, съгласно изискванията на чл. 16, ал. 2 на ЗУЧК:

 1. Министерство на околната среда и водите – „Басейнова дирекция Варна” – инж. Стефка Георгиева. Резервен представител по преценка на директора на „Басейнова дирекция Варна”;
 2. Министерство на околната среда и водите – РИОСВ Варна – инж. Йорданка Янева, Главен експерт "Оценка въздействието върху околната среда и екологична оценка". Резервен представител инж. Марина Димитрова;
 3. Министерство на земеделието и храните, ОД „Земеделие” Варна - инж. Милена Михайлова, гл.експерт в ГД "Аграрно развитие", ОД „Земеделие”. Резервен представител - инж. Силвия Иванова;
 4. Министерството на регионалното развитие и благоустройството - инж. Радослав Великов, ст.инспектор при РДНСК - Североизточен район, Сектор Варна. Резервен представител инж. Нели Ташева, РДНСК - Североизточен район, Сектор Варна;
 5. Министерството на отбраната, ГД "Инфраструктура на отбраната", Отдел "Инфраструктура на отбраната - гр. Шумен" - Веселинка Стоименова. Резервен представител Георги Карабахчиев, Отдел "Инфраструктура на отбраната - гр. Шумен";
 6. Министерство на здравеопазването, РЗИ Варна, Дирекция „Здравен контрол”, Гл. инсп. Възкресен Караджов. Резервен представител гл. инсп. Милена Филева;
 7. Областна администрация Варна - инж. Ваня Георгиева, главен експерт в отдел „Регионално развитие”, дирекция „АКРРДС”. Резервен представител инж. Милен Илиев, младши експерт в отдел „Регионално развитие”, дирекция „АКРРДС”;
 8. КИИП, Регионална колегия – Варна - инж. Румен Иванов. Резервен представител               инж. Вера Ковачева;
 9. КАБ, Регионална колегия – Варна - арх. Александра Бачева. Резервен представител           арх. Екатерина Пъкова.

Присъства юрист и повече от половината членове на ЕС.

Председател
Имаме кворум и можем да започнем работа.
Колеги, днешното заседание на ЕС е със следния предварително обявен

ДНЕВЕН РЕД

1. АУ003781ВН/ 10.01.2013 г. – за оценка за съответствие на ИП
Реконструкция на ул.”Вяра” в участъка от бул.”Сливница” до бул.”Цар Освободител”, кръгово кръстовище при бул.”Цар Освободител”, район Младост, гр. Варна
Възложител: Община Варна
Проектант: ДЗЗД „ВАРНАСТРОЙ 2012”

2. АУ003786ВН/ 10.01.2013 г. - за оценка за съответствие на ИП
Реконструкция на бул.”Цар Освободител” в участъка от ул.”Поп Димитър” до ул.”Вяра” (бул.”Трети март”), по плана на 3 м.р., район Младост, гр. Варна
Възложител: Община Варна
Проектант: ДЗЗД „ВАРНАСТРОЙ 2012”

3. АУ003791ВН/ 10.01.2013 г. - за оценка за съответствие на ИП
Реконструкция на бул.”Цар Освободител” в участъка от ул.”Вяра” (бул.”Трети март”) до бул.”Република”, по плана на ж.к. Възраждане ІІ м.р. и кв. Младост ІІ м.р., район Младост, гр. Варна
Възложител: Община Варна
Проектант: ДЗЗД „ВАРНАСТРОЙ 2012”

4. АУ101332ВН/13.12.2012 г. – за оценка за съответствие на ИП
Канализационно отклонение за жилищна сграда, находяща се в УПИ VІІ-986, кв. 75, по плана на 28 м.р.,  гр. Варна
Възложител: Община Варна и Пламен Евгениев Радев
Инвеститор: Пламен Евгениев Радев
Проектант: инж. Ел. Бояджиева

            Към предварително обявения дневен ред, като т. 5, ще включим и обекта, който е съвместен между Община Варна и ВСУ, внесени са документите по забележките.

 1. АУ102532ВН/ 17.12.2012 г. - по ЗУЧК и за оценка за съответствие на ИП

Паркинг, реконструкция на кабелни линии, кабелна канална мрежа и подпорна стена, находящи се на ул. „Янко Славчев”, к.к. „Чайка”, гр. Варна
Възложител: Община Варна и Варненски свободен университет

РЕШЕНИЯ:

По т. 1, т. 2 и т. 3 – Докладва проектант  Николай Колев

За протокола: След станалите разисквания ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,
            РЕШИ: Отлага разглеждането на проектите до пълното им окомплектоване, съгласно Наредба No4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

            По т. 4

За протокола: След станалите разисквания ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,
           РЕШИ: Отлага разглеждането на инвестиционния проект предвид непълното окомплектоване на преписката съгласно Наредба No4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

По т. 5 – Докладва инж. Пеева

За протокола: След станалите разисквания ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,
РЕШИ: Инвестиционният проект се приема. Определя се категория трета. Да се подаде молба за заповед за отсичане на дърветата.
Неразделна част от настоящия протокол е и присъствен лист от заседание на ЕСИИ по ЗУЧК, проведено на 10.01.2013 г.

 

инж. Стоян Димитров
Председател на ЕСИИ

 

инж. Румяна Гороломова
Зам. председател на ЕСИИ

инж. Веселина Никова
Технически секретар

Димитър Кискинов
Дирекция ПНО

Изтегли документи
Download this file (PR 1-10.01.13.pdf)П Р О Т О К О Л №1/ 10.01.2013 г.[ ]119 Kb