Протокол № 10 от 18.04.2013 г.

Протокол   № 10 от 18.04.2013 г.

        Днес, 18.04.2013 г. се проведе заседание на Експертния съвет за обекти на Дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване” на Община Варна, назначен със заповед №0100 от 10.01.2012 г. на Кмета на Община Варна.

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Стоян Димитров – Директор на дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване” при община Варна;
            ЗАМ. председател: инж. Румяна Гороломова – началник отдел ”Инфраструктурни проекти”, дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване”
ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР: инж. В. Никова – гл. експерт „Телекомуникации”

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Мартина Йорданова – главен юрисконсулт в дирекция “Правно-нормативно обслужване”;
 2. инж. Петър Гърбузов – главен експерт В и К, дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване”;
 3. инж. Десислава Пеева - Иванова - ст. експерт КБД;
 4. инж. Олег Колев – главен експерт “Свлачища и укрепване на територии”, дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване”;
 5. инж. Валентин Уруков - гл. експерт „Озеленяване”;
 6. инж. Ангелина Петрова – външен експерт;
 7. инж. Красен Якимов – Началник отдел “Строителен контрол”, дирекция УСКОР;
 8. Валя Илиева – гл. експерт, отдел  К и Р, дирекция АГУП;
 9. полк. Купен Пашов – началник отдел ДЗН;
 10. Димитричка Великова – главен специалист ИАД ОС, дирекция ОСИСД, Община Варна;
 11. инж. Стефан Манзурски – главен експерт, отдел К и Р при дирекция АГУП;
 12. инсп. Велико Маринов – Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Варна;
 13. инсп. Йордан Йорданов – ОУПБЗН - Варна;
 14. инж. Кольо Вълчев –  БТК АД;
 15. инж. Петър Ташков Карагьозов –  гл. инженер "В и К - Варна" ООД;
 16. инж. Гюнсел Алиев – специалист „Енерго Про - Мрежи” АД;
 17. инж. Кремена Иванова – гл. специалист “Развитие на ГРМ”, “Овергаз изток” АД;
 18. инж. Йовелина Цонева – Проектант подземни комуникации;
 19. инж. Николай Попов – инженер газопреносна и газоразпределителна мрежа към “Примагаз” АД;
 20. инж. Николай Хлебаров – Държавно горско стопанство – Варна, Изпълнителна агенция по горите;
 21. инж. Живка Йорданова – главен геолог “Геозащита” ЕООД Варна;
 22. арх. Енчо Костов Димов- външен консултант;
 23. инж. Красимир Маринов – управител на „Проект трой” ЕООД;
 24. инж. Димитър Тодоров - зам. управител „Пътища и мостове” ЕООД;
 25. инж. Владимир Владимиров – гл. инженер „Инжстройинженеринг” EООД.

Представители на институциите, съгласно изискванията на чл. 16, ал. 2 на ЗУЧК:

 1. Министерство на околната среда и водите – „Басейнова дирекция Варна” – инж. Стефка Георгиева. Резервен представител по преценка на директора на „Басейнова дирекция Варна”;
 2. Министерство на околната среда и водите – РИОСВ Варна – инж. Йорданка Янева, Главен експерт "Оценка въздействието върху околната среда и екологична оценка". Резервен представител инж. Марина Димитрова;
 3. Министерство на земеделието и храните, ОД „Земеделие” Варна - инж. Милена Михайлова, гл.експерт в ГД "Аграрно развитие", ОД „Земеделие”. Резервен представител - инж. Силвия Иванова;
 4. Министерството на регионалното развитие и благоустройството - инж. Радослав Великов, ст.инспектор при РДНСК - Североизточен район, Сектор Варна. Резервен представител инж. Нели Ташева, РДНСК - Североизточен район, Сектор Варна;
 5. Министерството на отбраната, ГД "Инфраструктура на отбраната", Отдел "Инфраструктура на отбраната - гр. Шумен" - Веселинка Стоименова. Резервен представител Георги Карабахчиев, Отдел "Инфраструктура на отбраната - гр. Шумен";
 6. Министерство на здравеопазването, РЗИ Варна, Дирекция „Здравен контрол”, Гл. инсп. Възкресен Караджов. Резервен представител гл. инсп. Милена Филева;
 7. Областна администрация Варна - инж. Ваня Георгиева, главен експерт в отдел „Регионално развитие”, дирекция „АКРРДС”. Резервен представител инж. Милен Илиев, младши експерт в отдел „Регионално развитие”, дирекция „АКРРДС”;
 8. КИИП, Регионална колегия – Варна - инж. Румен Иванов. Резервен представител               инж. Вера Ковачева;
 9. КАБ, Регионална колегия – Варна - арх. Александра Бачева. Резервен представител           арх. Екатерина Пъкова.

 

Присъства юрист и повече от половината членове на ЕС.

Председател
Имаме кворум и можем да започнем работа.
Колеги, днешното заседание на ЕС е със следния предварително обявен

ДНЕВЕН РЕД

 1. АУ040870ВН/ 08.04.2013 г. – за становище

Комуникационно решение за УПИ XVII 1393, Промишлена зона „Планова”,    район „Младост”, гр. Варна
Възложител: Стоян Иванов Тодоров
Проектант: инж. Петър Александров

 1. АУ043616ВН/ 15.04.2013 г. - по чл. 96 от ЗУТ

Инженерно геоложко проучване за имот с идентификатор  ПИ 10135.2571.178 (стар No3181) по плана на к. к. «Чайка», гр. Варна
Възложител: Стефан Радев Нецов
Проектант: инж. Нина Попова

 1. АУ043935ВН/ 15.04.2013 г. - по чл. 96 от ЗУТ

Инженерно геоложки доклад за проведени проучвания на обект:
«Вътрешно преустройство, ремонт, несъществено укрепване на носеща конструкция на жилищна сграда в ПИ 261, кв. 536, местност «Салтанат», гр. Варна»
Възложител: «Варна-М-Прес «ЕООД
Проектант: «Геотехника АБЦ» ООД

 1. АУ037528ВН/ 01.04.2013 г. - по чл. 96 от ЗУТ

Инженерно геоложки проучвания на обект:
«Вилна сграда в ПИ 10135.2526.797, СО «Св. Никола», гр. Варна»
Възложител: Петър Христов Петров
Проектант: «КИМ Геология» ООД

 

            Пристъпваме към разглеждане на проекта:

По т. 1 докладва инж. Петър Александров

За протокола: След станалите разисквания ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,
РЕШИ: Приема комуникационно-транспортния план. При разработване на техническия проект да се поиска становище от „Градски транспорт” за изместването на тролейбусните стълбове, които попадат в разработката.
            Преди внасянето за съгласуване и одобряване на техническия проект, е необходимо да се сключи договор с Община Варна за проектиране, а в последствие преди издаване на разрешение за строеж се сключва договор с Община Варна и за строителството.

 

По т. 2 докладва инж. Нина Попова

За протокола: След станалите разисквания ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,
РЕШИ: Приема инженерногеоложко проучване. Да се спазват стриктно препоръките отразени в него. За предварително разрешение по чл. 96, т. 3 от ЗУТ.

По т. 3 докладва инж. Антонио Лаков

За протокола: След станалите разисквания ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,
РЕШИ: Приема инженерногеоложкият доклад. Да се спазват стриктно препоръките отразени в него. За предварително разрешение по чл. 96, т. 3 от ЗУТ.

По т. 4 докладва инж. Красимир Николов.

За протокола: След станалите разисквания ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,
РЕШИ: Приема инженерногеоложкото проучване. Да се спазват стриктно препоръките отразени в него. За предварително разрешение по чл. 96, т. 3 от ЗУТ.

 

Неразделна част от настоящия протокол е и присъствен лист от заседание на ЕСИИ, проведено на 18.04.2013 г.

инж. Стоян Димитров
Председател на ЕСИИ

инж. Румяна Гороломова
Зам. председател на ЕСИИ

Виктория Стойнева
Зам. Технически секретар

Димитър Кискинов
Дирекция ПНО

Изтегли документи
Download this file (PR 10-18.04'13.pdf)П Р О Т О К О Л №10[ ]136 Kb