Протокол № 9 от 11.04.2013 г.

Протокол   № от 11.04.2013 г.

        Днес, 11.04.2013 г. се проведе заседание на Експертния съвет за обекти на Дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване” на Община Варна, назначен със заповед №0100 от 10.01.2012 г. на Кмета на Община Варна.

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Стоян Димитров – Директор на дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване” при община Варна;
            ЗАМ. председател: инж. Румяна Гороломова – началник отдел ”Инфраструктурни проекти”, дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване”
ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР: инж. В. Никова – гл. експерт „Телекомуникации”

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Мартина Йорданова – главен юрисконсулт в дирекция “Правно-нормативно обслужване”;
 2. инж. Петър Гърбузов – главен експерт В и К, дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване”;
 3. инж. Десислава Пеева - Иванова - ст. експерт КБД;
 4. инж. Олег Колев – главен експерт “Свлачища и укрепване на територии”, дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване”;
 5. инж. Валентин Уруков - гл. експерт „Озеленяване”;
 6. инж. Ангелина Петрова – външен експерт;
 7. инж. Красен Якимов – Началник отдел “Строителен контрол”, дирекция УСКОР;
 8. Валя Илиева – гл. експерт, отдел  К и Р, дирекция АГУП;
 9. полк. Купен Пашов – началник отдел ДЗН;
 10. Димитричка Великова – главен специалист ИАД ОС, дирекция ОСИСД, Община Варна;
 11. инж. Стефан Манзурски – главен експерт, отдел К и Р при дирекция АГУП;
 12. инсп. Велико Маринов – Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Варна;
 13. инсп. Йордан Йорданов – ОУПБЗН - Варна;
 14. инж. Кольо Вълчев –  БТК АД;
 15. инж. Петър Ташков Карагьозов –  гл. инженер "В и К - Варна" ООД;
 16. инж. Гюнсел Алиев – специалист „Енерго Про - Мрежи” АД;
 17. инж. Кремена Иванова – гл. специалист “Развитие на ГРМ”, “Овергаз изток” АД;
 18. инж. Йовелина Цонева – Проектант подземни комуникации;
 19. инж. Николай Попов – инженер газопреносна и газоразпределителна мрежа към “Примагаз” АД;
 20. инж. Николай Хлебаров – Държавно горско стопанство – Варна, Изпълнителна агенция по горите;
 21. инж. Живка Йорданова – главен геолог “Геозащита” ЕООД Варна;
 22. арх. Енчо Костов Димов- външен консултант;
 23. инж. Красимир Маринов – управител на „Проект трой” ЕООД;
 24. инж. Димитър Тодоров - зам. управител „Пътища и мостове” ЕООД;
 25. инж. Владимир Владимиров – гл. инженер „Инжстройинженеринг” EООД.

Представители на институциите, съгласно изискванията на чл. 16, ал. 2 на ЗУЧК:

 1. Министерство на околната среда и водите – „Басейнова дирекция Варна” – инж. Стефка Георгиева. Резервен представител по преценка на директора на „Басейнова дирекция Варна”;
 2. Министерство на околната среда и водите – РИОСВ Варна – инж. Йорданка Янева, Главен експерт "Оценка въздействието върху околната среда и екологична оценка". Резервен представител инж. Марина Димитрова;
 3. Министерство на земеделието и храните, ОД „Земеделие” Варна - инж. Милена Михайлова, гл.експерт в ГД "Аграрно развитие", ОД „Земеделие”. Резервен представител - инж. Силвия Иванова;
 4. Министерството на регионалното развитие и благоустройството - инж. Радослав Великов, ст.инспектор при РДНСК - Североизточен район, Сектор Варна. Резервен представител инж. Нели Ташева, РДНСК - Североизточен район, Сектор Варна;
 5. Министерството на отбраната, ГД "Инфраструктура на отбраната", Отдел "Инфраструктура на отбраната - гр. Шумен" - Веселинка Стоименова. Резервен представител Георги Карабахчиев, Отдел "Инфраструктура на отбраната - гр. Шумен";
 6. Министерство на здравеопазването, РЗИ Варна, Дирекция „Здравен контрол”, Гл. инсп. Възкресен Караджов. Резервен представител гл. инсп. Милена Филева;
 7. Областна администрация Варна - инж. Ваня Георгиева, главен експерт в отдел „Регионално развитие”, дирекция „АКРРДС”. Резервен представител инж. Милен Илиев, младши експерт в отдел „Регионално развитие”, дирекция „АКРРДС”;
 8. КИИП, Регионална колегия – Варна - инж. Румен Иванов. Резервен представител               инж. Вера Ковачева;
 9. КАБ, Регионална колегия – Варна - арх. Александра Бачева. Резервен представител           арх. Екатерина Пъкова.

 

Присъства юрист и повече от половината членове на ЕС.

Председател
Имаме кворум и можем да започнем работа.
Колеги, днешното заседание на ЕС е със следния предварително обявен

ДНЕВЕН РЕД

 1. Рехабилитация на пътната настилка на бул. „Сливница” от бул. „Ян Хунияди” до  ул. „Генерал Колев”, гр. Варна:

 Етап 1: от бул. „Ян Хунияди” до ул. „Струга”, р-н „Младост”
Етап 2: от ул. „Струга” до ул. „Генерал Колев”, включително ул. „Александър Рачински”, р-н „Одесос”
Фаза: Технологичен проект
Възложител: Община Варна
Проектант Етап 1: ДЗЗД „Варна строй 2012”
Проектант Етап 2: ДЗЗД „Обединение АБ-Варна”

 1. АУ038078ВН/ 02.04.2013 г. - за становище

Реконструкция на локално платно на бул. “Вл. Варненчик” между                             бул. “Република” и ул. „Ак. Курчатов”, гр. Варна
Фаза: Предварителен проект на комуникационно-транспортен план
Възложител: „Лидъл България ЕООД енд Ко” КД
Проектант: „Инжконсултпроект” ООД, инж. Емил Сурилов

 1. АУ033412ВН/ 21.03.2013 г. - за становище съгласно решение по т. 14 от Протокол No5/19-20.02.2013 г. на ЕСУТ при Община Варна

Предварителен проект и организация на движението за комуникационно-транспортен план към ПУП-ПРЗ за УПИ IV-1323, кв. 2 по плана на 23 м.р., гр. Варна с идентификатор 10135.2555.23 по КК и КР на гр. Варна
Възложител: „Лидъл България ЕООД енд Ко” КД                                   
Проектант: инж. Емил Сурилов

 1. АУ034755ВН/ 25.03.2013 г. – за оценка на съотвeтствието на ИП

Уличен водопровод от ос. т. 2153 до ос. т. 2157 (в участъка пред ПИ 10135.2526.1199), м. „Франга дере и Кокарджа“, кв. „Изгрев“, гр. Варна
Възложител: Община Варна
Инвеститор: В. Тодоров, В. Вълкова, В. Вълков
Проектант: инж. Цв. Цанкова

 1. АУ098329ВН_002ВН/ 06.03.2013 г. – за оценка на съответствието  на ИП

Водопроводно и канализационни - битово и дъждовно отклонения   за жилищна сграда в УПИ VІІІ 427, кв. 18  по плана на СО „Пчелина“  гр. Варна
Възложител: Община Варна и „НМ Стройинвест“ ООД, “НМ Билд“ ООД, Мария Николова Любчева, Любчо Роев Любчев
Проектант: инж. Д. Харбалиев

 1. АУ033768ВН/ 22.03.2013 г. - по чл. 96 от ЗУТ

Инженерно геоложко проучване за ПИ 10135.2526.584 „Св. Никола“, гр. Варна
Възложител: Атанас Симеонов Атанасов
Проектант: „Геозащита“ ЕООД - Варна

 1. АУ038780ВН/ 03.04.2013 г. – по чл. 96 от ЗУТ

Инженерно геоложко проучване за ПИ 072129, 072169, 072175, 072170, 072178, 072168, 072174, 072171, 072177, 072173, 072172, 072176, 072166 по плана на к.з. „Прибой“, гр. Варна
Възложител: “ВАРНА  БИЛД К“ ООД - Варна
Проектант: „Геозащита“ ЕООД - Варна

            Пристъпваме към разглеждане на проекта:

По т. 1 докладва инж. Пеева

За протокола: След станалите разисквания ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,
РЕШИ: Инвестиционният проект във фаза «Технологичен проект» се приема. Същият е изработен в съответствие със заданието като съдържа части «Пътна и геодезия», «Организация на движението», ВОД и ПБЗ. Препоръчва се извършването на измерване от специализирана лаборатория за установяване на носимоспособността на конструкцията на пътното платно преди започване на строителните работи.

По т. 2 докладва инж. Червенков

За протокола: След станалите разисквания ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,
РЕШИ: Предлагаме да се направи корекция на вход-изхода с ул. «Академик Курчатов» и да се възстанови организацията на движение с двупосочно разминаване по локалното платно до слизането от бул. „Вл. Варненчик” към локалното платно след кръстовището с бул. Република посока „Център”. Да се представи документ, уреждащ отношенията с БА „Кредитанщалт Булус” – страна по договор за гаранция за участъка.

По т. 3 докладва инж. Червенков

За протокола: След станалите разисквания ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,
РЕШИ: Приема предварителен проект и организация на движението за комуникационно-транспортен план към ПУП-ПРЗ за УПИ IV-1323, кв. 2 по плана на 23 м.р., гр. Варна с идентификатор 10135.2555.23 по КК и КР на гр. Варна.

При разработване на работен проект да се предвиди:

 1. Лента за ляво завиване от ул. „Мир” към имота.
 2. Организация на пешеходното движение.
 3. Осигуряване на пешеходно трасе от страна на имота в отсечката между ул. „Студентска” и ул. „Хр. Смирненски”.

Препоръчва се прецизиране броя на паркоместата в съответствие с Наредба №2 от 29.06.2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии.

По т. 4 докладва инж. Цанкова

За протокола: След станалите разисквания ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,
РЕШИ: Инвестиционният проект се приема. Определя се категория трета.
Частите да се представят с подписите на проектантите за взаимно съгласуване. Да се представи документ от ВиК Варна относно законността на водопровода, към който ще се включва новият водопровод.

По т. 5 докладва инж. Харбалиев

За протокола: След станалите разисквания ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,
РЕШИ: Инвестиционният проект се приема. Определя се категория пета.

По т. 6 докладва инж. Светлана Найденова

За протокола: След станалите разисквания ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,
РЕШИ: Приема инженерно геоложко проучване за ПИ 10135.2526.584 „Св. Никола“, гр. Варна
 При бъдещото проектитане и строителство стриктно да се спазват препоръките от ИГП.

По т. 7 докладва инж. Светлана Найденова

За протокола: След станалите разисквания ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,
РЕШИ: Отлага разглеждането на разработката до спазване изискванията и указанията на писмо NoАУ 17-51 от 22.02.2013 г. на МРРБ, а именно:
-      Да се представи геотехническа експертиза;
-      Да се представят актуални скици от АГКК и удостоверения за идентичност;
-      Да се представят показателите на застрояване за УПИ I-72129 и УПИ I-72169.

Освен това стриктно да се  спазят изискванията на писмо  No91-00-100 от 06.12.2011 г. на Министъра на РРБ.

Неразделна част от настоящия протокол е и присъствен лист от заседание на ЕСИИ, проведено на 11.04.2013 г.

инж. Стоян Димитров
Председател на ЕСИИ

инж. Румяна Гороломова
Зам. председател на ЕСИИ

инж. Веселина Никова
Технически секретар

Димитър Кискинов
Дирекция ПНО

Изтегли документи
Download this file (PR 9-11.04'13.pdf)П Р О Т О К О Л №9[ ]129 Kb