Протокол № 11 от 23.05.2013 г.

Протокол

 №11/ 23.05.2013 г.

 

        Днес, 23.05.2013 г. се проведе заседание на Експертния съвет за обекти на Дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване” на Община Варна, назначен със заповед №0100 от 10.01.2012 г. на Кмета на Община Варна.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Стоян Димитров – Директор на дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване” при община Варна;

            ЗАМ. председател: инж. Румяна Гороломова – началник отдел ”Инфраструктурни проекти”, дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване”

ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР: инж. В. Никова – гл. експерт „Телекомуникации”

 

ЧЛЕНОВЕ:

1.      Мартина Йорданова – главен юрисконсулт в дирекция “Правно-нормативно обслужване”;

2.      инж. Петър Гърбузов – главен експерт В и К, дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване”;

3.      инж. Десислава Пеева - Иванова - ст. експерт КБД;

4.      инж. Олег Колев – главен експерт “Свлачища и укрепване на територии”, дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване”;

5.      инж. Валентин Уруков - гл. експерт „Озеленяване”;

6.      инж. Ангелина Петрова – външен експерт;

7.      инж. Красен Якимов – Началник отдел “Строителен контрол”, дирекция УСКОР;

8.      Валя Илиева – гл. експерт, отдел  К и Р, дирекция АГУП;

9.      полк. Купен Пашов – началник отдел ДЗН;

10.  Димитричка Великова – главен специалист ИАД ОС, дирекция ОСИСД, Община Варна;

11.  инж. Стефан Манзурски – главен експерт, отдел К и Р при дирекция АГУП;

12.  инсп. Велико Маринов – Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Варна;

13.  инсп. Йордан Йорданов – ОУПБЗН - Варна;

14.  инж. Кольо Вълчев –  БТК АД;

15.  инж. Петър Ташков Карагьозов –  гл. инженер "В и К - Варна" ООД;

16.  инж. Гюнсел Алиев – специалист „Енерго Про - Мрежи” АД;

17.  инж. Кремена Иванова – гл. специалист “Развитие на ГРМ”, “Овергаз изток” АД;

18.  инж. Йовелина Цонева – Проектант подземни комуникации;

19.  инж. Николай Попов – инженер газопреносна и газоразпределителна мрежа към “Примагаз” АД;

20.  инж. Николай Хлебаров – Държавно горско стопанство – Варна, Изпълнителна агенция по горите;

21.  инж. Живка Йорданова – главен геолог “Геозащита” ЕООД Варна;

22.  арх. Енчо Костов Димов- външен консултант;

23.  инж. Красимир Маринов – управител на „Проект трой” ЕООД;

24.  инж. Димитър Тодоров - зам. управител „Пътища и мостове” ЕООД;

25.  инж. Владимир Владимировгл. инженер „ИнжстройинженерингEООД.

 

Представители на институциите, съгласно изискванията на чл. 16, ал. 2 на ЗУЧК:

 

1.      Министерство на околната среда и водите – „Басейнова дирекция Варна” – инж. Стефка Георгиева. Резервен представител по преценка на директора на „Басейнова дирекция Варна”;

2.      Министерство на околната среда и водите – РИОСВ Варна – инж. Йорданка Янева, Главен експерт "Оценка въздействието върху околната среда и екологична оценка". Резервен представител инж. Марина Димитрова;

3.      Министерство на земеделието и храните, ОД „Земеделие” Варна - инж. Милена Михайлова, гл.експерт в ГД "Аграрно развитие", ОД „Земеделие”. Резервен представител - инж. Силвия Иванова;

4.      Министерството на регионалното развитие и благоустройството - инж. Радослав Великов, ст.инспектор при РДНСК - Североизточен район, Сектор Варна. Резервен представител инж. Нели Ташева, РДНСК - Североизточен район, Сектор Варна;

5.      Министерството на отбраната, ГД "Инфраструктура на отбраната", Отдел "Инфраструктура на отбраната - гр. Шумен" - Веселинка Стоименова. Резервен представител Георги Карабахчиев, Отдел "Инфраструктура на отбраната - гр. Шумен";

6.      Министерство на здравеопазването, РЗИ Варна, Дирекция „Здравен контрол”, Гл. инсп. Възкресен Караджов. Резервен представител гл. инсп. Милена Филева;

7.      Областна администрация Варна - инж. Ваня Георгиева, главен експерт в отдел „Регионално развитие”, дирекция „АКРРДС”. Резервен представител инж. Милен Илиев, младши експерт в отдел „Регионално развитие”, дирекция „АКРРДС”;

8.      КИИП, Регионална колегия – Варна - инж. Румен Иванов. Резервен представител               инж. Вера Ковачева;

9.      КАБ, Регионална колегия – Варна - арх. Александра Бачева. Резервен представител           арх. Екатерина Пъкова.

 

Присъства юрист и повече от половината членове на ЕС.

 

Председателинж. П. Петров, съгл. Заповед NoДС-0328/ 07.05.2013 г.

Имаме кворум и можем да започнем работа.

Колеги, днешното заседание на ЕС е със следния предварително обявен

 

ДНЕВЕН РЕД

 

  1. АУ006119ВН/ 14.05.2013 г. - по чл. 96 от ЗУТ (разглежда се допълнение към основния доклад,  разглеждан на ЕСИИ от 31.01.2013 г.), и във връзка с писмо NoАУ 17-15  от 19.04.2013 г. на МРРБ

ИГП за ПИ 10135.5511.88 от КК административен район „Аспарухово“ идентичен с ПИ 29 от КЗ „Прибой“, гр. Варна

Възложител: Даниела Янкова Тодорова

Проектант: „Геозащита“ ЕООД – Варна

 

  1. АУ046132ВН/ 18.04.2013 г. - по чл. 96 от ЗУТ

ИГП за ПИ 10135.2563.686, 10135.2563.687, 10135.2563.688, 10135.2563.689  по плана на местност „Св. Никола“, гр. Варна

Възложител: „ПИ ЕЛ ЕЙЧ ИНВЕСТ“ ООД Варна

Проектант: „Геозащита“ ЕООД – Варна

 

  1. АУ052197ВН/ 08.05.2013 г. - по чл. 96 от ЗУТ

Доклад за  ИГП „Жилищна сграда в ПИ 10135.5510.150 от КК административен район „Аспарухово“, гр. Варна

Възложител: Радослав Митков Боцев

Проектант: „СИМА и ВАСЕВ“ Варна

 

  1. АУ054441ВН/ 14.05.2013 г.– за оценка на съотвeтствието на ИП

Водопроводна мрежа на СО „Боровец-Юг” – част от клон 21а н.з. и част от 21 н.з.,                      гр. Варна

Възложител: Община Варна

Инвеститор: ДЗЗД „Вода 1112”

Проектант: инж. З. Василева

 

5.     АУ016701ВН/ 11.02.2013 г. и АУ016701ВН_002ВН/ 09.05.2013 г.– за оценка на съответствието  на ИП

Уличен водопровод пред парцел №63 и водопроводно отклонение  за  парцел №63 в ПЗ „Клисе баир“  гр. Варна

Възложител: Община Варна и „КРЕО БГ“ЕООД

Инвеститор: „КРЕО БГ“ЕООД

Проектант: инж. Ив. Стоименов

 

  1. АУ051418ВН/ 07.05.2013 г. – за становище

Вход-изход за ПИ10135.4508.209 – продължение на АМ „Хемус” при км 423+388 и км 423+347 – северно платно (стар км 423+125 и км 423+075), гр. Варна

Фаза: Технически проект

Възложител: Тиара трейдинг ЕООД

Проектант: „Пецински” ЕООД

 

            Пристъпваме към разглеждане на проектите:

 

По т. 1 докладва инж. Йорданова

 

За протокола: След станалите разисквания ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,

РЕШИ: Приема представеното допълнение (във връзка с писмо NoАУ 17-15  от 19.04.2013 г. на МРРБ) към основния инженерно-геоложки  доклад, приет на ЕСИИ от 31.01.2013 г.

При извършване на строителство по приложения РУП за имота да се спазват условията по чл. 96, ал. 3 от ЗУТ , а при извършване на строителство по приложения ПУП-ПЗ  за имота да се спазват условията по чл. 96, ал. 4 от ЗУТ.

 

По т. 2 докладва инж. Боян Тонев

 

За протокола: След станалите разисквания ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,

РЕШИ: Стабилитетните изследвания за общата устойчивост  доказват, че коефициентите на устойчивост са по-високи от минималните нормативни.

Не се налага изпълнението на укрепителни и отводнителни противосвлачищни мероприятия. Разработката може да послужи за издаване на  предварително разрешение по чл.96, ал. 3 от ЗУТ.

Приема представеното  инженерно-геоложко проучване.

 

По т. 3 докладва инж. Венцислав Васев

 

За протокола: След станалите разисквания ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,

РЕШИ: Инженерно-геоложкият доклад не се приема. Изчисленията в разработката да бъдат съобразени с предвижданията на ПУП.

 

По т. 4 докладва инж. Стоименов

 

За протокола: След станалите разисквания ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,

РЕШИ: Приема инвестиционния проект. Определя се категория трета.

 

По т. 5 докладва инж. Стоименов

 

За протокола: След станалите разисквания ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,

РЕШИ: Отлага приемането на инвестиционния проект. Да се представи извадка от устройствения план за ПЗ “Клисе баир” за обхвата на строежа – проектът да се съобрази с него. Да се посочи вида и стандарта на ППХ и да се обоснове проектантското решение.

 

            По т. 6 докладва инж. Д. Пеева

 

За протокола: След станалите разисквания ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,

РЕШИ: Съгласно действащия Общ устройствен план на Община Варна и съответното отреждане за територията, както и предвижданията за трансформиране на част (засягаща конкретния имот) от АМ ”Хемус” в улица I-ви клас от Първостепенната улична мрежа на града, проектът отговаря на изискванията на Наредба №2/ 29.06.2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии.

Инвестиционният проект да се адаптира към Наредба №Iз-1971/ 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Да се изготви проект за цялостно локално платно за обслужване на прилежащата територия, в обхват от П.В.”Комитово ханче” до съществуващ изход от локално платно за ПИ 10135.4508.213, като следващ етап на реализация. Същият максимално да се съобрази с одобрените и изградени пътни връзки по трасето, като ги заменя и обединява.

Съгласно чл. 26 от Закона за пътищата да се представи разрешение за специално ползване на пътищата чрез изграждане на пътна връзка от Агенция „Пътна инфраструктура”, в качеството на управляващ орган на АМ ”Хемус” към момента.

В съответствие с чл.142, ал. 6, т. 2 от Закона за устройство на територията да се представи доклад за оценка съответствието на инвестиционните проекти от регистрирана фирма-консултант, несвързана с проектанта - за обект втора категория.

Да се представи документ от РИОСВ-Варна по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие съгласно изискванията на чл. 148, ал. 8 от ЗУТ (ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.).  

 

Неразделна част от настоящия протокол е и присъствен лист от заседание на ЕСИИ, проведено на 23.05.2013 г., и Становище на РИОСВ Варна с техен изх. No08-01-3730/1/22.05.2013 г. 

 

 

инж. Стоян Димитров

Председател на ЕСИИ

Съгл. Заповед NoДС-0328/ 07.05.2013 г.

 

 

инж. Румяна Гороломова

Зам. председател на ЕСИИ

 

инж. Веселина Никова

Технически секретар

Димитър Кискинов

Дирекция ПНО

 

 

Изтегли документи
Download this file (PR 11-23.05'13.pdf)Протокол № 11 от 23.05.2013 г.[ ]148 Kb