Протокол № 8 от 21.03.2013 г.

Протокол  № 8 от 21.03.2013 г.

        Днес, 21.03.2013 г. се проведе заседание на Експертния съвет за обекти на Дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване” на Община Варна, по Закона за  устройството на черноморското крайбрежие, назначен със заповед №100 от 10.01.2012 г. на Кмета на Община Варна.

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Стоян Димитров – Директор на дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване” при община Варна;
            ЗАМ. председател: инж. Румяна Гороломова – началник отдел ”Инфраструктурни проекти”, дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване”
ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР: инж. В. Никова – гл. експерт „Телекомуникации”

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Мартина Йорданова – главен юрисконсулт в дирекция “Правно-нормативно обслужване”;
 2. инж. Петър Гърбузов – главен експерт В и К, дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване”;
 3. инж. Десислава Пеева - Иванова - ст. експерт КБД;
 4. инж. Олег Колев – главен експерт “Свлачища и укрепване на територии”, дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване”;
 5. инж. Валентин Уруков - гл. експерт „Озеленяване”;
 6. инж. Ангелина Петрова – външен експерт;
 7. инж. Красен Якимов – Началник отдел “Строителен контрол”, дирекция УСКОР;
 8. Валя Илиева – гл. експерт, отдел  К и Р, дирекция АГУП;
 9. полк. Купен Пашов – началник отдел ДЗН;
 10. Димитричка Великова – главен специалист ИАД ОС, дирекция ОСИСД, Община Варна;
 11. инж. Стефан Манзурски – главен експерт, отдел К и Р при дирекция АГУП;
 12. инсп. Велико Маринов – Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Варна;
 13. инсп. Йордан Йорданов – ОУПБЗН - Варна;
 14. инж. Кольо Вълчев –  БТК АД;
 15. инж. Петър Ташков Карагьозов –  гл. инженер "В и К - Варна" ООД;
 16. инж. Гюнсел Алиев – специалист „Енерго Про - Мрежи” АД;
 17. инж. Кремена Иванова – гл. специалист “Развитие на ГРМ”, “Овергаз изток” АД;
 18. инж. Йовелина Цонева – Проектант подземни комуникации;
 19. инж. Николай Попов – инженер газопреносна и газоразпределителна мрежа към “Примагаз” АД;
 20. инж. Николай Хлебаров – Държавно горско стопанство – Варна, Изпълнителна агенция по горите;
 21. инж. Живка Йорданова – главен геолог “Геозащита” ЕООД Варна;
 22. арх. Енчо Костов Димов- външен консултант;
 23. инж. Красимир Маринов – управител на „Проект трой” ЕООД;
 24. инж. Димитър Тодоров - зам. управител „Пътища и мостове” ЕООД;
 25. инж. Владимир Владимиров – гл. инженер „Инжстройинженеринг” EООД.

Представители на институциите, съгласно изискванията на чл. 16, ал. 2 на ЗУЧК:

 1. Министерство на околната среда и водите – „Басейнова дирекция Варна” – инж. Стефка Георгиева. Резервен представител по преценка на директора на „Басейнова дирекция Варна”;
 2. Министерство на околната среда и водите – РИОСВ Варна – инж. Йорданка Янева, Главен експерт "Оценка въздействието върху околната среда и екологична оценка". Резервен представител инж. Марина Димитрова;
 3. Министерство на земеделието и храните, ОД „Земеделие” Варна - инж. Милена Михайлова, гл.експерт в ГД "Аграрно развитие", ОД „Земеделие”. Резервен представител - инж. Силвия Иванова;
 4. Министерството на регионалното развитие и благоустройството - инж. Радослав Великов, ст.инспектор при РДНСК - Североизточен район, Сектор Варна. Резервен представител инж. Нели Ташева, РДНСК - Североизточен район, Сектор Варна;
 5. Министерството на отбраната, ГД "Инфраструктура на отбраната", Отдел "Инфраструктура на отбраната - гр. Шумен" - Веселинка Стоименова. Резервен представител Георги Карабахчиев, Отдел "Инфраструктура на отбраната - гр. Шумен";
 6. Министерство на здравеопазването, РЗИ Варна, Дирекция „Здравен контрол”, Гл. инсп. Възкресен Караджов. Резервен представител гл. инсп. Милена Филева;
 7. Областна администрация Варна - инж. Ваня Георгиева, главен експерт в отдел „Регионално развитие”, дирекция „АКРРДС”. Резервен представител инж. Милен Илиев, младши експерт в отдел „Регионално развитие”, дирекция „АКРРДС”;
 8. КИИП, Регионална колегия – Варна - инж. Румен Иванов. Резервен представител               инж. Вера Ковачева;
 9. КАБ, Регионална колегия – Варна - арх. Александра Бачева. Резервен представител           арх. Екатерина Пъкова.

 

Присъства юрист и повече от половината членове на ЕС.

Зам. председател
Имаме кворум и можем да започнем работа. Колеги, днешното заседание на ЕС е със следния предварително обявен

ДНЕВЕН РЕД

1. АУ03023ВН/ 14.03.13 г. – по ЗУЧК
Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV (сградно отклонение) от трафопост тип БКТП №1976 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ XI-2568.129 (ПИ С ИД.10135.2568.129),  кв. 32, по плана на КК СВ.СВ. „Константин и Елена”, гр. Варна.
Възложител: „Енерго – Про Мрежи” АД
Проектант: инж. Тодор Тодоров
Оценка за съответствието на инв. проект: „СС КОНСУЛТ” ЕООД
 
2. АУ015045ВН_002ВН/ 12.03.13 г. - по ЗУЧК (след забележки)
Трафопост тип БКТП 1000 кVА, 20/0,4 кV (с монтаж на трансформатор 250 кVА) в УПИ ХL-799, кв. 10 (ПИ с ид. №10135.2573.1077) по плана на к. к. „Чайка”, община Варна, електрозахранването му с кабелни линии 20 кV чрез разкъсване и муфиране на извод „Геотерм” (между ТП №1657 и ТП №2026) и кабелно отклонение от новия трафопост до електромерно табло ТЕПО в имота.
Възложител: „Енерго-Про Мрежи” АД и „Сорес инвест” ООД
Проектант: инж. Тодор Тодоров
ОСИП: МД контрол ЕООД       

3. АУ006992ВН_002ВН/ 12.02.2013 г. – по ЗУЧК, за оценка на съотвeтствието на ИП
Уличен  водопровод  от ос.т. 383  до  ос.т. 578 – 290 м.,  пред  ПИ 4319 (4582 и 4583)  по ПУП-ПУР  на  СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“,  гр. Варна
Възложител: Община Варна
Инвеститор: Лилия Александровна Аспидова
Проектант: инж. В. Ковачева

4. АУ009132ВН_002ВН/ 13.02.2013 г. – по ЗУЧК, за оценка на съотвeтствието на ИП
Уличен  водопровод  от ос.т. 1326  до  ос.т. 1328 – 42 м., пред ПИ10135.2526.9624  по ПУП-ПУР  на  СО „Ваялар“,  гр. Варна
Възложител: Община Варна
Инвеститор: Георги Иванов Николов
Проектант: инж. Д. Харбалиев

5. АУ098329ВН_002ВН / 06.03.2013 г. – за оценка на съотвeтствието на ИП
Водопроводно и канализационни-битово и дъждовно отклонения за жилищна сграда в УПИ VІІІ 427, кв. 18  по плана на СО „Пчелина“,  гр. Варна
Възложител: Община Варна и „НМ Стройинвест“ ООД, Мария Николова Любчева, Любчо Роев Любчев
Проектант: инж. Д. Харбалиев

6. АУ068979ВН_002ВН/12.03.2013 г. –  за оценка на съотвeтствието на ИП
Улична  канализация  от ос.т. 139 до ос.т.  137 – 47 м. ( в участъка пред УПИ ХХ– 1582,                      000000000кв. 26=10135.2526.9624 ) по ПУП-ПРЗ  на  ж.к. „Бриз“,  гр. Варна
Възложител: Община Варна
Инвеститор: Магдалена Радева Керезова
Проектант: инж. Иван Стоименов

7. АУ30040ВН/14.03.2013 г. – по ЗУЧК
Преустройство на съществуваща GSM приемо-предавателна станция от мобилна наземна мрежа на “КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ” ЕАД с No4123 в приемо-предавателна станция GSM, UMTS, и неподвижната радиослужба от вида „точка към точка”, разположенa на покрива на сграда с идентификатор 10135.2573.261.1 по КК и КР на гр. Варна, с административен адрес х-л „Журналист”, бл. 2, к.к. „Чайка”, гр. Варна
Възложител: “КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ” ЕАД
Проектант: ЕТ „ХЕЛИКС”, гр. София

РЕШЕНИЯ:

По т. 1 – Докладва инж. Тодоров

За протокола: След станалите разисквания ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,
РЕШИ: Инвестиционният проект се приема по ЗУЧК.

По т. 2 – Докладва инж. Тодоров

За протокола: След станалите разисквания ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,
РЕШИ: Инвестиционният проект се приема по ЗУЧК. По отношение съдържанието на проектните части е необходимо:

 1. Да се добави детайл, изясняващ спазването на Наредба No8 ЗА ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОВОДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА при пресичането на електронната мрежа на БТК АД.
 2. Да се посочат, съгласно чл. 169 на ЗУТ, шумовите характеристики на трафопоста и да се изясни ще се създава ли шумов дискомфорт.
 3. Част Геодезия да се сугласува с част „Отводняване”.
 4. Да се предвидят ревизионни шахти на мястото на ревизионните отвори.

По т. 3 – Докладва инж. Ковачева

За протокола: След станалите разисквания ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,
РЕШИ: Инвестиционният проект се приема по ЗУЧК. Дава се положителна оценка са съответствие. Определя се категория трета.

            По т. 4 – инж. Харбалиев

За протокола: След станалите разисквания ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,
РЕШИ: Инвестиционният проект се приема по ЗУЧК. Дава се положителна оценка са съответствие. Определя се категория трета.

По т. 5 – Не се явява проектант.

За протокола: След станалите разисквания ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,
РЕШИ: Отлага разглеждането на проекта поради неявяване на проектант.

            По т. 6 – Докладва инж. Стоименов

За протокола: След станалите разисквания ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,
РЕШИ: Инвестиционният проект се приема по ЗУЧК. Дава се положителна оценка са съответствие. Определя се категория трета.

            По т. 7 – Докладва инж. Никова

За протокола: След станалите разисквания ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,
РЕШИ: Инвестиционният проект се приема по ЗУЧК.

 

Неразделна част от настоящия протокол е и присъствен лист от заседание на ЕСИИ по ЗУЧК, проведено на 21.03.2012 г.

 

 

инж. Румяна Гороломова
Зам. председател на ЕСИИ

Димитър Кискинов
Дирекция ПНО

 

инж. Веселина Никова
Технически секретар

 

Изтегли документи
Download this file (PR 8-ZUChК-21.03.13.pdf)П Р О Т О К О Л №8/ 21.03.2013 г.[ ]125 Kb