Протокол № 5 от 21.02.2013 г.

Протокол  № 5 от 21.02.2013 г.

            Днес, 21.02.2013 г. се проведе заседание на Експертния съвет за обекти на Дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване” на Община Варна, по Закона за  устройството на черноморското крайбрежие, назначен със заповед №100 от 10.01.2012 г. на Кмета на Община Варна.

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Стоян Димитров – Директор на дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване” при община Варна;
            ЗАМ. председател: инж. Румяна Гороломова – началник отдел ”Инфраструктурни проекти”, дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване”
ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР: инж. В. Никова – гл. експерт „Телекомуникации”

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Мартина Йорданова – главен юрисконсулт в дирекция “Правно-нормативно обслужване”;
 2. инж. Петър Гърбузов – главен експерт В и К, дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване”;
 3. инж. Десислава Пеева - Иванова - ст. експерт КБД;
 4. инж. Олег Колев – главен експерт “Свлачища и укрепване на територии”, дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване”;
 5. инж. Валентин Уруков - гл. експерт „Озеленяване”;
 6. инж. Ангелина Петрова – външен експерт;
 7. инж. Красен Якимов – Началник отдел “Строителен контрол”, дирекция УСКОР;
 8. Валя Илиева – гл. експерт, отдел  К и Р, дирекция АГУП;
 9. полк. Купен Пашов – началник отдел ДЗН;
 10. Димитричка Великова – главен специалист ИАД ОС, дирекция ОСИСД, Община Варна;
 11. инж. Стефан Манзурски – главен експерт, отдел К и Р при дирекция АГУП;
 12. инсп. Велико Маринов – Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Варна;
 13. инсп. Йордан Йорданов – ОУПБЗН - Варна;
 14. инж. Кольо Вълчев –  БТК АД;
 15. инж. Петър Ташков Карагьозов –  гл. инженер "В и К - Варна" ООД;
 16. инж. Гюнсел Алиев – специалист „Енерго Про - Мрежи” АД;
 17. инж. Кремена Иванова – гл. специалист “Развитие на ГРМ”, “Овергаз изток” АД;
 18. инж. Йовелина Цонева – Проектант подземни комуникации;
 19. инж. Николай Попов – инженер газопреносна и газоразпределителна мрежа към “Примагаз” АД;
 20. инж. Николай Хлебаров – Държавно горско стопанство – Варна, Изпълнителна агенция по горите;
 21. инж. Живка Йорданова – главен геолог “Геозащита” ЕООД Варна;
 22. арх. Енчо Костов Димов- външен консултант;
 23. инж. Красимир Маринов – управител на „Проект трой” ЕООД;
 24. инж. Димитър Тодоров - зам. управител „Пътища и мостове” ЕООД;
 25. инж. Владимир Владимиров – гл. инженер „Инжстройинженеринг” EООД.

Представители на институциите, съгласно изискванията на чл. 16, ал. 2 на ЗУЧК:

 1. Министерство на околната среда и водите – „Басейнова дирекция Варна” – инж. Стефка Георгиева. Резервен представител по преценка на директора на „Басейнова дирекция Варна”;
 2. Министерство на околната среда и водите – РИОСВ Варна – инж. Йорданка Янева, Главен експерт "Оценка въздействието върху околната среда и екологична оценка". Резервен представител инж. Марина Димитрова;
 3. Министерство на земеделието и храните, ОД „Земеделие” Варна - инж. Милена Михайлова, гл.експерт в ГД "Аграрно развитие", ОД „Земеделие”. Резервен представител - инж. Силвия Иванова;
 4. Министерството на регионалното развитие и благоустройството - инж. Радослав Великов, ст.инспектор при РДНСК - Североизточен район, Сектор Варна. Резервен представител инж. Нели Ташева, РДНСК - Североизточен район, Сектор Варна;
 5. Министерството на отбраната, ГД "Инфраструктура на отбраната", Отдел "Инфраструктура на отбраната - гр. Шумен" - Веселинка Стоименова. Резервен представител Георги Карабахчиев, Отдел "Инфраструктура на отбраната - гр. Шумен";
 6. Министерство на здравеопазването, РЗИ Варна, Дирекция „Здравен контрол”, Гл. инсп. Възкресен Караджов. Резервен представител гл. инсп. Милена Филева;
 7. Областна администрация Варна - инж. Ваня Георгиева, главен експерт в отдел „Регионално развитие”, дирекция „АКРРДС”. Резервен представител инж. Милен Илиев, младши експерт в отдел „Регионално развитие”, дирекция „АКРРДС”;
 8. КИИП, Регионална колегия – Варна - инж. Румен Иванов. Резервен представител               инж. Вера Ковачева;
 9. КАБ, Регионална колегия – Варна - арх. Александра Бачева. Резервен представител           арх. Екатерина Пъкова.

 

Присъства юрист и повече от половината членове на ЕС.

Председател
Имаме кворум и можем да започнем работа.
Колеги, днешното заседание на ЕС е със следния предварително обявен

ДНЕВЕН РЕД

1. АУ060858ВН/ 31.08.2012 г. – по ЗУЧК, има доклад за оценка на съответствието на ИП
Уличен водопровод и водопроводни отклонения за имоти 10135.2723.25, 10135.2623.1038, 10135.2723.947 (стар 1556), 10135.2623.8866, 10135.2723.14, 10135.2723.16, 10135.2723.19 (стар 1560), 10135.2723.1040, 10135.2723.1041, 10135.2723.744,  10135.2723.34, 10135.2623.1037, 10135.2623.8872, 10135.2623.1068,  10135.2723.92 по плана на СО “Ваялар“, гр. Варна
Възложител: Община Варна и собствениците на гореописаните имоти
Инвеститор: ДЗЗД „Невен“ и собствениците на гореописаните имоти
Проектант: инж. Н. Пеев

 1. АУ011968ВН_001ВН/ 28.01.2013 г. – по ЗУЧК

Геотехническа експертиза  за имот ПИ 10135.2572.189  КК „Чайка“, район Приморски“,    гр. Варна
Проектант: „Геозащита“ ЕООД Варна, инж. Св. Найденова, инж. К. Ангелова
Възложител: Калина Димитрова Тодорова

 1. АУ020033ВН/ 19.02.2013 г. – по ЗУЧК

Геотехническа експертиза  за имот ПИ 10135.2561.4  Приморски парк, район Приморски“, гр. Варна
Проектант: „Геозащита“ ЕООД Варна
Възложител: ОП „Зоопарк-СЦ“ гр. Варна

 1. АУ074398ВН_002/ 05.02.2013 г. - по ЗУЧК, след забележки

ИГП  за имот 1482, Вилна зона „Прибой“, гр. Варна
Проектант: „Нина Попова-45“
Възложител: Магдалена Попова

5. АУ017355ВН/ 12.02.2012 г. - за ОСИП
Пътна връзка за „Складова база в УПИ II-197, квартал 1, ПИ10135.73.17 по КК и КР, Промишлена зона „Планова”, бул. „Трети март”, гр. Варна
Фаза: ТП
Възложител: Благой Лазаров Граменов
Проектант: инж. Недялко Иванов

6. АУ059619ВН/ 29.08.2012 г. –  за оценка на съответствието на ИП, след забележки
Уличен водопровод и водопроводно отклонение до ВШ  за жилищна сграда в ПИ – 2510.921,   кв. 72  по плана на СО „Добрева чешма“,  гр. Варна
Възложител: Община Варна и Мария Михайлова Михайлова
Проектант: инж. Антония Вълчева

7. АУ010023ВН/ 24.01.2013 г. – за оценка на съответствието на ИП
Водопроводна мрежа на СО“Боровец-юг“ клон 21а н.з. и част от клон 21 н.з.,  гр. Варна
Възложител: Община Варна
Инвеститор: ДЗЗД „Вода 2012“
Проектант: инж. Ив. Стоименов

8. АУ020284ВН/ 19.02.2013 г. – по ЗУЧК
Геотехническа експертиза  за имот ПИ 10135.2571.1258 КК „Чайка“, гр. Варна
Проектант: „Геозащита“ ЕООД Варна
Възложител: „Тера 121” ООД

Включва се допълнителна точка към дневния ред:

 1. АУ021472ВН/ 21.02.2013 г. – по ЗУЧК

Двустранна оптична свързаност на трансмисионна точка на „Мобилтел” ЕАД, разположена в сграда с идентификатор 10135.2569.57.2 по КК и КР на гр. Варна, к. к. „Св. Св. Константин и Елена” (Международен дом на учените Фредерик Жолио Кюри”), от действаща национална оптична кабелна линия на «Мобилтел» ЕАД
Възложител: «Мобилтел» ЕАД
Проектант: инж. Св. Чанев
Доклад за ОСИП: Телеконтрол 99 ЕООД

РЕШЕНИЯ:

По т. 1 – Докладва Никулина Цветкова (представител на консултанта)

За протокола: След станалите разисквания ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,
            РЕШИ: Отлага разглеждането на проекта до отстраняване на следните забележки:

 1. Скицата с подземни проводи е с изтекъл срок.
 2. В проекта да се включи текстова и графична информация за съществуващите проводи на техническата инфраструктура.
 3. Да се представи специализираната план-схема за ВиК.
 4. Докладът за ОСИП да се актуализира предвид горните забележки.

По т. 2 - Докладва инж. Найденова (Геозащита)

За протокола: След станалите разисквания ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,
            РЕШИ: Приема „Геотехническа експертиза  за имот ПИ 10135.2571.1258 к.к. „Чайка“, гр. Варна”.
При бъдещото строителство в имота да се спазват заключенията и препоръките в геотехническата експертиза.

По т. 3 – Докладва инж. Олег Колев

За протокола: След станалите разисквания ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,
            РЕШИ: Приема „Геотехническа експертиза  за имот ПИ 10135.2561.4, „Приморски парк”, район Приморски, гр. Варна
При бъдещото строителство в имота да се спазват заключенията и препоръките в геотехническата експертиза.

            По т. 4

За протокола: След станалите разисквания ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,
            РЕШИ: Приема „ИГП  за имот 1482, Вилна зона „Прибой“, гр. Варна”.
При бъдещото строителство в имота да се спазват заключенията и препоръките в ИГП.

По т. 5 – Докладва инж. Пеева

За протокола: След станалите разисквания ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,
РЕШИ: Не приема представения проект поради установено несъобразяване с протоколно решение на ЕСИИ от 03.11.2011 г, Протокол No30, за обособяване на трета лента по бул. „Трети март” с цел обслужване на прилежащите имоти. Същото е съобщено на г-н Граменов с писмо с рег. инд. ЗАО30582/ 09.11.2011 г., получено на 22.11.2011 г.
Връща проекта за разработка във връзка с цитираното протоколно решение.

      По т. 6 – Докладва инж. Антония Вълчева

За протокола: След станалите разисквания ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,
РЕШИ: Инвестиционният проект се приема. Определя се категория трета.

По т. 7 докладва инж. Стоименов

За протокола: След станалите разисквания ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,
РЕШИ: Инвестиционният проект се приема. Определя се категория трета.

По т. 8 - инж. Йорданова

За протокола: След станалите разисквания ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,
            РЕШИ: Приема „Геотехническа експертиза  за имот ПИ 10135.2571.1258 к.к. „Чайка“, гр. Варна”.
При бъдещото строителство в имота да се спазват заключенията и препоръките в геотехническата експертиза.

            По т. 9 – Докладва инж. Никова

За протокола: След станалите разисквания ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,
            РЕШИ: Инвестиционният проект се приема по ЗУЧК.

 

Неразделна част от настоящия протокол е и присъствен лист от заседание на ЕСИИ по ЗУЧК, проведено на 21.02.2012 г. и Становище на РИОСВ Варна с техен изх.No08-01-1285/2/21.02.2013 г.

 

 

инж. Стоян Димитров
Председател на ЕСИИ

 

инж. Румяна Гороломова
Зам. председател на ЕСИИ

инж. Веселина Никова
Технически секретар

Димитър Кискинов
Дирекция ПНО

Изтегли документи
Download this file (PR 5-ZUChК-21.02.13.pdf)П Р О Т О К О Л №5/ 21.02.2013 г.[ ]132 Kb