Протокол № 4 от 07.02.2013 г.

Протокол   № 4 от 07.02.2013 г.

        Днес, 07.02.2013 г. се проведе заседание на Експертния съвет за обекти на Дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване” на Община Варна, по Закона за  устройството на черноморското крайбрежие, назначен със заповед №100 от 10.01.2012 г. на Кмета на Община Варна.

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Стоян Димитров – Директор на дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване” при община Варна;
            ЗАМ. председател: инж. Румяна Гороломова – началник отдел ”Инфраструктурни проекти”, дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване”
ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР: инж. В. Никова – гл. експерт „Телекомуникации”

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Мартина Йорданова – главен юрисконсулт в дирекция “Правно-нормативно обслужване”;
 2. инж. Петър Гърбузов – главен експерт В и К, дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване”;
 3. инж. Десислава Пеева - Иванова - ст. експерт КБД;
 4. инж. Олег Колев – главен експерт “Свлачища и укрепване на територии”, дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване”;
 5. инж. Валентин Уруков - гл. експерт „Озеленяване”;
 6. инж. Ангелина Петрова – външен експерт;
 7. инж. Красен Якимов – Началник отдел “Строителен контрол”, дирекция УСКОР;
 8. Валя Илиева – гл. експерт, отдел  К и Р, дирекция АГУП;
 9. полк. Купен Пашов – началник отдел ДЗН;
 10. Димитричка Великова – главен специалист ИАД ОС, дирекция ОСИСД, Община Варна;
 11. инж. Стефан Манзурски – главен експерт, отдел К и Р при дирекция АГУП;
 12. инсп. Велико Маринов – Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Варна;
 13. инсп. Йордан Йорданов – ОУПБЗН - Варна;
 14. инж. Кольо Вълчев –  БТК АД;
 15. инж. Петър Ташков Карагьозов –  гл. инженер "В и К - Варна" ООД;
 16. инж. Гюнсел Алиев – специалист „Енерго Про - Мрежи” АД;
 17. инж. Кремена Иванова – гл. специалист “Развитие на ГРМ”, “Овергаз изток” АД;
 18. инж. Йовелина Цонева – Проектант подземни комуникации;
 19. инж. Николай Попов – инженер газопреносна и газоразпределителна мрежа към “Примагаз” АД;
 20. инж. Николай Хлебаров – Държавно горско стопанство – Варна, Изпълнителна агенция по горите;
 21. инж. Живка Йорданова – главен геолог “Геозащита” ЕООД Варна;
 22. арх. Енчо Костов Димов- външен консултант;
 23. инж. Красимир Маринов – управител на „Проект трой” ЕООД;
 24. инж. Димитър Тодоров - зам. управител „Пътища и мостове” ЕООД;
 25. инж. Владимир Владимиров – гл. инженер „Инжстройинженеринг” EООД.

Представители на институциите, съгласно изискванията на чл. 16, ал. 2 на ЗУЧК:

 1. Министерство на околната среда и водите – „Басейнова дирекция Варна” – инж. Стефка Георгиева. Резервен представител по преценка на директора на „Басейнова дирекция Варна”;
 2. Министерство на околната среда и водите – РИОСВ Варна – инж. Йорданка Янева, Главен експерт "Оценка въздействието върху околната среда и екологична оценка". Резервен представител инж. Марина Димитрова;
 3. Министерство на земеделието и храните, ОД „Земеделие” Варна - инж. Милена Михайлова, гл.експерт в ГД "Аграрно развитие", ОД „Земеделие”. Резервен представител - инж. Силвия Иванова;
 4. Министерството на регионалното развитие и благоустройството - инж. Радослав Великов, ст.инспектор при РДНСК - Североизточен район, Сектор Варна. Резервен представител инж. Нели Ташева, РДНСК - Североизточен район, Сектор Варна;
 5. Министерството на отбраната, ГД "Инфраструктура на отбраната", Отдел "Инфраструктура на отбраната - гр. Шумен" - Веселинка Стоименова. Резервен представител Георги Карабахчиев, Отдел "Инфраструктура на отбраната - гр. Шумен";
 6. Министерство на здравеопазването, РЗИ Варна, Дирекция „Здравен контрол”, Гл. инсп. Възкресен Караджов. Резервен представител гл. инсп. Милена Филева;
 7. Областна администрация Варна - инж. Ваня Георгиева, главен експерт в отдел „Регионално развитие”, дирекция „АКРРДС”. Резервен представител инж. Милен Илиев, младши експерт в отдел „Регионално развитие”, дирекция „АКРРДС”;
 8. КИИП, Регионална колегия – Варна - инж. Румен Иванов. Резервен представител               инж. Вера Ковачева;
 9. КАБ, Регионална колегия – Варна - арх. Александра Бачева. Резервен представител           арх. Екатерина Пъкова.

 

Присъства юрист и повече от половината членове на ЕС.

Председател
Имаме кворум и можем да започнем работа.
Колеги, днешното заседание на ЕС е със следния предварително обявен

ДНЕВЕН РЕД

 1. АУ007373ВН/18.01.2013 г. -  по ЗУЧК

Трафопост (БКТП-1) 2х1000 кVА, 20/0,4 кV, електрозахранването му чрез реконструкция на кабелни линии 20 кV, кабелни линии 0,4 кV до електромерни табла на бл. А, бл. В, бл. С, бл. D и бл. D1 на апартаментен хотел, находящи се в УПИ ІІ-139, кв. 11 (ПИ с ид. №10135.2569.19) по плана на к. к. „Св. Св. Константин и Елена”, община Варна и изграждане на тръбна канална мрежа в имота.
Възложител: „Енерго-Про Мрежи”АД
Собственик на имот: „Хелт енд Уелнес”АДСИЦ
Проектант: инж. Иван Вачев
Оценка за съответствие: Диалекс ООД

 1. АУ007380ВН/18.01.2013 г. -  по ЗУЧК

Трафопост (БКТП-2) 1600 кVА, 20/0,4 кV, електрозахранването му с кабелни линии 20 кV от БКТП-1 и електрозахранване 0,4 кV на апартаментен хотел, находящи се в УПИ ІІ-139, кв. 11 (ПИ с ид. №10135.2569.19) по плана на к. к. „Св. Св. Константин и Елена”, община Варна
Възложител: „Хелт енд Уелнес”АДСИЦ
Собственик на имот: „Хелт енд Уелнес”АДСИЦ
Проектант: инж. Иван Вачев
Оценка за съответствие: Диалекс ООД

 1. АУ012856ВН/ 30.01.2013 г. - за ОСИП, след забележки

Изграждане на бул. Левски в участъка от ул. Подвис до ул. Девня, Втори етап: Южно обслужващо платно в участъка от бул.”Сливница” до бул. ”Вл. Варненчик”, по плана на 14-ти м. р., район Oдесос, гр. Варна
Възложител: Община Варна
Проектант: ДЗЗД „Обединение „АБ Варна”
         4. АУ005206ВН/ 25.01.2013 г. - по ЗУЧК
Брегоукрепителна и вълнобойна стена ПИ 10135. 5511.205 КЗ „Прибой“ кв. Галата,            гр. Варна
Възложител: Наско Петков и Пламен Пеев
Проектант: Евроконсулт“ДЗЗД
ОСИП: Атика консулт ЕООД

         5.  АУ014384ВН/ 04.02.2013 г.по ЗУЧК
Брегоукрепителни мероприятия (противоабразионна защита) за УПИ III72133, кв.13, по плана на КЗ ”Прибой”, гр.Варна (ПИ с идентификатор 10135.5511.172 по КККР на гр.Варна)
Възложител: „ВЕСМАР ВИЛАС” ООД
Проектант: „АЕС – Конструкции“
ОСИП: „Глобал Консулт 07” ООД

 1. АУ015045ВН/ 05.02.2013 г. -  по ЗУЧК

Трафопост тип БКТП 1000 кVА, 20/0,4 кV (с монтаж на трансформатор 250 кVА) в УПИ ХL-799, кв. 10 (ПИ с ид. №10135.2573.1077) по плана на к. к. „Чайка”, община Варна, електрозахранването му с кабелни линии 20 кV чрез разкъсване и муфиране на извод „Геотерм” (между ТП №1657 и ТП №2026) и кабелно отклонение от новия трафопост до електромерно табло ТЕПО в имота.
Възложител: „Енерго-Про Мрежи” АД и „Сорес инвест” ООД
Проектант: инж. Тодор Тодоров
ОСИП: МД контрол ЕООД       

РЕШЕНИЯ:

инж. Гороломова – Предлагам т.1 и т. 2 да се обсъдят заедно, защото се засяга един и същ имот, но на различно основание.

По т. 1 и т. 2 - Докладва инж. Вачев

За протокола: След станалите разисквания ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,
            РЕШИ: Инвестиционният проект се приема по ЗУЧК.

По т. 3

За протокола: След станалите разисквания ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,
РЕШИ: Инвестиционният проект се приема. Определя се категория трета.

По т. 4 – Докладва инж. Братанова

За протокола: След станалите разисквания ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,
            РЕШИ: Инвестиционният проект се приема по ЗУЧК.

            По т. 5 – инж. Колев – Проектант не се явява. Няма становища от МОСВ и РИОСВ.

За протокола: След станалите разисквания ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,
РЕШИ: Отлага разглеждането на инвестиционния проект поради неявяване на проектант.

По т. 6 – Докладва инж. Тодоров

За протокола: След станалите разисквания ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,
РЕШИ: Отлага разглеждането на инвестиционния проект до отстраняването на следните забележки:

 1. Да се изготви проект ВОБД за монтажните работи на новия трафопост.
 2. Поради изтичане на 6-месечния срок да се съгласува визата, издадена от главния архитект на район Приморски.
 3. Поради изтичане на 6-месечния срок да се представи нова скица за ПИ 1077 от АГКК – Варна.
 4. Докладът за оценка за съответствие да обхване, съгласно чл. 142, ал. 5, ч. 1 и 2 от ЗУТ, оценка за предвижданията на ПУП и правилата и нормативите за устройство на територията.
 5. Проект част ПОЖБ да се допълни с решение за осигуряване на вода за външно пожарогасене. Да се посочи коректно категорията съгласно нормативните определения.

 

Неразделна част от настоящия протокол е и присъствен лист от заседание на ЕСИИ по ЗУЧК, проведено на 07.02.2013 г. и Становище на РИОСВ Варна с техен изх.No08-01-879/2/07.02.2013г.

 

 

инж. Стоян Димитров
Председател на ЕСИИ

 

инж. Румяна Гороломова
Зам. председател на ЕСИИ

инж. Веселина Никова
Технически секретар

Димитър Кискинов
Дирекция ПНО

Изтегли документи
Download this file (PR 4-ZUChK-07.02.13.pdf)П Р О Т О К О Л №4/ 07.02.2013 г.[ ]126 Kb