Протокол № 6 от 07.03.2013 г.

Протокол  № 6 от 07.03.2013 г.

        Днес, 07.03.2013 г. се проведе заседание на Експертния съвет за обекти на Дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване” на Община Варна, по Закона за  устройството на черноморското крайбрежие, назначен със заповед №100 от 10.01.2012 г. на Кмета на Община Варна.

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Стоян Димитров – Директор на дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване” при община Варна;
            ЗАМ. председател: инж. Румяна Гороломова – началник отдел ”Инфраструктурни проекти”, дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване”
ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР: инж. В. Никова – гл. експерт „Телекомуникации”

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Мартина Йорданова – главен юрисконсулт в дирекция “Правно-нормативно обслужване”;
 2. инж. Петър Гърбузов – главен експерт В и К, дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване”;
 3. инж. Десислава Пеева - Иванова - ст. експерт КБД;
 4. инж. Олег Колев – главен експерт “Свлачища и укрепване на територии”, дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване”;
 5. инж. Валентин Уруков - гл. експерт „Озеленяване”;
 6. инж. Ангелина Петрова – външен експерт;
 7. инж. Красен Якимов – Началник отдел “Строителен контрол”, дирекция УСКОР;
 8. Валя Илиева – гл. експерт, отдел  К и Р, дирекция АГУП;
 9. полк. Купен Пашов – началник отдел ДЗН;
 10. Димитричка Великова – главен специалист ИАД ОС, дирекция ОСИСД, Община Варна;
 11. инж. Стефан Манзурски – главен експерт, отдел К и Р при дирекция АГУП;
 12. инсп. Велико Маринов – Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Варна;
 13. инсп. Йордан Йорданов – ОУПБЗН - Варна;
 14. инж. Кольо Вълчев –  БТК АД;
 15. инж. Петър Ташков Карагьозов –  гл. инженер "В и К - Варна" ООД;
 16. инж. Гюнсел Алиев – специалист „Енерго Про - Мрежи” АД;
 17. инж. Кремена Иванова – гл. специалист “Развитие на ГРМ”, “Овергаз изток” АД;
 18. инж. Йовелина Цонева – Проектант подземни комуникации;
 19. инж. Николай Попов – инженер газопреносна и газоразпределителна мрежа към “Примагаз” АД;
 20. инж. Николай Хлебаров – Държавно горско стопанство – Варна, Изпълнителна агенция по горите;
 21. инж. Живка Йорданова – главен геолог “Геозащита” ЕООД Варна;
 22. арх. Енчо Костов Димов- външен консултант;
 23. инж. Красимир Маринов – управител на „Проект трой” ЕООД;
 24. инж. Димитър Тодоров - зам. управител „Пътища и мостове” ЕООД;
 25. инж. Владимир Владимиров – гл. инженер „Инжстройинженеринг” EООД.

Представители на институциите, съгласно изискванията на чл. 16, ал. 2 на ЗУЧК:

 1. Министерство на околната среда и водите – „Басейнова дирекция Варна” – инж. Стефка Георгиева. Резервен представител по преценка на директора на „Басейнова дирекция Варна”;
 2. Министерство на околната среда и водите – РИОСВ Варна – инж. Йорданка Янева, Главен експерт "Оценка въздействието върху околната среда и екологична оценка". Резервен представител инж. Марина Димитрова;
 3. Министерство на земеделието и храните, ОД „Земеделие” Варна - инж. Милена Михайлова, гл.експерт в ГД "Аграрно развитие", ОД „Земеделие”. Резервен представител - инж. Силвия Иванова;
 4. Министерството на регионалното развитие и благоустройството - инж. Радослав Великов, ст.инспектор при РДНСК - Североизточен район, Сектор Варна. Резервен представител инж. Нели Ташева, РДНСК - Североизточен район, Сектор Варна;
 5. Министерството на отбраната, ГД "Инфраструктура на отбраната", Отдел "Инфраструктура на отбраната - гр. Шумен" - Веселинка Стоименова. Резервен представител Георги Карабахчиев, Отдел "Инфраструктура на отбраната - гр. Шумен";
 6. Министерство на здравеопазването, РЗИ Варна, Дирекция „Здравен контрол”, Гл. инсп. Възкресен Караджов. Резервен представител гл. инсп. Милена Филева;
 7. Областна администрация Варна - инж. Ваня Георгиева, главен експерт в отдел „Регионално развитие”, дирекция „АКРРДС”. Резервен представител инж. Милен Илиев, младши експерт в отдел „Регионално развитие”, дирекция „АКРРДС”;
 8. КИИП, Регионална колегия – Варна - инж. Румен Иванов. Резервен представител               инж. Вера Ковачева;
 9. КАБ, Регионална колегия – Варна - арх. Александра Бачева. Резервен представител           арх. Екатерина Пъкова.

 

Присъства юрист и повече от половината членове на ЕС.

Председател
Имаме кворум и можем да започнем работа.
Колеги, днешното заседание на ЕС е със следния предварително обявен

 

ДНЕВЕН РЕД

 1. АУ011468ВН/ 28.01.2013 г. – по ЗУЧК

ИГП за имот УПИXXXII-189, кв. 12  КК „Чайка“, район Приморски“, гр. Варна
Проектант: „Геотехника“ ООД София
Възложител: Калина Димитрова Тодорова

 1. АУ011956ВН/ 29.01.2013 г. – по ЗУЧК, допълнение към ИГП, приет по т. 3 от Протокол No3/ 31.01.2013 г.

ИГП за имот ПИ 10135.2526.741  кв. „Св. Никола“, район Приморски“, гр. Варна
Проектант: „Геотехника“ ООД София
Възложител: Наталия Петрова Трифонова
Във връзка със Забележка от МРРБ за  доказателство за наличие или липса на сграда в имота.

      3. АУ087576ВН/ 07.11.2012 г. – след забележки
Реконструкция на ул. “Чаталджа” в участъка между бул. „Осми Приморски полк” и                   ул. „Ген. Колев”, по плана на 6 м.р., район „Приморски”, гр. Варна
Възложител: Община Варна
Проектант: «Инжконсултпроект» ООД

 1. АУ014384ВН/ 04.02. 2013 г. – по ЗУЧК, след отложено разглеждане

Брегоукрепителни мероприятия (противоабразионна защита) за УПИ III72133, кв.13, по плана на КЗ ”Прибой”, гр. Варна (ПИ с идентификатор 10135.5511.172 по КККР на                гр. Варна)
Възложител: „ВЕСМАР ВИЛАС” ООД
Проектант: „АЕС – Конструкции“
ОСИП: „Глобал Консулт 07” ООД

 1. АУ006807ПР/ 26.02.2013 г.  

Искане от ЕСУТ за официално становище на ЕСИИ за допускане на ПУП за ПИ 10135.2572.18 по плана на к.к. „Чайка“,  гр. Варна
Възложител: ЕКЛИПС ГРУП ЕООД

 1. АУ027122ВН/ 07.03.2013 г. – за оценка за съответствие

Реконструкция на ул. „Академик Курчатов” и ул. „Безименна”, ЗПЗ, гр. Варна
Проектант: Инжконсултпроект ЕООД
Възложител: Община Варна

РЕШЕНИЯ:

По т. 1 – Докладва инж. Олег Колев

За протокола: След станалите разисквания ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,
            РЕШИ: Приема ИГП за имот УПИXXXII-189, кв. 12, КК „Чайка“, район Приморски“, гр. Варна.
При бъдещото строителство в имота да се спазват стриктно заключенията и препоръките, отразени в ИГП.

По т. 2 – Докладва инж. Олег Колев

За протокола: След станалите разисквания ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,
            РЕШИ: Приема като неразделна част допълнението към ИГП за имот ПИ 10135.2526.741  кв. „Св. Никола“, район Приморски“, гр. Варна, приет по т. 3 от Протокол No3/ 31.01.2013 г.,
При бъдещото строителство в имота да се спазват стриктно заключенията и препоръките, отразени в ИГП.

По т. 3 – Докладва инж. Д. Пеева  

За протокола: След станалите разисквания ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,
            РЕШИ: Приема части „Пътна”, „Организация на движението”, „Организация на движението по време на строителството”, „ВиК”, „Защитни мерки за съобщителна мрежа”, ПБЗ, ПОЖБ, „Електро-Улично осветление”, „Електро–Електроснабдителна мрежа”, разработени съгласно задание.
Преди издаване на разрешение за строеж да се възложат, разработят и представят на ЕСИИ части „Газификация”, „Озеленяване” и „Светофарни уредби”.

            По т. 4 – инж. Дуков

За протокола: След станалите разисквания ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,
            РЕШИ: Инвестиционният проект се приема по ЗУЧК.

По т. 5 – Докладва инж. Олег Колев

За протокола: След станалите разисквания ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,
РЕШИ: Не се допуска ПУП за отделен имот. Съгласно писмо No91-00-100/ 06.12.2011 г. на МРРБ, становище  на „Геозащита” ЕООД – Варна NoППР-281/ 10.04.2012 г., писмо АУ-17-22/ 03.07.2012 г. на МРРБ, Протокол от 05.01.1999 г. на ВСТСУСА, се изисква изработването на цялостен ПУП за местност „Кабакум”, гр. Варна, съобразен с изградените укрепителни и отводнителни мероприятия.

            По т. 6 – Докладва инж. Д. Пеева

За протокола: След станалите разисквания ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,
РЕШИ: Отлага разглеждането на инвестиционния проект до представяне на становища от експлоатационните дружества БТК АД, Енерго Про АД, Примагаз АД.

 

Неразделна част от настоящия протокол е и присъствен лист от заседание на ЕСИИ по ЗУЧК, проведено на 07.03.2012 г. и Становище на РИОСВ Варна с техен изх.No08-01-1584/2/08.03.2013 г.

 

 

инж. Стоян Димитров
Председател на ЕСИИ

 

инж. Румяна Гороломова
Зам. председател на ЕСИИ

инж. Веселина Никова
Технически секретар

Димитър Кискинов
Дирекция ПНО

Изтегли документи
Download this file (PR 6-ZUChК-07.03.13.pdf)П Р О Т О К О Л №6/ 07.03.2013 г.[ ]143 Kb