Протокол № 3 от 31.01.2013 г.

Протокол  № 3 от 31.01.2013 г.

            Днес, 31.01.2013 г. се проведе заседание на Експертния съвет за обекти на Дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване” на Община Варна, назначен със заповед №0100 от 10.01.2012 г. на Кмета на Община Варна.

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Стоян Димитров – Директор на дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване” при община Варна;
            ЗАМ. председател: инж. Румяна Гороломова – началник отдел ”Инфраструктурни проекти”, дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване”
ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР: инж. В. Никова – гл. експерт „Телекомуникации”

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Мартина Йорданова – главен юрисконсулт в дирекция “Правно-нормативно обслужване”;
 2. инж. Петър Гърбузов – главен експерт В и К, дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване”;
 3. инж. Десислава Пеева - Иванова - ст. експерт КБД;
 4. инж. Олег Колев – главен експерт “Свлачища и укрепване на територии”, дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване”;
 5. инж. Валентин Уруков - гл. експерт „Озеленяване”;
 6. инж. Ангелина Петрова – външен експерт;
 7. инж. Красен Якимов – Началник отдел “Строителен контрол”, дирекция УСКОР;
 8. Валя Илиева – гл. експерт, отдел  К и Р, дирекция АГУП;
 9. полк. Купен Пашов – началник отдел ДЗН;
 10. Димитричка Великова – главен специалист ИАД ОС, дирекция ОСИСД, Община Варна;
 11. инж. Стефан Манзурски – главен експерт, отдел К и Р при дирекция АГУП;
 12. инсп. Велико Маринов – Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Варна;
 13. инсп. Йордан Йорданов – ОУПБЗН - Варна;
 14. инж. Кольо Вълчев –  БТК АД;
 15. инж. Петър Ташков Карагьозов –  гл. инженер "В и К - Варна" ООД;
 16. инж. Гюнсел Алиев – специалист „Енерго Про - Мрежи” АД;
 17. инж. Кремена Иванова – гл. специалист “Развитие на ГРМ”, “Овергаз изток” АД;
 18. инж. Йовелина Цонева – Проектант подземни комуникации;
 19. инж. Николай Попов – инженер газопреносна и газоразпределителна мрежа към  “Примагаз” АД;
 20. инж. Николай Хлебаров – Държавно горско стопанство – Варна, Изпълнителна агенция по горите;
 21. инж. Живка Йорданова – главен геолог “Геозащита” ЕООД Варна;
 22. арх. Енчо Димов  - външен консултант;
 23. инж. Красимир Маринов – управител на „Проект трой” ЕООД;
 24. инж. Димитър Тодоров - зам. управител „Пътища и мостове” ЕООД;
 25. инж. Владимир Владимиров – гл. инженер „Инжстройинженеринг” EООД.

Представители на институциите, съгласно изискванията на чл. 16, ал. 2 на ЗУЧК:

 1. Министерство на околната среда и водите – „Басейнова дирекция Варна” – инж. Стефка Георгиева. Резервен представител по преценка на директора на „Басейнова дирекция Варна”;
 2. Министерство на околната среда и водите – РИОСВ Варна – инж. Йорданка Янева, Главен експерт "Оценка въздействието върху околната среда и екологична оценка". Резервен представител инж. Марина Димитрова;
 3. Министерство на земеделието и храните, ОД „Земеделие” Варна - инж. Милена Михайлова, гл.експерт в ГД "Аграрно развитие", ОД „Земеделие”. Резервен представител - инж. Силвия Иванова;
 4. Министерството на регионалното развитие и благоустройството - инж. Радослав Великов, ст.инспектор при РДНСК - Североизточен район, Сектор Варна. Резервен представител инж. Нели Ташева, РДНСК - Североизточен район, Сектор Варна;
 5. Министерството на отбраната, ГД "Инфраструктура на отбраната", Отдел "Инфраструктура на отбраната - гр. Шумен" - Веселинка Стоименова. Резервен представител Георги Карабахчиев, Отдел "Инфраструктура на отбраната - гр. Шумен";
 6. Министерство на здравеопазването, РЗИ Варна, Дирекция „Здравен контрол”, Гл. инсп. Възкресен Караджов. Резервен представител гл. инсп. Милена Филева;
 7. Областна администрация Варна - инж. Ваня Георгиева, главен експерт в отдел „Регионално развитие”, дирекция „АКРРДС”. Резервен представител инж. Милен Илиев, младши експерт в отдел „Регионално развитие”, дирекция „АКРРДС”;
 8. КИИП, Регионална колегия – Варна - инж. Румен Иванов. Резервен представител               инж. Вера Ковачева;
 9. КАБ, Регионална колегия – Варна - арх. Александра Бачева. Резервен представител           арх. Екатерина Пъкова.

 

Присъства юрист и повече от половината членове на ЕС.

Зам. председател
Имаме кворум и можем да започнем работа.
Колеги, днешното заседание на ЕС е със следния предварително обявен

ДНЕВЕН РЕД

 1. АУ012856ВН/ 30.01.2013 г. - за ОСИП

Изграждане на бул. Левски в участъка от ул. Подвис до ул. Девня, Втори етап: Южно обслужващо платно в участъка от бул.”Сливница” до бул.”Вл. Варненчик”, по плана на 14-ти м.р., район Oдесос, гр. Варна
Възложител: Община Варна
Проектант: ДЗЗД„ОБЕДИНЕНИЕ „АБ ВАРНА”

2.      АУ006119ВН/ 16.01.2013 г.
ИГП за ПИ 10135.5511.88 от КК административен район „Аспарухово“ идентичен с ПИ 29 от КЗ „Прибой“ Варна
Проектант: Геозащита Варна ЕООД
Възложител: Даниела Янкова Тодорова

3.      АУ011956ВН/ 29.01.2013 г.
ИГП за ПИ 10135.2526.741 по плана на кв. „Св. Никола“гр. Варна
Проектант: „Геотехника АБС“ ООД
Възложител: Наталия Петрова Трифонова

4.      АУ011976ВН/ 29.01.2013 г.
ИГП за ПИ 10135.2517.2360 по КК на район „Приморски“ , местност „Манастирски рид“, гр. Варна
Проектант: „Геотехника АБС“ ООД
Възложител: Мариян Божидаров Господинов

5.      АУ011468ВН/ 28.01.2013 г.
ИГП за УПИ XXXII – 189, кв. 12 по плана на КК „Чайка“, гр. Варна
Проектант: „Геотехника АБС“ ООД
Възложител: Калина Димитрова Тодорова

 1. АУ011668ВН/ 28.01.2013г. - за Становище

Комуникационно-транспортен план за ПУП от О.Т.76 до О.Т.88 по плана на С.О.”Зеленика”, гр. Варна
Възложител: Диан Иванов, Марин Димитров, Тодорка Желева
Проектант: „ВАГЕЛ”ЕООД

 1. АУ 059619 ВН / 29.08.2012 г. –  за оценка на съответствието на ИП

Уличен водопровод и водопроводно отклонение до ВШ  за жилищна сграда в ПИ – 2510.921,   кв. 72  по плана на СО „Добрева чешма“,  гр. Варна
Възложител: Община Варна, Мария Михайлова Михайлова
Проектант: инж. Антония Вълчева

 1. АУ00918ВН/ 22.01.2013 г. – за оценка на съответствието на ИП

Уличен водопровод за УПИ Х– 1201,   кв. 17 (ПИ с ид. №10135.2526.1201),  кв. „Свети Никола“,  гр. Варна
Възложител: Община Варна
Инвеститор: Емил Тошков Николов
Проектант: инж. Цв. Цанкова

РЕШЕНИЯ:

По т. 1 – Докладва проектант Недялко Иванов

За протокола: След станалите разисквания ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,
            РЕШИ: Отлага приемането на проектите до отстраняване на следните забележки:

 1. Проектите по съответните части да се съгласуват със собствениците на проводите.
 2. Да се възложи разработката на част «Озеленяване».
 3. Да се издаде разрешение за строеж след наличие на заповед за отсичане на необходимия брой дървесна растителност.
 4. Вертикалната планировка да се прецизира във връзка с отводняването на кръговото кръстовище.
 5. Към част ВиК да се включи инструкция за дезинфекция и промивка за всеки конкретен клон и участък от водопровода.
 6. В проекта да се допише - Финансирането ще е за сметка на Енерго-Про, при условие че по време на строителство се установи, че кабелите не са разположени, съгласно Наредба No8 ЗА ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОВОДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА.
 7. Да се включи хидроложко изследване за проводимостта на дерето (канала) в обсега на мостовото съоръжение.
 8. Конструктивните чертежи да се подпечатат от КТК.
 9. Необходима е преценка от РИОСВ за паркинга.
 10. В обяснителната записка да се включи указание материалите да отговарят на „Техническа спецификация” на Агенция „Пътна инфраструктура” от  2009 г.
 11. Да се предвидят средства за обозначителни табели на хидрантите. В част ВиК да се допише стандарта на ППХ. Изискуемият външен радиус за ул. Български орел” не е спазен.
 12. Разполагането на стълбовете и ППХ да не е по средата на тротоара.

            По т. 2 – инж. Светлана Найденова

            За протокола: След станалите разисквания ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,
            РЕШИ: Приема се ИГП.
При изготвянето на инвестиционен проект стриктно да се спазват изводите и препоръките, отразени в ИГП.

По т. 3 – Докладва инж. Лаков

            За протокола: След станалите разисквания ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,
            РЕШИ: Приема се ИГП.
При изготвянето на инвестиционен проект стриктно да се спазват изводите и препоръките, отразени в ИГП.

По т. 4 – Докладва инж. Лаков

            За протокола: След станалите разисквания ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,
            РЕШИ: Приема се ИГП.
При изготвянето на инвестиционен проект стриктно да се спазват изводите и препоръките, отразени в ИГП.

По т. 5 – Докладва инж. Лаков

За протокола: След станалите разисквания ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,
            РЕШИ: Отлага разглеждането на ИГП до съвместно разглеждане с геотехническа експертиза, възложена на „Геозащита” ЕООД – Варна от Калина Димитрова Тодорова.

По т. 6 – Докладва инж. Урукова

За протокола: След станалите разисквания ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,
РЕШИ: Отлага разглеждането на проекта до получаване на писмено становище от Дирекция ПНО. Да се представи Становище от РИОСВ.

По т. 7 – Докладва инж. Антония Вълчева

            За протокола: След станалите разисквания ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,
            РЕШИ: Отлага разглеждането на инвестиционния проект до отстраняване на следните забележки:

 1. Проектът да се съобрази със специализираната схема към ОУП за засегнатата територия.

2. Към част ВиК трябва да се включи инструкция за дезинфекция и промивка на водопровода, включително да се коригира количествената сметка. Трасето на водопровода да се съобрази с нормативните изисквания по отношение на уличната канализация.
3. Да се посочи номера на стандарта за надземен ППХ и да се постави обозначителна табела, съгласно нормативните изисквания.

По т. 8 – Докладва инж. Цанкова

            За протокола: След станалите разисквания ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,
            РЕШИ: Инвестиционният проект се приема. Определя се категория трета.

 

Неразделна част от настоящия протокол е и присъствен лист от заседание на ЕСИИ, проведено на 31.01.2013 г., и Становище на РИОСВ Варна с техен изх.No08-01-689/1/30.01.2013г.

 

инж. Румяна Гороломова
Зам. председател на ЕСИИ

Димитър Кискинов
Дирекция ПНО

 

инж. Веселина Никова
Технически секретар

 

Изтегли документи
Download this file (PR 3-31.01.13.pdf)П Р О Т О К О Л №3/ 31.01.2013 г.[ ]128 Kb