Протокол № 2 от 17.01.2013 г.

Протокол № 2 от  17.01.2013 г.

        Днес, 17.01.2013 г. се проведе заседание на Експертния съвет за обекти на Дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване” на Община Варна, по Закона за  устройството на черноморското крайбрежие, назначен със заповед №100 от 10.01.2012 г. на Кмета на Община Варна.

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Стоян Димитров – Директор на дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване” при община Варна;
            ЗАМ. председател: инж. Румяна Гороломова – началник отдел ”Инфраструктурни проекти”, дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване”
ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР: инж. В. Никова – гл. експерт „Телекомуникации”

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Мартина Йорданова – главен юрисконсулт в дирекция “Правно-нормативно обслужване”;
 2. инж. Петър Гърбузов – главен експерт В и К, дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване”;
 3. инж. Десислава Пеева - Иванова - ст. експерт КБД;
 4. инж. Олег Колев – главен експерт “Свлачища и укрепване на територии”, дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване”;
 5. инж. Валентин Уруков - гл. експерт „Озеленяване”;
 6. инж. Ангелина Петрова – външен експерт;
 7. инж. Красен Якимов – Началник отдел “Строителен контрол”, дирекция УСКОР;
 8. Валя Илиева – гл. експерт, отдел  К и Р, дирекция АГУП;
 9. полк. Купен Пашов – началник отдел ДЗН;
 10. Димитричка Великова – главен специалист ИАД ОС, дирекция ОСИСД, Община Варна;
 11. инж. Стефан Манзурски – главен експерт, отдел К и Р при дирекция АГУП;
 12. инсп. Велико Маринов – Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Варна;
 13. инсп. Йордан Йорданов – ОУПБЗН - Варна;
 14. инж. Кольо Вълчев –  БТК АД;
 15. инж. Петър Ташков Карагьозов –  гл. инженер "В и К - Варна" ООД;
 16. инж. Гюнсел Алиев – специалист „Енерго Про - Мрежи” АД;
 17. инж. Кремена Иванова – гл. специалист “Развитие на ГРМ”, “Овергаз изток” АД;
 18. инж. Йовелина Цонева – Проектант подземни комуникации;
 19. инж. Николай Попов – инженер газопреносна и газоразпределителна мрежа към “Примагаз” АД;
 20. инж. Николай Хлебаров – Държавно горско стопанство – Варна, Изпълнителна агенция по горите;
 21. инж. Живка Йорданова – главен геолог “Геозащита” ЕООД Варна;
 22. арх. Енчо Костов Димов- външен консултант;
 23. инж. Красимир Маринов – управител на „Проект трой” ЕООД;
 24. инж. Димитър Тодоров - зам. управител „Пътища и мостове” ЕООД;
 25. инж. Владимир Владимиров – гл. инженер „Инжстройинженеринг” EООД.

Представители на институциите, съгласно изискванията на чл. 16, ал. 2 на ЗУЧК:

 1. Министерство на околната среда и водите – „Басейнова дирекция Варна” – инж. Стефка Георгиева. Резервен представител по преценка на директора на „Басейнова дирекция Варна”;
 2. Министерство на околната среда и водите – РИОСВ Варна – инж. Йорданка Янева, Главен експерт "Оценка въздействието върху околната среда и екологична оценка". Резервен представител инж. Марина Димитрова;
 3. Министерство на земеделието и храните, ОД „Земеделие” Варна - инж. Милена Михайлова, гл.експерт в ГД "Аграрно развитие", ОД „Земеделие”. Резервен представител - инж. Силвия Иванова;
 4. Министерството на регионалното развитие и благоустройството - инж. Радослав Великов, ст.инспектор при РДНСК - Североизточен район, Сектор Варна. Резервен представител инж. Нели Ташева, РДНСК - Североизточен район, Сектор Варна;
 5. Министерството на отбраната, ГД "Инфраструктура на отбраната", Отдел "Инфраструктура на отбраната - гр. Шумен" - Веселинка Стоименова. Резервен представител Георги Карабахчиев, Отдел "Инфраструктура на отбраната - гр. Шумен";
 6. Министерство на здравеопазването, РЗИ Варна, Дирекция „Здравен контрол”, Гл. инсп. Възкресен Караджов. Резервен представител гл. инсп. Милена Филева;
 7. Областна администрация Варна - инж. Ваня Георгиева, главен експерт в отдел „Регионално развитие”, дирекция „АКРРДС”. Резервен представител инж. Милен Илиев, младши експерт в отдел „Регионално развитие”, дирекция „АКРРДС”;
 8. КИИП, Регионална колегия – Варна - инж. Румен Иванов. Резервен представител               инж. Вера Ковачева;
 9. КАБ, Регионална колегия – Варна - арх. Александра Бачева. Резервен представител           арх. Екатерина Пъкова.

Присъства юрист и повече от половината членове на ЕС.

 

Председател
Имаме кворум и можем да започнем работа. Заседанието ще води инж. Гороломова – зам. предеседател.

 

инж. Гороломова -
Колеги, днешното заседание на ЕС е със следния предварително обявен

ДНЕВЕН РЕД

 1. АУ002608ВН/ 08.01.2013 г. -  по ЗУЧК

Трафопост тип БКТП 1000 кVА, 20/0,4 кV (с монтаж на трансформатор 630 кVА) в УПИ Х-2, кв. 18 (ПИ с ид. №10135.2568.2) по плана на к. к. „Св. Св. Константин и Елена”, община Варна, електрозахранването му с кабелни линии 20 кV чрез разкъсване пред имота на извод „Абатко” (между ТП №1836 и ТП №1813) и кабелно отклонение от новия трафопост до електромерно табло ТЕПО
Възложител: „Енерго-Про Мрежи”АД
Собственици на имоти: „Си Сайд Кънстракшън”ООД, Венета Цанкова Янкова, Мариян Георгиев Ганов, Борислав Стефанов Войчев и „Св. Св. Константин и Елена Холдинг”АД
Проектант: инж. Славка Иванова
ОСИП: Сник ЕООД

 1. АУ102784ВН/ 18.12.2012 г. -  по ЗУЧК

Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ кабелен шкаф ШК-4А пред МТП №520 до разклонителна кутия РК-3 и от нея до електромерно табло ТЕПО, находящи се пред ПИ с ид. №10135.5549.1389, по плана на СО „Прибой”, община Варна
Възложител:Енерго-Про МрежиАД
Собственици на имоти: Община Варна
Проектант: инж. Начко Андонов
ОСИП: Санта 2004 ЕООД

3.   АУ005035ВН/ 14.01.2013 г.
ИГП за УПИ II-7, 8, 9 находящ се в кв. 1 по плана на к. к. “Св. Св. Константин и Елена“ (Слънчев ден), гр. Варна
Възложител: „Франсис трейд“ ЕООД
Изпълнител: „Геозащита – Варна „ЕООД, инж. Светлана Найденова

4АУ023365ВН/22.05.2012 г. - по ЗУЧК, с доклад за ОСИП
Приемо-предавателна станция на “МОБИЛТЕЛ” ЕАД GSM/UMTS  и неподвижната радиослужба от вида «точка към точка» с NoVAR 0211 „КАМИ М”, разположена на покрива и в сграда с идентификатор No10135.536.162.1 по КК и КР на гр. Варна, с административен адрес „Приморски парк” , м. „Салтанат” No81, комплекс „Хоризонт”,            гр. Варна
Възложител: “МОБИЛТЕЛ” ЕАД
Проектант: инж. Веселин Георгиев
ОСИП: “АГРОИНВЕСТ” ЕАД

 1. ЗАО14036/ 23.11.2012 г. - по ЗУЧК, с доклад за ОСИП

Реконструкция на приемо-предавателна станция на “МОБИЛТЕЛ” ЕАД GSM/UMTS VAR 0045, разположена на покрива на административната сграда на ВСУ „Черноризец Храбър”, к.к. „Чайка”,  гр.  Варна
Възложител: “МОБИЛТЕЛ” ЕАД
Проектант: “Телелинк” ЕАД
ОСИП: “ДАРИС” ООД
 
       6. АУ 090879ВН-002ВН/10.01.2013 г. - за ОСИП (трета категория)
Реконструкция на кабелна линия средно напрежение (извод „Сух док”) между килия 23 на подстанция „Аспарухово” и килия 22 на възлова станция „КРЗ - Одесос” (дисп. №873), по плана на Южна промишлена зона,  гр. Варна
Възложител: КРЗ „Одесос”АД
Собственици на имоти: Община Варна, РБългария, „Енерго-Про Мрежи”АД
Проектант: инж. Начко Андонов

           
РЕШЕНИЯ:

По т. 1

За протокола: След станалите разисквания ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,
            РЕШИ: Инвестиционният проект се приема по ЗУЧК.

По т. 2

За протокола: След станалите разисквания ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,
            РЕШИ: Инвестиционният проект се приема по ЗУЧК.

По т. 3 – Докладва инж. Светлана Найденова

За протокола: След станалите разисквания ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,
            РЕШИ: Приема се ИГП.
При изготвянето на инвестиционен проект стриктно да се спазват изводите и препоръките, отразени в ИГП.

            По т. 4

За протокола: След станалите разисквания ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,
            РЕШИ: Инвестиционният проект се приема по ЗУЧК.

По т. 5 – Докладва инж. Драгомир Василев

За протокола: След станалите разисквания ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,
РЕШИ: Инвестиционният проект се приема по ЗУЧК.

            По т. 6 – Докладва инж. Начко Андонов

За протокола: След станалите разисквания ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,
           РЕШИ: Техническият инвестиционен проект отговаря на съществените изисквания към строежите, определени в чл. 169, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ, придружен е от всички документи доказващи съответствието му с нормативната уредба за този вид обекти, и може да послужи за издаване на разрешение за строеж. Определя категория трета.

 

Неразделна част от настоящия протокол е и присъствен лист от заседание на ЕСИИ по ЗУЧК, проведено на 17.01.2013 г. и Становище на РИОСВ Варна с техен изх.No08-01-330/1/17.01.2013 г.

 

инж. Стоян Димитров
Председател на ЕСИИ

 

инж. Румяна Гороломова
Зам. председател на ЕСИИ

инж. Веселина Никова
Технически секретар

Димитър Кискинов
Дирекция ПНО

Изтегли документи
Download this file (PR 2-ZUChK-17.01.13.pdf)П Р О Т О К О Л №2/ 17.01.2013 г.[ ]125 Kb