Протокол №13/ 11.07.2013 г.

 

П Р О Т О К О Л 

 №13/ 11.07.2013 г.

 

        Днес, 11.07.2013 г. се проведе заседание на Експертния съвет за обекти на Дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване” на Община Варна, назначен със заповед №0100 от 10.01.2012 г. на Кмета на Община Варна.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Стоян Димитров – Директор на дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване” при община Варна;

            ЗАМ. председател: инж. Румяна Гороломова – началник отдел ”Инфраструктурни проекти”, дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване”

ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР: инж. В. Никова – гл. експерт „Телекомуникации”

 

ЧЛЕНОВЕ:

1.      Мартина Йорданова – главен юрисконсулт в дирекция “Правно-нормативно обслужване”;

2.      инж. Петър Гърбузов – главен експерт В и К, дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване”;

3.      инж. Десислава Пеева - Иванова - ст. експерт КБД;

4.      инж. Олег Колев – главен експерт “Свлачища и укрепване на територии”, дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване”;

5.      инж. Валентин Уруков - гл. експерт „Озеленяване”;

6.      инж. Ангелина Петрова – външен експерт;

7.      инж. Красен Якимов – Началник отдел “Строителен контрол”, дирекция УСКОР;

8.      Валя Илиева – гл. експерт, отдел  К и Р, дирекция АГУП;

9.      полк. Купен Пашов – началник отдел ДЗН;

10.  Димитричка Великова – главен специалист ИАД ОС, дирекция ОСИСД, Община Варна;

11.  инж. Стефан Манзурски – главен експерт, отдел К и Р при дирекция АГУП;

12.  инсп. Велико Маринов – Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Варна;

13.  инсп. Йордан Йорданов – ОУПБЗН - Варна;

14.  инж. Кольо Вълчев –  БТК АД;

15.  инж. Петър Ташков Карагьозов –  гл. инженер "В и К - Варна" ООД;

16.  инж. Гюнсел Алиев – специалист „Енерго Про - Мрежи” АД;

17.  инж. Кремена Иванова – гл. специалист “Развитие на ГРМ”, “Овергаз изток” АД;

18.  инж. Йовелина Цонева – Проектант подземни комуникации;

19.  инж. Николай Попов – инженер газопреносна и газоразпределителна мрежа към “Примагаз” АД;

20.  инж. Николай Хлебаров – Държавно горско стопанство – Варна, Изпълнителна агенция по горите;

21.  инж. Живка Йорданова – главен геолог “Геозащита” ЕООД Варна;

22.  арх. Енчо Костов Димов- външен консултант;

23.  инж. Красимир Маринов – управител на „Проект трой” ЕООД;

24.  инж. Димитър Тодоров - зам. управител „Пътища и мостове” ЕООД;

25.  инж. Владимир Владимировгл. инженер „ИнжстройинженерингEООД.

 

Представители на институциите, съгласно изискванията на чл. 16, ал. 2 на ЗУЧК:

 

1.      Министерство на околната среда и водите – „Басейнова дирекция Варна” – инж. Стефка Георгиева. Резервен представител по преценка на директора на „Басейнова дирекция Варна”;

2.      Министерство на околната среда и водите – РИОСВ Варна – инж. Йорданка Янева, Главен експерт "Оценка въздействието върху околната среда и екологична оценка". Резервен представител инж. Марина Димитрова;

3.      Министерство на земеделието и храните, ОД „Земеделие” Варна - инж. Милена Михайлова, гл.експерт в ГД "Аграрно развитие", ОД „Земеделие”. Резервен представител - инж. Силвия Иванова;

4.      Министерството на регионалното развитие и благоустройството - инж. Радослав Великов, ст.инспектор при РДНСК - Североизточен район, Сектор Варна. Резервен представител инж. Нели Ташева, РДНСК - Североизточен район, Сектор Варна;

5.      Министерството на отбраната, ГД "Инфраструктура на отбраната", Отдел "Инфраструктура на отбраната - гр. Шумен" - Веселинка Стоименова. Резервен представител Георги Карабахчиев, Отдел "Инфраструктура на отбраната - гр. Шумен";

6.      Министерство на здравеопазването, РЗИ Варна, Дирекция „Здравен контрол”, Гл. инсп. Възкресен Караджов. Резервен представител гл. инсп. Милена Филева;

7.      Областна администрация Варна - инж. Ваня Георгиева, главен експерт в отдел „Регионално развитие”, дирекция „АКРРДС”. Резервен представител инж. Милен Илиев, младши експерт в отдел „Регионално развитие”, дирекция „АКРРДС”;

8.      КИИП, Регионална колегия – Варна - инж. Румен Иванов. Резервен представител               инж. Вера Ковачева;

9.      КАБ, Регионална колегия – Варна - арх. Александра Бачева. Резервен представител           арх. Екатерина Пъкова.

 

 

Присъства юрист и повече от половината членове на ЕС.

 

Председател

Имаме кворум и можем да започнем работа.

Колеги, днешното заседание на ЕС е със следния предварително обявен

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      АУ070018ВН/ 24.06.2013 г. – за оценка на съотвeтствието на ИП

Улична канализация от ос. т. 1290 до ос. т. 1286 с дължина 16,50 м (пред ПИ 839, кв. 177)  по плана на С.О. „Ваялар“,  гр. Варна

Възложител: Община Варна

Инвеститор: „Трейдфарма“ ООД

Проектант: инж. Ан. Вълчева

 

2.   АУ076313ВН/ 09.07.2013 г. – за оценка на съотвeтствието на ИП

Водопроводна мрежа  на  СО „Боровец-юг“ – част от клон 103 и водопроводно отклонение за ПИ 1018, гр. Варна

Възложител: Община Варна и Стоил Димитров Георгиев

Инвеститор: Стоил Димитров Георгиев

Проектант: инж. Д. Добрева

 

  1. АУ065667ВН/ 12.06.2013 г. – за оценка на съотвeтствието на ИП

Уличен водопровод с дължина 57 м и улична канализация с дължина 41 м по                            ул. „Студентска“ (между ос. т. 1841 и ос. т. 2006),  кв. 2 по плана на 23-ти м.р., гр. Варна

Възложител: Община Варна

Инвеститор: „Александрид“ ООД

Проектант: инж. Б. Милев

 

  1. АУ072804ВН/ 03.06.2013 г. – във връзка с издаване на предварително разрешение, съгласно чл. 96, ал. 3 от ЗУТ

ИГП за ПИ 10135.2564.1309 и ПИ 10135.2564.1310 по плана на ВЗ „Траката“, Варна

Възложител: Венцислав Ненчев Цанев и Иван Ненчев Цанев

Проектант: „Геозащита – Варна“ ЕООД

 

  1. АУ076625ВН/ 10.07.2013 г. - за оценка на съотвeтствието на ИП

Отводняване пространството, заключено от ул. „Средец” и ул. „Клисура”, разположено югозападно от ДКЦ „Св. Иван Рилски”, рехабилитация на ул. „Средец” от ул. „инж. Каракулаков” до ул. ”Злетово” и на ул. „Злетово” от ул. „Средец” до ул. „Народни будители”, дъждовна канализация по ул. „Средец” и битова канализация по ул. „Злетово”, гр. Варна.

Възложител: Община Варна

Проектант: ДЗЗД „Зебра Варна”

 

  1. АУ076639ВН/ 10.07.2013 г. - за оценка на съотвeтствието на ИП

Основен ремонт и реконструкция на ул. „Бели лилии” в участъка от ул. „Детелина” до                  ул. „Карамфил” по плана на 25 м.р., р-н „Приморски”, гр. Варна.

Възложител: Община Варна

Проектант: „Хидрострой” АД

 

7.   АУ076652ВН/ 10.07.2013 г. - за оценка на съотвeтствието на ИП

Основен ремонт и реконструкция на ул. „Мир” в участъка от ул. „Елица” до ул. „Цани Калянджиев” по плана на 23 м.р., р-н „Приморски”, гр. Варна

Възложител: Община Варна

Проектант: „Хидрострой” АД

 

  1. АУ069538ВН/ 21.06.2013 г. – за съгласуване

Обслужване на ПИ 10135.3511.591 по КК и КР на гр. Варна, бул. „Република”, гр. Варна

Фаза: Идеен проект

Възложител: Тодор Боянов Войнов

Проектант: инж. Людмила Урукова

 

  1. РД13015227ТПП/ 26.06.2013 г. -  за съгласуване

Транспортно-комуникационен план за „Търговски кулинарен комплекс за производство, пакетиране, складиране и търговия на месни изделия” в ПИ027024 и ПИ 027043 по КВС на землището на с. Тополи, м. „Ачмите”, Община Варна

Фаза: Идеен проект

Възложител: „Артиго Инвест Груп” ООД

Проектант: инж. Петър Манолов

 

  1. АУ074918ВН/ 05.07.2013 г. -  за съгласуване

Пътна връзка за търговски крайпътен обект на АМ „Хемус” при км 421+100 ляво платно, находящ се в ПИ No10135.4027.50, р-н „Вл. Варненчик”, м. „Атанас тарла”, Община Варна

Фаза: Идеен проект

Възложител: Христомир Николаев Малешков

Проектант: инж. Красимира Михнева

 

    11. АУ071732ВН/27.06.2013 г. – за оценка на съотвeтствието на ИП

Пътна връзка за „Складова база в УПИ II-197, кв. 1, ПИ 10135.73.17 по плана на м. “Планова”, бул. “Трети март”, ж. к. “Вл. Варненчик”, гр. Варна”

Фаза: Технически проект

Възложител: БГ Инвест ЕООД

Проектант: „Трафик Консулт БГ” ЕООД

 

            Пристъпваме към разглеждане на проектите:

 

По т. 1 докладва инж. Вълчева

 

Оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите се извършва по следните показатели:

 

1.Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план и с правилата и нормативите за устройство на територията (чл. 142, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗУТ)

            За СО “Ваялар“ има разработен ПУП-ПУР, приет  с  Решение  №551-6/ 26.27.07.2012 г. на Общински съвет – Варна.

            Новопроектираната улична канализация е разположена в рамките на новорегулираната улица по кадастралния и регулационен план на СО „Ваялар“.

Проектът е проектиран при наличие на предварителни съгласувания с експлоатационните дружества: „ВиК-Варна“ООД, „Енерго – Про Мрежи“ АД, БТК АД, Отдел “Кадастър и регулация” при Община Варна, Гл. щаб на ВМС, „Овергаз Изток” АД – Варна.

            Налице е предварителен договор за присъединяване към канализационната мрежа от 05.06.2009 г. на ВиК-Варна ООД.

                       

2.  Съответствие на проекта с изискванията по чл. 169 ал. 1 – 3  ЗУТ

 

2.1. Носимоспособност – механично съпротивление, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл. 169, ал. 1, т. 1 ЗУТ)

            Всички конструктивни елементи са конструирани, изчислени и проектирани съгласно действащите в страната норми и правила.

Предложените за влагане материали  и изчисленията на конструктивните елементи отговарят на нормативните изисквания. 

 

2.2. Безопасност при пожар (чл. 169, ал. 1, т. 2 ЗУТ)  

            Улична канализация между ос. т. 1290 и ос. т. 1286 с дължина 16.50 м (от УПИ 839 до УПИ 115, кв. 177) е вкопана в земята и предвидените материали са негорими и отговарят на изискванията съгласно Наредба №Із-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар (Обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.; изм., бр. 101 от 2010 г.).

 

2.3.Хигиена, опазване на здравето и живота на хората (чл. 169, ал. 1, т. 3 ЗУТ)

            При проектирането на канализацията са спазени изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба №2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. С първоначално одобрения инвестиционен проект е одобрен ПБЗ, съгласно изискванията на Наредба №2, с който се гарантира спазването на изискванията по здравословни условия на труд.

 

2.4. Безопасна експлоатация (чл.169, ал. 1, т. 4 ЗУТ)

            Строежът не попада в среда на защитени територии. При строителството и експлоатацията не се очакват вредни въздействия.

 

2.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.6 ЗУТ)

            Строежът не попада в обхвата на Глава шеста от ЗООС, и не е предмет на процедура по оценка за на въздействие на околната среда.  Налице е писмено становище изх. №26-00-3149/1 от 16.05.2013 г. на РИОСВ-Варна.

            Обектът не оказва вредно въздействие върху околната среда защита от шум, и съгласно чл. 81, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр. 91 от 2002 г., попр. ДВ. бр. 98 от 2002 г., изм. ДВ. бр. 86 от 2003 г.) не подлежи на екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда.

            Строежът не попада в защитена територия, не представлява защитен обект и/или паметник на културата.

            Спазени са нормативните изисквания за опазване на околната среда по време на строителството и ползването на строежа.

            По отношение защита от шум строежът се намира в жилищна територия и зоната не налага изисквания за защита от шум в околното пространство.

Мерките за ограничаване на шума по време на строителството са доведени до ползване на строителната техника в рамките на деня, като не се предвижда извършване на СМР преди 7 и след 19 часа.

 

2.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл. 169, ал. 1, т. 7 ЗУТ)

Съгласно Закона за енергийната ефективност (ДВ бр. 6/2009 г.) този вид строежи не попадат в приложното поле на закона.

 

2.7. Достъпност на строежа, включително и за лица с увреждания (чл.169, ал2 ЗУТ)

            Този вид строеж не попада в приложното поле на Наредба №4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания (обн. ДВ. бр. 54/2009 г.).

 

2.8.  Съответствие с изискванията на нормативни актове свързани с  опазване на защитените зони, на защитените територии и на други защитени обекти и на недвижимите културни ценности,  инженерно-теническите правила за защита при бедствия и аварии и  Физическа защита на строежите (чл.169, ал.3, ЗУТ).

            Строежът не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн. ДВ.бр.133/1998 г., с изм. и доп.). Не попада в границите на защитена зона (ЗЗ) от екологична мрежа НАТУРА 2000. Най-близко разположена е ЗЗ за опазване на дивите птици „Батова” с код BG 0002082, отстои на около 2.0 км., определена за такава съгласно Закона за биологичното разнообразие. Няма вероятност строежът да окаже отрицателно въздействие върху ЗЗ.

            Налице е писмено становище изх. №26-00-3149/1 от 10.05.2013 г. на РИОСВ-Варна.

На територията няма културни паметници.

 

3. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.  142, ал.  5, т.  4 ЗУТ)

            Проектната документация е представена чрез технически проекти по части:

             „ВиК” – проектант инж. Антония Вълчева – рег. №05035 на КИИП

            „Геодезия” – проектант инж. Борис Георгиев Якимов – рег. №07436 на КИИП

            „ПБЗ“– проектант инж. Виолета Петрова Данова – рег. №05137 на КИИП

            „ВОБД”- проектант инж.  Красимира Вълева Михнева– рег. №11545 на КИИП

 

            Налице е взаимна съгласуваност между частите на проекта.

 

4. Пълнота и структурно съответствие на инженерните изчисления (чл.  142, ал.  5, т.  5 ЗУТ)

Всички представени проекти са придружени със съответните изчисления, доказващи правилния избор на приетото техническо решение, както и спазването на изискванията на действащите норми за проектиране на инсталации и съоръжения в Р България.

Отделните части на проектите са изработени в пълен обем съгласно Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр.51/2001г.).

 

5. Изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон (чл. 142, ал. 5, т. 8)

Инвестиционното намерение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове и програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитени територии (ДВ.бр. 73/2007 г.) и в тази връзка е направено такова съгласуване с писмо изх. №26-00-3149/1 от 16.05.2013 г. на РИОСВ-Варна, което заключение е че не е необходимо да се провежда процедура по Глава втора от Наредбата.

            Строежът не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн. ДВ. бр.133/1998 г., с изм. и доп.). Не попада в границите на защитена зона (ЗЗ) от екологична мрежа НАТУРА 2000. 

            Строежът не попада в обхвата на Глава шеста от ЗООС и не е предмет на процедура по оценка за на въздействие на околната среда.

 

 6. Изисквания за селективно разделяне на отпадъците, образувани по време на строително-монтажните работи и дейностите по разрушаване с цел осигуряване на последващото им оползотворяване, включително рециклиране и постигане на съответните количествени цели за оползотворяване и рециклиране (чл. 142, ал. 5, т. 9)

Съгласно Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ. бр. 53/13.07.2012 г.), при извършване на СМР, възложителят е задължен да разработи План за управление на строителните отпадъци.

    Изискването е разписано в чл. 11 от Закона и влиза в сила от 14.07.2014 г., така че към настоящия момент не се изисква разработване на такъв план.

Оценката на проектите се извършва на основание чл. 142, ал. 5 от ЗУТ и съгласно посочените показатели представените проекти отговарят на съществените изисквания към строежите за този вид строеж.

 

Строежът е трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 буква „б“ от ЗУТ (обн. ДВ бр. 65/2003 г. )и чл. 6, ал. 2 т. 8 от  Наредба  №1 за номенклатурата на видовете строежи (обн. ДВ бр. 72/2003 г. ) .

 

След станалите разисквания и извършената оценка, ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,

РЕШИ: Приема представения инвестиционен проект. 

 

По т. 2 докладва инж. Власова

 

Оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите се извършва по следните показатели:

 

1.Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план и с правилата и нормативите за устройство на територията (чл. 142, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗУТ)

            За СО“Боровец-Юг“ има разработен ПУП-ПУР, одобрен  с  Решение  №2134-8 по Протокол №21/24.03.2010 г. на Общински съвет – Варна.

            Новопроектираната водопроводна мрежа с дължина 73м. е разположена в рамките на новорегулираната улица по кадастралния и регулационен план на СО „Боровец-Юг“.

            Проектът е проектиран при наличие на предварителни съгласувания с експлоатационните дружества: „ВиК-Варна“ООД, „Енерго Про Мрежи” АД, БТК АД, Отдел “Кадастър и регулация” при Община Варна, Гл. щаб на ВМС, Прима газ АД – Варна.

            Налице са предварителен договор за присъединяване към водопроводната мрежа от 09.07.2013 г. на ВиК-Варна ООД, скица №12270/08.05.2013 г. АГКК с идентификатор на ПИ и регистър за обхвата на трасето на уличната водопроводна мрежа, Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №139, том 2, рег. №6148, дело 256 от 2013 г. на Стоил Димитров Георгиев, договор за проектиране с Кмета на община Варна.  

                       

2.  Съответствие на проекта с изискванията по чл. 169 ал. 1 – 3  ЗУТ

 

2.1. Носимоспособност – механично съпротивление, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл. 169, ал. 1, т. 1 ЗУТ)

            Строежът не се намира в район с проявление на свлачищни процеси или с наложена строителна забрана във връзка с наличие на такива.

 

2.2. Безопасност при пожар (чл. 169, ал. 1, т. 2 ЗУТ)  

            Съгласно изискванията на Наредба №Із-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар (Обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.; изм., бр. 101 от 2010 г.) в населените места се предвиждат пожарни хидранти на определени отстояния един от друг в зависимост от броя на населението.

             За представения инвестиционен проект е проектиран подземен пожарен хидрант ПХ 70/80 , с което са постигнати изискванията на чл. 170, ал. 1, точка 3 от Наредбата (населени места с над 100000 жители на 100 м наличие на ПХ). 

2.4.Хигиена, опазване на здравето и живота на хората (чл. 169, ал. 1, т. 3 ЗУТ)

            При проектирането на водопровода са спазени изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба №2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. С първоначално одобрения инвестиционен проект е одобрен ПБЗ, съгласно изискванията на Наредба №2, с който се гарантира спазването на изискванията по здравословни условия на труд.

 

2.4. Безопасна експлоатация (чл.169, ал. 1, т. 4 ЗУТ)

            След изграждане на водопровода ще се извършат необходимите изпитвания и дезинфекция съгласно изискванията на НАРЕДБА №2 от 22 март 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи ( Обн., ДВ, бр. 34 от 2005 г.; изм. и доп. , бр. 96 от 2010 г.) Въвеждането му в експлоатация се извършва след постигане на необходимите показатели на качеството на водата.

 

2.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 ЗУТ)

            Обектът не оказва вредно въздействие върху околната среда и съгласно чл. 81, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр. 91 от 2002 г., попр. ДВ. бр. 98 от 2002 г., изм. ДВ. бр. 86 от 2003 г.) не подлежи на екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда. Спазени са нормативните изисквания за защита от шум и за опазване на околната среда. Мерките за ограничаване на шума по време на строителството са доведени до ползване на строителната техника в рамките на деня, като не се предвижда извършване на СМР преди 7 и след 19 часа. Представено е Писмо с вх.№4538/25.06.2013 г.на РИОСВ – Варна, във връзка  с обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Обектът не подлежи на ОВОС.

 

2.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл. 169, ал. 1, т. 6 ЗУТ)

Съгласно Закона за енергийната ефективност (ДВ бр. 6/2009 г.) този вид строежи не попадат в приложното поле на закона.

 

2.7. Достъпност на строежа, включително и за лица с увреждания (чл.169, ал2 ЗУТ)

            Този вид строеж не попада в приложното поле на Наредба №4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания (обн. ДВ. бр. 54/2009 г.).

 

2.8.  Съответствие с изискванията на нормативни актове свързани с  опазване на защитените зони, на защитените територии и на други защитени обекти и на недвижимите културни ценности,  инженерно-теническите правила за защита при бедствия и аварии и  Физическа защита на строежите (чл.169, ал.3, ЗУТ )

            Строежът не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн. ДВ.бр.133/1998 г., с изм. и доп.). Няма вероятност строежът да окаже отрицателно въздействие върху защитена зона (ЗЗ). На територията няма културни паметници.

 

3. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.  142, ал.  5, т.  4 ЗУТ)

            Проектната документация е представена чрез технически проекти по части:

             „ВиК” – проектант инж. Даниела Добрева – рег. №05036 на КИИП

            „Геодезия” – проектант инж. Светла Димитрова Пенчева – рег. №11547 на КИИП

            ПБЗ и ВОБД – проектант инж. Петър Георгиев Манолов – рег. №05230 на КИИП

 

            Налице е взаимна съгласуваност между частите на проекта.

4. Пълнота и структурно съответствие на инженерните изчисления (чл.  142, ал.  5, т.  5 ЗУТ)

Всички представени проекти са придружени със съответните изчисления, доказващи правилния избор на приетото техническо решение, както и спазването на изискванията на действащите норми за проектиране на инсталации и съоръжения в РБългария.

Отделните части на проектите са изработени в пълен обем съгласно Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр.51/2001г.).

 

5. Изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон (чл. 142, ал. 5, т. 8)

Няма влезли в сила административни актове по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, които да не позволяват разрешаване на строителството по улицата и в имота.

 

 6. Изисквания за селективно разделяне на отпадъците, образувани по време на строително-монтажните работи и дейностите по разрушаване с цел осигуряване на последващото им оползотворяване, включително рециклиране и постигане на съответните количествени цели за оползотворяване и рециклиране (чл. 142, ал. 5, т. 9)

Съгласно Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ. бр. 53/13.07.2012 г.), при извършване на СМР, възложителят е задължен да разработи План за управление на строителните отпадъци.

    Изискването е разписано в чл. 11 от Закона и влиза в сила от 14.07.2014 г., така че към настоящия момент не се изисква разработване на такъв план.

Оценката на проектите се извършва на основание чл. 142, ал. 5 от ЗУТ и съгласно посочените показатели представените проекти отговарят на съществените изисквания към строежите за този вид строеж.

 

Строежът е трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 буква „б“ от ЗУТ (обн. ДВ бр. 65/2003 г. )и чл. 6, ал. 2 т. 8 от  Наредба  №1 за номенклатурата на видовете строежи (обн. ДВ бр. 72/2003 г. ) .

След станалите разисквания и извършената оценка, ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,

РЕШИ: Инвестиционният проект се приема.

Да се представи писмо на РИОСВ - Варна по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие съгласно изискванията на чл. 148, ал. 8 от ЗУТ (ДВ, бр. 32 от 2012 г. , в сила от 24.04.2012 г.). 

 

По т. 3 докладва инж. Милев

 

Оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите се извършва по следните показатели:

 

1.Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план и с правилата и нормативите за устройство на територията (чл. 142, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗУТ)

Проектът е изготвен съгласно действащ план, одобрен със Заповед №Г-112/25.09.1987 г. на Председателя на ОНС-Варна, частично изменен с ПУП–ПРЗ на УПИ IІІ 1310-за обществено обслужване, кв. 2, одобрен  със заповед №Г-234/18.06.2007 г. на Зам. кмета на Община Варна.

            Уличният водопровод и уличната канализация ще се изградят по ул. „Студентска“.

            Проектът е проектиран при наличие на предварителни съгласувания с експлоатационните дружества: „ВиК-Варна“ООД, „Енерго Про Мрежи” АД, БТК АД, Отдел “Кадастър и регулация” при Община Варна, Гл. щаб на ВМС, „Овергаз Изток” АД – Варна.

            Налице е предварителен договор за присъединяване към водопроводната мрежа от 28.05.2013г. на ВиК-Варна ООД.

                       

2.  Съответствие на проекта с изискванията по чл. 169 ал. 1 – 3  ЗУТ

 

2.1. Носимоспособност–механично съпротивление, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл. 169, ал. 1, т. 1 ЗУТ)

            Строежът не се намира в район с проявление на свлачищни процеси или с наложена строителна забрана във връзка с наличие на такива.

 

2.2. Безопасност при пожар (чл. 169, ал. 1, т. 2 ЗУТ)  

            Съгласно изискванията на Наредба №Із-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар (Обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.; изм., бр. 101 от 2010 г.) в населените места се предвиждат пожарни хидранти на определени отстояния един от друг в зависимост от броя на населението.

             За представения инвестиционен проект е проектиран надземен пожарен хидрант ПХ 70/80 , с което са постигнати изискванията на чл. 170, ал. 1, точка 3 от Наредбата /населени места с над 100000 жители на 100 м наличие на ПХ/.

 

2.5.Хигиена, опазване на здравето и живота на хората (чл. 169, ал. 1, т. 3 ЗУТ)

            При проектирането на водопровода са спазени изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба №2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. С първоначално одобрения инвестиционен проект е одобрен ПБЗ, съгласно изискванията на наредба 2, с който се гарантира спазването на изискванията по здравословни условия на труд.

 

2.4. Безопасна експлоатация (чл.169, ал. 1, т. 4 ЗУТ)

            След изграждане на водопровода ще се извършат необходимите изпитвания и дезинфекция съгласно изискванията на НАРЕДБА №2 от 22 март 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи ( Обн., ДВ, бр. 34 от 2005 г.; изм. и доп. , бр. 96 от 2010 г.) Въвеждането му в експлоатация се извършва след постигане на необходимите показатели на качеството на водата.

 

2.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.6 ЗУТ)

            Строежът не попада в обхвата на Глава шеста от ЗООС, и не е предмет на процедура по оценка за на въздействие на околната среда.  Налице е писмено становище изх. №26-00-7636/12 от 18.05.2013 г. на РИОСВ-Варна.

            С горното писмо е извършена преценка за съвместимост на инвестиционните проекти с предмета и целите на опазване на защитените територии съгласно изискванията на обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС обн. ДВ бр. 73 от 11.09.2007 г.

            Обектът не оказва вредно въздействие върху околната среда защита от шум, и съгласно чл. 81, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр. 91 от 2002 г., попр. ДВ. бр. 98 от 2002 г., изм. ДВ. бр. 86 от 2003 г.) не подлежи на екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда.

            Строежът не попада в защитена територия, не представлява защитен обект и/или паметник на културата.

            Спазени са нормативните изисквания за опазване на околната среда по време на строителството и ползването на строежа.

            По отношение защита от шум строежът се намира в жилищна територия и зоната не налага изисквания за защита от шум в околното пространство.

Мерките за ограничаване на шума по време на строителството са доведени до ползване на строителната техника в рамките на деня, като не се предвижда извършване на СМР преди 7 и след 19 часа.

 

2.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл. 169, ал. 1, т. 7 ЗУТ)

Съгласно Закона за енергийната ефективност /ДВ бр. 6/2009 г./ този вид строежи не попадат в приложното поле на закона.

 

2.7. Достъпност на строежа, включително и за лица с увреждания (чл.169, ал2 ЗУТ)

            Този вид строеж не попада в приложното поле на Наредба 4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания (обн. ДВ. бр. 54/2009 г.).

 

2.8.  Съответствие с изискванията на нормативни актове свързани с  опазване на защитените зони, на защитените територии и на други защитени обекти и на недвижимите културни ценности,  инженерно-теническите правила за защита при бедствия и аварии и  Физическа защита на строежите / чл.169, ал.3, ЗУТ /

            Строежът не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн. ДВ.бр.133/1998 г., с изм. и доп.). Не попада в границите на защитена зона (ЗЗ) от екологична мрежа НАТУРА 2000. Най-близко разположената е ЗЗ за опазване на дивите птици „Батова” с код BG 0002082 отстои на около 1,3 км., определена за такава съгласно Закона за биологичното разнообразие. Няма вероятност строежът да окаже отрицателно въздействие върху ЗЗ.

            Налице е писмено становище изх. №26-00-7636/12 от 18.05.2013 г. на РИОСВ-Варна.

На територията няма културни паметници.

 

3. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.  142, ал.  5, т.  4 ЗУТ)

            Проектната документация е представена чрез технически проекти по части:

             „ВиК” – проектант инж. Борис Петров Милев – рег. №05249 на КИИП

            „Геодезия” – проектант инж. Борис Георгиев Якимов – рег. №07436 на КИИП

            ПБЗ и ВОБД – проектант инж. Живко Иванов Николов – рег. №05295 на КИИП

 

            Налице е взаимна съгласуваност между частите на проекта.

             

4. Пълнота и структурно съответствие на инженерните изчисления (чл.  142, ал.  5, т.  5 ЗУТ)

Всички представени проекти са придружени със съответните изчисления, доказващи правилния избор на приетото техническо решение, както и спазването на изискванията на действащите норми за проектиране на инсталации и съоръжения в Р България.

Отделните части на проектите са изработени в пълен обем съгласно Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр.51/2001г.).

 

5. Изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон (чл. 142, ал. 5, т. 8)

Инвестиционното намерение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове и програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитени територии /ДВ.бр. 73/2007 г./ и в тази връзка е направено такова съгласуване с писмо изх. №26-00-7636/12 от 18.05.2013 г. на РИОСВ-Варна, което заключение е че не е необходимо да се провежда процедура по Глава втора от Наредбата.

            Строежът не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн. ДВ. бр.133/1998 г., с изм. и доп.). Не попада в границите на защитена зона (ЗЗ) от екологична мрежа НАТУРА 2000. 

            Строежът не попада в обхвата на Глава шеста от ЗООС и не е предмет на процедура по оценка за на въздействие на околната среда.

 

 6. Изисквания за селективно разделяне на отпадъците, образувани по време на строително-монтажните работи и дейностите по разрушаване с цел осигуряване на последващото им оползотворяване, включително рециклиране и постигане на съответните количествени цели за оползотворяване и рециклиране (чл. 142, ал. 5, т. 9)

Съгласно Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ. бр. 53/13.07.2012 г.), при извършване на СМР, възложителят е задължен да разработи План за управление на строителните отпадъци.

    Изискването е разписано в чл. 11 от Закона и влиза в сила от 14.07.2014 г., така че към настоящия момент не се изисква разработване на такъв план.

Оценката на проектите се извършва на основание чл. 142, ал. 5 от ЗУТ и съгласно посочените показатели представените проекти отговарят на съществените изисквания към строежите за този вид строеж.

 

Строежът е трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 буква „б“ от ЗУТ (обн. ДВ бр. 65/2003 г. )и чл. 6, ал. 2 т. 8 от  Наредба  №1 за номенклатурата на видовете строежи (обн. ДВ бр. 72/2003 г. ) .

 

След станалите разисквания и извършената оценка, ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,

РЕШИ: Приема представения инвестиционен проект. 

 

По т. 4 докладва инж. Боян Тонев

 

За протокола: След станалите разисквания ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,

РЕШИ: Стабилитетните изследвания за общата устойчивост  доказват, че коефициентите на устойчивост са по-високи от минималните нормативни.

Не се налага изпълнението на укрепителни и отводнителни противосвлачищни мероприятия. Разработката може да послужи за издаване на  предварително разрешение по чл.96, ал. 4 от ЗУТ.

Приема представеното  инженерногеоложко проучване.

 

По т. 5 докладва инж. Н. Иванов

 

След станалите разисквания и извършената оценка, ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,

РЕШИ: Отлага разглеждането на инвестиционния проект. Да се отстранят следните недостатъци:

1. Дърветата да се нанесат върху ситуацията, а разположението на дъждоприемните шахти да се съобразят с тяхното разположение.

2. Отводнителните шахти и заустването на отводнителната канализация да се нанесат в част «ВиК».

3. Не се допуска едновременно съществуване на две битови канализации. Да се остави тази с ф315, а ф 200 да се изключи.

4. Инвестиционният проект да се подпише в оригинал от проектантите.

5. Да се представи детайл за шахта.

 

Оценката за съответствие да се извърши като комплексен доклад, съставен от регистрирана фирма - консултант, несвързана с проектанта, по договор сключен с Община Варна.

            По т. 6 докладва инж. Н. Иванов

 

След станалите разисквания и извършената оценка, ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,

РЕШИ: Отлага разглеждането на инвестиционния проект. Да се отстранят следните недостатъци:

1. Инвестиционният проект да се съгласува с ВиК-Варна.

2. Скицата с подземни проводи да се пресъгласува с експлоатационните дружества и съгласува с Отдел “Кадастър и регулация” на Дирекция АГУП, Община Варна.

3. Да се изясни собствеността и законността на съществуващите кабелни линии.

4. Инвестиционният проект да се съобрази с чл. 10 от Закона за енергетиката и чл. 161 от ЗУТ, съгласно които „Енерго Про-Мрежи” АД е Възложител.

5. В част Електро да се прецизира вида на ШК на ул. Бели Лилии”.

 

Оценката за съответствие да се извърши като комплексен доклад, съставен от регистрирана фирма - консултант, несвързана с проектанта, по договор сключен с Община Варна.

 

            По т. 7 докладва инж. П. Александров

 

След станалите разисквания и извършената оценка, ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,

РЕШИ: Отлага разглеждането на инвестиционния проект. Да се отстранят следните недостатъци:

1. Част «Геодезия» да се провери чрез Отдел «Кадастър и регулация» в Дирекция АГУП на Община Варна, включително и по отношение на засяганата собственост.

2. Скицата с подземни проводи да се съгласува, включително в Отдел «Кадастър и регулация» на Дирекция АГУП, на Община Варна.

3. В част ВиК не е спазен нормативно определения диаметър на тръбата за канализацията. Да се приложат характерни детайли.

4. По отношение на съществуващия газопровод и шахта да се представи решение за удълбочаване и подходящ детайл.

6. Количествената сметка да се съобрази с договора за инженеринг.

7. Да се включи информация по отношение на шахтите на съществуващата електронна мрежа.

 

Оценката за съответствие да се извърши като комплексен доклад, съставен от регистрирана фирма - консултант, несвързана с проектанта, по договор сключен с Община Варна.

 

По т. 8 не се явява проектант за доклад.

 

За протокола: След станалите разисквания ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,

РЕШИ: Отлага разглеждането на инвестиционния проект поради неявяване на проектанта. Да се представи скица с подземни комуникации в обхвата на проекта.

 

По т. 9 докладва инж. Д. Пеева

 

За протокола: След станалите разисквания ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,

РЕШИ: Дава положително становище за представения проект.

 

По т. 10 докладва инж. Д. Пеева

 

За протокола: След станалите разисквания ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,

РЕШИ: Приема представеното техническо решение за пътна връзка. Съгласно действащия Общ устройствен план на Община Варна и съответното отреждане за територията, както и предвижданията за трансформиране на част /засягаща конкретния имот/ от АМ ”Хемус” в улица I-ви клас от Първостепенната улична мрежа на града, проекта отговаря на изискванията на Наредба 2 / 29.06.2004г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии.

Съгласно чл.26 от Закона за пътищата да се представи разрешение за специално ползване на пътищата, чрез изграждане на пътна връзка от Агенция „Пътна инфраструктура”, в качеството на управляващ орган на АМ ”Хемус” към момента.

В съответствие с чл.142 ал.6 т.2 от Закона за устройство на територията да се представи доклад за оценка съответствието на инвестиционните проекти от регистрирана фирма-консултант, несвързана с проектанта – за обект втора категория.

Да се представи документ от РИОСВ - Варна по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие съгласно изискванията на чл. 148, ал. 8 от ЗУТ (ДВ, бр. 32 от 2012 г. , в сила от 24.04.2012 г.). 

 

 

            По т. 11 докладва инж. Д. Пеева

 

След станалите разисквания и извършената оценка, ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,

РЕШИ: Отлага разглеждането на инвестиционния проект. Да се изясни собствеността на съществуващите кабелни линии и да се съгласува.

 

Неразделна част от настоящия протокол е и присъствен лист от заседание на

 

 ЕСИИ, проведено на 11.07.2013 г., и Становище на РИОСВ Варна с техен изх.No08-01-4925/1/11.07.2013 г.

 

 

 

 

инж. Стоян Димитров

Председател на ЕСИИ

 

 

 

Димитър Кискинов

Дирекция ПНО

инж. Веселина Никова

Технически секретар

 

 

Изтегли документи
Download this file (PR 13-11.07'13.pdf)PR 13-11.07'13.pdf[ ]199 Kb