Протокол №12/ 13.06.2013 г.

 

П Р О Т О К О Л 

 №12/ 13.06.2013 г.

 

        Днес, 13.06.2013 г. се проведе заседание на Експертния съвет за обекти на Дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване” на Община Варна, назначен със заповед №0100 от 10.01.2012 г. на Кмета на Община Варна.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Стоян Димитров – Директор на дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване” при община Варна;

            ЗАМ. председател: инж. Румяна Гороломова – началник отдел ”Инфраструктурни проекти”, дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване”

ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР: инж. В. Никова – гл. експерт „Телекомуникации”

 

ЧЛЕНОВЕ:

1.      Мартина Йорданова – главен юрисконсулт в дирекция “Правно-нормативно обслужване”;

2.      инж. Петър Гърбузов – главен експерт В и К, дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване”;

3.      инж. Десислава Пеева - Иванова - ст. експерт КБД;

4.      инж. Олег Колев – главен експерт “Свлачища и укрепване на територии”, дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване”;

5.      инж. Валентин Уруков - гл. експерт „Озеленяване”;

6.      инж. Ангелина Петрова – външен експерт;

7.      инж. Красен Якимов – Началник отдел “Строителен контрол”, дирекция УСКОР;

8.      Валя Илиева – гл. експерт, отдел  К и Р, дирекция АГУП;

9.      полк. Купен Пашов – началник отдел ДЗН;

10.  Димитричка Великова – главен специалист ИАД ОС, дирекция ОСИСД, Община Варна;

11.  инж. Стефан Манзурски – главен експерт, отдел К и Р при дирекция АГУП;

12.  инсп. Велико Маринов – Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Варна;

13.  инсп. Йордан Йорданов – ОУПБЗН - Варна;

14.  инж. Кольо Вълчев –  БТК АД;

15.  инж. Петър Ташков Карагьозов –  гл. инженер "В и К - Варна" ООД;

16.  инж. Гюнсел Алиев – специалист „Енерго Про - Мрежи” АД;

17.  инж. Кремена Иванова – гл. специалист “Развитие на ГРМ”, “Овергаз изток” АД;

18.  инж. Йовелина Цонева – Проектант подземни комуникации;

19.  инж. Николай Попов – инженер газопреносна и газоразпределителна мрежа към “Примагаз” АД;

20.  инж. Николай Хлебаров – Държавно горско стопанство – Варна, Изпълнителна агенция по горите;

21.  инж. Живка Йорданова – главен геолог “Геозащита” ЕООД Варна;

22.  арх. Енчо Костов Димов- външен консултант;

23.  инж. Красимир Маринов – управител на „Проект трой” ЕООД;

24.  инж. Димитър Тодоров - зам. управител „Пътища и мостове” ЕООД;

25.  инж. Владимир Владимировгл. инженер „ИнжстройинженерингEООД.

 

Представители на институциите, съгласно изискванията на чл. 16, ал. 2 на ЗУЧК:

 

1.      Министерство на околната среда и водите – „Басейнова дирекция Варна” – инж. Стефка Георгиева. Резервен представител по преценка на директора на „Басейнова дирекция Варна”;

2.      Министерство на околната среда и водите – РИОСВ Варна – инж. Йорданка Янева, Главен експерт "Оценка въздействието върху околната среда и екологична оценка". Резервен представител инж. Марина Димитрова;

3.      Министерство на земеделието и храните, ОД „Земеделие” Варна - инж. Милена Михайлова, гл.експерт в ГД "Аграрно развитие", ОД „Земеделие”. Резервен представител - инж. Силвия Иванова;

4.      Министерството на регионалното развитие и благоустройството - инж. Радослав Великов, ст.инспектор при РДНСК - Североизточен район, Сектор Варна. Резервен представител инж. Нели Ташева, РДНСК - Североизточен район, Сектор Варна;

5.      Министерството на отбраната, ГД "Инфраструктура на отбраната", Отдел "Инфраструктура на отбраната - гр. Шумен" - Веселинка Стоименова. Резервен представител Георги Карабахчиев, Отдел "Инфраструктура на отбраната - гр. Шумен";

6.      Министерство на здравеопазването, РЗИ Варна, Дирекция „Здравен контрол”, Гл. инсп. Възкресен Караджов. Резервен представител гл. инсп. Милена Филева;

7.      Областна администрация Варна - инж. Ваня Георгиева, главен експерт в отдел „Регионално развитие”, дирекция „АКРРДС”. Резервен представител инж. Милен Илиев, младши експерт в отдел „Регионално развитие”, дирекция „АКРРДС”;

8.      КИИП, Регионална колегия – Варна - инж. Румен Иванов. Резервен представител               инж. Вера Ковачева;

9.      КАБ, Регионална колегия – Варна - арх. Александра Бачева. Резервен представител           арх. Екатерина Пъкова.

 

 

Присъства юрист и повече от половината членове на ЕС.

 

Председателинж. П. Петров, съгласно Заповед NoДС-0328/ 07.05.2013 г.

Имаме кворум и можем да започнем работа.

Колеги, днешното заседание на ЕС е със следния предварително обявен

 

ДНЕВЕН РЕД

 

  1. АУ062127ВН/ 03.06.2013 г. – за ОСИП

Паркинг, реконструкция на кабелни линии, кабелна канална мрежа и подпорна стена, находящи се на ул. „Янко Славчев”, к. к. „Чайка”, гр. Варна” (за издаване разрешение за изменение в одобрен проект към РС 32/ГИ/01.02.2013 г.)

Възложители: Община Варна

                         Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“

                         „Енерго – Про Мрежи“ АД

                         БТК АД

Проектант: инж. Севдалина Солакова

 

  1. АУ063557ВН_013ВН/ 03.06.2013 г.

Въздушен електропровод 110 кV П/ст „Варна север” – П/ст „Каварна” – за становище относно предложен вариант за трасе за определяне на обхват на парцелан план

Възложител: НЕК ЕАД

Проектант: инж. Павел Павлов

 

  1.  АУ062101ВН/ 03.06.2013 г.

ИГП за ПИ 10135.2517.2544  по плана на местност „Манастирски рид“, гр. Варна

Възложител: „ТЕРА ТУР“ ООД Стара Загора

Проектант: „Геозащита“ ЕООД – Варна

 

4.   АУ052197ВН/ 08.05.2013 г. - по чл. 96 от ЗУТ (Разработката е върната от ЕСИИ на 23.05’13 г.,  за да бъдат съобразени изчисленията за устойчивост с предвижданията на ПУП.)

Доклад за  ИГП „Жилищна сграда в ПИ 10135.5510.150 от КК административен район „Аспарухово“, ул. „Крайбрежна”, кв. „Галата”, гр. Варна

Възложител: Радослав Митков Боцев

Проектант: „СИМА и ВАСЕВ“ Варна

 

  1. АУ053515ВН/ 13.05.2013 г. – за оценка на съотвeтствието на ИП

Водопроводна мрежа в м-ст „Орехчето“ – ІІ-ри етап  (клон VІ) и водопроводни отклонения до граница на имоти №№120, 137, 136, 135, 129, 130, 131, 121, Община Варна,

Възложител: Община Варна

Инвеститор: ГД „Орехчето 2“

Проектант: инж. С. Симеонов

 

     6.    АУ059976ВН/ 28.05.2013 г. – за оценка на съответствието на ИП

Уличен водопровод по ул. „Вихрен“ между ос. т. 42 и ос. т. 164 по плана на с. Константиново, Община Варна

Възложител: Община Варна

Инвеститор: Светлана Валентинова Хензел

Проектант: инж. А. Харизанова

 

7.   АУ061512ВН/ 31.05.2013 г. – за оценка на съотвeтствието на ИП

Водопроводна мрежа  на  СО „Боровец-юг“ – клон 7а н.з., клон 7а н.з.-ІиІІ, клон 9 н.з., клон 10 н.з., част от клон 8,  част от клон 11н.з. и част от клон 12н.з., Община Варна

Възложител: Община Варна

Инвеститор: ГД „Вятъра“

Проектант: инж. Ив. Стоименов

 

            Пристъпваме към разглеждане на проектите:

 

По т. 1 докладва инж. А. Петрова

 

Оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите се извършва по следните показатели:

 

1.Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план и с правилата и нормативите за устройство на територията /чл. 142, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗУТ/

            За изграждането на строеж: „Паркинг, реконструкция на кабелни линии, кабелна канална мрежа и подпорна стена, находящи се на ул. „Янко Славчев”, к. к. „Чайка”  в имоти с идентификатор 10135.2571.80  и 10135.2571.456 по кадастралната карта на гр. Варна има издадено разрешение за строеж №32/ГИ/01.02.2013 г. на Директора на дирекция ИИБ в Община Варна. Съставен е  Протокол обр. 2а от  26.02.2013 г. за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежи на техническата инфраструктура.

            С проекта, предмет на настоящата ОСИП, се предвиждат промени в част „Електро” на инвестиционния проект в обхвата на съществените изменения по чл. 154, ал. 2, т. 8 ЗУТ, представляващи промени в местоположението на трасетата на общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.

            За територията на КК „Чайка” има изработен ПУП-ПУР, одобрен с Решение № 3408-7/22.23.06.2011г. на Общински съвет–Варна.  Трасетата на кабелните мрежи, предвидени с проекта, минават в предвидения с ПУР обхват на тротоара по улица „Янко Славчев”, с което е налице съответствие с предвижданията на ПУП и изискванията на Наредба No8 за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места от 1999 г.               

2.  Съответствие на проекта с изискванията по чл.169 ал.1 – 3  ЗУТ

 

2.1. Носимоспособност – механично съпротивление, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 ЗУТ) - Строежът не се намира в район с проявление на свлачищни процеси или с наложена строителна забрана във връзка с наличие на такива.

2.2. Безопасност при пожар (чл. 169, ал. 1, т. 2 ЗУТ) - Ел. кабелите са разположени в територия, в която няма изградена улична газопроводна мрежа, в района няма наличие на резервоари за втечнени газове или други нефтопродукти, поради което не е необходимо спазването на определени изисквания на Наредба №Із-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар (Обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.; изм., бр. 101 от 2010 г.). 

 

2.3.            Хигиена, опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 ЗУТ) - При проектирането на реконструкцията на кабелните линии са спазени изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба №2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. С първоначално одобрения инвестиционен проект е одобрен ПБЗ, съгласно изискванията на наредба No2, с който се гарантира спазването на изискванията по здравословни условия на труд.

 

2.4. Безопасна експлоатация (чл.169, ал.1, т.4 ЗУТ) - След изграждане на предвидените реконструкции на кабелите ще се извършат необходимите изпитвания и замервания съгласно изискванията на нормативната база. Въвеждането им в експлоатация се извършва след постигане на необходимите показатели.

 

2.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.6 ЗУТ) - Строежът не попада в обхвата на Глава шеста от ЗООС, и не е предмет на процедура по оценка за въздействие на околната среда. Налице е писмено становище изх. №6700-8102/1 от 11.01.2012 г. на РИОСВ-Варна, с което е извършена преценка за съвместимост на инвестиционните проекти с предмета и целите на опазване на защитените територии съгласно изискванията на обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС обн. ДВ бр. 73 от 11.09.2007 г.             Обектът не оказва вредно въздействие върху околната среда и съгласно чл. 81, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр. 91 от 2002 г., попр. ДВ. бр. 98 от 2002 г., изм. ДВ. бр. 86 от 2003 г.) не подлежи на екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда. Строежът не попада в защитена територия, не представлява защитен обект и/или паметник на културата. Спазени са нормативните изисквания за опазване на околната среда по време на строителството и ползването на строежа. С  предложената промяна в първоначално одобрения инвестиционен проект не се извършват промени в параметрите на инвестиционното предложение, съгласувано вече с РИОСВ-Варна. Промените в трасетата на кабелите не излизат извън териториалния обхват на инвестиционното намерение, не се променят и техническите показатели. По отношение защита от шум строежът се намира в жилищна територия и зоната не налага изисквания за защита от шум в околното пространство. Мерките за ограничаване на шума по време на строителството са доведени до ползване на строителната техника в рамките на деня, като не се предвижда извършване на СМР преди 7 и след 19 часа.

 

2.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.7 ЗУТ)

Съгласно Закона за енергийната ефективност (ДВ бр. 6/2009 г.) този вид строежи не попадат в приложното поле на закона.

 

2.7. Достъпност на строежа, включително и за лица с увреждания (чл.169, ал2 ЗУТ) -             Този вид строеж не попада в приложното поле на Наредба No4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания (обн. ДВ. бр. 54/2009 г.)

 

2.8.  Съответствие с изискванията на нормативни актове свързани с  опазване на защитените зони, на защитените територии и на други защитени обекти и на недвижимите културни ценности,  инженерно-теническите правила за защита при бедствия и аварии и  Физическа защита на строежите (чл.169, ал.3, ЗУТ) - Строежът не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн. ДВ.бр.133/1998 г., с изм. и доп.). Не попада в границите на защитена зона (ЗЗ) от екологична мрежа НАТУРА 2000. Най-близко разположената е ЗЗ за опазване на дивите патици „Батова” с код BG0002082 и отстои на около 0.500 км., определена за такава съгласно Закона за биологичното разнообразие (ДВ.бр.77/ 2002г.) Няма вероятност строежът да окаже отрицателно въздействие върху ЗЗ. Налице е писмено становище изх. №6700-8102/1 от 11.01.2012 г. на РИОСВ-Варна. На територията няма културни паметници.

 

3. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.  142, ал.  5, т.  4 ЗУТ)

            Проектната документация е представена чрез технически проекти по части:

             „ЕЛ” – проектант инж. Севдалина Димитрова Солакова – рег. №11513 на КИИП;

            „Геодезия” – проектант инж. Николай Маринов Маринов – рег. №07372 на КИИП

 

            Налице е взаимна съгласуваност между частите на проекта.   

4. Пълнота и структурно съответствие на инженерните изчисления (чл.  142, ал.  5, т.  5 ЗУТ) - Всички представени проекти са придружени със съответните изчисления, доказващи правилния избор на приетото техническо решение, както и спазването на изискванията на действащите норми за проектиране на инсталации и съоръжения в РБългария. Отделните части на проектите са изработени в пълен обем съгласно Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр.51/2001г.).

 

5. Изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон (чл. 142, ал. 5, т. 8)

Инвестиционното намерение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове и програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитени територии (ДВ.бр. 73/2007 г.) и в тази връзка е направено такова съгласуване с писмо изх. №6700-8102/1 от 11.01.2012 г. на РИОСВ-Варна, което заключение е че не е необходимо да се провежда процедура по Глава втора от Наредбата. Строежът не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн. ДВ. бр.133/1998 г., с изм. и доп.). Не попада в границите на защитена зона (ЗЗ) от екологична мрежа НАТУРА 2000. Строежът не попада в обхвата на Глава шеста от ЗООС и не е предмет на процедура по оценка за на въздействие на околната среда.

 

 6. Изисквания за селективно разделяне на отпадъците, образувани по време на строително-монтажните работи и дейностите по разрушаване с цел осигуряване на последващото им оползотворяване, включително рециклиране и постигане на съответните количествени цели за оползотворяване и рециклиране (чл. 142, ал. 5, т. 9)

Съгласно Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ. бр. 53/13.07.2012 г.), при извършване на СМР, възложителят е задължен да разработи План за управление на строителните отпадъци. Изискването е разписано в чл. 11 от Закона и влиза в сила от 14.07.2014 г., така че към настоящия момент не се изисква разработване на такъв план.

Оценката на проектите се извършва на основание чл. 142, ал. 5 от ЗУТ и съгласно посочените показатели представените проекти отговарят на съществените изисквания към строежите за този вид строеж.

 

След станалите разисквания ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,

РЕШИ: Приема представения инвестиционен проект във връзка с промяна на инвестиционните намерения след издаване на разрешението за строеж и предлага да се издаде заповед за допълване на издаденото разрешение за строеж съгласно чл. 154, ал. 5 от ЗУТ.

 

По т. 2 докладва инж. Р. Гороломова

 

            За протокола: След станалите разисквания ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,

           ИЗРАЗЯВА СТАНОВИЩЕ: Предложеният ІІІ вариант на трасе за въздушен електропровод 110 кV от П/ст „Варна север” до П/ст „Каварна” не е съобразен с предвижданията на ОУП на гр. Варна, одобрен със заповед №РД-02-04-0022/03.09.2012 г. на Министъра на МРРБ (обнародван в ДВ бр.70/14.09.12 г.). По специализираната схема към ОУП - част „Електроснабдяване”, има резервирано трасе за електропровод 110 кV, с което обстоятелство е необходимо да се съобрази проектанта. Част от трасето на предложения вариант (през ПИ №146 с предназначение Гз – защитни и противоерозионни гори, зелени зони и защитни пояси по чл. 5, ал. 2 от ЗГ) е в новата строителната граница на гр. Варна, поради което не попада в хипотезата на чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ. Поземлени имоти с №№32041, 32057, 32056, 32036, 32035, 32034, 32033, 32032, 32031, през които е предвидено да премине електропровода) са с устройствено предназначение Тгп – терени за гробищни паркове, с което е невъзможно да се гарантира сервитутна зона на електропровода съгласно чл. 14, ал. 1 от Наредба №16/09.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти. По предложения вариант, останалата част от трасето преминава през земеделски земи с устройствена зона Ссб (с изключение на ПИ №68, държавен поземлен фонд, зона Тсп – специални терени), за които е допустимо преминаването на трасето при спазване на всички изисквания на нормативната уредба за процедиране на парцеларен план;

 

            И РЕШИ:

            1. Да се представят съгласувателни становища за ІІІ вариант от експлотационните дружестава.

            2. Връща проекта за преразглеждане за други възможности за трасе на електропровода и не внася преписката в Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности” за становище във връзка с предварителното съгласие по чл. 30 ал. 3 от ППЗОЗЗ от Общински съвет Варна за преминаване през имоти от общинския поземлен фонд.

 

По т. 3 докладва инж. Светлана Найденова

 

За протокола: След станалите разисквания ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,

РЕШИ: Отлага разглеждането на представеното  инженерно-геоложко проучване до актуализирането му в съответствие с разпоредбите на Закона за устройство на територията и  съобразено с предвижданията на ОУП на гр. Варна и ПУП на местност “Манастирски рид”,           гр. Варна.

 

По т. 4 докладва инж. Венцислав Васев

 

За протокола: След станалите разисквания ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,

РЕШИ: Стабилитетните изследвания за общата устойчивост  доказват, че коефициентите на устойчивост са по-високи от минималните нормативни.

Не се налага изпълнението на укрепителни и отводнителни противосвлачищни мероприятия. Разработката може да послужи за издаване на  предварително разрешение по          чл. 96, ал. 3 от ЗУТ.

Приема представеното  инженерно-геоложко проучване.

 

По т. 5 докладва инж. Стоименов

Оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите се извършва по следните показатели:

1.Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план и с правилата и нормативите за устройство на територията (чл. 142, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗУТ)

Втори етап: Изграждане на клон VI. Този клон се свързва към одобрената схема по част „ВиК“ към ПУР  на СО“Орехчето“  при ОТ 56, но остава извън селищното образувание. За него е разработен ПУП – Парцеларен план за инженерната инфраструктура извън урбанизираната територия, одобрен с  решение №637-3 от 19.09.2013г.  на  Общински съвет – гр. Варна, обнародвано в Дв. бр. 82 от 26.10.2012 г. Проектът е проектиран при наличие на предварителни съгласувания с: „ВиК-Варна“ООД, Енерго-Про АД, БТК АД, Отдел "Кадастър и регулация"при Община Варна, Гл. щаб на ВМС, Прима газ АД – Варна. Налице е предварителен договор за присъединяване към водопроводната мрежа от 22.05.2008 г. на ВиК-Варна ООД.

                       

2.  Съответствие на проекта с изискванията по чл. 169 ал. 1 – 3  ЗУТ

 

2.1. Носимоспособност – механично съпротивление, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл. 169, ал. 1, т. 1 ЗУТ )- Строежът не се намира в район с проявление на свлачищни процеси или с наложена строителна забрана във връзка с наличие на такива.

 

2.2. Безопасност при пожар (чл. 169, ал. 1, т. 2 ЗУТ) - Съгласно изискванията на Наредба №Із-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар (Обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.; изм., бр. 101 от 2010 г.) в населените места се предвиждат пожарни хидранти на определени отстояния един от друг в зависимост от броя на населението. За представения инвестиционен проект е проектиран един подземен пожарен хидрант ПХ 70/80, с което са постигнати изискванията на чл. 170, ал. 1, точка 3 от Наредбата (населени места с над 100000 жители на 100 м наличие на ПХ).

 

2.4.            Хигиена, опазване на здравето и живота на хората (чл. 169, ал. 1, т. 3 ЗУТ) - При проектирането на водопровода са спазени изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба №2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. С първоначално одобрения инвестиционен проект е одобрен ПБЗ, съгласно изискванията на наредба No2, с който се гарантира спазването на изискванията по здравословни условия на труд.

 

2.4. Безопасна експлоатация (чл.169, ал. 1, т. 4 ЗУТ) - След изграждане на водопровода ще се извършат необходимите изпитвания и дезинфекция съгласно изискванията на Наредба №2 от 22 март 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (oбн., ДВ, бр. 34 от 2005 г.; изм. и доп. , бр. 96 от 2010 г.). Въвеждането му в експлоатация се извършва след постигане на необходимите показатели на качеството на водата..

 

2.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.6 ЗУТ) - Строежът не попада в обхвата на Глава шеста от ЗООС и не е предмет на процедура по оценка на въздействие на околната среда.  Налице е писмено становище изх. №26-00-407919/1 от 03.08.2011 г. на РИОСВ-Варна. С горното писмо е извършена преценка за съвместимост на инвестиционните проекти с предмета и целите на опазване на защитените територии съгласно изискванията на обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС обн. ДВ бр. 73 от 11.09.2007 г.         Обектът не оказва вредно въздействие върху околната среда и съгласно чл. 81, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр. 91 от 2002 г., попр. ДВ. бр. 98 от 2002 г., изм. ДВ. бр. 86 от 2003 г.) не подлежи на екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда. Строежът не попада в защитена територия, не представлява защитен обект и/или паметник на културата. Спазени са нормативните изисквания за опазване на околната среда по време на строителството и ползването на строежа. По отношение защита от шум строежът се намира в жилищна територия и зоната не налага изисквания за защита от шум в околното пространство. Мерките за ограничаване на шума по време на строителството са доведени до ползване на строителната техника в рамките на деня, като не се предвижда извършване на СМР преди 7 и след 19 часа.

 

2.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл. 169, ал. 1, т. 7 ЗУТ) - Съгласно Закона за енергийната ефективност /ДВ бр. 6/2009 г./ този вид строежи не попадат в приложното поле на закона.

 

2.7. Достъпност на строежа, включително и за лица с увреждания (чл.169, ал2 ЗУТ) -             Този вид строеж не попада в приложното поле на Наредба No4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания (обн. ДВ. бр. 54/2009 г.).

 

2.8.  Съответствие с изискванията на нормативни актове свързани с  опазване на защитените зони, на защитените територии и на други защитени обекти и на недвижимите културни ценности,  инженерно-теническите правила за защита при бедствия и аварии и  Физическа защита на строежите (чл.169, ал.3, ЗУТ ) - Строежът не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн. ДВ.бр.133/1998 г., с изм. и доп.). Не попада в границите на защитена зона (ЗЗ) от екологична мрежа НАТУРА 2000. Най-близко разположените са: ЗЗ за опазване на дивите птици „Галата” с код BG 0002060 отстои на около 2 км и ЗЗ „Варненско-Белославско езеро“ с код BG 0000191 отстои на около 2,5 км от територията предмет на ПУП-ПП, определени за такива съгласно Закона за биологичното разнообразие. Няма вероятност строежът да окаже отрицателно въздействие върху ЗЗ. Налице е писмено становище изх. №26-00-4079/1 от 03.08.2013 г. на РИОСВ-Варна. На територията няма културни паметници.

 

3. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.  142, ал.  5, т.  4 ЗУТ)

            Проектната документация е представена чрез технически проекти по части:

             „ВиК” – проектант инж. Симеон Александров  Симеонов – рег. №05038 на КИИП;

            „Геодезия” – проектант инж. Стоян Николов Костов – рег. №07923 на КИИП

            „ПБЗ и ВОБД” – проектант инж. Кирил Стоянов Видолов – рег. №07409 на КИИП;

 

            Налице е взаимна съгласуваност между частите на проекта.   

4. Пълнота и структурно съответствие на инженерните изчисления (чл.  142, ал.  5, т.  5 ЗУТ) -Всички представени проекти са придружени със съответните изчисления, доказващи правилния избор на приетото техническо решение, както и спазването на изискванията на действащите норми за проектиране на инсталации и съоръжения в РБългария. Отделните части на проектите са изработени в пълен обем съгласно Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр.51/2001г.).

 

5. Изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон (чл. 142, ал. 5, т. 8)

Инвестиционното намерение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове и програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитени територии (ДВ.бр. 73/2007 г.) и в тази връзка е направено такова съгласуване с писмо изх. №26-00-4079/1 от 03.08.2013 г. на РИОСВ-Варна, което заключение е че не е необходимо да се провежда процедура по Глава втора от Наредбата. Строежът не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн. ДВ. бр.133/1998 г., с изм. и доп.). Не попада в границите на защитена зона (ЗЗ) от екологична мрежа НАТУРА 2000. Строежът не попада в обхвата на Глава шеста от ЗООС и не е предмет на процедура по оценка за на въздействие на околната среда.

 

 6. Изисквания за селективно разделяне на отпадъците, образувани по време на строително-монтажните работи и дейностите по разрушаване с цел осигуряване на последващото им оползотворяване, включително рециклиране и постигане на съответните количествени цели за оползотворяване и рециклиране (чл. 142, ал. 5, т. 9)

Съгласно Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ. бр. 53/13.07.2012 г.), при извършване на СМР, възложителят е задължен да разработи План за управление на строителните отпадъци. Изискването е разписано в чл. 11 от Закона и влиза в сила от 14.07.2014 г., така че към настоящия момент не се изисква разработване на такъв план.

Оценката на проектите се извършва на основание чл. 142, ал. 5 от ЗУТ и съгласно посочените показатели представените проекти отговарят на съществените изисквания към строежите за този вид строеж.

 

Строежът е трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 буква „б“ от ЗУТ (обн. ДВ бр. 65/2003 г. )и чл. 6, ал. 2 т. 8 от  Наредба  №1 за номенклатурата на видовете строежи (обн. ДВ бр. 72/2003 г. ) .

След станалите разисквания и извършената оценка, ЕС за обекти на инженерната инфраструктура

РЕШИ: Приема представения инвестиционен проект. 

 

            По т. 6 докладва инж. Харизанова

 

Оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите се извършва по следните показатели:

 

1.Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план и с правилата и нормативите за устройство на територията (чл. 142, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗУТ)

            За с. Константиново, Община Варна има разработен регулационен план, одобрен със Заповед №1707/03.04.1974 г. на Председателя на Общински съвет – гр. Варна.

            Новопроектираният водопровод е разположен в рамките на минаващата покрай имота ул.„Вихрен“ - публична общинска собственост, между ос. т. 42 и ос. т. 164 по кадастралния и регулационен план на с. Константиново.

            Проектът е проектиран при наличие на предварителни съгласувания с: „ВиК-Девня“ООД, Енерго-Про АД, БТК АД, Отдел "Кадастър и регулация"при Община Варна.

            Налице е предварителен договор за присъединяване към водопроводната мрежа на ВиК-Девня ООД от 18.02.2013 г.

                       

2.  Съответствие на проекта с изискванията по чл. 169 ал. 1 – 3  ЗУТ

 

2.1. Носимоспособност – механично съпротивление, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл. 169, ал. 1, т. 1 ЗУТ) - Строежът не се намира в район с проявление на свлачищни процеси или с наложена строителна забрана във връзка с наличие на такива.

 

2.2. Безопасност при пожар (чл. 169, ал. 1, т. 2 ЗУТ) - Съгласно изискванията на Наредба №Із-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар (Обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.; изм., бр. 101 от 2010 г.) в населените места се предвиждат пожарни хидранти на определени отстояния един от друг в зависимост от броя на населението. За представения инвестиционен проект е проектиран един надземен пожарен хидрант ПХ 70/80 пред сградата, с което са постигнати изискванията на чл. 170, ал. 1, точка 2 от Наредбата (населени места с под 100000 жители на 150 м наличие на ПХ).

 

2.5.            Хигиена, опазване на здравето и живота на хората (чл. 169, ал. 1, т. 3 ЗУТ) - При проектирането на водопровода са спазени изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба №2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. С първоначално одобрения инвестиционен проект е одобрен ПБЗ, съгласно изискванията на Наредба No2, с който се гарантира спазването на изискванията по здравословни условия на труд.

 

2.4. Безопасна експлоатация (чл.169, ал. 1, т. 4 ЗУТ) - След изграждане на водопровода ще се извършат необходимите изпитвания и дезинфекция съгласно изискванията на Наредба №2 от 22 март 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (Обн., ДВ, бр. 34 от 2005 г.; изм. и доп. , бр. 96 от 2010 г.) Въвеждането му в експлоатация се извършва след постигане на необходимите показатели на качеството на водата..

 

2.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.6 ЗУТ) - Строежът не попада в обхвата на Глава шеста от ЗООС, и не е предмет на процедура по оценка на въздействие на околната среда.  Налице е писмено становище изх. №2002/1 от 03.04.2013 г. на РИОСВ-Варна.

            С горното писмо е извършена преценка за съвместимост на инвестиционните проекти с предмета и целите на опазване на защитените територии съгласно изискванията на обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС обн. ДВ бр. 73 от 11.09.2007 г. Обектът не оказва вредно въздействие върху околната среда и съгласно чл. 81, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр. 91 от 2002 г., попр. ДВ. бр. 98 от 2002 г., изм. ДВ. бр. 86 от 2003 г.) не подлежи на екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда. Строежът не попада в защитена територия, не представлява защитен обект и/или паметник на културата. Спазени са нормативните изисквания за опазване на околната среда по време на строителството и ползването на строежа. По отношение защита от шум строежът се намира в жилищна територия и зоната не налага изисквания за защита от шум в околното пространство. Мерките за ограничаване на шума по време на строителството са доведени до ползване на строителната техника в рамките на деня, като не се предвижда извършване на СМР преди 7 и след 19 часа.

 

2.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл. 169, ал. 1, т. 7 ЗУТ) - Съгласно Закона за енергийната ефективност (ДВ бр. 6/2009 г.) този вид строежи не попадат в приложното поле на закона.

 

2.7. Достъпност на строежа, включително и за лица с увреждания (чл.169, ал2 ЗУТ) -             Този вид строеж не попада в приложното поле на Наредба No4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания (обн. ДВ. бр. 54/2009 г.).

 

2.8.  Съответствие с изискванията на нормативни актове свързани с  опазване на защитените зони, на защитените територии и на други защитени обекти и на недвижимите културни ценности,  инженерно-теническите правила за защита при бедствия и аварии и  Физическа защита на строежите (чл.169, ал.3, ЗУТ) - строежът не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн. ДВ.бр.133/1998 г., с изм. и доп.). Не попада в границите на защитена зона (ЗЗ) от екологична мрежа НАТУРА 2000. Най-близко разположената е ЗЗ за опазване на дивите птици „Варненско-Белославско езеро” с код BG 00000191, отстои на около 0.500 км., определена за такава съгласно Закона за биологичното разнообразие. Няма вероятност строежът да окаже отрицателно въздействие върху ЗЗ. Налице е писмено становище изх. №2002/1 от 03.04.2013 г. на РИОСВ-Варна. на РИОСВ-Варна. На територията няма културни паметници.

 

3. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.  142, ал.  5, т.  4 ЗУТ)

            Проектната документация е представена чрез технически проекти по части:

             „ВиК” – проектант инж. Антоанета Харизанова – рег. №05124 на КИИП;

            „Геодезия” – проектант инж. Борис Георгиев Якимов – рег. №07436 на КИИП

            „ПБЗ и ВОБД” – проектант инж. Кремена Вичева – рег. №05446 на КИИП;

 

            Налице е взаимна съгласуваност между частите на проекта.

4. Пълнота и структурно съответствие на инженерните изчисления (чл.  142, ал.  5, т.  5 ЗУТ) - Всички представени проекти са придружени със съответните изчисления, доказващи правилния избор на приетото техническо решение, както и спазването на изискванията на действащите норми за проектиране на инсталации и съоръжения в РБългария. Отделните части на проектите са изработени в пълен обем съгласно Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр.51/2001г.).

 

5. Изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон (чл. 142, ал. 5, т. 8)

Инвестиционното намерение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове и програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитени територии /ДВ.бр. 73/2007 г./ и в тази връзка е направено такова съгласуване с писмо изх. №2002/1 от 03.04.2013 г. на РИОСВ-Варна, което заключение е че не е необходимо да се провежда процедура по Глава втора от Наредбата. Строежът не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн. ДВ. бр.133/1998 г., с изм. и доп.). Не попада в границите на защитена зона (ЗЗ) от екологична мрежа НАТУРА 2000. 

            Строежът не попада в обхвата на Глава шеста от ЗООС и не е предмет на процедура по оценка за на въздействие на околната среда.

 

 6. Изисквания за селективно разделяне на отпадъците, образувани по време на строително-монтажните работи и дейностите по разрушаване с цел осигуряване на последващото им оползотворяване, включително рециклиране и постигане на съответните количествени цели за оползотворяване и рециклиране (чл. 142, ал. 5, т. 9)

Съгласно Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ. бр. 53/13.07.2012 г.), при извършване на СМР, възложителят е задължен да разработи План за управление на строителните отпадъци. Изискването е разписано в чл. 11 от Закона и влиза в сила от 14.07.2014 г., така че към настоящия момент не се изисква разработване на такъв план.

Оценката на проектите се извършва на основание чл. 142, ал. 5 от ЗУТ и съгласно посочените показатели представените проекти отговарят на съществените изисквания към строежите за този вид строеж.

 

Строежът е трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 буква „б“ от ЗУТ (обн. ДВ бр. 65/2003 г. )и чл. 6, ал. 2 т. 8 от  Наредба  №1 за номенклатурата на видовете строежи (обн. ДВ бр. 72/2003 г. ).

 

За протокола: След станалите разисквания ЕС за обекти на инженерната инфраструктура,

РЕШИ: Приема представения инвестиционен проект.

 

            По т. 7 докладва инж. Стоименов

 

Оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите се извършва по следните показатели:

 

1.Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план и с правилата и нормативите за устройство на територията (чл. 142, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗУТ)

            За СО “Боровец-Юг“ има разработен ПУП-ПУР, одобрен  с  Решение  №2134-8 по Протокол №21/24.03.2010 г. на Общински съвет – Варна. Новопроектираната водопроводна мрежа е разположена в рамките на новорегулираните улици по кадастралния и регулационен план на СО „Боровец-Юг“. Проектът е проектиран при наличие на предварителни съгласувания с: „ВиК-Варна“ООД, Енерго-Про АД, БТК АД, Отдел "Кадастър и регулация" при Община Варна, Гл. щаб на ВМС, Прима газ АД – Варна. Налице е предварителен договор за присъединяване към водопроводната мрежа на ВиК-Варна ООД от 07.08.2013 г.

                       

2.  Съответствие на проекта с изискванията по чл. 169 ал. 1 – 3  ЗУТ

 

2.1. Носимоспособност – механично съпротивление, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл. 169, ал. 1, т. 1 ЗУТ) - Строежът не се намира в район с проявление на свлачищни процеси или с наложена строителна забрана във връзка с наличие на такива.

 

2.2. Безопасност при пожар (чл. 169, ал. 1, т. 2 ЗУТ) - Съгласно изискванията на Наредба №Із-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар (Обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.; изм., бр. 101 от 2010 г.) в населените места се предвиждат пожарни хидранти на определени отстояния един от друг в зависимост от броя на населението. За представения инвестиционен проект са проектирани подземни пожарни хидранти ПХ 70/80 , с което са постигнати изискванията на чл. 170, ал. 1, точка 3 от Наредбата (населени места с над 100000 жители на 100 м наличие на ПХ).

 

2.6.            Хигиена, опазване на здравето и живота на хората (чл. 169, ал. 1, т. 3 ЗУТ) - При проектирането на водопровода са спазени изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба №2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. С първоначално одобрения инвестиционен проект е одобрен ПБЗ, съгласно изискванията на наредба No2, с който се гарантира спазването на изискванията по здравословни условия на труд.

 

2.4. Безопасна експлоатация (чл.169, ал. 1, т. 4 ЗУТ) - След изграждане на водопровода ще се извършат необходимите изпитвания и дезинфекция съгласно изискванията на НАРЕДБА №2 от 22 март 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (Обн., ДВ, бр. 34 от 2005 г.; изм. и доп. , бр. 96 от 2010 г.) Въвеждането му в експлоатация се извършва след постигане на необходимите показатели на качеството на водата..

 

2.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.6 ЗУТ) - Строежът не попада в обхвата на Глава шеста от ЗООС, и не е предмет на процедура по оценка за въздействие на околната среда. Налице е писмено становище изх. №26-00-6119/1 от 29.09.2012 г. на РИОСВ-Варна. С горното писмо е извършена преценка за съвместимост на инвестиционните проекти с предмета и целите на опазване на защитените територии съгласно изискванията на обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС обн. ДВ бр. 73 от 11.09.2007 г. Обектът не оказва вредно въздействие върху околната среда и съгласно чл. 81, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр. 91 от 2002 г., попр. ДВ. бр. 98 от 2002 г., изм. ДВ. бр. 86 от 2003 г.) не подлежи на екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда. Строежът не попада в защитена територия, не представлява защитен обект и/или паметник на културата. Спазени са нормативните изисквания за опазване на околната среда по време на строителството и ползването на строежа. По отношение защита от шум строежът се намира в жилищна територия и зоната не налага изисквания за защита от шум в околното пространство. Мерките за ограничаване на шума по време на строителството са доведени до ползване на строителната техника в рамките на деня, като не се предвижда извършване на СМР преди 7 и след 19 часа.

 

2.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл. 169, ал. 1, т. 7 ЗУТ) - Съгласно Закона за енергийната ефективност /ДВ бр. 6/2009 г./ този вид строежи не попадат в приложното поле на закона.

 

2.7. Достъпност на строежа, включително и за лица с увреждания (чл.169, ал2 ЗУТ) -             Този вид строеж не попада в приложното поле на Наредба No4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания (обн. ДВ. бр. 54/2009 г.).

 

2.8.  Съответствие с изискванията на нормативни актове свързани с  опазване на защитените зони, на защитените територии и на други защитени обекти и на недвижимите културни ценности,  инженерно-теническите правила за защита при бедствия и аварии и  Физическа защита на строежите (чл.169, ал.3, ЗУТ) - Строежът не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн. ДВ.бр.133/1998 г., с изм. и доп.). Не попада в границите на защитена зона (ЗЗ) от екологична мрежа НАТУРА 2000. Най-близко разположената е ЗЗ за опазване на дивите птици „Галата” с код BG 0002060 отстои на около 0.300 км., определена за такава съгласно Закона за биологичното разнообразие. Няма вероятност строежът да окаже отрицателно въздействие върху ЗЗ. Налице е писмено становище изх. №26-00-6119/1 от 29.09.2013 г. на РИОСВ-Варна. В територията няма културни паметници.

 

3. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.  142, ал.  5, т.  4 ЗУТ)

            Проектната документация е представена чрез технически проекти по части:

             „ВиК” – проектант инж. Иван Стоименов – рег. №05161 на КИИП;

            „Геодезия” – проектант инж. Любомир Йорданов Николов – рег. №05211 на КИИП

            „ПБЗ и ВОБД” – проектант инж. Живко Иванов Николов – рег. №05295 на КИИП;

 

            Налице е взаимна съгласуваност между частите на проекта.   

4. Пълнота и структурно съответствие на инженерните изчисления (чл.  142, ал.  5, т.  5 ЗУТ) - Всички представени проекти са придружени със съответните изчисления, доказващи правилния избор на приетото техническо решение, както и спазването на изискванията на действащите норми за проектиране на инсталации и съоръжения в РБългария. Отделните части на проектите са изработени в пълен обем съгласно Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр.51/2001г.).

 

5. Изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон (чл. 142, ал. 5, т. 8)

Инвестиционното намерение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове и програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитени територии (ДВ.бр. 73/2007 г.) и в тази връзка е направено такова съгласуване с писмо изх. №26-00-6119/1 от 29.09.2013 г. на РИОСВ-Варна, което заключение е че не е необходимо да се провежда процедура по Глава втора от Наредбата. Строежът не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн. ДВ. бр.133/1998 г., с изм. и доп.). Не попада в границите на защитена зона (ЗЗ) от екологична мрежа НАТУРА 2000. Строежът не попада в обхвата на Глава шеста от ЗООС и не е предмет на процедура по оценка за на въздействие на околната среда.

 

 6. Изисквания за селективно разделяне на отпадъците, образувани по време на строително-монтажните работи и дейностите по разрушаване с цел осигуряване на последващото им оползотворяване, включително рециклиране и постигане на съответните количествени цели за оползотворяване и рециклиране (чл. 142, ал. 5, т. 9)

Съгласно Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ. бр. 53/13.07.2012 г.), при извършване на СМР, възложителят е задължен да разработи План за управление на строителните отпадъци. Изискването е разписано в чл. 11 от Закона и влиза в сила от 14.07.2014 г., така че към настоящия момент не се изисква разработване на такъв план.

Оценката на проектите се извършва на основание чл. 142, ал. 5 от ЗУТ и съгласно посочените показатели представените проекти отговарят на съществените изисквания към строежите за този вид строеж.

 

Строежът е трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 буква „б“ от ЗУТ (обн. ДВ бр. 65/2003 г. )и чл. 6, ал. 2 т. 8 от  Наредба  №1 за номенклатурата на видовете строежи (обн. ДВ бр. 72/2003 г. ) .

След станалите разисквания и извършената оценка, ЕС за обекти на инженерната инфраструктура

РЕШИ: Приема представения инвестиционен проект. 

 

 

Неразделна част от настоящия протокол е и присъствен лист от заседание на ЕСИИ, проведено на 13.06.2013 г., и Становище на РИОСВ Варна с техен изх.No08-01-4234/1/13.06.2013 г.

 

 

 

 

 

инж. Стоян Димитров

Председател на ЕСИИ

Съгл. Заповед NoДС-0328/ 07.05.2013 г.

 

 

инж. Румяна Гороломова

Зам. председател на ЕСИИ

 

инж. Веселина Никова

Технически секретар

Димитър Кискинов

Дирекция ПНО

 

Изтегли документи
Download this file (PR 12-13.06'13.pdf)PR 12-13.06'13.pdf[ ]191 Kb